UNIVERSITEIT GENT FACULTEIT ECONOMIE EN PrOF+ Patient Room Of the Future SHM Sociale...

download UNIVERSITEIT GENT FACULTEIT ECONOMIE EN PrOF+ Patient Room Of the Future SHM Sociale Huisvestingsmaatschappij

of 88

 • date post

  20-Jun-2020
 • Category

  Documents

 • view

  0
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of UNIVERSITEIT GENT FACULTEIT ECONOMIE EN PrOF+ Patient Room Of the Future SHM Sociale...

 • UNIVERSITEIT GENT

  FACULTEIT ECONOMIE EN BEDRIJFSKUNDE

  ACADEMIEJAAR 2014 – 2015

  Businessmodelontwikkeling in een zorginnovatieproject:

  een verkennend onderzoek voor de zorgproeftuin AIPA

  Masterproef voorgedragen tot het bekomen van de graad van

  Master of Science in de Handelswetenschappen

  Mattias Gosiau

  onder leiding van

  Prof. Johan Verrue

 • i

  Vertrouwelijkheidsclausule

  Ondergetekende verklaart dat de inhoud van deze masterproef mag geraadpleegd en/of gereproduceerd

  worden, mits bronvermelding.

  Mattias Gosiau

 • ii

  Voorwoord

  Als sluitstuk van mijn opleiding handelswetenschappen liep ik een geïntegreerde stage bij Sebeco in

  Gentbrugge, waar ik samen met twee collega-studenten een onderzoek deed rond een nieuwe business

  model methodologie in een zorginnovatieproject. Onze stagementor engageerde zich samen met

  enkele andere organisaties om tijdens een drie jaar durende subsidieperiode de organisatie van de

  zorgproeftuin AIPA op zich te nemen. AIPA is een recent project waarbij organisaties uit

  verschillende sectoren, samen met de academische wereld en de eindgebruiker, innovaties in de

  ouderenzorg willen bewerkstelligen.

  In het midden van dit project hebben we gedurende vijftien weken een kwalitatief, verkennend

  onderzoek gevoerd om inzichten te verwerven rond het business model van de zorgproeftuin. De

  nieuwe BM-SEO (Business Model – Scan Evaluate Optimize) methodiek laat toe om op strategisch

  niveau de cruciale bouwstenen en relaties van een business model in kaart te brengen. Aan de hand

  van interviews, observaties en grondig deskresearch werd informatie verzameld om tot de juiste

  inzichten te komen. Zo kwamen we ook tot een evaluatie en optimalisatie van het business model.

  Daarnaast werden zowel enkele aanbevelingen geformuleerd voor de methodologie als voor de

  toekomst van de zorgproeftuin. We hopen met deze studie bij te dragen aan de constructvaliditeit van

  deze nieuwe methodiek en een aanzet te geven voor verder onderzoek. De synthese van deze

  stageperiode en dit onderzoek is deze masterproef.

  Om deze masterscriptie tot een goed einde te brengen, kon ik rekenen op de steun en medewerking

  van een aantal mensen. In de eerste plaats bedank ik mijn vader, moeder en vriendin om, naast morele

  steun, als klankbord te fungeren en teksten te reviseren doorheen deze periode. Ook mijn twee collega-

  studenten, Jonas Heirman en Pieter-Jan Dumolein, wil ik bedanken. Samen konden we vaak van

  gedachten wisselen en vormden we een complementair team. Ik bedank ook graag alle respondenten

  en gesprekspartners bedanken voor hun bereidwillige medewerking. Daarnaast ben ik mijn promotor,

  professor Johan Verrue en zijn assistenten, Hanne Boelaert en Laurens Vandeweghe, dankbaar voor de

  nuttige tips rond het onderzoek en het hanteren van de methodologie. Tenslotte wil ik mijn

  stagementor Ingrid Walry, CEO van Sebeco, speciaal bedanken om mij de kans te bieden om mee te

  werken aan een interessant project in een stimulerende omgeving, om inhoudelijke inzichten en advies

  rond het onderzoek aan te leveren en mij daarnaast ook veel bij te leren op professioneel gebied.

 • iii

  Inhoudstabel

  Inhoud

  Voorwoord .............................................................................................................................................. ii

  Inhoudstabel ........................................................................................................................................... iii

  1 Inleiding........................................................................................................................................... 1

  2 Businessmodellen ............................................................................................................................ 2

  2.1 Oorsprong ................................................................................................................................ 2

  2.2 Definitie ................................................................................................................................... 2

  2.3 Gerelateerde begrippen BM .................................................................................................... 4

  2.3.1 Strategy vs BM ................................................................................................................ 4

  2.3.2 Value chain vs BM .......................................................................................................... 5

  2.3.3 Eco systemen vs BM ....................................................................................................... 6

  2.3.4 BM innovatie vs BM ....................................................................................................... 8

  2.4 BM - Componenten ............................................................................................................... 10

  2.4.1 Activity system perspective ........................................................................................... 10

  2.4.2 Key activities ................................................................................................................. 11

  2.4.3 Key resources ................................................................................................................ 11

  2.4.4 Value ............................................................................................................................. 12

  2.4.5 BM - SEO ...................................................................................................................... 13

  3 Living labs ..................................................................................................................................... 15

  4 Methodologie ................................................................................................................................. 17

  4.1 Case Study Research ............................................................................................................. 17

  4.2 Onderzoeksvragen, -doel en probleemstelling ...................................................................... 19

  4.3 Casebeschrijving zorgproeftuin AIPA .................................................................................. 22

  4.4 Onderzoeksopzet ................................................................................................................... 26

  4.4.1 Inleiding ......................................................................................................................... 26

  4.4.2 Selectie case .................................................................................................................. 26

 • iv

  4.4.3 Methodologie ................................................................................................................. 26

  4.4.4 Datacollectie .................................................................................................................. 27

  4.4.5 Data analyse .................................................................................................................. 28

  4.5 Validiteit en betrouwbaarheid ............................................................................................... 30

  4.6 Beperkingen van het onderzoek ............................................................................................ 32

  5 Resultaten ...................................................................................................................................... 34

  5.1 Segmentatie ........................................................................................................................... 34

  5.2 BM-SEO: huidig businessmodel van AIPA .......................................................................... 36

  5.2.1 Businessmodel ‘Scan’ ................................................................................................... 36

  5.3 BM-SEO: Evaluatie & Optimalisatie BM ............................................................................. 51

  5.4 BM-SEO: kritische reflectie .................................................................................................. 62

  5.5 Duurzame scenario’s ............................................................................................................. 64

  6 Discussie ........................................................................................................................................ 67

  7 Conclusie ....................................................................................................................................... 68

  8 Woordenlijst .................................................................................................................................. 70

  9 Bibliografie .................................................................................................................................... 71

  10 Bijlage ....................................................................................................................................... 75

  10.1 Adaptatie planevaluatie KIO .......