Twijfels Groep-één en PF over bindend studieadvies open brief van dinsdag 3 juni. De TU/e wil...

of 16 /16
5 juni 2008 / jaargang 50 Informatie- en opinieblad van de Technische Universiteit Eindhoven. Redactie telefoon 040-2472961 e-mail [email protected] Eindhoven hoofdstad studenten- sport/8 Plastic badeendjes dobberen de Dommel af/7 Asterix-leden voorop tijdens baan- wedstrijd/14 English page included see page 11 Onweer boven TU/e-campus Een spectaculair tafereel: het universiteitsterrein wordt verlicht door de bliksem. In de nacht van maandag op dinsdag barstte boven Eindhoven een hevig onweer los, dat gepaard ging met forse regenval. De wateroverlast viel mee. Bij de Dienst Huisvesting waren dinsdagochtend twee gevallen van lekkage bekend, niet meer dan na een willekeurige regenbui. Foto: Bart van Overbeeke ‘Monumentenstatus W-hal had meer zekerheid geboden’ De Stichting Wederopbouw Erfgoed Eindhoven vindt het jammer dat de gemeente de monumentenstatus niet heeft toegekend aan de W-hal. Dr.ir. Piet Beekman, voorzitter van de stichting en oud-mede- werker van de faculteit Bouw- kunde, is vol lof over het nieuwe plan voor de W-hal. Hij noemt het nieuwe plan van Ector Hoogstad Architecten voor de W-hal, dat in april gepresenteerd werd, ‘TU/e- waardig’. “Dit ontwerp hoort bij de universiteit! ” Maar hij maakt zich wel zorgen over de uitein- delijke invulling. Beekman: “Kijk, zo’n schetsontwerp van een gebouw ziet er natuurlijk altijd fantastisch uit, maar het is telkens weer afwachten hoe het er dan daadwerkelijk komt uit te zien.” Daarom vindt hij het jammer dat de gemeente het verzoek van zijn stichting om er de gemeentelijke monumenten- status aan toe te kennen, niet heeft gehonoreerd. “In dat geval wordt er in een protocol vast- gelegd wat bij dit gebouw de monumentale elementen zijn die bewaard moeten blijven.” Lees verder op pagina 3 Eindhovense studenten-nieuwssite Shift040.nl van start Eindhoven is sinds vorige week een nieuwsbron voor studen- ten rijker: Shift040.nl. De site bericht over wat er te doen is en wat er speelt in ‘Eindhoven Studentenstad’. In de breedte, dus gericht op studenten van alle hoger-onderwijsinstel- lingen in Eindhoven. Om dicht bij de doelgroep te zitten, bestaat de schrijvende redactie geheel uit studenten. Een greep uit de eerste berichten: Minister Hirsch Ballin bezoekt de Bunker. Demos viert feest op Stratumseind. Eindhoven wint de NSK golf nét niet. Eindhovense studentenrafters halen goud op EK. Hoofddoel van de site is studen- ten in Eindhoven te informeren over alles wat er speelt en te doen is in Eindhoven rond studenten, vertelt Ivo Jongsma. Hij is de ini- tiatiefnemer voor de site en re- dacteur bij Cursor, het universi- teitsblad van de TU/e. “Iedere onderwijsinstelling in Eind- hoven heeft weliswaar een eigen blad en website, maar die zijn alleen gericht op de eigen stu- denten. Bovendien coveren die media, mede door beperking in mankracht, maar een deel van het nieuws. Er is veel meer nieuws dat de Eindhovense student best zou willen lezen.” Om dat nieuws voor shift040.nl boven water te krijgen, is een team van zes studenten samen- gesteld. Ze zoeken zelf onder- werpen, schrijven en foto- graferen. De redacteuren komen van Fontys, de TU/e en de Design Academy. De eindredactie is in handen van Cursor, dat de ar- tikelen van Shift040 deels overneemt voor de studenten- pagina’s van de universiteits- krant. Het initiatief voor Shift040 komt van Cursor; de TU/e besloot in februari dit jaar voor dertig- duizend euro garant te staan voor het idee. Naar andere sponsors wordt nog gezocht, onder meer voor uitbreidingen op de site. Op de planning staan een totaal- agenda voor studentenactivi- teiten, fotoalbums en Engelstalig nieuws, vertelt Jongsma. Hij hoopt met de site uiteindelijk alle studenten in Eindhoven te bereiken, om daarmee ook bij te dragen aan de uitstraling van Eindhoven als studentenstad. “Eindhoven is zeker een studenten- stad. Alleen is het slecht zichtbaar voor de buitenwereld en vaak zelfs voor de studenten zelf. Door al het nieuws bij elkaar te brengen, ga je zien dat het hier wel bruist. En als je weet wat er te doen is, doe je ook eerder mee”, verwacht de initiatiefnemer./. Twijfels Groep-één en PF over bindend studieadvies De studentenfracties PF en Groep-één van de TU/e zien het bindend studieadvies (BSA) niet zitten. Het werkt volgens hen ‘verschoolsing en bureau- cratie’ in de hand. Bovendien is het effect van voorgaande maatregelen niet zorgvuldig onderzocht, zo schrijven zij in een open brief van dinsdag 3 juni. De TU/e wil vanaf september 2009 het bindend studieadvies invoeren. Hierdoor wordt het voortaan mogelijk om kansloze eerstejaars bachelorstudenten te dwingen hun studie stop te zetten. Tot op heden krijgt deze groep studenten slechts een dringend negatief studieadvies. Volgens het College van Bestuur werkt deze maatregel onvol- doende. De projectgroep BSA bekeek af- gelopen maanden welke norm per opleiding zou moeten gelden. Ook is onderzocht of de maatregel voor alle studies moest worden ingevoerd. De studen- tenfracties kregen 26 mei de eerste bevindingen van de pro- jectgroep onder ogen. Daaruit zou volgens hen blijken dat een student minimaal 30 studie- punten (ECTS) moet halen om een bindend studieadvies te ontlopen. Studenten die uit- komen op 30 tot 45 studiepunten, tekenen een contract met de TU/e. Aan de verplichtingen in dat contract moeten zij zich het tweede jaar houden. Hoe de inhoud van deze overeenkomst eruit ziet is nog niet bekend. Studenten die na het tweede jaar nog vakken uit de propedeuse hebben openstaan, mogen in het derde jaar alleen nog vakken uit het eerste jaar volgen. Om te voorkomen dat studenten al hun studiepunten slechts op enkele onderdelen halen, puur om het resultaat, zouden facul- teiten vakken kunnen gaan clusteren. De student kan ver- plicht worden uit bepaalde clusters een gegeven aantal vakken te halen. De studenten- fracties noemen dit ‘het mandje’. Zaken als studiebegeleiding en medezeggenschap van studen- ten beschouwt de projectgroep als randvoorwaarden. Die wil ze overlaten aan de zogeheten implementatiecommissie. Lees verder op pagina 3 Oranjekoorts op TU/e tijdens EK voetbal? Vanaf komend weekeinde valt er nauwelijks aan te ontkomen: het EK voetbal in Zwitserland en Oostenrijk. Lopen professoren en studenten samen de polonaise als het Nederlands elftal een zege boekt? Of laat de TU/e zich in juni niet bevangen door de oranjekoorts. Cursor wil een overzicht bieden. Iedereen kan foto’s, aankondigingen, belevenissen en verhalen sturen naar het mailadres van de redactie: [email protected]. Sandra Merks van De Zwarte Doos liet alvast weten dat er in het café een beeldscherm van vijf vierkante meter hangt waar alle wedstrijden te zien zijn. Ze sluit oranje-acties met bier en bitterballen niet uit. Shif040-redacteur Sander van Zuidam praat met Hirsch Ballin. Foto: Bart van Overbeeke

Embed Size (px)

Transcript of Twijfels Groep-één en PF over bindend studieadvies open brief van dinsdag 3 juni. De TU/e wil...

Page 1: Twijfels Groep-één en PF over bindend studieadvies open brief van dinsdag 3 juni. De TU/e wil vanaf september 2009 het bindend studieadvies ... Cursor is aangesloten bij het Hoger

5 juni 2008 / jaargang 50

Informatie- en opinieblad van de Technische Universiteit Eindhoven. Redactie telefoon 040-2472961 e-mail [email protected]

Eindhovenhoofdstadstudenten-sport/8

Plasticbadeendjesdobberen deDommel af/7

Asterix-ledenvooroptijdens baan-wedstrijd/14

English page includedsee page 11

Onweer boven TU/e-campusEEeenn ssppeeccttaaccuullaaiirr ttaaffeerreeeell:: hheett uunniivveerrssiitteeiittsstteerrrreeiinnwwoorrddtt vveerrlliicchhtt ddoooorr ddee bblliikksseemm.. IInn ddee nnaacchhtt vvaannmmaaaannddaagg oopp ddiinnssddaagg bbaarrssttttee bboovveenn EEiinnddhhoovveenn eeeennhheevviigg oonnwweeeerr llooss,, ddaatt ggeeppaaaarrdd ggiinngg mmeett ffoorrsseerreeggeennvvaall.. DDee wwaatteerroovveerrllaasstt vviieell mmeeee.. BBiijj ddee DDiieennsstt

HHuuiissvveessttiinngg wwaarreenn ddiinnssddaaggoocchhtteenndd ttwweeee ggeevvaalllleennvvaann lleekkkkaaggee bbeekkeenndd,, nniieett mmeeeerr ddaann nnaa eeeennwwiilllleekkeeuurriiggee rreeggeennbbuuii..

FFoottoo:: BBaarrtt vvaann OOvveerrbbeeeekkee

‘Monumentenstatus W-hal hadmeer zekerheid geboden’De Stichting WederopbouwErfgoed Eindhoven vindt hetjammer dat de gemeente demonumentenstatus niet heefttoegekend aan de W-hal.

Dr.ir. Piet Beekman, voorzittervan de stichting en oud-mede-werker van de faculteit Bouw-kunde, is vol lof over het nieuweplan voor de W-hal. Hij noemt hetnieuwe plan van Ector HoogstadArchitecten voor de W-hal, dat inapril gepresenteerd werd, ‘TU/e-waardig’. “Dit ontwerp hoort bijde universiteit! ” Maar hij maaktzich wel zorgen over de uitein-

delijke invulling. Beekman:“Kijk, zo’n schetsontwerp vaneen gebouw ziet er natuurlijkaltijd fantastisch uit, maar het istelkens weer afwachten hoe heter dan daadwerkelijk komt uit tezien.” Daarom vindt hij hetjammer dat de gemeente hetverzoek van zijn stichting om erde gemeentelijke monumenten-status aan toe te kennen, nietheeft gehonoreerd. “In dat gevalwordt er in een protocol vast-gelegd wat bij dit gebouw demonumentale elementen zijndie bewaard moeten blijven.” Lees verder op pagina 3

Eindhovense studenten-nieuwssiteShift040.nl van startEindhoven is sinds vorige weekeen nieuwsbron voor studen-ten rijker: Shift040.nl. De sitebericht over wat er te doen isen wat er speelt in ‘EindhovenStudentenstad’. In de breedte,dus gericht op studenten vanalle hoger-onderwijsinstel-lingen in Eindhoven. Om dichtbij de doelgroep te zitten,bestaat de schrijvende redactiegeheel uit studenten.

Een greep uit de eerste berichten:Minister Hirsch Ballin bezoektde Bunker. Demos viert feest opStratumseind. Eindhoven wintde NSK golf nét niet.Eindhovense studentenraftershalen goud op EK. Hoofddoel van de site is studen-ten in Eindhoven te informerenover alles wat er speelt en te doenis in Eindhoven rond studenten,vertelt Ivo Jongsma. Hij is de ini-tiatiefnemer voor de site en re-dacteur bij Cursor, het universi-teitsblad van de TU/e. “Iedereonderwijsinstelling in Eind-hoven heeft weliswaar een eigenblad en website, maar die zijnalleen gericht op de eigen stu-denten. Bovendien coveren diemedia, mede door beperking inmankracht, maar een deel vanhet nieuws. Er is veel meernieuws dat de Eindhovensestudent best zou willen lezen.”

Om dat nieuws voor shift040.nlboven water te krijgen, is eenteam van zes studenten samen-gesteld. Ze zoeken zelf onder-werpen, schrijven en foto-graferen. De redacteuren komenvan Fontys, de TU/e en de DesignAcademy. De eindredactie is inhanden van Cursor, dat de ar-tikelen van Shift040 deelsoverneemt voor de studenten-pagina’s van de universiteits-krant. Het initiatief voor Shift040 komtvan Cursor; de TU/e besloot infebruari dit jaar voor dertig-duizend euro garant te staan voorhet idee. Naar andere sponsorswordt nog gezocht, onder meer

voor uitbreidingen op de site. Opde planning staan een totaal-agenda voor studentenactivi-teiten, fotoalbums en Engelstalignieuws, vertelt Jongsma. Hij hoopt met de site uiteindelijkalle studenten in Eindhoven tebereiken, om daarmee ook bij tedragen aan de uitstraling vanEindhoven als studentenstad.“Eindhoven is zeker een studenten-stad. Alleen is het slechtzichtbaar voor de buitenwerelden vaak zelfs voor de studentenzelf. Door al het nieuws bij elkaarte brengen, ga je zien dat het hierwel bruist. En als je weet wat er tedoen is, doe je ook eerder mee”,verwacht de initiatiefnemer./.

Twijfels Groep-éénen PF over bindendstudieadviesDe studentenfracties PF enGroep-één van de TU/e zien hetbindend studieadvies (BSA)niet zitten. Het werkt volgenshen ‘verschoolsing en bureau-cratie’ in de hand. Bovendien ishet effect van voorgaandemaatregelen niet zorgvuldigonderzocht, zo schrijven zij ineen open brief van dinsdag 3juni.

De TU/e wil vanaf september2009 het bindend studieadviesinvoeren. Hierdoor wordt hetvoortaan mogelijk om kanslozeeerstejaars bachelorstudenten tedwingen hun studie stop tezetten. Tot op heden krijgt dezegroep studenten slechts eendringend negatief studieadvies.Volgens het College van Bestuurwerkt deze maatregel onvol-doende.De projectgroep BSA bekeek af-gelopen maanden welke normper opleiding zou moetengelden. Ook is onderzocht of demaatregel voor alle studies moestworden ingevoerd. De studen-tenfracties kregen 26 mei deeerste bevindingen van de pro-jectgroep onder ogen. Daaruitzou volgens hen blijken dat eenstudent minimaal 30 studie-

punten (ECTS) moet halen omeen bindend studieadvies teontlopen. Studenten die uit-komen op 30 tot 45 studiepunten,tekenen een contract met deTU/e. Aan de verplichtingen indat contract moeten zij zich hettweede jaar houden. Hoe deinhoud van deze overeenkomsteruit ziet is nog niet bekend. Studenten die na het tweede jaarnog vakken uit de propedeusehebben openstaan, mogen in hetderde jaar alleen nog vakken uithet eerste jaar volgen. Om te voorkomen dat studentenal hun studiepunten slechts openkele onderdelen halen, puurom het resultaat, zouden facul-teiten vakken kunnen gaanclusteren. De student kan ver-plicht worden uit bepaaldeclusters een gegeven aantalvakken te halen. De studenten-fracties noemen dit ‘het mandje’.Zaken als studiebegeleiding enmedezeggenschap van studen-ten beschouwt de projectgroepals randvoorwaarden. Die wil zeoverlaten aan de zogehetenimplementatiecommissie.

Lees verder op pagina 3

Oranjekoorts op TU/e tijdens EK voetbal?Vanaf komend weekeinde valt er nauwelijks aan te ontkomen: het EKvoetbal in Zwitserland en Oostenrijk. Lopen professoren en studentensamen de polonaise als het Nederlands elftal een zege boekt? Of laat deTU/e zich in juni niet bevangen door de oranjekoorts. Cursor wil een overzicht bieden. Iedereen kan foto’s, aankondigingen,belevenissen en verhalen sturen naar het mailadres van de redactie:[email protected] Merks van De Zwarte Doos liet alvast weten dat er in het café eenbeeldscherm van vijf vierkante meter hangt waar alle wedstrijden tezien zijn. Ze sluit oranje-acties met bier en bitterballen niet uit.

Shif040-redacteur Sander van Zuidam praat met Hirsch Ballin. Foto: Bart van Overbeeke

Page 2: Twijfels Groep-één en PF over bindend studieadvies open brief van dinsdag 3 juni. De TU/e wil vanaf september 2009 het bindend studieadvies ... Cursor is aangesloten bij het Hoger

5 juni 2008 Cursor2/ Mensen

Cursor/Colofon© 2008. Auteursrechten voorbehouden.

Niets uit deze uitgave mag worden gerepro-duceerd zonder voorafgaande toestemming

van de hoofdredacteur.De redactie behoudt zich het recht voor om

aangeboden artikelen te wijzigen.

Redactie Han Konings (hoofdredacteur),Judith van Gaal, Tom Jeltes, Ivo Jongsma, Frits

van Otterdijk (eindredacteur a.i.), NorbineSchalij, Brigit Span (eindredacteur), Moniquevan de Ven Aan dit nummer werkten verdermee Ruben Libgott, Benjamin Ruijsenaars,

Enith Vlooswijk, Paul Weehuizen Foto’s Bartvan Overbeeke Lay-out Esther Valk

Redactieraad prof.dr.ir. Henk van Tilborg(voorzitter), drs. Joost van den Brekel, Agnes

van Hemert (secretaris), prof.dr.ir. Han Meijer,Wouter Schilpzand Basisvormgeving KoosStaal bno Druk Drukkerij E.M. de Jong B.V.

Baarle-Nassau Advertenties Bureau Van VlietBV, Passage 13-21, 2024 KS Zandvoort,

tel. 023 - 5714745 Redactie-adres TU/e, W-hal1.25, postbus 513, 5600 MB Eindhoven,

tel. 040 - 2472961/2474020, e-mail:[email protected], www.tue.nl/cursor.

Cursor is aangesloten bij het Hoger OnderwijsPersbureau (HOP)

De week van/RenéRené Besseling zit in de symposium-

commissie van studieverenigingProtagoras van BMT. Zijn stage in Leuven

heeft hij speciaal voor het symposiumvan woensdag een weekje verzet.

MMaaaannddaagg:: ’s Morgens ga ik om 10 uur mettwee commissiegenoten langs deafstudeerhokken met inschrijflijst voor hetProtagorassymposium. ’s Middags heb ikeen laatste telefoongesprekje met dag-voorzitter Midas Dekkers.

DDiinnssddaagg:: Om 9 uur present in verenigings-ruimte het Prothok om de laatste dingen teregelen, badges en proceedingsmappen temaken en een kijkje te nemen bij op desymposiumlocatie bij TNO.

WWooeennssddaagg:: Inleidende presentatie vanMidas Dekkers valt zeer in de smaak. Sprekers blijken allen goed, presentatieszijn fris en ook de slotpresentatie vanwetenschapsfilosoof De Regt valt in de

smaak, ondanks volgende uitspraak:“Protagoras: die recht kon praten watkrom was en krom kon praten wat rechtwas. Heten jullie daarom ook zo?”Prima lunch, goede chocoladebroodjes bijde koffie, symposium precies volgenstijdsplanning verlopen.Na afloop: pilsje drinken met MidasDekkers in Protagoras’ borrelruimte.Helaas gaat geen van de sprekers mee naarhet tapasrestaurantje, maar dat maakt hetafsluitende etentje met de symposium-commissie niet minder gezellig.’s Avonds begin ik aan het enige Dekkers-boek dat nog ongelezen op de plank stond.

DDoonnddeerrddaagg:: ’s Morgens bak ik cake voormijn laatste vergadering bij de TWG, dewetenschapswinkel van BMT en W.Aangezien ik komende maandag aan mijnstage in Leuven begin, werk ik ookvandaag aan mijn verslag.’s Middags is er Bitter Ballen Borrel!Terugkerende promoactiviteit voor de

TWG. Voor delaatste keer stel ikmijn friteuse terbeschikking.

VVrriijjddaagg:: Ik legde laatstehand aan ver-slagen. Aan heteind van de dagheb ik alles preciesop tijd af! Verder pak ik mijn tas in voormaandag. Daarna eten met mijn vriendin.

ZZaatteerrddaagg:: Kleding en fietstassen lever ik inop het postkantoor; aangezien ik op stagega, moest ik ontslag nemen bij TNT-Post,maar mag ik na mijn stage weer terug-komen. Ga ook op bezoek bij oma.

ZZoonnddaagg:: In de trein naar Leuven. Ik hoopsnel mijn draai te vinden in deze sympa-thieke studentenstad!

In 1991 waren de omstandig-heden waarin studenten aan deTU/e hun tentamens maaktentamelijk fraudegevoelig.‘Laat zemaar spieken, ze vallen met hetmondelinge tentamen wel doorde mand’ schijnt een professorooit te hebben gezegd. Dat wasaanleiding voor het College vanBestuur om externe surveil-lanten in te zetten. GerardPicavet bleek de aangewezenman om dit te coördineren. Hij

was net met functioneel leef-tijdsontslag vertrokken bij deafdeling Genie van het leger envond zichzelf met 55 jaar veel tejong om thuis te gaan zitten.“Een piepjonge Harry Roumendrukte mij op het hart dat deTU/e géén militaire organisatiewas en dat ik geen militaire dis-cipline toe mocht passen” zegthij lachend in zijn zelfgebouwdebungalow in Veghel. Maar hetwas wel een militaire precisiewaarmee Picavet aan de slagging.Hij zocht zijn surveillantenonder andere bij de KoninklijkeMarechaussee, “daar vind je demeest onkreukbare mensen.” Als de vitale Picavet ergens eenhekel aan heeft, is het dat hij ietsniet kan controleren. Hij her-innert zich de beginperiode.Tentamens werden noggehouden in het Auditorium.Een massa mensen kwambinnen via de loopbrug van hethoofdgebouw. “Op een voor-middag stond ik bij de entree

van het Auditorium en zag 1200studenten op me af komen dietentamens moesten doen. Daarliepen de docenten tussen enmijn surveillanten.”Honderdtachtig verschillendetentamens had Picavet verdeeldover alle mogelijke ruimtes. Bijieder lokaal had hij een materie-deskundige, meestal een docent,en twee surveillanten gepland.Hopen dat het goed ging, washet enige dat de coördinator opdat moment nog kon doen. “Datstuitte mij enorm tegen deborst”, bekent Picavet. “Ik konniet controleren of iedere sur-veillant die ik besteld had, er ookdaadwerkelijk was. Of dat iederedocent met opgaven verscheen.”Picavet, die in het leger gewendwas alles driemaal te checkenvoor een operatie begon, beslootde zaak eerst organisatorisch opde rails te zetten. Dus ont-wikkelde hij een kaartjes-systeem. Op gekleurde kaartenzette hij: lokaal, vakgroep,tijdstip, naam surveillant, naam

medesurveillant én waar welkemateriedeskundige zich bevond.Al deze relevante informatiekwam op een bord bij de ingangvan het Auditorium te hangen. “Een ding was voor mij belang-rijk; we waren daar om de op-leiding van de studenten zo goedmogelijk te laten verlopen. Dustot in de details regelen!”Bijkomend voordeel was datPicavet vlak voor aanvang vaneen tentamen in een oogopslagkon zien of alle ‘bestelden’binnen waren. En zo nee, maat-regelen treffen!Toen de boel organisatorisch oporde was, kon de coördinator defraudepreventie oppakken.Alle surveillanten kregen eenduidelijke instructie. “Hij legdeuit dat er niet gepuzzeld,gelezen, gehaakt of gebreid magworden. Maar het is taai hoor.Een tentamen van drie uur duurtverschrikkelijk lang als jesurveilleert”, zegt echtgenoteBettie (72), die als externesurveillant gewoon doorgaat. Ze

weet altijd van de hoed en derand. Wanneer Picavet weereens ergens iets moest oplossen,kon zij hem ieder momentvervangen. “Een rots in debranding”, noemt hij haar. “Eenjoker, overal inzetbaar”, lacht zijzelf. Ooit vertrouwde ze eenwiskundestudente niet dietelkens oogcontact leek tehebben met een medestudente.“Toen ze naar de wc ging, volgdeik ze. In de toiletpot vond ik eenbriefje met wiskundegegevens.Dat heb ik eruit gehaald, gedroogden overhandigd aan de docent.”Volgens de instructies. “Zo gauwwij een vermoedelijk geval vanfraude zagen, droegen wij hetgeval over aan de materie-deskundige”, vult Picavet aan.Op 11 juni begint de volgendetentamenperiode. Dan is GerardPicavet verlost van zijn verant-woordelijkheid op dit gebied.Maar opgelucht is hij allerminst.“Ik heb met zulke fijne mensengewerkt, ik zal ze echtmissen.”/.

