Stedenbouw Jaarboek

of 4 /4
Jaarboek 2011-2012 JaarbOeK vOOr sTedenbOUW en arCHiTeCTUUr

Embed Size (px)

description

Jaarboek voor stedenbouw en architectuur

Transcript of Stedenbouw Jaarboek

Page 1: Stedenbouw Jaarboek

Jaarboek 2011-2012

Mediagegevens

Tarieven bedriJfspresenTaTie/adverTenTie

2/1 pagina full colour E 1950,001/1 pagina full colour E 1650,00

aanleveren maTeriaal

digitale foto’s kunnen worden aangeleverdop cd, via mail (maximaal 8 mb) of via de fTp-server.

steunkleuren worden opgebouwd in CmYK. lay-out / opmaakkosten wordenin rekening gebracht.

fTp adres

http://ftp2.louwersuitgevers.nlinlognaam: stedenbouwjaarboekWachtwoord: gast

aanleveren digiTaal maTeriaal

Hr pdf, eps, Tiff en Jpegfoto’s aanleveren op 300 dpi (ware grootte)

TeCHnisCHe gegevens

bladspiegel: 230 x 297 mmZetspiegel: 197 x 267 mmmateriaal: digitaal

OmsCHriJving

formaat: 230 x 297 mm.Uitvoering: luxe gelamineerde omslag, binnen-

werk van hoogwaardige houtvrije papierkwaliteit.

Omslag: Omslag garenloos gebrocheerd. verspreiding: architecten, projectontwikkelaars,

aannemers, installateurs, gemeenten, zorginstellingen, onderwijsinstellingen, woningbouwverenigingen en andere opdrachtgevers, (semi-) overheids-instellingen, branche-organisaties en alle abonnees van stedenbouw.

Oplage: 5400 exemplaren.

UiTgever

schatbeurderlaan 6postbus 2496000 ae WeertTel.: +31 (0)495 - 450095fax: +31 (0)495 - 521335e-mail: [email protected]: www.stedenbouw.nl

JaarbOeK vOOr sTedenbOUW en arCHiTeCTUUr

Page 2: Stedenbouw Jaarboek

Jaarboek

Mediagegevens

Tarieven bedriJfspresenTaTie/adverTenTie

2/1 pagina full colour E 1950,001/1 pagina full colour E 1650,00

aanleveren maTeriaal

digitale foto’s kunnen worden aangeleverd op cd, via mail (maximaal 8 mb) of via de fTp-server. steunkleuren worden opgebouwd in CmYK. lay-out / opmaakkosten wordenin rekening gebracht.

aanleveren digiTaal maTeriaal

indesign, Hr pdf, eps, Tiff en Jpeg,inclusief (kleuren)proeffoto’s aanleveren op 300 dpi (ware grootte)Technische gegevens

bladspiegel: 230 x 297 mmZetspiegel: 197 x 267 mmmateriaal: digitaal

OmsCHriJving

formaat: 230 x 297 mm.Uitvoering: luxe gelamineerde omslag,

binnenwerk van hoogwaardige houtvrije papierkwaliteit.

Omslag: Omslag garenlas gebrocheerd. verspreiding: architecten, projectontwikke-

laars, aannemers, installateurs, gemeenten, zorginstellingen, onderwijsinstellingen, woning-bouwverenigingen en andere opdrachtgevers, (semi-) over-heidsinstellingen en branche-organisaties en alle abonnees van stedenbouw.

Oplage: 5400 exemplaren.

UiTgever

schatbeurderlaan 6postbus 2496000 ae WeertTel.: +31 (0)495 - 450095fax: +31 (0)495 - 521335e-mail: [email protected]: www.stedenbouw.nl

JaarbOeK vOOr sTedenbOUW, arCHiTeCTUUr en binnenHUisvOrmgeving

Stedenbouw jaarboek folder druk.indd 1 26-05-2011 16:04:41

Jaarboekover stedenbouw en architectuur

stedenbouw is een onafhankelijk vakblad dat maandelijks de maatgevende prestaties in de nederlandse bouw presenteert. al 63 jaar worden bouwprojecten maandelijks uitgebreid en deskundig beschreven in het oudste bouwblad van nederland: ‘stedenbouw’.

