Bibkrant najaar 2009

8
Brusselse bibliotheken BIBLIOTHEEKKRANT SPECIAL Van overal, voor iedereen

description

Bibliotheekkrant Brusselse bibliotheken najaar 2009

Transcript of Bibkrant najaar 2009

Page 1: Bibkrant najaar 2009

Br

usse

lse

bibl

ioth

eken BiBliotheekkrant

special Van overal, voor iedereen

Page 2: Bibkrant najaar 2009

BiBliotheekkrant special Van oVeral, Voor iedereen | nummer 4 - herfst 2009 | bladzijde 2

Als alles volgens plan verloopt, starten de verbouwingswerken in januari 2010. In november 2011 kan Muntpunt, waarin de Hoofd-stedelijke Openbare Bibliotheek een belangrijke plek krijgt, dan van start gaan in een fraai gereno-veerd gebouw.̀

Voor de duur van de verbouwings-werken verhuist de bibliotheek naar de overkant van het Munt-plein, langs de andere zijde van

de Muntschouwburg. 31 oktober 2009 is de laatste dag dat u ons nog kan vinden op onze vertrouw-de stek. De hele maand november zijn we gesloten, maar op 5 decem-ber heten we u allen van harte wel-kom op de feestelijke opening van de bibliotheek op onze tijdelijke locatie!

Relinde RaeymaekersHOOFDBIBLIOTHECARIS HOB

Momenteel bestaat het BruNO-netwerk uit vijftien Nederlandstalige Brusselse bibliotheken. De bibliotheken van Brussel-Stad sloten in april 2009 op het netwerk aan. In augustus was Sint-Agatha-Berchem aan de beurt, en sinds kort zijn ook de bibliotheken van Sint-Jans-Molenbeek en Koekelberg lid van de grote BruNO-familie.

Er is altijd wel een BruNO-biblio-theek in uw buurt. Bovendien zijn de meeste bibliotheken makkelijk met het openbaar vervoer bereik-baar. Via de portaalsite BRuNO.BE

kunt u doorklikken naar de web-site van elke bibliotheek om de be-reikbaarheid te controleren. Vol-gende halte… BruNO.Een overzicht van alle Brusselse bibliotheken vindt u op de ach-terzijde van deze krant. De Bru-NO-bibliotheken herkent u aan het icoontje. In al deze biblio-theken kunt u terecht met de ge-meenschappelijke BruNO-pas. Om nog meer te luisteren, te le-zen en te genieten! BruNO staat voor ‘Brussels Netwerk Open-bare bibliotheken’. De Vlaamse

Gemeenschapscommissie (VGC) ontwikkelde BruNO om alle Ne-derlandstalige openbare biblio-theken in het Brussels Hoofdste-delijk Gewest te helpen bij de ver-betering en uitbreiding van hun dienstverlening.

BruNO vindt u ook online (zie de adressen hieronder).

Patrick VanhouckeHOOFDSTEDELIJKE OPENBARE BIBLIOTHEEK

Volgende halte … BruNO

edito | Volgende halte | de hoB Verhuist …

editoriaal

de demografische realiteit

van Brussel blijft een uitdaging

voor de bibliotheken.

PORTAALSITE: www.BRuNO.BEwIKIPEDIA: NL.wIKIPEDIA.ORg/wIKI/BRuNOgOOgLE mAPS: www.gOOgLE-mAPS.BRuNO.BEOvERzICHTSKAART: www.KAART.BRuNO.BE

De HOB verhuist …

Brussel is een plek waar mensen met verschillende talen, achter-gronden en nationaliteiten elkaar voortdurend ontmoeten. Anders-taligen vestigen zich in onze stad om er te wonen, te werken of te studeren, maar zeker ook om te genieten van het bruisende cul-turele leven. Steeds meer vinden ook deze Brusselaars de weg naar onze bibliotheken. Voor het lenen van boeken, muziek of films, voor zelfstudie of als ontspanning. Vo-rig jaar bezochten maar liefst 130 nationaliteiten de Nederlandsta-lige bibliotheken in Brussel. Hun bezoek kleurt de werking van de bibliotheken.

Zelf ben ik een trouwe bezoeker van de bibliotheken. Elk bezoek-je, hoe kort ook, is een verrijking. Een sterk boek inspireert, een boeiende film verruimt de blik en

Van overal, voor iedereen

De demografische realiteit van Brussel blijft echter een uitda-ging voor de bibliotheken. Het is een kans om de maatschappelijke meerwaarde van bibliotheken voor de Nederlandstalige én anderstali-ge gebruikers nog verder te vergro-ten. Zowel Nederlandstaligen als anderstaligen – wat hun achter-grond ook is – moeten zich aange-sproken voelen door de Brusselse bibliotheken. Dat is een bijzonder boeiende opdracht, dus laten we er samen werk van maken.

