Kerstliturgie 2003

14
Kerstliturgie 2003 Thema: Hoop Voorbereiding Een tafel met een kleed erover (wit is mooi), simpel versierd met klimopslierten (klimop is vanouds symbool voor de opstanding en de trouw). Vijf kaarsen, die nog niet branden. Verspreid in de ruimte op de grond of op een tafel: Paaskaars, in ieder geval is het mooi als het een grote kaars is Boomstronk (of een blok hout) op een donkere doek, waaruit een twijg komt, in de knop Laarzen op een rode doek (mantel), een zwaard of stok Witte doeken, toegedekt, daarbij iets van goud, iets dat brandt en lekker ruikt (kan wierook zijn, mag ook een geurkaars zijn) en een schaaltje met lekker ruikende olie Een plek van vrede: bijvoorbeeld een duif, een afbeelding van een kind bij het nest van een slang, een lam met een leeuw op een goudgeel gekleurde doek De paaskaars brandt al als iedereen binnenkomt. Als de kaars wordt aangestoken terwijl iedereen al aanwezig is wordt er simpel

Transcript of Kerstliturgie 2003

Page 1: Kerstliturgie 2003

Kerstliturgie 2003

Thema: Hoop

Voorbereiding

Een tafel met een kleed erover (wit is mooi), simpel versierd met klimopslierten (klimop is vanouds symbool voor de opstanding en de trouw). Vijf kaarsen, die nog niet branden.

Verspreid in de ruimte op de grond of op een tafel: Paaskaars, in ieder geval is het mooi als het een grote kaars is Boomstronk (of een blok hout) op een donkere doek, waaruit een twijg komt, in de

knop Laarzen op een rode doek (mantel), een zwaard of stok Witte doeken, toegedekt, daarbij iets van goud, iets dat brandt en lekker ruikt (kan

wierook zijn, mag ook een geurkaars zijn) en een schaaltje met lekker ruikende olie

Een plek van vrede: bijvoorbeeld een duif, een afbeelding van een kind bij het nest van een slang, een lam met een leeuw op een goudgeel gekleurde doek

De paaskaars brandt al als iedereen binnenkomt. Als de kaars wordt aangestoken terwijl iedereen al aanwezig is wordt er simpel bij gezegd: wij ontsteken de paaskaars om onszelf en elkaar eraan te herinneren dat Christus het licht van de wereld is.

Binnenkomen onder muziek: als er musici zijn die zelf kerstliederen kunnen spelen (of een gitarist of fluitist onder de leden of kinderen van de leden) is dat mooi, maar ook een mooie CD met kerstliederen is goed.

Page 2: Kerstliturgie 2003

Liturgie

Zingen uit Zingende Gezegend (A.F. Troost ) 136: 1, 2, 3 en 4 Wij trekken in een lange stoet

2. Al zijt Gij nu nog maar een kindzo kwetsbaar, teer en klein,wij weten dat het rijk begintwaarvan Gij Heer zult zijn,een rijk waarin de vrede wintvan oorlog en van pijn.

refrein

3. Al gaat de vijand in het rond,de koning van het kwaad,al dreigt hij met zijn grote monddat hij U eens verslaat,straks ligt hij dodelijk gewondwanneer zijn rijk vergaat!

refrein

4. Wij gaan op weg naar Bethlehem,daar ligt Hij in een staldie koning in Jeruzalemvoor eeuwig wezen zal!Laat klinken dan met luider stemen blij bazuingeschal:

refrein

2

Page 3: Kerstliturgie 2003

Iedereen gaat zitten

Stilte

Welkom

Eerste stem:Het visioen moet doorverteldaan hen die leven moetenmet de verachters van het recht.Hij, die leerde goed en slechtheeft in Zijn daden aangezegdde vrede zal je groeten

Zingen uit Zingende Gezegend 293: 1 en 4(melodie: Hoger dan de blauwe luchten, gezang 179 Hervormde Bundel)In mijn weerstand vindt God woning

1. In mijn weerstand vindt God woningin mijn twijfel is Hij thuis;bitterheid maakt Hij tot honing,met mij eet Hij in mijn huis.

4. O, mijn God hoezeer verborgen,licht genoeg zijt Gij voor mij;middernacht begint de morgen -in mijn duisternis woont Gij.

Tweede stem:Tussen angst en verlangen leven wijtussen duisternis en lichtstemmen van wanhoop en hoop binnen en buiten onskou is er, en ook vonden wij warmte.We kunnen de kou van buiten niet van ons afschuddenwe raken de wanhoop niet zomaar kwijtin de duisternis moet een licht ontstoken wordenopdat het verlangen het kan winnen van de angst.

