BRIEL - relatie cultuur en bedrijfsleven

Click here to load reader

 • date post

  08-Mar-2016
 • Category

  Documents

 • view

  212
 • download

  0

Embed Size (px)

description

Verkenning van de relatie tussen cultuur en bedrijfsleven in Brabant.

Transcript of BRIEL - relatie cultuur en bedrijfsleven

 • het PON, kennis in uitvoering Tilburg, maart 2013

  BRIEL 2012 Versterking relatie cultuur en bedrijfsleven

 • Colofon

  Het PON heeft dit onderzoek verricht in opdracht van

  Auteurs Drs. Eric Koopmanschap & Drs. Wies Arts Redactie Henritte Maas

  Opmaak tabellen en figuren PON

  Fotos Foto omslag: Roger Cremers Fotos binnenwerk: PON PON Publicatienummer 13-07

  ISBN 978-90-5049-531-8

  Datum maart 2013

  2013 het PON, kennis in uitvoering. Het auteursrecht van deze publicatie berust bij het PON. Gehele of gedeeltelijke overname van teksten is toegestaan, mits daarbij de bron wordt vermeld. Vermenigvuldiging en publicatie in een andere vorm dan dit rapport is slechts toegestaan na schriftelijke toestemming van het PON. Hoewel deze publicatie met de grootst mogelijke zorg is samengesteld, kan het PON geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden voor eventuele fouten.

  Meer informatie: www.hetpon.nl

 • Inhoudsopgave

  1 BRIEL: verbinding tussen brein en ziel 5 1.1 Achtergrond van BRIEL 5 1.2 Doelen 2012 5 1.3 Opbouw van deze rapportage 6

  2 De relatie tussen cultuur en bedrijfsleven 7 2.1 De interviews 8 2.2 Wat hebben kunst en cultuur het bedrijfsleven te bieden? 9 2.3 Hoe ziet het bedrijfsleven de relatie met kunst en cultuur? 12 2.4 Wensen en behoeften 18

  3 Culture meets industry 19 3.1 Startbijeenkomst 19 3.2 Bedrijfsleven en kunstenaars hebben elkaar nodig 20 3.3 Hoe komen ze bij elkaar? 21 3.4 Wie kan wat doen? 22 3.5 Een blik op de toekomst 23 3.6 Ecosysteem voor reguliere ontmoeting 23

  4 Van kennis naar praktijk 24 4.1 Van kunstenaar naar creatieve ondernemer: Inspiratiedag studenten kunstopleiding 24 4.2 Van lelijk obstakel naar geliefd kunstobject: Pilot De Havenmeester 25

  5 Advies aan de provincie 27 5.1 Kansen voor verbinding cultuur en bedrijfsleven 27 5.2 Relatie met provinciale agendas 28 5.3 Wat kan de provincie doen? 29

  Bijlagen 31 Bijlage A Overzicht van genterviewde personen 33 Bijlage B Interviewguide 34 Bijlage C Rubricering output interviews 36 Bijlage D Deelnemerslijst bijeenkomst Culture Meets Industry 6-9-2012 37 Bijlage E Inspiratiedag studenten Fontys Hogeschool voor de kunsten 39 Bijlage F Prijsvraag pilot De Havenmeester 40 Bijlage G Tussentijds advies 41

 • 1 BRIEL: verbinding tussen brein en ziel 5

  1 BRIEL: verbinding tussen brein en ziel 1.1 Achtergrond van BRIEL

  In opdracht van het Bureau Cultuur van de provincie Noord-Brabant is het PON in 2011 gestart met de

  uitvoering van het project BRIEL: Cultuur als motor van vernieuwing en verbinding. Motto hierbij was: Het

  PON verbindt Brein en Ziel: de mens weer centraal.

  Dit project heeft tot doel de verbindende kracht van

  cultuur met andere sectoren (ruimte, economie,

  sociaal) zichtbaar en concreet te maken en de kan-

  sen die zich voordoen te verzilveren. Er zijn enkele

  werkbijeenkomsten belegd, zowel voor provinciale

  beleidsmedewerkers van cultuur, ruimte en

  economie, als voor vertegenwoordigers van cultu-

  rele steunfunctie-instellingen. De resultaten daarvan

  zijn in 2012 vertaald in concrete, uitvoeringsgerichte

  plannen en acties. De rapportage die voor u ligt is

  de rapportage van de BRIEL-activiteiten in 2012.

  1.2 Doelen 2012

  Doel van het project in 2012 is de provincie een beeld te verschaffen van:

  welke kansen zich voordoen om de relatie tussen cultuur en bedrijfsleven te versterken; of en hoe de provincie hierin een rol kan nemen (bijvoorbeeld in het stimuleren van deze verbinding).

 • 6 BRIEL 2012: versterking relatie cultuur en bedrijfsleven

  Concrete resultaten Verwachte concrete resultaten in 2012 zijn:

  1 Een aantal nieuw ontwikkelde relaties tussen cultuur en bedrijfsleven.

  2 Een rapportage met antwoord op de vragen welke aanpak hiervoor geboden is en of en hoe

  de provincie hierin een rol kan vervullen.

  Beoogde effecten Het project dient ertoe te leiden dat:

  de provincie voldoende kennis heeft over de kansen voor verbinding van cultuur en bedrijfs-leven en over de rol die zij kan spelen in deze verbinding;

  de provincie de meerwaarde van de vernieu-wende en verbindende kracht van cultuur

  ervaart, erkent en gebruikt in haar beleid en

  zich bij haar handelen met maatschappelijke

  partners hierdoor laat leiden;

  de provincie deze partners en met name culturele instellingen, bedrijfsleven en

  gemeenten uitdaagt zich vaker of nadruk-

  kelijker met elkaar te verbinden en kansen te

  verzilveren.

  Samenvattend: versterken van wat al in gang is gezet en waar wenselijk en mogelijk nieuwe experi-menten starten.

  1.3 Opbouw van deze rapportage Deze rapportage is het verslag van de activiteiten die het PON in het kader van BRIEL in 2012 heeft uitgevoerd. In

  hoofdstuk 2 gaan we in op de resultaten van 21 interviews, die we hebben gehouden met sleutelpersonen uit het

  bedrijfsleven en die zijn gebruikt als input voor verdere activiteiten en voor het advies aan de provincie. In hoofdstuk 3

  gaan we in op de strategische startbijeenkomst die we in september 2012 hebben georganiseerd in museum de Pont in

  Tilburg. In hoofdstuk 4 beschrijven we twee trajecten van uitvoering, die wij hebben opgezet: een inspiratiedag voor

  studenten in het kunstonderwijs en pilot de Havenmeester. In hoofdstuk 5 gaan we tot slot in op het advies aan de

  provincie, waarbij we ook de link leggen met De agenda van Brabant.

  In de bijlagen treft u aan:

  de lijst met genterviewden (bijlage A, overzicht van genterviewde personen); de gespreksonderwerpen van de interviews (bijlage B, de interviewguide); de rubricering van de output van de interviews (bijlage C, rubricering output interviews) de lijst met deelnemers van de startbijeenkomst (bijlage D, deelnemerslijst Culture meets industry); de opzet van een inspiratiedag voor studenten kunstonderwijs (bijlage E); de prijsvraag die is uitgeschreven in het kader van pilot De Havenmeester (bijlage F); tussentijds advies aan de provincie (bijlage G).

 • 2 De relatie tussen cultuur en bedrijfsleven 7

  2 De relatie tussen cultuur en bedrijfsleven In overleg met de provincie richtte BRIEL zich in 2012 primair op de relatie cultuur en economie, op de

  verbinding van cultuur en het bedrijfsleven. Als eerste stap om hier invulling aan te geven zijn 21 interviews

  gehouden met sleutelpersonen uit het bedrijfsleven.

  De interviews zouden de volgende resultaten moeten opleveren:

  1. inzicht in hoe bepalende vertegenwoordigers uit het bedrijfsleven aankijken tegen de bijdrage van cultuur aan

  het bedrijfsleven en versterking van de relatie tussen bedrijfsleven en cultuur; 2. aanknopingspunten voor het vervolg, met name acties voor versterking van de relatie bedrijfsleven en cultuur

  en concrete matches voor uitvoering; 3. voeding voor de mogelijke (nieuwe) rol van de provincie in het veld van cultuur en economie.

  De veronderstelling is dat kunst en bedrijfsleven

  elkaar veel te bieden hebben en elkaar kunnen

  versterken. Kunst zorgt voor verbeeldingskracht en

  out of the box denken, het bedrijfsleven voor onder-

  nemerschap en het vinden van (nieuwe) markten. In

  Brabant bestaan al inspirerende voorbeelden van

  geslaagde synergie tussen kunst en bedrijfsleven,

  denk bijvoorbeeld aan design.

  Maar kennen kunst en bedrijfsleven elkaar wel echt?

  Doel van de interviews is om te vernemen hoe het

  bedrijfsleven aankijkt tegen kunst en cultuur en wat

  het nodig heeft dat kunst en cultuur kunnen bieden.

  De vragen hebben een open karakter en geen nor-

  merende bedoeling. Onbevangen antwoorden en

  niet sociaal wenselijke is de insteek. In dit hoofdstuk

  laten we de resultaten van deze interviews zien. We

  categoriseren de input tot een overzichtelijk verhaal

  en sluiten af met de wensen en behoeften die

  ondernemers hebben om de ontmoeting tussen

  bedrijfsleven en kunst en cultuur te stimuleren.

 • 8 BRIEL 2012

  2.1 De interviews

  De genterviewden Met 21 bepalende vertegenwoordigers van het Brabantse bedrijfsleven is een interview gehouden (voor een

  overzicht van genterviewden: zie bijlage A, voor de interviewguide: zie bijlage B). Criteria voor het selecteren van

  kandidaten voor de interviews waren dat de betreffende personen een bepalende positie in het bedrijf bekleden -

  dat wil zeggen de functie van directeur, oprichter, eigenaar, hoofd strategie, hoofd innovatie et cetera - en dat van

  hen op voorhand niet bekend is welke affiniteit zij met kunst en cultuur hebben. Daarnaast is gelet op een brede

  vertegenwoordiging van het bedrijfsleven: zowel wat betreft grootte (zowel zzp-ers, als MKB en grootbedrijf zijn

  vertegenwoordigd) als wat betreft variteit van bedrijfssectoren.

  Het kader van de interviews Bij de gesprekken is de volgende definitie van kunst en cultuur gehanteerd: de ervaringen die de genterviewde heeft met fotografen, filmmakers, vormgevers in alle disciplines (grafisch, industrieel et cetera), podiumkunstenaars uit de disciplines muziek, muziektheater, toneel, dans, beeldend kunstenaars, schrijvers, architecten et cetera.

  Het verwerken van de interviews De interviews hebben heel veel waardevolle informatie opgeleverd. We hebben een ordening aangebracht in de

  belangrijkste resultaten en beschrijven ze hieronder. Daarnaast hebben de uit de interviews verkregen inzichten

  geleid tot verdere activiteiten en als input gediend voor het advies aan de provincie. (Zie de hoofdstukken 3 tot en

  met 5.)

  De resultaten uit de interviews zijn vooral in twee categorien in te delen:

  1 De bijdrage van kunst en cultuur aan het bedrijfsleven: Wat hebben kunst en cultuur het bedrijfsleven te bieden? (paragraaf 2.2)

  2 De relatie bedrijfsleven kunst en cultuur: Hoe kijkt het bedrijfsleven aan tegen deze relatie? Welke kansen ziet men? Welke voorbeeldfunctie kan het bedrijfsleven hebben, wat en hoe valt te leren van het

  bedrijfsleven? Hoe kan deze relatie versterkt worden? (paragraaf 2.3)

  Deze twee categorien worden in de volgende paragrafen verder uitgewerkt.

 • 2 De relatie tussen cultuur en bedrijfsleven 9

  2.2 Wat hebben kunst en cultuur het bedrijfsleven te bieden?

  Het bedrijfsleven ziet een grote waarde voor kunst en cultuur.

