Spoorzoeker winter 2014

36
spoor zoeker Magazine over het natuurbeleid in Vlaanderen JAARGANG 8 - WINTER 2014 - WWW.NATUURENBOS.BE De insiderverhalen van de boswachter De ultieme eindejaarsvraagjes Ruik, hoor, zie, voel en proef de natuur 6 18 12 De laatste Spoorzoeker Afgiftekantoor 8400 Oostende - Erkenningsnummer 708746 - PB-nummer 3/11 © Tom Linster

description

Mis de allerlaatste Spoorzoeker niet! Met de insiderverhalen van de boswachter, een terugblik op vele jaren Spoorzoeker en de beste beelden van onze fotografen. En uiteraard de ultieme eindejaarsvraagjes...

Transcript of Spoorzoeker winter 2014

spoorzoekerMagazine over het natuurbeleid in Vlaanderen JAARGANG 8 - WINTER 2014 - WWW.NATUURENBOS.BE

De insiderverhalen van de boswachter

De ultieme eindejaarsvraagjes

Ruik, hoor, zie, voel en proef de natuur

6 1812

De laatste Spoorzoeker

Afg

ifte

kan

too

r 840

0 O

ost

en

de

- E

rke

nn

ing

snu

mm

er 7

0874

6 -

PB-n

um

me

r 3/1

1

© T

om

Lin

ste

r

180216-Spoorzoeker-Winter2014.indd 1 09/12/14 10:38

2 | Spoorzoeker winter 2014

Inhoud

Colofon

25

18

6 De insiderverhalen van de boswachter

12 Ruik, hoor, zie, voel en proef de natuur in heel Vlaanderen

18 De ultieme eindejaarsvraagjes

20 Natura 2000

25 5 cursisten spijkeren kennis over natuur bij

29 Hoe Eeklo scoort met groene vingers

33 Boscompenseren.be

Rubrieken

4/34 Spoorzoeker kort

Spoorzoeker is het magazine van het Agentschap voor Natuur en Bos. Verantwoordelijke uitgever: Marleen Evenepoel, administrateur-generaal van het ANB. Realisatie: Pantarein. Redactieadres: Koning Albert II-laan 20 bus 8, B-1000 Brussel, tel. 02 553 81 13, [email protected]. Werkten mee aan dit nummer: Dries Borremans, Griet Buyse, Ben Caussyn, Philippe Claes, Dries Claes, Karlien Claeys, Catherine Coeck, Geert Coninx, Johan Cosijn, Johan De Beule, Yves Decuypere, Thomas Defoort, Liesbet De Keersmaecker, Frank Delbecque, Wim De Meyer, Evelien de Munter, Yvan Desseyn, Lieven Destoppeleire, An Digneffe, Tom Embo, Joris Goossens, Lily Gora, Karen Helsen, Peter Hoebeke, Bart Hoeymans, Stefanie Holvoet, Filip Hubin, Rosetta Iannicelli, Francois Laureys, Marc Mils, Wouter Mortier, Katelijne Norga, Katleen Put, Tim Struyve, Regine Vanallemeersch, Bernard Van Elegem, Kaat Vanneste, Marie-Laure Vanwanseele, Floris Verhaeghe, Tom Vermijlen, Anneleen Wachters, An Wouters. De meningen die derden in dit magazine vertolken, vallen buiten de verantwoordelijkheid van het ANB.

Elis

ab

eth

Ve

rwa

est

© S

tep

ha

nie

Va

n O

lme

n

© X

xx

© Y

ves

Ad

am

s

© R

eg

ion

aa

l La

nd

sch

ap

Ha

spe

ng

ou

w e

n V

oe

ren

© A

n W

ou

ters

180216-Spoorzoeker-Winter2014.indd 2 09/12/14 10:38

Spoorzoeker winter 2014 | 3

Het laatste editoHet laatste edito schrijven voor Spoorzoeker, ik geef toe, het is toch even slikken. Maar wat veel goed maakt is dat deze Spoorzoeker een nummer is om nog lang te koesteren. Stonden adembenemende natuurfoto’s altijd al centraal in ons magazine, dan hebben we voor deze editie een heel leger parels aan beelden opgetrommeld. Het kruim van de Vlaamse natuurfotografen selecteerde de mooiste foto die ze in onze natuur op de gevoelige plaat vastlegden. Het resultaat is een collectie natuurfoto’s om u tegen te zeggen.

