Zwijndrecht infomagazine maart 2014

24
1 ZWIJNDRECHT INFOMAGAZINE MAART 2014

description

 

Transcript of Zwijndrecht infomagazine maart 2014

Page 1: Zwijndrecht infomagazine maart 2014

1

ZWIJNDRECHT INFOMAGAZINEMAART 2014

Page 2: Zwijndrecht infomagazine maart 2014

1

ZWIJNDRECHT

INFOMAGAZINEMAART 2014

Tijdens de schoolvakanties kunnen kinderen en jongeren in Zwijndrecht deelnemen aan ontelbare ontzettend plezante activiteiten. Voor het bege­leiden van al dat leuks is de jeugd­dienst steeds op zoek naar nieuwe monitoren.

Wat bieden we?Pret, nieuwe vriend(inn)en, vormingsmo-menten, ondersteuning, een perfecte antivervelingsmethode tijdens de school-vakanties, schitterende herinneringen, gratis drankjes in Den Trechter, eten, bedankingsmomenten, teambuildings en een vrijwilligersvergoeding.

Grabbelpas en speelplein ‘t RavotterkeGrabbelpas bestaat uit allerlei activiteiten zoals crea’s en knutselactiviteiten, uitstap-pen, muziek, roefels en spelen. Monitoren begeleiden deze activiteiten en bereiden ze af en toe voor. Grabbelpas is voor kinderen van 5 tot 16 jaar.

Speelplein ‘t Ravotterke bezorgt kinderen in de paas- en zomervakantie de tijd van hun leven: bosspelen, kringspelen, knutselen, waterspelen, bouwen, trampolinespringen, gezelschapsspelen, enzovoort, als er maar gespeeld wordt. De speelpleinmonitoren zijn een hechte groep enthousiaste jongeren. Zij steken deze zotte spelen in elkaar en bege-leiden op weekbasis. Speelplein ‘t Ravotter-ke is voor kinderen van 5 tot 14 jaar.

Prettig gestoord, enthousiast en speelsEen belangrijke voorwaarde is dat je 16 jaar moet zijn, of 16 moet worden in het jaar dat je start. Een attest Animator in het jeugdwerk of ervaring is een pluspunt, maar zeker niet het belangrijkste. De jeugddienst is vooral op zoek naar monitoren die goes-ting hebben om onze kinderen en jonge-ren een toffe tijd te bezorgen. Een ideale monitor is prettig gestoord en heeft zin voor verantwoordelijkheid en initiatief.

COVER

VERSPEEL JE VAKANTIE!

Jeugddienst zoekt monitoren

MEER INFOjeugddienst - 03 250 49 82 - [email protected]

2

CONTACTGEGEVENS

Gemeente Binnenplein 103 250 48 [email protected]

elke werkdag 09.00 - 12.00 u.dinsdagavond 17.30 - 19.30 u.woensdag 14.00 - 16.00 u.

Je kunt ook vooraf een afspraak maken.

College van burgemeester en schepenen Als je burgemeester André Van de Vyver of één van de schepenen wil spreken, neem je contact op met het kabinet op 03 250 48 14.

OCMW Dorp Oost 4503 250 18 18 [email protected]

elke werkdag 09.00 - 12.00 u.dinsdagavond 17.30 - 19.00 u.

Je kunt ook vooraf een afspraak maken.

OCMW-voorzitter Als je OCMW-voorzitter Chris Vermeulen wil spreken, neem je contact op met het onthaal van het OCMW, 03 250 18 18.

Lokale Politie Pastoor Coplaan 22203 250 64 [email protected]

weekdagen 07.00 - 22.00 u.zaterdag & zondag 07.00 - 13.00 u.

COLOFON

Gemeentelijk informatieblad, verschijnt 11x per jaar

RedactieadresCommunicatiedienstGemeente ZwijndrechtBinnenplein 1, 2070 Zwijndrecht03 250 49 [email protected]

Verantwoordelijke uitgeverAndré Van de VyverMolenstraat 208, 2070 Zwijndrecht

Page 3: Zwijndrecht infomagazine maart 2014

3

Het gemeentebestuur werkt nauw samen met de lokale politie om de schoolomgevingen zo veilig en gezond mogelijk te maken. Sinds 1 oktober vorig jaar is de Paul Van Goethemstraat bij de begin- en einduren van de Sint-Martinusschool afgesloten voor gemotoriseerd verkeer. De directie van de school en de vele ouders waarderen deze maatregel zeer sterk.Daarenboven zorgt de heraanleg van de verbinding Pastoor Coplaan-Paul Van Goethemstraat voor een fraaie toegangsweg naar deze school. Door het veelvuldig gebruik van deze zogenoemde trage weg dringen zich echter bijkomende maatregelen op aan het kruispunt Pastoor Coplaan-Boomgaardstraat.Een derde ingreep omvat het aanpassen van de bushaltes. De halte aan de Verbindingstraat wordt verplaatst naar de nabijheid van dit kruispunt. De bussen zullen halt houden op de rijweg zodat het verkeer op de Pastoor Coplaan wordt gestremd en bijgevolg veiliger wordt. Tevens wordt het voetpad aangepast zodat het ook voor voetgangers en fietsers veiliger wordt. Bijkomend komt er ook een bushokje om het comfort van de gebruikers van het openbaar vervoer te verbeteren. Om de hinder te beperken, vinden de werken plaats tijdens de paasvakantie.In een later stadium volgen nog bijkomende aanpassingen aan het kruispunt.

André Van de Vyverburgemeester

Een veilige en gezonde schoolomgeving

COLUMN

Zwijndrecht ZwaastSchrijf je kinderen nu in

Vanaf maandag 10 maart kun je je kinderen weer inschrijven voor een heleboel leuke activi-teiten in de paasvakantie.Vanaf 18 u. kun je online in-schrijven op http://zwijndrecht.grabbis.be. Je kunt tussen 18 en 19.30 u. ook langskomen aan de vrijetijdsbalie in het administratief centrum. Als je voor de eerste keer onli-ne wil inschrijven, moet vooraf eerst even registreren bij de vrijetijdsbalie.

MEER INFO03 250 49 [email protected]

Workshop paasbloem-stukken maken

Het voorjaar komt eraan en dus ook Pasen. Heb je zin om een leuk paasbloemstuk te maken? Dan kun je hiervoor terecht in het lokaal dienstencentrum Houtmere.Zowel op donderdag 20 maart als op donderdag 27 maart heb je om 13 u. de kans om deze workshop te volgen. Je kunt kiezen uit drie ontwerpen die je kunt aanpassen naar eigen smaak.

4 euro per workshop, inclusief één kop koffie of theeInschrijven kan vanaf maandag 24 februari aan de balie van het dienstencentrum.Het materiaal voor de workshop moet je zelf aankopen en meebrengen. Bij inschrijving krijg je een materiaallijstje mee voor het bloemstuk van je keuze.

MEER INFO03 250 18 36 [email protected]

EARTH HOURDoe jij ook het licht uit?

Tijdens Earth Hour om 20.30 u. op zaterdag 29 maart gaat overal ter wereld één uur het licht uit. Met deze actie geven elk jaar meer dan één miljard mensen wereldwijd symbolisch aan dat de strijd tegen de klimaatveran-dering iedereen aangaat.

Ben jij bekommerd om de opwarming van de aarde? Wil jij helpen door je energiever-bruik te verminderen? Doof je verlichting tijdens Earth Hour en hou een lowimpactfeestje.

MEER INFOwww.wwf.be/earthhour

RECHTZETTINGThe Jacquelines op 28 februari in OC ‘t Waaigat

In het infomagazine van vorige maand sloop een klein foutje. Het optreden van The Jacquelines in OC ‘t Waaigat vond niet plaats op zaterdag 1 februari, maar wel op vrijdag 28 februari om 20 u.Wie dus dacht het optreden gemist te hebben, kan alsnog gaan.

