UNIVERSITEIT GENT FACULTEIT ECONOMIE EN BEDRIJFSKUNDE PrOF+ Patient Room Of the Future SHM Sociale...

download UNIVERSITEIT GENT FACULTEIT ECONOMIE EN BEDRIJFSKUNDE PrOF+ Patient Room Of the Future SHM Sociale Huisvestingsmaatschappij

If you can't read please download the document

 • date post

  20-Jun-2020
 • Category

  Documents

 • view

  0
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of UNIVERSITEIT GENT FACULTEIT ECONOMIE EN BEDRIJFSKUNDE PrOF+ Patient Room Of the Future SHM Sociale...

 • UNIVERSITEIT GENT

  FACULTEIT ECONOMIE EN BEDRIJFSKUNDE

  ACADEMIEJAAR 2014 – 2015

  Businessmodelontwikkeling van een zorgproeftuin: een verkennend onderzoek voor AIPA

  Masterproef voorgedragen tot het bekomen van de graad van Master of Science in de Handelswetenschappen

  Pieter-Jan Dumolein

  onder leiding van Prof. Johan Verrue

 • i

  Vertrouwelijkheidsclausule

  Ondergetekende verklaart dat de inhoud van deze masterproef mag geraadpleegd en/of gereproduceerd worden, mits bronvermelding. Pieter-Jan Dumolein

 • ii

  Voorwoord

  Met deze masterproef sluit ik mijn master Strategisch management binnen de opleiding

  Handelswetenschappen aan de Universiteit van Gent af. In dit werk werd gebruik gemaakt van

  alle opgedane kennis en verworven competenties doorheen de opleiding.

  Hieronder volgt een onderzoek voor een van de zes zorgproeftuinen in Vlaanderen, namelijk

  AIPA. De afkorting AIPA staat voor Ageing In Place Aalst en zal doorheen dit werk in z'n

  afgekorte vorm gebruikt worden. Het ganse onderzoek zelf werd naast mezelf ook gevoerd door

  twee medestudenten.

  De focus doorheen het werk ligt op twee aspecten: enerzijds is er het onderzoek gevoerd in

  functie van het businessmodel van AIPA, anderzijds werd het volledige onderzoek gebaseerd

  op de BM-SEO methodologie die hieronder uitvoerig zal worden toegelicht. Vooraf dient te

  worden gezegd dat BM-SEO een werktitel is voor een methodologie die is opbouw is. Op het

  einde is deze methodologie geëvalueerd na ze te hebben toegepast op de zorgproeftuin AIPA.

  Er wordt in de tekst geregeld gebruik gemaakt van Engelse termen. Er is besloten om deze

  termen niet te vertalen, aangezien deze termen ook in andere literatuur worden gehanteerd.

  Het was voor mij een genoegen om onderzoek te mogen voeren rond dit onderwerp aangezien

  het project op zich relatief uniek is in zijn soort.

  Ik wil van dit voorwoord gebruik maken om mijn promotor dhr. Johan Verrue en tevens zijn

  assistenten Hanne Boelaert en Laurens Vandeweghe te bedanken voor hun constructieve

  feedback en ondersteuning tijdens het onderzoek. Daarnaast wil ik ook alle medewerkers en

  platformpartners van AIPA bedanken voor hun vrijwillige medewerking tijdens het onderzoek en

  voor het delen van hun kennis. Vervolgens wil ik ook mevr. Ingrid Walry bedanken voor het

  verlenen van onderzoeksruimte en de vrijwillige begeleiding en input tijdens het onderzoek.

  Haar netwerk heeft voor ons vele deuren geopend, die zonder deze opportuniteit misschien

  nooit zouden opengaan. Ook mijn ouders wil ik bedanken voor hun steun tijdens mijn studies.

  Tot slot wil ik mijn twee medestudenten, Mattias Gosiau en Jonas Heirman bedanken voor de

  goede samenwerking doorheen het onderzoek.

