zij werven aan

140
VACATURES NATIONAAL ARBEIDSMARKT- ONDERZOEK ACTIVE CAPITAL3M BELGIUMA.N.E.ABBOTTVAS CULA ACERTAINTERNATIONALACCENTUREACCOACCOUNTANCYJOHA OHANDEWAELEADDADHESIAADIFOADVIPROENGINEERS&CO &CONSULTANTSAEAGINSURANCEAKKABENELUXAKKERMANS PARTNERSALLIANCEENGINEERINGALPHATRAINSBELGIUMAL RO ALTORAALUVISION AMERICANEXPRESSCORPORATETRAVELA ERICANEXPRESSINTERNATIONAL AMMAVERZEKERINGENAQUAFIN ARC E ROPEARCADISBELGIUM ARCHITECTENBUREAUDELAFONTAINE ARMACEL MONEAARTEXRECLAMEBUREAUASCO INDUSTRIESASSURALIAASTRIDNVV BLIEKRECHT ATELIERGROOTEILANDATLASCOPCOAIRPOWERATMIATOS OR AUDI BRUSSELSAUSY BELUXAVANADEAW EUROPE AXAGROUPBELGIUMAZ NAAZSINT-LUCASBRUGGEB&CO INCB&GJOBCONSULTBAMPSEURASSURBA NBREDA&C°BASFITSERVICESALPROBELEIDSDOMEINLANDBOUWENVISSE GISCHINSTITUUTVOORVERKEERSVEILIGHEIDATLASCOPCOAIRPOWERBER MONABMTAEROSPACEINTERNATIONALBOKIAUINSURANCEBROKERBONA BOSSPAINTSBRIDGESTONEEUROPEBRIGHTVENTURESGROUPBRUSSELSA NESBSHHOMEAPPLIANCESBUCKMANBUONSENSOFRANCESCOBUSINESSC C.H.ROBINSON BELGIUMBVBA KBCADMES BELGIUM CAF-DCFCAPGEMINICARGLASS CBMTCENTRED’INFORMATIQUEPOURLAREGIONBRUXELLOISECENTRUMGEESTELIJKE GEZONDHEIDSZORGVLAAMS-BRABANTIKEACEPA-DIENSTENGROEPCG POWER SYSTEMSCHRHAUTESENNECIBOCLAESSENELGB CLEARYGOTTLIEBSTEEN &HAMILTON LLPCOBOFISK COCA-COLACOFELY SERVICESCOMBELL GROUP COMPUTACENTERCONSTRUCTIEBRUYNOOGHE COTEBO CRCCREAPLAN CSCCTGBELGIUMDAIKINA/CBELGIUMDAMCOBELGIUMDEPOST DECEUNINCKDELEKNEDERLANDDELHAIZEBELGIUMDELOITTE DELTALLOYDBANKDEMEDENMEDICALDENKIP DETNORSKEVERITAS D’IETERENAUTODISTRIGASDISTRISALESDLCHEMICALS DOMAINE DE TAINTIGNIESDP SURVEY GROUPDPWORLDANTWERPE.D.&A. EANDIS ECSEUROPEANCONTAINERSELECTRABELGDFSUEZELIAENCON ENGETECESKOARTWORKESSENT BELGIUMESTABLISGROUPESTÉE LAUDERCOMPANIESEUREMIS EUROCLEAREUROSTATIONEUROTHERM EVSBROADCASTEQUIPMENTEXACTSOFTWAREBELGIUM FAACBENELUX FASHIONCLUB70FINANCIALARCHITECTSFLUORENGINEERING FODDEFENSIEFONDSDULOGEMENTRBCFORTEFORTISREALESTATE GALAPAGOS GEMEENTEHECHTEL-EKSELGEMEENTEKNOKKE-HEIST GEMEENTEOPWIJKGEMEENTEPUURSGEMEENTEBESTUURMALLE GENERALIBELGIUMGENZYME FLANDERSGEORGEHALLBELGIUM GLASWASSERIJ.VANDENDRIESSCHEGRANDECOWALLSFASHIONGROUP GROEPCOLRUYTGROEPEMMAÜSGROEPMASUREELVEREDELING GROEPOZGROUPEDEBOECKGROUPE P&VH. HARTZIEKENHUIS HARRISONCLINICALRESEARCHBENELUX HDP-ARISTA HEMABELGIËHEWITTASSOCIATESHORECAPARTNERS HOTELMETROPOLEIAMIBAICOSVISIONSSYSTEMSICT CONNECTINGIEMANTSIGWATTEEUWINTERNATIONAL IKEAIMECINFORMATION&DATAINFRAXING INSTITUUTVOORTROPISCHEGENEESKUNDE INTALLPYINTRATUINAARSCHOTINTRATUIN OLEN-VICMERTENSINTRIONINTYSCONSULTING ISABELIWTJANSSENSFIELDSERVICES JETAIRCENTERJEUGDWERKNETJUSBOXBIZ JUVOK.U.LEUVENKANEKABELGIUMKBCBANKEN VERZEKERINGKBGGROEPKERRYNGREDIENTS &FLAVOURSKETCHUMPLEONBELGIUMKIM’S CHOCOLATESKPMGLESCENARIOLEUCOLIDL LLP BELGIUMLOGI-TECHNICLPCBELGIUM MAATSCHAPPIJINTERCOMMUNAALVERVOER TEBRUSSELMAINSYSMAINTENANCEPARTNERS BELGIUMMANAGEMENTINFORMATION MATERIALISEMATEXIGROUPMAZDAMOTOR MEDIAMARKTMEDISCHCENTRUMVOORHUISARTSEN MERCATORVERZEKERINGENMICROSOFT MISSION-SYSTOLEMOBISTARMONUMENT VANDEKERCKHOVEMPEMULTIMUNTERS DEHUMIDIFICATIONMWHNATIONALELOTERIJ NATIONALESUISSENATUZZINETLINK-GROUPNEWTECCY NEXANSBENELUXNICOLLNMBSNOVOLAB NVKPDSERVICESNVMATEXIGROUPOCAS OCEANICOCMWANTWERPENOCMWHEIST-OP- DEN-BERGOCMW ROESELAREOCMWSTAGATHA BERCHEMOCMWWILLEBROEKOFFICEDEPOT INTERNATIONALOMPARTNERS ONDRAF/NIRASORAMACHINES ORANGINASCHWEPPESBELGIUM ORESP.C.ST-AMEDEUSPARTENA ZIEKENFONDS&PARTNERS PAVSECURITYPETITBATEAUBELGIQUE PHARMAINSIGJTPIRTEKPLUSUITZEND KRACHTENPOLITIEPROJECTIVE PSSBELGIUMPURATOSQUASUS RANDSTADREALDOLMENREG. ZIEKENHUISSINT-TRUDO RIJKSDIENSTVOORPENSIOENEN ROBERTBOSCHROULARTAMEDIAGROUP SAWALCOMSABAMSAPABUILDING SYSTEMSAS INSTITUTESAUTER CONTROLSSBRECRUITMENT&SERVICES SCREENVISIONSDWORXSDISECUREX SECURITASSEIFARSGSSIBELGA SIEMENSSIISINT-FRANCISKUS SMALSSMULDERSPROJECTS SOGETISOMATISOUDAL SPE-LUMINUS SPHINX-IT ... 13.343 NIEUWE JOBS BIJ 358 BEDRIJVEN 08.05.10 | GRATIS MAGAZINE MET HET GROOTSTE CARRIÈREAANBOD NU OP VACATURE.COM HET GROOTSTE JOBAANBOD

description

13.343, zoveel nieuwe jobs verzamelde Vacature bij 358 bedrijven. Bent u verpleegkundige, ingenieur of ict’er, dan heeft u de werkgevers voor het uitkiezen.

Transcript of zij werven aan

 • VACATURES

  NATIONAAL

  ARBEIDSMARKT-

  ONDERZOEK

  ACTIVE CAPITAL3M BELgIUMA.N.E.ABBOTTVAS CULAR ACERTAINTERNATIONALACCENTUREACCOACCOUNTANCyjOhANjOhANDEwAELEADDADhESIAADIfOADVIPROENgINEERS&CON&CONSULTANTSAEAgINSURANCEAKKABENELUxAKKERMANS&PARTNERSALLIANCEENgINEERINgALPhATRAINSBELgIUMALPRO ALTORAALUVISION AMERICANExPRESSCORPORATETRAVELA-

  MERICANExPRESSINTERNATIONAL AMMAVERZEKERINgENAQUAfIN ARC EU-ROPEARCADISBELgIUM ARChITECTENBUREAUDELAfONTAINE ARMACELL

  ARMONEAARTExRECLAMEBUREAUASCO INDUSTRIESASSURALIAASTRIDNVVAN-PUBLIEKREChTATELIERgROOTEILANDATLASCOPCOAIRPOwERATMIATOS ORIgI-

  NAUDI BRUSSELSAUSy BELUxAVANADEAw EUROPE AxAgROUPBELgIUMAZK-LINAAZSINT-LUCASBRUggEB&CO INCB&gjOBCONSULTBAMPSEURASSURBANKj.VANBREDA&CBASfITSERVICESALPROBELEIDSDOMEINLANDBOUwENVISSERIjBELgISChINSTITUUTVOORVERKEERSVEILIghEIDATLASCOPCOAIRPOwERBERLIN-BIMONABMTAEROSPACEINTERNATIONALBOKIAUINSURANCEBROKERBONACh-EBOSSPAINTSBRIDgESTONEEUROPEBRIghTVENTURESgROUPBRUSSELSAIR-

  LINESBShhOMEAPPLIANCESBUCKMANBUONSENSOfRANCESCOBUSINESSCOMC.h.ROBINSON BELgIUMBVBA KBCADMES BELgIUM CAf-DCfCAPgEMINICARgLASS

  CBMTCENTREDINfORMATIQUEPOURLAREgIONBRUxELLOISECENTRUMgEESTELIjKEgEZONDhEIDSZORgVLAAMS-BRABANTIKEACEPA-DIENSTENgROEPCg POwER

  SySTEMSChRhAUTESENNECIBOCLAESSENELgB CLEARygOTTLIEBSTEEN&hAMILTON LLPCOBOfISK COCA-COLACOfELy SERVICESCOMBELL gROUP

  COMPUTACENTERCONSTRUCTIEBRUyNOOghE COTEBO CRCCREAPLAN CSCCTgBELgIUMDAIKINA/CBELgIUMDAMCOBELgIUMDEPOSTDECEUNINCKDELEKNEDERLANDDELhAIZEBELgIUMDELOITTE

  DELTALLOyDBANKDEMEDENMEDICALDENKIP DETNORSKEVERITASDIETERENAUTODISTRIgASDISTRISALESDLChEMICALSDOMAINE DE TAINTIgNIESDP SURVEy gROUPDPwORLDANTwERPE.D.&A.

  EANDIS ECSEUROPEANCONTAINERSELECTRABELgDfSUEZELIAENCONENgETECESKOARTwORKESSENT BELgIUMESTABLISgROUPESTE

  LAUDERCOMPANIESEUREMIS EUROCLEAREUROSTATIONEUROThERMEVSBROADCASTEQUIPMENTExACTSOfTwAREBELgIUM fAACBENELUx

  fAShIONCLUB70fINANCIALARChITECTSfLUORENgINEERINg fODDEfENSIEfONDSDULOgEMENTRBCfORTEfORTISREALESTATEgALAPAgOS gEMEENTEhEChTEL-EKSELgEMEENTEKNOKKE-hEIST

  gEMEENTEOPwIjKgEMEENTEPUURSgEMEENTEBESTUURMALLEgENERALIBELgIUMgENZyME fLANDERSgEORgEhALLBELgIUM

  gLASwASSERIj.VANDENDRIESSChEgRANDECOwALLSfAShIONgROUPgROEPCOLRUyTgROEPEMMASgROEPMASUREELVEREDELINg gROEPOZgROUPEDEBOECKgROUPE P&Vh. hARTZIEKENhUIS

  hARRISONCLINICALRESEARChBENELUx hDP-ARISTAhEMABELgIhEwITTASSOCIATEShORECAPARTNERShOTELMETROPOLEIAMIBAICOSVISIONSSySTEMSICT CONNECTINgIEMANTSIgwATTEEUwINTERNATIONAL

  IKEAIMECINfORMATION&DATAINfRAxINgINSTITUUTVOORTROPISChEgENEESKUNDEINTALLPyINTRATUINAARSChOTINTRATUIN

  OLEN-VICMERTENSINTRIONINTySCONSULTINgISABELIwTjANSSENSfIELDSERVICES

  jETAIRCENTERjEUgDwERKNETjUSBOxBIZjUVOK.U.LEUVENKANEKABELgIUMKBCBANKENVERZEKERINgKBggROEPKERRyNgREDIENTS

  &fLAVOURSKETChUMPLEONBELgIUMKIMS ChOCOLATESKPMgLESCENARIOLEUCOLIDL

  LLP BELgIUMLOgI-TEChNICLPCBELgIUMMAATSChAPPIjINTERCOMMUNAALVERVOER

  TEBRUSSELMAINSySMAINTENANCEPARTNERS BELgIUMMANAgEMENTINfORMATION

  MATERIALISEMATExIgROUPMAZDAMOTORMEDIAMARKTMEDISChCENTRUMVOORhUISARTSEN

  MERCATORVERZEKERINgENMICROSOfTMISSION-SySTOLEMOBISTARMONUMENT VANDEKERCKhOVEMPEMULTIMUNTERS

  DEhUMIDIfICATIONMwhNATIONALELOTERIjNATIONALESUISSENATUZZINETLINK-gROUPNEwTECCy

  NExANSBENELUxNICOLLNMBSNOVOLAB NVKPDSERVICESNVMATExIgROUPOCAS

  OCEANICOCMwANTwERPENOCMwhEIST-OP-DEN-BERgOCMw ROESELAREOCMwSTAgAThA

  BERChEMOCMwwILLEBROEKOffICEDEPOTINTERNATIONALOMPARTNERSONDRAf/NIRASORAMAChINES

  ORANgINASChwEPPESBELgIUMORESP.C.ST-AMEDEUSPARTENA

  ZIEKENfONDS&PARTNERSPAVSECURITyPETITBATEAUBELgIQUEPhARMAINSIgjTPIRTEKPLUSUITZENDKRAChTENPOLITIEPROjECTIVE PSSBELgIUMPURATOSQUASUSRANDSTADREALDOLMENREg. ZIEKENhUISSINT-TRUDORIjKSDIENSTVOORPENSIOENEN ROBERTBOSChROULARTAMEDIAgROUPSAwALCOMSABAMSAPABUILDINgSySTEMSAS INSTITUTESAUTERCONTROLSSBRECRUITMENT&SERVICES

  SCREENVISIONSDwORxSDISECURExSECURITASSEIfARSgSSIBELgASIEMENSSIISINT-fRANCISKUS

  SMALSSMULDERSPROjECTSSOgETISOMATISOUDAL

  SPE-LUMINUSSPhINx-IT . . .

