Zwijndrecht infomagazine juni 2015

20
1 ZWIJNDRECHT INFOMAGAZINE JUNI 2015

description

 

Transcript of Zwijndrecht infomagazine juni 2015

Page 1: Zwijndrecht infomagazine juni 2015

1

ZWIJNDRECHT INFOMAGAZINEJUNI 2015

Page 2: Zwijndrecht infomagazine juni 2015

2

CONTACTGEGEVENS

Gemeente Binnenplein 103 250 48 [email protected]

elke werkdag 09.00 - 12.00 u.dinsdagavond 17.30 - 19.30 u.woensdag 14.00 - 16.00 u.

Je kunt ook vooraf een afspraak maken.

Burgemeester Als je burgemeester André Van de Vyver wil spreken, neem je contact op met het kabinet op 03 250 48 14.

OCMW Dorp Oost 4503 250 18 18 [email protected]

elke werkdag 09.00 - 12.00 u.dinsdagavond 17.30 - 19.00 u.

Je kunt ook vooraf een afspraak maken.

OCMW-voorzitter Als je OCMW-voorzitter Chris Vermeulen wil spreken, neem je contact op met het onthaal van het OCMW, 03 250 18 18.

Lokale Politie Pastoor Coplaan 22203 250 64 [email protected]

weekdagen 07.00 - 22.00 u.zaterdag & zondag 07.00 - 13.00 u.

Zwijndrecht2070

@zwijndrecht2070

COLOFON

Gemeentelijk informatieblad, verschijnt 11x per jaar

RedactieadresCommunicatiedienstGemeente ZwijndrechtBinnenplein 1, 2070 Zwijndrecht03 250 49 [email protected]

Verantwoordelijke uitgeverAndré Van de VyverMolenstraat 208, 2070 Zwijndrecht

Juni is voor velen examenmaand. Vind je thuis je draai niet om te studeren, dan kun je ook in de bibliotheek terecht tijdens de openingstijden. Boven in de leeszaal of aan de leestafels beneden is het rustig zitten. Je hebt er bovendien gratis wifi en tussendoor kun je een kop koffie drinken.

De muziek gaat een beetje stiller en we proberen de bezoekers erop te wijzen om niet te veel lawaai te maken. Is er toch een probleem contacteer dan gerust de bibliotheekmedewerkers.

Openingstijdenmaandag 10-12 u. en 17-20 u.dinsdag 10-12 u. en 17-20 u.woensdag 10-17 u.donderdag 10-12 u. en 14-20 u.vrijdag 10-12 u. en 17-20 u.zaterdag 10-13 u.

MEER INFO03 250 49 40 – [email protected] - www.zwijndrecht.bibliotheek.beVolg BibZwijndrecht op facebook

COVER

STUDEREN IN DE BIB

SLUITINGSDAGEN

• De gemeentediensten, het OCMW, de bibliotheken, OC ‘t Waaigat en dienstencentrum Houtmere zijn gesloten op

vrijdag 12 junisport- en cultuurdag personeel

Page 3: Zwijndrecht infomagazine juni 2015

3

In de maand juni denken we vaak reeds aan de komende vakantiemaanden? Velen van ons gaan op reis, zowel met de trein, het vliegtuig of met de auto, al dan niet met een caravan, en sommigen gaan zelfs met de fiets of te voet. Veelal is dat afhankelijk van waar we naartoe gaan.Wie met de auto gaat, merkt meestal wel dat er langs de wegen nogal wat zwerfvuil wordt achtergelaten. In Vlaanderen wordt jaarlijks 2,7 kg zwerfvuil per inwoner langsheen de wegen opgeruimd. De kostprijs hiervan bedraagt 7,70 euro per inwoner. En wist u dat 40 % van het zwerfvuil uit drankverpakkingen bestaat?

De Vlaamse regering wil onderzoeken of de invoering van statiegeld op drankverpakkingen hiervoor een oplossing kan bieden. Metingen in de Scandinavische landen bevestigen dat verpakkingen waarop statiegeld van toepassing is, zelden of nooit worden aangetroffen in zwerfvuil. Hiermee zal het probleem van zwerfvuil natuurlijk niet volledig verdwijnen, maar het kan mensen misschien aanzetten om afval niet zo maar weg te gooien op straat of langs de weg.

Als wij er met zijn allen naar streven om helemaal niets zo maar op straat achter te laten, krijgen wij automatisch propere wegen en kunnen wij alvast van een propere vakantie genieten.

In naam van het hele gemeentebestuur wens ik alvast iedereen een prettige, zonnige en deugddoende vakantie toe!

André Van de Vyverburgemeester

EEN PROPERE VAKANTIECOLUMN

Uitstap Brussel op zaterdag 6 junivan Buuren en Chagall De cultuurraad neemt je mee naar de villa van Buuren met een prachtige collectie schilderijen. Na de middag trek je naar het Koninklijk Museum voor Schone Kunsten. We bezoeken er de Chagallretros-pectieve. Meer dan 200 werken bieden een uniek overzicht.

Vertrek aan de parking van de sporthal (Fortlaan) om 8.45 u., terugkomst rond 19 u.

Kostprijs: 51 euro inclusief middagmaal, bus, toegangsgel-den. Dranken zijn voor eigen rekening. Gelieve bij inschrij-ving op te geven indien je een vegetarische lunch wenst.

INSCHRIJVENvrijetijdsbalie - 03 250 49 65

Bijen aan tramhalte Vredespark

De milieudienst ontving al verschillende meldingen over bijen in de muur aan de tramhalte Vredespark. Het gaat over de gehoornde metselbij die nestelt in holle stengels of in gaatjes zoals in deze muur. De bijen steken niet. Enkel de bijenvrouwtjes hebben een angel die ze alleen gebruiken om het nest te verdedigen. Bij de meeste wilde bijensoorten is de angel niet sterk genoeg om door de mensenhuid heen te prikken.

Solitaire bijen maken geen honing, maar zijn wel on-misbaar voor het bestuiven van bloemen en heel wat voedselgewassen. Gehoornde metselbijen zijn belangrijk als bestuiver van fruitbomen. Zij zorgen er mee voor dat de ge-meentelijke boomgaard rijke-lijk fruit draagt. Eén nestelend vrouwtje kan de bloemen van wel drie appel- of perenbomen bestuiven.

Laat ze dus rustig hun werk doen.

