Beursspecial Precisiebeurs 8 en 9 oktober 2003 Beursspecial ...

40
Beursspecial Precisiebeurs 8 en 9 oktober 2003 Beursspecial Precisiebeurs 8 en 9 oktober 2003 MIKRONIEK IS HET OFFICIELE ORGAAN VAN DE NVPT Mikro Mikro niek niek VAKBLAD OVER PRECISIETECHNOLOGIE JAARGANG 43 - NUMMER 4

Transcript of Beursspecial Precisiebeurs 8 en 9 oktober 2003 Beursspecial ...

Page 1: Beursspecial Precisiebeurs 8 en 9 oktober 2003 Beursspecial ...

Beursspecial

Precisiebeurs

8 en 9 oktober

2003

Beursspecial

Precisiebeurs

8 en 9 oktober

2003

MIK

RO

NIE

K I

S H

ET

OF

FIC

IEL

E O

RG

AA

N V

AN

DE

NV

PT

M i k r oM i k r o n i e kn i e kVA K B L A D OV E R P R E C I S I E T E C H N O L O G I E J A A R G A N G 4 3 - N U M M E R 4

Page 2: Beursspecial Precisiebeurs 8 en 9 oktober 2003 Beursspecial ...
Page 3: Beursspecial Precisiebeurs 8 en 9 oktober 2003 Beursspecial ...

4 In dit nummerIn dit nummerMMiikk

rroo

nniiee

kk

--

2200

0033

M i k r oM i k r o n i e kn i e kN r . 4 2 0 0 33

4

5

8

9

Editorial

Nooit meer namaak!Op het tweejaarlijkse symposium Optical Security and CounterfeitDeterrence Techniques te San José (Californië,VS) heeft TNO deresultaten gepresenteerd van een onderzoek naar het beveiligen vanbijvoorbeeld metalen voorwerpen. Counterfeiting, het illegaal nama-ken van spullen, is een serieus probleem in diverse industrietakkenzoals de luchtvaart en de automobielindustrie. De Organisatie voorEconomische Samenwerking in Parijs (OESO) meldde in 1998 bij-voorbeeld dat 10% van de onderdelen in de luchtvaart vervalst zijn.

Persberichten

Beursspecial Precisiebeurs8 en 9 oktober 2003Na het succes van vorig jaar, wordt dit jaar wederom dePrecisiebeurs gehouden. In deze uitgave van Mikroniek vindt u uitge-breide informatie over de beurs, zoals een compleet programma-overzicht, een beursplattegrond en de bedrijfsprofielen van de expo-santen.

Vakblad voor precisietechnologie en fijnme-chanische techniek en orgaan van de NVPT.Mikroniek geeft actuele informatie over tech-nische ontwikkelingen op het gebied vanmechanica, optica en elektronica.Het blad wordt gelezen door functionarissendie verantwoordelijk zijn voor ontwikkelingen fabricage van geavanceerde fijnmechani-sche apparatuur voor professioneel gebruik,maar ook van consumentenproducten.

Uitgave:Twin Design bvPostbus 3174100 AH CulemborgTelefoon: 0345-519525Fax: 0345-513480E-mail: [email protected]

Uitgever:Andries Harshagen / Marije Roefs

Abonnementen:Twin Design bv, Culemborg

Abonnementskosten:Nederland: € 55,- per jaar ex BTWBuitenland: € 70,- per jaar ex BTW

HoofdredactieMarije RoefsE-mail: [email protected]

Redactiesecretariaat/eindredactieMikroniek/ Marije RoefsTwin Design bvE-mail: [email protected]

Advertentie-acquisitie:Waterfront mediaBarry StokTel: 078-630-5500

Secretariaat NVPTBoerhaavelaan 40Postbus 1902700 AD ZoetermeerTel: 079-35 31 151Fax: 079-35 31 365E-mail: [email protected]

Vormgeving en realisatie:Twin Design bv, Culemborg

Mikroniek verschijnt zes maal per jaar© Niets van deze uitgave mag overgenomenof vermenigvuldigd worden zonder nadruk-kelijke toestemming van de redactie.

ISSN 0026-3699

De coverfoto is beschikbaar gesteld doorPhilips CFT, Eindhoven

Page 4: Beursspecial Precisiebeurs 8 en 9 oktober 2003 Beursspecial ...

M i k r oM i k r o n i e kn i e kN r . 4 2 0 0 3 4

edit

ori

alEtiquette voor beursbezoek

Voor mij is het betreden van een beurs altijd even een punt van stilstaan.Waar ga je beginnen? Wat tracht je te bereiken? Hoe pak je het aan? Bijgrote beurzen, zoals de Hannover Messe, kun je slechts een beperkt deelvan de beschikbare informatie tot je nemen. Een goede oriëntatie voorafop bovenstaande vragen is dan ook noodzakelijk.

Bij de precisiebeurs is dat niet nodig. De precisiebeurs is toegesneden opde doelgroep. Het grappige is dat de disciplines van de deelnemendebedrijven zeer divers zijn, terwijl het totaal ervan samen nodig is om deverschillende applicaties te kunnen samenstellen. Breed en smal tegelij-kertijd dus. Van alle disciplines staat er wel een stand op de beurs en ziter een enthousiaste medewerker te wachten om zijn verhaal te vertellen.De beursbezoeker luistert graag naar het verhaal, want het is meer tech-nisch dan commercieel. Als hij de kennis vandaag niet nodig heeft, dankomt het morgen wel van pas.

Naast deze kennisvergaring komt de beursbezoeker ook bekenden tegen.Even uitwisselen hoe het er mee staat. Wat zijn de leuke projecten bij jouop het werk. Gaat het economisch ook wat minder? Hoe zie je de toe-komst tegemoet? Wat zijn de trends? Kom eens langs dan zal ik je latenzien waar wij mee bezig zijn!

Na een dag met veel indrukken en een hoop gepraat, kom je toch weerthuis met een hoop nieuwe inzichten en aangrijpingspunten.

Nog even over die slechte economie. Velen van ons voelen dat. Is er dangeen toekomst voor precisietechnologie? Luister dan maar naar de lezin-gen. Een wondere wereld vol nieuwe uitdagingen ligt voor ons. Wat is detrend? Micro natuurlijk! Als je daar over nadenkt wordt je als product- enprocesontwikkelaar heel enthousiast. Nederland kan, wil en zal daar eenbelangrijke economische rol in spelen.

Doordat de precisiebeurs door en voor precisietechnologen is, wordt jewarm ontvangen in een bekende omgeving.

See you,

Hans KrikhaarVoorzitter NVPT

van de voorzitter

Page 5: Beursspecial Precisiebeurs 8 en 9 oktober 2003 Beursspecial ...

M

M i k r oM i k r o n i e kn i e kN r . 4 2 0 0 35

LASERTECHNOLOGIE

Met behulp van lasertechnologie kunnen zogehetenDOVIDs (Diffractive Optically Variable Image Devices)direct in metalen en andere materialen worden geschreven.TNO Industrie heeft deze technologie ontwikkeld en gepa-tenteerd met als belangrijke toepassing het beveiligen vanproducten tegen namaak door ze een uniek kenmerk mee tegeven. Het grote voordeel van het direct in metaal aanbrengen vaneen DOVID is dat elk product uniek gemaakt kan worden endat het kenmerk onlosmakelijk met het product verbondenis. Doordat het aanbrengen van zo’n structuur duur en moei-lijk is, ontstaat er een goede bescherming tegen namaak. Deunieke karakteristieken kunnen de vorm hebben van getal-

len, barcodes of op afstand leesbare codes. Daardoor zijn dekenmerken zowel te gebruiken voor bescherming als ookvoor productidentificatie. De DOVIDs kunnen direct inharde staalsoorten, zoals gereedschapsstaal, worden ge-schreven, en zijn daardoor ook zeer bestendig tegen omge-vingsinvloeden (vocht, temperatuur, chemicaliën).

(Sub)micronstructuren in metaalOm submicron structuren aan te maken zijn er twee belang-rijke fundamentele problemen die opgelost dienen te wor-den, te weten (a): het opwarmen van het oppervlak en (b) dediffractie limiet van licht.

Nooit meer namaak!

Op het tweejaarlijkse symposium Optical Security and Counterfeit Deterrence Techniques te

San José (Californië,VS) heeft TNO de resultaten gepresenteerd van een onderzoek naar het

beveiligen van bijvoorbeeld metalen voorwerpen. Counterfeiting, het illegaal namaken van

spullen, is een serieus probleem in diverse industrietakken zoals de luchtvaart en de automo-

bielindustrie. De Organisatie voor Economische Samenwerking in Parijs (OESO) meldde in

1998 bijvoorbeeld dat 10% van de onderdelen in de luchtvaart vervalst zijn.[1]

• M. van den Hurk, J.E. Bullema,TNO Industrie Eindhoven •

Een nieuw wapen in de strijd tegen productpiraterij:

TNO kan met zeer korte laserpulsen aan metalen

een uniek kenmerk meegeven.

Page 6: Beursspecial Precisiebeurs 8 en 9 oktober 2003 Beursspecial ...

M i k r oM i k r o n i e kn i e kN r . 4 2 0 0 3 6

LASERTECHNOLOGIE

Het verwarmen van het oppervlak kan een probleem zijnzodra men zeer kleine structuren probeert te maken. Kleinestructuren hebben de neiging om te versmelten door deabsorptie van de energie uit een laserpuls. Als de structuurversmelt door de laserpuls is het onmogelijk om specifiekestructuren aan te maken. Daarnaast treden er problemen opomdat het opgewarmde metaal van structuur als ook samen-stelling kan veranderen. Hierdoor kan het materiaal zachterworden en daardoor minder bestand tegen mechanischebelasting. De grootte van het gebied waarin deze verande-ringen optreden, ook wel bekend als Heat Affected Zone(HAZ), is evenredig met de duur van de laserpuls.Om in kunststoffen structuren aan te brengen moet de laser-puls korter zijn dan circa 20 nanoseconden (10-9 seconde).Voor metalen moet de laserpuls nog aanzienlijk korter zijnom warmteschade te voorkomen.

Het probleem van het maken van submicron structuren metlaser is dat het onmogelijk is om een laserbundel te focus-seren onder de zogenaamde diffractie limiet van hetgebruikte licht. De diffractie limiet ligt op ongeveer 1.22maal de gebruikte golflengte. Door gebruik te maken vaninterferentie kan men onder deze diffractie limiet komen.

Het probleem van warmte inbreng laat zich oplossen doorgebruik te maken van zeer korte laserpulsen. De meestebestaande lasers (Excimeer, Nd:Yag) hebben pulslengtes inhet nanoseconden bereik. Recente ontwikkelingen op hetgebied van lasersystemen hebben geleid tot lasers met zeerkorte pulsduren, in enkele gevallen tot in het femtosecondenbereik (10-15 seconde), die toch genoeg energie hebben ommet een oppervlak te kunnen reageren. De pulsen zijn zokort dat alle energie wordt gebruikt om het materiaal te ver-

dampen (ablatie) en dat het materiaal rond de bewerkings-plaats niet meer opwarmt.

Technologische doorbraakDoor de hierboven genoemde problemen is het niet moge-lijk om met gangbare laserbewerkingsmethoden submicronstructuren in metalen aan te kunnen brengen met nauwkeu-righeden van enkele honderden metaalatomen. De meestelasers leveren te veel energie per puls en kunnen niet nauw-keurig genoeg gefocusseerd worden.Naast de genoemde fundamentele problemen zijn er ooknogal wat praktische problemen om submicron structurenaan te brengen (a) het materiaal moet zeer lokaal bewerktworden (b) de omgeving van het materiaal mag niet beïn-vloed worden en (c) het verdampte materiaal moet gecon-troleerd worden afgevoerd.Interferentie patronen die direct in metalen geschreven kun-nen worden met dimensies in het submicrometerdomein zijndaarom zeer geschikt voor toepassing als beveiligingsken-merk. De structuren zijn moeilijk te kopiëren en zelfs onmo-gelijk om na te maken als men de juiste technologischeknow how ontbeert. TNO heeft de genoemde technologisch uitdagingen opge-lost en is in staat direct DOVID’s in metaal oppervlakkenaan te maken. In de afbeeldingen 1 en 2 is een voorbeeld tezien van een dergelijke structuur in metaal. De structurenzijn opgebouwd uit ‘macro’ pixels, waarbij elke individuelepixel een DOVID is. De afmetingen van de vierkant pixelsin dit voorbeeld zijn 200 x 200 micrometer. In principe zijngrotere en kleinere afmetingen en andere vormen mogelijk.De keuze voor vorm en afmeting zijn afhankelijk van debeoogde toepassing, bijvoorbeeld grote pixels voor een gro-tere detailering van de afbeelding of codering.

Afbeelding 1:Voorbeeld van een structuur in metaal, opgebouwduit pixels, waarbij elke individuele pixel een DOVID is. Afbeelding 2: Detailopname van pixelopbouw van de letter X.

Page 7: Beursspecial Precisiebeurs 8 en 9 oktober 2003 Beursspecial ...

M i k r oM i k r o n i e kn i e kN r . 4 2 0 0 37

Voordelen van de Direct DOVID technologieDe technologie om direct in metaal een holografisch ken-merk aan te brengen tegenover methoden om met een opge-plakt hologram een product te beschermen wordt in onder-staande tabel aangegeven.

ToepassingenToepassing voor het direct aanbrengen van hologrammenlijken voor het oprapen te liggen. Enkele voorbeelden.

VeiligheidDe onderdelen van auto’s vliegtuigen, helikopters motor-fietsen, scooters zijn vaak uniek gemerkt, 20 – 40 labels pervoertuig zijn geen uitzondering, waarvan vele op metaal.Product piraterij in deze markt is enorm. Vliegtuig, helikop-ter en auto-industrie, zijn het slachtoffer van deze vorm vanfraude. Fatale ongelukken met vervoermiddelen ten gevolgevan zogenaamde bogus spare parts zijn geen uitzondering.

Luxe producten Talloze luxe producten zijn het slachtoffer van piraterij enparallel handel. In het bijzonder lijken dure horloges en vul-pennen geschikt te zijn voor beveiliging met direct geschre-ven hologrammen. Deze producten kosten soms meer dan25.000,- euro. Hier kan de beveiliging mede een verfraaien-de functie hebben. Ook kan worden gedacht aan luxe digi-tale en video camera’s, sieraden, kunstvoorwerpen, “art fur-niture” met metalen delen, en aan dure kleding en schoenen,waaraan soms metalen labels zijn bevestigd.

Dure machineonderdelen Fraude met dure machineonderdelen komt veelvuldig voor,hierdoor slijten de turbinebladen in bijvoorbeeld een ener-giecentrale sneller dan bedoeld en met orginele onderdelenhaalbaar. De kosten van het stilvallen van (een deel van een)een energiecentrale zijn enorm. Ook behoort het uniek mar-

keren van een spuitgietmatrijs van dure spuitgietproductenmet een direct hologram tot de mogelijkheden.

Referenties[1] OECD (Organisation for Economic Co-operation andDevelopment), The Economic Impact of Counterfeiting,1998.

Advertentie

DOVID’s algemeen Direct DOVID’s

Massa productie mogelijk Uniek product karakteristiek

- geen verschillen in karakteristieken - individuele getallen en barcodes mogelijk

Herbruikbaar Niet herbruikbaar

- Folies kunnen verwijderd en vervangen worden - Onverbrekelijk verbonden aan het object

advertentie

Page 8: Beursspecial Precisiebeurs 8 en 9 oktober 2003 Beursspecial ...

M i k r oM i k r o n i e kn i e kN r . 4 2 0 0 3 8

PERSBERICHTEN

Presentatie Controllab Products B.V. op de Precisiebeurs 2003

Mitutoyo presenteert innovatieve meetapparatuur op EMO 2003

Onder de titel “Modelvorming en Simulatie

van een Waferstage” zal op 8 oktober 2003 de

heer Christian Kleijn van Controllab

Products B.V. een lezing geven. In deze

lezing zal met het software pakket 20-sim

worden gedemonstreerd hoe een component

gebaseerd model van een waferstage wordt

opgebouwd en toegepast.

Het publiek kan op deze manier kennis

maken met de vele mogelijkheden van 20-

sim als gereedschap voor ingenieurs bij het

modelvormings en simulatie traject. Onder

andere zal aan bod komen hoe een model

opgebouwd kan worden aan de hand van

Dat ondanks de economische tegenwind de

ontwikkelingen op meettechnisch gebied

onverminderd doorgaan, bewijst Mitutoyo

tijdens de Milanese machinebeurs met vele

noviteiten. Zo haakt de Japanse fabrikant in

op de huidige trend om de productiviteit van

het meetproces aanzienlijk op te voeren met

de introductie van de CNC Contracer en de

CNC RoundTest, numeriek bestuurde meet-

apparaten voor resp. contouren en rondheid.

Deze apparatuur met de bijbehorende, onder

Windows werkende software, is speciaal

ontworpen voor snel meten van (grote)

series hoogwaardige producten, waarbij men

niet kan of wil volstaan met steekproefsge-

wijze controle. Op basis van hetzelfde con-

cept heeft Mitutoyo tevens een CNC ruw-

heidstestapparaat ontwikkeld.

Met het nieuwe UMAP-meetsysteem speelt

Mitutoyo in op de vraag in de industrie naar

meetmiddelen voor de vele kleine onderde-

len van hoogwaardige producten die aan

hoge nauwkeurigheidscriteria moeten vol-

doen, zoals disc-drives van PC’s en digitale

camera’s. Het UMAP Vision System Hyper

302 - zoals de nieuwe meetmachine voluit

heet - is een ‘hybride’ meetmachine met een

vision- en een tastkop. Met een speciaal tast-

systeem, gebaseerd op ultrasone trillingen

en voorzien van een 2 mm lange tastnaald

met een 30 µm kogel, kunnen onder andere

zeer kleine diameters (tot 0,03 mm) gemeten

worden.

Mitutoyo presenteert tevens de nieuwe

Legex300, een CNC coördinatenmeetmachi-

ne die met een aandrijfsnelheid van 200

mm/s aanzienlijk sneller is dan de tot nu toe

in dit segment op de markt verkrijgbare

machines. Ook dit nieuwe product is weer

ontwikkeld met het oog op een hoge produc-

tiviteit in de meetkamer, met name bij de

controle van kleine onderdelen met moeilijk

meetbare, minuscule details (microboringen,

microgroeven e.d.). De resolutie bedraagt

0,01 µm, voor de nauwkeurigheid wordt

0,8+2L/1000 µm opgegeven.

Vanzelfsprekend zijn er ook visionmeetsys-

temen te bewonderen, zoals de Quick Vision

Accel 404 (zie de afbeelding), de Quick

Vision ELF en PRO serie. Bij de ontwikke-

ling van de ‘Accel’ stond snelheid wederom

voorop: de portaalconstructie beweegt zich

boven de meettafel zowel in X- als Y-rich-

ting met een snelheid van 400 mm/s, twee

maal zo snel als wat gebruikelijk is, terwijl

toch een nauwkeurigheid van 2,2+3L/1000

µm gegarandeerd is. Op de vaste tafel kun-

nen de te meten werkstukken op eenvoudige

wijze geplaatst worden. De ‘PRO’ is optio-

neel voorzien van een lasertaster. Beide

machines zijn, evenals de andere uit het

Quick Vision programma, in diverse uitvoe-

ringen, met tal van accessoires, en zeer doel-

matige software verkrijgbaar. Naast de

diverse noviteiten presenteert Mitutoyo een

ruime dwarsdoorsnede uit het programma.

Mitutoyo Nederland BV. Tel.: 0318-53 49

11, Veenendaal. www.Mitutoyo.nl

bouwstenen ofwel submodellen. Er zal wor-

den getoond hoe bepaalde aspecten van het

model het beste kunnen worden geanalyseerd

in zowel het tijd- als het frequentie-domein.

Een kleine greep van de verdere vele moge-

lijkheden binnen 20-sim zijn:

• Linearisatie toolbox, zowel numeriek als

symbolisch

• Optimalisatie toolbox

• C-Code generatie

• 3D-visualizatie toolbox

• Motion Profile Wizard / Cam Wizard

Wellicht dat er ook voor u genoeg interes-

sants te horen, zien en te leren valt.

Controllab Products B.V. zal tevens geduren-

de twee dagen met een stand op de beurs

staan, zodat er persoonlijk kennis kan worden

gemaakt met het bedrijf en haar werknemers.

Datum: 8 en 9 oktober 2003

Plaats: NH Koningshof Hotel

Veldhoven

Tijd lezing: 8 oktober 2003, 10.00-10.25,

Brabantzaal

Kosten: geen

Email: [email protected]

Web: www.controllab.nl

Page 9: Beursspecial Precisiebeurs 8 en 9 oktober 2003 Beursspecial ...