Bruno De LilleCOLLEgELID vAN DE vLAAmSE gEmEENSCHAPSCOmmISSIE BEvOEgD vOOR CuLTuuR, JEugD, SPORT EN AmBTENARENzAKEN

een mooie cd betekent uren luis-terplezier. Voor anderstaligen of personen van buitenlandse her-komst kan de bibliotheek nog veel meer betekenen. Dagelijks krijgen de Brusselse bibliotheken deelne-mers van het inburgeringstraject of cursisten Nederlands op be-zoek. Steeds meer vormen de bi-bliotheken een onmisbare schakel in hun persoonlijke ontwikkeling. Zo nemen de Brusselse biblio-theken meer dan ooit een socia-le functie op en dat is uitermate belangrijk.

in november 2011 gaat Muntpunt, waarin de hoofdstedelijke

openbare Bibliotheek een belangrijke plek krijgt, van start in een

fraai gerenoveerd gebouw.

Het Vlaams Communicatiehuis Brussel kreeg inmiddels niet alleen definitief vorm, maar ook een naam: Muntpunt. In de vorige bibliotheekkrant spoorden we u aan om mee op zoek te gaan naar een nieuwe naam. De respons was enorm. We ontvingen meer dan 1 000 voorstellen. Verderop in deze krant laten we Wim Kennis aan het woord, de bedenker van de nieuwe naam.

Page 3: Bibkrant najaar 2009

BiBliotheekkrant special Van oVeral, Voor iedereen | nummer 4 - herfst 2009 | bladzijde 3

leuke initiatieven

Op zaterdag 10 oktober trapt de Bibliotheekweek af met de Ver-wendag. Als je dan een van de vele Brusselse bibliotheken bezoekt, word je in de watten gelegd met een drankje en/of hapje – varië-rend van ontbijt tot aperitief –, gratis inschrijvingen en uitlenin-gen, en nog veel meer.Ook de rest van de week staat er heel wat op het programma. Je kunt kiezen uit een brede waaier van interessante en leuke initiatie-ven die in de verschillende biblio-theken plaatsvinden. Het aanbod omvat niet alleen ontmoetingen met auteurs als Annelies Verbeke, Kader Abdolah, Gorcha Davido-va en Erik Vlaminck, maar on-der meer ook lezingen – waaron-

der één over boekengekte! –, film-vertoningen, vertellingen en een bibquiz.In de activiteitenkalender op deze pagina vind je een prak-tisch en bondig overzicht. Nog meer info is te vinden op de koe-pelsite van de Nederlandstalige openbare bibliotheken in Brussel: www.BRuNO.BEDe startpagina van deze site wordt door het Steunpunt Brusselse Bi-bliotheken momenteel verrijkt met een nieuw, interactief planne-tje waarop je de verschillende bi-bliotheken kunt aanklikken.Of kijk eens naar de wervende tv-spot op Eén, Canvas en tvbrussel. Voor je het goed en wel beseft, ben je eraan verslingerd!

Linda TeirlinckBIBLIOTHEEK SINT-PIETERS-wOLuwE

Bibliotheekweek blaast 25 kaarsjes uit

de BiBliotheekweek

Tijdens de Bibliotheekweek 2009 werken alle bibliotheken samen om het nieuwe imago van de bi-bliotheek bij het brede publiek bekend te maken onder het mot-to: ‘De Bib. Het leven van A tot Z’. Een bibliotheek is ordelijk en betrouwbaar, maar biedt tegelijk tal van creatieve mogelijkheden. Want waar anders ontdek je de meeste moorden en de meeste de-tectives per vierkante meter? Het grootste aantal overspelige man-nen en vrouwen, de beste top-chefs, de meest onverschrokken wereldreizigers, de diepste den-kers, de grappigste humoristen en de stoerste helden en heldinnen?Waar kan je door sneeuwstormen en regenvlagen, door woestijnen en over bergketens lopen, over ocea-

nen varen, over de rand van vulka-nen kijken, over de wolken vliegen en een kijkje nemen duizenden ki-lometers ver achter de maan zon-der dat je nat wordt, verbrandt of een astronautenopleiding moet volgen? In de bib natuurlijk. Er is geen plek ter wereld waar per vier-kante meter zoveel te ontdekken en te beleven valt.Maar dat is toch niet nieuw? zul-len doorwinterde bibliotheekge-bruikers zich misschien afvra-gen. Nochtans worden tijdens de bibliotheekweek, die inmiddels uitgroeide tot de grootste jaar-lijkse promotiecampagne van alle Vlaamse openbare bibliotheken, telkens weer heel wat nieuwe ge-bruikers aangetrokken. Daarom wordt ze dit jaar dan ook al voor de 25ste keer georganiseerd.

