geweld in relatie

Click here to load reader

 • date post

  13-Feb-2017
 • Category

  Documents

 • view

  225
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of geweld in relatie

 • Handreiking voor een regionaal

  handelingsprotocol Sluitende

  aanpak kindermishandeling

  Klaas Kooijman,

  Marjolein Oudhof

  Nederlands Jeugdinstituut / NJi

  Utrecht

  Maart 2009

 • 2

  Inhoud

  Inleiding ..3

  Aanleiding..........................................................................................................................3

  Doel ................................................................................................................................... 4

  Doelgroep.......................................................................................................................... 4

  Uitgangspunten van deze handreiking ........................................................................... 4

  Opbouw van de handreiking.............................................................................................5

  Instructie ..6

  Hoe de handreiking te gebruiken .................................................................................... 6

  De route van de handreiking naar een regionaal handelingsprotocol .......................... 6

  Bijlage: ..8

  Checklist regionaal handelingsprotocol Sluitende aanpak kindermishandeling........ 8

  Blok 1. Werken en samenwerken in beleid ..................................................................... 8

  Blok 2. Werken en samenwerken in de uitvoering........................................................10

  Blok 3. Implementatie: zorgen dat het werkt ................................................................13

  Bijlage: ....16

  Begripsverduidelijking: meldcode en protocol..............................................................16

 • 3

  Inleiding

  Aanleiding

  Bij een sluitende aanpak van kindermishandeling werken meerdere instanties samen

  rond kind en gezin. Snelle procedures, soepele communicatie, heldere verantwoorde-

  lijkheden en gezamenlijke inzet van expertise zijn cruciaal. Hiervoor is het noodzakelijk

  dat professionals en vrijwilligers weten hoe te handelen bij (vermoedens van)

  mishandeling n wie zij daarbij op welk moment kunnen inschakelen.

  Op individueel niveau moeten professionals weten wat zij zelf moeten kunnen (wat van

  hen verwacht wordt), en wanneer zij bij wie advies of consult moeten vragen c.q. naar

  wie zij kunnen verwijzen bij welk type problematiek of vraag. Op regionaal niveau

  dienen professionals en instellingen dit van elkaar te weten: waar kunnen zij anderen

  op aanspreken en waar kunnen anderen hen op aanspreken? Kortom: bij een sluitende

  aanpak van kindermishandeling gaat het om goed werken n goed samenwerken.

  De veronderstelling is dat het eigen handelen en de samenwerking worden

  vergemakkelijkt wanneer organisaties een gezamenlijk regionaal handelingsprotocol

  hanteren. Dit regionale protocol bevat afspraken over de kernvragen: Wie doet wat

  wanneer en is waarvoor verantwoordelijk? en Wie voert de regie op beleids- en

  uitvoeringsniveau? Een compleet regionaal handelingsprotocol Sluitende aanpak

  kindermishandeling bevat de volgende componenten:

  1. Op beleidsniveau: samenwerkingafspraken en een convenant

  2. Op uitvoeringsniveau:

  - Samenwerkingsafspraken rond signaleren, verwijzen en toeleiden, melden en

  zorgcordinatie

  - Een regionale meldcode (gericht op handelen bij een vermoeden van

  kindermishandeling)

  - Handelingsprotocollen voor de diverse betrokken instellingen

  3. Afspraken over implementatie: zorgen dat het werkt

  In schema:

 • 4

  Doel

  Doel van deze handreiking is het bieden van aanknopingspunten voor een per regio uit

  te werken, op maat gesneden handelingsprotocol Sluitende aanpak kindermishande-

  ling. De handreiking kan worden gebruikt ter toetsing van hetgeen regionaal al

  geregeld is en waar nodig leiden tot aanvullingen daarop.

  De resulterende regionale protocollen moeten vervolgens aantoonbaar tot snelle en

  goede (waar nodig: snellere en betere) acties leiden op het moment dat er zorgen over

  kinderen ontstaan, er al vermoedens van kindermishandeling zijn, of hulpverlening

  wordt ingezet.