Was hét handelsmerk van Spoorzoeker jaar in jaar uit mensen op het terrein een stem geven, dan hebben we daar voor dit nummer nog een schepje bovenop gedaan: liefst 43 mensen vertellen in dit magazine hun verhaal: boswachters uit alle uithoeken van Vlaanderen, de voorzitter van de Boerenbond die de belangrijkste gebeurtenis voor de natuur van het afgelopen jaar noemt, de brandweerman die een kettingzaag leerde hanteren, de gepensioneerde die op www.boscompenseren.be 67 are hooiland aanbiedt om te bebossen, de private boseigenaar die drie poelen aanlegde zodat de kamsalamander een nieuwe thuis krijgt en ga zo maar door.

Het zijn die mensen die voor de natuur daadwerkelijk het verschil maken. Het zijn die mensen die we ook in de toekomst een stem willen geven in onze communicatie. Na acht jaar Spoorzoeker draaien we een bladzijde om en slaan we een nieuwe weg in. Het Agentschap voor Natuur en Bos werkt momenteel hard aan een digitale opvolger voor Spoorzoeker. Die stellen we in de loop van 2015 aan u voor. Wilt u ook die in de toekomst ontvangen en als eerste weten wat u allemaal kunt beleven in de Vlaamse natuur? Laat het ons vandaag nog weten via [email protected]!

Geniet ondertussen van deze laatste editie en laat hem vooral een warme uitnodiging zijn om op ontdekking te gaan in de natuur!

Marleen EvenepoelAdministrateur-generaal Agentschap voor Natuur en Bos

Edito

20

25

18

29

© X

xx

© S

tad

Ee

klo

Volg het Agentschap voor Natuur en Bos online!

www.natuurenbos.be

www.facebook.com/natuurenbos

www.twitter.com/natuurenbos

www.youtube.com/natuurenbos

www.issuu.com/natuurenbos

www.instagram.com/natuurenbos.

12

© R

eg

ion

aa

l La

nd

sch

ap

Ha

spe

ng

ou

w e

n V

oe

ren

180216-Spoorzoeker-Winter2014.indd 3 09/12/14 10:38

4 | Spoorzoeker winter 2014

SPOORZOEKER KORT

“Groenjobs doorbreken spiraal van armoede en isolement”Mensen met beperkte kansen op de arbeidsmarkt onder-steunen door hen in de natuur te laten werken: dat is in een notendop het project Groenjobs van het Agentschap voor Natuur en Bos. Voor groenjobbers golden vroeger uiteenlopende regelgevingen; met het nieuwe besluit van de Vlaamse regering vallen alle groenjobbers sinds dit jaar onder hetzelfde statuut.

Johan De Beule is gedelegeerd bestuurder van het sociale-economiebedrijf Pro Natura. “Wij werken in opdracht van ste-den en gemeenten en terreinbeheerders zoals natuurverenigin-gen, wildbeheerders, regionale landschappen en bosgroepen.

Onze 150 medewerkers voeren als groenjobbers allerhande natuurwerken uit: ze onderhouden openbaar groen zonder pesticiden, maaien hooiland, knotten wilgen, hoeden schapen – zo hebben we het concept van de stadsherder van Gent ontwikkeld -, bestrijden exotische planten en dieren en ga zo maar door. Het gaat om werken die arbeidsintensief en econo-misch niet rendabel zijn, maar de natuur en de maatschappij grote voordelen opleveren.”