MEER INFO03 250 48 85 [email protected]

Nieuwe bushalte aan Halfweg

Sinds 1 mei kun je op de bus stappen aan het kruispunt van de Krijgsbaan met de Kruibeek-sesteenweg. Voorlopig gaat het slechts om een proefopstelling. Op die manier kan De Lijn zich een duidelijk beeld vormen van de impact en de veiligheid van deze nieuwe halteplaatsen.Als de proefopstelling van deze nieuwe haltes positief blijkt, zul-len ze behouden blijven. Gedu-rende de proefopstelling zijn de haltes aangeduid met haltepalen op voet. Voorlopig worden er dus geen bushokjes voorzien.

De opstapplaats richting Antwerpen bevindt zich op de Kruibeeksesteenweg ter hoogte van de elektriciteitskabine die recentelijk werd geplaatst. De opstapplaats in de richting van Kruibeke bevindt zich eveneens op de Kruibeeksesteenweg ter hoogte van het Rozenhof.

Hittealarm

De mooie lentedagen doen hopen op een prachtige zomer. Hete zomerdagen kunnen door de hoge temperatuur en ozon-pieken wel ernstige gevolgen hebben voor de gezondheid. Voor gevoelige personen zoals baby’s en kleine kinderen, oude-ren, chronisch zieken en sociaal geïsoleerde personen kunnen de problemen groter zijn. Ook als je een sportief of cultureel evenement organiseert in de zo-mer kun je maar beter de juiste voorzieningen treffen.

Zo is het belangrijk om meer water te drinken dan gewoonlijk. Blijf binnen of zoek de koelte op. Rust voldoende, beperk lichame-lijke inspanningen en bescherm je tegen de zon met een degelijk beschermende zonnecrème en een hoedje. Laat kinderen nooit achter in een geparkeerde auto. Bezoek je familielid of buur die niet vaak meer buiten komt.

MEER INFO EN TIPSwww.zorg-en-gezondheid.be/hittealarm

Page 4: Zwijndrecht infomagazine juni 2015

4

De overheid - dat zijn de gemeenten en de Vlaamse Milieu-maatschappij en Aquafin - zorgt ervoor dat alle afvalwater en hemelwater op de best mogelijke manier verwijderd wordt. On-der de straten wordt hiervoor riolering en afwatering voorzien.Riolering is al zo oud als de straat. Zelfs de Romeinen hadden tweeduizend jaar geleden al voorzieningen om het afvalwater uit hun steden te krijgen.

Vroeger: gemengd stelsel

Aanvankelijk werd in Vlaanderen slechts één rioleringsbuis aangelegd, het zogenaamde gemengde stelsel. Hierdoor moest zowel het hemelwater als het afvalwater afgevoerd worden. Vanaf de jaren zestig begon men dit afvalwater te zuiveren, maar er rees meteen al een probleem: het bevatte in verhou-ding te veel hemelwater in vergelijking met vuil water. Een wa-terzuivering werkt pas goed als het afvalwater geconcentreerd wordt aangevoerd.

Daarnaast stootte men, naast de overstromingen, op nog een ander en veel groter probleem. Door het feit dat heel Vlaande-ren aan een fors tempo verhard en volgebouwd wordt, komt bij hevige regenval een te grote hoeveelheid regenwater in de riolering. Op sommige plaatsen kan de riolering die watermas-sa niet slikken en moest men dan een overstort voorzien. Dit overstort zorgt ervoor dat een teveel aan afvalwater tijdelijk in een waterloop terechtkomt. Natuurlijk is het de bedoeling dat dit zo weinig mogelijk zou gebeuren, omdat er zo ongezuiverd afvalwater in het milieu terechtkomt.

Gescheiden riolering

We nemen allemaal graag eens een warme douche. Dat water verdwijnt in het afvoerputje. Na een toiletbezoek spoelen we door. Ook dat water verdwijnt onderaan de toiletpot. Het afwaswater loopt na die vervelende afwas vlot weg. Als het regent, blijft het regenwater niet op je dak staan, maar loopt via de regenpijp weg.

Heb je je al eens afgevraagd hoe al dit water afgevoerd wordt? Enig idee waar het allemaal naartoe gaat nadat het de buizen van je woning verlaat?

Page 5: Zwijndrecht infomagazine juni 2015

5

Gescheiden riolering voert afval- en hemelwater apart afDe overheid moest dus een oplossing bedenken om zowel het afvalwater onverdund naar de rioolwaterzuiveringsinstallaties te brengen, alsook om het regenwater zoveel mogelijk af te voeren naar oppervlaktewater. Daarvoor werd het gescheiden rioleringsstelsel ingevoerd. Hierbij worden twee gescheiden afvoerbuizen voorzien: de afvoer voor het hemelwater (de RWA, regenwaterafvoer) en de afvoer voor het afvalwater (de DWA, droogweerafvoer). Bij de aanleg van nieuwe straten en bij de ondergrondse heraanleg van bestaande straten wordt steeds een gescheiden stelsel aangelegd.

De DWA zorgt voor de afvoer van afvalwater van je toilet en sanitair. Uiteindelijk komt dit water via een netwerk van leidingen en soms pompstations terecht in de rioolwaterzuive-ringsinstallatie in Burcht, waar het wordt gezuiverd. Het gezui-verde afvalwater komt in de Laarbeek terecht.

De RWA zorgt voor de afvoer van het niet-verontreinigde hemelwater. Er wordt naar gestreefd om hemelwater terug in de natuur te krijgen. Dat kan door aan de bouw van nieuwe woningen, gebouwen of verhardingen voorwaarden op te leggen, zodat het hemelwater maximaal wordt vastgehouden op de plaats waar het neerkomt. Pas in de laatste plaats mag hemelwater worden afgevoerd naar een oppervlaktewater. Op deze manier worden de grondwatervoorraden beter aangevuld. En bij hevige regenval vermijden we dat de rioleringen verza-digd raken.

Aansluiten op gescheiden riolering

In Zwijndrecht zijn er reeds een aantal straten uitgerust met een gescheiden rioleringsstelsel. Een overzicht van die straten vind je op een overzichtsplan op www.zwijndrecht.be. Zwijn-drecht heeft het voordeel dat het een compacte woonkern

heeft, waarbij het overgrote deel van de woningen nu reeds op de riolering is aangesloten. Voor de woningen die niet op een riolering zijn aangesloten, voorziet de gemeente andere moge-lijkheden. Ofwel zorgt de gemeente voor de zuivering van die woningen, ofwel moeten de bewoners hiervoor zelf instaan. De gemeente ondersteunt deze investering dan financieel.