  Cultuur met als brandstof verbeeldingskracht, creativiteit en out of the boxdenken zorgt voor een innoverend

  leef- en vestigingsklimaat en een aantrekkelijk woon- en werkmilieu voor kenniswerkers en andere werknemers.

  Het draagt bij aan de creatieve ontwikkeling van mensen en trekt toeristen aan.

  De waarde van cultuur ligt volgens de genterviewden niet in de intrinsieke betekenis (die overigens ook wel ge-

  noemd werd), maar vooral in de directe en indirecte waarde voor individuele bedrijven en het bedrijfsleven als

  zodanig. Zij zijn van mening dat de bijdrage van kunst en cultuur zo concreet mogelijk moet zijn en dat deze vooral

  in n op n relaties vertaald dient te worden met wederzijds respect als uitgangspunt: een kunstenaar die van

  het bedrijfsleven houdt en er zich in verdiept ontmoet een ondernemer, die iets met kunst en cultuur heeft en er

  van wil leren uit eigen belang. Cultuur is van belang voor het vestigingsklimaat. Volgens de genterviewden be-

  schikt Brabant op dit moment over te weinig culturele voorzieningen van topkwaliteit, welke nodig zijn om een

  succesvolle topregio van kennis en innovatie te worden of te zijn, terwijl dit wel de ambitie is van de provincie en

  van de belangrijkste maatschappelijke partijen in Brabant.

  Een goed cultuuraanbod is voor de economie van groot belang, het vergt weliswaar kosten, maar levert ook baten

  en rendement op. Zo is aangetoond dat de grondprijs omhoog gaat door hoogwaardige culturele voorzieningen

  in sterk stedelijke context. Cultuur stimuleert tot het bedenken van bijzondere concepten of het maken van bijzon-

  dere ontwerpen. Iets waar je emotioneel wat mee hebt: cultuur zorgt voor dingen die opvallen, waarvan je kunt

  genieten, die voldoening geven, die prestige verlenen, die je onderscheiden.

  Concreet hebben kunst en cultuur het volgende te bieden aan het bedrijfsleven:

  Ze stimuleren out of the box denken. Ze maken ruimtes en producten/processen fysiek mooier. Ze creren een bijzondere uitstraling. Ze geven het bedrijf een innovatief imago. Ze helpen het bedrijf om zijn identiteit te bepalen.

  De rubricering van de antwoorden waaruit deze conclusie is afgeleid is te vinden in bijlage C.

 • 10 BRIEL 2012

  Concrete bijdrage kunst en cultuur aan het bedrijfsleven Welke concrete bijdragen hebben kunst en cultuur de genterviewden geboden? In de interviews zijn diverse

  praktijkvoorbeelden genoemd van de bijdrage van kunst en cultuur aan het bedrijfsleven. Ze zijn onder te verdelen

  in twee categorien:

  Bevorderen van efficintie:

  De met veel zorg ontworpen huisvesting en inrichting van het gebouw van de Brabantse Ontwikkelings Maatschappij heeft volgens het management van de BOM aantoonbaar bijgedragen aan meer

  arbeidsvreugde, transparantie, samenwerking en externe gerichtheid van het bedrijf.

  Senior interim-manager Jan Verhoeven kwam in contact met abstracte kunst en is vanaf dat moment zijn grote projecten anders en beter gaan managen (Het leerde mij om niet alleen rationeel te denken maar ook af te

  gaan op intutief oordeel. Intutieve beslissingen zijn beter vanwege geaccumuleerde ervaringen).

  Bij Rabobank s-Hertogenbosch en omstreken waren een keer alle 300 medewerkers de cameraman van hun eigen film, losgemaakt en gestimuleerd door kunstenaars.

  Verbinden/bijdragen aan innovatie:

  De Bossche Investerings Maatschappij (BIM) heeft kunstenaars uitgenodigd voor HEI-sessies vooral buiten locaties van de BIM - om voor extra input te zorgen.

  Concrete bijdrage van het bedrijfsleven aan kunst en cultuur Het bedrijfsleven levert zelf ook een bijdrage aan de kunst- en cultuursector. In deze subparagraaf kijken we naar

  concrete voorbeelden van deze bijdragen. We vermelden een aantal interessante en inspirerende voorbeelden

  die de genterviewden ons hebben aangereikt. Voor de lijst met genterviewden zie bijlage A.

  Verbinden/bijdragen aan innovatie:

  Designgroup Van Berlo wil zijn designexpertise inzetten voor slimmere en gebruiksvriendelijkere zorg door de oprichting van Stichting Beter.

  Farmaceutisch bedrijf Janssen-Cilag sponsort meerjarig een beeldend kunstenares, met als doel kunst, wetenschap en onderzoek met elkaar te verbinden.

  De Bossche Investerings Maatschappij (BIM) huisvest ca. 100 kunstenaars, in de hele breedte van het spectrum, deels facilitair, deels als stimulans (geeft dus letterlijk en figuurlijk ruimte). De BIM exploiteert De Gruyter-

  fabriek, het grootste oud-industrile complex van Nederland, waarbij tenminste 10% van de huurders kun-

  stenaar moet zijn vanwege hun creatief-verbindende kracht. Daarnaast stelt de BIM veel ruimte beschikbaar

  voor amateurkunstinitiatieven (repetitie en opslag) en stimuleert de vorming van een keramiekcluster in De

  Gruyterfabriek.

  Het leerde mij om niet alleen rationeel te denken, maar ook af te gaan op intutief oordeel. Jan Verhoeven | senior interim-manager BOM

 • 2 De relatie tussen cultuur en bedrijfsleven 11

  Bevorderen van/bijdragen aan leefbaarheid:

  Architectenbureau Bedaux De Brouwer uit Goirle heeft kunstenaars ingeschakeld om buitengevels aan te kleden en te verfraaien.

  Bouwbedrijf Van der Weegen uit Tilburg sponsort ten behoeve van de leefbaarheid van een aanpalende sociaal minder sterke wijk de activiteitenclub. Bij de ontwikkeling van de Piushaven zijn de aanpak en de

  artistieke activiteiten, die door dit bedrijf zijn gefinancierd, verkozen tot voorbeeld van de beste gebieds-

  promotie. Deze zijn op 2 juni 2012 tijdens de landelijke week van de amateurkunst gepresenteerd toen Tilburg

  zijn uitverkiezing als beste amateurkunstgemeente van Nederland 2012 vierde.

  Voor woningcorporatie Trudo uit Eindhoven is cultuur drager van de gebiedsontwikkeling op STRIJP S. In een ander gebied, wijk WoenselWest, plaatst Trudo kunstenaars, op voorwaarde dat ze een tegenprestatie voor

  de wijk leveren. Trudo is lid van de stichting Cultuur en Bedrijf, gelieerd aan Parktheater Eindhoven. Dit bete-

  kent dat alle Trudomedewerkers cultuurkaarten kunnen gebruiken samen met buurtbewoners (bedrijfsmissie is

  supporting people).

  Ruimte bieden:

  Monumentenfonds Brabant exploiteert een boerderij in de Loonse en Drunense Duinen, waar drie kunstenaars een schilder, een schrijver en een textiele vormgeefster elkaar kunnen kruisbestuiven.

  Geert Verbeke, ooit directeur van een transportonderneming, raakte in de ban van beeldende kunst en werd oprichter, eigenaar en artistiek leider van de Verbeke Foundation in Kemzeke (bij Antwerpen) waar op een

  uitgestrekt terrein van 18 ha collages en assemblages verzameld en gepresenteerd worden en waar kun-

  stenaars projecten kunnen uitvoeren. (Niet wat draagt kunst en cultuur bij aan het bedrijfsleven is mijn

  uitgangspunt, maar ik draai het om: wat kan ik als bedrijf voor de kunstenaar betekenen?).

  Financieren:

  Advocatenkantoor Bogaerts en Groenen, vestiging Oisterwijk heeft een cultuurfonds opgericht om

  kunst te stimuleren, tentoonstellingen georgani-

  seerd en een prijs op het terrein van beeldende

  kunst gefinancierd.

  De voorzitter van de raad van bestuur van de Van Spaendonckgroep, de heer Jan Geevers, is trekker

  van de stichting Cultuurfonds i.o., een initiatief van

  het Tilburgse bedrijfsleven dat cultuur wil financie-

  ren op basis van matching en crowdfunding.

  Rabobank s-Hertogenbosch en omstreken heeft een Coperatiefonds opgericht, dat jaarlijks

  450.000,- besteedt aan maatschappelijk waarde-

  volle projecten en activiteiten (cultuur, welzijn en

  economie).

  Paul Vermee, directeur van Fresh Ideas, stelt jaarlijks 2% van zijn bedrijfswinst beschikbaar voor kunst en

  cultuur.

  Stimulans in brede zin:

  Hoewel niet genterviewd, is in dit verband toch het

  Duitse bedrijf Wrth vermeldenswaardig. Het betreft

  een zeer inspirerend voorbeeld, waarvan een deel van

  de activiteiten zich in Nederland afspeelt. Onder de

  bezielende leiding van oprichter en huidig algemeen

  directeur Reinhold Wrth is n van de grootste collec-

  ties beeldende kunst ter wereld opgebouwd en is

  (beeldende) kunst in het hart van het bedrijf geposi-

  tioneerd. Er zijn diverse musea opgericht met een grote

  openheid naar het publiek. Kunst wordt gezien als een

  uitstekende stimulans en prikkel voor het welbevinden

  van de werknemers en dit wordt gedeeld met de sa-

  menleving. In de hoofdvestiging Nederland in s-

  Hertogenbosch is een permanente expositieruimte voor

  tentoonstellingen uit de eigen rijke collectie ingericht,

  die zeven dagen per week gratis toegankelijk is. Ook

  wordt veel aandacht aan kunsteducatie voor kinderen

  besteed. Ten slotte sponsort Wrth culturele activiteiten

  en festivals.

  Niet wat draagt kunst en cultuur bij aan het bedrijfsleven is mijn uitgangspunt, maar ik draai het om: wat kan ik als bedrijf voor de kunstenaar betekenen? Gert Verbeke | eigenaar Verbeke Foundation

 • 12 BRIEL 2012

  2.3 Hoe ziet het bedrijfsleven de relatie met kunst en cultuur?

  De in paragraaf 2.2 genoemde voorbeelden geven aan dat het bedrijfsleven nu al op een bepaalde manier

  verbonden is met kunst en cultuur. Soms ligt er een bewuste en structurele visie aan ten grondslag, maar naar

  onze indruk is er vaker sprake van een uit de hand gelopen toevallige interesse.

  Ook al komt de verbinding vaak vanuit een persoonlijke kennismaking en klik tot stand - en hier is natuurlijk niets

  mis mee - toch is de vraag relevant hoe de relatie tussen bedrijfsleven en kunst en cultuur zou kunnen verzakelijken en minder afhankelijk zou kunnen zijn van (alleen) persoonlijke relaties. Oftewel: hoe zou het incidentele karakter vervangen kunnen worden door een meer structurele kennismaking en verbinding tussen bedrijfsleven en kunst en cultuur? Deze vraag proberen wij te beantwoorden aan de hand van de in de interviews gedane uitspraken over

  hoe vertegenwoordigers van het bedrijfsleven aankijken tegen de relatie tussen bedrijfsleven en kunst en cultuur

  en of, en zo ja hoe, deze relatie versterkt kan worden.

  Hieronder ordenen we de resultaten uit de interviews met betrekking tot de relatie bedrijfsleven kunst en cul-

  tuur. Om een zo betrouwbaar mogelijk beeld te geven van de bevindingen uit de interviews en om de provincie

  optimaal in staat te stellen keuzes te maken voor het vervolgtraject zien we in eerste instantie af van prioritering.