B

M i k r oM i k r o n i e kn i e kN r . 4 2 0 0 39

INLEIDING

De precisiebeurs 2003 geeft u de gelegenheid een bezoek te brengen aan de stands van een

tachtigtal bedrijven en instellingen actief op het gebied van de precisietechnologie.

Interessante ontwikkelingen en praktische oplossingen worden gepresenteerd. Bent u

geïnteresseerd in de precisietechnologie? Wij nodigen u uit deze derde editie van de

Precisiebeurs te bezoeken. Registreer u op www.precisiebeurs.nl voor gratis toegang.

Nanotechnologie bij Philips Research

Baanbrekende innovaties toepassen in uw praktijkOm internationaal te blijven concurreren, is het noodzake-lijk te investeren in nieuwe technologieën. Precisietechno-logie is er daar één van en is in onze regio sterk ontwikkeld.Dit biedt nieuwe kansen om producten en componenten teontwikkelen met veel toegevoegde waarde. Op het gebiedvan precisietechnologie wordt dan ook veel gerealiseerd enmet succes. Hogere mate van precisie en verdere miniaturi-satie zijn daarbij sleutelwoorden. Dit kan alleen tot standkomen door coöperatie.Samenwerking tussen bedrijven en kennisinstellingen omspecifieke kennis en technologieën in te zetten voor toepas-sing in de praktijk. Deze Precisiebeurs is de ultieme gele-genheid om kennis te maken met specialistische organisa-ties en om samenwerking te initiëren.

LezingenDe laatste ontwikkelingen, de nieuwste trends en bijzonde-re vernieuwingen worden u gepresenteerd tijdens de onaf-hankelijke lezingen. Een zestal sprekers van gerenommeer-de kennisinstituten en bedrijven brengen u op de hoogte.

Bijzondere IOP precisietechnologie projecten uitgevoerddoor bekende kennisinstituten, als Universiteit Twente, TU-Eindhoven en TNO Industrie, worden toegelicht.Projectresultaten die ook voor u probleemoplossend en toe-pasbaar kunnen zijn.

Exposerende bedrijven verzorgen boeiende praktijklezingenover hun kennis en ervaringen in de precisietechnologie.

Baanbrekendeinnovaties

Page 10: Beursspecial Precisiebeurs 8 en 9 oktober 2003 Beursspecial ...

Precisiebeurs 2003Voor wie is de Precisiebeurs 2003 bestemd?Voor iedereen die is geïnteresseerd in precisietechnolo-gie.Als specialist van fijnmechanica, motion control,oppervlakte-behandeling, microtechnologie, microassem-blage, optica, et cetera komt u in contact met product-ontwerpers, kennisinstituten en leveranciers van mate-rialen, precisiemachines en meetmachines.Als inkoper,productontwikkelaar of constructeur komt u in contactmet specialisten die u kunnen helpen met het realiserenvan nieuwe producten.

Datum en tijdWoensdag 8 oktober en donderdag 9 oktober 2003van 09.30 tot 17.00 uur.

PlaatsNH Koningshof HotelLocht 117, 5504 RM Veldhoven (bij Eindhoven).Koningshof is goed bereikbaar per auto, met openbaarvervoer vanaf het station Eindhoven of via het vliegveldEindhoven Airport.

OvernachtenWanneer u beide dagen bezoekt, kunt u een hotelkamerin NH Koningshof Hotel boeken.Het telefoonnummer is: +31(0)40 - 258 18 00, afdelingCongresservice

Aanmelden vakbeurs & lezingenU kunt zich aanmelden voor bezoek aan de vakbeurs enhet bijwonen van de lezingen door de aanmeldingskaartvan de brochure in te vullen en ongefrankeerd te zen-den aan:

Mikrocentrum,Antwoordnummer 10032,5600 VB Eindhovenof per fax: +31(0)40 - 296 99 20

Sneller aanmelden via internet:www.precisiebeurs.nl

Na ontvangst van uw aanmelding ontvangt u een bevesti-ging en een gedetailleerde routebeschrijving.

Gratis toegankelijkAan het bijwonen van de lezingen en het bezoeken van devakbeurs zijn geen kosten verbonden.

Organisatie en InformatieVoor meer informatie over de Precisiebeurs 2003 kunt ucontact opnemen met:MikrocentrumHans Houdijk of Jan van MoorselPostbus 359, 5600 AJ Eindhoventelefoon: +31(0)40 - 296 99 22fax: +31(0)40 - 296 99 20E-mail: [email protected]

M i k r oM i k r o n i e kn i e kN r . 4 2 0 0 3 10

Page 11: Beursspecial Precisiebeurs 8 en 9 oktober 2003 Beursspecial ...

M i k r oM i k r o n i e kn i e kN r . 4 2 0 0 311

• Baroniezaal Lezing 10Kenmerken van geëtste precisie pro-ductendhr.Wilbert Beijers, Etchform BV

• Genderfoyer Lezing 17Eindelijk positiemeetsystemen dieposities metendhr. J. Sturre, Heidenhain Nederland BV

13.00 Pauze

13.30 - 13.55 • Brabantzaal Lezing 4Precisietechnologie bij TNO TPD:hollen en stilstaandhr. N.J. Doelman,TNO TPD

• Baroniezaal Lezing 11Verrassende mogelijkheden van tech-nisch keramiekdhr. ing. R. Bruggeman, Ceratec TechnicalCeramics BV

• Genderfoyer Lezing 18Verspanen in het µ-bereikdhr. A.Wullms, Optiwa BV

14.00 - 14.25 • Brabantzaal Lezing 5Productverbetering vanuit theorie enpraktijkdhr. Jeroen Bresser, FrenckenMechatronics

• Baroniezaal Lezing 12Turnkey laser projectendhr. Robert Vermeulen en dhr. FrankSonnemans, Unitek Eapro

• Genderfoyer Lezing 19HSC Frezen & Coördinaten slijpengecombineerd: de voordelendhr. Carsten Geselle, Moore ToolCompany USA namens TechnischeHandelsonderneming De Ridder BV

15.15 - 15.40 • Brabantzaal lezing 6Design case: snel ontwikkelen vancapsule-positioneerapparaat methoge betrouwbaarheiddhr. ir. Martin Ambaum, MultinTechnology Group

Programma-overzicht woensdag 8 endonderdag 9 oktober

Woensdag 8 oktober

10.00-10.25 • Brabantzaal Lezing 1Modelvorming en Simulatie van eenWaferstage, het gebruik van compo-nenten bij de modelvorming van fysi-sche systemendhr. ir. C. Kleijn, Controllab Products BV

• Baroniezaal Lezing 8Nieuwe toepassingen met slijtvaste,wrijvingsverminderde en corrosiebe-stendige PVD-deklagendhr. Peter Dekempeneer, Balzers NV

• Genderfoyer lezing 15 IOPSchatting van het onzekerheidsbudgetvoor ruwheidsmetingdhr. Michel Morel,Technische UniversiteitEindhoven

11.15 - 11.40 • Brabantzaal Lezing 2Jarenlang, iedere seconde opnieuw, uit-voeren en garanderen van een precisie-assemblagebewerking (tolerantie <0,001* afmeting)dhr. P. Gerits, EBD-MPS [LG Philips-Displays]

• Baroniezaal Lezing 9Micro processing using pulsed UV laserlightdhr. Gerd Spiecker, Lambda Physik GmbHnamens BFI Optilas BVVoordracht in de Engelse taal

• Genderfoyer Lezing 16Nauwkeurig positioneren.Welke aspec-ten zijn van belang?dhr. Simon Smith, Aerotech namens RoteroHolland BVVoordracht in de Engelse taal

11.45 - 12.10 • Brabantzaal Lezing 3Microassemblagedhr. drs. ing. J.E. Bullema,TNO Industrie

Page 12: Beursspecial Precisiebeurs 8 en 9 oktober 2003 Beursspecial ...

M i k r oM i k r o n i e kn i e kN r . 4 2 0 0 3 12

PRECISIEBEURS 2003

• Baroniezaal Lezing 13Diamantachtige deklagen (DLC,Dylyn®): eigenschappen en praktischetoepassingendhr.Wim Pappaert, Bekaert AdvancedCoatings

• Genderfoyer Lezing 20 IOPVerbeterde nauwkeurigheid en kalibra-tie van laser interferometers in hetsub-nm gebiedmw. ir. Suzanne Cosijns,TechnischeUniversiteit Eindhoven, faculteitWerktuigbouwkunde

15.45 - 16.15 • Baroniezaal Lezing 14Trends in Precisie Engineering in Glasen Technisch Keramiekdhr. ing. J.Vervest, Louwers Glastechniek enTechnisch Keramiek BV

Donderdag 9 oktober

10.00-10.25 • Brabantzaal Lezing 1 IOPActieve trillingsdempingdhr. Jan Holterman, Drebbel Instituut voorMechatronica, Universiteit Twente.

• Baroniezaal Lezing 8Glas onder drukdhr. Ed Smienk, Shell Technology andInnovation Support

11.15 - 11.40 • Brabantzaal Lezing 2Ontwerp van een miniatuur lineaireactuatordhr. ir. H.J.T. van der Pol, Demcon

• Baroniezaal Lezing 9Aluminium solderendhr. Erik Brom, H&ST Heat & SurfaceTreatment BV

• Genderfoyer Lezing 16Advances in homodyne interferometrymw. Lucy Attwood, Renishaw InternationalBVVoordracht in de Engelse taal

11.45 - 12.10 • Brabantzaal Lezing 3High speed vision systeem voor robot-besturingdhr. Harry Broers, Philips CFT, IndustrialVision

• Baroniezaal Lezing 10Micro-plasma spuiten, deklagen op devierkante millimeterdhr. Erik W. Schuring, ECN

• Genderfoyer Lezing 17CNC gestuurd profielslijpendhr. S. van den Berg en dhr. F.C. van derPol,Worldwide Tooling Service BV

13.00 Pauze

13.30 - 13.55 • Brabantzaal Lezing 4Time to Market verkorten met behulpvan de simulatieomgevingMATLAB/Simulinkdhr. ir. Rolf Benschop en dhr. ir. Ronald vande Pol,The Mathworks BV

• Baroniezaal Lezing 11Repareren matrijzen en gereedschap-pen met behulp van lasersdhr. Hans Matser, Rofin-Baasel Benelux BV

• Genderfoyer Lezing 18Miniaturisering van componentenmaakt serieproductie van compactepositioneer-sleden mogelijkdhr. ing. J. Heymink, Bosch Rexroth BV

14.00 - 14.25 • Brabantzaal Lezing 5Het gebruik van FEM bij thermomecha-nische vervormingendhr.Walfred Maas, Mecal AppliedMechanics

• Baroniezaal Lezing 12Precisie electroformeren: uitdagingenen kansendhr. ir. Ahmad Harbiye, Stork Veco BV

• Genderfoyer Lezing 19 IOPLichtgewicht positionerendhr. ir. M.G.E. Schneiders,TechnischeUniversiteit Eindhoven

15.15 - 15.40 • Brabantzaal Lezing 6Mechatronica onderzoeksprojecten enhaalbaarheidsonderzoeken samen methet HBO?dhr. ir. H.M.J.M. van Logten, FontysHogescholen

• Baroniezaal Lezing 13Geleidende polymeren; plastic elektro-nica. Geleidende polymeren bieden

Page 13: Beursspecial Precisiebeurs 8 en 9 oktober 2003 Beursspecial ...

M i k r oM i k r o n i e kn i e kN r . 4 2 0 0 313

veel kansen zo blijkt uit het onderzoekvan Economische Zaken.Vraag alleenhoe te benutten, hoe de beschikbarekennis omzetten in nieuwe producten.dhr. dr. H.F.M. Schoo,TNO Industrie

• Genderfoyer Lezing 20TalySurf CCI 3000:A MetrologySolution for Micro Systemsdhr. Joe Armstrong,Taylor Hobson Ltd.namens SMS Steen Metrology SystemsNV

15.45 - 16.15 • Brabantzaal Lezing 7 IOPOptische koppeling tussen glasvezel enchipdhr. dr. ir. H. de Waardt,TechnischeUniversiteit Eindhoven

• Baroniezaal Lezing 14Functionele polymeren bieden veelkansen zo blijkt uit een doorEconomische Zaken uitgevoerde ver-kenning. OTB gaat in op mogelijkhedenen ommogelijkheden, gezien vanuit eenmachinebouwer.dhr. ir. M.F.J. Evers en dhr. dr.W. Mischke,OTB Engineering BV

gen de grenzen? Kan men deze grenzen doorbreken, bij-voorbeeld door de te assembleren producten “smart” temaken, met andere woorden zichzelf te laten instellen? Ditzijn de onderwerpen die het thema vormen van de plenairevoordrachten op de Precisiebeurs 2003, waar onderzoekersen toepassers uit de medische wereld, uit de wereld van deontwikkeling van product en productiemiddel het woordzullen voeren.

Rien Koster

Programmaoverzicht woensdag 8oktober en donderdag 9 oktober

Woensdag 8 oktober

Plenair 1, woensdag 8 oktober 10.30 uur,BrabantzaalMechatronica en Micro Systemendhr. prof. ir. H.M.J.R. Soemers, Philips CFT, Mechatronics ResearchDe Micro Systeem Technologie (MST) krijgt steeds meerbelangstelling vanwege de niet aflatende trend naar miniatu-risatie van (componenten van) consumentenproducten. Zemaakt het mogelijk systemen te maken die veel kleiner zijndan we tot voor kort mogelijk hielden. Met technologieën,oorspronkelijk ontwikkeld voor IC-fabricage, kunnen bij-voorbeeld micromechanismen gemaakt worden. Indien dezegecombineerd worden met (micro) actuatoren en sensorenontstaan er nieuwe, fascinerende toepassingen, zoals bij-voorbeeld uiterst kleine manipulatoren t.b.v. de inspectievan microsubstraten.

Plenair 2, woensdag 8 oktober 12.15 uur,BrabantzaalGrenzen aan master-slave systemen in medischetoepassingendhr. prof. dr. ir. C.A. Grimbergen,AMCMaster-slave systemen winnen langzaam terrein bij medischetoepassingen. Het ziet er naar uit dat met deze robotachtigemanipulatoren het werken op moeilijk bereikbare plaatsenin het menselijk lichaam wordt vergemakkelijkt. De bestaan-de, plaatsgeregelde, systemen tonen echter een wezenlijkebegrenzing in de afwezigheid van enige krachtterugkoppelingvanuit het weefsel waarop de operatie wordt verricht.Alsgevolg daarvan zijn verschillende werkzaamheden, zoals deli-cate manipulaties met weefsels, moeilijk en riskant.

Onafhankelijke plenaire lezingen

Precisiemanipuleren en -assem-bleren, ontwikkeling en toepassing

Het steeds nauwkeuriger beheersen van processen enbewegingen en voortschrijdende miniaturisering zijn tweetechnologische ontwikkelingen die zich tegelijkertijd voltrek-ken. Bewegen met als doel nauwkeurig beheerste manipula-tieprocessen uit te voeren, zoals in de microchirurgie.Bewegen als deel van een manipulatie, in een onderzoek ofin een meetproces. Bewegen in een assemblageproces datzich enige malen per seconde herhaalt, zoals bij het aan-brengen van elektronische componenten. Een aantal voor-waarden hebben deze bewegingen gemeen: de precisiewaarmee ze moeten plaatsvinden en de relatief kleine ruim-te waarbinnen ze zich afspelen.Een vraag is, hoe men de relatieve positienauwkeurigheidkan vergroten. Positie- en krachtterugkoppeling kunnenhierbij een rol spelen. Een andere vraag is hoe men debenodigde manipulatoren en grijpers vervaardigt.Waar lig-

Page 14: Beursspecial Precisiebeurs 8 en 9 oktober 2003 Beursspecial ...

technology“. FCS Control Systems heeft verschillende hapticapparaten ontwikkeld, vanuit de ervaring met lucht- enruimtevaarttoepassingen, zoals vluchtsimulatoren. Medischeapparatuur is een logische volgende stap met een nieuwveld aan uitdagingen. De dominante aspecten bij medischetoepassingen zijn: absolute veiligheid, betrouwbaarheid, deschaal waarop wordt gewerkt en de functionaliteit. De pre-sentatie zal op deze aspecten ingaan.

Plenair 6, donderdag 9 oktober 14.30 uur,BrabantzaalGROTE marktkansen met kleine microsystemendhr. Gert van Duren, projectleider ‘Brancheagenda’s enBusiness Roadmapping’,TNO Industrie.De toekomstige ontwikkelingen in markt en technologie,voor toepassing van microsystemen in diverse productieke-tens, zijn in kaart gebracht door Syntens en TNO Industrie.Doelstelling is omhiermee het Noord-Brabantse MKB in de fijnmechanischeen kunststoffenindustrie inzicht te verschaffen in de kansenen bijbehorende gevolgen voor technologie en bedrijfsvoe-ring. Daarmee kunnen zij hun strategische beslissingen beteronderbouwen.Voor enkele MKB’s is er de kans om huneigen strategie voor kennis- en productontwikkeling enigejaren vooruit te bepalen met behulp vanBusiness Roadmapping. Het project wordt financieel onder-steund door het programma Innovatieve.

M i k r oM i k r o n i e kn i e kN r . 4 2 0 0 3 14

PRECISIEBEURS 2003

Plenair 3, woensdag 8 oktober 14.30 uur,BrabantzaalMicroassemblage – kleine wereld, grote uitdagingendhr. dr. ir. Marcel Tichem,TU Delft, Sectie ProductietechniekDe assemblage van microproducten vraagt om het toepas-sen van nieuwe methoden en technieken. Een beeld wordtgegeven van de kenmerken van microproducten en microas-semblage, en getoondwordt welke nieuwe mogelijkheden er zijn voor assemblagein het microdomein. Daarnaast wordt ingegaan op recentgestart onderzoek aan de TU Delft op dit gebied, met namemicrogrijpen en zelf-adjusterende componenten.

Donderdag 9 Oktober

Plenair 4, donderdag 9 oktober 10.30 uur,BrabantzaalTrends in SMD montagedhr. dr. ir. A.M. Rankers, Philips CFT, Mechatronics Researchdhr. ir. J.M.M. van Gastel, Assembléon Netherlands B.V.Advanced DevelopmentIngegaan wordt op de trends in de SMD montage en deinvloed hiervan op de ontwikkeling van SMD plaatsingsma-chines. Hierbij worden 4 categorieën onderscheiden, teweten:• reductie van plaatsingskosten,• verbetering van flexibiliteit,• implicaties vanuit de SMD technologie • ondersteunende diensten.Aan de hand van concrete, recent ontwikkelde, productenzullen deze trends worden geïllustreerd.

Plenair 5, donderdag 9 oktober 12.15 uur,BrabantzaalMedische apparaten met krachtterugkoppelingdhr. dr. ir. R.Q. van der Linde,Technische Universiteit Delftnamens FCS Control Systems BVKrachtterugkoppeling vanuit het operatiegebied naar de chi-rurg kan tot stand worden gebracht met behulp van ”haptic

Page 15: Beursspecial Precisiebeurs 8 en 9 oktober 2003 Beursspecial ...

M i k r oM i k r o n i e kn i e kN r . 4 2 0 0 315

Indeling exposanten

Standnr. Bedrijf Standnr. Bedrijf

79

13

59

5

19

6

55

46

68

96

29

52

61

94

86B

69

71

81

54

56

44

51

2

41

25

3

47

64A

62

35

63

16

88

65

58

35

32

48

50

30

78

72

18

70

28

101

17

107

21

86

35/77

15

9

60

49

35

63

57

7

12

40

43

22

53

42

54

66

85

31

35

23

39/45

95

4

35

26

8

93

102

11

64

35

67

20

1

108

AIR-PARTS BV

AJB INSTRUMENT BV

ANORAD EUROPE BV

ANTERYON BV

APPLIED LASER TECHNOLOGY

BALZERS NV

BASAN NEDERLAND BV

BEKAERT ADVANCEED COATINGS

BFI OPTILAS BV

BIENFAIT TECHNISCHE IMPORT EN EXPORT BV

BKL ENGINEERING BV

BOSCH REXROTH BV

BOTECH BV

BRANDT FIJNMECHANISCHE INDUSTRIE BV

BUHL FIJNMETAALBEWERKING BV

BUHRAL BV

CALICON / UVICON

CAMFIL BV

CARL ZEISS

CERATEC TECHNICAL CERAMICS BV

CONTROLLAB PRODUCTS BV

DBU CLEANROOM TECHNIEK

DEMCON

DIMED

EBD METAL PARTS SOLUTIONS

ECN-TS&C

ETCHFORM PRECISION ETCHING &

ELECTROFORMING BV

ETEL BV

FIJNMECHANISCHE INDUSTRIE BERGEN OP ZOOM

FONTYS HOGESCHOLEN

MACHINEFABRIEK GEBR. FRENCKEN

TECHN. HANDELSONDERNEMING GELDERBLOM BV

GRONEMAN

HEIDENHAIN NEDERLAND BV

HEMBRUG BV

HOGESCHOOL VAN UTRECHT

H&ST HEAT & SURFACE TREATMENT BV

IBS PRECISION ENGINEERING

IKO NIPPON THOMPSON EUROPE BV

INNOVENT BV

KMWE PRECISIE EINDHOVEN BV

LASERTEC BV

LOUWERS GLASTECHNIEK & TECHN. KERAMIEK BV

MAXON MOTOR BENELUX BV

THE MATHWORKS BV

MEAMILL

MECAL APPLIED MECHANICS BV

METRIS

MEVI BV FIJNMECHANISCHE INDUSTRIE

MICROCLEAN B.V.