RESERVATIES EN INFOOC ‘t Waaigat – 03 250 49 [email protected]

Page 4: Zwijndrecht infomagazine maart 2014

Koester je toekomst. De slagzin van gemeente Zwijndrecht klinkt iedereen bekend in de oren. Zwijndrecht wil zorg­zaam zijn voor alle inwoners zonder iemand uit te sluiten. Zwijndrecht wil een sociaal beleid voeren waarin iedereen meetelt. Kinderen en jongeren mogen dus zeker niet over het hoofd gezien worden, zij verdienen juist extra aan­dacht. Omdat we dit goed willen aanpakken, starten we met een onderzoek.

Situatie in ZwijndrechtJaarlijks worden verschillende elementen van maatschap-pelijke kwetsbaarheid onderzocht. Zwijndrecht zit sinds 2013 boven het Vlaamse gemiddelde. Met de steun van de Vlaamse overheid plannen we verschillende acties om de pijnpunten in kaart te brengen en om ze aan te pakken.

Wat is maatschappelijke kwetsbaarheid? De maatschappij verwacht dat mensen zich gemakkelijk aanpassen, hun kwaliteiten benutten om zich te onder-scheiden en over voldoende kennis en vaardigheden beschikken om hun mannetje te staan.

Onze samenleving biedt heel wat kansen aan jongeren. Voor iedereen zijn er mogelijkheden en uitdagingen. De maatschappij staat jongeren bij met specifieke vorming en hulpverlening op maat. Dit moet jongeren klaarmaken om er volwaardig deel van uit te maken. Voor sommige jongeren bieden kansen zich spontaan aan. Hobby’s, vrien-den, een diploma, een job, het komt allemaal vanzelf. Voor anderen lijken deze dingen onbereikbaar. Er ontstaat een kloof tussen jongeren die zich vlot in de samenleving be-wegen en jongeren waarvoor dit niet zo vanzelfsprekend is. Mensen die er niet in slagen om de weg naar vorming en hulpverlening te vinden, noemt men maatschappelijk kwetsbaar.

ZWIJNDRECHT KOESTERT DE TOEKOMST VAN JONGEREN

Jong zijn is niet gemakkelijk

Het tempo van onze maatschappij ligt enorm hoog, en niet iedereen wil of kan dit volhouden. Zo gebeurt het regelmatig dat kinderen en jongeren uit de boot vallen. Thuis loopt niet alles gesmeerd, de school heeft geen antwoord op prangende vragen, een hobby in clubverband is moeilijk vol te houden, een job vinden lijkt onmoge­lijk, samenleven in de buurt zorgt voor vuurwerk. Maar de samenleving: die draait gewoon door.

We willen achterhalen welke jongeren extra aandacht verdienen.

4

Page 5: Zwijndrecht infomagazine maart 2014

5

ZWIJNDRECHT KOESTERT DE TOEKOMST VAN JONGEREN

Door vragen te stellen aan jou als bewoner van Zwijndrecht, wil Arktos achterhalen hoe jij en je buren zelf je buurt en gemeente ervaren.

Deze jongeren worden vooral met de negatieve aspec-ten van maatschappelijke instellingen geconfronteerd. Ze hebben bijvoorbeeld problemen op school, komen op een negatieve manier in aanraking met politie en gerecht, vinden geen plek op de arbeidsmarkt, enzovoort. Door al deze negatieve ervaringen verliezen ze hun vertrouwen in de maatschappij. Dat negatieve beeld zorgt er dan weer voor dat deze jongeren minder snel in contact komen met hulpverlening. Ze zijn niet op de hoogte van hun rechten en kunnen niet optimaal gebruikmaken van de mogelijkhe-den die hen worden aangeboden.

Het is belangrijk om aandacht te besteden aan dit pro-bleem en ervoor te zorgen dat iedereen dezelfde kan-sen krijgt. Er moeten structurele oplossingen gevonden worden. Dit is een opdracht voor de hele samenleving: overheid, professionals, onderwijs, werkgevers, jeugdwerk, enzovoort.

Hoe gaat Zwijndrecht hier mee om?Zwijndrecht werkt samen Arktos vertrekt vanuit het po-tentieel van élk kind en élke jongere. Arktos gelooft in een samenleving die kansen biedt aan iedereen.

We starten met een vooronderzoek om de situatie in Zwijn-drecht in kaart te brengen. Hierbij is het belangrijk om inzicht te verkrijgen in de leefwereld van maatschappelijk kwetsbare kinderen en jongeren in Zwijndrecht. We willen achterhalen welke jongeren extra aandacht verdienen en of er ook buurten zijn met meer maatschappelijk kwets-bare kinderen en jongeren. Dit onderzoek gebeurt met aansturing van een projectgroep waarin diverse gemeente-lijke diensten, politie en OCMW vertegenwoordigd zijn en zal resulteren in een actieplan op maat.

AnalyseHet onderzoek bestaat uit twee grote delen. Eerst onder-zochten we enkele cijfers. Onderwijs, gezinsinkomen, huis-vesting of gezinssamenstelling hebben een grote invloed op het dagelijks leven van een kind of jongere. Deze cijfers werden verzameld en geanalyseerd.Op basis daarvan worden op een stratenplan bepaalde punten aangegeven met oranje en rode knipperlichten. Dit zijn de plaatsen in Zwijndrecht waar er mogelijk extra aan-dacht moet gaan naar maatschappelijk kwetsbare kinderen en jongeren.

Vragen stellenHet tweede luik is een kwalitatief onderzoek. Door vra-gen te stellen aan jou als bewoner van Zwijndrecht, wil Arktos achterhalen hoe jij en je buren zelf je buurt en gemeente ervaren. “Hoe is het om hier te wonen? Van welke voorzieningen maak je gebruik? Ondervind je problemen? Zijn er conflicten?...” Arktos beperkt zich bij deze interviews niet enkel tot kinderen/jongeren en hun ouders, maar wil graag zoveel mogelijk mensen horen. Vanaf maart kun je dus Arktosmedewerkers tegenkomen op straat, aan de deur of in je vereniging.

Het volledige onderzoek wordt uitgevoerd met de groot-ste zorg voor je privacy. Naar schatting zal het deze zomer volledig afgerond zijn en kunnen er dan concrete en onderbouwde suggesties geformuleerd worden voor een meerjarenplan in Zwijndrecht.

MEER INFO jeugddienst – 03 250 49 80 – [email protected]

Page 6: Zwijndrecht infomagazine maart 2014

6

Wordt jouw voortuin een groene oase of een kleurrijk bloemenparadijs? Schrijf je voor 15 maart in voor de wedstrijd en maak kans op een mooie prijs.

De jury bezoekt de deelnemende voortuintjes verschillende keren tussen april en 15 september. Op 1 oktober om 19 u. vindt de prijsuitreiking plaats in het administratief centrum met aansluitend een receptie.

InschrijvenJe kunt inschrijven tot 15 maart. Het wedstrijdreglement en het inschrijvingsformulier vind je op www.zwijndrecht.be en aan de onthaalbalies van het administratief centrum, het departement grondgebiedszaken en OC ‘t Waaigat.

Waarom een groene voortuin?Met deze wedstrijd roept de gemeente op om je voortuin niet te verharden, maar aan te leggen met groen. Aanplantingen voeren regenwater beter af, ze verhogen de biodiversiteit waardoor de natuur een grotere kans krijgt. Je krijgt ook een groener straatbeeld dat bovendien mooier, veiliger en rustiger oogt.

