Studie Deloitte

Click here to load reader

 • date post

  11-Jan-2017
 • Category

  Documents

 • view

  218
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of Studie Deloitte

 • Efficintiestudie Kinderbijslag

  25/06/2015

  Final draft

  v3.8

  Voorlopig eindrapport

 • Inhoud

  2015 Deloitte Belgium

  1. Korte samenvatting

  Recapitulatie context en doelstellingen

  Recapitulatie methodiek

  Evaluatie van de scenarios

  Evaluatie van de implementatie-risicos

  Conceptuele modellen ICT landschap

  Volgende stappen

  2. Aanpak

  3. Resultaten

  4. Annex

 • Korte samenvattingContext en doelstellingen van de studie

  Deze studie kadert in de overheveling van de bevoegdheid kinderbijslag naar Vlaanderen (6de

  staatshervorming). Het Vlaamse Regeerakkoord zet in dit verband een aantal krijtlijnen uit. Deze omvatten:

  Vereenvoudigingen aan de regelgeving en de procedures;

  High level vastgelegde criteria voor onderzoek naar het recht op kinderbijslag;

  De nood om een objectieve kosten-batenanalyse te maken van mogelijke scenarios.

  Daarnaast formuleert het Vlaamse Regeerakkoord een aantal opties met betrekking tot de toekomstige

  organisatie van de kinderbijslagsector:

  Enerzijds de mogelijkheid om de uitbetalingstaak in te kantelen in de Vlaamse administratie;

  Anderzijds het toevertrouwen ervan aan n of meerdere derden;

  Hybride model waarbij zowel publieke als private actoren de uitbetalingsactiviteit uitvoeren;

  Waarbij de mogelijkheid van vrije keuze door de bijslagtrekkende moet worden onderzocht.

  Na een openbare aanbesteding werd aan Deloitte een studieopdracht toegekend met als doelstelling de

  opties voorzien in het Regeerakkoord te onderzoeken. Deze studie moet objectieve input leveren aan het

  beleidsniveau teneinde een selectie van toekomstig scenario te faciliteren. De studie heeft niet als doel

  n optimaal scenario aan te bevelen.

  2015 Deloitte Belgium

 • KBFen

  Korte samenvattingOverzicht toekomstige organisatiescenarios

  2015 Deloitte Belgium

  Toekomstige scenarios voor de

  organisatie en uitbetaling van

  kinderbijslag

  TYPE 1

  Volledige inkanteling

  TYPE 3

  Hybride modellen

  Scenario 1: Volledige

  inkanteling in K&G

  TYPE 2

  Volledige uitbesteding

  Scenario 2: Volledige

  uitbesteding aan n

  erkend KBF

  Scenario 5: Volledige

  uitbesteding aan n

  derde partij via tendering

  Scenario 10: Hybride

  model K&G en

  meerdere erkende

  KBF'en

  Scenario 13: Hybride

  model K&G en

  meerdere derde partijen

  via tendering

  Scenario 3: Volledige

  uitbesteding aan enkele

  erkende KBF'en

  Scenario 6: Volledige

  uitbesteding aan enkele

  derde partijen via

  tendering

  Scenario 4: Volledige

  uitbesteding aan

  meerdere erkende

  KBF'en

  Scenario 7: Volledige

  uitbesteding aan

  meerdere derde partijen

  via tendering

  Derde Partijen K&G + KBFen K&G + Derde Partijen

  Scenario 8: Hybride

  model K&G en n

  erkend KBF

  Scenario 11: Hybride

  model K&G en n

  derde partij via tendering

  Scenario 9: Hybride

  model K&G en enkele

  erkende KBF'en

  Scenario 12: Hybride

  model K&G en enkele

  derde partijen via

  tendering

 • Korte samenvattingOpgeleverde resultaten

  Voor elk van deze scenarios worden de volgende elementen in kaart gebracht:

  Inschatting van de kosten verbonden aan het scenario voor wat betreft de

  uitbetalingsactiviteit, i.e. exclusief de regisseurskosten die worden gedragen door de

  overheid;

  Kwalitatieve analyse van de baten alsook de risicos verbonden aan het scenario;

  Risicos verbonden aan de transitie naar het scenario (i.e. implementatie-risicos).

  Daarnaast worden een aantal mogelijke conceptuele modellen betreffende het

  toekomstige ICT-landschap in kaart gebracht.

  Tot slot omvat de studie een aantal inputs inzake mogelijke verdere stappen.

  2015 Deloitte Belgium

 • Korte samenvattingMethodiek: Inschatten van kosten verbonden aan de scenarios (1/3)

  De studie is gebaseerd op een beproefde en onderbouwde hypothese-gedreven methodologie.

  2015 Deloitte Belgium

  Stap Omschrijving

  Vertrekpunt = AS IS kost De studie vertrekt vanuit de formeel goedgekeurde boekhoudgegevens van de publieke en private kassen

  (referentiejaar 2013(*)). De data werden in het kader van deze studie geconfirmeerd door alle betrokken

  fondsen. Deloitte gaat ervan uit dat deze boekhoudgegevens een accuraat beeld geven van de kosten van

  de huidige werking van de sector op basis van de huidige regelgeving. Conform de offerte-aanvraag maakt

  een financile audit van de cijfers geen deel uit van de scope van de opdracht. De kosten die worden in

  rekening genomen omvatten de uitbetalingsactiviteiten (i.e. actor-rol) en niet de regisseur-rol.