Als je in een straat woont waar een gescheiden rioleringsstel-sel werd aangelegd, heeft dit wel een aantal gevolgen. Eerst moeten de bewoners ervoor zorgen dat het hemelwater en het afvalwater van hun woningen gescheiden worden aangevoerd tot aan de rand van het openbaar domein. De gemeente doet de aansluiting op de juiste leiding.

Om daarna te vermijden dat je je eigen omgeving gaat veront-reinigen, moet je een aantal zaken in acht nemen.

Verontreiniging voorkomen

Als je de auto wast en het waswater loopt via het afvoerputje in de straatgoot naar een nabijgelegen gracht of waterloop, dan ga je verontreiniging veroorzaken. Hier zou je best opteren voor een biologisch afbreekbare zeep, of zou je kunnen beslissen om de auto elders te (laten) wassen.

De rioolputjes staan bij een gescheiden rioleringsstelsel ook rechtstreeks in verbinding met het oppervlaktewater. Na een schilderklus bijvoorbeeld giet je het spoelwater van de borstels dus best niet in de straatkolk, maar eerder in de afvoer van de eigen woning.

En natuurlijk horen motorolie, frituurolie, hondenpoepzakjes en veegvuil van het voetpad niet thuis in een straatkolk.

MEER INFOmilieudienst – 03 250 48 85 – [email protected]

Page 6: Zwijndrecht infomagazine juni 2015

66

Dienst voor Onthaalouders wordt organisator gezins- en groepsopvang Op 1 april 2014 trad het nieuwe de-creet op de organisatie van kinderop-vang van baby’s en peuters in wer-king. Na een overgangsperiode van een jaar ging de dienst voor Onthaal-ouders sinds 1 april 2015 definitief van start met de nieuwe bepalingen.

Nieuwe benamingenDe dienst voor Onthaalouders onderging een naamswijziging en gaat vanaf nu door het leven als organisator gezins- en groepsopvang. Onthaalouders heten voortaan kinderbegeleiders. Deze nieuwe termen hebben gelukkig geen invloed op de huiselijke, warme sfeer waar jouw kindje van kan genieten.

Zelf de prijs berekenenJe berekent nu zelf de prijs op de website van Kind en Gezin. Surf hiervoor naar https://mijn.kindengezin.be/aanmelden. Je ontvangt via e-mail een attest dat je aan de dienst bezorgt. De prijs blijft net als vroeger afhankelijk van je inkomen.

25 respijtdagenHet principe is opvang reserveren = opvang betalen. Dit wil zeggen dat je de geplande opvang betaalt tenzij je kind ziek is en je een doktersattest hebt of wanneer je verlofperiodes tijdig verwittigt. Bijkomend ontvang je van de dienst voor een voltijdse opvang 25 respijtdagen. Die kun je gebruiken wanneer je je kindje een dag naar de grootouders brengt of wanneer je een snipperdag neemt. Zolang je respijtdagen hebt, hoef je hier niet

voor te betalen. Overschrijd je het aan jou toegekende aantal, dan betaal je het inkomenstarief.

Dit nieuwe decreet bracht ook voor de opvanggezinnen en organisator een aan-tal praktische en administratieve wijzigin-gen met zich mee. De verantwoordelijke volgt dit in nauwe samenwerking met de opvanggezinnen op zodat je erop kunt vertrouwen dat de werking voldoet aan de nieuwe regelgeving en garant staat voor kwalitatieve opvang

INFO EN INSCHRIJVENOrganisator gezins-en groepsopvangDorp Oost 45 - 03 250 18 18 [email protected] www.kindengezin.be

Page 7: Zwijndrecht infomagazine juni 2015

77

Diftarsysteem op het recyclageparkIBOGEM werkt aan een nieuw weeg- en betaalsysteem voor de recyclage-parken. Het nieuwe diftarsysteem (geDIFferentieerd TARief) hanteert het principe de vervuiler betaalt. Wie goed sorteert, zal minder betalen. Af-val dat enkel nog verbrand of gestort kan worden, zal immers duurder zijn om af te leveren dan materialen die nog gerecycleerd kunnen worden. Die redenering wordt doorgetrokken in het ontwerp van de parken en de tarifering. Elk park wordt opgedeeld in een gratis zone en een betalende zone. Op de betalende zone zijn er slechts twee tarieven: niet-recycleer-baar (125 euro/ton) en recycleerbaar (25 euro/ton).

Wat deponeer je in de gratis zone?Afgedankte elektrische en elektronische apparaten, metaal, piepschuim, bloem-potten en plantentrays, klein gevaarlijk afval, herbruikbare goederen voor De Kringwinkel, textiel en kurk.

Betalende zone• Niet-recycleerbare materialen: afval-

glas, brandbaar en niet-brandbaar grofvuil, asbest.

• Alle andere materialen zijn recycleer-baar: huishoudglas, vlak glas, harde plastic, PE-folie, papier en karton, hout, gips, zuiver steenpuin, tuinafval.

Na 15 juniDe identificatie voor particulieren gebeurt via de elektronische identiteits-kaart. Het ingeven van de afvalsoorten en de weging zal geautomatiseerd verlopen. De aanpassingen zullen op de drie parken (Melsele, Rupelmonde en Verrebroek) ingaan na 15 juni. In de Afvalkrant die IBOGEM begin juni huis aan huis bedeelt zal een uitneembare folder met alle informatie over het diftar-systeem zitten.

MEER INFOIBOGEM - 03 253 16 64 – [email protected]

Page 8: Zwijndrecht infomagazine juni 2015

888

Steeds een gezellige drukte tijdens de Zwijndrechtse braderij. Duim je mee voor stralend weer?

Page 9: Zwijndrecht infomagazine juni 2015

9

Geen feest zonder muziekDe braderij wordt officieel geopend vanaf 14 u. en duurt tot 19 u. Discobar Orion verzorgt de muziek die door de boxen in de Statiestraat zal klinken. Top of the bill is dit jaar het Braziliaanse or-kest MARACAIBO met danseressen. Zij zullen de temperatuur voelbaar doen stijgen en de heupen losmaken. De muziek van Maracaibo is authentiek, maar ook herkenbaar. Naast ophitsen-de Braziliaanse ritmes spelen ze ook grote, gekende hits zoals Guantana-mera. Iedereen raakt in de ban van hun wervelende samba. Meedoen is de boodschap.