MEER INFOTechnische dienst - 03 250 48 71

WEDSTRIJD

De mooiste voortuin

6

TUINIEREN EN ONTMOETENGeef je op voor een volkstuintje in Nieuwland

Bij de herinrichting van de speelzone in de wijk Nieuwland werd ook plaats voorzien voor volkstuintjes. In een volkstuin krijgen tuinierliefhebbers de ruimte om zelf planten, bloemen, groenten en fruit te kweken.

Deze buurtmoestuin meet alles samen ongeveer 25 bij 25 meter. Er zijn zeven plantvakken gevuld met teelaarde en er is een composteerplek. Voorlopig werden de plantvakken ingezaaid met bijenminnende planten, pompoenen en enkele andere groenten.

BegeleidingVELT, de vereniging voor Ecologisch Leven en Tuinieren, begeleidt de opstartfase met een lessenreeks en praktijkbegeleiding gedurende twee seizoenen.

Mee tuinieren?Bezorg vóór 31 maart je naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres aan de milieudienst.Je krijgt dan een uitnodiging voor de eerste informatiebijeenkomst met alle geïnteresseerden.

INSCHRIJVENMilieudienst – 03 250 48 85 – [email protected]

Page 7: Zwijndrecht infomagazine maart 2014

7

Sinds enkele jaren is de gemeente Zwijndrecht druk bezig om de nodige stappen te zetten om de verwaarloosde en onderbenutte gronden in de Kerkstraat in Burcht te ontwikkelen. Dit past binnen het masterplan Dorp aan de Stroom.

Een eerste project binnen dit masterplan omvat de herontwikkeling van een voormalig petroleumdepot en aangrenzende terreinen tot een watergebonden woonproject. De projectontwikkelaar heeft hiervoor bij de Vlaamse overheid een aanvraag ingediend voor het afsluiten van een brownfieldconvenant. Daarom vindt er een informatie- en inspraakmoment plaats waarin je de nodige toelichting krijgt over het project. Bijkomend kun je daar vragen stellen, opmerkin-gen maken en bezwaren formuleren. Met al die vragen, opmerkingen en bezwaren wordt rekening gehouden bij de definitieve sluiting van de brownfieldconvenant.

dinsdag 18 maart om 19 u. in het administratief cen-trum, Alfred Ostzaal

MEER INFO03 250 48 75 – [email protected]

Brownfieldconvenant voor terreinen KerkstraatInfovergadering op dinsdag 18 maart

Zwinkelfacebooker van de maandErika doet haar aankopen in Zwijndrecht

Erika De Motte is de Zwinkelfacebooker van de maand maart. Op de facebookpagina van Zwinkelen lees je over haar winkelervaringen.

Erika komt uit een familie met enkele zelfstandigen. Ze is dus al heel lang fan van de middenstand en daarom doet ze haar boodschappen in eerste instan-tie bij de lokale winkels. Zwinkelen heeft volgens haar alleen maar voordelen.

Hou de facebookpagina in de gaten: www.facebook.com/Zwinkelen

Wil jij ook graag eens de Zwinkelenpagina beheren?Stuur snel een mailtje naar [email protected]. Stel je kort voor en bezorg ons een leuke foto. Of bel naar 03 250 48 15. Om je op weg te helpen, krijg je een Kadobon Zwijndrecht en een veertigtal kortingsbons van handelaars die je vrij mag besteden.

7

Page 8: Zwijndrecht infomagazine maart 2014

888

© Thomas De Boever

Page 9: Zwijndrecht infomagazine maart 2014

• vrijdag 14 maart tussen 7 en 9 u. aan de schoolpoort van de Krinkelrups.

• zaterdag 22 maart van 10 tot 15 u. in de Wereldwinkel, Statiestraat 38

• zaterdag 22 maart na de misviering van 17.30 u. aan de Sint-Martinuskerk

• zondag 23 maart na de misviering van 10.30 u. aan de Heilig Kruiskerk

• dinsdag 25 maart om 20 u. tijdens de Nacht van de Geschiedenis in de bibliotheek

• vrijdag 4 april van 20 tot 22 u. bij Fotoclub Optika in het Oud Gemeentehuis. Daar kun je ook genieten van een diapresentatie over Broederlijk Delen.

9

Halt aan erosieHet binnenland van Senegal werd decennialang verwaarloosd. Het is uitgedroogd en door erosie aangetast. Lokale boerenfederaties, ondersteund door Broederlijk Delen, weten stilaan het tij te keren.Met man en macht worden dijkjes aangelegd, zodat de hevige stortregens tijdens het korte regenseizoen in de bodem kunnen dringen, in plaats van de toplaag weg te spoelen. Mits efficiënt watergebruik is tuinbouw mogelijk. De oogst brengt vooral gierst en bonen voor eigen verbruik voort en extra’s zoals pinda’s en ajuinen voor de lokale markten. Zaaigoed bekomt men via een microkre-dietsysteem. Een vrouwencoöperatief koopt groenten op om ze op de markt te brengen. Elders zorgt een boomkwekerij voor de verdeling van jonge boomscheu-ten in de regio.

Inzetten op eigen voedselvoorzieningBroederlijk Delen en haar lokale partnerorganisaties geloven meer dan ooit in de rol van het platteland. Alleen als het daar leefbaar wordt, kan de vlucht naar de steden voorkomen worden. De campagne draagt dit jaar dan ook de veelbetekenende titel Toekomst planten. Zonder eigen voedselvoorziening en bescherming van de bodem is er geen toekomst in het binnenland. Dat hebben nu ook de grote organisaties zoals het Internationaal Monetair Fonds (IMF), de Wereldbank en de landbouworganisatie van de VN (FAO) begrepen. Decennialang hebben zij het Zuiden

opgelegd om exportgewassen te telen en basisvoedsel in te voeren. Zij zien nu in dat dit niet de juiste koers was. Het FAO heeft 2014 zelfs uitgeroepen tot Internationaal jaar van de familiale landbouw.

Broederlijk Delen steunenNeem deel aan de Solidariteitsmaaltijd op 30 maart in WZC Regenboog (zie kalender).Of kom langs op één van de Koffiestops voor een kopje koffie, thee of frisdrank met een passende versnapering.

Campagne Broederlijk Delen 2014 PLANt DE TOEKOMST

Hoe plan je als jongere je toekomst in een land als Senegal? Wegtrekken naar de sloppenwijken van de steden of toch proberen om in het binnenland een toekomst uit te bouwen?

Ibrahima uit Senegal (foto) keerde na miserabele jaren in de stad terug naar zijn geboortestreek. Hij is er nu van overtuigd dat zijn toekomst en die van ve­len met hem op het platteland ligt. Met hard knok­ken en een goede samenwerking moet dat lukken.

“Met man en macht worden dijkjes aangelegd, zodat de hevige stortregens tijdens het korte regenseizoen in de bodem kunnen dringen.„

“Kom langs op één van de Koffiestops en steun Broederlijk Delen. „

MEER INFOwww.broederlijkdelen.be

Page 10: Zwijndrecht infomagazine maart 2014

101010

In een gemeente bestaat overlast vaak uit kleinere over­tredingen. Het gaat om hinderlijke of ergerlijke zaken zoals hondenpoep, zwerfvuil of lawaai. Je vindt een over­zicht in het gemeentelijk politiereglement. Vroeger werd het parket of het gerecht ingeschakeld om ertegen op te treden. Sinds 2006 kan de gemeente zelf administratieve sancties opleggen en hiermee snel en efficiënt optreden tegen overlast.

