Strategisch energiemanagement praktisch uitgelegd

22
St r at eg isc h In de Pr aktijk Energiemanagement Lange Ter mij n Medewerkers K Less is Mo r e Z Denken Durven Doen Innovatie& C r e a t iv it e it ( Lead & Excel b 8 $ G

description

Hoe kan je duurzame waarde creëren door energie te besparen en tegelijkertijd je productie te verhogen, je kwaliteit van je producten en je diensten verhogen en een hoger comfort voor je medewerkers te garanderen? Dit kan alleen door een Energie Strategie uit te werken, waarbij je naast technische aspecten, ook rekening houdt met een langetermijnsvisie en je (alle) medewerkers betrekt. Deze presentatie geeft mijn bewezen methode weer om langdurig en duurzaam energie te besparen. Vragen hierover? Bel mij gerust voor bijkomende uitleg.

Transcript of Strategisch energiemanagement praktisch uitgelegd

Page 1: Strategisch energiemanagement praktisch uitgelegd

St r at eg isc h

In d e Pr a k t i j k

En er g iema n ag emen t

L a n g e Te r mij n

Me d e w e r k e r sK

L e s s is Mo r e

ZD e n k e n

D u r v e n

D o e n

In n o v a t ie & C r e a t iv it e it

(

L e a d &E x c e l

b

8

$

G

Page 2: Strategisch energiemanagement praktisch uitgelegd

M obiel: +3 2 (4 6 8 ) 1 5 5 8 0 1e- mail: inf o@ lodedenecker.comLo d e D e n ec k e r 2PAG in a

Ba in & C o mpa n y

2 0 1 3

[

E nergy ef f iciency is an option today, but it’s likely to be a necess ity very soon.

Page 3: Strategisch energiemanagement praktisch uitgelegd

M obiel: +3 2 (4 6 8 ) 1 5 5 8 0 1e- mail: inf o@ lodedenecker.comLo d e D e n ec k e r 3PAG in a

E n e r g ie be s pa r in g z o n d e r in t e l e v e r e n o p

• C omf ort van medewerkers en belanghebbenden

• K waliteit van service en producten

me e r d a n e n e r g ie

• H ogere productiviteit, klantentevredenheid, verkoop

• O ok water, af val…

me e r d a n R E G

• (M acro) economische evoluties volgen

• E nergiemix en – aankoop, piekbeheer,demandresponse, …

• Lange termijn strategie

Uit g a n g s Ged ac h t eMijn visie

Page 4: Strategisch energiemanagement praktisch uitgelegd

M obiel: +3 2 (4 6 8 ) 1 5 5 8 0 1e- mail: inf o@ lodedenecker.comLo d e D e n ec k e r 4PAG in a

St u d ies bespar in g en

M cK insey 2 0 1 0 (Agoria) I ndustrie B elgië 2 0 1 0 -

2 0 3 0

M cK insey 2 0 1 0 (Agoria) B edrijf s - en publieke

gebouwen B elgië 2 0 1 0 -2 0 3 0

E U D atabase on E nergy S aving P otentialsI ndustrie E U - 2 7

2 0 1 4 - 2 0 3 0

- 58%

- 22 %

- 10 ,4 %

P

Page 5: Strategisch energiemanagement praktisch uitgelegd

M obiel: +3 2 (4 6 8 ) 1 5 5 8 0 1e- mail: inf o@ lodedenecker.comLo d e D e n ec k e r 6PAG in a

T r ia sE n e r g e t ic a

Page 6: Strategisch energiemanagement praktisch uitgelegd

M obiel: +3 2 (4 6 8 ) 1 5 5 8 0 1e- mail: inf o@ lodedenecker.comLo d e D e n ec k e r 7PAG in a

Ho e d u u r z ame bespar in g en r ea l is er en ?

G eïntegreerde aanpak die verder gaat dan het puur technische

S teun van directie en topmanagement

E nergiemanager op D irectie en/of M anagement niveau

M otivatie en betrokkenheid van de medewerkers

Af delingen (M arC om, H R , P roductie …)

.

G radueel uitbouwenB eheersbaar

S trategisch gekozen(eerst inventarisatie)

I nventarisatie + meetgegevens + input medewerkers Actie

besparingO nderhoud

(To p)ma n a g e me n t B e t r o k k e n h e id Me t e n = w e t e n O pv o l g e n + a c t ie

Page 7: Strategisch energiemanagement praktisch uitgelegd

M obiel: +3 2 (4 6 8 ) 1 5 5 8 0 1e- mail: inf o@ lodedenecker.comL o d e D e n e c k e r 8PA G in a

E n s u r e t o p ma n a g e me n t s u ppo r t

U nless the C E O shows strong and ongoing enthusiasm f or energy ef f iciency, middle managers will show lackluster support f or an ef f ort that delivers only marginal savings .

Al ig n r e s po n s ibil it ie s a n d bu d g e t s

O f ten, one unit must invest in ef f iciency while another unit reaps the savings —a problem if the program’s budget is distributed throughout the company. G iving the program its own budget responsibility can help organizations avoid thisf ragmentation.

