COMPETENTIE DOELTREFFENDHEID GEPERSONALISEERDE …€¦ · Medisch verantwoordelijke: Dr Alain...

of 2 /2
Square Burlet Charles Degrouxstraat raat Gérardstraat Ijserlaan Galië Charles Degrouxstraat Linthoutstraat Linthoutstraat Tongresstraat napiensstraat Bâton Tervuerenlaan Tervuerenlaan onnartlaan rue d'Oultremont Oultremontstraat Lantsheerestraat HOOFDINGANG NR150 INGANG SPOED MERODE STATION MERODE J u b e l g a a r d e www.europaziekenhuizen.be Site St-Michiel De opnames hebben plaats op maandag, donderdag en vrijdag tussen 8 u en 16u30, uitsluitend op afspraak via het nummer: 02 614 35 66. Wat moet de patiënt meebrengen? Identiteitskaart Gebruikelijke medicijnen voor die dag Bril en/of gehoorapparaat Gemakkelijk zittende, goed passende, gesloten schoenen Eventuele technische hulpmiddelen (stok, kruk). De maaltijden worden verzorgd door het dagziekenhuis. Aan de hoofdingang, moet u rechtstreeks naar rechts gaan, de lift tot +2H nemen, verdieping waar het Geriatrisch Dagziekenhuis gelegen is. Wagen: Betaalparking onder het ziekenhuis, in de Charles Degrouxstraat Tram: Lijnen 7 & 25 (Georges-Henri), 81 & 83 (Merode) Metro: Lijnen 1 of 5 (Merode) Bus: Lijnen 28 (Vergote), 27 & 80 (Georges-Henri), 61 (Ridderschap) en 22 (Merode) Trein: Merode station IN DE PRAKTIJK HOE BEREIKT U ONS? COMPETENTIE DOELTREFFENDHEID GEPERSONALISEERDE BEGELEIDING COMFORT DAAR GAAN WE VOOR www.europaziekenhuizen.be Site St-Michiel Linthoutstraat 150 | 1040 Brussel Tel.: 02 614 30 00 Spoedgevallen 24u/24 02 614 39 00 Verantwoordelijke uitgever: vzw Europa Ziekenhuizen, De Frélaan 206 – 1180 Brussel – © 2017: Alle rechten van vertaling overname en reproductie, zelf gedeeltelijk, zijn voorbehouden. Existe aussi en Français.

Embed Size (px)

Transcript of COMPETENTIE DOELTREFFENDHEID GEPERSONALISEERDE …€¦ · Medisch verantwoordelijke: Dr Alain...

Page 1: COMPETENTIE DOELTREFFENDHEID GEPERSONALISEERDE …€¦ · Medisch verantwoordelijke: Dr Alain Fournier Hoofdverpleegkundige: Marie-Christine Henniquiau BESCHRIJVING Het nieuwe geriatrisch

Square Burlet

Charles Degrouxstra

at

Gérard

straat

Géra

rdst

raat

Ijserlaan

Ijserlaan

Galiërstraat

Charles Degrouxstra

at

Linthoutstraat

Linthoutstraat

Tongresstraat

Menapiensstraat

Bât

on

nie

r B

raffo

rtst

raat

Alb

ertlaan

Terv

uer

enla

anTe

rvu

eren

laan

Alb

ert Jonnartlaan

rue d'Oultrem

ont

Oultrem

ontstraat

Lantsheerestraat

HOOFDINGANGNR150

INGANGSPOED

MERODE

STATIONMERODE

Jub

elgaar de

www.europaziekenhuizen.be

Site St-Michiel

De opnames hebben plaats op maandag, donderdag en vrijdag tussen 8 u en 16u30, uitsluitend op afspraak via het nummer: 02 614 35 66.

Wat moet de patiënt meebrengen?

Identiteitskaart Gebruikelijke medicijnen voor die dag Bril en/of gehoorapparaat Gemakkelijk zittende, goed passende, gesloten

schoenen Eventuele technische hulpmiddelen (stok, kruk).

De maaltijden worden verzorgd door het dagziekenhuis.

Aan de hoofdingang, moet u rechtstreeks naar rechts gaan, de lift tot +2H nemen, verdieping waar het Geriatrisch Dagziekenhuis gelegen is.

Wagen: Betaalparking onder het ziekenhuis, in de Charles Degrouxstraat

Tram: Lijnen 7 & 25 (Georges-Henri), 81 & 83 (Merode)Metro: Lijnen 1 of 5 (Merode)Bus: Lijnen 28 (Vergote), 27 & 80 (Georges-Henri),

61 (Ridderschap) en 22 (Merode)Trein: Merode station

IN DE PRAKTIJK HOE BEREIKT U ONS?