  Doelgroep

  De handreiking is primair bedoeld voor regiocordinatoren Regionale aanpak

  kindermishandeling en, in het verlengde daarvan, voor de regionale regie- of

  stuurgroepen (met een participatie van gemeente, provincie en uitvoerende

  organisaties) die beleidsverantwoordelijk zijn voor de sluitende aanpak van

  kindermishandeling in de regio.

  De resulterende regionale handelingsprotocollen zijn bedoeld voor alle instellingen en

  beroepskrachten in de keten, die werken met kinderen van -9 maanden tot 19 jaar

  en/of hun (toekomstige) ouders.

  Uitgangspunten van deze handreiking

  Deze handreiking gaat uit van de volgende gedachtegang:

  Regios moeten, kunnen n willen zelf invulling geven aan een regionale sluitende

  aanpak van kindermishandeling in hun regio.

  Ook de daarbij behorende samenwerkingsafspraken tussen alle betrokken partners

  en de daarbij behorende producten moeten en kunnen het beste regionaal op maat

  worden gemaakt.

  Er zijn inmiddels in veel regios (aangestuurd door centrumgemeenten en /of

  provincies) al samenwerkingafspraken vastgelegd in plaatselijke of regionale

  convenanten, meldcodes en protocollen. Een regionaal handelingsprotocol moet

  hier zo goed mogelijk op aansluiten.

  Er zijn inmiddels ook diverse landelijke, sector- of beroepsgroepgerichte richtlijnen

  of meldcodes met betrekking tot kindermishandeling. Deze landelijke afspraken en

  producten zijn alle goed bruikbaar als uitgangspunt en toetsingskader voor

  regionale afspraken, en dienen daarvoor ook te worden gebruikt.

  Uiteindelijk is het dus de verantwoordelijkheid van de instellingen n zelfstandig

  werkende professionals in regios zelf, onder regie van de centrumgemeenten in

  samenwerking met provincies, om een samenhangend pakket van samenwerkingaf-

  spraken en daarbij behorende producten te maken.

  De handreiking wil hierbij behulpzaam zijn, door de hierna genoemde instrumenten en

  informatie aan te bieden.

 • 5

  Opbouw van de handreiking

  De handreiking bestaat uit drie onderdelen:

  1. De kern van de handreiking bestaat uit een beknopt model voor een regionaal

  handelingsprotocol. Dit model is opgedeeld in drie blokken: 1) Werken en

  samenwerken in beleid, 2) Werken en samenwerken in de uitvoering, 3)

  Implementatie: zorgen dat het werkt.

  2. Een nadere uitwerking van dit model is te vinden in de Checklist regionaal

  handelingsprotocol Sluitende aanpak kindermishandeling (zie bijlage). Hierin

  staan voor elk van de drie blokken meerdere resultaten en bijbehorende aandachts-

  en actiepunten geformuleerd. Aan de hand van deze checklist kunnen regios

  nagaan hoe voor hen de actuele situatie is wat betreft een sluitende aanpak van

  kindermishandeling, en betreffende welke lacunes eventueel nog actie nodig of

  gewenst is.

  3. Ten slotte bevat de handreiking uitgebreide digitale informatie, die - in aanvulling

  op en ter ondersteuning van de checklist - een selectie biedt van goede producten

  (richtlijnen, convenanten, meldcodes, handreikingen voor ketensamenwerking etc.)

  en good practices. Deze informatie is uitsluitend te raadplegen via de besloten

  website voor regiocordinatoren op www.aanpakkindermishandeling.nl. Het betreft

  korte teksten, met verwijzingen (links) naar meer gedetailleerde digitale

  informatie.