ActueelDe voorbije maanden verschenen er regelmatig berichten in de pers over de gemeentelijke administratieve sancties, kortweg GAS. Aanleiding hiervoor was de nieuwe GAS-wet die op 1 januari 2014 in werking trad. Elke gemeente blijft ook nu zelf beslissen welke regels ze in haar politiereglement opneemt en of ze de inbreuken daarop wil bestraffen met een geldboete of een andere sanctie.

LeeftijdsgrensVoor Zwijndrecht verandert er niet veel. De politie stelt de inbreuken op het politiereglement verder vast. Voor het op-leggen van de sancties blijft de gemeente een beroep doen op het intergemeentelijk samenwerkingsverband Igean. Een jurist in dienst van Igean treedt op als sanctionerend ambtenaar.

De leeftijdsgrens voor minderjarigen blijft behouden op 16 jaar en wordt dus niet verlaagd tot 14 jaar. Ook aan het maximumbedrag van de boete verandert niets. Voor een meerderjarige is de maximumboete 250 euro, voor een min-derjarige van 16 tot 18 jaar is dat 125 euro.Om de overtreder de kans te bieden de schade die hij heeft aangebracht te herstellen of te vergoeden, blijft een bemid-delingsprocedure mogelijk. Voor minderjarigen is de bemid-delingsprocedure altijd verplicht.

Nu ook gemeenschapsdienst mogelijkVoortaan kan ook een gemeenschapsdienst opgelegd worden. Dit is een opleiding en/of een onbetaalde prestatie onder toezicht van de gemeente die uitgevoerd wordt uitge-voerd voor een gemeentedienst of voor een instantie die de gemeente aanduidt.

De burgemeester kan nu ook een plaatsverbod van één maand opleggen aan een persoon die de orde verstoort of herhaaldelijke overtredingen op het politiereglement begaat op dezelfde plaats of bij dezelfde gebeurtenis.

Je vindt het volledige, aangepaste politiereglement op www.zwijndrecht.be

GAS-boetes uitgelegd

Page 11: Zwijndrecht infomagazine maart 2014

11

TRAVESTIESHOW

Voor de vijfde keer op rij organiseert het dienstencen-trum Houtmere een travestieshow. Drie professionele travestieartiesten uit het gezelschap van Cabaret Follies brengen een gevarieerde show met fantastische kostuums, grappige acts, zang en dans.

vrijdag 25 april van 14 tot 17 u.dienstencentrum Houtmere, Houtmere 27

9 euro, te betalen bij inschrijvingInschrijven is verplicht en kan vanaf maandag 10 maart in de cafetaria van Dienstencentrum Houtmere.

MEER INFO03 250 18 36 - [email protected]

11

NACHT VAN DE GESCHIEDENISDe val van Antwerpen, anno 1914“Wat wisten zij anders van de oorlog dan wat zij op hun comfor-tabele kamers in hun Antwerpse kranten hadden gelezen? Daarin stond gisteren nog dat de dingen er goed voor stonden, dat er helemaal geen reden was tot paniek…” ooggetuige Jozef Muls. Uit ‘Antwerpen 1914’ Thomas Maes.

De Nacht van de Geschiedenis besteedt dit jaar aandacht aan de herdenking van de Eerste Wereldoorlog. Kom kijken en luisteren naar een boeiende uiteenzetting, geïllustreerd met tekstfragmen-ten en beelden.Historicus en journalist Paul Verbraeken verzorgt de inleiding. Daarna is het de beurt aan oud-burgemeester van Antwerpen Bob Cools met zijn lezing ‘Antwerpen, een vergeten fase in WOI’.

dinsdag 25 maart om 20 u. Bibliotheek, Binnenplein 15 euro, 4 euro leden Davidsfonds, bib of Heemkundige Kring

Organisatie: Davidsfonds Zwijndrecht en Davidsfonds Burcht in samenwerking met Heemkundige Kring van Zwijndrecht en de bibliotheek

MEER INFOHedwig Van de Velde – 03 252 85 36 [email protected]

© Eugeen Van Mieghem11

Page 12: Zwijndrecht infomagazine maart 2014

Leren LoslatenInfonamiddag met Anne Vansteenkiste, mental Coach

Paasontbijtmaandag 7 april van 9 tot 11 u.

12

Dienstencentrum Houtmere nodigt je uit voor een overheerlijk en vers bereid paasontbijt. Het ontbijt is de belangrijkste maaltijd van de dag. Dus waarom er ook niet dubbel en dik van genieten met onbeperkt koffie of thee, een glaasje cava of sinaasappelsap, pistolets en sandwiches, minikoffiekoekjes, spek en eieren à volonté, gekookte eitjes en spiegeleieren op aanvraag. Als beleg is er choco, confituur, kaas en hesp.

9 euro per persoon, te betalen bij inschrijvingJe kunt inschrijven van 3 tot 30 maart in dienstencentrum Houtmere, Houtmere 27.

MEER INFO03 250 18 36 - [email protected]

Iedereen heeft wel eens iets wat hij of zij wil los-laten, bijvoorbeeld je onzekerheid, je kind of een gevoel zoals angst, verdriet of boosheid. Loslaten is nodig om te groeien op persoonlijk vlak. Als je iets loslaat, kun je kiezen voor iets nieuws, voor nieuwe mogelijkheden, nieuwe ervaringen. Maar dit is niet eenvoudig. Anne zal je tijdens deze interactieve voordracht leren hoe je oude zaken, belemmerende gedach-ten en rolpatronen gemakkelijker kunt loslaten. Je ontdekt hoe het werkt, wat het met je doet en hoe je dit een deel van je leven kunt maken.In deze voordracht kun je persoonlijke vragen stellen en is er mogelijkheid om ervaringen uit te wisselen.

dinsdag 25 maart om 14.30 u.dienstencentrum Houtmere, Houtmere 27gratis toegang

MEER INFO03 250 18 36 - [email protected]

Page 13: Zwijndrecht infomagazine maart 2014

Gemeente bereidt zich voor op sanering Fort Brosius

De gracht van het fort Brosius aan de Krijgsbaan is door­heen de geschiedenis door verschillende legers gebruikt als stortplaats van overtollige munitie. Nog voor de zomer start het Ministerie van Defensie met de sanering van die gracht. Alle munitie wordt deskundig verwijderd en weggevoerd. Om mensen in de omgeving snel te kunnen waarschuwen wanneer er toch iets zou mislopen, gaat de gemeente gebruikmaken van een nieuw alarmerings­systeem van het crisiscentrum van Binnenlandse Zaken.

DOVO, de explosievendienst van het Belgisch leger en een gespecialiseerd bedrijf zullen de munitie uit de slotgracht halen en met speciale transporten afvoeren naar een an-dere plaats waar ze op een veilige manier kan onschadelijk gemaakt worden. Hoewel alles tot in de puntjes is voorbe-reid, wil de gemeente goed voorbereid zijn als er toch iets zou misgaan. Snelheid is dan belangrijk.

Be-Alert, met een druk op de knopHet nieuwe alarmeringssysteem Be-Alert van het crisiscen-trum van Binnenlandse Zaken biedt die snelheid. Be-Alert is beschikbaar voor een aantal pilootgemeenten (waaronder Zwijndrecht) die het in realistische omstandigheden kun-nen gebruiken.

Met Be-Alert moderniseert het crisiscentrum de alarme-ringskanalen. Anders dan bij de Sevesosirenes die we kennen van de driemaandelijkse tests, kan Be-Alert een gesproken boodschap versturen naar mobiele en vaste telefoontoestellen. Die basisfunctie wordt aangevuld met de mogelijkheid om een sms te versturen, bijvoorbeeld voor doven en slechthorenden. Andere kanalen zijn e-mail, fax en sociale media. Allemaal letterlijk met een druk op de knop, naar honderden nummers tegelijk. Bovendien kan de gemeente de alarmering voor elk nummer opvolgen. Zo is snel duidelijk wie de boodschap toch niet heeft ontvangen.