  Bij het beschrijven en ordenen van de interviewresultaten maken we een indeling naar niveau waarop de relatie

  kunst en cultuur zich afspeelt, de factoren die daarbij van invloed zijn en de acties die een positieve stimulans aan

  de relatie kunnen geven:

  1 strategisch niveau (= doelen)

  2 tactisch niveau (= wijze van verbinding)

  3 operationeel niveau (= uitvoering)

 • 2 De relatie tussen cultuur en bedrijfsleven 13

  Bevindingen op strategisch niveau Op het strategisch niveau gaat het om;

  - imago- en positieverbetering van elk van beide partijen ten opzichte van elkaar;

  - het stimuleren van voorbeeldwerking;

  - het versterken van ondernemerschap van kunst en cultuur.

  De belangrijkste bevindingen uit de interviews zijn de volgende:

  Innovatief denken

  Bedrijven moeten eerst innovatief leren denken. Zij zijn

  nu niet met creativiteit bezig, managers worden afgere-

  kend op massaproductie met kleine marges. Vervolgens

  is het verbinden van de linker- en rechterhersenhelft

  aan de orde: de koppeling tussen spreadsheet en

  associatief denken. Als deze niet verbonden worden,

  zullen ook de werelden van bedrijfsleven en kunst en

  cultuur vreemden voor elkaar blijven en elkaars sterkte

  niet kunnen benutten.

  Meerwaarde kunst en cultuur

  Startpunt voor een strategisch traject is de overtuiging,

  dat mensen niet zonder kunst en cultuur kunnen (vol-

  gens velen vormen zij de eerste levensbehoefte na

  voeding en huisvesting) en ook niet willen leven. De

  meerwaarde van kunst en cultuur moet duidelijk

  gemaakt worden en overtuigend gepresenteerd

  worden.

  Consensus over visie en doel

  Voor een strategisch traject is consensus over visie en

  doel noodzakelijk. Daarna kunnen keuzes worden

  gemaakt voor de aanpak en wijze van stimuleren (voor

  dit laatste is geen consensus vereist). Vervolgens wordt

  alle aandacht gericht op uitvoering, door mensen aan

  mensen te koppelen in mix and matchbijeenkomsten en

  door de resultaten en voorbeeldwerking te implemen-

  teren en te verspreiden.

  Verplaatsen in medewerkers

  Om succesvol de verbinding tussen het strategische en

  operationele niveau te kunnen maken moet bedacht

  worden, dat de verbinding tussen bedrijfsleven en kunst

  en cultuur nu vaak niet tot stand komt doordat bedrijven

  denken als instituties en zich niet verplaatsen in hun

  medewerkers. Immers, de bijdrage aan welzijn en geluk

  door kunst en cultuur vindt op dat individuele niveau

  plaats: het gaat dus niet om het schilderij aan de muur,

  maar om het verrijken van de medewerker, zoals lang

  geleden Philips met het Philips Ontspannings Centrum

  al goed begreep.

  Volhouden

  Voor een effectief strategisch traject is een lange adem

  nodig en een langjarige marketingstrategie.

  Voorbeeldwerking

  De voorbeeldwerking van iconen en idolen moet niet

  onderschat worden: zij zijn een krachtig voertuig bij het

  creren van successen en het uitventen van de ver-

  binding tussen bedrijfsleven en kunst en cultuur. Het

  benaderen van geslaagde (ondernemende) kunstenaars

  en deze hun succesverhaal laten vertellen is een

  belangrijke eerste stap.

  Kansen zoeken

  De zorgsector (n van de meest kapitaal- en arbeids-

  intensieve groeisectoren van onze tijd, die voor de

  grootste maatschappelijke vraagstukken staat) is veel te

  technologisch en te weinig kunstzinnig ingericht, zonder

  gebruik te maken van de kracht van design. Hier ligt een

  grote strategische kans.

  Actieplan voor ondernemerschap

  Conclusie uit de interviews is dat een actieplan om

  ondernemerschap in de sector van kunst en cultuur te

  stimuleren noodzakelijk is. De provincie zou opdracht

  moeten geven om een bepaalde doelstelling te halen.

  De BOM heeft aangegeven hierbij behulpzaam te willen

  zijn. De volgende noties zijn daarbij van belang:

  Het bedrijfsleven en kunstenaars hebben gemeen-schappelijk dat beider handelen wordt bepaald

  door een innerlijke noodzaak, waarbij kunstenaars

  continu creativiteit en verbeeldingskracht moeten

  inbrengen en het bedrijfsleven het nemen van

  risicos en marktbenadering.

  Voor het ontwikkelen van ondernemerschap van kunstenaars is van belang dat zij een authentiek

  verhaal moeten vertellen, continu in (nieuwe) net-

  werken investeren en leren wat het is om voor een

  opdrachtgever te werken.

  De (provinciale) overheid kan dit ondersteunen door bij subsidieverlening/ investering in cultuur

  voorwaarden te stellen aan duidelijke intenties en

  minimumresultaten van ondernemerschap.

  Het bedrijfsleven kan zorgen voor gratis spreekuren van specialisten op het gebied van ondernemers-

  competenties en -vaardigheden (juristen, marke-

  teers et cetera) voor kunstenaars die hierin zijn

  genteresseerd.

 • 14 BRIEL 2012

  Bevindingen op tactisch niveau Op het tactisch niveau gaat het om

  - het leggen van verbindingen tussen de werelden van het bedrijfsleven en die van kunst en cultuur,

  - het verbinden van de netwerken van beide.

  De belangrijkste bevindingen uit de interviews zijn de volgende:

  Goede Match

  Leidend bij de verbinding tussen de werelden van

  bedrijfsleven en die van kunst en cultuur is het

  matchen van een kunstenaar die het bedrijfsleven

  respecteert met een ondernemer die iets met kunst

  en cultuur wil bereiken.

  Nieuwe relaties

  Het verbinden van netwerken is ook het verbreden

  van netwerken, concreet het aangaan van (nieuwe)

  relaties.

  Aansprekende voorbeelden

  Het oprichten en functioneren van de aan de vier

  grootstedelijke schouwburgen in Brabant gelieerde

  bedrijven en cultuurinstellingen vormen krachtige en

  aansprekende voorbeelden van een positieve

  verbinding: Cobra in Tilburg, Bo-arte in Breda,

  Cubus in s-Hertogenbosch en Cultuur en Bedrijf in

  Eindhoven.

  Eigen kracht

  Beide werelden dienen uit te gaan van de eigen

  kracht en van daaruit te groeien: Een kunstenaar

  moet compleet zijn: gewoon een goede kunstenaar

  zijn. Als je van de kunstenaar een ondernemer

  maakt is hij niet meer interessant. Het gaat om het

  contrast. De diagnose bij de versterking van de

  relatie ondernemer kunstenaar is dan ook goede

  contrastvloeistof inspuiten.

  Ontmoetingen op bijzondere plek

  Ook kunnen ontmoetingen georganiseerd worden

  op een voor ondernemers bijzondere plek om hen

  te raken en te prikkelen met een volstrekt nieuwe

  ervaring, die hen nog lang bijblijft en die hen kan

  motiveren om zich open te stellen voor de bijzon-

  dere belevingen welke kunst en cultuur kunnen

  bieden. Deze bijzondere ontmoetingen dienen

  enige continuteit te krijgen door voldoende

  frequentie (bijvoorbeeld vier keer per jaar).

  Vertaalslag van groot naar klein

  Daarnaast dient nagedacht te worden over hoe en

  waar plekken te organiseren zijn om de nodige ver-

  taalslag van (grote) bedrijven naar de individuele

  zzp-er/ kunstenaar te maken.

  Netwerken

  Het verdient aanbeveling voor kunstenaars om zich

  aan te sluiten bij de werkgeversnetwerken en

  gebruik te maken van de faciliteiten van de Kamers

  van Koophandel. Kamers van Koophandel kunnen

  het bedrijfsleven attenderen op de meerwaarde van

  kunstenaars.

  Leren van elkaar

  Cross-overs dienen gestimuleerd te worden in die

  zin, dat vertegenwoordigers van bedrijfsleven en van

  kunst en cultuur bij elkaar in de leer gaan. Culturele

  instellingen kunnen eventueel gezamenlijk

  iemand inhuren of aanstellen met een onderne-

  mersmentaliteit. Op die manier kunnen zich kans-

  rijke clusters ontwikkelen.

  Een kunstenaar moet compleet zijn: gewoon een goede kunstenaar zijn. Als je van de kunstenaar een ondernemer maakt is hij niet meer interessant.

 • 2 De relatie tussen cultuur en bedrijfsleven 15

  Ecosysteem

  Om effectief verbindingen te kunnen leggen moet

  een ecosysteem ontwikkeld worden. Daarmee

  bedoelen we een systeem dat uit verschillende

  organismen bestaat, die gezamenlijk als een zelf-

  sturend principe kunnen functioneren. Natuurlijk is

  er wel een duwtje nodig voor de ontwikkeling van

  een dergelijk systeem. Daarna zou het zichzelf

  moeten kunnen doorontwikkelen.

  Het principe van een lerende organisatie is leidend: er wordt een klankbord gecreerd voor

  kunstenaars met ondernemers, die hun voel-

  sprieten in de kunst en cultuur hebben. Dit kan

  verschillende vormen aannemen, bijvoorbeeld

  een cafmodel. De ondernemers kunnen des-

  gewenst als mental coach optreden.

  Er kan een marktplaats worden ingericht, waarbij kunstenaars kunnen bedenken en etaleren wat

  zij te bieden hebben aan het bedrijfsleven en

  vice versa.

  Deze marktplaats kan functioneren als een platform van succesvolle interactie, in ieder

  geval op het vlak van marketing, communicatie

  en vormgeving.

  Het gaat bij het organiseren van deze plekken van

  ontmoeting dus om kennismaking, contact en het

  aangaan van een relatie en het uitwisselen van

  elkaars expertise in wederzijds voordeel. Er zijn

  overigens al succesvolle voorbeelden bekend van

  ontmoetingen, waarbij cultuur het verbindend

  element is en waardoor netwerken aan elkaar

  gekoppeld worden. Zo verbindt CAST, het Centrum

  voor Architectuur en Stedebouw in Tilburg en

  omstreken netwerken van stedebouwkundigen,

  architecten, beeldend kunstenaars, vormgevers,

  kennisinstellingen, overheden, projectontwikkelaars

  en aannemers met elkaar, de vier Os dus (onderne-

  mers, onderzoek, overheid en onderwijs).

 • 16 BRIEL 2012

  Bevindingen op operationeel niveau Op het operationeel niveau gaat het om samenwerking, dus om concrete matches met meer en betere business

  voor afzonderlijke bedrijven en voor (bedrijven van) kunstenaars.

  De belangrijkste bevindingen uit de interviews met betrekking tot het operationeel niveau zijn de volgende:

  Mogelijkheden voor innovatie: Beleving: Een consument is niet zozeer genteresseerd in innovatie of creativiteit, als wel in beleving. Daar

  biedt de synthese tussen bedrijfsleven en kunst en cultuur concrete kansen voor (bijvoorbeeld 3D-printing). In

  tegenstelling tot het maken via industrile productie en de grote aantallen van de kennisindustrie gaat het bij

  beleving en experience om persoonlijke ervaring. Dit verdienmodel ontstaat door nieuwe technologien.

  Individuele kunstenaars/ondernemers hebben dan ineens een wereldmarkt voor zich liggen. Brainstormsesses met meerdere disciplines: Om maatschappelijke vraagstukken te helpen oplossen is een

  workshopaanpak geboden, waarbij multidisciplinaire brainstormsessies - door de inzet van disciplines die nu

  nog weinig met elkaar samenwerken - aanzetten tot experimenten die leiden tot nieuwe inzichten en andere

  oplossingsrichtingen. Onderwijs: Het PON heeft op uitnodiging van en in samenwerking met Fontys Hogeschool voor de Kunsten

  op 9 mei 2012 een studie/ inspiratie- en werkdag rond het thema kunst en ondernemerschap georganiseerd.