Psychologische problemen

De mensen die voor Pro Natura werken, kampen met psycho-logische of sociale problemen of hebben een andere arbeids-handicap. Johan De Beule: “Ze kunnen niet mee met de hoge eisen van onze steeds complexere arbeidsmarkt. Door die men-sen een veilige werkomgeving aan te bieden, doorbreek je de neerwaartse spiraal van werkloosheid, armoede en isolement. Het project van groenjobs slaat op die manier twee vliegen in één klap: de natuur gaat erop vooruit en mensen die moeilijk werk vinden, krijgen een duurzame baan.”

“De ene na de andere velduil zoefde boven mijn hoofd toen ik deze zomer naar de kustpolders in de IJzervallei trok. Ongezien! Ook krioelde het van de muizen, tot onder mijn schuiltent toe. Deze velduil maakt zich klaar om op jacht te gaan: hij poetst zijn veren en stretcht alle ledematen voor hij zijn vleugels uitslaat.”

Fotograaf Yves Adams

© Y

ves

Ad

am

s

Om de velduil te spotten, moest je deze zomer in de polders voor onze kust zijn. In de graslanden van Lam-pernisse en de Waleweiden in Diksmuide broedden een twintigtal koppeltjes. Het was van 2005 geleden dat er nog velduilen in Vlaanderen hadden gebroed.

De velduil overwintert in onze contreien, maar trekt door-gaans naar Scandinavië of Midden- en Oost-Europa om te broeden. Maar afgelopen zomer voelden de roof-vogels zich ook bij ons thuis. Floris Verhaeghe van het Agentschap voor Natuur en Bos: “Dankzij de zachte win-ter was 2014 een bijzonder goed jaar voor muizen. En laat dat nu net de hoofdschotel zijn voor velduilen. Eens de jongen er zijn, vangen ze er wel tientallen per dag.”

Tractor Een rijkelijk menu is één ding, maar ook een ongerepte plek om in alle rust te broeden is cruciaal. Die vonden ze in de polders voor de kust, op de graslanden van land-bouwers. Floris Verhaeghe: “Om de nesten en jongen te beschermen, hebben we samengewerkt met de landbou-wers. Velduilen maken hun nest immers in hoog gras. Na twee weken verlaten de uilskuikens het nest en verstoppen zich kriskras in het gras. Zo hopen ze roofdieren te slim af te zijn. Wordt er op dat moment net gemaaid, dan be-staat het gevaar dat de jongen niet tijdig weg geraken. De landbouwers gingen akkoord om die stukken waar de velduil broedde, niet te maaien. Als extra veiligheidsmaat-regel liepen vrijwilligers voor de tractor uit, op zoek naar de uilskuikens. Stootten ze op jongen, dan werden die naar een veilige plek aan de rand van het perceel gebracht.”

Velduilen maken comeback

180216-Spoorzoeker-Winter2014.indd 4 09/12/14 10:38

Spoorzoeker winter 2014 | 5

90 beschermde soorten vinden veilige haven in AntwerpenIn de Antwerpse haven leven niet minder dan 90 beschermde dier- en plantensoorten. Zo broedt de zwartkopmeeuw er, vind je er de grootste populatie rugstreeppadden van Vlaan-deren en groeit er ook de uiterst zeldzame groenknolorchis.

Natuurfotografen eren Spoorzoeker In je handen hou je de laatste Spoorzoeker, waarin indrukwekkende beelden uit onze natuur stee-vast een prominente plaats kregen. Deze ultieme kans om de natuur op een voetstuk te zetten, grijpen we vanzelfsprekend met beide handen. We klopten aan bij alle fotografen die het pagina-brede middenkatern de voorbije acht jaar met een onweerstaanbaar natuurbeeld hebben gevuld. De vraag: ‘Wat is de mooiste foto die je ooit in een natuurgebied van het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB) gemaakt hebt?’ Het resultaat is een unieke collectie van betoverende natuurbeelden. Die pareltjes vormen de rode draad door deze allerlaatste editie. Kijk en geniet!