  13.343NIEUwE jOBS BIj 358 BEDRIjVEN

  08.05.10 | GRATIS MAGAZINE MET HET GROOTSTE CARRIREAANBOD

  NU OP VACATURE.COM het grOOtste jObaaNbOd

 • Imagine you make the difference

  Powered by people & technology

  Divisie Flooring (laminaatvloeren en samengesteld parket)

  Product DesignerAls Product Designer ben je verantwoordelijk voor het neerzetten en ontwerpen van een sterke laminaatcollectie. Je komt terecht in een innovatieve design omgeving waarbij je van A tot Z het esthetische aspect van onze vloeren bepaalt. Je zorgt voor het volledige decorontwerp gaande van kleurenseparaties, lay-out en kleurmatching. Je zorgt tevens voor een perfecte synergie tussen het decorontwerp en de oppervlaktestructuren.

  Product Manager Central & Eastern EuropeAls Product Manager ondersteun je het marketing team en ben je verantwoordelijk voor het initiren, uitvoeren en beoordelen van marketingacties van het merk Quick-Step. Je stelt een marketing jaarplanop en analyseert marktevoluties. Je cordineert en initieert publicitaire en commercile acties.

  WebmasterJe houdt onze website up-to-date, zorgt voor een online jaarplan en de uitvoering ervan. Het beheren en gebruiken van online communicatiemiddelen behoort eveneens tot je takenpakket. Je zorgt voor de technische realisatie en opvolging van nieuwe online projecten en voor de aanpassingen aan de bestaande websites.

  Sales Representative (Vlaams-Brabant/Limburg/Brussel)Je staat in voor de verkoop van de Unilin Flooring producten binnen de regios Limburg, Vlaams- Brabant (80%) en Brussel (20%). Samen met de Sales Manager Belux vertaal je de commercile strategie naar een concreet actieplan en verkoopsobjectieven. Je bouwt de bestaande commercile contacten uit. Je verzorgt tevens support aan de klanten.

  International Start-up EngineerNa een uitgebreide opleiding op onze productiesite in Belgi, word je verantwoordelijk voor het opstarten van nieuwe productiefaciliteiten voor laminaatvloeren in het buitenland. In eerste instantie maak je deel uit van het project team in Wielsbeke en assisteer je bij het opstarten van projecten. Door analyse van ons compleet productieproces bouw je kennis op over rendementsparameters en leer je omgaan met onregelmatigheden, kwaliteits- en rendementsverlies, Na deze inloopperiode ondersteun je internationale projecten en activiteiten in het buitenland.

  International HR Business PartnerJe geeft advies aan het management om de performance van het bedrijf en haar medewerkers voortdurend te verhogen. Je weet de organisatie te challengen dankzij een diepgaand business inzicht. Je ondersteunt het dagelijkse operationeel management en verzekert dat de beste resultaten worden behaald in de verschillende HR-domeinen. Je cordineert projecten voor de divisie en dit zowel in Belgi als in onze buitenlandse vestigingen.

  Divisie Systems (daksystemen en isolatieplaten)

  Health, Safety & Environment ManagerDe verdere ontwikkeling, implementatie en controle van een consistent veiligheids-, gezondheids- en milieubeleid is jouw prioriteit. Je zorgt voor het opstellen en opvolgen van procedures en richtlijnen in overeenstemming met de wetgeving. Je verricht onderzoek naar de verbetering van het welzijn van de werknemers. Je neemt deel aan de wettelijke comits. Je start nieuwe programmas en projecten op en streeft naar preventieve verbeteringsacties.

  Key Account ManagerIn de eerste plaats ben je verantwoordelijk voor de verkoop van de Unilin Systems applicaties in de markt van de asfaltaannemers platte daken. Het onderhouden van bestaande klanten en het prospecteren naar nieuwe klanten zijn hierbij evident. In de tweede plaats neem je een business development rol op naar nieuwe markten (industriebouw en landbouw). Tot slot werk je actief mee aan zowel marketingcommunicatie als marketingacties.

  Divisie Decor (gemelamineerde platen)

  Business Development ManagerAls Business Development Manager ben jij d meerwaarde voor de commercile uitbouw van Unilinprojecten bij DIY ketens. Je diept het contact met DIY ketens en doe-het-zelf retailers uit en bouwteen vertrouwensrelatie op met de commercile beslissers bij potentile klanten. Je benut optimaal jecreativiteit en gaat samen met de klant op zoek hoe Unilin het verschil kan maken. Een belangrijkdeel van je tijd gaat uit naar het Product Management waarbij je de ideen en concepten samen metde klant realiseert.

  Divisie Boards (MDF, HDF en spaanplaten)

  Sales Manager BelgiNa een introductieperiode word je verantwoordelijk voor de verkoop van MDF- en spaanplaten inde Belgische markt. De klanten zijn onder meer meubelfabrikanten, houthandels, doe-het-zelfzaken,bouwrmas, aankoopgroeperingen. Door verdere structurering en uitdieping van de markt slaagje erin om het aanwezige potentieel om te zetten in rele business kansen voor het bedrijf. Binnenhet afgesproken kader ben je diegene die de onderhandelingen voert, dit op alle niveaus van onzeklantenorganisaties. Naast je commercile rol, coach je een commercieel team van 2 personen.

  Corporate HR

  Talent SpecialistJe helpt het management proactief kritisch stilstaan bij hun teaminvulling, begeleidt hen bij het explicietmaken van personeelsnoden en alligneert rekruteringsbehoeften op de bedrijfsstrategie. Je selecteertbedienden en kaderfuncties doorheen de internationale organisatie. Daarnaast help je mee methet uitwerken en implementeren van talent management processen op maat van de noden van deorganisatie. Je werkt structureel mee aan het bepalen van een gedragen opleidingsbeleid en aanhet uitbouwen van het Talent Management (successie, young potential management, management &leadership development, etc).

  Meer informatie over bovenstaande vacatures vind je op www.unilin.comSolliciteren kan online. Voor inlichtingen, contacteer Nick Leenaert , Talent Manager, op 056 67 52 11.

  Unilin, bij het grote publiek vooral bekend dankzij haar afdeling Quick-Step, stelt 3700 mensen tewerk in 18 productievestigingen in Europa, de VS en Azi. Unilin heeft een omzet van 1 miljard euro en maakt deel uit van de internationale beursgenoteerde groep Mohawk. Unilin produceert naast laminaatvloeren ook samengesteld parket, gemelamineerde platen, MDF & spaanplaten en daksystemen en isolatieplaten.

  Als werkgever onderscheidt Unilin zich als een gedreven innovatief groeibedrijf, waar echte entrepreneurs op elk niveau de basis vormen van haar succes. Investeringen in mensen en technologie kenmerken de Unilin-bedrijfscultuur. De headquarters zijn gevestigd in Wielsbeke bij Waregem, vlakbij de E17 en hierdoor vlot bereikbaar.

  Om onze groei te ondersteunen, zoeken wij collegas.

  Aanbod: Je komt terecht in een sterk groeibedrijf, internationaal actief en nancieel gezond. Wij bieden een aantrekkelijk salaris met extralegale voordelen. Je werkt in een team dat professionaliteit en entrepreneurship hoog in het vaandel draagt. Wij voorzien de nodige opleidingen, zowel op persoonlijk als op inhoudelijk vlak.

  Voor alle divisies zoeken we eveneens heel wat starters die de kans krijgen mee te groeien met de onderneming. We zoeken teamplayers die samen met ons het succesverhaal verder willen uitbouwen. Voor mensendie van aanpakken weten en verantwoordelijkheid durven nemen, is er bij Unilin steeds plaats. We hebben uitdagingen voor young graduates (bachelors & masters die net starten of een eerste werkervaring achterde rug hebben) en dit binnen diverse domeinen: sales & marketing, production & engineering, supply chain management & purchase, R&D, IT & nance.Eerst doorloop je een introductietraject, waarbij je ervaring en vaardigheden opdoet. Daarna zoeken we samen de meest gepaste functie afgestemd op jouw ambitie en in lijn met de noden van het bedrijf.Je krijgt de mogelijkheid te leren on-the-job, maar daarnaast ook om van ons uitgebreid opleidingsaanbod te genieten. Dit alles met ondersteuning van meer ervaren collegas.

  10Gxxx_UNILIN_vacature_260x370_q_afl.indd 1 05-05-2010 12:57:26

  002_GPV1QU_2010508__VMGCO 05-05-2010 13:15 Pagina 2

 • 01VACATURE 8 MEI 2010

  MAANDAG VAN

  De 180-bocht vanSiegfried BrackeDe mensen verstaan dit niet. Zo snoerde VRT-journalistSiegfried Bracke vele politici de mond. Sinds deze week zithij in het andere kamp, als kersvers N-VA politicus.Reconstructie van een maandag met een dubbele agenda.

  20SUCCESTAPES

  Mijn kind, duur kindBaby-merk Thophile & Patachou speelt in de hoogsteprijsklasse van de babyspullen. Met succes: actriceAngelina Jolie en prinses Maxima zijn fans van het eersteuur. Een gesprek met oprichtster Isabelle Melotte.

  22COLUMN AN OLAERTS

  Owee, er zit iemand op onze pleeDie van de boekhouding hebben de oorlog verklaard aandie van de sales. Reden? De confisquatie van hun wcsdoor de sales. En het management? Die roert liever nietin het stinkende potje.

  29

  04

  RUBRIEKEN

  03 PUBLIEKE OPINIE

  19 MAANDAG VAN SIEGFRIED BRACKE

  21 DUBBELCHECK

  26 DOSSIER OOST- EN WEST-VLAANDEREN

  28 SALARISWATCHER

  29 COLUMN AN OLAERTS

  ABONNEES VAN DETIJD, DE MORGEN, GAZET VAN ANTWERPEN EN HET LAATSTE NIEUWS ONTVANGEN VACATURE AUTOMATISCH BIJ HUN KRANT.

  INHOUD

  COVERSTORY

  Zij werven aan13.343, zoveel nieuwe jobs verzamelde Vacature bij 358 bedrijven. Bent u verpleegkundige, ingenieur of icter,dan heeft u de werkgevers voor het uitkiezen.

  VACATURE VAN DE WEEK Product Manager Sanitair bij Van Marcke

  Ontdek ook de 10.184 jobs op vacature.com

  VOLGENDE WEEK

  Het Belgische migratiebeleid: dweilen met de kraan openDe 368 beste carrires in dit magazine

  001_GPV1QU_20100508_VMGBI 06-05-2010 21:34 Pagina 1

 • VIA VACATURE.

  Anne-Charlotte Lelivre vond haar nieuwe uitdaging via Vacature.Logisch, want bij ons vindt u het meest volledige en meest kwalitatieve jobaanbod voorjuridisch adviseurs.

  Maar eigenlijk geldt dit voor lke m/v met talent, binnen welk vakdomein dan ook.Of u nu een jonge starter bent, een aankomende manager of een doorwinterde professional:met permanent meer dan 10.000 jobaanbiedingen is Vacature de favoriete marktplaatswaar Talent en ondernemingen mekaar treffen.

  Ook toe aan een nieuwe uitdaging? Maak de juiste keuze. Via Vacature.

  Anne-Charlotte Lelivre, Adviser Corporate Law, KPMG Tax & Legal Advisers

  002_GPV1QU_20100508_VMGCO 06-05-2010 22:38 Pagina 2

 • Ze groeien als kool, de misnoegde progressieven diedezer dagen op Facebook een Meurisje aankondigenop 13 juni. Net als Stijn Meuris laten zij die dag s landsstemhokjes voor wat ze zijn. De Meurissen onder onsgeven zo de hardliners vrij spel in de stemlokalen.Deze uitdeinende Facebookgroep vormt tegelijk nvan de vijvers waaruit onze politieke partijen nieuwtalent zouden moeten vissen. Met de nadruk op zou-den, want almaar minder vissen willen bijten. Vergis uniet: het gaat hier allerminst om apolitieke, maat-schappij-apathische extremisten. Maar doorgaansom genteresseerde, bewogen zielen, met een opengeest, een bereidheid tot dialoog en compromis. Eengroep die net omwille van het gebrek aan dialoog enopenheid op de politieke bhne meteen elke vormvan politieke participatie uitsluit. De politieke arenadreigt zo nog meer te verworden tot het speelterreinvan hardleerse egos met oogkleppen.

  En zeggen dat politieke rekrutering in dit land sowiesoal mank liep, aldus onder meer Luc Huyse, socioloogop emeritaat, eerder dit jaar in De Tijd. Omwille van dediarree aan beleidsniveaus is het steeds moeilijkerom de vele honderden posities op federaal, geweste-lijk, provinciaal en gemeentelijk niveau met politicidie naam waardig te bemannen. Bovendien maakte

  de overheveling van bevoegdheden naar hetEuropese en mondiale niveau het beroep politicusminder aantrekkelijk dan vroeger. Voeg daarbij bijna-diepte-interviews met de geit van Leterme, en u zietwelke bijdrage de overijverige media leveren. Welkbeeld van de politiek blijft plakken? Een vaudevillewaarin iedereen naast elkaar praat. Waar een woordniet noodzakelijk een woord is. Zet daar tegenovereender welk deftig bedrijf in de priv. WaarVlamingen, Walen, Engelsen of pakweg Chinezen inteam naar een oplossing zoeken. Waar 800.000 klan-ten voorliegen zoveel betekent als in minder dan vijfminuten je eigen doodsvonnis tekenen. Waar ras-paarden evenveel, zoniet meer, geld en macht kunnenvergaren. En de rekening is snel gemaakt.