Norbine SchalijFoto: Bart van Overbeeke

Hij heeft de touwtjes graag inhanden maar 6 juni moet hij zedan toch echt loslaten. GerardPicavet (73) neemt die dag af-

scheid van zijn taak alsCoördinator Externe

Surveillanten. Zeventien jaarlang heeft de gepensioneerde

kapitein zijn mensengeïnstrueerd en gecontroleerd

met maar één doel: deomstandigheden van de

tentamens perfectioneren.

“Je moet een tentamenperiode tot in de details regelen”

Gerard

Page 3: Twijfels Groep-één en PF over bindend studieadvies open brief van dinsdag 3 juni. De TU/e wil vanaf september 2009 het bindend studieadvies ... Cursor is aangesloten bij het Hoger

Nieuws /3Cursor 5 juni 2008

Ach en WeeEerste diploma voor student‘Systems and Control’In de Blauwe Zaal van hetAuditorium is maandag 2 junihet eerste TU/e-diploma van demasteropleiding ‘Systems andControl’ uitgereikt aan studentTijs Donkers.

De opleiding wordt aangebodendoor de faculteiten Werktuig-bouwkunde en Elektrotechnieken is pas in januari officieelerkend. De master wordt geza-menlijk in identieke vorm aan-geboden door de TU’s van Delft,Twente en Eindhoven, zodat stu-denten kunnen kiezen aan welkeuniversiteit ze vakken willenvolgen. Volgens voorlichtings-coördinator van de faculteitWerktuigbouwkunde CorinneTalen volgt momenteel een

tiental studenten de master aande TU/e: “We hopen dat de op-leiding kan doorgroeien naar eenvijfendertig studenten per jaar,waarvan een groot deel uit hetbuitenland zou moeten komen.Daar zetten we met onze voor-lichtingsactiviteiten in iedergeval op in.”

Donkers studeerde af op hetonderwerp ‘Accomodatingmodel uncertainty in iterativelearning control: Robust con-vergence analysis and controllersynthesis’. Prof. dr. René deBorst, decaan van de faculteitWerktuigbouwkunde, leidde deeerste diploma-uitreiking./.

Plastic badeendjes dobberen deDommel af voor het goede doel

Maar liefst 2080 badeendjeskieperde studentenverenigingDemos afgelopen zaterdag bij hetVan Abbemuseum in deDommel. Ongeveer een kwartierlater passeerde het eerste eendjede finish bij de brug van hetStratumseind. De meesteeendjes waren verkocht aan‘adoptieouders’, voor vijf europer stuk. Voor de ‘ouders’ van detien snelste eenden waren erprijzen. Een Nijmegenaar ging ermet de eerste prijs vandoor, eenflatscreen tv. De vereniging wist

in totaal 1756 eendjes te slijten.De niet verkochte eendjeskwamen wel in de Dommelterecht, maar maakten geen aan-spraak op prijzen. Demos schatde netto opbrengst op zeven-duizend euro. Dit bedrag gaatnaar SOS-kinderdorpen. Na deprijsuitreiking werd het feestvoortgezet in de Bunker, dethuisbasis van Demos. Dat wasniet meteen weggelegd voor eenpaar minder gelukkige Demos-leden. Veel eendjes haalden definish niet omdat ze bleven

hangen aan de waterkant.Andere zochten de plas bij hetvan Abbemuseum op. Enkeleleden waren dan ook tot halfnegen bezig om met een bootjede laatste eendjes uit hetstruikgewas te halen. Komendedonderdag overhandigt Demostijdens een festival op Stratums-eind officieel een cheque aanSOS-Kinderdorpen. De Duckrace was één van deactiviteiten rondom het 45-jarigbestaan van de studenten-vereniging./.

Vraagtekens bij plan W-HalVervolg van voorpagina

Als er geen protocol wordt op-gesteld, is er volgens Beekmangeen mogelijkheid om te con-troleren of bepaalde zaken ge-handhaafd blijven. Hij heeft hetdan bijvoorbeeld over de specialekleurstellingen die in het gebouwzijn gebruikt. “Ook daar isdestijds goed over nagedacht, ende vraag is dan of daar bij hetnieuwe ontwerp ook rekeningmee wordt gehouden.” Ook zethij zijn vraagtekens bij de dia-gonale verbanden, die opeens op-duiken in de zijkanten van deloopbruggen. “Dat element iszeker niet in lijn met het beeldvan de karakteristieke loopbrugzoals we die in de W-hal kennen.De loopbruggen zijn daar name-lijk opgehangen aan de dragendedakcontructie.”

Inmiddels hebben de gemeenteen de TU/e afgesproken dat zeeen convenant gaan afsluiten,waarin wordt vastgelegd dat bijtoekomstige bouwprojecten opde campus de universiteit ver-antwoord zal omgaan met haarcultureel erfgoed. “Ik ben zeergeïnteresseerd hoe dat con-venant eruit komt te zien”, zegtBeekman, “temeer daar we ooknog voor drie andere gebouwen(Auditorium, Hoofdgebouw enKetelhuis -red.) een verzoek voorhet verlenen van de monumen-tenstatus hebben ingediend.”

Beekman laat weten dat er op ditmoment ook wordt gewerkt aaneen verzoek om de Bunker demonumentenstatus toe tekennen. /.

Europees congres over fotonica op TU EindhovenWetenschappers en vertegenwoordigers van defotonica-industrie ontmoeten elkaar tijdens deEuropean Conference on Integrated Optics(ECIO08), die van 11 t/m 13 juni plaatsvindt op deTU/e. Zij bespreken in de Blauwe Zaal de nieuwsteontwikkelingen op het gebied van optische chips,die onder meer gebruikt kunnen worden in glas-vezelnetwerken voor telecommunicatie. Ook is ereen technische tentoonstelling waar tientallenbedrijven hun producten zullen tonen.

De European Conference on Integrated Opticswordt elke twee jaar gehouden en is nu voor heteerst aan de TU/e. Organisatoren zijn prof. dr. ir.Meint Smit en dr. Jos van der Tol van de vakgroepOpto-electronic Devices en onderzoeksschoolCOBRA, die zich richt op onderzoek naarcommunicatietechnologie. De volgende editie vindtin 2010 plaats in het Engelse Cambridge.Meer info op: www.ecio08.eu

Foto:Bart van Overbeeke

Studentenfracties vrezenvergaande verschoolsingVervolg van voorpagina

PF en Groep-één benadrukkendat ze nog geen definitiefstandpunt innemen. Daarvoorzijn te veel zaken onduidelijk. Zo is bijvoorbeeld het effect vanhet BSA onbekend. Volgens deprojectgroep dreigt jaarlijks eenbindend studieadvies voor 50 tot75 studenten. De fractiesbetwijfelen dit. Zij vermoedendat studenten worden meegetelddie wegens bijzondere omstan-digheden te weinig studiepuntenhalen, maar onder de wettelijkeuitzonderingen vallen. Het gaatom zaken als zwangerschappen,handicaps of tragische familie-omstandigheden.

De studentenfracties zien denoodzaak van een BSA nu nogniet in, schrijven ze. ‘Eerderemaatregelen die het rendementmoesten verhogen zijn nog nietgeëvalueerd.’ Ze doelen op de in-voering van studiecontracten enhet dringend negatief studie-advies. “Dat loopt nog geen tweejaar en dan zou je nu al con-cluderen dat het niet werkt”, steltRonald Beekhuizen, fractievoor-zitter van Groep één. De fracties

vrezen bovendien ‘vergaandeverschoolsing’. ‘Het opdoen vankennis en academische vaar-digheden moet een hogere prio-riteit hebben dan alleen hetbehalen van studiepunten.’Beekhuizen: “Je krijgt een ver-gelijkbare situatie met de mid-delbare school. Ben je over naarhet volgende jaar of niet?” Volgens PF en Groep-één staathet buiten kijf dat de invoeringvan een BSA een hoop extra werkmet zich meebrengt. ‘De extra in-spanning moet opwegen tegende baten’. Ten slotte vragen defracties zich af of het praktisch isom een BSA tegelijk in te voerenmet het zogeheten ‘vier blokkensysteem’. Vanaf september 2009gaat de TU/e over op een jaar-indeling in vier blokken.Beekhuizen vreest dat deinvoering van het blokken-systeem niet vlekkeloos zalverlopen en een negatieve uit-werking heeft op de studiepres-taties. De projectgroep BSA overlegtdeze week met het CvB. Deuitkomst daarvan wordt pasvolgende week bekend. /.

Page 4: Twijfels Groep-één en PF over bindend studieadvies open brief van dinsdag 3 juni. De TU/e wil vanaf september 2009 het bindend studieadvies ... Cursor is aangesloten bij het Hoger

5 juni 2008 Cursor4/ Opinie

Ken jij jezelf ?Ben je flexibel, sociaal, enthousiast met flink wat doorzettingsvermogen. Word dan betaald om een feestje te bouwen achter de bar of bruin te worden op ons terras. Kortom, geïnteresseerd om te komen werken als terrasloper, bartender of bediening? Mail dan je CV met motivatie en foto naar [email protected] of [email protected]

(Advertenties)

PromotiesIr. O.A.O. Adam verdedigt op maandag 9

juni zijn proefschrift en stellingen tegen debedenkingen van een commissie. Dit gebeurtvanaf 16.00 uur in zaal 5 van het Auditorium.De titel van het proefschrift luidt ‘Detectionand Manipulation of Metallic and MagneticNanostructures an STM study on (sub)sur-face atoms, cavities and islands’. Adampromoveert aan de faculteit TechnischeNatuurkunde. De promotoren zijn prof.dr.ir.H.J.M. Swagten en prof.dr. B. Koopmans.

Ir. B. Huiszoon verdedigt op dinsdag 10 junizijn proefschrift en stellingen tegen debedenkingen van een commissie. Dit gebeurtvanaf 16.00 uur in zaal 4 van het Auditorium.De titel van het proefschrift luidt ‘Opticallytransparent multiple access networksemploying incoherent spectral codes’.Huiszoon promoveert aan de faculteitElektrotechniek. De promotoren zijn prof.ir.A.M.J. Koonen en prof.ir. G.D. Khoe.

P.K. Kennedy verdedigt op woensdag 11 junizijn proefschrift en stellingen tegen debedenkingen van een commissie. Dit gebeurtvanaf 14.00 uur in zaal 5 van het Auditorium.De titel van het proefschrift luidt ‘Practicaland Scientific Aspects of Injection MoldingSimulation’. Kennedy promoveert aan defaculteit Werktuigbouwkunde. De promotor isprof.dr.ir. H.E.H. Meijer.

Mw. ir. K.S. Podoynitsyna verdedigt op woens-dag 11 juni haar proefschrift en stellingentegen de bedenkingen van een commissie. Ditgebeurt vanaf 16.00 uur in het Van Abbe-museum. De titel van het proefschrift luidt‘Entrepreneurial risk-taking beyond boundedrationality: Risk factors, cognitive biases andstrategies of new technology ventures’.Odoynitsyna promoveert aan de faculteitTechnologie Management. De promotoren

zijn prof.dr.ir. M.C.D.P. Weggeman enprof.dr. X.M. Song.

mrs. C. Marasini MSc verdedigt op donderdag12 juni haar proefschrift en stellingen tegende bedenkingen van een commissie. Ditgebeurt vanaf 16.00 uur in zaal 5 van hetAuditorium. De titel van het proefschrift luidt‘efficiënt computation techniques for GalerkinMom antennas design’. Marasini promoveertaan de faculteit Elektrotechniek. Depromotoren zijn prof.dr. A.G. Tijhuis enprof.dr.ir. A.P.M. Zwamborn.

Wiskunde & InformaticaAlgemeen Wiskunde ColloquiumSpeaker: Bernd Sturmfels (UC Berkeley andTU Berlin)Title: Can Biology Lead to New Theorems?Date: Wednesday June 11, 2008 (!)Time: 16.30-17.30 hrsPlace: HG 9.41Abstract: This talk argues for an affirmativeanswer to the question in the title. In futureinteractions between mathematics and biology,both fields will contribute to each other, and,in particular, research in the life sciences willinspire new theorems in ‘pure’ mathematics.This point is illustrated by a snapshot of fourrecent contributions from biology to geometry,combinatorics, and algebra.

Technicus - experimentele vloeistof dynamica(V34.312), Mesoscopic Transport Phenomena,faculteit Technische Natuurkunde (1,0 fte).Tijdelijk dienstverband, salaris maximaalschaal 8 CAO Nederlandse universiteiten bij-lage 1 (2220,00 t/m 2966,00 euro).

An Associate Professor in Cognitive Aspects

of Human-Technology Interaction (V39.454),Human Technology Interactions group,department of Technology Management (1,0fte). Vast dienstverband, salaris maximaalschaal 14 CAO Nederlandse universiteiten bij-lage 1 (4555,00 t/m 5798,00 euro).

Promovendi Chemische Biologie, groepMeijer (V50.000), Macromoleculaire enOrganische Chemie, faculteit BiomedischeTechnologie (1,0 fte). Tijdelijk dienstverband,salaris maximaal schaal 27 CAO Nederlandseuniversiteiten bijlage 1 promovendus(2000,00 t/m 2558,00 euro).

Promovendi Chemische Biologie, groepBrunsveld (V50.001), Macromoleculaire enOrganische Chemie, faculteit BiomedischeTechnologie (1,0 fte). Tijdelijk dienstverband,salaris maximaal schaal 27 CAO Nederlandseuniversiteiten bijlage 1 promovendus(2000,00 t/m 2558,00 euro).

Medewerker HR Services (V83.66), dienstPersoneel en Organisatie (0,8 fte). Tijdelijkdienstverband, salaris maximaal schaal 7 CAONederlandse universiteiten bijlage 1 (1945,00t/m 2627,00 euro).

Ontwikkelaar meet- en regeltechniek(V88.05), Elektrische Energie- enBesturingstechniek, GemeenschappelijkeTechnische dienst (1,0 fte). Tijdelijk dienstver-band, salaris maximaal schaal 10 CAONederlandse universiteiten bijlage 1 (2330,00t/m 3678,00 euro).

Voor meer informatie ga naar:www.tue.nl/vacatures.

Mensen

Faculteiten

Vacatures

VOX - Radboud Universiteit Nijmegen

‘Schaf katholieke identiteit af’DDee kkaatthhoolliieekkee iiddeennttiitteeiitt vvaann ddee RRaaddbboouudd UUnniivveerrssiitteeiitt iissnniieett mmeeeerr ddaann eeeenn ‘‘ggeewwiilllliiggee ddiieennssttmmaaaaggdd ddiiee aaff eenn ttooeehhaaaarr ggeezziicchhtt mmaagg llaatteenn zziieenn’’.. DDaatt sscchhrriijjvveenn ddee ddrriieecchhrriisstteelliijjkkee ssttuuddeenntteennvveerreenniiggiinnggeenn iinn eeeenn bbrriieeff aaaann hheettNNiijjmmeeeeggssee ccoolllleeggee vvaann bbeessttuuuurr.. HHuunn bbooooddsscchhaapp:: mmaaaakk jjeepprreetteennttiieess wwaaaarr ooff sscchhaaff ddee kkaatthhoolliieekkee iiddeennttiitteeiitt aaff.. ZZeeccoonncclluuddeerreenn ddaatt hheett kkaatthhoolliieekkee kkaarraakktteerr vvaann ddee uunniivveerr--ssiitteeiitt aannnnoo 22000088 ‘‘nniieett mmeeeerr tteerruugg ttee vviinnddeenn iiss iinn ddee ddaaggee--lliijjkkssee mmoorreess,, iinn hheett oonnddeerrwwiijjss eenn oonnddeerrzzooeekk’’.. OOppmmeerrkkeelliijjkkiiss ddaatt ooookk ddee ssttuuddeenntteennkkeerrkk eeeenn vveeeegg uuiitt ddee ppaann kkrriijjggtt.. DDeessttuuddeenntteennkkeerrkk iiss ddee nnaaaamm kkeerrkk ((‘‘hhuuiiss vvaann ddee hheeeerr’’)) nniieettmmeeeerr wwaaaarrddiigg,, vviinnddtt ddee CCSSNN,, eeeenn vvaann ddee bbeettrrookkkkeenn ssttuuddeenn--tteennvveerreenniiggiinnggeenn.. ‘‘HHeett iiss nnaammeelliijjkk eeeenn vveerrzzaammeellnnaaaammggeewwoorrddeenn vvoooorr eeeenn kkeeuurr aaaann iissllaammiittiisscchhee,, aallggeemmeeeenn--rreelliiggiieeuuzzee,, hhoolleebbii--,, mmeeddiittaattiieevvee eenn nnoogg eeeenn ppaaaarr cchhrriissttee--lliijjkkee aaccttiivviitteeiitteenn..’’

EM - Erasmus Universiteit RotterdamGoedkope appartementen voorwetenschappelijk talentDDee ggeemmeeeennttee RRootttteerrddaamm vveerrddeeeelltt vviijjffttiieenn ‘‘ttoopp--aappppaarrtteemmeenntteenn’’ oonnddeerr RRootttteerrddaammssee ppaass--aaffggeessttuuddeeeerrddeenn,,mmeett eeeenn hhuuuurrpprriijjss vvaann vviieerrhhoonnddeerrdd eeuurroo.. DDooeell vvaann ddee aaccttiieeiiss oomm ttaalleenntt iinn ddee hhaavveennssttaadd ttee hhoouuddeenn.. JJee kkoommtt aallssssttuuddeenntt nniieett zzoommaaaarr iinn aaaannmmeerrkkiinngg vvoooorr ddee aappppaarrttee--mmeenntteenn.. JJee mmooeett nniieett aalllleeeenn ggooeeddee cciijjffeerrss hheebbbbeenn,, jjee mmooeettooookk eeeenn mmoottiivvaattiiee sscchhrriijjvveenn wwaaaarruuiitt bblliijjkktt wwaatt jjee bbiinnddiinngg iissmmeett ddee ssttaadd RRootttteerrddaamm.. UUiitt ddee iinnzzeennddiinnggeenn wwoorrddtt eeeennsseelleeccttiiee ggeemmaaaakktt,, eenn ddeezzee ggrrooeepp mmooeett ddaann iinn eeeenn pprreesseenn--ttaattiiee nnoogg eeeennss dduuiiddeelliijjkk mmaakkeenn wwaaaarroomm zzee rreecchhtt hheebbbbeennoopp eeeenn aappppaarrtteemmeenntt.. DDee aaffggeessttuuddeeeerrddeenn mmeett hheett bbeesstteevveerrhhaaaall kkrriijjggeenn ddee sslleeuutteell vvaann eeeenn aappppaarrtteemmeenntt..RRootttteerrddaamm vveerrddeeeellddee vvoorriigg jjaaaarr ooookk aall aappppaarrtteemmeenntteenn,,ttooeenn aaaann ddee KKoopp vvaann ZZuuiidd..

UK - Rijksuniversiteit Groningen

Rokers weggejaagd met pieptoonDDee HHaannzzeehhooggeesscchhooooll iinn GGrroonniinnggeenn wwaass ddee rrookkeerrss vvoooorr ddeeddeeuurr zzaatt eenn iinnssttaalllleeeerrddee eeeenn ccrreeaattiieevvee oopplloossssiinngg oomm zzeewweegg ttee kkrriijjggeenn:: ddee MMoossqquuiittoo.. HHeett aappppaarraaaatt ggeeeefftt ccoonnssttaanntteeeenn sscchhrriillllee ppiieeppttoooonn aaff ddiiee mmeennsseenn oopp ddee vvlluucchhtt ddooeettssllaaaann.. DDee SSPP bbeeggoonn eeeenn hhaannddtteekkeenniinnggeennaaccttiiee tteeggeenn hheettaappppaarraaaatt,, ddaatt vveerrvvoollggeennss ssnneell wweeggggeehhaaaalldd wweerrdd.. DDeerrookkeerrss ssttaaaann wweeeerr ggeewwoooonn vvoooorr ddee ddeeuurr hhuunn ssiiggaarreettjjeess tteerrookkeenn.. VVoooorrlliicchhtteerr SStteeffffyy PPrraaaammssttrraa vvaann ddee HHaannzzeehhooggee--sscchhooooll:: ““WWee hhaaddddeenn kkllaacchhtteenn ggeekkrreeggeenn oovveerr hheett rrooookk--ggoorrddiijjnn bbiijj ddee iinnggaanngg.. VVeerrbbooddssbboorrddjjeess hhiieellppeenn nniieett.. DDeeMMoossqquuiittoo wwaass hheett uullttiieemmee mmiiddddeell oomm rrookkeerrss wweegg tteekkrriijjggeenn..”” MMaaaarr ddiiee MMoossqquuiittoo ttrrooff nniieett aalllleeeenn rrookkeerrss.. OOookkmmeennsseenn ddiiee nnaaaarr bbiinnnneenn lliieeppeenn,, hhaaddddeenn eerr llaasstt vvaann.. DDeeTTeelleeggrraaaaff bbeerriicchhttttee oovveerr ddee kkwweessttiiee eenn ddee SSPP ssttaarrttttee eeeennaaccttiiee.. ““EEeenn ppaaaarrddeennmmiiddddeell””,, nnooeemmtt SSPP--rraaaaddsslliidd RRiiaaRRaaddeemmaakkeerr hheett.. ““HHeett iiss eeeenn aassoocciiaallee oopplloossssiinngg vvaann eeeennssoocciiaallee oopplleeiiddiinngg.. DDaatt eeeenn sscchhooooll zzooiieettss oopphhaannggtt,, iisssshhoocckkiinngg..””