Maar hoe kunnen die beschermde en bedreigde soorten overleven in het economische hart van Vlaanderen? Dat legt het Soortenbeschermingsprogramma (SBP) Antwerpse Haven vast. Het SBP beschrijft op welke plekken in de ha-ven de beschermde dieren en planten ook in de toekomst kunnen broeden, groeien en zich voorplanten. Uit de 90 beschermde soorten werden 14 ‘paraplusoorten’ geselec-teerd. Maatregelen voor die soorten komen ook de instand-houding van de overige 76 ten goede. Ze liften als het ware mee met de paraplusoorten.

Door de natuur buiten de bedrijventerreinen meer kansen te geven, ontstaat een robuust netwerk van havennatuur. Dankzij die versterking kan de natuur op de bedrijventerrei-nen langzaam verdwijnen en kunnen bedrijven hun geplan-de activiteiten laten doorgaan. Daarvoor kunnen ze bij het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB) een afwijking op het Soortenbesluit aanvragen. Het SBP Antwerpse Haven zorgt dus niet alleen voor een betere bescherming van de natuur, maar biedt ook meer rechtszekerheid aan bedrijven.

(i) www.natuurenbos.be/SBPAntwerpsehaven

NAT

UUR FOTOGRAFEN

IN BEELD

© F

ran

ço

is V

an

Ba

uw

el

© W

ou

ter P

att

yn

Deze foto zat al geruime tijd in mijn hoofd, maar het duurde jaren voor het licht en de weersom-standigheden precies goed zaten om in beeld te brengen hoe sprook-jesachtig en betoverend het Hallerbos wel is. Die ochtend hing er een dichte nevel in het bos. Toen die optrok en het zonlicht door het blader-dek priemde, drukte ik af. Mijn engelengeduld was eindelijk beloond.

www.naturalight.be

WOUTER PATTYN

Sprookje

180216-Spoorzoeker-Winter2014.indd 5 09/12/14 10:38

6 | Spoorzoeker winter 2014

Licht op groen

De insiderverhalen van de boswachterDe boswachter: hij kent de natuur als zijn broekzak, weet waar je kans maakt om een buizerd te zien overvliegen en vertelt je waar je moet zijn om de zonsondergang in volle glorie te bewonderen. Duik mee in de insiderverhalen van vijf boswachters.

© F

ran

k D

elb

ec

qu

e

180216-Spoorzoeker-Winter2014.indd 6 09/12/14 10:38

Spoorzoeker winter 2014 | 7

De insiderverhalen van de boswachter

“Nieuwe natuur: het kan!”

Joris Goossens, boswachter tussen Temse en Stekene

“Ik ben boswachter in meerdere natuurgebieden tussen Temse en Stekene. Het grootste en bekendste is zonder twijfel het Stropersbos in Stekene. Vijf jaar geleden heeft het Agentschap voor Natuur en Bos daar een stuk landbouwgrond aangekocht. De natuur mocht er haar ding doen en het resultaat is nu al ver-bluffend: er schoot spontaan een jong berken- en wilgenbos op. Sommige stukken bleven open en om dat zo te houden hebben we een begrazingsblok ingericht: daar houden konikpaarden en gallowayrunderen het gras en de struiken kort.”

“Ik hou van dit kersverse stukje natuur. Waar vroeger aan inten-sieve akkerbouw werd gedaan, kan je nu met wat geluk reeën spotten, of een roofvogel zien overvliegen. Dit jonge loofbos is het levende bewijs dat meer natuur binnen handbereik ligt.”

“Er loopt een wandelpad door het gebied, maar bezoekers mo-gen in dit stukje struinnatuur de paden verlaten en hun eigen weg volgen. In september hebben we bovendien een bivakzone inge-richt. De eerste kampeerders waren laaiend enthousiast.”