MIKROCENTRUM

MITUTOYO NEDERLAND

MULTIN TECHNOLOGY GROUP

MOGEMA MACHINEFABRIEK BV

NEWPORT BV

NVPT

OPTIWA

PGE BV

PHILIPS CFT

PHILIPS ETG

PM-BEARINGS

PRESENT INDUSTRIE BVBA

REITH LASER BV

RENISHAW INTERNATIONAL BV

TECHNISCHE HANDELSONDERNEMING DE RIDDER BV

ROELOFS MEETINSTRUMENTEN

ROFIN-BAASEL BENELUX BV

ROTERO HOLLAND BV

RVS TECHNOLOGIES BV

SENTER / IOP PRECISIETECHNOLOGIE

SHELL TECHNOLOGY & INNOVATION SUPPORT

SMS

STORK VECO

SUMIPRO SUBMICRON LATHING BV

TECHNISCHE UNIVERSITEITEN

TECHNOBIS

TECHNODIAMANT ALMERE BV

TESA TECHNOLOGY S.A.

TNO INDUSTRIE

TNO TPD

TRUMPF-LASER NEDERLAND

TWIN DESIGN / MIKRONIEK

UNITEK EAPRO

VIBA NV

WENZEL-WKP BV

WORLDWIDE TOOLING SERVICE BV

Page 16: Beursspecial Precisiebeurs 8 en 9 oktober 2003 Beursspecial ...

M i k r oM i k r o n i e kn i e kN r . 4 2 0 0 3 16

PRECISIEBEURS 2003

Page 17: Beursspecial Precisiebeurs 8 en 9 oktober 2003 Beursspecial ...

MitutoyoCNC Form & RoundDe maatstafMet de nieuwe Mitutoyo CNC-vormmeetsystemen wordt nu

een geweldige stap voorwaarts gezet op het gebied van

oppervlakteruwheid-,vorm- en contourmeting! Door toepassing

van innovatieve CNC-technologie wordt een tastbare

kostenbesparing bereikt in de seriematige productmeting.

Op het gebied van CNC-vormmeting aan rotatie-symmetrische

werkstukken is de CNC Roundtest, verkrijgbaar in twee versies

met automatische draai/zwenkarm, het absolute summum van

technologie voor meer dan 20 analyses in vorm- en plaatsmeting.

De nieuwe snelle CNC-systemen voor oppervlakteruwheid- en

contourmeting (Surftest, Contracer en Formtracer) zijn een

absolute aanwinst. Hun vele sterke kanten, zoals de aansturing

van maar liefst vijf verschillende assen en de standaard software

op Windows-basis, zorgen voor seriematige prestaties.

Wilt u deze nieuwe serie nauwkeuriger de maat nemen?

Bezoek dan www.mitutoyo.nl of neem contact op met de

meetspecialisten van Mitutoyo Nederland.

Mitutoyo Nederland bv - Landjuweel 35, 3905 PE VeenendaalTel. 0318 534 911. Fax 0318 516 568. E-mail [email protected]

Prestaties aan de lopende band met nieuwe, voordelige CNC serie-meetsystemen

Precision is our Profession

De Contracer CV 3000 CNC,met o.a. een keramischerechtgeleiding van de X-asen digitale uitlezing doorglaslinialen in de X- en Z-as.

De Surftest SV 3000 CNC: snel (verplaatsingssnelheid van 200 mm/s) en accuraat (rechtheidsafwijking van slechts [0,05 + 1,5L/1000 μm]).

De Formtracer SV-C 3000 CNCmet twee afzonderlijke, verwisselbare meetunits vooroppervlakteruwheid en contour.De optimale combinatie vanefficiency en kostenbewustzijn - ook in een beperkte ruimte!

De geavanceerde Roundtestvormmeetmachine RA 2000 CNC:rechtheid kolom 0,25 μm/100 mmen evenwijdigheid 1,0 μm/ 280 mm.

Automatische draai/zwenkarm

CN

C F

orm

& R

ound

Page 18: Beursspecial Precisiebeurs 8 en 9 oktober 2003 Beursspecial ...

M i k r oM i k r o n i e kn i e kN r . 4 2 0 0 3 18

BEDRIJFSPROFIELEN

Air-Parts B.V.Air-Parts B.V. is een han-delsonderneming voorhoogwaardig elektroni-sche producten en syste-men op het gebied van:data-, beeld, en spraak-overdracht, hoog-, mid-den- en laagspanning,monitoring en militairetoepassingen en projec-

ten. Op gebied van Monitoring presenteert Air-Parts B.V. de meetsystemen van KAMANInstrumentation. Deze Amerikaanse leverancierbiedt een breed gamma van meetsystemen voorzeer nauwkeurige afstandmeting en drukmetingonder extreme omstandigheden. Hier volgt eenoverzicht van de verschillende meetsystemen:

79

Druksensoren• Voor drukmetingen tot 350 bar en 70 drukver-

schil.Meetsensoren• Nauwkeurige meetsensoren voor afstandsme-

ting, diktemeting, uitlijning, statische en dynami-sche verplaatsingen en positionering.

• Meetrange 0,5 mm tot 60 mm.• Resolutie van 0,1 micrometer tot 6 micrometer.Zeer nauwkeurige meetsensoren voor afstandsmetin-gen in extreme omstandigheden van 160° tot 550° enbij een druk tot 350 bar.

Air parts B.V. is gespecialiseerd in optica, precisie-etsen, micro-laserbewerking, micro-verbinden enmaterialen (composieten, keramiek).Tel. 0172-42 2455,Alphen aan den Rijn. www.air-parts.com

Spiegels.Anteryon is gespecialiseerd in het vervaardi-gen van zeer nauwkeurige constructie-elementen vanharde, brosse materialen voor toepassingen in meet-instrumenten en machines uit de waferindustrie. Demeest gebruikte bewerkingstechnieken, binnen dekernactiviteit precisie componenten, zijn: CNCbewerken,Vlak slijpen en polijsten, Cilindrisch slijpenen polijsten, Optische coatings en Lensbewerkingen.

Anteryon B.V. is gespecialiseerd in optica, precisie-etsen en fijnmechanica (micron-gebied).Tel. 040- 27832 57, Eindhoven. www.anteryon.com

Anteryon B.V. is sinds 1943actief in het maken, bewerkenen assembleren van hoog-waardige elementen van glas,glaskeramiek en keramiek.Eén van de activiteiten binnenAnteryon is het maken vanprecisie componenten.

Precisie ComponentenAnteryon heeft ervaring in het vervaardigen vanglazen optische onderdelen voor de OEM indus-trie.Te noemen: Maatwerk van optische elemen-ten, Prisma’s,Windows, Beamsplitters, Lenzen en

Anorad Europe BVAnorad Europe BV is deEuropese dochterondernemingvan het Amerikaanse AnoradCorporation in New York.Automation. Sinds de oprich-ting in 1972 heeft Anorad zichgespecialiseerd in het ontwerpen en bouwen vanhoognauwkeurige positioneringsystemen. Deze wor-den doorgaans toegepast in de elektronische, opti-sche, computer-, inspectie- , printing- en laserindustrie.

Het leveringsprogramma bestaat uit standaardproduc-ten; Lineaire servomotoren,Translatietafels,Rotatietafels, Gantry positioneersystemen,Luchtgelagerde positioneersystemen en Servo bestu-ringen.Voor niet standaard specificaties kan Anorad’sengineering afdeling een speciaal systeem ontwerpen.Hierbij is te denken aan laser snijdinstallaties, meet-systemen, pick & place modules.Anorad Europe laatop de komende Precisiebeurs een range aan lineairemotoren en positioneertafels zien.

Anorad Europe BV is gespecialiseerd in micro-assem-blage, micro-laserbewerking en motion-control.Tel.0499 – 33 85 85, Best. www.anorad.com

ALT Ook dit jaar is ALT aanwezig op de precisiebeurs.Evenals de twee voorgaande jaren zal ALT eengreep laten zien van het leverprogramma op hetgebied van producten voor submicron- en nanopo-sitionering. De leveranciers op dit gebied in hunpakket zijn Physik Instrumente (PI), New Focus enSD-Instruments. Heeft u projecten opsubmicron/nanometer gebied dan bent u op hunstand aan het juiste adres. Dit jaar tonen zij u opde stand onder andere diverse soorten piezomo-toren van PI en New Focus.Verder zijn er nog ver-schillende translatie- en rotatietafels, opto-mecha-

59

Anteryon B.V.

nica, enzovoortte bewonderen.Aangezien eenbeurs niet alleendraait om pro-ducten maarmet name om de bezoeker zorgen zij tevens voorhet nodige vermaak.

ALT is gespecialiseerd in optica, fijnmechanica(micron gebied) en motion control.Tel. 0499-37 5375, Best. www.alt.ws

5

19

Basan b.v.Als gespecialiseerd bedrijf op het gebied van contami-natiebeheersing is Basan b.v. al ruim twintig jaarmarktleider op hetgebied van cleanroom-producten. Dit zijn ener-zijds verbruiksartikelenzoals handschoenen, rei-nigingsmiddelen, doekjes,swabs, kleding (zowelwegwerp als wasbaar),mutsen, mondmaskers,schoenen en kleefmatten.Daarnaast levert Basande cleanroominrichting waarbij de nadruk ligt op zelfontwikkelde en geproduceerde producten zoals lami-nar flow systemen.Alle producten zijn uit voorraadleverbaar.

Basan b.v. is gespecialiseerd in cleanroomprodukten.Tel. 076-572 26 60, Breda. www.basan.com.

55

naamste afnemers zijn de medische instrumentenindustrie, de high technology industrie, de algemenefijnmechanische machinebouw en de matrijsbouw.

AJB Instrument B.V. is gespecialiseerd in fijnmechanica(microngebied) en micro-assemblage.Tel.: 0181- 21 3377, Rozenburg.

13AJB Instrument B.V. De fijnmechanische precisieproducten van AJBInstrument zijn voor de werkmethoden van de toe-komst gemaakt . De doorlooptijd van professioneleproducten wordt korter en korter. Het ontwikke-lings- en productietraject van AJB Instrument is erop gericht om haar producten snel en vakkundig teproduceren.AJB Instrument wordt steeds meer

leverancier van totaaloplossingen. Een belangrijk deelvan deze totaaloplossingen bestaat uit de levering vancomplexe precisieonderdelen, inclusief ontwikkeling enengineering voor professionele industriële afnemers.

AJB Instrument staat voor producten die nauw zijnafgestemd op de behoeften van de klant. De voor-

Page 19: Beursspecial Precisiebeurs 8 en 9 oktober 2003 Beursspecial ...

M i k r oM i k r o n i e kn i e kN r . 4 2 0 0 319

Balzers N.V.Balzers N.V. maakt deel uit van de Balzers-groep, diemarktleider is op vlak van coatings voor gereedschap-pen en precisie-onderdelen of componenten. In de

Benelux beschikt Balzers over drie vestigingen waarBALINIT® coatings geproduceerd worden: Sint-Truiden (B),Tiel (NL) en Niedercorn (L). BALINIT®

CNI is de meest recent ontwikkelde chroomnitridecoating van Balzers. De coating wordt volgens eennieuw PVD-procédé aangebracht bij een lage coating-temperatuur (<250°C). Deze nieuwe technologiemaakt het mogelijk om zeer harde coatings te produ-ceren die tegelijkertijd een hoge densiteit hebben encorrosiewerend zijn.De laagdikte van coatings varieert tussen 1 en 4 µm,en de invloed op de oppervlaktegladheid ligt binnende toegestane normen. Dit betekent dat de coatingskunnen worden toegepast in de eindfase van het pro-ductieproces van precisie-onderdelen zonder nabe-werking nodig is.

Bekaert Advanced Coatings

Bienfait Technische Import & Export BV

Bienfait Technische Import & Export BV is een techni-sche handelsonderneming.Al meer dan 60 jaar heeft Bienfait een reputatieopgebouwd als importeur van technische producten,die voldoen aan de eisen die afnemers stellen aankwaliteit, prijs en betrouwbaarheid. Het verkooppro-gramma omvat onder andere onderdelen voor:stempels en matrijzen van Steinel Normalien, hoog-frequent spillen van Precise voor: boren, frezen, slij-pen, graveren,Tesa meetgereedschap, en weeg –entesttechniek.

• Steinel NormalienOp het gebied van normdelen voor stempels enmatrijzen behoort de door Bienfait vertegen-woordige firma Steinel Normalien GmbHwereldwijd tot één van de leidinggevende produ-centen. Steinel beschikt over een jarenlangeknowhow, ontstaan uit kwalitatief hoogwaardigeproducten. Daar Steinel een flexibele en concur-rerende partner wil zijn, houdt zij zich continuemet de toekomst bezig door met nieuwe ont-wikkelingen actief te zijn. Steinel heeft:wereldwijd ca 20.000 klanten, in Nederlandmeer dan 500.hoge precisie in geleidingen h3 tolerantie.meer dan 60 jaar ervaring in produktie van

stempelhuizen en geleidingselementen• Hoogfrequent spillen van Precise

Spillen met toerentalbereik van 15.000-tot160.000 t/min zijn toepasbaar voor boor, slijp,

Bekaert Advanced Coatings verenigt alle activiteitenbinnen Bekaert die betrekking hebben op thermischspuiten en op vacuümbedekking van materialen.Producten die op de Precisiebeurs 2003 getoondworden zijn:• Thermisch gespoten deklagen

Deze deklagen worden aangebracht op tal vanmachineonderdelen om de sleet- en corrosiebe-stendigheid te verhogen. De intrinsieke deklaag-eigenschappen leiden tot een sterk verhoogdelevensduur van de bedekte producten wat resul-teert in minder materiaalverspilling, een lagerenergieverbruik en uiteindelijk ook tot een min-dere belasting van het milieu. Eigenschappenzoals dichtheid en aanhechting van de deklaagkunnen na het opbrengen ervan verbeterd wor-den door een thermische behandeling.

• Diamantachtige deklagenDit zijn harde amorfe koolstofdeklagen die eenunieke combinatie van ondermeer volgende inte-ressante eigenschappen bieden:

• Slijtvast (droogloopeigenschappen)• Corrosiewerend (chemisch inerte deklagen)• Anti-kleef eigenschappen (cyclustijd reductie)

Chroomnitride coatings van Balzers kennen reedstal van toepassingen, vb. mechanische toepassingen,in de hydraulica en in de automobielindustrie.Bovendien zijn de chroomnitride coatings goedge-keurd voor toepassingen in de voedingsindustrie.Een ander belangrijk aspect is dat tijdens het PVD-proces noch uitlaatgassen noch andere afvalstoffengeproduceerd worden die schadelijk kunnen zijnvoor het milieu of de gezondheid.

Balzers N.V. is gespecialiseerd in oppervlaktebe-handeling.Tel. 0032-11 69 30 40, Sint-Truiden,België. www.balzers.be

• Gladde deklagen (zeer lage oppervlakteruw-heid)De standaarddikte van deze deklagen bevindtzich tussen 0,002 en 0,004 mm.

Toepassingsdomeinen:textielcomponenten (galetten, spinringen, draadge-leiders, enz.), matrijzen voor de kunststof- en rub-berindustrie, metaalomvormingsgereedschappen,motor- en pompcomponenten en optische toepas-singen.

Bekaert Advanced Coatings is gespecialiseerd inoppervlakte-behandeling.Tel. 0032- 93 81 61 61,Deinze, België. www.bekaert.com/bac

freeswerk, graveren. Dit systeem kan opbestaande machines gebouwd worden.

• Tesa meetgereedschapKwaliteit uit Zwitserland, precisie meetins-

trumenten zowel mechanisch-optisch als-elekto-nisch.

Bienfait Technische Import & Export BV is gespe-cialiseerd in fijnmechanica (micron-gebied), micro-assemblage precisie-bewerkingsmachines, meetma-chines en gereedschapmakerij (toebehoren). Tel.023-553 03 12, Haarlem. www.bienfait.nl

46

6

96

Page 20: Beursspecial Precisiebeurs 8 en 9 oktober 2003 Beursspecial ...

M i k r oM i k r o n i e kn i e kN r . 4 2 0 0 3 20

BEDRIJFSPROFIELEN

BFi OPTiLASBFi OPTiLAS presenteert gepulste UV eximeer lasersvan Lambda Physik. Dit type laser, kan door de kortegolflengte zeer kleine laserbewerkingen uitvoeren.Hierbij moet men denken aan lab on chip toepassin-gen, micro photo ablatie , microlenses, solar cellbewerking, Si bewerking, waver cleaning,TFT produc-tie, fibre Bragg gratings, MEMS, etc.

Om de microbewerkingen te kunnen controleren laatBFi OPTiLAS het oppervlakte meetsysteem van FRTzien. Het contactloze meetsysteem kan met behulpvan verschillende sensoren oppervlakte ruwheden,topografie, waviness en filmdikte metingen uitvoeren.Met de chromatische sensor kunnen doorzichtigeglasachtige materialen, hoog glimmende metalen enzelfs gitzwarte producten tot op 10 nm wordengemeten. Met een AFM sensor kan zelfs tot op 1 nmnauwkeurig worden gemeten.

Naast de UV lasers kan Bfi OPTiLAS u ook informe-ren over CO2, Nd:YAG, en hoog vermogen diodela-

sers.Voor het monitoren van lasers is er een ruimassortiment van laser power meters, beam analyzers,etc. Ook voor advies op het gebied van laserveilig-heid en de benodigde laser veiligheidsmiddelen kunt ubij BFi OPTiLAS terecht.Tijdens de Precisiebeurs zalook een CCD camera worden getoond met een bij-zonder sterke zoomlens waarmee bijna microscopi-sche opnamen kunnen worden gemaakt.

BFi OPTiLAS is gespecialiseerd in optica??micro-laser-bewerking, oppervlakte-behandeling, precisie-bewer-kingsmachines, meetmachines en vision.Tel. 0172-4460 60,Alphen aan den Rijn. www.bfioptilas.com/nl

BKL EngineeringBKL Engineering is een ingenieursbureau, gevestigd inNuenen bij Eindhoven, met een omvang van dertigmedewerkers. Het accent ligt op het ontwikkelen enbouwen van speciaalmachines voor het mechaniserenen automatiseren van productieprocessen; vaak unie-ke eenmalige projecten maar ook proto’s of kleineseries. BKL Engineering heeft het ontwerpen, makenen testen in één hand.Bij het ontwerpen worden fijnmechanische technie-ken gecombineerd met elektronische besturingen.Naast productiemechanisatie ontwerpt BKLEngineering computergestuurde meetapparaten. Eenbelangrijke expertise is bovendien het ontwerpen enbouwen van hijs- en hefmiddelen die in de productie-processen bij de assemblage van complexe en somszware modules worden ingezet; deze hijs- en hefmid-delen worden vaak in stofarme ruimtes gebruikt.Daarnaast beschikt BKL Engineering over het vak-manschap om deze hijs- en hefmiddelen te certifice-ren bij preventief onderhoud.Tot de structurele klan-

Bosch RexrothBosch Rexroth is specialist in de aandrijf- enbesturingstechniek. Het programma bestaat uitelektrische aandrijvingen en besturingen, lineairebewegings- en montagetechniek, pneumatiek enhydrauliek. Bij Rexroth ontwikkelen toepassingsge-richte teams complete aandrijfsystemen voor deNederlanse markt. Daarnaast worden losse com-ponenten geleverd. Bosch Rexroth ondersteunthet assortiment met specialistische diensten; vanadvies, engineering en projectmanagement tot enmet assemblage, bewerking en training.Zusterbedrijf Bosch Rexroth Services levert eenuitgebreid dienstenpakket en biedt, via het moe-derbedrijf, service in tachtig landen.

