29 03-2015 ochtend dienst

download 29 03-2015 ochtend dienst

of 59

 • date post

  22-Aug-2015
 • Category

  Documents

 • view

  30
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of 29 03-2015 ochtend dienst

 1. 1. Palmzondag 29 maart 2015 Voorganger: dhr. de Lange Organist: Arend Nijmeijer
 2. 2. Lied voor de dienst Gezang 172: versen 1 en 4 Een mens te zijn op aarde.
 3. 3. Bemoediging en Groet
 4. 4. Gezang 173: versen 1, 2 en 5 Alles wat over ons geschreven is.
 5. 5. Gedicht: Palmzondag
 6. 6. ELB. nr. 82: versen 1 en 2 God die ons heeft voorzien.
 7. 7. Gebed
 8. 8. Kinderlied: ELB. 471 Weet dat de Vader je kent
 9. 9. Bijbellezingen: Psalm 118 vers 14 t/m 29 (NBV.) Over Hosanna.
 10. 10. 14 De HEER is mijn sterkte, mijn lied, hij gaf mij de overwinning. 15 Hoor, gejubel om de overwinning in de tenten van de rechtvaardigen: de rechterhand van de HEER doet machtige daden, 16 de rechterhand van de HEER verheft mij, de rechterhand van de HEER doet machtige daden. 17 Ik zal niet sterven, maar leven en de daden van de HEER verhalen: 18 de HEER heeft mij gestraft, maar mij niet prijsgegeven aan de dood.
 11. 11. 19 Open voor mij de poorten van de gerechtigheid, ik wil binnengaan om de HEER te loven. 20 Dit is de poort die leidt naar de HEER, hier gaan de rechtvaardigen binnen. 21 Ik wil u loven omdat u antwoordde en mij de overwinning gaf. 22 De steen die de bouwers afkeurden is een hoeksteen geworden. 23 Dit is het werk van de HEER, een wonder in onze ogen. 24 Dit is de dag die de HEER heeft gemaakt, laten wij juichen en ons verheugen.
 12. 12. 25 HEER, geef ons de overwinning, HEER, geef ons voorspoed. 26 Gezegend wie komt met de naam van de HEER. Wij zegenen u vanuit het huis van de HEER. 27 De HEER is God, hij heeft ons licht gebracht. Vier feest en ga met groene twijgen tot aan de horens van het altaar. 28 U bent mijn God, u zal ik loven, hoog zal ik u prijzen, mijn God. 29 Loof de HEER, want hij is goed, eeuwig duurt zijn trouw.
 13. 13. Zacharia 9 vers 9 en 10 (NBV) Profetie over de intocht v/d Messias
 14. 14. 9 Juich, Sion, Jeruzalem, schreeuw het uit van vreugde! Je koning is in aantocht, bekleed met gerechtigheid en zege. Nederig komt hij aanrijden op een ezel, op een hengstveulen, het jong van een ezelin. 10 Ik zal de strijdwagens uit Efram verjagen en de paarden uit Jeruzalem; de bogen worden gebroken. Hij zal vrede stichten tussen de volken. Zijn heerschappij strekt zich uit van zee tot zee, van de Rivier tot de einden der aarde.
 15. 15. Matthes 21 vers 1 t/m 17 Jezus intocht en de tempelreiniging. (NBV)
 16. 16. 211 Toen ze Jeruzalem naderden en bij Betfage op de Olijfberg kwamen, stuurde Jezus er twee leerlingen op uit. 2 Zijn opdracht luidde: Ga naar het dorp dat daar ligt. Vrijwel direct zullen jullie er een ezelin zien, die daar vastgebonden staat met haar veulen. Maak de dieren los en breng ze bij me. 3 En als iemand jullie iets vraagt, antwoord dan: De Heer heeft ze nodig. Dan zal men ze meteen meegeven. 4 Dit is gebeurd opdat in vervulling zou gaan wat gezegd is door de profeet: 5 Zeg tegen Sion: Kijk, je koning is in aantocht, hij is zachtmoedig en rijdt op een ezelin en op een veulen, het jong van een lastdier.
 17. 17. 6 De leerlingen gingen op weg en deden wat Jezus hun had opgedragen. 7 Ze brachten de ezelin en het veulen mee, legden er mantels op en lieten Jezus daarop plaatsnemen. 8 Vanuit de menigte spreidden velen hun mantels op de weg uit, anderen braken twijgen van de bomen en spreidden die uit op de weg. 9 De talloze mensen die voor hem uit liepen en achter hem aan kwamen, riepen luidkeels: Hosanna voor de Zoon van David! Gezegend hij die komt in de naam van de Heer. Hosanna in de hemel!
 18. 18. 10 Toen hij Jeruzalem binnenging, raakte de hele stad in rep en roer. Wie is die man? wilde men weten. 11 Uit de menigte werd geantwoord: Dat is Jezus, de profeet uit Nazaret in Galilea. 12 Jezus ging de tempel binnen, hij joeg iedereen weg die daar iets kocht of verkocht, gooide de tafels van de geldwisselaars en de stoelen van de duivenverkopers omver 13 en riep hun toe: Er staat geschreven: Mijn huis moet een huis van gebed zijn, maar jullie maken er een rovershol van!
 19. 19. 14 Toen kwamen er in de tempel blinden en verlamden naar hem toe, en hij genas hen. 15 De hogepriesters en de schriftgeleerden zagen welke wonderen hij verrichtte en hoorden de kinderen in de tempel Hosanna voor de Zoon van David! roepen, en ze waren hoogst verontwaardigd. 16 Ze gingen hem vragen: Hoort u wat ze zeggen? En Jezus antwoordde hun: Jazeker! Hebt u dan nooit gelezen: Door de mond van kinderen en zuigelingen hebt u zich een loflied laten zingen? 17 Zo liet hij hen staan, en hij ging de stad uit, naar Betani, waar hij de nacht doorbracht.
 20. 20. Gezang 42: versen 1 en 3 Verheug u, gij dochter van Sion.
 21. 21. Verkondiging: Over Palmpasen.
 22. 22. Gezang 120: vers 1 en 4 Heft op Uw hoofden, poorten wijd!
 23. 23. Dankgebed en voorbeden
 24. 24. Collecten: 1ste collecte 2de collecte is voor de kerk
 25. 25. Slotlied: Elb. nr. 275: versen 1 en 3 k Heb geloofd en daarom zing ik.
 26. 26. Zegenbede 3x Amen