2007 Maart nr. 19

of 20 /20
Voorop Voorop Naast het geploeter op de wekelijkse repetities, het zwoe- gen bij het oud papier en het kneuteren op de diverse verga- deringen: 14 maart 20.00 uur (L) Algemene ledenvergadering 7 april hele dag (L) Inruimen vlooienmarkt 9 april 10.00 uur (L) Vlooienmarkt 15 april 10.30 uur (O-S) Communicanten De Klimop 30 april 10.00 uur (O-S) Aubade Koninginnedag en presentatie nieuwe uniformen 4 mei 19.30 uur (O-S) Nationale doden- herdenking 13 mei 08.45 uur (O-S) Communicanten BS De Bongerd en BS Budschop 16 mei (S) Nederlands record grootste drumband in Overloon 20 mei 10.30 uur (O-S) Communicanten BS De Kerneel 21 juni 19.00 uur (O-S) Zomeravondconcert en BBQ 24 juni 10.30 uur (J) Opluisteren Eucharistieviering Budschop 28 juni 20.00 uur (O-S) OLS-repetitie, tevens laatste repetitie voor de vakantie 1 juli 10.30 uur (O-S) Oud Limburgs Schuttersfeest 9 augustus 20.00 uur (O) 1e repetitie na de vakantie 11 augustus 14.00 uur (O-S) Intocht jeugd- wandelvierdaagse 16 augustus 18.45 uur (J) 1e repetitie na de vakantie 18 november 13.45 uur (O-S) Sinterklaasintocht 24 november (L) hele dag/avond Caeciliafeest 1 december 15.00 uur (J) Speculaasconcert Zorgcentrum St. Joseph 4 januari 2008 avond Limbo Parade 6 januari 2008 09.45 uur (J-S-O) Nieuwjaarsconcert O = harmonie-orkest S = Slagwerkgroep J = Jeugdharmonie B = bestuur L = alle leden 19 Uitgave: Maart 2007 Het is inmiddels alweer bijna anderhalf jaar geleden dat het laatste Harmonieuws is versche- nen. Om verschillende redenen is het Harmonieuws steeds blij- ven liggen c.q. opgeschoven naar een latere datum. Enerzijds doordat onze website een deel van de functie van dit vereni- gingsblad heeft overgenomen en anderzijds natuurlijk ook van- wege de hoge kosten hiervan. Vandaar dat het bestuur heeft besloten minder vaak per jaar een uitgave te laten verschijnen. Hoewel onze website natuurlijk een aantal dingen kan overne- men voor wat betreft de actua- liteit en beeldmateriaal denken we toch als redactie dat de site nooit kan ingaan op de achter- grondinformatie van bepaalde onderwerpen of de beleving van activiteiten door de leden, en daarom is er besloten toch weer van start te gaan met het Harmonieuws. Het blad staat weer boordevol weetjes en ervaringen, maar doordat het zo lang is blijven lig- gen hebben we bepaalde onder- werpen geplaatst waarvan we denken dat ze het verdienen om er nog eens even bij stil te staan. Dus beschouw deze onderwer- pen maar als een terugblik op. We hebben een redelijk drukke periode achter de rug met als absoluut hoogtepunt de Upstairs ® Proms-fantasy 2005. Wat een geweldige happening is dit weer geworden. Heel veel positieve reacties hebben we gekregen. Iets om met heel veel plezier op terug te kijken. Maar er zijn ook minder leuke ontwikkelingen gaande. De bezuinigingen van de gemeente wegen ondertussen wel erg zwaar op de exploitatie van onze vereniging. Daar komt nog eens boven op dat de Rabobank na de fusie de sponsorbijdrage flink heeft teruggebracht. Ik wens jullie veel leesplezier in deze editie van het Harmonieuws. De redactie heeft er weer alles aan gedaan om allerlei wetenswaardigheden te verzamelen. Giel Bruijnaers, voorzitter REDAKTIE: Giel Bruijnaers Judith v.d. Heijden Robert van Renswouw Roy van Diepen Janine Sieben Bèr Moonen Esther Geuns Susan Berben Jo Beckers

Transcript of 2007 Maart nr. 19

Page 1: 2007 Maart nr. 19

VooropVoorop

Naast het geploeter op dewekelijkse repetities, het zwoe-gen bij het oud papier en hetkneuteren op de diverse verga-deringen:

14 maart 20.00 uur (L)Algemene ledenvergadering

7 april hele dag (L)Inruimen vlooienmarkt

9 april 10.00 uur (L)Vlooienmarkt

15 april 10.30 uur (O-S)Communicanten De Klimop

30 april 10.00 uur (O-S)Aubade Koninginnedag en presentatie nieuwe uniformen

4 mei 19.30 uur (O-S)Nationale doden-

herdenking

13 mei 08.45 uur (O-S)

CommunicantenBS De Bongerd

en BS Budschop

16 mei (S) Nederlandsrecord grootste drumbandin Overloon

20 mei 10.30 uur (O-S)Communicanten BS DeKerneel

21 juni 19.00 uur (O-S)Zomeravondconcert en BBQ

24 juni 10.30 uur (J)OpluisterenEucharistieviering Budschop

28 juni 20.00 uur (O-S)OLS-repetitie, tevens laatsterepetitie voor de vakantie

1 juli 10.30 uur (O-S)Oud Limburgs Schuttersfeest

9 augustus 20.00 uur (O)1e repetitie na de vakantie

11 augustus 14.00 uur (O-S) Intocht jeugd-wandelvierdaagse

16 augustus 18.45 uur (J)1e repetitie na de vakantie

18 november 13.45 uur (O-S) Sinterklaasintocht

24 november (L)hele dag/avond Caeciliafeest

1 december 15.00 uur (J)SpeculaasconcertZorgcentrum St. Joseph

4 januari 2008 avondLimbo Parade

6 januari 2008 09.45 uur(J-S-O) Nieuwjaarsconcert

O = harmonie-orkestS = SlagwerkgroepJ = JeugdharmonieB = bestuurL = alle leden

19

Uitgave:Maart 2007

Het is inmiddels alweer bijna anderhalf jaar geleden dat het

laatste Harmonieuws is versche-nen. Om verschillende redenenis het Harmonieuws steeds blij-ven liggen c.q. opgeschovennaar een latere datum. Enerzijdsdoordat onze website een deelvan de functie van dit vereni-gingsblad heeft overgenomenen anderzijds natuurlijk ook van-wege de hoge kosten hiervan.Vandaar dat het bestuur heeftbesloten minder vaak per jaareen uitgave te laten verschijnen.Hoewel onze website natuurlijkeen aantal dingen kan overne-men voor wat betreft de actua-liteit en beeldmateriaal denkenwe toch als redactie dat de sitenooit kan ingaan op de achter-

grondinformatie van bepaaldeonderwerpen of de beleving vanactiviteiten door de leden, endaarom is er besloten toch weervan start te gaan met hetHarmonieuws.Het blad staat weer boordevolweetjes en ervaringen, maardoordat het zo lang is blijven lig-gen hebben we bepaalde onder-werpen geplaatst waarvan wedenken dat ze het verdienen omer nog eens even bij stil te staan.Dus beschouw deze onderwer-pen maar als een terugblik op. We hebben een redelijk drukkeperiode achter de rug met alsabsoluut hoogtepunt de Upstairs® Proms-fantasy 2005. Wat eengeweldige happening is dit weergeworden. Heel veel positieve

reacties hebben we gekregen.Iets om met heel veel plezier opterug te kijken.Maar er zijn ook minder leukeontwikkelingen gaande. Debezuinigingen van de gemeentewegen ondertussen wel ergzwaar op de exploitatie vanonze vereniging. Daar komt nogeens boven op dat de Rabobankna de fusie de sponsorbijdrageflink heeft teruggebracht.

Ik wens jullie veel leesplezier indeze editie van hetHarmonieuws. De redactie heefter weer alles aan gedaan omallerlei wetenswaardigheden teverzamelen.

Giel Bruijnaers, voorzitter

REDAKTIE:Giel Bruijnaers

Judith v.d. HeijdenRobert van Renswouw

Roy van DiepenJanine Sieben

Bèr MoonenEsther GeunsSusan Berben

Jo Beckers

Page 2: 2007 Maart nr. 19

Pagina 2

I N M E M O R I A M

Op 26 oktober 2005 overleed vrijonverwacht onze collega-muzikant JanJansen. In 1949, als 10-jarig menneke,kwam hij bij onze harmonie. Dat wasniet vreemd want vader Pierre Jansenis ook heel lang muzikant bij die har-monie geweest. Jan zette deze traditievoort. 56 jaar lang heeft hij zich inge-zet voor 'zijn' harmonie. Jan was eenvan die leden die - als het maar enigs-zins kon - er gewoon altijd was. Dedonderdagavond was heilig voor hem.Dan moest hij gaan repeteren. Slechtséén keer per jaar was hij er zeker niet.Dat wisten we. Dat was tijdens deweek van het kindervakantiewerk ende jeugdwandelvierdaagse. 37 jaargeleden stond hij aan de wieg van ditevenement en nog steeds was hij bijde organisatie van de activiteiten zeeractief.

Jan was met hart en ziel aan de har-monie verbonden. Als muzikant op

zijn tuba maar ook als mens. Weinigenvan ons kennen de harmonie zonderJan Jansen. Maar hij was, is en blijft ereen van ons. Zijn toch nog onverwach-te overlijden heeft ons diep geraakt enwe zullen hem ook erg missen. Wezijn echter ook trots dat wij zijn enigewens, een muzikale uitvaart, hebbenmogen vervullen.

Jan was een doorzetter. Opgevenkwam in zijn woordenboek niet voor.We denken dankbaar terug aan devele mooie herinneringen en fijnemomenten die we samen met hemhebben gehad. Onder een repetitievaak steggelend met zijn collega JanVerhijden. Na de repetitie ging dat ver-der op de hoek van de bar. 'Groeëtekâl' werd er verkocht en Jan hadmeestal het hoogste maar ook hetlaatste woord.

Muziek beheerste zijn hele leven maarbovenal was hij trots op zijn gezin. Wijwensen Ans, Marcel, René en de fami-lie heel veel sterkte dit zware verlies tedragen.

Jan, bedankt voor alles wat je voor onsen onze vereniging hebt betekend.Bedankt voor je muzikaliteit, je vriend-schap, je gedrevenheid en je inzet voorHarmonie St. Joseph.

Giel Bruijnaers, voorzitter

26 oktober 2005: 's Morgens om10uur vertrekken we bij Pleunis. Wegaan naar het Brabantse land wande-len in de Leenderstrijp. Om half 11 zijnwe bij een mini camping waar weonze auto's parkeren. We zijn netgestopt als er een telefoontje komt dat

Jan Jansen vanmorgen is overleden….een minder leuk bericht op de vroegemorgen.We lopen ongeveer 10 minuten voorwe bij ons startpunt zijn. Zus heeft eenroute van deze omgeving uitgestippelden de weersvoorspellingen zijn goed

voor vandaag. Vol goede moed gaanwe de natuur in en die is prachtig inmooie herfstkleuren gehuld, (rood,bruin, oranje, groen en geel) en alsdaar dan de zon bij schijnt is datgeweldig.Ook staan er veel paddestoelen inallerlei vormen en kleuren. De vogel-tjes fluiten ons toe en dit alles vooreind oktober! Ze zijn van slag door hetmooie weer van de laatste dagen.Al wandelend door de Brabantsenatuur komen we om kwart op een bijde Achelse Kluis (Belgie) waar we onzerustpauze hebben en een lekker kopjesoep eten en een kop koffie drinken.Om half drie gaan we weer op padvoor de terugtocht langs vennen doorde weide en het bos. We zijn rondkwart voor vijf bij de auto's terug.Het was een mooie dag met stralendweer en ongeveer zeventien gradenwarm. Jammer dat Lies en Wilma nieter bij waren, wie weet de volgendekeer?We rijden terug naar Nederweert waarwe bij Chez Pierre samen gaan etenom een gezellige dag af te sluiten.

