VMB Magazine Relatie Magazine - April 2013

32
RELATIEMAGAZINE VMB BESTURINGSTECHNIEK | APRIL 2013 Feestelijke dagen tijdens opening bedrijfspand VMB Besturingstechniek Intelligent gebouw VMB Innovatief, duurzaam en kostenbesparend VMB Magazine

Transcript of VMB Magazine Relatie Magazine - April 2013

Page 1: VMB Magazine Relatie Magazine - April 2013

RELATIEMAGAZINE VMB BESTURINGSTECHNIEK | APRIL 2013

Feestelijke dagentijdens opening bedrijfspandVMB Besturingstechniek

Intelligent gebouw VMBInnovatief, duurzaamen kostenbesparend

VMBMagazine

013062 Relatiemagazine.indd 1013062 Relatiemagazine.indd 1 15-04-13 13:0415-04-13 13:04

Page 2: VMB Magazine Relatie Magazine - April 2013

130227FC215 285 i dd 1 27 02 13 14 45013062 Relatiemagazine.indd 2013062 Relatiemagazine.indd 2 15-04-13 13:0515-04-13 13:05

Page 3: VMB Magazine Relatie Magazine - April 2013

Met veel trots maak ik u via dit speciale relatiemagazine van VMB Besturingstechniek en Syel Europe deelgenoot van de

mooie ontwikkelingen die wij het laatste jaar hebben meegemaakt. Het was een enerverend jaar met als onbetwiste hoogte-

punten het open huis op 4 april en de offi ciële opening van ons nieuwe bedrijfspand op 5 april jl. Hoogtepunten die wij niet

snel zullen vergeten.

Ruim een jaar geleden ging de eerste paal de grond in aan de Veersedijk 79 in Hendrik-Ido-Ambacht. Hier zou een gloed-

nieuw bedrijfspand verrijzen, een duurzaam gebouw en voorzien van veel intelligente techniek. Hightech dus. De bouw ver-

liep voorspoedig en op vrijdag 5 april wapperden de vlaggen voor de feestelijke opening. Mijn collega’s en ik werken al eni-

ge tijd in ons nieuwe onderkomen en ervaren dagelijks het prettige werkklimaat en de inspirerende omgeving.

Mevrouw mr. Ineke Dezentjé Hamming, voorzitter/directeur van het FME-CWM, nam op voortreffelijke wijze de openings-

handeling op 5 april voor haar rekening. De sprekers die na haar volgden, spraken lovende woorden en complimenten over

de samenwerking gedurende het bouwtraject. Die complimenten zijn geheel wederzijds.

Op 4 april, de dag voor de opening, was er eveneens sprake van een hoogtepunt. Op deze dag hielden wij namelijk open

huis met een Business Ontmoet Business bijeenkomst, georganiseerd in samenwerking met Drechtsteden Business, Werk-

gevers Drechtsteden, de Vereniging Ambachtse Ondernemers en de gemeente Hendrik-Ido-Ambacht. Veel gasten en veel

rondleidingen, mooie speeches en lekkere hapjes en drankjes. Samengevat een informele netwerkbijeenkomst waar veel be-

langstelling voor was. En daar zijn we blij mee.

De festiviteiten zitten er op. Wij zijn weer overgegaan tot de orde van de dag. Ik dank u hartelijk voor uw belangstelling,

felicitaties en cadeaus, in wat voor vorm dan ook. Verder wens ik u veel leesplezier met dit relatiemagazine, waarin u veel

over onze relaties en een beetje over ons kunt lezen. En hebt u de openingsfestiviteiten gemist, of wilt u het nog een keertje

terugkijken? Neem dan een kijkje op ons YouTube kanaal [www.youtube.com/user/VMBBesturing] of kijk op onze site

[www.vmb-besturingstechniek.nl].

Hebt u plannen om de komende tijd ook nieuw te bouwen of te renoveren? Ik wens u veel succes met de uitvoering van

deze plannen en wellicht kunnen de partijen die betrokken zijn geweest bij onze nieuwbouw, ook u van dienst zijn. En, bent u

geïnteresseerd in een slimme, technische oplossing om uw bedrijfsproces, uw machinepark of uw gebouw te optimaliseren?

Neem dan contact met ons op. Wij helpen u graag!

Arie Verhoeven

Directeur VMB Besturingstechniek BV en Syel Europe BV

Trots

4 45

www.vmb-nl.eu www.syel.eu

R E L A T I E M A G A Z I N E V M B B E S T U R I N G S T E C H N I E K | A P R I L 2 0 1 3 3

013062 Relatiemagazine.indd 3013062 Relatiemagazine.indd 3 15-04-13 13:0515-04-13 13:05

Page 4: VMB Magazine Relatie Magazine - April 2013

LDC A B L E S Passion for Cables

www.ldcables.com

LD Cables wenst alle medewerkers van VMB Besturingstechnniek veel plezier en geluk toe in

het nieuwe pand.

sinds 1865

013062 Relatiemagazine.indd 4013062 Relatiemagazine.indd 4 15-04-13 13:0515-04-13 13:05

Page 5: VMB Magazine Relatie Magazine - April 2013

Sinds 1995 voorziet Inven-terra onze opdrachtge-vers van professioneleondersteuning op hetgebied van bodemonder-zoek en bodemsanering.Vanaf de oprichting heeftInventerra zich toegelegdop de uitvoering vanmilieukundige bodemon-derzoeken en later oppartijkeuringen, milieu-technische advisering en milieukun-dige begeleiding en coördinatie vanbodemsaneringen.

We hebben een uniek netwerk opgebouwd enkennen de weg in de 'milieuwereld', dieondoorzichtig kan zijn door een wirwar vanaannemers, adviesbureaus, milieuwetten, -

regels en -procedures.Nieuwe inzichten, op basisvan onderzoek en ervarin-gen in de praktijk, zorgenervoor dat het bodembe-leid altijd volop in bewe-ging is. In deze wereldopereert Inventerra volle-dig onafhankelijk. Inven-terra adviseert en onder-steunt opdrachtgeversvanuit een persoonlijke

aanpak en streeft daarbij naar lange en hechterelaties. De betrokken medewerkers vanInventerra vormen daarbij de grootste kracht.Met altijd het doel voor ogen komen deprojectleiders van Inventerra met onder-bouwde interpretaties van het beleid enzorgen voor pragmatische afstemming tussenbedrijfs- en / of bouwprocessen, bodemon-

derzoek / bodemsanering en eventuele overigeonderzoeken. Een goede afstemming bespaartimmers tijd en geld.

Kijk op onze website: www.inventerra.nl vooreen overzicht van onze diensten. Ook kunt uons bereiken via telefoonnummer 078 – 68224 55. We maken graag een afspraak.

InventerraNijverheidsweg 34 3341 LJ Hendrik Ido [email protected]

Inventerra

INHOUDSOPGAVE

RELATIEMAGAZINE VMB BESTURINGSTECHNIEK | APRIL 2013

Feestelijke dagentijdens opening bedrijfspandVMB Besturingstechniek

Intelligent gebouw VMBInnovatief, duurzaamen kostenbesparend

VMBMagazine

013062 Relatiemagazine.indd 1 15-04-13 10:13

EEN UITGAVE VANDrechtsteden Business BV

Postbus 41082980 GC Ridderkerk

T: (0180) 33 16 03E: [email protected]: www.drechtstedenbusiness.nl

IN OPDRACHT VANVMB Besturingstechniek BV

Veersedijk 793341 LL Hendrik Ido Ambacht

T: (0)88 681 00 00F: (0)88 681 00 09E: [email protected]: www.vmb-nl.eu

EINDREDACTIEArie Verhoeven

REDACTIEJaap Deijbel, Yvonne Dombrakis, Bianca van Helden, Bas den Otter,

Anne Marie van der Rhee, Astrid van Wanum

FOTOGRAFIEMladen Pikulic, Henk van Veen

ADVERTENTIES | ADVERTORIALSBart van Rijnsbergen

PRODUCTIEHJ Media Groep BV

6 Feestelijke dagen

10 "Samen hebben we al mooie technische uitda- gingen het hoofd geboden"

14 Klimaatbeheersing bij VMB: Innovatief, duur- zaam en kostenbesparend

17 ES Elektro zorgt voor kostenreductie bij klant door oplossingen op maat

18 VMB Besturingstechniek dé specialist bij uitstek

20 Koppert maakt gebruik van de kracht van de natuur

23 Hoogwaardige componen- ten van Syel Europe

24 "Er ligt een fundatie om onze relatie uit te bouwen"

26 Hycos: projecten over de hele wereld

29 "Onze neuzen staan bijna altijd dezelfde kant op"

30 Rioolgemalen Dordrecht: mooie opdracht voor VMB

R E L A T I E M A G A Z I N E V M B B E S T U R I N G S T E C H N I E K | A P R I L 2 0 1 3 5

013062 Relatiemagazine.indd 5013062 Relatiemagazine.indd 5 15-04-13 13:0515-04-13 13:05

Page 6: VMB Magazine Relatie Magazine - April 2013

Feestelijke dagen Het was op donderdag 4 en vrijdag 5 april feest bij VMB Besturingstechniek Hendrik-Ido-Ambacht. De aanleiding was de opening van het nieuwe bedrijfspand.