  (Zie verder hoofdstuk 4,).

  Marktkansen: Branding: Kunstenaars brengen verbeeldingskracht in en daarmee het vermogen om een unieke ervaring te

  kunnen bieden: geschikt voor branding. Daarmee kunnen bedrijven zich in een globaliserende economie

  onderscheiden. Verkoop: Geld wordt verdiend in ondernemingen. Kunst kan aan deze bedrijven verkocht worden. De aanpak

  van de stichting Musical Foundation in Tilburg werkt: talenten wordt een podiumervaring geboden, een bedrijf

  heeft een topavond en met de uitkoopsom van de voorstelling komen middelen beschikbaar voor de verdere

  ontwikkeling van talenten (masterclasses, eindvoorstellingen bij de opleiding, musicalfestival Tilburg et cetera). Voorstellingen op maat: Voorstellingen op maat maken voor bedrijven is ook een nog te weinig toegepaste

  aanpak. Relatiegeschenken: Kunst kan vanwege zijn verrijkende karakter en uitstraling prima dienen als relatiegeschenk

  naar de eigen medewerkers en naar de relaties van een bedrijf. Gelegenheden: Kunst kan ook aan publiek/burgers verkocht worden bij gelegenheden: bijvoorbeeld bruiloften

  en begrafenissen. Marketing: Kunst- en cultuurinstellingen zouden gezamenlijk een marketeer in dienst kunnen nemen om echt

  een stap vooruit te zetten bij het vinden van nieuwe markten en bijpassende producten en diensten.

  Aandacht voor goede voorbeelden: Best practices: Het voorbeeld van de BOM geeft aan dat het inschakelen van architecten en kunstenaars bij de

  vormgeving van een gebouw en inrichting van werkruimtes bijdraagt aan een andere, gewenste bedrijfscultuur

  en zo aan het effectiever functioneren van een organisatie. Het voor het voetlicht halen van deze en andere

  best practices zou tot meer inzet van architecten en kunstenaars kunnen leiden. Stimuleringsprijs: Er zou een stimuleringsprijs ingesteld kunnen worden die best practices van de verbinding

  tussen bedrijfsleven en kunst en cultuur beloont en deze als voorbeeld uitdraagt. Media: Een special rond dit thema in media die bedoeld zijn voor bedrijfsleven en voor kunst en cultuur kan

  helpen om mogelijkheden voor verbinding voor het voetlicht te brengen en partijen stimuleren om hierover na

  te denken.

 • 2 De relatie tussen cultuur en bedrijfsleven 17

  Mogelijkheden voor verbindingen: Praten met ondernemers: Het is een open deur: leren ondernemen is praten met ondernemers. Hiervoor kan

  in principe elke mogelijke vorm gebruikt worden. Mogelijkheden voor contact: Er is behoefte bij het bedrijfsleven aan intensiever contact met kunstenaars met

  het oog op samenwerking en synergie. Bedrijven willen kunstenaars selecteren van wie ervaring en portfolio

  aansluiten bij hun behoeften. Analoog aan de app Mimoa (interesante gebouwen in de omgeving) zou een

  app ontwikkeld kunnen worden met gegevens van kunstenaars, al of niet woonachtig in een bepaald gebied.

  Een ander gewenst instrument is een website/ zoekbank, die bedrijven gericht kunnen doorzoeken aan de

  hand van de door hen gewenste kunstenaarsinbreng. Bijeenkomst BZW: Een bijeenkomst organiseren over dit onderwerp voor de BZW (Brabants Zeeuwse

  Werkgeversvereniging) stimuleert meer structurele contactmogelijkheden tussen bedrijfsleven en kunst en

  cultuur. Dit zou ook kunnen gelden voor andere op ondernemingen gerichte (belangen)organisaties (Kamer

  van Koophandel et cetera). Gewenst is dat kunst en cultuur - bijvoorbeeld via gebundelde inzet van de

  provinciale steunfuncties cultuur - een relatie aanknopen met de BZW en andere relevante

  belangenorganisaties. Lidmaatschap verenigingen: Culturele instellingen en kunstenaarsbedrijven zouden lid kunnen worden van

  BZW en andere ondernemingsverenigingen en netwerken. Promotiefilm: Bedrijfsleven en kunst en cultuur verbinden is vooral heel praktisch: kennismaken, een relatie

  aangaan, je als kunstenaar in een bedrijf verdiepen en nagaan waaraan het bedrijf behoefte heeft en wat jij als

  kunstenaar kunt bieden. Een aantal keren is door genterviewden aangegeven open te staan voor een derge-

  lijke kennismaking. Zij zijn ervan overtuigd dat deze pragmatische en directe aanpak zal werken. Wel moet

  volgens hen de introductie van de kunstenaar bij het bedrijf heel goed en overtuigend zijn: net als bij een

  sollicitatie is de eerste indruk bepalend. Uitgesproken is dat een korte promotiefilm van minder dan twee

  minuten over de waarde van kunst en cultuur en de mogelijke bijdragen aan het bedrijfsleven hiervoor een

  geschikt middel zou zijn (kort, duidelijk, krachtig, n beeld zegt meer dan 100 woorden), waarmee ieder

  introductiegesprek van een kunstenaar zou kunnen starten.

 • 18 BRIEL 2012

  2.4 Wensen en behoeften

  Een eerste clustering van de resultaten en bevindingen op basis van de interviews levert het volgende lijstje van

  wensen en behoeften op om de ontmoeting tussen bedrijfsleven en kunst en cultuur te stimuleren:

  a. Een strategisch traject, te beginnen met een startbijeenkomst (zo mogelijk onder gastheerschap van de provincie), waarin consensus kan worden bereikt over visie/doel en gesproken kan worden over een concrete

  aanpak.

  b. Een actieplan ten behoeve van ondernemerschap, om optimaal gebruik te kunnen maken van de mogelijkheden die de markt biedt.

  c. Reguliere ontmoetingen en andere contactvormen tussen ondernemers en kunstenaars. d. Bijzondere ontmoetingen, die het mogelijk maken dat de kennismaking met kunst een grotere impact heeft en

  in de behoefte aan beleving voorziet.

  e. Nieuwe communicatie- en hulpmiddelen, die kunnen bijdragen aan een succesvolle introductie van kunst bij een gesprek met een ondernemer.

  Medio 2012 is met de provincie afgesproken het strategisch traject met voorrang in gang te zetten. Daartoe is een

  startbijeenkomst georganiseerd, die op 6 september 2012 plaatsvond. In het volgende hoofdstuk leest u meer

  daarover.

 • 3 Culture meets industry 19

  3 Culture meets industry

  Als vervolg op de interviews is een strategische startbijeenkomst voor vertegenwoordigers van bedrijfsleven

  en kunst en cultuur georganiseerd. De bijeenkomst vond op 6 september 2012 plaats in museum De Pont in

  Tilburg, onder de titel Culture meets industry. In dit hoofdstuk laten we zien hoe de bijeenkomst is

  ingestoken en wat deze bijeenkomst heeft opgeleverd.

  3.1 Startbijeenkomst

  45 Vertegenwoordigers van bedrijfsleven en kunst en cultuur hebben aan de startbijeenkomst deelgenomen (voor

  de deelnemerslijst: zie bijlage B). Het doel van deze startbijeenkomst was:

  Nagaan of bedrijfsleven en kunstenaars het er over eens zijn dat zij elkaar nodig hebben, met andere woorden: of zij nut en noodzaak van een verbinding zien.

  Peilen welke doelen gewenst en haalbaar zijn ter versterking van de relatie bedrijfsleven en kunst en cultuur. Peilen hoe bedrijfsleven ofwel ondernemers hieraan kunnen bijdragen en hoe kunstenaars en culturele

  instellingen dat kunnen doen.

  Peilen hoe de provincie hieraan kan bijdragen.

 • 20 BRIEL 2012

  3.2 Bedrijfsleven en kunstenaars hebben elkaar nodig

  De bijeenkomst is ingeleid met een citaat van Niklas Luhmann waarin hij betoogt dat we niet zonder kunst en

  cultuur kunnen: Die allgemeine Lebenslage des Menschen ist gekennzeichnet durch eine bermig komplexe und kontingente Welt. Die Welt ist komplex insofern, als sie mehr Mglichkeiten des Erlebens und Handelns birgt, als je aktualisiert werden knnen. Sie ist kontingent insofern, als diese Mglichkeiten sich in ihr abzeichnen als etwas, das auch anders sein oder anders werden knnte. Das wichtigste menschliche Ordnungsmittel in dieser Welt ist Sinnbildung und Kommunikation, mit der die Menschen sich darber verstndigen, da sie dasselbe meinen und weiterhin meinen werden.... Hij vertelt dat kunstenaars en bedrijfsleven elkaar

  nodig hebben/wat wat aan elkaar kunnen hebben.

  Maar dat gaat niet altijd vanzelf. Er is tijd nodig om

  (maatschappelijk) draagvlak te creren. Het gaat om

  het zoeken naar en benadrukken van overeenkom-

  sten. Bedrijven overleven door het vermogen dat ze

  hebben tot veranderen, daarvoor is openheid nodig.

  En de kunstenaar kan oorspronkelijk denken en

  inspireren, maar moet daarbij wel open staan voor het

  bedrijf. De relatie zit niet in geld maar in gedrag,

  houding, ideen, creativiteit. Er moet een goede

  balans zijn tussen ratio en emotie. Bijvoorbeeld:

  werknemers krijgen inspiratie als er in het bedrijf

  aandacht is voor kunst en cultuur. Creatieve

  professionals vinden nieuwe wegen om effectief te

  communiceren en bedrijfsleven en kunst te verbinden.

  Het is de kunst om de creatieve industrie, bedrijfs-

  leven, kunst en cultuur en overheid en onderwijs zo bij

  elkaar te brengen, te verbinden, dat er een toege-

  voegde waarde ontstaat. Een geheel in plaats van

  afzonderlijke onderdelen.

  Er bestaan in Brabant inspirerende voorbeelden van

  samenwerking. Die samenwerking komt tot stand

  door (vaak) toevallige ontmoetingen, n op n

  relaties waarin een klik ontstaat, gebaseerd op een

  gedeelde interesse. Ontmoeting vindt niet vanzelf

  plaats. Dat moet georganiseerd worden, op anker-

  plekken, waar mensen graag (terug)komen.

 • 3 Culture meets industry 21

  3.3 Hoe komen ze bij elkaar?

  Hoe moet de verbinding er uit zien en welke haalbare doelen versterken de relatie?

  Onderstaande vier kwadranten benvloeden elkaar, je hebt ze allemaal nodig, ze moeten allemaal gezond zijn.