  We durven er met andere woorden veel op verweddendat het infantiele schouwspel van de voorbije maan-den de twijfelaars onder de praesessen of ander jongtalent met politieke ambities over de streep heeftgehaald. De verkeerde streep, welteverstaan. En dat,mijn heren politici, heet dan zijn eigen graf delven.

  Gevraagd: verjonging vanbestuursraden

  Ik begrijp dat je in raden van bestuur mensen met jarenlangeervaring in het bedrijfsleven nodig hebt, maar een beetje meerdiversiteit kan toch geen kwaad, zoals Vacature terechtopmerkt. Gemiddelde leeftijd: 52, 8% vrouwen. Je kanbezwaarlijk van een goed evenwicht spreken. Die raden vanbestuur opereren eerder in de luwte, maar hebben bijzonderveel macht. In ieder geval pleit ik voor iets minder oude kroko-dillen en meer jonge ondernemers.Marco De Schepper, via e-mail

  WIL U REAGEREN? MAIL NAAR

  9 [email protected]

  STANDPUNTPOSTBUS

  REACTIES OP ARTIKEL Bestuursraden Bel-20: meer diversiteit a.u.b. van 1 mei 2010 Wie wil er nog in de politiek?

  Nee, vrouwen moet je niet anders coachen dan mannen 58%

  POLL

  DOE MEE MET DE NIEUWE POLL EN SURF NAAR

  9 vacature.com/poll

  Ja, vrouwen moet je anders coachen dan mannen

  Wie evalueert radenvan bestuur?Als werknemer worden je prestaties voortdu-rend gevalueerd door anderen, maar wie evalu-eert de leden van een raad van een bestuur? Watals ze niet voldoen? Strikt genomen kunnen zealtijd uit zon raad van bestuur gezet worden,maar bestaan er ook cijfers over leden die gewo-gen en te licht bevonden werden? Misschieninteressant om eens te onderzoeken.Lien, via e-mail

  De politieke arena dreigt nog meer te verworden tot het speel-terrein van hardleerseegos met oogkleppen.NICO SCHOOFS, VACATUREJOURNALIST

  Vorige week vroegen we of vrouwen anders gecoacht moeten worden dan mannen.

  42%

  003_GPV1QU_20100508_VMGBI 06-05-2010 18:36 Pagina 3

 • VACATURES

  NATIONAAL

  ARBEIDSMAR

  KT-

  ONDERZOEK

  COVERSTORY

  De grootste rekruteerders per provincie

  Onderneming Aantal vacatures

  1 DEME 2002 ARMONEA 1503 TELENET 1304 TORMANS GROUP 1275 BIMONA 70

  Top 5: Provincie AntwerpenOnderneming Aantal vacatures

  1 EANDIS 3002 PARTENA ZIEKENFONDS & PARTNERS 1503 MULTI 454 LIDL 305 UZ GENT 15

  Top 5: Provincie Oost-Vlaanderen Top 5: Provincie West-VlaanderenOnderneming Aantal vacatures

  1 UNILIN 532 ROULARTA MEDIA GROUP 403 MATEXI GROUP 154 DECEUNINCK 115 MONUMENT VANDEKERCKHOVE 10

  13.3432 Wie zijn de grootste aanwervers in 2010?

  Welke sectoren hebben het meest vacatures?Wat zijn de meest gevraagde profielen? En wiezijn de echte witte raven? In de derde uitgavevan Vacatures nationaal arbeidsmarktonder-zoek vindt u alle antwoorden.

  We vroegen de bedrijven ook naar hun plannen voor ditnajaar. Voor zover de deelnemers zich durfden uitsprekenover de periode na de grote vakantie, tellen we opnieuwveel vacatures: de 350 deelnemende bedrijven voorziendan eveneens ruim 13.000 vacatures. KoenraadDebackere, algemeen beheerder van K.U.Leuven, verteltwaarom de universiteit vandaag 160 vacatures heeft open-staan en in het najaar zelfs 1.000: De meeste onder-zoeksprojecten starten in het najaar wanneer de nieuwelichting afgestudeerden op de markt komt. We zoekenflink wat onderzoekers omdat onze 1.500 professoren veelactiever internationale projecten aantrekken, al dan niet inhet bedrijfsleven. Ik ben blij dat wij in economisch barretijden toch groei kunnen neerzetten. Op Europees vlakwas Leuven met 84 miljoen euro de vierde belangrijkstefondsenwerver binnen het zesde kaderprogramma vooronderzoek van de EU. In het lopende programma (2007-2013) doen we het even goed.Koenraad Debackere: In Belgi studeren te weinigwetenschappers en ingenieurs af die in het onderzoekwillen stappen. Gelukkig slagen we er in internationaal

  te rekruteren: het voorbije jaar trok de universiteit 20procent meer jonge buitenlandse onderzoekers aan. Het salaris dat we hen kunnen aanbieden, is competitiefnaar internationale normen, tussen 1.600 en 1.800 euronetto. Maar als die jonge wetenschappers willen doorgroeien naar docent of professor duikt het echte probleem op: dan brengen buitenlandse universiteitenagressieve vergoedingspakketten in stelling.

  >>Banken werven weer aanFinancile dienstverleners zoals KBC, Deloitte,Accenture, AG en ING zijn terug van maar even weg-geweest. Lieven De Groodt, hr-directeur bij DeloitteBelgi: Onze business, en dan zeker de audit- en deaccountancy-praktijk, bleef redelijk stabiel. Alleen deconsultancy kende een lichte terugval. We bleven devoorbije jaren rekruteren. Jongeren verwachten nu bijons een vorm van werkzekerheid, een etiket dat we vierjaar geleden zeker niet opgekleefd kregen. Jaarlijks kentDeloitte een verloop van 12 tot 15 procent. Daarom zul-len in september 270 afgestudeerden beginnen. 170 vanhen hebben we al gevonden. Momenteel krijgen wemeer cvs binnen van jongeren dan vroeger, wat ons toe-

  Voor de derde keer al peilde Vacature naar de rekrute-ringsplannen bij honderden bedrijven. Ruim 350 onder-nemingen reageerden op onze uitnodiging. Momenteelhebben die meer dan 13.000 vacatures. In de top-20 vin-den we namen terug die ook in november 2009 bij degrote rekruteerders behoorden, zoals de huidige nummer1, de Politie, de Colruyt-groep, K.U.Leuven en Telenet. Het aanbod is wel minder overdonderend bij de topbe-drijven. De top-20 telt zon 8.800 vacatures. Bij onzevorige rondvraag in november telden we bij de 20 groot-ste aanwervers nog 12.175 vacatures.

  Jacht op ingenieurs en icters blijft open

  >> Najaar: veelbelovend

  004_GPV1QU_20100508_VMGBI 06-05-2010 18:45 Pagina 4

 • 05VACATURE 8 MEI 2010

  Onderneming Aantal vacatures

  1 POLITIE 2.0002 DE POST 1.4003 FOD DEFENSIE 1.2934 KBC BANK EN VERZEKERINGEN 5005 AUDI BRUSSELS 475

  Top 5: Provincie Vlaams-Brabant Top 5: Provincie LimburgOnderneming Aantal vacatures

  1 WIT-GELE KRUIS LIMBURG 1502 CARGLASS 103 REG. ZIEKENHUIS SINT-TRUDO 104 ENCON 65 GEMEENTE HECHTEL-EKSEL 4

  bij 358 bedrijvenlaat strenger te selecteren. Daarnaast willen we dit jaar144 ervaren fiscalisten, iters en boekhouders aantrek-ken. Dit loopt stroever dan de vorige jaren: velen twij-felen om te veranderen van job, rondt Lieven deGroodt af.

  >> Jobs in overvloed in gezondheidssectorZorgverstrekkers als Armonea en Partena Ziekenfonds& Partners prijken in de top-20. Ook de ziekenhuizenhebben een lange lijst met vacatures. Veerle Bekaert, hr-manager van Armonea, de groep die over heel Belgiwoonzorgcentra bouwt en uitbreidt: Volgend jaar zul-len we enkele centra openen. Daarvoor zoeken wij voor-al directeurs, hoofdverpleegkundigen, verpleeg- en zorg-kundigen. Dit zijn allemaal knelpuntberoepen. Als wijin een advertentie zetten dat verpleegkundigen voor devliegende ploeg een bedrijfswagen en tankkaart krijgen,krijgen wij zo goed als geen reactie. De mensen werken vaak graag in een vaste ploeg en opeen vaste plaats. Het voornaamste argument dat henvan werk doet veranderen, is een job dichter bij huisnaast hun passie voor ouderenzorg.

  >>Witte raven: icters, -ingenieurs, project-managers

  Er is een duidelijk verschil tussen de sectoren met veelvacatures (zie lijst met de 10 sectoren met het grootsteaanbod) en sectoren waar de rekrutering pas herneemt,zoals de textielsector, het transport en de metaalverwer-king. Deze laatste sectoren halen onze top-10 niet.VDAB ontving wel minder vacatures uit de informatica-sector (-18% vergeleken met maart 2009) en de open-bare besturen (-23%), maar deze sectoren leveren nogwel het merendeel van de banen die u in dezeCarriregids vindt.

  Opvallend: de lijst van de knelpuntberoepen in onzeenqute de profielen die de bedrijven moeilijk ingevuldkrijgen - is praktisch een kopie van de lijst van de meestgezochte profielen van deze bedrijven. Ingenieurs, informatici, commercile medewerkers en projectma-nagers in alle maten en kleuren blijven de witte raven op onze arbeidsmarkt, crisis of niet. De VDAB steldeonlangs ook vast dat het aantal vacatures voor q

  Sector Aantal jobs

  1 LEGER/POLITIE/CIVIELE BESCHERMING 3.2932 ANDERE OVERHEIDSDIENSTEN 1.7823 CONSULTANCY 1.4344 DIENSTEN 9505 TELECOM, ICT EN INTERNET 7426 BANK- EN VERZEKERINGSWERELD 6247 ENERGIE 6808 AUTOMOTIVE 5539 GEZONDHEIDSZORG 53710 KLEIN- EN GROOTHANDEL 404

  Sectoren met de meeste vacatures

  1 DE POLITIE 2.0002 DE POST 1.4003 FOD DEFENSIE 1.2934 KBC BANK EN VERZEKERING 5005 AUDI BRUSSELS 4756 DELOITTE 4007 ORES - OPRATEUR DES

  RSEAUX GAZ ET ELECTRICIT 326

  8 EANDIS 3009 ACCENTURE 25010 GROEP COLRUYT 24211 ING 22012 DEME 20013 AG INSURANCE 16014 K.U.LEUVEN 16015 ARMONEA 15016 PARTENA ZIEKENFONDS & PARTNERS 15017 TRIFINANCE 15018 TUC RAIL 15019 WIT-GELE KRUIS LIMBURG 15020 CAPGEMINI 140

  TOTAAL 8.816

  Bedrijf Aantal vacatures dievandaag openstaan

  De grootste rekruteerdersvacatures

  (BRON: VACATURE NATIONAAL ARBEIDSMARKT ONDERZOEK)

  005_GPV1QU_20100508_VMGBI 06-05-2010 18:45 Pagina 5

 • COVERSTORY

  1 NMBS-GROEP 1.8002 GROEP COLRUYT 1.7003 K.U.LEUVEN 1.0004 FOD DEFENSIE 9125 ING 4006 DELOITTE 3107 SECURITAS 2808 ACCENTURE 2509 EANDIS 25010 KBC GROEP 20011 . AG INSURANCE 20012 ARMONEA 20013 REALDOLMEN 20014 ORES - OPRATEUR DES

  RSEAUX GAZ ET ELECTRICIT 170

  15 CAPGEMINI 16016 MEDIAMARKT SATURN BELGIUM 15017 . DEME 15018 . TELENET 15019 . UZ GENT 15020 . ELECTRABEL/GDF SUEZ 110

  TOTAAL 8.742

  (op basis van de vraag Geef uw totaal aantal aanwer-vingen voor het tweede semester van 2010. Niet alleondernemingen hebben hier momenteel al zicht op.)

  Bedrijf Aantal vacatures in najaar 2010

  Hoeveel vacatures zijn er na de zomer?

  knelpuntberoepen veel minder daalde dan die voor andereberoepen. Ze noemt deze evolutie verontrustend: Het isabsoluut noodzakelijk dat meer jongeren kiezen voor eenopleiding tot icter, ingenieur, technicus, verpleegkundige,verzorger of vakman in de bouw.

  Vorige week maakten zowel KBC als Colruyt Groep nogbekend de volgende jaren honderden Indiase informatici tezullen aanwerven, via hun filialen in respectievelijkChennai en Hyderabad. Reden: de bedrijven vinden te wei-nig specialisten in Belgi. tekst Erik Verreet D

  q

  (BRON: VACATURE NATIONAAL ARBEIDSMARKT ONDERZOEK)

  006_GPV1QU_20100508_VMGBI 06-05-2010 18:45 Pagina 6

 • Bart Briers, CTG: Een externe headhunter moet nu jacht maken op de zeer gespecialiseerde profielen.

  07VACATURE 8 MEI 2010

  It-profielen, ze blijven een schaars goed. It-bedrijfCTG in Diegem zoekt dringend veertig versekrachten. Van mensen die de kwaliteit van soft-wareprogrammas testen, over software-ontwikke-laars tot personen in de meer ondersteunendefuncties. Zo dringend dat het zelfs het rekrute-ringsgeweer van schouder verandert. Ze blijven inDiegem beroep doen op de traditionele rekrute-

  ringskanalen, maar ze beroepen zich voortaanzowel intern als extern tegelijk op een headhunter.Bart Briers, die als service director binnen CTGmee gestalte moet geven aan die nieuwe aanwer-vingskoers: Het was de voorbije maanden bijzonder moeilijk om de geschikte kandidaten tevinden. De vijver bleek kleiner dan we hadden verhoopt. Een externe headhunter moet nu jachtmaken op de zeer gespecialiseerde profielen.