Mare - Universiteit LeidenLaptopdiefstal met hulp van bluetoothOOmmddaatt sstteeeeddss mmeeeerr iinnbbrreekkeerrss hheett iinn LLeeiiddeenn vvoooorrzziieennhheebbbbeenn oopp ssttuuddeenntteennhhuuiizzeenn,, iiss ddee ppoolliittiiee eeeenn ccaammppaaggnneebbeeggoonnnneenn.. DDee aaccttiiee,, ddiiee hhooooffddzzaakkeelliijjkk bbeessttaaaatt uuiitt eeeennaaaannttaall vvoooorrlliicchhttiinnggssffiillmmss,, iiss vvoooorraall ggeerriicchhtt tteeggeenn oonnaacchhtt--zzaaaammhheeiidd oonnddeerr ssttuuddeenntteenn.. IInn 22000077 vvoonndd 5533 pprroocceenntt vvaannddee wwoonniinnggiinnbbrraakkeenn iinn hheett cceennttrruumm vvaann LLeeiiddeenn ppllaaaattss iinnssttuuddeenntteennhhuuiizzeenn.. DDiiee zziijjnn aaaannttrreekkkkeelliijjkk vvoooorr ddiieevveenn oommddaattzziijj ggeemmaakkkkeelliijjkk ttee bbeettrreeddeenn zziijjnn eenn iinn eellkkee kkaammeerr wweell wwaattttee hhaalleenn vvaalltt.. VVoooorraall llaappttooppss zziijjnn eeeenn ggeewwiilldd oobbjjeecctt vvoooorriinnbbrreekkeerrss.. DDiitt jjaaaarr zziijjnn eerr aall ttiieenn ggeessttoolleenn uuiitt ssttuuddeenntteenn--hhuuiizzeenn,, aalldduuss ddee ppoolliittiiee.. IInn 22000077 wweerrddeenn zzeesseennttwwiinnttiiggllaappttooppss ggeessttoolleenn uuiitt ssttuuddeenntteennhhuuiizzeenn,, iinn 22000066 aacchhttttiieenn..‘‘ZZee zziijjnn ggeemmaakkkkeelliijjkk ttee vviinnddeenn vviiaa bblluueettooootthh’’,, vveerrtteellttWWiilllleemm vvaann VVlliieett,, wwiijjkkaaggeenntt eenn iinniittiiaattiieeffnneemmeerr vvaann ddeeccaammppaaggnnee.. ‘‘HHeett iiss eeeenn mmeetthhooddee ddiiee oonnttddeekktt iiss bbiijj aauuttoo--ddiieeffssttaalllleenn oopp ppaarrkkeeeerrppllaaaattsseenn.. DDiicchhttggeekkllaappttee llaappttooppss ddiieennoogg aaaann ssttaaaann,, zzeennddeenn bblluueettooootthh--ssiiggnnaalleenn uuiitt eenn zzoowweerrddeenn jjuuiisstt ddiiee aauuttoo’’ss ooppeennggeebbrrookkeenn wwaaaarr wwaatt ttee hhaalleennvviieell.. HHeettzzeellffddee ggeellddtt vvoooorr ssttuuddeenntteennhhuuiizzeenn.. OOpp ddeeMMoorrsswweegg hheebb jjee zzoo aall ggaauuww zzeevveenn llaappttooppss ttee ppaakkkkeenn..’’

UUnniivveerrssiitteeiittssbbeerriicchhtteenn mmooggeennmmaaxxiimmaaaall 115500 wwoooorrddeenn llaanngg zziijjnn eenn

mmooeetteenn oopp ddee wwooeennssddaagg éééénn wweeeekk vvoooorrppllaaaattssiinngg bbiinnnneenn zziijjnn.. ZZee kkuunnnneenn

wwoorrddeenn ggeemmaaiilldd nnaaaarr uunniivveerrssiitteeiittssbbeerriicchhtteenn@@ttuuee..nnll..

Page 5: Twijfels Groep-één en PF over bindend studieadvies open brief van dinsdag 3 juni. De TU/e wil vanaf september 2009 het bindend studieadvies ... Cursor is aangesloten bij het Hoger

Met fietscafé naar Valkenswaard

ZZee hhooeeffddeenn nniieett ttee bbeerreekkeenneenn hhooee vvaaaakk jjee mmooeettttrraappppeenn oomm iinn VVaallkkeennsswwaaaarrdd ttee kkoommeenn.. NNeeee,, hheettwwaass vvoooorr ddee bbuurreeaauummeeddeewweerrkkeerrss vvaann ddee ffaaccuulltteeiittWWiisskkuunnddee eenn IInnffoorrmmaattiiccaa ddiinnssddaagg 33 jjuunnii ppuuuurr eeeennddaaggjjee uuiitt.. HHeett jjaaaarrlliijjkkssee uuiittssttaappjjee bbeeggoonn mmeett eeeennggeezzaammeennlliijjkk oonnttbbiijjtt,, ggeevvoollggdd ddoooorr ssppeelllleettjjeess eenn

eeeenn ttoocchhttjjee mmeett zzooggeennooeemmddee ffiieettssccaaffééss nnaaaarrVVaallkkeennsswwaaaarrdd oomm bboonnbboonnss ttee mmaakkeenn.. HHeett ffiieettsseennggiinngg llaannggzzaammeerr ddaann vveerrwwaacchhtt.. DDoooorr mmeett aauuttoo’’ss eenneeeenn bbuuss ttee ppeennddeelleenn aarrrriivveeeerrddeenn ddee mmeeddeewweerrkkeerrssttoocchh nnoogg oopp ppllaaaattss vvaann bbeesstteemmmmiinngg..FFoottoo:: BBaarrtt vvaann OOvveerrbbeeeekkee

Nieuws /5Cursor 5 juni 2008

Plasma moet hoge ogen gooien bijAcademische JaarprijsEen buis met gas dat oplicht ineen magnetron. Paars gekleurdplasma dat door magnetischewerking gaat draaien in eenbuis. Deze twee experimententonen de zeven studentenTechnische Natuurkunde enhun begeleider prof.dr.ir.Gerrit Kroesen bij deAcademische Jaarprijs. Ookpresenteren de TU/e’ers hetcommunicatieplan dat zehebben voorbereid.

De Academische Jaarprijs - ookwel bekend als the Battle of theUniversities - is bestemd voor debeste vertaling van wetenschap-pelijk onderzoek naar een breedpubliek. Het TU/e-team neemthet 11 juni in de finale in Leidenop tegen tien andere universi-

teiten. Een onderzoek van ir. ErikWagenaars naar elektrischevelden en de elektrische doorslagvormt de basis voor de TU/e-in-zending. Als er kortsluiting is, debliksem inslaat of als eenspaarlamp flikkert, gebeurt ervan alles op het gebied van elek-trische velden. Wagenaars heeftbestudeerd wat er in de eerste mi-croseconden plaats vindt.Specifiek keek hij wat er gebeurtals plasma’s aangaan. Studenten Barry van den Ham enJohan van Meijl werkten mee aande voorbereidingen. Johan: “Hetleek me leuk om eens met ietsanders bezig te zijn.” De tweehopen hoge ogen te gooien.Barry: “Het ziet er best specta-culair uit wat we hebbengemaakt. Het moet gewoon

lukken. Het enige nadeel kan zijndat het onderwerp plasmaminder mensen aanspreekt.”Johan, lachend: “We hebben inieder geval een kans van één opelf.”Dat andere teams met meer ou-derejaars-studenten komen,deert ze niet. “Het is vooral be-langrijk dat je een goede pre-sentatie neerzet. Het heeft nietper se een meerwaarde als jemeer vakinhoudelijke kennishebt.”Als ze het prijzenbedrag van eenton winnen, dan wordt dat ge-stoken in de voorbereidingenvoor Super TU/esday van defaculteit Technische Natuur-kunde. Die is dit jaar op 28oktober. Het thema van die dag iseveneens plasmatechnologie./.

Slimme, mooie en snellevoertuigen bij TU/eDe Kennedylaan wordt vrijdag6 juni vanaf 13.30 uur voor re-gulier verkeer afgesloten omeen demonstratie van ‘slimme’voertuigen mogelijk te maken.De demonstratie vindt plaats inhet kader van het driedaagseinternationale symposium‘Intelligent Vehicles’, dat vanwoensdag 4 tot en met vrijdag6 juni wordt gehouden aan deTU/e.

Vierhonderd onderzoekers vanuniversiteiten, onderzoeks-instituten en uit de auto-industrie zijn deze week bijeenop de TU/e om hun kennis uit tewisselen. Auto’s, maar ookmotoren en vrachtwagens,worden in toenemende matevoorzien van geavanceerdesensoren en functies. Ze ver-beteren de verkeersveiligheid enhet comfort van de bestuurder.Elektronische systemen helpende chauffeur, maar voertuigenkunnen ook met elkaar gaanpraten of zelfs volautomatischgaan rijden. Dat is niet alleenveiliger; het levert ook een betere

benutting op van het aanwezigeasfalt en dus het terugdringenvan files. Vrijdag 6 juni zullenvoertuigen getoond worden dievoorzien zijn van systemen omde verkeersveiligheid en hetrijgemak te vergroten.Het symposium sluit aan bij hetevenement ‘Pole Position inTechnology’ dat komend week-end voor het eerst plaatsvindt inEindhoven. In het kader daarvanzijn op zaterdag 7 juni inEindhoven op vijf plekken auto-pleinen ingericht. Daar staatvolgens de organisatoren hetneusje van de zalm voor watbetreft klassieke, eigentijdse entoekomstige sportwagens, zoalsonder meer de Bugatti Veyron ende Ferrari Enzo. Op zondag 8juni zijn er op de Dorgelolaan ende Fellenoord over een parcoursvan 2,8 kilometer spectaculairedemonstraties te zien, zoals vanwagens uit de GT Challenge ende Super Formula League. Maarook zullen er vijfhonderdklassieke DAFjes en enkeletrucks uit de Dakar-rally tebewonderen zijn./.

Studente Technologie Management wintEuropese scriptieprijsMariska van Stipdonk heeftvorige week de ‘Golden Award’gewonnen tijdens het EuropeanECR Forum in Berlijn. Devoormalige masterstudenteTechnologie Management kreegde hoofdprijs voor haar scriptieover het verpakken vanconsumentengoederen. Zeonderzocht in welke verpakkinggoederen het beste bij deverkooppunten aangeleverdkunnen worden. In haar scriptiebeschrijft ze de voordelen van hetzogeheten ‘Shelf Retail ReadyPackaging’, een concept dat

gebruik maakt van losse‘omdozen’ waarop eenafbeelding van de inhoud staat,en die direct in de schappengeplaatst kunnen worden.Vorig jaar won Van Stipdonk ookal de afstudeercompetitie van hetNederlands VerpakkingsCentrum. Ze voerde haar onder-zoek uit bij Metro Cash&Carry, inNederland beter bekend als deMakro groothandel. De scriptiepast in het TU/e-profilerings-gebied Logistics, Operations andtheir Information Systems(LOIS).

HetHet ddakak op metop met ‘Eindho‘EindhovvenenStStudentudentenenssttaad’d’

EEeenn ddeelleeggaattiiee vvaann ttwwaaaallff ssttuuddeenntteenn ddrroonnkk ddiinnssddaagg 33 jjuunnii cchhaammppaaggnneemmeett wweetthhoouuddeerr MMaarrrriiëëtt MMiitttteennddoorrffff,, oopp hheett ddaakk vvaann ddee GGGGDD--ttoorreenn,, nnaaaasstthheett ggeemmeeeenntteehhuuiiss.. DDee ‘‘ttooppoonnttmmooeettiinngg’’ wwaass oopp ddeezzee llooccaattiiee oomm ssyymm--bboolliisscchh ttee oonnddeerrssttrreeppeenn ddaatt EEiinnddhhoovveenn aaaann ddee vvooeetteenn vvaann iieeddeerree ssttuuddeennttlliiggtt.. OOnnddeerrwweerrpp vvaann ggeesspprreekk wwaass ddee nniieeuuwwee nnoottaa vvaann ddee ggeemmeeeennttee oovveerrhheett tthheemmaa ‘‘EEiinnddhhoovveenn SSttuuddeenntteennssttaadd’’..VVoooorraaffggaaaanndd aaaann ddee ddaakkbboorrrreell hhaaddddeenn ddee ssttuuddeenntteenn,, ddiiee bbeettrrookkkkeenn zziijjnnbbiijj aalllleerrlleeii vveerreenniiggiinnggeenn,, eeeenn ddrriiee uuuurr dduurreennddee bbiijjeeeennkkoommsstt mmeett mmeeddee--wweerrkkeerrss vvaann ddee ggeemmeeeennttee,, oomm ddee bbeelleeiiddssnnoottiittiiee vvaann ddee ggeemmeeeennttee ddoooorr tteenneemmeenn eenn mmooggeelliijjkk aall ttoott eeeenn ccoonnccrreeeett uuiitt ttee vvooeerreenn aaccttiieeppuunntt ttee kkoommeenn..DDaatt llaaaattssttee lluukkttee nniieett,, mmaaaarr iiddeeeeëënn wwaarreenn eerr ggeennooeegg,, zzooaallss eeeenn ‘‘cceennttrraallppaarrkk’’ iinn EEiinnddhhoovveenn eenn eeeenn ddaagg vvaann ddee ssttuuddeenntt.. OOpp 1188 jjuunnii iiss eerr wweeeerr eeeenn ‘‘ttooppoonnttmmooeettiinngg’’.. DDaann ggaaaann ddee uunniivveerrssiitteeiittssrraaaaddeenn ddee ggeemmeeeenntteerraaaadd mmeett eellkkaaaarr pprraatteenn oovveerr ddee nnoottaa vvaann ddee ggeemmeeeennttee..FFoottoo:: RRiieenn MMeeuullmmaann

‘Resource blijft journalistiek onafhankelijk’De uitgave van de Wageningseuniversiteitskrant Resourcewordt per 1 september uit-besteed aan HemelsPublishing. De bedrijfsbladen-specialist uit Hilversum be-zweert dat de krant onafhan-kelijk zal blijven, maar criticibetwijfelen dat.

Raymond Bolding van lokale stu-dentenbond WSO is in elk gevalniet enthousiast. “Kennelijkverkiest de universiteit eenmooie glossy boven een sterk in-houdelijk blad”, zegt hij. “Hetmeest storende is nog dat in hetaanbestedingsdocument staatdat de universiteit negatief be-stuurlijk nieuws kan blokkeren.Dat is censuur.”Voor Jim Jansen, hoofdredacteurvan het Amsterdamse universi-teitsblad Folia en voorzitter vande ‘Kring van hoofdredacteurenvan hoger-onderwijsbladen’noemt het bericht over de aanbe-steding ‘verbijsterend’.Universiteits- en hogeschool-bladen moeten volgens hem

voortduren blijven opletten. “Dathebben we recent nog gezien inLeiden, waar Mare het dagelijksenieuws bijna moest overlaten aande communicatieafdeling. Maardit is een nieuwe: Wageningenwordt dus straks vanuitHilversum bediend door eentekstbureau dat heel fraaie be-drijfsglossy’s maakt. Met allerespect, maar dat is wat andersdan een wetenschappelijk jour-nalistiek weekblad.”

Mercedes“Natuurlijk maken we prachtigebladen voor Mercedes en KLM”,reageert directeur Jeroen Hemelsop de scepsis. “Maar we makenook bladen voor uitkeringsorga-nisatie UWV en het kanker-centrum van de VrijeUniversiteit. Dat is alweer ietsheel anders. In Wageningenwordt niet getornd aan dehuidige afspraken over de jour-nalistieke koers.” De kans dat journalisten van dehuidige Resourceredactie deelgaan uitmaken van het nieuwe

team is aanwezig, denktscheidend hoofdredacteur KornéVersluis: “Hemels komt bin-nenkort praten. Wellicht dat zeruimte hebben voor onzemensen. Maar niemand is echtenthousiast over dat voor-uitzicht: we zijn onafhankelijkejournalisten, geen tekst-schrijvers.”Voor Cereales blijft er niet veelover. De uitgeverij kan de re-dactie tot 1 september betalen,maar is te klein om zonder de op-drachten van de WageningenUniversiteit door te gaan.Mogelijk volgen nog juridischestappen. Over de aanbesteding zelf is dehoofdredacteur duidelijk: “Daarkonden we niet onderuit.Resource is een paar jaar geledenop grote afstand van de univer-siteit geplaatst. Voor de wet zijnwe daardoor een extern bedrijfdat door de instelling wordt in-gehuurd om een blad te maken.Dan moet er dus openbaarworden aanbesteed.” (HOP)/.

Page 6: Twijfels Groep-één en PF over bindend studieadvies open brief van dinsdag 3 juni. De TU/e wil vanaf september 2009 het bindend studieadvies ... Cursor is aangesloten bij het Hoger

5 juni 2008 Cursor6/ Onderzoek

‘Shaken not stirred’Plastic druppeltjes in de verdrukking

“Dit is zowel interessant voor micro-scopische toepassingen om micron-emulsies te maken, als voor bulkproces-sen”, zegt Tufano. “In de polymeer-verwerkende industrie is het voordeligom te weten onder welke omstandig-heden de polymeren gemengd moetenworden, om een bepaald eindresultaat tekrijgen. Bijvoorbeeld onder welke tempe-ratuur en met welke moleculaire massa?Het bespaart kosten als het eindproductdoor betere productieomstandighedenconstanter van kwaliteit is met minderuitval.”Voor haar experimenten heeft Tufano

veelvuldig twee polymeren met elkaargemengd. Daarbij gebruikte ze stoffendie olieachtig vloeibaar zijn op kamer-temperatuur, zoals verf. “Eén stof werddaarbij constant gehouden, een siliconenelastomeer.” Deze silicoonolie (PDMS)wordt onder meer gebruikt in deelektronische industrie om componentente beschermen tegen milieu-invloeden.De variabele stof was bijvoorbeeld poly-buteen (PB). Deze kit wordt als kleef-middel of afdichtingskit gebruikt. Maarhet hadden ook andere gedeeltelijkmengende polymeren kunnen zijn.Net zoals olie en water, twee stoffen die

niet mengbaar zijn op moleculair niveau,vormen deze twee polymeren druppels ineen andere vloeistof. “In dit geval warende druppels 40 micron klein, zodat hetsysteem kon worden bestudeerd met eenminimale hoeveelheid materiaal.” Zoweinig zelfs, dat ze voor haar hele onder-zoek slechts een liter of twee nodig had.

MengselsTijdens schuiven van het mengsel tussentwee plaatjes spelen zich twee tegenover-gestelde processen gelijktijdig af: het op-breken en samengaan van deze druppels.Daarbij speelt onder meer de grensvlak-

spanning van een druppel een belang-rijke rol. Dat is de spanning die eendruppel naar een ronde vorm wil latenterugkeren. Normaal is het zo dat dezespanning gedurende het mengenconstant blijft. Als er uiteindelijk eenevenwicht tussen opbreken en samen-gaan gevonden is, behouden de druppelshun grootte en blijft het mengsel stabiel.

“Bij een polymeer als polybuteen is echteriets speciaals aan de hand. Als je eenmengsel met deze stof tussen tweeplaatjes afschuift, is de grensvlak-spanning in eerste instantie niet

Polymeren/Ingrid MagilsenFoto/Bart van Overbeeke

Regendruppels op een ruit:zo zien de foto’s in het proef-schrift van Carmela Tufano eruit. “En ik heb een hekel aanregen”, bekent de ItaliaansePhD. In werkelijkheid zijn het

microscopisch kleinedruppeltjes vloeibare

polymeren. Zij heeft deafgelopen vier jaar mengselsvan polymeren onderzocht endaarbij vooral gekeken naarde druppelvorming in zo’n

mengsel onder verschillendeomstandigheden.

Intuïtie is valkuil voor technologische startersNieuwe technologiebedrijven hebbenhet laagste slagingspercentage van allenieuwe ondernemingen. De Russischepromovenda Ksenia Podoynitsyna dookin een enorme berg publicaties om uitvinden welke risicofactoren belangrijkzijn voor nieuwe ondernemingen en hoeondernemers hier rekening mee kunnenhouden.

Direct na haar afstuderen aan deuniversiteit in Moskou nam KseniaPodoynitsyna een opmerkelijk besluit. Ze wees een goede baan bij Pricewater-houseCoopers af en verhuisde naarNederland om zich bij haar vriend tevoegen die in Delft promoveerde. De gokleverde haar een echtgenoot, een dochteren een proefschrift over risicomanage-ment op. Ze promoveert op 11 juni bij defaculteit Technologie Management.“Als je een onderneming opstart, neem jealtijd een zeker risico,” vertelt ze invloeiend Nederlands. “Wij wilden onder-zoeken hoe je die risico’s kunt beperken.Toen we op zoek gingen in de literatuurbleek echter dat er maar heel weinigstudies aan dit onderwerp gewijd waren.”Podoynitsyna besloot daarom voor dezestudie een iets ruimere definitie vanrisico te gebruiken: “Wij hebben risicogedefinieerd als het ontbreken vansuccesfactoren, het is een risico om een

bedrijf te starten als bepaalde indicatorenvoor succes afwezig zijn.” De Russische ontleedde tientallen studiesom erachter te komen welke eigen-schappen technologiebedrijven moetenbeschikken om succesvol te zijn. Uit haaranalyse bleek dat startende ondernemin-gen die zwaar inzetten op productinno-vatie het moeilijk hebben. “Vooral als jegeen financieel fall-back scenario hebt,loop je een groot risico.” Het is evenminraadzaam om een markt te betredenwaarin de standaard voor de gebruiktetechnologie nog niet vastligt. Grappiggenoeg blijkt dat het geen meetbaarvoordeel oplevert als je ervaring hebt methet opzetten van een bedrijf.