  Creatieve industrie Bedrijfsleven

  Kunst en cultuur Overheid/onderwijs

  Door de deelnemers genoemde strategische doelen:

  toewerken naar een vanzelfsprekende samenwerking tussen bedrijfsleven en cultuur creren van een reservoir van kwaliteit reflectie op verleden geven inspiratie voor toekomst bieden bewustzijn creren door opvoeding ingeweven raken in de bedrijfscultuur slim omgaan met de verschillende functies van kunst jonge mensen hun weg laten zoeken naar creativiteit en cultuur bedrijfsleven stimulans laten geven aan onderwijs duidelijk maken op welke manier kunst bijdraagt aan de bedrijfsfilosofie samenhang tussen kunst/cultuur en bedrijf benoemen

  Als het gaat om haalbare doelen denken de deelnemers aan:

  dialoog/ontmoeting tot stand brengen tussen ondernemers en kunstenaars: open innovatie, co-creatie en crossovers als aanpak kiezen

  ontmoetingsplekken creren werken aan de totstandkoming van n op n relaties koesteren van plekken waar kunst en ondernemen vanzelfsprekend bij elkaar komen (creatieve industrie) voorbeelden laten zien onderwerp op de agenda van

  het onderwijsveld zetten

  (investerings)fondsen opzetten, benutten

  ambassadeurs benoemen

 • 22 BRIEL 2012

  3.4 Wie kan wat doen?

  Wat is nodig om de genoemde doelen daadwerkelijk te bereiken?

  de bereidheid je open te stellen, elkaar en elkaars taal leren begrijpen nieuwsgierigheid en affiniteit vanuit beide werelden opwekken en tonen de noodzaak ervan inzien (anders gebeurt er niets) een podium bieden om relatie tot stand te brengen evenementen organiseren waar bedrijfsleven en kunst bij elkaar komen, marktplaatsen creren ontmoeting tussen beide werelden inhoud geven. Wat kan het bedrijfsleven doen?

  teruggaan naar het oude mecenaat meester gezel relatie tot stand brengen; ouderen kunnen jongeren leren de ontmoeting faciliteren lef hebben iets met een kunstenaar te doen positieve bijdrage leveren aan het arbeidsklimaat, kunst draagt hieraan bij vestigingsklimaat: positie in de regio en in de stad versterken kunst inzetten als waardevermeerderende factor (en het zou mooi zijn als we dit aantoonbaar kunnen maken) oude voorraad (2e hands materiaal) laten ophalen onderscheid maken (multinationals, MKB, zzp et cetera). Wat kunnen kunst en cultuur doen?

  uitdagen, enthousiasmeren inventariseren van succesvolle projecten goede voorbeelden belonen/voor het voetlicht halen intermediairs benutten voor de verbinding bedrijven verleiden om naar kunst- en cultuurrijke plaatsen te gaan think provincial, act local.

  Op welke manieren kunnen deze werelden bij elkaar worden gebracht?

  Dat kan bijvoorbeeld via social media, Linkedin, open coffeeclub, Glow. Het initiatief kan van alle partijen komen,

  afhankelijk van de situatie.

  Wat kan het onderwijs doen?

  zorg dragen voor talentontwikkeling! meer aandacht besteden aan ondernemerschap in het onderwijsprogramma uitdragen dat meer aandacht voor cultuur in het (basis)onderwijs en in de opvoeding noodzakelijk is. Wat kan de provincie doen?

  via steunfunctie-instellingen en andere adviesorganen zorgen dat voorbeelden voor het voetlicht komen een groep mensen faciliteren die aan verandering wil werken zelf de voorbeeldrol van opdrachtgever nemen (in plaats van alleen de rol van overheid/beleidsmaker).

 • 3 Culture meets industry 23

  3.5 Een blik op de toekomst

  Aan de deelnemers is gevraagd om na te denken over de toekomst. Hoe zien zij die voor zich?

  Rode draad in de bedachte toekomstbeelden 2020 Culture meets Industry is een vanzelfsprekende en grotere

  verbinding tussen bedrijfsleven en kunst & cultuur: beide zijn onderdeel van elkaars DNA. Dat leidt tot meer

  inspiratie en betrokkenheid, een creatievere en mooiere samenleving en een verrijking voor de consument.

  Een kleine greep uit de toekomstbeelden van de deelnemers:

  We denken niet meer in producten die op gaan, maar in beleving die in je hart blijft. Industrie levert duurzame

  beleving. Kunst theatraliseert, duidt en symboliseert de beleving. Bij gebrek aan ideologie is persoonlijke en

  authentieke duiding broodnodig.

  Culture= creatief, industry= creatief, na Brabant2018: culture=industry. Geen gebouwde omgeving, geen gebouw zonder design. CCO (Chief Creative Officer) in plaats van CEO aan top van bedrijven. Stel jezelf als ondernemer de vraag: Wat kan ik doen voor een kunstenaar? en niet Wat kan een kunstenaar

  doen voor mij als ondernemer?.

  In 2020 is een gemeenschappelijke taal ontwikkeld waarmee creativiteit en

  ondernemerschap elkaar stimuleren en

  brengen tot wederzijdse waardecreatie.

  From creative stuff to mutual solutions. Cultuur en Bedrijfsleven zijn samen

  verantwoordelijk voor talentontwikkelings-

  programmas.

  Vanuit een vertraging naar een hoger bewustzijn. Eerst eens stilstaan, waarna

  vanuit (de huidige jongerengeneratie) een

  nieuw bewustzijn het bedrijfsleven kunst en

  cultuur ten dienst staat.

  Geaccepteerde integratie van kunst/design/ cultuur in alle bedrijfsprocessen.

  Automatische inspiratie.

  3.6 Ecosysteem voor reguliere ontmoeting

  De bijeenkomst leverde een bevestiging op van de resultaten uit de interviews. Nut en noodzaak worden door

  beide partijen - bedrijfsleven en kunst en cultuur onderschreven. Als strategisch doel zien zij een duurzame

  samenwerking tussen beiden. Om te komen tot die samenwerking zou een licht gestructureerd ecosysteem

  ontwikkeld moeten worden, zodat ondernemers en kunstenaars elkaar kunnen ontmoeten. Met andere woorden:

  het moet mogelijk worden om elkaar op een meer reguliere basis te ontmoeten.

 • 24 BRIEL 2012

  4 Van kennis naar praktijk Hoe vertalen we de kennis die we hebben opgedaan naar de praktijk? In 2012 heeft het PON twee projecten

  in de uitvoeringspraktijk begeleid, waarbij gebruik is gemaakt van de inzichten die via de interviews (zie

  hoofdstuk 2) zijn verkregen. In dit hoofdstuk worden deze projecten en het proces van het toepassen van

  kennis naar praktijk beschreven.

  4.1 Van kunstenaar naar creatieve ondernemer: Inspiratiedag studenten kunstopleiding

  Omdat studenten die nu een kunstopleiding volgen de kunstenaars van de toekomst zijn, is het belang van onder-

  wijs voor kunst en cultuur en dus ook van onderwijs voor de relatie bedrijfsleven en kunst en cultuur onmiskenbaar.

  Vanuit Fontys Hogeschool voor de Kunsten wordt deze boodschap in het volgende citaat verwoord: De toekomst van onze studenten ligt voor een groot deel in ondernemerschap. Om onze wereld verder te ontwikkelen tot een uitnodigende, gezonde vrolijke speelplaats zijn creatieve ondernemers nodig met zin voor schoonheid en ethiek.

  De toekomst van onze studenten ligt voor een groot deel in ondernemerschap. Om onze wereld verder te ontwikkelen tot een uitnodigende, gezonde vrolijke speelplaats zijn creatieve ondernemers nodig met zin voor schoonheid en ethiek. Medewerker | Fontys Hogeschool voor de Kunsten

 • 4 Van kennis naar praktijk 25

  Van kennis naar praktijk Om de kennis van BRIEL uit de eerste fase (de

  interviews) verder te delen en te vergelijken met die

  uit een andere doelgroep dan het bedrijfsleven is

  gebruik gemaakt van de mogelijkheid om studenten

  van Fontys Kunstonderwijs te prikkelen op hun

  ondernemerschap en op mogelijke kansen om de

  verbindende kracht van cultuur toe te passen. Studiedag Op 9 mei 2012 heeft het PON in samenwerking met

  Fontys Hogeschool voor de Kunsten in het kader

  van de minor Kunst en Cultuur en Kunst en Context

  een studiedag georganiseerd. Met de studenten is geprobeerd om de vraag te beantwoorden: wat is de meerwaarde van de verbinding tussen kunst en bedrijfsleven?

  Meer concreet: hoe kunnen minorstudenten,

  beginnende professionals in de creatieve industrie,

  een bijdrage leveren aan het oplossen van maat-

  schappelijke vraagstukken (social design, innovatie

  en zorg, community arts)?

  Aan de studiedag hebben 70 studenten deel-

  genomen. Zowel studenten als docenten hebben de

  studiedag als zinvol en bijzonder inspirerend

  ervaren.

  Uitkomsten Vruchtbare samenwerkingen tussen ondernemers en

  cultuurprofessionals komen tot stand tussen indivi-

  duen en niet tussen instellingen/overheden en

  bedrijven. De match tussen individuen is waar

  innovatie start. Daarom zijn studenten op deze

  studiedag in contact gebracht met individuen,

  ondernemers die zich vragen zijn gaan stellen over

  de waarde van kunst/cultuur/creativiteit voor hun

  bedrijf. De individuele succesvolle 'avant-garde'

  praktijken van verbinding tussen kunst en bedrijfs-

  leven kunnen een aantrekkende en inspirerende

  werking hebben op minder vooruitstrevende

  partijen. Daarom vormden de resultaten van de

  interviews de basis voor deze studiedag. Onder-

  nemers hebben in deze interviews gesproken over

  hun visie, ambities en de voorbeelden die zij al in de

  praktijk zien.

  Een aantal mensen uit het bedrijfsleven en uit de

  wereld van kunst en cultuur waren te gast. De

  studenten zijn aan de hand van een aantal stellingen

  met hen in discussie gegaan. (Voor meer informatie

  over de opzet van de inspiratiedag: zie bijlage E.)

  Vervolg Idee is dat in de toekomst meer scholen benaderd

  zouden kunnen worden voor een dergelijke

  studiedag of andere bijdrage rondom het thema:

  kunstenaars en ondernemerschap.

  4.2 Van lelijk obstakel naar geliefd kunstobject: Pilot De Havenmeester

  Hoe vindt het bedrijfsleven de kunstenaar en hoe vindt de kunstenaar het bedrijfsleven?

  Van kennis naar praktijk Bij het afnemen van n van de interviews deed zich de uitgelezen kans voor om een situatie in de praktijk te

  begeleiden, waarin bedrijfsleven en kunst en cultuur bij elkaar worden gebracht en met elkaar samenwerken. Een

  van de genterviewde sleutelfiguren heeft het PON gevraagd om mee te denken over een mogelijke oplossing

  voor een probleem waar haar bedrijf tegen aan was gelopen. Dit heeft geleid tot de pilot De Havenmeester.

  Het project en de vraag Van der Weegen Bouwontwikkeling ontwikkelt aan de Piushaven in Tilburg het appartementencomplex De

  Havenmeester. Op het dek van de parkeerkelder, gelegen tussen de appartementgebouwen, wordt in de

  toekomst een tuin aangelegd voor de bewoners. Op dit dek worden vanuit de parkeerkelder ook twee grote

  rookafvoerkanalen geplaatst. Omdat de objecten dominant aanwezig zullen zijn en de toekomstige bewoners hier

  direct zicht op hebben, is Van der Weegen op zoek gegaan naar een creatieve oplossing en heeft daarbij het PON

  ingeschakeld. Daarop vond in het late najaar van 2012 in het kader van BRIEL de pilot De Havenmeester plaats.

  In samenwerking met het PON heeft Van der Weegen een prijsvraag uitgeschreven: Hoe kun je van een storend

  element een geliefd kunstobject maken?

 • 26 BRIEL 2012

  Werkwijze Via diverse kanalen en met behulp van het netwerk van het PON zijn kunstenaars verzocht om mee te doen. Voor

  de uitnodiging: zie bijlage F. Uit de mogelijke kandidaten zijn twee kunstenaars geselecteerd die een ontwerp

  mochten maken voor de bouwondernemer. Vervolgens hebben deze kunstenaars samen met een in de wijk

  gelegen middelbare school - de Nieuwste School - invulling gegeven aan de opdracht. De twee ontwerpen zijn in

  het voorjaar van 2013 voorgelegd aan een beoordelingscommissie, bestaande uit toekomstige bewoners, een

  afvaardiging van De Nieuwste School, het PON en opdrachtgever Van der Weegen. De beoordelingscommissie

  heeft n ontwerp uitgekozen dat daadwerkelijk zal worden uitgevoerd.

  In haar winnende ontwerp Hier leg ik aan transformeert kunstenares Marieke Vromans de nooduitlaten met een

  doorsnede van 1,6 meter en een hoogte van ruim 2,5 meter in twee bolders, met een reusachtige touwentros

  rondom de bolders die dienst doet als zitelement. Met name de combinatie van kunst en het gebruik van het

  object door de toekomstige bewoners sprak de beoordelingscommissie erg aan.