Toos Kuijpers.

Jan JansenJan Jansen

WandeldagDamescomité

WandeldagDamescomité

Het damescomité gezellig aan het tafelen tijdens een van hun vorige uitstapjes.

Page 3: 2007 Maart nr. 19

Harmonieuws 19 Pagina 3

18 september 2005: Het was eenschitterende morgen toen we ons om12.00 uur verzamelden ten huize vande familie Verhallen op deMagnoliastraat. Zij hadden hun garageen oprit opnieuw ter beschikkinggesteld voor onze koffers en fietsen.Doordat de dames-schutters van schut-terij St. Antonius uit Boeket-Nederweert het voorafgaande jaar hetLimburgse Dames Schuttersfeestwisten te winnen, mochten ze nu ditfeest organiseren en hadden ze onsgevraagd om het feest muzikaal tekomen openen. Om 12.15 uur moesten we ons opstel-len op het feestterrein, waar we ver-volgens het Belgisch, het Nederlandsen Limburgs volkslied ten gehorebrachten. Niet allemaal achterelkaar,want tussendoor werd er gesprokendoor o.a. onze voorzitter Giel (als cere-moniemeester), de burgemeester vanNederweert, de gouverneur vanNederlands-Limburg, de gouverneurvan Belgisch-Limburg, de voorzitstervan de LDS-federatie, zeer eerwaardeheer Mutsaerts en natuurlijk de voor-zitter van schutterij St.Antonius. En alslaatste de bij ons allen bekende BèrMoonen, die de algemene leiding hadover deze dag en overigens ook nogeen onderscheiding kreeg, waarmeewe hem hartelijk feliciteren.Na dit officiële gedeelte speelden wede mars Jubilissimo, de koningsparenvan de deelnemende schutterijen lie-

pen daarbij in marstempo een rondjeover het grasveld, zodat iedereen hengoed kon bekijken. Daarna hadden wenog een klein halfuurtje over om watrond te kijken of om iets te nuttigen.Om 13.20 uur moesten we verzamelenonder de vlaggenmast want om 13.30uur ging de optocht van start. Er stondveel publiek langs de kant, dat vooralde opmerking maakte: "Waat un vröl-luuj, mieër as manskèrels. Toch leukom te horen. Die rokken zijn dus zogek nog niet. Als we een broek had-den, was dat niet zo opgevallen.Om 14.00 uur waren wij weer terug inde schutterswei. De één ging naarhuis, de ander keek nog even naar deoptocht en weer een ander bleef dehele middag in de tent. Zo hebben wetoch allemaal een mooie zondaggehad, waarna ieder nog kon doenwat hij wilde. Familie Verhallen,namens de hele harmoniefamilieopnieuw bedankt voor de gastvrijheid.

Een klein jaar later was het weer prijs:St. Antonius had, na een zinderendefinale, het grote Oud LimburgsSchuttersfeest in Stramproy gewonnenen hiermee het recht om het OLS inNederweert te gaan organiseren.Natuurlijk waren wij er bij om het win-nende zestal met muziek binnen tehalen toen ze terugkwamen uitStramproy. Samen met duizenden toe-gestroomde mensen die ook het zestalwilden feliciteren werd er naar het

gemeentehuis getrokken waar de offi-ciële ontvangst was door burge-meester en wethoudersInmiddels zijn wij ook voor dit OLS uit-genodigd om de muzikale opening tekomen doen en voorop te trekken inde optocht. Een bijzondere eer voorons waar we ons natuurlijk voor heelveel publiek kunnen presenteren inonze nieuwe uniformen.Verder heeft schutterij St. Antoniusgevraagd aan de Nederweerter vereni-gingen om vrijwilligers te leveren omte helpen bij het vele werk dat ditfeest met zich meebrengt, niet alleenbij het OLS zelf, maar ook van tevorenbij bijv. het jeugd-OLS, de sponsordagof bij Rowen Hèze of op de kaveldag.Al deze uren die mensen van een vere-niging dan werken voor de schutterijworden bijgehouden en hiervoor krij-gen de verenigingen een vergoeding.Dus een leuke mogelijkheid om declubkas te spekken, zodat Jan van deKerkhof ook eens iets rustiger aan kangaan doen....

Esther Geuns

Op de plaats rust tijdens de officiële opening van het LDS.

Limburgs Dames Schuttersfeest 2005en Oud Limburgs Schuttersfeest 2006Limburgs Dames Schuttersfeest 2005en Oud Limburgs Schuttersfeest 2006

Het winnende zestal bij deaankomst in Nederweert.

Page 4: 2007 Maart nr. 19

Harmonieuws 19 Pagina 4

Ter gelegenheid van het 65-jarigbestaan van onze harmonie St. Josephwerd er op 19 maart 2006 een feest-viering georganiseerd, bestaande uiteen eucharistieviering in de kerk eneen brunch voor alle leden en geno-digden in clublokaal Grand Madeira.Natuurlijk stond de eucharistievieringin het teken van de harmonie en hetjubileum. Muzikaal opgeluisterddoor het harmonie-orkest meteen solowerk van klarinettisteMonique Verhijden en eenwerk met zang van SanneValkenburg werd dit eenprachtig feestelijk gebeurendat door iedereen erggewaardeerd werd.Daarna ging iedereen inoptocht naar Grand Madeirawaar een brunch gepland was.Na binnenkomst ging iedereenhet zich gemakkelijk makenergens aan de tafels die klaargezetwaren. Onder het genot van wat tedrinken (thee, koffie, sinaasappelsapof water) werd er volop gepraat engediscussieerd aangezien het eten nogniet klaar stond.Voorafgaande aan de brunch werd erdoor de voorzitter een (korte) toe-spraak gehouden waarin hij alle ledenen de genodigden welkom heette enhij de 65 jaar van de harmonie derevue liet passeren.Vanwege de vele hongerige blikken in

deogen van debezoekers besloot hij dat er tafel voortafel langs het buffet kon wordengelopen om eten te halen, anders waswaarschijnlijk iedereen er meteen ophet eten gedoken. Het eten wasnatuurlijk heel lekker, maar wat ver-wacht je ook van onze harmonie.

Tijdens deze vergadering waren ernog diverse verrassingen. De

jaarlijkse lidmaatschaps-onder-scheidingen waren dit jaarvoor Theo Verheijen, JannekeCoenen, Hanneke Mutsaersen Will Huijsmans. JanKorsten werd tot erelid vande harmonie benoemd. Hetdames-comité verraste weeriedereen door met een grote

cheque op de proppen tekomen als bijdrage in het uni-

formenfonds en als klap op devuurpijl werd Theo Pleunis door

burgemeester Vos gedecoreerd meteen koninklijke onderscheiding. Al met al een prachtige viering vanons jubileum waarvan iedereen metvolle teugen heeft kunnen genieten enwaarbij niemand iets te kort kwam enals dat wel het geval geweest zou zijnlag het aan je zelf, want er was meerdan genoeg. Het was een gezellige en smakelijkedag, zeker voor herhaling vatbaar (bijvoorbeeld bij het 6x11 jubileum)!

HarmonieSt. Joseph65 jaar

HarmonieSt. Joseph65 jaar

Page 5: 2007 Maart nr. 19

7 januari 2007

Het is vandaag de eerste zondag van2007, dus tijd voor het Nieuwjaars-concert van Harmonie St. Joseph.De laatste tijd was de bezetting tijdensde repetitie niet al te denderend enook oefenen werd door menigeen ver-geten. Giel en Piet hebben ons de laat-ste tijd ook menig keer hartig toege-sproken: "Gae zult-j waal motte, wantik hub nemes anges. Gein foute noee-te, dink aane kruuze en molle!"Om 9.45 uur komen we bij elkaar methet harmonie-orkest om in te spelenen de laatste puntjes op de "i" te zet-ten. Intussen verwelkomt het bestuurde bezoekers en zorgt het damescomi-té ervoor dat de zaal er weer schitte-rend uit komt te zien. Om 10.30 uur begint de zaal al aardigvol te lopen en wordt het podiumgereed gemaakt voor een optredenvan de jeugdharmonie. Zij oefenenbeneden in de kelder nog wat solisti-sche optredens, zodat ook zij voorbe-reid de bühne kunnen betreden.Om 11.00 uur worden er nog watstoelen bij elkaar gezocht voor de nogsteeds binnen druppelende belangstel-lenden. De alom bekende wafels vanhet damescomité zijn dan al half ver-kocht.Giel opent het concert, door iedereenwelkom te heten, een goed jaar tewensen en te vertellen dat om uiterlijkhet 13.30 uur het concert zal zijnafgelopen. Waarop de zaal enthousiastreageert. Vorig jaar was het namelijkeen uur later.Ook heet hij het winnende 6-tal vanSchutterij St. Antonius van harte welkom, voor hen heeft zowel dedrumband als de harmonie nog eenverrassing in petto.De jeugdharmonie bijt zoals gewoon-lijk het spits af. Ze verrassen het

publiek al meteen door een tientalblazers achter uit de zaal te latenopkomen. Gerard, de dirigent, magvan Giel tussendoor niet te veel pra-ten. Maar bij het laatste nummer moetdit wel, het is namelijk een stuk watuitbeeldt hoe de muzikanten zich tij-dens de repetitie op donderdag gedra-gen. Het komt nogal chaotisch over,en dus weten we genoeg. Met grootapplaus wordt hun concert afgesloten.De bühne wordt vrijgemaakt vooronze drumband. Zij brengen weer

schitterende nummers ten gehore. Eénvan de stukken wordt aangevuld metgitaarklanken van Luca Bruijnaers.Jammer dat tijdens dit nummer de ver-sterker kuren heeft zodat zijn gitaarso-lo, waarop hij vele weken geoefendheeft, niet helemaal uit de verf komt.Het laatste nummer zorgt weer voorverrassingen. De slagwerkgroep wordtnamelijk bijgestaan door een koperbla-zerssectie van de harmonie en samenvormen ze dus voor de eerste keer inNederweert een drumfanfare.Marcherend vanachter uit de zaal

betreden zij het podium en spelen zesamen met de drumband het nummer“Esprit”, dat normaal wordt gespeeldals een schutterij een bölke heeftgemist. De drumband is een hechte groep, zedoen van alles samen: barbecuen,feesten, maar ook handelen. Ze willennamelijk bij het nieuwe uniform hes-jes,. Aangezien dit niet goedkoop is,hebben ze besloten sambaballen teverkopen voor € 2,00 per stuk.Eigenhandig hebben ze aan deze sam-baballen koordjes gemaakt, zodat zevoor iedereen handig zijn mee tenemen. Maar liefst 300 hebben ze erverkocht vandaag. Als laatste wordt de harmonie ver-wacht op het podium. Zij brengen deingestudeerde werken ten gehore. Hetgaat niet slecht, de woorden van Pieten Giel hebben dus geholpen.Tussendoor spreekt BurgemeesterEvers namens de gemeente en hetgemeentebestuur nog enkele woor-den. Als toegift wordt Chodounska(Festwies Polka) geblazen, ook eennummer wat thuishoort in de schut-terswereld. Yvonne van de Goor maaktplaats voor Jolanda Dings-Knapen, diesinds 4,5 jaar woonachtig is in Nieuw-Zeeland, maar voor zes weken inNederweert bivakkeert. Zij heeft altijdklarinet geblazen bij het korps en ookthuis beschikt ze over een klarinet. Zelfwordt ze ermee overvallen en menigtraan bij haar, maar ook bij enkelemuzikanten, wordt gelaten. Het is gelukt om precies 13.30 uurgalmt het laatste applaus door dePinnenhof, zijn alle wafels van hetdamescomité verkocht en kan iedereentevreden naar huis gaan of naar dePrinsereseptie van de Pinmaekers dieeen beetje verderop is gestart.Tot volgende jaar in de nieuwe unifor-men!!!

