Download - Strategisch energiemanagement praktisch uitgelegd

Transcript
Page 1: Strategisch energiemanagement praktisch uitgelegd

St r at eg isc h

In d e Pr a k t i j k

En er g iema n ag emen t

L a n g e Te r mij n

Me d e w e r k e r sK

L e s s is Mo r e

ZD e n k e n

D u r v e n

D o e n

In n o v a t ie & C r e a t iv it e it

(

L e a d &E x c e l

b

8

$

G

Page 2: Strategisch energiemanagement praktisch uitgelegd

M obiel: +3 2 (4 6 8 ) 1 5 5 8 0 1e- mail: inf o@ lodedenecker.comLo d e D e n ec k e r 2PAG in a

Ba in & C o mpa n y

2 0 1 3

[

E nergy ef f iciency is an option today, but it’s likely to be a necess ity very soon.

Page 3: Strategisch energiemanagement praktisch uitgelegd

M obiel: +3 2 (4 6 8 ) 1 5 5 8 0 1e- mail: inf o@ lodedenecker.comLo d e D e n ec k e r 3PAG in a

E n e r g ie be s pa r in g z o n d e r in t e l e v e r e n o p

• C omf ort van medewerkers en belanghebbenden

• K waliteit van service en producten

me e r d a n e n e r g ie

• H ogere productiviteit, klantentevredenheid, verkoop

• O ok water, af val…

me e r d a n R E G

• (M acro) economische evoluties volgen

• E nergiemix en – aankoop, piekbeheer,demandresponse, …

• Lange termijn strategie

Uit g a n g s Ged ac h t eMijn visie

Page 4: Strategisch energiemanagement praktisch uitgelegd

M obiel: +3 2 (4 6 8 ) 1 5 5 8 0 1e- mail: inf o@ lodedenecker.comLo d e D e n ec k e r 4PAG in a

St u d ies bespar in g en

M cK insey 2 0 1 0 (Agoria) I ndustrie B elgië 2 0 1 0 -

2 0 3 0

M cK insey 2 0 1 0 (Agoria) B edrijf s - en publieke

gebouwen B elgië 2 0 1 0 -2 0 3 0

E U D atabase on E nergy S aving P otentialsI ndustrie E U - 2 7

2 0 1 4 - 2 0 3 0

- 58%

- 22 %

- 10 ,4 %

P

Page 5: Strategisch energiemanagement praktisch uitgelegd

M obiel: +3 2 (4 6 8 ) 1 5 5 8 0 1e- mail: inf o@ lodedenecker.comLo d e D e n ec k e r 6PAG in a

T r ia sE n e r g e t ic a

Page 6: Strategisch energiemanagement praktisch uitgelegd

M obiel: +3 2 (4 6 8 ) 1 5 5 8 0 1e- mail: inf o@ lodedenecker.comLo d e D e n ec k e r 7PAG in a

Ho e d u u r z ame bespar in g en r ea l is er en ?

G eïntegreerde aanpak die verder gaat dan het puur technische

S teun van directie en topmanagement

E nergiemanager op D irectie en/of M anagement niveau

M otivatie en betrokkenheid van de medewerkers

Af delingen (M arC om, H R , P roductie …)

.

G radueel uitbouwenB eheersbaar

S trategisch gekozen(eerst inventarisatie)

I nventarisatie + meetgegevens + input medewerkers Actie

besparingO nderhoud

(To p)ma n a g e me n t B e t r o k k e n h e id Me t e n = w e t e n O pv o l g e n + a c t ie

Page 7: Strategisch energiemanagement praktisch uitgelegd

M obiel: +3 2 (4 6 8 ) 1 5 5 8 0 1e- mail: inf o@ lodedenecker.comL o d e D e n e c k e r 8PA G in a

E n s u r e t o p ma n a g e me n t s u ppo r t

U nless the C E O shows strong and ongoing enthusiasm f or energy ef f iciency, middle managers will show lackluster support f or an ef f ort that delivers only marginal savings .

Al ig n r e s po n s ibil it ie s a n d bu d g e t s

O f ten, one unit must invest in ef f iciency while another unit reaps the savings —a problem if the program’s budget is distributed throughout the company. G iving the program its own budget responsibility can help organizations avoid thisf ragmentation.

C r e a t e d a t a t r a n s pa r e n c y a n d in s t a l l t a r g e t t r a c k in g

C ompanies of ten have to set up new metrics and tools to measure energy consumption and to quantif y the success and benef its of ef f iciency programs.

3 r ea s o n s w h y En er g y pr o g r a ms f ailB ain & C ompany 2 0 1 3

H idden treasure - W hy energy ef f iciency deserves a second look.