Rexroth presenteert haar mogelijkheden op hetgebied van mechatronica en motion control. Detrend gaat in de richting van miniaturisering. Opbasis van miniatuurgeleidingen en -aandrijvingenheeft Rexroth kleine, compacte lineaire modulesontwikkeld die in serie worden geproduceerd. Dezecompacte positioneermodules met bijbehorendeaandrijvingen zijn direct inzetbaar voor tal van appli-caties.Vanuit de besturing zijn open communicatie-systemen vereist. De servo-systemen van Rexrothhebben een open karakter en kenmerken zich ver-der door hun prestaties en gebruiksvriendelijkheid.

Bosch Rexroth is gespecialiseerd in motion-con-trol en aandrijf- en besturingstechniek.Tel. 0411-65 19 51, Boxtel. www.boschrexroth.nl

tenkring behoort onder andere een aantal multinatio-nals in de regio Eindhoven. BKL Engineering is ISO9001 gecertificeerd; een belangrijke waarborg voorkwaliteit, kennisniveau en efficiëntie.

BKL Engineering is gespecialiseerd in fijnmechanica(micron-gebied) en complexe hijs- en hefmiddelen.Tel. 040-295 14 44, Nuenen. www.bkl.nl

Buhral B.V.Buhral B.V. is een zelfstandige organisatie die stan-daard machines en machines op maat ontwerpt;construeert en fabriceert voor reinigings- enkunststof verbindings applicaties. De speciale instal-latie worden in Soest vervaardigd.Industriële reiniging:Het product programma van Buhral bestaat uiteen breed scala van installatie toepassingen. Onderhet mom van ‘Hoe schoon mag het zijn’ wordt eeninstallatie type geselecteerd. Dit kan een enkelvou-dig dompelbad zijn, maar ook een combinatie vanbijvoorbeeld Ultrasoon reinigen en/of drogen ineen explosie veilige dampontvetter. Sproei-installa-ties en plasma reinigingsmodulen worden regelma-tig gebruikt. De toepassingen lopen uiteen van hetreinigen van hoogwaardige precisie onderdelenvoor bijvoorbeeld een elektronen microscoop tot

het reinigen van velgen van een F-16 vliegtuig. Ook isproducthandeling van groot belang. In de loop derjaren is dit specialisme ontwikkeld tot pasklare state-of-the-art oplossing voor reinigen; spoelen en vlekvrijdrogen van hoogwaardige precisie onderdelen.Kuststof verbinden:Het verbinden van kunststoffen zonder toevoeging enin een korte tijd wordt breed toegepast in bijvoor-beeld de automobiel industrie; de medische industrie;de verpakkings industrie en de consumenten artike-len.Voor het verbinden van kunststoffen (thermoplas-ten) zoals ABS; POM; PMMA; PE en PP kanUltrasoon-,Vibratie-, Rotatie- of Heetspiegel lasseningezet worden.

Buhral B.V. is gespecialiseerd in fijnmechanica, micro-verbinden, oppervlakte behandeling en high-tech rei-nigen.Tel. 035- 603 00 06, Soest. www.buhral.com

52 68

29

69

Page 21: Beursspecial Precisiebeurs 8 en 9 oktober 2003 Beursspecial ...

M i k r oM i k r o n i e kn i e kN r . 4 2 0 0 321

BoTech BVBoTech BV isgespeciali-seerd in hetontwerpen,vervaardigenen assemble-ren van hoog-

nauwkeurige machinecomponenten en sub-assemblies(co-makership). Door jarenlange ervaring is expertiseontstaan op het gebied van bewerken en samenstel-len van granieten, keramische en metalen componen-ten en combinaties daarvan. BoTech BV is daartoeuitgerust met een uitgebreid machinepark, bestaandeuit een groot aantal CNC-bestuurde bewerkingscen-

tra, waarmee een grote range aan producten gefabri-ceerd kan worden. Productafmetingen kunnen varië-ren van klein tot zeer groot (2,5 x 6 meter uit éénstuk). In een drietal geconditioneerde eindfabricage-ruimtes wordt de laatste fase van het productiepro-ces uitgevoerd, waarbij met behulp van meetinstru-menten als elektronische waterpassen, autocollima-tors, laserinterferometers en 3D-meetmachines deuiteindelijke nauwkeurigheid van de producten wordtbereikt. Op deze manier kunnen vlakheden tot 0,001mm per m2 behaald worden. Componenten ensamenstellingen waaraan zeer hoge eisen wordengesteld worden binnen BoTech BV in cleanroom-omstandigheden geassembleerd. De producten en

Brandt Fijnmechanische IndustrieBrandt Fijnmechanische Industrie heeft een uitsteken-de reputatie op het gebied van fabricage van enkel-stuks en kleine series met een hoge toegevoegdewaarde. Naast dit specialisme richt BFI zich ook ophet seriematig produceren van onderdelen met eenstrenge kwaliteits-borging en het vervaardigen vansamengestelde producten. Ook het bewerken vankeramische en composiet materialen behoort tot hunspecialiteit.

Producten en diensten:- Enkelstuks en kleine serie: hoge nauwkeurighe-

den, complexe geometrie en verspanend moeilijkte realiseren: dat zijn de kenmerken van dezeproducten.

- Slijptechnieken: BFI heeft ervaring met rond-,vlak-, profiel- en coördinaatslijpen.

- Samengestelde producten: BFI vervaardigd ookcomplete samenstellingen, inclusief materiaal,smeed en gietwerk, koopdelen enelectrische/electronische montage.Als dit vereistis, biedt BFI tevens de mogelijkheid de montagein de cleanroom te realiseren.

- 100% maatcontrole: BFI vervaardigd desgewenstseriematig onderdelen met 100% maatcontrole.

- Continue productie van complexe, hoogwaardigeonderdelen: BFI kan complexe onderdelen ingrote series vervaardigen.

- Speciale materialen: BFI heeft ervaring met kera-mische- en composietmaterialen. Het draaien enfrezen van geharde materialen is geen probleem,zodat de mogelijkheden veelzijdig zijn en vanhoge kwaliteit.

- Cad tekeningen: aanleveren, door U, van digitalecadtekeningen in verschillende opmaken isbekend terrein.

Brandt Fijnmechanische Industrie is gespecialiseerd infijnmechanica (micron-gebied) en assemblage.Tel. 036-523 13 98,Almere. www.brandtfmi.nl

Buhl Fijn metaalbewerking BVBuhl is al meer dan een halve eeuw een partner enaanspreekpunt op het gebied van fijnmechanischeonderdelen, units en samenstellingen.Veelal kleine totzeer kleine high-techproducten van metaal, edelme-taal en kunststof, zowel in plaatwerk als verspanendbewerkt, vinden hun weg in de lucht- en ruimtevaart,de medische- en de elektronische industrie. Buhl pro-

duceert vrijwel alles op basis van klantspecificatie, vanenkelstuks tot seriematige producties en van zeerkleine tot handgrote producten.

Buhl Fijn metaalbewerking BV is gespecialiseerd in fij-nmechanica.Tel. 035- 646 05 31, Hilversum.www.buhl.nl

CaliconCalicon is gespecialiseerd in, onder andere, High-Tech-, meetapparatuur voor alles wat optische-,vorm- en lengtemetingen betreft. Dankzij het uit-gebreide gamma van producten en merken kan deklant totaaloplossingen voor hun meetproblemenaangeboden worden.Met de hoog kwalitatieve meettoestellen van hetfabrikaat NIKON, dat in de Benelux vertegen-woordigd wordt, biedt Calicon de industrie meet-microscopen en profielprojectoren aan, maar ookde VMR- optische CNC 3D-meetmachines. Dezemachines worden ook tentoongesteld op dePrecisiebeurs (zie foto). Calicon levert aan diverseindustrieën zoals: electronica-, automotive-, vlieg-tuig-, kunststofindustrie, alsook aan mechanischewerkplaatsen, matrijzenmakerijen, enzovoort.Calicon staat zelf in voor installatie, opleiding enservice/onderhoud tot en met calibratie.

Calicon is gespecialiseerd in optica, meetmachinesen meetinstrumenten.Tel. 0032- 50 34 97 21,Brugge. www.calicon.be

compleet samengestelde modules die BoTech BV(mede-)ontwikkelt en fabriceert worden in tal vantoepassingen gebruikt, vaak in combinatie metluchtlagertechniek. Klanten zijn binnen én buitenEuropa te vinden met name in de halfgeleiderin-dustrie, grafische industrie, machinebouw en defabrikanten van meetmachines.

BoTech BV is gespecialiseerd in fijnmechanica(microngebied), graniet, keramiek, composiet,metaal.Tel. 0492– 55 18 75, Helmond.www.botechbv.com

61

7186B

94

Page 22: Beursspecial Precisiebeurs 8 en 9 oktober 2003 Beursspecial ...

M i k r oM i k r o n i e kn i e kN r . 4 2 0 0 3 22

BEDRIJFSPROFIELEN

Ceratec Technical CeramicsCeratec Technical Ceramics heeft sinds haar oprich-ting in 1983 een pioniersrol vervuld in de ontwikke-ling van industriële producten uit technische kera-miek. De bijzondere eigenschappen van technischekeramiek worden optimaal benut. De kracht vanCeratec ligt in de totaalformule van probleemanalyse,ontwikkeling, prototyping en productie (CNC slijpen,verbindingen met metaal). Het proces van probleemtot en met, ook grote, serieproductie vindt geheel ineigen huis plaats. Ceratec Engineering staat garantvoor professionele ondersteuning op het gebied vanmateriaalkeuze, economisch ontwerp en begeleidingvan inbouw van keramische componenten. Cerateclevert zowel standaard keramische componentenzoals kogels, draadgeleiders, mesjes als klant-specifie-ke keramische componenten zoals glijlagers, precisie-delen, nozzles, kleppen. Op de precisiebeurs 2003presenteert Ceratec diverse keramiek-metaal pro-ducten. Bij keramiek-metaal producten zijn de diversemateriaalfuncties van zowel keramiek als metaal opti-maal geïntegreerd in een vaak eenvoudig in te bou-

wen product. Ook zal op de beurs nadruk wordengelegd op toepassingen van keramiek in vacuüm.Typische keramische toepassingen in vacuüm zijngeleidingen/positioners of (kogel)lagers. Ceratec zalop de beurs een lezing verzorgen met als titel ‘verras-sende mogelijkheden van technische keramiek.’

Ceratec Technical Ceramics is gespecialiseerd inmaterialen (composieten, keramiek).Tel. 0345-58 0101, Geldermalsen. www.ceratec.nl

Controllab Products B.V.Controllab Products B.V. (CLP) is de ontwikkelaaren uitgever van 20-sim, een programma voor demodelvorming en simulatie van dynamische syste-men. 20-sim ondersteund naast de traditionelemethodes (differentiaalvergelijkingen en bloksche-ma’s) ook invoer via ideaal fysische modellen.Hiermee ‘tekent’ u een model door standaardcomponenten met elkaar te verbinden. Dit gege-ven maakt het 20-sim uniek en is één van de rede-nen dat het programma in de afgelopen jaren furo-re heeft gemaakt in de wereld van de precisietech-nologie (CFT, Oce en vele andere).

Controllab Products B.V. is gespecialiseerd inmotion-control, mechatronica, dynamica en model-vorming en simulatie.Tel. 053- 4893096, Enschede.www.controllab.nl

Demcon mechatronicsDemcon mechatronics, design & engineering is eeningenieursbureau, gespecialiseerd in de ontwikkelingvan mechatronische test en kwalificatie apparatuur,industriële producten en professionele & consumen-ten producten. In de eigen werkplaats kunnen proto-types en kleinschalige productie worden verzorgd. Inhet multi-disciplinaire vakgebied van de mechatronicaworden de volgende afdelingen onderscheiden:mechatronics consultancy, mechanical engineering,industrial design engineering, electronic systems &software, prototyping & production en projectma-nagement. 35 gekwalificeerde medewerkers op hboen universitair niveau ontwikkelen hoogstaande tech-nologische producten voor opdrachtgevers als ASML,Philips,Thales, en Unilever. Demcon mechatronics,design & engineering maakt deel uit van de DemconGroep.Tevens maakt deel uit van de Demcon Groep;

Art Innovation (nauwkeurige eximer laser behande-ling van schilderijen en multispectral imaging),Micro*Montage (micro assemblage inclusief enginee-ring en vervaardiging van assemblagetools), MIM-Technology (productie van kleine en nauwkeurigeonderdelen met behulp van metalinjection moulding), Magic SportsInternational (geavanceerd tennistrainings apparaat).

Demcon mechatronics is gespeciali-seerd in optica, fijnmechanica(micron-gebied), micro-assemblage,micro-laserbewerking, micro-verbin-den, motion-control en metal injec-tion moulding.Tel. 074-291 85 91,Hengelo. www.demcon.nl

Camfil FarrCamfil Farr is de grootste fabri-kant van luchtfilters en is verte-genwoordigd in meer dan 50 lan-den. Zij is wereldleider op hetgebied van luchtfiltratie oplossin-gen voor een grote verscheiden-

heid aan afzetgebieden/ toepassingen.De toepassingsgebieden waar Camfil Farr in ope-reert zijn: comfort techniek, safety & Protection enclean Processes. Met het oog op de beschermingvan processen,“Clean Processes”, wil Camfil B.V.tijdens de Precisiebeurs 2003 de bezoeker bekendmaken met filters/ producten ten behoeve vandeeltjesfiltratie (Hepa’s/ Ulpa’s). Met name willenwe de nieuwe ontwikkelingen op het gebied vanAirborne Molucular Contamination (AMC) (eenhoogwaardige vorm van gasfiltratie) onder de aan-dacht brengen.

Camfil B.V. is gespecialiseerd in mechanische filtra-tie en gasfiltratie (bestrijding van airborne molecu-lar contamination).Tel. 0318-63 33 46, Ede.www.camfilfarr.com, www.camfil.nl

81 56

2

44

Sinds de firma Carl Zeiss meer dan 150 jaar geledenwerd opgericht, is zij wereldwijd uitgegroeid tot eenproducent op meerdere gebieden. Onder andere isCarl Zeiss ’s werelds grootste fabrikant van coördina-ten meetmachines (CMM)

Carl Zeiss ontwikkelde CMM’s met CNC scanning hal-verwege de jaren zeventig met daarop volgend deHigh-Speed-Scanning in 1989. In 1994 werd de zoge-naamde referentie-klasse meettechniek overgezet opde Zeiss-3D-meetmachine PRISMO VAST, de wereld-wijde standaard voor hoge snelheid scanningmeetma-chines, geïntegreerd in de productie.Nu in 2002 is de volgende stap, de VAST-Navigatorwaarbij een reducering van de meettijd tot 30% meereen regel dan een uitzondering is.Tevens is de VAST-

Navigator een verbetering van de toch al geringemeetonzekerheid. De Carl Zeiss scantechnologiewordt toegepast op de Zeiss-3D-meetmachinesContura, Prismo, UPMC en SanMax. Deze laatstestaat opgesteld op onze stand en heeft unieke eigen-schappen ten opzichte van conventionele meetmachi-nes.

Carl Zeiss B.V. is gespecialiseerd in meetmachines.Tel.: 0294- 49 67 40,Weesp. www.zeiss.nl

Carl Zeiss B.V. 54

Page 23: Beursspecial Precisiebeurs 8 en 9 oktober 2003 Beursspecial ...

M i k r oM i k r o n i e kn i e k23 N r . 4 2 0 0 3

DIMED NV Dimed laat op de precisiebeurs zien: een uniek meet-systeem van Solartron Metrology. Door middel van

een ORBIT systeem kan Dimed tot 372 meettasters,met een slaglengte tot 100mm, rechtstreeks viaRS485 met een PC verbinden zonder gebruik temaken van multiplexers en speciale software. Tevenskunnen zij ook 4-20mA signalen en LVDT’s met ditsysteem verbinden. Ook toont Dimed allerhande sen-soren en kalibratie apparatuur om verschillendegrootheden nauwkeurig te meten en te kalibreren.

DIMED is gespecialiseerd in het elektrisch meten vanfysische grootheden en de daaropvolgende registra-tie- en verwerkingstechnieken voor onder andere:druk, verplaatsing, kracht, temperatuur en koppel.Tel.0032-32 36 64 65,Antwerpen, België. www.dimed.be

EBDeen divisie van LG.Philips Displays Netherlands teSittard, produceert en ontwikkeld hoogwaardigemetalen onderdelen waaraan zeer hoge eisen gesteldworden. EBD biedt U de aanwezige technologieën enkennis om Uw productontwerp/product of proces teoptimaliseren. EBD Metal part solutions is ISO 9001en ISO 14001 gecertificeerd.ActiviteitenEBD ontwikkelt metalen componenten.EBD industrialiseert met een uitgebalanceerdemechanisatiegraad.EBD produceert componenten van een hoge nauw-keurigheid en complexe samenstellingen in hoge volu-mes, voor klanten wereldwijd.CompetentiesProductiesystemen• Een integrale aanpak van product- en proces-

ontwikkeling.• Door een juiste mechanisatiegraad steeds de

optimale productprijs.• Manuele-, semi- en full-automatisch systemen

met snelheden van 200 tot 3000 producten peruur.

Omvormen• Gavanceerde stans- en vormgereedschappen

stellen ons in staat vormbewerkingen aan com-ponenten te verwezenlijken, in het microngebied.

• 1 miljard producten per jaar in 250 variëteitenop 26 persen.

Assemblage van componenten• Positioneren in korte cyclustijden nauwkeurig

positioneren van producten (tot 5 micron).• Micro-laser-lassen• Bewezen technologie (sinds 1978) van micro-

laser-lassen in hoog volume productie.• 100 lasersystemen goed voor 15 miljoen micro-

lassen per dag.

EBD is gespecialiseerd in micro-assemblage, micro-laserbewerkin en Metal Forming.Tel. 046- 459 33 03,Sittard. www.ebd-mps.com

ECNTechnologischeServices &ConsultancyTechnologische Services & Consultancy (TSC)levert de hoogwaardige ondersteuning voor ont-werp en bouw van experimentele installaties,gegevensverwerking, informatieoverdracht, materi-aalkarakterisering en andere ondersteuning dienodig is om onderzoek op hoog niveau uit te voe-ren. Sinds kort verzorgt TSC ook de bouw eninrichting, alsmede het onderhoud van completelaboratoria met alle bijbehorende facilitaire entechnische installaties. In algemene zin is het detaak van TSC om die kennis en kunde op te bou-wen en in stand te houden die meerdere units-althans meer dan één- nodig hebben om hun mis-sie te kunnen vervullen. Door het brede bereikvan de ondersteunende kennis en kunde kan dedienstverlening snel worden geboden. Opererendop het snijvlak van techniek en wetenschap fun-geert TSC steeds vaker als ‘kraamkamer’ voorinnovaties en vernieuwingen. Ongeveer een derdevan de opdrachten van TSC komt van externepartners.

ECN Technologische Services & Consultancy isgespecialiseerd in fijnmechanica (micron-gebied),micro-assemblage, micro-laserbewerking, motion-control, oppervlakte-behandeling, materialen (com-posieten, keramiek) en engineering.Tel. 0224-56 4696, Petten. www.ecn.nl/tsc

Etchform BVEtchform preci-sion etching &electroformingbv is sinds 1980producent vandunne metalenprecisie produc-ten op tekening-

specificatie zoals encoderschijven – contactveren –filters en zeven – doseerringen – electrodegrids –flexibele sensoren – leadframes & conrectoren, enzo-voort. De Etchform-technologie bestaat uit het foto-chemisch en elektrochemisch precisie-etsen, electro-

formeren en galvaniseren in een materiaaldikte van 5micron – 1,5 mm. De precisie producten hebben eenhoge nauwkeurigheid en zijn absoluut vlak en braam-vrij zonder inwendige materiaalspanningen. Lagegereedschapskosten en korte levertijden maken deEtchform-technologie uitermate geschikt voor proef-samples (1 – 1000 stuks) en serieproducties van50.000 – 100.000 stuks per batch. De Etchform-researchgroep ontwikkelt processen voor specifiekeprojecten zoals koper en constantaan fijn-lijn printsop flexibel materiaal geschikt als sensor voor flowme-ting, een 6 micron titaniumgrid voor stralingsdetectie,een rontgenfantoom uit goudmetaal met 25 micron

lijnpatronen, een 10 micron solarcelconnector voorruimtevaart toepassingen, een flexibele meet electro-de uit 100Nm gesputtered materiaal incl dielektricumen selectieve galvanisering voor medische toepassin-gen. Etchform positioneert zich als co –maker vandunne metalen precisieproducten voor high-tech toe-passingen.

Etchform BV is gespecialiseerd in precisie-etsen enoppervlakte-behandeling.Tel. 035-685 51 94,Hilversum. www.etchform.com

41

47

25

3

Page 24: Beursspecial Precisiebeurs 8 en 9 oktober 2003 Beursspecial ...