AnimatieKinderen kunnen hun hartje weer ophalen op het gratis springkasteel of op de kermis. De Vrienden met militaire voertuigen stellen oude legervoertuigen tentoon in de Regenbooglaan.Tijdens de aanwezigheidstombola zijn er voor 500 euro aan Zwijndrechtse kadobons te winnen als je aankoopt bij de deelnemende handelaars tussen 15 en 17 u. Trekking van de tombola gebeurt om 18 u. bij Discobar Orion ter hoogte van Eurospar. De hoofdprijs is 250 euro aan Zwijndrechtse kadobons die je bij elke handelaar in de gemeen-te kunt besteden.

VerkeerDe Statiestraat is op zondag 14 juni van 12 tot 20.30 u. verkeers- en parkeervrij vanaf het kruispunt met de N70 tot aan het kruispunt met Fortlaan/Laarstraat.

De Regenbooglaan is op zondag 15 juni van 9 tot 20.30 u. verkeers- en parkeervrij vanaf het kruispunt met de Statiestraat tot aan de garage oud post-gebouw..

Grote kermis van 13 juni tot en met 17 juni

Verkeers- en parkeervrij• Parking 1 Richard Orlentstraat: van

woensdag 10 juni om 19 u. tot don-derdag 18 juni om 6 u. De auto’s van Cambio zullen in deze periode tijdelijk geparkeerd staan op parking 2 Begraafplaats.

• Richard Orlentstraat vanaf het kruis-punt met de Kerkhofstraat tot aan het kruispunt met de N70, Michel Vergau-wenstraat en kerkplein: van donderdag 11 juni om 9 u. tot donderdag 18 juni om 6 u.

• N70 vanaf het kruispunt met de Adrien Van Roeyenstraat tot aan het kruispunt met de Statiestraat: van vrijdag 12 juni om 20 u. tot donderdag 18 juni 6 u.

Stilstand- en parkeerverbodAdrien Van Roeyenstraat (volledig) en Adhemar Borinstraat vanaf het kruispunt met de Adrien Van Roeyenstraat tot aan het kruispunt met de Statiestraat: van vrijdag 12 juni om 17 u. tot donderdag 18 juni om 6 u.

MEER INFO03 250 48 15 [email protected]

Na de feesteditie van vorig jaar zijn we dit jaar toe aan de 41e braderij in Zwijndrecht. Dit jaar feesten we verder in Braziliaanse stijl.In de autovrije Statiestraat kun je rustig flaneren langs de kramen van winkeliers, ambulante handelaars en verenigingen. Wie honger of dorst heeft, kan terecht bij de diverse eet- en drankstanden en terrassen.

Feest in Zwijndrecht 41e Braderij Zwijndrechtzondag 14 juni

“Neem deel aan de aanwezigheidstombola en maak kans op heel wat Zwijndrechtse kadobons.„

“Het Braziliaanse orkest Maracaibo zal de temperatuur voelbaar doen stijgen.„

Page 10: Zwijndrecht infomagazine juni 2015

10

Aftellen naar de zomervakantie!

Nog even en dan kan de zomerpret weer beginnen. De diensten jeugd, sport, cultuur én kinderopvang helpen je om van deze vakantie weer een voltreffer te maken. De inschrijvingen startten op 27 mei, maar je kunt online en bij de vrijetijdsbalie nog steeds inschrijven voor de activi-teiten waar nog vrije plaatsen voor zijn.

Speelplein ’t Ravotterke: vanaf nu ook halve dagenLaat je elke dag weer verrassen door enthousiaste animatoren. Je kunt het zo gek niet bedenken of het kan gebeuren op het speelplein: springkastelen, een trampoline, bosspelen, een bouwspeelplaats, een voetbalmatch, schminken, toneel enzovoort.

NIEUWVanaf deze zomer kunnen de kinderen ook halve dagen naar het speelplein komen. Je kunt dus je kinderen ook brengen en halen tussen 12.30 en 13 u. Enkel op vrijdag niet want dan gaan we soms op pad. Er is geen middagvervoer voorzien voor halvedagwerking.

Alle speelpleininfo op een rij: Voor wie? Kinderen en jongeren vanaf het jaar dat ze vijf worden tot 14 jaarWaar? Kerkstraat 50 Wanneer? ’s Ochtends worden de kinderen gebracht tussen 8.30 u. en 9 u. ‘s Middags worden ze gebracht of opgehaald tussen 12.30 u. en 13 u. Tussen 16.30 en 17 u. worden kinderen opgehaald.

Voor- en naopvang? Is voorzien in kinderopvang Kobbe (kleuters) en Kozze (lagere school). ’s Morgens brengen wij de kinderen van de kinderopvang naar het speelplein en ’s avonds brengen we ze terug naar Kobbe of Kozze. Prijs? Een dag ravotten, lang of kort, kost je 2,50 euro per dag. Je kunt ter plekke of op voorhand bij de vrijetijdsbalie een vijfbeurtenkaart kopen tegen 12,50 euro. Inschrijven? Ter plaatse op de dag zelf.Wanneer? Het speelplein is open van 6 tot 24 juli en van 3 tot 21 augustus. LET OP: gesloten op 20 en 21 juli

Grabbelpas, cultuur & sportActiviteiten voor kinderen tussen 4 en 16 jaar. Van een toffe uitstap en workshop tot een dansstage en omnisportkamp. Kortom, voor elk wat wils op deze zomerse menukaart.

Kinderopvang Kobbe en KozzeKobbe staat in de vakantie klaar voor alle kleuters. Kozze ontvangt alle lagereschoolkinderen om naar hartenlust te spelen. • gesloten van 13 tot 24 juli• gesloten op 1 september

Zoek ons op GimmeMeld je aan op Gimme via: http://vakantiezwijndrecht.gimme.eu en blijf op de hoogte.