activiteit BiBliotheek UUr

Zaterdag 10 oktober

Ontbijt met Annelies Verbeke + kinderanimatie Elsene 10u00 - 14u00

Demo’s en initiaties van Zumba, Body Balance en Pilates/Yoga

Jette 14u00 - 16u00

Muziek- en verteltheater: Het verhaal van de schone Magelone Oudergem 20u00

Sprookjesparcours: sprookjes voorgelezen door de leesfee voor kinderen van 4 tot 10 jaar

Sint-Gillis 14u30 - 16u00

Zondag 11 oktober

Muziek- en verteltheater: Het verhaal van de schone Magelone Oudergem 11u00

dinsdag 13 oktober

Ontmoeting met romanschrijver Erik Vlaminck Ukkel 20u00

woensdag 14 oktober

Zachtgekookt en aangebrand: light verse, kolder- en plezierpoëzie

Etterbeek 20u00

Doorlopend vertelsessies voor de kleintjesDoorlopend start van BruNO-uitleen

Koekelberg 14u00

Bibquiz Oudergem 19u30

Kader Abdolah vertelt over en leest voor uit eigen werk Sint-Jans-Molenbeek 20u00

Lezing over graphic novels door Geert De Weyer Sint-Pieters-Woluwe 20u00

Filmvoorstelling Coraline Ukkel 15u00

donderdag 15 oktober

Gorcha Davidova vertelt over haar boek Eindelijk mezelf Oudergem 12u30 - 13u30

Spectaculair bibspel voor jong en oud Sint-Gillis 18u00 - 19u30

Vrijdag 16 oktober

Lezing van Hugo Camps: ‘Sport als blauwdruk van de samenleving’

Jette 20u00

Zaterdag 17 oktober

Vertelster Marijke Goossens brengt verhalen voor kinderen Jette 14u00 - 15u00

Jan Van Herreweghe spreekt over ‘boekengekte’: bibliotherapie, bibliokleptomanie, bibliofagie, enz.

Watermaal-Bosvoorde 10u30

In de bibs van Evere, Sint-Jans-Molenbeek, Sint-Pieters-Woluwe en Ukkel zijn er verder nog Boekenkoopjes, die starten op Verwendag en doorlopen in oktober.

Van 10 tot 18 oktober 2009 bruist het in alle bibliotheken. Want de bib, dat is het leven van A tot Z. En dat er daar heel wat te beleven valt, is tijdens deze week opnieuw overduidelijk.

er is geen plek ter wereld waar

per vierkante meter zoveel te

ontdekken en te beleven valt

dan in de bib.

Page 4: Bibkrant najaar 2009

BiBliotheekkrant special Van oVeral, Voor iedereen | nummer 4 - herfst 2009 | bladzijde 4

Van overal, voor iedereen

Brusselse BiBs heBBen Meer dan je denkt

Fernando (spreekt spaans, Frans en nu ook Nederlands)

“Ik hou van de sfeer in de nieuwe bibliotheek Sans Souci in Elsene. Het is een gebouw dat door zijn inrichting uitnodigt tot lezen en ontspanning. Ik ben ook heel erg tevreden over het BruNO-sys-teem, waarmee ik boeken kan le-nen in bijna alle Nederlandstalige Brusselse openbare bibliotheken. Heel praktisch! Ik denk bijvoor-beeld dat de bibliotheek in Else-ne een goede aanvulling is op de HOB. De HOB heeft een grote-re collectie, de bib van Elsene is een fijne plaats om te blijven le-zen. Ten slotte verdienen de taal-cursussen Nederlands bijzondere aandacht: het zijn kwaliteitsvolle materialen voor mensen die Ne-derlands willen leren.”

1 laetitia (Franstalig)

“Mijn lerares Nederlands heeft

me gesproken over de bib. De

eerste keer heb ik een paar

dvd’s uitgeleend. Tot nu toe

leen ik vooral stripverhalen.”

7 Pooja (indische) met zoontje

7 alaga (spreekt engels, Frans, Yoruba en nu ook Nederlands)

“ik ga in de bib studeren,

gebruik er woordenboeken en

het internet en ik neem dvd’s

mee naar huis. De bib is goed

georganiseerd en de mensen

zijn er vriendelijk.”

3 Flora (irakese)

7 tran (Vietnamese)

“ik vind de bib goed en ga er elke maand naartoe. Het is soms

moeilijk goede boeken te vinden die aangepast zijn aan mijn

niveau. ik leen vooral grammaticaboeken, kinderboeken en dvd’s.”