M i k r oM i k r o n i e kn i e kN r . 4 2 0 0 3 24

BEDRIJFSPROFIELEN

ETEL B.V.ETEL B.V. is de Nederlandse vestiging van hetZwitserse ETEL.Vanuit Ede vertegenwoordigt hetbedrijf de Nederlandse en Vlaams Belgische markt.Gestart in 1974 als één van de grondleggers vande direct drive technologie is Etel uitgegroeid totde marktleider op het gebied van direct drivemotoren. Basis van de onderneming zijn de R&D-afdelingen met in totaal 80 medewerkers. De drivebinnen de onderneming is het zoeken naar detechnische grenzen: steeds sneller (acceleraties >20 g en snelheden > 20 m/s) en nauwkeuriger(positie- en snelheidsnauwkeurigheden in hetnanogebied).Als onderdeel van een multinationalcombineert ETEL de flexibiliteit van een middel-grote onderneming met de kracht en continuïteitvan een grote kapitaalkrachtige onderneming.Etel concentreert zich volledig op de direct drive

MachinefabriekGebrs. Frencken B.V.Machinefabriek Gebrs.Frencken B.V. heeft zichgespecialiseerd in het ver-vaardigen van hoogwaardigenauwkeurige onderdelenzowel in de verspaning, zoalsfrezen en draaien, als in fijn-plaatbewerking. Hiervoorhebben zij de beschikking over een modern machi-nepark met onder andere 5-assige freesbanken enbewerkingscentra. Het succes van de organisatiewordt verder bepaald door de medewerkers en spe-cialisten.

Machinefabriek Gebrs. Frencken B.V. fijnmechanica(micron-gebied) en fijn plaatbewerking.Tel. 040 – 25075 07, Eindhoven. www.frencken.nl

technologie en presenteert de complete oplossing:lineaire motoren (iron core en iron less), torque-ring-motoren, besturingselektronica en geïntegreerde sys-temen. Kenmerkend voor direct drive is dat dekracht wordt uitgeoefend op de plaats waar diewordt gevraagd. Dit maakt klassieke aandrijfcompo-nenten (zoals spindels, tandheugels, riemen, kettingenen reductoren) overbodig.

ETEL B.V. is gespecialiseerd in motion-control.Tel.0318-49 52 00, Ede. www.etelbv.nl

Technische Handelsonderneming Gelderblom B.V.Gelderblom B.V. houdt zich voornamelijk bezigmet de verkoop en technische ondersteuning ophet gebied van verspanende gereedschapmachinesin het langdraaien, mechanische, fijnmechanische,matrijzen, harde materialen en precisie draai- enfreeswerk. De onderneming beschikt reeds sinds1974 over de kennis en ervaring op het gebiedvan numeriek bestuurde verspanende werktuigma-chines. In de showroom kunnen de machines wor-den gedemonstreerd en daar kan men tevens delaatste technologische ontwikkelingen op de proefstellen.Veel aandacht wordt besteed aan het oplei-den van personeel en het op peil houden van devoorraad mechanische en elektronische onderde-len. Ook de leveranciers achten het van belang datstilstand als gevolg van calamiteiten zonder onno-dige vertragen worden opgelost. In Duitsland lig-

gen reservedelen op voorraad ter ondersteuning vanhun Europese dealers.Via een ‘on-line’ systeem kanworden bepaald welke reservedelen voorradig zijn endie kunnen indien nodig, binnen 24 uur ter plaatsezijn.Op de beurs wordt via draagbare computers een aan-tal verschillende presentaties getoond van het draaienen frezen, ruimtelijke vormen frezen, hoge snelheidfrezen, geharde materialen draaien en frezen, maat-nauwkeurigheid in het micron bereik en enkele voor-beelden uit de praktijk. Uitgestald worden verschillen-de producten die op deze machines zijn vervaardigd.

Technische Handelsonderneming Gelderblom B.V. isgespecisiseerd in fijnmechanica (micron-gebied) enprecisie-bewerkingsmachines.Tel. 030- 241 25 41,Utrecht. www.gelderblom.nl

FMI Bergen op Zoom BVFMI Bergen op Zoom BV is een toeleverancier vanunieke, complexe producten en samenstellingen daar-van, in enkel stuks en kleine serie. De productenkenmerken zich door een hoge afwerkingsgraad ennauwkeurigheid. Door recente investeringen in onderandere freesmachines, waaronder vijf-assige, uitgerustmet spansystemen is FMI in staat ook series vanenkele honderden stuks op jaarbasis te vervaardigen.Samen met de opdrachtgever bedenkt FMI oplossin-gen voor verspaningsproblemen ondersteund dooreen geavanceerd CAD/CAM systeem. Het machinep-ark, vrijwel geheel CNC bestuurd, stelt FMI in staatgecompliceerde producten te leveren tegen concur-rerende prijzen. Capaciteitsoverzicht:• CNC – draaien• CNC – frezen (vijf-assig)

• CNC – profielslijpen• CNC – rondslijpen• Draad- en zinkvonken• CNC – coördinaatboren en slijpen• Instrument maken, schone montageruimten• Geconditioneerde meetkamer met o.a. 2 meet-

machines

Naast het bewerken van conventionele materialen enkunststoffen is ervaring aanwezig in het bewerkenvan, Monel, Inconel,Titanium, Platina enzovoort.

FMI Bergen op Zoom BV is gespecialiseerd in fijnme-chanica (micron-gebied).Tel. 0164-21 36 00, Bergenop Zoom. www.fmi.nl

64A 63

16

62

Page 25: Beursspecial Precisiebeurs 8 en 9 oktober 2003 Beursspecial ...

M i k r oM i k r o n i e kn i e kN r . 4 2 0 0 325

Groneman b.v.Groneman levert aandrijfcomponenten op basisvan een macaronisch concept op het gebied vansynchronisatie, koppelen, beveiligen en lineaireservo-aandrijvingen. Op de Precisiebeurs 2003wordt wederom speciale aandacht aan lineairemotoren en nauwkeurige planetaire tandwielkas-ten besteed. Er wordt onder andere een precisie-aandrijfsysteem en hoogwaardige pick&place appa-ratuur getoond op basis van LinMot lineairemotoren. De LinMot -serie bestaat uit lineaire,hoog-dynamische, elektromagnetische aandrijvin-gen. De lineaire beweging wordt direct gereali-seerd. Hierdoor vervalt de slijtage die bij mechani-sche aandrijfelementen optreed, waardoor aandrij-vingen met LinMot motoren unieke eigenschappenvertonen.

Groneman b.v.is gespecialiseerd in motion-control.Tel. 074-255 11 40, Hengelo. www.groneman.nl

H&ST Heat & Surface Treatment BV

Heidenhain Nederland B.V.

H&ST Heat & Surface Treatment BV is een toeleve-rancier op het gebied van warmtebehandelingen,oppervlaktebehandelingen en soldeerbewerkingen opmaat.Vele bedrijven in zeer uiteenlopende industrieënhebben H&ST al gevonden. Zo werken zij voor deautomotive industrie, de luchtvaartindustrie, de medi-

sche industrie, de apparatenbouw, de machinebouw,de reprografische industrie, de halfgeleiderindustrie,de gereedschapmakerijen, enzovoort. De uitgebreidekwailteitssystemen zorgen voor een goede kwaliteits-borging van de processen. Uw problemen kan H&STaanpakken door onder meer gebruik te maken van:warmtebehandeling in vacuüm, warmtebehandeling inspeciale gassen of gasmengsels, koudebehandelingen,chemical Vapour Deposition (CVD), physical VapourDeposition (PVD), diffusieprocessen (bijvoorbeeldNitrotec®), hoogtemperatuur solderen en laagtempe-ratuur solderen (ook fluxloos).

H&ST Heat & Surface Treatment BV is gespecialiseerdin micro-verbinden, oppervlakte-behandeling, materia-len (composieten, keramiek) enwarmtebehandeling/solderen.Tel. 040- 276 52 12,Eindhoven. www.h-st.nl

Heidenhain Nederland B.V. is een dochteronderne-ming van dr. Johannes Heidenhain GmbH teTraunreut (BRD) producent van precisieverdelingen,microstructuren, streepplaten, elektronische lengte-en hoekmeetsystemen voor machines, apparaten eninstallaties alsmede digitale uitlezingen en werkplaats-programmeerbare numerieke besturingen voorgereedschapsmachines.- Sinds 30 jaar levert Heidenhain digitale elektroni-sche lengte- en hoekmeetsystemen en impulsgevers.- Sinds 30 jaar levert Heidenhain digitale uitlezingenvoor gereedschapsmachines.- Sinds 25 jaar werkplaatsprogrammeerbare numerie-ke besturingen voor freesmachines en bewerkings-centra.In de Heidenhain -productie-centra en verkoopfilialenwerken ruim 2300 medewerkers (waarvan meer dan250 in de ontwikkelingsafdelingen).In juni 1982 is Heidenhain Nederland opgericht en nugevestigd in Ede als één van de vele service- en ver-

kooppunten over de wereld. De groei die het bedrijfals geheel doormaakt wordt ook weerspiegeld doorde groei van Heidenhain Nederland. Daarom isHeidenhain Nederland is dit jaar verhuisd vanVeenendaal naar Ede. Een groter magazijn, ruimereservicewerkplaatsen en twee volledig geoutilleerdescholingsruimten maken dat er beter op de huidige

en toekomstige wensen van de klanten kan wor-den ingespeeld.Het nieuwe adres is:Heidenhain Nederland BVCopernicuslaan 346716 BM Ede

Heidenhain Nederland BV is gespecialiseerd inoptica, fijnmechanica (micron-gebied), motion-con-trol en positie meetsystemen.Tel. 0318-58 18 00,Ede. www.heidenhain.nl

Hembrug BVHembrug is een vooruitstrevend ontwerper en fabri-kant van ultraprecisie draaimachines, de Slantbed-Mikroturn® Het ontwerp van de Hembrug Slantbed-Mikroturn machines voor het diamant en het relatiefjonge en finish harddraaiproces is uniek: nauwkeurig-heid en stijfheid door de volledig hydrostatisch gela-gerde hoofdspil en sledes; grote stabiliteit door een1500 kg zware granieten blok en dempers diegeplaatst zijn tussen het granieten blok en de machi-nevoet. Een uiterst geavanceerde CNC besturingcomplementeert het geheel. De huidige Hembrug dia-mant en finish harddraaimachines kunnen een maat-,vorm- en oppervlaktenauwkeurigheid tot in het sub-

micron gebied bereiken. Naast de standaard machinesontwikkelt Hembrug ook ultraprecisie speciaal machi-nes.Hembrug zal u op de precisiebeurs graag alles overhet diamant en het finish harddraaiproces vertellenen welke voordelen dit proces, zoals aanzienlijke kos-tenbesparingen, ten opzichte van het slijpen biedt.Daarnaast zal Hembrug succesvolle applicaties uitverschillende toepassingsgebieden tentoonstellen.

Hembrug BV is gespecialiseerd in precisie-bewerking-machines.Tel. 023-512 49 00, Haarlem. www.hem-brug.com

32

65

58

88

Page 26: Beursspecial Precisiebeurs 8 en 9 oktober 2003 Beursspecial ...

M i k r oM i k r o n i e kn i e kN r . 4 2 0 0 3 26

BEDRIJFSPROFIELEN

De Hogeschool van UtrechtIBS PrecisionEngineeringIBS Precision Engineering introduceert de geavan-ceerde verplaatsingssensor op Precisiebeurs.Tijdens de Precisiebeurs introduceert IBSPrecision Engineering een nieuw product op hetgebied van zeer nauwkeurige lengtemeting. Onderde naam ECL100 heeft Lion Precision een induc-tieve verplaatsingssensor ontwikkeld met tot nutoe ongekende eigenschappen. De gebruikersvrien-delijkheid van deze contactloze Eddy Current sen-sor blijkt onder andere uit de mogelijkheid totonafhankelijke Zero- en Gain -instelling. De ECL100 is ideaal voor exact, betrouwbare, economi-sche meting van lengteverplaatsingen bij geleidendeobjecten in sectoren als lucht- en ruimtevaart,automotive, metaalbewerking, spuitgiet- en halfge-leiderindustrie, eventueel ook onder ongunstigeomgevingscondities.

Bezoekers kunnen ook kennismaken met andereproducten van Lion Precision, zoals een miniatuurcapacitieve sensor met een diameter van 3 mm eneen resolutie van 1,5 nm bij een meetgebied van20 tot 30 µm.Van New Way exposeert IBSPrecision Engineering een dwarsdoorsnede uit hetluchtlageringscomponenten programma. Hiermeekunnen snel en tegen relatief lage kosten lagerings-oplossingen voor productiemachines, meetappara-tuur, positioneer- en transportsystemen en derge-lijke op modulaire basis worden samengesteld. IBSPrecision Engineering heeft zich tevens gespeciali-seerd in de ontwikkeling van hard- en softwarevoor geavanceerde projecten. In intensief overlegmet de opdrachtgever brengt IBS zijn know howop het gebied van (nano-)meetprecisie, positione-ringstechniek en assemblagetechniek.

IBS Precision Engineering is gespecialiseerd inmeetmachines, sensoren.Tel. 0499 – 33 65 55, Best.www.ibspe.com

Nippon ThompsonNippon Thompson is een spe-cialist op het gebied van ver-vaardiging en verkoop vannaaldlagers, rechtgeleidingen enpositioneringstafels. Het in1950 opgerichte Japanse bedrijf

heeft talrijke gepatenteerde technologisch hoogwaar-dige produkten ontwikkeld en ervaring vergaard diewordt aangewend bij de ontwikkeling van innovatievelagers. Deze produkten worden onder de naam IKOverkocht. IKO Nippon Thompson loopt voorop in deontwikkeling van miniatuur rechtgeleidingen.

KMWE Precisie Eindhoven BV

De Hogeschool van Utrecht biedt een drietal oplei-dingen op het gebied van de Precisietechnologie aan.Naast de dagopleiding, welke bestemd is voor havis-ten, vwo’ers en mts’ers zijn er een tweetal opleidin-gen die interessant zijn voor in de praktijk werkzameMTS’ers en hbo’ers.Voor de mbo’ers met tenminstedrie jaar praktijkervaring is er de driejarige W-Duaalop-leiding met de specialisatie Precsisietechnologie.Deze specialisatie kan na het basisjaar‘Ingenieursvaardigheden’ gevolgd worden. De lessenworden een keer per week op een middag en eenavond gegeven.Tijdens de opleiding wordt er aan-dacht besteed aan de Mikrosysteemtechnologie envoert de student een aantal opdrachten in de clean-room uit.Voor de hbo’ers is er een eenjarige post-hbo opleiding. Deze start in januari 2004 en hierbijworden de lessen ook een keer per week op eenmiddag en avond gegeven. Bij beide opleidingen staat,zoals reeds aangegeven, de Precisietechnologie cen-traal. Dit betekent, dat de integratie van verschillende(vak)disciplines om tot een goed productontwerp tekomen noodzakelijk is. Er is dus sprake van eenmechatronische aanpak.Voor wat betreft de verschil-lende disciplines kunt u denken aan; werktuigbouw-kunde (constructieprincipes), electronica, regeltech-niek, aandrijftechniek, sensoren en interfacing. Hoewel

de software(ontwikkeling) bij de mechatronische aan-pak een onmisbaar element is, wordt hier gedurendede genoemde cursussen geen aandacht aan besteed.

De Hogeschool van Utrecht is gespecialiseerd in hbo-onderwijs.Tel. 030 – 238 84 59, Utrecht.www.hvu.nl/www.ptopleidingen.nl

Recentelijk heeft IKO een nieuwe serie geintrodu-ceerd welke 20.000 km of vijf jaar ondehoudsvrijis de ML serie. Deze serie wordt op de precisie beursgetoond.IKO producten:IKO rechtgeleidingenIKO positioneer tafels

IKO Nippon Thompson Europe bv is gespecialiseerdin motion-control.Tel. 010-462 68 68, Rotterdam.www.ikont.co.jp

KMWE zal met de door haar te tentoon te stellenproducten en foto’s alle facetten van het bedrijf latenzien.Alle divisies (Fijnmechanica, Protobouw,Mechatronica, Engineering en Rollertechniek) zullenaan de hand van voorbeelden aan de beursbezoekersduidelijk maken wat de sterke kanten van KMWEzijn.

KMWE Precisie Eindhoven BV is gespecialiseerd inengineering en prototypefabricage.Tel. 040- 256 1111, Eindhoven. www.kmwe.com

48 35

50

78

Page 27: Beursspecial Precisiebeurs 8 en 9 oktober 2003 Beursspecial ...

M i k r oM i k r o n i e kn i e kN r . 4 2 0 0 327

InnoventInnovent is een Amerikaans-Nederlandse onderne-ming met vestigingen in Peabody (nabij Boston) enVenray. De kern-aktiviteiten van Innovent Venray zijnte splitsen in twee groepen:• Honingraatconstructies

Innovent ontwikkelt en produceert geavanceer-de honingraatstructuren. De honingraat kangefabriceerd worden uit materialen zoals RVS,Titanium,Aluminium of ‘High TemperatureAlloys’.Typische cel configuraties zijn hexagonaal,vierkant/rechthoeking, S-shape en trapezium. Dehoningraatstructuur kan zowel gelast (laser enweerstand) als hoog tempertuurvacuüm gesol-deerd worden.

• Electrochemisch ontbramen, polijsten en boren Het elektrochemisch boren, een boorproces datoorspronkelijk in de turbine-industrie wordt toe-gepast voor het boren van koelgaten, wordt door

Lasertec BV

Lasertec is gesitueerd in Barendrecht even ten zuidenvan Rotterdam en is opgericht in 1992.Vanuit hetlaser markeren op contractbasis is het uitgegroeid toteen leverancier van laserapplicaties. Naast (nogsteeds) het leveren van laser-, markeer- en graveerop-drachten op contractbasis is ook het leveren vancomplete procesoplossingen mogelijk geworden.

Louwers Glastechniek en Technisch Keramiek B.V.

maxon motorbenelux bvMet meer dan 25 jaar ervaring is maxon motorbenelux gespecialiseerd in aandrijfoplossingen tot500W.Voor mechatronische afnemers hebben wijelektromotoren, vertragingen, stappenmotoren,pulsgevers, besturingselektronica en technischkeramiek. In de precisietechniek zijn de toepas-singsgebieden legio, onder andere zijn dit: automo-bielindustrie lucht- en ruimtevaart, geldverkeer,telecommunicatie, optische en fijnmechanischeindustrie, medische industrie, consumenten artike-len en machine industrie.Voor al deze marktenlevert maxon motor hun topproducten stekkerk-laar en/of klantspecifiek af. Op de precisiebeursdemonstreren ze hun nieuwste producten waaron-der de EC motoren met externe rotor en sterili-seerbare borstelloze motoren. Uiteraard laatmaxon motor ook een greep uit de overige maxonproducten zien. In hun producten passen zij hoog-waardige keramiek toe. Deze productietechnologiestelt maxon motor ook beschikbaar voor derden.

maxon motor benelux bv is gespecialiseerd in aan-drijftechniek en micro motoren.Tel. 053 486 47 77,Enschede. www.maxonmotor.nl

Innovent al enkele jaren ingezet voor industriëletoepassingen. Met deze electrochemische boor-methode (ECD) is men in staat diepe gaten teboren in een diameter/diepte verhouding tot 500en zeer nauwkeurige positie. De optimale boor-diameters liggen tussen de 0.3 en 10 mm.

Innovent heeft zich tevens gespecialiseerd in elektro-chemische ontbraam- en polijsttechnieken van passie-ve metalen en legeringen. Onderdelen met de meestcomplexe geometrie kunnen de volgende bewerkin-gen ondergaan: inwendig en uitwendig verwijderenvan bramen na mechanisch verspanende bewerkingen,afronden van scherpe randen, microscopisch gladmaken van oppervlakken in gaten en buizen, macro-scopisch effenen van oppervlakken en glanzen vanoppervlakken voor een hoge reflectie en esthetischglanzen.

Innovent Nederland B.V. is gespecialiseerd in preci-sie-etsen, oppervlakte-behandeling en precisie-bewerkingsmachines.Tel. 0478-51 74 00,Venray.www.innovent.com

Door de vraag naar steeds nauwkeurigere en hoog-waardigere producten voor toepassing en montage ineen extreem schone omgeving heeft Louwers haarbedrijf hiervoor ingericht.Sinds enkele maanden beschikt het bedrijf over eenklasse 10.000 cleanroom. Louwers zal naast de pro-ducten die door middel van de standaard bewerkin-gen, ook producten presenteren die door middel vanbondingstechnieken zijn gemaakt. Enkele voorbeeldenzullen op de stand aanwezig zijn. Een nieuwe ontwik-keling binnen het bedrijf is het aanbrengen van micro-structuren in glas en keramiek.

