26 04-2015 ochtend dienst

download 26 04-2015 ochtend dienst

of 71

 • date post

  20-Jul-2015
 • Category

  Documents

 • view

  38
 • download

  1

Embed Size (px)

Transcript of 26 04-2015 ochtend dienst

PowerPoint Presentation

Preektekst: Handelingen 3:11-26Datum: 26 april 2015Voorganger: dhr. H. WiersmaOrganist: Johannes de VriesTitel: Opgestaan! Okay, maar voor wie eigenlijk?1

Lied voor de dienst:

Gezang 436 versen: 1, 4, 5 en 7

Jezus neemt de zondaars aan2

3

4

5

6

7

8

9

10

Preektekst: Handelingen 3:11-26Datum: 26 april 2015Voorganger: dhr. H. WiersmaOrganist: Johannes de VriesTitel: Opgestaan! Okay, maar voor wie eigenlijk?11

Mededelingen voor de gemeente12

Aanvangslied:

Psalm 73: 1, 9 en 10

Ja, God is goed voor Israel13

14

15

16

17

18

19

Stil gebed/Votum en groet

Ere zij de Vader en de ZoonEn de Heilige Geest,Als in den beginne, nu en immer,En van eeuwigheid tot eeuwigheid.Amen.

20

Gebed

21

Geloofsbeleidenis uit 1 Corinthe 15:versen 1-10 (NBG)

22

De opstanding van Christus

1 Ik maak u bekend, broeders, het evangelie, dat ik u verkondigd heb, dat gij ook ontvangen hebt, waarin gij ook staat, 2 waardoor gij ook behouden wordt, indien gij het z vasthoudt, als ik het u verkondigd heb, tenzij gij tevergeefs tot geloof zoudt gekomen zijn. 3 Want vr alle dingen heb ik u overgegeven, hetgeen ik zelf ontvangen heb: Christus is gestorven voor onze zonden, naar de Schriften,

23

4 en Hij is begraven en ten derden dage opgewekt, naar de Schriften, 5 en Hij is verschenen aan Kefas, daarna aan de twaalven. 6 Vervolgens is Hij verschenen aan meer dan vijfhonderd broeders tegelijk, van wie het merendeel thans nog in leven is, doch sommigen zijn ontslapen. 7 Vervolgens is Hij verschenen aan Jakobus, daarna aan al de apostelen; 8 maar het allerlaatst is Hij ook aan mij verschenen, als aan een ontijdig geborene.24

9 Want ik ben de geringste der apostelen, niet waard een apostel te heten, omdat ik de gemeente Gods vervolgd heb. 10 Maar door de genade Gods ben ik, wat ik ben, en zijn genade aan mij is niet vergeefs geweest, want ik heb meer gearbeid dan zij allen, doch niet ik, maar de genade Gods, die met mij is. 11 Daarom dan, ik of zij, z prediken wij, en z zijt gij tot het geloof gekomen.

25

Opwekking 430 (2x)

Heer, ik prijs uw grote naam26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

Gebed voor de opening en overdenking van het woord.

37

Lied met en door de kinderen:

Gezang 14: 1, 2 en 5

De Heer is mijn herder!38

39

40

41

42

43

44

Tot straks!45

Schriftlezing:

Handelingen 3: vers 11 26 (NBG)

De toespraak van Petrus.

46

11 En toen hij Petrus en Johannes vasthield, liep al het volk rondom hen te hoop in de zogenaamde zuilengang van Salomo, vol verbazing. 12 En Petrus zag het en antwoordde het volk: Mannen van Isral, wat verwondert gij u hierover, of wat staart gij ons aan, alsof wij door eigen kracht of godsvrucht deze hadden doen lopen? 13 De God van Abraham en Isaak en Jakob, de God onzer vaderen, heeft zijn knecht Jezus verheerlijkt, die gij hebt overgeleverd en verloochend ten overstaan van Pilatus, ofschoon deze oordeelde, dat men Hem moest loslaten. 47

14 Doch gij hebt de Heilige en Rechtvaardige verloochend en begeerd, dat u een man, die een moordenaar was, geschonken zou worden; 15 en de Leidsman ten leven hebt gij gedood, maar God heeft Hem opgewekt uit de doden, waarvan wij getuigen zijn. 16 En op het geloof in zijn naam heeft zijn naam deze, die gij ziet en kent, sterk gemaakt; en het geloof door Hem heeft hem dit volkomen herstel gegeven in u aller tegenwoordigheid. 48