De eerste kaars wordt aangestoken

3

Page 4: Kerstliturgie 2003

Zingen uit Geroepen om te zwijgen (Huub Oosterhuis) 127: 1(meerstemmig is prachtig)Lied aan het licht

De tweede kaars wordt aangestoken

Eerste stem:O God,bewaar de zielen van wie in nood zijnbehoed onze harten voor alle kwaaddat wij niet uitvallen,niet uit elkaars genade vallen.Christus ontferm U over onsKyrië eleison

Zingen uit Liedboek voor de kerken 124: 1Nu daagt het in het oosten

1. Nu daagt het in het oostenhet licht schijnt overal:Hij komt de volken troosten,die eeuwig heersen zal.

De derde kaars wordt aangestoken

Tweede stem:O God, deze wereld, Uw wereldwaarin zoveel verrukkelijks is en zoveel verschrikkelijks ookwaar mensen elkaar oprichten

4

Page 5: Kerstliturgie 2003

maar ook elkaar vernietigen kunnen.Dat niemand aan Uw aandacht ontkomt,dat niemand uit Uw genade valt.Christus, ontferm U over onsKyrië eleison.

Zingen 124: 2

2. De duisternis gaat wijkenvan d’eeuwenlange nacht.Een nieuwe dag gaat prijkenmet ongekende pracht.

De vierde kaars wordt aangestoken

Eerste stem:O God, onder ons zijn blijden en verdrietigen.Sterke vrouwen in de bloei van hun dagendie kracht en liefde uitstralen.Wees hun God, leg Uw hand op hen.En onder ons zijn vrouwen die broos en kwetsbaar zijnvanwege hun jaren of omdat veel moeilijks hun deel was.Christus, ontferm U over henKyrië eleison.

Zingen 124: 3 en 4

3. Zij, die gebonden zatenin schaduw van de dood,van God en mens verlaten –begroeten ’t morgenrood.

4. De zonne, voor wier stralenhet nachtlijk duister zwicht,en die zal zegepralen,is Christus, ’t eeuwig licht!

De vijfde kaars wordt aangestoken

Tweede stem:O God, Schepper van hemel en aardeGod van Abraham, Izaäk en Jacobvan Sara, Rebekka, Lea en RachelVader van Jezus ChristusIn Hem kwam U ons dichterbij dan we ooit hadden kunnen hopen, dan we ooit hadden kunnen bedenken.God met ons, Immanuel is Uw naam.Zo hebt U het beloofdUw naam is onze hoop.

5

Page 6: Kerstliturgie 2003

Zingen uit Liedboek voor de kerken 134: 1Eer zij God in onze dagen

1. Eer zij God in onze dagen,eer zij God in deze tijd.Mensen van het welbehagen,roept op aarde vrede uit.Gloriain excelsis DeoGloriain excelsis Deo.

Bijbellezingen (kunnen door vijf vrouwen gedaan worden)

Jesaja 11: 1- 6Deze lezing wordt gedaan bij de stronk

Zingen uit Liedboek voor de Kerken 132: 1 en 2 Es ist ein Ros entsprungen

1. Er is een roos ontlokenuit barre wintergrond,zoals er was gesprokendoor der profetenmond.En Davids oud geslachtis weer opnieuw gaan bloeienin ’t midden van de nacht.

2. Die roos van ons verlangen,dat uitverkoren zaad,is door een maagd ontvangenuit Gods verborgen raad.Maria was bereid,toen Gabriël haar groettein ’t midden van de tijd.

Korte stilte (eventueel kan na elke korte stilte in dit blokje een dwarsfluit of gitaar of ander instrument dat zacht bespeeld kan worden het lied nog een keer spelen)

Bijbellezing Jesaja 9: 1 – 3Deze lezing wordt gedaan bij de Paaskaars

Zingen uit Liedboek voor de Kerken 26: 1Daar is uit ’s werelds duistre wolken

1. Daar is uit ’s werelds duistre wolkeneen licht der lichten opgegaan.Komt tot zijn schijnsel, alle volken,En gij, mijn ziele, bid het aan!Het komt de schaduwen beschijnen,De zwarte schaduw van de dood.De nacht der zonde zal verdwijnen,Genade spreidt haar morgenrood.

6

Page 7: Kerstliturgie 2003

Korte stilte

Bijbellezing: Jesaja 11: 6 –10Deze lezing wordt gedaan bij de plek waar de vrede is verbeeld

Zingen 26: 2

2. Gij wilt met vrede tot ons komen,met vreed’en vrijheid, vreugd’en eer.Het juk is van de hals genomen,God lof, wij zijn geen slaven meer!De staf des drijvers ligt verbroken,aan wie ons hart zich had verkocht,en ’t wapentuig in brand gestokenvan hem, die onze ziele zocht.