Marina (42) uit Bosnië (ex-Joegoslavië)

“Ik kom al ruim een jaar naar de bibliotheek, omdat we voor onze dochter Andrea (8) kozen voor het Nederlandstalig onderwijs. Tij-dens ons verblijf in het Midden-Oosten zat ze op de Britse school en leerde er lezen in het Engels. Nu schakelt ze over op het Ne-derlands en dankzij de vele leuke boeken in de bib verloopt dat zeer vlot. Ikzelf lees graag tijdschrif-ten en boeken voor een breed pu-bliek over psychologie, pedagogie en wetenschappen. Vooral over psychologie zou het aanbod voor mij wel iets uitgebreider mogen zijn. Positief aan de bib vind ik het aanbod voor de kinderen, de inte-ressante tijdschriften en de dvd’s. Ook het vriendelijke onthaal en de manier waarop het personeel je met plezier verder helpt bij vragen vind ik echt aangenaam. Iets nega-tiefs kan ik niet bedenken.”

Brusselse bibs hebben meer dan je denkt

Onderstaande reacties werden opgetekend in diverse Nederlandstalige Brusselse openbare bibliotheken.

Page 5: Bibkrant najaar 2009

BiBliotheekkrant special Van oVeral, Voor iedereen | nummer 4 - herfst 2009 | bladzijde 5

In elke Nederlandstalige Brussel-se openbare bibliotheek kunnen cursisten NT2 (een afkorting ge-bruikt voor ‘Nederlands als twee-de taal’) met hun leerkracht Ne-derlands terecht voor een rondlei-ding op maat. Er is altijd wel één van die bibliotheken in de buurt van een school waar NT2-cursus-sen op het programma staan. Bo-vendien kunnen NT2-cursisten al in de meeste Nederlandstalige Brusselse openbare bibliotheken terecht met hun BruNO-kaart, waardoor ze zich niet ver hoeven

te verplaatsen om boeken en ande-re (les)materialen te ontlenen.Alle Nederlandstalige Brusselse openbare bibliotheken beschik-ken over een speciaal aanbod voor NT2-ers. De bibliotheekmede-werkers maken er de cursisten graag wegwijs in. Tijdens hun be-zoek aan een bib maken de cur-sisten zo niet alleen kennis met het aanbod – er is letterlijk voor elk wat wils – maar ook met de praktische aspecten: inschrijving, reglement, openingsuren, uit-leenvoorwaarden, enzovoort. De

bibliotheekmedewerkers beant-woorden met plezier alle vragen en helpen de NT2-cursisten – en bij uitbreiding natuurlijk álle be-zoekers! – ook na hun eerste be-zoek graag verder met het zoeken naar materialen op hun ‘taalmaat’.Op het einde van de rondleiding krijgt elke cursist de kans om zich in te schrijven en om alvast een taalcursus, boek of dvd mee naar huis te nemen. In de Hoofdstede-lijke Openbare Bibliotheek (HOB) kunnen NT2-ers bovendien te-recht in de leesclub Boekbabbels,

waar ze samen boeken in eenvou-dig Nederlands lezen en bespre-ken. Cursisten die hun vertel-kunst en hun uitspraak willen ver-beteren, kunnen er ook een cursus Voorlezen aan kinderen volgen. Als extraatje krijgt elke NT2-cursist in de HOB een bon waarmee hij zich gratis kan inschrijven tijdens zijn eerstvolgende bezoek.

Nathalie VerstryngeOPENBARE BIBLIOTHEEK ELSENE

nt2-rondleidingen

NT2-rondleidingen in Brusselse bibs

Taalcursussen Nederlands

Grammatica’s

Woordenboeken

Beeldwoordenboeken

Boeken in eenvoudig Nederlands

Romans in het engels, italiaans, Duits, portugees, spaans, Farsi, Frans, Grieks, Roemeens, Russisch, pools, Turks, arabisch

anderstalige prentenboeken

prentenboeken in het arabisch en het Turks met Nederlandse versie

Wablieft: de duidelijkste krant van het land

anderstalige kranten en tijdschriften: Time, al-Hayat, Milliyet, The Guardian, The Times, Frankfurter allgemeine Zeitung, Die Zeit, le Monde, libération, la Repubblica, el pais, la Dernière Heure, la libre Belgique, le soir, elele, Der spiegel, The Bulletin, Newsweek, le Vif