MEER INFO? 03 250 49 65 – [email protected]

Page 11: Zwijndrecht infomagazine juni 2015

11

CAMBIO BIEDT CAMPUSTARIEF VOOR STUDENTENAls je in de stad studeert of op kot zit, geraak je meestal zonder auto op je bestemming. Maar soms zou een auto toch van pas komen. Speciaal voor studenten is er nu het cambio CAMPUS-tarief. Dat geeft je ook wanneer je jonger bent dan 25 of minder dan 2 jaar je rijbewijs hebt de vrijheid een auto te gebruiken wanneer je er één nodig hebt zonder een eigen auto te moeten kopen.Voor slechts 9 euro per maand heb je toegang tot het cambiowagenpark in alle cambiosteden in België, ook in Zwijndrecht dus. Iedereen met een rijbewijs is welkom in het CAMPUS-tarief. Er is geen leeftijdsbeperking.

Jouw voordelenBij cambio betaal je voor de kilometers die je hebt gereden en voor de uren dat je de wagen hebt gereserveerd. Je betaalt geen onderhoud, verzekering, taksen of brandstof want die zijn inbegrepen. Bij eventuele schade of een on-geval betaal je een maximumfranchise van 200 euro dankzij het Safety Pack. Elke cambio-auto heeft een vaste gereser-veerde plek, geen rompslomp dus met zoeken naar een parkeerplaats.

Goed om wetenJe reserveert een auto met de cambioApp, via internet of telefonisch op elk moment van de dag. Je kunt een auto gebruiken voor één uurtje, maar dat kan ook voor meerdere uren of dagen. Je ontvangt maandelijks een gedetailleerde factuur per mail die je per domiciliëring betaalt. Het Safety Pack is verplicht. Je kunt op elk moment je abonnement opzeggen.

INTERESSEwww.cambio.be/campus

AFS zoekt gastgezinnen

Haal eens een andere cultuur in huis, zo herontdek je je eigen cultuur. AFS Interculturele programma’s ondersteunt je bij deze leerrijke ervaring. De gast-gezinnen worden via een parcours van reflectie en gesprek begeleid bij hun wereldreis in eigen land. Je ontmoet andere jongeren en gezinnen, neemt deel aan grensoverschrijdende activiteiten, krijgt toegang tot boeiende en leerrijke evenementen en je wordt lid van een internationale familie die ook lang na je ervaring kleur aan je leven geeft.

Iedereen kan AFS-gastgezin worden, ongeacht de samenstelling van het gezin. Ook alleenstaanden, holebikoppels of mensen waarvan de kinderen al het huis uit zijn, kunnen perfect gastouder worden. AFS gaat op zoek naar een gastzoon of -dochter die het best bij het gezin past.

MEER INFOwww.afsvlaanderen.be/beleef [email protected] - 015 79 50 10

11

Page 12: Zwijndrecht infomagazine juni 2015

12

Doe eens een zelfgemaakt terrasje in Jeugdhuis Den TrechterEindelijk stijgen de temperaturen tot perfect terrasjes-weer. Tijd om ten volle te genieten op een terras zoals dat van Jeugdhuis Den Trechter. De jongeren werkten hard om van het terras een chille plek te maken. Deze plek delen ze graag met alle jongeren van Zwijndrecht en daarbuiten.

Wat is Den trechter?Den Trechter is het jeugdhuis aan Dorp Oost 42 achter de Oude Pastorij. Het bestaat voor en door jongeren. Iedereen is er welkom om iets te drinken, voor een sjotterspelletje of een potje darts. Ook zijn er regelmatig activiteiten zoals optredens, fuiven tot zelfs FIFA-toernooien of andere spelletjesavonden. Elke woensdag, vrijdag, zaterdag en zondag vanaf 20 u. kun je er terecht. Elke avond staan andere vrijwilligers achter de toog. Zij voorzien dorstig Zwijndrecht van budgetvriendelijke drank en snacks. Zo geniet je van een frisse pint voor slechts 1,30 euro.

JeugdcentrumHet jeugdhuis maakt deel uit van het jeugdcentrum samen met de repetitieruimtes en de polyvalente zaal die iedereen kan huren. Interesse in het aanbod van het jeugdcentrum? Contacteer jeugdmedewerker Tayfun via [email protected].

Vrijwilliger worden?Heb jij zin om eens te tappen? Of wil je al lang iets organiseren maar weet je niet waar te beginnen? De vrijwilligers ontvangen je met open armen. Spreek één van de kernleden aan, je herkent ze aan hun trui met logo. Of stuur een e-mail naar [email protected]

MEER INFO? www.dentrechter.bewww.facebook.com/dentrechterwww.facebook.com/groups/182140391920135/?fref=ts

Page 13: Zwijndrecht infomagazine juni 2015

13

De Sint-Martinuskerk van Burcht zwaait de deuren open op zondag 7 juni tussen 10 en 16 u. De kerk is in eerste instantie een liturgische ruimte, als een baken voor elke mens op zoek naar oriëntatie in het leven. Maar een kerk is ook een getuigenis van oude cultuur-overdracht en religie.

Unieke kansAan de hand van een infogids kun je een vrij bezoek brengen aan de kerk. Er zijn om 10.30 en 14 u. geleide bezoeken met een tikje extra. Je wandelt langs oude kerkgewaden, de ge-restaureerde kruisweg en zoveel meer. Tevens krijg je de kans om de kerktoren te beklimmen zodat je je ook echt achter de schermen van de kerk kunt wagen.

Orgelconcert om 16 u.Als slot van deze opendeurdag brengen organist Koen Maris en organist-cellist Mattijs Louwye een gevarieerd programma met een orgelsolo, een duet orgel-cello en quatre-mains op orgel. Na het concert kun je blijven napraten bij een hapje en een drankje

MEER INFO03 250 49 50 - [email protected]

OPEN KERKENDAGMET ORGELCONCERT INSINT-MARTINUSKERK

CREATIEVE WORKSHOPS IN HOUTMERE

Ben je creatief? Heb je zin om de zomer in huis te brengen? Kom dan naar de creatieve zomerworkshops in het dienstencentrum Houtmere. Houtmere organiseert twee workshops waarbij gezelligheid en een leuke sfeer centraal staan en op de koop toe ga je nog met een leuk zomerstukje naar huis.

Op maandag 1 juni maken we een zomers bloemstukje en op maandag 15 juni maken we een decoratieve schelpenkrans. De workshops starten telkens om 13.30 u. en eindigen rond 16.30 u.