  De beginselen van het ontwerp zijn ontstaan tijdens een brainstormsessie met 10 leerlingen van De Nieuwste

  School tijdens de workshops 'creatief denken' die de kunstenares in november en december van 2012 gegeven

  heeft. Marieke Vromans: Het ontwerp maakt de verbondenheid van het gebouw met de Piushaven beleefbaar en

  verankert deze identiteit op speelse wijze in de binnentuin van het nieuwbouwcomplex. 'Hier leg ik aan' is een

  reactie op de ligging van De Havenmeester aan 'het stoere stadswater' van de Piushaven, de strakheid van de

  architectuur en een uitnodiging voor de vele mensen die hier hun nieuwe thuis zullen vinden."

  Evaluatie Zowel de school, de kunstenaars als ook de

  ondernemer zijn erg tevreden over het gevolgde

  traject. Het uitschrijven van een prijsvraag heeft als

  middel goed gewerkt, maar volgens de bouw-

  ondernemer is deze werkwijze niet voor alle

  projecten haalbaar. Mogelijk ligt hiertoe ook een

  uitdaging voor het onderwijs.

  De meerwaarde voor het bedrijf ligt in de publi-

  citeit die het project heeft gegenereerd (het

  imago van het bedrijf is positief benvloed) en de

  tevredenheid van de kopers met het resultaat

  (woningen zijn beter te verkopen). Voor de

  kunstenaars betekent het, naast het verkrijgen van

  een opdracht, het kunnen bijdragen aan een

  concrete oplossing voor een probleem.

  Beide partijen geven aan het lastig te vinden om

  elkaar te vinden voor opdrachten. Voor de

  kunstenaars vormen social media een belangrijk

  kanaal hiervoor en de bouwondernemer gebruikt

  de prijsvraag geregeld als middel.

  Het winnende ontwerp van Marieke Vromans

 • 5 Advies aan de provincie 27

  5 Advies aan de provincie

  In de voorgaande hoofdstukken zijn de ondernomen activiteiten beschreven. In dit hoofdstuk benoemen we

  de resultaten en doen we een aantal aanbevelingen. De kansen die we zien benoemen we concreet in 5.3.

  Eerst schetsen we de aanknopingspunten voor de provincie en het provinciaal beleid.

  5.1 Kansen voor verbinding cultuur en bedrijfsleven

  In overleg met de provincie richtte BRIEL zich in 2012 primair op de relatie cultuur en economie, op de verbinding

  van cultuur en bedrijfsleven.

  Doel van het project in 2012 was de provincie een beeld te verschaffen van:

  welke kansen zich voordoen om de relatie tussen cultuur en bedrijfsleven te versterken; of en hoe de provincie hierin een rol kan nemen (bijvoorbeeld in het stimuleren van deze verbinding).

  Op basis van de uitgevoerde activiteiten en alle gesprekken die gevoerd zijn zien wij ruime kansen om de

  samenwerking van bedrijfsleven en cultuur te versterken.

  De bijdrage van kunst en cultuur aan het bedrijfsleven kan als volgt worden beschreven en samengevat: Cultuur - met als brandstof verbeeldingskracht, creativiteit en out of the boxdenken zorgt voor een innoverend leef- en vestigingsklimaat en een aantrekkelijk woon- en werkmilieu voor kenniswerkers en andere werknemers. Het draagt bij aan de creatieve ontwikkeling van mensen en trekt toeristen aan.

 • 28 BRIEL 2012

  5.2 Relatie met provinciale agendas

  Agenda van Brabant De in de Agenda van Brabant geschetste ambitie om

  tot de top van de kennis- en innovatieregios in Europa

  te behoren is bepalend voor de agenda van de

  provincie Noord-Brabant. Deze is er op gericht om het

  vestigings- en leefklimaat zodanig te benvloeden, dat

  Brabant in sociaal cultureel opzicht creatief, in

  ecologisch opzicht duurzaam en in economisch opzicht

  aantrekkelijk en welvarend blijft.

  In de huidige netwerksamenleving kunnen overheden

  maatschappelijke vraagstukken vrijwel nooit zelfstandig

  oplossen. Partnerschappen zijn hiervoor noodzakelijk.

  Het gaat om slim schakelen tussen overheden, markt en

  maatschappelijke organisaties. Daarom ook is juist de

  verbinding tussen bedrijfsleven en kunstenaars (kunst en

  cultuur) van belang: deze verbinding maakt de

  meerwaarde van elk van beide voor de ander zichtbaar

  en productief en kan leiden tot nieuwe, slimme

  verbindingen en innovaties. De provincie heeft hierbij

  verschillende rollen: een faciliterende, een aanjagende

  dan wel agenderende rol en via inzet van financile

  middelen een investerende rol.

  Wanneer we de Agenda van Brabant als toekomstvisie

  nemen, dan biedt deze de volgende

  aanknopingspunten voor cultuur. Cultuur

  draagt bij aan een regionale identiteit verhoogt de kwaliteit van het vestigings- en leefklimaat zorgt voor een herkenbaar imago van Brabant draagt bij aan innovatie en creativiteit draagt op zich ook al bij aan de economische waarde moet worden meegenomen in de ruimtelijke planvorming zorgt voor het aantrekken en behouden van

  (creatief) talent en kenniswerkers

  Deze noties worden ondersteund door diverse

  voorbeelden, die genoemd zijn tijdens de interviews.

  Cultuuragenda In de nieuwe Cultuuragenda Brabant van de provincie is het strategische doel te komen tot een veerkrachtige

  cultuursector, door in te zetten op kennis, innovatie, ondernemerschap en verbinding. Met name de strategische

  lijnen innovatie, ondernemerschap en stimuleren van slimme verbindingen bieden kansen bij de versterking van

  de relatie bedrijfsleven en cultuur. Kijkend naar innovatie en verbinding kunnen we stellen dat cultuur een grote

  verbindende kracht heeft, als schakel tussen velden die elkaar daarvoor niet kenden. Cultuur is de motor van

  verbeeldingskracht en fantasie (vanwege out of the boxdenken), bedenkt bijzondere concepten en ontwerpen en

  stimuleert het ontwikkelen van competenties op alle niveaus:

  op microniveau (individueel niveau): creativiteit, zelfvertrouwen, co-creatie, betrokkenheid, mondigheid, zelfreflectie; op mesoniveau (groepsniveau): sociale binding, netwerken en samenwerken; op macroniveau (nationaal/internationaal niveau): wereldburgerschap. Juist door deze competenties is cultuur geschikt om

  crosssectorale verbindingen te helpen leggen, die

  nodig zijn om maatschappelijke vraagstukken op te

  lossen: een onorthodoxe benadering die in de plaats

  komt van een conventionele niet- effectieve aanpak.

  Nieuwe kansrijke verbindingen kunnen leiden tot

  slimme nieuwe allianties met zorg, met onderwijs, met

  economie, ruimte en stedelijke ontwikkeling. Door

  cultuur als verbindende kracht in te zetten naar andere

  terreinen, wordt zij zichtbaar en draagt ze bij aan een

  betere leefomgeving. Nemen we ondernemerschap,

  dan werkt een sterke cultuurinstelling aan ondernemend

  vermogen om financieel zoveel mogelijk op eigen

  benen te staan, rendabel te blijven en een sterke

  maatschappelijke positie te verwerven. Culturele

  ondernemers boren nieuwe markten aan, zij zoeken een

  relatie met het bedrijfsleven. Culturele instellingen en

  bedrijfsleven hebben elkaar veel te bieden en kunnen

  elkaar versterken. Daarbij kunnen culturele instellingen

  ook veel leren van het bedrijfsleven: het ontwikkelen van

  ondernemerschap, het stimuleren van het verdienver-

  mogen en het opzetten van andere/nieuwe verdienmo-

  dellen, het benaderen van markten en klanten/publiek

  en het opstellen van een ondernemingsplan. De uitda-

  ging is om de relaties met het bedrijfsleven zo uit te

  bouwen, dat deze bereid is cultuurprojecten te adopte-

  ren en expertise beschikbaar te stellen.

 • 5 Advies aan de provincie 29

  Economische agenda In het economisch programma Brabant 2020 Op weg naar de top wil de provincie Noord-Brabant economie en

  leefbaarheid stimuleren via een zogenaamd tienpuntenplan. Uitgangspunt vormen slimme verbindingen in

  combinatie met slimme instrumenten: met kennis, ondernemerschap en innovatie de Europese top bereiken.

  Zes clusters spelen daarbij een hoofdrol: Life Sciences & Health, Agro Food, High Tech Systemen en Materialen,

  Logistiek, Biobased Economy en Maintenance. Deze clusters kunnen ook een rol spelen bij het ontwikkelen van

  slimme, innnovatieve oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken: goed voor de economie, goed voor de

  leefbaarheid. Daarom zijn de clusters gekoppeld aan vier maatschappelijke opgaven: slimme mobiliteit, een

  duurzame agro-foodketen, duurzame energie en gezond ouder worden. Per thema komt er een uitvoeringspro-

  gramma. Voor het zorgdomein is dat het programma Zorgeconomie. Dit biedt kansen voor een effectieve inzet

  van cultuur voor bedrijfsleven.

  De drie hiervoor genoemde agendas vormen uitgangspunt voor de aanbevelingen van het PON.

  5.3 Wat kan de provincie doen?

  Wanneer we de projectresultaten overzien en deze toetsen op hun bruikbaarheid voor het actuele provinciale

  beleid komen we tot een aantal aanbevelingen. Uitgangspunt hierbij is om in het perspectief van de Agenda van

  Brabant zoveel mogelijk een verbinding te leggen tussen de culturele en economische agenda.

  Maak een actieplan voor ondernemerschap voor de culturele sector & Ontwikkel een ecosysteem/marktplaats als platform voor interactie tussen kunstenaars en ondernemers De belangrijkste bevindingen uit de interviews (zoals beschreven in de voorgaande hoofdstukken en samengevat

  in het tussentijds advies dat in november 2012 aan de provincie is uitgebracht, zie bijlage G) zijn een actieplan

  voor ondernemerschap voor de culturele sector en het ontwikkelen van een ecosysteem/marktplaats als platform

  voor succesvolle interactie tussen kunstenaars en ondernemers. Deze hebben volgens ons de meeste kans van

  slagen wanneer ze gecombineerd worden en worden toegepast op kansrijke gebieden/clusters. Steeds staat de

  waarde-vermeerderende factor van kunst en cultuur centraal:

  Ze stimuleren out of the box denken en dragen bij aan innovatieve oplossingen van maatschappelijke vraagstukken Ze maken ruimtes en producten/processen fysiek mooier Ze creren een bijzondere uitstraling Ze geven het bedrijf een innovatief imago Ze helpen het bedrijf zijn identiteit te bepalen

  Een effectieve aanpak bij het realiseren van kansen wordt gekenmerkt door open innovatie, co-creatie en cross-

  overs, waarbij de juiste mensen bij elkaar gebracht worden om nieuwe, slimme verbindingen aan te gaan. Strate-

  gisch doel is een vanzelfsprekende samenwerking tussen bedrijfsleven en cultuur, die leidt tot een creatievere en

  mooiere samenleving en een verrijking voor de consument.

  Wij zien de meeste kansen bij de volgende twee clusters:

  1 Zorg: de zorgsector (n van de meest kapitaal- en arbeidsintensieve groeisectoren van onze tijd, die voor de grootste maatschappelijke vraagstukken staat) is veel te technologisch en te weinig kunstzinnig ingericht,

  zonder gebruik te maken van de kracht van design. Hier ligt een grote strategische kans.