(i) www.natuurenbos.be/stropersbos

© F

ran

k D

elb

ec

qu

e

© E

lisa

be

th V

erw

ae

stB

ES

T OF SPOO

RZOEKER *

“Op een ochtend begin april trok ik voor dag en dauw naar Flaesheide in de Noorderkempen. Ik installeerde me in een tentje aan de oever en wachtte zonder een vin te verroeren het gouden licht van de eerste zon-nestralen af. Elk jaar komen geoorde futen naar Flaesheide om op adem te komen na hun afmattende trektocht uit Afrika. Hier begint hun spel van verleiding. Die spanning zie je ook duidelijk op de foto. De voorste fuut is duidelijk verwoed aan het trap-pelen, opgejaagd door haar achtervolger.”

www.davidverdonck.be

DAVID VERDONCK

Passionele achtervolging NAT

UUR FOTOGRAFEN

IN BEELD

© D

avi

d V

erd

on

ck

180216-Spoorzoeker-Winter2014.indd 7 09/12/14 10:38

8 | Spoorzoeker winter 2014

Licht op groen

© E

lisa

be

th V

erw

ae

st

“Van zwemvijver met springplank tot poel vol leven”

Bart Hoeymans, boswachter Turnhoutse Kempen

“De Elsakker in Hoogstraten is een natuurgebied dat me na aan het hart ligt. Vooral van de voortdurende afwisseling tus-sen bos, graslanden, heide en venen krijg ik nooit genoeg. Ik kom er in elk seizoen graag, maar in de winter, als het ge-sneeuwd heeft en de rijp aanvriest, is het gebied betoveren-der dan ooit.”

“In de zomer is de Elsakker dan weer een paradijs voor nacht-vlinders. Liefst 475 soorten hebben we hier al gespot, waar-onder zeldzame exemplaren als de zwarte witvleugeluil. Die nachtvlinder voelt zich enkel thuis in uitgestrekte heidegebie-den met bosovergangen.”

“Ik blijf het gebied keer op keer herontdekken. Een tijd gele-den gidste ik een groep mensen op leeftijd door de Elsakker. Zij vertelden me enkele bijzondere wetenswaardigheden: het wandelpad door het gebied is bijvoorbeeld verhard met de brokstukken van de kerktoren van Hoogstraten. In de Tweede Wereldoorlog hadden de Duitsers die opgeblazen. Van een diepe poel met schuine wand vroeg ik me al jaren af hoe die was ontstaan. Zij wisten me te vertellen dat de vroegere groot-grondbezitter op die plek meer dan vijftig jaar geleden een zwemvijver met springplank had laten aanleggen. Die uitwisse-ling met bezoekers is enorm verrijkend.”

“Deze foto van de ronde zon-nedauw heb ik vorige zomer in het Vloethemveld in Zedelgem gemaakt. Dit vleesetende plantje overleeft op arme gronden omdat het zijn dieet aanvult met insecten. Aan de toppen van zijn tentakels hangt een kleverig druppeltje – vandaar de naam zonnedauw. Insecten komen daar nietsvermoe-dend op af, maar blijven vastkle-ven. Op dat moment vouwt het blad van de zonnedauw zich rond het insect. In één zomer verteert de zonnedauw zo tot 2.000 insecten.”

ERWIN DEROUS

Carnivoor

“De Elsakker schurkt aan tegen de Nederlandse grens, waar nog eens 600 hectare natuur garant staat voor uren wandel-plezier. Het smokkelpad neemt je mee over de Strybeekse loop, die de grens vormt met onze noorderburen. Dat pad loopt langs historische smokkelroutes en –brugjes, heel avontuurlijk!” “Tot aan het einde van de 19de eeuw was de Elsakker een uitgestrekt heidegebied. De toenmalige eigenaar liet massaal naaldbomen aanplanten voor de mijnbouw. Tegen 1950 was de Elsakker een groot naaldbos. Nu vormen we het langzaam om tot een gemengd bos met veel inheemse bomen.”