Open huisIn het kader van de festiviteiten hield VMB op donderdag 4 april open huis voor geïnteresseerde ondernemers en be-stuurders uit de regio. Ruim 80 aanwezi-gen hadden aan de uitnodiging gehoor gegeven en konden zo kennis maken met het innovatieve bedrijf. Wethouder Eco-nomie Teunis Stoop van de gemeente Hendrik-Ido-Ambacht roemde directeur Arie Verhoeven voor zijn durf en onder-nemerschap om te kiezen voor nieuw-bouw van zijn bedrijf in deze economisch

mindere tijd. Volgens de wethouder is on-dernemend Hendrik-Ido-Ambacht stevig de boel aan het ‘op euren’ dankzij de be-drijven –waaronder VMB Besturings-techniek- die hun panden aan het upgra-den zijn. “Een goede zaak voor onze gemeente,” zo zei de wethouder. Stoop kreeg vervolgens van een robot een glas champagne aangeboden om te proosten op het nieuwe pand. Deze robot, gepro-grammeerd door VMB, liet zien waartoe het gespecialiseerde bedrijf allemaal toe in staat is. Directeur Arie Verhoeven nam

daarna het woord en schetste achtereen-volgens de historie, de bouw en de werk-zaamheden van zijn bedrijf. Vervolgens werden de gasten in de gelegenheid ge-steld om rondleidingen door het nieuwe gebouw te volgen. Daarmee zat het of ciële gedeelte van het programma er-op en bleven de aanwezigen nog geruime tijd naborrelen en netwerken.

Offi ciële opening Een dag later op vrijdag 5 april was het de dag dat de of ciële opening van het

R E L A T I E M A G A Z I N E V M B B E S T U R I N G S T E C H N I E K | A P R I L 2 0 1 36

013062 Relatiemagazine.indd 6013062 Relatiemagazine.indd 6 15-04-13 13:0515-04-13 13:05

Page 7: VMB Magazine Relatie Magazine - April 2013

bedrijfspand plaatsvond. Mevrouw mr. Ineke Dezentjé Hamming, voorzitter van de ondernemersorganisatie voor de tech-nische industrie FME-CWM, was hier-voor uitgenodigd. Zij stak haar waarde-ring voor directeur Arie Verhoeven van VMB Besturingstechniek niet onder stoe-len of banken: “Waar maak je nu nog mee, dat een ondernemer durft te investe-ren in zo’n prachtig nieuw bedrijfspand? Dit is goed voor de maakindustrie waar VMB Besturingstechniek een exponent bij uitstek van is. De maakindustrie is voor Nederland van cruciaal belang en het is belangrijk dat er bedrijven als VMB hierin actief zijn. De maakindustrie

draait op vakmensen en specialisten. Het tekort hieraan in de toekomst vormt een bedreiging voor de sector, het is daarom noodzakelijk dat onderwijs en bedrijfsle-ven intensief samenwerken om dit pro-bleem het hoofd te bieden.” Mevrouw Dezentjé Hamming besloot haar speech met nogmaals haar bewondering te uiten voor de passie en het vakmanschap die bij VMB tot kernthema’s zijn verheven.

Ook nu kwam de robot in actie om een glas champagne in te schenken voor het uitbrengen van een toost. Verliep deze handeling een dag ervoor nog vlekkeloos, dit keer viel de champagne es om en moest directeur Arie Verhoeven bijsprin-gen om alles even snel in goede banen te leiden. “Dit is niet geregisseerd, maar zo-als altijd pakken we de problemen on-middellijk bij de kop en lossen het op,” zo liet hij de aanwezigen zien.

Directeur Jan Houweling van Architek-tenburo Houweling in Bleiswijk heeft het pand ontworpen en liet in vogelvlucht het proces passeren. In december 2010 kwam

bij hem de vraag binnen voor het ontwer-pen van het nieuwe bedrijfspand voor VMB Besturingstechniek. “Het was een mooie opdracht voor ons. Vanaf het eer-ste moment zijn wij nauw betrokken bij de bouw en zo in staat geweest om alle zaken rondom het bouwproject goed te coördineren en op elkaar af te stemmen. Wij hebben veel overleg gevoerd met Arie, die perfectionistisch en gedreven is.

OPENING BEDRIJFSPAND

˝Waar maak je nu nog mee, dat een ondernemer durft te investeren in zo’n

prachtig nieuw bedrijfspand?˝

R E L A T I E M A G A Z I N E V M B B E S T U R I N G S T E C H N I E K | A P R I L 2 0 1 3 7

013062 Relatiemagazine.indd 7013062 Relatiemagazine.indd 7 15-04-13 13:0515-04-13 13:05

Page 8: VMB Magazine Relatie Magazine - April 2013

Sysmac Automation PlatformCompromisloos, naadloos, 100% prestatie... Sysmac maakt uw automatiseringswensen mogelijk

Vision,Besturing,Motion, I/O en Safety....geïntegreerd

+31 (0)23 568 11 00industrial.omron.nl/dna

Het perfecte machine-DNADe evolutie van machinebesturingen

Weinig respons op uw mailing?

Hoge drukkosten,lage opbrengst?

Drukkerij Van den Berg b.v.T 078 610 09 11E [email protected] I www.drukkerijvandenberg.nl

Dan is het de hoogste tijd voor gepersonaliseerd drukwerk. En dat is meer dan alleen de adresgegevens meedrukken.

Aangepaste foto’s met de klantnaam erin, dát trekt de aandacht. Want uw drukwerk moet opvallen, zeker in deze tijd! Responsverhoging op uw mailing, dát is toch wat u graag wilt?

Daarom nodigen wij Arie uit om onder het genot van een kop koffie te kijken naar de mogelijkheden. En Mirjam. En Edwin...

En dat koekje krijgt u er gratis bij...

013062 Relatiemagazine.indd 8013062 Relatiemagazine.indd 8 15-04-13 13:0515-04-13 13:05

Page 9: VMB Magazine Relatie Magazine - April 2013

OPENING BEDRIJFSPAND

Nadat we het vlekkenplan hadden ge-maakt, konden wij het één en ander ver-der gaan uitwerken. De gedrevenheid van Arie zorgde ervoor dat beslissingen snel genomen werden. Op 8 maart van het vo-rige jaar ging de eerste paal de grond in en negen maanden later was de opleve-ring een feit. Tijdens de bouw werd nog snel besloten een extra hal te realiseren, waarbij ik de gemeente van Hendrik-Ido-Ambacht graag wil complimenteren voor het snelle vergunningentraject. Ook de extra hal staat er. Het is een mooi gebouw geworden en ik spreek de wens uit dat VMB Besturingstechniek hier met veel plezier kan werken.”Aannemersbedrijf Batenburg BV uit Berg-schenhoek was verantwoordelijk voor de bouw van het bedrijfsgebouw. Directeur Yvo Batenburg van dit familiebedrijf heeft de klus met verve geklaard. “Wij hebben het pand in acht maanden gebouwd en uit-stekend samengewerkt met architect Hou-weling en opdrachtgever VMB Beheer BV. Voor de bouw hebben we gebruik gemaakt van eerlijke materialen, het pand is dege-lijk, betrouwbaar en transparant. Het resul-taat is een duurzaam gebouw, waarbij uit-breiding in de toekomst redelijk gemakkelijk is te realiseren. Het pand past uitstekend bij VMB Besturingstechniek met het geheel eigen karakter.” Na een pauze waarin er druk van de gelegenheid gemaakt werd om te netwerken was het

Eddie Mennen, managing director van Yas-kawa Benelux, die iets over zijn bedrijf vertelde. Yaskawa is ’s werelds grootste producent van drives, servotechnieken en robots. Het bedrijf startte als producent van elektrische aandrijvingen en is nu een be-drijf met wereldwijd zo’n 10.000 werkne-mers en met een omzet van ruim 3 miljard euro. De productiecapaciteit is op dit mo-ment 1.5 miljoen inverter drives, 800.000 servo drives en 22.000 robots. Aantallen die je doen duizelen. Ook VMB Bestu-ringstechniek maakt gebruik van de pro-ducten van Yaskawa.Tot slot was het Arie Verhoeven die het woord voerde. Hij ging in op de historie van zijn bedrijf, over de bouw van het pand en de activiteiten van VMB Bestu-ringstechniek. Daarover leest u elders in dit magazine veel meer. De medewerkers van VMB stonden daarna gereed voor rondleidingen door het bedrijf en cate-raar René Degenkamp verraste de aan-wezigen met heerlijke snacks, een cho-coladefontein en andere heerlijkheden. De 200 gasten konden het nieuwe pand bewonderen en met elkaar netwerken. De twee dagen feest ter ere de nieuw-bouw zaten erop. Meer dan geslaagd, vond Arie Verhoeven. ‘s Avonds was er -ook in het nieuwe pand- nog een druk bezocht besloten feest voor familie, vrienden en kennissen, waar ongeveer 250 mensen gebruik van maakten.

R E L A T I E M A G A Z I N E V M B B E S T U R I N G S T E C H N I E K | A P R I L 2 0 1 3 9

013062 Relatiemagazine.indd 9013062 Relatiemagazine.indd 9 15-04-13 13:0515-04-13 13:05

Page 10: VMB Magazine Relatie Magazine - April 2013

“Samen hebben we al mooie technische uitdagingen het hoofd geboden” Jiffy Products werkt al jaren nauw samen met VMB Besturingstechniek en samen hebben ze al mooie technische uitdagingen het hoofd geboden. VMB werkt vanuit de visie van de klant en zijn gebruikersomgevingen, ze biedt niet alleen producten, maar ook oplossingen.

Jiffy Products is leverancier van geprepa-reerde kweekaarde voor tuinders en werkt seizoensgebonden. De tuinder plant het plantje of zaadje in de geprepareerde aar-de. Wanneer dit plantje verplaatst moet worden naar een grotere pot, blijven de aarde en voedingsbodem van Jiffy Pro-ducts volledig intact. Een uniek proces dat een grote winst voor de tuinders bete-kent. VMB Besturingstechniek realiseer-de hiervoor de software en een deel van de hardware voor de besturingstechniek.