Nederlandse literatuur in vertaling

Brusselinfo

library press Display: 600 digitale kranten uit de hele wereld

Meertalige kunstboeken

internet

speelfilms (ondertiteld in meerdere talen)

muziekcd’s

cd-roms

luisterboeken (met boek)

klara (41) uit indonesië“Ik kom al ongeveer twee maan-den hier naar de bibliotheek. Mijn man en zoontje komen al meer dan een jaar.In het Huis van het Nederlands hoorde ik over de Nederlandstali-ge openbare bibliotheken in Brus-sel en ik kreeg er een folder mee met de adressen. Zo zag ik dat de bib van Sint-Pieters-Woluwe voor mij het meest dichtbij was.Ik leen zelf vooral boeken uit om Nederlands te leren of die mak-kelijk te lezen zijn. Mijn dochter-tje houdt vooral van dvd’s. Boeken en films zijn duur om te kopen en door ze uit te lenen spaar je veel geld uit. Voor mij zijn er geen speciale ex-tra aankopen nodig, ik vind al meer dan genoeg interessante din-gen om uit te lenen.Positief aan de bib is dat ze dicht-bij is en goedkoop. Je kunt er veel

leren en ook andere mensen leren kennen.”

akBelli (spreekt van huis uit Farsi)

“ik zoek in de bibliotheek

informatie over onderwerpen

waarover ik studeer, zoals

de samenleving, wiskunde,

psychologie, …”

iqra (17) en zusje aïcha (11) uit pakistan

“We kwamen allebei door de la-gere school in aanraking met de bibliotheek.”Iqra: “Ik bleef ook na mijn lage-reschooltijd komen. We wonen dicht bij de bib en ik vind er al-tijd wel iets dat me interesseert. Ik leen zowel informatieve boeken als leesboeken uit, en maak daar-naast ook gebruik van het internet.

Ook mijn broer Mohammed gaat regelmatig naar de bib.”Aïcha: “Ik leen er vooral leesboe-ken uit. Net als mijn zus ben ik zeer tevreden over het aanbod in de bib. We vinden er altijd wat we zoeken. Spijtig is alleen dat er te weinig plaats is om gezellig te kun-nen zitten snuisteren in de boeken en tijdschriften.”

laUrent (Franstalig)

“ik leen boeken en dvd’s

uit in de bib en ga er soms

computeren.”

aMy (33) uit de Verenigde staten

“Ik kom nog maar sinds kort naar de bibliotheek van Sint-Pieters-Woluwe. Eerst ging ik naar de hoofdstedelijke bibliotheek op het Muntplein, maar door een

foldertje mee te nemen met de adressen van alle Nederlandstali-ge openbare bibliotheken in Brus-sel zag ik dat deze bib voor mij meer dichtbij was. Ik kan er met de tram naartoe komen en dat is wel makkelijk.Ik ben vooral geïnteresseerd in En-gelstalige boeken en films op dvd. Het filmaanbod vind ik zeer inte-ressant; het is een mooie collectie. Een ietwat groter aanbod van En-gelstalige boeken zou ik persoon-lijk wel interessant vinden.”

SaMiha (is Jordaans, Frans en Belgisch)

“ik ga naar de bib en leen er

kinderboeken omdat mijn

Nederlands nog niet goed

genoeg is.”

Page 6: Bibkrant najaar 2009

BiBliotheekkrant special Van oVeral, Voor iedereen | nummer 4 - herfst 2009 | bladzijde 6

Welgeteld drie minuten deed Wim Kennis (68) erover om met Muntpunt een geschikte naam te vinden voor het toekomstige Vlaams Communicatiehuis Brus-sel. Voor de gepensioneerde so-cioloog-planoloog uit Schaarbeek was het van meet af aan duidelijk: het moest een eenvoudige naam zijn die goed in de mond ligt, maar ook precies uitdrukt waar hij voor staat: een ontmoetingspunt op het Muntplein.

Fier

Sterk is dat Wim de naam Munt­punt zo vanzelfsprekend vond dat hij hem vergat in te sturen voor de naamwedstrijd die eraan verbon-den was, en waar hij via de digi-tale nieuwsbrief van de HOB ken-nis van had genomen. Gelukkig was er nog zijn vrouw Miek, die er wél aan dacht en het nodige deed. Toen Wim nadien te horen kreeg dat zijn naam was uitverkozen uit maar liefst 1 332 inzendingen, gin-gen er dan ook tal van gevoelens en gedachten door hem heen. Ten eer-ste was hij fier op zijn prestatie, ten

tweede vond hij het best wel grap-pig, en ten derde vond hij het niet meer dan normaal dat zíjn naam als beste uit de bus kwam, net om-dat hij volgens hem zo vanzelfspre-kend was. En last but not least was met die bekroning voor hem de cir-kel rond, want tientallen jaren ge-leden speelde voor de geëngageer-de jongeman die hij toen was het Muntplein al een belangrijke rol in zijn ‘Brusselactiviteiten’, zoals hij ze zelf noemt. Geëngageerd is Wim trouwens nog altijd, als voor-zitter van gemeenschapscentrum De Kriekelaar in Schaarbeek en als voorzitter van de gidsenvereni-ging Brukselbinnenstebuiten.