  Het model voor een regionaal handelingsprotocol Sluitende aanpak kindermishande-

  ling ziet er als volgt uit:

  Blok 1. Werken en samenwerken in beleid

  1. De regionale situatie is in kaart gebracht

  2. Er zijn samenwerkingafspraken gemaakt tussen alle betrokken partijen in de

  regio

  3. Er is een Convenant Regionale aanpak kindermishandeling gesloten met alle

  betrokken partijen

  Blok 2. Werken en samenwerken in de uitvoering

  Er zijn heldere, gezamenlijke en goed gecommuniceerde afspraken gemaakt over:

  1. Signalering, risicotaxatie, ernst- en veiligheidstaxatie

  2. Handelen bij zorgen en vermoedens: bespreekbaar maken en overleg

  3. Verwijzen, toeleiden en terugkoppelen

  4. Advies vragen en melden

  5. Hulp en bescherming

  6. Zorgcordinatie

  Blok 3. Implementatie: zorgen dat het werkt

  1. Er is sturing en regie vanuit gemeente en/of provincie

  2. Er is draagvlak gecreerd in de keten

  3. Het regionale handelingsprotocol is gemplementeerd en gevalueerd

  4. Het regionale handelingsprotocol is geborgd

  5. De instellingsprotocollen zijn gemplementeerd en gevalueerd

  6. Er zijn afspraken gemaakt over deskundigheidsbevordering in de regio en er is

  kwalitatief goede scholing georganiseerd

 • 6

  Instructie

  Hoe de handreiking te gebruiken

  1. Allereerst bekijkt de cordinator samen met de regionale regie- of stuurgroep het

  model en gaat vervolgens - waar nodig en gewenst in de checklist systematisch de

  geformuleerde resultaten en bijbehorende aandachts- en actiepunten na. Van

  belang hierbij is dat in de regionale stuurgroep of het regionaal samenwerkingsver-

  band alle relevante partijen in de keten zijn betrokken. De regiocordinator speelt

  een belangrijke uitvoerende rol, ondersteund door de implementatieadviseur van

  het NJi.

  2. Als de regionale stuurgroep of het regionaal samenwerkingsverband vaststelt dat op

  een of meer aspecten de regionale samenwerking c.q. de sluitende aanpak van

  kindermishandeling lacunes vertoont, raadpleegt men de digitale bijlagen om te

  zien welke informatie, producten of good practices op dit gebied voorhanden zijn.

  3. Omwille van de praktische bruikbaarheid en leesbaarheid is de kern van de

  handreiking (het model) beknopt gehouden. De checklist in de bijlage biedt de

  mogelijkheid om het model diepgaander te bestuderen voor de eigen regio. Uit de

  onderliggende informatie op de website is vervolgens nog specifiekere kennis te

  halen, vanuit de gedachte: laat informatie die u niet nodig heeft voor wat die is.

  Betrokken partijen in de regio kunnen dit alles gebruiken (ter toetsing of als

  inspiratie) bij het verbeteren van eigen beleid en uitvoering, of voor het maken van

  nog ontbrekende regionale producten. De implementatieadviseur van het

  Nederlands Jeugdinstituut kan hierbij ondersteuning bieden.

  De route van de handreiking naar een regionaal handelingsprotocol

  De route van deze handreiking naar een feitelijk en functionerend regionaal

  handelingsprotocol ziet er (idealiter) als volgt uit:

  Bij het uitwerken en invoeren van het regionale handelingsprotocol richten de

  regiocordinatoren zich in de eerste plaats op uitvoerende organisaties, op het

  niveau van de professionals. Na het gezamenlijk vaststellen van lacunes wordt

  professionals uit verschillende instellingen in de regio gevraagd actief mee te

  werken aan het opstellen van de regionale afspraken.

  Bestuurders van de betrokken instanties dienen de professionals de ruimte te geven

  om tot - tot dan toe wellicht ongebruikelijke - samenwerkingsafspraken te komen.

  Afspraken die tot aantoonbare positieve resultaten leiden worden door de

  bestuurders bekrachtigd in het regionale handelingsprotocolN

  .

  De implementatieadviseurs van het Nederlands Jeugdinstituut begeleiden de

  regiocordinatoren bij het vervullen van hun rol. De cordinatoren worden

  toegerust met implementatiestrategien voor een regionale invoering van de

  afspraken en het protocol.