Technische ondersteuningJiffy Products heeft vestigingen in Span-je, Nederland, de Verenigde Staten en Ja-pan. De diverse productielijnen, die het bedrijf heeft in de verschillende landen lijken op elkaar; Nederland en Spanje zijn een kopie van elkaar en de lijnen in de VS en Japan hebben veel gelijkenis-sen. Ana Conesa Lara is operationeel en technisch verantwoordelijk voor alle ves-tigingen voor Proforma, een onderdeel van de Jiffy-groep. Ze vertelt over de

nauwe samenwerking met VMB Bestu-ringstechniek. “VMB Besturingstechniek werkt vanuit de visie van de klant en zijn gebruikersomgevingen. Ze biedt niet al-leen producten, maar ook oplossingen. De technische ondersteuning van VMB kan meestal op afstand via een VPN ver-binding. Door de diverse tijdzones is dit volledig continu; 24/6 staat VMB Bestu-ringstechniek Jiffy Products bij om de

Lees verder op pagina 13

R E L A T I E M A G A Z I N E V M B B E S T U R I N G S T E C H N I E K | A P R I L 2 0 1 310

013062 Relatiemagazine.indd 10013062 Relatiemagazine.indd 10 15-04-13 13:0615-04-13 13:06

Page 11: VMB Magazine Relatie Magazine - April 2013

Ana Conesa Lara: "Tegenwoordig is er meer concurrentie,

dus het is belangrijk vooruit te blijven denken"

JIFFY PRODUCTS

R E L A T I E M A G A Z I N E V M B B E S T U R I N G S T E C H N I E K | A P R I L 2 0 1 3 11

013062 Relatiemagazine.indd 11013062 Relatiemagazine.indd 11 15-04-13 13:0615-04-13 13:06

Page 12: VMB Magazine Relatie Magazine - April 2013

EUSER SPECIAAL TRANSPORT bestaat al ruim 70 jaar en heeft zich gespecialiseerd in het vervoer van exceptioneel transport en heeft een wa-genpark van 25 wagens.

Ons wagenpark bestaat uit grote verscheidenheid aan vrachtwagens:Bakwagens en trailers met kra-nen: capaciteit kraan tot 100 ton/meter met een h svermo-gen tot 16 ton en mastlengtes tot 33 meter.Semi-diepladers voorzien van opr stukken en elektrische lieren met een trekkracht tot 11 ton voor het vervoer van graaf-machines, heftrucks, hoog-werkers, ondeelbare ladingen en alles wat op wielen staat. Laadvermogen tot 44 ton.

W kunnen u een totaal-pakket leveren voor zowel transport als opslag voor al uw bouwmaterialen en/of machines. Voor meer informatie bezoek onze website : WWW.EUSER-SPECIAALTRANSPORT.NL

Euser Speciaal Transport B.V.N verheidsweg 36 - 3274 KJ Heinenoord - Nederland Telefoon 0031 186-601110E-mail: [email protected]

Wij wensen VMB veel succes in haar nieuwe behuizing.

Oosthoek bedrijfsassurantiën b.v.De Zelling 15 - 3342 GS Hendrik-Ido-Ambacht

Postbus 152 - 3340 AD Hendrik-Ido-Ambacht

Tel.: 078-6818566Fax: 078-6820590

Website: www.oosthoek.nlE-mail: [email protected]

Reclame vitamine

Ons idee!

Bel 0180 - 331600 of mail [email protected]

HJMedia Groep

013062 Relatiemagazine.indd 12013062 Relatiemagazine.indd 12 15-04-13 13:0615-04-13 13:06

Page 13: VMB Magazine Relatie Magazine - April 2013

Jiffy Products has been working clo-sely with VMB Besturingstechniek and together they have already faced some nice technical challenges. VMB works from the perspective of the customer and its user environments, they don't only offer products, but also solutions.

Jiffy Products is a supplier of prepa-red breeding ground for horticulturists and works thoughout the seasons. The horticulturist plants the plant or seed in the prepared soil. When this plant must be relocated to a larger pot, the earth and soil of Jiffy Products remain fully intact. A unique process which means a big pro t for horticulturists. VMB Besturingstechniek realized the software and part of the hardware for the control technology.

Technical supportJiffy Products has of ces in Spain, the Netherlands, the United States and Ja-pan. The various production lines, that the company has in the different coun-tries, are alike, the Netherlands and Spain are copies and the lines in the U.S. and Japan have many similari-ties. Ana Conesa Lara is responsible for all operational and technical faci-lities for Proforma, a part of the Jiffy-group. She tells about the close relati-

onship and cooperation with VMB Besturingstechniek. “VMB Besturings-techniek works from the perspective of the customer and its user environ-ments. They don't only offer products, but also solutions. The technical sup-port of VMB can usually be given re-motely through a VPN connection. Due to the different time zones, this is completely continuous; 24/6 VMB Be-sturingstechniek stands by the side of Jiffy Products in order to ensure their production. With this connection, VMB can take care of interference, execute updates, control the process and monitor technology.

A think tank for new ideasThe cooperation with VMB already exists many years, both parties being fully saties ed. “VMB Besturingstech-niek has help us grow with new plans and new systems. Not only in the Ne-therlands but also in the U.S., Spain and Japan. The company knows all the ins and outs of the machines. If ne-cessary, a team of VMB can travel to the location if it can't be solved through the VPN connection. Toge-ther with VMB we have a think tank for new ideas, says Lara Conesa. She has quite a vision of the future. “Nowadays there is more competition,

so it's important to keep thinking ahead, develop cost-ef ciently. The focus for the future lies in Quality, En-vironment and Innovation. Quality by achieving ISO 9000 (quality) and ISO 14001 (environment) certi cates. En-vironment by automatically scanning and traceability. Innovation by develo-ping new tools. For this, Conesa Lara has found a good partner in VMB Be-sturingstechniek. “VMB thinks along with us and understands perfectly what's important. Together we have already faced some great technical challenges.

Ana Conesa LaraJiffy Products is a modern Norwegi-an family business and product lea-der in its segment. Ana Conesa Lara is operational and technical mana-ger. She mainly focusses on the big ideas; if there are problems or major decisions to be taken, she comes into the picture. “As a manager, you should be aware of the different cul-tures in your people and unite the different goals. Conesa Lara is cur-rently working on another big chal-lenge; international law. “The Ne-therlands and Spain have similar laws, Japan follows the U.S. legislation.

"Together we have already faced nice technical challenges"

productie te waarborgen. Met die verbin-ding kan VMB storingen verhelpen, up-dates doorvoeren, het proces controleren en de techniek monitoren.”

Een denktank voor nieuwe ideeënDe samenwerking met VMB bestaat al heel wat jaren, naar volle tevredenheid. “VMB Besturingstechniek heeft ons hel-pen groeien met nieuwe plannen en nieu-we systemen. Niet alleen in Nederland, maar ook in de VS, Spanje en Japan. Het bedrijf kent alle ins en outs van de machi-nes. Indien nodig kan een team van VMB afreizen naar de locatie, wanneer het via VPN niet op te lossen is. Samen met VMB hebben we een denktank voor nieu-we ideeën,” aldus Conesa Lara. Een visie op de toekomst heeft ze zeker. “Tegen-

woordig is er meer concurrentie, dus het is belangrijk vooruit te blijven denken, kostenef ciënt te ontwikkelen.” De focus voor de toekomst ligt bij kwaliteit, milieu en innovatie. Kwaliteit door het behalen van ISO 9000 (kwaliteit) en ISO 14.001 (milieu) certi caten. Milieu door automa-tisch scannen en traceability. Innovatie door ontwikkeling van nieuwe tools. Co-nesa Lara heeft hierbij een goede partner gevonden in VMB Besturingstechniek. “VMB denkt met ons mee en begrijpt pri-ma wat belangrijk is. Samen hebben we al mooie technische uitdagingen het hoofd geboden.”

JIFFY PRODUCTS

Ana Conesa LaraJiffy Products is een modern, Noors familiebedrijf en productlei-der in haar segment. Ana Conesa Lara is operationeel en technisch manager. Ze houdt zich vooral be-zig met de grote lijnen; wanneer er problemen zijn of er grote be-slissingen moeten worden geno-men, komt zij in beeld. “Als manager moet je op de hoogte zijn van de diverse culturen bij je mensen en de verschillende doe-len kunnen verenigen.” Op dit moment is Conesa Lara bezig met een andere grote uitdaging; inter-nationale wetgeving. “In Neder-land en Spanje zijn de wetten vergelijkbaar, Japan volgt de VS.”

R E L A T I E M A G A Z I N E V M B B E S T U R I N G S T E C H N I E K | A P R I L 2 0 1 3 13

013062 Relatiemagazine.indd 13013062 Relatiemagazine.indd 13 15-04-13 13:0615-04-13 13:06

Page 14: VMB Magazine Relatie Magazine - April 2013

Innovatief, duurzaam en kostenbesparend

Klimaatbeheersing bij VMB:

Wat je in het nieuwe VMB-pand opvalt, is dat het in iedere ruimte prettig toeven is. Geen irritante blowers, die lawaai maken en een vervelende droge lucht verspreiden en geen radiatoren. Nee, bijna onmerkbaar worden de ruimtes verwarmd.

“Dat is ook de kracht van dit systeem,” vertelt Michel Kerst, technisch specialist klimaattechniek van Centercon. Hij ver-volgt: “Normaal gesproken stijgt de warmte naar boven, en is het aan de vloer kouder. Maar dankzij de LG-apparatuur is de warmte-circulatie gelijkmatig. Dit komt doordat de basis van het gebruikte systeem ‘laag temperatuur vloerverwar-ming’ is. Maar ook in de zomer worden de ruimtes uiterst comfortabel gekoeld.”

Het Rotterdamse Centercon, met nu ook vestigingen in Rosmalen en Zwolle, werd ruim 25 jaar geleden in Capelle aan

den IJssel opgericht. Het levert al ruim acht jaar de nieuwe koud-warmte-syste-men van LG. En tot volle tevredenheid van de dienstverlenende groothandelaar en haar klanten. Volgens Kerst is de ap-paratuur van de Zuid-Koreaanse fabri-kant het meest geavanceerde wat er mo-menteel te koop is. Zo heeft het Multi V systeem wel 15 verschillende modellen in meer dan 75 variaties. De gebruikte materialen zijn volgens LG voor 90 pro-cent milieuvriendelijk of recyclebaar.