  Zelf zoeken we iemand die intern als rekruteer-der ook die headhunterrol opneemt. CTG kiest resoluut voor een pro-actieve aanpak,wil niet zitten wachten tot de cvs in haar mail-box dwarrelen. Vroeger deden we ons verhaalaan een kandidaat en wachtten we nadien tweeweken af op diens beslissing. Vandaag zal dieinterne headhunter zelf sneller interessante con-

  sultants moeten opzoe-ken. Heel de aanwer-vingsprocedure moetsneller. Bovendien is ereen grote groep werkne-mers die nog twijfelt omhun huidige werkgeverte verlaten. We kunnenniet wachten tot ze zelf

  in actie schieten, want dan hebben we onze kansverkeken. Ok, zon aanpak kost zeker veel geld,maar is absoluut nodig. We moeten interessanteprofielen blijven overtuigen. Vroeger raakte jenog weg met een algemeen verhaal, vandaagmoet je kandidaten een veel persoonlijkere bood-schap en pakket aanbieden (een combinatie vanloon, extralegale voordelen, voldoende opleiding,naargelang de wensen van de kandidaat.)

  Ik ga er geen doekjes om winden: de lonen zul-len omhoog gaan.

  Ex-werknemers opnieuw aanwervenRekruteerde CTG de voorbije maanden vooral zeerervaren profielen, dan grijpt het vandaag ook terugnaar een beproefd recept uit het verleden. We werventerug schoolverlaters aan. Die laten we een maand oftwee een opleidingstraject volgen aan onze eigen aca-demie vooraleer we ze in de markt zetten. De nieuwe,assertieve manier van rekruteren is een vrij recent gege-ven van de voorbije twee maanden, aldus Bart Briers.In het eerste kwartaal hadden we al twintig mensenaangeworven. We hadden de groei voor dit jaar eerderconservatief ingeschat, nu willen we zelf een sterkeregroei forceren. We hebben bijvoorbeeld pas een eigenR&D-centrum opgericht. Naar het voorbeeld vanGoogle kunnen werknemers er een stuk van hun tijddoorbrengen. Op die manier willen we van CTG eennog meer aantrekkelijke werkgever maken. Zelfs ex-werknemers kunnen zonder blikken of blozen terugbij CTG aankloppen, verzekert Bart Briers tot slot. In het eerste kwartaal hebben we zes ex-werknemersterug aangeworven. Dat vormt geen beletsel zolang zeonder goeie omstandigheden vertrokken zijn destijds. Tekst Nico Schoofs | foto Griet Dekoninck D

  Veel vacatures, te weinig geschikte kandidaten

  3 x op zoeknaar talent

  We werven terug school-verlaters aan die eerst 2 maanden opleiding volgen.BART BRIERS, SERVICE DIRECTOR BIJ IT-BEDRIJF CTG

  q

  1.CTG IT-BEDRIJF

  007_GPV1QU_20100508_VMGBI 06-05-2010 18:46 Pagina 7

 • COVERSTORY

  Companeo Belgi groeit stevig. Het bedrijf teltmomenteel een 25-tal werknemers, maar wil tegeneind dit jaar uitbreiden tot veertig. En daar knelt hetschoentje, want medewerkers vinden salesmensenin de eerste plaats - is een groot probleem. Wehouden ons bezig met lead generation. Concreet: wehelpen kmos bij het vinden van leveranciers die zenodig kunnen hebben voor hun bedrijf, zegtChristophe Nottebaert, ceo North-Europe bijCompaneo. Via een matching system op ons

  online zoekplatform begeleiden we de verantwoor-delijken van voornamelijk kleine ondernemingen bijhun zoektocht naar de meest geschikte leveranciers.Het is een sector die bij ons aan het boomen is.

  In vergelijking met het eerste kwartaal van 2009kennen we een groei van 80 90 procent. Maar alswe niet snel mensen vinden, kan die groei afgeremdworden. We zoeken vooral salesmensen, die bijvoorkeur tweetalig zijn. We zijn actief in Vlaanderen

  en Walloni. Maar dat is n van de grote proble-men: niemand is nog Frans- n Nederlandstalig.We hebben ons team nu uit noodzaak in twee talenopgesplitst, omdat het anders niet meer werkbaarwas. Tweetalige kandidaten vinden is helemaalonmogelijk. En als je er al vindt, zijn het eerderWalen of Brusselaars die Nederlands spreken danVlamingen die Franstalig zijn. We zijn al sindsfebruari op zoek naar 15 mensen en hebben tot nutoe maar 3 aanwervingen gedaan.

  Christophe Nottebaert, ceo North-Europe bij Companeo: 90 procent van de spontane sollicitaties komt van vijftigplussers. Maar omdat ons basisloon niet strookt met wat ze gewoon zijn, en ze niet genteresseerd zijn in een bonus, haken ze af.

  2.CAMPANEO DIENSTVERLENER

  008_GPV1QU_20100508_VMGBI 06-05-2010 18:46 Pagina 8

 • 09VACATURE 8 MEI 2010

  Om de aanwervingen vlotter te laten verlopen,zoekt Companeo ook jongeren met een eerstewerkervaring die het mtier binnen het bedrijfaanleren. Maar op de verlanglijst staan ook meerervaren mensen, een finance manager, eenmanager die het televerkoopteam aanstuurt enmensen voor de customer service, een web-designer en twee online marketeers. Later op hetjaar komen daar ook nog eens tien mensen bij, in meer ondersteunende functies, zoals een receptionist(e) en een administratieve kracht.Mogelijk worden die aanwervingen iets eenvou-diger. De moeilijkheid bij jongeren is dat hunverwachtingen vaak niet realistisch zijn. Wegeven een goed salaris, maar het is voor een grootstuk bonusgedreven. Ze kunnen hun loon ver-dubbelen via bonussen. Ik merk dat jongeren eenbepaalde levensstijl willen aanhouden en daaromop zoek zijn naar een werkgever die zekerheid eneen vast loon kan bieden. We hebben een beetjehetzelfde probleem met oudere kandidaten: 90 procent van de spontane sollicitaties die webinnenkrijgen, komt van vijftigplussers. Maaromdat ons basisloon niet strookt met wat zegewoon zijn, en ze niet genteresseerd zijn in eenbonus, haken ze af. Ik verzeker u nochtans: webetalen niet slecht, zeker niet tegenover bijvoor-beeld callcenters. Beginnende telesales mensenverdienen tussen 2.000 en 3.000 euro bruto,afhankelijk van de resultaten die ze behalen.

  In Nederland en Groot-Brittanni vinden we ookmoeilijk mensen, maar in Belgi is het nog eenstuk moeilijker. Of Nottebaert dan met de han-den in het haar zit? Nee, maar onze groei zouveel sneller vooruit gaan als we die mensen snelzouden vinden. Mogelijk groeien we dit jaarmaar 40 procent om die reden, terwijl het 50 60 procent zou kunnen zijn. Nu hebben we ookquasi geen concurrenten, maar die komen er wel.Snelheid is dus belangrijk voor ons.tekst Dominique Soenens | foto Griet Dekoninck D

  Waar blijventweetalige kandidaten?CHRISTOPHE NOTTEBAERT, CEO NORTH-EUROPE BIJ COMPANEO

  q

  INDUSTRIEEL INGENIEUR

  BURGERLIJK INGENIEUR

  TECHNISCH GRADUEERDE

  ACCOUNT MANAGER

  ADMINISTRATIEF MEDEWERKER

  ICT-ENGINEER

  CONSULENT

  PROGRAMMEUR

  PROJECTMANAGER

  IT-CONSULTANT

  Functie Aantal bedrijven (op 358) die moeilijkheden ondervinden om deze functie in te vullen

  1 INDUSTRIEEL INGENIEUR 572 BURGERLIJK INGENIEUR 403 PROJECTMANAGER 254 ICT-ENGINEER 255 IT-CONSULTANT 226 TECHNISCH GRADUEERDE 207 ACCOUNT MANAGER 198 PROGRAMMEUR 199 VERPLEEGKUNDIGE 1910 BOEKHOUDER 22

  (Naar welke kandidaten moeten de bedrijven het langst zoeken?)

  De witte raven

  Functie % bedrijven die deze functie zoekt

  (Welke functies willen de 358 bedrijven met vacatureshet meest invullen?)

  De meest gezochte profielen

  22%

  13,7%

  11,1%

  9,1%

  10,2%

  9,1%

  9,4%

  8%

  8%7,1%

  (BRON: VACATURE NATIONAAL ARBEIDSMARKT ONDERZOEK)

  009_GPV1QU_20100508_VMGBI 06-05-2010 21:40 Pagina 9

 • COVERSTORY

  Dat het zelfs in crisistijd niet makkelijkis een vacature ingevuld te krijgen,ondervonden ze ook bij Dun &Bradstreet. Het bedrijf telt vijftig werk-nemers en levert oplossingen en infor-matie voor het nemen van krediet-, mar-keting- en aankoopbeslissingen.Dun & Bradstreet vulde wel al zijnvacatures in, maar van een leien dakjeliep dat niet, zegt hr-manager KarenSterck: We hebben dit jaar vijf mensenaangeworven. Wij zijn een leider ininternationale data en wij willen onzepositie in Belgi verstevigen. Niet alleendoor te investeren in data, maar ook inmensen. We hebben onze salesteamsversterkt, en hebben ook iemand aange-

  worven die op projectbasis samenwerktmet onze klanten. Allemaal mensen diemoeilijk te vinden waren, maar hetmoeilijkst was nog het vinden van tweeinternal account managers voor onzekmo-klanten: daar zijn we vijf maandenmee bezig geweest. Hoe dat komt? De economische crisis, aldus KarenSterck. De instroom van kandidatenwas niet groot. Ervaren mensen hebbenweinig zin om bij een andere werkgeverte beginnen als het moeilijk gaat. Dat is begrijpelijk. Je kan er van uitgaandat er meer krachten op de arbeidsmarktzijn, maar bedrijven laten anderzijdsniet hun beste mensen gaan, ook nietals het slecht gaat. Daardoor hebben weeen afweging moeten maken: kiezen weiemand met ervaring of iemand metcommercieel talent die een eerste stap

  zet? We hebben uiteindelijk voor hetlaatste gekozen.

  Knelpuntprofiel: internal account managerInternal account manager is een heelmoeilijk profiel: je moet via de telefoonwerken, het is een moeilijk product omte verkopen n je moet een bepaaldekennis en achtergrond hebben omaccount managers, cfos en bedrijfslei-ders te spreken en te overtuigen. Je hebtmensen die uit een callcenter komen ende commercile capaciteiten hebben,maar er is meer nodig in deze job.Mensen die er goed in zijn, zien hetbovendien vaak als een opstap naar

  externe verkoop. Maarwe zoeken mensenvoor wie het een passieis om telefonisch teverkopen. Een anderstruikelblok klinkt be-kend in de oren: tweet-aligheid is een must,

  maar voor veel kandidaten vormt heteen probleem. Je kan Belgi wel opde-len in Vlaanderen en Walloni, maar ineen verkoopfunctie is het altijd mogelijkdat je te maken krijgt met Frans ofNederlands, en dan kan je het nietmaken om die taal niet te spreken. Dun& Bradstreet biedt naar eigen zeggeneen mooi vast loon, met daarbovenopeen bonussysteem waarmee je makkelijk50 procent extra kan verdienen. Echtgoeie verkopers doen er zelfs veel meerbij. Ok, dat spreekt niet iedereen aan,maar gedreven commercile mensenzien dat als een uitdaging. Het is voorons ook een beetje een selectiemiddel:als een bonussysteem iemand motiveert,dan kunnen ze doorgaans ook goed ommet de druk die bij de job komt kijken.tekst Dominique Soenens | foto Griet Dekoninck D

  Karen Sterck, hr-manager bij Dun & Bradstreet: De instroom van kandidaten was niet groot. Ervaren mensen hebben weinig zin om bij een andere werkgever te beginnen als het moeilijk gaat.

  De crisis maakt het moeilijker.

  KAREN STERCK, HR-MANAGER BIJ DUN & BRADSTREET

  3.DUN & BRADSTREETDIENSTVERLENER

  STRAKS OP SOLLICITATIEGESPREK? DE REKRUTEERDERS GEVEN TIPS OP

  9 vacature.com/sollicitatietips

  010_GPV1QU_20100508_VMGBI 06-05-2010 21:45 Pagina 10

 • 11VACATURE 8 MEI 2010

  3M BELGIUM 4 6 Diegem 400 ChemieA.N.E. 2 2 De Pinte 30 Ict Support engineers, service desk medewerkersABBOTT VASCULAR INTERNATIONAL 14 M Diegem 400 Farma Hr-manager, industrieel ingenieur, marketing-

  & productmanager, research & development

  ACCENTURE 250 M Brussel 1200 Consultancy, technology Ict & internet, consultancy, financin, logistiek(BeLux) (BeLux) services & outsourcing & distributie

  ACCO 4 0 Leuven 72 Uitgeverij & drukkerij ArbeiderACCOUNTANCY JOHAN DEWAELE 1 1 Waregem 6 Accountancy BoekhouderACERTA 18 15 Leuven 1200 Human resources Consultancy, hr-administratie, programmeur,

  projectmanager, bedrijfsjurist

  ACTIVE CAPITAL 5 3 Boechout 4 Banken BeleggingsadviseurADD 4 0 Heverlee 120 Verzekeringen Accounting manager, dossierbeheerder,

  verzekeringen-makelaar, sales, account manager

  ADHESIA 2 M Brussel 200 Veiligheid & preventie Paramedisch, industrieel ingenieurADIFO 6 M Maldegem 51 Informatica: software Consultancy, it-consulting, server &

  netwerkspecialist, bio-ingenieur, salesmanager

  ADVIPRO ENGINEERS & CONSULTANTS 7 3 Herentals 15 Studiebureau engineering Consultancy, bio-ingenieur, industrieel ingenieur, technisch graduaat, kwaliteitscontrole

  AE 6 10 Heverlee Telecom, ict & Internet consultancy, ict-engineer, it-consulting, projectmanager, account manager

  AG INSURANCE 160 200 Brussel 4000 Verzekeringen Auditor, dossierbeheerder, ict & internet, projectmanager, bedrijfsjurist