Intuïtie Veel andere risico’s hangen samen met demanier waarop ondernemers hun kanseninschatten: dat gebeurt veelal intuïtief.“Gebruik maken van je intuïtie is vaakeen bijzonder snelle en effectieve manierom een situatie te beoordelen. Voor wieeen bedrijf wil beginnen, is het toch ver-standiger om de dingen rationeel aan tepakken,” vindt Podoynitsyna. Ze brachtde belangrijkste ‘cognitive biases’ inkaart: denkfouten die mensen makenomdat ze een vertekend beeld van de wer-kelijkheid hebben. Veel mensen denkenbijvoorbeeld structureel te positief. “Bij

Shell laten ze experts schatten of op eenbepaalde plek olie in de grond zit. In tienprocent van de gevallen is dat echt zo,maar de experts geven vier keer zo vaakhet advies om te gaan boren.” Ook hebben mensen vaak een verkeerdbeeld van voorspellingen die ze in hetverleden gedaan hebben. Achterafhebben ze dan het idee dat ze destijds alvermoedden dat die voorspelling wel eensfout zou kunnen zijn. Verder blijkenmensen soms geen aandacht meer teschenken aan de relevante cijfers als zevoorzien worden van wat irrelevanteinformatie over een bepaald onderwerp.Podoynitsyna lacht: “Dat is echt heelopvallend. Je geeft mensen eerst infor-matie over de kans dat hun auto op kortetermijn kapot gaat, vervolgens vertel je zeiets over de kleur en binnenbekleding vande auto. Dan blijkt dat ze die laatste feitenlaten meewegen als je ze vraagt hoe langze denken dat hun auto het nog doet.” In haar proefschrift noemt ze nog eenheel bekende fout: mensen baseren hunverwachtingen vaak op toevallige per-soonlijke ervaringen, in plaats van uit tezoeken of die wel representatief zijn voorde grotere wereld. De genoemde nadelenvan intuïtief denken zorgen er voor datondernemers risico’s niet goed in-schatten. Hoe meer ondernemers ditsoort denkfouten maken, hoe meer risico

ze geneigd zijn te nemen. Het is volgensde onderzoekster dan ook heel belangrijkdat de ondernemers zich bewust zijn vande nadelen van intuïtie en ook proberenop basis van feiten te redeneren. “Het zoueen goed idee zijn voor investeerders omstartende ondernemers te laten testen opdeze denkfouten. Dat is een van demanieren om hen beter risico’s te lateninschatten.”

OplossingenHet laatste deel van haar proefschriftwijdt Podoynitsyna aan strategieën omrisico’s te managen. “We hebben vijfmanieren bekeken om risico’s te ver-kleinen en bepaald in welke situaties je debeste strategie kunt toepassen.” De een-voudigste strategie is het vermijden vanrisicovol handelen - ofwel ‘voorzichtig op-bouwen’. Dat blijkt echter slecht tewerken voor nieuwe technologieonder-nemingen. Ook het imiteren van concur-renten helpt niet echt. Andere strate-gieën, zoals het beïnvloeden van klantenen concurrenten en het aangaan vansamenwerkingsverbanden, leveren welpositieve resultaten op.De vijfde strategie, ‘real options’, lijktbetrekkelijk geschikt voor startende tech-nologiebedrijven. Deze relatief nieuwestrategie houdt in dat een ondernemingbeperkt investeert in diverse producten

Page 7: Twijfels Groep-één en PF over bindend studieadvies open brief van dinsdag 3 juni. De TU/e wil vanaf september 2009 het bindend studieadvies ... Cursor is aangesloten bij het Hoger

Onderzoek /7Cursor 5 juni 2008

NNaattuuuurrkkuunnddeessttuuddeennttRRooeellaanndd HHuuiijjiinnkk vveerrtteelltt vvaannhheett vveerrrraasssseennddee ggeesspprreekkddaatt hhiijj ttiijjddeennss zziijjnn aaffssttuu--ddeeeerrpprroojjeecctt hhaadd.. ””IIkk bbeellddeemmeett eeeenn lleevveerraanncciieerr oovveerreeeenn oonnddeerrddeeeell vvoooorr mmiijjnn oopp--sstteelllliinngg.. TTooeenn iikk vveerrtteellddeewwaaaarr iikk mmeeee bbeezziigg wwaass vvrrooeegghhiijj ooff iikk vvoooorr hheemm wwiillddeekkoommeenn wweerrkkeenn..”” HHuuiijjiinnkkmmaaaakkttee eeeerrsstt zziijjnn aaffssttuuddeeeerr--pprroojjeecctt aaff eenn nnaamm ddaaaarrnnaa ddeebbaaaann aaaann.. HHiijj vvaatt zziijjnn oonnddeerrzzooeekk iinn éééénnzziinn ssaammeenn.. ““IIkk hheebb eeeennooppsstteelllliinngg ggeebboouuwwdd oomm ddeeeeiiggeennsscchhaappppeenn vvaann mmaaggnnee--ttiisscchhee ttuunnnneelljjuunnccttiieess tteebbeeppaalleenn..”” HHiijj zzeeggtt hheett ooppeeeenn ttoooonn,, aallssooff iieeddeerreeeenn ddaannwweell bbeeggrriijjpptt wwaatt hhiijj ddooeett..MMaaggnneettiisscchhee ttuunnnneelljjuunnccttiieesszziijjnn nnaammeelliijjkk ‘‘hhoott’’.. ZZee zziitttteenniinn ddee hhaarrddeesscchhiijjfflleeeesskkoopp--ppeenn.. ZZee wwoorrddeenn ggeebbrruuiikktt iinneelleekkttrroonniisscchhee kkoommppaasssseenn,,iinn nnaavviiggaattiieeaappppaarraattuuuurr,,mmoobbiieellee tteelleeffoooonnss eenn iinnmmaaggnneettiisscchhee RRaamm--ggeehheeuu--ggeennss.. DDeezzee ggeehheeuuggeennsszzoorrggeenn eerr vvoooorr ddaatt ddeeccoommppuutteerr ggeeeenn ooppssttaarrttttiijjddnnooddiigg hheeeefftt.. MMaaaarr vvoooorr ddeeggeennee ddiiee ddee oonnttwwiikk--kkeelliinngg vvaann mmaaggnneettiisscchhee ttuunnnneelljjuunnccttiieess hheeeeffttggeemmiisstt,, wwiill HHuuiijjiinnkk bbeesstt uuiittlleeggggeenn hhooee zzee iinneellkkaaaarr zziitttteenn.. HHeett ppllaaaattjjee ddaatt hhiijj ttoooonntt,, lliijjkktt ooppeeeenn dduubbbbeellee bbootteerrhhaamm.. HHeett bbrroooodd iiss vvaann mmaagg--nneettiisscchh mmaatteerriiaaaall,, hheett bbeelleegg ttuusssseenniinn iiss nniieett--mmaaggnneettiisscchh.. ““DDee wweeeerrssttaanndd vvaann ddee jjuunnccttiieewwoorrddtt bbeeppaaaalldd ddoooorr ddee mmaaggnneettiissaattiieerriicchhttiinnggvvaann ddee bbuuiitteennllaaggeenn,, ddee eelleekkttrrooddeenn.. WWiijjzzeenn ddiieeaalllleebbeeii iinn ddeezzeellffddee rriicchhttiinngg,, ddaann iiss ddeewweeeerrssttaanndd llaaaagg.. BBiijj tteeggeennggeesstteellddee mmaaggnneettii--ssaattiieerriicchhttiinngg iiss ddee wweeeerrssttaanndd hhoooogg..”” DDee mmaagg--nneettiissaattiiee iiss ttee ssttuurreenn,, wwaaaarrddoooorr ddee ttuunnnneell--jjuunnccttiiee bbrruuiikkbbaaaarr iiss aallss mmaaggnneettiisscchhee bbiittjjee::hhooggee wweeeerrssttaanndd ssttaaaatt vvoooorr 11,, llaaggee vvoooorr 00..DDee eeiiggeennsscchhaappppeenn vvaann eeeenn jjuunnccttiiee hhaannggtt aaffvvaann ddee ggeebbrruuiikkttee mmaatteerriiaalleenn::““WWeellkkee ssttooffffeenn ggeebbrruuiikk jjee,, hhooee ddiikk mmaaaakk jjee ddeellaaggeenn -- ddaatt hheeeefftt iinnvvllooeedd oopp ddee wweeeerrssttaanndd..””HHuuiijjiinnkkss vvaakkggrrooeepp wwiillddee ggrraaaagg eeeenn eexxttrraa oopp--sstteelllliinngg oomm ddee kkaarraakktteerriissttiieekkeenn vvaann eeeenn

ssaammppllee ssnneelllleerr ttee kkuunnnneenn mmeetteenn.. HHiijj mmaaaakktteehheett oonnttwweerrpp eenn bboouuwwddee hheett aappppaarraaaatt.. ““DDaattkklliinnkktt mmiisssscchhiieenn aallss ppuurree wweerrkkttuuiiggbboouuww,,mmaaaarr oomm ttee wweetteenn hhooee ddiiee ooppsstteelllliinngg eerr uuiittmmooeett zziieenn,, mmooeett jjee ddee ffyyssiiccaa ooookk bbeeggrriijjppeenn..DDaaaarroomm hheebb iikk aalllleerrlleeii ssiimmuullaattiieess ggeemmaaaakkttvvaann ddee jjuunnccttiieess..”” HHeett wweerrkk wwaass ssoommssffrruussttrreerreenndd:: ““IIkk wweeeett nnoogg ddaatt iikk vvaann ggeelliijjkk--nnaaaarr wwiisssseellssttrroooomm wwaass oovveerrggeessttaapptt,, oommddaatthheett mmeett ggeelliijjkkssttrroooomm aalllleemmaaaall nniieett wweerrkkttee..WWaaaarrnnaa hheett vveerrvvoollggeennss mmeett wwiisssseellssttrroooomm ooookknniieett wweerrkkttee.. GGeelluukkkkiigg bblleeeekk eerr eerrggeennss eeeennffoouutt ttee zziitttteenn..”” HHiijj llaaaatt ddee ggrraaffiieekk zziieenn vvaann ddeeeeeerrssttee ggeessllaaaaggddee mmeettiinngg:: ddee ssttrroooomm sspprriinnggttpplloottss vvaann llaaaagg nnaaaarr hhoooogg.. ““DDiitt wwaass ggeewweellddiiggoomm ttee zziieenn.. DDiitt iiss pprreecciieess wwaatt jjee vveerrwwaacchhtt aallsshheett bbiittjjee oommssllaaaatt,, dduuss ttooeenn wwiisstt iikk ddaatt ddeeooppsstteelllliinngg hheett ddeeeedd..””

TTeekksstt:: AAnnoouucckk VVrroouuwweeFFoottoo:: RRiieenn MMeeuullmmaann

Onderzoek in het kort

William Crookes-prijs voor plasmafysicus TU/ePPrrooff.. ddrr.. RRiicchhaarrdd vvaann ddee SSaannddeenn vvaann ddee TTUU//ee kkrriijjggtt vvoollggeennddee mmaaaanndd ttiijjddeennss ddeeEESSCCAAMMPPIIGG--ccoonnffeerreennttiiee iinn SSppaannjjee ddee WWiilllliiaamm CCrrooookkeess PPllaassmmaa PPrriizzee uuiittggeerreeiikktt vvoooorr zziijjnnbbiijjddrraaggee aaaann ddee ppllaassmmaaffyyssiiccaa.. DDee pprriijjss wwoorrddtt vvoooorr hheett eeeerrsstt uuiittggeerreeiikktt eenn iiss bbeeddooeelldd vvoooorroonnddeerrzzooeekkeerrss ddiiee ttiieenn ttoott ttwwiinnttiigg jjaaaarr ggeelleeddeenn ggeepprroommoovveeeerrdd zziijjnn -- hheett iiss eeeenn zzooggee--nnaaaammddee ‘‘mmiidd--ccaarreeeerr’’--pprriijjss..VVaann ddee SSaannddeenn iiss ssiinnddss 22000000 hhoooogglleerraaaarr iinn ddee vvaakkggrrooeepp ‘‘PPllaassmmaa aanndd MMaatteerriiaallssPPrroocceessssiinngg’’ vvaann ddee ffaaccuulltteeiitt TTeecchhnniisscchhee NNaattuuuurrkkuunnddee.. IInn eeeenn rreeaaccttiiee zzeeggtt ddee pprriijjss--wwiinnnnaaaarr ddaatt zziijjnn ggrrooeepp oopp zziijjnn vvaakkggeebbiieedd wwoorrddtt ggeezziieenn aallss eeeenn vvaann ddee bbeessttee iinn ddee wweerreelldd..““WWee hheebbbbeenn tteecchhnniieekkeenn oonnttwwiikkkkeelldd oomm mmeett ppllaassmmaa’’ss dduunnnnee llaaggeenn ttee mmaakkeenn vvoooorrbbiijjvvoooorrbbeeeelldd zzoonnnneecceelllleenn.. DDeezzee ppllaassmmaaddeeppoossiittiiee wwoorrddtt nnuu oonnddeerr mmeeeerr ttooeeggeeppaasstt ddoooorrzzoonnnneecceelllleennffaabbrriikkaanntt OOTTBB SSoollaarr..””DDee pprriijjss oommvvaatt eeeenn ggeellddbbeeddrraagg vvaann dduuiizzeenndd eeuurroo,, eeeenn ddiipplloommaa eenn ggrraattiiss vveerrbblliijjff bbiijj ddeeccoonnffeerreennttiiee iinn GGrraannaaddaa wwaaaarr ddee uuiittrreeiikkiinngg ppllaaaattssvviinnddtt..

‘Nederlandse Nobelprijzen’ gaan voorbij aan TU/eMMaaaannddaagg 22 jjuunnii zziijjnn ddee wwiinnnnaaaarrss bbeekkeennddggeemmaaaakktt vvaann ddee SSppiinnoozzaapprreemmiieess vvaann 22000088.. DDeepprreemmiieess vvaann aannddeerrhhaallff mmiilljjooeenn eeuurroo,, ddoooorr ddee NNeeddeerrllaannddssee OOrrggaanniissaattiiee vvoooorrWWeetteennsscchhaappppeelliijjkk OOnnddeerrzzooeekk ((NNWWOO)) ggeeaaffffiicchheeeerrdd aallss ddee ‘‘NNeeddeerrllaannddssee NNoobbeellpprriijjzzeenn’’,,wwoorrddeenn iinn nnoovveemmbbeerr uuiittggeerreeiikktt.. DDee ggeelluukkkkiiggeenn zziijjnn kkiinnddeerrnneeuurroollooggee pprrooff.. ddrr.. MMaarrjjoo vvaannddeerr KKnnaaaapp ((VVrriijjee UUnniivveerrssiitteeiitt)),, lleetttteerrkkuunnddiiggee pprrooff.. ddrr.. JJooeepp LLeeeerrsssseenn ((UUnniivveerrssiitteeiitt vvaannAAmmsstteerrddaamm)),, nnaattuuuurrkkuunnddiiggee pprrooff.. ddrr.. TThheeoo RRaassiinngg ((NNiijjmmeeggeenn)),, eenn mmiiccrroobbiioolloooogg pprrooff.. ddrr..WWiilllleemm ddee VVooss ((WWaaggeenniinnggeenn))..DDee NNWWOO--SSppiinnoozzaapprreemmiieess wwoorrddeenn ssiinnddss 11999955 jjaaaarrlliijjkkss uuiittggeerreeiikktt.. PPrrooff.. ddrr.. BBeerrtt MMeeiijjeerr,,vveerrbboonnddeenn aaaann ddee ffaaccuulltteeiitt SScchheeiikkuunnddiiggee TTeecchhnnoollooggiiee wwaass iinn 22000011 ddee llaaaattssttee TTUU//ee’’eerr ddiieeddee pprriijjss kkrreeeegg.. PPrrooff.. ddrr.. RRuuttggeerr vvaann SSaanntteenn ((eevveenneeeennss vvaann SScchheeiikkuunnddiiggee TTeecchhnnoollooggiiee))ggiinngg hheemm iinn 11999977 vvoooorr..

constant. Eerst wordt deze lager en naeen bepaalde tijd weer hoger en uitein-delijk blijft deze wel constant.”

Wat gebeurt er eigenlijk? Tufano: “Als jehet polybuteen mengt, zullen in eersteinstantie moleculen van deze stof zichbuiten de druppel begeven. Dit heetdiffusie. We vermoedden dat dit komt,omdat deze stof veel kleine moleculenheeft die gemakkelijker uit de druppelontsnappen dan grotere moleculen.”Daarom herhaalde ze de experimentenmet een stof die veel minder van dezekleine moleculen heeft. “En inderdaad,daar zie je dat de oppervlaktespanningveel minder in de tijd veranderd. Eenduidelijk verschil.”

Brug “Een ander effect van de moleculen dieuit de druppel migreren, is dat zij als hetware een brug vormen naar een anderedruppel in de buurt en dat hierdoordruppels makkelijker samengaan.Druppeltjes zonder kleine moleculendoen dat niet. Ook als de druppels heeldicht bij elkaar worden gehouden, gaanze niet samen. Ze stoten elkaar zelfs af.”

Tufano vertelt dat er nog iets bijzondersaan de hand is: “Volgens de theoriezouden druppels niet groter kunnenworden dan een bepaalde kritiekewaarde. Als ze groter worden, zouden zeopbreken. Deze druppels werden echtergroter dan voorspeld.”

Een ander deel van haar onderzoekrichtte zich op het gedrag van druppelsmet een beperkte bewegingsruimte.Tufano legt uit: “Druppels die de vrijheidhebben, liggen een beetje scheef. Eensoort scheve ellipsen, als je ze van de

zijkant zou kunnen bekijken. Wij kondendat niet daadwerkelijk bekijken, maar wekonden de hoek wel afleiden met eenformule en van de druppelvorm vanaf debovenkant gezien. Als druppels in deverdrukking zitten, gaan ze horizontaalliggen en hebben dus een hellingshoekvan nul graden. Dit komt goed overeenmet modellen. Dat effect van de wandenis aanwezig voor ingesloten druppels,waar de diameter van een druppelvergelijkbaar is met de afstand tussen de twee wanden.”

ParelkettingenTufano heeft dit effect systematischbestudeerd. “Als je het mengsel bijvoor-beeld langzaam over elkaar schuift inzo’n beperkte ruimte, krijg je een parel-kettingachtige structuur, en zelfs langedraden, die je nooit zou krijgen als dedruppels vrij stromen”, vertelt ze. “Zokun je bijvoorbeeld semiconductorsmaken of een sterke vezel.”Tufano is zeer te spreken over de samen-werking in haar vakgroep MaterialsTechnology en over de onderzoeksfacili-teiten van de TU/e. “De apparatuur is hieruitstekend en er is heel veel mogelijk.Hierdoor kun je eenvoudig datgeneonderzoeken wat je wilt. Je hoeft niet heellang te wachten voor je aan de slag kunt.Ook mijn promotor en copromotor gavenmij de vrijheid om beslissingen te nemenover mijn onderzoek. Natuurlijk ben ikdaarbij de nodige doodlopende padeningeslagen en weer uitgelopen. Dat isonvermijdelijk, maar erg leerzaam. Ik zathier zeker niet in de verdrukking.”/.

zolang er nog onzekerheid in de markt is.Pas als duidelijk wordt welk product debeste kans maakt, schakelt het bedrijfhier definitief op over.De optimale strategie blijkt ook afhan-kelijk van het type product. “Er zijnproducten waarbij het aantal gebruikersmede bepaalt of het product succesvol is,zoals bij faxmachines of MSN. Andereproducten zijn weer afhankelijk vangerelateerde diensten of software: voor

spelcomputers moeten natuurlijk welgames te koop zijn.”Podoynitsyna zegt veel plezier te hebbenbeleefd aan haar promotie. Ze hoopt datze haar onderzoek nog een tijdje aan deTU/e kan voortzetten. “Er zijn nog watlosse eindjes die ik aan elkaar wil knopen,en ik hoop echt dat onze bevindingenopgepikt worden door hetbedrijfsleven.”/.

CCaarrmmeellaa TTuuffaannoo ((11997777,, NNaappeellss IIttaalliiëë)) ssttuuddeeeerrddee CChheemmiiccaall EEnnggiinneeeerriinngg aaaann ddee FFeeddeerriiccoo IIII,,UUnniivveerrssiittyy ooff NNaappeellss.. ZZee bbeehhaaaallddee hhaaaarr mmaasstteerrss mmeett eeeenn tthheessiiss oovveerr ppoollyymmeerreenn mmeennggsseellss..IInn 22000044 bbeeggoonn zzee bbiijj ddee vvaakkggrrooeepp MMaatteerriiaallss TTeecchhnnoollooggyy oonnddeerr bbeeggeelleeiiddiinngg vvaann GGeerrrriittPPeetteerrss,, PPaattrriicckk AAnnddeerrssoonn eenn PPrrooff.. HHaann MMeeiijjeerr.. EEeenn ddeeeell vvaann hhaaaarr eexxppeerriimmeenntteenn vvooeerrddee zzeeuuiitt iinn LLeeuuvveenn iinn ssaammeennwweerrkkiinngg mmeett pprrooff.. PPeetteerr vvaann PPuuyyvveellddee.. WWooeennssddaagg 44 jjuunnii vveerrddeeddiiggddeezzee hhaaaarr pprrooeeffsscchhrriifftt ‘‘EEffffeeccttss ooff mmuuttuuaall ddiiffffuussiioonn oonn mmoorrpphhoollooggyy ddeevveellooppmmeenntt iinn ppoollyymmeerrbblleennddss’’ iinn CCoolllleeggeezzaaaall 44 vvaann hheett AAuuddiittoorriiuumm

Ksenia Podoynitsyna. Foto: Rien Meulman

Page 8: Twijfels Groep-één en PF over bindend studieadvies open brief van dinsdag 3 juni. De TU/e wil vanaf september 2009 het bindend studieadvies ... Cursor is aangesloten bij het Hoger

5 juni 2008 Cursor8/ Achtergrond

Eindhoven hoofdstSteeds meer (ex)topsporters werkz

“Als je de landelijke nummeréén wilt zijn, zul je een aantaldingen moeten hebben. Je kuntdit ten slotte alleen bereiken alsje op alle gebieden de bestekwaliteit kan bieden. Nietalleen de studentenstaf maarook de accommodatie is eenbelangrijke factor. Deaccommodatie moet zowelgevoelsmatig als functioneelgoed zijn en de docentenstafmoet met alle geledingen vanstudenten kunnen werken. Webesteden daarom veel aandachtaan beide aspecten. We houdengeregeld onze faciliteiten tegenhet licht en kijken naareventuele verbeteringen.Studenten moeten zich thuis-voelen in het sportcentrum.Het moet ze alle voorzieningenbieden, waarbij iedereen opeigen niveau kan sporten.”