Iedereen kan zich registrerenBinnen enkele weken zal de minister van Binnenlandse Za-ken het officiële startschot geven van Be-Alert. Daarna zal iedereen zich kunnen registreren. Als er dan een incident in jouw buurt gebeurt, krijg je automatisch een bericht op de manier die jij hebt gekozen.

MEER [email protected] – 03 250 49 20

13

Pilootproject voor nieuw alarmeringssysteem Be-Alert

© Aerodata Int. Surveys 23 maart 2011

Page 14: Zwijndrecht infomagazine maart 2014

14

Voor beginners en gevorderdenOmdat deze liefhebberij al enkele jaren aan het groeien is, wil de sportdienst de vele spelers waarderen met het inrichten van een lessenreeks petanque. We hopen hiermee de liefhebbers met persoonlijke tips en technieken nog meer spelplezier te bieden. Ook als je wil kennismaken met petanque ben je wel-kom. Breng dus gerust iemand mee.

Elf lessenDe cursus bestaat uit elf lessen. Het is volledig gratis en vindt wekelijks plaats op de petanquevelden van het lokaal dien-stencentrum Houtmere, Houtmere 27.

De lessenreeks start op donderdag 3 april van 14 tot 16 u. en eindigt op donderdag 26 juni. Dit wordt een verrassingsles met gratis hapje en drankje.

Op 10 en 17 april is het paasvakantie, maar de lessen gaan gewoon door.

Juniorpetanque in de paasvakantieVoor grootouders die op kleinkinderen passen, is er tijdens de paasvakantie juniorpetanque voorzien voor kinderen van de lagere school. Voor de allerkleinsten is er kleuteroppas.De kleinkinderen die je meebrengt, moet je opgeven bij inschrijving van de cursus. Kostprijs is 2 euro per keer en per kind. Betalen hiervoor kan bij de sportdienst of tijdens de eerste les.

INSCHRIJVEN EN INFOin de sporthal, aan de balie van Houtmere of aan de vrijetijdsbalie 03 250 49 75 - [email protected]

Lessenreeks petanque

In Zwijndrecht zijn er veel petanqueliefhebbers die gezellig samen een balletje werpen en achteraf nog wat napraten. De spelregels zijn bekend en iedereen werpt naar eigen vermogen.

Page 15: Zwijndrecht infomagazine maart 2014

1515

EXPEDITIE RIVIERENLAND

Ben je tussen 11 en 14 jaar en heb je zin in fun en avontuur tijdens de paasvakantie? Wil je een uitdaging aangaan? Wat denk je van onze regi-onale expeditie Rivierenland? Op vrijdag 11 april zoeken we het avontuur op in de Vlaamse Arden-nen. Een greep uit het aanbod: moerasparcours, hoge tarzans, touwenpiste, kajak, droge en natte teambuilders, via ferrata en deathride. Veel plezier, gekruid met een hoge dosis adrenaline! De deelna-meprijs bedraagt 35 euro. Vertrek en aankomst aan de sporthal.

Inschrijven Je bent geboren tussen 2003 en 2000sportdienst of vrijetijdsbaliehttp://zwijndrecht.grabbis.be

INFO03 250 49 74 – [email protected]

VOETBALSTAGES

Jonge voetballiefhebbers mogen hun benen insmeren want tijdens de paasvakantie organiseren voetbalclubs Sporting Burcht FC en Verbroedering Zwijndrecht in samenwerking met de sport-dienst een stage voor jonge voetballers en doelwachters.

In beide clubs kun je terecht voor gegarandeerd voetbalplezier. Dankzij de inzet van vele jeugdtrainers leef je tijdens deze stages als een echte profvoetballer. Je traint dagelijks in kleine groep, aangepast aan de leeftijd. Er wordt ook aandacht besteed aan je looptechniek en er worden wedstrijden gespeeld. Je krijgt iedere middag een warme maaltijd.

Sporting Burcht FCmaandag 7 tot vrijdag 11 aprilDe Wallen van 8.30 tot 16 u.100 euro6 tot 14 jaar

Verbroedering Zwijndrechtdinsdag 8 tot vrijdag 11 aprilKerkenkouter van 8.30 tot 16.30 u.105 euro6 tot 14 jaar

INSCHRIJVEN vanaf 10 maart om 18 u. aan de vrijetijdsbalie en online: http://zwijndrecht.grabbis.be

1515

Page 16: Zwijndrecht infomagazine maart 2014

1616

Het grootste kinderboekenfeest van Vlaanderen staat dit jaar in het teken van Gevaar want: Lezen is gevaarlijk. Wie leest, kijkt niet om zich heen (Pas op!). Wie leest, kijkt in zijn hoofd. Nee: wie leest, laat zich het hoofd op hol brengen.Wie leest, weet ook: niets is leuker dan lezen over gevaar. (Met de kat op schoot. En een kussen in de rug.) Over bij nacht en ontij op boeven jagen. Over de zeven zeeën bevaren in een wankele boot. Over broers die dreigen en vrienden waar je het benauwd van krijgt. Over moed en durven. Over vampieren in je bed. Over akelige krokodillen, kinderlokkers en ander onheil in grote en kleine hoeken.

Gevaarlijke boekenVanaf 1 maart liggen er op de thematafel in de bib massa’s nieuwe, gevaarlijke boeken. Trotseer het gevaar en kom langs in de bib.

Klassen op bezoekTijdens de jeugdboekenweek van 12 tot 27 maart zet de bibliotheek haar deuren weer wagenwijd open om alle klas-sen van het tweede tot het vijfde leerjaar uit Zwijndrecht en Burcht te ontvangen voor een nieuw bibspel. De eerste leerjaren gaan naar een gratis theatervoorstelling van Meneer Zee: Om van te huilen. Die is gebaseerd op het boek: Over de blauwe gele rode oranje roze paarse groene bruine grijze witte en zwarte wolf.

VRAGEN OF SUGGESTIES03 250 49 40 - [email protected]

MEER INFOwww.jeugdboekenweek.be

GEVAAROpgelet, hier komt de jeugdboekenweek

Page 17: Zwijndrecht infomagazine maart 2014

DE LEESGROEP LEEST

GRIP VAN STEPHAN ENTERTijdens hun studietijd maakten ze deel uit van het-zelfde clubje bergbeklimmers. Tijdens hun laatste tocht samen, op de Lofoten, is er iets gebeurd dat hun levens heeft aangestuurd, maar wat is er pre-cies voorgevallen en wat heeft dat veranderd? De lezer ziet de gebeurtenis door de ogen van alle vier de personages en leest telkens een ander verhaal.

Stephan Enter (1963) studeerde Nederlands in Utrecht. Hij debuteerde in 1999 met de verhalen-bundel Winterhanden, waarvoor hij direct genomi-neerd werd voor de Libris Literatuur Prijs. Ook zijn tweede boek, de roman Lichtjaren, werd voor deze prijs genomineerd. Grip is zijn vierde boek.Bron: www.ncrvgids.nl

maandag 17 maart om 20 u. in de bibliotheek.Iedereen die graag leest is welkom. Er zijn vol-doende exemplaren van het boek in de bibliotheek aanwezig.

MEER INFObibliotheek – 03 250 49 [email protected]

VAN ALLAH TOT SHIVA

LEZINGEN OVER GODSDIENSTEN EN LEVENSBESCHOUWINGENWaarom geloven mensen? Wat is de juiste oorsprong van de grote wereldgodsdiensten? Wat onderscheidt hen en wat is ge-meenschappelijk? Zes avonden lang geven sprekers en experts een lezing over telkens één religie of levensbeschouwing. Ondertussen zijn al twee lezingen achter de rug: over het Chris-tendom en over het Jodendom. Voor de volledige reeks kun je dus niet meer inschrijven. Wel voor de volgende afzonderlijke lezingen.