  AKKA BENELUX 20 65 Elsene 300 Engineering Hr-administratie, it-management, burgerlijk & industrieel ingenieur, projectveranwoordelijke

  AKKERMANS & PARTNERS 12 5 Antwerpen 35 Algemene consultancyALLIANCE ENGINEERING M 2 Louvain-la-Neuve 6 Engineering IngenieursALPHA TRAINS BELGIUM 2 1 Antwerpen 27 Diensten Industrieel ingenieur, technisch graduaat,

  projectmanager, aankoopmanager

  ALPRO 10 5 Afsnee 450 Voeding Bio-ingenieur, e-marketeerALTERNATIVE ORIGINAL ADNIMATION (ALTORA) 2 M Neupr 2 Publiciteit Web designer, salesmanagerALUVISION 4 2 Nazareth 15 Metaalnijverheid Sales engineer, elektricien, technisch tekenaarAMERICAN EXPRESS CORPORATE TRAVEL 12 M Sint-Stevens-Woluwe 330 Toerisme Reisagent, andere functiesAMERICAN EXPRESS INTERNATIONAL 5 10 Watermaal-Bosvoorde 90 Bank & financin Administratief bedienden, helpdeskmedewerkersAMMA VERZEKERINGEN 10 5 Brussel 45 Verzekeringen Administratie, office management, ondersteuning,

  sales, (buiten- en binnendienst), account manager

  AQUAFIN 27 +/- 20 Aartselaar 950 Energie & milieu Administratie, ict & internet, ingenieurs, techniek & productie, wetenschappelijk onderzoek

  ARC EUROPE 1 0 Evere 43 Automotive Secretariaat, analist, projectmanager, marketing & communicatie, account manager

  ARCADIS BELGIUM 25 30 Deurne 800 Studiebureau engineeringARCHITECTENBUREAU 1 M Roeselare 10 Studiebureau engineering Interieurarchitect, architect-ingenieur, industrieelDELAFONTAINE ingenieur, technisch graduaat, technisch tekenaarARMACELL 0 2 Thimister-Clermont 74 Chemie Wetenschappelijk onderzoekARMONEA 150 200 Mechelen 2440 Gezondheidszorg Plant manager, verpleging, horecapersoneel &

  toerisme, keuken- & zaalpersoneel

  ARTEX RECLAMEBUREAU 2 M Izegem 22 Reclame Graficus, vertegenwoordigerASCO INDUSTRIES 37 50 Zaventem 820 Metaalnijverheid Burgerlijk ingenieur, industrieel ingenieur, kwaliteits-

  controle, onderhoud & herstellingen, operator

  ASSURALIA 4 M Brussel 85 Verzekeringen Adviseur, bedrijfsjuristASTRID NV VAN PUBLIEK RECHT 2 5 Brussel 95 Telecom, ict & internet Ict-engineer, it-consulting, projectmanager, server

  & netwerkspecialist, industrieel ingenieur

  Zij werven aan

  q

  M Een aantal bedrijven met aanwervingsplannen wenst of kan voorlopig geen exacte cijfers geven over het geplande aantal jobs na de zomer.

 • COVERSTORY

  ATELIER GROOT EILAND 1 2 Sint-Jans-Molenbeek 20 DienstenATLAS COPCO AIRPOWER 29 M Wilrijk 2300 Metaalnijverheid Ict-engineer, burgerlijk ingenieur, industrieel ingenieurATMI 4 10 Hoegaarden 130 Farma Industrieel ingenieur, technisch graduaat, sales

  (intern), technisch-commercieel, arbeider, elektricien

  ATOS ORIGIN 15 20 Zaventem 700 Informatica: software Consultancy, informatie analist, it-consulting, programmeur, projectmanager

  AUDI BRUSSELS 475 50 Vorst 2.200 Automotive Arbeiders, interim productiearbeiders, adviseur, analist, auditor, beleggingsadviseur, boekhouder,

  AUSY BELUX (Data Flow Consultancy) +/- 25 20 Heverlee 400 Telecom, ict & internet Ict & internet, ict-engineer, informatie analist, it-consulting, programmeur

  AVANADE 20 10 Vilvoorde 90 Informatica: software Ict-engineer, it-consulting, programmeur, projectmanager informatica

  AW EUROPE 40 M Braine-l'Alleud 800 Automotive Ict-engineer, industrieel ingenieur, burgerlijkingenieur, supply chain manager

  AXA GROUP BELGIUM 35 80 Watermaal-Bosvoorde 6000 Bank & financin Financin, bankier, boekhouder, controller, ict & internet

  AZ KLINA 7 M Brasschaat 1200 Gezondheidszorg VerpleegkundigenAZ SINT-LUCAS BRUGGE 10 30 Assebroek 1180 Non-profit Office management, ict-directeur, paramedisch,

  verpleging, industrieel ingenieur, arbeider

  B&CO INC 2 2 Herzele 44 Klein- & groothandel Office management, medisch afgevaardigdeB&G JOBCONSULT 10 30 Boom 180 CleaningBAMPS EURASSUR 1 1 Genk 18 Verzekeringen Verzekeringen-makelaarBANK J. VAN BREDA & C 23 8 Antwerpen 404 BankenBASF IT SERVICES 9 5 Antwerpen 120 Telecom, ict & internet Ict-engineer, it-consulting, projectmanagerBE.WAN 1 M Braine-l'Alleud 25 Telecom, ict & internet Helpdesk/ict-support, ict-engineer,

  technisch-commercieel

  BELEIDSDOMEIN LANDBOUW EN Landbouw, bosbouwVISSERIJ 7 5 Schaarbeek 1300 & visserij Administratie, financinBELGISCH INSTITUUT VOOR VERKEERSVEILIGHEID 8 M Haren 150 Non-profit Hr-manager, helpdesk/ict-ondersteuning,

  webmaster, communicatie, wetenschappelijk onderzoek

  BENEENS JOZEF + ZONEN 1 3 Olen 87 Bouw Operationeel directeurBERLIN 3 M Antwerpen 13 Communicatie Art-director, communicatieBIMONA 70 25 Wilrijk 5 Selectiekantoren & search Consultancy, database administrator, programmeur,

  burgerlijk ingenieur, industrieel ingenieur

  BMT AEROSPACE INTERNATIONAL 2 M Oostkamp 80 Metaalnijverheid OperatorBOKIAU INSURANCE BROKER 2 M Namen 60 Verzekeringen Administratie, verzekeringsagenten,

  systeem- en netwerkbeheerder

  BONACHE 5 5 Antwerpen 35 Human resources Administratie, office managementBOSS PAINTS 6 6 Beveren (Leie) 230 Chemie (Binnenhuis)architect, programmeur,

  productmanager, vertegenwoordiger, projectleider

  BRIDGESTONE EUROPE 11 M Sint-Stevens-Woluwe 600 Automotive Analist, informatie analist, industrieel ingenieur, supply chain manager, marktonderzoek & analyse

  BRIGHT VENTURES GROUP 0 1 Schaarbeek 5 Selectiekantoren & search Rekrutering & selectieBRUSSELS AIRLINES 15 30 Diegem 3150 Lucht- en ruimtevaart Reisagent, ict-engineer, callcenter agents,

  technicus-mechanicus, andere functies

  BSB 15 20 Louvain-la-Neuve 162 Informatica: software Ict-engineer, it-consulting, programmeur, projectmanager informatica

  BSH HOME APPLIANCES 9 7 Jette 235 Klein- & groothandel Callcenter agents, productmanager, technicus-mechanicus

  BUCKMAN 5 3 Gent 90 Chemie Customer service-helpdesk, administratie, customer service, sales engineer, sales manager

  BUONSENSO FRANCESCO 3 M Antwerpen 11 Voeding Receptionist, chauffeur-koerier, vertegenwoordigerBUSINESSCOM 0 M Vilvoorde 58 Telecommunicatie AccountmanagerBVBA KB 1 2 Lokeren 9 Klein- & groothandel AdministratieC.H. ROBINSON BELGIUM 5 4 Antwerpen 40 Logistiek, transport &

  distributie Art-director

  CADMES BELGIUM 1 0 Afsnee 11 Ict Consultancy, industrieel ingenieur, technisch graduaat

  CAF-DCF 16 10 Neder-over-Heembeek 190 Farma Laborant, industrieel ingenieur, kwaliteitscontrole, operator, teamleader

  CAPGEMINI 140 160 Diegem 800 Ict Ict-engineerCARGLASS 10 10 Hasselt 750 Diensten Office management, database administrator,

  magazijn, callcenter agents, technicus-mechanicus

  CBMT 3 3 Schaarbeek 188 Gezondheidszorg Artsen, programmeur, burgerlijk ingenieur, industrieel ingenieur, andere functies

  M Een aantal bedrijven met aanwervingsplannen wenst of kan voorlopig geen exacte cijfers geven over het geplande aantal jobs na de zomer.

 • 13VACATURE 8 MEI 2010

  CENTRE D'INFORMATIQUE POUR LA REGION BRUXELLOISE 14 M Brussel 190 Telecom, ict & internet Ict en internetCENTRUM GEESTELIJKE GEZONDHEIDSZORG Artsen, paramedisch, diensten, wetenschappelijk VLAAMS-BRABANT OOST 0 M Leuven 120 Therapie & revalidatie onderzoekCEPA-DIENSTENGROEP 4 M Antwerpen 250 Diensten Hr-admin. , database administrator, ict-support,

  industrieel ingenieur, preventie & bescherming

  CG POWER SYSTEMS 6 15 Mechelen 950 Electronica & electrotechniek SalesCHR HAUTE SENNE 7 5 Soignies 680 Gezondheidszorg VerpleegsterCIBO 0 1 Haacht 40 Industrie Account manager, arbeiderCLAESSEN ELGB 1 2 Herentals 88 Groothandel Sales (binnendienst), technisch-commercieel,

  vertegenwoordiger

  CLEARY GOTTLIEB STEEN & HAMILTON LLP 2 4 Etterbeek 100 Notariaat & advocatuur SecretariaatCOBOFISK 2 1 Aalter 13 Algemene consultancy AuditorCOCA-COLA M 60 Anderlecht 2600 Fast moving consumer goodsCOFELY SERVICES 40 +-70 Brussel 1915 Elektronica & electrotechniek Industrieel ingenieur, technisch graduaat,

  facility manager, techniek & productie

  COMBELL GROUP 3 2 Desteldonk 45 Internet & nieuwe media Customer service-helpdesk, server & netwerkspecialist

  COMPANEO 15 M Anderlecht 24 Lead generation Telesales, fieldsales, online marketeer, customer service

  COMPUTACENTER 4 3 Zaventem 120 Telecom, ict & internet Helpdesk/ict-ondersteuning, ict-engineer, it-consulting

  CONSTRUCTIE BRUYNOOGHE 4 6 Staden 40 Machinebouw Projectmanager, industrieel ingenieur, technisch-commercieel, arbeider

  COTEBO 1 M Zwijndrecht 3 Veiligheid & preventie Preventie & beschermingCRC M 2 Meise 13 Studiebureau Bio-ingenieur, burgerlijk ingenieur, industrieel

  engineering ingenieur, technisch graduaat

  CREAPLAN 4 3 Nazareth 40 Standenbouw (Binnenhuis)architect, account manager, elektricien, technisch tekenaar

  CSC 65 M Sint-Stevens-Woluwe 500 Algemene consultancy Consultancy, it-consultingCTG BELGIUM 8 20 Diegem 350 Informatica: software Helpdesk/ict-ondersteuning, informatie analist,

  it-consulting, web application developer

  DAIKIN A/C BELGIUM 6 3 Waver 85 Ventilatie & klimatisatie Industrieel ingenieur, technisch graduaat, sales engineer, sales manager, technisch-commercieel

  DAMCO BELGIUM 3 M Antwerpen 80 Logistiek & supply chain Administratie, inkoper, supply chain managerDE POST 1.400 50 Brussel 30.000 Overheid Postbodes (interim), senior project managers

  (contract onbepaalde duur)

  DECEUNINCK 11 M Hooglede 720 Materialen & Industrieel ingenieur, magazijnbeheer, operator, kunststoffen technicus-mechanicus

  DELEK NEDERLAND 10 10 Breda 1500 Klein- & groothandel Tweetalige salesmedewerkers en tweetalige administratieve medewerkers

  DELHAIZE BELGIUM 78 M Sint-Jans-Molenbeek 17000 Klein- & groothandel Analist rekrutering & selectie, database administrator, store manager

  DELOITTE 400 310 Diegem 2400 Algemene consultancy Consultancy, adviseur, auditor, boekhouder, DELOITTE ACCOUNTING & Accounting manager, boekhouder, controller,COMPLIANCE SOLUTIONS (ACS) 10 4 Diegem 150 Andere sectorDELTA LLOYD BANK 30 80 Sint-Joost-ten-Node 900 Banken Administratie, bankier, dossierbeheerder,

  programmeur, account manager

  DEME 200 150 Zwijndrecht 3750 Bouw Bio-ingenieur, burgerlijk & industrieel ingenieur, technisch graduaat, preventie & bescherming

  DEN MEDICAL 1 2 Sint-Genesius-Rode7 Gezondheidszorg Medisch afgevaardigde

  DENK IP 2 1 Merelbeke 4 Diensten Administratie, burgerlijk ingenieur, industrieel ingenieur

  DET NORSKE VERITAS (DNV) 2 2 Antwerpen 40 Algemene consultancy Consultancy, bio-ingenieur, burgerlijk & industrieel ingenieur, account manager, business development

  D'IETEREN AUTO 25 65 Elsene 1600 Automotive Ondersteuning, marktonderzoek & analyse, account manager, technisch-commercieel, technicus-mechanicus

  DISTRIGAS 7 5 Brussel 140 Energie Informatie analist, it-management, burgerlijk ingenieur, industrieel ingenieur

  DISTRISALES 2 1 Dudzele 3 Diensten Office managementDL CHEMICALS 10 5 Sint-Eloois-Vijve 100 Chemie Secretariaat, research & development, sales

  manager, arbeider, elektricien

  DOMAINE DE TAINTIGNIES 2 20 Taintignies 85 Non-profit Paramedische functies, verpleegstersDP SURVEY GROUP 2 0 Zwijndrecht 27 Transport Secretariaat, burgerlijk ingenieur, kwaliteitscontrole