‘stedenbouw’ is een levendig en afwisselend vaktijdschrift dat de echte bouwprofessional aan het woord laat. van ontwerpers en adviseurs tot uitvoerende partijen en productleveranciers. Jaarlijks documenteert ‘stedenbouw’ meer bouwprojecten in de utiliteitsbouw, woningbouw en non-profitbouw dan enig ander nederlands bouwblad.

Al 63 jaar wordenbouwprojecten maandelijksuitgebreid en deskundigbeschreven inhet oudste maar jeugdigste bouwblad van Nederland

Jaarboek 2011-2012

Ter gelegenheid van de 700e editie van het vaktijdschrift ‘steden-bouw’ verschijnt een speciale uitgave, in de vorm van een jaarboek. aan de hand van uitgebreide redactionele presentaties van zowel bedrijven als organisaties geeft het jaarboek een helder en over-zichtelijk beeld van de gerenommeerde partijen in de markt. Het biedt uitstekende mogelijkheden voor een uitgebreide redactio-nele presentatie, advertentie of combinatie hiervan.

Wellicht dat ook u, uw organisatie op een sprankelende journalistieke wijze wilt etaleren. benader de markt op gerichte, stijlvolle en voor-al efficiënte wijze met het ‘Jaarboek stedenbouw’. laat uw gedachten alvast eens gaan over de wijze waarop u zich wilt presenteren in dit unieke naslagwerk. binnenkort nemen wij contact met u op om een en ander door te nemen en eventueel toe te lichten.

44 | sTedenbouw 693

utiliteitsBouw

44 | sTedenbouw 693

BouwInfobouwProgramma Overkapping (bvo 42000 m2)bouwPeriode maart 2010 - december 2010oPdraCHT Van Bentum Recycling Centrale (BRC), Rotterdam - BotlekoNTwerP GMB Civiel, Ridderkerk samen met IOB, Dordrecht adVies IOB, Dordrecht (bouwkundig)uiTVoeriNg GMB Civiel, Ridderkerk (hoofdaannemer); Smulders Duscon, Bladel (staalconstructies); Van Noordenne Wapeningsstaal B.V., Hardinxveld-Giessendam (wapeningsstaal)iNsTallaTies GMB Civiel B.V., Ridderkerk i.s.m. De Groot Installatiebedrijf, Ridderkerk (brandinstallaties)oVerige Kempen Cladding (beplating)

2011062_SB03_693.indd 44 07-04-2011 15:23:12

Tekst | Patricia van der beek beeld | vbr

60 METER VRIJ OVERSPANNEN IN STAAL

60 METER VRIJ OVERSPANNEN IN STAAL

60 METER VRIJ OVERSPANNEN IN STAAL

45 | sTedenbouw 69345 | sTedenbouw 69345 | sTedenbouw 693

Met een grondvlak van maar liefst 42.000m2 is de nieuwe opslagloods voor Van Bentum Recycling Centrale verreweg de groot-ste in de regio Rijnmond. En dat zegt heel wat, want in de regio rond de grootste haven van Europa staan zeer veel mega-grote distributieloodsen. Aannemer GMB Civiel, staalconstructiebedrijf Smulders Duscon en ingenieursbureau IOB sloegen de handen ineen om van dit ambitieuze project een sterk staaltje hallenbouw te maken. ›