Jolanda temidden van de klarinet-ten, alsof ze nooit is weggeweest!

De solisten van de jeugdharmonie: puur talent.... Nog nooit vertoond in Nederweert: drumfanfare St. Joseph

NieuWjaarsconcert 2007NieuWjaarsconcert 2007

Page 6: 2007 Maart nr. 19

Harmonieuws 19 Pagina 6

highlights van pop tot klassiek

highlights van pop tot klassiek

Beste Harmonie liefhebbers, vrienden,leden, ex-leden, echtgenoten van enz.

Waar we een half jaar voor geoefenden geploeterd hebben. Gaven we danuiteindelijk een geweldige show. Datkon je al horen aan de leuke sfeer dieer was bij het publiek, de muzikantenen de mensen achter de schermen.

Hoe vonden wij dat zoveel oefenen enhoe beleefden wij ons eerste Promsfantasy?Wij vonden het schitterend om het temogen ervaren en het was zeker eenmooie ervaring. Wij vonden het onder-hand wel tijd om de show te gaangeven, want de muziekstukken zatener nu wel in dachten we. Maar Pietlaste nog op een mooie zaterdagergens in de middag een repetitie inmet de video. Nou eigenlijk haddenwe zoiets van oké daar gaan we weermaar dat bleek achteraf wel mee tevallen. Want we wilden wel weten

welke filmfragmenten bij sommigemuziekstukken zaten. We vonden datwe het goed deden maar we kregentoch huiswerk van Piet. "Kiek de par-tijen nog efkes noa minse, danke".

Donderdag 29 September 2005Het was nog maar 2 nachtjes slapenen op zaterdag 1 oktober was het danzover. Maar eerst nog 2 zeer belangrij-ke repetities. Dus begonnen we weerop de donderdag om 20.00 uur in deMadeira te repeteren. Van Piet kregenwe twee mogelijkheden om te repete-ren n.l 1) zonder pauze repeteren dusaan een stuk door. 2) Of langer door-spelen deze avond maar wel metpauze. Ja makkelijke keuze behalvevoor een iemand, we zullen niet ver-tellen dat dit Frank van de Heuvelwas. Hij moest de pret weer bedervenmaar we leven in een democratischlandje dus we repeteerden met pauze.En dat mag voor ons wel voor altijd zoblijven. De zangeressen en zangers

deden het ook uitstekend deze avond.Dus konden we alsnog eventjes hetcafé in waar we onze dorst begonnente lessen. Maar uiteraard niet te langwant volgende dag nog een zeerbelangrijke GENERALE REPETITIE.

Vrijdag 30 September The day beforeGenerale repetitie kun je ook welbeschrijven als de puntjes op de i tezetten. Om 19.00 uur begonnen we te spe-len. We hadden al enkele supportersop de tribune zitten. En het was tofom mee te maken. Ook zonderpubliek was het gewoon mooi. Wespeelden álle stukken door op eenpaar na. Dus naderhand konden weecht niks meer spelen ook al zou Piethet graag willen. Het zou echt nietmeer gaan. Dit was echt een soort van

1 oktober 2005 is natuurlijkallang geleden maar deze dagvan de Proms heeft een diepeindruk bij ons achter gelaten.Doordat het Harmonieuws ruimeen jaar niet meer verschenen ishebben we nooit verslag kunnen doen van dit enormegebeuren. En we vinden dat deUpstairs-PromsFantasy een eve-nement is geweest dat verdiendom er nog eens op terug te kij-ken hier naar. Ook willen wij u de verslagge-ving hierover door Amy Rijkers,Susan Berben, Robert vanRenswouw en Roy van Diepenniet onthouden.Veel leesplezier

De redactie

Page 7: 2007 Maart nr. 19

Harmonieuws 19 Pagina 7

conditietest voor onze lippen. De sporthal was veranderd, in een tribune voor fans, staanplaatsen, enhet podium voor ons; de muzikanten.Het zag er mooi uit en we verheugdenons op de volgende avond.

Zaterdag 1 Oktober, The Upstairs Proms Fantasy.We verzamelden om 19.00 uur in desporthal Nederweert in ons uniform(zonder jasje).We speelden nog een paar nummersom in de stemming te komen en nogeven de laatste moeilijke dingetjesextra door te nemen.De zaal begon langzamerhand vol telopen en de sfeerverlichting ging uitop het podium: het teken voor ons omklaar te gaan zitten voor Also sprachZarathustra.Het nummer gaf meteen een sterkeindruk en iedereen zat al meteenop het puntje van zijn stoel.De sfeer zat er al lekker in bij hetpubliek, vooral bij onze Duitsegasten en nog een paar anderefanatiekelingen die we hier niet bijnaam zullen noemen.Na een 10-tal nummers gespeeld tehebben (waar onder de ontzettendvette Lion King, Stil in mij en Daargaat ze) hadden wij onze eerstepauze. De mensen die het echt niet meerkonden ophouden konden evennaar de wc en iedereen kon evenzijn of haar lippen rust geven.

Tijdens de eerste pauze begon dedrumband op te bouwen onder bege-leiding van wat muziek van de pop-band Meadow, en daarna speelden zijde nummers Stick Jokes en Played -a-live. Dit klonk overigens zeer goed enwe vonden vooral de show bij StickJokes erg top. Het was mooi om tezien hoe de jongelui onder leiding vanJo Beckers met hun drumstokken kun-nen omgaan. Het tweede nummer vielgoed in de smaak in combinatie metMeadow. Na ongeveer een kwartier te hebbenmogen luisteren moesten we zelf weeraan de slag met het tweede blok. Ook hier hadden wij onze voorkeur bijbepaalde nummers zoals Dances withwolves, Barcelona, Jungle book en TheVillage People met het nummerY.M.C.A was natuurlijk ook heel grap-pig.

Ook dit blok was weer heel zwaar,maar wel geslaagd.De tweede pauze werd ingevuld doorMeadow, met de nummers: Sundaymorning (Maroon), en I Wish (StevieWonder.)Blok 3 was het laatste en eveneensgeslaagde blok.Met onze voorkeur in de nummers: Letme entertain you, De vlieger enMoment for Morricone. Toch afgezienvan onze voorkeur waren alle num-mers ontzettend leuk om te spelen envooral om te brengen. Tot slot speelden we nog Thank youfor the music, maar welk orkest ein-digt er nu zonder toegift. Dus ook wijspeelden nog één keer de nummers:Lion King, Barcelona en De Vlieger. En tot grote vreugde van ons,ondanksde vermoeidheid speelden, we alsknallend einde nog een keer het

geweldige nummer Let me enter-tain you.Tot slot wilden we nog even zeg-gen dat deze avond voor onstweeën ZEER GESLAAGD WAS enwe verheugen ons op de volgendekeer.

Deze tekst word u aangeboden en mede mogelijk gemaakt door:Robert van RenswouwRoy van Diepen

© Copyright 2005 bij R&R Foundation All rights reserved bij R&R Foundation

Vóór de zomervakantie waren we al

begonnen aan de gezamenlijke repeti-

ties met onze Beringse collega's. Dit

keer gingen de voorbereidingen niet zo

soepel als andere jaren. Voorzitter Giel

heeft er nog een stevige preek tegen-

aan moeten gooien, in de hoop dat dat

zou helpen.Na het zomeravondconcert en de

vakantie gingen we weer met frisse

(tegen)zin verder. De stukken liepen

nog steeds niet, van veel nummers

zoals Stil in mij, It's raining men,

Dancing in the street en vooral

Barcelona was nog niets te herkennen.

Dat was erg frustrerend voor iedereen

en de moed zonk ons langzaam in de

schoenen. Gelukkig kwamen toen de

band MaodoW en de solisten meedoen:

dat zorgde voor een veel beter beeld,

en het ging weer langzaamaan de

goede kant op (dat was maar goed

ook, want het was al september!).

Iedereen had er zo zijn eigen gevoel

over: spannend, nieuw, moeilijk, saai, te

simpel, te vaak repeteren…. Nou ja,

120 mensen = ook zoveel meningen.

Het concert zelf was erg geslaagd voor

alle aanwezigen. Het publiek stond te

springen en ook op de bühne was het

feest. Vanaf de eretribune was alles

goed te zien, Harry, Jan en mevr. Van

Vlaanderen van het zorgcentrum heb-

ben het van dichtbij meegemaakt.

Dit keer was ook de slagwerkgroep

(met recht; want na zo'n optreden kun

je echt geen drumband meer heten!)

ook van de partij. Het leek wel besmet-

telijk, want ook zij hadden niet zo een

geweldige voorbereiding. Ze maakten

er een vlammend optreden van.

De mensen in de zaal hadden veel

waardering voor hun optreden met

blacklight, gekleurde stokken en het

nummer Played-a-Liive samen met het

poporkest. Nu weet iedereen dat ze

niet alleen marsen spelen en netjes

recht lopen op straat.

Voorlopig is het niet meer voor herha-

ling vatbaar, maar hopelijk kunnen we

allemaal met een goed gevoel terug-

denken aan dit avontuur. Aan Sanne en

Ellen, aan Barcelona en niet te vergeten

aan de streek die Giel ons leverde door

(door de microfoon) om Robbie

Williams als 4e (!!) toegift te vragen!!

Susan Berben

Onze Proms-fantasy, een feestje voor jong en oudOnze Proms-fantasy, een feestje voor jong en oud

De zusjes Valkenburg kregen de hal weer plat....

Page 8: 2007 Maart nr. 19

Woensdag 14 septemberWe zijn vanavond om 19.00 uurbegonnen met een extra repetitie. Om20.00 uur kwam de band, dus wijmoesten ervoor zorgen dat we voordie tijd alles een keer doorgespeeldhadden. We begonnen met 'StickJokes'. Eerst een keer zo doorspelen,om het geheugen op te frissen.Daarna oefenen met black light en degekleurde stokken. Dit was leuk om tedoen. Dan kun je pas zien hoe hetecht gaat worden, gaaf! Maar er zijnnog wat minpuntjes waar we allemaalop moeten letten: "Voer allemaal destokhandelingen tegelijk uit en zoalsde bedoeling is de stokken recht hou-den…Toen hebben we nog een keer 'Playeda live' gespeeld voordat de bandkwam. We gingen samen met deband oefenen. Dit was leuk om tedoen, maar van de andere kant: hetstuk was nog lang niet goed afge-werkt om het op de Proms te latenhoren. De ene kon het tempo niet bij-houden, de ander sloeg steeds defoute dingen en ga zo maar door. Dusdat wordt nog flink oefenen.