(i) www.natuurenbos.be/elsakker

NAT

UUR FOTOGRAFEN

IN BEELD

© E

lisa

be

th V

erw

ae

st

© E

rwin

De

rou

s

180216-Spoorzoeker-Winter2014.indd 8 09/12/14 10:38

Spoorzoeker winter 2014 | 9

© E

lisa

be

th V

erw

ae

st

“Een ree botste in volle vaart tegen mij aan”

Frank Delbecque, boswachter Noordoost-Hageland

“Ik ben boswachter in verschillende natuurgebieden in Noordoost-Hageland, maar mijn favoriet is zonder twijfel het Walenbos. Als ik vrienden of familie over de vloer krijg, neem ik hen mee voor een wandeling. Niet alleen omdat ik er vlakbij woon, maar vooral omdat ik hou van de variatie van het gebied: het ene moment loop je door een nat moe-rasbos met wildernisallures, een kleurig orchideeënveld of een statig eikenbos, even later doorkruis je droge heide of een tapijt van voorjaarsbloeiers.”

“Aan die afwisseling tussen bos en open landschap werken we al enkele jaren. Door de bosranden te kappen of plek-ken open te maken komt er meer licht in het bos. Het effect zien we nu al: in de zomer fladderen er opvallend meer zeldzame bosvlinders als de kleine ijs-vogelvlinder en de keizersmantel rond. Nieuwe soorten die opduiken, dat is onbetaalbaar. Het doet deugd om te merken dat ons werk vruchten afwerpt en de natuur vooruithelpt.”

“In het uitgestrekte Walenbos kun je uren genieten van het afwisselende land-schap. De rust en de grote biodiversiteit maken het gebied geliefd bij natuur-liefhebbers. Zij weten dat ze best stevig schoeisel aantrekken om de natte delen te trotseren.”

“Die keer dat een opgeschrikte ree in volle vaart tegen mij aan botste en tus-sen mijn benen door wegvluchtte, zal ik niet snel vergeten. Zo zie je maar, het beroep van boswachter houdt onver-wachte wendingen en risico’s in.”

(i) www.natuurenbos.be/walenbos

© X

xx

© F

ran

k D

elb

ec

qu

e

180216-Spoorzoeker-Winter2014.indd 9 09/12/14 10:38

10 | Spoorzoeker winter 2014

“Het landschap is nog hetzelfde als in de veertiende eeuw”

Geert Coninx, boswachter in Lummen en Halen

“De Sint-Jansberg in Zelem vind ik een buitengewoon krachtige plek. In 1329 bouwden kartuizerpaters boven op de berg een klooster. Sindsdien is het landschap vrijwel ongewijzigd gebleven. Uit die tijd dateren ook de ijzer-zandsteengroeves. Tot vandaag zie je daar in het bos van Sint-Jansberg de sporen van: de uitgegraven kuilen en de routes waarlangs de stenen naar de Demer vervoerd werden. Leuk om te weten: de Begijnhofkerk van Diest is opgetrokken uit stenen uit die groeves.”“Het glooiende landschap maakt dit natuurgebied zo adembenemend mooi. Vooral ’s avonds, bij zonsondergang, is het uitzicht onbetaalbaar. De horizon reikt dan tot in Tessenderlo. In de laaggelegen delen liggen het Rotbroek en het Gorenbroek. Die bestaan uit natte graslanden, rietland en kleine vijvers. Daar broedde vorig jaar de enige watersnip van de bene-denloop van de Vallei van de Zwarte Beek. Ik heb hier trouwens nog meer zeldzame en indrukwekkende vogels gespot: sprinkhaanzanger, blauwborst, bosrietzanger, sperwer, buizerd, ijsvogel, rode wouw, ransuil ...”

“In het gebied leven ook veel reeën. Ik heb al meerdere keren een reekalfje midden op het wandelpad aangetroffen. Daar zat het op zijn dooie gemak. Het toont hoe rustig dit gebied is.”

“Vanaf de Sint-Jansberg start een bewegwijzerde wandelroute van onge-veer vijf kilometer. Die wandeling loopt via het bos van Sint-Jansberg naar het Rotbroek. In de toekomst willen we het gebied via een voetgangersbrug ook met het aanpalende Webbekomsbroek in Vlaams-Brabant verbinden.”