 • iii

  Inhoudstabel

  Inhoud

  1 Inleiding ............................................................................................................................... 1

  2 Businessmodellen ............................................................................................................... 2

  2.1 Oorsprong .................................................................................................................... 2

  2.2 Definitie ........................................................................................................................ 2

  2.3 Gerelateerde begrippen BM ......................................................................................... 5

  2.3.1 Strategy vs BM ...................................................................................................... 5

  2.3.2 Value chain vs BM ................................................................................................ 5

  2.3.3 Eco systemen vs BM ............................................................................................. 7

  2.3.4 BM innovatie vs BM .............................................................................................. 9

  2.4 BM - Componenten .................................................................................................... 10

  2.4.1 Activity system perspective ................................................................................. 10

  2.4.2 Key activities ....................................................................................................... 11

  2.4.3 Key resources ..................................................................................................... 12

  2.4.4 Value ................................................................................................................... 12

  2.4.5 BM - SEO ............................................................................................................ 14

  3 Living labs ......................................................................................................................... 16

  4 Methodologie ..................................................................................................................... 18

  4.1 Case Study Research ................................................................................................ 18

  4.2 Onderzoeksvragen, -doel en probleemstelling............................................................ 20

  4.3 Casebeschrijving zorgproeftuin AIPA ......................................................................... 23

  4.4 Onderzoeksopzet ....................................................................................................... 27

  4.5 Validiteit en betrouwbaarheid ..................................................................................... 31

  4.6 Beperkingen van het onderzoek ................................................................................. 33

  5 Resultaten ......................................................................................................................... 35

  5.1 Segmentatie ............................................................................................................... 35

 • iv

  5.2 BM-SEO: huidig businessmodel van AIPA ................................................................. 37

  5.2.1 Businessmodel ‘Scan’ ......................................................................................... 37

  5.3 BM-SEO: Evaluatie & Optimalisatie BM ..................................................................... 53

  5.4 BM-SEO: kritische reflectie ......................................................................................... 64

  5.5 Duurzame scenario’s .................................................................................................. 67

  6 Discussie (praktijk linken aan literatuur) ............................................................................ 70

  7 Conclusie .......................................................................................................................... 72

  8 Woordenlijst ...................................................................................................................... 74

  9 Bibliografie ........................................................................................................................ 75

  10 Bijlage ............................................................................................................................ 80

  10.1 Adaptatie planevaluatie KIO ....................................................................................... 80

  10.2 Dataverzameling interviews ........................................................................................ 82

  10.3 Datamatrix interne documenten ................................................................................. 84

 • v

  Lijst met afkortingen

  AIPA Aging In Place Aalst

  Pro Domo Proef-, Doorgroei- en Demowoning

  LIATO Lage Impact Assistieve Technologie bij Ouderen

  DIOTTO Democratisering van Internet-Of-Things in de ThuisOmgeving van senioren

  PrOF+ Patient Room Of the Future

  SHM Sociale Huisvestingsmaatschappij

  ZIC vzw Zorginnovatiecluster

  BM-SEO Businessmodel Scan – Evaluate – Optimize

  IWT agentschap voor Innovatie door Wetenschap en Technologie

  KMO Kleine en Middelgrote Ondernemingen

  IP Intellectual property

  WZC Woonzorgcentra

  USP Unique Selling Proposition

  BM Businessmodel

 • vi

  Lijst van tabellen en figuren

  Figuur 2.1 Value chain van Porter __________________________________________________________________ 6

  Figuur 2.2 Data model framework BM-SEO _________________________________________________________ 15

  Figuur 3.1 Quadruple helix model _________________________________________________________________ 16

  Figuur 4.1: Schematische voorstelling structuur Zorginnovatieruimte Vlaanderen (IWT 2013) _________________ 24

  Figuur 4.2 Foto huidige opbouw AIPA ______________________________________________________________ 25

  Figuur 4.3 Gebruikte nodes in Nvivo _______________________________________________________________ 30

  Figuur 5.1: Samenstelling van het panel ______________________________________________________