Kerst legt uit: “De warmtepompen hier onttrekken warmte aan de buitenlucht,

R E L A T I E M A G A Z I N E V M B B E S T U R I N G S T E C H N I E K | A P R I L 2 0 1 314

013062 Relatiemagazine.indd 14013062 Relatiemagazine.indd 14 15-04-13 13:0615-04-13 13:06

Page 15: VMB Magazine Relatie Magazine - April 2013

die altijd aanwezig is, ook in de meest extreme koude klimaatcondities. Vervol-gens wordt hiermee het water, dat wordt geleverd aan het vloerverwarmingssys-teem, verwarmd tot 35 graden. Het voordeel van vloerverwarming is dat het comfort hoog is en het beter is voor de hygiene en gezondheid. Zo is het bij-voorbeeld stofvrij. Verder zorgt het sys-teem ervoor dat er verse lucht wordt aan-gevoerd en de vervuilde omgevingslucht wordt afgevoerd. Daarnaast kunnen, door het ontbreken van radiatoren, ruimtes vrij worden ingericht. Bovendien verlaagt het LG-systeem de energiekosten, in verge-lijking met een conventionele gasinstal-latie met 25 procent, oftewel een bespa-ring van ruim 33 duizend kubieke meter gas. En dat is goed voor het milieu want de CO2-uitstoot wordt ook verminderd.” VMB berekende dat de CO2-reductie 22 procent is. Hierdoor hoeven er 5600 min-der compensatie-bomen worden geplant. Kerst: “We zijn ermee gestopt duurzaam en innovatief te benadrukken. Het is voor ons namelijk de normaalste zaak van de wereld. We zijn wat dat betreft pioniers en er is veel belangstelling voor.”

Eigen softwareDe terugverdientijd van het systeem be-draagt drie tot vier jaar. In iedere ruimte kan een andere temperatuur worden in-gesteld. Normaal gesproken wordt dit door individuele thermostaten geregeld. Maar VMB ontwikkelde in combinatie met Syel zelf software voor een centraal bedieningspaneel dat bij de receptie werd geplaatst. Daar wordt bijvoorbeeld voor het magazijn, waar ook vloerverwarming wordt gebruikt, een lagere temperatuur

ingesteld dan in het kantoorgedeelte. Het nieuwe pand van VMB bezit veel glas. Zodra de zon erop staat, past de vloerver-warming de temperatuur aan. Bovendien kan door het driepijpsysteem de warmte die in het op de zon gerichte gedeelte wordt opgevangen, gebruikt worden om het schaduwdeel van het kantoor bij te verwarmen.

“Een goed werkklimaat wordt nogal eens onderschat, maar het is ontzettend be-langrijk en het werkt prestatieverhogend. Het is iedere keer een enorme uitdaging om de klanten tevreden te stellen, want wat de ene persoon prettig vindt, wordt door de ander als vervelend ervaren. Maar tot nu toe is de klant zeer tevreden

over de LG-apparatuur,” vult de specia-list van Centercon aan.

TotaalconceptInstallateur ABM, dat ook verantwoorde-lijk was voor het sanitair en de hemelwa-terafvoer in het nieuwe pand van VMB, betrok Centercon vanaf het begin bij de ontwikkeling van de klimaatbeheersing in de nieuwbouw. Hierdoor kon er ge-bruik worden gemaakt van de kennis die Centercon bezit over de apparatuur en de ervaringen die het heeft bij het installe-ren van het systeem bij andere bedrijven. Zo werd het mogelijk om samen met

ABM een totaalconcept aan VMB te pre-senteren. “De samenwerking met de part-ners verliep prima, en het kreeg door het grote enthousiasme bij VMB een extra dimensie,” aldus Kerst. Het succes van de producten die Center-con levert en de bijbehorende dienstver-lening van A tot Z, leggen het Rotter-damse bedrijf geen windeieren. Centercon merkt ook nu nog weinig van de crisis. “De opdrachten blijven binnen-stromen. Bovendien is Centercon nog steeds een bedrijf met een prettige werk-sfeer,” benadrukt Kerst.

Doordat het goed gaat heeft Centercon voortdurend behoefte aan technisch per-

soneel, maar Kerst geeft toe dat de wer-ving in Nederland niet eenvoudig is. Kerst: “Daarom werken we met tijdelijke krachten. Zelf ben ik ooit als automon-teur leerwezen in de techniek terecht ge-komen en heb me vervolgens stap voor stap ontwikkeld. Dat jongeren nu minder belangstelling hebben is jammer, want het is een mooi en afwisselend vakge-bied.”

“Een goed werkklimaat is ontzettend belangrijk en het werkt prestatieverhogend“

CENTERCON

R E L A T I E M A G A Z I N E V M B B E S T U R I N G S T E C H N I E K | A P R I L 2 0 1 3 15

013062 Relatiemagazine.indd 15013062 Relatiemagazine.indd 15 15-04-13 13:0615-04-13 13:06

Page 16: VMB Magazine Relatie Magazine - April 2013

‘Van ontwerp tot oplevering’wwwwweeeerppp ttttoootttttt oooooppleevering’’’’’’’e

Hoekeindseweg 27, 2665 KA BleiswijkT 010 52 159 22 www.houweling-architekten.nl

‘‘‘‘‘‘‘‘VVVVVVVVan ontttttttttt

Archhouweling

• Schilderwerken• Plafond- en wandafwerking• Beglazing• Houtrotsanering

Kerkweg 1262985 AW RidderkerkT 0180 - 398870E www.verhoevenenvandriel.nl

Q Plus B.V. (importeur van Sicomat persluchtsystemen) feliciteert VMB besturingstechniek met

het betrekken van het nieuwe bedrijfspand.

persluchtleidingsysteem.

leidingsysteem? Neemt u dan contact op met Q Plus B.V.

Q Plus B.V. | Kubus 200 | 3364 DG | Sliedrecht | WWW.QPLUS.NL | tel: 0184-611533 | [email protected]

perslucht in bewegingin beweggingggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggpersluchht iperslucchhht

Ook het nieuwe pand van VMB is door ons geschilderd

013062 Relatiemagazine.indd 16013062 Relatiemagazine.indd 16 15-04-13 13:0615-04-13 13:06

Page 17: VMB Magazine Relatie Magazine - April 2013

ES Elektro zorgt voor kostenreductie bij klant door oplossingen op maat Itsme ES Elektro Sliedrecht is volgens vestigingsmanager Ronald Haan dagelijks bezig met maar één doel: “Als betrouwbaar adviseur willen we bijdragen aan het suc-ces van onze klanten,” aldus Haan.

“Itsme making you succeed,” is het credo in Sliedrecht en bij alle bedrijven binnen de itsme-holding. Met “you” wordt de klant bedoeld en de loso e vind je in ie-der businessmodel van de itsme-bedrijven terug.”

“We werken nu drie jaar met de itsme-me-thode, die meer is dan het aanbieden van producten uit een catalogus. Wij willen weten waar, wanneer en waarom de klant het product wil gebruiken. En hoe de be-drijfsprocessen lopen,” vertelt Ronald Haan. Hij vervolgt: “Omdat we doorvragen ko-men we vaak, samen met de klant, tot an-dere oplossingen en producten, dan waar hij in eerste instantie aan dacht. We zoeken als betrouwbaar adviseur en leverancier continu actief naar oplossingen op maat, die uiteindelijk tot besparingen leiden. Dat kan bijvoorbeeld al door een ef ciënt voor-raadbeheersysteem.”

www.itsme.euwww.eselektro.nl

VerlichtingsplanTechnisch specialist ES Elektro Sliedrecht en ‘mechanical professional’ Hoogland Mennens, hielpen mee aan de totstandko-ming van het nieuwe pand van VMB. Ro-nald: “ES Elektro Sliedrecht maakte het verlichtingsplan, waardoor op iedere plek de juiste verlichting werd geïnstalleerd. Bij VMB werd dat LED-verlichting, dat in aanschaf duurder is dan conventionele ver-lichting, maar als je kijkt naar de ‘return of investment’, veel beter is. De levensduur is langer en de energiebesparing groter en het product is ook minder kwetsbaar. Verder leverden we de juiste componenten bij het klimaatbesturingssysteem, dat door VMB zelf is ontwikkeld.”

Om tot die klantgerichte aanpak te komen telt de it’sme-holding een aantal solution-afdelingen, zoals Connected Business, In-dustrial Automation, Key Accounts en Lighting Technology, waar specialisten

continu bezig zijn met het ontwikkelen van innovatieve oplossingen. Verder wordt door middel van cursussen en opleidingen het personeel van de klant vertrouwd ge-maakt met de nieuwste technische ontwik-kelingen.

Technische kennisES Elektro Sliedrecht richt zich op de in-dustriële eindgebruikers, paneelbouwers en de maakindustrie, met name in de scheeps-bouw en de baggerwereld, die in de Drechtsteden ruim vertegenwoordigd is. “Als ES Elektro benaderen we de markt op basis van onze technische kennis. Ons per-soneel houdt, door het volgen van cursus-sen en opleidingen de vakkennis voortdu-rend op peil,” vult Ronald aan. De it’sme- loso e is ook succesvol voor ES Elektro. Want 2012 was een bevredigend jaar, maar als de marktvoorspellingen uit-komen dan wordt 2013 beter.

ES ELEKTRO

R E L A T I E M A G A Z I N E V M B B E S T U R I N G S T E C H N I E K | A P R I L 2 0 1 3 17

013062 Relatiemagazine.indd 17013062 Relatiemagazine.indd 17 15-04-13 13:0615-04-13 13:06

Page 18: VMB Magazine Relatie Magazine - April 2013

VMB Besturingstechniek de specialist bij uitstek Bent u op zoek naar hoogwaardige besturingstechnische oplossingen? Wilt u een machine of installa-tie optimaal laten presteren? Ontdek de expertise en jarenlange ervaring van VMB Besturingstech-niek. Wij ontwerpen en realiseren besturingstechniek (hard- en software) voor opdrachtgevers in de watersector, chemie, tuinbouw, foodindustrie, productie en machinebouw. In deze sectoren hebben wij specialistische kennis opgebouwd.