  2 Leefbaarheid: cultuur is van belang voor het vestigingsklimaat. De bijdrage van kunst en cultuur schuilt in hoge mate in out of the boxdenken en in substantile mate in zijn bijdrage aan het woon-, leef- en

  vestigingsklimaat. Ook hier ligt een kans om daar meer gebruik van te maken.

 • 30 BRIEL 2012

  In relatie tot de rol van de provincie:

  Zorg:

  Met projecten als Slimme Zorg (afgerond in 2012) bij

  de directie SCO en de keuze voor het economisch

  uitvoeringsprogramma Zorgeconomie heeft de pro-

  vincie al richtinggevende keuzes gemaakt. Zorg is

  een kapitaalintensieve groeisector met veel kansen

  voor ondernemend Brabant, waarin de bijdrage van

  kunst en cultuur nog sterk kan groeien. Ook tijdens

  de projectperiode kwam een aantal perspectiefrijke

  initiatieven in beeld: Stichting Beter en de samen-

  werking van farmaceutisch bedrijf Jansen-Cilag met

  de TUE, gericht op de totstandkoming van Healthy

  City.

  Wij bevelen in dit verband aan dat de provincie

  vanuit haar faciliterende rol helpt (meer) broed-

  plaatsen te creren, waarin nieuwe concepten/

  producten/ diensten/ oplossingen worden

  uitgeprobeerd (living lab) en waarin de verbinding

  tussen kunst en cultuur en zorg tot stand kan

  komen. Er bestaan regionale structuren, deels

  gefinancierd door de provincie, die door toevoe-

  ging van de kunst- en cultuurblik wellicht een stap

  verder kunnen zetten. Hierbij valt onder meer te

  denken aan Midpoint als voorbeeld van een

  regionale structuur, waarbij het programma Care

  Avenue een kansrijke invulling kan krijgen door het

  vormen van living labs als kapstok voor diverse

  projecten en initiatieven.

  Daarnaast zou vanuit de investerende rol van de

  provincie - het op te richten revolverend innova-

  tiefonds voor investeringen in kleine collectieve

  innovatieprojecten nadrukkelijk open moeten staan

  voor de inbreng van kunstenaars.

  Leefbaarheid

  Ervaringen met de inzet van designers in leef-

  baarheidprojecten en de resultaten van het pilot-

  project De Havenmeester geven aan dat er te

  verzilveren kansen liggen in een toenemende

  samenwerking tussen bedrijfsleven en kunst en

  cultuur. Voor de provincie is het versterken van de

  leefbaarheid in Brabant prioriteit, zoals blijkt uit de

  stimulering van iDops (integrale Dorps- ontwikke-

  lingsplannen) en uit de Agenda van Brabant.

  Wij bevelen aan dat de inzet van kunstenaars bij

  leefbaarheid meer vanzelfsprekend wordt en

  integraal onderdeel van projecten en programmas

  (agenderende rol) en dat de beschikbare middelen

  en fondsen van de provincie en externe partners

  expliciet de inbreng van kunstenaars opnemen als

  onderdeel van de projectkosten (faciliterende/

  investerende rol).

  Daarmee ligt de rol van de provincie zoals hier-

  boven aangegeven in het faciliteren, aanjagen en

  agenderen van kansrijke binnen de Agenda van

  Brabant passende initiatieven en zo nodig hierin

  investeren.

 • Bijlagen 31

  Bijlagen

 • Bijlagen 33

  Bijlage A Overzicht van genterviewde personen

  (In chronologische volgorde van interviews)

  Ton Nelissen Voorzitter Kamer van Koophandel Noord-Brabant

  Ad van Berlo Oprichter van Berlo Group/voorzitter Designcoperatie

  Brainport/voorzitter Dutch Design Week

  Jan Pelle Directeur Brabantse Ontwikkelingsmaatschappij (BOM)

  Peter Stutvoet Directeur Monumentenfonds Brabant

  Marc Heuvelmans Advocaat Bogaerts en Groenen, vestiging Oisterwijk

  Jacques de Brouwer Architect bij Bedaux De Brouwer Architecten

  Richard lAmi Hoofd Participatie en waarnemend hoofd Innovatie en Ontwikkeling

  BOM

  Hans Dona Voormalig directeur Ruimte voor Ruimte

  Hanneke Doevendans Directeur Doevendans BV (aannemer en projectontwikkelaar)

  Sjaak Bloem Onder meer innovatiemanager Janssen-Cilag

  Jan Doms Voormalig directeur Tillburgse Kunststichting,oprichter/partner LEF

  Stadsdynamica

  Jan Verhoeven Senior interim-manager en kunstverzamelaar, voorzitterstichting Yellow

  Fellow

  Jan Geevers Voorzitter raad van bestuur Van Spaendonckgroep

  Clemens Bolhaar Directeur Bossche Investerings Maatschappij (BIM)

  Dirk Lips Directeur en grootaandeelhouder van Libma (beurs-accommodaties,

  vakantieparken en attractieparken)

  Wim Louwers Directeur Rabobank s-Hertogenbosch en omstreken

  Paul Vermee Directeur Fresh Ideas BV

  Geert Verbeke Oprichter/eigenaar/artistiek leider Verbeke Foundation

  Peter Struik CEO Fujifilm Europe BV

  Chantal Gulickx Manager nieuwbouw Van der Weegen Tilburg

  Albert Kivits Directeur Innovatie woningstichting TRUDO/ directeur STRIJP

  Cultuurfonds

 • 34 BRIEL 2012

  Bijlage B Interviewguide

  Interviewguide Bedrijfsleven en kunst en cultuur

  Introductie

  Definitie: onder kunst en cultuur versta ik hier uw ervaringen met fotografen, filmmakers, vormge-

  vers in alle disciplines (grafisch, industrieel et cetera), podiumkunstenaars uit de disciplines muziek,

  muziektheater, toneel, dans, beeldend kunstenaars, schrijvers et cetera.

  Kunst en bedrijfsleven hebben elkaar veel te bieden en kunnen elkaar versterken. Kunst zorgt voor

  verbeeldingskracht en out of the box denken, het bedrijfsleven voor ondernemerschap en het

  vinden van (nieuwe) markten. In Brabant bestaan al inspirerende voorbeelden van geslaagde

  synergie tussen beide: denk aan design.

  Maar kennen kunst en bedrijfsleven elkaar wel? Daarom dit gesprek. Dat zou kunnen leiden tot

  meer samenwerking op operationeel niveau, dus tot concrete matches met meer en betere

  business voor uw bedrijf en voor kunstenaars, tot het verbinden van netwerken van bedrijfsleven en

  kunst en cultuur (tactisch niveau) en tot een verbinding op strategisch niveau (imago en positie-

  verbetering, rechtstreekse relaties tussen beide waarbij de overheid, die voorwaarden schept,

  meer op afstand komt waardoor er meer ruimte voor kunst ontstaat om te ondernemen). Het gaat

  dus niet om geld, maar om leren en profiteren van elkaar (overdragen van expertise).

  De bedoeling is om te horen hoe het bedrijfsleven aankijkt tegen kunst en cultuur en wat het

  bedrijfsleven nodig heeft wat kunst en cultuur kunnen bieden.

  Thema 1a Ervaringen in het bedrijf - direct verbonden met product en proces in het bedrijf

  Met welke vormen van kunst of kunstenaars heeft u wel eens te maken in uw bedrijf?

  Hoe/op welk bedrijfsniveau komt u hiermee in aanraking?

  Doorvragen:

  Via het productieproces?

  Product?

  Corporate identity?

  Corporate strategy?

  Corporate communication?

  Kunstenaars die uitgenodigd worden voor

  trainingen (teambuilding, out of the box denken)? ontwikkelen visie/missie, strategie? vormgeven binnen- en buitenruimtes?

  Thema 1b Ervaringen in het bedrijf verbonden met de omgeving

  Hoe komt u/uw bedrijf buiten de werksituatie in aanraking met kunst en cultuur?

  Eventueel als doorvraagvragen gebruiken:

  Ontspanning? Bedrijfsuitje? Relatiemarketing? Sponsoring? maatschappelijk verantwoord ondernemen? Door deelname aan besturen/ raden van toezicht van culturele instellingen?

 • Bijlagen 35

  Als voorgaande twee vragen geen informatie opleveren: Thema Visie

  Wat is uw eerste associatie/ beeld/ gedachte bij kunst en cultuur?

  Hoe kijkt u/ uw bedrijf naar kunst en cultuur?

  Tussenvraag: Hoe is de relatie van uw branche met kunst en cultuur?

  Thema 2 Bijdrage cultuur aan bedrijfsleven (in al zijn diversiteit, MKB anders dan

  grootbedrijf)

  Wat hebben kunst en cultuur het bedrijfsleven te bieden?

  NB Bij de hand houden:

  Experts omschrijven de bijdrage van kunst en cultuur als volgt:

  Cultuur - met als brandstof verbeeldingskracht, creativiteit en out of the boxdenken zorgt voor

  een innoverend leef-en vestigingsklimaat en een aantrekkelijk woon- en werkmilieu voor

  kenniswerkers en andere werknemers. Het draagt bij aan de creatieve ontwikkeling van mensen en

  trekt toeristen aan. Een goed cultuuraanbod is voor de economie van groot belang, het vergt niet

  alleen kosten, maar levert ook baten en rendement op. Zo is aangetoond, dat de grondprijs

  toeneemt wanneer er hoogwaardige culturele voorzieningen in de buurt zijn. Cultuur bedenkt

  bijzondere concepten of maakt bijzondere ontwerpen. Iets waar je emotioneel wat mee hebt:

  cultuur maakt dingen die opvallen, waarvan je kunt genieten, die voldoening geven, die prestige

  verlenen, die je onderscheiden.

  Concreet hebben kunst en cultuur het volgende te bieden:

  Out of the box denken Fysiek mooier maken van ruimtes en producten/ processen En daardoor een bijzondere uitstraling (Piet Hein Eek) De mogelijkheid je te verbinden met kunstenaars en instellingen, die je een innovatief imago geven Helpen je identiteit te bepalen/zijn identiteitsbepalend.

  Wat vindt u hiervan? Wat hebben volgens u kunst en cultuur uw bedrijf te bieden?

  Thema 3 Bedrijfsleven kunst en cultuur

  Hoe kijkt u aan tegen deze relatie?

  Welke kansen ziet u?

  Welke valkuilen ziet u?

  Welke voorbeeldfunctie kan het (groot)bedrijf hebben?

  Wat zou beter kunnen?

  Hoe kan deze relatie volgens u versterkt worden?

  Welke rol ziet u hierbij voor u/ uw bedrijf?

  Wat zou u/ uw bedrijf concreet kunnen doen?

 • 36 BRIEL 2012

  Bijlage C Rubricering output interviews

  De antwoorden uit de 21 interviews zijn in een eerste rubricering in te delen in zeven categorien:

  1. Anders kijken (out of the box denken, experimenteren, prikkelen) 17 keer

  2. Branding (uitstraling, imago, trendsettend, identificatie) 9 keer

  3. Bijdrage aan woon-, leef- en (met name) vestigingsklimaat 8 keer

  4. Bron van inkomsten/ economisch rendement 5 keer

  5 Ontwerpen en vormgeven 4 keer

  6. Bijdrage aan geluk (indicator voor kwaliteit) 3 keer

  7. Emotionele impact (raakt, schoonheid, ontspanning) 3 keer

  Totaal aantal keren genoemd 49 keer

  We constateren dat de categorie Anders kijken veruit het hoogste scoort, op enige afstand

  gevolgd door de categorien Branding en Bijdrage aan woon-, leef- en vestigingsklimaat.

  Oftewel: volgens vertegenwoordigers van het bedrijfsleven schuilt de bijdrage van kunst en cultuur

  in hoge mate in het out of the boxdenken en in substantile mate in zijn bijdrage aan branding en

  aan woon-, leef- en vestigingsklimaat.