  N

  Informatie over hoe kan worden bepaald of positieve resultaten worden geboekt is te vinden op het besloten

  deel voor regiocordinatoren van www.aanpakkindermishandeling.nl, rubriek Implementatie: zorgen dat het

  werkt.

 • 7

  Het ministerie voor Jeugd en Gezin zal de betrokken sectoren en beroepsgroepen

  actief stimuleren om het gebruik van het regionale handelingsprotocol vast te leggen

  in hun kwaliteitscriteria. Betrokken Inspecties kunnen vervolgens toezien op het

  gebruik ervan.

 • 8

  Bijlage:

  Checklist regionaal handelingsprotocol Sluitende aanpak kindermishandeling

  Blok 1. Werken en samenwerken in beleid

  Resultaten

  1. De regionale situatie is in kaart gebracht

  2. Er zijn samenwerkingafspraken tussen alle betrokken partijen in de

  regio

  3. Er is een Convenant Regionale aanpak kindermishandeling met alle

  betrokken partijen

  (De bolletjes zijn uit te voeren acties behorend bij het genoemde resultaat)

  1. De regionale situatie is in kaart gebracht

  Gebruik hiervoor de al voorhanden zijnde gegevens uit de eerder uitgevoerde

  Startfoto Regionale aanpak kindermishandeling met betrekking tot:

  o Al bestaande regionale samenwerkingsverbanden/ convenanten

  o Al bestaande regionale verwijsprotocollen en afspraken betreffende

  samenwerking en informatie-uitwisseling in de keten

  o Wat goed en minder goed werkt in de regionale keten. Waar moet samenwer-

  king tussen schakels worden verbeterd? Waar zitten lacunes?

  2. Er zijn samenwerkingsafspraken tussen alle betrokken partijen in de

  regio

  Zorg voor een goed werkende beleidsstructuur in de regio voor een gezamenlijke,

  sluitende aanpak van kindermishandeling (bijv. een regionale regie- of

  stuurgroep Jeugdbeleid of Aanpak Kindermishandeling)

  Geef prioriteit aan een verscherpte ketenaanpak (om versplintering in de aanpak

  van kindermishandeling tegen te gaan)

  Betrek alle relevante organisaties bij dit overleg c.q. bij beleidsafspraken over een

  gezamenlijke aanpak van kindermishandeling

  Maak samenwerkingsafspraken tussen organisaties in de hele keten van

  signalering, (vroegtijdige) interventies en gendiceerde zorg

  (Voor de concrete invulling hiervan, zie blok 2)

 • 9

  Maak afspraken over een regionaal registratiesysteem

  Zorg hierbij voor aansluiting bij bredere regionale afspraken in het kader van

  CJG, EKD, ZAT, VIRO

  Zorg eveneens voor aansluiting bij bredere regionale afspraken over de aanpak

  van huiselijk geweld

  Geef in de regionale beleidsstructuur en samenwerkingsafspraken speciale

  aandacht aan de rol van het BJZ/AMK

  3. Er is een Convenant Regionale Aanpak Kindermishandeling met alle

  betrokken partijen afgesloten

  Stel gezamenlijke, bij voorkeur SMARTIE=P

  geformuleerde, doelen vast

  Verwerk alle hierboven onder 2 genoemde aspecten in het convenant

  (samenwerkingsafspraken)

  Beschrijf de wijze waarop de samenwerkingsafspraken worden uitgevoerd

  Beschrijf de wijze en het tijdstip waarop overleg plaatsvindt:

  o afspraken over een regelmatig gestructureerd beleidsoverleg tussen

  instellingen

  o afspraken over een regelmatig gestructureerd uitvoeringsoverleg tussen

  instellingen

  Maak afspraken over hoe knelpunten en aanbevelingen vanuit de uitvoering

  worden vertaald naar beleidsniveau

  Zorg dat alle betrokken partijen het Convenant ondertekenen

  Ga na of alle organisaties de verantwoordelijkheid nemen om het Convenant

  intern te borgen

  Maak ten aanzien van het Convenant afspraken over:

  o wie is verantwoordelijk voor de monitoring en evaluatie?

  o wie is verantwoordelijk is voor controle van en het aanspreken op taken?

  o wie is verantwoordelijk voor het eventueel bijstellen van afspraken?

  o welke eventuele sancties kunnen, bij het niet nakomen van afspraken, worden

  opgelegd en door wie?