11 maart: Johan Braeckman: Waarom zijn mensen gelovig?18 maart: Jonas Slaets: islam25 maart: Sander Oudenampsen (Bhikkhu Khemadhammo): boeddhisme1 april: Jonas Slaets: hindoeïsme

telkens op dinsdag om 20 u.bibliotheek Zwijndrecht, Binnenplein 17 euro per lezing

INFO EN TICKETS03 250 49 40 - [email protected]

17

© Anne Gutermuth

Page 18: Zwijndrecht infomagazine maart 2014

Schrijf je in voor de Week van de Amateurkunsten van 25 april - 11 mei: De Groote Kunst

Het thema van de WAK verwijst uiteraard naar De Groote Oorlog die 100 jaar geleden Europa in de ban hield. Wat betekent kunst in oorlogstijd? Hoe en waar vertaalt oorlog zich in de kunst? Kunst en oorlog (en zeker de Eerste We-reldoorlog) leveren vaak aangrijpende en ontroerende re-sultaten op: het wereldberoemde gedicht In Flanders Fields van John McCrae, Käthe Kolwitz’ treurend ouderpaar op de Duitse begraafplaats van Vladslo, Oto Dix die meesterlijk de wanhoop in naoorlogs Duitsland op doek vastlegde, de oorlogsfotografie van Robert Cappa en co.Of kies een andere interpretatie. Waarin is kunst groots? Kunst met een grote en een kleine K of breek uit je atelier en ga letterlijk voor grote kunst.

Laat je inspireren en vraag je inschrijvingsformulier bij de cultuurdienst.Inschrijven kan tot en met 28 [email protected] - 03 250 49 52

GROTE ZWIJNDRECHTSE TAALSTRIJD

Doe jij mee?Ben je een liefhebber van de Nederlandse taal? Mis-schien heb je wel kaas gegeten van Nederlandstalige literatuur of muziek? Of grasduin je liever in Het Groene Boekje of de Dikke Van Dale? Dan ben jij de ideale kandidaat om de Belgische kleuren te verdedigen tijdens de taalquiz tegen onze zustergemeente Zwijndrecht uit Nederland.

GezochtVijf teams met telkens drie deelnemers. Misschien iets voor je vereniging, wijk, vriendengroep of familie?

woensdag 2 april om 19.30 u. OC ’t WaaigatPresentator: Paul Schrijvers. Supporters zijn hartelijk welkom, zij kunnen ook mee-doen aan enkele publieksvragen.De toegang is gratis.

INSCHRIJVEN voor 10 [email protected] 03 250 49 40

18

Page 19: Zwijndrecht infomagazine maart 2014

Brassed Off

een muzikaal theaterstuk met toneelgroep Leute en Brassband Burgipjavan Mark Herman en Paul Allen, vertaald door Patrick Peustjensdirigent Arthur Vanderhoeft - regie Kris De Martelaer

zaterdag 15 en 22 maart - vrijdag 21 maart om 20uzondag 16 maart om 15u - OC ‘t Waaigat (Burcht)strippenkaart, -26, +55, groepen en waccobon: 6 euro - VVK: 7 euro - kassa: 10 euroreservatie en locatie: ontmoetingscentrum ‘t WaaigatKerkplein 1 - 2070 Burchttel. 03 250 49 90 - [email protected]

BRASSED OFFDeze muzikale theatervoorstelling is gebaseerd op de ge-lijknamige film Brassed Off (1996). Die schetst een indrin-gend portret van mijnwerkers die geconfronteerd worden met de sluiting van de steenkoolmijnen tijdens de regeer-periode van Thatcher. Een sociaal drama biedt zich aan, maar ze vinden vriendschap en troost in hun brassband. Ze nemen zelfs deel aan een prestigieuze muziekwedstrijd.

Toneelgroep Leute en Brassband Burgipja gaan de uit-daging aan om de film te vertalen naar een podium. Ze schakelen theaterspel, live brassmuziek en filmprojectie in om dit mogelijk te maken. Het wordt een hartverwarmend massaspektakel!

Spelers: Bart Antheunis, Josse De Bolle, Joost Deckers, Hei-di Engelen, Elke Lescornez, Marte Meyntjens, Joke Robijns, Lieve Rogier, Willy Schippers, Bob Segers, Benne Sonck, Jakke Sonck, Peter Van den Broeck, François Van de Voor-de, Thomas Van Dyck, Luc Vautmans, Anne Vercauteren, Tom Vercauteren, Ilse Wuyts en Brassband Burgipja.

zaterdag 15 maart om 20 u.zondag 16 maart om 15 u.vrijdag 21 maart om 20 u.zaterdag 22 maart om 20 u.OC ‘t Waaigat6 euro (strippenkaart, -26/+55, groepen, waccobon), 7 euro (vvk) en 10 euro (kassa)

RESERVATIES EN INFOOC ‘t Waaigat – 03 250 49 90 – [email protected]

FILM

LES CHEVAUX DE DIEUwoensdag 12 maart om 20 u. Cinema4You, Heirbaan 33

Als Hamid na een gevangenisstraf terugkeert, is hij bekeerd. Hij ruilde de dope voor de Koran en zijn trainingspak voor een djellaba. Hij overtuigt zijn jongere broer Yachine om zijn voorbeeld te volgen. Ze volgen een opleiding om een paard van God (cheval de Dieu) te worden en dat door zich met een bommengordel richting paradijs te blazen. De filmmaker werd sterk getroffen door de zelfmoordaan-slagen in Casablanca (2003). De daders bleken landgenoten afkomstig uit een sloppenwijk van de stad. Regisseur Nabil Ayouch ging op zoek naar antwoorden. Het leven van klei-ne criminaliteit, armoede en misnoegen leidt tot moslimfun-damentalisme.De regisseur hemelt niet op en hij veroordeelt niet. Hij laat zien dat niet alles wit of zwart is. De film won ondertussen al enkele filmprijzen.

Regisseur: Nabil AyouchKaarten: 3 euro (vvk/waccobon/-26/+55/groepen) en 4 euro (kassa)

INFO EN RESERVATIESOC ‘t Waaigat – 03 250 49 90 – [email protected]

19

Page 20: Zwijndrecht infomagazine maart 2014

APERITIEFCONCERT EN BREUGHELTAFELDoor vrienden van de Wase Kantorij

Het is voor de tweede keer op rij dat de Wase Kantorij als lazy-sundayactiviteit een aperitiefconcert organiseert. Enkele muzikanten die een nauwe band (gehad) hebben met het koor, zijn opnieuw bereid het beste van zichzelf te geven in een muzikaal gevarieerd programma, gaande van klassieke over tango tot hedendaagse composities. Dit alles als inleiding op een buffet waar onweerstaanbare schotels met warme en koude oud-Vlaamse gerechten wachten om verorberd te worden. Zinnen worden meer dan gestreeld. Of, om het met een oud Spaans copla te zeggen: Tegenwoordig is alles puik,En ’t wordt een aards paradijs:De zaligheid zit in de buik,Wie die maar goed vult, is wijs.

zondag 23 maart om 11 u. in jeugdcentrum Den Trechterconcert: gratis toegangbreugheltafel: volwassenen 25 euro met een gratis aperitief, kinderen tot 12 jaar 13 euro met gratis drankje

INSCHRIJVEN voor 15 [email protected]

20

Jeanne Seresia: 100 jaar!