Wim Koch, directeur van hetStudentensportcentrum, isambitieus. Van hem krijgenrecreanten echter evenveelkansen als de echte toppers.Het is een belangrijk ijkpuntvoor het het aantrekken vansportdocenten. “Als je kijktnaar onze trainers en coaches,zie je dat het echt niet alleenmaar oud-topsporters zijn. Wijzoeken toptrainers en top-coaches maar hun verleden alssporter is niet doorslaggevend.Als we kunnen kiezen, danheeft een voormalige topsporterwel een stapje voor. Een topperkan veel meegeven uit eigenervaring. Andere voordelen zijndat aansprekende namen extrapubliciteit opleveren ensportende studenten moti-veren. Maar wij nemenniemand aan als we niet zekerweten of die persoon ook daad-

werkelijk les kan geven. Aaneen topsporter die alleen les wilgeven aan andere topsportershebben wij niets. De meestestudenten zijn namelijkrecreanten die hun sport zogoed mogelijk willen bedrijven.Alle docenten moeten daaraanmeewerken. Beginnendesporters moeten gebruikkunnen maken van de expertisevan onze (ex)topsporters.Gelukkig zie je dat dezetrainers en coaches een breedspectrum hebben en erg goeden geduldig zijn met de (begin-nende) recreanten. Wij evalu-eren jaarlijks alle trainers enkijken samen met hen hoe zehun vaardigheden kunnen ver-beteren. Alle sportdocentenvolgen daarom extra opleidin-gen en cursussen om een zohoog mogelijk niveau te halen.”

Geëngageerde,mondige engemoti-veerde

Studentensport/LFoto’s/Bart van

Op de vijftigste editNederlandse Studenten K

haalden Eindhovense sweekeinde de eerste pladoel van de Technische U

Hogescholen bereikthoofdstad van de Nederla

Wim Koch, voormalig torecteur van het Studente

klaart het

Wim Koch

WWiimm KKoocchh ssppeeeellddee jjaarreennllaanngg eerreeddiivviissiiee vvoolllleeyybbaall eennkkwwaamm 112277 kkeeeerr uuiitt vvoooorr OOrraannjjee.. DDee vvoooorrmmaalliiggee iinntteerrnnaa--ttiioonnaall lloooopptt aall ssiinnddss 11998855 rroonndd oopp hheett SSttuuddeenntteenn--ssppoorrttcceennttrruumm.. SSiinnddss 22000066 iiss hhiijj eerr ddiirreecctteeuurr.. KKoocchhbbeeggoonn aallss ttrraaiinneerr vvaann HHaajjrraaaa eenn wweerrdd vviieerr jjaaaarr llaatteerrhhooooffddccooaacchh.. HHiijj bbrraacchhtt HHaajjrraaaa vvaann ddee ddeerrddee ddiivviissiiee nnaaaarrddee eeeerrssttee ddiivviissiiee.. TTooeenn hhiijj oopp hheettSSttuuddeenntteennssppoorrttcceennttrruumm bbeeggoonn,, hhaadd HHaajjrraaaa ggeeeenn ddaa--mmeessppllooeeggeenn.. DDaaaarr hheeeefftt hhiijj vveerraannddeerriinngg iinn ggeebbrraacchhtt..BBeehhaallvvee ccooaacchheenn vvaann HHaajjrraaaa,, wwaass hhiijj iinn 11999999 aassssiisstteenntt--bboonnddssccooaacchh vvaann hheett nnaattiioonnaallee mmaannnneenn vvoolllleeyybbaalltteeaammddaatt eeeenn vviijjffddee pplleekk hhaaaallddee ttiijjddeennss ddee OOllyymmppiisscchheeSSppeelleenn vvaann SSyyddnneeyy.. NNaa ddee ssppeelleenn rriicchhttttee hhiijj zziicchh wweeeerrvvoolllleeddiigg oopp HHaajjrraaaa..““TTooeenn iikk iinn 11998855 hhiieerr kkwwaamm,, wweerrdd hheett eeeerrssttee mmaannnneenn--tteeaamm vvaann HHaajjrraaaa nnoogg ggeeccooaacchhtt ddoooorr AAddrrii BBaaaann.. HHiijj wwaassddeessttiijjddss ddee bbeeooooggddee ooppvvoollggeerr vvaann PPhhiilliippss--ttooppmmaann CCoorrBBoooonnssttrraa.. BBaaaann wwaass oouudd--lliidd vvaann HHaajjrraaaa eenn hhaadd hheettccooaacchheenn oopp zziicchh ggeennoommeenn.. HHaajjrraaaa iiss ssiinnddss ddiiee jjaarreenn

fflliinnkk ggeeggrrooeeiidd.. HHeett iiss mmooooii oomm ttee zziieenn ddaatt ddee vveerreenniiggiinnggzziicchh zzoo kknnaapp kkaann hhaannddhhaavveenn iinn ddee bboovveennssttee rreeggiioonneennvvaann hheett vvoolllleeyybbaall.. HHeett bblliijjfftt tteenn sslloottttee ttoocchh eeeennssttuuddeenntteennvveerreenniiggiinngg.. HHeett iiss eeeenn kkoommeenn eenn ggaaaann vvaannssppeelleerrss.. DDiitt ggeellddtt nnaattuuuurrlliijjkk ooookk vvoooorr aannddeerreessttuuddeenntteenntteeaammss,, zzooaallss ddee zzaaaallvvooeettbbaallvveerreenniiggiinnggTTootteellooss,, ddiiee aall jjaarreenn iinn ddee eerreeddiivviissiiee ssppeeeelltt..SSttuuddeenntteennssppoorrttvveerreenniiggiinnggeenn zziijjnn bbeellaannggrriijjkk.. SSiinnddss11995577 iiss mmeenn eerr bbiijj ddee TTUU//ee vvaann oovveerrttuuiiggdd ddaatt aaccttiieeffbbeewweeggeenn eeeenn ppoossiittiieeff eeffffeecctt hheeeefftt oopp ddee ssttuuddiiee eenn zziijjnnvveeeell ssppoorrttvveerreenniiggiinnggeenn vvoooorr ssttuuddeenntteenn ooppggeerriicchhtt.. DDeezzeevveerreenniiggiinnggeenn oorrggaanniisseerreenn aalllleess zzeellff.. NNiieett aalllleeeenn ccoomm--ppeettiittiieess mmaaaarr ooookk ((iinntteerr))nnaattiioonnaallee ttooeerrnnooooiieenn.. WWiijjzzoorrggeenn ‘‘sslleecchhttss’’ vvoooorr ddee aaccccoommmmooddaattiiee eenn ddeeddoocceenntteenn.. BBeehhaallvvee ggeezzoonnddee ssppoorrtt,, bbiieeddeenn ddee vveerreennii--ggiinnggeenn ooookk ddee kkaannss aaaann ssttuuddeenntteenn oomm zziicchh mmeettbbeessttuuuurrlliijjkkee ffuunnccttiieess bbeezziigg ttee hhoouuddeenn.. EEeenn wwiinn--wwiinnssiittuuaattiiee vvoooorr iieeddeerreeeenn..””

Misha LatuhihinMMiisshhaa LLaattuuhhiihhiinn hheeeefftt 227733 iinntteerrllaannddss oopp zziijjnn nnaaaamm ssttaaaann eennnnaamm ddeeeell aaaann ddiivveerrssee EEKK’’ss,, WWKK’’ss eenn ttwweeee OOllyymmppiisscchheeSSppeelleenn.. HHooooggtteeppuunntt vvoooorr ddee ssppeellvveerrddeelleerr iiss hheett oollyymmppiisscchhggoouudd oopp ddee ssppeelleenn vvaann 11999966 iinn AAttllaannttaa.. TTeerrwwiijjll hhiijj nnoogg aaccttiieeffiiss iinn ddee nnaattiioonnaallee eerreeddiivviissiiee,, hhaaaalltt hhiijj zziijjnn ttrraaiinneerrsslliicceennttiieeeenn ggaaaatt ddaammeess-- eenn hheerreenntteeaammss ccooaacchheenn.. IInn 22000066 wwoorrddtt hhiijjbbeennaaddeerrdd ddoooorr WWiimm KKoocchh.. DDiiee wwiill hheemm aallss zziijjnn ooppvvoollggeerr..LLaattuuhhiihhiinn iiss ssiinnddssddiieenn hhooooffddccooaacchh vvaann ddee uunniivveerrssiitteeiittss--ppllooeegg HHaajjrraaaa eenn ttrraaiinntt eennkkeellee ddaammeess-- aallss hheerreenntteeaammss..VVeerrddeerr ccooöörrddiinneeeerrtt hhiijj eeeenn aaaannttaall ccooaacchheess vvaann aannddeerreessppoorrtteenn bbiinnnneenn hheett SSttuuddeenntteennssppoorrttcceennttrruumm..

““HHeett bbeehhaalleenn vvaann ddee oollyymmppiisscchhee mmeeddaaiillllee iiss ddee mmooooiisstteepprreessttaattiiee iinn mmiijjnn aaccttiieevvee ssppoorrttccaarrrriièèrree.. HHeett hheeeefftt eeeenn bbee--ppaaaallddee rruusstt ggeebbrraacchhtt iinn mmiijjnn llooooppbbaaaann.. SSiinnddssddiieenn wwoorrdd iikkeecchhtt rruussttiiggeerr wwaakkkkeerr.. HHeett wweerrkkeenn oopp hheett SSttuuddeenntteenn--ssppoorrttcceennttrruumm iiss eeeenn llooggiisscchhee ssttaapp iinn mmiijjnn ccaarrrriièèrree.. IIkk zziieevveeeell uuiittddaaggiinnggeenn eenn rraaaakkvvllaakkkkeenn mmeett wwaatt iikk ddee llaaaattssttee vviijjffjjaaaarr ddaaaarrvvoooorr hheebb ggeeddaaaann.. IInn mmiijjnn ssttuuddeenntteennttiijjdd oopp FFoonnttyysshhooggeesscchhoolleenn wwaass hheett nnoogg nniieett mmooggeelliijjkk oomm ggeebbrruuiikk tteemmaakkeenn vvaann ddee ffaacciilliitteeiitteenn vvaann hheett SSttuuddeenntteennssppoorrttcceennttrruumm..IIkk ttrraaiinnddee zzeellff ggeennooeegg bbiijj mmiijjnn cclluubb eenn hhaadd hheett ssppoorrttcceennttrruummnniieett eecchhtt nnooddiigg.. IIkk bbeenn bblliijj ddaatt ddee ssttuuddeenntteenn vvaann FFoonnttyysstteeggeennwwoooorrddiigg wweell ddiiee mmooggeelliijjkkhheeiidd hheebbbbeenn.. HHeett iiss aalllleeeennjjaammmmeerr ddaatt zzee eerr nnoogg ttee wweeiinniigg ggeebbrruuiikk vvaann mmaakkeenn.. SSppoorrtteenniiss nnaammeelliijjkk hheeeell bbeellaannggrriijjkk iiss vvoooorr ssttuuddeenntteenn.. HHeett iiss nniieettaalllleeeenn ggeezzoonndd,, mmaaaarr ooookk eeeenn ggooeeddee aafflleeiiddiinngg vvoooorr ddee ddaaggee--lliijjkkssee oopplleeiiddiinngg.. BBoovveennddiieenn bboouuwweenn ddee ssttuuddeenntteenn eeeennssoocciiaaaall nneettwweerrkk oopp bbuuiitteenn ddee eeiiggeenn ssttuuddiiee.. SSttuuddeenntteenn ddiieeccoonnssttrruuccttiieeff ttrraaiinneenn,, nneemmeenn ddaatt mmeeee iinn hhuunn vveerrddeerree mmaaaatt--sscchhaappppeelliijjkkee ccaarrrriièèrree.. OOookk vvoooorr hheett ssppoorrttcceennttrruumm iiss hheett eeeenneennoorrmm pplluussppuunntt ddaatt ssttuuddeenntteenn vvaann FFoonnttyyss eerr kkoommeennssppoorrtteenn.. HHeett zzaall hheett nniivveeaauu vvaann aallllee ssppoorrtteenn ooppkkrriikkkkeenn,,oommddaatt eerr mmeeeerr ppootteennttiiëëllee ttaalleenntteenn aaaannwweezziigg zziijjnn..””

Page 9: Twijfels Groep-één en PF over bindend studieadvies open brief van dinsdag 3 juni. De TU/e wil vanaf september 2009 het bindend studieadvies ... Cursor is aangesloten bij het Hoger

Achtergrond /9Cursor 5 juni 2008

tad studentensportzaam voor Studentensportcentrum

studenten die naar een bepaaldniveau toe willen werken. Dat isvolgens Koch het leuke van hetStudentensportcentrum. En debetrokkenheid van de do-centen. “Dat blijkt bijvoorbeeldwanneer ze vertrekken. Zedragen zelf geschikte opvolgersaan. Er ontstaat vanzelf eengroot netwerk waardoor jesteeds goede mensen terug-krijgt. Het zorgt voor conti-nuïteit.”

VoltijdbaanHet Studentensportcentrumkan de meeste trainers encoaches geen voltijdbaanbieden. De sportdocentendraaien vaak aanvullende urenbij gemeentelijke accommo-daties zoals de schaatsbaan.Koch: “Zo is het voor ons toch

mogelijk om de juiste mensenbinnen te halen.”

De TU/e heeft met degemeente

Eindhoven,Fontys

Hogescholen, ROC, Plein-college St. Joris en hetOlympisch Netwerk Brabanteen convenant getekend.Bedoeld om topsporters entalenten ondersteuning tebieden, zodat zij hun sportkunnen combineren met hunstudie. Iedere onderwijs-instelling heeft een topsport-coördinator die de sportendestudenten individueel kanbegeleiden en ondersteunen.Dankzij het convenant kunnenjongeren vanaf de middelbareschool tot aan het einde vanhun studie een aangepastprogramma volgen. Kochbenadrukt dat de studie altijdvoorop staat.

Het Studentensportcentrumwil meer zijn dan de nationalenummer één van de studen-tensport. Het is de bedoelingom zo veel mogelijk studentenaan het sporten te krijgen.Momenteel heeft zeventigprocent van de TU/e-studenteneen sportkaart. Op FontysHogeschool komt twintigprocent van de studenten naarhet Studentensportcentrum.Van Koch mogen deze aantallenomhoog. Meer aanloop levertmeer leden op voor de studen-tensportverenigingen. En datleidt tot bredere selecties van dediverse sportteams, waardoorsporten op hoog niveau mo-gelijk blijft, zo redeneert Koch.

“We hebben alles in huis. Voorzowel recreant als topsporter.En met een jaartarief van 69euro per jaar, zijn alleingrediënten aanwezig om denummer één van Nederland teblijven.”/.

Luuk Bogmansn Overbeeketie van het Groot

Kampioenschap in Delftstudenten afgelopenats. Daarmee lijkt hetUniversiteit en Fontyst. Eindhoven is deandse studentensport.opvolleyballer en di-ensportcentrum, ver-succes.

Dylan Bennett

HHiijj iiss nneett tteerruugg uuiitt AAmmeerriikkaa wwaaaarr hhiijj ttwweeee ttooeerrnnooooiieennssppeeeellddee eenn éééénn kkeeeerr ddee ffiinnaallee hhaaaallddee.. MMeett zziijjnn ddrruukkkkeepprrooggrraammmmaa lliijjkktt hheett bbiijjnnaa oonnmmooggeelliijjkk oomm ssqquuaasshhlleess tteeggeevveenn mmaaaarr DDyyllaann BBeennnneetttt hheeeefftt ddaatt ggooeedd ooppggeelloosstt.. BBiijjzziijjnn aaffwweezziigghheeiidd nneeeemmtt zziijjnn vvaaddeerr ddee lleesssseenn oovveerr.. VVaaddeerrBBeennnneetttt hheeeefftt eeeenn eeiiggeenn ssqquuaasshhcceennttrruumm.. DDee jjoonnggeeDDyyllaann kkrreeeegg hheett dduuss mmeett ddee ppaapplleeppeell iinnggeeggootteenn.. HHiijj iissssiinnddss zziijjnn aacchhttttiieennddee pprrooffeessssiioonnaall eenn ssttaaaatt mmoommeenntteeeell5511ssttee oopp ddee wweerreellddrraanngglliijjsstt.. ZZeellff hheeeefftt DDyyllaann oopp SStt.. JJoorriissggeezzeetteenn.. EEeenn zzooggeehheetteenn LLOOOOTT--sscchhooooll ((LLaannddeelliijjkkOOvveerrlleegg OOnnddeerrwwiijjss eenn TTooppssppoorrtt)),, zzooddaatt hhiijj zziijjnn mmiiddddeell--bbaarree sscchhoooollssttuuddiiee eenn hheett ssqquuaasshheenn ggooeedd kkoonn ccoomm--bbiinneerreenn..

““OOpp sscchhooooll kkrreeeegg iikk aallllee rruuiimmttee oomm mmiijjnn ssppoorrtt ttee bbee--ooeeffeenneenn.. IIkk ssppeeeellddee ddeessttiijjddss vveeeell iinntteerrnnaattiioonnaallee ttooeerr--nnooooiieenn wwaaaarrddoooorr iikk nnoogg wweell eeeennss lleesssseenn mmiissttee.. EEeennLLOOOOTT--sscchhooooll bbiieeddtt eeeenn aaaannggeeppaasstt lleessrroooosstteerr.. AAllss jjeelleesssseenn mmiissttee,, kkoonn jjee ddiiee mmeett bbiijjlleesssseenn iinnhhaalleenn.. NNaa ddeemmiiddddeellbbaarree sscchhooooll bbeesslloooott iikk hheelleemmaaaall vvoooorr mmiijjnn ssppoorrtt

ttee ggaaaann.. NNuu ttrraaiinn iikk ddaaggeelliijjkkss vviieerr uuuurr eenn bbeenn vvaaaakk iinn hheettbbuuiitteennllaanndd vvoooorr ttooeerrnnooooiieenn.. MMiijjnn bbeessttee rraannkkiinngg iissppllaaaattss vveeeerrttiigg eenn oonnddaannkkss ddaatt iikk nnuu iieettss bbeenn aaffggeezzaakktt,,wwiill iikk ddoooorr eexxttrraa kkrraacchhttttrraaiinniinngg vvoooorr hheett eeiinndd vvaann hheettjjaaaarr ttwwiinnttiigg ppllaaaattsseenn ssttiijjggeenn.. IIkk bbeenn ppaass 2233 jjaaaarr dduuss iissnnoogg vveeeell mmooggeelliijjkk.. IIkk mmaaaakk mmiisssscchhiieenn nnoogg wweell mmeeee ddaattssqquuaasshheenn eeeenn oollyymmppiisscchhee ssppoorrtt wwoorrddtt.. AAllss iikk zziiee wweellkkeessppoorrtteenn wweell vveerrtteeggeennwwoooorrddiiggdd zziijjnn oopp ddee ssppeelleenn,, ssnnaappiikk nniieett wwaaaarroomm ssqquuaasshheenn aaffwweezziigg iiss.. WWaannnneeeerr iikk iinn NNeeddeerrllaanndd bbeenn,, hhaaaall iikk vveeeell pplleezziieerr uuiitt ddeettrraaiinniinnggeenn ddiiee iikk ggeeeeff oopp hheett ssppoorrttcceennttrruumm.. HHeett mmaaaakkttmmiijj nniieett uuiitt ooff hheett bbeeggiinnnneennddee ooff ggeevvoorrddeerrddee ssqquuaasshheerrsszziijjnn.. AAllss hheett nniivveeaauu bbiinnnneenn ddee ggrrooeepp nniieett ttee vveerr uuiitteellkkaaaarr lliiggtt,, iiss ddaatt hheett lleeuukkssttee.. DDaann lleerreenn zzee hheett mmeeeessttee..DDee ssttuuddeenntteenn zziijjnn eerrgg lleeeerrggiieerriigg eenn vveeeell vvaann hheenn zziiee iikktteerruugg oopp eeeenn vvoollggeennddee ccuurrssuuss.. DDaatt iiss pprriimmaa.. WWaanntt wwiieehhaarrdd ssttuuddeeeerrtt,, mmooeett aaff eenn ttooee lleekkkkeerr bbeewweeggeenn.. SSppoorrtteenniiss ddaaaarr ggooeedd vvoooorr,, ooff hheett nnuu ssqquuaasshh iiss ooff eeeenn vvaann ddee vveelleeaannddeerree ssppoorrtteenn..””

Frouke OonkSSiinnddss hheett wwiinntteerrsseeiizzooeenn vvaann 22000077 ggeeeefftt FFrroouukkee OOoonnkksscchhaaaattssttrraaiinniinnggeenn aaaann ssttuuddeenntteenn vvaann hheettSSttuuddeenntteennssppoorrttcceennttrruumm.. ZZeellff sscchhaaaattssttee zzee bbiijjnnaa ttiieennjjaaaarr llaanngg oopp iinntteerrnnaattiioonnaaaall nniivveeaauu.. ZZee ssttoonndd mmeeeerrddeerreekkeerreenn oopp hheett ppooddiiuumm bbiijj hheett NNKK sspprriinntt eenn ooookk iinntteerr--nnaattiioonnaaaall bbeekklloomm zzee aaff eenn ttooee hheett ppooddiiuumm.. IInn 22000077mmooeesstt zzee hheellaaaass aaffsscchheeiidd nneemmeenn aallss aaccttiieevvee sscchhaaaattsssstteerrvvaannwweeggee eeeenn aaaannhhoouuddeennddee ddiijjbbeeeennbblleessssuurree..TTeeggeennwwoooorrddiigg ggeeeefftt zzee cclliinniiccss eenn wweerrkktt zzee vvoooorr PPeerrffeeccttTTrraaiinniinngg..

““NNaaddaatt iikk hhaadd bbeessllootteenn oomm ttee ssttooppppeenn mmeett mmiijjnn sscchhaaaattss--ccaarrrriièèrree,, wweerrdd iikk ddoooorr hheett SSttuuddeenntteennssppoorrttcceennttrruumm ggee--vvrraaaaggdd oomm lleess ttee kkoommeenn ggeevveenn.. ZZeellff hheebb iikk hheellaaaass nnooooiittggeessttuuddeeeerrdd.. IIkk wwaass aallttiijjdd iinn hheett bbuuiitteennllaanndd eenn ddaatt vviieellnniieett ttee ccoommbbiinneerreenn mmeett ddee ssttuuddiiee ggrraaffiisscchhee vvoorrmmggeevviinngg..OOmmggeekkeeeerrdd vviinndd iikk hheett wweell bbeellaannggrriijjkk oomm eeeenn ssttuuddiiee tteeccoommbbiinneerreenn mmeett ssppoorrtt.. IIkk hhoooorr ssttuuddeenntteenn vvaaaakk zzeeggggeennddaatt zzee ttee mmooee zziijjnn eenn ddaaaarroomm oopp ddee bbaannkk ggaaaann hhaannggeenn..DDeeggeennee ddiiee zziicchh ddaaaarroovveerrhheeeenn zzeetttteenn eenn ttoocchh ggaaaannssppoorrtteenn,, kkrriijjggeenn eeeenn mmeennttaallee vveerrffrriissssiinngg ddiiee vvoooorr nniieeuuwweeeenneerrggiiee zzoorrggtt.. IIkk vviinndd hheett eerrgg lleeuukk oomm ttee ttrraaiinneenn mmeett eeeenn ggrrooeepp eenn iikkmmeerrkk ddaatt ddee ssttuuddeenntteenn zziicchhzzeellff iinn ddee lloooopp vvaann ddee ttrraaii--nniinnggeenn bbeetteerr lleerreenn kkeennnneenn.. HHeett iiss mmooooii oomm ttee zziieenn ddaattiieeddeerreeeenn oopp zziijjnn eeiiggeenn nniivveeaauu eeeenn ddooeell hheeeefftt.. ZZee wweerrkkeenneerr aalllleemmaaaall hhaarrdd aaaann eenn zzee ggrrooeeiieenn ddoooorr hhuunn ggrreettiigghheeiidd..HHeett eenniiggee llaassttiiggee,, vvoooorr mmiijj,, iiss ddaatt zzee aalllleeeenn ttrraaiinneenn iinn hheettwwiinntteerrsseeiizzooeenn.. JJee zzoouu ggrraaaagg ddiiee ggrrooeeii wwiilllleenn ddoooorrzzeetttteenniinn hheett zzoommeerrsseeiizzooeenn.. MMaaaarr ssttuuddeenntteenn hheebbbbeenn nnaattuuuurrlliijjkkmmeeeerr ttee ddooeenn ddaann aalllleeeenn ttrraaiinneenn..””