(i) www.natuurenbos.be/sintjansberg

“Ik ken het Hallerbos als mijn broekzak. Het is betoverend mooi, maar die natuurpracht is niet gemakkelijk in beeld te brengen. Een bos is één en al chaos en gezien door een lens valt het resultaat snel tegen. Die dag liep ik er al van ’s ochtends vroeg rond. Maar het duurt even voor de zon voldoende kracht heeft om door de bladeren heen te schijnen. De varen die parmantig boven de bloemenzee uittorent, trok mijn blik. De foto toont een klein detail van het Hallerbos, maar tegelijk zie je alles wat het bos in het voorjaar zo onweerstaanbaar maakt.”

BART HEIRWEG

Toverbosi www.bartheirweg.com

Licht op groen

NAT

UUR FOTOGRAFEN

IN BEELD

© A

NB

© A

NB

© B

art

He

irwe

g

180216-Spoorzoeker-Winter2014.indd 10 09/12/14 10:38

Spoorzoeker winter 2014 | 11

“Het Orveytbos in Zwevegem vind ik het mooiste natuurgebied in mijn regio. Het is heel gevarieerd: je wandelt van bos naar grasland met shetlandpony’s en langs poelen waarin de kamsalaman-der rondzwemt. Die poelen zijn ontstaan bij het uitgraven van het kanaal Bossuit-Kortrijk. Na het uitgraven van de klei bleef een arme kalkgrond achter. Daar groeit en bloeit nu een schraal kalkgras-land, met tal van zeldzame orchideeën. Voor West-Vlaanderen is dat uniek, want die komen elders in de provincie nauwelijks voor.”

“In mei en juni vind ik het gebied op zijn mooist. Dan staan de graslanden in volle bloei en is het hier een grote bloemenweide. Dan hoor je ’s morgens vroeg ook de zomertortels koeren. In de zomer broeden die hier in de struwelen, voor ze naar Afrika trekken om te over-winteren.”

“Die keer dat een hazelworm vlak voor mijn voeten het pad overstak, dat was een magisch moment. Die hagedis zonder poten was hier al jaren niet meer gezien.”

“Al die bijzondere soorten maken het Orveytbos kwetsbaar. Daarom kun je er enkel wandelen. Er loopt een Groot Routepad door het gebied en ook een lusvormige wandeling. In het begra-zingsblok mag je van september tot maart vrij rondlopen. Voor kinderen zijn de waterschildpadden leuk. Die lig-gen vaak te zonnen op de waterlelies van het oude kanaal aan het ophaal-brugje.”

(i) www.natuurenbos.be/orveytbos

“Atypisch hoekje West-Vlaanderen”Yvan Desseyn,

boswachter regio Brugge-Leiestreek

© A

NB

© A

NB

180216-Spoorzoeker-Winter2014.indd 11 09/12/14 10:38

12 | Spoorzoeker winter 2014

Ruik, hoor, voel, zie enproef de natuurin heel Vlaanderen

Natuurbeleving

Een concert bijwonen, je tent opslaan, een schat zoeken, vlinders spotten … In heel Vlaanderen kun je de natuur op 1001 manieren beleven. Het Agentschap voor Natuur en Bos heet iedereen welkom en zet haar gebieden wagenwijd open. Afspraak in de natuur?

Karin

Va

n d

er M

ole

n ©

Pa

t V

an

Bo

ec

ke

180216-Spoorzoeker-Winter2014.indd 12 09/12/14 10:38

Spoorzoeker winter 2014 | 13

“Een bevriende bos-wachter had me getipt dat een hermelijn via een gat in de buiten-muur zijn woning was binnengedrongen. Ik heb toen wat verderop een schuiltent opge-zet. 36 dagen lang verstopte ik me daar, camera in de aanslag. Het resultaat is een boeiende fotoreeks die het leven van de hermelijn toont. Op dit beeld sleurt zij een jonge kauw het nest in als hapje voor haar jongen. Het leverde me een prijs op tijdens het Franse Natuurfo-tofestival in Montier-en-Der.”