  O

  Afkortingen: CJG = Centra voor Jeugd en Gezin; EKD = Elektronisch Kind Dossier; ZAT = Zorg- en Advies

  Team; VIR = Verwijs Index Risicojongeren; BJZ = Bureau Jeugdzorg; AMK = Advies- en Meldpunt

  Kindermishandeling P

  SMARTIE = Specifiek, Meetbaar, Acceptabel, Realistisch, Tijdsgebonden, Inspirerend en Engagerend

 • 10

  Blok 2. Werken en samenwerken in de uitvoering

  Resultaten

  Er zijn heldere, gezamenlijke en goed gecommuniceerde afspraken gemaakt

  over:

  1. Signalering, risicotaxatie, ernst- en veiligheidstaxatie

  2. Handelen bij zorgen en vermoedens: bespreekbaar maken en overleg

  3. Verwijzen, toeleiden en terugkoppelen

  4. Advies vragen en melden

  5. Hulp en bescherming

  6. Zorgcordinatie

  1. Signaleren, risicotaxatie, ernst- en veiligheidstaxatie

  Besteed aandacht aan de volgende deelresultaten en onderneem zo nodig actie:

  Voor alle betrokken instellingen en beroepskrachten is duidelijk welke

  rol/verantwoordelijkheden zij hebben bij signalering en bij de taxatie van risicos,

  ernst en veiligheid van het kind

  Elke instelling c.q. beroepskracht gebruikt de bij hun rol passende, best mogelijke

  instrumenten en methoden voor signalering van risicos op kindermishandeling,

  feitelijke kindermishandeling en taxatie van veiligheid van het kind

  Er is uniformiteit en transparantie in de hiervoor gebruikte instrumenten

  Beroepskrachten zijn deskundig in het toepassen van deze instrumenten en

  methoden

  2. Handelen bij zorgen en vermoedens: bespreekbaar maken en overleg

  Besteed aandacht aan de volgende deelresultaten en onderneem zo nodig actie:

  Voor alle betrokken instellingen en beroepskrachten is duidelijk welke

  rol/verantwoordelijkheden zij hebben in het handelen bij (verschillende maten

  van ernst van) signalen van kindermishandeling

  Beroepskrachten zijn, naar gelang hun rol en verantwoordelijkheid, deskundig in

  het bespreekbaar maken van zorgen en vermoedens bij ouders en/of kinderen

  Elke instelling c.q. beroepskracht heeft mogelijkheden voor intern overleg (in

  team en/of met aandachtsfunctionaris) bij zorgen of vermoedens

  Elke instelling c.q. beroepskracht heeft mogelijkheden voor extern overleg bij

  zorgen of vermoedens en heeft daarover duidelijke (samenwerkings)afspraken

  met externe partners in de keten (waaronder het BJZ/AMK)

  Afspraken op dit gebied sluiten aan bij bredere regionale afspraken in het kader

  van huiselijk geweld, CJG, EKD, ZAT en VIR

  Zaken als meldrecht en privacyaspecten m.b.t. informatie-uitwisseling zijn

  bekend bij alle beroepskrachten

 • 11

  3. Verwijzen, toeleiden en terugkoppelen

  Besteed aandacht aan de volgende deelresultaten en onderneem zo nodig actie:

  Voor alle betrokken instellingen en beroepskrachten is duidelijk welke

  rol/verantwoordelijkheden zij hebben bij verwijzen, toeleiden en terugkoppelen

  Afspraken hieromtrent zijn vastgelegd in (protocollen met) verwijs- en

  consultatieroutes, eventueel met (digitale) routekaart

  Knelpunten en aanbevelingen vanuit de uitvoering worden vertaald naar

  beleidsniveau en worden daar opgepakt

  Afspraken op dit gebied sluiten aan bij bredere regionale afspraken in het kader

  van huiselijk geweld, CJG, EKD, ZAT en VIR

  Zaken als meldrecht en privacyaspecten m.b.t. informatie-uitwisseling zijn

  bekend bij alle beroepskrachten

  4. Advies vragen en melden

  Besteed aandacht aan de volgende deelresultaten en onderneem zo nodig actie:

  Er zijn in de regio heldere en onderling gecommuniceerde afspraken over advies

  vragen en melden (bij vermoedens) van kindermishandeling bij het AMK

  Hierbij is duidelijkheid over functie, rol en positie van het AMK ten opzichte van

  de rollen en positie van het Advies- en Steunpunt Huiselijk Geweld, de Raad voor

  de Kinderbescherming en de politie

  Deze afspraken (gekoppeld aan die onder punt 1, 2 en 3 van dit blok) zijn

  vastgelegd in een regionale meldcode voor handelen bij (vermoedens van)

  kindermishandeling

  Elke instelling heeft een instellingsprotocol voor handelen bij (vermoedens van)

  kindermishandeling ontwikkeld en ingevoerd (zie verder blok 3, punt 5)

  De regionale meldcode en instellingsprotocollen sluiten aan bij landelijke

  sectorale en/of beroepsgerichte meldcodes en richtlijnen

  De regionale meldcode en instellingsprotocollen sluiten aan bij actuele wetgeving

  betreffende privacy en bij privacyreglementen van instellingen zelf

  De regionale meldcode en instellingsprotocollen besteden ook aandacht aan

  preventie van c.q. handelen bij vermoedens van meisjesbesnijdenis (o.a. het

  landelijk gespreksprotocol)

  De regionale meldcode en de instellingsprotocollen zijn voorzien van een

  (digitale) routekaart, waarin is aangegeven welke (consulterende) stappen

  professionals moeten volgen en waarin tevens een sociale kaart met namen van

  instellingen, contactpersonen en bereikbaarheidsgegevens is opgenomen

  Afspraken op dit gebied sluiten aan bij bredere regionale afspraken in het kader

  van huiselijk geweld, CJG, EKD, ZAT, VIR en de rol van BJZ/ AMK

  Zaken als meldrecht en privacyaspecten m.b.t. advies vragen en melden zijn

  bekend bij alle beroepskrachten.

 • 12

  5. Hulp en bescherming

  Besteed aandacht aan de volgende deelresultaten en onderneem zo nodig actie:

  Er zijn duidelijke en gecommuniceerde afspraken vastgelegd over de rol en

  verantwoordelijkheden van de diverse instellingen in de regio wat betreft te

  verlenen zorg, hulp en bescherming

  Er zijn duidelijke en gecommuniceerde samenwerkingsafspraken vastgelegd

  tussen voorliggende voorzieningen (waaronder het CJG), BJZ/AMK en

  voorzieningen voor gendiceerde zorg en jeugdbescherming

  Bij deze afspraken wordt aangesloten bij ontwikkelingen en opbrengsten van

  LAAKQ

  en Beter BeschermdR

  6. Zorgcordinatie

  Besteed aandacht aan de volgende deelresultaten en onderneem zo nodig actie:

  Er zijn duidelijke en gecommuniceerde afspraken vastgelegd over de drie taken

  van zorgcordinatie:

  1. besluiten tot cordinatie van zorg, na vaststelling van de zorgbehoefte en

  raadpleging van het zorgadviesteam of ander multidisciplinair overleg;

  2. de zorg cordineren, inclusief zo nodig (bij meer, zwaardere en complexere

  problematiek of vastlopende zorgverlening) opschalen en eventueel inzetten

  van afzonderlijke procescordinatie en / of doorzettingsmacht;

  3. afschalen, evalueren en volgen

  Het is duidelijk wie de zorgcordinatie uitvoert (bijv. JGZ en/of schoolmaat-

  schappelijk werk op gemeentelijk niveau, Bureau Jeugdzorg bij gendiceerde zorg

  of maatregel voor jeugdbescherming of reclassering)

