Brochure Noorderhaven Zutphen Vrije Kavels

of 15 /15
Verkoopbrochure Pakhuizenbuurt - 8 vrije kavels

Embed Size (px)

description

Brochure Noorderhaven Zutphen Vrije Kavels

Transcript of Brochure Noorderhaven Zutphen Vrije Kavels

Page 1: Brochure Noorderhaven Zutphen Vrije Kavels

VerkoopbrochurePakhuizenbuurt - 8 vrije kavels

Page 2: Brochure Noorderhaven Zutphen Vrije Kavels

Intro 4

Ontwikkeling Noorderhaven 6

Ligging vrije kavels 12

Rol van de architect 14

Spelregels vrije kavels 16

Regels voor de bouw 18

Beeldkwaliteiteisen 20

Procedure verloting vrije kavels 22

Contact 24

Bijlagen 26

•Conceptkoopovereenkomst

•Kavelplattegrond

•Prijzen

•Inschrijfformulier

32

Page 3: Brochure Noorderhaven Zutphen Vrije Kavels

Bepaalzelfhoejedroomhuiseruitziet.Dezekanskrijgjein

Noorderhaven,eenbijzonderstukjeZutphen.Deliggingpalbijde

binnenstad,deIJsselenhetopenbaarvervoeriswerkelijkbijzonder

enallemodernecomfortligtbinnenhandbereik.

Ieder huis een eigen, uniek ontwerp

Elkebewonerkomtmetzijneigencreatieveinbreng,waardooriedere

woningercompleetandersuitziet.Debegeleidingdooreenarchitect

en de ‘spelregels’ in het kavelpaspoort garanderen dat er uiteindelijk

eenheidontstaat.DeliggingbijdevoormaligeBroodfabriekenhet

Pakhuismaakthetplaatjecompleet.Laatjeverrassendoorde

mogelijkheden.

DeachtkavelsinNoorderhavenwordengerealiseerdintweerijenvan

elkvierwoningenkavelnummers1t/m4enkavelnummers5t/m8.

Wachtniettelang,wantdezemogelijkheidomjeeigendroomwoning

op een toplocatie te realiseren is uniek!

54

“ Je eigen woonwensen invullen op een unieke plek, dicht bij alle stedelijke voorzieningen, op een steenworp van het station en de het monumentale centrum van Hanzestad Zutphen. Dat kan op de vrije kavels van Noorderhaven. Een prachtige kans voor iedereen met uitgesproken woonwensen.”

Rik de Lange, wethouder Gemeente Zutphen

Page 4: Brochure Noorderhaven Zutphen Vrije Kavels

Noorderhaven wordt de eigentijdse aanvulling op de binnenstad van

Zutphen.Eenlevendigewijk,waarjemetplezierwoontofwerkt.Waarje

eenterrasjekuntpakkenenhetwatervandeIJsselaltijddichtbijis.

Eenechtethuishaven,metruimtevooreigeninitiatief.

Noorderhaven:omdatjeweetwatjewilt.

InNoorderhavenkrijgtelkebuurtzijneigensfeer.Delevendigheidop

straatvormteenmooicontrastmetdeintimiteitvandebinnenhoven,

waarjerustigkuntwonen.Eenpaarplekkenlichtenweeruit.

Rondhetstationkomteenlevendigebuurt,metwoningen,voorzieningen

enkantoren,ineenpakhuisachtigesfeer.Hiervindjestraksstoere

gebouwen,lofts,ateliersenherenhuizen.Dewoongebouwenlangsde

IJsselwordenarchitectonischejuweeltjes,diedeskylinevanZutphen

goedversterken.Demeestegebouwenbestaanuitdrietotzesbouwlagen.

Enkelegebouwenopmarkanteplekkenzijnhoger.

EenopvallendkenmerkvanNoorderhavenzijndebinnenhoven,zoalsdie

ookindebinnenstadvanZutphenvoorkomen.Debinnenhovenzijndeels

privéendeelsgemeenschappelijkvoorbewonersvanhethof.Derustin

debinnenhovenvormteenmooicontrastmetdelevendigheidopstraat.