  Een verdere inhoudelijke clustering geeft het volgende beeld:

  1. Bijdrage aan omgeving (fysiek, sociaal, economisch; samenvoeging van

  de categorien 2, 3, 4, en 5 26 keer

  2. Anders kijken (categorie 1) 17 keer

  3. Bijdrage aan geluk (samenvoeging van categorien 6 en 7) 6 keer

  Het zal niet verbazen dat Bijdrage aan de omgeving nu het hoogste scoort: het is een samen-

  voeging van vier categorien. Opvallend is dat Anders kijken nog steeds hoog scoort.

  Bijdrage aan de omgeving en Bijdrage aan geluk kunnen we beide beschouwen als resul-

  taatcategorien: de eerste gaat over materieel resultaat, de tweede over immaterieel resultaat.

  Anders kijken kunnen we daarentegen zien als een inputcategorie: een houding, denkwijze,

  aanpak die nodig is om tot betere resultaten te kunnen komen.

  De interviewresultaten sluiten ook in behoorlijke mate aan bij de eerder uit onderzoek1 verkregen

  inzichten.

  1 Publicaties: Florida, R (2002) The Rise of the Creative Class Rutten, P, IJdens, T, Jacobs D, Koch, K (2005) Knelpunten in creatieve productie: creatieve industrie Koopmanschap, E (2007) Ontwikkelprogramma Cultuur en Economie Marlet, G en van Woerkens, C (2011 Atlas 2011 voor gemeenten de waarde van cultuur voor de stad

 • Bijlagen 37

  Bijlage D Deelnemerslijst bijeenkomst Culture Meets Industry 6-9-2012

  Deelnemers uit het bedrijfsleven Bedrijfsnaam

  De heer A. Nelissen Kamer van Koophandel Brabant

  De heer P. Stutvoet Monumentenfonds Brabant

  De heer J. de Brouwer Bedaux De Brouwer Architecten BV BNA

  De heer S. Bloem Janssen-Cilag B.V./ Nyenrode Business Universiteit

  De heer J. Doms LEF Stadsdynamica

  De heer J. Verhoeven Yellow Fellow

  De heer P. Vermee Fresh Ideas B.V.

  De heer G. Verbeke Verbeke Foundation

  De heer P. Struik FUJIFILM Manufacturing Europe B.V.

  De heer J. Melis Melis Gieterijen

  De heer H. Meijs Interpolis

  De heer W. Ummels Bouwconsultancy

  De heer G. Berkelmans De Groene Kamer/ Intratruin Tilburg-Breda

  De heer N. Baken KPN Strategy & Innovation

  De heer J. Post Universiteit van Amsterdam

  De heer C. Salomons Starterslift

  De heer K. van de Koppel The Progress Factor

  De heer F. Coolen GlasbewerkingsBedrijf Brabant GBB

 • 38 BRIEL 2012

  Genodigden uit de kunst- en cultuursector

  Bedrijfsnaam/beroep

  Dhr. H. Driessen De Pont museum voor hedendaagse kunst

  Mevr. I. Luycks Galerie Luycks

  Dhr. C. van Koppen BKKC Brabants Kenniscentrum kunst en cultuur

  Dhr. P. Timmermans Erfgoed Brabant

  Dhr. E. van der Westen Muzieklab Brabant

  Dhr. H. Robertus Dutch Design Week/Capital D-Design Cooperation Brainport

  Dhr. J. Heinsius Cultuur-Ondernemen

  Mevr. D. Heeroma NHTV Academy for Digital Entertainment

  Mevr. M. Poel Conceptueel kunstenaar

  Dhr. P. Schreuder Academy for Creative Industries

  Dhr. J. van der Putten Verkadefabriek

  Mevr. M. Verberk MU/ STRP cultuurfonds

  Mevr. T. Schuurmans Beeldend kunstenaar

  Mevr. M. Zijp Eelt/ FHK Kunst en cultuur/Kunstconceptcoach

  Dhr. W. Claessen Circo Circolo

  Mevr. M. Gerritzen MOTI Museum of the Image

  Mevr. L. Dankert Huis voor Beeldcultuur

  Mevr. K. de Vries DordtYart

  Dhr. E. Uitenbogaard CARTESIUS MUSEUM

  Dhr . M. Mulders Beeldend kunstenaar

  Dhr. W. Hupperetz Allard Pierson Museum

  Mevr. S. Knitel Academy for Creative Industries

  Gespreksleiders Bedrijfsnaam

  De heer J. Mulder Provincie Noord-Brabant

  De heer J-H. Sloesen Provincie Noord-Brabant

  De heer G. Grosfeld Provincie Noord-Brabant

  Mevrouw E. Hooghiemstra Stichting PON

  Mevrouw W. Arts Stichting PON

  De heer E. Koopmanschap Stichting PON

  Ondersteuning Bedrijfsnaam

  De heer J. Mulder Createring BV

  Mevrouw J. Smets Stichting PON

  Mevrouw N. Aarts Stichting PON

 • Bijlagen 39

  Bijlage E Inspiratiedag studenten Fontys Hogeschool voor de kunsten

  Aanpak 9 mei

  Doel vanuit BRIEL (opdracht provincie)

  Toetsen wat de meerwaarde is van de verbinding tussen kunst en bedrijfsleven Concreet: studenten kunstonderwijs prikkelen op hun ondernemerschap (primair) Concreet: hoe kunnen de studenten (afstuderende kunstenaars en beginnend ondernemers)

  een bijdrage leveren aan het oplossen van maatschappelijke vraagstukken (social design,

  innovatie en zorg, community arts) (secundair).

  Doel vanuit PON

  Studiedag is onderdeel van BRIEL- werkplanproject, waarbij de resultaten van het voortraject= interviews en de in overleg met de provincie te kiezen aanpak voor het

  vervolgtraject getoetst kunnen worden in de (onderwijs)praktijk

  Geeft voeding voor het vervolgtraject BRIEL Bekendheid geven aan de rol van het PON en zijn producten en diensten.

  Voorstel opzet

  Vijftrapsraket:

  1 eerst prikkelende presentaties/ statements door verschillende typen ondernemers en kunstenaars: ondernemer die (nog) niets heeft met kunst en cultuur (verkeerde ondernemer) twee ondernemers die kunst en cultuur hebben leren waarderen (bekeerde ondernemers) een kunstenaar die heeft leren ondernemen (bekeerde kunstenaar)

  2 blokje theorie over ondernemen en ondernemerschap

  3 debat in een aantrekkelijke vorm (bijv. Lagerhuisdebat, waarbij ieder zijn betoog mag hebben)

  4 workshop(s) om daadwerkelijk met leerpunten aan de slag te gaan, hetzij gepersonaliseerd (persoonlijke leerpunten) hetzij gethematiseerd (welke themas zijn eerder komen

  bovendrijven?)

  5 enthousiasmerende afsluiting

  Stellingen Lagerhuisdebat studiedag FHK 9 mei 2012

  De aandacht voor ondernemerschap gaat ten koste van de artistiek- inhoudelijke ontwikke-ling van een kunstenaar

  De toekomst van de kunsten wordt bepaald door de mate waarin kunstenaars het vak van ondernemer begrijpen

  Een vrije kunstenaar bestaat niet (reserve).

 • 40 BRIEL 2012

  Bijlage F Prijsvraag pilot De Havenmeester

  Van der Weegen Bouwontwikkeling ontwikkelt aan de Piushaven in Tilburg het apparte-

  mentencomplex De Havenmeester. Op dit moment wordt het complex in opdracht van Van der

  Weegen gerealiseerd. Zie ook www.dehavenmeester.info. Op het dek van de parkeerkelder,

  gelegen tussen de appartementgebouwen wordt in de toekomst een tuin aangelegd voor de

  bewoners. Op dit dek worden vanuit de parkeerkelder twee rookafvoerkanalen geplaatst van vier

  meter hoog. Omdat de objecten dominant aanwezig zullen zijn en de toekomstige bewoners hier

  direct zicht op hebben, zijn wij op zoek naar een creatieve oplossing.

  Een storend element moet uiteindelijk een geliefd kunstobject worden.

  Hierbij willen wij je uitnodigen mee te doen aan de kunstenaarsselectie die wij in samenwerking

  met PON in het kader van Culture Meets Industry, voor de invulling van deze opdracht houden. We

  zijn op zoek naar (jonge) enthousiaste (beginnende) kunstenaars.

  Het is de bedoeling twee kunstenaars te kiezen die beiden een schetsontwerp mogen uitwerken.

  Zij presenteren vervolgens hun schetsontwerp, uiteraard op basis van een nader te verstrekken

  programma van eisen. De vergoeding voor het schetsontwerp bedraagt 2.500,00.

  Naast het programma van eisen is de samenwerking met een groep leerlingen van de Nieuwste

  School een onderdeel van je aanpak. Het is de bedoeling om aan de hand van drie vier

  workshopmiddagen voldoende input te krijgen om je ontwerp uit te werken. Omdat de

  tijdbesteding van de werkgroep al is ingepland, dien je beschikbaar te zijn op.. (data).

  De kunstenaar met het meest aansprekende ontwerp (hierbij wordt ook gelet op uitvoerbaarheid

  binnen het gestelde ontwerpbudget) krijgt een vervolgopdracht tot uitwerking van het schets-

  ontwerp.

  Hoe doe je mee?

  Vertel iets over jezelf (je ambitie, passie) omschrijf op welke wijze jij invulling zou geven aan de workshops en het proces tot

  schetsontwerp

  een foto van een kunstwerk dat je gelukkig maakt (niet van jezelf) een foto van een werkstuk van jezelf (vertel hoe het tot stand is gekomen). Je aanmelding en een antwoord op bovenstaande vragen dient uiterlijk 24 oktober door ons te zijn

  ontvangen.

  De twee kunstenaars die worden geselecteerd voor het schetsontwerp ontvangen uiterlijk 29

  oktober 2012 bericht.

  Je kunt je presentatie indienen bij Chantal Gulickx, mailadres [email protected] Mocht je

  nog vragen hebben over de in te dienen bescheiden dan kun je die schriftelijk stellen via hetzelfde

  mailadres.

 • Bijlagen 41

  Bijlage G Tussentijds advies

  Provincie Noord-Brabant

  mevrouw A. van Tilburg

  Postbus 90151

  5200 MC s-HERTOGENBOSCH

  datum 6 november 2012 ons kenmerk erko/mgo b-001 betreft tussentijds verslag en advies

  Geachte mevrouw Van Tilburg,

  Graag bieden wij u op uw verzoek een tussentijds verslag en advies aan vooruitlopend op de

  eindrapportage begin 2013.

  In opdracht van bureau cultuur van de provincie Noord-Brabant voert het PON in 2012 binnen het

  kader van de Agenda van Brabant een project uit rond de versterking van de relatie

  Bedrijfsleven - Kunst en cultuur.

  De provincie beoogt met dit project in 2012 een beeld te krijgen van

  Welke kansen zich voordoen om de relatie tussen cultuur en bedrijfsleven te versterken Of en hoe de provincie hierin een rol kan nemen (bijvoorbeeld in het stimuleren van deze

  verbinding)

  Overzicht van activiteiten en resultaten Er zijn 21 interviews gehouden met sleutelpersonen uit het bedrijfsleven (bijlage 1). Hieruit blijkt

  dat het bedrijfsleven grote waarde toekent aan kunst en cultuur (out of the box denken, bijdrage

  aan leef- en vestigingsklimaat). Wel dient volgens hen deze bijdrage zo concreet mogelijk te zijn en

  vertaald te worden in n-op-n-relaties met wederzijds respect als uitgangspunt: een

  kunstenaar die van het bedrijfsleven houdt en er zich in verdiept, ontmoet een ondernemer die iets

  met kunst en cultuur heeft en ervan wil leren uit eigenbelang. De belangrijkste aanbevelingen uit

  de interviews zijn:

  Ontwikkel een strategisch traject en begin met een startbijeenkomst met de drie partijen over visie/doel en concrete aanpak. Deze aanbeveling hebben wij