Zelfrespect

Voor zijn inspanning werd Wim beloond met een cheque van 2 500 euro. Reacties op zijn winnende naam bleven niet uit: hij kwam onder andere op de Brusselse ra-dio en verrassend genoeg kreeg hij zelfs felicitaties vanuit het Vlaams Cultuurhuis De Brakke Grond in Amsterdam.Op onze vraag wat Wim verwacht

van het toekomstige Muntpunt, geeft hij na enig nadenken het vol-gende antwoord: ‘Eerst en vooral zou ik willen dat het communi-catieve aspect een belangrijke rol speelt in het gebouw. Dat het een plek wordt waar je ongedwongen met anderen van gedachten kunt

wisselen. Maar ik vind het daar-naast ook belangrijk dat Muntpunt als Vlaamse instelling zelfrespect uitstraalt, niet alleen tegenover het Muntplein en de omliggende ge-bouwen, maar ook naar de bezoe-kers toe. Want was het niet August Vermeylen die schreef: “Wij willen

Vlamingen zijn om Europeeërs te worden”?’

Patrick AuwelaertHOOFDSTEDELIJKE OPENBARE BIBLIOTHEEK

Op uw belangstellende vraag hoe ik aan een schrijfproject begin, heb ik de eer u te antwoorden dat de Brusselse bibliotheken daar een cruciale rol in spelen. In de regel moet ik immers wekenlang wach-ten voordat er sprake is van ‘inspi-ratie’. Die tijd tracht ik te doden door na de obligate cappuccino in de ochtend de veters van mijn wandelschoenen te strikken, de deur achter me dicht te trekken en

al dan niet gewapend met een pa-raplu mijn dagelijkse tocht naar de Orbanlaan in te zetten. Zijn mijn gedachten nog niet helder, dan wandel ik verder onder de lange rij kastanjebomen, langs de gebou-wen waar ons Europese bestuur in zetelt, en verder langs de Italiaan-se boekhandel waar ik rond het middaguur steevast een tweede koffie nuttig, tot aan de ‘boeken-toren’ op het Muntplein, waar ik

tot de avond in verdwijn.Beminde van Toni Morrison. Een moeder die haar dochtertje ver-moordt om haar een leven als sla-vin te besparen? ‘Geen mens, nie-mand op deze aarde zou de ken-merken van haar dochter op papier op een rijtje zetten bij die van de beesten.’ Ik huiver. In de af-deling Geschiedenis ontdek ik dat deze slavin echt bestaan heeft en graaf ik verder, net zolang tot de stapel boeken die voor me ligt op de lange tafel bij het raam mij het uitzicht op de aanpalende Munt-schouwburg ontneemt. ‘Slavernij, daar kwam in Amerika een heu-se burgeroorlog van. Lincoln was toen president,’ mompel ik, terwijl ik mijn wangen rood voel kleuren. ‘Wat voor een man was hij? Hoe nam hij zijn beslissingen? Hoe slaagde hij erin om de slavernij te beëindigen en zijn verscheurde land weer aan elkaar te lijmen?’Thuis pluk ik een foto van Lincoln van het internet, plak hem op een vel papier en schijf er enthousiast onder: ‘Abraham Lincoln: over mezelf. Auteur: Hanneke Siebe-link.’ ‘Ziezo, dit boek staat in de

steigers,’ stel ik tevreden vast, ter-wijl ik aanstalten maak om naar achteren te leunen in de ergono-mische stoel die ik speciaal voor dit project heb aangeschaft, en nog net op tijd besef dat elke rug-gensteun ontbreekt.Nu begint het echte graafwerk. Lincolns toespraken en brie-ven. Overpeinzingen die hij op-schreef voor zichzelf en die pas na zijn dood werden gevonden. Dag-boeken van zijn ministers en zijn vrienden. Stuk voor stuk bron-nen waarvan ik de gedigitaliseer-de versies raadpleeg, zodat ik er mij niet speciaal naar de Library of Congress in Washington voor hoef te begeven. ‘Your own resolu-tion to succeed is more important than any other thing.’ De man die ik met mijn pen tot leven zal gaan wekken, spreekt mij onmiddellijk aan.Dan volgt de echte uitdaging. Hoe maskeer ik dat ik wat lite-raire vormgeving betreft van toe-ten noch blazen weet? Weer kan ik rekenen op de collectie boe-ken in mijn bib. Sebastian Faulks. Verlies van de liefde van je leven.

