Vrijstaande (verhuurde) woning met garage, bedrijfsloods en …… · 2019. 8. 29. · Vrijstaande...

10
Vrijstaande (verhuurde) woning met garage, bedrijfsloods en percelen grond Ellerhuizen 1A en ongenummerd te Bedum Online executieveiling in opdracht van de beslaglegger op 26 september 2019 vanaf 09:30 uur

Transcript of Vrijstaande (verhuurde) woning met garage, bedrijfsloods en …… · 2019. 8. 29. · Vrijstaande...

 • Vrijstaande (verhuurde) woning met garage, bedrijfsloods en percelen grond

  Ellerhuizen 1A en ongenummerd te Bedum

  Online executieveiling in opdracht van de beslaglegger op 26 september 2019 vanaf 09:30 uur

 • Deze vrijblijvende informatie is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. Voor de juistheid van de informatie kan door BVA Auctions Real Estate, BOG Auctions danwel Het Notarieel echter geen aansprakelijkheid worden aanvaard, noch kan aan de vermelde informatie enig recht worden ontleend.

  2

  CONTACT

  Veilingnotaris

  Het Notarieel

  mr. D. Timmerman

  +31(0) 38 – 427 34 10

  Dit dossier is in behandeling bij:

  de heer Arjan Everts

  +31(0) 38 – 427 34 10

  [email protected]

  Commerciële begeleiding

  BVA Auctions Real Estate

  de heer R. Dieteren

  +31(0) 33 – 202 29 05

  [email protected]

  INLEIDING

  OBJECT

  Een woning (verhuurd), bedrijfsloods, grasland en

  verder toebehoren

  INLEIDING

  Openbare verkoop ex. artikel 514 e.v. Wetboek van

  Burgerlijke Rechtsvordering.

  VEILINGDATUM

  Ellerhuizen 1A → 26 september 2019 vanaf 09:30 uur

  Ellerhuizen ong. → 26 september 2019 vanaf 10:30 uur

  Combinatie → 26 september 2019 vanaf 11:00 uur

  ONDERHANDS BIEDEN

  Het is niet mogelijk om een onderhandse bieding uit te

  brengen.

  KIJKDAGEN

  Het is niet mogelijk om dit object te bezichtigen

  INZETPREMIE

  Zie hiervoor de bijzondere veilingvoorwaarden

  Veilingsite

  BOG AUCTIONS

  +31(0) 33 – 460 00 76

  [email protected]

 • Deze vrijblijvende informatie is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. Voor de juistheid van de informatie kan door BVA Auctions Real Estate, BOG Auctions danwel Het Notarieel echter geen aansprakelijkheid worden aanvaard, noch kan aan de vermelde informatie enig recht worden ontleend.

  3

  VEILINGINFORMATIE Online executieveiling in opdracht van de beslaglegger. Openbare verkoop ex.

  artikel 514 e.v. Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering.

  Dit betreft een combinatieveiling bestaande uit Registergoed 1 en Registergoed 2.

  Na sluiting van deze 2 veilingen zullen Registergoed 1 en Registergoed 2 tezamen

  worden aangeboden per afslag.

  De openbare veiling van Registergoed 1 vindt plaats op donderdag 26 september

  2019, ’s ochtends vanaf 09.30 uur. (opbod + afslag)

  De openbare veiling van Registergoed 2 vindt plaats op donderdag 26 september

  2019, ’s ochtends vanaf 10.30 uur. (opbod + afslag)

  De openbare combinatieveiling van Registergoed 1 en Registergoed 2 vindt plaats

  nadat bovenstaande veilingen zijn gesloten, vooralsnog gepland op donderdag 26

  september 2019, ’s ochtends vanaf 11.00 uur. (enkel per afslag)

  De veilingen vinden online plaats via www.bog-auctions.com, ten overstaand één

  van de notarissen verbonden aan Het Notarieel.