17 En nu, broeders, ik weet, dat gij uit onkunde hebt gehandeld, gelijk ook uw oversten; 18 maar zo heeft God in vervulling doen gaan wat Hij bij monde van alle profeten tevoren geboodschapt had, dat zijn Christus moest lijden. 19 Komt dan tot berouw en bekering, opdat uw zonden uitgedelgd worden, opdat er tijden van verademing mogen komen van het aangezicht des Heren, 20 en Hij de Christus, die voor u tevoren bestemd was, Jezus, zende;. 49

21 Hem moest de hemel opnemen tot de tijden van de wederoprichting aller dingen, waarvan God gesproken heeft bij monde van zijn heilige profeten, van oudsher 22 Mozes toch heeft gezegd: De Here God zal u een profeet doen opstaan uit uw broeders, gelijk mij: naar hem zult gij horen in alles wat hij tot u spreken zal; 23 en het zal geschieden, dat alle ziel, die naar deze profeet niet hoort, uit het volk zal worden uitgeroeid. 50

24 En al de profeten, van Samul af en vervolgens, zovelen er hebben gesproken, hebben ook deze dagen aangekondigd. 25 Gij zijt de zonen van de profeten en van het verbond, dat God met uw vaderen gemaakt heeft, toen Hij tot Abraham zeide: En in uw nageslacht zullen alle stammen der aarde gezegend worden. 26 God heeft in de eerste plaats voor u zijn Knecht doen opstaan en Hem tot u gezonden, om u te zegenen, door een ieder uwer af te brengen van zijn boosheden.51

Zingen Joh. De Heer 543:

Versen 1, 3 en 4

k Heb geloofd en daarom zing ik52

1.'k Heb geloofd en daarom zing ik, daarom zing ik van gen, van ontferming en verlossing door het bloed van Golgotha. Daarom zing ik U, die stervend alles, alles hebt volbracht, Lam Gods, dat de zonde wegneemt, Lam van God, voor ons geslacht!

53

3. 'k Heb geloofd in U, Wie d' aarde met haar doornen heeft gekroond, maar Die nu, gekroond met ere, aan Gods rechterzijde troont; U, aan wiens doorboorde voeten eenmaal in het gans heelal, hier, daarboven en hieronder alle knie zich buigen zal.

54

4.Ja, 'k geloof, en daarom zing ik, daarom zing ik U ter eer, 's werelds Heiland, Hogepriester, aller heren Opperheer! Zoon van God en Zoon des mensen, o, kom spoedig in Uw kracht, op des hemels wolken weder! Kom, Heer Jezus, kom! Ik wacht.

55

Preektekst: Handelingen 3:11-26

Preek: Opgestaan! Okay!, maar voor wie eigenlijk?56

Gezang 217:

Versen 1, 3 en 4

Jezus leeft en ik met hem57

58

59

60

61

62

63

Danken en bidden

64

Collectes

1ste collecte: Christenen voor Israel

2de collecte: voor de kerk

65

Slotlied Joh. de Heer 200:

Versen 1, 3 en 4

O welke macht heeft uwe liefde66

1.O, welk een macht heeft Uwe liefde, door Jezus mij geopenbaard, die Hij hoe snood men Hem ook griefde, aan haat 'ren zelfs niet heeft gespaard. In plaats van aan mijzelf te denken, wil 'k U geheel mijn leven schenken.

67

3.O Jezus. breng m' Uw naam te binnen, ja, schrijf hem diep in mijne ziel: Uw naam, zo waard om te beminnen, Uw naam, waarvoor ik nederkniel. In woord en werk en gans mijn wezen, zij, Heiland, slechts Uw naam geprezen.68

4.' k Moet U ten eigendom verkiezen, want buiten U, Heer, is er geen; 'k wil niet in 't schepsel mij verliezen, bij U is rust, bij U alleen. Bij U is rust, bij U verblijden. Aan U wil ook mijn hart zich wijden.69

Zegening

Amen amen amen70

Gezegende zondag !71