Debebouwing,debinnenhoven,denieuwaanteleggenhaven,de

uiterwaarden,deparkjesenhetparkerenzoveelmogelijkuithet

straatbeeld,bepalendeopenbareruimteengevenNoorderhaven

eengeheeleigenkarakter.

76

Page 5: Brochure Noorderhaven Zutphen Vrije Kavels

8

“ Eén van de redenen waarom wij voor het Koelhuis hebben gekozen is de bijzondere ligging. Het ligt pal naast het station, op loopafstand van de binnenstad. Wij zien uit naar de haven die in 2014 wordt gegraven en dan voor de deur ligt. Ook het feit dat het terrein nu nog braak ligt zien wij als een kans om allerlei festivalachtige activiteiten te ontwikkelen. Wij gaan er alles aan doen om te zorgen, dat onze droom werkelijkheid wordt en dat je je hier thuis voelt en wij zien je straks graag als gast”.

Mieke van Tilburg, Studio Hoogeveen & van Tilburg

Vanwege hun historisch karakter worden het Pakhuis en de

Broodfabriekherontwikkeldombehoudentekunnenblijvenvoorde

ontwikkelingvanNoorderhaven.Mogelijketoekomstigefunctieszijn

ondermeerhoreca,galerie,expositie,werkplaats.Veelinvullingenzijn

mogelijk,zowelquafunctiealsquakoopofhuur.

PAKHUIS EN BROODFABRIEK

9

KOELHUIS

Sindsdezomervan2012isStudioHoogeveen&vanTilburgde

trotseeigenaarvan‘HetKoelhuis’aandeHavenstraatinZutphen.

BertHoogeveenenMiekevanTilburgverwezenlijkeninHetKoelhuis

hundroom:hetbezittenvaneenindustriëlelocatiewaarzijnaareigen

inzichteenpodiumcreërenvoordiverseactiviteiten.Zijzijneigenaar

vanStudioHoogeveen&vanTilburg,datevenementenorganiseerten

gespecialiseerdisincommunicatie,stylingenarchitectuur.Zijwonen

zowelinHaarlemalsinZutphen.AlspioniersinNoorderhavenwerkenzij

metveelenthousiasmeaanderenovatievaneenbijzondergebouwmet

behoudvanhetindustriëlekarakter.

InHetKoelhuiskomtopdebeganegrondhetKoelhuis-café.Jekunthier

zaalruimtehurenvoorzakelijkeenpersoonlijkebijeenkomsten.Verder

biedthetstrakseenpodiumvoorculturele-enkunstmanifestaties,

congressen,trainingen,tentoonstellingen,muziek,culturelefestivals

totmaatschappelijkedebatten,exposities,kindertheater,biologische

proeverijenenambachtmarkten.

Page 6: Brochure Noorderhaven Zutphen Vrije Kavels

BLOK 8

BLOK 10

PAKHUIZENBUURT (BLOK 8)

19 HUURAPPARTEmENTEN +

COmmERCIËLE PLINT

Deeerstefasevandebouwstarttegenoverhetstation.Historische

gebouwenwordenopgeknaptenkrijgengezelschapvaneigentijdseburen.

Hetappartementencomplexvoorzietinééngebouwwaarinopdebegane

grondonderanderecommerciëleruimteenhetparkerenisvoorzien.

Deappartementenwordengerealiseerdindesocialehuursectorvoor

WoonbedrijfIeder1.Hetontwerpvanhetappartementengebouwisvan

AttikaArchitektenuitZutphen.

NOORDERHAVENKwARTIER (BLOK 10)

31 APPARTEmENTEN + COmmERCIËLE

PLINT

InhetverlengdevandePakhuizenbuurtkomteenappartementengebouw

metzesvrijesectorhuurappartementenen25socialehuurappartementen,

verdeeldovervierbouwlagen.Indeplintkomen2commerciëleruimtes.

HetontwerpvanhetappartementengebouwisvanDeZwarteHond

ArchitectenuitRotterdam.

START BOUw NOVEmBER 201210 11

Page 7: Brochure Noorderhaven Zutphen Vrije Kavels

fietstunnel

zutphen cs

stadscentrum

kantoren

broodfabriekkoelhuis

verkeerstunnel

koop app.