Louwers Glastechniek en Technisch Keramiek B.V. isgespecialiseerd in optica??precisie-etsen, fijnmechanica(micron-gebied), micro-assemblage, materialen (com-posieten, keramiek) en verbindingstechnieken/glas-glas/glasmetaal/keramiekmetaal.Tel. 0497- 33 96 96,Hapert. www.louwers.nl

Louwers vormt in velegevallen de ontbrekendeschakel bij de engineeringen productie van glazen enkeramische precisiecompo-nenten voor tal van indus-trieën. Het bedrijf profi-

leert zich als kennisondersteunende partner bij deontwikkeling en toepassing van deze onderdelen. Deengineering support beperkt zich niet tot slechtstheoretische kennis, maar verzorgt ook de prototy-ping en vervaardiging van de 0-series van de ontwik-kelde onderdelen. De toegepaste technieken in dewerkplaatsen te Hapert omvatten thermische,mecha-nische en bondingtechnieken. De bondingtechniekstelt Louwers in staat geassembleerde producten temaken waarbij onderling zeer afwijkende materialendoor verschillende technieken op een hoogwaardigemanier met elkaar verbonden worden.

Hierbij ligt de focus van Lasertec op het beheersenen ten volste benutten van lasermateriaalinteracties.Tijdens de precisiebeurs 2003 zullen met name demogelijkheden van het met hoge resolutie (1500 dpi)textureren van matrijsdelen, stempels en directeeindproducten worden tentoongesteld. Hierbij is hetmogelijk om innovatieve materialen zoals keramiek enhardmetaal te bewerken waar conventionele technie-ken het laten afweten.

Lasertec is gespecialiseerd in fijnmechanica (micron-gebied) en precisie-bewerkingsmachines.Tel. 0180- 6447 38, Barendrecht. www.lasertec.nl

30

7018

72

Page 28: Beursspecial Precisiebeurs 8 en 9 oktober 2003 Beursspecial ...

M i k r oM i k r o n i e kn i e kN r . 4 2 0 0 3 28

BEDRIJFSPROFIELEN

MeaMillHet doel van de onderneming is uit te groeien toteen business partner, om u te ondersteunen bij hetvinden van (verspanings-) technische oplossingenvoor de door u gevraagde componenten. Om hieraante kunnen voloen heeft MeaMill tijdens de start vanhet bedrijf, in 2001, geïnvesteerd in twee nieuwebewerkingscentra. Hierna heeft MeaMill onder anderegeïnvesteerd in een CNC gestuurde 3-D meetmachi-ne en geavanceerde CAD/CAM-software. Door hetaanleveren van digitale files wordt extern een NC-programma gegenereerd. Door al deze investeringenen kennis is MeaMillsterk geworden op het gebiedvan enkel stuks, kleine series, vormdelen en ‘rapidprototypen.’ MeaMill werkt volgens de ISO-90012000 en is in het bezit van een geoutilleerde meetka-mer. De componenten van het bedrijf vinden hunbestemming in onder andere:• semi-conductor industrie;• protobouw automotive industrie;• machine- en apparatenbouw.

MeaMill is gespecialiseerd in fijnmechanica (micron-gebied).Tel. 0497-38 02 41, Bladel. www.meamill.nl

Mecal AppliedMechanicsMecal Applied Mechanicsis gespecialiseerd in toe-gepaste mechanica. Deproductgroep PrecisieMachines van Mecal,gevestigd in Veldhoven, heeft zich toegelegd op deanalyse en ontwerp van mechanische en mechatro-nische systemen. Middels FEM analyses op ther-misch, statisch en dynamisch gebied, gekoppeld aanservo simulatie, wordt de performance van hoog-waardige mechatronische systemen al in de vroeg-ste ontwerpfase zichtbaar gemaakt. Op basis vandeze analyses worden ontwerpkeuzes gestuurd enwordt de performance van het ontwerp bewaakt.De productgroep Precisie Machines heeft eenindrukwekkende ‘track record’ in het ontwerp vancomponenten van wafer scanners, printers, copiersen pick & place robots.

Mecal Applied Mechanics B.V. is gespecialiseerd infijnmechanica (micron-gebied), motion-control enmeetmachines.Tel. 040-255 15 66,Veldhoven.www.mecal.nl

METRISMetris leverttotaaloplossingenvoor 3D laser-scanning, 3D kwa-liteitscontrole enreverse enginee-ring vooral aanautomobiel- enluchtvaartindus-trie ter verbete-ring van het ont-werp- en produc-tieproces. Metris

startte zijn activiteiten in 1995 als spin-off van hetdepartement Productietechnieken, Machinebouwen Automatisering (PMA) van de KatholiekeUniversiteit Leuven. Met de overname van eenDuitse 3D meetsensorenproducent in maart ’99,specialiseerde Metris zich vervolgens in het

Mitutoyo

Op de Precisie Beurs presenteert MitutoyoNederland diverse vision-meetapparatuur, waaron-der het 3D-meetsysteem Quick Vision en het 2Dmeetsysteem Quick Image. De recent op de marktgeïntroduceerde Quick Image geeft snel een hel-der beeld van onder andere mechanische en elek-tronische componenten. Een uniek kenmerk is dedubbele, telecentrische lens die een opvallend

The MathWorks BVDe MATLAB/Simulink omgeving van TheMathWorks is de ideale tool om engineers binneneen multidisciplinaire ontwerpomgeving (electroni-ca, mechanica of control design) te ondersteunen.Het geeft engineers de mogelijkheid om meerdereontwerpopties vroegtijdig te evalueren, systeemperformance te voorspellen en het uiteindelijkeontwerp in real-time te testen alvorens eenembedded control system daadwerkelijk wordtgeïmplementeerd in het product. Zodra een modelgebouwd en getest is, kan men hieruit automatischeen efficiënte productiecode genereren voorembedded control systemen.Tijdens een presenta-tie op de Precisiebeurs zult u zelf kunnen zien hoeThe MathWorks’ tools u helpen bij:1. het snel uitvoeren van meerdere testen waar-

door men kwalitatief betere producten pro-duceert;

2. het nauwkeuriger voorspellen van het ontwik-keltraject waardoor men de time-to-market ver-kort;

3. kostenbesparing op ontwerp, ontwikkeling enimplementatie.

The MathWorks BV is gespecisliseerd in motion-con-trol.Tel. 0182 – 53 76 44, Gouda.www.mathworks.nl

gebruik van laserscanning oplossingen voor kwaliteits-controle en reverse engineering.Aldus biedt Metriseen geïntegreerde hardware en software totaaloplos-sing aan. Hiermee verandert Metris de manier vandimensionele kwaliteitscontrole in de ontwerp- enproductieindustrie. Belangrijke toepassingen zijn deinspectie van bladmetaal (bijvoorbeeld carrosserie-onderdelen), plastic stukken (bijvoorbeeld dashboardof gsm’s) en gegoten stukken (bijvoorbeeld turbine-schoepen, motorblokken). Gerenomeerde klanten uitauto- en vliegtuigindustrie, zoals Audi, BMW,DaimlerChrysler, Opel,VW,Aerospatiale, Boeing,Stork, Siemens en Snecma, gebruiken de Metris tech-nologie. Metris zal zich in de toekomst verder toeleg-gen op de uitbouw van haar markt en het verstevigenvan haar positie als marktleider.

Metris is gespecialiseerd in laserscanners.Tel. 0032-16 74 01 01, Leuven, België. www.metris.com

grote scherptediepte levert. Door het grote werkge-bied heeft de Quick Vision bovendien de meeste klei-ne onderdelen volledig in beeld.Voorts presenteertMitutoyo deze maal nieuwe, geavanceerde apparatuurvoor het meten van ruwheid, contour en vorm bijgrote series. Ook kunnen bezoekers kennismakenmet de jongste generatie QM-Height hoogtemeterdie bijna twee maal zo nauwkeurig is als zijn voorgan-ger en daarmee de nauwkeurigste in zijn klasse.Kortom: een breed expositieaanbod met de nadrukop vormmeetapparatuur.

Mitutoyo Nederland BV is gespecialiseerd in meetma-chines.Tel. 0318-53 49 11,Veenendaal www.Mitutoyo.nl

28

107

15

101

17

Page 29: Beursspecial Precisiebeurs 8 en 9 oktober 2003 Beursspecial ...

M i k r oM i k r o n i e kn i e kN r . 4 2 0 0 329

MEVI BV Fijnmechanische Industrie

Micronclean B.V.Als gespecialiseerde dienstverlener biedt MicroncleanB.V. een totaalservice aan organisaties waar werk-zaamheden worden verricht in ruimten waar eisen envoorschriften gelden ten aanzien van contaminatie-controle, ESD-veilig werken en microbiologischegesteldheid. Door middel van een uitgebreid assorti-ment cleanroom en polyester/katoenen kleding,gerichte reinigingsprocessen en een uitgekiend clean-room schoonmaaksysteem, is Micronclean in staatvoor elke toepassing een passende oplossing te bie-den.Als totaalleverancier verzorgt Micronclean tevensde logistieke service, advisering en ondersteuning inkledingbeheer en continuïteit.Micronclean is onder meer actief in de volgende sec-toren:• ESD toepassingen• Micro-elektronica

MOGEMA MACHINEFABRIEK BV

Multin Technology GroupMultin Technology Group is an independent SystemSupplier of components or systems in the area ofMechatronics. Multin offers through it´s 150 employ-ees, capabilities to design, engineer, prototype andmanufacture (sub)systems and parts, integratingMechanics, Electronics and Software. Multin speciali-zes in high precision, high reliability products. Multincan offer a one-stop-shopping concept; from a singu-lar expertise or service to a full turn-key responsibili-ty.

Multin offers chain services to the industry for pro-duct development, assembly and piece parts produc-tion. Multin focuses on being a system supplier forMechatronics and precision technology.

Multin is an ISO certifiedcompany.Tools includeseveral CAD platforms,ERP systems, Machiningfacilities, dedicated tes-ting activities and a cleanroom for precise andaccurate assembly, com-plemented by a largenetwork of suppliers.

Multin serves her customers in four market segments:Semiconductor,Aerospace & Defence, Lab &Biotechnology and the High-Tech Agricultural markets

Multin will present demo’s of it’s current projects.

Multin is gespecialiseerd in fijnmechanica (micron-gebied), micro-assemblage, motion-control en preci-sie-bewerkingsmachines.Tel. 079- 362 06 00 / 06-2242 11 28, Zoetermeer. www.multin.nl

Met haar hoofdvestiging in Helmond, is Mevi Groupeen zelfstandige en geoutilleerde organisatie metcirca 85 werknemers, verdeeld over de werkmaat-schappijen in Nederland, België en Tsjechië. MeviGroup is een partner op het gebied van ontwikkelen,engineeren en realiseren van complete (prototype)machines en modules op klantenorder. Samen metgespecialiseerde bedrijven op het gebied van elektro-nica en machinebesturingen worden volledige projec-ten gerealiseerd voor opdrachtgevers die actief zijnop de markt van halfgeleiders, kopieerapparaten, deCD- & DVD-industrie, automotive en de elektronica-industrie. Daarnaast is Mevi Group gespecialiseerd inhet produceren van fijnmechanische onderdelen inelk gewenste materiaalsoort (ferro, non-ferro ofkunststoffen) in aantallen variërend van enkelstuks totenige honderden.

MEVI BV Fijnmechanische Industrie is gespecialiseerdin fijnmechanica (micron-gebied) en machinebouw.Tel.0492- 53 86 15, Helmond. www.mevi.com

• Optische industrie• Farmaceutische industrie• Biotechnologische industrie• High-care voedingsmiddelenindustrieMicronclean informeert u op de beurs graag naderover de mogelijkheden betreffende specialistischebedrijfskleding en de bijbehorende services.

Micronclean B.V. isgespecialiseerd incleanroom- enbedrijfskleding encleanroom- enbedrijfskledingwasse-rij.Tel. 0515 – 57 0820, Bolsward.www.micronclean.nl

De veranderende samenleving, de 24-uurs economie,we willen en moeten steeds meer.Partnership ligt daarom aan de basis van duurzaamsucces. De specialisten op het gebied van metaal- en

kunststofbewerking van Mogema willen uitsluitendmet opdrachtgevers en leveranciers op een efficiënteen plezierige wijze zaken doen. In de praktijk komtdat neer op samen denken, samen werken en samentot de beste oplossing komen. De divisieProjectbegeleiding ontwikkelt binnen Mogema met Ueen gezamenlijke strategie in het belang van efficiënteproductie, ontwikkeling en kostprijsbeheersing.Tevensverzorgt zij in overleg en met projectbegeleiders debouw van uw complete prototype en nulserie. Dedivisie Metaalbewerking en Assemblage is gespeciali-seerd in het vervaardigen van zowel kleine als groteonderdelen binnen zeer nauwe toleranties. Dezeonderdelen worden desgewenst geassembleerd totcomplexe samenstellingen of complete getestemachines voorzien van bijvoorbeeld elektronica enpneumatiek.Voor de produktie beschikt de divisie

over zeer geavanceerde cnc-gestuurde bewer-kingscentra en meetfaciliteiten. In een geconditio-neerde omgeving staan onder andere twee por-taalbewerkingscentra en een meetmachine voorproducten tot een lengte van zes meter.Tenbehoeve van de assemblage beschikt zij over ruimemontagefaciliteiten, waaronder een tweetal clean-rooms.

Mogema is gespecialiseerd in fijnmechanica, micro-assemblage, cleanroomassemblage, meetfaciliteitenen groot en nauwkeurig frezen.Tel. 0525-65 15 33,’t Harde. www.mogema.com

21

86

9

60

Page 30: Beursspecial Precisiebeurs 8 en 9 oktober 2003 Beursspecial ...

M i k r oM i k r o n i e kn i e kN r . 4 2 0 0 3 30

BEDRIJFSPROFIELEN

NVPT De Nederlandse Ver-eniging voor PrecisieTechnologie (NVPT) isontmoetingsplaatsvoor allen werkzaamin de precisietechnologie; van wetenschapper totvakman in laboratorium en werkplaats; op universi-teiten, in grote en kleine bedrijven, in constructie-bureau en in werkplaats. De NVPT draagt kennisuit en laat de mensen elkaar ontmoeten om hetvoor u zo noodzakelijke technische netwerk tel-kens verder uit te breiden.

Ter illustratie enkele initiatieven en lopende activi-teiten van de NVPT:• Mikroniek. Dit nationale vakblad voor de preci-

sietechnoloog staat onder redactie van NVPTen wordt uitgegeven door Twin Design.

• Precisiejaarboek.Voor een geod overzicht van deprecisietechnologie in Nederland.

• IOP Pecisietechnologie. Dit succesvol initiatiefheeft geleid tot een groot aantal onderzoeksop-drachten in de precisietechnologie bijNederlandse universiteiten.

• NVPT is eveneens medeorganisator van dePrecisiebeurs.

De NVPT organiseert bijeenkomsten voor precisie-technologen. High precision bewerkingstechnologie isdaar een voorbeeld van. Ook worden bedrijfspresen-taties gegeven, zoals bij Philips CFT en TNO/TPD. Denationale precisiewebsite wordt ontwikkeld en zalover enkele maanden het licht zien. Op de standstaan leden en bestuursleden van deze actieve vereni-ging. De NVPT nodigt u uit om met hen van gedach-ten te wisselen over de precisietechnologie in

Optiwa BVOptiwa BV is als toeleverancier gespecialiseerd inhet seriematig vervaardigen van hoogwaardige fijn-mechanische metalen en kunststof onderdelen en

Newport B.V.Positioneersystemen en -componenten, zowel hand-bediend als gemotoriseerd; optische en opto-mecha-nische componenten; optische tafels en andereonderdelen voor trillingsisolatie en trillingsdemping;powermeters en andere photonics componentenvoor lasertoepassingen.

Newport B.V. is gespecialiseerd in optica, fijnmechani-ca (micron-gebied), micro-assemblage, micro-laserbe-werking, motion-control en optische meetinstrumen-ten, vibration control (trillingsisolatie en -demping).Tel. 030- 659 21 11, Ijsselstein. www.newport.com

Het Mikrocentrum

Het Mikrocentrum is de juiste partner als het omkennis gaat.Als onafhankelijk kenniscentrum onder-steunen wij al ruim dertig jaar bedrijven in het ver-beteren van kennis in de meest uiteenlopendetechnische en organisatorische vakgebieden. Ditdoet het Mikrocentrum door het organiseren vancursussen, themadagen en seminars. Op onderandere het gebied van product engineering, metaal-en plaatbewerking, geometrische meettechniek enoptica kunnen zij diverse praktijkgerichte cursus-

sen voor u verzorgen. Ze worden gegeven door vak-bekwame docenten uit de industrie. Deze cursussenworden zowel in Nederland als België gegeven. Ookkan het Mikrocentrum deze cursussen bij u in hetbedrijf verzorgen. Dit heeft als voordeel dat zij hetprogramma kunnen afstemmen op uw bedrijfssituatie.Indien u geïnteresseerd bent in het verbeteren vankennis binnen uw organisatie, bent u van harte wel-kom op de stand, waar de opleidingsadviseurs u graagverder informeren over de mogelijkheden.

Het Mikrocentrum is gespecialiseerd in cursussen,opleidingen en kennisoverdracht.Tel. 040-296 99 33,Eindhoven. www.mikrocentrum.nl

Nederland. En mocht u ze niet hebben: op de standkunt u het jaarboek en Mikronieken komen ophalen!

Als branchevereniging is de NVPT gespecialiseerd inde precisietechnologiedisciplines (aandrijven enbesturen, materialen, ontwerpen, bewerken, assembla-ge).Tel. 079- 353 11 51, FME/CWM Zoetermeer.www.nvpt.nl

samenstellingen op basis van verspanende technieken.Het bedrijf is een business unit van de Frencken-Group, een internationaal opererende groep hoog-waardige toeleveranciers met ieder een eigen specia-lisme. Optiwa, gevestigd in het Limburgse Reuver,produceert kleine tot middel grote series. Om alstoeleverancier constant een zo optimaal mogelijkekwaliteit te kunnen bieden aan haar relaties, inves-teert het bedrijf doorlopend in nieuwe productie-technieken, machines en mensen.Voor de productievan kleine en middelgrote series nauwkeurige fijn-mechanische onderdelen en samenstellingen staanverschillende hoogwaardige CNC gestuurde bewer-kingscentra, draai- en freesmachines ter beschikking.Om de maatvoering in het u-bereik te kunnen garan-deren heeft Optiwa recent geïnvesteerd in een hoog-

nauwkeurige CNC draaibank met bijbehorende meet-apparatuur.Ten behoeve van nauwkeurige maatvoe-ring zijn de produktieruimtes geklimatiseerd. Debedrijfsfilosofie van Optiwa is erop gericht om mid-dels continue efficiëntie verbetering de productiekos-ten te verlagen en tegelijkertijd de logistiek en kwali-teit optimaal te beheersen. De markt eist van eentoeleveranciersbedrijf een grote mate van slagvaardig-heid, flexibiliteit en doelgerichtheid. De opdrachtge-vers zijn voornamelijk afkomstig uit de medische-,semiconductor-, nucleaire-, grafische- en optischeindustrie.

Optiwa BV is gespecialiseerd in precisie-bewerkings-machines.Tel. 077- 476 99 00, Reuver. www.optiwa.nl

35/77

35

49

63

Page 31: Beursspecial Precisiebeurs 8 en 9 oktober 2003 Beursspecial ...

M i k r oM i k r o n i e kn i e kN r . 4 2 0 0 331

Philips Enabling Technologies Group – Campus Technology Centre

gen en meten tot in het sub-micron gebied vormende basis voor bijzondere hoogwaardige technischeoplossingen.

Specialismen: -micro-assemblage in clean roomclass 100-ultra-precisie bewerkingen-bewerking advanced materials-geavanceerde meettechnieken.

Philips CTC is gespecialiseerd in fijnmechanica(micron-gebied).Tel. 040-274 39 56, Eindhoven,www.etg.philips.com

grafie en etsen, elektroformeren en waferplating. Metdeze technieken produceert PGE bijvoorbeeld veer-balgen, (optische) matrijzen, zeven en mallen. Een vanonze specialismen is het galvanisch aanbrengen vanstructuren voor microsystemen (MST).Als toepassingvoor deze structuren kan gedacht worden aan micro-fluidic devices, (bio)sensoren en aan diverse preciezecomponenten op één wafer. PGE treedt voor dezemicrostructuren op als kenniscentrum èn leverancier.PGE beschikt over een kwaliteits- en milieumanage-mentsysteem volgens ISO 9001 en ISO 14001.Verderis PGE als een hoogwaardige toeleverancier voor delucht- en ruimtevaart gekwalificeerd.