  Typische efficintie-

  winsten

  Op basis van Deloitte benchmarking en ervaring met gelijkaardige studies op internationaal en nationaal

  niveau zijn typische efficintiewinsten voorhanden. Deze vloeien voort uit (hefbomen): 1) het

  centraliseren/standaardiseren van activiteiten; 2) het automatiseren van processtappen; 3) het specialiseren

  van personeelsgroepen; 4) het meten en plannen van processen.

  Aanpassen typische

  efficintie-winsten in

  functie van de specificiteit

  van de kinderbijslagsector

  De studie houdt rekening met de specificiteit van de kinderbijslagsector. De typische efficintie-winsten

  werden dan ook waar nodig naar boven of onder bijgesteld teneinde een realistische inschatting van

  efficintiewinsten te bekomen.

  Toepassing van de

  aangepaste efficintie-

  winsten op de individuele

  scenarios

  De aangepaste % potentile efficintie-winst worden vervolgens toegepast op elk scenario. We merken

  hierbij op dat efficintie-winsten niet zomaar toegepast worden op de totaliteit van de kosten. De analyse

  bepaalt op welke kostenposten een bepaalde hefboom al dan niet van toepassing is en in welke mate.

  Resultaat = TO BE kost Deze wordt berekend door de AS IS kost te verminderen met de gesimuleerde efficintie-winst.

  (*) 2013 = meest recente jaar waarvoor formeel goedgekeurde cijfers beschikbaar zijn

 • Korte samenvattingMethodiek: Kwalitatieve evaluatie van de scenarios (2/3)

  Teneinde een evenwichtige evaluatie neer te zetten van de voorliggende scenarios werden naast de

  kosten-efficintie ook de kwalitatieve baten n risicos gevalueerd.

  Elk scenario wordt getoetst aan de hand van negen kwalitatieve criteria:

  Deze criteria zijn gealigneerd met het kwaliteitsmodel voor de dienstensector SERVQUAL en werden

  verfijnd op basis van Deloitte beste praktijken en input van de belanghebbenden.

  2015 Deloitte Belgium

  Laat toe om stimulansen te

  implementeren die kwaliteit verhogen

  (o.b.v. 6 beoordelingscriteria* voor

  betoelaging van de KBF-verdeling van de

  enveloppe voor responsabilisering)

  Vrije keuze van KBF speelt hierbij

  eveneens een rol

  Laat toe de dienstverlening zo dicht

  mogelijk bij de gezinnen te organiseren

  (i.e. bereikbaarheid van de

  dienstverlening via alle mogelijke

  kanalen: fysiek, telefonisch, digitaal -

  rekening houdend met de specifieke

  noden van de doelgroepen)

  Faciliteert de implementatie van een

  coherent gezinsbeleid (o.a.

  gezinsbijslag, kinderopvang,

  gezinsbeleid)

  Laat toe beheers- en controlefuncties

  kosten-efficint te implementeren

  Garandeert de rechten en plichten voor

  de burger

  Is coherent met principe van slankere

  overheid (i.e. een overheid die efficint

  is in de uitvoering van haar kerntaken)

  Is duidelijk en eenvoudig te begrijpen

  voor de gezinnen

  Omvat een model dat flexibel

  aanpasbaar is in geval van wijzigende

  omstandigheden (o.a. wetswijzigingen)

  Faciliteert de implementatie van

  duidelijke functiescheidingen

  (beheer-, controle- en

  uitvoeringsfuncties)

 • Korte samenvattingMethodiek: Evaluatie van implementatie-risicos (3/3)

  Teneinde een evenwichtige evaluatie neer te zetten van de voorliggende scenarios werden naast de

  kosten-efficintie ook de kwalitatieve baten n risicos gevalueerd.

  2015 Deloitte Belgium

  Implementatie-risicos worden gevalueerd aan de hand van de volgende zes criteria:

  Creatie van sociaal

  passief

  Risico op discontinuteit

  van de dienst-verlening

  Risico op verlies van

  unieke expertise

  Complexiteit

  implementatie

  Nood aan

  omscholing

  medewerkers

  Vergt aanpassingen aan

  wettelijk kader

  Nood aan belangrijke

  ICT investeringen

 • Korte samenvattingEvaluatie van de scenarios (1/3)

  Scenarios Kosten-efficintie Kwalitatieve evaluatie Implementatie-risicos

  En-actor scenarios

  Volledige

  inkanteling in

  K&G

  Uitbesteding aan

  1 erkend KBF

  Tendering aan 1

  contractor

  De scenarios met n actor zijn het

  meest kosten-efficint. Immers, het

  effect van centralisatie speelt hier

  maximaal. De kosten verbonden aan

  het implementeren van wijzigingen aan

  de wetgeving/procedures kunnen

  worden geminimaliseerd,

  schaalvoordelen in dossierbehandeling

  kunnen worden gerealiseerd en de

  regisseursrol kan op een zeer kosten-

  efficinte manier worden ingevuld.

  Binnen de n-actor-scenarios scoort

  een volledige inkanteling bin