ANONIEM BINDEND ADVIES - KPZV

15
202001105, pagina 1 van 7 Stichting Klachten en Geschillen Zorgverzekeringen Postadres Postbus 291, 3700 AG Zeist Bezoekadres Het Rond 6D, 3701 HS Zeist T 088 900 69 00 F 088 900 69 06 E [email protected] www.skgz.nl KvK 30213012 ANONIEM BINDEND ADVIES Partijen : A te B, tegen VGZ Zorgverzekeraar N.V. te Arnhem Zaak : Geneeskundige zorg, behandeling spataderen, indicatie Regelgeving : Voorwaarden zorgverzekering 2020, artt. 10 en 11 Zvw, 2.1 en 2.4 Bzv, Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2020 Zaaknummer : 202001105 Zittingsdatum : 3 maart 2021

Transcript of ANONIEM BINDEND ADVIES - KPZV

Page 1: ANONIEM BINDEND ADVIES - KPZV

202001105, pagina 1 van 7

Stichting Klachten en Geschillen ZorgverzekeringenPostadres Postbus 291, 3700 AG Zeist Bezoekadres Het Rond 6D, 3701 HS Zeist T 088 900 69 00 F 088 900 69 06 E [email protected] www.skgz.nl KvK 30213012

ANONIEM

BINDEND ADVIES

Partijen : A te B, tegen VGZ Zorgverzekeraar N.V. te Arnhem Zaak : Geneeskundige zorg, behandeling spataderen, indicatieRegelgeving : Voorwaarden zorgverzekering 2020, artt. 10 en 11 Zvw, 2.1 en 2.4 Bzv, Voorwaarden

aanvullende ziektekostenverzekering 2020Zaaknummer : 202001105Zittingsdatum : 3 maart 2021

Page 2: ANONIEM BINDEND ADVIES - KPZV

202001105, pagina 2 van 7

Geschillencommissie Zorgverzekeringen (mr. G.R.J. de Groot)

1. Partijen

A te B, hierna te noemen: verzoeker,

tegen VGZ Zorgverzekeraar N.V. te Arnhem,hierna te noemen: de ziektekostenverzekeraar.

2. Verloop van de procedure

2.1. Op 13 oktober 2020 heeft verzoeker per e-mail de Geschillencommissie Zorgverzekeringen (hierna:de commissie) gevraagd een bindend advies uit te brengen.

2.2. De ziektekostenverzekeraar heeft op 1 december 2020 per brief zijn standpunt aan de commissieuitgelegd. Een kopie van deze brief is op 3 december 2020 aan verzoeker gezonden.

2.3. Op 15 december 2020 heeft het Zorginstituut Nederland (hierna: het Zorginstituut) (zaaknummer:2020052363) per brief aan de commissie het voorlopig advies uitgebracht. Een kopie is op21 december 2020 aan partijen gestuurd.

2.4. Verzoeker en de ziektekostenverzekeraar zijn op 3 maart 2021 gehoord.

2.5. De aantekeningen van de hoorzitting zijn op 4 maart 2021 aan het Zorginstituut gestuurd. Decommissie heeft het Zorginstituut hierbij gevraagd om zijn voorlopig advies te verduidelijken. Op18 maart 2021 heeft het Zorginstituut per brief aan de commissie meegedeeld dat het voorlopigadvies als definitief kan worden beschouwd. Daarnaast heeft het Zorginstituut een toelichtinggegeven op hetgeen in het voorlopig advies is vermeld. Een kopie hiervan is op 19 maart 2021 aan partijen gestuurd, waarbij zij in de gelegenheid zijngesteld hierop te reageren. Verzoeker heeft hiervan op 27 maart 2021 gebruik gemaakt. Een kopievan zijn reactie is op 31 maart 2021 aan de ziektekostenverzekeraar gezonden.

3. Vaststaande feiten

3.1. Verzoeker was in 2020 bij de ziektekostenverzekeraar verzekerd tegen ziektekosten op basis van denatura-verzekering Bewuzt (hierna: de zorgverzekering) en de aanvullende ziektekostenverzekeringBewuzt Tandongevallen (hierna: de aanvullende ziektekostenverzekering). De aanvullendeziektekostenverzekering is niet in geschil en blijft daarom verder onbesproken.

3.2. Verzoeker heeft bij de ziektekostenverzekeraar vergoeding van een flebectomie(spataderbehandeling) beiderzijds gevraagd. De ziektekostenverzekeraar heeft hier afwijzend opbeslist.

3.3. Verzoeker heeft de ziektekostenverzekeraar om heroverweging van deze beslissing gevraagd.Op 7 april 2020 heeft de ziektekostenverzekeraar telefonisch, en op 21 april 2020 per e-mail, aanverzoeker meegedeeld dat hij zijn beslissing handhaaft.

Page 3: ANONIEM BINDEND ADVIES - KPZV

202001105, pagina 3 van 7

3.4. De eerste behandelend vaatchirurg heeft, voor zover hier van belang, op 12 september 2019 oververzoeker verklaard: "Lichamelijk onderzoek: forse varices vanuit de liezen naar onderbenen beiderzijds. Geen oedeem.

Duplex/veneus: insufficiëntie van vena femoralis communis beiderzijds, vanuit de crosse venasaphena magna beiderzijds na korte stukje rechte VSMaa (rechts 10 cm; links 5 cm) forseconvoluten. Rest suff en open. Wel beiderzijds insufficiënte perforante. Conclusie: beiderzijds forse varices met ook klachten van onrust en jeuk. Duplex laat insufficiëntevena femoralis communis en vena saphena magna crosse zien met daaruit rechts VSMaa (10 cmrecht) en links VSMaa (5 cm recht) met daaruit forse convoluten naar de onderbenen. Tevens b.d.z.insufficiënte perforantes.”

3.5. De tweede behandelend vaatchirurg heeft, voor zover hier van belang, op 8 juli 2020 over verzoekerverklaard: “[Verzoeker] heeft klachten passende bij veneuze insufficiëntie (spataders). Bij eerder echoonderzoek bleek er sprake van een insufficiënte vena saphena magna anterolaterale tak, metinsufficiënte crosse, refhix tijd van meer dan 0.5 seconde en een diameter van meer dan 3mm. Wehebben hier een laserbehandeling voor gesteld en aangegeven dat dit verzekerde zorg is. Helaasloopt de anterolaterale tak snel buiten de fascie en oppervlakkig onder de huid. Dit kan niet met eenlaser behandeld worden. Op de poli is met hem/u besproken dat een flebectomie (oppervlakkig weghalen van de spataders) in Nederland valt onder de niet-verzekerde zorg. Ik kan mij goed voorstellendat hij van deze spataders veel last heeft en dat cosmetiek niet zijn drijfveer is voor een operatie.Echter is met hem besproken dat een flebectomie desondanks in Nederland volgens de afsprakenmet het Zorginstituut Nederland valt onder de niet verzekerde zorg. Dit is ook zo besproken doormijn collega [naam eerste vaatchirurg] op 12-02-2019.”

3.6. Op 15 december 2020 heeft het Zorginstituut per brief het volgende verklaard: “Juridisch kader Het Zorginstituut heeft op 31 juli 2014 een standpunt ingenomen over invasieve behandeling vanspataderen. Op 20 februari 2017 zijn er aanvullende afspraken gemaakt door zorgverzekeraars,beroepsgroepen en patiëntenorganisaties. Deze afspraken zijn gemaakt met het doel de uitvoeringvan het varices standpunt van het Zorginstituut uit 2014 en de nieuwe DOT structuur, welkeper 1 januari 2016 effectief is, te verhelderen en te uniformeren tussen zorgaanbieders enzorgverzekeraars. Dit document is nog steeds geldend. Beoordeling De informatie in het dossier is medisch en juridisch beoordeeld. Bij verzoeker is sprake van insufficiënte venae perforantes. Vaak is het niet nodig om dit gelijktijdigof vlak na uitschakeling van insufficiënte stamvenen te behandelen in een aanvullende behandeling.Bij verzoeker zijn echter de insufficiënte stamvenen al jaren daarvoor behandeld en zijn erzogenaamde neovarices ontstaan. In het document 'Afspraken over aanspraken en declaratieschronische oppervlakkige veneuze pathologie (spataderen)' is hierover in de laatste alinea volgendeopgenomen: "Opnieuw optredende klachten ten gevolge van insufficiënte venae perforantes, een diameter >3 mm en een refluxduur > 500 ms zijn ook verzekerde zorg. De behandeling van een dergelijkeinsufficiënte vena perforans op een andere locatie is bij voorkeur ook middels een percutanethermische ablatie, maar kan afhankelijk van de anatomie ook behandeld worden middels een openflebectomie of foamsclerotherapie."