 • COVERSTORY

  DP WORLD ANTWERP 22 15 Zwijndrecht 963 Logistiek & supply chain Administratie, import-export, techniek & productie, elektricien, technicus-mechanicus

  DUN & BRADSTREET 1 6 Sint-Agatha-Berchem 50 Zakelijke informatie Sales & sales supportE.D.&A. 2 3 Kapellen (Antw.) 30 Elektronica Burgerlijk ingenieur, industrieel ingenieur,

  technisch graduaat

  EANDIS 300 250 Melle 4200 Energie Administratie, ict & internet, ingenieurs, techniek & productie

  ECS EUROPEAN CONTAINERS 2 2 Dudzele 130 Logistiek, transport & distributie Sales, customer service, andere functies

  ELECTRABEL GDF SUEZ 49 110 Brussel 7.500 Energie Administratie, financin, ict & internet, ingenieurs, marketing & communicatie

  ELIA 70 M Brussel 1250 Energie Burgerlijk ingenieur, industrieel ingenieur, technisch graduaat, technisch tekenaar

  ENCON 6 5 Genk 15 Energie & milieu Consultancy, industrieel ingenieur, technisch graduaat, technisch-commercieel

  ENGETEC 30 10 Waver 30 Engineering Burgerlijk ingenieur, industrieel ingenieur,technisch graduaat

  ESKOARTWORK 10 15 Afsnee 300 Informatica: software Graficus, financin, ict & internet, ingenieurs, marketing & communicatie

  ESSENT BELGIUM 6 M Borgerhout 120 Energie Administratie, sales, customer service, sales (binnendienst), televerkoop

  ESTABLIS GROUP 0 1 Roeselare 32 Algemene consultancy Burgerlijk ingenieur, industrieel ingenieur, technisch graduaat

  ESTE LAUDER COMPANIES 16 30 Westerlo 900 Chemie & farma Business unit manager, operationeel directeur, adviseur, analist, auditor,

  EUREMIS 0 1 2 Braine-l'Alleud 35 Informatica: software Project manager informaticaEUROCLEAR 20 M Sint-Joost-ten-Node 2500 Financin Administratie, financin, ict & internetEUROSTATION 6 10 Anderlecht 250 Studiebureau engineering Architect-ingenieur, burgerlijk ingenieur, industrieel

  ingenieur, technisch tekenaar, werfleider

  EUROTHERM 1 1 Wanze 6 Automatisatie Business development, regionaal verantwoordelijke,verkoopsingenieur, technisch-commercieel

  EVS BROADCAST EQUIPMENT 34 20 Angleur 270 Telecom, ict & internet Administratie, ict & internet, ingenieur, logistiek & distributie, sales

  EXACT SOFTWARE BELGIUM 8 0 Wemmel 60 Informatica: softwareFAAC BENELUX 1 M Sint-Andries 27 Automatisatie Onderhoud & herstellingen, technicus-mechanicusFASHION CLUB 70 6 10 Antwerpen 80 Klein- & groothandel Ondersteuning, boekhouder, account manager,

  store manager, winkelpersoneel

  FEDERALE OVERHEIDSDIENST VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU 50 ca. 88 Sint-Gillis 1710 Overheid Artsen, paramedisch,FINANCIAL ARCHITECTS 7 25 Merelbeke 150 Informatica: software Consultancy, bankier, customer service-helpdesk,

  it-consulting, programmeur

  FLUOR ENGINEERING 12 10 Antwerpen 140 Studiebureau engineering Bio-ingenieur, burgerlijk ingenieur, industrieel ingenieur, technisch graduaat

  FOD DEFENSIE 1293 912 Neder-over-Heembeek Leger/politie/civiele37000 bescherming Arbeider

  FONDS DU LOGEMENT RBC 1 M Elsene 139 Bank & financin Administratief bediendeFORTE 10 7 Gent 12 Communicatie Consultancy, ingenieurs, marketing &

  communicatie, redactie & communicatie, copywriter

  FORTIS REAL ESTATE 25 25 Brussel 200 Verzekeringen Ingenieurs, architecten, fiscalisten, boekhouders, administratieve assistenten

  GALAPAGOS 3 10 Mechelen 110 Biotechnologie Laborant, bio-ingenieur, research & development, wetenschappelijk onderzoek

  GEMEENTE HECHTEL-EKSEL 4 0 Hechtel-Eksel 97 Overheid & non-profit WerfleiderGEMEENTE KNOKKE-HEIST 5 18 Knokke-Heist 460 Overheid Administratie, lokale overheid, arbeider, elektricienGEMEENTE OPWIJK 2 M Opwijk 110 Overheid Lokale overheidGEMEENTE PUURS 6 M Puurs 180 Overheid Ondersteuning, maatschappelijke dienstverlening,

  lokale overheid, arbeider

  GEMEENTE MALLE 3 4 Malle 150 Overheid Hr-administratie, operations managerGENERALI BELGIUM 7 10 Elsene 500 Verzekeringen Boekhouder, dossierbeheerder, verzekeringen-

  makelaar, hr-administratie, juristiek & notariaat

  GENZYME FLANDERS 35 80 Geel 450 Biotechnologie InkoperGEORGE HALL BELGIUM 1 M Zaventem 49 Onderhoud &

  herstellingen Onderhoud & herstellingen

  GLASWASSERIJ.VANDENDRIESSCHE 1 2 Lochristi 2 Diensten ArbeiderGRANDECO WALLSFASHION GROUP 6 15 Tielt 400 Industrie & textiel Techniek & productie

  M Een aantal bedrijven met aanwervingsplannen wenst of kan voorlopig geen exacte cijfers geven over het geplande aantal jobs na de zomer.

 • 15VACATURE 8 MEI 2010

  GROEP COLRUYT 242 1700 Halle 18371 Klein- & groothandel Ict & internet, logistiek & distributie, winkelpersoneel, techniek & productie

  GROEP EMMAS 52 M Mechelen 5500 Gezondheidszorg Administratie, paramedisch, verpleging, jeugdwerk, onderhoud & herstellingen

  GROEP MASUREEL VEREDELING 4 1 Wevelgem 230 Materialen & kunststoffen

  GROEP OZ 12 10 Wilrijk 1080 Diensten Office management, callcenter agentsGROUPE DE BOECK 0 5 Brussel 180 Uitgeverij & drukkerij Magazijnier, vertegenwoordiger, administratieve

  ondersteuning

  GROUPE P&V 3 M Sint-Joost-ten-Node 1650 Verzekeringen VerzekeringsspecialistenH. HARTZIEKENHUIS 4 10 Mol 600 Ziekenhuis VerpleegkundigenHARRISON CLINICAL RESEARCH 3 M Sint-Agatha-Berchem 50 FarmaBENELUX HDP-ARISTA 45 M Brussel 850 Diensten Artsen, it-management, projectmanagerHEMA BELGI 20 M Ukkel 800 Distributie Store managerHEWITT ASSOCIATES 1 2 Schaarbeek 30 Hr consultancy Consultancy, dossierbeheerderHORECA PARTNERS 13 M Antwerpen 15 Selectiekantoren & search Horecapersoneel & toerismeHOTEL METROPOLE 2 M Brussel 150 Horeca Receptionist, keuken- en zaalpersoneelI AM 3 M Lokeren 20 Textiel & mode Account managerIBA 20 30 Louvain-la-Neuve 450 Biomedische technieken Dokters, burgerlijk ingenieur, industrieel ingenieur,

  technisch gegradueerde

  ICOS VISIONS SYSTEMS 6 M Heverlee 170 Technologie Analist, ict-engineer, burgerlijk ingenieur, industrieel ingenieur

  ICT-CONNECTING 0 2 Gent 5 RekruteringIEMANTS 5 5 Arendonk 300 Bouw Burgerlijk ingenieur, industrieel ingenieur,

  technisch graduaat

  IG WATTEEUW INTERNATIONAL 3 M Oostkamp 188 Metaalnijverheid Industrieel ingenieur, administratieIKEA 35 M Zaventem 2500 Non-food Keuken- & zaalpersoneel, logistiek & distributie,

  sales manager, winkelpersoneel

  IMEC 30 75 Heverlee 1100 Technologie Ingenieurs, research & development, operator, wetenschappelijk onderzoek

  INFORMATION & DATA M 0 Sint-Lambrechts- 9 Algemene consultancy Office management, ondersteuningWoluwe

  INFRAX 10 15 Brussel 1350 Nutsvoorzieningen Informatie analist, burgerlijk ingenieur, industrieel ingenieur, technisch graduaat, werfleider

  ING 220 400 Brussel 11500 Bank & financin Financin, beursspecialist, ict & internet, marketing & communicatie, sales

  INSTITUUT VOOR TROPISCHE 5 20 Antwerpen 435 Overheid & non-profit Artsen, laborant, research & development, GENEESKUNDE wetenschappelijk onderzoekINTALLPY 0 0 Tienen 2 Studiebureau voor Industrieel ingenieur

  voedingssector

  INTRATUIN AARSCHOT 4 2 Aarschot 30 Klein- & groothandel Etalagiste, winkelpersoneelINTRATUIN OLEN - VIC MERTENS 4 2 Olen 45 Klein- & groothandel Keuken- & zaalpersoneel, winkelpersoneelINTRION 5 0 Huizingen 120 Automatisatie Ict-engineer, industrieel ingenieur, technisch

  graduaat

  INTYS CONSULTING 6 15 Sint-Lambrechts 25 Consultancy Consultant, account manager, business -Woluwe development

  ISABEL 13 20 Brussel 220 Bank & financin Ondersteuning, customer service-helpdesk, ict-engineer, programmeur

  IWT 1 2 Brussel 145 Overheid Bio-ingenieur, burgerlijk ingenieur, industrieel ingenieur

  JANSSENS FIELD SERVICES 10 50 Antwerpen 200 Telecom, ict & Internet Ict & internet, customer service-helpdesk, ict-ondersteuning, projectmanager, server & netwerkspecialist

  JETAIRCENTER 10 M Mechelen 500 Toerisme Consultancy, reisagentJEUGDWERKNET 0 M Gent 7,3 Socio-culturele sector Webmaster, jeugdwerkJUSBOX BIZ 1 1 Sint-Niklaas 10 Communicatie Communicatie, redactie & communicatie,

  copywriter, redacteur, vertaler-tolk

  JUVO 7 7 Herentals 10 Informatica: software Database administrator, ict-engineer, informatie analist, it-consulting, programmeur

  K.U.LEUVEN 160 1000 Leuven 9.500 Onderwijs Administratie, laborant, ict & internet, research & development, wetenschappelijk onderzoek

  KANEKA BELGIUM 5 7 Westerlo 278 Chemie Laborant, burgerlijk ingenieur, industrieel ingenieur, technisch graduaat, technicus-mechanicus

  KBC BANK EN VERZEKERING 500 200 Sint-Jans-Molenbeek 15164 Banken Financieel directeur, accounting manager, adviseur, analist, auditor, bankier, beleggingsadviseur

  KBG GROEP M 200 Sint-Jans-Molenbeek 15000 Banken Auditor

 • COVERSTORY

  KERRY INGREDIENTS & FLAVOURS 8 4 Sint-Amands 120 Voeding & agro-industrie Research & developmentKETCHUM PLEON BELGIUM 3 M Etterbeek 30 Algemene consultancy ConsultancyKIM'S CHOCOLATES 22 0 Tienen 98 Voeding Arbeider, operator, productie, technicus-mechanicusKPMG 52 100 Haren 950 Algemene consultancy Consultancy, financinLE SCENARIO 2 M Ukkel 30 Elektriciteit ElektricienLEUCO 0 0 Waregem 34 Metaalnijverheid ArbeiderLIDL 30 50 Merelbeke 4400 Klein- & groothandel Regionaal manager, store manager, winkelpersoneelLLP BELGIUM 1 1 Antwerpen 2 Informatica: software Consultancy, it-consulting, projectmanager,

  sales engineer

  LOGI-TECHNIC 10 40 Veurne 200 Onderhoud & Elektricien, onderhoud & herstellingen, technicus-herstellingen mechanicus

  LPC BELGIUM M 10 Duffel 150 Industrie OperatorMAATSCHAPPIJ INTERCOMMUNAAL 100 100 Brussel 6700 Diensten Burgerlijk Ingenieur, industrieel ingenieur, VERVOER TE BRUSSEL technisch graduaat, elektricienMAINSYS 5-10 10 Elsene 82 Informatica: software It-consulting, It-management, projectmanager

  informatica, burgerlijk ingenieur

  MAINTENANCE PARTNERS 12 5 Antwerpen 180 Onderhoud & Ingenieurs techniek & productieBELGIUM herstellingenMANAGEMENT INFORMATION 2 1 Koekelberg 20 Vorming & opleiding SalesMATERIALISE 19 M Heverlee 260 Industrie Boekhouder, ict-engineer, projectmanager,

  burgerlijk ingenieur, industrieel ingenieur

  MATEXI GROUP 15 10 Waregem 350 BouwMAZDA MOTOR LOGISTICS EUROPE 2 2 Willebroek 450 Automotive Ict-directeur, boekhouderMEDIA MARKT - SATURN BELGIUM M 150 Relegem 1500 Distributie Administratie, financin, ict & internet,

  marketing & communicatie, sales

  MEDISCH CENTRUM 2 M Leuven 160 Gezondheidszorg LaborantVOOR HUISARTSENMERCATOR VERZEKERINGEN 7 M Antwerpen 700 Verzekeringen Administratie, dossierbeheerder, projectmanagerMICROSOFT 15 30 300 Telecom, ict & internet Consultancy, it-consulting, direct marketing,

  account manager, sales manager

  MISSION-SYSTOLE 1 1 Sint-Lambrechts 12 Communicatie Interne en externe communicatie-Woluwe

  MOBISTAR 50 M Evere 1450 Telecommunicatie Netwerkspecialist, aankoper, product manager, magazijnpersoneel