Wij beschikken daardoor zowel over branchekennis als kennis van de modern-ste technologie. Om de hoogste kwaliteit te waarborgen, zijn wij ISO 9001-2008 gecerti ceerd. Onze monteurs zijn NEN3140 en VCA-gecerti ceerd. Hoe omvangrijk, complex en/of internationaal uw project ook is, u heeft bij ons altijd één aanspreekpunt. Eén contactpersoon

die inhoudelijk op de hoogte is en waar-mee u kunt sparren. Zo combineren we gestructureerd projectmanagement met inspirerende interactie. Dat heeft al de mooiste projecten opgeleverd.

VMB Besturingstechniek is compleet in

besturingstechniek. Wij voeren de engi-neering, ontwikkelen de software, bou-wen de panelen, dragen zorg voor de in-stallatie, en verzorgen de inbedrijfstelling. Wij hebben ervaring met uiteenlopende fabricaten. De industriële automatisering is bepalend voor de prestaties van uw machines en installaties. Inhoudelijke kennis van uw sector is dan ook een

voorwaarde voor het ontwikkelen van een oplossing. Tevens nemen wij onze verant-woordelijkheid om een project kostenef- ciënt uit te voeren en het milieu daarbij

zo min mogelijk te belasten. Zo gaan wij heel ver met scheiden van afvalstromen aan de bron in onze werkplaats en kanto-

VMB gaat voor totale systeemintegratie

R E L A T I E M A G A Z I N E V M B B E S T U R I N G S T E C H N I E K | A P R I L 2 0 1 318

013062 Relatiemagazine.indd 18013062 Relatiemagazine.indd 18 15-04-13 13:0615-04-13 13:06

Page 19: VMB Magazine Relatie Magazine - April 2013

Onze opdrachtgevers over VMB Besturingstechniek

Niet voor niets hebben wij een goede naam bij onze opdrachtge-vers. Daar werken we continu aan. Een aantal voorwaarden om mooie opdrachten te kunnen afl e-veren vindt u hieronder. Dat heb-ben wij niet zelf bedacht, maar kregen dat te horen van u, als op-drachtgever:

‘Beschikken over inhoudelijke ken-nis van de sector.’

‘Bieden een totaaloplossing van engineering tot en met het onder-houd.’

‘De kennis en kwaliteit zijn ge-waarborgd, dat blijkt ook uit de certifi ceringen.’

‘VMB beschikt niet alleen techni-sche competenties, maar is ook een bron van inspiratie en ideeën.’

‘Hebben aantoonbare ervaring met technisch en/of organisato-risch complexe projecten.’

‘Tonen echt partnerschap door hun openheid, integriteit, kennis-deling en commitment.’

ren. We werken vanuit een pand dat duurzaam is gebouwd. En 65% van ons wagenpark is uitgevoerd met een groen energielabel. Ook in onze projecten ne-men we altijd met onze klanten door waar we energie of grondstoffen kunnen be-sparen. En we zijn bezig ISO 14.001 te implementeren.

Van schets tot onderhoudIn deze fase is er een wisselwerking tus-sen u als opdrachtgever en VMB om het idee te vertalen naar een complete oplos-sing. Dat kan wel of niet complex zijn. Samen met u zetten wij alles in hoofdlij-nen op een rijtje en u ontvangt van ons een heldere offerte. Een offerte die pre-cies uw opdracht omvat en transparant

weergeeft wat wel of niet is inbegrepen. Geen open eindjes dus waar u later pro-blemen mee krijgt. Op basis van deze of-ferte geeft u VMB opdracht tot realisatie van uw besturing. Vanaf het eerste mo-ment doen wij er alles aan om uw op-dracht tot een geslaagd einde te brengen. Naar onze mening is dat alleen te berei-ken als er sprake is van een goede samen-werking. Daarom is er bij elk project -klein of groot- een contactpersoon voor het project verantwoordelijk. Deze con-tactpersoon onderhoudt alle contacten met u als klant en daardoor blijven de communicatielijnen kort.

R E L A T I E M A G A Z I N E V M B B E S T U R I N G S T E C H N I E K | A P R I L 2 0 1 3 19

013062 Relatiemagazine.indd 19013062 Relatiemagazine.indd 19 15-04-13 13:0615-04-13 13:06

Page 20: VMB Magazine Relatie Magazine - April 2013

Koppert maakt gebruik van d

Koppert Biological Systems in Berkel en Rodenrijs kweekt onder andere insecten voor biologische bestrijding van plagen. Dat vertelt Maarten Kok met de nodige trots. Hij is teamleider technische automatisering bij dit wereldvermaarde familiebedrijf.

De meeste producten van Koppert zijn levende, kwetsbare organismen. Maarten Kok: “Stel, je hebt een plaag in je kas die schadelijk is voor de planten die je kweekt. Dan hebben wij de oplossing in huis, want voor vrijwel elke plaag bestaat een natuurlijke vijand.” Het is een even simpele als doeltreffende oplossing voor ongemakken bij het kweken van groen-ten, bloemen en overige gewassen. En volledig biologisch. Maar ook voor het bestuiven van planten en gewassen wor-den insecten ingezet. Zo werd in 1987 bekend dat hommels een prima alternatief zijn voor handmatige bestuiving van to-maten. Koppert is toen direct begonnen met het kweken van hommels. Inmiddels worden hommels wereldwijd gebruikt voor de bestuiving van tomaten. Met als resultaat enorme besparingen op arbeids-kosten, verbetering in vruchtkwaliteit en soms zelfs productieverhoging. De laatste jaren heeft het gebruik van hommels zich uitgebreid naar onder meer fruitgewas-sen. Maarten Kok laat in de demonstratie-ruimte zien dat het eigenlijk heel eenvou-dig is. Hij toont een speciaal door Koppert ontwikkelde nestkast met daarin honderden hommels en hun koningin. Als je deze hommels voor bestuiving wilt in-zetten, plaats je de nestkast in de kas, zet je deze open en de rest gaat vanzelf. Ge-bruik maken van de kracht van de natuur

doet Koppert al decennia lang met biolo-gische gewasbescherming en natuurlijke bestuiving. Het bedrijf kijkt daarbij de laatste jaren ook naar de situatie onder de grond. Hoe je het bodemleven kunt opti-maliseren en planten sterker kunt maken, bijvoorbeeld door de wortels te bescher-men tegen ziekten. Ook daar heeft Kop-pert oplossingen voor. De producten wor-den in moderne productielocaties gekweekt, verpakt en verzonden. Koppert werkt nauw samen met universiteiten en onderzoeksinstituten over de hele wereld. De grondlegger van het bedrijf is Jan Koppert, in de jaren zestig tuinder in Ber-kel en Rodenrijs. Hij kweekte komkom-mers en de chemische bestrijdingsmidde-len werkten niet meer voldoende tegen de plagen. Daardoor is hij gaan experimente-ren met natuurlijke bestrijdingsmiddelen en niet zonder succes. Inmiddels is het fa-miliebedrijf Koppert wereldmarktleider met wereldwijd zo’n 1.000 werknemers. Op de hoofdvestiging in Berkel en Roden-rijs werken 300 medewerkers aan onder-zoek, productie, verkoop, advisering en logistiek. Vestigingen zijn er over de hele wereld zegt Kok. “In Slowakije produce-ren we de hommels, maar ook in Spanje en de USA zijn er grote productievesti-gingen. Je komt onze beestjes overal op de wereld tegen.”

Update machineparkMaarten Kok werkt sinds 1998 bij Kop-pert. “De technische automatisering bin-nen ons bedrijf bestaat uit drie afdelin-gen. Wij hebben een behoorlijk machinepark en met een team van vijf-tien man zorgen wij ervoor dat alle ma-chines en productiemiddelen blijven draaien. Die machines hebben wij ooit zelf ontwikkeld en gebouwd. Er staan nu zo’n 40 machines, waar wij ook zelf de besturing voor hebben ontwikkeld en ge-bouwd. Het is nu de hoogste tijd dat de machines een update krijgen en worden voorzien van nieuwe besturing met touchscreens, die destijds toen wij de ma-chines bouwden nog niet bestonden. Om-dat het nu bij ons zo razend druk is, zoch-ten wij naar ondersteuning voor wat betreft het ontwerpen en bouwen van de kasten voor de besturingstechniek.” Maarten Kok ging op zoek kwam in aan-raking met VMB Besturingstechniek. Heel simpel, via internet. “Ik ben heel speci ek gaan zoeken en kwam VMB te-gen. De website en teksten spraken mij aan en vervolgens hebben wij contact ge-zocht. Wij zijn op bezoek geweest in Hendrik-Ido-Ambacht en we waren er snel uit. Onze besturingen zijn niet zo groot, vragen relatief weinig vermogen en hoeven niet in grote schakelkasten onder-gebracht te worden. De eerste besturing

R E L A T I E M A G A Z I N E V M B B E S T U R I N G S T E C H N I E K | A P R I L 2 0 1 320

013062 Relatiemagazine.indd 20013062 Relatiemagazine.indd 20 15-04-13 13:0615-04-13 13:06

Page 21: VMB Magazine Relatie Magazine - April 2013

n de kracht van de natuurdie VMB heeft ontworpen en gebouwd is een proefopstelling voor één van onze kweekproducten. Dit project is vorig jaar oktober gestart en in december opgele-verd.” Inmiddels heeft VMB twee kasten opgeleverd. De samenwerking verkeert dus nog in een pril stadium, maar als de projecten voor beide partijen tot tevreden-heid verlopen, kan er een langdurige rela-tie ontstaan. Alle machines moeten vol-gens normen worden aangepast zodat we ze van een CE-markering kunnen voor-zien. Allereerst staat er echter een ander project op stapel. Alle machines moeten verhuisd worden naar een nieuwe locatie. Een omvangrijke operatie die veel voeten in aarde heeft. Na de verhuizing worden de machines aangepakt en voorzien van nieuwe besturingen. Op dat moment komt VMB Besturingstechniek om de hoek kij-ken. “VMB neemt ons veel werk uit han-den, maar het vraagt wel veel overleg. Toen we nog alles zelf deden, konden we anticiperen op de omstandigheden en aanpassingen ter plekke uitvoeren. Nu moet alles vooraf goed worden uitge-werkt, maar dit verloopt vooralsnog voor-treffelijk. VMB is zeer ter zake kundig en de contacten met engineer John van Leeuwen verlopen uitstekend. Dat geeft goede hoop voor de toekomst, want we zijn er nog lang niet,” zo besluit Maarten Kok.