Zaterdag 17 septemberVanavond hebben we maar een uurtjerepetitie. Dus zoals normaal beginnenwe ongeveer om 18.15 uur i.p.v. om18.00 uur en dus stoppen we ook pasom 19.15 uur. Vanavond ging hetalweer beter dan woensdag, maarvoor mij is het einde nog niet in zicht.

'Played a live' loopt nog niet vlekke-loos door. 'Stick Jokes' gaat wel beter.Het is een makkelijker stuk, alleen dehandelingen moeten gelijk gaan.

Dinsdag 20 septemberZo, hoe was het vandaag…'Played a live'vond ik vanavond welgoed gaan. We konden het beterdoorspelen dan een paar repetitiesterug. Toen hadden we even pauze.Voor de pauze kregen we nog eenleuke mededeling van Hay: 'Tijdens deProms blijven lachen!' We mogen dusniet kwaad gaan kijken als het misgaat. Er zijn namelijk 4 camera's dieons in de gaten houden en ook noginzoomen…Big smile! Daarna hebbenwe 'Stick Jokes' doorgespeeld. Ditloopt eigenlijk wel lekker, de meestekennen het al uit hun hoofd.

Zaterdag 24 septemberVandaag leek het een grote nachtmer-rie. Het heeft wel 4 keer geduurdvoordat we 'Played a live' in één doorkonden spelen. 'Stick Jokes' loopt welgoed door, alleen de dubbele wave

nog beter oefenen. We hebben nogeen week…

Dinsdag 27 septemberDe Proms is in zicht! Vandaag ging het wel goed. 'Played alive' ging een stuk beter dan zaterdag.Met 'Stick Jokes' gaat het wel lukken.Vandaag hebben we het opbouwengeoefend. Eerst alle instrumenten aande kant zetten. Toen moesten we bijelkaar komen bij Hendria Bollen (ditwerd nu gespeeld door Judith). OnzeHendria gaf het commando om deinstrumenten op zijn plaats te zetten.We gingen als gekken aan de slag omzo snel mogelijk alles op te bouwen enklaar te staan. We hebben dit tocheen paar keer moeten oefenen omdatde band maar een paar minuten speelten in die tijd moet alles opgebouwdworden. Door de jury, Hay, Henk, Jo,Danny, onze Hendria (Judith), Karen enBrenda werd beoordeeld of alles goedstond. Jo vond dat we teveel plaats inhadden genomen. Maar Jos kwammet de opmerking dat we dan eenvorm hebben waar het in moet pas-sen. Met andere woorden: Maak jeniet druk, alles komt goed! Door diteen paar keer geoefend te hebbenweet iedereen waar alles moet staanen komt het helemaal in orde.Vrijdag nog de generale en dan is hetzover….!

Vrijdag 30 septemberVanavond hadden we de generale in

De drumbandop weg naarde Proms…

De drumbandop weg naarde Proms…

Page 9: 2007 Maart nr. 19

Harmonieuws 19 Pagina 9

de sporthal. Om 20.15 uur moestenwe bij elkaar komen in de sporthal.Rond half 9 stonden we op de plankenom 'Stick Jokes'en 'Played a live' voorde een na laatste keer te oefenen.Samen hebben we gekeken op welkeplek alles moest staan en al gauw waser geen plek meer voor de marimba.Dus die moet morgen eerst het podiumop. Toen moesten we allemaal achterde bühne bij onze spullen gaan staan.Op het teken van Jo gingen we snelalles opbouwen. Wel met een beetjevertraging, maar toch vrij goed. Wehebben de stukken doorgespeeld, methier en daar een paar misslagen, maarwe hoorden Jo niet klagen.

Zaterdag 1 oktoberVandaag is de grote dag waar westeeds zo hard voor geoefend hebben.Om 18.00 uur kwamen we bij elkaar inde sporthal. Voor de laatste keer gingen we nogeen keer alles oefenen. Opbouwen,netjes met je benen bij elkaar gaanstaan, de stukken doorspelen en oprui-men. Na dit gedaan te hebben, washet wachten op de pauze van de har-monie en het koor, zodat wij onzestukken konden laten horen. Een grootdeel van de drumband is tot ditmoment glopper (glazen-ophaler) ofspeelt bij het orkest. Toen was het moment daar. We gingenmet zijn allen naar de kleedkamer omonze zwarte t-shirts aan te trekken. Bijsommigen was de spanning om te snij-den. Nu was het moment echt daar.Met zijn allen gingen we achter debühne staan en wachten op hetmoment dat we het podium op moch-ten. Wat een spanning…In snel tempo hebben we alle instru-menten op de plaats van bestemmingneergezet. We begonnen met 'StickJokes' Hier en daar stonden er eenpaar microfoons in de weg, hier werddan ook af en toe tegenaan geslagen.Het stuk ging goed, alleen was hetjammer dat onze fans halverwege aldachten dat we klaar waren. In iedergeval een groot applaus! Bij 'Played alive' werd het weer even spannend.Maar samen hebben we er een goedoptreden van gemaakt. En aan hetapplaus van het publiek te horen von-den zij het ook leuk.

De rest van de avond heb ik mij goedvermaakt als Glopper!

Amy Rijkers

Dit maal gaan we op de fiets naar Kasterlee (België). Zes juni 2006 om 8 uur vertrekken we met 6 dames, Lies is wegens ziekte afwezig en Wilmawordt door Guus nagebracht.We fietsen van hier via Budel naar de Achelse Kluis, Neerpelt, Overpelt,Lommel, en Mol waar we koffie drinken bij Brasserie "De Elze". Om een uurgaan we verder, fietsen langs het zilverstrand van Mol naar Dessel waar wepech hebben. Er ligt ongeveer twee en een halve km zandweg, waar we tevoet door moeten. Het fietsen gaat hier echt niet…..het is veel te zwaar.Half vijf zijn we in Kasterlee. Hier wordt eerst op het terras bij Café De Valkeen groot glas Lindemans Kriek gedronken, (is een Belgisch biertje). Het fietsen is goed gegaan alleen had Wies pijn in haar benen. Maar als jebijna nooit fietst, is 90 km ook erg veel.Half zes zijn we bij de fam.de Bruyn. Het zijn Nederlandse mensen afkomstiguit De Rips (Brabant). We worden met koffie en cake ontvangen, en hebbenhier een complete bovenwoning voor ons alleen!Om zeven uur gaan we in het dorp eten. Het is goed en niet duur.Om 9 uur zijn we terug. Kort erna is Wilma er ook. Guus drinkt nog even koffie met ons en gaat dan weer terug naar Nederweert. Het wordt eengezellige avond met een paar flessen wijn erbij. Jammer dat Lies er niet waswe misten haar wel.

De volgende dag na een heel goed ontbijt gaan we in de omgeving fietsen.We hebben brood, beleg en boter gekocht en zitten om 1.00 uur bij de sluisvan Olen te picknicken.We komen door Geel en Lichtaart, waar we bij De Wanmolen een winkelmet van alles en nog wat, even naar binnen gaan. Toos Moonen heeft eenpaar kippen gekocht en Wilma een Afrikaans masker.We komen door het centrum van Herenthals waar we even de kerk ingaanen later op een terras bij het gemeentehuis wat drinken.Verder fietsen we door Poederlee waar we nog even pauzeren en dan terugnaar Kasterlee waar we om 6 uur terug zijn. Weer 62 km op de teller staan!Onderweg werden soms Limburgse liedjes gezongen door enkele dames.Na het eten in het dorp hebben we nog een paar flessen wijn leeggemaakten om 12 uur lag iedereen op bed.

De volgende dag we weer terug naar huis. Het is stralend weer maar welfris deze morgen. Na afscheid van de huiseigenaresse gaan we om kwartvoor 9 de fiets op. Toen we startklaar stonden stopte ze een paar snoepjesvoor onderweg in mijn tas. Voor ieder van ons een snoepje. Wat een lievebescheiden en zorgzame vrouw. Een echte moeder.We fietsen iets anders terug via Retie naar de Abdij van Postel waar we omhalf 11 koffie drinken. Daarna fietsen verder over de Lommelse hei door destreek "De Hunnebergen". Dit loopt door bos, hei en langs landerijen en hetkanaal. Om 3 uur zijn we in Lozen. Bij het fietscafé hebben we inmiddels 70 km op de teller staan. Om 4 uur beginnen we aan de laatste kilometerslangs het kanaal richting Weert. We zijn om kwart op 5 bij Chez Pierre waarLies op ons wacht om samen met ons te eten en te horen hoe het wasgeweest. Heeft ze toch nog even van de sfeer mee kunnen genieten. Het was weer gezellig en we hadden goed weer! Hopelijk volgend jaar is ditweer hetzelfde!! In drie dagen hebben we 242 km gefietst! Heel aardigniet?!!

Namens het Damescomité: Toos Kuijpers

Dames-Comité weerop de sportieve toer

Dames-Comité weerop de sportieve toer

Page 10: 2007 Maart nr. 19

Harmonieuws 19 Pagina 10

Deze prachtige dag begon om half10 in ons verenigingslokaal Madeira.Aan de vermoeide gezichten en depupsen in de ogen was het aan som-migen te zien dat ze van de zenuwenslecht hadden geslapen (lees: gewoe-ën völ te völ gezoope vri-jdigaovuntj).Ook waren er sommigen die het ver-schil tussen een nondedjuuke en eenslieps niet konden en hier moestendus nog snel wat kleine lapjes stof

geregeld worden. Ondanks alleswerd er toch op tijd naar het oude-rencentrum getrokken.In het ouderencentrum zat de jeugdvan de harmonie al te popelen omons hun mooiste stukje muziek tengehore te brengen. Toen iedereenzijn plaatsje gevonden had kon demis beginnen. Pastoor Mutsaerts ver-zorgde een mooie dienst, natuurlijkopgeluisterd door de jeugdharmonie.