±150 woningen

horeca

(zorg-)voorz.

huur app.luxe koop app.

huur app.

hotel

ondernemen

uiterwaarden

bioscoop

pakhuis

12 13

pakhuis

broodfabriek

123

4

876

5

Page 8: Brochure Noorderhaven Zutphen Vrije Kavels

14

InNoorderhaveniseenbijzondereplekgereserveerdvoordevrijekavels,waarop

koperszelfgaanbepalenhoehunstadswoninginelkaarziteneruitgaatzien.Hetis

eenuniekekansomopeenfantastischelocatiedichtbijdebinnenstadnueindelijk

eenseigenwoondromenwaartemakenenonderbegeleidingvaneenzelfgekozen

architecthetontwerpprocesvormtegeven.Vaneersteschetstotuitgewerkthaalbaar

plan.Vooreenarchitecteenprachtige,inspirerendeeninteressanteopgaveomin

directedialoogmetjoudegewenstewoningvormtegeven.Zodathetresultaatook

metrechteeneigenontwerpgenoemdmagworden.

Dearchitectisdeaangewezenpersoonomditprocessamenmetjetoteengoed

eindetebrengen.Hijheeftdedeskundigheidinhuisomdewoonwensenbinnende

plankadersenrekeninghoudendmetdebouwregelgevingoptimaaltothunrechtte

latenkomen.Enisookbijuitstekdeonafhankelijkeadviseuromjoudoorhetniet

eenvoudigeprocesvanaanbestedingenrealisatietebegeleiden.

Ookalsertwijfelszijnoverdehaalbaarheidvanjouwwoondroomopdezeplek,

schroomnietdearchitectdiejeophetooghebttebenaderen.Hijzaljegraag

deskundigenvrijblijvendineenoriënterendgesprekdemogelijkhedenen

onmogelijkheden‘schetsen’.Enjesnelhelpenduidelijkheidtekrijgenofopéén

vandevrijekavelsjouwwoondromenkunnenwordenvervuld.

Hebjenoggeenideewateenarchitectvoorjekandoenenwelkearchitecten

geschiktzoukunnenzijnomuwwoondromentehelpenrealiseren,dankanop

dewebsitewww.bna.nlvandeBNA(deBondvanNederlandseArchitecten)de

benodigdeinformatiewordengevonden.

Ing. Géke de Wilde, architect

Attika Architekten Zutphen-Amsterdam

15

Page 9: Brochure Noorderhaven Zutphen Vrije Kavels

16

Alsjeeenkavelkoopt,bepaaljezelfhetontwerpendebouwvanje

woning.Omdesamenhangvandewoningenonderlingenmetdeandere

woningen in de buurt te bewaken, geldt een aantal spelregels en die staan

inhetkavelpaspoort.

Erzijnbijvoorbeeldspelregelsvoordeminimaleenmaximalebouwhoogte

endeliggingvandewoningopdekavel.Ookzijnereisenvoorde

architectuurendetegebruikenmaterialen.Daarmeewordtgewaarborgd

datdehuizeneenhoogwaardigeuitstralingenuniekkarakterkrijgenen

passenbijdeindustriëlesfeerdiepastbijNoorderhaven.

KAVELPASPOORT

Inditkavelpaspoortzijndespelregelsvastgelegdvoorhetontwerpvan

jouwdroomwoning.Indetabelstaatbijvoorbeeldwatdemaximalegrootte

enhetmaximalevolumevandewoningmagzijnenwelkebouwmassa’s

perkavelzijngeoorloofd.

Kavelnr. Kavelgrootte(m2)

Maximale

bouwdiepte(m) Kavelbreedte(m)

Maximaal

bouwopp.(m2)

1 133 11 6.2 67,3

2 129.8 11 5.9 64,9

3 129.8 11 5.9 64,9

4 129.8 11 5.9 64,9

5 108.5 10 5.9 57,1

6 112.3 10.6 5.9 60,9

7 116.1 10 5.9 57,1

8 130.9 10.6 5.9 61,8

Bouwhoogte en kapvormen

Minimale bouwhoogte 10m

•Maximale bouwhoogte

13 meter•

Kaprichting loodrecht op de

•straatMaximale hellingshoe

k kap 45 •

graden, minimale hellingshoek

kap van 15 graden.