“In Slowakije produce-ren we de hommels, maar ook in Spanje en de USA zijn er grote productievestigingen“

KOPPERT BIOLOGICAL SYSTEMS

R E L A T I E M A G A Z I N E V M B B E S T U R I N G S T E C H N I E K | A P R I L 2 0 1 3 21

013062 Relatiemagazine.indd 21013062 Relatiemagazine.indd 21 15-04-13 13:0615-04-13 13:06

Page 22: VMB Magazine Relatie Magazine - April 2013

APK voor € 25,-(incl. afmelden, excl. roetmeting voor dieselauto’s)

Maak nu een afspraak via tel. 078-681 92 22Of kom bij ons langs.

Wij doen alles voor uw auto

Nijverheidsweg 60A3341 LJ Hendrik Ido AmbachtTel.: (078) 681 92 [email protected]

Car-Making

Wolweverstraat 302984 CD RidderkerkTel.: (0180) 48 03 44Fax: (0180) 48 03 45E-mail: [email protected]: www.graafpartners.nl

Van der Graaf+Partners B.V.

Uw specialisten voor:• financiële administraties

• loonadministraties

• jaarrekeningen

• aangiften inkomsten- en vennootschapsbelasting

• maken van begrotingen

• administratieve, fiscale en economische adviezen

• startende ondernemers

www.graafpartners.nl

Wij wensen VMB veel succesmet hun nieuwe pand!

013062 Relatiemagazine.indd 22013062 Relatiemagazine.indd 22 15-04-13 13:0715-04-13 13:07

Page 23: VMB Magazine Relatie Magazine - April 2013

Hoogwaardige compo-nenten van Syel Europe

Syel Europe vervaardigt componenten voor de automatisering en industriële elektronica. Deze producten bewijzen zich al 30 jaar binnen de industriële sector. Ze vormen het hart van de automati-sering van bedrijfskritische processen. De vraag naar de Syel con-trollers neemt internationaal toe.

SYEL EUROPE

De combinatie van hoge prestaties en la-ge kosten wordt nauwelijks geëvenaard op de markt. Daarom brengt Syel Europe deze oplossingen dichtbij. Ondersteund door een helpdesk en productspecialisten in Nederland.

Syel biedt een complete range betrouw-bare controllers voor uiteenlopende toe-passingen, van eenvoudige tot zeer com-plexe besturingen. De controllers zijn zeer krachtig op het gebied van commu-nicatie. Zo zijn USB, ethernet, SD-Card en Canbus standaard aanwezig. De con-trollers van Syel Europe leveren opval-lende prestaties, hebben een lange levens-duur èn zijn verkrijgbaar voor een opmerkelijk lage prijs. Wij kunnen eveneens in nauw overleg met de opdrachtgever elke denkbare con-troller ontwikkelen. Dat is met name inte-ressant voor bedrijven die een eigen con-troller of product in de markt willen zetten of willen toepassen in hun eigen applicatie. Syel maakt gebruik van modu-laire componenten waardoor veel engi-neeringkosten worden bespaard.

Syel Europe is niet zomaar een leveran-cier van producten, een team van specia-listen staat klaar dat met u meedenkt bij het realiseren van oplossingen. Wij bie-den u de volgende services:

OndersteuningOnze productspecialisten ondersteunen u bij de productontwikkeling. Op basis van een analyse van de gewenste functionali-teit, geven wij u advies over de toepas-sing van Syel controllers.

TrainingWij maken uw programmeurs wegwijs in Proteus ES, de programmeeromgeving van Syel. Na enkele dagen programmeren zij sneller dan ooit, onder meer dankzij de logische en samenhangende opbouw van Proteus ES. Syel Europe stelt een handleiding beschikbaar voor het pro-grammeren met Proteus ES. ProgrammerenHebt u niet de kennis in huis om te pro-grammeren? Wij kunnen dan de software voor u schrijven. Van software voor com-plexe toepassingen tot embedded soft-ware voor eenvoudige berekeningen.

HelpdeskU kunt altijd een beroep doen op onze helpdesk. En omdat wij het graag een-voudig houden, hoeft u daar geen sup-portcontract voor af te sluiten. Onze erva-ren helpdeskmedewerkers kunnen samen met de productspecialisten uw vragen be-antwoorden.

Syel Europe

Veersedijk 79

3341 LL Hendrik Ido Ambacht

Nederland

T: 088 681 00 40

I: www.syel.eu

R E L A T I E M A G A Z I N E V M B B E S T U R I N G S T E C H N I E K | A P R I L 2 0 1 3 23

013062 Relatiemagazine.indd 23013062 Relatiemagazine.indd 23 15-04-13 13:0715-04-13 13:07

Page 24: VMB Magazine Relatie Magazine - April 2013

“Er ligt een funda-tie om onze relatie uit te bouwen“

De samenwerking tussen ODS Metering Systems en VMB Besturingstechniek is nog pril, maar daar-om niet minder intensief. De bedrijven raakten ruim een half jaar geleden met elkaar in contact. ODS Metering Systems was op zoek een extra leverancier van de door hun gebruikte systemen, aangezien de vaste aanbieder kampte met capaciteitsproblemen. VMB Besturingstechniek bood uitkomst.

R E L A T I E M A G A Z I N E V M B B E S T U R I N G S T E C H N I E K | A P R I L 2 0 1 324

013062 Relatiemagazine.indd 24013062 Relatiemagazine.indd 24 15-04-13 13:0715-04-13 13:07

Page 25: VMB Magazine Relatie Magazine - April 2013

“Door de capaciteitsproblemen van onze vaste leverancier kwamen wij met onze leveringscondities in de knel naar onze klanten toe. We moesten dus iets nieuws hebben. Via via kwamen we in contact met VMB Besturingstechniek,” legt Bas Bloemberg, Manager Metering Control & Services Dept., uit. ODS Metering Sys-tems is een divisie van ODS BV en is voornamelijk actief in de offshore. De or-ganisatie is specialist op het gebied van ijkwaardige hoeveelheidsmetingen voor gassen en vloeistoffen, de zogeheten Flow Metering Systems. ODS Metering Services biedt de totaaloplossing als turn-key project, van ontwerp tot en met inbe-drijfsname en after sales service. “Wij maken systemen voor FPSO’s (Floating Production Storage Of oading). Dat zijn schepen die ergens middenin de oceaan liggen en een pijpleiding naar de bodem

hebben. Zo’n leiding kan wel drie kilo-meter lang zijn. Vanuit de gas- of olieput-ten wordt het product hier doorheen naar boven gehaald en verwerkt aan boord van de FPSO. Vervolgens vaart er een olietan-ker naartoe en wordt de olie verladen. Wij maken dus meetsystemen om die olie tijdens dat proces te kunnen meten, zowel bij het scheiden van de olie van het gas en water, als bij het verladen naar de shuttletanker,” verduidelijkt Bloemberg. “VMB Besturingstechniek helpt ons bij het maken van een controlesysteem. Het is vrij specialistische materie. Het eerste project verliep nog een beetje moeizaam, het tweede ging al een stuk beter. We gaan de goede kant op.”

Specialistisch vakgebiedHet verrichten van de metingen is vol-gens Bloemberg niet het ingewikkeldste aspect binnen de offshore, maar wel van wezenlijk belang. “Uiteindelijk is dat het-

geen wat betaald wordt. Want op het mo-ment dat de olie verladen wordt van de FPSO’s naar de tanker, is er sprake van een scaal meetsysteem. Gevolg is dat er heel nauwkeurig gemeten moet worden, omdat een gedeelte naar de scus gaat. Die wil natuurlijk exact zijn percentage weten.” VMB maakte een aantal kasten, maar omdat de speci caties allemaal wat lastig zijn kostte dat in het begin wat moeite. “Dat wisten we van tevoren. On-ze andere leverancier heeft inmiddels tien jaar ervaring met ons specialistische vak-gebied, we konden niet verwachten dat VMB Besturingstechniek binnen een paar maanden over dezelfde kennis zou be-schikken.” De nodige tijd en aandacht werd dus besteed aan het doorspreken van de wensen en eisen. Uiteindelijk pak-te dat goed uit. “Er ligt een fundatie om onze relatie op termijn uit te bouwen. Dat

proces is al in gang gezet, want inmiddels helpt VMB Besturingstechniek ons ook bij een tweede en derde project. De ‘les-sons learned’ van de eerste opdracht heb-ben ze duidelijk meegenomen. Dat valt te prijzen.” Het tweede project had ook te maken met FPSO’s, maar de derde op-dracht bevindt zich nog in de beginfase en is voor een systeem dat op land staat en uiteindelijk naar Nigeria gaat. “Het is een iets ander systeem, maar het heeft nog steeds allemaal met olie- en gasme-ting te maken. Dus er zijn nog steeds raakvlakken.”

