T a l e n t i n o n t w i k k e l i n g

of 25 /25
T a l e n t i n o n t w i k k e l i n g Onderhandelaarsakkoord CAO VO 2014 - 2015

description

Onderhandelaarsakkoord CAO VO 2014 - 2015. T a l e n t i n o n t w i k k e l i n g. Context. Complexe onderhandelingen vanwege: Nationaal onderwijsakkoord Sector akkoord VO Sociaal akkoord (najaarsakkoord okt. 2013) Langdurige periode van de nullijn. - PowerPoint PPT Presentation

Transcript of T a l e n t i n o n t w i k k e l i n g

T a l e n t i n o n t w i k k e l i n g

Onderhandelaarsakkoord CAO VO 2014 - 2015

T a l e n t i n o n t w i k k e l i n g

Context

Complexe onderhandelingen vanwege: -Nationaal onderwijsakkoord -Sector akkoord VO-Sociaal akkoord (najaarsakkoord okt. 2013)-Langdurige periode van de nullijn

T a l e n t i n o n t w i k k e l i n g

Loonparagraaf• 1,2% loonsverhoging per 1-8-2014 • x% - 1,2% loonsverhoging per 1-1-2015

x% = de door het Kabinet geboden loonruimte in 2015

• Indien in 2015 de pensioenpremie omlaag gaat, wordt overleg gevoerd over de vrijval van middelen

T a l e n t i n o n t w i k k e l i n g

Werkgelegenheidaannemen en behoud jong personeel

• 1200 jonge docenten• Aannemen of behoud• Financiering komt uit NOA• Startende docenten 20% lesreductie in eerste jaar en

10% in tweede jaar• Beschikbaar budget € 69,85 x aantal ll• Verantwoording aan P(G)MR in formatieplan

T a l e n t i n o n t w i k k e l i n g

Werkgelegenheidtegengaan sprokkelbanen

T a l e n t i n o n t w i k k e l i n g

Werkgelegenheidwerknemers met afstand tot de arbeidsmarkt

• Verplichting vanuit Sociaal Akkoord • ‘Vrijwillige’ fase: verantwoordelijkheid bij sector• 315 fte uiterlijk 31 december 2015 • Zo niet dan Quotumwet • Detacheringsconstructie nog ter discussie • Artikel 10.2 cao m.b.t. wajongers wordt uitgebouwd

T a l e n t i n o n t w i k k e l i n g

Werkgelegenheidwerkdrukonderzoek

• Een desk onderzoek • een overzicht van oplossingen• aanbevelingen

T a l e n t i n o n t w i k k e l i n g

Invoering nieuwe wet op de Onderwijstijd

• Transitieplan (uiterlijk voorjaar 2015)

T a l e n t i n o n t w i k k e l i n g

Spreiding lesweken

• 37,8 beschikbare onderwijsweken (189 dagen)

• School bepaalt hoeveelheid lesweken

Alleen indien sprake is van 37,8 lesweken én het taakbeleid van de school uitgaat van 750 klokuren, kan sprake zijn van 23,8 lessen per week (van 50 minuten)

T a l e n t i n o n t w i k k e l i n g

Zeggenschap en professioneel statuut

T a l e n t i n o n t w i k k e l i n g

Levensfasebewust personeelsbeleidstructurele regeling

Jaarlijks 50 uur voor iedere werknemer

Bestedingsdoelen: • Werkdruk verminderende maatregelen• Verlof (max. 200 uur sparen; 4 jaar sparen)• Bijdrage kinderopvang• Aanvulling pensioen • OOP t/m schaal 8 ook uitbetaling mogelijk

T a l e n t i n o n t w i k k e l i n g

Levensfasebewust personeelsbeleidvanaf 57 jaar

Vanaf 57 jaar aanvullend budget: • Van 120 uur tegen eigen bijdrage van 50%,

mogelijkheid samenvoegen tot 170 uur • Van nog eens 170 uur tegen eigen bijdrage van