Geen platte daken•

RooilijnGevel in de rooilijn•Maximale afwijking r

ooilijn op •

de begane grond van 1 meter

Maximale uitkraging erkers/ra-

•men uit de rooilijn

vanaf de

eerste verdieping van 1 meter

Bijgebouwen minimaal 8m uit de

•rooilijn

Bouwhoogte en kapvormen

Minimale bouwhoogte 10m

•Maximale bouwhoogte

13 meter•

Kaprichting loodrecht op de

•straatMaximale hellingshoe

k kap 45 •

graden, minimale hellingshoek

kap van 15 graden.

Geen platte daken•

RooilijnGevel in de rooilijn•Maximale afwijking r

ooilijn op •

de begane grond van 1 meter

Maximale uitkraging erkers/ra-

•men uit de rooilijn

vanaf de

eerste verdieping van 1 meter

Bijgebouwen minimaal 8m uit de

•rooilijn

EIGENKEUS

Erzijnachtkavelpaspoortenomuittekiezen.Binnenhetkavelpaspoortende

architectuurzijndemogelijkhedenbijnaeindeloos.Datneemtnietwegdat

jealskoperveelbeslissingenzelfneemt,ofhetnougaatoverhetontwerp

ofdebouwvanjedroomhuis.Overigensisertijdenshetgeheletrajecteen

teamdatdekopersendearchitectenbegeleidendaarmeedekwaliteitvan

jedroomhuisbewaakt.

Page 10: Brochure Noorderhaven Zutphen Vrije Kavels

Bouwhoogte en kapvormen

Minimale bouwhoogte 10m

•Maximale bouwhoogte

13 meter•

Kaprichting loodrecht op de

•straatMaximale hellingshoe

k kap 45 •

graden, minimale hellingshoek

kap van 15 graden.

Geen platte daken•

RooilijnGevel in de rooilijn•Maximale afwijking r

ooilijn op •

de begane grond van 1 meter

Maximale uitkraging erkers/ra-

•men uit de rooilijn

vanaf de

eerste verdieping van 1 meter

Bijgebouwen minimaal 8m uit de

•rooilijn

Bouwhoogte en

kapvormen

Minimale bouwh

oogte 10m

•Maximal

e bouwhoogte 1

3 meter

•Kaprich

ting loodrecht

op de

•straat

Maximale helli

ngshoek kap 45

•graden,

minimale hell

ingshoek

kap van 15 gra

den.

Geen platte da

ken

Rooilijn

Gevel in de ro

oilijn

•Maximal

e afwijking ro

oilijn op

•de bega

ne grond van 1

meter

Maximale uitkr

aging erkers/r

a-

•men uit

de rooilijn v

anaf de

eerste verdiep

ing van 1 mete

r

Bijgebouwen mi

nimaal 8m uit

de

•rooilij

n

1918

•Devoorgevelstaatinderooilijn.

•Debeganegrondmagmaximaal1meterwordenteruggelegd

uitderooilijn).

•Aandevoorgevelmogen,vanafdeeersteverdieping,uitbouwen

wordengerealiseerdtoteendieptevan1meterovereen

breedtevantenhoogste70%vandegevel.

•Demaximalebouwdiepteinclusiefbijgebouwenbedraagt

11metervoordekavels1totenmet4.

•Demaximalebouwdiepteinclusiefbijgebouwenbedraagt

10metervoordekavels5en7.

•Demaximalebouwdiepteinclusiefbijgebouwenbedraagt

10,6metervoordekavels6en8.

•Bijgebouwenstaanminimaal8meteruitderooilijn.

•Debouwhoogtevandehoofdgebouwenbedraagtminimaal

10meterenmaximaal13meter.

•Dekaprichtingstaatloodrechtopdestraat.