Gestage groeiODS Metering Systems neemt binnen ODS BV een aparte positie in. “Alle ves-tigingen van ODS zijn in principe alleen gericht op staalhandel, wij zijn de vreem-de eend in de bijt. Dat wij meetsystemen voor gassen en vloeistoffen maken is ooit ontstaan doordat er leidingen aan de che-

mische industrie verkocht werden. Toen is er iemand op het idee gekomen om er dan ook eens een owmeter in te plaat-sen. Die werden voorheen altijd geleverd door een derde partij. ODS zag daar zelf wel handel in en zo is deze divisie ont-staan.” Zeven jaar geleden bestond de af-deling Metering Systems uit ongeveer tien man. Anno 2013 is dat aantal ge-groeid naar ongeveer 40. “Met de staal-handel gaat het minder, als gevolg van te-genvallende resultaten in de bouwsector. Maar in olie en gas zit voorlopig nog ge-noeg werk. Dat blijft gewoon doorgaan. We rijden allemaal nog steeds auto. Het moederbedrijf is aan het afslanken, maar wij groeien nog steeds gestaag door.” Wereldwijd zijn er maar een paar bedrij-ven die een vergelijkbaar dienstenpakket als ODS Metering Systems aanbieden, waaronder één in Nederland. “Wat ons

uniek maakt is dat wij voor het complete plaatje kunnen zorgen. Wij kunnen zor-gen voor alles wat er aan boord van een schip wordt gemeten. Bij het oppompen ontstaat een grote mix van olie, gas en water. Andere partijen kunnen wel olie meten maar geen gas, terwijl wij wel alle componenten kunnen meten. Daar ge-bruiken wij één controlesysteem voor. Dat zorgt voor compactheid. Ik zeg altijd: ‘Wat wij doen is geen rocket science. Maar voor anderen schijnt het toch heel moeilijk te zijn.” Voor VMB Besturings-techniek is het na de eerste projecten in ieder geval allemaal al een stuk duidelij-ker geworden. “Al doende leert men. Voor ons is de basis voor een langere sa-menwerking vorig jaar in ieder geval ge-legd.”

ODS METERING SYSTEMS

R E L A T I E M A G A Z I N E V M B B E S T U R I N G S T E C H N I E K | A P R I L 2 0 1 3 25

013062 Relatiemagazine.indd 25013062 Relatiemagazine.indd 25 15-04-13 13:0715-04-13 13:07

Page 26: VMB Magazine Relatie Magazine - April 2013

Hycos: projecten over de hele wereldHycos levert turnkey hydraulische aandrijfsystemen voor met name maritieme toepassingen. Het bedrijf ontwerpt en bouwt deze systemen in de werkplaats te Raamsdonksveer. De installatie op locatie en de service en onderhoudsactiviteiten neemt Hycos ook voor haar rekening.

R E L A T I E M A G A Z I N E V M B B E S T U R I N G S T E C H N I E K | A P R I L 2 0 1 326

013062 Relatiemagazine.indd 26013062 Relatiemagazine.indd 26 15-04-13 13:0715-04-13 13:07

Page 27: VMB Magazine Relatie Magazine - April 2013

Hoofd Elektro Paul IJpelaar: “De naam Hycos is een samentrekking van Hydrau-lic en Control systems, dat meteen duide-lijk maakt wat onze core business is. Wij zijn gespecialiseerd in maritieme hydrau-liek. Wij ontwerpen, bouwen en installe-ren hydraulische installaties op het water of langs de waterkant en doen dat voor projecten over de hele wereld. De meeste van deze installaties zijn custom built en komen tot stand in direct overleg met on-ze klanten. Meestal leveren wij een com-pleet werkend systeem af, inclusief bestu-ring en de installatie op de locatie. Ook verzorgen wij de in bedrijfsname. De elektrische installaties voor de systemen ontwerpen wij zelf en hierdoor kwamen wij in contact met VMB Besturingstech-niek. Wij hadden namelijk het idee dat er meer uit ons tekenpakket te halen was. Toen wij hiervoor bij de leverancier van het softwarepakket aanklopten, verwees hij ons naar VMB Besturingstechniek met de mededeling dat zij ons vast kon-den helpen omdat VMB al veel ervaring met het pakket heeft opgedaan. Het con-tact was snel gelegd en zodoende is Arie Verhoeven van VMB bij ons geweest en heeft hij onze vragen en wensen aange-hoord. Dat is nu ongeveer een half jaar geleden. VMB is aan de slag gegaan en teruggekomen met een voorstel hoe wij beter de mogelijkheden van het tekenpak-ket konden benutten. Na dit nog eens goed doorgesproken te hebben, is VMB het ‘ondersteuningsplan’ verder gaan uit-werken en aan het eind van 2012 kwamen zij met de nodige oplossingen. Wij zijn er mee aan de gang gegaan en werken nu al-weer enkele maanden tot volle tevreden-heid met het pakket. VMB heeft voor ons een heldere handleiding geschreven, waarmee wij goed uit de voeten kunnen.” De samenwerking is beide partijen dus goed bevallen, toch is er nog geen sprake van verdere stappen. Operations manager Hubert Veeke: “Heel simpel gezegd heeft VMB niet meer gedaan dan het verlenen van ondersteuning op de vragen die wij hadden over het softwarepakket, waar zij al de nodige ervaring mee hebben. Met hun hulp zijn wij overigens ontzettend blij, want zo kunnen we weer vooruit. Zowel VMB als wij zijn actief in het ont-wikkelen en bouwen van besturingstech-nieken, eigenlijk zijn we dus concurren-ten van elkaar, maar wie weet volgt er in de toekomst een verdere samenwerking.

Ons contact bestaat op dit moment nog slechts uit het uitwisselen van informatie die van toepassing is voor de evaluatie van het project met ons softwarepakket.”

Orderportefeuille Zo is Hycos weer overgegaan tot de orde van de dag met het ontwikkelen, bouwen en installeren van hydraulische systemen. Tot de klantenkring behoren de groten der aarde uit de maritieme sector, want vanuit bedrijven als Mammoet, Boskalis en Smit komen regelmatig opdrachten binnen, waarvan bijna altijd hydrauliek de be-

langrijkste component vormt. Hubert Veeke: “Wij hebben een uitstekende naam in deze wereld. Offshore, olie en gas is business die oreert en waarin een goede boterham is te verdienen. Onze or-derportefeuille is goed gevuld. Dat heb-ben wij onder meer te danken aan het feit dat wij alles in eigen huis uitvoeren. De variatie in de door ons geleverde syste-men is groot: wij bouwen aandrijvingen voor kranen, lieren, he nstallaties, pom-pen, trilblokken, heihamers, boorinstalla-ties en meer. Daarnaast bouwen wij diesel powerpacks, in vermogens tot 1000 kW. Die worden onder andere ingezet voor de aandrijving van pompen, lieren, heiha-mers, trilblokken en boorstellingen. Ook de powerpacks leveren wij meestal klant-speci ek. Sinds enige jaren zijn wij ook actief in brandbestrijding en beheersing. Zo leveren wij mobiele sets in verschil-lende capaciteiten en ook daarmee zijn we succesvol. Wij bouwen alles zelf voor de systemen, waarvan de besturingstech-niek meestal het kleinste onderdeel vormt. Dit doen wij met een team van 35 gemotiveerde medewerkers waaronder engineers, werkplaatsmedewerkers die

ook deels als buitenmonteur worden inge-zet en elektrotechnici.”

Specialistische marktGeen project is hetzelfde bij Hycos, van seriewerk is daarom ook nauwelijks spra-ke. Het bedrijf staat bekend om haar in-novatieve oplossingen, een onderdeel van de bedrijfsvoering waarin veel tijd en energie wordt gestoken. Overal ter wereld waar grote watergerelateerde projecten plaatsvinden, is het aannemelijk dat Hy-cos hier op één of andere wijze bij be-trokken is. Hubert Veeke: “Het is een zeer

specialistische markt waarin wij opere-ren. Bij veel van de installaties die wij le-veren, moeten wij rekening houden met de lokale omstandigheden. Waar en hoe vindt het werk plaats? Wie moet het werk uitvoeren, lokale arbeiders of specialis-ten? Zaken die van invloed zijn bij de ontwikkeling en bouw van de installaties. Een ander sterk punt van ons bedrijf is dat wij complete systemen leveren, ge-makkelijk voor onze opdrachtgevers, zij hebben met slechts één partij te maken tijdens het hele traject. Maar ook bij ser-vice en storingen is dat ef ciënt. De op-drachtgever vindt bij ons alles onder één dak en doet daarom graag zaken met ons.”Een bijzonder project waarbij Hycos is betrokken, zijn de Mammoet PTC kranen die tot de grootste ter wereld behoren. Hycos leverde de hydraulische po-werpacks en de manifold blokken. Hubert Veeke: “Een grote en mooie opdracht waar we heel trots op zijn.”

Meer weten over Hycos? www.hycos.com

HYCOS

R E L A T I E M A G A Z I N E V M B B E S T U R I N G S T E C H N I E K | A P R I L 2 0 1 3 27

013062 Relatiemagazine.indd 27013062 Relatiemagazine.indd 27 15-04-13 13:0715-04-13 13:07

Page 28: VMB Magazine Relatie Magazine - April 2013

Beersdalweg 84A6412 PE Heerlen

Tel: 045 - 5611636

IGE+XAO BV

[email protected]

2667 400

IGE+XAO

WWW.ASAV.NL

Bovenloopkranen

Hijsgereedschap

Maatwerk

Keuringen

Inspecties

Onderhoud

ASAV hef- en hijstechniek B.V.Hertzstraat 13a6716 BS Ede (Gld.)

E [email protected] 0318 65 5675F 0318 65 5919

013062 Relatiemagazine.indd 28013062 Relatiemagazine.indd 28 15-04-13 13:0715-04-13 13:07

Page 29: VMB Magazine Relatie Magazine - April 2013

“Onze neuzen staan bijna altijd dezelfde kant op“

Effi ciënter, overzichtelijker en gebruiksvriendelijker zijn enkele kernwoorden die Hans van Oversteeg en Theo Post, gemalenbeheerders bij de gemeente Ridderkerk, passend vinden bij hun omschrijving van Real-Time Control van rioolgemalen. VMB Besturingstechniek speelde een belangrijke rol in de voorbereidingen en uitrol van het project en schreef de besturingssoftware. Dit alles naar volle tevre-denheid van Van Oversteeg en Post.