Page 10: Twijfels Groep-één en PF over bindend studieadvies open brief van dinsdag 3 juni. De TU/e wil vanaf september 2009 het bindend studieadvies ... Cursor is aangesloten bij het Hoger

5 juni 2008 Cursor10/ Beleid

‘Politiek blijft voor mij een soort zwarte magie’

Hij geniet wereldfaam als natuur-kundige, speelt met verve de rol vanbevlogen wetenschapper in televisie-programma’s, besteedde een deel van zijnSpinoza-premie aan een kinderwebsitevol wetenschappelijke proefjes en schoofaan bij het Innovatieplatform om mee tedenken over de kenniseconomie. En nu ishij de nieuwe president van de KNAW,het tweehonderd jaar oude genootschapvan topwetenschappers.

WWaatt kkuunntt uu aallss pprreessiiddeenntt vvoooorr ddee wweetteenn--sscchhaapp bbeetteekkeenneenn ddaatt uu nniieett iinn uuww aannddeerreewweerrkkzzaaaammhheeddeenn kkoonn??

Het grootste verschil is dat de KNAW voorde hele Nederlandse wetenschap spreekten dat ik daar nu mede richting aan maggeven. Het ligt in het verlengde van wat ikhiervoor deed: onderzoek doen, daarenthousiast over vertellen en meedenkenover onderwijs en de toekomst van dewetenschap. Maar dankzij de KNAWkrijgt dit alles meer gewicht. Weten-schappers moeten het verhaal van dewetenschap vooral zelf aan de buiten-wacht blijven vertellen. Hun authen-ticiteit wordt gewaardeerd. Ze gaan hele-maal los als ze het over die ene wormhebben, of over het zonnestelsel. Het isaan de Akademie om boven de partijenuit te stijgen en alle stemmen tebundelen. We voeren intern scherp debaten kunnen daardoor gezaghebbendeadviezen geven.

HHooeevveeeell ggeezzaagg hheebbbbeenn ddiiee aaddvviieezzeenneeiiggeennlliijjkk?? DDee KKNNAAWW sspprraakk zziicchh uuiitt oovveerrddee ffiinnaanncciieerriinngg vvaann bbiijjzzoonnddeerree lleeeerr--ssttooeelleenn eenn ddee ooppeennbbaaaarrhheeiidd vvaann nneevveenn--ffuunnccttiieess,, mmaaaarr ppaass ttooeenn ddee VVoollkksskkrraannttzziijjnn vvoooorrppaaggiinnaa eerrmmeeee vvuullddee,, kkwwaammPPllaasstteerrkk iinn bbeewweeggiinngg..

Zo gaat dat nu eenmaal. Dat is ook nieterg. Vroeger zeiden ze wel: je schrijft eenadvies, je overhandigt het aan eenbestuurder en dan is het einde oefening.Nu stellen we ook de vraag of het wordtopgepikt. Hoe dat precies gebeurt, maaktniet zoveel uit. Misschien gebruikt eenwetenschapper het advies in een opinie-artikel of gaat een journalist er mee aanhet werk. Als er commotie ontstaat, gaanmensen uiteindelijk toch op zoek naar deverstandige stem. Die weerklinkt dan nogsteeds in het advies. Het is niet zomaareen mening, want de beste weten-schappers van Nederland hebben erovernagedacht. De leden zijn op hun beurteen weerspiegeling van de hele weten-schappelijke gemeenschap.

HHooee vveerrtteeggeennwwoooorrddiiggtt uu ddiiee wweetteennsscchhaapp??EErr zziijjnn mmaaaarr 222200 lleeddeenn eenn hheett zziijjnn ggeeeennaaffggeevvaaaarrddiiggddeenn..

Nee, ze zijn niet als afgevaardigdeverkozen. De stemming verloopt eerderandersom: de leden bepalen wie erbijkomt. Maar het palet is heel breed en deleden worden door hun ‘peers’, hungelijken, gezien als de besten op hun vak-gebied. En dat hangt niet van toevallig-heden af. Je wordt alleen maar de bestedankzij je collega’s, die je werk gaanciteren en daarop voortbouwen. Veel vande prestaties zijn daardoor tamelijkobjectief te meten. Geen enkele natuur-kundige was bijvoorbeeld verbaasd datGerard ’t Hooft de Nobelprijs in de fysicawon. Ze kunnen bijna op de decimaalnauwkeurig de rangorde in het vakgebiedbepalen. Dat zal op sommige andere

gebieden moeilijker zijn maar als jewetenschappers vraagt: ‘Wie is nu deleider in jouw vak?’, dan zullen zemeestal dezelfde namen noemen. Bij desamenstelling van de KNAW kun jewellicht voetnoten plaatsen maar over hetalgemeen is die evenwichtig.

OOnnllaanngg hhiieelldd eeeenn ccoommmmiissssiiee ddee KKNNAAWWtteeggeenn hheett lliicchhtt eenn ddiiee sstteellddee ddaatt ssoommmmiiggeevvaakkggeebbiieeddeenn sstteerrkk oonnddeerrvveerr--tteeggeennwwoooorrddiiggdd zziijjnn..

De leden worden voor het leven benoemden er is een maximum aantal, dus zullener nooit radicale veranderingen binnen deKNAW plaatsvinden. De ledenlijst toonteen cumulatie van de besten van de af-gelopen decennia. Het heeft tijd nodigvoor de nieuwe gebieden doordringen.Vergeet ook niet dat de KNAW méér isdan het genootschap alleen: De JongeAkademie herbergt steengoede jongewetenschappers op alle mogelijke vak-gebieden en we hebben een groot aantal

permanente en tijdelijke adviescom-missies waarvan ook niet-leden deel uitmaken. Het Trippenhuis is een komenen gaan van honderden mensen uit dewetenschap en de kringen daaromheen.

DDee ccoommmmiissssiiee ooppppeerrddee ddaatt eerr -- nnaaaarrvvoooorrbbeeeelldd vvaann ddee RRooyyaall SSoocciieettyy iinnEEnnggeellaanndd -- ggeeeenn mmaaxxiimmuumm aaaannttaall lleeddeennzzoouu hhooeevveenn zziijjnn.. BBoovveennddiieenn zzoouuddeennnniieeuuwwee lleeddeenn nnaa vviijjff jjaaaarr ‘‘ssllaappeenndd lliidd’’mmooeetteenn wwoorrddeenn,, zzooddaatt jjee aallttiijjdd ddee aaccttuueelleessttaanndd vvaann zzaakkeenn bbiinnnneenn ddee mmuurreenn hheebbtt..

We gaan het hier binnen de Akademieuitgebreid over hebben en het is goed omdaarbij naar het buitenland te kijken. Ikverwacht wel wat wijzigingen, maar wezullen zorgvuldig opereren. We zullentoponderzoekers in elk geval niet na vijfjaar lidmaatschap laten inslapen.Wetenschap is een rode draad door hetleven. Die begint wat mij betreft heeljong, al op de basisschool, en houdteigenlijk niet meer op. Veel weten-

schappers worden op een elegantemanier oud en behouden hun bevlogen-heid. Jonge en oude leden kunnen boven-dien opvallend vaak vol vuur overdezelfde onderwerpen discussiëren.Misschien komt dat doordat ze allebeivolledig aan de wetenschap gewijd zijn.Een jonge scheikundepromovendusdenkt niet: ik wil later decaan worden.Nee, die wil alles weten van chemie.Datzelfde vuur krijgen oudere leden ookweer terug als ze geen last meer hebbenvan de afleidingen in de universitairepolitiek. Mij houden die leden ookscherp. De oudere wiskundigen vragenme vaak: wat is je nieuwste idee? En danmoet ik niet aankomen met: “Ik had van-morgen een vergadering”. Heerlijk, datsoort mensen om me heen.

EErr wwoorrddtt ooookk ggeeddaacchhtt oovveerr eeeenn uuiittbbrreeiiddiinnggvvaann hheett aaaannttaall KKNNAAWW--aaffddeelliinnggeenn ooff jjuuiissttvvaann eeeenn ffuussiiee ttuusssseenn ddee ttwweeee hhuuiiddiiggee((LLeetttteerrkkuunnddee eenn NNaattuuuurrkkuunnddee)).. ZZoouuddeennbbuuiitteennssttaaaannddeerrss hheett eeiiggeennlliijjkk mmeerrkkeenn aallssddee KKNNAAWW zzuullkkee vveerraannddeerriinnggeennddoooorrvvooeerrtt??

Alleen als de slagkracht van de Akademieverbetert. We moeten goede debattenorganiseren en met sterke adviezenkomen. Een verdere verkaveling lijkt meniet de goede richting. Ik denk dat dewetenschap een organisch geheel moetzijn, de gemeenschap van wetenschap-pers. Het zijn te vaak kleine koninkrijkjesnaar mijn smaak.

VVaann aaddvviieess ggeesspprrookkeenn:: hhooee zzoouu uu wwiilllleennddaatt hheett NNeeddeerrllaannddssee oonnddeerrzzooeekk eerr iinn ddeettooeekkoommsstt uuiittzziieett??

Ik zou willen dat Nederland een hoog-waardig kennisland wordt, een zenuw-knoop in Europa. Dan hebben we groteonderzoeksgroepen van wereldniveau eninternationaal talent komt hierheen envliegt weer uit. Dat valt te bereiken, als wevoor de top willen gaan en fors inves-teren. We hebben bedrijven als Philips,DSM en TomTom in ons land en deuniversitaire basis is gezond, maar wemoeten het profiel versterken en extraankers uitgooien. We moeten bijvoor-beeld grote onderzoeksfaciliteiten durvente bouwen, zodat mensen uit de helewereld hier graag onderzoek komendoen. Er moet meer geld naar de opencompetitie voor veelbelovende onder-zoekers. Maar mochten er extra middelenkomen, moeten die allereerst naar debeste onderzoeksgroepen, zodat die meermassa kunnen scheppen. Met een Vidi-subsidie voor gearriveerde wetenschap-pers kan iemand twee postdocs en eenpaar promovendi aanstellen, prachtig,maar alleen daarmee win je de inter-nationale competitie niet. Ik wil eentrapje hoger. In Amerika geeft iemandwel eens honderd miljoen om eeninstituut op te richten. Dan spreek je overeen andere orde van grootte. Dat soortinitiatieven moet ook hier kunnen.

MMiinniisstteerr PPllaasstteerrkk iiss –– zziijj hheett ‘‘ssllaappeenndd’’ ––lliidd vvaann ddee KKNNAAWW.. VViinnddtt uu eeeenn lluuiisstteerreennddoooorr??

Plasterk heeft een hondsmoeilijke porte-feuille en het is te hopen dat zijn collega’sbegrijpen dat zijn hele ministerie er geldbij moet krijgen: zowel voor het onder-wijs als voor de wetenschap./.

Robbert Dijkgraaf/Bas Belleman (HOP)Natuurkundige Robbert Dijkgraaf heeft geen politieke

ambities maar bepleit graag dat er meer geld naar onderwijsen onderzoek gaat. Hoe kan dat het beste gebeuren? Een

gesprek met de nieuwe president van de KoninklijkeNederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW).

Page 11: Twijfels Groep-één en PF over bindend studieadvies open brief van dinsdag 3 juni. De TU/e wil vanaf september 2009 het bindend studieadvies ... Cursor is aangesloten bij het Hoger

First TU/e Art Day on Panamarenko TTUU//ee’’ss KKuunnssttccoommmmiissssiiee ((aarrtt ccoomm--mmiitttteeee)) iiss oorrggaanniizziinngg tthhee ffiirrsstt aannnnuuaallAArrtt DDaayy aatt tthhiiss uunniivveerrssiittyy oonn JJuunnee 55..BBeellggiiaann aarrttiisstt PPaannaammaarreennkkoo’’ss ggiiaannttmmooddeell aaiirrppllaannee UUmmbbiillllyy II wwiillll bbee tthhee

cceenntteerrppiieeccee ooff tthhee AArrtt DDaayy aanndd ccaann bbeesseeeenn iinn tthhee VVeerrttiiggoo bbuuiillddiinngg ((ffrroommffiirrsstt fflloooorr PPllaazzaa oorr ggrroouunndd fflloooorrwwoorrkksshhoopp)).. VVeerrttiiggoo’’ss PPllaazzaa wwiillll bbee tthhee vveennuuee ffoorr

tthhee AArrtt DDaayy eexxhhiibbiittiioonn ffrroomm JJuunnee 55 ttoo2266.. UUmmbbiillllyy II aanndd tthhee oorriiggiinnaall ddeessiiggnnddrraawwiinnggss wwiillll bbee oonn sshhooww.. TTooggeetthheerrwwiitthh tthhee bboorrrroowweedd rreellaatteedd ppiieeccee RRuuggUUmmbbiillllyy IIVV aanndd tthhee rreessuullttss ooff ttwwoo

wwoorrkksshhooppss ffoorr ssttuuddeennttss iinnssppiirreedd bbyyPPaannaammaarreennkkoo’’ss wwoorrkk.. TThhee ddooccuu--mmeennttaarryy aanndd tthhee bbooookk ttoo ggoo wwiitthh iittccaann aallssoo bbee sseeeenn tthheerree..

English page /11Cursor 5 juni 2008

Column

AAfftteerr ssppeennddiinngg nneeaarrllyy aayyeeaarr ssllaavviinn……eerrrr...... wwoorrkkiinnggoonn mmyy ggrraadduuaattiioonn pprroojjeecctt,, II lleeaarrnntt ssoommee iimmppoorrttaannttlleessssoonnss aanndd ffaaccttss.. AAnnddttooddaayy II’’mm ggooiinngg ttoo sshhaarreetthhiiss wwiitthh yyoouu.. SSoo,, II hheerreebbyypprreesseenntt -- HHuuzzaaiiffaa’’ss TTeennTThhiinnggss YYoouu WWoouulldd NNoott HHaavveeLLeeaarrnntt IIff YYoouu DDiiddnn’’tt AAtttteennddGGrraadduuaattee SScchhooooll..

11)) TThhee lloonnggeerr tthhee ttiittllee ooff aasscciieennttiiffiicc ppaappeerr,, tthhee lleesssseerrtthhee rreelleevvaannccee iitt wwiillll hhaavvee ttooiittss aaccttuuaall ccoonntteenntt..

22)) TThhee mmoorree ttiimmee yyoouu ssppeennddrreesseeaarrcchhiinngg ppaappeerrss oonnlliinnee,,tthhee hhiigghheerr iiss tthheepprroobbaabbiilliittyy yyoouu wwiillll eenndd uuppssuurrffiinngg vviiddeeooss oonn YYoouuTTuubbee..

33)) TThhee wweeaatthheerr iimmpprroovveessddrraammaattiiccaallllyy aass tthheeddeeaaddlliinneess aapppprrooaacchh..

44)) YYoouurr pprreesseennttaattiioonnsshhoouulldd bbee tteenn mmiinnuutteesslloonngg.. TThhaatt wwaayy,, tthheeaauuddiieennccee hhaass ffiivvee mmiinnuutteessttoo aasskk qquueessttiioonnss.. AAnndd tthheeffiirrsstt ffiifftteeeenn mmiinnuutteess ccaann bbeessppeenntt ccuurrssiinngg wwhhiillee ttrryyiinnggttoo ggeett tthhee pprroojjeeccttoorr ttoo wwoorrkkwwiitthh tthhee llaappttoopp..

55)) DDeeaaddlliinneess aarree ggrreeaatt..SSoommeettiimmeess II lliikkee ttoo ssmmiilleeaanndd wwaavvee aatt tthheemm aass tthheeyyppaassss mmee bbyy..

66)) EEnnggiinneeeerriinngg hhaannddbbooookkssaarree eexxttrreemmeellyy uusseeffuull……aassddoooorrssttooppss..

77)) WWhheenn yyoouurr ssuuppeerrvviissoorraasskkss yyoouu ttoo mmaakkee aa ccoonncciisseessuummmmaarryy ooff yyoouurr rreessuullttss,,‘‘4422’’ iiss nnoott tthhee rriigghhtt aannsswweerr..

88)) AAllssoo,, ““TThhee vvooiiccee iinn mmyyhheeaadd”” iiss nnoott aann aacccceeppttaabblleeccrroossss--rreeffeerreennccee..

99)) YYoouu aarree aallssoo nnoott aalllloowweeddttoo sseellll yyoouurr pprroojjeecctt ssuuppeerr--vviissoorr oonn EEbbaayy.. DDoonn’’tt ttrryy,,bbeeccaauussee yyoouu wwoonn’’tt ggeett aaggoooodd pprriiccee..

1100)) AAnndd ffiinnaallllyy……MMuurrpphhyy’’ssLLaaww iiss pprroobbaabbllyy tthhee oonnllyyuunnddiissppuutteedd llaaww oonn tthheeppllaanneett..

HHuuzzaaiiffaa DDaass iiss aa ssttuuddeenntt ooffCChheemmiiccaall EEnnggiinneeeerriinngg aannddCChheemmiissttrryy.. EEvveerryy ootthheerrwweeeekk aa ccoolluummnn wwrriitttteenn bbyyhhiimm wwiillll bbee ppuubblliisshheedd oonntthhee EEnngglliisshh ppaaggee..

Be(com)ing Dutch

‘What does being or be-coming ‘Dutch’ mean inthe 21st century?’ Whoare ‘the Dutch’, for thatmatter, and how do theywant to be seen?’ Theseare questions thatCharles Esche, director ofthe Van Abbemuseum,and Annie Fletcher,curator, have posed inthe past two years toartists, intellectuals,politicians and in-habitants of Eindhoven.One of the outcomes is avery lively exhibitionentitled Be(com)ingDutch featuring 35 inter-national and Dutchartists who have given ahighly personal inter-pretation to this theme.

One of them is TintinWulia, who collects pass-ports from different natio-nalities. She has now got129, sorted by color and ex-hibited. “My goal is tocollect passports from allcountries in the world,”she says. “I have been fas-cinated by passports for avery long time. You can getinto so many problems ifyou don’t have the rightpassport. At the same time,the notion of nationality isso arbitrary. As a child Ionly wanted to be a cosmo-politan, not a citizen of anyspecific country. Now that Ihave become an adult, Iknow that this is im-

possible, but this collectionis possible. I currently liveabout 4,400 kilometersaway from the place whereI was born and yet I have apassport from that place ofbirth. If I had been born inDenpasar on Bali onehundred years ago, peoplewould not have called mean Indonesian, but a DutchEast Indian of Chinese ex-traction. And if I had beenborn there in 1940, mybirth certificate would havebeen drawn up in theJapanese year 2062.”

VulnerableTogether with the pass-ports Tintin also collectsstories about passports orof people having trouble inconnection with their pass-ports. The passportcollection features namesof people from all over theglobe. However, Tintin hasput each name in a randompassport, to indicate howarbitrary the concept ofnationality is. Tintin: “Wedo not get to choose wherewe are born. The system ofnationalities makes usquite vulnerable. Just thinkof what happened inKosovo this year. Andearlier this year I added theMontenegro passport tomy collection.” By way ofan extra you can seeflattened gnats, includingthe accompanying bloodspatters, in the passports.

“When you kill a gnat, yousee your own blood,” ex-plains Tintin. “Gnats haveinhabited this earth muchlonger than we. And mostprobably they will outliveus as well.”

Asking The exhibition also hasworks of art and instal-lations specially made forBe(com)ing Dutch, such asan art parade that criss-crossed through Eind-hoven on 24 May. Itfollowed the same route asthe carnival parade. Theparade Question Paintings(Asking is not Answering)was meant as a protestmarch. The protest signswere written over the pastyear by visitors to the VanAbbemuseum and by anumber of artists. SurasiKusolwong, who lives andworks in Bangkok, makeshis interactive works of artin order to make problemsin connection with under-standing different cul-tures, social systems andindividuals tangible.

CongratulationsThe Italian artist MarioRizzi has intervieweddifferent people for a year,especially in Eindhoven.He has made six films ofthis with different themes.Mario Rizzi: “Peoplecomment on what it meansto be Dutch. Another

theme is ‘a moment ofpassing’.” Such a momentis not only the one of beinggranted the Dutch natio-nality, but also of gaining aPhD, for instance. For thisreason we see the defenseceremony of a Russianresearcher at the TU/e. Inmany cases the interviewsand images are comicaland embarrassing, but alsoemotional – for example ofa woman who says howhappy she was to be givensome photos from herchildhood. This enabledher to show other peoplethat she also had a lifebefore her arrival in theNetherlands. The films areshown in a kind of holidayhomes, which look like theshelters in which refugeeswho have asked for asylumin the Netherlands areaccommodated. The nameof the project is ‘Congra-tulations’, because that isthe first word heard by anew Dutch citizen, whenhe or she receives thecitizenship.

Being at home‘Shelter’ is the title of thework by Toos Nijssen. “Ihave moved so many timesalready in my life. I havelived somewhere elsealmost every year, so I don’treally know the meaning ofthe notion ‘at home’.”Therefore she lets peopleall over the world explain

what that means for them.The interviews are shownin a hut made of blankets, aprimitive place to feel athome. On the blanketsthere are texts that refer tothe experience of being ‘athome’ somewhere.

Photo labApart from the exhibitionin the Van Abbe there arevarious projects outsidethe museum, such as CityFoto at Stratumsedijk 3.Here you may have yournegatives developed forfree. The photos are usedby the artist Phil Collins toshow hidden images ofEindhoven, its inhabitantsand their personal lives.And on 14 September theartists Jos van der Pol andLiesbeth Bik will gather asmany people as possible soas to try and make theEvoluon float by means ofthe imagination. ‘CloseEncounters’ is the name ofthis closing project ofBe(com)ing Dutch./.