  Op de veiling zijn van toepassing de Algemene veilingvoorwaarden met

  internetbieden 2015 (“AVVI 2015”) en bijzondere veilingvoorwaarden, welke

  (concept) voorwaarden opvraagbaar zijn bij de notaris en gepubliceerd worden op:

  www.bog-auctions.com.

  ONDERHANDSE BIEDINGEN

  Het is niet mogelijk om een onderhandse bieding uit te brengen op dit object.

  INZETPREMIE

  De inzetpremie (plok) voor de veiling van Registergoed 1 bedraagt 1% van de

  koopsom en wordt in rekening gebracht bij de verkoper.

  De inzetpremie (plok) voor de veiling van Registergoed 2 bedraagt 1% van de

  koopsom en wordt in rekening gebracht bij de koper.

  Lees verder de op de veiling van toepassing zijnde veilingvoorwaarden voor de

  exacte regeling.

  GUNNING

  De verkoper behoudt zich het recht voor het geveilde object niet te gunnen en zal

  zich hierover na zes werkdagen na veiling uiterlijk om 17:00 uur uitspreken.

  VEILINGKOSTEN

  De veilingkosten inclusief BTW zullen voor zover mogelijk worden gespecificeerd

  in het kostenoverzicht dat zal worden gepubliceerd op www.bog-auctions.com.

  OVERDRACHTSBELASTING

  Ter zake van de verkrijging van het verkochte zal door koper 2 %

  overdrachtsbelasting verschuldigd zijn m.b.t. de bestemming wonen en 6 %

  overdrachtsbelasting over het resterende deel van het registergoed dat niet tot

  woning met aanhorigheden is bestemd.

  GARANTIES

  Verkoper geeft geen enkele garantie en aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid

  omtrent datgene dat hij terzake het registergoed meedeelt, dan wel heeft

  meegedeeld of waarvan mededeling achterwege blijft.

  BIJLAGEN

  - Kadastrale kaart

  http://www.bog-auctions.com/

 • Deze vrijblijvende informatie is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. Voor de juistheid van de informatie kan door BVA Auctions Real Estate, BOG Auctions danwel Het Notarieel echter geen aansprakelijkheid worden aanvaard, noch kan aan de vermelde informatie enig recht worden ontleend.

  4

  OBJECTINFORMATIE OMSCHRIJVING

  Registergoed:

  1. het woonhuis met ondergrond en verder toebehoren gelegen aan de

  Ellerhuizen 1A te 9781 TS Bedum, kadastraal bekend gemeente Bedum, sectie L

  nummers:

  - 1337, groot elf are en vijfenzestig centiare (11 a 65 ca);

  - 1340, groot zes are en drieënnegentig centiare (6 a 93 ca);

  hierna tezamen te noemen: “het Registergoed 1”

  2. de registergoederen, bestaande uit een loods, grasland (paardenbak) en verder

  toebehoren, gelegen aan en nabij de Ellerhuizen te Bedum, kadastraal bekend

  gemeente Bedum, sectie L nummers:

  - 1338, groot drie are en zevenenvijftig centiare (3 a 57 ca);

  - 1341, groot vier are en tweeënveertig centiare (4 a 42 ca);

  - 1342, groot zes are en éénenzeventig centiare (6 a 71 ca);

  - 1643, groot twintig are en zevenenzeventig centiare (20 a 77 ca).

  hierna tezamen te noemen: “het Registergoed 2”.

  Het Registergoed 1 en het Registergoed 2, hierna tezamen als ieder afzonderlijk

  ook te noemen: het Registergoed.

  INFORMATIE AFKOMSTIG VAN DERDEN

  Deze vrijstaande woning van ca. 140 m2 en half vrijstaande garage van ca. 30 m2,

  met ruime zolder etage is gebouwd in 1997 op totaal 5300 m2 grond en beschikt

  over een bedrijfsloods van ca. 680 m2 met o.a. 5 paardenboxen. De bedrijfsloods

  welke voorheen heeft gefunctioneerd als paling kwekerij, is ideaal voor een

  ondernemer of een paardenhouder.