Anna Enquist. Verlies van je ei-gen kind. Sebastian Barry. De ver-schrikkingen van een oorlog. Anne Provoost. Zij wikt en weegt elk woord.Ten slotte stoot ik op het integrale oeuvre van Lincolns lievelingsau-teur, dat mijn strak behuisde bib voor een prikje van de hand doet. ‘William Shakespeare,’ glimlach ik tevreden. Als ik mij met mijn vondst onder de arm en in het kielzog van mijn zoons terug naar huis begeef, besef ik dat ik het nog druk krijg. Maar daar zie ik in het geheel niet tegen op. Want wie zich kan verdiepen in het leven van een werkelijk groot man en in alles wat hij deed en dacht, ervaart een kracht waarmee hij langer dan één manuscript vooruit kan.

Hanneke Siebelink

Hanneke Siebelink is de auteur van Abraham Lincoln: over mezelf, uitgeverij Borgerhoff & Lamberigts, Gent, 2009, 199 blz., isbn 978 90 8932 045 3

hoe ik schrijf

Muntpunt: de man achter de naam

Muntpunt | chou de Bruxelles

chou de Bruxelles

Muntpunt

een eenvoudige naam die

goed in de mond ligt, maar ook

precies uitdrukt waar hij voor

staat: een ontmoetingspunt

op het Muntplein.

Page 7: Bibkrant najaar 2009

Van boeken over ballen tot boeken met ballen. Je vindt het allemaal in de bib bij jou in de buurt.Meer weten? www.bibliotheek.be V

.U.:

Wim

Van

seve

ren

, Pri

em

stra

at 5

1, 1

000

Bru

sse

l.

• w

ww

.big

ba

zart

.be

affiche bibweek09.indd 1 27/04/09 16:50

Page 8: Bibkrant najaar 2009

BiBliotheekkrant special Van oVeral, Voor iedereen | nummer 4 - herfst 2009 | bladzijde 8

hoofdstedelijke openbare Bibliotheek

! Munt 6, 1000 Brusseltel 02 229 18 40 [email protected] www.HOB.BE Open ma - za: 12 › 17 u / di - wo - do - vr: 10 › 20 u

anderlecht

@ Sint-Guidostraat 97, 1070 Anderlecht tel 02 523 02 [email protected] www.ANDERLECHT.BIBLIOTHEEK.BEOpen ma - wo - vr: 12 › 17 u / di - do: 12 › 19u / za: 10 › 13 u

BrUSSel

hoofdbibliotheek laken# Emile Bockstaellaan 107, 1020 Brussel tel 02 423 53 20BRuSSEL-LAKEN@BIBLIOTHEEK.BEwww.BRuSSEL-LAKEN.BIBLIOTHEEK.BEOpen ma - di - wo - do - vr: 13 › 19 u / za: 10 › 17 u

uitleenpost neder-over-heembeek$ Frans Vekemansstraat 79, 1120 Brussel tel 02 266 82 90 Open ma: 16 › 19 u / wo: 14 › 17 u / vr: 16 › 19 u

uitleenpost haren% Flodorpstraat 39, 1130 Brusseltel 02 247 03 05Open wo: 15 › 17 u / za: 10 › 12 u

elSene

^ Sans Soucistraat 131, 1050 Elsene tel 02 515 64 50 [email protected] Open di - wo - do: 12 › 20 u / za: 10 › 14 u

etterBeek

& Oudergemselaan 191, 1040 Etterbeek tel 02 648 01 [email protected] ma: 12 › 16 u / wo - vr: 13 › 19 u / za: 10 - 13 u

evere

* S. Hoedemaekerssquare 10, 1140 Evere tel 02 247 63 [email protected] Open ma: 10 › 13 u / di: 16 › 20 u / wo: 10 › 17 u / vr: 16 › 19 u / za: 10 › 13 u

jette

( Kardinaal Mercierplein 6, 1090 Jette tel 02 427 76 [email protected] ma - di - wo - do - vr: 14 › 19 u / za: 10 › 13 u en 14 › 16 u

koekelBerg

BL Pantheonlaan 12-13, 1081 Koekelberg tel 02 411 08 [email protected] ma: 17.30 › 19.30 u / wo: 14 › 17 u / do: 17.30 › 19.30 u / vr: 9.30 › 11.30 u (enkel schooluitleningen)

Nederlandstalige openbare bibliotheken in Brussel

nederlandstalige openBare BiBliotheken in Brussel | coloFon

1

6 7

39

13 1015

142

18

17

20

19

11

16

128

4

5

2123

22

Ver

wez

enlij

kt d

oo

r m

idd

el v

an B

russ

els

Urb

is®

© -

Ver

del

ing

& c

opy

righ

t c

iBG

oUdergeM

BM Waversesteenweg 1747, 1160 Oudergem tel 02 672 38 [email protected] wo: 14 › 19 u / do: 11 › 14u / za: 10.30 › 12.30u