100%, mogelijkheid samenvoegen tot 340 uur• Of sparen gedurende 5 jaar voor: Sabbatical,

extra zorgverlof, studieverlof of recuperatieverlof

T a l e n t i n o n t w i k k e l i n g

Levensfasebewust personeelsbeleidvanaf 57 jaar

• 170 uur extra tegen eigen bijdrage van 100%• Pensioenbijdrage als of geen verlof is• (50+120+170) = 340 uur verlaging lestaak met 6 lesuren• Jaarlijks 170 uur sparen mogelijk.• Maximaal 340 uur opnemen.• Niet opgenomen verlof gaat verloren.• 120 uur tegen eigen bijdrage van 50% (40%). • Alle aan het salaris gerelateerde aanspraken alsof geen verlof.• (50+120) =170 uur => verlaging lestaak met drie lessen. • Aantal in te roosteren dagen maximaal 4 en dan maximaal 10

dagdelen in te zetten bestemd voor niet-lesgevende taken.• 50 uur

T a l e n t i n o n t w i k k e l i n g

Levensfasebewust personeelsbeleidovergangsregeling

• Overgangsrecht van maximaal 5 jaar voor 52+• Kleine BAPO eigen bijdrage totaal 35%, loopt

over in reguliere regeling 57+ • Grote BAPO eigen bijdrage totaal 42,6%• OOP eigen bijdrage 10%-punt minder• Aanvullend verlof voor werknemers van 56 jaar

en ouder na de periode van vijf jaar (tot 67)

T a l e n t i n o n t w i k k e l i n g

Schema overgangsrecht

• Geel gearceerd: overgangsrecht maximaal 5 jaar (afhankelijk van leeftijd werknemer).

• Blauw gearceerd: aanvullend budget maximaal 6 jaar (afhankelijk van leeftijd werknemer).

• Structurele regeling vanaf 57 jaar: 120 uur • In alle gevallen is de eigen bijdrage: schaal 1 t/m 8:

40% vanaf schaal 9: 50% • Alle uren gelden naar rato van de

betrekkingsomvang • ur

T a l e n t i n o n t w i k k e l i n g

T a l e n t i n o n t w i k k e l i n g

T a l e n t i n o n t w i k k e l i n g

T a l e n t i n o n t w i k k e l i n g

• Minimaal 10% van de personele lumpsum per jaar

Basisrecht• Docent: 85 uur en 600 euro via dlg te

besteden naar rato wtf.• OOP: 40 uur en 500 euro

Professionalisering

T a l e n t i n o n t w i k k e l i n g

Loopbaanonderzoek OOP• Gericht op werknemers in schaal 4 t/m 8• Beoogde resultaten:- goede voorbeelden van loopbanen voor OOP-

functies- behoefte van scholen aan ondersteuning van het

onderwijs nu en in de toekomst- mogelijkheden om loopbanen voor OOP-functies

op te nemen in fuwa-VO

• ur

T a l e n t i n o n t w i k k e l i n g

Entreerecht

• Uitleg structurele formatie: formatie niet zijnde projectformatie of kortdurende vervanging minder dan een jaar.

• Recht loopt af op 31 juli 2015• Uitzondering: docenten die voor 1 augustus 2014

zijn gestart met een masteropleiding 31 juli 2017• Binnen twee jaar te voldoen aan de functievereisten

LD.

T a l e n t i n o n t w i k k e l i n g

Vakantieregeling

In de cao wordt vastgelegd dat de vermindering van de zomervakantie met een week voor de docent wordt gecompenseerd in vijf dagen verlof met behoud van bezoldiging.

• ur

T a l e n t i n o n t w i k k e l i n g

Bespreekpunten n.a.v. nieuwe CAO

Keuzes op basis van cao voor 1 augustus 2015

- inzet persoonlijk budget van 50 klokuren- persoonlijk wijzigen of beëindigen van de bapo- keuzes binnen leeftijdsfasebewust personeelsbeleid- entreerecht- …..

r

T a l e n t i n o n t w i k k e l i n g

Bespreekpunten n.a.v. nieuwe CAO

Beleidsvoornemens op basis van cao cursusjaar 2014-2015

- (wenselijkheid) van differentiatiemogelijkheden persoonlijk budget van 50 klokuren

- Inzet middelen voor aannemen en behoud jonge docenten- Beleidsplan aannemen werknemers met een afstand tot de

arbeidsmarkt- Transitieplan invoering nieuwe Wet op de Onderwijstijd- Professionalisering- …….

r

T a l e n t i n o n t w i k k e l i n g

Vragen?