PGE B.V is gespecialiseerd in precisie-etsen, opper-vlakte-behandeling en precisie componenten.Tel. 040-2 73 62 55, Eindhoven. www.pge.nl

PGE B.V.Bent u op zoek naar geëtsteprecisie componenten uitbijvoorbeeld molybdeen,wolfraam of titaan? Of zoektu een makkelijk verspaanba-re laag die geen slijtage aan-brengt aan uw dure dia-mantgereedschap? Dit zijnslechts twee onderwerpendie PGE u wil tonen tijdensdeze Precisiebeurs. PGE isdé specialist op het gebied van galvanotechniek enetsen. PGE richt zich op innovatieve bedrijven voorprofessionele en consumentenproducten in demetaal-elektro-markt. Op het gebied van precisie-technologie houdt PGE zich onder andere bezig metmicroverspaanbare nikkellagen, maatvast anodiserenen vernikkelen, patroonmatig metalliseren, fotolitho-

Philips CFTPhilips CFT is een kenniscentrum dat toegevoegdewaarde creëert voor de Philips-productdivisies eneen select aantal high-tech bedrijven buiten Philipsop het gebied van innovatie en industrialisatie.Nieuwe technologieën en applicaties ontwikkelddoor Philips CFT en optimalisatie van bestaandeoplossingen stellen hun klanten in staat prestaties teboeken op het gebied van merkenvoorkeur, unieketechnologieën en kostleiderschap. Het kenniscen-trum streeft naar een nauwe samenwerking methun klanten en wil langdurige zakenrelaties opbou-wen.Aandachtsgebieden zijn: consultancy in innova-tie en industrialisatie, mechatronica, equipement,precisieproducten, procestechnologie, materiaalana-lyse en introductie van nieuwe producten. De werk-zaamheden variëren van product- en procesontwik-keling tot machineontwerp, industrieel ontwerp,prototypes en eerste levering.

Een recente ontwikkeling van het kenniscentrum iseen uiterst nauwkeurig systeem dat bewegingencontroleert met een camera, die als sensor fungeert.Nieuwe mogelijkheden in de controleloop wordenhierdoor werkelijkheid. Philips CFT staat bekend omhet optimaliseren van mechanische ontwerpen endan vooral het dynamisch gedrag. Gegarandeerdwordt een zorgvuldige controle van vrijheidsgraden,maximale, contactloze geometrische metingen, kwali-teitscontrole en industriële identificatie voor OEM’svoorspelbaarheid en een minimum in toleranties.Visionsystemen, toegepast bij precisieafstellingen eneindgebruikers, zijn een snelle, objectieve, contactlo-ze en betrouwbarevorm van visueleinspectie.

Philips CFT is gespe-cialiseerd in precisie-etsen.Tel. 040–27341 84, Eindhoven,www.cft.philips.com

CTC is onderdeel van dePhilips Enabling TechnologyGroup. Philips ETG iswereldwijd actief binnen deequipement manufacturing,onder andere voor de semi-conductor industrie. Naastde verantwoordelijkheidvoor de technologische ont-wikkeling van Philips ETG

biedt CTC zijn klanten engineeringoplossingen, realisa-tie van prototypen en experimentele testopstellingen.CTC bezit een groot aantal bewerkingsspecialismenmet het doel een innovatieve partner te zijn.Hoogwaardige kennis, vaardigheden en apparatuur ophet gebied van complexe systemen, precisiebewerkin-

PrecisieMetaal–BEARINGSwaardoor producten naar de wens van klanten kun-nen worden gemaakt.Noviteiten welke op de PM stand getoond worden:. allernieuwste generatie kruisrol rechtgeleidingenwelke door hun nauwkeurigheid concurreren metluchtlagers maar een prijsgunstiger oplossing vormen.. nieuwe vlakke rondlager FMB welke hoge draagtallencombineert een zeer hoge rondloop nauwkeurigheid.. diverse oplossingen voor speciale inbouwomstandig-heden zoals ultra hoog vacuüm, zeer hoge versnellin-gen en antimagnetische toepassingen.PM producten voldoen aan de strengste eisen aangaan-de kwaliteit en betrouwbaarheid en garanderen eenlange levensduur.Toepassingsgebieden zijn o.a. de semi-conductor industrie, medische instrumenten, meetins-trumenten, optische industrie en biotechnologie.

PrecisieMetaal–BEARINGS is gespecialiseerd in fij-nmechanica (micron-gebied), micro-assemblage enmotion-control.Tel. 0523-61 22 58, Dedemsvaart,www.pmbearings.nl

PrecisieMetaal–BEARINGS is fabrikant van precisie-rechtgeleidingen (kruisrol, kogels of naaldgelagerd),lineaire tafels, XY- translatietafels, rotatietafels enpositioneersystemen. Klantgerichte oplossingen staanhierbij centraal. Dochterfirma is PM-Assembly, datzich toelegt op het vervaardigen van precisiecompo-nenten voor fijnmechanica en de assemblage vanhoogwaardige modules op micronniveau. De assem-blage kan plaatsvinden onder cleanroom-omstandig-heden. PM is actief in ruim 40 landen met eigen vesti-gingen of dealers. Door de continue (door)ontwikke-ling van bestaande en nieuwe producten en hetgebruik van nieuwe materialen voor nieuwe toepass-ingen staat PM synoniem voor innoverende lineairtechnologie. Uitgebreide ontwerp- en productiefacili-teiten garanderen een hoge mate van flexibiliteit

57

12

40

7

Page 32: Beursspecial Precisiebeurs 8 en 9 oktober 2003 Beursspecial ...

M i k r oM i k r o n i e kn i e kN r . 4 2 0 0 3 32

BEDRIJFSPROFIELEN

Renishaw International B.V.

Roelofs Meetinstrumenten

Present industrie BVBA

Reith Laser b.v.

De firma Present werd in 1966 opgericht als eentoeleveringsbedrijf voor de industrie. Bij de startis de hoofdactiviteit de verkoop van bewerkings-machines en toebehoren voor de metaalverwer-kende industrie. In 1992 werd gestart met de afde-ling industriële meettechniek (IMT) met als kernac-tiviteit de verkoop en service van 3D-meetmachi-nes in de Benelux van Dea, Brown&sharpe, Leitzen Tesa. De CAD georiënteerde 3D meetsoftwarePC-dmis is het kroonjuweel van de groep. Het pastop zowat alle 3D meetmachines. Dus ook uwbestaande meetmachine kan er zonder hardwareaanpassingen mee worden uitgerust. Sinds 2001 isPresesnt eveneens de exclusieve Hommelwerke

partner geworden voor de Benelux. Hommelwerkestaat voor kwaliteisvolle ruwheidsmeters, rondheids-meters, tandwieltesters, contourmeters en optischemeetmachines. Daarnaast vertegenwoordigt Presentnog Metris scankoppen, Starrett profielprojectoren,Renishaw, Garda meetarmen en andere. Op dePrecisiebeurs toont Present de Derby meetmachinevan Tesa-Brown&sharpe.Van Hommelwerke demonstreren ze enkele ruw-heidsmeters en een contourograaf.Ook zal er een flexibele meetarm van Garda te zienzijn.Voor de grotere meetmachines kunt u in deruime showroom in van Present te Herentals, Belgiëterecht.

Present Industrie BVBA is gespecialiseerd in meetma-chines en meetapparatuur.Tel. 0032-14-85 96 81,Herentals, België. www.present-imt.com

® Laser (micro-) snijdenNaast het snijden van grote/dikke plaatdelen en bui-zen, is Reith gespecialiseerd in het micro-snijden vanzeer dunne platen c.q. onderdelen en buisjes met eendiameter vanaf 1.0 mm met toleranties in het micron-gebied.® LaserborenMet lasers kunnen, afhankelijk van de materiaaldikte,zeer kleine gaatjes (20 micron) geboord worden.Eveneens kan er onder verschillende hoeken tenopzichte van het oppervlak geboord worden.® LaserlassenLassen met de laser biedt zeer veel mogelijkheden.Zeer kleine puntlasjes, naadlassen, dieptelassen etc.

Daarnaast is de laserenergie zeer goed te doseren,zodat de vervorming van het product minimaal is.® LasergraverenVoor het aanbrengen van teksten, logo’s, matrix- , bar-codes etc. is de laser een uiterst snel en flexibelapparaat.Diverse gerenommeerde bedrijven onder andere in defijnmechanische industrie, medische industrie, lucht- enruimtevaart en automotive behoren tot de afnemers.

Reith Laser b.v. is gespecialiseerd in fijnmechanica(micron-gebied), micro-laserbewerking en micro-ver-binden.Tel. 024 – 378 75 64, Nijmegen. www.reithla-ser.nl

Reith Laserb.v. is al ruim15 jaar de toe-leverancier vanlaserbewerkteproducten.Zij zijn instaat, naastenkel stuks,

grote series in productie te nemen. De productenvan Reith hebben hun weg over de gehele wereldgevonden. Door het machinepark kan Reith u eengrote diversiteit aan laserbewerkingstechniekenbieden:

Renishaw International B.V.presenteert op de precisie-beurs optische contactlozelengtemeetsystemen, RESRhoek Encoder en RLE fiberoptische laser Encoder . De

lengtemeetsystemen en RESR hoek Encoder ken-merken zich door hoge nauwkeurigheid, hogeresolutie, gepatenteerde geïntegreerde set-up LED,

geïntegreerde referentie / limiet sensoren, eenvoudigeinstallatie en hoge mate van ongevoeligheid voor vuil,krassen en vingerafdrukken. Het RLE fiber optischelaser Encoder systeem bevat één enkele laser waar-mee men twee aslengten kan meten. Het systeemmaakt gebruik van glasvezelverbindingen om de laser-bundel direct over te brengen naar de meetpositie opde as. Alle meetsystemen zijn compatibel met dediverse gangbare besturingen. Daarnaast presenteert

het bedrijf taster- en kalibratie apparatuur voorCMM’s en CNC-bewerkingssystemen.

Renishaw International B.V. is gespecialiseerd in fijn-mechanica (micron gebied), motion-control, precisie-bewerkingsmachines en meetmachines.Tel. 076 –54311 00, Prinsenbeek. www.renishaw.com

Roelofs Meetinstrumenten is in 1960 opgericht enheeft in meer dan veertig jaar een reputatie opge-bouwd als importeur van meetmiddelen voor degeometrische meettechniek.De meetinstrumenten betrekt Roelofs van fabri-kanten in Duitsland, Engeland, Nederland,VerenigdeStaten en Zwitserland.Als exclusief vertegenwoor-diger van verschillende fabrikaten, kunnen zij, doorde specialistische ondersteuning van de leverancier,de klant helpen een oplossing te vinden voor eenmeetprobleem, zodat het juiste meetinstrument

kan worden aangeschaft. Roelofs Meetinstrumenten iseen modern bedrijf met een klein, dynamisch enenthousiast team. Op de Precisiebeurs presenteertRoelofs Meetinstrumenten optische meetsystemenvan het fabrikaat Marcel Aubert uit Zwitserland. Dezefabrikant is gespecialiseerd in het vervaardigen vanoptische mechanische, electronische en digitaalbestuurde meetinstrumenten. Door een modulaireopbouw van de systemen is het mogelijk om specifie-ke meetproblemen snel en flexibel op te lossen.

Roelofs meetinstrumenten is gespecialiseerd in meet-machines.Tel. 0318- 52 15 80,Veenendaal. www.roe-lofsmeetinstrumenten.nl

43

22

53

54

Page 33: Beursspecial Precisiebeurs 8 en 9 oktober 2003 Beursspecial ...

M i k r oM i k r o n i e kn i e kN r . 4 2 0 0 333

RvS TechnologiesRvS Technologies is een technische handelsonder-neming opgericht in 1888.De productgroepen zijn: cleanroomsupplies, fijnfil-tratie, life sciences en puur water plus technischonderhoud en validatie en calibratie van deeltjes-tellers, lafkasten,TOC analysers en filtertesters.

RvS Technologies is gespecialiseerd in fijnfiltratieen cleanroomtechniek.Tel. 036-549 40 40,Almere. [email protected]

Senter/IOP Precisietechnologie

Rofin – Baasel Benelux B.V.

Rotero Holland bvRotero Holland bv is onderdeel van de RoteroGroup of Companies, een holding met 35 medewer-kers en vestigingen in Nederland en België. RoteroHolland bv bestaat uit de business units aandrijftech-niek, ventilatie en elektromechanische componenten.Het leveringspakket van de business unit aandrijftech-niek bevat o.a. de volgende productlijnen:• lineaire motoren en “sub-micron positioneersys-

temen” van Aerotech Inc – Pittsburgh (USA);• stappenmotoren, kleine AC en DC-motoren en

miniatuursledes van Oriëntal Motor (Japan);

Rofin – Baasel Benelux B.V. is een onderneming binnenvan de Rofin-groep. Met ruim 1100 medewerkers eneen omzet van 220 M$ wereldwijd is de Rofin-groepeen vooraanstaand leverancier van industriële laser-bronnen en lasersystemen voor Macro-, Micro- enMarking.-toepassingen.Voor precisie toepassingen zijn

de volgende laserbewerkingen het meest interessant:Laser-(fijn)snijden, Laser- boren, Laser-lassen, Laser-micrograveren. Op de stand wordt de StarCutgetoond. Met dit systeem is het mogelijk om met hogesnelheden snijbreedtes te behalen van minder dan 20?m. in 100 ?m. dik RVS. Dit systeem kan compleet gele-verd worden in een 5-assige configuratie of als snijsys-teem voor buisjes (bijv. stents). Ook wordt deStarWeld Performance getoond. Met dit systeem kun-nen kleine matrijzen worden gerepareerd. Ook kunnenkleine producten met dit systeem handmatig gelastworden.De nieuwe en zeer compacte StarWald 20 met 3fibres en energy sharing zal eveneens worden voorge-steld. Diverse nieuwe toepassingen op het gebied vanindustriële lasers zullen tevens worden getoond.

Rofin – Baasel Benelux B.V. is gespecialiseerd in opti-ca, micro-laserbewerking, micro-verbinden en preci-sie-bewerkingsmachines.Tel. 078- 693 10 37,Alblasserdam. www.rofin.com

• Lineaire stappenmotoren van Haydon SwitchInstruments (USA);

• Cyclodiale reductiekasten van Spinea.Getoond zullen worden:

• ’s werelds meest nauwkeurige (?) x-y luchtgela-gerde ‘masking stage’;

• Nieuwe miniatuur slede met ingebouwde 5-fasestappenmotor;

• Spelingsvrije reductiekasten;• Zeer nauwkeurige stappenmotoren met positie-

terugmelding.

Rotero Holland bv is gespecialiseerd in optica, fij-nmechanica (micron-gebied) en motion-control.Tel. 0348-49 51 57,Woerden. www.rotero.com

4. Lotus structuur5. Precisieverspanen van kunststoffen6. Multi-as microstage met subnanometer resolutie7. Automische assemblage van hybride MST pro-

ducten8. Hoognauwkeurige profileren van slijpschijven9. Poederstralen 10. Lichtgewicht positioneringssystemen 11. Laser-interferometrie 12. Magneetlagering 13. Contactloos meten van werkstukken 14. Intelligente structuurelementen

15. Nano-dispensing met elektrospray technie-ken

16. Positioneren m.b.v. oppervlaktegolven

Senter/IOP Precisietechnologie is een agentschapvan het Ministerie van Economische Zaken envoert subsidieprogramma’s uit. De afdeling IOPPrecisietechnologie is gespecialiseerd in kennis,informatie over subsidies, kredieten en (interna-tional) netwerken op het gebied van de precisie-technologie.Tel. 070- 373 53 12, Den Haag.www.senter.nl/iop-pt

De onderzoekswereld speelt een belangrijke onder-steunende rol in het voortdurende proces van tech-nologische vernieuwing. De overheid wil stimulerendat technologisch onderzoek is afgestemd op debehoeften van het bedrijfsleven. Het IOPPrecisietechnologie stimuleert de ontwikkeling vannieuwe kennis en creëert netwerken tussen bedrijvenen kennisinstellingen. Op de stand kunt u kennisne-men van lopende projecten en u kunt zich eventueelaansluiten bij een begeleidingscommissie van een pro-ject. In het najaar is er de mogelijkheid voor kennisin-stellingen om nieuwe projectideeën in te dienen. Delopende projecten zijn:1. Optische koppeling tussen glasvezel en chip2. Geavanceerd assemblagesysteem voor minia-

tuurcomponenten3. Microcomponenten overzetten m.b.v. lasertech-

nologie

66

85

35

31

Page 34: Beursspecial Precisiebeurs 8 en 9 oktober 2003 Beursspecial ...

M i k r oM i k r o n i e kn i e kN r . 4 2 0 0 3 34

BEDRIJFSPROFIELEN

Stork VecoStork Veco is gespecialiseerd in het ontwikkelen enproduceren van metalen precisie producten. Metde uitgebreide expertise die zij heeft ontwikkeld inElektroformeren, Foto-etsen en Lasersnijden kanaan steeds hogere klantspecificaties worden vol-daan in een groot aantal Hightech industrieën. Omde kwaliteit en het milieu te waarborgen, wordt ergeproduceerd volgens een kwaliteit managementsysteem waarin ISO 9001 en ISO14001 enOHSAS18001 volledig geïntegreerd zijn. De tech-nologieën van Stork Veco bieden een combinatie

Steen metrology systems

Shell Technology & Innovation Support

SMS NV werd in 1982 opge-richt en biedt een compleetprogramma in de geometri-sche meettechniek met bij-

behorende service zoals raadgeving, ondersteuning,opleiding, enzovoort. Hiervoor beschikt SMS overeigen meetlaboratorium volledig uitgerust met ver-schillende meetmachines uit haar verkoopprogrammadat onder andere omvat precisie 3D-meetmachinesin handbediening of CNC, 3D multisensoren meetma-

chines met beeldverwerking, ruwheidsmeters mettopografie, vormtesters, lengte-meetbanken, profiel-projectoren, draagbare meetarmen en andere wereld-bekende constructeurs van de hoogste precisie inmeettechnieken.

Steen Metrology Systems is gespecialiseerd meetma-chines Tel. 0032- 43 68 70 80, Chaudfontaine, België.www.smsbenelux.be

Technische handelsonderneming De Ridder B.V.Technische handelsonderneming De Ridder B.V.heeft in de eerste twintig jaar van haar bestaannaam gemaakt als de slijpspecialist van Nederland.Inmiddels is er een kwaliteitspakket aan machines,toebehoren, randapparatuur, verbruiksartikelenenzovoort opgebouwd rond de high-end bewer-

kingen eroderen, draaien, (HSC) frezen en natuurlijkslijpen.Van groot belang is daarbij de ondersteuningdoor een grote, eigen service-organisatie welke vanuiteen eigen vestiging in Best (NB) garant staat voor eentotaalpakket aan servicediensten, zoals: inbedrijfstel-lingen, on-site bedienertraining, preventief onder-

houdskontrakten, spare-parts, revisies en lasermetin-gen.

THO De Ridder B.V. is gespecialiseerd in precisie-bewerkingsmachines.Tel. 0251-31 44 50, Uitgeest.www.ridder.net

Innovatie vraagt niet alleen om visie en creatieveideeën, maar ook om technici voor de realisering.

Die vindt u bij de afdelingTechnisch Innovatief Centrum(TIC) van het Shell Technologyand Innovation Support,Amsterdam.Het TIC is gespecialiseerd inhet ontwerpen en vervaardi-gen van mechanische instru-menten en componenten voorR&D-bedrijven en instituten.Wij beschikken over een geou-tilleerde instrument- en glas-instrumentmakerij.

Allernieuwste ontwikkelingenShells kennis strekt zich uit van micro-testopstel-lingen tot semi-commerciële installaties op pilotplant schaal.

Vele technieken onder één dakEen greep uit de technieken:• Lasertechniek;• Vacuümtechniek;• Keramische bewerking en verbindingstechnieken;• Slijp- en polijsttechnieken;• Rekstrooktechnieken;• Lijm- en kittechnieken;• Warm- en koudglastechnieken;• Glasoppervlaktebehandelingen;• Verbindingstechnieken voor brosse materialen;• EDM technieken;• CNC frezen en draaien;• CAD-CAM programmering;• Solderen bij hoge temperatuur en onder

vacuüm.