Page 8: Strategisch energiemanagement praktisch uitgelegd

M obiel: +3 2 (4 6 8 ) 1 5 5 8 0 1e- mail: inf o@ lodedenecker.comLo d e D e n ec k e r 9PAG in a

Mo t iva t ie & sen sibil iser in g

C o mmu n Ic a t ie

[

S MAR T C oncrete doelstellingen

S u bme t e r in g• E f fect van acties is

direct z ichtbaar• R esultaten tonen

D o e lD oel en strategie(samen) opstellen en communiceren

Amba s s a d e u r S

R e s pec t• D ankbaarheid en waardering• V riendelijkheid• B ijs turen waar nodig• I nput & f eedback• B onus

Po s it ie v e n e v e n e f f ec t e n

• B eter werkklimaat• E f f iciëntere productie• K waliteitsverhoging• H erinvestering (deel)

besparing 1

*

K

Ð

Ü

• D enken, werken, boodschapuitdragen

• I n de bloemetjes zetten

Page 9: Strategisch energiemanagement praktisch uitgelegd

M obiel: +3 2 (4 6 8 ) 1 5 5 8 0 1e- mail: inf o@ lodedenecker.comLo d e D e n ec k e r 10PAG in a

Mo t iva t ie & Au t o mat iser in g

R esultaat

B etrokkenheid

W erkdrukAutomatisatie

Page 10: Strategisch energiemanagement praktisch uitgelegd

M obiel: +3 2 (4 6 8 ) 1 5 5 8 0 1e- mail: inf o@ lodedenecker.comLo d e D e n ec k e r 11PAG in a

Met en is w et en

C ontinueS u b-

me t e r in g

K e n n is

D ime n s io n e r in g

Y

V o o r s t e l l in g

F

O pv o l g in g

In v e n t a r is a t ie

E

S l u ip-V e r br u ik

v

B u d g e t

Ü

Page 11: Strategisch energiemanagement praktisch uitgelegd

M obiel: +3 2 (4 6 8 ) 1 5 5 8 0 1e- mail: inf o@ lodedenecker.comLo d e D e n ec k e r 12PAG in a

Met en is W et enB elang van gedetailleerde submetering

0

20

40

60

80

100

120

140

0:0

0:0

00

:00

:00

0:0

0:0

00

:00

:00

0:0

0:0

00

:00

:00

0:0

0:0

00

:00

:00

0:0

0:0

00

:00

:00

0:0

0:0

00

:00

:00

0:0

0:0

00

:00

:00

0:0

0:0

00

:00

:00

0:0

0:0

00

:00

:00

0:0

0:0

00

:00

:00

0:0

0:0

00

:00

:00

0:0

0:0

00

:00

:00

0:0

0:0

00

:00

:00

0:0

0:0

00

:00

:00

0:0

0:0

00

:00

:00

0:0

0:0

00

:00

:00

0:0

0:0

00

:00

:00

0:0

0:0

00

:00

:00

0:0

0:0

00

:00

:00

0:0

0:0

00

:00

:00

0:0

0:0

00

:00

:00

0:0

0:0

00

:00

:00

0:0

0:0

00

:00

:00

0:0

0:0

00

:00

:00

kW

Tijd

+1 0 9 %+1 0 %

+1 5 %

Teveel verbruik > 5 .0 0 0 € per jaarP reventieve maatregelen door programmatie

Page 12: Strategisch energiemanagement praktisch uitgelegd

M obiel: +3 2 (4 6 8 ) 1 5 5 8 0 1e- mail: inf o@ lodedenecker.comLo d e D e n ec k e r 13PAG in a

Met en is w et enB elang van visuele voorstelling meetgegevens

M achinekamer

C ellen

24 %

24 %

Page 13: Strategisch energiemanagement praktisch uitgelegd

M obiel: +3 2 (4 6 8 ) 1 5 5 8 0 1e- mail: inf o@ lodedenecker.comLo d e D e n ec k e r 14PAG in a

48,4 1%60 ,72% 63,86%

- 20 %

Met en is W et enP arameter: compressoren/totaal verbruik

2 0 0 9 2 0 1 0 2 0 1 1 kW h

I nvestering in programmatie 1 .5 0 0 €B esparing: 4 2 5 M W h of 4 5 .0 0 0 €

TV T: 8 dagen

Page 14: Strategisch energiemanagement praktisch uitgelegd

M obiel: +3 2 (4 6 8 ) 1 5 5 8 0 1e- mail: inf o@ lodedenecker.comLo d e D e n ec k e r 15PAG in a

Met en is W et enG asverbruik kantoorgebouw

+1 0 %

+1 5 %

4 ,5 % van het gasverbruik in jun- jul- aug

0,00%

5,00%

10,00%

15,00%

20,00%

25,00%

Januari Februari Maart April Mei Juni Juli Augustus September Oktober November December