RotteRdam | Van Bentum Recycling Centrale

2011062_SB03_693.indd 45 07-04-2011 15:23:24

36 | sTedenbouw 693

NNa 65 jaar was groot onderhoud aan de 82 woningen in de wijk ‘t Kotte in He-negelo onvermijdelijk. Optrekkend vocht in bouwmuren en gevels en een gebrek-kige isolatie wilde de eigenaar woningcorporatie Welbions voorgoed uitbannen. Hoofdaannemer Nijhuis Bouw Riijssen heeft de gevels daarom rondom voorzien van een isolatieschil en tevens de daken van geïsoleerde doosdakelementen. Ver-der zijn alle gevelkozijnen, ramen en deuren vervangen en is er HR++ beglazing geplaatst. Dit pakket aan maatregelen zorgt voor een opwaardering van de wonin-gen naar energielabel B. Voor de verbouwing is een verticale en horizontale drai-nage toegepast om het hoge grondwaterpeil beter te regelen. De fundering van de woningen staat namelijk op een ondoordringbare kleilaag. Naast de buitenkant werden interieur met badkamer, keuken en toilet niet vergeten. Daarbij konden de bewoners kiezen uit meerdere plattegrondopties waaronder een open keuken, een grotere toiletruimte en diverse badkamerindelingen. Vanwege de behoefte aan meer ruimte en meer daglicht in de badkamer zijn er nieuwe dakkapellen op het achterdak geplaatst.

sTeensTriPs’t Kotte is een na-oorlogse buurt die vanwege het grote gebrek aan bouwmateria-len na de oorlog volledig is opgetrokken uit puin van de gebombardeerde binnen-stad van Hengelo. Ter camouflage van de ongelijke stenen werden de straatgevels voorzien van een kraakheldere witte laag stucwerk of muurverf. Ondanks het snelle bouwtempo dat vanwege de grote woningnood nodig was, kenmerken de wonin-gen zich door zorgvuldig aangebrachte stijlkenmerken in de gevels. Tijdens eerdere renovaties in de jaren 70 waren die originele details deels verloren gegaan. Uit-gangspunt bij het groot onderhoud was om de sobere ornamentiek weer in ere te herstellen. Architect Richard Brok van MAS architectuur heeft het doorzonraam op de begane grond daarom weer in twee raamkaders gesplitst en de roedeverdeling in de overige ramen en de V-naad in de gestucte gevel teruggebracht. In de gevels is nu weer een verdeling in afzonderlijke vlakken herkenbaar. Eén van de moeilijke opgaven bij het isoleren van de gevels was het zichtbaar houden van gemetselde details zoals de gemetselde vertandingen in de gevels als ondersteuningen van

Prettig brede straten en diepe tuinen kenmerken ‘t Kotte

hengelo | Schilverbetering ‘Kotte

2011062_SB03_693.indd 36 07-04-2011 15:22:37

37 | sTedenbouw 693

de dakgoten. Door steenstrips toe te passen kon dit probleem worden getackeld. ‘Het aanbrengen van steenstrips lag nogal gevoelig bij de Welstandscommissie Hengelo, omdat dit materiaal niet origineel is. Maar als architect moet je keuzes maken’, zegt Brok glimlachend.

vroegerTijdens de werkzaamheden bleven de bewoners gewoon in de woning. De inzet van wisselwoningen is daardoor vermeden. Rik Gockel, gebiedsregisseur bij woningcor-poratie Welbions vertelt: ‘Links en rechts ontstonden wel wat spanningen tussen de aannemer en opdrachtgever enerzijds en bewoners anderzijds. Midden in de bittere decemberkou een keuken slopen en vervangen is natuurlijk voor niemand prettig. Be-woners ervaren een dergelijke ingreep in de winter vanzelfsprekend als zwaarder dan in de zomer. Maar dankzij korte communicatielijnen in voorbereiding en uitvoering bleven echte problemen uit.’ De wijk stond van oudsher bekend om het fraaie unifor-me gevelbeeld en de eenduidig vormgegeven straat–, tuin- en erfafscheidingen. ›