De pastoor gaf aandacht aan onzepatroonheiligen St. Joseph en St.Caecilia en aan het overlijden van demoeder van Giel en dat van JacJacobs, de voorzitter van de harmonievan Ospel. Nadat we klaar waren met bidden,was het tijd om nog iemand in hetzonnetje te zetten. Dit was onze eigendrumbandintructeur Jo Beckers. Ditomdat Jo veel werk verzet heeft omoa. het programmaboekje van het

bondsconcours in elkaar te zetten. Nade mis werd er nog koffie gedronkenen speelden we nog enkele marsenvoor de bewoners die hier, aan deenthousiaste blikken te zien, erg blijmee waren.De gezelligheid ten spijt moesten wetoen echt gaan want er waren eenpaar leden die op hete 'kolen' zaten(nein neet op Lei). Want het liep tegen12 uur en er was een deadline die

gehaald moest worden. Dus werd ersnel opgesteld en naar de Kleine Winstgegaan. Jan van de Kerkhof was wat mindervrolijk dan de rest, want hij moesthard werken! Om te beginnen om metzijn beide voeten op de grond te blij-ven in de harde wind, en natuurlijk

rust ook het "ieezerbeurke" in hemniet, want onderweg naar de Winstzag hij nog oud ijzer liggen, wat hijdirect na aankomst nog even is gaanregelen. 's Avonds kon hij het opkomen halen. Bij De Winst stond het al snel knotsvolmet mensen in pakken. Meteen wer-den de kreten; '3 pils, 5 pils en twieësjoeskes, unne koffie en unne cola'aangeheven. Iedereen liet zich het biergoed smaken en toen er enkele drank-

jes genuttigd waren was het tijd voorhet middageten.Bij Madeira aangekomen stonden deerwten- en tomatensoep en hetbrood met zult en de krintenmik alklaar, en kon er aangevallen worden.Dat was niet tegen dovemansorengezegd want er werd goed gegetenen dat was niet zonder reden wanthet was erg lekker. Gerrie en Leny zagen toe op eerlijkeverdeling en betaling. Wat kunnen ze

dat toch goed! Ook de bijgeleverdeboterhammen smaakten weer naarmeer. Toen iedereen de rode monden weerafgeveegd had en de erwtensoep uitde boks gehaald had, moest er alweer gedacht worden aan de volgen-de activiteit. Iedereen die dacht dathij 's middags toch niks te doen had,droeg wat bij zodat hij/zij verzekerdwas van zijn natje. Er werden weerdiverse kroegen aangedaan, te weten

de Schans, Matchpoint en Wups Pub.Bij de laatste kroeg aangekomenwaren eigenlijk alleen de diehards nogover, maar ook die moesten op eengegeven moment naar huis want ermoesten voorbereidingen getroffenworden voor Het Grote Caeciliafeest.

Caeciliafeest 2006Caeciliafeest 2006

Page 11: 2007 Maart nr. 19

Harmonieuws 19 Pagina 11

Het Grote CaeciliafeestOnderhand een begrip in het harmo-niewezen is het grote feest dat aanhet caeciliafeest vastzit. Wij alsHarmonie St. Joseph Nederweertexcelleren daar, zoals in nog wel meer,naar mijn mening wel in. Ook dit jaarhad iedereen weer zijn best gedaanom er op zijn Duitst uit te zien. Ookhet caeciliacomité had de zaal weeromgetoverd in een ware DeutscheBierstube. Om 8 uur begon het al goed vol telopen en dat kwam wel goed uit wantde hele avond zat bomvol met allerleiactiviteiten en vermakelijkheden. Zokon je naar hartelust bierpulschuiven,boomstam zagen en natuurlijk kówmelken. Gaandeweg waren er ooknog acts die de sfeer alleen maar tengoede kwamen. Eerst was er eenherentrio die het prachtige "Du" vanPeter Maffay brachten. Hierna kwamSilvya met "Ein Bisschen Friede" vanNicole. Vooral de heren leefden zichhelemaal in en schenen zelf bevan-gen te worden door het nummer.Maar ook onze zangeres dwong bijiedereen bewondering af met haar

wonderschone verschijning en vertol-king van het liedje. Na dit spektakel op vocaal gebiedwas het tijd voor "Deutschland inBewegung". Dit werd gedaan in devorm van het oud-Duitse dijenklet-sen. Aan de oproep aan de zaal omvooral goed mee te doen werd goedgehoor gegeven, zodat op een gege-ven moment de hele zaal zijn eigenhakken aan het aanraken was. Dithele dansje werd voorgedaan dooreen vierkoppig dansensemble, waar-voor nogmaals dank. Toen iedereen zijn spieren goed loshad, was het tijd voor de volgendeact. En dat was niet zomaar een act,nee het was de enige echte MatthiasKahn die voor ons een paar nummer-tjes kwam zingen. Bij de eerste klan-

ken werd al meteen de polonaise inge-zet en vormden zich al de eerste paar-tjes op de dansvloer. Het dak gingeraf!! En toen moest het hoogtepuntnog komen: de wisseldans. Matthiashad zich goed ingeleefd in onze har-monie en had alvast een paar goed bijelkaar passende danskoppeltjesgemaakt. Er werd gedanst dat het eenlieve lust was en zo te zien had ieder-een goede aard. Na deze inspannendeactiviteiten was er nog genoeg tijd omnog een pilske te drinken en wat teeten. Het eten was, net zoals eerderop de dag, gemaakt door Monique diehet ook dit jaar weer overheerlijk heeftgemaakt. Complimenten!

Ook moest de valse noot nog uitge-reikt worden. Er waren weer genoeggenomineerden, zoals mensen dieweer allerlei spullen waren kwijtge-raakt (trompetten, marsboekjes, partij-en enz.) en er waren zelfs mensen dieSinterklaas op zijn oude dag nog rodeoortjes bezorgde door onder deoptocht naar de Madeira zomaar depanty's uit te trekken! Maar natuurlijkaltijd baas boven baas dus was het

toch weer Matthijs die dit jaar zijntiende jubileumjaar als genomineerdevoor de valse noot vierde met…….nog een nominatie. Matthijs dacht ertijdens het zomeravondconcert weerpiekfijn op te staan in zijn pak, hij wasook nog op tijd en hij had zijn trompeten partijen bij zich, maar aangekomen

bleek dat dit concert toch echt in vrije-tijdskleding was. En aangezien er inhet reglement artikel 14 lid 2 staatgeschreven: 'Het uniform, noch enigdeel ervan mag gedragen worden bij

gelegenheden anders dan activiteitenvan de vereniging', kan het harmo-niepak niet als vrijetijdskleding aan-gemerkt worden. Dus omdat Matthijsin al die 10 jaar de valse noot nognooit gewonnen had viel de beurt ditjaar aan hem.Naarmate de avond vorderde, steeghet sfeergehalte naar zijn hoogtepunten waren er nog enkele zaate streekwaar te nemen. Zo werden er enkele

aparte danspaartjes gevormd, enwerd er nog een verkleedpartijtjegehouden (naar het schijnt heeft Royhierbij zijn roeping gevonden en zienwe hem terug op de bonte avondmet zijn act). Al met al denk ik dat ikvoor iedereen spreek als ik zeg datwe terug mogen kijken op eenprachtige caeciliadag, dus compli-menten voor het comité.

Jos Willekens

Page 12: 2007 Maart nr. 19

Harmonieuws 19 Pagina 12

Iedereen in Nederweert heeftinmiddels wel een sambabal gekochtvan onze percussiegroep. Dit kon o.a.tijdens het Nieuwjaarsconcert, deLimbo-parade en de boôrebroêluft. Derood-geel-blauwe rammelaars zijn ver-kocht door onze leden om de kas tespekken. Het geld is bedoeld om onsnieuwe uniform uit te breiden methesjes. De hesjes kunnen we dragentijdens een concert, in plaats van onzejassen.Maar de verkoop kon niet starten zon-der een goede voorbereiding. Eersteen aantal vergaderingen door dewerkgroep 'Sambabal'. Daarna werd het hele karwei ver-plaatst naar sociale werkplaats: 'geinezeiver'. In deze werkplaats werd enke-le avonden heel wat afgeboord, gezei-verd, geknipt, geprint, geknoopt,gebrand, gelamineerd, gesnedenenzovoort. Zodat uiteindelijk ruim 800samballen de verkoop in gingen. Hetdoel is bereikt, de kas is gespekt en dehesjes zijn besteld bij de firma Pisa. Wezijn nu al trots op onze zelfverdiendehesjes, op naar 30 april!

Sambabal, sambabal, sambabalbalbal

Door de secretaris van de werkgroep Sambabal werd aan alle medewer-kers en flinke sponsors van het actiecomité “Help de slagwerkers in eenhesje” bovenstaande kaart toegestuurd waarop iedereen een “gooievastelaovendj”werd gewenst. (Mocht u deze kaart niet ontvangen heb-ben dan zult u wel niet op de lijst van flinke sponsors hebben gestaan).

Sambabal, sambabal, sambabalbalbal

Limbo-parade 2007:wat een feestJE !!Limbo-parade 2007:wat een feestJE !!Onze bekende Limbo-Parade in combinatiemet het 3x11-jarig jubileum van de vastelaovundjsvereniging De Pinmaekers,die deze avond gratis aanboden aan deNederweerter bevolking, was een geweldigsucces. Van begin tot eind hing er eengeweldige carnavalsstemming zodat deartiesten met plezier optraden en de zaalcompleet uit het dak ging.Organisator Hay was dan ook dik tevredenomdat het zo’n mooie avond was maar ookomdat de slagwerkgroep ruim 400 samba-ballen had verkocht op deze avond.

Giel feliciteert de jubilerendePinmaekers die in vol ornaat staan aangetreden.

Page 13: 2007 Maart nr. 19

Harmonieuws 19

15 februari was het weer zover, tijdvoor onze St.Joeph-avond. Na het rep-eteren van de vastelaovundj-liedjesvoor de optocht verzamelden we onsin het café. Hier werd onze prinsJoeph IX en zijn prinses uitgeroepen.Maar eerst waren er nog enkele ande-re activiteiten georganiseerd door onzevorst.Er werden maar liefst twee prinsessenen prins Joeph VIII afgetakeld. De oud-prinssesen-club (zonder Leny!) gafAnke en Marlie de opdracht om alleonderscheidingen van de afgelopenprinsenparen te verzamelen. Helaas isdeze opdracht niet vollediggelukt…Wie heeft nog een onder-scheiding van prins Joeph III en prinsesJanine? Maar in goed overleg zijn dedames toch toegelaten tot de oud-prinsessen-club.De aftakeling van prins Joeph VIII(Danny) werd minder groots aange-pakt, waarschijnlijk omdat er maartwee oud-prinsen aanwezig waren.Uiteindelijk moest ook Danny zijn offi-

ciële spullen inleveren om weergewoon adjudant te zijn. Dit had dantot gevolg dat reserve-adjudant-Hayweer gewoon Hay werd.Nu kreeg de 'Bende van Joeph' hetwoord. De adjudant heeft een tijdgeleden een Joeph-rap geschreven enten gehore gebracht bij de openingvan de residentie. Inmiddels is de rapingezongen op cd en heeft de 'Jeugdvan Joeph' (Ali P. en Lange Swans) ookhun steentje bij gedragen. Het num-mer gaat over Harmonie St.Joseph:zoals het damescomité, Giel B., dikkepaol en oud ijzer. Wil je de cd nogbestellen? Dat kan via Hay Lempens.

Nu werd het dan echt tijd voor onzenieuwe prins en prinses. De microfoonging rond en er werd door het publiekeen verhaaltje verzonnen over de prinsen later de prinses. Onze vorst stuurdede microfoon de goede kant, richtinghet prinsenpaar. Uiteindelijk kregenprîns Jan v/d Kerkhof en prinses MiaPleunis het woord. Tijdens het voorle-zen van de proclamatie werd volopgelachen door ons stralende prinsen-paar. Natuurlijk was er de onderschei-ding van 'ut ieëzer' en de prinseresep-sie. De harmonie is klaar voor het6x11 jarig bestaan onder het devies:'Geine spreuk, ès auch leuk!