Page 4: ANONIEM BINDEND ADVIES - KPZV

202001105, pagina 4 van 7

Verzoeker voldoet niet aan deze voorwaarde. De neovarices (de nieuw ontstane spatader)van verzoeker is behandeld met een thermische ablatie. Hierdoor is de verbinding naar hetoppervlakkige veneuze systeem verbroken en is het niet meer medisch noodzakelijk om deoppervlakkige aderen verder te behandelen. De flebectomie is in dat geval een aanvullendebehandeling die niet voor vergoeding in aanmerking komt ten laste van de basisverzekering. Conclusie Verzoeker kan geen aanspraak maken op vergoeding van een flebectomie beiderzijds ten laste vande basisverzekering. Verzoeker voldoet niet aan de indicatievoorwaarden.”

3.7. Op 18 maart 2021 heeft het Zorginstituut per brief het volgende verklaard: "(...) Voorwaarden voor vergoeding in het standpunt In het standpunt is aangegeven dat voor vergoeding ten laste van de basisverzekering sprake moetzijn van symptomatische insufficiëntie van stamvenen (VSM en/of VSP, en/of ook o.a. VSMaa5) terplaatse van de crosse (overgang oppervlakkiger naar diepe ader) waarbij er reflux (terugvloed in destamvene) is over een aaneengesloten lang traject, met een refluxduur van ten minste 0,5 seconde(500 ms) en waarbij de vene (ader) een diameter van ten minste 3 mm heeft. Voorwaarden voor vergoeding in het afsprakendocument In het afsprakendocument is deze aanspraak enigszins verruimd. Volgens het standpunt is alleenbehandeling van genoemde stamvenen mogelijk ten laste van de basisverzekering (mits voldaanwordt aan bovengenoemde criteria). In het afspraken document zijn naast stamvenen ook neo-varices (nieuwe varices/spataderen na eerdere behandeling) en venae perforantes opgenomen.Behandeling hiervan kan onder de basisverzekering vallen mits deze bijpassende klachten ensymptomen veroorzaken, er sprake is van axiale reflux over een aaneengesloten lang traject,en deze verbonden zijn met het diepe systeem, waarbij de verbindingen met het diepe veneuzesysteem minimaal 3 mm in doorsnede zijn en de refluxduur minstens 500 ms bedraagt. Doorgaans is endoveneuze thermische abiatie, waar inwendige laserbehandeling toe behoort, deaangewezen behandeling. In het afsprakendocument is echter ook opgenomen dat flebectomiein uitzonderingsgevallen tot de verzekerde zorg kan behoren. Namelijk indien de varix (spatader)voldoet aan bovengenoemde criteria, en endoveneuze abiatie onmogelijk is, bijvoorbeeld doordatdeze ader zeer tortueus (kronkelig) en/of te oppervlakkig is. Hierbij geldt verder (zie punt 5 in genoemd afsprakendocument) dat zorgaanbieders hunbevindingen van het duplexonderzoek voldoende documenteren. Vragen SKGZ Verzoeker geeft aan dat de situatie in het voorlopig advies van het Zorginstituut niet geheel correctis weergegeven. In het verleden (de SKGZ noemt 2017, volgens de brief van de eerste vaatchirurgwas dit in 2015) zijn de opliggende aderen niet behandeld maar alleen de diepliggende aderen. DeSKGZ vraagt of dit van invloed is op de beoordeling. Daarnaast vraagt de SKGZ, naar aanleidingvan de klachten die verzoeker in 2019 ervaarde als gevolg van de opliggende aderen, wat ook doorde vaatchirurg (brief 12-2-2019) benoemd is, of dit nog invloed heeft op de beoordeling door hetZorginstituut van deze kwestie. Beoordeling situatie van verzoeker Naar aanleiding van het hoorzittingsverslag en de vragen van de SKGZ is het dossier nogmaalsbestudeerd. Hetgeen verzoeker en de SKGZ hebben aangegeven heeft geen invloed op de beoordeling.Behandeling van spataderen door middel van endoveneuze ablatie (zoals inwendige laser,ook 'dichtbranden' en 'thermische ablatie' genoemd), wat de vaatchirurg aangaf te zullen doen,is er namelijk op gericht om de verbinding tussen het diepe en het oppervlakkige systeem tesluiten. Spataderen/opliggende aderen worden immers veroorzaakt en onderhouden doordateen deel van het bloed vanuit het diepe systeem terugvloeit ('reflux') naar de oppervlakkigeraderen (terwijl dit bloed eigenlijk via de dieper gelegen aderen richting het hart hoort te gaan).Door de verbinding tussen diepe en oppervlakkig aders te sluiten, kan deze reflux hier niet meer

Page 5: ANONIEM BINDEND ADVIES - KPZV

202001105, pagina 5 van 7

plaatsvinden. Behandeling van opliggende aders is daardoor niet medisch noodzakelijk. Hoewel eenoperatieverslag bij de voorliggende stukken ontbreekt, is uit de voorliggende informatie op te makendat deze verbinding bij verzoeker kennelijk door endoveneuze ablatie gesloten is. Flebectomie Zoals in het afsprakendocument is aangegeven, zijn er uitzonderingsgevallen waarbij flebectomiewel tot de verzekerde zorg kan behoren. De vraag die beantwoord moet worden is, of dit bijverzoeker ook het geval is geweest. Omdat uit de voorliggende gegevens is op te maken dathet eerste gedeelte van de insufficiënte venen inclusief de crosse met endoveneuze laser isbehandeld, en omdat beide vaatchirurgen aangeven dat de flebectomie niet tot de verzekerde zorgbehoorde (waardoor er kennelijk vanuit gegaan kan worden dat de verbinding tussen het diepeen oppervlakkige systeem afdoende gesloten was) is de conclusie dat de flebectomie niet voorvergoeding in aanmerking komt ten laste van de basisverzekering. Conclusie Het voorlopig advies wijzigt niet. Verzoeker voldoet niet aan de indicatievoorwaarde en kangeen aanspraak maken op vergoeding van een flebectomie beiderzijds ten laste van debasisverzekering."

4. Geschil

4.1. Verzoeker heeft aan de commissie verzocht te bepalen dat de ziektekostenverzekeraar gehouden isde kosten van de op 13 januari 2020 bij hem uitgevoerde flebectomie beiderzijds, ten bedrage van€ 1.000,-, te vergoeden, ten laste van de zorgverzekering.

4.2. De ziektekostenverzekeraar heeft verweer gevoerd tegen dit verzoek.

5. Bevoegdheid van de commissie

5.1. De commissie is bevoegd van het geschil kennis te nemen en daarover bindend advies uit tebrengen. Dit blijkt uit artikel 10.1 van de voorwaarden van de zorgverzekering.

6. Beoordeling

6.1. De relevante bepalingen uit de Zorgverzekeringswet (Zvw) en het Besluit zorgverzekering(Bzv) zijn vermeld in de bijlage bij dit bindend advies. Verder zijn hierin de toepasselijkeverzekeringsvoorwaarden opgenomen. De bijlage maakt deel uit van het bindend advies.

6.2. Verzoeker heeft toegelicht dat bij hem enkele jaren geleden een diepliggende ader is dicht gebrand.Hierbij is men niet tot bovenaan in de lies gegaan. In de afgelopen jaren kreeg verzoeker klachtenvan pijn, jeuk, en vermoeide en onrustige benen. Ook werden de bovenliggende aderen steedsdikker. De huisarts vond de situatie zo ernstig dat hij niet verwees naar een privékliniek, maar naareen ziekenhuis voor verdere behandeling. De eerste behandelend vaatchirurg adviseerde eenlaserbehandeling beiderzijds van de diepliggende ader in de lies, en een flebectomie beiderzijdsvan de bovenliggende aderen. Hierbij vertelde hij dat zonder behandeling het risico bestond vanaderontstekingen en open wonden. Omdat de behandeling een cosmetisch karakter had, zouverzoeker – volgens de eerste behandelend vaatchirurg – de kosten zelf moeten betalen. Tijdens de poliklinische behandeling bleek de situatie evenwel gecompliceerder, waarna verzoekervoor de flebectomie alsnog een OK-afspraak moest maken. Hij concludeerde hierop dat gezien deernst geen sprake was van een cosmetische, maar van een medisch noodzakelijke behandeling,en heeft de nota ter declaratie ingediend bij de ziektekostenverzekeraar, die deze echter afwees.Volgens verzoeker ten onrechte. Als reden voor de afwijzing werd opgegeven dat vergoeding alleenmogelijk is bij een lekkende hoofdader. De betreffende hoofdaders werden drie jaar daarvoor al dichtgebrand.