Schrijf je snel in als je graag één of beide workshops wil volgen. De prijs per workshop is 2 euro, exclusief materiaal. Bij inschrijving ontvang je een materiaallijstje

INSCHRIJVENin Houtmere - Houtmere [email protected]

13

Page 14: Zwijndrecht infomagazine juni 2015

OC ’T WAAIGATSEIZOEN 2015-2016

Vanaf zaterdag 13 juni om 10 u. start de kaartenver-koop voor het nieuwe seizoen in OC ’t Waaigat. De nieuwe Acc’enten met daarin alle programma’s van de cultuur- en gemeenschapscentra in het Waasland ligt dan al enkele dagen op jou te wachten aan balies van OC ‘t Waaigat, de bibliotheek, het onthaal AC en de vrijetijdsbalie. Trouwe bezoekers van OC ’t Waaigat krijgen deze bijzondere Acc’enten thuis bezorgd.

AbonnementsformuleAls je vijf voorstellingen kiest uit de dertig voorstellingen, krijg je alle kaarten tegen het goedkoopste tarief. Zo kun je goedkoop genieten van een prachtig, boeiend, uitdagend, interessant, kritisch en humoristisch cultuuraanbod om duimen en vingers van af te likken.

Een tip van de sluierDood Verlangen schetst de problematiek van een coming out bij homo’s (26 september). Jonge asielzoekers worden met heel wat problemen geconfronteerd. Daarover gaat de voorstelling Neeland in een regie van Nic Balthazar (31 oktober).

Je wordt muzikaal sterk verwend met onder meer een ode aan Frank Sinatra door Udo en de Melodymakers Bigband (17 oktober).

Onze klassieke muziekliefhebbers beginnen nu reeds te watertanden bij het vooruitzicht op een concert met Scan-dinavische componisten door VocAmuze en Koordinaat (14 november) of gewoonweg Die Schöpfung door De Wase Kantorij, het koor van onze zusterstad Idstein en een heus barokorkest (23 april). Kleinschalige aperitiefconcerten vullen dit aanbod aan.

Bert Kruismans (12 december) en Nigel Williams (5 maart) zorgen voor een humoristische noot. Zomaar eventjes acht filmvoorstellingen zorgen voor een maatschappijkritische kijk op de wereld.

En dan vergeten we Warre Borgmans, Tom Van Bauwel, Maaike Cafmeyer, Philippe Thuriot, Patrick Onzia, het Orkest van de Rode Muizen, Vera Coomans en nog vele anderen.

RESERVATIES EN INFOOC ‘ t Waaigat - Kerkplein 1 - 03 250 49 90 [email protected] je op onze nieuwsbrief en maak elke maand kans op gratis duotickets: www.waaigat.be.

14

START KAARTENVERKOOP

Theater Tieret

Laloze

Anne Van De Genachte

Tomas Vandecasteele

Page 15: Zwijndrecht infomagazine juni 2015

15

TENTOONSTELLING VAN DE MAAND

KINDEREN TEGEN GEWELD De kinderen van Kobbe en Kozze zamelden tijdens de kerstperiode geld in voor een goed doel. Kobbe schonk zijn centjes aan de verzorging van de ezel Nero van organi-satie Anegria. Kozze kon twee projecten steunen: Kinde-ren over de grens, een project van begeleidster Phoebe dat straatkinderen in de Filippijnen helpt, en de verzorging van petediertje Punky van Rata’s animal shelter.

Er kwam nog een onderwerp ter sprake tijdens de brain-storm over goede doelen: het geweld dat kinderen elke dag zien en horen, kindsoldaten, kinderen in oorlog… Het was duidelijk een thema waar onze kinderen bezorgd over zijn.

Kozze koos ervoor om tijdens de vier woensdagmiddagen in mei activiteiten te organiseren binnen dit thema. Het resultaat van deze themamaand Kozze tegen geweld is vanaf donderdag 4 juni te bewonderen in de bibliotheek van Zwijndrecht. Hun gedichten, knutselwerkjes, dromen en ideeën over een betere wereld staan dan centraal.

MEER INFO03 250 49 40 – [email protected] BibZwijndrecht op facebook

UITSTAP VELT DEN BUMPT

ZATERDAG 27 JUNI

Velt, de vereniging ecologisch leven en tuinieren neemt je mee op de jaarlijkse daguitstap.Via carpooling trek je naar het composteercentrum Hof ter Winkelen van Jean Pain in Londerzeel. Na een kopje koffie krijg je aansluitend een rondleiding in het bezoekers-centrum. Een gids brengt je op de hoogte van een goede composteertechniek. Je loopt er tussen een compostwerf, een kippenren, een composttoilet, volkstuintjes, boomgaard, kruidenspiraal, diverse wormenbakken, waterzuiveringsin-stallaties, een insectenhotel en veel meer.

Meise is de volgende halte. In de Orangerie van de Planten-tuin geniet van je van een uitgebreid koud buffet en koffie. Vervolgens is er nog een rondleiding onder de hoede van een gepassioneerde gids.

samenkomst sporthal om 9.15 u. all-inprijs: 30 euro voor leden en 37 euro voor niet-ledenmaximaal 20 deelnemers

INSCHRIJVENbetaal voor 15 juni op rekening BE 94 9793 3791 0114 van Velt Den Bumpt0496 27 69 72 of 0497 93 63 68

Page 16: Zwijndrecht infomagazine juni 2015

16

STEUN KLIM-OPMET EEN VADERDAGONTBIJT

Brazilië kreunt onder de corruptie“In Brazilië zijn de voorbije weken misnoegde burgers herhaaldelijk massaal op straat gekomen om te protesteren tegen de corruptie en tegen een aantal omstreden plannen van de overheid. Hier en daar wordt zelfs gesuggereerd de militairen weer aan de macht te brengen. De promotoren van dit waanzinnig idee zijn wellicht geboren ná 1985 en hebben geen besef van wat een militaire dictatuur betekent.”

Broeder Piet Goossens uit Burcht, bijna een halve eeuw aan het werk in één van de meest achtergestelde regio’s van Brazilië, bekijkt het allemaal van op afstand, maar niet afstandelijk. “Wat er ook geschreeuwd wordt, het is de eerste keer in de geschiedenis van het land dat gehaaide politici en geldmagnaten die met miljarden overheidsgeld aan de haal zijn gegaan, berecht worden en in de nor vliegen. Het opent de weg naar ‘iedereen gelijk voor de wet’: kiekendieven en miljardenfraudeurs broederlijk achter de tralies.”