  De zorgcordinatie voldoet aan de nodige kwaliteitscriteria (zie informatie op

  www.aanpakkindermishandeling.nl, besloten deel voor de regiocordinatoren)

  Q

  LAAK = Landelijk Actieprogramma Aanpak Kindermishandeling R

  Beter Beschermd = programma met als doel de kwaliteit van de jeugdbescherming te vergroten

 • 13

  Blok 3. Implementatie: zorgen dat het werkt

  Resultaten

  1. Er is sturing en regie vanuit de gemeente in samenwerking met de

  provincie

  2. Er is draagvlak gecreerd in de keten

  3. Het regionaal handelingsprotocol is gemplementeerd en gevalueerd

  4. Het regionaal handelingsprotocol is geborgd

  5. De instellingsprotocollen zijn gemplementeerd en gevalueerd

  6. Er zijn afspraken gemaakt over deskundigheidsbevordering en er is

  kwalitatief goede scholing georganiseerd

  (De bolletjes zijn uit te voeren acties behorend bij het genoemde resultaat)

  1. Er is sturing en regie vanuit de gemeente in samenwerking met de

  provincie

  Actiepunten specifiek voor gemeente en/of provincie:

  Neem het initiatief voor een implementatieplan van het regionaal handelingspro-

  tocol

  Wijs een organisatie aan die verantwoordelijk is voor het implementatietraject en

  voor cordinatie- en ondersteuningstaken

  Financier (aanvullend) ontwikkel-, implementatie-, monitor- en scholingsactivi-

  teiten waar nodig en mogelijk

  Zie er op toe (bijv. in subsidiecontracten) dat instellingen een protocol

  kindermishandeling opnemen in het hun kwaliteitsbeleid

  Bevorder aansluiting bij het bredere beleid t.a.v. huiselijk geweld, CJG, EKD,

  ZAT, VIR, BJZ/AMK, LAAK en Beter Beschermd

  2. Er is draagvlak gecreerd in de keten

  Betrek alle relevante partijen (management en uitvoerenden) bij de ontwikkeling

  van het regionale handelingsprotocol

  Sluit aan bij al bestaande instellingsprotocollen binnen de regio

  Sluit aan bij samenwerkingsafspraken die in de regio al bestaan rondom de

  aanpak van kindermishandeling

  3. Het regionale handelingsprotocol is gemplementeerd en gevalueerd

  Maak met alle betrokken partijen afspraken over:

  Een stapsgewijze introductie, begeleiding van afspraken en evaluatie

  Het verstrekken van informatie over het regionale handelingsprotocol aan alle

  instellingen c.q. beroepskrachten (bv. door middel van informatiebijeenkomsten)

 • 14

  Het aanstellen van een aandachtsfunctionaris binnen elke instelling, die o.a.

  implementatie en borging van het regionale handelingsprotocol als taak heeft

  Het organiseren van een vraagbaak voor alle betrokken instellingen en

  beroepskrachten voor vragen rondom het regionale handelingsprotocol

  Hoe gevalueerd gaat worden en aan de hand van welke registratie- en

  monitoractiviteiten (zowel regionaal als binnen de betrokken instellingen)

  Het uivoeren van een praktijktoets:

  a) Worden afspraken nagekomen?

  b) Wat zijn de conclusies over de bruikbaarheid van het regionale handelings-

  protocol?

  c) Leidt het regionaal handelingsprotocol tot aantoonbaar snellere en betere

  acties vanaf het moment dat er zorgen over kinderen ontstaan of er vermoe-

  dens van kindermishandeling zijn?

  d) Zijn eventueel bijstellingen nodig?

  e) Worden getoetste werkzame bestanddelen geborgd?