•Deminimalehellingvandekapis15graden,demaximale

hellingvandekapis45graden.Plattedakenbijde

hoofdgebouwenzijnniettoegestaan.

•Dehoofdentreevanhethoofdgebouwisgesitueerdaande

voorzijdevandekavel.

•Parkeerplekkenvoordewoningenwordenvoorzienopde

parkeerervenbijhetbestaandePakhuisofdeBroodfabriek

(1parkeerplekperwoning).

•Dehoogtevanerfafscheidingenvoordevoorgevelofgrenzend

aandewegofhetopenbaargebiedbedraagtmaximaal1meter.

Dehoogtevanerfafscheidingenachterdevoorgevelbedraagt

maximaal2meter.

•Maximaal33,3%vanhetgezamenlijkvloeroppervlak

vandewoning,meteenmaximumvan50m²inclusief

aan-enuitbouwenenbijgebouwenmagwordengebruikt

vooruitoefeningvanaan-huis-gebondenberoepenen

consumentverzorgendebedrijven.Dewoonfunctiedientals

primairefunctiegehandhaafdteblijvenenhetberoepofde

activiteitdoordebewonerzelftewordenuitgeoefend.Horeca

endetailhandelzijnniettoegestaan.

•Activiteitenmeteenverkeersaantrekkendewerking

dieertoeleidendateraanmerkelijkmeerverkeers-of

parkeervoorzieningenofanderemaatregelennodigzijn,zijnniet

toegestaan.Tenbehoevevankantoor-en/ofpraktijkruimtedient

tewordenvoorzieninvoldoendeparkeergelegenheidopeigen

terrein.

Page 11: Brochure Noorderhaven Zutphen Vrije Kavels

2120

Depandenkenneneeneenduidige‘industriële’vormentaalmeteen

hedendaagseinterpretatievandebestaandehistorischepakhuizen.

Hethoofdgebouwiseenrobuustbasisvolumemeteentopdiehet

gebouweenbijzonderecontourgeeft.Debeganegrondkarakteriseert

zichmetgroteraamopeningen.

•Depandenkrijgenéénhoofdmateriaalmeteenindustriëleen

robuusteuitstraling.

•Debeganegrondheefteenopenentransparanteuitstralingmet

eenafwijkendeverdiepingshoogte.Depandenkunnenonderling

verspringendeplinthoogtehebben.

•Degevelshebbengroteopeningenineenregelmatigestructuur.

•Degevelskrijgen‘diepte’doordetoepassingvanbijvoorbeelddiepe

negges.Degevelszijnrijkentastbaargematerialiseerdenkenneneen

zorgvuldigegeïntegreerdeeneenvoudigedetaillering.Inhetalgemeen

wordtmateriaalinzijnnatuurlijkestaattoegepastzoalsbaksteen,

metaal,glas,etc.

•VoorallebeganegrondeninNoorderhavengeldtdateengoede

oriëntatieopenactiveringvandeopenbareruimtenoodzakelijkis.

Ditbetekentvoorhetwoonprogrammadatvoordeurenenentreesvan

werkruimtesaandestraatstaan.

•Deovergangenopenbaar-privémoetendegewenstestedelijke

atmosfeercreëreninNoorderhaven.Dooreenverhoogdebegane

grondmetopgetildeentreeofeeninpandige‘Delftse’stoepstaande

pandenopeenzorgvuldigeen‘rijke’manieraandeopenbareruimte.

•Woningenkunnengekoppeldzijnalstweewoningeninéén

hoofdvolume.Degeschakeldewoningendienengebouwdteworden

binnendezelfdearchitectonischetaal.Hiervoorgeldendezelfderegels

alsvoorelkafzonderlijkpand.

•Voordehoekwoningenaandeparkeerervendiedehoekomgaan

dienthetontwerpvandewandenaandeparkeerervenafgestemdte

wordenmethetontwerpvoordeopenbareruimte.Zoontstaateen

geïntegreerdgeheelmetdeinrichtingvandeparkeererven;meteen

industriëleenrobuusteuitstraling.