  Middels een oprijlaan weke volledig is bestraat, bereikt men de woning: middels

  de antiekgroen geschilderde entreedeur komt men in de hal van ca 18 m2 alwaar

  men tevens toegang heeft tot de toilet. Studeerkamer van ca. 6.5 m2, L-vormige

  woonkamer van totaal 33 m2 welke middels de diverse openslaande deuren

  toegang bied tot de omliggende tuin. Half openkeuken ca 11 m2 de keuken, welke

  een landelijke uitstraling heeft en middels een hoekopstelling staat opgesteld

  welke beschikt over diverse inbouw apparaten.

  1e verdieping: via de houten onder kwarttrap komt men op de overloop alwaar

  drie slaapkamers van respectievelijk 17 m2, 8,5 m2 en 7,5 m2 zich bevinden. Nette

  badkamer van ca 7.5 m2 met wastafel, 2e toilet, ligbad/bubbelbad en separate

  douche.

  Verwarming middels: CV en vloerverwarming.

  MILIEU

  Conform het bepaalde in artikel 16 lid 3 van de Algemene Veilingvoorwaarden

  aanvaardt de Verkoper geen enkele aansprakelijkheid omtrent de mogelijke

  aanwezigheid casu quo gevolgen van stoffen in, onder of aan het Registergoed

  welke volgens de geldende milieumaatstaven schadelijk zouden kunnen zijn voor

  mens en milieu of die ingevolge de thans geldende milieuwetgeving en/of

  milieurechtspraak aanleiding zou geven tot sanering of het nemen van andere

  maatregelen.

  ONDERGRONDSE TANK

  Het is niet bekend of er een ondergrondse tank aanwezig is.

 • Deze vrijblijvende informatie is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. Voor de juistheid van de informatie kan door BVA Auctions Real Estate, BOG Auctions danwel Het Notarieel echter geen aansprakelijkheid worden aanvaard, noch kan aan de vermelde informatie enig recht worden ontleend.

  5

  BESTEMMING

  Ten aanzien van de bestemming van het Registergoed wordt verwezen naar de

  website: www.ruimtelijkeplannen.nl

  ENERGIELABEL

  Verkoper beschikt niet over een energielabel of een daaraan gelijkwaardig

  document als bedoeld in de Regeling energieprestatie gebouwen en zal daar ook

  voorafgaand aan de levering niet over beschikken. Koper aanvaardt dit gegeven en

  maakt geen aanspraak op verstrekking van één van voornoemde documenten.

  HUURSITUATIE

  De Verkoper heeft een onderzoek ingesteld naar de gebruikssituatie van het

  Registergoed. Voor zover aan Verkoper bekend is het Registergoed in gebruik bij

  derden. Het is Verkoper en/of de notaris niet bekend of er huurovereenkomsten

  gesloten zijn met deze derden. Het is Verkoper en/of de notaris niet bekend of

  Eigenaar en/of de derde de gemaakte afspraken nakomen. Het is Verkoper en/of

  de notaris verder niet bekend of er een vordering tot huurprijsaanpassing is

  ingesteld. Een eventueel gestorte waarborgsom zal niet verrekend worden met

  koper en tevens beschikt Verkoper en/of de notaris niet over een bankgarantie.

  Koper vrijwaart Verkoper en/of de notaris voor iedere aanspraak in deze.

  BIJZONDERHEDEN

  Het vonnis is thans uitvoerbaar bij voorraad. Het vonnis is echter nog niet in kracht

  van gewijsde gegaan. Tegen gemeld vonnis is door Schuldenaar hoger beroep

  ingesteld wat ten gevolge kan hebben dat de executoriale titel kan worden

  vernietigd. Koper dient hier uitdrukkelijk kennis van te nemen en aanvaardt alle

  risico’s terzake.

 • Deze vrijblijvende informatie is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. Voor de juistheid van de informatie kan door BVA Auctions Real Estate, BOG Auctions danwel Het Notarieel echter geen aansprakelijkheid worden aanvaard, noch kan aan de vermelde informatie enig recht worden ontleend.