In regeringskringen wordt plechtig beloofd dat er rekening zal gehouden worden met de spandoekeisen van de betogers. Maar het verlanglijstje is uitgebreid: halt aan armoede, corruptie en geldverspilling, meer kwalitatieve gezondheidszorg, beter openbaar vervoer, democratischer onderwijs, minder geweld op straat, enzovoort.

Klim-Op geeft Braziliaanse jongeren studiekansen“Midden al die treurnis, is het studiebeurzenproject van Klim-Op een lichtpuntje. Dankzij Klim-Op kregen al tientallen arme, maar talentrijke Braziliaanse studenten, de kans hogere studies te volgen. Met hun diploma plaveiden zij een betere weg voor zichzelf, voor hun familie en voor de gemeenschap waarin zij leven.”

VaderdagontbijtOp zondag 14 juni kun je Klim-Op een steuntje geven door op die dag papa eens extra te verwennen met een vaderdagontbijt. De ontbijtpakketten kun je afhalen in Zwijndrecht en Burcht, of thuis laten bezorgen. Volwassenen betalen 10 euro, kinderen 8 euro.

BESTELLENHerman Stroobandt - 03 253 17 290479 66 69 87 - [email protected]

Broeder Piet in gezelschap van studenten die dankzij Klim-Op konden studeren en vooruitkomen in het leven.

Page 17: Zwijndrecht infomagazine juni 2015

Uit in Zwijndrecht

17

Ma 01.06Workshop zomers bloemstukOrganisatie: dienstencentrum Houtmere Plaats: Houtmere 27 Uur: 13.30 u Inschrijven: 03 250 18 36 [email protected]

Ma 01.06 tot di 30.06Kinderen tegen geweld Tentoonstelling van de maandOrganisatie: bibliotheek i.s.m. Kobbe en Kozze Plaats: bibliotheek Uur: 19.30 u Info: 03 250 49 40 [email protected] facebook: BibZwijndrecht

Wo 03.06KantklossenOrganisatie: Femma Burcht Plaats: Kerkstraat 50 Uur: 19.30 u. Info: Lea Stuer, 03 252 49 07 We maken een bladwijzer met lesgeefster Josée Cornelis

Do 04.06Bezoek Sint-LaurentiuskerkOrganisatie: Femma ZwijndrechtPlaats: tramhalte kerk ZwijndrechtUur: 11 u.Info: Hedwig Mortelmans, 0478 37 55 71Samenspel van Kensuke Taira fagot en basklarinet in de Sint-Laurentiuskerk in Antwerpen. Nadien bezoek met gids aan Byzantijnse kerk. Koffie als afsluiter.

Za 06.06Bezoek biobedrijf MelseleOrganisatie: Femma ZwijndrechtPlaats: parking sporthalUur: 9.30 u.Info: Hedwig Mortelmans, 0478 37 55 71We rijden met de fiets naar Melsele. Er zullen ook auto’s aanwezig zijn. Brunch en rondleiding in het bedrijf. Prijs: kind 10 euro, volwassene 20 euro.

Za 06.06Uitstap van Buuren en ChagallOrganisatie: cultuurraad ZwijndrechtPlaats: parking sporthalUur: 8.45 u.Inschrijven: 03 250 49 65 [email protected]

Zo 07.06Open kerkendagOrganisatie: Sint-MartinuskerkPlaats: Sint-MartinuskerkUur: vanaf 10 u.Info: Karel Colman, [email protected] in de kerk en kerktoren om 10.30 en 14 u. Afsluitend orgelconcert door Koen Maris om 16 u.

Zo 07.069e Grote Prijs MachuitOrganisatie: WSC Willen is KunnenPlaats: KerkpleinUur: 15 u.Info: François Heyndrickx, 0477 52 92 72 of [email protected] voor Elite z/c & beloften KBWB. Omloop van 109 km over 12 ronden. Parcours: Kerkplein - Richard Orlentstraat - Neerstraat – Stenenkruistraat - Beversebaan - rondpunt - Krijgsbaan – Lindenstraat - Heidestraat - Pastoor Coplaan – Hoefijzersingel – Antwerpsesteenweg – Laarstraat - Statiestraat (aankomst) – Dorp West.

Ma 08.06Cocktails maken door Reinout GeloudeOrganisatie: Markant Plaats: Oude PastorijUur: 20 u.Info: Marleen Inghelbrecht, 03 252 62 76 of [email protected].

Do 11.06WandelenOrganisatie: Rust RoestPlaats: Kerk ZwijndrechtUur: 13.30 u.Info: Lutgard D’Hertog, 03 252 93 38

Za 13.06Start kaartenverkoop seizoen 2015-2016Organisatie: OC ‘t WaaigatPlaats: OC ‘t WaaigatInfo: 03 250 49 90 [email protected] je op onze nieuwsbrief: www.waaigat.be

Page 18: Zwijndrecht infomagazine juni 2015

18

Uit in Zwijndrecht

18

Za 13 tot wo 17.06Grote kermis ZwijndrechtKermiskramen op kerkplein, Richard Orlentstraat en N70.

Zo 14.0649e fototentoonstellingOrganisatie: Fotoclub OptikaPlaats: Raadzaal Oud GemeentehuisUur: 10 tot 18 u.Info: Gerrit Janssens, 03 252 64 41 of [email protected]

Zo 14.0641e Braderij ZwijndrechtOrganisatie: gemeentePlaats: StatiestraatUur: vanaf 14 u.Info: 03 250 48 15 [email protected] van winkeliers, ambulante handelaars en verenigingen, diverse eet- en drankstanden, optredens en tentoonstelling oude legervoertuigen.

Zo 14.06VaderdagontbijtOrganisatie: Klim-op-BrazilïëPlaats: afhalen en thuisbezorging ontbijtpakkettenUur: naar keuzeInfo: Herman Stroobandt – 0479 66 69 87 [email protected]

Ma 15.06Workshop schelpenkransOrganisatie: dienstencentrum HoutmerePlaats: Houtmere 27Uur: 13.30 u.inschrijven: 03 250 18 36 [email protected].

Ma 15.06Sweet 18 met afternoon tea in Kasteel d’ UrselOrganisatie: MarkantPlaats: parking sporthal (carpooling)Uur: 12.15 u.Info: Veerle Van Wetteren, 0496 61 86 55 of [email protected] aan deze tentoonstelling.