Sinds 2003 werd al gewerkt met een SCA-DA-pakket, maar een van bovenaf geauto-matiseerde besturing maakte daar nog geen deel van uit. Daar moest verandering in ko-men. “De hard- en software was aan ver-vanging toe,” legt Post uit. “De communi-catie verliep via kies- en huurlijnen, waadoor de snelheid niet optimaal was en de beheerskosten hoger waren. Ook de controlefunctie werkte niet perfect. Daar-om hebben wij onderzoek gedaan naar het besturingssysteem dat het beste bij ons zou passen en naar de bijbehorende budgetten gekeken. Het ef ciënt opbouwen speelde eveneens een belangrijke rol. De huidige systemen moesten zo lang mogelijk in be-drijf blijven tot de nieuwe techniek werd toegepast. We kwamen toen al snel bij VMB Besturingstechniek uit.” In 2008 kregen de specialisten in industriële auto-matisering de opdracht voor het bouwen

van besturingskasten voor nieuwe en te re-noveren gemalen. “Gedurende de samen-werking bleek dat ze nog veel meer voor ons konden betekenen. Met de kennis die zij in huis hadden, schreven ze ook de complete applicatiesoftware voor een nieuw gemaal,” aldus Van Oversteeg. Het totale project nam zo’n twee jaar in beslag en werd in 2011 afgerond. “Gedurende het hele traject voerde de deskundigheid van VMB Besturingstechniek de boventoon. Ook over het oplossen van restpunten zijn wij zeer tevreden. Kleine foutjes in de sof-ware werden aangepast en daarmee de puntjes op de ‘i’ gezet. Dat we maar één partij nodig hadden voor de uitvoering van het totaalplaatje is een grote pré. De lijnen waren kort en de communicatie altijd open en eerlijk. VMB Besturingstechniek is een betrouwbare sparringpartner gebleken.” Volgens Post heeft de jarenlange samen-

werking gezorgd voor veel onderling ver-trouwen. “Onze visies sluiten goed op el-kaar aan en de neuzen staan bijna altijd dezelfde kant op. En als zich eens een pro-bleem voordoet, kunnen we daar goed uit-komen. Openstaan voor kritiek vind ik een belangrijke eigenschap en die beheerst VMB Besturingstechniek gelukkig ook. Door de jaren heen hebben we elkaar steeds beter leren kennen. Het is eigenlijk net als in een liefdesrelatie: op een gegeven moment heb je aan één blik genoeg om te zien wat de ander bedoelt.” En de liefde is nog lang niet over, want een tijdje geleden heeft de gemeente Ridderkerk wederom een serviceovereenkomst met VMB Bestu-ringstechniek afgesloten voor het onder-houd van de besturingstechniek in de ge-malen en support bij storingen. De twee partijen zijn duidelijk klaar voor de toe-komst en staan samen sterk.

Het rioolbeheer van de gemeente Ridderkerk bestaat uit ongeveer 250 kilometer riolering en 80 rioolgemalen met in totaal 200 pom-pen om het afvalwater naar AWZI Ridderkerk te transporteren. De maximale capaciteit van de zuiveringsinstal-latie bedraagt 3595 m3 per uur.

Theo Post (l)

en Hans van

Oversteeg

29R E L A T I E M A G A Z I N E V M B B E S T U R I N G S T E C H N I E K | A P R I L 2 0 1 3

013062 Relatiemagazine.indd 29013062 Relatiemagazine.indd 29 15-04-13 13:0715-04-13 13:07

Page 30: VMB Magazine Relatie Magazine - April 2013

Rioolgemalen Dordrecht: mooie opdracht voor VMBDe blauw-witte pijp van het hoofdrioolgemaal van de gemeente Dordrecht aan de Maria Montessori-laan valt behoorlijk op. Daarnaast staat een niet zo groot gebouw, maar vergis je niet, in de ruimtes onder de grond bevindt zich een indrukwekkend geheel met pompen, buizen en waterkelders. Aart van der Nat en zijn collega’s beschouwen het gemaal bijna als hun tweede huis.

“Dordrecht telt 125 grotere gemalen en zo’n 230 kleine gemalen in de buitenge-bieden, dit netwerk zorgt voor het trans-port van het afvalwater. Op deze locatie bevindt zich het hoofdrioolgemaal van Dordrecht,” zo begint Van der Nat. “Dor-drecht is één grote put, er moet dus ink gepompt worden. Dag en nacht stromen er dan ook enorme hoeveelheden afval-water door de dikke buizen. Alles gaat volautomatisch, zodoende kunnen wij met twee man binnen en twee man buiten

de zaak draaiende houden. De elektro-technische installa-ties van de gemalen worden op afstand gemonitored en moeten uiteraard op zijn tijd vervangen worden. Nog niet zo lang geleden hebben wij hiervoor een aanbesteding de deur uitgedaan die glansrijk door VMB

is gewonnen. Het gaat om 45 gemalen die wij gaan renoveren en deels gaan aanpas-

sen. Hiervoor moeten er besturingssyste-men komen die VMB voor ons gaat ont-wikkelen en bouwen.” Van der Nat kent VMB al zo’n vier jaar dankzij de colle-ga’s uit Ridderkerk. “Met een aantal ge-meentes komen wij regelmatig bijeen om ervaringen uit te wisselen, kennis te delen en knelpunten op te lossen. Tijdens een van die bijeenkomsten vertelden onze Ridderkerkse collega’s dat zij al enige tijd tot volle tevredenheid zaken deden met VMB. Wij hebben dat voorbeeld ge-volgd en zijn toen ook met VMB in zee gegaan. Als eerste opdracht hebben zij tien gemalen omgebouwd. VMB kon exact leveren waaraan wij behoefte had-den. Bij dergelijke opdrachten volgen wij een ietwat afwijkende procedure. Omdat wij hier de software zelf schrijven, ging er in eerste instantie een opdracht uit om geheel volgens onze speci caties de be-sturingskasten te ontwerpen en te bou-wen. Toen wij de tekeningen hadden goedgekeurd, kon VMB daadwerkelijk de bouw van de kasten ter hand nemen. Ver-volgens heeft VMB de kasten in samen-werking met de gemeente Dordrecht vol-ledig getest en daarna op locatie voor ons

geïnstalleerd. Dat gehele proces verliep toen heel plezierig.”Nu ligt er bij VMB de opdracht om in to-taal 45 gemalen te gaan renoveren. “De gemalen en de systemen zijn verouderd en dat zijn we nu aan het aanpassen. Wij kunnen op afstand bekijken hoe de gema-len functioneren, ook dat wordt ver-nieuwd. De ‘huisleverancier’ levert de pompen voor de nieuwe installaties. Voor het monitoren op afstand van de nieuwe pompinstallaties, moesten echter nieuwe besturingssystemen ontwikkeld en ge-bouwd worden. Wij schrijven ook nu weer de software in eigen huis en VMB gaat hiermee verder aan de slag. Zij heb-ben hiervoor alle expertise in huis en denken volop mee in het proces. Een goed voorbeeld hiervan is dat wij met en-gineer Rob Kaffa van VMB uitgedokterd hebben dat de signalering van een zestal gemalen via één gemaal hier op onze schermen verschijnt. Dat scheelt behoor-lijk wat apparatuur en dus ook kosten. Een mooi staaltje van meedenken. De re-novatie vindt nu plaats en verloopt tot nu toe geheel naar wens,” zo besluit Van der Nat.

R E L A T I E M A G A Z I N E V M B B E S T U R I N G S T E C H N I E K | A P R I L 2 0 1 330

013062 Relatiemagazine.indd 30013062 Relatiemagazine.indd 30 15-04-13 13:0715-04-13 13:07

Page 31: VMB Magazine Relatie Magazine - April 2013

YourICT feliciteert

VMB Besturingstechniek met haar nieuwe pand!

YourICT verzorgt:• Proactief systeem en -netwerkbeheer

• Server- en werkplekmonitoring

• Vulnerability en security checks

• Cloud bellen (hosted Voip telefonie)

• Zakelijke mobiele telefonie

• Cloud computing

• Inhouse cloud oplossingen

• Print-, document- en (factuur)scanoplossingen

• Leveren van hard- en software

Kesteren GeldermalsenNijverheidsweg 2A De Chamotte 2

4041CK Kesteren 4191 GT Geldermalsen

Tel 0488 745 050 0345 622 223 www.yourict.nl

Fax 0488 745 059 0345 622 409 [email protected]

013062 Relatiemagazine.indd 31013062 Relatiemagazine.indd 31 15-04-13 13:0715-04-13 13:07

Page 32: VMB Magazine Relatie Magazine - April 2013

BUILT TO PERFORM IN YOUR INDUSTRY

www.yaskawa.eu.com

EFFICIËNTIE IN AUTOMATISERINGOptimaliseer uw productieprocessen door de intelligente

en effi ciënte inzet van onze krachtige aandrij f- en

besturingstechniek en onze MOTOMAN-industrierobots.

Met de 62-assige IEC-Motion Controller,

de industrie-specifi eke frequentieregelaar, of met het

nieuw ontwikkelde multi-assige servosysteem;

YASKAWA is uw partner met effi ciënte oplossingen

voor uw uitdagingen.

Voor MOTOMAN Robotics: Yaskawa Benelux B.V.

Science Park Eindhoven 5031

5692 EB Son en Breugel

+31 402 89 55 00

www.yaskawa.eu.com

YASKAWAMasters of Robotics & Motion Control

Voor Motion & Drives:Motion Control Automation B.V.

Markenweg 5

7051 HS Varsseveld

+31 315 25 72 60

www.mcabv.nl

013062 Relatiemagazine.indd 32013062 Relatiemagazine.indd 32 15-04-13 13:0715-04-13 13:07