  6

  LOCATIE

 • Deze vrijblijvende informatie is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. Voor de juistheid van de informatie kan door BVA Auctions Real Estate, BOG Auctions danwel Het Notarieel echter geen aansprakelijkheid worden aanvaard, noch kan aan de vermelde informatie enig recht worden ontleend.

  7

  BIEDPROCES REGISTREREN

  Om een bieding uit te kunnen brengen dient u tijdig een account aan te maken

  op de website www.bog-auctions.com.

  LEGALISEREN

  Bovendien dient u zich eenmalig te legaliseren voor het platform BOG Auctions. De

  daartoe bestemde registratieverklaring vindt u tevens op de bovengenoemde

  website. De registratieverklaring dient u in het bijzijn van een notaris te

  ondertekenen. De notaris dient daarbij uw handtekening te legaliseren door

  middel van ondertekening van de verklaring aan het slot van de

  registratieverklaring. Wanneer u zich laat legaliseren bij de notaris dient u een

  geldig legitimatiebewijs mee te nemen.

  INZETFASE

  De veiling zal beginnen met een openingsbod, welke meestal een week voor de

  veiling wordt vermeld. Het is ook mogelijk dat de veiling zal starten vanaf € 0,--

  Vervolgens wordt er met een minimaal bedrag opgeboden totdat er niet hoger

  wordt geboden. Dat bedrag wordt de inzetsom genoemd. Deze fase staat in de

  veilingwereld ook wel bekend als inzetfase of de opbodfase.

  Voordat men een bieding kan plaatsen moeten eerst de extra voorwaarden

  worden geaccepteerd. Door deze voorwaarden te accepteren verklaart een bieder

  dat hij akkoord is met de voor de veiling geldende voorwaarden en op de hoogte

  is van de bijkomende kosten zoals vermeld bij de veilinginformatie.

  Indien in de laatste drie minuten voor het sluiten van de inzetfase een bod wordt

  uitgebracht dan wordt de inzetfase met twee minuten verlengd.

  Degene die het hoogst heeft opgeboden, heeft vaak (indien er wordt afgeslagen

  en gegund) recht op een premie, de zogenoemde inzetpremie. Of deze premie van

  toepassing is staat vermeld op de desbetreffende veilinginformatiepagina.

  AFSLAGFASE

  Na het sluiten van de opbodfase volgt de afslag. Allereerst moet de afslagknop

  worden geactiveerd. Indien de extra voorwaarden nog niet waren geaccepteerd

  moeten deze ook aangevinkt worden. Zodra dit is gedaan verschijnt de tekst ‘Hier

  kunt u straks bieden op afslag’ en kan men een bod uitbrengen bij afslag zodra

  deze opent.

  De afslag is een eenmalige fase en de veiling eindigt direct zodra een partij op de

  knop ‘MIJN’ drukt. Deze handeling kan niet ongedaan worden gemaakt.

  Tijdens de afslag wordt er groot een teller getoond. In deze teller is het

  totaalbedrag van de inzetsom en het bod op afslag bij elkaar opgeteld. Bovenop

  dit bedrag komen vaak nog veilingkosten. Dit is meestal een vast bedrag, wat is

  terug te vinden bij de veilinginformatie.

  Het totaal van de inzetsom, het bod op afslag en de veilingkosten bij elkaar op en

  men heeft het totaalbedrag. Het totaalbedrag van deze veiling is hetgeen de koper

  moet betalen voor het betreffende object. Dit is echter exclusief eventuele

  belastingen en de inzetpremie.

  http://www.bog-auctions.com/

 • Deze vrijblijvende informatie is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. Voor de juistheid van de informatie kan door BVA Auctions Real Estate, BOG Auctions danwel Het Notarieel echter geen aansprakelijkheid worden aanvaard, noch kan aan de vermelde informatie enig recht worden ontleend.