BouwInfobouwPeriode mei 2010 - juni 2011bouwkosTeN € 6,6 miljoenoPdraCHT Welbions, EnschedeoNTwerP MAS Architectuur, HengelouiTVoeriNg Nijhuis Bouw BV, Rijssen (hoofdaannemer); Sloof BV, Rijssen; De Groot Vroomshoop, Vroomshoop (bergingen)iNsTallaTies Scheurink Installatietechniek, Henelo (installaties)oVerig Bribus BV, Dinxperloo

hengelo | Schilverbetering ‘Kotte

2011062_SB03_693.indd 37 07-04-2011 15:22:39

Page 3: Stedenbouw Jaarboek

Jaarboek

Mediagegevens

Tarieven bedriJfspresenTaTie/adverTenTie

2/1 pagina full colour E 1950,001/1 pagina full colour E 1650,00

aanleveren maTeriaal

digitale foto’s kunnen worden aangeleverd op cd, via mail (maximaal 8 mb) of via de fTp-server. steunkleuren worden opgebouwd in CmYK. lay-out / opmaakkosten wordenin rekening gebracht.

aanleveren digiTaal maTeriaal

indesign, Hr pdf, eps, Tiff en Jpeg,inclusief (kleuren)proeffoto’s aanleveren op 300 dpi (ware grootte)Technische gegevens

bladspiegel: 230 x 297 mmZetspiegel: 197 x 267 mmmateriaal: digitaal

OmsCHriJving

formaat: 230 x 297 mm.Uitvoering: luxe gelamineerde omslag,

binnenwerk van hoogwaardige houtvrije papierkwaliteit.

Omslag: Omslag garenlas gebrocheerd. verspreiding: architecten, projectontwikke-

laars, aannemers, installateurs, gemeenten, zorginstellingen, onderwijsinstellingen, woning-bouwverenigingen en andere opdrachtgevers, (semi-) over-heidsinstellingen en branche-organisaties en alle abonnees van stedenbouw.

Oplage: 5400 exemplaren.

UiTgever

schatbeurderlaan 6postbus 2496000 ae WeertTel.: +31 (0)495 - 450095fax: +31 (0)495 - 521335e-mail: [email protected]: www.stedenbouw.nl

JaarbOeK vOOr sTedenbOUW, arCHiTeCTUUr en binnenHUisvOrmgeving

Stedenbouw jaarboek folder druk.indd 1 26-05-2011 16:04:41

Jaarboekover stedenbouw en architectuur

stedenbouw is een onafhankelijk vakblad dat maandelijks de maatgevende prestaties in de nederlandse bouw presenteert. al 63 jaar worden bouwprojecten maandelijks uitgebreid en deskundig beschreven in het oudste bouwblad van nederland: ‘stedenbouw’.

‘stedenbouw’ is een levendig en afwisselend vaktijdschrift dat de echte bouwprofessional aan het woord laat. van ontwerpers en adviseurs tot uitvoerende partijen en productleveranciers. Jaarlijks documenteert ‘stedenbouw’ meer bouwprojecten in de utiliteitsbouw, woningbouw en non-profitbouw dan enig ander nederlands bouwblad.

Al 63 jaar wordenbouwprojecten maandelijksuitgebreid en deskundigbeschreven inhet oudste maar jeugdigste bouwblad van Nederland

Jaarboek 2011-2012

Ter gelegenheid van de 700e editie van het vaktijdschrift ‘steden-bouw’ verschijnt een speciale uitgave, in de vorm van een jaarboek. aan de hand van uitgebreide redactionele presentaties van zowel bedrijven als organisaties geeft het jaarboek een helder en over-zichtelijk beeld van de gerenommeerde partijen in de markt. Het biedt uitstekende mogelijkheden voor een uitgebreide redactio-nele presentatie, advertentie of combinatie hiervan.

Wellicht dat ook u, uw organisatie op een sprankelende journalistieke wijze wilt etaleren. benader de markt op gerichte, stijlvolle en voor-al efficiënte wijze met het ‘Jaarboek stedenbouw’. laat uw gedachten alvast eens gaan over de wijze waarop u zich wilt presenteren in dit unieke naslagwerk. binnenkort nemen wij contact met u op om een en ander door te nemen en eventueel toe te lichten.