Specialiteiten • Apparatuur voor hoge druk/temperatuur toe-

passingen;

• Toepassing van exotische materialen die bestandzijn tegen hoge temperaturen en chemicaliën;

• Afdichtingen voor gebruik bij hoge druk ofvacuüm bij hoge of lage temperatuuromgeving;

• het leveren van complexe glazen reactorvaten,glas-onder-druk;

• Onderdelen waar glas en metaal gecombineerdworden;

• Miniaturisering van mechanische meet- en regel-componenten.

Shell Technology & Innovation Support is gespeciali-seerd in fijnmechanica (micron-gebied), micro-laser-bewerking, micro-verbinden, materialen (composie-ten, keramiek), precisie-bewerkingsmachines en hoogtemepartuur solderen onder vacuüm.Tel. 020- 630 2152,Amsterdam. www.shell.com/tis/

van flexibiliteit en precisie om aan de eisen van deindividuele klant te voldoen.Typische voordelen vanFoto-etsen, Lasersnijden en met nameElectroformeren zijn: lage opstart- en productkosten,zeer hoge toleranties, uitmuntende reproduceerbaar-heid, vlakke & stressvrije producten en korte levertij-den.Verder heeft Stork Veco een uitgebreide R&Dafdeling ter bevordering van een gezamenlijke pro-ductontwikkeling met de klant. De metalen precisieproducten (standaard & klantspecifieke) wordenonder andere geleverd aan de onderstaande indus-

trieën: elektronica (SMT-Stencils); optische (maskers);semi-conductor (lead frames); office (ink-jet orifices)en meet- & regel (codeer schijven, flow-meter plaat-jes, microzeven).

Stork Veco is gespecialiseerd in precisie-etsen, fijnme-chanica (micron-gebied), micro-laserbewerking,motion-control en oppervlakte-behandeling.Tel. 0313-67 29 11, Eerbeek. www.storkveco.com

42

23

39/4595

Page 35: Beursspecial Precisiebeurs 8 en 9 oktober 2003 Beursspecial ...

M i k r oM i k r o n i e kn i e kN r . 4 2 0 0 335

Tesa Technology S.A.

Sumipro Submicron Lathing bv

Technobis BVTechnobis ontwikkelt enmaakt een product indus-trieel- en serierijp, assem-bleert en test modules,instrumenten en appara-ten op basis van fijnme-chanica, precisietechnolo-gie en mechatronica, meteen technologisch multidisciplinair karakter.Technobis richt zich op het traject vanaf idee, ofprove of concept, tot de oplevering van eenindustrieel product inclusief de bijbehorende TPD.Technobis werkt samen met partners die experti-se hebben op de volgende gebieden:hardware & software ontwikkeling, embeddedsystems ontwerp en productie, PCB ontwerp enproductie, optische technologie, laser technologie,hoog vacuüm technologie, motion control.

Technobis BV is gespecialiseerd in fijnmechanica(micron-gebied), motion-control en engineering,ontwikkelen, assemblage.Tel. 0251- 24 24 32,Uitgeest. www.technobis.nl

Sumipro is een bedrijf datgespecialiseerd is in hetproduceren en ontwikke-len van geavanceerdeoptische componentenvoor zowel technische alshumane optiek. Hetbedrijf is in 1995 ontstaanuit een samenwerkings-

verband van Philips en Stork. Deze samenwerkingrichtte zich op de ontwikkeling van de submicron-technologie. De oprichters van Sumipro waren van

en zinkverbindingen, nikkel en electroless nikkelalsmede een groot aantal kunststoffen. Daarnaastheeft het bedrijf al veel ervaring in het vervaardi-gen van lenzen en spiegels van Silicium enGermanium. Uiteraard is Sumipro gecertificeerdvolgens EN-ISO 9001:2000 en EN-ISO13485:2000.

Sumipro Submicron Lathing bv is gespecialiseerdin optica, fijnmechanica (microngebied) en dia-mantoverspanning.Tel. 0546 – 81 51 41,Wierden.www.sumipro.nl

meet af aan zeer nauw betrokken bij de ontwikkelingvan deze technologie en beschikken daardoor overkennis en ervaring met betrekking tot deze technolo-gie. Dit in combinatie van de aanwezige kennis op hetgebied van kunststoffen en andere materialen. Dit isuiteraard van eminent belang voor de ontwikkelingvan nieuwe producten.Als producten kunnengenoemd worden: IR- optiek, UV-optiek en humaneoptiek (contact-lenzen en intra-oculaire lenzen).Sumipro heeft zich de laatste jaren gespecialiseerd inde productie van optische producten en andere sub-micron producten in non ferro-metalen zoals koper-

Diamant is niet alleen een prachtige grondstof die alsbasis dient voor de mooiste juwelen, maar is veelmeer nog onmisbaar voor vele industriële toepassin-gen.Door de hardheid en haar specifieke structuur heeftdiamant haar weg gevonden in de optische, elektroni-sche, keramische, metaalverwerkende, glasverwerken-de, houtverwerkende en kunststofverwerkende indus-trie.Technodiamant houdt zich sinds 1968 bezig metde productie van allerlei diamant en CBN gereed-schappen. CBN staat voor Cubisch Borium Nitride,het op één na hardste materiaal ter wereld.

Technodiamant heeft zich in de loop der jaren steedsmeer gespecialiseerd in de fabricage van ‘tailor made’producten. Met circa zeventig gemotiveerde mede-werkers maakt het bedrijf, als één van de weinige inde wereld, speciale diamant beitels waarbij hoge eisenaan radiusvorm en snijkanten worden gesteld. Dezegereedschappen worden gebruikt voor de fabricagevan contactlenzen en optische componenten. Naastde productie van diamant en CBN slijpschijven voortoepassingen in de metaal, keramische en glasverwer-kende industrie, produceert Technodiamant diamantgereedschapjes voor de grafische industrie (diep-druk). Speciaal voor deze producten beschiktTechnodiamant over eigen ontwikkelde drie-dimen-sionale laser meetmachines. Zodat ook hier, aan destrenge kwaliteitseisen kan worden voldaan.

Technodiamant Almere B.V. is gespecialiseerd in dia-mant gereedschappen.Tel. 036- 534 30 44,Almere.www. technodiamant. nl

Technodiamant Almere B.V.

Power Panel’ en de Tesa Hite +D, zullen aan u voor-gesteld worden. Op het gebied van optische meet-

middelen zal naast de Tesa-scan 25, een uniekcontactloos meetinstrument voor snelle ennauwkeurige controle van cylindrische compo-nenten in de productie, eveneens de nieuwe‘Tesa-Visio ®’, een nieuw revolutionair video-meetsysteem voor het controleren van gecompli-ceerde werkstukken gepresenteerd worden.Tijdens deze presentatie zal Tesa u graag informe-ren over de toekomststrategie van Tesa.

Tesa Technology S.A. is gespecialiseerd in geome-trische meetinstrumenten en/of meetgereed-schappen.Tel. 0318- 55 44 19,Veenendaal.www.tesabs.ch

Tesa Technology S.A. neemt voor het eerst zelf deelaan de Precisiebeurs.Het merk “Tesa” heeft sinds 1941 een jarenlangereputatie van hoogwaardige Zwitserse precisie hand-meetinstrumenten, zoals schuifmaten, schroefmaten,hoogtemeters en inductieve meettasters. Merknamenals Imicro, Tesamaster, en Micro-Hite zijn nog steedseen begrip. Fabrikaten als Etalon, Interapid, Compacen Cary behoren ook als een vertrouwd beeld tothet verkoopprogramma.Wat belangrijk is, is dat hetgrootste volume van Tesa’s producten nog steedsgeproduceerd wordt in Zwitserland. Op de beurs zaleen gedeelte tentoongesteld worden van de laatstenoviteiten van het totale programma. De laatstegeneratie hoogtemeters, de ‘Micro Hite Plus M met

4

26

93

8

Page 36: Beursspecial Precisiebeurs 8 en 9 oktober 2003 Beursspecial ...

M i k r oM i k r o n i e kn i e kN r . 4 2 0 0 3 36

BEDRIJFSPROFIELEN

Uvikon B.V.Uvikon B.V. is gespeciali-seerd in de verkoop vanen service aan de com-plete lijn Nikon micro-scopen met toebehoren,alsmede BioImaging sys-temen en overige UVproducten van Ultra

Violet Products.Tijdens de Precisiebeurs, demon-streert Uvikon enkele Nikon microscopen met digita-le camera’s, waaronder de zojuist geintroduceerde5M digitale camera DS-5M.80, Bunnik. www.uvikon.com

TNO IndustrieTNO Industrie vergroot de concurrentiekracht vanbedrijven door ondersteuning te bieden in de ont-wikkeling van producten, materialen en productie-processen. De klanten van TNO zijn vooral toele-

TRUMPF Laser NederlandTrumpf Laser Nederland is dochter van Trumpflaser in Schramberg Duitsland.Wij produceren

Nd:YAG laserinstallaties van 20 tot 6000 Watt voor defijnmechanische, medische, en elektonische industrie.De laser installaties zijn ingepulste en CW uitvoering.De CW laserinstallaties worden ook in de automotiveindustrie met succes toegepast.

TRUMPF Laser Nederland is gespecialiseerd in opti-ca, fijnmechanica (micron-gebied), micro-laserbewer-king, micro-verbinden, oppervlakte-behandeling enprecisie-bewerkingsmachines.Tel. 0172- 49 53 45,Alphen aan den Rijn. www.trumf-laser.com

veranciers en maak-bedrijven die duurzame goederenmaken en verkopen. De klanten variëren van MKB-bedrijven tot multinationals.TNO werkt aan groteinnovatieve projecten maar doet ook snel en kortadvieswerk en voert test- en meetopdrachten uit.TNO Industrie op de Precisiebeurs 2003TNO Industrie toont verschillende nieuwe ontwikke-lingen op het gebied van microsysteemtechnologie. Indit nieuwe technologieveld heeft TNO Industrie zichgericht op de industrialisatiefase van microsystemen.Reden hiervoor is dat de opschalingsfase van dergelij-ke kleine systemen met veel technologische moeilijk-heden gepaard gaat. Het door TNO Industrie ontwik-kelde MA3 flexibele assemblageplatform laat zien hoe

een microsysteem opgeschaald kan worden metbehulp van automatische assemblagetechnieken.Daarnaast wordt de combinatie van markt en techno-logie belicht. Hiervoor is de toepassing van microsys-temen in diverse productieketens in kaart gebracht insamenwerking met Syntens. Hiermee wordt inzichtverschaft in de kansen voor het bedrijfsleven.

TNO Industrie is gespecialiseerd in microverbinden,micro-laserbewerking, fijnmechanica (micron-gebied),motion-control, oppervlakte-behandeling, materialen(composieten, keramiek), precisie-bewerkingsmachi-nes en meetmachines.Tel. 015-269 20 95, Delft.www.tpd.tno.nl

102

11

7164

35Twin Design bvTwin Design bv is een grafischadviesbureau dat in het volledigverzorgen van integraal druk-werk (boeken, tijdschriften), het

ontwerpen en bouwen van websites en crossmediais gespecialiseerd. Ook heeft het de kennis enkunde in huis voor het produceren van communi-

catiemiddelen als housestyling, jaarverslagen, brochu-res, folders, advertenties, affiches en nieuwe media.Het bedrijf is gevestigd in Culemborg. Zo’n dertigwerknemers leveren service op het gebied van vorm-geving, DTP, redactie, digitale fotografie en traffic.Twin Design bv geeft het tijdschrift Mikroniek uit, eenvakblad over precisietechnologie en fijnmechanische

techniek en informeert haar leden over technischeontwikkelingen op het gebied van mechanica, opticaen elektronica.

Twin Design bv is gespecialiseerd in: het volledig ver-zorgen van boeken, tijdschriften en crossmedia.Tel.0345- 51 95 25, Culemborg. www.twindesign.nl

TNO TPDTNO TPD levert innovatieve en complete oploss-ingen op het gebied van technische natuurkunde.Al meer dan zestig jaar maken zij technologietoepasbaar voor hun klanten om zo de concur-rentiepositie te versterken.Vragen vanuit de marktvormen voor ons als kennisbedrijf de leidraad.Binnen de precisietechnologie richt TNO TPD zichvoornamelijk op de ontwikkeling van optische pre-cisie instrumenten. Hierbij gaat het om systemenwaarbij snel tot op de nanometer nauwkeuriggepositioneerd moet worden en om systemenmet picometerstabiliteit. Dit vereist een optimalecombinatie van geavanceerde optica, precisieme-chanica, regeltechniek, elektronica

en software. Een groot deel van de projecten wordtuitgevoerd voor de markten astronomie, ruimtevaart,lithografie, automotive en aerospace. Een aantal pro-jecten: de besturing van een windtunnelrobot, EUVLlevel sensor, reticle handling voor wafersteppers, fluidjet polijstrobot en de delay lines van de ESO telesco-pen in Chili. Bij het uitvoeren van de projectenmaken ze gebruik van de faciliteiten: instrumentmake-rij, optische vervaardiging, clean rooms, trillingsvrijeoptische laboratoria en cryogene vacuüm faciliteiten.

TNO TPD is gespecialiseerd in optica, fijnmechanica(micron-gebied), motion-control, oppervlakte-behan-deling, materialen (composieten, keramiek), precisie-

bewerkingsmachines, meetmachines, optische instru-mentatie, geluid en trillingen, fysische modellen enprocessen en imaging en instrumentatie.Tel. 015-26920 95, Delft. www.tpd.tno.nl

Page 37: Beursspecial Precisiebeurs 8 en 9 oktober 2003 Beursspecial ...

M i k r oM i k r o n i e kn i e kN r . 4 2 0 0 337

Worldwide ToolingService B.V.

WENZEL-WKP B.V.Wenzel-WKP b.v. is eentechnishe handelsonder-neming gespecialiseerd inhet leveren van Wenzel3D meetmachines,Werth Multisensor 2 en3D meetmachines,

Helios lengtemeetbanken, geometrische handmeetge-reedschappen van onder andere Tesa, Helios, Preisser,kalibers, microscopen, hoogtemeters, ruwheidsmetersen het kalibreren en onderhouden van de genoemdeapparatuur.Wenzel-WKP b.v. maakt sinds november2002 deel uit van de Wenzel-Präzision GmbH groep.Wenzel is een van de grootste fabrikanten van coör-dinatenmeetmachines, software en toebehoren. Dehoofdvestiging ligt in Wiesthal te Duitsland en verderbezit men vestigingen in Engeland, Frankrijk,

Viba NVViba NV is een technische handelsonderneming.Door de voortschrijdende techniek verandereninzichten voortdurend en dus ook het productaan-bod. Naast vele adviseurs beschikt Viba over eeneigen onderhouds- en reperatieservice en een kwali-teitszorg.VIBA is gespecialiseerd in meettechniek,machinegereedschappen, bevestigingstechniek enautotechniek. Op het gebied van meetapparatuur is

UNITEK EAPROUnitek Eapro beweegt zich op het terrein vanhet precisieverbinden met ‘moeilijke of eenvoudi-ge’ materialen. Precisielassen met laser- of weer-standstechnologie, conventioneel solderen, ther-mode solderen of contactloos (inductief) solde-ren, draadbonden, doseren, heatsealen en bout-en stiftlassen, samen met de klant zoekt UnitekEapro naar een concept dat de meest efficiënte,betrouwbare en kwalitatief hoogwaardige verbin-dingen garandeert. Daarnaast heeft Unitek Eaprode beschikking over een aantal standaard pro-ductlijnen en voorziet het bedrijf tevens in debehoefte op het gebied van antistatische (ESD)producten. Kortom, het totale pakket voor de

producerende industrie. De klanten van UnitekEapro bevinden zich onder meer in de elektronica-sector, telecommunicatiebranche, lampenfabricage, fij-nmechanische industrie, medische sector en automo-tivebranche.

Oplossen van verbindingsvraagstukkenDe kwaliteit van verbindingen wordt steeds belangrij-ker. Zeventig procent van alle storingen en defectenvan elektronische producten zijn terug te voeren oploszittende draden of slechte contacten. Voor produ-centen een slechte zaak. Het volgens ISO9001 gecer-tificeerde bedrijf denkt mee, ontwikkelt en bouwtsystemen. In het goed geoutilleerd Application

Development Center (ADC) in Helmond wordenmogelijke verbindingstechnieken onderzocht, parame-ters vastgelegd en vervolgens in nauw overleg met ofin aanwezigheid van de klant uit de standaardmoduleseen configuratie samengesteld en tenslotte geassem-bleerd en uitvoerig getest.

Unitek Eapro is gespecialiseerd in precisieverbinden,doseren, ESD-veilige producten, dampafzuigers enmeetapparatuur. Tel. 0492-54 22 25, Helmond.www.unitekeapro.com

VIBA een vooraanstaand leverancier in Nederland.VIBA geeft advies bij de inrichting van complexe mee-topstellingen, welk meetsysteem u ook selecteert enwelke nauwkeurigheid ook noodzakelijk is.VIBA geeftu een onderhoudscontract dat tegemoet komt aanhet door u gewenste niveau: van schuifmaat totoppervlakteruwheidsmeter en van loep tot meetmi-croscoop.Op de precisiebeurs toont VIBA:• Uhl-meetmicroscoop• Mahr-contourmeetapparaat XC 10;• Mahr-militron lengtemeetsysteem;• Mahr-oppervlakteruwheidsmeetopstelling

Perthmeter S2;• Z-mike contactloos metende lasermicrometer;• Wilson & Wolpert hardheidsmeter;• Diverse handmeetgereedschappen.

VIBA NV is gespecialiseerd in meetmachines.Tel. 079-341 88 81, Zoetermeer. www.viba.nl

WTS is een zusteronderneming van SMS, gespe-cialiseerd in het vervaardigen van precisieonder-delen en fijnmechanische componenten in HSS,hardmetaal en keramiek voor stempels, matrijzenen speciaalmachines. Het productieprogrammaomvat daarnaast het verlenen van 24-uurs ‘aftersales service’ bij bedrijfsstoringen, stempel- enmatrijs onderhoud/revisie, alsmede alle voorhan-den zijnde machinale bewerkingen zoals draadvon-ken, zinkvonken, profielslijpen, frezen, et cetera.

Worldwide Tooling Service B.V. is gespecialiseerdin fijnmechanica (micron-gebied), materialen(composieten, keramiek) en stempels en matrij-zen.Tel. 013- 572 05 70,Tilburg. www.wts-tb.nl

Zwitserland,Amerika (USA), Brazilië en in Nederland.De groep telt meer dan driehonderd medewerkersen had in 2001 een gerealiseerde omzet van ca. 50miljoen euro.Wenzel heeft wereldwijd al meer dan3500 coördinatenmeetmachines geïnstalleerd. Menproduceert jaarlijks ca. vierhonderd coördinaten-meetmachines in de 15.500 m2 grote productiehal teWiesthal.Wenzel-WKP b.v. zorgt in Nederland voorde service van meer dan driehonderd coördinaten-meetmachines. Daarnaast heeft het bedrijf de laatstejaren een goede naam als RVA gecertificeerd kalibra-tielaboratorium opgebouwd.

Wenzel-WKP b.v. is gespecialiseerd in optica, fijnme-chanica (micron-gebied), meetmachines en meetappa-ratuur.Tel. 045-566 00 66, Heerlen. www.wenzel-wkp.nl

20

1

108

67

Overige exposanten op de beurs zijn:NMI Van Swinden Laboratorium.Tel. 015- 26915 00, Delft. www.nmi.nlBakker Fijnmetaal.Tel. 0499- 47 34 16, Son.www.bakkerfm.nlPromis Electro-Optics BV.Tel. 024- 648 86 88,Wijchen. www.cotopeo.com

Page 38: Beursspecial Precisiebeurs 8 en 9 oktober 2003 Beursspecial ...

Veelzijdige vakbeurs

8 en 9 oktober 2003 NH Koningshof Hotel Eindhoven (Veldhoven)

Precisiebeurs 2003 mag u niet missen!TOEGANG GRATIS

www.precisiebeurs.nlRegistratie voor dit evenement via internet

of bel voor de brochure: 31 (0)40-296 99 22

Met onafhankelijke lezingen en leverancierspresentaties

Expositie van ruim 80 gespecialiseerde bedrijven en kennisinstellingen ophet gebied van: optica, precisie-etsen, fijnmechanica (micron-gebied),nanotechnologie, micro-assemblage, micro-laserbewerking, micro-verbinden, besturingstechniek, visionsystemen, materialen (composieten,keramiek), precisie-bewerkingsmachines, meetmachines

Nieuwe oplossingen, nieuwe markten en nieuwe producten

Kennisuitwisseling

Georganiseerd door:

Precisiebeurs 2003

Page 39: Beursspecial Precisiebeurs 8 en 9 oktober 2003 Beursspecial ...
Page 40: Beursspecial Precisiebeurs 8 en 9 oktober 2003 Beursspecial ...