  4. Het regionale handelingsprotocol is geborgd

  Maak gezamenlijk met alle betrokken partijen afspraken over:

  Wie verantwoordelijk is voor de cordinatie rondom de borging; zorg hierbij voor

  een duidelijke afstemming met afspraken vastgelegd in het Convenant (zie blok 1,

  punt 3)

  Het actueel houden van het protocol. Maak hierover met elkaar werkafspraken en

  wijs taakverantwoordelijken aan

  Zorg dat wegvallende sleutelpersonen worden vervangen en contacten en kennis

  geborgd worden voor alle ketenpartners

  Onderhoud een monitorsysteem

  Zorg voor een jaarlijkse evaluatie, rapportage en financile verantwoording

  5. De instellingsprotocollen zijn gemplementeerd en gevalueerd

  Besteed aandacht aan de volgende deelresultaten en onderneem zo nodig actie:

  Alle beroepskrachten zijn op de hoogte van en in staat om het eigen

  instellingsprotocol toe te passen

  Binnen elke instelling is de functie van aandachtsfunctionaris ingevuld

  Beroepskrachten zijn voldoende geschoold, ook in gespreksvaardigheden

  Zaken als meldrecht en privacyaspecten m.b.t. informatie-uitwisseling zijn

  bekend bij alle beroepskrachten

  Beroepskrachten hebben voldoende tijd om het instellingsprotocol uit te voeren

  Er is beleid op het gebied van veiligheid en ondersteuning van de beroepskrach-

  ten

  Het protocol is actueel en werkafspraken en aangewezen taakverantwoordelijken

  zijn helder

 • 15

  Het is duidelijk wie verantwoordelijk is voor het monitoren en waarborgen van

  het gebruik van het protocol

  Er is een registratiesysteem volgens de afspraken die zijn vastgelegd in het

  Convenant (zie blok 1, punt 3)

  Ketenpartners zijn op de hoogte van het protocol

  Clinten zijn op de hoogte van het instellingsbeleid rondom kindermishandeling

  6. Er zijn afspraken gemaakt over deskundigheidsbevordering in de regio

  en er is kwalitatief goede scholing georganiseerd

  Zie hiervoor de handreiking Scholingsplan Regionale aanpak kindermishandeling

  van het Nederlands Jeugdinstituut (www.aanpakkindermishandeling.nl, besloten

  deel voor regiocordinatoren)

 • 16

  Bijlage:

  Begripsverduidelijking: meldcode en protocol

  Er zijn in de afgelopen jaren diverse meldcodes en protocollen kindermishandeling

  ontwikkeld. Zowel voor beroepsgroepen als voor bepaalde sectoren of werkvelden.

  Overigens is de terminologie af en toe verwarrend. Daarom hier een definitie van

  termen zoals wij die hanteren:

  Een meldcode is een algemene richtlijn, d.w.z. een document met aanbevelingen,

  adviezen en handelingsinstructies ter ondersteuning van professionals, gericht op

  het doeltreffend en doelmatig handelen bij vermoedens van kindermishandeling.

  Een regionale meldcode is een meldcode voor professionals die werkzaam zijn in

  een bepaalde regio. De aanbevelingen, adviezen en instructies voor handelen bij

  vermoedens van kindermishandeling zijn gebaseerd op gezamenlijke afspraken van

  regionale partijen.

  Een protocol is een vertaling en concretisering van een meldcode naar

  instellingsniveau of de lokale situatie van de professional. Het gaat hier om een

  stappenplan waarin duidelijk en gedetailleerd is vastgelegd hoe beroepskrachten

  dienen om te gaan met vermoedens van kindermishandeling: wie moet wanneer en

  hoe handelen op de werkplek.

  Een regionaal handelingsprotocol bevat op regionaal niveau vastgelegde, tussen

  alle betrokken partijen afgestemde, afspraken over een regionaal sluitende aanpak

  van kindermishandeling. Deze afspraken bestaan uit drie componenten:

  - samenwerkingafspraken op beleidsniveau (een convenant)

  - samenwerkingafspraken op uitvoeringsniveau (inzake signaleren, handelen,

  verwijzen/toeleiden, advies vragen en melden, hulp en bescherming en

  zorgcordinatie), inclusief een regionale meldcode

  - afspraken over implementatie en borging