Page 6: ANONIEM BINDEND ADVIES - KPZV

202001105, pagina 6 van 7

Tijdens de hoorzitting heeft verzoeker toegelicht dat in het voorlopige advies van het Zorginstituutzijn persoonlijke situatie niet goed is beschreven. Ongeveer vier jaar geleden zijn alleen dediepliggende aderen behandeld en niet de opliggende aderen. Als gevolg hiervan zijn de opliggendeaderen dikker geworden en zijn klachten ontstaan. Verzoeker heeft nogmaals benadrukt dat debehandeling geen cosmetisch karakter had, maar was bedoeld om klachten te verhelpen. In reactie op het definitieve advies van het Zorginstituut heeft verzoeker op 27 maart 2021 herhaalddat bij de eerste ingreep de diepliggende spataderen zijn dichtgebrand. Daarna zijn de reedsaanwezige opliggende aderen dikker geworden doordat het bloed via een aftakking naar deopliggende aderen is gaan stromen. Daarnaast blijft verzoeker het bijzonder vinden dat men inNederland kennelijk moet wachten tot er problemen ontstaan voordat een behandeling wordtvergoed. In zijn geval was niet de vraag of er een probleem zou ontstaan, maar alleen wanneer hetprobleem zich zou gaan voordoen.

6.3. Volgens de ziektekostenverzekeraar moet sprake zijn van zorg zoals medisch specialisten dieplegen te bieden. Daarnaast moet de zorg geïndiceerd en doeltreffend zijn. Tussen het Zorginstituut,de wetenschappelijke verenigingen van vaatchirurgen en dermatologen, en ZorgverzekeraarsNederland zijn afspraken gemaakt. Hieruit volgt dat verzoeker geen aanspraak heeft op vergoedingvan de bij hem uitgevoerde flebectomie beiderzijds. Dit is door beide vaatchirurgen afzonderlijkgeconcludeerd. Verzoeker is hier door de beide vaatchirurgen ook op gewezen.

6.4. De commissie overweegt dat de behandeling van spataderen, zoals in het geval van verzoeker,voldoet aan de stand van de wetenschap en praktijk. Ook is sprake van zorg zoals vaatchirurgendie plegen te bieden. Deze zorg is onder voorwaarden gedekt onder de zorgverzekering. HetZorginstituut heeft op 31 juli 2014 hierover een standpunt ingenomen, 'Invasieve behandelingvan varices: wanneer te verzekeren basiszorg?'. Op 20 februari 2017 zijn met zorgverzekeraars,beroepsgroepen en patiëntenorganisaties ter zake aanvullende afspraken gemaakt. Deze zijnvastgelegd in het document 'Afspraken over aanspraken en declaraties chronische oppervlakkigeveneuze pathologie (spataderen)'. Beide documenten zijn te vinden op de website van hetZorginstituut: www.zorginstituutnederland.nl/publicaties/standpunten/2014/07/31/invasieve-behandeling-van-varices---wanneer-te-verzekeren-basiszorg en www.zorginstituutnederland.nl/publicaties/convenant/2017/02/20/afspraken-over-aanspraken-en-declaraties-chronische-oppervlakkige-veneuze-patholoqie-spataderen. Het Zorginstituut heeft in zijn advies van 15 december 2020 geconcludeerd dat een flebectomieonder omstandigheden aangewezen kan zijn. In de situatie van verzoeker was het niet medischnoodzakelijk de oppervlakkige aderen verder te behandelen, omdat de diepliggende spataderenal waren behandeld met behulp van een thermische ablatie, waardoor het probleem van de refluxzich niet meer kon voordoen. Dit volgt ook uit 5.4 (pagina 26) van het bovengenoemde standpuntvan 31 juli 2014 waarin staat: "Bij adequate behandeling van de stamvarix/stamvarices is er geensprake meer van axiale reflux en reflux in de crosse, en is er dan ook geen medische noodzaakvoor behandeling van eventueel aanwezige rest- en zijtakvarices." De commissie neemt voornoemdadvies over en concludeert dat verzoeker geen aanspraak heeft op vergoeding van de onderhavigekosten omdat hij geen (verzekerings)indicatie had voor een flebectomie beiderzijds.

6.5. Dit leidt tot de navolgende beslissing.

7. Bindend advies

7.1. De commissie wijst het verzoek af.

Zeist, 14 april 2021, G.R.J. de Groot

Page 7: ANONIEM BINDEND ADVIES - KPZV

202001105, pagina 7 van 7

BIJLAGEN

1. Polisvoorwaarden

2. Nationale wet- en regelgeving

(bron: https://wetten.overheid.nl/zoeken)

Page 8: ANONIEM BINDEND ADVIES - KPZV

Besluit zorgverzekering

Artikel 2.1

1. De zorg en overige diensten, bedoeld in artikel 11, eerste lid, onderdeel a, van de wet omvatten de vormen van zorg of diensten die naar inhoud en omvang zijn omschreven in de artikelen 2.4 tot en met 2.15, met uitzondering van vormen van zorg of diensten die voor de verzekerden kunnen worden bekostigd op grond van een wettelijk voorschrift.

2. De inhoud en omvang van de vormen van zorg of diensten worden mede bepaald door de stand van de wetenschap en praktijk en, bij ontbreken van een zodanige maatstaf, door hetgeen in het betrokken vakgebied geldt als verantwoorde en adequate zorg en diensten.

3. Onverminderd hetgeen is bepaald in de artikelen 2.4 tot en met 2.15, heeft de verzekerde op een vorm van zorg of een dienst slechts recht voor zover hij daarop naar inhoud en omvang redelijkerwijs is aangewezen.

4. Onder de zorg en overige diensten, bedoeld in het eerste lid, valt niet forensische zorg als bedoeld in artikel 1.1, tweede lid, van de Wet forensische zorg of forensische zorg als aangemerkt in of krachtens een algemene maatregel van bestuur.

5. In afwijking van het tweede lid vallen onder de zorg en overige diensten, bedoeld in de artikelen 2.4, 2.8 of 2.9, ook de zorg en diensten die bij ministeriële regeling zijn aangewezen onder de daarbij geregelde voorwaarden en gedurende een daarbij aan te geven termijn van maximaal zeven jaar, voor zover er sprake is van verantwoorde zorg en diensten.

6. De zorg en diensten, bedoeld in het eerste lid, omvatten niet geestelijke gezondheidszorg als bedoeld in artikel 10.2, eerste lid, van de Jeugdwet aan jeugdigen als bedoeld in artikel 1.1 van die wet.