Be(com)ing Dutch Exhibitionuntil 14 September 2008 in VanAbbeMuseum, Bilderdijklaan 10,Eindhoven, opening hoursTuesday - Sunday 11.00 - 17.00hours. Thursday 11.00 - 21.00hours. Admission students 4euros. Thursday night 17.00 -21.00 hours admission free.

The English Page is writtenby Paula van de Riet andIngrid Magilsen. They canbe reached at [email protected].

The parade QuestionPaintings crisscrossedthrough Eindhoven as a partof the expositionBe(com)ing Dutch. Foto: Bart van Overbeeke

Page 12: Twijfels Groep-één en PF over bindend studieadvies open brief van dinsdag 3 juni. De TU/e wil vanaf september 2009 het bindend studieadvies ... Cursor is aangesloten bij het Hoger

5 juni 2008 Cursor

Stichting voor Vluchteling-Studenten UAF

Gun vluchtelingen eentoekomst! Word donateurvan het UAF.

Meld u nu aan op www.uaf.nlPostbus 14300, 3508 SK Utrecht T (030) 252 08 35 Giro 76300

ontw

erp

Tang

erin

e,R

otte

rdam

Page 13: Twijfels Groep-één en PF over bindend studieadvies open brief van dinsdag 3 juni. De TU/e wil vanaf september 2009 het bindend studieadvies ... Cursor is aangesloten bij het Hoger

Cultuur /13Cursor 5 juni 2008

/Cabaret metjazz als toetjeWWiiee eeeenn ppooddiiuumm zzooeekktt vvoooorr hheett uuiitt--pprroobbeerreenn vvaann nniieeuuwwee lliieeddjjeess ooffccaabbaarreettsskkeettcchheess,, kkaann eellkkee ttwweeeeddeezzoonnddaagg vvaann ddee mmaaaanndd tteerreecchhtt iinnccaafféé KKrraaaaiijj eenn BBaallddeerr aaaann ddeeSSttrriijjppsseessttrraaaatt iinn EEiinnddhhoovveenn.. OOpp 88 jjuunnii zzaall AAnnnniikkaa CCaammppffeennss hhaaaarreeeerrssttee ssoollooccaabbaarreettvvoooorrsstteelllliinnggggeevveenn.. EEeerrddeerr ssppeeeellddee zziijj mmeett JJaaccoovvaann ddeenn DDooooll.. SSaammeenn hhaaaallddeenn zziijjoonnddeerr aannddeerree ddee ffiinnaalleess vvaannCCaabbaarreetteesskkee ((iinn 22000055)) eenn LLeeiiddssCCaabbaarreett FFeessttiivvaall ((iinn 22000011))..AAaannsslluuiitteenndd iiss eerr eeeenn ooppttrreeddeenn vvaannddee bbaanndd ‘‘IItt’’ss JJaazzzz JJiimm’’.. TTwweeeevvrroouuwweenn eenn zzeess mmaannnneenn ssppeelleennmmooddeerrnnee jjaazzzznnuummmmeerrss mmeett eeeenn aaff--wwiisssseelleenndd rreeppeerrttooiirree vvaann bbaallllaaddssttoott sswwiinnggeennddee,, ddaannssbbaarree mmuuzziieekk.. CCaafféé KKrraaaaiijj eenn BBaallddeerr,, 88 jjuunnii,, vvaannaaff1166..0000 uuuurr..

/Campingdisco ZZoommeerrzzwweeeett,, tteeeennsslliippppeerrss eenn bbaadd--mmiinnttoonnrraacckkeettss.. JJee mmaagg hheett aalllleemmaaaallmmeeeenneemmeenn nnaaaarr EEffffeennaaaarr oomm hheellee--mmaaaall llooss ttee ggaaaann oopp ddee ddeerrddee eeddiittiieevvaann CCaammppiinnggddiissccoo.. DDee ddjj’’ss LLuussttiiggeeLLoollaa eenn WWeellttsscchhmmeerrzz zzoorrggeenn vvoooorrvveerrmmaaaakk eenn ‘‘aallss zzee zziinn hheebbbbeenn’’ddrraaaaggtt hheett OOnnggeemmoottiivveeeerrdd kkuunnssttee--nnaaaarrssccoolllleeccttiieeff ooookk eeeenn sstteeeennttjjeebbiijj.. TToott ddee ccaammppiinnggbbeezzooeekkeerrss hhoooorrttooookk BBeeeessmmuunntt SSoouunnddssyysstteemm.. DDeezzeettwweeee mmaannnneenn mmaakkeenn eeeenn mmiixx vvaannFFrraannssee hhoouussee,, BBaallttiimmoorree CClluubb,,EElleeccttrroo,, FFaavveellaa FFuunnkk eenn 8800’’ss.. WWiieezzeellff iieettss wwiill ddooeenn kkaann ddeeeellnneemmee aaaannPPllaayybbaacckksshhooww--ooww--ooww--ooww..EEffffeennaaaarr,, 77 jjuunnii,, vvaann 2233..0000 ttoott 44..0000uuuurr ,, eennttrreeee ttiieenn eeuurroo..

/Doppio inPlaza DDee EEiinnddhhoovveennssee SSttuuddeenntteenn TToonneeeellVVeerreenniiggiinngg DDooppppiioo ssppeeeellttIInntteerrbbeelllluumm iinn PPllaazzaa FFuuttuurraa.. DDeevvoooorrsstteelllliinngg ggaaaatt oovveerr eeeenn nnaacchhttzzooaallss ddiiee wwoorrddtt bbeelleeeeffdd ddoooorr eeeennjjoonnggeenn eenn eeeenn mmeeiissjjee ddiiee eellkkaaaarroonnttmmooeetttteenn iinn eeeenn ttrreeiinn.. ZZeessttaappppeenn ssaammeenn uuiitt eenn vveerrddwwiijjnneenn iinneeeenn vvaaccuuüümm iinn ddee ttiijjdd.. EErr oonnttssttaaaattbbeewweeggiinnggsstthheeaatteerr.. DDee rreeggiiee iiss iinnhhaannddeenn vvaann GGeekkee vvaann BBooxxeemm.. HHeettssppeell iiss vvaann LLiilliiaann BBooeellaaaarrss,, RRoobbeerrttBBooss,, EElllleenn vvaann GGeenndd--NNeeiijjeennhhuuiiss,,RRiiaannnnee vvaann ddeenn HHoommbbeerrgghh,, SStteevveennSSpprroonnkk,, JJaannnneekkee TThhiisssseenn PPllaazzaa FFuuttuurraa,, 55 eenn 66 jjuunnii oomm 2200..3300uuuurr.. EEnnttrreeee 77,,5500 eeuurroo..

/Tijdloze bluesbij De GrootVVoooorroooorrllooggssee,, ttrraaddiittiioonneellee bblluueess--lliieeddjjeess eenn eeiiggeennttiijjddssee zzeellff--ggeesscchhrreevveenn ssoonnggss vvoorrmmeenn eeeenniinntteerreessssaannttee mmiixx wwaaaarrmmeeee RRiippooffffRRaassppoollnniikkoovv zziijjnn ooppttrreeddeennss vvuulltt.. DDeevvaann oooorrsspprroonngg OOoosstteennrriijjkksseemmuuzziikkaanntt sscchhrreeeeff zziijjnn mmeeeessttbbeekkeennddee nnuummmmeerr HHoorrssee DDrreeaammvvoooorr eeeenn tthheeaatteerrpprroodduuccttiiee vvaannSScchhuulldd eenn BBooeettee nnaaaarr hheett bbooeekk vvaannDDoossttoojjeevvsskkii.. UUiitt ddaattzzeellffddee bbooeekkhhaaaallddee RRiippooffff ooookk zziijjnn aarrttiieesstteenn--nnaaaamm vvaann hhooooffddppeerrssoonnaaggee eenn aannttii--hheelldd RRaasskkoollnniikkoovv.. HHoorrssee DDrreeaamm iissiinn ttwweeee vveerrssiieess ooppggeennoommeenn oopp hheettnniieeuuwwssttee aallbbuumm vvaann IIaann SSiieeggaall..KKaaffffeeee ddee GGrroooott,, 88 jjuunnii,, aaaannvvaanngg1177..0000 uuuurr,, ttooeeggaanngg ggrraattiiss..

Umbilly I werd maar schoorvoetend aanvaard

Het ‘vlieg-tuig’ Umbilly I vande Belgische kunstenaarPanamarenko (pseudoniemvan Henri van Herreweghe)kon niet op veel enthou-siasme rekenen toen er eindjaren zeventig op de campuseen plek voor moest wordengevonden. Na ruim dertigjaar heeft de universiteit hetkunstwerk echter aanvaarden in de armen gesloten. Opde eerste Dag van de Kunstaan de TU/e, vandaag 5 juni,is een expositie, inclusiefboekwerk, gewijd aan hetkunstwerk.

Oud-collegevoorzitter drs.Henk ter Heege liep wegtijdens de officiële installatievan de Umbilly I op 7 novem-ber 1977. Hij kon er geentouw aan vastknopen en alshij heel eerlijk was vond hijhet ook allemaal flauwekul.Ook de faculteit Werktuig-bouwkunde was niet gechar-meerd van het idee dat hetkunstwerk een plek zoukrijgen in de W-hal tussen deandere technische opstel-lingen van de faculteit.Hoogleraar-beheerder prof.ir.Wim Koumans was vanmening dat deze uiting vanvrije inventie en creativiteitniet meer aansloot bij zijnafdeling. Volgens Koumanswas men ‘tegenwoordig methanden en voeten gebondenaan de eisen die de industriestelt’. De vroegere vrijheidzou men wel weer willen her-stellen, maar daar konden zegeen kunstenaar bij ge-bruiken. Een interessante op-vatting gezien in het licht vande tegenwoordige tijd, waarbijaan de TU/e de banden methet bedrijfsleven steedsnauwer worden aangehaald.Panamarenko (Antwerpen,1940) kijkt overigens met veelironie terug op die roerigebeginperiode van zijnkunstwerk, dat hij zelf metzijn Volkswagen cabrioletkwam afleveren. Dertig jaarlater zegt hij er het volgendeover: “Zo’n hogeschool is eenkweekschool voor mensenmet veel kapsones. Weet u watdie onnozele professorkeszeiden toen ik op deTechnische Hogeschoolkwam? Van die vliegtuigjes

kun je er waarschijnlijk nogveel meer maken? Ik zei: ja,dat zal ik dan wel doen ook.”Het relaas over de moeizamestrijd die de Kunstcommissiemoest doorstaan om hetkunstwerk geaccepteerd tekrijgen, is terug te lezen ineen fraai boekwerk datvandaag, 5 juni, wordt uitge-bracht tijdens de officiëleopening van de expositie ‘Thereturn of Umbilly I’ inVertigo. Dit, in het kader vande eerste Dag van de Kunstaan de TU/e. De Kunst-commissie gaat voortaanjaarlijks op die dag kunst-werken uit de collectie naarvoren halen. Umbilly I bijt hetspits af.

ConfrontatieIn het boek staan artikelenover onder meer de fascinatiedie Panamarenko heeft metwetenschap. Kunsthistoricusdr. Jacob Voorthuis beschrijfteen confrontatie die deBelgische kunstenaar in 1981aanging met de vooraan-staande natuurkundige hoog-leraar Walter Lewin van MIT.Panamarenko probeerde deAmerikaanse hoogleraar teovertuigen van zijn theorieover hoe de wereld in elkaarsteekt. Die uitwisseling vangedachten, waarbij Lewin detheorie trachtte te ont-maskeren als zijndevolkomen onzinnig, ont-spoorde totaal. Op het eind

stonden de twee opponentenbijna vijandig tegenoverelkaar. Voorthuis noemt het‘een Babylonisch epos, eencommunicatief drama’. Voorde kunsthistoricus is het nietvan belang of de theorie klopt,maar wel of Panamarenko hetzelf gelooft. Want geloof isslechts interessant voor eenander in de praktische uit-werking, meent Voorthuis.En ook over die uitwerking inde vorm van allerhande ‘vlieg-tuigen’ is in het boek veel tezien en te lezen. Begin jarenzeventig raakt Panamarenkogefascineerd door vlieg-mechanismen van insecten.Op basis daarvan maakt hijeen aantal ontwerpen om dieprincipes voor de mens toe-pasbaar te maken. Zo ook bijde Umbilly I, waarbij eenpiloot door aandrijving viapedalen de vleugels kan latentrillen. KunstconservatorGerard Verhoogt schrijft inzijn bijdrage dat Panama-renko in zijn carrière enormveel heeft gebouwd: vlieg-tuigen, ruimteschepen enUFO’s, maar ook auto’s, eenduikboot en de Archeopatrix,een vogelrobot met zonne-cellen. Want vanuit zoweltechnisch als artistiekoogpunt is voor hem juist hetbouwen zelf belangrijk. “Hetgaat erom een erg goed gevoelte krijgen met de fysischewerkelijkheid”, zo vertelt dekunstenaar. “Als je nooit iets

doet en alles is conceptueel,dan klopt alles. Maar als jewilt hebben dat het juist is,dan moet ik dat dus maken enzien. Daarom moet je vanalles bouwen, om te weten wathet is. Anders blijft je vooreeuwig filosoferen.”Na een aantal omzwervingenbelandde de Umbilly I, die delaatste jaren ook veelvuldig inbruikleen wordt gegeven, bijde faculteit Bouwkunde. Daarhangt het fragiele vliegtuigjeboven de maquettewerkplaats.Op de tentoonstelling, die van5 tot en met 26 juni te zien isin Vertigo, staat ook eenvariant die Panamarenko in1984 maakte: de Rug UmbillyIV. Tevens zijn de origineleontwerptekeningen te zien,naast ander grafisch werk. Inopdracht van de Kunst-commissie maakte PhocasKroon de documentaire‘Umbilly has landed’. Hierinkomt de geschiedenis van dehet kunstwerk op de TU/e aande orde, met historischebeelden en interviews met be-trokkenen, waaronder de kun-stenaar zelf. Voorafgaand aande tentoonstelling zijn er metstudenten van IndustrialDesign en Bouwkundeworkshops gehouden rond dewerkwijze van Panamarenko.De verrassende resultatenhiervan worden eveneenstentoongesteld./.

Panamarenko: ‘Rug Umbilly IV (1984). Deweer Art Gallery. Foto: Gerald Van Rafelghem

Panamarenko (2007)

Page 14: Twijfels Groep-één en PF over bindend studieadvies open brief van dinsdag 3 juni. De TU/e wil vanaf september 2009 het bindend studieadvies ... Cursor is aangesloten bij het Hoger

5 juni 2008 Cursor14/ Studentenleven

En hoe is het in Beijing?

In Beijing is het nog 64dagen aftellen. Waar jehier ook kijkt, overal zie jedat de Olympische Spelener aan komen. Op slechtseen paar kilometerafstand van het ‘Bird’snest’ studeer ik sinds

februari aan de Tsinghuauniversiteit. Op een heelgrote campus, waar ruimdertigduizend studentenstuderen, sporten, eten enslapen.In een team met drieChinese studenten en eenDuitse student, doe ikonderzoek naar ‘supplyrisk management’ in deauto-industrie. Niet alleeneen interessant logistiekonderwerp, maar ook eenproject met leuke uit-stapjes. Zo zijn we met dedocenten naar deVolkswagenfabrieken inde industriestadChangChun gevlogen,zo’n 800 kilometer tennoordoosten van Beijing.Ook de etentjes zijn eenleerzame ervaring: bij dePekingeend werden ookde voetjes als gerecht

geserveerd en in eennoodle-restaurant werd ikervan overtuigd om tochvooral een flink stukkoeienmaag te eten (ergtaai). En natuurlijk ont-breekt de karaoke niet:waar ik karaoke altijd metdrank associeerde, heb ikdit in een drie uur langesessie toch niet langs zienkomen (wel veel valsenoten van vooral mijzelf ).Ondanks dat mijnChinese collega’s ook inhet weekend fanatiekdoor lijken te studeren,gebruik ik mijn vrije tijdom er op uit te trekken.Van de Verboden Stad enhet Tian’anmen plein totde Chinese muur. Alleenal in Beijing is ervoldoende te zien. Hetuitzicht op de muur iswerkelijk

adembenemend.Helaas geeft in eenstad waar meer danzeventigduizendtaxi’s rijden enwerkelijk overalgebouwd wordt, desmog op sommigedagen hetzelfdeeffect. Trein- envliegtickets zijn inChina niet duur endus gemakkelijkgeboekt. Zo ben ikal in Hong Kong,Macau, Suzhou,Shanghai enHangzhou geweest.Vooral het meervan Hangzhou waseen mooie afwisseling opde drukte in Beijing. HetTerracottaleger in Xi’anstaat nog op het program-ma.Ik heb de afgelopen

periode kunnen studerenin de meest besproken,maar volgens mij ook demeest onbegrepen stadvan dit moment. Het iseen overweldigende

ervaring, met nog drieweken te gaan.

Floris LangendoenStudent OperationsManagement & Logistics

Studenten van de TU/e gaansteeds vaker voor hun

studie naar het buitenland.Voor stage of voor het

verrichten van onderzoek,omdat het verplicht is of

omdat ze het leuk vinden.Cursorlezers kunnen iedereweek over de schouder van

een TU/e-student in hetbuitenland meekijken.

Asterix-leden voorop tijdenseigen baanwedstrijd

Twee leden van deEindhovense StudentenAtletiek Vereniging Asterixhebben een eerste plaatsbehaald op onderdelen vanhun eigen baanwedstrijd.De zevende editie van dezewedstrijd werd vrijdag-avond 30 mei gehouden opsportpark De Honds-heuvels. Frans Aarden vanAsterix werd eerste op de800 meter. Joyce Puts wonde 200 meter bij devrouwen senioren enbezette de tweede plek opde 100 meter. Zij kreeg ookde prijs voor de beste dag-prestatie bij de vrouwen.Bij de mannen was dezeprijs voor Ruben Esajas vanRotterdam Atletiek. Verderwerd Rik Hopmans vanAsterix en student

Technische Natuurkundeop de TU/e, tweede op de200 meter. Het ging om deresultaten van de afzonder-lijke atleten. Er was maaréén competitie in groeps-verband, die van deZweedse estafette. Asterixzette daar de beste pres-

tatie neer. De circahonderd deelnemerskwamen uit het hele land.Volgens Nick Jenniskensvan het Asterix-bestuurverliep de wedstrijd zonderincidenten. “Er waren geenblessures. We hadden goedweer. Mooi toch.”/.

Nationale Marketing Scriptieprijs voor TilburgDe Nationale Marketing Scriptieprijs gaatdit jaar naar Tilburg. Winnaar is Elles Roeleveld van de Univer-siteit van Tilburg won op 28 mei eencheque van 2.500 euro. Zij schreef over debarrières en stimulatoren voor het gebruikvan mobiel internet.Mark Verdegaal (Technische Bedrijfs-kunde) van de TU/e schaarde zich bij debeste acht met zijn afstudeerscriptie. Hijonderzocht hoe goed Vodafone is in hetidentificeren van en inspelen op

‘marketing opportunities ‘op de periferie.De Nationale Marketing Scriptieprijs is eenstrijd tussen acht universiteitssteden uitNederland (Eindhoven, Tilburg, Rotter-dam, Amsterdam, Groningen, Maastricht,Nijmegen en Nijenrode). Tijdens een dinerproberen de genomineerden met een‘elevator pitch’ de jury, waarin mensen uithet bedrijfsleven en de academischewereld, te overtuigen. Er werd alleen eenwinnaar gekozen.

Eindhovense studentenwinnen GNSKEindhoven mag zichGroot NederlandsStudenten Kampioen2008 noemen. Honderd-tachtig Eindhovensestudenten haaldenafgelopen weekeinde detitel binnen in Delft.Nijmegen werd tweede,Groningen eindigde alsderde.

Tijdens de vijftigste editievan het GNSK haalden deEindhovenaren de hoogstetotaalscore. De Eindhovense studentenhaalden zes finaleplaatsen.

De rugbyers werdeneerste. Bij schermen, tafel-tennis, vrouwenvoetbal,volleybal vrouwen envolleybal mannen werdentweede plaatsen gehaald.De mannen scoorden metvoetbal een derde plaats.Ook kwamen verschil-lende Eindhovense teamsop de vierde, vijfde enzesde plek. Al dezeresultaten bij elkaar,maakten de overwinningtot een feit.De afgelopen jareneindigde Eindhoven stee-vast in de top-drie. In 2004

werd voor de laatste keergewonnen, daarna volgdentwee tweede plaatsen enhet vorige jaar een derdeplaats. Iedere Eindhovense spor-ter kreeg dit jaar een rodesweater mee, met op devoorkant het woord Eind-hoven in medailles gedrukten een afbeelding van dekampioensbeker onder decapuchon. Het was deeerste keer dat hetEindhovense team in eenmin of meer uniform‘Eindhovens’ tenue naar deGNSK ging./.

Meijer en Ter Haar Romeny de besteStudenten BiomedischeTechnologie hebben prof.dr. Bert Meijer en prof. dr.ir. Bart ter Haar Romenyvorige week uitgeroepentot respectievelijk bestebachelor- en beste master-docent 2008.StudieverenigingProtagoras houdt deze ver-kiezing jaarlijks. Ongeveer

negentig studentenbrachten hun stem uit. Destudievereniging reikte deprijzen donderdag 29 meiuit tijdens een borrel.Volgens Alexander Colditz,onderwijscommissaris vanProtagoras, kreeg Meijerde stemmen vanwege ‘zijninteressante intermezzo’s’.“Hij pakt er altijd interes-

sante tijdschriften bij. Hijhoudt de actualiteit voorogen.” Ter Haar Romenywerd vooral geroemd omzijn enthousiasme. Deprijs ging vorig jaar ook alnaar Meijer. Toen was ernog geen uitsplitsingtussen bachelor- enmasterawards./.

Erasmus Universiteit wint Nootuitgang TU/e-studente Jeaphianne van Rijn vielniet in de prijzen bij de finale vanNootuitgang. Deze singer-songwriterwedstrijd werd zaterdag 31 mei gehoudenin het Gaslab op de TU/e. Randy en Wesleyvan de Erasmus Universiteit Rotterdamzetten volgens de jury de beste prestatieneer met het nummer For the SakeO’Dream. Hun beloning is een dag in de

studio en een optreden in Effenaar. WendyBontje van de Universiteit Utrecht kreeg depublieksprijs voor haar vertolking van hetnummer Felicity. Jeaphianne bracht het nummer Tonight.Jesper van Berkel, net als Jeaphiannestudent Scheikundige Technologie, bege-leidde haar op de piano.

Demos viert feest op ‘Stratum’ StudentenverenigingDemos pakt vanavond, 5juni, op Stratumseind uitmet een gratis festival. Ophet plein voor café Playerzstaan drie bands op hetpodium. De verenigingverwacht ‘enkele duizen-den bezoekers’ op haar

feestje want de clubbestaat 45 jaar. Het festivalbegint om 20.00 uur enduurt tot 24.00 uur. Ophet programma staatonder meer feestband Lijn7, Starkoo en RobbieWilliams. Pardon? Voorhet gemak heeft de vereni-

ging op de posters maareven vergeten te meldendat het om een look-a-likegaat van de Britse popster.Mogelijk dat het bijdraagtaan het halen van de doel-stelling: Demos wil mini-maal duizend bezoekersvoor het podium zien. /.