  MONUMENT VANDEKERCKHOVE 10 M Ingelmunster 650 Bouw Industrieel ingenieur, arbeider, werfleiderMPE 3 M Neder-over-Heembeek 43 RuimtevaartMULTI 45 25 Temse 150 Studiebureau Burgerlijk ingenieur, industrieel ingenieur,

  engineering technisch graduaat, technisch tekenaar, werfleider

  MUNTERS DEHUMIDIFICATION 3 6 Andrimont 130 Machinebouw Industrieel ingenieur, magazijnbeheer, purchasing manager, sales (binnendienst), elektricien

  MWH 1 4 La Hulpe 40 Algemene consultancy ConsultancyNATIONALE LOTERIJ 10 10 Etterbeek 380 Andere sector Ict-engineer, server & netwerkspecialist, business

  development, e-marketeer, research & development

  NATIONALE SUISSE 15 12 Brussel 180 Verzekeringen Verzekeringstechnische profielenNATUZZI NORTHERN, CENTRAL, 4 M Herentals 26 Andere sector Administratie, marketing & communicatie, EASTERN EUROPE & RUSSIA sales (binnendienst)NETLINK-GROUP 15 M Antwerpen 30 Telecom, ict & Internet It-consulting, it-management, it-training, program-

  meur, projectmanager, server & netwerkspecialist

  NEWTEC CY 11 10 Sint-Niklaas 299 Telecommunicatie Customer service-helpdesk, server & netwerk-specialist, industrieel ingenieur, supply chain manager, business development

  NEXANS BENELUX 2 M Marcinelle 1200 Metaalnijverheid Industrieel ingenieur, technisch graduaat, sales technisch-commercieel, technicus-mechanicus

  NICOLL 1 0 Herstal 17 Klein- & groothandel Administratie, sales (binnendienst), technisch-commercieel, vertegenwoordiger

  NMBS LOGISTICS GROUP 65 150 Anderlecht 5000 Transport Analist, ict-engineer, bedrijfsjurist, import-export, projectmanager

  NMBS-GROEP 75 1800 Sint-Gillis 38000 Publieke diensten Projectmanager, burgerlijk ingenieur, industrieel ingenieur, technisch graduaat, elektricien

  NOVOLAB 0 0 Geraardsbergen 7 Onderzoek & ontwikkeling MagazijnbeheerNV KPD SERVICES 1 1 Halen 25 Informatica: software Helpdesk/ict-ondersteuning, ict-engineer,

  informatie analist, it-consulting, programmeur

  NV MATEXI GROUP 11 13 Waregem 250 Bouw Ondersteuning, architect-ingenieur, industrieel ingenieur, vertegenwoordiger, projectleider

  OCAS 5 7 Zelzate 135 Metaalnijverheid Burgerlijk & industrieel Ingenieur, technisch graduaat, projectmanager, research & development

  OCEANIC 1 M Rotselaar 4 Sanitair & verwarming Journalist, account manager, arbeider

  M Een aantal bedrijven met aanwervingsplannen wenst of kan voorlopig geen exacte cijfers geven over het geplande aantal jobs na de zomer.

 • 17VACATURE 8 MEI 2010

  OCMW ANTWERPEN 30 M Antwerpen 1300 Overheid Maatschappelijk werkers, bachelors binnen het departement maatschappelijke integratie

  OCMW HEIST-OP-DEN-BERG 5 3 Heist-op-den-Berg 277 Overheid Paramedisch, verpleging, lokale overheidOCMW ROESELARE 10 30 Roeselare 1500 OverheidOCMW ST AGATHA BERCHEM 5 2 Sint-Agatha-Berchem 170 Overheid Receptionist, secretariaat, verpleging,

  kwaliteitscontrole

  OCMW WILLEBROEK 3 M Willebroek 300 Overheid VerplegingOFFICE DEPOT INTERNATIONAL 4 M Puurs 165 Non-food Account manager, customer service, sales

  (binnendienst), vertegenwoordiger

  OM PARTNERS 12 7 Wommelgem 100 Informatica: software Consultancy, customer service-helpdesk, ict-support,programmeur, burgerlijk & industrieel ingenieur

  ONDRAF / NIRAS 7 4 Sint-Joost-ten-Node 82 Overheid Analist, burgerlijk ingenieur, industrieel ingenieur, projectleider

  ORA MACHINES 0 1 Heverlee 19 Industrie Industrieel ingenieur, sales engineer, technisch-commercieel, vertegenwoordiger,

  ORANGINA SCHWEPPES BELGIUM 3 M Genval 140 Fast moving Account manager, regionaal verantwoordelijkeconsumer goods

  ORES - OPRATEUR DES RSEAUX 326 170 Louvain-la-Neuve 2150 Diensten Administratief bediende, analist, elektricien, GAZ ET ELECTRICIT technisch tekenaarP.C. ST-AMEDEUS 8 20 Mortsel 575 Ziekenhuis Paramedisch, verplegingPARTENA ZIEKENFONDS 150 90 Gent 1600 Diensten Administratie& PARTNERSPAV SECURITY 1 0 Mechelen 19 Ict Account managerPETIT BATEAU BELGIQUE 1 0 Strombeek-Bever 16 Textiel & mode AdministratiePHARMA INSIGJT 5 10 Afsnee 48 Chemie & pharma Consultancy, bio-ingenieur, industrieel ingenieur,

  sales manager

  PIRTEK 3 M Zaventem 15 Diensten Administratie, secretariaat, technisch-commercieelPLUS UITZENDKRACHTEN 4 7 Antwerpen 78 Human resources Graficus, rekrutering & selectie, uitzendconsulent,

  account manager, district/regiomanager

  POLITIE 2000 M Brussel 48000 OverheidPROJECTIVE 5 10 Kontich 25 Algemene consultancy ConsultancyPSS BELGIUM 1 8 Dendermonde 380 Metaalnijverheid Ingenieurs, industrieel ingenieur, technisch graduaatPURATOS 32 50 Groot-Bijgaarden 850 Voeding & agro-industrie Informatie analist, bio-ingenieur, technisch

  graduaat, productmanager, arbeider

  QUASUS M 15 Zaventem 130 Algemene consultancy ConsultancyRANDSTAD 70 M Laken (Bru.) 1562 Diensten UitzendconsulentREALDOLMEN 40 200 Huizingen 1300 Telecom, ict & internet Ict & internet, projectmanager, account manager,

  projectleider

  REG. ZIEKENHUIS SINT-TRUDO 10 80 Sint-Truiden 700 Ziekenhuis Verpleging, keuken- & zaalpersoneel, onderhoud & herstellingen

  RIJKSDIENST VOOR PENSIOENEN 72 47 Sint-Gillis 2200 Overheid DienstenROBERT BOSCH 5 4 Anderlecht 140 Distributie Boekhouder, financieel analist, product manager,

  klantenservice

  ROULARTA MEDIA GROUP 40 M Roeselare 1800 Uitgeverij & drukkerij Marketingmanager, account manager, sales (binnendienst), sales manager, arbeider

  SA WALCOM 6 4 Arlon Telecommunicatie Account manager, business developmentSABAM 3 M Etterbeek 300 Auteursrechten Ondersteuning, customer service-helpdeskSAPA BUILDING SYSTEM 4 2 Landen 250 Bouw Controller, technisch graduaat, marketingmanager,

  research & development, technisch-commercieel

  SAS INSTITUTE 9 3 Tervuren 105 Informatica: software Secretariaat, it-management, marketingmanager, business development

  SAUTER CONTROLS 1 1 Groot-Bijgaarden 17 Automatisatie Projectleider, technicus-mechanicusSB RECRUITMENT & SERVICES M 1 Waterloo 6 Selectiekantoren & search Administratief bediendeSCREENVISION BELGIUM 2 0 St.-Lambrechts-Woluwe 29 Publiciteit Account managerSD WORX 49 75 Antwerpen 1650 Human resources Administratie, hr-management, hr-administratie,

  ict & internet, sales

  SDI - SYNDICAT DES INDPENDANTS ET DES PME 5 3 Brussel 30 Non-profit VertegenwoordigerSDV BELGIUM 3 M Antwerpen 130 Logistiek, transport Import-export

  & distributie

  SECUREX 42 40 Evere 1450 Human resources Verpleging, hr-administratie, bedrijfsjurist, account manager, business development

  SECURITAS 20 280 Neder-over-Heembeek 5500 Veiligheid & preventie Office management, account manager, business development, vertegenwoordiger

  SECURITAS DIRECT 20 30 Neder-over-Heembeek 60 Veiligheid & preventie VertegenwoordigerSEIFAR 3 2 Lokeren 15 Chemie

 • COVERSTORY

  SGS BELGIUM 50 50 Antwerpen 1500 Diensten Administratie, artsen, paramedisch, technisch graduaat, wetenschappelijk onderzoek

  SIBELGA 60 80 Brussel 1100 Energie Administratie, ict & internet, burgerlijk ingenieur, industrieel ingenieur

  SIEMENS 50 25 Anderlecht 1500 Elektronica & elektrotechniek

  SII BELGIUM M 6 Sint-Pieters-Woluwe 18 Telecom, ict & internet Consultant, ict-engineer, analist, it-consulting, programmeur

  SINT-FRANCISKUSZIEKENHUIS 2 30 Heusden-Zolder 560 Ziekenhuis Secretariaat, paramedisch, verplegingSMALS 85 60 Sint-Gillis 1600 Telecom, ict & internet Database administrator, informatie analist, server &

  netwerkspecialist, programmeur, projectmanager,

  SMULDERS PROJECTS BELGIUM 6 6 Hoboken 140 Metaalnijverheid Supply chain manager, facility manager, onderhoud & herstellingen, operator, teamleader

  SOCIT WALLONNE 2 0 Charleroi 216 Openbare diensten Financieel directeur & controleur, journalist,DU LOGEMENT projectmanager informatica, ingenieur-architect SOGETI 25 M Evere 1000 Telecom, ict & internetSOLVINT SUPPLY MANAGEMENT 12 15 Antwerpen 50 Algemene consultancy Inkoper, facility manager, fleet manager,

  purchasing manager

  SOMATI 8 M Erembodegem 160 Veiligheid & preventie Technisch graduaat, account manager, onderhoud & herstellingen, projectleider

  SOUDAL 30 20 Turnhout 650 ChemieSPE-LUMINUS 43 50 Brussel 1000 Energie Analist, ict-engineer, burgerlijk ingenieur

  industrieel ingenieur, callcenter agents

  SPHINX-IT 5 M Zulte 30 Informatica: software It-consulting, programmeur, projectmanagerSPIE BELGIUM 5 M Zaventem 1200 Techniek Burgerlijk ingenieur, industrieel ingenieur,

  technisch graduaat

  ST. LUC LABELS & PACKAGING 3 5 Nazareth 103 Drukkerij Drukkers, medewerkers commercile dienstSTAD ANTWERPEN 21 M Antwerpen 9000 Overheid (Interieur)architect, directie & top- & hr-management,

  architect-ingenieur, burgerlijk & industrieel ingenieur

  STADSBESTUUR BRUGGE 7 M Brugge 1700 OverheidSTADSBESTUUR RONSE 4 4 Ronse 300 Overheid Administratie, tuinarchitect, accounting manager,

  teamleader

  STALLAERT RECYCLING NV 10 7 Merchtem 170 Bouw(GROEP JAN STALLAERT)STALLO 4 M Laarne 32 Sanitair & verwarming Projectmanager, industrieel ingenieur,

  magazijnbeheer

  STAPLES PSGE 4 M St.-Lambrechts-Woluwe 300 Klein- & groothandel Database administrator, informatie analist, projectmanager, communicatie, account manager

  START PEOPLE 20 40 Antwerpen 450 Uitzendarbeid Uitzendconsulent, account manager, sales managerSTAVELSE METAALBOUW 5 M Beveren-aan-den-Ijzer 60 Machinebouw IngenieursSTEDELIJK ZIEKENHUIS M M Roeselare 1500 Ziekenhuis VerplegingSTEELFORCE GROUP 2 M Antwerpen 67 Klein- en groothandel Import-export, account manager, business

  development, customer service

  STICHTING KANKERREGISTER 3 4 Sint-Joost-ten-Node 25 Gezondheidszorg Paramedisch, verpleging, projectmanager, wetenschappelijk onderzoek

  SWISS POST INTERNATIONAL 1 1 Vilvoorde 4 Distributie Customer service, sales (binnendienst), vertegenwoordiger

  SYSTEMAT 5 M Lasne 450 Telecom, ict & internet Helpdesk/ict, ict-engineer, account manager, technisch-commercieel

  TABAKNATIE 5 10 Antwerpen 400 Logistiek, transport Secretariaat, business unit manager, administratie, & distributie customer service, sales (binnendienst)

  TAMINCO M 4 Gent 330 Chemie Laborant, burgerlijk ingenieur, technisch graduaat, magazijnbeheer, customer service

  TEC 15 20 Borgerhout 75 Algemene consultancy Industrieel ingenieur, projectleider, technisch tekenaar, werfleider

  TEKNI-PLEX EUROPE 13 10 Erembodegem 250 Materialen & Industrieel ingenieur, technisch graduaat, sales kunststoffen (binnendienst), operator

  TELENET 130 150 Mechelen 1835 Telecom, ict & internet Ict & internet, ingenieurs, marketing & communicatie, customer service, televerkoop

  TESTAS 0 1 Wommelgem 50 Klein- & groothandel Administratie, sales (binnendienst), arbeiderTETRADE CONSULTING 4 10 Oudergem 30 Consultancy ConsultantTOERISME VLAANDEREN M M Brussel 176 Overheid Ondersteuning, operationeel directeur,

  programmeur, projectmanager

  TORMANS GROUP 127 80 Geel 170 Algemene consultancy Ingenieurs, onderhoud & herstellingen, projectleider, technisch tekenaar, werfleider

  TOTAL 28 90 Etterbeek 4750 Energie Financin, ict-engineer, burgerlijk ingenieur, research & development, sales

  TOTAL RAFFINADERIJ ANTWERPEN 20 20 Antwerpen 1100 Petrochemie Burgerlijk ingenieur, industrieel ingenieur, technisch graduaat, operator, productie

  M Een aantal bedrijven met aanwervingsplannen wenst of kan voorlopig geen exacte cijfers geven over het geplande aantal jobs na de zomer.