Page 15: Strategisch energiemanagement praktisch uitgelegd

M obiel: +3 2 (4 6 8 ) 1 5 5 8 0 1e- mail: inf o@ lodedenecker.comL o d e D e n e c k e r 17PA G in a

Bij k o men d e g r o o t h ed en met en

G r o o t -h e d e n

W armte - S toom

Wa t e r

Pr o d u c t ie E l ec t r ic it e itW indP VW K K…

Pe r s l u c h t

Ko e l in g

Pr o c e s pa r a me t e r s

TemperaturenAantallen

Ü

Page 16: Strategisch energiemanagement praktisch uitgelegd

M obiel: +3 2 (4 6 8 ) 1 5 5 8 0 1e- mail: inf o@ lodedenecker.comLo d e D e n ec k e r 18PAG in a

26.368

37.0 23

50 .857

19.60 0

8.180 8.4 67 5.659

1 2 3 4 5 6 7

E v o l u t ie v er br u ik H2O

P roductie en kwaliteit ⇑D agelijkse opvolging

- 9 0 %

Page 17: Strategisch energiemanagement praktisch uitgelegd

M obiel: +3 2 (4 6 8 ) 1 5 5 8 0 1e- mail: inf o@ lodedenecker.comLo d e D e n ec k e r 19PAG in a

Re l ig h t in g Lo o d s

6 3 % door

(D ALI ) sturing

P raktischekennis

+Lichtstudie

s

P ositieveE f f ecten

J

PVE conomischE cologisch

TC O

b

80 % o f 1130 mW h10 0 .0 0 0 € / j a a r

T V T < 2 j a a r

O pvolgingverbruiken &instellingen

€G

Page 18: Strategisch energiemanagement praktisch uitgelegd

M obiel: +3 2 (4 6 8 ) 1 5 5 8 0 1e- mail: inf o@ lodedenecker.comLo d e D e n ec k e r 20PAG in a

Be l a n g St u r in g en v isual isat ie

H V AC0 ,4 2

0 ,1 9

0,00

0,05

0,10

0,15

0,20

0,25

0,30

0,35

0,40

0,45

1 2 3 4 5 6

• Halver ing energieverbruik/graaddag• D al ing van w armt everbruik met 5 8 % of

5 7 5 M W h• Verhoging comf or t

Page 19: Strategisch energiemanagement praktisch uitgelegd

M obiel: +3 2 (4 6 8 ) 1 5 5 8 0 1e- mail: inf o@ lodedenecker.comLo d e D e n ec k e r 21PAG in a

E n er g ieman ag erI ntegratie van verschillende vaardigheden

Po l y v a l e n t• Technieken

• B esparing• P roductie• R ecuperatie

• P rocessen

St r a t eg ie

• E nergiestrategie vsstrategie bedrijf

• E nergiemix en - aankoop• C oncurrentie (schaliegas…)

B e s t u d e r e nB e r e k e n e n

D o o r z e t t e n

Sa me n w e r k e n

C ontact met allebetrokken binnenen buiten bedrijf

Pr a c t is c hW erkvloer

L e e r g ie r igE x pe r ime n -t e r e n

Ov e r t u ig e n• N oodzaak investering• Juiste investering• G edrag veranderen

O pv o l g e nI nstellingenO nderhoudG edrag

> 7

E

( i]

(

• I nventariseren• M eten• D imensioneren• C omponenten• S turing• TC O

• D enken• D urven• D oen

Page 20: Strategisch energiemanagement praktisch uitgelegd

M obiel: +3 2 (4 6 8 ) 1 5 5 8 0 1e- mail: inf o@ lodedenecker.comLo d e D e n ec k e r 22PAG in a

B l ij v e n d eE n e r g ie - e n

k o s t e n -r e d u c t ie

xK ennisoverdracht

K ennisopbouw

O pzetten van en integratie in structuren• K waliteitsparameters• B enchmarks• R apportering

Page 21: Strategisch energiemanagement praktisch uitgelegd

M obiel: +3 2 (4 6 8 ) 1 5 5 8 0 1e- mail: inf o@ lodedenecker.comLo d e D e n ec k e r 23PAG in a

V e r s c h il t u s s e n

• N oodplan

• Af schakelplan

• Automatisch af schakelplan

V o o r be r e id e n

• N oodgenerator (onderhoud en f uel! ) en U P S : welkeverbruikers?

• V eiligheid (brand, lif ten, toegangscontrole…)

• P roductieprocessen: (gecontroleerd) af schakelen

• H oe en wie opschakelen (B A5 )?

me e r in f o

• www.winterklaar.be

G a a t h et l ic h t Uit ?

Page 22: Strategisch energiemanagement praktisch uitgelegd

Lode D eneckerI nf o@ lodedenecker.com

0 4 6 8 /1 5 5 8 0 1

Bed a n k tV o o r u w

a a n d a c h t