COMPETENTIEDOELTREFFENDHEIDGEPERSONALISEERDE BEGELEIDINGCOMFORTDAAR GAAN WE VOOR

www.europaziekenhuizen.beSite St-Michiel

Linthoutstraat 150 | 1040 BrusselTel.: 02 614 30 00

Spoedgevallen 24u/24 02 614 39 00

Vera

ntw

oord

elijk

e ui

tgev

er: v

zw E

urop

a Zi

eken

huiz

en, D

e Fr

élaa

n 20

6 –

1180

Bru

ssel

– ©

201

7: A

lle re

chte

n va

n ve

rtalin

g ov

erna

me

en re

prod

uctie

, zel

f ged

eelte

lijk,

zijn

voo

rbeh

oude

n. E

xist

e au

ssi e

n Fr

ança

is.

Page 2: COMPETENTIE DOELTREFFENDHEID GEPERSONALISEERDE …€¦ · Medisch verantwoordelijke: Dr Alain Fournier Hoofdverpleegkundige: Marie-Christine Henniquiau BESCHRIJVING Het nieuwe geriatrisch

GERIATRISCH DAGZIEKENHUISSite St-Michiel

Tel.: 02 614 35 66 Fax: 02 614 98 62E-mail: [email protected]

Medisch verantwoordelijke:Dr Alain FournierHoofdverpleegkundige: Marie-Christine Henniquiau

BESCHRIJVING Het nieuwe geriatrisch dagziekenhuis ontvangt verzwakte mensen vanaf 75 jaar, met meerdere aandoeningen en/of met een risico op functionele achteruitgang.

Deze dienst biedt de patiënt de mogelijkheid om gebruik te maken van de expertise van een multidisciplinair team, het advies van verschillende specialisten en alle technische voorzieningen van het ziekenhuis, en dit gedurende een beperkte periode.

In een preventieve en/of curatieve benadering, bestaat onze aanpak bij geriatrische patiënten uit drie hoofdlijnen: diagnose, behandeling en revalidatie.

VOORDELEN Flexibele werking, zodat het zorgtraject, het type

behandeling en de frequentie voor elke patiënt afzonderlijk kan worden bepaald.

Hospitalisatie zonder overnachting, waardoor de gebruikelijke manier van leven van de patiënt niet verstoort.

Kortere ziekenhuisopname door de nabehandeling poliklinisch aan te bieden.

Resultaten van alle onderzoeken die tijdens de dag werden uitgevoerd, worden zeer snel aan patiënt en aanvragende geneesheer meegedeeld.

Een persoonlijke en menselijke begeleiding, hetgeen de kwaliteit van de zorgen en de relatie met de patiënt ten goede komt.

DOELEN In het geriatrisch dagziekenhuis wordt de patiënt in zijnngeheel bekeken. Dat heeft volgende voordelen:

behandeling van veelvoorkomende problemen, zoals evenwichts- en loopstoornissen, problemen met de voeding, het geheugen, de stemming, incontinentie en sensoriële stoornissen;

evaluatie en bevordering van de autonomie en zelfstandigheid thuis;

mogelijkheid van specifieke behandelingen en zorg (verzorging van doorligwonden, transfusie, osteoporosebehandeling);

revalidatieprogramma’s (na heupfractuur, valpreventie,enz.).

SAMENSTELLING VAN HET TEAM GERIATERS dragen de medische verantwoordelijkheid en beoordelen de onderzoeksresultaten in hun totaliteit.Dr Alain Fournier – Dr Marc Leonard – Dr Michaela Tiléa

VERPLEEGKUNDIGEN plannen de zorgen en onderzoeken, coördineren de zorgverleners, de uitvoering van voorziene zorgen en behandelingen en dragen bij aan de algemene evaluatie van de patiënt en het dagelijks beheer.

ERGOTHERAPEUTEN evalueren het functioneren en analyseren de dagelijkse activiteiten.

NEUROPSYCHOLOGEN doen onderzoek, stellen de diagnose en zijn verantwoordelijk voor de followup van geheugen- en gedragsstoornissen.

FYSIOTHERAPEUTEN evalueren de loop- en evenwichtsstoornissen.

DIËTISTEN beoordelen de voedingstoestand van de patiënt en geven advies.

Het team kan ook beroep doen op logopedisten en sociale assistenten.