 • 19VACATURE 8 MEI 2010

  TRACTEBEL ENGINEERING 44 30 St.-Lambrechts-Woluwe 920 Energie Industrieel ingenieur, burgerlijk ingenieurTRADCOM 1 0 Mol 5 Internet & nieuwe media Programmeur, web application developerTRASYS 20 50 Hoeilaart 450 Ict Helpdesk/ict-ondersteuning, ict-engineer,

  informatie analist, it-consulting, it-management

  TRIFINANCE 150 110 Diegem 335 Algemene consultancy Consultancy, accounting manager, analistTRIPLE A SOLUTIONS 10 15 Diegem 30 Financin Consultancy, adviseur, analist, controllerTRUVO 10 30 Antwerpen 650 Reclame Ict & internet, e-marketeer, salesTUC RAIL 150 75 Sint-Gillis 850 Engineering Burgerlijk ingenieur, industrieel ingenieur,

  Ing.-architect, technisch gegradueerde, werfleider

  UCHRONY 2 M Oudergem 20 Internet Database administrator, analist, projectmanager informatica, webdesigner

  UNIDEK 1 M Olen 6 Bouw Sales managerUNILEVER 15 40 Vorst 560 Fast moving Directie & topmanagement, financin, logistiek &

  consumer goods distributie, marketing & communicatie, sales

  UNILIN 53 25 Wielsbeke 2000 Industrie Commercieel directeur, rekrutering & selectie, productmanager, sales manager

  UNIPARTNERS FINANCIAL SERVICES 15 10 Rumst 16 Algemene consultancy Consultancy, boekhouder, controllerUNIPARTNERS IT-SERVICES 20 8 Rumst 80 Algemene consultancy Database administrator, programmeur, server &

  netwerkspecialist, web app. developer, web designer

  UNISYS BELGIUM 15 20 Haren 500 Ict ict-ondersteuning, informatie analist, it-consulting, programmeur, server & netwerkspecialist

  UNIVERSITAIR ZIEKENHUIS 55 70 Edegem 2700 Gezondheidszorg Secretariaat, artsen, verpleging, wetenschappelijk ANTWERPEN onderzoekUNIVERSITAIR ZIEKENHUIS 50 M M Jette 3000 Ziekenhuis Secretariaat, apotheker(assistent), artsen, laborant, BRUSSEL ict-engineer, programmeur, industrieel ingenieurUNIWAY 6 5 Sint-Stevens-Woluwe 45 Internet & nieuwe media Ict-engineer, informatie analist, programmeur,

  web application developer, webdesigner

  UZ GENT 15 150 Gent 5800 Gezondheidszorg Verpleegkundigen, technologen medische beeldvorming, administratieve profielen

  VALESTA 15-30 25 Mechelen 175 Farma Wetenschappelijk onderzoekVALUE REPUBLIC 3 3 Zwijndrecht 10 Algemene consultancy ConsultancyVAN DIEVEL TRANSPORT 12 8 Mechelen 135 Transport Chauffeur-koerierVANBREDA RISK & BENEFITS 20 30 Borgerhout 370 Verzekeringen Ondersteuning, dossierbeheerder, verzekeringen-

  makelaar, callcenter agents, account manager

  VANDEPUTTE GROUP 5 M Boechout 207 Industrile beveiligingVASCO DATA SECURITY 32 15 Wemmel 155 Informatica: software Helpdesk/ict-ondersteuning , ict-engineer,

  programmeur, server & netwerkspecialist

  VERBOND DER VLAAMSE 1 M Brussel 8 DienstenTANDARTSENVERENIGDE SCHOLEN URSULINEN 5 30 Mechelen 350 Onderwijs Operationeel directeur, leerkrachten lager- en MECHELEN EN HAGELSTEIN kleuteronderwijs, secundair onderwijsVERHOEST & DECORTE BVBA V&D 1 1 Staden 11 Toerisme ReisagentVERO DUCO 2 1 Veurne 60 Metaalnijverheid Logistiek & distributie, research & development,

  technisch-commercieel

  VINOTTE 50 65 Vilvoorde 1600 Diensten Ingenieurs, techniek & productieVITO 15 15 Mol 630 Energie & milieu Laborant, programmeur, bio-ingenieur,

  burgerlijk ingenieur, industrieel ingenieur

  VIVAQUA 60 +/- 15 Brussel 1600 Overheid Administratief bediende, leerkracht secundair onderwijs, arbeider, elektricien, mecanicien

  VWR INTERNATIONAL 4 M Heverlee 309 Distributie Industrieel ingenieur, magazijnbeheer, customer service, technisch-commercieel

  VZW ONAFHANKELIJKE 25 50 Willebroek 550 Non-profitTHUISZORG VERENIGINGENWATERLEAU 25 20 Herent 175 Energie & milieu Bio-ingenieur, burgerlijk ingenieur, industrieel

  ingenieur

  WATERWEGEN EN ZEEKANAAL 5 25 Willebroek 900 Overheid Projectmanager, industrieel ingenieurWIT-GELE KRUIS LIMBURG 150 80 Genk 1.400 Gezondheidszorg VerplegingWIT-GELE KRUIS VAN ANTWERPEN 25 85 Antwerpen 950 Gezondheidszorg Office management, verpleging, ict & internetWITTEVEEN+BOS 3 3 Berchem 5 Studiebureau Industrieel, bio- of burgerlijk ingenieurs, projectleiders

  engineering voor waterbouw, infrastructuur, stabiliteit,...

  WRTH BELUX 10 M Turnhout 600 Klein- & Groothandel Productmanager, sales (binnendienst), technisch-commercieel, televerkoop, vertegenwoordiger

  WZC AALMOEZENIER CUYPERS 4 2 Stabroek 85 Non-profit Verpleging

 • VRT-journalist Siegfried Bracke maakte dinsdagochtend bekend dat hij overstapt naar de politiek. Bij de nakende verkiezingen komt hij op voor de N-VA. Maandag zat hij samen met partijvoorzitter Bart De Wever om die overstap af te ronden.

  7.00 uur. De wekker loopt af. Ik volg zoals altijd metgespitste oren De Ochtend met Liesbeth Imbo enGilles De Coster, het meest relevante duidingspro-gramma op dit moment bij ons. Ik stuur een mail naarde eindredacteur van Bracke op vrijdag, met de vraagof ik vandaag thuis kan werken. Ik werk heel zeldenthuis, maar vandaag heb ik een goeie reden. Hij ant-woordt bevestigend, met de hoofdredactie in cc.

  8.15 uur. Ik lees mijn huiskranten: Het LaatsteNieuws, De Morgen en De Standaard. Ik neem ze doorterwijl ik ontbijt met mijn vrouw, en heb vooral aan-dacht voor het politieke nieuws. Ik blijf intussen ookluisteren naar De Ochtend. Tussen de radiogesprekkendoor bespreken mijn vrouw en ik het politieke nieuws.

  9.15 uur. Ik begin aan de voorbereiding van Bracke opvrijdag, met als centrale gast Louis Michel, zoals alaangekondigd werd bij de vorige aflevering. Ik raad-pleeg van thuis uit de documentatiedienst zodat ik vanalles weet en er vragen kan uit distilleren. Ik heb driesoorten vragen: over zijn persoon, over de politieke toe-stand en over de toestand van de MR.

  10.00 uur. Terwijl ik werk, krijg ik talloze tele-foontjes en smsjes van collegas. Aanleiding is eenbericht dat ik zondagavond op mijn Face-bookpagina plaatste, waarin ik me afvroeg hoeveelvrienden ik had en hoeveel ik er nog zou overhou-den op het einde van de week. Ik probeer zo goedmogelijk niet te antwoorden op hun vragen, enwerk door. Ik moet voor de uitzending ook beeld-materiaal voorzien en zoek daarvoor in het beel-darchief. Ik stel ook een scenario op. Ik beleef erzoveel plezier aan dat ik even weer twijfel aan mijnoverstap naar de politiek.

  14.00 uur. Ik spijbel een vergadering over de nade-rende verkiezingen bij de VRT, omdat ik vind dat ikhet niet kan maken om daar aanwezig te zijn. Ik geefgeen verdere uitleg over mijn afwezigheid. Na heteerste gesprek met de N-VA vorige week heb ik men-taal de knop omgedraaid, zodat het moeilijk zou zijnom daar aanwezig te zijn. Het blijft intussen gonzenvan de geruchten, onder meer op mijnFacebookpagina. Ik word aan alle mogelijke partijengelinkt, wat me niet slecht uitkomt. Ik besluit om

  tegen mijn gewoonte in niet meer te antwoorden optelefoonoproepen en smsen.

  18.00 uur. Ik heb een afspraak met Bart De Weverop een niet nader te noemen plaats in Antwerpen,voor een definitief gesprek. Bij het vertrek zeg iktegen mijn vrouw dat ik wellicht zal overstappennaar de N-VA. De partij had al een scenario klaarliggen om het nieuws bekend te maken, maar ik hadgevraagd om nog niet te communiceren, omdat ikhet laatste gesprek wou afwachten. Ik wou nog kun-nen terugkeren naar de VRT mocht het toch nogfout lopen. Bart De Wever en ik praten urenlangmet elkaar. We dagen elkaar een beetje uit: ik zeghem wat ik vind van bepaalde zaken en vraag hemwat de N-VA er van vindt. Het is een bijzonder aan-genaam gesprek.

  20.00 uur. We hakken de knoop door. Ik besluit mete engageren voor de N-VA. Daarna regelen we depraktische zaken en blijven we met elkaar praten. Ik kom s nachts thuis. Tekst Dominique Soenens | foto Didier Lebrun D

  Siegfried Bracke, kersvers politicus bij N-VA

  MAANDAG VAN

  020_GPV1QU_20100508_VMGBI 06-05-2010 21:23 Pagina 20

 • 21VACATURE 8 MEI 2010

  Naam: Joris Vanwesenbeeck Leeftijd: 28Functie: Projectmanager en webanalytics specialist bij Internet Architects

  Naam: Ellen Thijs Leeftijd: 31Functie: Office manager bij Start People Artist

  Joris en Ellen werken allebei voltijds. Samen hebben zeeen dochtertje Marie (10 maanden).

  Ellen en ik werkten vroeger in Brussel. We kennen dus het leven van een pende-laar: elke dag van Antwerpen naar Brussel, vroeg vertrekken, laat thuis. Werk dich-ter bij huis zoeken, was een bewuste keuze. Nu gaan we allebei met de fiets naarhet werk. En dat bevalt ons enorm. Ik denk niet dat ik ooit nog terug wil gaan pen-delen. Vooral sinds ons dochtertje Marie er is, beseffen we wat een luxe dit is.Doordat we dicht bij het werk wonen, kunnen we flexibel de week in elkaar puzze-len. Wanneer ik onverwachts niet naar de crche kan, springt Ellen last minute in.Vanuit Brussel is dat onmogelijk.

  Deeltijds werken is voor mij geen optie. Ik werk nog geen jaar bij InternetArchitects en ben me nog aan het inwerken. Bovendien ben ik er te ambitieus voor:ik haal te veel voldoening uit mijn job. In de toekomst zie ik mezelf wel een maandouderschapsverlof opnemen, bijvoorbeeld in de zomer. Maar een langere periode isniet realistisch: door de lening van ons huis kunnen we ons dat niet veroorloven.

  Hoewel we beiden voltijds werken, hebben we een goed evenwicht gevonden. Om20 uur ligt onze dochter in bed en is de tafel afgeruimd: dan hebben we nog eenavond voor onszelf. Ellen neemt wat meer van het huishouden voor haar rekeningomdat ze haar werk beter kan inplannen. Ik heb eigenlijk twee functies en werkvaak aan meerdere projecten tegelijkertijd. Weekendwerk probeer ik te vermijden:dan geef ik voorrang aan mijn gezin en familie. Veel tijd voor persoonlijke interes-ses is er niet, maar mijn woensdagavond is heilig. Dan stop ik een uur vroeger metwerken om met een aantal mensen te gaan fietsen. Die avond is belangrijk voor mij.Zelfs als er een bom ontploft op het werk, staat het vast: ik ga fietsen.

  Na de bevalling van Marie bleef ik vijf maanden thuis. Het valt me op dat iedereenaan mij vraagt of ik denk aan parttime werken: aan Joris wordt dat nooit gevraagd.In ieder geval heb ik toen beseft dat deeltijds werken of ouderschapsverlof niets voormij is. Ik ben te graag onder de mensen. Van enkel het huishouden doen, word ikniet gelukkig.

  Marie is s morgens om zes uur wakker: Joris en ik staan afwisselend op. Hijbrengt haar s morgens naar de crche omdat hij wat later op het werk begint. Ikbegin om 8.30 uur te werken en stop om 17.30 uur. De crche is open tot 18 uur,dus ik haast me met de fiets naar Marie. Op dinsdag zorgen mijn schoonoudersvoor haar: dan kunnen Joris en ik wat langer doorwerken of een afspraak op ver-plaatsing vastleggen.

  Eenmaal thuis is er eerst en vooral quality time voor Marie. Spelen, een badje geven.Eten maken komt op de tweede plaats. Gelukkig is er die geweldige uitvinding: dediepvries. Om de twee weken komt er een poetsvrouw en grote boodschappen doenwe via Collect & Go bij Colruyt. We bestellen via het internet en pikken de bood-schappen zaterdagochtend op aan de winkel. Omdat er al zo weinig tijd is, wil ikgeen zaterdagvoormiddag verspillen aan het huishouden. Joris en ik wisselen af oms avonds nog eens op stap te gaan met vrienden. Op deze manier vind ik ons leven-tje haalbaar. Nu nog wat meer tijd voor mezelf vinden en ik ben heel tevreden. tekst Ann Lematre | foto Griet Dekoninck D

  Werk dichter bij huis zoeken, waseen bewuste keuze

  Deeltijds werken is niets voor mij

  > 50 uur/week> Gemiddeld drie avonden per week,

  zondagavond bereid ik de volgende werkweek voor.> Ja> Vijf minuten met de fiets, klantenbezoek in heel

  Vlaanderen en Brussel.> Maak ik te weinig gebruik van.> Het werk laat dat momenteel niet toe.

  8/10

  43 uur/week