Wo 17.06HobbynamiddagOrganisatie: KVLVPlaats: StrijkatelierUur: 13.30 u.Info: Hilde Heyrman, [email protected]

Do 18.06Fietstocht naar Hoboken en HemiksemOrganisatie: Okra ZwijndrechtPlaats: SporthalUur: 9.15 u.Info: Nicole Coppens, 03 252 98 38, [email protected].

Do 18.06ZangnamiddagOrganisatie: Rust Roest Plaats: Vlaams HuisUur: 14 u.Info: Lutgard D’Hertog, 03 252 93 38.

Za 20.06Open triplettentornooiOrganisatie: Petanque topvrienden Zwijndrecht Plaats: terrein sporthal ZwijndrechtUur: 13 u.Info: Florent Maes, 0468 11 34 05 of [email protected]

Zo 21.0Fotozoektocht in LierOrganisatie: KWB Zwijndrecht 14 - 30 - 36 Plaats: station ZwijndrechtUur: 10.15 tot 20.30 u.Prijs: leden 30 euro inclusief trein, middagmaal, fotozoektocht en avondmaal, niet-leden 36 euro. Enkel zoektocht: 14 euroInschrijven voor 31.05: Gunther Buytaert, 03 755 84 14, [email protected]

Zo 21.06Modemuseum AntwerpenOrganisatie: Davidsfonds Burcht Plaats: Modemuseum, Nationalestraat 28, AntwerpenUur: van 15 tot 17.30 u.Info: Marina Van Vlierberghe, 03 253 13 94, [email protected]

Ma 22.06Bezoek Pairi DaizaOrganisatie: Okra ZwijndrechtPlaats: vertrek aan sporthal en LidlUur: 8.15 u.Inschrijven: Nicole Coppens – 03 252 98 38 [email protected] tijdens terugreis inbegrepen. Eventueel middaglunch voorzien.

Di 23.06BloemschikkenOrganisatie: Femma ZwijndrechtPlaats: Kerkstraat 50Uur: 13.30 u. en 19.30 u.Info: Herna Smet, 03 252 57 36

Wo 24.06BloemschikkenOrganisatie: Curieus 2070Plaats: De Roos, Suikerdijkstraat 77Uur: 20 u.Info: Denise Melis-De Lamper, 0486 94 66 93 of [email protected]

Page 19: Zwijndrecht infomagazine juni 2015

19

mei 2015

DIAMANTEN BRUILOFT / 60 JAAR

Van Buynder Leo - Bernaers OctaviePrins Boudewijnstraat 57 (gehuwd 28.05.1955)

GOUDEN BRUILOFT / 50 JAAR

Desmet Marcel - Bekx Alma Prins Boudewijnstraat 1 (gehuwd 08.05.1965)

Onzia Jacques - Baeyens MariaIdsteinlaan 21-B002 (gehuwd 15.05.1965)

de Worm Clement - Wygerde Greta Adrien Van Roeyenstraat 42 (gehuwd 15.05.1965)

Thomaes Leonardus - Van Damme JuliaPieter Pauwel Rubenslaan 7 (gehuwd 29.05.1965)

Weekers Paul - Braem MoniqueMolenbergstraat 33 (gehuwd 15.05.1965)

Wo 24.06Uitstap: Beverse hapOrganisatie: Rust RoestPlaats: kerk ZwijndrechtUur: voormiddag of namiddag (halve dag)Info: Lutgard D’Hertog, 03 252 93 38

Do 25.063D kaartjes makenOrganisatie: Femma BurchtPlaats: Kerkstraat 50Uur: 19.30 u.Info: Nel De Groot, 03 252 64 96

Do 25.06FietsenOrganisatie: Rust RoestPlaats: SporthalUur: 13.30 u.Info: L. D’Hertog, 03 252 93 38

Za 27.06Daguitstap Compostbedrijf – Plantentuin MeiseOrganisatie: Velt Den BumptPlaats: Sporthal ZwijndrechtUur: 9.15 u.inschrijven: Ingrid Melis, 0496 27 69 72 of [email protected]

WANDELEN EN FIETSEN

IN ZWIJNDRECHTZwijndrecht heeft een eigen wandel- en fietsbrochure. Deze brochure leidt je rond in Zwijndrecht en Burcht en brengt je langs enkele van de leukste plekjes en meest opvallende gebou-wen in onze gemeente. De vier verschillende routes hebben een lusvorm. De vertrek- en eindpunten zijn dus hetzelfde.

De kleurrijke brochure is voorzien van overzichtelijke plannetjes, een uitgebreide wegbeschrijving en uitleg bij de verschillende bezienswaardigheden. Kortom, de moeite waard voor een korte trip in je eigen gemeente.

Je kunt de wandelbrochure kopen aan het onthaal van het administratief centrum, in de bibliotheek, in OC ‘t Waaigat, aan de vrijetijdsbalie en in de sporthal. Je betaalt hiervoor 1,50 euro.

MEER INFO03 250 49 50 – [email protected]

VERKOOPPUNTEN 1,50 euro

administratief centrum - bibliotheek

vrijetijdsbalie - sporthal - OC ‘t Waaigat

WANDEL- ENFIETSROUTES

GEMEENTE ZWIJNDRECHT

VLIETBOSROUTE HALF MAANROUTE SCHELDEROUTE BEELDENROUTE

Op ontdekking

in Zwijndrecht?

Haal snel deze

brochure in huis

Page 20: Zwijndrecht infomagazine juni 2015

20

In 201411 doden

Respecteer de signalisatie aan overwegen.

Wist je dat?

Te voet, per fiets of met de auto ?

... de trein vaak al 15 seconden na het sluiten van de slagbomen voorbijrijdt?

... een trein soms een kilometer nodig heeft om te remmen?

… de nieuwste treinen sneller rijden en minder lawaai maken?

… u een boete van 300 euro kunt krijgen als u de verkeersregels aan een overweg niet naleeft?

Vertraag bij het naderen van een spooroverweg.

Respecteer lichten, belsignaal en slagbomen.

Wacht tot de slagbomen volledig omhoog zijn en het rode lichtsignaal gedoofd is vóór u oversteekt.

Steek enkel over wanneer u zeker bent dat het in één keer kan, zonder te stoppen.

Je leven ishet wachten waard

www.infrabel.be/veiligheid