Artikel 2.4

1. Geneeskundige zorg omvat zorg zoals huisartsen, medisch-specialisten, klinisch-psychologen en verloskundigen die plegen te bieden, zintuiglijk gehandicaptenzorg als bedoeld in artikel 2.5a, zorg bij stoppen-met-rokenprogramma als bedoeld in artikel 2.5b, geriatrische revalidatie als bedoeld in artikel 2.5c en paramedische zorg als bedoeld in artikel 2.6, met dien verstande dat:

a. de zorg niet omvat: 1°. het vaccineren ten behoeve van grieppreventie; 2°. de combinatietest, de niet-invasieve prenatale test en de invasieve diagnostiek voor

zwangere vrouwen die hiervoor geen medische indicatie hebben, met dien verstande dat: – ingeval van een niet-invasieve prenatale test onder een medische indicatie ook wordt

verstaan het uit een combinatietest blijken van een aanmerkelijke kans op een foetus met een chromosoomafwijking;

– ingeval van invasieve diagnostiek onder een medische indicatie ook wordt verstaan het uit een combinatietest of een niet-invasieve prenatale test blijken van een aanmerkelijke kans op een foetus met een chromosoomafwijking;

3°. de vierde of volgende in-vitrofertilisatiepoging per te realiseren zwangerschap, nadat drie pogingen zijn geëindigd tussen het moment dat een follikelpunctie is geslaagd en het moment dat er sprake is van een doorgaande zwangerschap van tien weken te rekenen vanaf het moment van de follikelpunctie en indien de implantatie van gecryopreserveerde embryo’s niet heeft geleid tot een doorgaande zwangerschap van negen weken en drie dagen te rekenen vanaf de implantatie;

4°. de eerste en tweede in-vitrofertilisatiepoging bij een verzekerde jonger dan achtendertig

Page 9: ANONIEM BINDEND ADVIES - KPZV

jaar, indien er meer dan één embryo wordt teruggeplaatst; 5°. vruchtbaarheidsgerelateerde zorg, indien de verzekerde vrouw drieënveertig jaar of ouder

is, behoudens voor zover het een in-vitrofertilisatiepoging betreft die reeds is aangevangen voordat de verzekerde vrouw de leeftijd van drieënveertig jaar heeft bereikt;

6°. zorg zoals tandarts-specialisten plegen te bieden; b. behandeling van plastisch-chirurgische aard slechts onder de zorg valt indien die strekt tot

correctie van: 1°. afwijkingen in het uiterlijk die gepaard gaan met aantoonbare lichamelijke

functiestoornissen; 2°. verminkingen die het gevolg zijn van een ziekte, ongeval of geneeskundige verrichting; 3°. verlamde of verslapte bovenoogleden, indien de verlamming of verslapping een ernstige

gezichtsveldbeperking tot gevolg heeft dan wel het gevolg is van een aangeboren afwijking of een bij de geboorte aanwezige chronische aandoening;

4°. de volgende aangeboren misvormingen: lip-, kaak- en gehemeltespleten, misvormingen van het benig aangezicht, goedaardige woekeringen van bloedvaten, lymfevaten of bindweefsel, geboortevlekken of misvormingen van urineweg- en geslachtsorganen;

5°. primaire geslachtskenmerken bij een vastgestelde transsexualiteit; c. transplantaties van weefsels en organen slechts tot de zorg behoren indien de transplantatie is

verricht in een lidstaat van de Europese Unie, in een staat die partij is bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte of in een andere staat indien de donor woonachtig is in die staat en de echtgenoot, de geregistreerde partner of een bloedverwant in de eerste, tweede of derde graad van de verzekerde is.

2. Bij ministeriële regeling kunnen vormen van zorg worden uitgezonderd.

Page 10: ANONIEM BINDEND ADVIES - KPZV

Zorgverzekeringswet

Artikel 10

Het krachtens de zorgverzekering te verzekeren risico is de behoefte aan:

a. geneeskundige zorg, waaronder de integrale eerstelijnszorg zoals die door huisartsen en verloskundigen pleegt te geschieden;

b. mondzorg; c. farmaceutische zorg; d. hulpmiddelenzorg; e. verpleging; f. verzorging, waaronder de kraamzorg; g. verblijf in verband met geneeskundige zorg; h. vervoer in verband met het ontvangen van zorg of diensten als bedoeld in de onderdelen a tot

en met g, dan wel in verband met een recht op zorg op grond van de Wet langdurige zorg.

Artikel 11

1. De zorgverzekeraar heeft jegens zijn verzekerden een zorgplicht die zodanig wordt vormgegeven, dat de verzekerde bij wie het verzekerde risico zich voordoet, krachtens de zorgverzekering recht heeft op prestaties bestaande uit:

a. de zorg of de overige diensten waaraan hij behoefte heeft, of b. vergoeding van de kosten van deze zorg of overige diensten alsmede, desgevraagd,

activiteiten gericht op het verkrijgen van deze zorg of diensten. 2. In de zorgverzekering kunnen combinaties van verzekerde prestaties als bedoeld in het eerste lid,

onderdeel a of b, worden opgenomen.

3. Bij algemene maatregel van bestuur worden de inhoud en omvang van de in het eerste lid bedoelde prestaties nader geregeld en kan voor bij die maatregel aan te wijzen vormen van zorg of overige diensten worden bepaald dat een deel van de kosten voor rekening van de verzekerde komt.

4. In de algemene maatregel van bestuur kan worden bepaald dat bij ministeriële regeling:

a. vormen van zorg of overige diensten kunnen worden uitgezonderd van de in het eerste lid bedoelde of in de maatregel nader omschreven prestaties;

b. de inhoud en omvang van de prestaties bestaande uit zorg als bedoeld in artikel 10, onderdelen a, c en d, nader wordt geregeld;

c. nadere regels kunnen worden gesteld over het deel van de kosten dat voor rekening van de verzekerde komt.

5. Een zorgverzekeraar kan modelovereenkomsten aanbieden waarin, in geringe afwijking van het

bepaalde bij of krachtens het eerste en derde lid, bepaalde om ethische of levensbeschouwelijke redenen controversiële prestaties buiten de dekking van de zorgverzekering blijven.

Page 11: ANONIEM BINDEND ADVIES - KPZV

���������������� �������������� ��������

�������������� ���!�

�"!#$���%��&�"'�$�" ��'("�

%�%����)(* ����(�+,���+,�� ��+�"'�$�" ��'("��

-./0123-45653653..737420849.81.:.867;39473<.31=8;9.81.:.8448>39.8<.832.37=.?.73@<.31=8;9.81.:.867;AB3CD3;8=7<39473

<.1.31=8;9.81.:.867;3E..F23038.GE23=D31=8;367374208431=4H53=?5GE8.9.73673<.1.39.81.:.867;59==8/448<.7B3C=:3E..F23

038.GE23=D31=8;4<96.53.731=8;I.?6<<.H67;B

J("�, +#�K����L��# ��#��

MNOPQRSTPUVNWQXYZWRT[VP\QPNQ]P VTTPUVNWQRT[V\PPZ_QQaVbQcPUdPQOYZWRRNaVPTPZQQ[YYZQcQOYZW[ZRRWQ_PZPef_QdN_gQMYdQRU\QQ_PQRh

dPNQfPPS_QP_QNVP_hRRN[RRZTaRZPQURNWPQcRef__VbTPNQ[YYZQaVb[YYZaPPUTQPPNQaPOYPdQRRNQTPQiYUVdUVNVPdQYSQYiNR PQVNQPPNQOVPdPNfV\Q

dN_QQeYN_Re_QYiNP PNQP_QTPQRSTPUVNWQXYZWRT[VP\QPNQ]P VTTPUVNWgQjPOPQRSTPUVNWQdN_QQaPZPVdPNQ[VRQYNOPQcPa\V_Pg

k� #Kl)���(( ',,$

m3E..F238.GE23=D3n9.8;=.<67;39473<.3:=52.73947o31=8;31=4H53=?5GE8.9.73673<.1.39.81.:.867;59==8/448<.734H5303=D3

<.31=8;9=8?37448367E=0<3.73=?947;38.<.H6p:.8/6p53I.723447;./.1.73.734H53<.31=8;9=8?3<=.H?426;3.73<=.H28.FF.7<3

65B3q.367E=0<3.73=?947;39473<.31=8;9=8?3/=8<23?.<.3I.D44H<3<==83/423<.3I.28.FF.7<.31=8;447I6.<.85344731=8;3

@DH.;.732.3I6.<.7AB3C=:3/=8<23<.367E=0<3.73=?947;3I.D44H<3<==83<.35247<39473<.3/.2.75GE4D3.73<.3D84:26p:B3q.1.3

/=8<239452;.52.H<34473<.3E47<39473<.3r96<.7G.3-45.<3s.<6G67.3nr-sot?.2E=<.B3uH53<.35247<39473<.3/.2.75GE4D3.73

D84:26p:3=72I8..:2>3<473/=8<23<.367E=0<3.739=8?39473<.31=8;3I.D44H<3<==83/423I677.73E.23I.28=::.7394:;.I6.<3;.H<23

4H539.8472/==8<.3.734<.v042.31=8;B

%�w��x#���,�� ��'("��+�"�����

m/31=8;447I6.<.83?=.239=H<=.734473I.D44H<.39==8/448<.7B3y73E.23I.28.FF.7<.31=8;4826:.H3967<2303/.H:.31=8;447t