44 | sTedenbouw 693

utiliteitsBouw

44 | sTedenbouw 693

BouwInfobouwProgramma Overkapping (bvo 42000 m2)bouwPeriode maart 2010 - december 2010oPdraCHT Van Bentum Recycling Centrale (BRC), Rotterdam - BotlekoNTwerP GMB Civiel, Ridderkerk samen met IOB, Dordrecht adVies IOB, Dordrecht (bouwkundig)uiTVoeriNg GMB Civiel, Ridderkerk (hoofdaannemer); Smulders Duscon, Bladel (staalconstructies); Van Noordenne Wapeningsstaal B.V., Hardinxveld-Giessendam (wapeningsstaal)iNsTallaTies GMB Civiel B.V., Ridderkerk i.s.m. De Groot Installatiebedrijf, Ridderkerk (brandinstallaties)oVerige Kempen Cladding (beplating)

2011062_SB03_693.indd 44 07-04-2011 15:23:12

Tekst | Patricia van der beek beeld | vbr

60 METER VRIJ OVERSPANNEN IN STAAL

60 METER VRIJ OVERSPANNEN IN STAAL

60 METER VRIJ OVERSPANNEN IN STAAL

45 | sTedenbouw 69345 | sTedenbouw 69345 | sTedenbouw 693

Met een grondvlak van maar liefst 42.000m2 is de nieuwe opslagloods voor Van Bentum Recycling Centrale verreweg de groot-ste in de regio Rijnmond. En dat zegt heel wat, want in de regio rond de grootste haven van Europa staan zeer veel mega-grote distributieloodsen. Aannemer GMB Civiel, staalconstructiebedrijf Smulders Duscon en ingenieursbureau IOB sloegen de handen ineen om van dit ambitieuze project een sterk staaltje hallenbouw te maken. ›

RotteRdam | Van Bentum Recycling Centrale

2011062_SB03_693.indd 45 07-04-2011 15:23:24

36 | sTedenbouw 693

NNa 65 jaar was groot onderhoud aan de 82 woningen in de wijk ‘t Kotte in He-negelo onvermijdelijk. Optrekkend vocht in bouwmuren en gevels en een gebrek-kige isolatie wilde de eigenaar woningcorporatie Welbions voorgoed uitbannen. Hoofdaannemer Nijhuis Bouw Riijssen heeft de gevels daarom rondom voorzien van een isolatieschil en tevens de daken van geïsoleerde doosdakelementen. Ver-der zijn alle gevelkozijnen, ramen en deuren vervangen en is er HR++ beglazing geplaatst. Dit pakket aan maatregelen zorgt voor een opwaardering van de wonin-gen naar energielabel B. Voor de verbouwing is een verticale en horizontale drai-nage toegepast om het hoge grondwaterpeil beter te regelen. De fundering van de woningen staat namelijk op een ondoordringbare kleilaag. Naast de buitenkant werden interieur met badkamer, keuken en toilet niet vergeten. Daarbij konden de bewoners kiezen uit meerdere plattegrondopties waaronder een open keuken, een grotere toiletruimte en diverse badkamerindelingen. Vanwege de behoefte aan meer ruimte en meer daglicht in de badkamer zijn er nieuwe dakkapellen op het achterdak geplaatst.

sTeensTriPs’t Kotte is een na-oorlogse buurt die vanwege het grote gebrek aan bouwmateria-len na de oorlog volledig is opgetrokken uit puin van de gebombardeerde binnen-stad van Hengelo. Ter camouflage van de ongelijke stenen werden de straatgevels voorzien van een kraakheldere witte laag stucwerk of muurverf. Ondanks het snelle bouwtempo dat vanwege de grote woningnood nodig was, kenmerken de wonin-gen zich door zorgvuldig aangebrachte stijlkenmerken in de gevels. Tijdens eerdere renovaties in de jaren 70 waren die originele details deels verloren gegaan. Uit-gangspunt bij het groot onderhoud was om de sobere ornamentiek weer in ere te herstellen. Architect Richard Brok van MAS architectuur heeft het doorzonraam op de begane grond daarom weer in twee raamkaders gesplitst en de roedeverdeling in de overige ramen en de V-naad in de gestucte gevel teruggebracht. In de gevels is nu weer een verdeling in afzonderlijke vlakken herkenbaar. Eén van de moeilijke opgaven bij het isoleren van de gevels was het zichtbaar houden van gemetselde details zoals de gemetselde vertandingen in de gevels als ondersteuningen van