In december was de opening vande residensie van St. Joeph weder-om bij Grand Madeira. Tijdens dezeopening was het gezellig druk enje kon zien dat steeds meer men-sen de opening op de agenda heb-ben gezet. Na de officiële openingwerd ook het nieuwe vastelao-vund-j nummer van De bende vanJoeph gepresenteerd. De bendebestaat uit Lange Swans (RuudBergh, Ali P (Jos Willekens) enJoeph VIII (Danny Princen) hij isook verantwoordelijk voor de teksten muziek. Het gezamenlijk dinerwat dit jaar wederom weer voor-treffelijk was geregeld, besteld engehaald door Monique Biemansheeft iedereen goed gesmaakt en

de ideeën voor volgend jaar wer-den al gemaakt. Vastelaovund-j dinsdag om 23:32uur hebben we met alle aanwezigeJoeph-leden en nog meer fans deresidentie van St. Joeph gesloten.Na de gebruikelijke bedankjes aanalle Joephers was er ook nog deallereerste bekendmaking van deJoepher van het jaar 2007 dit jaarwas Ruud Bergh de gelukkige ende uitroeping tot Madeira smoelkevan het jaar 2007 viel BrendaRijkers ten eer. Na het overhandi-gen van de versierselen hebben wenog éénmaal een optreden gehadvan 2/3 van de Bende van Joephen toen was het echt gedaan.

Reserve Adjudant

Opening en sluitingresidentie St. Joeph

Opening en sluitingresidentie St. Joeph

De Joepher en het Smoelkevan het jaar 2007.

St. Joeph2007

St. Joeph2007

Page 14: 2007 Maart nr. 19

29 MAART 2006ZAAL GRAND MADEIRA 20.00 UUR

Voorzitter: Giel BruijnaersSecretaris: Antoon FeijenNotulen: Esther Kersten-Sieben

De volgende personen hadden zichafgemeld: Hans Hoeben, Jan Bollen jr.,Hanneke Mutsaers, Elien Willekens,Paul Hoeben, Miriam Slenders, RenéeKnapen, Jan Korsten, Harry Sentjens,Roy van Diepen, Toos Princen, MatthijsKaan, Ron Verhijden, Amy Rijkers,Angèl Bakker, Coen van Diepen, LucaBruijnaers, Frank van Montfort, Davevan Nieuwenhoven, Karen Berben, Basvan Eck, Anita Kaan, Marion Bloemers,Anke Bloemers en Anke Gommers. Naast het bestuur zijn er ongeveer 60leden aanwezig.

Opening

De voorzitter opent de vergadering enheet iedereen van harte welkom. Eenspeciaal woord van welkom aan deereleden Jo Kneepkens, Bèr van deKerkhof, Theo Verheijen en Fred Geritsen aan ons Lid van Verdienste Jan vande Kerkhof.

2005 was een jaar met veel hoogte-en dieptepunten. Als hoogtepunt de

Proms-fantasy, een geweldige showdie we gegeven hebben op 1 oktober.Jammer dat het Nederweerter publiekhiervoor niet massaal warm liep.Degene die er wel waren, waren zeerenthousiast. Het was ook een droevigjaar. We hebben afscheid moetennemen van drie leden die ons dierbaarwaren, Mart Vossen, Thieu Princen enJan Jansen. Hun afscheid heeft veelindruk gemaakt. Zo ook de aubade opzondagmiddag aan Marlie en Dannyvlak nadat zij voor de wet warengetrouwd. Voor hen een grote verras-sing maar ook een heel moeilijkmoment.

Vorig jaar hebben we een gediplo-meerd tamboer-maître erbij gekregen.Ook Angèl Bakker mag ons voortaanvoorgaan. We zijn regelmatig op padgeweest voor de Nederweertergemeenschap. Het valt dan ook op datwe met zo velen dan weer paraatstaan. De voorzitter wil daarom ieder-een hiervoor bedanken.

Daarnaast toch een kritische noot. Erzijn er ook vaak een aantal niet. Dezepersonen zullen dit jaar zeker persoon-lijk worden aangesproken. In 2005 was er minder discussie overde bezuinigingen op de subsidies maarwe merken wel de eerste gevolgendaarvan. Nog een tegenvaller is dat de

Rabobank de sponsorbijdrage heeftverminderd tot eenderde van wat weanders kregen. Door inzet van jullieallen (handtekeningenactie) zal dit nietdit jaar zijn, maar wel vanaf volgendjaar.

De website is vorig jaar gelanceerd tijdens de jaarvergadering en deze isinmiddels als bijna 8.000 keer bezocht.

Vaststelling van de notulen van dealgemene ledenvergadering van 23 maart 2005

De notulen van 23 maart 2005 zijngepubliceerd in Harmonieuws nummer17. Er zijn geen op- of aanmerkingen.De voorzitter dankt de secretaris ennotuliste voor de duidelijke en uitge-breide verslaglegging.

Jaarverslag secretaris

De secretaris bladert door het digitalejaarverslag en haalt een aantal acti-viteiten aan. Het verslag is ook op dewebsite te vinden onder 'Historie'. Erzijn geen op- of aanmerkingen. Desecretaris wordt bedankt voor zijn uit-gebreide verslaglegging. Dit wordtonderstreept door een applaus.

De website is nooit af. Er wordt daar-om ook een beroep gedaan op de

ALGEMENE LEDENVERGADERING 2006ALGEMENE LEDENVERGADERING 2006Discussie met gemeenteraadsleden

over het nieuwe subsidiebeleid.Speculaasconcert van de jeugd-harmonie in het Zorgcentrum.

Aubade bij het gemeentehuis tergelegenheid van Koninginnedag.

De barbecue als afsluiting van hetseizoen was weer voortreffelijk.

Het Vlijtig Liesje was dit jaatvoor Karen Berben.

Frans Cuijpers“Boerebroedegom 2006”

Page 15: 2007 Maart nr. 19

Uitroeping Prins St. Joeph VIII. Het zomeravondconcert in hetpark op Budschop.

Het aanmeten van de nieuwe uniformen was een secuur werkje.

In afwachting van de invasie op ‘t doorons georganiseerde bondsconcours.

De jury was erg streng tijdens hetbowlen van de jeugdharmonie.

Eucharistieviering bij ons 65-jarigbestaansfeest.

leden voor het aandragen van ideeën.Suggesties zijn van harte welkom.

Jaarverslag penningmeester

Per 1 januari 2005 heeft MarliePrincen het penningmeesterschapovergenomen van Fred Gerits. Zij doetvoor de eerste keer verslag van haaractiviteiten. Ze heeft een duidelijkepresentatie gemaakt in Powerpointmet de werkelijke cijfers afgezet tegende begroting. Een aantal posten wor-den extra toegelicht aangezien dezeenigszins afwijken van de begroting.Bij de inkomsten zijn dat de postensubsidie (incl. afrekening van 2004),vaste acties (lotto), oud papier (incl. 4e kwartaal 2004), de Limbo Parade(geeft een vertekend beeld aangeziende kosten in december vallen en deopbrengsten in januari; 2004 budget-tair neutraal en 2005 + € 600 winst)en de Proms (uiteindelijk toch € 309winst; begroting van € 3.000 waso.b.v. 1.100 bezoekers). Bij de uitga-ven zijn dit de posten administratie-kosten (drukwerk Harmonieuws, con-certkosten, inschrijfgelden), represen-tatiekosten (recepties, giften, bloemen,attenties, rouwadvertenties) enCaecileafeest (kosten zijn hoger omdatook het aantal leden is gestegen).

Een vraag van Theo Verheijen: is hetmuziekonderwijs kostendekkend zoalseerder besloten? De voorzitter geefthierbij aan dat dit niet kostendekkendis omdat in tegenstelling tot het verle-den bij leden die muziekles volgenconform het huishoudelijk reglement

een splitsing is aangebracht tussen les-geld en contributie. Met andere woor-den: leden betalen een lager lesgelddan leerlingen waardoor het totaalniet kostendekkend is. Wel wordtgestreefd naar een kostendekkendesituatie toe te groeien. In 2005 is het saldo van het Unifor-menfonds gestegen met € 20.000,00en het saldo van Instrumentenfondsdoor aanschaffingen gedaald met€ 6.000,00.Verder zijn er geen opmerkingen cqvragen. De penningmeester wordtbedankt voor de duidelijke verslagleg-ging en dit wordt onderstreept meteen applaus.

De begroting 2006 wordt voorgelegden akkoord bevonden. Iedereen wordtverzocht mee te denken om anderesponsoren aan te trekken. Binnenkortzal er een gesprek plaats vinden metUpstairs om te bekijken of deze firmaiets wil doen in de vorm van sponso-ring. Voor het programmaboekje vanhet bondsconcours dienen er adver-tenties verkocht te worden. De prijzenworden genoemd. Bedrijven die spon-seren worden voortaan ook vermeldtop de site. Wellicht kunnen onze ledendaar bij hun aankopen rekening meehouden? De contributiebedragen toten met 2007 zijn al eerder vastgesteld.De vergadering stemt in met de voor-liggende begroting.

Verslag kascontrolecommissie enverkiezing nieuw lid

Op 28 maart jl. heeft de kascontrole-

commissie de boekhouding gecontro-leerd d.m.v. steekproeven. Er werdengeen onregelmatigheden geconsta-teerd, zodat de boekhouding akkoordis bevonden. Vastgesteld werd dat deboekhouding er keurig verzorgd uit-ziet. De commissie stelt daarom ookvoor om het financieel verslag over2005 goed te keuren en de penning-meester décharge te verlenen voor hetdoor haar gevoerde financieel beleid.Dit wordt onderstreept door eenapplaus van alle leden en aangeno-men. De voorzitter bedankt de ledenvan de kascontrolecommissie voor hunbijdrage.

De commissie bestaat momenteel uitEsther Geuns, Matthijs Kaan en JosWillekens. Dit jaar is aftredend EstherGeuns en er wordt een nieuw lidgezocht uit de vergadering. MaySmeets is bereid om dit op zich tenemen. Iedereen gaat hiermeeakkoord en wordt bevestigd met eenapplaus.

Bestuursverkiezing

Tijdens deze vergadering hadden wegraag een nieuw bestuurslid willenaankondigen. Helaas heeft PetraHupperetz afgelopen maandag latenweten af te zien van de bestuursfunc-tie. De vacature blijft voorlopig open-staan.Leny Berben, Antoon Feijen en BèrMoonen zijn aftredend en alle drieweer herkiesbaar. Volgens het huis-houdelijke reglement is dit voor Bèr delaatste bestuursperiode. De vergade-

Page 16: 2007 Maart nr. 19

Begeleiding communicanten, vastonderdeel op de activiteitenkalender

Ons concert in De Munt.Het ging niet echt geweldig.

Coen van Diepen als solist op hetsolistenconcours van de LBT.

Serenade aan het gouden bruidspaar Gijsen-Beelen.

Harry en de GebroeëkeZwiêgelkes kregen de zaal plat.

De drumband tijdens eenslagwerkfestival in Ospel.

ring gaat bij acclamatie akkoord metde herbenoeming van genoemdebestuursleden. De voorzitter feliciteerthen met de herbenoeming. Bèr neemthet woord en bedankt iedereen, ooknamens Leny en Antoon, voor het ver-trouwen. We kunnen weer rekenen ophun inzet. Een consumptie wordt aan-geboden.