Korte stilte

Bijbellezing Jesaja 9: 3 en 4Deze lezing wordt gedaan bij de plek met de rode mantel, de laarzen en de stok

Zingen uit Liedboek voor de Kerken 117: 6Wie soll ich dich empfangen

6. Gij zwaarbeproefde schareten dode toe benard,daar gaat een blijde mare,o schrijf die in uw hart:al drukt het kruis uw schouder,al dooft het laatste licht,uw Trooster en Behouderstaat voor uw aangezicht.

Korte stilte

Bijbellezing Jesaja 9: 5 en 6; Lucas 2: 1 - 20Deze lezing wordt gedaan bij de plek met de witte doeken, het goud enz.

Zingen 26: 3 en 4

3. Wat heil, een Kind is ons geboren,een Zoon gegeven door Gods kracht!De heerschappij zal Hem behoren,zijn last is licht, zijn juk is zacht.Zijn naam is ‘Wonderbaar’, zijn dadenzijn wondren van genaad’ alleen.Hij doet ons, hoe met schuld beladen,verzoend voor ’t oog des Vaders treên.

4. O Vredevorst, Gij kunt gebiedende vreed’op aard’en in mijn ziel!Doe alle volken tot U vlieden,dat al wat ademt voor U kniel!Des Heren ijver zal bewerken,

7

Page 8: Kerstliturgie 2003

dat Hij de zetel, U bereid,met recht en met gericht zal sterken.Hem zij de lof in eeuwigheid!

Korte stilte

Nu kunnen allen even in de ruimte lopen, om bij de verschillende voorwerpen te kijken, er aan te voelen en zich af te vragen wat hen de verbeelding van de dingen kan zeggen. Er mag ondertussen wat muziek klinken van een CD of musicus (bijvoorbeeld weer gezang 26).Na ongeveer 5 minuten gaat iedereen weer zitten op haar plaats en kunnen ervaringen worden uitgewisseld aan de hand van de volgende vragen:Wat riep dit bij je op? Kun je iets vertellen over hoe je naar kerst toeleeft, of er rust voor is, of niet. Wat betekent kerst voor je? Waar hoop je op voor deze dagen? Welke hoop houdt je gaande?

Stem: Gedicht van de dichter van de hoop, Charles Péguy uit Klei en Adem van Christiaan DePoortere, uitgegeven door Lannoo.

Het geloof, zegt God,dat verbaast Me niet.Ik kom zo duidelijk tot uitingin Mijn schepping,in de zon en de maanin de wind die fluistert over de zee,in brood en wijnen in het hart van de mensenhet diepst wat op aarde geschapen is.

De liefde, zegt God,die verbaast Me niet.Die arme schepselen zijn zo ongelukkigdat – tenzij ze een hart van steen hebben-ze wel van elkaar moeten houden.

Maar de hoop, zegt God,die verbaast Me wel.Dat mensen zien hoe het vandaag nog gaat,en toch geloven dat het morgen beter wordt.Daarover ben Ikzelf verbaasd. Dat is het grootste wonder van de genade.Mijn genade moet wel ongelooflijk sterk zijn.

Tweede stem:Tussen angst en verlangen leven wijtwee zusjes van elkaareen derde huppelt tussen hen in:hoop is haar naam.

Vredesgroet

Eerste stem:Dat God ons allen bewaart voor de angst.Dat Hij ons brengt op de weg van Zijn verlangen

8

Page 9: Kerstliturgie 2003

Dat Hij ons herinnert aan de hoop die Hij in Jezus Christus voor altijd in de wereld bracht.Dat wij om Zijns naams wil de hoop niet opgevenwant Zijn naam is Immanuel.Dat wij met vreugde ons leven levenmet moed onze dagen ontvangenkerst zullen vieren.

Amen

Zingen uit Zingende gezegend 113: 1, 2, 3 en 5(melodie: gezang 221 Hervormde Bundel)God in ons midden

2. Lam dat de zonden draagt,lam dat de leeuw verjaagt,uw wieg een kribbe, uw troon een kruis –Gij spreidt geen macht ten toon,Gij zijt, o mensenzoon,onder een open hemel thuis.

3. Licht van de overkant,fakkel die eeuwig brandt,o vlam die ons naar Gods land geleidt,wie lopen in Uw licht,zie, over hun gezichtvalt al de glans der eeuwigheid.

5. God in ons midden,Heer, wij aanbiddenmet alle heiligen Uw beleid,Uw trouw aan de mensen,Uw onbegrensde,Uw ongekende majesteit.

Na afloop geven de aanwezigen elkaar een hand (of een kus, maar dat moet niet moeten) en wensen elkaar een gezegende en verwachtingsvolle kerst.

Margriet A.T. van der Kooi-Dijkstra, april 2003Teksten, voor zover er geen verwijzingen bij staan, van Margriet A.T. van der Kooi-Dijkstra.