C r e a t e d a t a t r a n s pa r e n c y a n d in s t a l l t a r g e t t r a c k in g

C ompanies of ten have to set up new metrics and tools to measure energy consumption and to quantif y the success and benef its of ef f iciency programs.

3 r ea s o n s w h y En er g y pr o g r a ms f ailB ain & C ompany 2 0 1 3

H idden treasure - W hy energy ef f iciency deserves a second look.

Page 8: Strategisch energiemanagement praktisch uitgelegd

M obiel: +3 2 (4 6 8 ) 1 5 5 8 0 1e- mail: inf o@ lodedenecker.comLo d e D e n ec k e r 9PAG in a

Mo t iva t ie & sen sibil iser in g

C o mmu n Ic a t ie

[

S MAR T C oncrete doelstellingen

S u bme t e r in g• E f fect van acties is

direct z ichtbaar• R esultaten tonen

D o e lD oel en strategie(samen) opstellen en communiceren

Amba s s a d e u r S

R e s pec t• D ankbaarheid en waardering• V riendelijkheid• B ijs turen waar nodig• I nput & f eedback• B onus

Po s it ie v e n e v e n e f f ec t e n

• B eter werkklimaat• E f f iciëntere productie• K waliteitsverhoging• H erinvestering (deel)

besparing 1

*

K

Ð

Ü

• D enken, werken, boodschapuitdragen

• I n de bloemetjes zetten

Page 9: Strategisch energiemanagement praktisch uitgelegd

M obiel: +3 2 (4 6 8 ) 1 5 5 8 0 1e- mail: inf o@ lodedenecker.comLo d e D e n ec k e r 10PAG in a

Mo t iva t ie & Au t o mat iser in g

R esultaat

B etrokkenheid

W erkdrukAutomatisatie

Page 10: Strategisch energiemanagement praktisch uitgelegd

M obiel: +3 2 (4 6 8 ) 1 5 5 8 0 1e- mail: inf o@ lodedenecker.comLo d e D e n ec k e r 11PAG in a

Met en is w et en

C ontinueS u b-

me t e r in g

K e n n is

D ime n s io n e r in g

Y

V o o r s t e l l in g

F

O pv o l g in g

In v e n t a r is a t ie

E

S l u ip-V e r br u ik

v

B u d g e t

Ü

Page 11: Strategisch energiemanagement praktisch uitgelegd

M obiel: +3 2 (4 6 8 ) 1 5 5 8 0 1e- mail: inf o@ lodedenecker.comLo d e D e n ec k e r 12PAG in a

Met en is W et enB elang van gedetailleerde submetering

0

20

40

60

80

100

120

140

0:0

0:0

00

:00

:00

0:0

0:0

00

:00

:00

0:0

0:0

00

:00

:00

0:0

0:0

00

:00

:00

0:0

0:0

00

:00

:00

0:0

0:0

00

:00

:00

0:0

0:0

00

:00

:00

0:0

0:0

00

:00

:00

0:0

0:0

00

:00

:00

0:0

0:0

00

:00

:00

0:0

0:0

00

:00

:00

0:0

0:0

00

:00

:00

0:0

0:0

00

:00

:00

0:0

0:0

00

:00

:00

0:0

0:0

00

:00

:00

0:0

0:0

00

:00

:00

0:0

0:0

00

:00

:00

0:0

0:0

00

:00

:00

0:0

0:0

00

:00

:00

0:0

0:0

00

:00

:00

0:0

0:0

00

:00

:00

0:0

0:0

00

:00

:00

0:0

0:0

00

:00

:00

0:0

0:0

00

:00

:00

kW

Tijd

+1 0 9 %+1 0 %

+1 5 %

Teveel verbruik > 5 .0 0 0 € per jaarP reventieve maatregelen door programmatie

Page 12: Strategisch energiemanagement praktisch uitgelegd

M obiel: +3 2 (4 6 8 ) 1 5 5 8 0 1e- mail: inf o@ lodedenecker.comLo d e D e n ec k e r 13PAG in a

Met en is w et enB elang van visuele voorstelling meetgegevens

M achinekamer

C ellen

24 %

24 %

Page 13: Strategisch energiemanagement praktisch uitgelegd

M obiel: +3 2 (4 6 8 ) 1 5 5 8 0 1e- mail: inf o@ lodedenecker.comLo d e D e n ec k e r 14PAG in a

48,4 1%60 ,72% 63,86%

- 20 %

Met en is W et enP arameter: compressoren/totaal verbruik

2 0 0 9 2 0 1 0 2 0 1 1 kW h

I nvestering in programmatie 1 .5 0 0 €B esparing: 4 2 5 M W h of 4 5 .0 0 0 €

TV T: 8 dagen

Page 14: Strategisch energiemanagement praktisch uitgelegd

M obiel: +3 2 (4 6 8 ) 1 5 5 8 0 1e- mail: inf o@ lodedenecker.comLo d e D e n ec k e r 15PAG in a