Foto’s: Bart van Overbeeke

Page 15: Twijfels Groep-één en PF over bindend studieadvies open brief van dinsdag 3 juni. De TU/e wil vanaf september 2009 het bindend studieadvies ... Cursor is aangesloten bij het Hoger

Stadsdiner schuilt onder partytent

Carpaccio met pijnboom-pitten als voorgerecht,een hoofdgerecht metpasta en als toetje tweebolletjes ijs. Dat stond ophet menu tijdens hetStadsdiner vanStudentenverenigingE.S.C op donderdag 29mei. In totaal schoven380 studenten voor vijfeuro aan op hetCatharinaplein inEindhovense centrum.Live muziek was er vanonder andere Batiste &David.

E.S.C had de tafels ondereen partytent geschoven.

Geen slechte beslissingwant het regende be-hoorlijk. “Wij kunnen alsvereniging terug kijken opeen geslaagd evenement”,vertelt Stijn Middendorp,voorzitter van de Stads-diner-commissie. “Wewaren wel even bang datdoor de donder en bliksemmensen zouden weg-blijven. Dat is niet het gevalgeweest.” Volgens de voor-zitter was het primaire doelvan het diner om studen-ten een leuke avond tebezorgen. “Ook willen wijmet dergelijke evenemen-ten aan Eindhoven latenzien wat studenten zoal

doen.” De commissie deedbehoorlijk wat moeite ometers aan tafel te krijgen.Met vijfduizend flyers, 250posters, promotie opEindhovense onderwijs-instellingen en uitnodigin-gen aan bevriende vereni-gingen, wist het E.S.C demensen naar haar party-tenten te trekken. Vorigjaar was het evenementnog op de Markt. E.S.Cwilde dichter bij hetStratumseind zitten,omdat daar altijd veel stu-denten komen. Daar komtbij dat op het Catharina-plein goedkoper bier konworden aangeboden. /.

Studentenleven /15Cursor 5 juni 2008

GGuuiiddoo eenn JJooss zziieenn ddaatt hhiieerreeeenn ssppoorrttiieevvee ppeerrssoooonnwwoooonntt;; iieemmaanndd ddiiee aaaanntteennnniiss ddooeett eenn aaaann ggeewwiicchhtt--hheeffffeenn.. MMiisssscchhiieenn ooookk wweellaaaann vvooeettbbaall,, aaaannggeezziieenn ddeekknnuuffffeell oopp ddee cclloossee--uupp ffoottooeeeenn BBaarrcceelloonnaa--ppeett oopp hheeeefftt..VVaannwweeggee ddee ggrroottee hhaalltteerr ddiieevvoooorr hheett bbeedd oopp ddee ggrroonndd lliiggttddeennkkeenn zzee ddaatt hheett oomm eeeennmmaann ggaaaatt.. DDee kkaammeerr iiss wweelleerrgg nneettjjeess,, mmaaaarr zziieett eerr nniieettvvrroouuwweelliijjkk uuiitt.. DDee llaappttoopp oopphheett bbuurreeaauu wwiijjsstt oopp eeeennddeerrddeejjaaaarrss ssttuuddeenntt.. HHeettaacchhtteerrhhaalleenn vvaann ddee ssttuuddiieekkoosstt wwaatt mmeeeerr mmooeeiittee..AAaannggeezziieenn hhiijj iinn hheett bbeezziitt iissvvaann eeeenn aaggeennddaa,, kkaann hheettzzeekkeerr nniieett oomm eeeenniinnffoorrmmaattiiccaassttuuddeenntt ggaaaann..OOookk BBoouuwwkkuunnddee wwoorrddtt eexxppllii--cciieett uuiittggeessllootteenn,, oommddaatt zzeeddaann hhaaddddeenn vveerrwwaacchhtt eerrggeennsskkookkeerrss ttee zziieenn.. AAffggaaaanndd oopphhuunn ggeevvooeell kkoommeenn zzee uuiitt bbiijjBBeeddrriijjffsskkuunnddee ooff TTIIWW.. OOpp zziijjnnnnaacchhttkkaassttjjee lliiggggeenn bbooeekkeenn,,hhiijj hhoouuddtt dduuss ooookk vvaann lleezzeenn..HHiijj zziitt nniieett vvaaaakk aacchhtteerr zziijjnnbbuurreeaauu,, wwaanntt ddaann zzoouu hhiijj eeeenn

lluuxxeerree bbuurreeaauussttooeell hheebbbbeenn..DDaatt zzoouu eerr oopp kkuunnnneenn wwiijjzzeennddaatt hhiijj aaccttiieeff iiss bbiijj eeeennvveerreenniiggiinngg eenn dduuss nniieett vvaaaakktthhuuiiss iiss.. HHiijj lliijjkktt hheenn ggeeeennttyyppee vvoooorr eeeenn ssttuuddeenntteenn--vveerreenniiggiinngg,, mmaaaarr mmiisssscchhiieenniiss hhiijj aaccttiieeff bbiijj hheett EESSSSFF..OOmmddaatt hhiijj nniieett vvaaaakk tthhuuiiss iiss,,hheeeefftt hhiijj ooookk nniieett vveeeell iinn zziijjnnkkooeellkkaasstt lliiggggeenn.. EErr lliiggtt vvaassttwweell bbiieerr iinn,, ssttaannddaaaarrddbbrrooooddbbeelleegg eenn dduubbbbeellffrriiss,,wwaanntt eerr lliiggtt eeeenn lleeeegg ppaakkdduubbbbeellffrriiss iinn ddee pprruulllleennbbaakk..

RRoobb eenn JJoooosstt ddeennkkeenn iinneeeerrssttee iinnssttaannttiiee ddaatt hhiieerr eeeennvvrroouuww wwoooonntt,, vvaannwweeggee ddeekklleeuurr vvaann hheett ddeekkbbeedd,, hheettppllaannttjjee oopp ddee vvoooorrggrroonndd eennddee kkaaaarrssjjeess ddiiee ddaaaarr bbiijjssttaaaann.. ZZee wwoorrddeenn aaaann hheettttwwiijjffeelleenn ggeebbrraacchhtt ddoooorr hheettggrroottee ggeewwiicchhtt eenn ddee ffiillmm--ppoosstteerr eenn oonnttddeekkkkeenn ddaaaarrnnaaooookk eeeenn mmaannnneennppoorrtteemmoonn--nneeee oopp hheett bbuurreeaauu.. DDeebbeewwoonneerr iiss dduuss eeeenn mmaann,, eennhhiijj hheeeefftt eeeenn vvrriieennddiinn.. DDeellaappttoopp iiss vvoollggeennss hheenn vvaanneeeenn vviieerrddeejjaaaarrss ssttuuddeenntt.. OOpp

ddee oocchhtteennddjjaass oopp ddee cclloossee--uuppffoottoo iiss hheett llooggoo vvaann ddiissppuuuuttKKeekkuulléé ttee zziieenn.. HHiijj ssttuuddeeeerrttdduuss SScchheeiikkuunnddiiggee TTeecchhnnoo--llooggiiee.. HHiijj ddooeett aaaann tteennnniiss,,kkrraacchhttttrraaiinniinngg eenn ssqquuaasshh,,wwaanntt eerr wwoorrddtt ooookk nnooggeerrggeennss eeeenn ssqquuaasshhbbaalllleettjjeeoonnttddeekktt.. VVeerrddeerr hhoouuddtt hhiijjooookk vvaann lleezzeenn,, wwaanntt eerr lliiggggeennbbooeekkeenn oopp hheett nnaacchhttkkaassttjjee..GGeezziieenn zziijjnn ggeeoorrddeennddhheeiidd iisshhiijj eerr wwaaaarrsscchhiijjnnlliijjkk wweell vvoooorrttee ppoorrrreenn oomm iieettss ttee oorr--ggaanniisseerreenn;; hhiijj zzoouu aaccttiieeffkkuunnnneenn zziijjnn bbiijj KKeekkuulléé ooff bbiijjeeeenn ssppoorrttvveerreenniiggiinngg.. ZZiijjnnaaggeennddaa wwoorrddtt ooookk ddoooorr RRoobbeenn JJoooosstt oonnttddeekktt eenn ddiiee ssttaaaattbbeehhoooorrlliijjkk vvooll.. HHiijj iiss dduuss eeeennssoocciiaaaall ffiigguuuurr eenn wwaaaarr--sscchhiijjnnlliijjkk nniieett vvaaaakk tthhuuiiss.. HHiijjhheeeefftt ddaann ooookk nniieett eeeenn hheelleebbaakk bbiieerr iinn zziijjnn kkooeellkkaassttssttaaaann,, mmaaaarr eerr ssttaaaann vvaasstt wweelleeeenn ppaaaarr bbiieerrttjjeess iinn.. VVeerrddeerr iisshhiijj eeeenn ggeezzoonndd ttyyppee eenn hheeeefftthhiijj vvoooorrnnaammeelliijjkk ggeezzoonndd eetteenneenn wwaatt ssaappjjeess iinn hhuuiiss ––CCoooollbbeesstt,, wwaanntt ddaaaarrvvaann lliiggtteeeenn lleeeegg ppaakk iinn ddee pprruull--lleennbbaakk..

JJaaaapp HHooeekkssttrraa iiss ddeerrddee--jjaaaarrss ssttuuddeenntt SScchheeii--kkuunnddiiggee TTeecchhnnoollooggiiee.. HHiijjvvoollggtt eeeenn mmiinnoorr bbiijjBBeeddrriijjffsskkuunnddee.. HHiijj iisssseeccrreettaarriiss vvaann ddee sseennaaaattvvaann ddiissppuuuutt KKeekkuulléé,, iinnsseepptteemmbbeerr ggaaaatt hhiijj iinnnnaammeennss GGrrooeepp éééénn iinn ddeeuunniivveerrssiitteeiittssrraaaadd eenn hhiijj iissaaccttiieeff vvoooorr ddee SSttiicchhttiinnggTTeecchhnniieekkpprroommoottiiee.. VVeerrddeerrddooeett hhiijj aaaann zzaaaallvvooeettbbaall bbiijjTTootteellooss eenn tteennnniiss bbiijjFFeelllleennoooorrdd.. HHiijj hhoouuddtt ooookkvvaann lleezzeenn eenn ggaaaatt rreeggeell--mmaattiigg nnaaaarr ffeeeesstteenn.. IInn zziijjnnkkooeellkkaasstt vviinnddeenn wweebbrrooooddbbeelleegg eenn ssaapp.. HHeettbbiieerr iiss iinn eeeenn ggeezzaammeennlliijjkkeekkooeellkkaasstt ttee vviinnddeenn..

Het sleutelgat

HHeett zziijjnn vveerrvveelleennddeebbeeeesstteenn,, vviirruusssseenn.. DDaattiiccoooonnttjjee mmiiddddeenn oopp mmiijjnnsscchheerrmm zzaagg eerr wweell eerrggvveerrlleeiiddeelliijjkk uuiitt.. IIkk kkoonn mmeenniieett iinnhhoouuddeenn,, mmiijjnn oonnddeerr--zzooeekkeerrssggeeeesstt mmooeesstt eennzzoouu ttee wweetteenn kkoommeenn wwaatt eerrzzoouu ggeebbeeuurreenn,, ooookk aall iiss hheettddaann wweeeekkeenndd.. NNiikkss dduuss..IInnccuubbaattiieettiijjdd nnooeemmeenn zzeeddaatt ggeellooooff iikk.. EEeenn uuuurr llaatteerrssllooeegg ddee ppaanniieekk ttooee.. MMaaaarriikk lliieett mmee nniieett uuiitt hheett vveellddssllaaaann eenn ssaammeenn mmeett mmiijjnnssiiddeekkiicckk GGooooggllee ((oopp eeeennaannddeerree ppcc nnaattuuuurrlliijjkk)) hhaaddiikk VViirrttuummuunnddoo eeeenn ppaaaarruuuurr llaatteerr ttoottaaaall vveerr--mmoorrzzeelldd.. VViirrttuummuunnddoo hhaaddzziicchh oonnddeerrttuusssseenn eecchhtteerrooookk aaaann mmiijjnn iinntteerrnneett--pprroovviiddeerr vvoooorrggeesstteelldd eenn ooppmmaaaannddaagg llaaaatt iinn ddeemmiiddddaagg wweerrdd mmiijjnn vveerr--bbiinnddiinngg ‘‘aabbrruupptt’’ vveerr--bbrrookkeenn.. DDee sseemmiiaauuttoo--mmaattiisscchhee tteelleeffoooonn--bbeeaannttwwoooorrddeerr vveerrtteellddee mmeeeemmoottiieellooooss ddaatt ddeekknnooppjjeessbbeeddiieenneerr aall nnaaaarrhhuuiiss wwaass,, eenn ddiiee wwiillddeemmoorrggeennvvrrooeegg vvaasstt ooookkeeeerrsstt eevveenn kkooffffiiee ddrriinnkkeenn,,kkoorrttoomm:: iikk mmooeesstt hheett 2244uuuurr zzoonnddeerr iinntteerrnneettsstteelllleenn.. IInn qquuaarraannttaaiinnee,,tteerrwwiijjll iikk VViirrttuummuunnddoo aallhhaadd vveerrssllaaggeenn.. TTooeenn iikkkkllaaaarr wwaass mmeett sscchheellddeenn eennttiieerreenn vviieell hheett mmee iinneeeennssoopp hhooee oovveerrzziicchhtteelliijjkk mmiijjnnbbooeekkeennkkaasstt eeiiggeennlliijjkk iiss.. IIkkwweeeett pprreecciieess wwaaaarr eellkkbbooeekk oovveerr ggaaaatt,, ddaatt kkaann iikkeeiiggeennlliijjkk aall zziieenn aaaann ddeekkaafftt,, zzeellffss aall zzoouu iikk nniieett iinnssttaaaatt zziijjnn ddee ttiitteell ttee lleezzeenn..WWaaaarrsscchhiijjnnlliijjkk zzoouu iikk eerrmmeett mmiijjnn ooggeenn ddiicchhtt nnoogghheett jjuuiissttee bbooeekk uuiitt kkuunnnneennhhaalleenn.. AAcchhtteerr ddee bbooeekkeenn--kkaasstt ddee ttvv:: sslleecchhttss 3300zzeennddeerrss.. DDaaaarrnnaaaasstt mmiijjnnmmuuzziieekkiinnssttrruummeenntteenn,, mmiijjnnssppoorrttsscchhooeenneenn,, mmiijjnnbbuurreeaauu –– nnuu nniieett ddiirreecctt hheettttoooonnbbeeeelldd vvaann oovveerrzziicchhttee--lliijjkkhheeiidd,, mmaaaarr iikk wweeeett eerraalllleess ddiirreecctt tteerruugg tteevviinnddeenn.. IInneeeennss wwaass eerr rruusstt..HHeett vvooeellddee aallss eeeenn ssoooorrttmmiinniivvaakkaannttiiee,, mmaaaarr ddaannggeewwoooonn tthhuuiiss.. IIkk bbeenn ggaaaannhhaarrddllooppeenn,, iikk hheebb wwaattppiiaannoo ggeessppeeeelldd eenn ttooeenn iikkhheett eevveenn nniieett mmeeeerr wwiisstt,,ggiinngg iikk ggeewwoooonn ttvv kkiijjkkeenneenn bbeenn oopp ddee bbaannkk iinn ssllaaaappggeevvaalllleenn.. IIkk wweeeett nniieett mmeeeerrwwaaaarr mmiijjnn ddrroooomm oovveerrggiinngg,, mmaaaarr hhiijj wwaass vvaasstthheeeell oovveerrzziicchhtteelliijjkk..

MMoonniiqquuee HHeennddrriikkss,,ssttuuddeennttee TTeecchhnniisscchheeIInnffoorrmmaattiiccaa

Tekst: Monique HendriksFoto’s: Bart van Overbeeke

Wie woont er in deze kamer? Deze vraag stelt Cursor wekelijks aan een aantal wille-keurige studenten op de campus. Deze week een analyse van Guido Smeets en JosPeeters (respectievelijk achtstejaars en zevendejaars student TechnischeInformatica) en van Rob Jansen en Joost Velterop (beiden zesdejaars studentBiomedische Technologie). Zij bekeken twee foto’s van deze Eindhovensestudentenkamer en gaven commentaar.

TU/e-er tweede in finalesoftwarewedstrijdFélienne Hermans,zesdejaars studenteTechnische Informaticaop de TU/e, is tweedegeworden in de lande-lijke finale van de soft-warewedstrijd ImagineCup. Ze vormde metKenny Meesters(Universiteit van Tilburg)en Hans Loomans (FontysEindhoven) een team.

De Imagine Cup is eeninternationale software-competitie voor techno-logiestudenten, opgezetdoor Microsoft. Een teamvan de Hogeschool Rotter-dam was dit jaar de besteen mag deze zomer naar dewereldfinale in Parijs. Alsderde eindigde een teamvan de UniversiteitUtrecht. Het thema van dit jaar wasmilieu. Félienne, Kenny en

Hans bedachten een car-poolsysteem. Aanvankelijkbedoeld voor heelNederland, maar dat bleekerg ambitieus. Félienne:“We besloten ons daaromte richten op bedrijven.Degene die wil carpoolenkan via ons systeem zien ofeen collega naar dezelfdewerkplek rijdt. Samen naarhet werk rijden, wordt zoeen stuk eenvoudiger.”De tweede prijs leverdeFéliene en haar team-genoten 1.500 euro op.Microsoft zal bovendieneen jaar lang optreden alssponsor en adviseur omhun product in de markt tezetten./.http://www.microsoft.com/netherlands/studenten/compe-tities/imaginecup/imag-inecup2008.aspx

Groningse golfers verslaanEindhovenaren Het Eindhovense studententeam is er afgelopenweekeinde niet in geslaagd de Nederlandse golftitel te pro-longeren. De Eindhovenaren eindigden als tweede achterGroningen. Amsterdam eindigde op de derde plek.Het Nederlands Kampioenschap voor studententeams(NSK) werd gespeeld tijdens het ABN AMRO StudentOpen, op Golfbaan Het Rijk van Nijmegen. De anderedeelnemende teams, met ieder vier spelers, kwamen uitTilburg, Maastricht, Nijmegen, Rotterdam, Utrecht enNyenrode.

Foto: Bart van Overbeeke

Page 16: Twijfels Groep-één en PF over bindend studieadvies open brief van dinsdag 3 juni. De TU/e wil vanaf september 2009 het bindend studieadvies ... Cursor is aangesloten bij het Hoger

5 juni 2008 Cursor16/ Ruis

Effe zeuren

/Fred SteutelHebt u wel eens een artikel gepubli-ceerd, ik bedoel: een geleerd artikel ineen wetenschappelijk tijdschrift? Enhebt u dan in de maanden en jarendaarna geconstateerd dat uw artikel dewereld niet merkbaar - ten goede often kwade - had veranderd? Zelf heb ik65 geleerde artikelen gepubliceerd ennog een dik geleerd boek (met Klaasvan Harn, VU), maar ik heb de werelder niet door zien veranderen. Mijngeleerde boek (met K. v. H.) heeft tochminstens één persoon beïnvloed: op23 mei jongstleden bleek het in de

wiskundebibliotheek van de univer-siteit van Coimbra uitgeleend.Tijdens ons vijftigjarig jubileum werdgereleveerd dat medewerkers van deTU/e sinds de oprichting 30.000artikelen hadden gepubliceerd; dat isgemiddeld 600 per jaar. Omdat hetwel met nul zal zijn begonnen, schatik dat de TU/e zo’n 1200 publicatiesper jaar doet verschijnen. De Neder-landse universiteiten samen schat ikop 20.000 artikelen per jaar, en dehele wetenschappelijk wereld op viermiljoen. Een artikel van tien pagina’slang levert een stapeltje van vijf vellen.Al die vier miljoen artikelen samenvormen dan een stapel van twintig

miljoen vellen, ruim twee kilometerhoog. Je zou toch verwachten datzoveel geleerdheid de wereld flinkvooruit helpt, maar nee, er gebeurt afen toe wel iets, maar voor twee kilo-meter artikel lijkt het toch niet veel.En wat kost dat allemaal wel niet? Alsde gemiddelde wetenschapper éénartikel per jaar schrijft en daar de helftvan zijn tijd aan besteedt, dan komenwe aan twee miljoen jaarsalarissen.Als we het gemiddelde jaarsalaris vande auteurs - China en India natuurlijkmeegerekend - op 15.000 euro stellen,komen we uit op dertig miljard. Veel,maar toch eigenlijk maar heel weinig,als we het vergelijken met de uitgaven

voor oorlogstuig - alleen in Nederlandal acht miljard. De defensie-uitgavenin de hele wereld zijn bijna veertigkeer zo hoog als de bovengenoemdedertig miljard.Conclusie: laten we rustig doorgaanmet het publiceren van geleerdeboeken en artikelen. Het kost bijnaniks, het houdt ons van de straat en uitde WW. En bovendien, het is wel-iswaar lang niet altijd raak, maar af entoe komen er prachtige resultaten tevoorschijn; dingen waar iedereen wataan heeft, zoals cd’s, DNA’s dubbelehelix en heel grote priemgetallen omonze bankgeheimen te beschermen.

WWiiee:: Maud Stevers / 24 / zevendejaars Bouwkunde

WWaannnneeeerr:: tweeënhalve maandWWaatt:: zelfgemaakte fotoWWaaaarroomm:: “Het is een ondergaande zon in een heuvel-landschap in Winterberg, Duitsland. Ik was daar metAll Terrain, de Eindhovense studenten buitensport-vereniging. We zouden gaan langlaufen maar er laggeen sneeuw, dus zijn we gaan mountainbiken enwandelen. Na zo’n wandeling (wat meer op klimmenleek met die heuvels) maakte ik moe maar voldaandeze foto. Ik heb altijd foto’s van plekken waar ikgeweest ben. Voor deze desktop stond er heel lang eenfoto op die ik in Maleisië had gemaakt. Ik ben nogaleen stresskip en dan vind ik het rustgevend om hiernaar te kijken: een droomlandschap. Ik studeer ook afop de stressverlagendewerking van de omgeving,dus deze desktop past daarwel ergens bij. Maar zoalsje kunt zien is het meestspeciale aan mijn laptopnatuurlijk de verrottestaat.”

Show me your desktop and I’ll show you yoursoul. Je desktop als spiegel van je ziel? Opde TU/e worden duizenden laptops gebruikten ieder met zijn eigen achtergrond. Cursorspoort iedere week een desktop op en maakt’n praatje met de gebruiker.

Jouw desktop hier? Maildan naar [email protected]