Op 23 februari 1914 zag Jeanne Seresia het levens-licht in Burcht. Haar ouders woonden op de Seefhoek en hielden er café ‘De Stad Gent’. Jeanne was de oudste van drie zussen. Ze ging naar school bij de zusters in de Sint-Wivinaschool. Op haar veertiende ging ze werken bij De Beuckelaer. Toen ze het haar van haar ‘mevrouw’ eens onder handen had genomen, bleek dat ze een natuurtalent coifferen was. Bijgevolg werd ze kapster aan huis.Ze huwde met Theofiel De Bruyne op 15 november 1935. In 1937 werd hun eerste dochter Alice geboren. In 1940 werd haar man gemobiliseerd, hij werd krijgsgevangen genomen en keerde een tijdje later naar huis terug. Kort daarop werd hun tweede dochter Flora geboren. Het gezin bleef heel de tijd in Burcht wonen.Tussen het kappen door ging ze naar de vrouwengil-de of dansen met Theofiel. Ze ging ook af en toe op reis met een vriendin. Theofiel overleed jammer genoeg al in 1970. In de jaren ‘90 verhuisde ze naar Herleving. Sinds 2008 nam ze haar intrek in afdeling ‘De Luwte’.

Proficiat met je honderdste verjaardag, Jeanne!

Page 21: Zwijndrecht infomagazine maart 2014

Uit in Zwijndrecht

21

Ma 03.03Cursus SushiOrganisatie: Femma Burcht Plaats: Kerkstraat 50 Uur: 19.30 u. Info: N. Guns, 03 252 92 71

Sushi is een Japans gerecht bestaande uit een hapje rijst van een paar centimeter met daarop of ertussen rauwe vis of andere zeevruchten. Ook op 13.03 en 20.03

Ma 03.03KippenkaartingOrganisatie: Houtmere is.m. Okra Zwijndrecht Plaats: Houtmere 27 Uur: 13.30 u. Info: 03 250 18 36 [email protected]

Wo 05.03BingoOrganisatie: Dienstencentrum Houtmere Plaats: Houtmere 27 Uur: 14 u. Info: 03 250 18 36 [email protected]

Wo 05.03Bezoek Red Star Line museumOrganisatie: Femma Zwijndrecht Plaats: Antwerpen Uur: 10 uur Info: H. Mortelmans, 0478 37 55 71, [email protected]

Vr 07.03Digishow Rocky Mountains, Canada, Zuid-Frankrijk door Peter Van EckenOrganisatie: Fotoclub Optika Plaats: Oud Gemeentehuis Uur: 20 u. Info: G. Janssens, 03 252 64 41, [email protected]

Zo 09.03Ballet ‘La Fille Gardée’ Organisatie: Okra Zwijndrecht Plaats: Stadschouwburg Sint-Niklaas Uur: 15 u. Info: N. Coppens, 03 254 11 79

Jeugdig ballet met o.a. dansers uit Zwijndrecht

Ma 10.03Start inschrijvingen voor Zwijndrecht Zwaast Organisatie: gemeente Plaats: online of administratief centrum, vrijetijdsbalie open tot 19.30 u. Uur: vanaf 18 u. Info: http://zwijndrecht.grabbis.be

Di 11.03Bedrijfsbezoek Koffie VerheyenOrganisatie: Markant Plaats: A. Van de Wielelei 15, Deurne Uur: 10 u. Info: V. Van Wetteren, 0496 61 86 55, [email protected]

Di 11.03BloemschikkenOrganisatie: Femma Zwijndrecht Plaats: Kerkstraat 50 Uur: 13.30 en 19.30 u. Info: H. Smet, 03 252 57 36, [email protected] en C. Van Berlo, 03 252 65 91, [email protected]

Di 11.03Lezing Johan Braeckman: Waarom zijn mensen gelovig?Organisatie: bibliotheek en cultuurdienst Plaats: bibliotheek, Binnenplein 1 Uur: 20 u. Ttickets: 03 250 49 40 [email protected]

Wo 12.03Film: Les chevaux de DieuOrganisatie: OC ‘t Waaigat Plaats: Cinema4You, Heirbaan 33 Uur: 20 u. Kaarten: 03 250 49 90 [email protected]

Do 13.03Bezoek veilinghuis BernaertsOrganisatie: HVV Grijze Geuzen Waasland Plaats: Veilinghuis Bernaerts, Antwerpen Uur: 13.45 u. Info: R. Maes, [email protected]

Presentatie achter de schermen van een veilinghuis, met geleid bezoek aan de tentoonstelling voor de eerstvolgende veiling.

Do 13.03Bezoek aan de KatoennatieOrganisatie: Okra Zwijndrecht Plaats: Katoennatie, De Pretstraat Uur: Gezamelijk vertrek om 12.45 u met tram 3, nadien bus 36 tot Sint-Jansplein. Info: R. De Brabander, 03 252 87 87

Do 13.03Optreden Charelke Dop volgens Ernest Claes door Lucien CleppeOrganisatie: Neos Zwijndrecht – Burcht Plaats: Mouterij Uur: 14.30 u. Info: H. Cloostermans, 03 252 51 43 of [email protected] of 03 252 85 62 of 0496 41 96 68 (tussen 9 en 10 u.)

Do 13.03 en 31.03WandelenOrganisatie: Rust Roest Plaats: Kerk Zwijndrecht Uur: 13.30 u. Info: L. D’Hertog, 03 252 93 38

Vr 14.03QuizOrganisatie: Saxofoonorkest Plaats: M. Vergauwenstraat, lokaal Saxofoonorkest Uur: 20 u. Info: G. Verberckmoes, [email protected]

Vr 14.03, za 15.03, zo 16.03, do 20.03, vr 21.03, za 22.03GE-TIC-TOrganisatie: toneelvereniging Nyzalia Plaats: L. Halewijnlaan 80, 2050 Antwerpen Uur: 20 u., behalve 16.03 om 15 u. Info: J. Van Cauteren, 0495 35 19 49

Komedie over zes patiënten met een tic. Lachen is een garantie.

Vr 14.03OnderwaterfotografieOrganisatie: Fotoclub Optika Plaats: Oud Gemeentehuis Uur: 20 u. Info: G. Janssens, 03 252 64 41, [email protected]

Page 22: Zwijndrecht infomagazine maart 2014

22

Uit in Zwijndrecht

22

Vr 14.03Voordracht: bewegen, een topmedicijn door T. De WitteOrganisatie: KVLV Plaats: Strijkatelier Uur: 13.30 u. Info: M.L. Heyrman, 03 252 79 69

Za 15.03SestinaOrganisatie: Vocamuze Plaats: Sint-Martinuskerk Uur: 20.30 u. Info: C. Windelen, 0497 65 18 40, [email protected]

Concert met Sestina, Lamento d’ Arianna en andere vocale werken van Claudio Monteverdi & Giaches de Wert o.l.v. Dimitry Goethals en Bart Rodyns op orgel.

Za 15.03, zo 16.03, vr 21.03, za 22.03Muzikaal theaterstuk ‘Brassed Off’Organisatie: Brassband Burgipja, Leute, OC ’t Waaigat Plaats: OC ’t Waaigat Uur: 20 u., behalve 16.03 om 15 u. Info: K. Beirens, 03 252 63 99, [email protected]

Boeiend toneelstuk gebaseerd op de gelijknamige film die gaat over de Thatcheriaanse jaren in Groot-Brittanië. Tijdens de tweede helft van de 20e eeuw wordt beslist de resterende koolmijnen te sluiten met grote sociale drama’s tot gevolg. Theater met projectie en ondersteuning van live muziek.