Met en is W et enG asverbruik kantoorgebouw

+1 0 %

+1 5 %

4 ,5 % van het gasverbruik in jun- jul- aug

0,00%

5,00%

10,00%

15,00%

20,00%

25,00%

Januari Februari Maart April Mei Juni Juli Augustus September Oktober November December

Page 15: Strategisch energiemanagement praktisch uitgelegd

M obiel: +3 2 (4 6 8 ) 1 5 5 8 0 1e- mail: inf o@ lodedenecker.comL o d e D e n e c k e r 17PA G in a

Bij k o men d e g r o o t h ed en met en

G r o o t -h e d e n

W armte - S toom

Wa t e r

Pr o d u c t ie E l ec t r ic it e itW indP VW K K…

Pe r s l u c h t

Ko e l in g

Pr o c e s pa r a me t e r s

TemperaturenAantallen

Ü

Page 16: Strategisch energiemanagement praktisch uitgelegd

M obiel: +3 2 (4 6 8 ) 1 5 5 8 0 1e- mail: inf o@ lodedenecker.comLo d e D e n ec k e r 18PAG in a

26.368

37.0 23

50 .857

19.60 0

8.180 8.4 67 5.659

1 2 3 4 5 6 7

E v o l u t ie v er br u ik H2O

P roductie en kwaliteit ⇑D agelijkse opvolging

- 9 0 %

Page 17: Strategisch energiemanagement praktisch uitgelegd

M obiel: +3 2 (4 6 8 ) 1 5 5 8 0 1e- mail: inf o@ lodedenecker.comLo d e D e n ec k e r 19PAG in a

Re l ig h t in g Lo o d s

6 3 % door

(D ALI ) sturing

P raktischekennis

+Lichtstudie

s

P ositieveE f f ecten

J

PVE conomischE cologisch

TC O

b

80 % o f 1130 mW h10 0 .0 0 0 € / j a a r

T V T < 2 j a a r

O pvolgingverbruiken &instellingen

€G

Page 18: Strategisch energiemanagement praktisch uitgelegd

M obiel: +3 2 (4 6 8 ) 1 5 5 8 0 1e- mail: inf o@ lodedenecker.comLo d e D e n ec k e r 20PAG in a

Be l a n g St u r in g en v isual isat ie

H V AC0 ,4 2

0 ,1 9

0,00

0,05

0,10

0,15

0,20

0,25

0,30

0,35

0,40

0,45

1 2 3 4 5 6

• Halver ing energieverbruik/graaddag• D al ing van w armt everbruik met 5 8 % of

5 7 5 M W h• Verhoging comf or t

Page 19: Strategisch energiemanagement praktisch uitgelegd

M obiel: +3 2 (4 6 8 ) 1 5 5 8 0 1e- mail: inf o@ lodedenecker.comLo d e D e n ec k e r 21PAG in a

E n er g ieman ag erI ntegratie van verschillende vaardigheden

Po l y v a l e n t• Technieken

• B esparing• P roductie• R ecuperatie

• P rocessen

St r a t eg ie

• E nergiestrategie vsstrategie bedrijf

• E nergiemix en - aankoop• C oncurrentie (schaliegas…)

B e s t u d e r e nB e r e k e n e n

D o o r z e t t e n

Sa me n w e r k e n

C ontact met allebetrokken binnenen buiten bedrijf

Pr a c t is c hW erkvloer

L e e r g ie r igE x pe r ime n -t e r e n

Ov e r t u ig e n• N oodzaak investering• Juiste investering• G edrag veranderen

O pv o l g e nI nstellingenO nderhoudG edrag

> 7

E

( i]

(

• I nventariseren• M eten• D imensioneren• C omponenten• S turing• TC O

• D enken• D urven• D oen

Page 20: Strategisch energiemanagement praktisch uitgelegd

M obiel: +3 2 (4 6 8 ) 1 5 5 8 0 1e- mail: inf o@ lodedenecker.comLo d e D e n ec k e r 22PAG in a

B l ij v e n d eE n e r g ie - e n

k o s t e n -r e d u c t ie

xK ennisoverdracht

K ennisopbouw

O pzetten van en integratie in structuren• K waliteitsparameters• B enchmarks• R apportering

Page 21: Strategisch energiemanagement praktisch uitgelegd

M obiel: +3 2 (4 6 8 ) 1 5 5 8 0 1e- mail: inf o@ lodedenecker.comLo d e D e n ec k e r 23PAG in a

V e r s c h il t u s s e n

• N oodplan

• Af schakelplan

• Automatisch af schakelplan

V o o r be r e id e n

• N oodgenerator (onderhoud en f uel! ) en U P S : welkeverbruikers?

• V eiligheid (brand, lif ten, toegangscontrole…)

• P roductieprocessen: (gecontroleerd) af schakelen

• H oe en wie opschakelen (B A5 )?

me e r in f o

• www.winterklaar.be

G a a t h et l ic h t Uit ?

Page 22: Strategisch energiemanagement praktisch uitgelegd

Lode D eneckerI nf o@ lodedenecker.com

0 4 6 8 /1 5 5 8 0 1

Bed a n k tV o o r u w

a a n d a c h t