Repetitietijd harmonie-orkest

Na de Proms hebben een proefperiodeingelast tot de jaarvergadering met alsrepetitietijd 20.00 uur. Volgens hetbestuur is het toch niet de gunstigstetijd. Veel mensen komen later of niet.Het bestuur is van mening dat de tijdminimaal 20.15 moet worden, hetliefst terug naar 20.30 uur. JohanHoeben is van mening dat er altijdlaatkomers zijn. Om welke reden zijnmensen te laat of komen niet meer,ligt dit het tijdstip of heeft dit andereredenen. Dit is niet duidelijk. Het voor-stel van het bestuur wordt om 20.15uur beginnen tot aan de vakantie.Indien er geen verschil is, zal het tijd-stip terug gaan naar 20.00 uur. Demeerderheid van de aanwezige ledenis echter voor 20.00 uur. Dit wordt dusbesloten. De pauzes dienen niet gerektte worden en de absentielijsten dienenbijgehouden te worden.

Woord dirigent

Allereerst is de dirigent blij met debeslissing dat het tijdstip van de repeti-tie om 20.00 uur blijft. Terugkijkendop het jaar 2005. Het was een bewo-

gen jaar. We hebben afscheid moetennemen van een aantal muzikanten. Deafscheidsdiensten waren zeer waardig.Het Nieuwjaarsconcert was één vande beste tot nu toe. Voor de Promshebben we veel moeten repeteren. Ditheeft hij als zeer positief ervaren. Hetconcert met Bel Canto is goed ver-lopen. Toch spreekt hij bepaalde zorgen uit.Met name de blaastechniek en demanier van blazen. Het is moeilijk omna de Proms weer serieus te gaan bla-zen. Dit geldt ook voor op straat. Deeffectiviteit van de repetitie moet wor-den verhoogd. Zorg dat de partijen bijelkaar staan. Op korte termijn zal demap worden opgeschoond. Gelieve depauzes niet te rekken. Het kletsen isminder geworden maar bij een aantalook niet. Laten we samen muziekmaken. Iets maar één keer uit te hoe-ven leggen is een genot maar komthelaas te weinig voor. Er zal overlegdgaan worden met de Orkestcommissie.We hebben al een aantal nieuwe stuk-ken voor in de kerk. Het verzoek ligt erom een aantal nieuwe grotere werkenerbij te nemen. Studeren thuis is vangroot belang. Dit geldt ook voor het bijhouden vande absentielijst. Onder de pauze gaan er veel weg, metname jeugdleden. Hij weet dat schoolvoor gaat, toch moet iedereenzijn/haar eigen verantwoordelijkheid tenemen. Ron Gerris vraagt zich af of de nieuwegrotere werken dan ook op niveauzijn. Dit is het geval. De voorzitter bedankt Piet Jeegers.

Mededelingen

Tijdens het Caeciliafeest hebben weafscheid genomen van Jan Korsten alsactief lid wegens gezondheidsredenen.Hij is vanaf 1955 lid. Vanwege familie-verplichtingen heeft hij zich afgemeldvoor deze jaarvergadering. De voorzit-ter stelt voor om hem vanwege zijngrote verdiensten voor onze verenigingte benoemen tot Erelid. De vergade-ring onderstreept dit met een applaus.Morgenavond zal een delegatie vanhet bestuur hem het nieuws gaanbrengen.De nieuwe oud papierlijst zal op kortetermijn verschijnen.De voorzitter noemt vervolgens eenaantal data op met diverse activiteiten.Hij geeft vervolgens aan dat voor devlooienmarkt er nog een datumgeprikt te worden. Iedereen wordt ver-zocht om mee te denken voor eeneventuele locatie. Gerrie Hoebennoemt de gymzaal in Budschop.

Rondvraag en sluiting

Johan Hoeben: Piet noemde de kwa-liteit van blazen op straat. Aan hetmarcheren schort nog het e.e.a. Is hetgeen idee om nog eens een exercitie-oefening in te lassen? Het is schanda-lig hoe de bochten worden genomen.Het bestuur zal het opnemen met Joen Brenda.

Frans Cuijpers: als boerenbruidegomheeft hij gebruik gemaakt van de foto-graaf van de harmonie (met dank aanAntoon) en deze wilde er niets voor

Page 17: 2007 Maart nr. 19

Eéns in de vier jaar zijn wij presenttijdens de Dodenherdenking.

Ook dit jaar weer diversegeslaagden op de Muziekschool.

Handenarbeid tijdens de jaar-vergadering levert veel geld op.

Jan Korsten werd benoemd toterelid van onze harmonie.

hebben. Daarom doneert hij eenbedrag van € 100,00 t.b.v. hetUniformenfonds. Verder heeft hij materiaal verkocht watnog eens € 50,00 heeft opgebracht.

Gerrie Hoeben: of het een traditiewordt St. Nicolaas in te halen en daar-na bij Madeira binnen ook nog enkelenummers te spelen? Dit neemt wel ergveel tijd in beslag, zeker als de Sintlang op zich laat wachten. De voorzit-ter geeft aan dat dit wordt gedaan opverzoek van het St. Nicolaascomité.Het wordt door de aanwezigen in dezaal erg op prijs gesteld. We beperkenons voortaan tot enkele nummers enspelen niet meer tot de Sint er is.

Marijke v/d Salm: Het verzoek of er bijslecht weer een dichte containerbesteld kan worden voor te schuilenbij het oud papier. Hierover moet con-tact worden opgenomen metWiermans. Hij heeft schijnbaar nietveel dichte containers.

Wies Vossen: of het damescomité aan-wezig moet zijn voor de jubileumfoto.Dit moet nog in het bestuur besprokenworden.

Piet Jeegers: Iedereen mag meedenkenvoor nieuwe stukken. Dit kan doorge-geven worden aan de leden van deorkestcommissie. Suggesties zijn wel-kom.

Jan van de Kerkhof: Al een paar jaarzamelt hij oud ijzer in. Als er eenongeluk gebeurd, zijn we hier voor

verzekerd? Marlie dient hierovernavraag te doen. Ook kan hij weer een nieuw werk aan-nemen. Hij wil daar eerst met een paardeskundigen naar gaan kijken of dit tedoen is. Jan heeft ook weer een PVC-buis bijzich. Voor één euro mag iedereenraden wat er in zit. Giel moet dezeopenzagen. Dat wordt gedaanwaardoor prompt een briefje van € 100 aan flarden wordt gezaagd. Inde buis zit € 866, 46. Dan heeft hijnog een envelop van € 317,00 en € 100,00 sponsorgeld van IJzerhandelKuipers. De verkoop met opbod vanhet koperen keteltje levert € 25,00 op.Een miniatuuruniform wordt aan devoorzitter overhandigd met een bedragvan € 1.000,00. Aan het einde van de avond heeft het uniformenfonds een stand van € 31.545,00.

De voorzitter dankt iedereen hartelijkdank voor de actieve deelname aandeze ledenvergadering. Met eenhamerslag wordt de vergadering geslo-ten.

Lid vanverdienste

Lid vanverdiensteTijdens het Nieuwjaarsconcert op 7 januari 2007, na het optreden van deslagwerkgroep, verraste het bestuurvan de harmonie mij, door mij tebenoemen tot “Lid van Verdienste vanharmonie St. Joseph”.Ze hadden hiervoor een hele lijst argu-menten bedacht. Op de bijbehorendeoorkonde stond het volgende:• hij zich al 32 jaar als instructeur van

onze drumband/slagwerkgroep inzetvoor de vereniging

• hij met deze groep jeugdigemuzikanten al vele successen heeftweten te bereiken

• hij onze huisstijl heeft ontworpen enzorgt voor de vormgeving van onzewebsite, programmaboekjes, logo’s,affiches enz.

• hij ook zorgt voor de layout van onsverenigingsblad Harmonieuws

• hij al vele jaren achter de schermenveel werk verzet voor onzevereniging

En als ik dat allemaal nog eens bekijk,denk ik “wanneer doe ik dat dan alle-maal, want ik heb ook nog een drukkebaan als grafisch vormgever, ik heb nogeen paar verenigingen waaraan ik lesgeef en ik vervul nog een paar bestuur-lijke functies en jureer nog af en toe”.Daarnaast besteed ik ook graag tijd aanmijn gezin. Het scheelt dat ik op woens-dag vrij ben en meestal ook het groot-ste gedeelte van het weekend.Maar goed mijn motto is altijd geweest:als ik iets doe dan moet ik het graag engoed doen, anders doe ik het niet.Hoewel ik niet zo sta te kijken op zulkeloftuitingen ben ik toch wel vereerddat mijn werk binnen de vereniging zogewaardeerd wordt.Daarom wil ik hierbij ook namensWillemien, iedereen van harte dankenvoor de vele felicitaties die wij hebbenmogen ontvangen bij mijn benoemingtot Lid van Verdienste.

Jo Beckers

Page 18: 2007 Maart nr. 19

25-10-2006

Voorzitter: Giel BruijnaersSecretaris: Antoon Feijen

Afmeldingen: Bas v. Eck, Niek Hoeben,Marijke v.d. Salm, Anke v.d. Salm,Silvia Bours, Daniëlle Berben, SusanBerben, Frank v. Montfort, Coen v.Diepen, Koen Tullemans, LucaBruijnaers, Roland Sieben en JoBeckers

Opening

De voorzitter opent de vergadering enheet alle aanwezigen van harte wel-kom op deze bijzondere ledenvergade-ring met een eveneens bijzondere aan-leiding. Dankzij de inzet van velen enmet name Jan van de Kerkhof zijn wein staat onze huidige uniformen, dieinmiddels 17 jaar oud zijn en beginnente verslijten, te vervangen. De ledenhebben bij de keuzes die we tijdensdeze vergadering maken de beslissen-de stem. Fijn dat zovelen hiervan van-avond gebruik gaan maken. De voor-zitter richt een speciaal woord vanwelkom aan de aanwezige Ereleden enLeden van Verdienste alsmede aan dedirigent en het damescomité.

Keuze nieuwe uniformen

Het bestuur heeft een voorselectie

gemaakt van een aantal modellen.Waar namelijk geen verschil vanmening over bestaat is dat we de hui-dige lijn (de zogenaamde concertuni-formen) niet willen verlaten. Ook dekleur blauw als 'onze' kleur staat wathet bestuur betreft niet ter discussie.De aanwezige leden op deze extraledenvergadering stemmen daar una-niem mee in. Wat wel belangrijk is bij de keuze isdat wij een uniform moeten hebbenwat een behoorlijk aantal jaren meemoet gaan qua model en dat zowelbinnen als buiten goed te dragen is.Een andere wens is een meer aange-kleed uniform (met met meer 'toetersen bellen') voor de slagwerkgroep/drumband zodat ze bij zelfstandigeoptredens wat minder uit de toon val-len ten opzichte van andere slagwerk-groepen (die veelal uit de schutterijwe-reld komen). Belangrijk daarbij is voorhet bestuur wel dat als we samenoptreden er toch sprake blijft van eeneenheid.Ook de discussie rok of broek voor dedames is nog niet gelopen. Hetbestuur is zeer benieuwd naar demening van de dames zelf.

Wat krijgen we vanavond te zien?

We hebben voor de heren aanvankelijkéén kostuum uitgezocht. Dit was nietzo moeilijk want de concertuniformen

lijken allemaal op elkaar. Alleen dekleur is dan bepalend. Toch vonden wede keuze uit één uniform wat weinigen laten we twee mogelijkheden zien.

De dames hebben de keuze uit tweemodellen jasjes, rokken en broeken.Het is wel de bedoeling dat er eenmodel van elk gekozen gaat worden.Ook krijgen zij de keuze voor een sjaalvoor op de jas of onder de blouse danwel een damesstrik.