SchaarBeek

BN Lambertmontlaan 224, 1030 Schaarbeek tel 02 245 32 [email protected] ma - wo - vr: 12 › 19 u / di - do: 12 › 16 u / za: 10 › 13 u

Sint-agatha-BercheM

BO Kerkstraat 131, 1082 Sint-Agatha-Berchem tel 02 468 02 15SINT-AgATHA-BERCHEm@BIBLIOTHEEK.BEwww.SINT-AgATHA-BERCHEm.BIBLIOTHEEK.BE Open ma: 13.30 › 20 u / di - wo - vr: 13.30 › 18 u / za: 10 › 13 u

Sint-gilliS

BP E. Feronstraat 173, 1060 Sint-Gillistel 02 533 98 [email protected] di: 14 › 17.30 u / wo: 14 › 18 u / do: 16 › 20 u / za: 10.30 › 13 u

Sint-janS-MolenBeek

BQ Hovenierstraat 47A, 1080 Sint-Jans-Molenbeek tel 02 410 03 62SINT-JANS-mOLENBEEK@BIBLIOTHEEK.BEwww.SINT-JANS-mOLENBEEK.BIBLIOTHEEK.BEOpen di: 12 › 15 u / wo: 14 › 19 u / do - za: 10 › 14 u / vr: 14 › 18 u

Sint-PieterS-WolUWe

BR Orbanlaan 54-56, 1150 Sint-Pieters-Woluwe tel 02 771 98 86SINT-PIETERS-wOLuwE@BIBLIOTHEEK.BEwww.SINT-PIETERS-wOLuwE.BIBLIOTHEEK.BEOpen ma: 18 › 20 u / di - za: 10 › 13 u / wo: 13 › 18 u / do: 9 › 12 u en 15 › 19 u

Ukkel

BS De Broyerstraat 27, 1180 Ukkel tel 02 331 28 24 [email protected] Open di: 15 › 19 u / wo - vr: 14 › 18 u / do - za: 10 › 14 u

vorSt

BT Van Volxemlaan 364, 1190 Vorst tel 02 343 20 [email protected] www.BLIB.BEOpen wo: 13 › 18 u / do: 13 › 20 u / za 13 › 16 u

WaterMaal-BoSvoorde

hoofdbibliotheekBU Thomsonlaan 3, 1170 Watermaal-Bosvoorde tel 02 675 33 79wATERmAAL-BOSvOORDE@BIBLIOTHEEK.BEwww.wATERmAAL-BOSvOORDE.BIBLIOTHEEK.BE Open ma: 12.30 › 14.30 u / wo: 15 › 17 u / do: 18 › 20 u / vr: 17 › 19 u / za: 10 › 12 u

uitleenpost de jachthoornCL Delleurlaan 41, 1170 Watermaal-Bosvoorde tel 02 661 71 53Open di: 12.30 › 14.30 u / do: 15.30 › 17.30 u

BiBliotheken voor MenSenMet een leeSBePerking

laken luisterpuntbibliotheek

CM Gustave Schildknechtstraat 28, 1020 Lakentel 070 24 60 [email protected] (algemeen)[email protected] (uitleen)www.LuISTERPuNTBIBLIOTHEEK.BEOpen ma-di-wo-do-vr: 9 › 12u en 13 › 16u

andere nederlandStaligeBiBliotheken

Sint-laMBrechtS-WolUWe

gemeenschapscentrum op-weuleCN Sint-Lambertusstraat 91, 1200 [email protected] wo: 14 › 16u / do: 19.30 › 21u / zo: 10.30 › 12.30u

ganShoren

gemeentelijke bibliotheekCO Beeckmansstraat 35, 1083 Ganshorentel 02 427 17 83Open ma: 16 › 18u30 / di: 9.30 › 12.30u / wo: 13 › 18.30u / do-vr: 16 › 18.30u / za: 9 › 13u

coloFon

Voor alle info over de Brusselse

openbare bibliothekenwww.Bruno.be

je kan je Bruno-pas gebruiken in alle bibliotheken met het Bruno-logo.

Deze gratis brochure is een uitgave van de Vlaamse Gemeenschaps­commissie.Ze werd gerealiseerd door de werking Streekgericht Bibliotheekbeleid van de Hoofdstedelijke Openbare Bibliotheek, Munt 6, 1000 Brussel

D/2009/7153/21

HOOFDReDacTie Relinde Raeymaekers

eiNDReDacTie Patrick Auwelaert

DRUK Roularta Printing nv

VORMGeViNG Megaluna

cOVeRillUsTRaTie Sam Vanallemeersch

FOTO’s Patrick Auwelaert, Aad Boot, Gertrude Van de Perre

VeRaNTWOORDeliJKe UiTGeVeR Eric Verrept