Prettig brede straten en diepe tuinen kenmerken ‘t Kotte

hengelo | Schilverbetering ‘Kotte

2011062_SB03_693.indd 36 07-04-2011 15:22:37

37 | sTedenbouw 693

de dakgoten. Door steenstrips toe te passen kon dit probleem worden getackeld. ‘Het aanbrengen van steenstrips lag nogal gevoelig bij de Welstandscommissie Hengelo, omdat dit materiaal niet origineel is. Maar als architect moet je keuzes maken’, zegt Brok glimlachend.

vroegerTijdens de werkzaamheden bleven de bewoners gewoon in de woning. De inzet van wisselwoningen is daardoor vermeden. Rik Gockel, gebiedsregisseur bij woningcor-poratie Welbions vertelt: ‘Links en rechts ontstonden wel wat spanningen tussen de aannemer en opdrachtgever enerzijds en bewoners anderzijds. Midden in de bittere decemberkou een keuken slopen en vervangen is natuurlijk voor niemand prettig. Be-woners ervaren een dergelijke ingreep in de winter vanzelfsprekend als zwaarder dan in de zomer. Maar dankzij korte communicatielijnen in voorbereiding en uitvoering bleven echte problemen uit.’ De wijk stond van oudsher bekend om het fraaie unifor-me gevelbeeld en de eenduidig vormgegeven straat–, tuin- en erfafscheidingen. ›

BouwInfobouwPeriode mei 2010 - juni 2011bouwkosTeN € 6,6 miljoenoPdraCHT Welbions, EnschedeoNTwerP MAS Architectuur, HengelouiTVoeriNg Nijhuis Bouw BV, Rijssen (hoofdaannemer); Sloof BV, Rijssen; De Groot Vroomshoop, Vroomshoop (bergingen)iNsTallaTies Scheurink Installatietechniek, Henelo (installaties)oVerig Bribus BV, Dinxperloo

hengelo | Schilverbetering ‘Kotte

2011062_SB03_693.indd 37 07-04-2011 15:22:39

Page 4: Stedenbouw Jaarboek

Jaarboek 2011-2012

Mediagegevens

Tarieven bedriJfspresenTaTie/adverTenTie

2/1 pagina full colour E 1950,001/1 pagina full colour E 1650,00

aanleveren maTeriaal

digitale foto’s kunnen worden aangeleverdop cd, via mail (maximaal 8 mb) of via de fTp-server.

steunkleuren worden opgebouwd in CmYK. lay-out / opmaakkosten wordenin rekening gebracht.

fTp adres

http://ftp2.louwersuitgevers.nlinlognaam: stedenbouwjaarboekWachtwoord: gast

aanleveren digiTaal maTeriaal

Hr pdf, eps, Tiff en Jpegfoto’s aanleveren op 300 dpi (ware grootte)

TeCHnisCHe gegevens

bladspiegel: 230 x 297 mmZetspiegel: 197 x 267 mmmateriaal: digitaal

OmsCHriJving

formaat: 230 x 297 mm.Uitvoering: luxe gelamineerde omslag, binnen-

werk van hoogwaardige houtvrije papierkwaliteit.

Omslag: Omslag garenloos gebrocheerd. verspreiding: architecten, projectontwikkelaars,

aannemers, installateurs, gemeenten, zorginstellingen, onderwijsinstellingen, woningbouwverenigingen en andere opdrachtgevers, (semi-) overheids-instellingen, branche-organisaties en alle abonnees van stedenbouw.

Oplage: 5400 exemplaren.

UiTgever

schatbeurderlaan 6postbus 2496000 ae WeertTel.: +31 (0)495 - 450095fax: +31 (0)495 - 521335e-mail: [email protected]: www.stedenbouw.nl

JaarbOeK vOOr sTedenbOUW en arCHiTeCTUUr