De slagwerkers van het orkest krijgenals extra voor tijdens de concerten eenvestje. Voor op straat en andere gele-genheden dragen ze de uniformjas. Deslagwerkers die niet bij de drumbandzijn krijgen eveneens een slagwerkjas.Dat geldt ook voor bestuurslid Henkvan Diepen. Voor de vestjes hebbenwe ook een aantal modellen in dames-en herenuitvoering. Verder laten weop een uniformjas voor de heren deslagwerkuitvoering zien.

Vervolgens begint de door TheoPleunis gepresenteerde modeshowmet als eerste mannequin 'Jean' (Janvan de Kerkhof) met een uniform dathet zeker niet is geworden. Daarna komen de echte mannequinsvan PISA die ons uitvoerig de hierbo-ven vermelde uniformen tonen. Na deshow is er ook gelegenheid om dediverse modellen van kortbij te bekij-

De jeugdharmonie verzorgde weereen h. mis in de kerk van Budschop.

Binnenkomst van de schutterijna het winnen van het OLS.

Kartoesj, de grote act van deLimbo-Parade 2006.

Voor het eerst op een Nieuwjaars-concert: de AMV-groep van Boy.

Frank van Montfort nam deel aande Limburgse Kampioenschappen.

Zonder harmonie gaat de intochtvan Sinterklaas natuurlijk niet door.

Extra ledenvergaderingExtra ledenvergadering

Page 19: 2007 Maart nr. 19

ken en te voelen. Hierna vindt er eendiscussie plaats.

De keuze voor de heren is snelgemaakt. Bij de dames is de keuzevoor één model rok, broek en jas rede-lijk snel gemaakt maar blijft de keuzevoor de rok of de broek lastig. Ertekent zich slechts een zeer kleinemeerderheid af voor het een of ander.

Ook het bestuur heeft daar lang bijstilgestaan en had deze uitslag min ofmeer al verwacht. Het bestuur is vanmening dat je anno 2006 niet meereen kleine meerderheid een grote min-derheid een dwingende keuze op kanleggen en stelt daarom de vergaderingeen vrije keuze voor. Iedere dame magzelf bepalen of ze een rok of eenbroek wil. Hierbij geldt dan welmeteen dat alleen geswitcht kan wor-den bij een noodzakelijke vervangingen niet per seizoen. Wel wil hetbestuur aan degenen die dat willengraag de mogelijkheid bieden een rokof broek zelf bij te kopen.Aanvankelijk is daar geen meerderheidvoor te krijgen. De voorzitter vreestdat we dan met St. Juttemis nogsteeds geen keuze hebben kunnenmaken en vraagt de vergadering aante geven of er leden zijn die principieeltegen een vrije keuze zijn. Door eendrietal personen wordt aangegevenhier op tegen te zijn zodat geconclu-deerd kan worden dat het uiteindelijkeen vrije keuze gaat worden. Ditwordt met een hamerslag bekrachtigd.Daarmee zijn alle keuzes gemaakt enkan de firma PISA aan de slag.

Voor wat betreft de keuze tussen eensjaal of een damesstrik wordt in grotemeerderheid gekozen voor het laatste.De stropdassen, damesstrikken en con-certstrikjes worden geleverd door defirma Rooymans Neckwear uitSoerendonk. Aan de dessins wordtnog gewerkt. Die keuze maken wedus vanavond niet. Het is de bedoelingdat er een dessin komt dat alleen vooronze harmonie bestemd is (dus geen

confectie).

Het is de bedoeling dat we de unifor-men presenteren met Koninginnedag2007. Het aanmeten is op 14 en 16november vanaf 18.30 uur bij PleunisMode. Er zijn dan modellen die je snelaan en uit kunt trekken voor de maaten het model. De dames kiezen daardan pas voor de rok of de broek. Erwordt nog een schema gemaakt omhet een beetje vlot te laten verlopen.Iedereen hoort dus nog op welke dagen hoe laat men aan de beurt is.

Daarnaast biedt het bestuur ook demogelijkheid om een overhemd of eenbloes te kopen voor 25 euro.

Ergens in maart 2007 worden de uni-formen uitgeleverd en is er een laatstepas. Voor de oude uniformen zoekenwe een koper. Voorlopig blijven dezebij iedereen thuis omdat we geenopslagmogelijkheid hebben voor alle100 stuks.

Concertreis 2007

Rekening houdend met het OLS zou erin het najaar ruimte zijn voor een con-certreis. Het is ook belangrijk weereens met z'n allen een paar dagen opte trekken. Zijn er ideeën of sug-gesties. Marlie: wijnfeesten, Robert:Fulda. Moet wel te combineren zijnmet een of twee optredens. We zijntenslotte een muziekvereniging. Dereiscommissie onder leiding van BèrMoonen krijgt opdracht om e.e.a. uitte werken en met voorstellen tekomen. Wordt vervolgt.

Mededelingen

Op 12 januari 2007 is er opnieuw eenLimbo Parade maar dit jaar in samen-werking met de jubilerendePinmaekers. Deze avond wordt gratisaangeboden aan de Nederweertergemeenschap. De Pinmaekers betalende vaste kosten van artiesten, geluide.d. De garderobe en de horeca zijn

dan voor ons. Voor onze vaste bezoe-kers krijgen we ook kaarten die julliet.z.t. kunnen krijgen bij Hay Lempens.

Enige tijd geleden is aangekondigd datJanneke Coenen als aspirant-bestuurs-lid bij wijze van proef zou gaan mee-draaien in het bestuur. Janneke heeftinmiddels zelf na lang nadenken aan-gegeven er toch van af te moetenzien. Het blijkt toch meer tijd tekosten dan ze er voor beschikbaarheeft. De voorzitter bedankt Jannekevoor het werk wat ze in deze periodevoor onze vereniging heeft gedaan enaan de waardevolle bijdrage aan dediscussies.

De voorzitter maakt een complimentorganisatie bondsconcours. Ruim1.100 bezoekers mochten we ontvan-gen. Foto's van voor en achter deschermen staan op de website. Er isop dit moment nog geen financiëleafrekening beschikbaar.

Rondvraag en sluiting

Jan v.d. Kerkhof: komt er vanuit deOLS-organisatie nog een vrijwilligers-oproep? Het is immers een mooiegelegenheid om de verenigingskas tespekken. Het antwoord is ja en komtin dit geval van Bèr Moonen.Binnenkort zijn opgaveformulierenhiervoor beschikbaar.

De voorzitter bedankt alle aanwezigenvoor de deelname aan deze extraledenvergadering. We hebben belang-rijke besluiten genomen. Hij is blij datde leden in zo grote getale aanwezigzijn zodat er ook breed draagvlakbestaat voor de keuzes die gemaaktzijn. Het gaat immers om een investe-ring van zo'n 35.000 euro!

Op Koninginnedag 2007 zijn wij ookop kledinggebied weer helemaal bij detijd!!Dit gezegd hebbende sluit de voorzit-ter de vergadering met een hamerslag.

Het damescomité was weer paraatop de Kerstmarkt.

Noeste werkers bezig met hetverzamelen van oud ijzer.

De jeugdharmonie trad op tijdenseen Jeug-Proms in Roggel.

Page 20: 2007 Maart nr. 19

Harmonieuws 19 Pagina 20

- dat we ook nog enkele wist-u-dat-jes uit de oude doos voor u hebben

- dat Roy van Diepen drie dagen nahet Caeciliafeest op C-examenmoest? Dat was verder geen pro-bleem, ware het niet, dat hij na defeestavond de verkeerde trompetmee naar huis nam en daardoordus een paar stressige dagen heeftbeleefd.

- dat niet alleen hij in paniek was,maar ook de rest van deze harmo-nie-familie: mam, pap, Coen enElien waren allemaal naarstig opzoek naar de verwisselde trompet.

- het harmonieorkest tijdens hetkerstconcert van Bel Canto de groteverdwijntruc heeft laten zien, en datdat zeker het meest snelle optredenvan de hele dag is geweest.

- dat onze voorzitter, als het 'oppegemeindje' niet zo wil lukken, nogaltijd als DJ aan de slag kan. Hijheeft op WeertFM tussen de prin-sen van Weert en Nederweert zijneigen programma gepresenteerd.(wie weet, misschien wordt Gielnog wel eens prins!). Na boerebrui-degom en ook al op de radio te zijngeweest is het nog maar een kleinestap naar Marja's prinsegalerij.)

- dat ons eigen VV St. Joeph sinds ditseizoen ook een residentie heeft. Endat dat natuurlijk ons eigen GrandMadeira is.

- dat het bij de onthulling van hetdoor Anke ontworpen bord bieëst-echtig druk was en dat de aanwezi-ge Joephers en Joepherinnekes ditheugelijke feit nog tot laat gevierdhebben.

- dat een aantal fanatieke jeugdigevastelaovundjsvierders een weekje

te vroeg hun verklede repetitie heb-ben gehouden.

- dat de mensen van de Pinnenhoftijdens het Nieuwjaarsconcert hetbeste met ons voor hadden, en datze ons vooral geen kou wilde latenlijden (en dat is ze zeker gelukt).

- dat Jan Bollen tijdens de bontemiddag tegen Roy van Diepen zei:"Waat waas-jae vreug eh weggesteraovund-j?" Waarop Roy ant-woordde: ik was er gisteravondhelemaal niet

- dat Anke Gommers vorig jaar eenhalf jaar in Hongkong heeft stagegelopen

- dat Anke, als afscheid van de kapel,hete loempia's uitdeelde tijdens debonte middag.

- dat iedereen dit een zeer aangena-me verrassing vond

- dat alleen Boy een beetje te gulzigwas en daardoor zijn mond heeftverbrandt

- dat Boy gelukkig zijn schlager wel alhad gezongen

- dat Danny een nieuw woord voorgalgje heeft bedacht: 'nichtelarij'

- dat dit vast te maken heeft met hetfeit dat hij Opper-homo schijnt tezijn

- dat de drumband in de ban is vanThe Lion King en PSV!

- dat hierdoor de repetities op wed-strijddagen niet door kunnen gaan

- dat Jo, Danny en de meisjes alvasteen nieuw uniform hebben aange-schaft. Shirtjes met opdruk!

- dat die witte matrozen-outfit Haywel erg goed stond... (volgensNicole en Roy Kuijpers)

- dat er veel creativiteit bij het slag-werk zit, wat te denken van deSinterklaasgedichten van Karen

- dat er nieuwe barchimes zijn aange-schaft, want die waren spoorloossinds de Proms

- dat inmiddels de oude barchimesweer op een mysterieuze manierzijn terug gekomen)

- dat Bèr Moonen in de vakantiedoor een Bulgaarse schoonheidtijdens het opmeten van een t-shirtis bereden

- dat Bèr dat in eerste instantie nieterg vond

- dat hij later zijn beurs met alle pas-sen, creditcards en identiteitskaartkwijt was en dat dit grapje hem€ 250,00 heeft gekost en veel urenop het politie-bureau

- dat dit jaar met de vastelaovendjs-optocht Ria en Maria weer voorophebben gelopen.

- dat ze wederom liepen te pronkenmet een prachtig bord: nu van 6x11jaar harmonie St. Joseph

- dat ze vorig jaar voor het eerst opproef meeliepen.

- dat ze nu een contract voor 11 jaarkrijgen aangeboden.