I6.<.853<.31=8;3?=;.739.8H.7.73.734473/.H:.344790HH.7<.39==8/448<.73<.31=8;447I6.<.83?=.239=H<=.7B3uH53<.3

1=8;447I6.<.8376.239=H<=.234473<.3;.52.H<.39==8/448<.7>3<473E..F2303;..738.GE23=D39.8;=.<67;B

%�z���J("�+�"���#��� (("�������l(�!",l!��" ��'("�,,�L#� �"

q.31=8;36737420843/=8<239.8H..7<3<==83..731=8;447I6.<.83/448?..3/6p39==83<.3I.28.FF.7<.31=8;3..73=9.8..7:=?523

E.II.73;.5H=2.7{3..73;.G=7284G2..8<.31=8;447I6.<.8B3r.73=9.816GE239473<.3<==83=753;.G=7284G2..8<.31=8;447I6.t

<.853.73/.H:.31=8;316p3/.H3=F376.23?=;.73H.9.8.73=D3I456539473<.3=9.8..7:=?52>3967<2303=D3=71.3/.I562.B3

q.31=8;447I6.<.83=72947;23<.39.8;=.<67;39473<.3:=52.7394731=8;38.GE2528..:539473=75B3q623;.I.0823=D3I456539473E.23

?.23<.3I.28=::.731=8;447I6.<.83=9.8..7;.:=?.732486.FB

|VbQRdPNQP_QOYZWRRNaVPTPZ\QRS\iZRdPNQY[PZQdcRUV_PV_}QiZVb\QPNQ\PZ[VePQ[RNQTPQ_PQUP[PZPNQOYZWgQ~cQaPURNWQ\_RR_QTRRZaVbQ[YYZYigQ

�NQRU\QQdVP\_Q[YYZQPPNQWPeYN_ZRe_PPZTPQOYZWRRNaVPTPZQ\efPPU_QTR_QQPNQYN\QVNQTPQdY\_PNgQ|VU_QQ_YefQNRRZQPPNQOYZWRRNaVPTPZQ

cRRZPPQcVbQ[YYZQTPQaP_ZPSSPNTPQOYZWQWPPNQeYN_ZRe_QfPaaPNQWP\UY_PN�Q�YTQPZQTRNQZPdPNVNWQPPQTR_QQcRRZ\efVbNUVbdQPPNQTPPUQ

[RNQTPQNY_RQOPUSQYP_QaP_RUPNgQ

�=?53?4:.73/6p3?.231=8;447I6.<.8534F5D84:.73=9.83<.3E=.9..HE.6<31=8;3<6.3..731=8;447I6.<.83?4;3H.9.8.7{3..73

9=H0?.4F5D844:3=F3..73=?1.2DH4F=7<3n9==83I.D44H<.39=8?.7394731=8;oB3s..8367F=8?426.3H..52303=D3=71.3/.I562.B3

y73<.3�=8;1=.:.83967<2303?.23/.H:.31=8;447I6.<.8539==83/.H:.31=8;3/6p3..734F5D844:3E.II.73;.?44:23=9.83<.3

E=.9..HE.6<31=8;B3�072303<==83..739=H0?.4F5D844:3=F3..73=?1.2DH4F=7<376.232.8.GE23I6p3..731=8;447I6.<.8�3�..?3

<473G=724G23=D3?.23=71.34F<.H67;3�=8;4<96.53.73I.?6<<.H67;B3�6p31=8;.73.89==83<423032.8.GE23:0723I6p3..7347<.8.3

1=8;447I6.<.8B33

��������k������&�����

����k������������

J������������

������

������������� ¡¢��

Page 12: ANONIEM BINDEND ADVIES - KPZV

���������������� �������������� ���������

����������� �!"#$%��&��%��"���''(&��%�$ ��)%�"�(�"�$"�!*�&��%���&����$"%+

,��'��$"%��"���''(&��%�-.!$

/01233456789:4; <2=7

>?22@AB?6789:4; C2D4@2237EF7G2605H7807?0I050571252J7G07G2671257G07K01233456=7L?7603G870057

MNOMPQRNSTUVOMQWXXUQYUVVZ[XUOQWVPQ\]_aQbMUQccUd

,��'��$"%�(�-�(�#$ e.��"��#&''���"���''(&��%�$"���"�&$���".!$ ��f�%�g���-�e�"-�!(

/012334567@087@0G4;h9075BBGA22I74570057

A40I059:4;7BJ760KBB?80h058?:@

<2=

>?22@AB?674570057760KBB?80h058?:@ C2D4@2237EF7G2605H7807?0I050571252J7G07G2671257G07K01233456=7L?7603G870057

MNOMPQRNSTUVOMQWXXUQYUVVZ[XUOQWVPQ\]_aQbMUQccUd

>?22@AB?674570057A40I059:4;75270057K0123i

34567@087@0G4;h9075BBGA22I

<2=7j40?1BB?7603G8760057046057K4kG?260=

,��'��$"%�&�"#���(�#$ e.��"��#&''���"���''(&��%�$"���"�&$���".!$ ��f�%�g���-�e�"-�!(

/012334567AB5G0?7@0G4;h9075BBGA22I7457G07

K0123I2@0?71257005760KBB?80h058?:@

lVdQmMQZVnNZVoMQWMUOXMTNPOQWXXUQZXMTMUQMPQYNPTQpVZMPQNpQ\]qrsQbMUQTVOd

t0A0710?6B0G45674;723;71B3687K0?0I05Gu

C2D4@230710?6B0G45674;7v7D7w7EvxHyFu7 w7 vyy7z0?7G26

{Ju7046057K4kG?26074;7v7D7w7E|HFFu7 w7 }~7z0?7G2677 �����������������Q \QQqrsQbMUQTVO

j08710?;h94378:;;057G07IB;8057G4079087A40I059:4;7BJ7908760KBB?80h058?:@7457

UMYMPNPOQRUMPO�QMPQTMQZVnNZVoMQWMUOXMTNPOQWVPQ\QqrsQbMUQTVOQZXM�QcQ[Mo�Q

K4kK082305=

/012334567057I?22@AB?67AB5G0?7@0G4;h907

5BBGA22I71BB?710?K34kJ74570057A40I059:4;

/012334567AB5G0?7@0G4;h9075BBGA22I7457

0057A40I059:4;7BJ760KBB?80h058?:@723;7

B5G0?G0037125745806?230760KBB?80AB?67GBB?7

0057GBB?7B5;760hB58?2h800?G07�5806?2307

�0KBB?80AB?67�?6254;2840

<2=7t07046057K4kG?26074;7w7}x~HEx71BB?7@B0G0?7057I45G7;2@05=

>?22@AB?67457005760KBB?80h058?:@ C2D4@2237EF7G2605H7807?0I050571252J7G07G2671257G07K01233456=7L?7603G870057

MNOMPQRNSTUVOMQWXXUQYUVVZ[XUOQWVPQ\]_aQbMUQccUd

��#$ e.��"��#&''�

��710?3B;I:5G4607BJ7G079:4;2?8;7G407G0710?3B;I:5G4607AB?6710?30058H7K0z22387BJ7G07K0123345674570057A40I059:4;7BJ760KBB?80i

h058?:@7@0G4;h975BBGA2I034kI74;=

��-$����������#$ e.� )�e$'�$ -$ e.��&��%

�$-���$�%-�!����%��#

��������������������������������������� ¡��¢������������ ¡������������¡��������£�������¢�����£������¤ �������  �£�¥�

£���������¦¡ £�� �����¢§�����������������¢����¡����¤��£ ��¢����¡��������¡�¢����¡���©�����¢������������ ¡��ª

������������¤ ¡�����«

�ª¬����������������¢£���������

�ª­�����������������������¢������������ ¡�����

�������������¤��������¤��®�¥�����������¤ ���®�£�� ���¡  ������ ��£�¥¤���£��¡���®�£�� ���¡�������� �����¤��¡��ª

�����������¢������������ ¡������¥�������������������¢����£������������££���������������������������������� ¡�

������£���������¢����®��������£�� ���¡  ����¢����¢���������������������������������  ���®�����������¡�¥���

£�� ���¡  �°����������������������¤������£�� ���¡���

�ª � ¡±������������ ¡±��������¢����������������£�¥���������²���������¢ �����¤����� ¡±������������������ ����������

����¢�����¢����������¤����������¤ ���³�� �¦�����¢§�������¤���������������®�£����

�ª ���������������¢����������£� ��¢��������������¤����£��������� �� � �����²���������¢ �����¤�����������¢���ª

��¢���������������¢�������¤����¢��� �������£� ��¢������������������� ����¤���������������®�£����

�ªµ���¡�������£�¥�������������¢���������¶���������¤����  ��®�¥����¢ ¡�������������� �¤�����

�ª²������������ ��¡�¥��������¢������¦£����¥�����§

,·¹º»¼½�¼¾¿¹ºÀÁºÂ·Â

�÷�··Â�·�··ÃÄ·

Ž¹�¹ÄºÆ·Ã·Â

ºÂ¿½Ç�

ÈÉÊËÌÈËÍÎÊÍÏÎÐÑÒÈÎ

Page 13: ANONIEM BINDEND ADVIES - KPZV

���������������� �������������� ���������

��������� ���!"��#������$%&'�%()!#�%%*+

!,�-%#�.�%*#%/�&�01.2�/��!3��"�3'�)!3��%"%3�!&��3%%(�(�#�!�45)!3#���6 �&#��&(���3#&! �&�#%3�!"�����(%#��&! ����

789:;<=>�)%%&�$%)�&�5����"3��(#�!!3��%%?�%3��&$%�*�$%!"�����&%3��&�)�&(�"�@

/,�ABCDEDFGHIDJKJJDLMNOPQMHIPRDSMCDCGSBTDIPUHCTMTMPQMDHVSWBXVCMPDYOPDGICRMZOOIQDSMHOPBBSDITTM[MXCOLMHD�

�#!��5(�999���3��#!��5(�9\>�)%%&�$%)�&�5����"3��(#�!!3�%3��&$%�*�$%!"�����&%3��&�)�&(�"�@

�,�-%#�%*#%/�&�0100�/%&�#&��%3�#&5�#���3!�/%&�#*!3*�&�(�#�!5#%"%'��)�#�#&!3� "!3#!#��>�)%%&�$%)�&�5����"3��(#�!!3�

�%%?�%3��&$%�*�$%!"�����&%3��&�)�&(�"�@�

�,�\!3�.�4!35!&��01.]�#%#�.�����(/�&�0101�/��!3��"�3'�)!3�"5(/%�!�&!!"�&!���5"!�&��63�&%%(�/�4�"5(/!"����&3�!�

(�#� �&�5#!3��#&!3�?%&!(�3!"���3�%��% ������������#%(��>�)%%&�$%)�&�5����"3��(#�!!3�%3��&$%�*�$%!"�����&%3

��&�)�&(�"�@

�,�\!3�.�4!35!&��01.]�#%#�.�4!35!&��0101�/��!3��"�3'�)!3�(����!(�3#�5��%3/��!3��"/!&����&%3�������"5�#�&�%%?�

�43�(�#�%��� �#!"��$�35_�#�(5"!#��>�)%%&�$%)�&�5����"3��(#�!!3�%3��&$%�*�$%!"�����&%3��&�)�&(�"�@

?,�\!3�.�! &�"�01.]�#%#�.�!5'5�#5��0100���3�&�#��������"�)!���3!#����/�4� !#�3#�3�(�#��#!��5(�999a��3�999<�(�"!3%%(�

3!��%( "�#��&����#��>�)%%&�$%)�&�5����"3��(#�!!3�%3��&$%�*�$%!"�����&%3��&�)�&(�"�@

',�\!3�.�%*#%/�&�01.]�#%#�.�4!35!&��0100��!�&!"��3�5&%(%�5"!#���)%%&�#��&! ��&����#�3#�>�?53�#�%3�"��%/�#� !#���(�#�

)�&#&!!'����!&( !��!'�>�)%%&�$%)�&�5����"3��(#�!!3�%3��&$%�*�$%!"�����&%3��&�)�&(�"�@

�,�bOPDEDFOPGOTIDJKEcDCBCDEDFOPGOTIDJKJdDRMePCMP[IUMMTQMfDOHgVHMTMPQMDXNMSBCNMTOhIMDSMCD[COSXMHCTOP[hHOPCOCIMD

)%%&����/��!3��"�3'�)!3� !#�3#�3�)!3�.i�#%#��3�(�#�]j�4!!&�(�#�ak<l."�*�>��#!��5(�999�/%&�#*!3*�&>�)%%&�$%)�&�5�

���"3��(#�!!3�%3��&$%�*�$%!"�����&%3��&�)�&(�"�@

�,�bOPDEmBgCBLMTDJKEcDCBCDEmBgCBLMTDJKJJDXBSLIPOCIMLMNOPQMHIPRDYOPDXVCBTMQGXCIMYMDXNITGTRIMDMPDNVhMTCNMTSMD

�3#&! �&�#%3�!"�����(%#��&! ���/�4� !#�3#�3�(�#�$%_�"�(!!'�!&��3%%(�!"���63��&%3��/5�*)"���(�#!�#!��3�%?�

#5(%& %��#��?�/5�*)%��#>�)%%&�$%)�&�5����"3��(#�!!3���#��%%?�%3��&$%�*�$%!"�����&%3��&�)�&(�"�@

4,�\!3�.�! &�"�01.2�#%#�.�! &�"�010n�<!&��%�;�o�!&#�&�!� 5"(%3!"���(%3�#%&�3'�/�4� !#�3#�3�(�#���&%3������!&#?!"�3�

p�_�q%&*�8�!&#�l��%��!#�%3�*"!����999�(�#�&�����)�&�3���$��*�3�5��% 3!(�3>�)%%&�$%)�&�5����"3��(#�!!3���#�

�%%?�%3��&$%�*�$%!"�����&%3��&�)�&(�"�@

*,�\!3�.�%*#%/�&�01.2�#%#�.�%*#%/�&�010n>����/��!3��"�3'�(�#�a�3!(���(��������$�")�&*"���3'�%?�r�&(!�5&!�!3#�

/!�#�&���"�)�&/!3�*"���3'�)!3�*�3��&�3��3�)%"_!���3�3�(�#�(!#�'�#%#��&3�#�'��%3�#�#5#�%3��"���$��(>�)%%&�$%)�&�

5����"3��(#�!!3���#��%%?�%3��&$%�*�$%!"�����&%3��&�)�&(�"�,

s3��&�%3��&$%�*�)�&�#!!3�_�4+

�8%%?�%3��&$%�*�3!!&�����??��#�)�#��#�)!3����$%&'��!#��%%&����p���&"!3����%&'!3��!#���)%%&�'�$%3������%3��&

ZBMgDMPDZBTRIPPBYOCIMDtuBPvwxDyBTQCDRMUPOPXIMTQfDMPzBW{

�l!3)5""�3��"!3��"�4*�%/��&)!#�%3��"�%3��&$%�*�3!!&����$%&'��!#��3��!(�3_�&*�3'�(�#���#��%%?�%3��&$%�*�_%&�#�

% '�$�#��3�)�&&���#�!"��5+�

.,�|�"�)%"�%�#�!!3����$%&'�3�%5��"�4*���&�#�&�!>�(!!&�3��#�)%"�%�#�!!3����!3��&���&�#�&�!�)%%&����"3!(��!!3���#��

��%3��&$%�*>�%?@�

0,�3��#����?#����"'�3%(�3�!!3���#��%%?�%3��&$%�*��3�����3�"5����)%%&��!#��%%?�%3��&$%�*����/��3��'�>�%?@�

n,����?#����"'�3%(�3�!!3���#��%%?�%3��&$%�*�$%3��&����$%&'�#����//�3�%3#)!3'�3��3�������"3!(��!!3���#��

���%%?�%3��&$%�*�)%%&�5����)%"#%%��,

r��(�3��#�&�)!3�\|o����?#����(%'�"�4*�����%(�)��&(!!"� �&�4!!&�$%&'�!!3�#��(�&*�3�!"��)%%&_!!&��"�4*�#%�'�"!#�3�

$%&',�8�#����(%'�"�4*��!#�/%)�3'�3%�(��%)�&$���#�3��#�!�#5��"���,�8�#�'��?#�����#!3��)!3�$!*�3�_��&�)%%&�$%)�&�

/�*�3��% �(%(�3#�)!3�)!�#�#�""�3��3��&5**�3�)!3���$��)�&$�*�&�3'�)%%&_!!&��3,�}�4*#�5�)%%&���#�(���#�!�#5�"��

%)�&$���#��3�!&#�*�"�0,0�)!3����k�'�"�3'�$%&')�&$�*�&�3'�% �%3$��_�/��#�,

~���������������������

!,�a��!3��"�3'�3�#�'�3��35&*�3�(�#�5)5"% "!�#��*

/,�a��!3��"�3'�3�'�&���#�% �����#�&�"��!#���7$%_�"�(!3�!"��)&%5_=

�,�a��!3��"�3'�3�'�&���#�% ���#�%3'��!!3�(!*�3�)!3�����#�&�"��!#���7$%_�"�(!3�!"��)&%5_=

�,�a��!3��"�3'� "!'�%��?!"����3�/&!��6��?!"���$%3��&��&!3�%�63%�#%���(�#���3�&��&�������"(

�,�\&5��#/!!&�����'�&�"!#��&���$%&'�!"��5���3�)&%5_�/�3#�)!3��n�4!!&�%?�%5��&>�#�3$�4���#���3��3)�#&%?�&#�"��!#��

%'�3'�/�#&�?#�����!"����'��#!&#�)%%&�!#�5����"��?#�4��)!3��n�4!!&����?#�/�&��*#,

���������������������

�����������������

�������������

����~�

 ¡¢£¤ £¥¦¢¥§¦©ª ¦

Page 14: ANONIEM BINDEND ADVIES - KPZV

���������������� �������������� ���������

���������� !

"##$%&'('%(#$)%)'*&+%,'+%'-)'.%$-/-0#1%

"##$%2'$*#/34.&-)'%(#$)%&##$%''.%)5.6'0#*##)%)'*&+%,'+%'-)'.%$-/-0#%.-'+1%7$%)'*&+%##3%)''.%'-)'.%$-/-0#%2##$%8$'.69

+6*'%/0$''.-.):%;',6*2'%2##$%&'%<=>?1%@-'$2##$%)'*&+%A'*%,'+%'-)'.%$-/-0#1%B#3%2##$%&'%C'+%2'$*#/34.&-)'%(#$)%/6C'.9

,6.)'.&'%3#/+'.%)'*&+%,'+%'-)'.%$-/-0#1%D-+%;'+'3'.+%&6+%)'.''/C-&&'*'.:%;*#'&#.&'$(#'3%'.%(-'3'.2'$2#'$%A66$26.%

&'%3#/+'.%686$+%-.%$'3'.-.)%A#$&'.%)';$60,+%A'*%C''+'**'.%2##$%,'+%'-)'.%$-/-0#1%E-F3%2##$%C''$%-.G#$C6+-'%-.%6$+-3'*%

H%'.%I%26.%&'('%2'$('3'$-.)/2##$A66$&'.1

J����KL�M�L�M��� NM

O-F%''.%C'&-/0,%/8'0-6*-/+1%P*/%&-+%+#+%,'+%&'/34.&-),'-&/)';-'&%;',##$+%26.%&'%;'+$'GG'.&'%(#$)66.;-'&'$:%&6.%C6)%

&'%(#$)%##3%A#$&'.%2'$*''.&%&##$%''.%3*-.-/0,%G5/-04/%64&-#*##):%3*-.-/0,%+'0,.#*##):%/8'0-6*-/+%#4&'$'.)'.''/34.9

&':%Q7@96$+/%E<RS%T/8#'&'-/'.&'%,4*8%6$+/U:%2'$8*'')34.&-)%/8'0-6*-/+%#G%8,5/-0-6.%6//-/+6.+%T>PU1%

V�M���WX����Y!!�M�Z!���

"'$*#/34.&-)'.:%3$66C2'$(#$)'.&'.%'.%)5.6'0#*#)'.%&-'%/6C'.A'$3'.%-.%''.%=.+')$6*'%S';##$+'(#$)%B$)6.-/69

+-'%T=SBU%C#)'.%''.%-.+')$66*%+6$-'G%2##$%)';##$+'(#$)%C'+%#./%6G/8$'3'.1%D-+%+6$-'G%C6)%&'%=SB%6**''.%-.%$'3'.-.)%

;$'.)'.%6*/%&'('%,-'$2##$%''.%#2'$''.3#C/+%C'+%#./%,''G+1%O$'.)+%&'%)5.6'0#*##)%66.)'/*#+'.%;-F%&'%=SB%2##$%

2'$*#/34.&-)'%(#$)%''.%686$+%+6$-'G%-.%$'3'.-.)%#8%)$#.&%26.%''.%<[69;'*'-&/$')'*\%D6.%2'$)#'&'.%A-F%&'%.#+6%+#+%

C6]-C66*%&'%-.%<'&'$*6.&%)'*&'.&'%C6$3+8$-F/1

�M�!_

`-F%,';;'.%#8%;6/-/%26.%3A6*-+'-+/0$-+'$-6%2##$%)#'&'%(#$)%&'%(#$)66.;-'&'$/%)'0#.+$60+''$&1%D-+%;'+'3'.+%&6+%A-F%

;'866*&'%C'&-/0,%/8'0-6*-/+-/0,'%(#$)%6**''.%-.3#8'.%;-F%(#$)66.;-'&'$/%&-'%2#*&#'.%66.%&'('%0$-+'$-61

`-*+%4%A'+'.%C'+%A'*3'%(#$)66.;-'&'$/%A-F%''.%0#.+$60+%,';;'.%)'/*#+'.%2##$%A'*3'%(#$)\%a%2-.&+%&'('%-.G#$C6+-'%

#8%#.('%A';/-+'1%S66+%4%.66$%''.%(#$)66.;-'&'$%A66$C''%A-F%2##$%&'%;'+$'GG'.&'%(#$)%)''.%#2'$''.3#C/+%,';;'.%

)'/*#+'.\%@#4&+%4%'$%&6.%$'3'.-.)%C''%&6+%4%A66$/0,-F.*-F3%''.%&''*%26.%&'%3#/+'.%('*G%C#'+%;'+6*'.1%E-F3%2##$%C''$%

-.G#$C6+-'%-.%6$+-3'*%b1c%'.%b1d%26.%&'('%2'$('3'$-.)/2##$A66$&'.1

e��f�g�Y���h��!i���jW�

@4-/6$+/:%2'$8*'')34.&-)%/8'0-6*-/+:%8,5/-0-6.%6//-/+6.+%T>PU:%Q7@96$+/%E<RS%T/8#'&'-/'.&'%,4*8%6$+/U:%64&-0-'.:%

;'&$-FG/6$+/:%F'4)&6$+/k6$+/%-.%&'%F'4)&)'(#.&,'-&/(#$):%/8'0-6*-/+%#4&'$'.)'.''/34.&':%6$+/%2##$%2'$/+6.&'*-F3%

)',6.&-068+'.:%+6.&6$+/:%2'$*#/34.&-)':%#8+#C'+$-/+:%C'&-/0,%/8'0-6*-/+:%36630,-$4$):%SSD96$+/:%3*-.-/0,%G5/-04/%

64&-#*##)%#G%3*-.-/0,%+'0,.#*##)1

l!��M�mm���

a%,''G+%2##$%''.%66.+6*%;',6.&'*-.)'.%2##$6G%+#'/+'CC-.)%.#&-)1%a%2-.&+%&'('%;',6.&'*-.)'.%-.%&'%n-C-+6+-'2'%n-F/+%

R60,+-)-.)'.%R'&-/0,%Q8'0-6*-/+-/0,'%[#$)%#8%#.('%A';/-+'1%R''$%-.G#$C6+-'%#2'$%,'+%66.2$6)'.%26.%+#'/+'CC-.)%

2-.&+%4%-.%6$+-3'*%b1o%26.%&'('%2##$A66$&'.1

e!!��f�XK��Z!���N��hM�L�j!!�Wh�M!��M�mm�����!i��p

qrsttuvrvwtxvtyyz{|r{w}z|r~ww�r���tr�ts�{}t�z{|t{r|t{wty}rw�r}tr�zyzv�vzt~tr�z�xvr���svz|z{|t{r�t}zx�srx�t�z��zxvzx�str�w�|�r