Zo 16.03Wandeling in OudegemOrganisatie: Wandelclub de Stormvogels Plaats: Oudegem (Denderstreek) Uur: Kerk Oudegem om 14 u. of carpooling op parking sporthal, Fortlaan om 13.20 u. Info: D. Goossens, 03 252 55 06, [email protected]

Ma 17.03De leesgroep leest Grip van Stephan EnterOrganisatie: bibliotheek Plaats: bibliotheek, Binnenplein 1 Uur: 20 u. Info: 03 250 49 40 [email protected]

Ma 17.03LentefeestOrganisatie: Femma Burcht Plaats: Mouterij Uur: 19.30 u. Info: M. Rooman, 03 252 95 15

Di 18.03Infoavond Brownfieldconvenant KerkstraatOrganisatie: gemeente Plaats: administratief centrum Uur: 19 u. Info: 03 250 48 75

Di 18.03Lezing Jonas Slaets: islamOrganisatie: bibliotheek en cultuurdienst Plaats: bibliotheek, Binnenplein 1 Uur: 20 u.

Tickets: 03 250 49 40 [email protected]

Wo 19.03BingoOrganisatie: Dienstencentrum Houtmere Plaats: Houtmere 27 Uur: 14 u. Info: 03 250 18 36 [email protected]

Wo 19.03HobbynamiddagOrganisatie: KVLV Plaats: Strijkatelier Uur: 13.30 u. Info: H. Heyrman, 03 252 61 20

Do 20.03Workshop paasbloemstukOrganisatie: Dienstencentrum Houtmere Plaats:Houtmere 27 Uur: 13 u. Inschrijven: 03 250 18 36 [email protected]

Di 25.03Infonamiddag Leren loslatenOrganisatie: Dienstencentrum Houtmere Plaats: Houtmere 27 Uur: 14.30 u. Info: 03 250 18 36 [email protected]

Di 25.03Lezing Sander Oudenampsen (Bhikkhu Khemadhammo): boeddhismeOrganisatie: bibliotheek en cultuurdienst Plaats: bibliotheek, Binnenplein 1 Uur: 20 u. Tickets: 03 250 49 40 [email protected]

Di 25.03Nacht van de geschiedenis De val van Antwerpen, anno 1914Organisatie: Davidsfonds Zwijndrecht en Davidsfonds Burcht i.s.m. Heemkundige Kring van Zwijndrecht en de bibliotheek Plaats: Bibliotheek, Binnenplein 1 Uur: 20 u. Info: Hedwig Van de Velde – 03 252 85 36 [email protected]

Di 25.03Causerie: Kan wiskunde ook leuk of mooi zijn?Organisatie: Markant Plaats: De Regenboog, zaal Ferre Uur: 20 u. Info: F. Van Camp, 03 252 97 29

Di 25.03Rok makenOrganisatie: Femma Burcht Plaats: OC ’t Waaigat Uur: 19.30 u. Info: N. De Groot, 03 252 64 96

Ook op 01.04 (OC ’t Waaigat), 22.04 en 29.04 (Kerkstraat 50)

Di 25.03Kookdemo: PicknickOrganisatie: KVLV Plaats: OC Boerenpoort Melsele Uur: 13.30 u. en 19 u. Info: L. Adriaenssens, 03 252 46 47

Wo 26.03Bloemschikken met PatriciaOrganisatie: Okra Zwijndrecht Plaats: Strijkatelier, Pastoor Coplaan Uur: 13.30 u. Info: N. Coppens, 03 254 11 79

Do 27.03Workshop paasbloemstukOrganisatie: Dienstencentrum Houtmere

Plaats: Houtmere 27

Uur: 13 u.

Inschrijven: 03 250 18 36 [email protected]

Page 23: Zwijndrecht infomagazine maart 2014

23

Do 27.03GemeenteraadOrganisatie: gemeente Plaats: administratief centrum Uur: 20 u. Info: 03 250 48 00 - [email protected]

De agendapunten vind je op www.zwijndrecht.be

Do 27.03Voordracht door Francky Cools van Janssen FarmaceuticaOrganisatie: Rust Roest Plaats: Mouterij Uur: 14 u. Info: L. D’ Hertog, 03 252 93 38

Za 29.03Praktische snoeiles in de siertuin Rozen, buxus, hortensia’s, klein fruit. Organisatie: VELT Den Bumpt Plaats: Dorp West 106 B Uur: 14 u. Info: W. Van Rumst, 03 253 06 24

Zo 30.03SolidariteitsmaaltijdOrganisatie: Werkgroep Broederlijk Delen Plaats: OC De Regenboog Uur: 12 u. Info: Luc Van Walle, 0486 20 15 97

Zo 30.03Vijfde CarnavalstoetOrganisatie: De Knuffelberen Plaats: Dorpstraat 34 Uur: 14 u. Info: H. Van Vlem, 03 256 61 60, [email protected]

Zo 30.03Wandeling in BattelOrganisatie: Wandelclub De Stormvogels Plaats: Battel Uur: Kerk van Battel om 14 u. of carpooling op parking sporthal, Fortlaan om 13.20 u. Info: D. Goossens, 03 252 55 06 of [email protected]

Di 01.04Lezing Jonas Slaets: hindoeïsme

Organisatie: bibliotheek en cultuurdienst Plaats: bibliotheek, Binnenplein 1 Uur: 20 u. tickets: 03 250 49 40 [email protected]

Wo 02.04Grote Zwijndrechtse TaalstrijdOrganisatie: bibliotheek en cultuurdienst Plaats: bibliotheek, Binnenplein 1 Uur: 19.30 u. Info: 03 250 49 40 [email protected]

Vijf Belgische teams nemen het op tegen vijf teams uit onze zustergemeente Zwijndrecht in Nederland. Komt dat zien! Wil je graag meedoen, schrijf dan wel in voor 10.03.

Do 03.04Start lessenreeks petanqueOrganisatie: sportdienst Plaats: petanqueterrein Houtmere Uur: van 14 tot 16 u. Inschrijven: 03 250 49 75, [email protected] of 03 250 18 36, [email protected]

11 gratis lessen voor beginners en gevorderden

Ma 07.04PaasontbijtOrganisatie: Dienstencentrum Houtmere Plaats: Houtmere 27

Uur: van 9 tot 11 u.

Inschrijven van 3 tot 30 maart: 03 250 18 36 [email protected]

Koffiestops ten voordele van Broederlijk Delen

• vrijdag 14 maart tussen 7 en 9 u. aan de schoolpoort van de Krinkelrups.

• zaterdag 22 maart van 10 tot 15 u. in de Wereldwinkel, Statiestraat 38

• zaterdag 22 maart na de misviering van 17.30 u. aan de Sint-Martinuskerk

• zondag 23 maart na de misviering van 10.30 u. aan de Heilig Kruiskerk

• dinsdag 25 maart om 20 u. tijdens de Nacht van de Geschiedenis in de bibliotheek

• vrijdag 4 april van 20 tot 22 u. bij Fotoclub Optika in het Oud Gemeentehuis. Daar kun je ook genieten van een diapresentatie over Broederlijk Delen.

Februari 2014PLATINA BRUILOFT / 70 JAAR

Morel Alphonsus & Van den Bosch MariaGehuwd 05.02.1944 (Polderstraat 1 B012)

DIAMANTEN BRUILOFT / 60 JAAR

Van Eeckhoute Cyrille & Verhelst MariaGehuwd 10.02.1954 (Dorpstraat 61)

Maras Gustaaf & Meyskens MargaretaGehuwd 19.02.1954 (Kraaienhoflaan 6-V001)

Mourus Hendrik & De Decker MarthaGehuwd 26.02.1954 (Polderstraat 1-B008)

GOUDEN BRUILOFT / 50 JAAR

Bataille Raymond & Michielsens MarcellaGehuwd 08.02.1964 (Kaaiplein 23)

Page 24: Zwijndrecht infomagazine maart 2014

24