  8

  FOTO’S

 • Deze vrijblijvende informatie is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. Voor de juistheid van de informatie kan door BVA Auctions Real Estate, BOG Auctions danwel Het Notarieel echter geen aansprakelijkheid worden aanvaard, noch kan aan de vermelde informatie enig recht worden ontleend.

  9

  BIJLAGEN

 • Deze vrijblijvende informatie is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. Voor de juistheid van de informatie kan door BVA Auctions Real Estate, BOG Auctions danwel Het Notarieel echter geen aansprakelijkheid worden aanvaard, noch kan aan de vermelde informatie enig recht worden ontleend.

  10

  DISCLAIMER BOG Auctions en BVA Auctions Real Estate (hierna te noemen ‘Adviseur) zijn door Opdrachtgever aangesteld als haar exclusieve adviseur ten aanzien van de geplande online verkoop van het onroerend goed (het “Vastgoed”) aan de J.A. Koningstraat 11 en 11A te Winschoten (de “Transactie”). BOG Auctions en Adviseur zijn door de Opdrachtgever geautoriseerd, uitsluitend in de capaciteit als adviseur van de opdrachtgever, om namens de Opdrachtgever deze beknopte samenvatting (de “Samenvatting”) te verschaffen aan in aankoop van het Vastgoed geïnteresseerde partijen (de “Potentiële Kopers”) dit met als enige doelstelling om de Potentiële Kopers te assisteren in hun evaluatie van en nader onderzoek naar het Vastgoed en de Transactie. Deze Samenvatting behelst geen aanbod of uitnodiging van de Opdrachtgever en/of Adviseur en/of BOG Auctions tot het aangaan van de Transactie of toezegging of aanbeveling om de Transactie tot stand te brengen. Potentiële Kopers worden beschouwd als professionele investeerders die geacht worden voldoende expertise en ervaring te hebben om de verschillende aspecten en risico’s van de Transactie te overzien en die waar nodig eigen adviseurs zullen inschakelen. Elke Potentiële Koper wordt aangeraden om onafhankelijk juridisch, financieel, fiscaal of ander noodzakelijk advies in te winnen. Alle kosten die Potentiële Kopers maken in verband met de onderzoek en evaluatie van de Transactie zijn voor rekening en risico van die Potentiële Kopers, tenzij anders overeengekomen. De Samenvatting is opgesteld om Potentiële Kopers te informeren over de Transactie. De Samenvatting is geen compleet overzicht of opsomming van alle informatie die Potentiële Kopers willen hebben of nodig hebben om te beslissen of zij willen bieden op het Vastgoed. De Opdrachtgever en/of BOG Auctions en/of Adviseur en hun respectievelijke dochtermaatschappijen, de aan hen gelieerde ondernemingen, medewerkers en agenten sluiten expliciet enige aansprakelijkheid uit die wellicht zou kunnen voortkomen uit deze Samenvatting of enige andere in het kader van de Transactie verstrekte informatie (de “Informatie”) en eventuele fouten op omissies hierin. Specifiek wordt er door de

  Opdrachtgever en/of BOG Auctions en/of Adviseur geen verklaring of garantie gegeven inzake de haalbaarheid of redelijkheid van enige in de Informatie opgenomen projectie, targets, schatting, vooruitzichten of financiële gegevens. Elke Potentiële Koper zal onafhankelijk het Vastgoed, de Transactie en de Informatie moeten onderzoeken en evalueren. Noch de Opdrachtgever, noch Adviseur hebben een verplichting om additionele informatie te verstrekken, de Samenvatting en/of Informatie aan te passen of bij te werken of enige onjuistheden aan te geven of aan te passen die op enig moment mogen blijken. BOG Auctions / Adviseur treedt met betrekking tot de Transactie op als exclusief adviseur van de Opdrachtgever en zal derhalve andere partijen (onafhankelijk van of zij wel of niet de Samenvatting en/of Informatie hebben ontvangen) niet beschouwen als cliënt of opdrachtgever in relatie tot de Transactie.