�tvr|��vrw���rwy�rr

r

�!�N��XKL�i��r r�tu���vzt�sz���|ztr�ww|��xt��ts�{}t�z{|t{rwur�t{xzy���{v�vztx�rt{rww|�z}�w��t�vztxr

����r �w�x�st���w��t�vztxrt{r�ts�{}t�z{|r~�{r~w�y�u�z��z{|t{r~�{r}tr{t�x

�N��L������ �������� �¡¢£��¤¥�¦¡¢§�¦ £��¥£©�ª�� ��«¬� �  ��­�®�¦¢¦���¤�¥��¦ �°��¦��¢¢��§���ª��¥�¦¡¢��«�r

t{r��z���{}�w��t�vztx

±��mWM!X!���� r²t{z|{tr�|wt}���}z|t�rv�yw�t{³r�z|yt{vxvww�{zxxt{rt{r~�x����z�tr}t�y�vwxt{r��z�{~�t��t{�

µ�W� !X!������ ¶��~�z�trt{r~�|z{��tr�u�z��z{|t{�

·XW�M�� N�� N��L�����rrztr��vz�t�r¹ºr»��xvzx�strt{¼wur�t�w{xv���vzt~tr�sz���|zt

½z�r��}t{r�r��{rwyr�z�rv�z�ut�rw{xr~ww��urvwtxvtyyz{|rvtr~��|t{r~ww�r}tr�ts�{}t�z{|�

q�ryt}zx�srx�t�z��zxvrzxr~t���z�svr�rvtryt�}t{r}�vr�r�wxvt{r~�{r�w�|r�t�urywtvr�tv��t{r��xr�r~ww��ur|tt{rvwtxvtyyz{|rsttuvr

|t~���|}�r

¾�¿V·À�ÁÀ�J¿VÂeV���

Ã�Á�����±��l�

Ä�¿Ã¿lV����

V�J�ű

ÆÇÈÉÊÆÉËÌÈËÍÌÎÏÐÆÌ

Page 15: ANONIEM BINDEND ADVIES - KPZV

���������������� �������������� ���������

�������� !�"���#

$%&'()*)+%,*'-./*0)/-)1)/%,*'12,,),'0./3),'04,'-./*'),'*),))53%66)+),'0../'6)'7)84,6)+%,*'04,')),'.9'3))/',%)2:

;)'%,6%<4=%)5';./6),'2%=*)-.,6)/6>'?'0%,6='6)'()*)+%,*'-./*0)/-)1)/%,*'.@'.,-)';)75%=)>

A���B#C�DEF�G#H�C�I���#

DEFDF�G#H�C�I���#

J���B��KL��M�H#�L!#I

?;'/)<8='.@'*),))512,6%*)'-./*'4+5'7)6.)+6'%,'4/=%1)+'NN'OP2%54/=5),-./*Q'),'4/=%1)+'NR'OS)6%5<8'5@)<%4+%5=%5<8)'

-./*Q'.304='7%&'/)04+%64=%)T'.,6)/-.)1U'460%5)/%,*'),'7)84,6)+%,*'04,'*)<.37%,))/6)'3)6%5<8'5@)<%4+%5=%5<8)U'@4/4:

3)6%5<8)U'*)6/4*5;)=),5<84@@)+%&1)'),'/)04+%64=%)=)<8,%5<8)'44/6U'2%=5+2%=),6'4+5'),'0../'-.0)/T

':V)-)'-./*'0../'2'4+5'3))5='6.)+=/)99),6'%5'44,*);)-),'=)/'0../1.3%,*U'0)/3%,6)/%,*'.9'.0)/;%,,%,*'04,')),'

84,6%<4@'6%)'8)='*)0.+*'%5'04,'5=../,%55),'.9'7)@)/1%,*),'%,'8)='7);)*%,*50)/3.*),'.9')),'84,6%<4@'6%)'8)='

*)0.+*'%5'04,')),'44,6.),%,*'04,'8)='<),=/4+)'-),2;5=)+5)+'6%)'+)%6='=.='7)@)/1%,*),'%,'6)'<.332,%<4=%)U'<.*,%=%)'

.9'*)6/4*U'),W

':?'3)='6%)'-./*'%,'5=44='7),=')),'34=)'04,'-)+95=4,6%*8)%6'=)'7)/)%1),'.9'=)'7)8.26),'6%)U'*)*)0),'2;'7)@)/1%,:

*),U'/)6)+%&1)/;%&5'3.*)+%&1'%5>

V)'/)04+%64=%)'-.4+5'8%)/0../'.35<8/)0),'.304='..1T

':XYZ[\]_ abcZadZebfYgfYYdZhabZfYZhgeYiYZ]bjYghYbj]YZkhgeYiZ]big]lmYbnZo]lZdabif\g]iYZapmY]qY_YZ_darjYbZhabZ

rYjZre\f]bipZYbZoYsYi]biammagaajtZuYjZapmY]qY_YZ_darjYbZsegfYbZf]YZ_darjYbZoYfeYdfcZsaagheegZiYYbZ

62%6)+%&1)'../-441'14,';./6),'*)0.,6),W

':v,<.+.*%5<8)'/)04+%64=%)>'V%='%5'-./*'*)/%<8='.@'92,<=%.,)+)U'9w5%)1)U'@5w<8%5<8)'),'5.<%4+)'@/.7+)3),'6%)'=)'341),'

8)77),'3)='14,1)/U'%,<+25%)9',4-./*'),'/)04+%64=%)'6%)'.,6)/6))+'2%=3441='04,'6)'.,<.+.*%5<8)'-./*>'P)='*44='

8%)/7%&'.3'8)='*)0),'04,'460%)5'),';44/',.6%*'7)*)+)%6%,*'7%&'8)='.3*44,'3)='6)'-%)1=)U'8)/5=)+U'<.,6%=%)0)/7)=):

/%,*'),'8)='%,'5=4,6'8.26),'04,'6)'<.,6%=%)>'v,<.+.*%5<8)'/)04+%64=%)'3.)='-%<8'/%<8=),'.@'4++)'945),';44/%,'2'-%<8'

12,='7)0%,6),'O6%4*,.5)':'7)84,6)+%,*':',4-./*Q>

��L#����x�y!

z../'6)-)'-./*'*)+6='8)=')%*),'/%5%<.>'{%&1'0../'3))/'%,9./34=%)'%,'4/=%1)+'|'),'}'04,'6)-)'0)/-)1)/%,*50../;44/6),>

~�#��BM���M��#�#y��

$%&')),'32+=%6%5<%@+%,4%/'=)43'04,'6)512,6%*),'0)/7.,6),'44,')),'/)04+%64=%):%,5=)++%,*'.9'-%)1),82%5U'.,6)/'+)%6%,*'

04,')),'3)6%5<8'5@)<%4+%5=>'V)'�2%<15<4,'-.4+5'8%)/0../'.35<8/)0),'3.)='.,6)/'+)%6%,*'04,')),'/)04+%64=%)4/=5'

;./6),'2%=*)0.)/6>

�),'.0)/-%<8='04,'6)'6../'.,5'*)<.,=/4<=))/6)'-./*44,7%)6)/5'0%,6='2'.@'.,-)';)75%=)>

�44='2',44/')),'-./*44,7%)6)/';44/3))';%&'0../'6)'7)=/)99),6)'-./*'*)),'.0)/)),1.35='8)77),'*)5+.=),�'P.26='

2')/'64,'/)1),%,*'3))'64='2';44/5<8%&,+%&1')),'6))+'04,'6)'1.5=),'-)+9'3.)='7)=4+),>'{%&1'0../'3))/'%,9./34=%)'%,'

4/=%1)+'N>�'),'N>R'04,'6)-)'0)/-)1)/%,*50../;44/6),>

�#���Kx���# ��!I�L�H��

P2%54/=5U'7)6/%&954/=5'.9'3)6%5<8'5@)<%4+%5=>

�!#x�#""��L�

?'8))9='0../49'.,-)'=.)5=)33%,*',.6%*>'S))/'%,9./34=%)'.0)/'8)='44,0/4*),'04,'=.)5=)33%,*'0%,6='2'%,'4/=%1)+'N>�'

04,'6)-)'0../;44/6),>

���G�������~G��������

A����������J�����

��G�AG�������

��~��J

������������� ¡¢��