•Poortenenstegendietoeganggeventotdeprivatetuinenzijn

onderdeelvanhetblokontwerp.Zedienenzorgvuldigmeeontworpen

tewordenmetdearchitectonischeuitstralingvanhetaangrenzende

parkeererfengeïntegreerdtezijnmetdeerfafscheiding.

•Binnenderijvanwoningenkunnendiversedakvormennaastelkaar

bestaan.Dedaklijnendebovenzijdevanhetgebouwzijnopformeleof

functionelewijzebijzondergemaakt.Dakgotenenhemelwaterafvoeren

wordenzorgvuldigmeeontworpen(verholenennietzichtbaar).

Page 12: Brochure Noorderhaven Zutphen Vrije Kavels

Dezeinformatiebrochurewordttoegezondenaaniedereen,diezich

alsbelangstellendeofgegadigdevooreenvrijekavelinNoorderhaven

heeftaangemeld.

Deverkoopvandevrijekavelsstart30oktober2012.

Hetinschrijfformulierisbijgevoegdbijdezebrochure.

Ditinschrijfformuliermoetuiterlijk9januari2013volledigingevuld,

samenmeteenkopievaneengeldiglegitimatiebewijs,zijningediend

bijNotariskantoorDWRNotarissen,t.a.v.deheerR.deWilde,

PietHeinstraat1,7204JNZutphen.Bijhetindienenvanhet

inschrijfformulierwordteenbewijsvanontvangstverstrekt.

Voordeinschrijvinggeldteenminimumleeftijdvan18jaar.Voorde

uitgiftevandekavelswordengeenbindingseisengesteld.

Zij,waarvanhetaannemelijkisdatzijmetmeerderepersonenéén

kavelwillenkopen,kunnenzichslechtséénmaalgezamenlijk–en

dusnietafzonderlijk–inschrijvenvoordegewenstekavel.Dit

houdtbijvoorbeeldindateenpaardatplannenheeftomtegaan

samenwonenzichnietafzonderlijkvoordekavelskaninschrijven.

procedure verloting vrije kavels

2322

Opdonderdag31januari2013vindtdelotingplaatsinhetKoelhuis

doornotarisdeheerR.deWilde.Alleontvangeninschrijfformulieren

wordenineendoosgedaan.

Degenewiensinschrijfformulieralseerstedoordenotariswordt

getrokken,magalseersteeenkeuzemaken.Hetmakenvaneen

keuzewordtgezienals‘dewiltotkopen’.Erisgeenruimtevoor

eenoptieperiode.Nadatdeinschrijfformulierenvoorallekavelszijn

getrokken,wordtdoordenotarisdeoverigeinschrijfformulierenin

volgordegetrokkenenopeenreservelijstgeplaatst.

Page 13: Brochure Noorderhaven Zutphen Vrije Kavels

2524

Dezebrochureisbedoeldterinspiratie,omjeeenideetegevenvan

develemogelijkhedenvandevrijekavelsinNoorderhaven.

Omdatdemogelijkhedenvrijweleindelooszijn,radenwijjeaanom

eenvrijblijvendgesprekaantevragen.

Begeleidingscoach: Saskia Verhoeven

vrije kavels 06-25070242

[email protected]

Volg de ontwikkelingen over Noorderhaven

www.noorderhavenzutphen.nl

Disclaimer De in deze brochure en bijlagen opgenomen afbeeldingen, schetsen en situatie-tekeningen zijn slechts impressies. Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. De impressies zijn bedoeld om een zo goed mogelijke indruk te geven van de woningen en de woonomgeving. De inrichting van het groengebied, de openbare weg en de uitvoering in detail van de woningen c.a. kunnen ten opzichte van deze impressies bij de uiteindelijke totstandkoming afwijkingen vertonen. Druk- en zetfouten in deze brochure en bijlagen worden uitdrukkelijk voorbehouden.

Page 14: Brochure Noorderhaven Zutphen Vrije Kavels

Zutphen – NoorderhavenPakhuizenbuurt - 8 vrije kavels

•Conceptkoopovereenkomst

•Kavelplattegrond

•Prijzen

•Inschrijfformulier

2726

123

4

876

5

Page 15: Brochure Noorderhaven Zutphen Vrije Kavels