LUDO GOOSSENS

Fotogeniek roofdieri www.ludogoossens.be

Bezoekers met volle teugen laten ge-nieten van de mooiste plekjes in onze natuur, voor het Agentschap voor Na-tuur en Bos (ANB) is dat al jaren een prioriteit. Yves Decuypere van het ANB: “Het behoud, de bescherming en het beheer van de Vlaamse natuur kost heel wat geld. Dat alle Vlamingen mee kunnen genieten van die prachtige gebieden, vinden we niet meer dan normaal. Overal in Vlaanderen willen we mensen een warm onthaal geven in onze natuur.”

Om bezoekers in alle comfort te ont-vangen, is hard gewerkt om de natuur kwaliteitsvol in te richten. Via wandel-, fiets- en ruiterpaden trekken bezoekers eropuit, op infoborden en in folders leren ze iets bij over de geschiedenis en de bewoners van het gebied, verscho-len achter kijkwanden slaan ze vogels gade … Dat zijn, zeg maar, de ‘tradi-tionele onthaalfaciliteiten’. De laatste jaren komen daar ook nieuwe manie-ren bij om de natuur te ontdekken.

Natuur voor kunstminnaarsYves Decuypere: “We hebben laten onderzoeken wie er naar onze gebieden komt. Daaruit blijkt dat je de bezoekers

grosso modo kunt opsplitsen in twee groepen: de natuurliefhebber die onze domeinen bewust aandoet om van de natuur te genieten en de recreant die de natuur opzoekt als decor voor zijn hobby of sport. Door andere manieren van natuurbeleving aan te bieden, willen we steeds meer nieuwe doelgroepen aanspreken: kinderen en hun ouders, rolstoelgebruikers, cultuur- en kunstmin-naars. Daarom hebben we de afgelopen jaren samengewerkt met tal van partners: Toerisme Vlaanderen, Bloso, de regionale landschappen, de provincies, het Agent-schap Onroerend Erfgoed … Het is pas door mensen van de natuur te laten proeven dat je respect en waardering afdwingt. Op die manier willen we het draagvlak voor natuur verhogen.”

Meer bezoekers, kan onze natuur dat wel aan? “Vanzelfsprekend blijft onze hoofdbekommernis de zorg voor broze ecosystemen en planten en dieren”, benadrukt Yves Decuypere. “Maar daar-binnen zoeken we naar manieren om de natuur dichter bij de mensen te brengen. We gaan daarbij te werk volgens een slim zoneringssysteem: de bezoekers komen de natuur binnen via goed bereikbare onthaalpoorten met tal van faciliteiten. In en rond die poorten vindt de bezoe-ker duidelijk gemarkeerde en goed on-derhouden wandelpaden, een hapje en een drankje, rustbanken, picknick-tafels … Die comfortabele startplekken vangen de grootste bezoekersstroom op. Zo beschermen ze de kwetsbare delen van het woud.”

NAT

UUR FOTOGRAFEN

IN BEELD

© P

atr

ick

Olij

slag

ers

© L

ud

o G

oo

sse

ns

Karin

Va

n d

er M

ole

n ©

Pa

t V

an

Bo

ec

ke

180216-Spoorzoeker-Winter2014.indd 13 09/12/14 10:38

14 | Spoorzoeker winter 2014

Natuurbeleving

Mini-Nationaal ParkHet verharde zandloperpad, dat is het Nationaal Park Hoge Kempen in het klein. Op anderhalve kilometer krijgen bezoekers er alle hoogtepunten van het Nationaal Park te zien. Ideaal voor rolstoelgebruikers, mensen die niet goed te been zijn en gezinnen met kleine kinderen. Onderweg is er van alles te beleven: verscholen achter de kijkwand watervogels in het ven bespieden, slalommen tussen keien (hét symbool van het Nationaal Park), ruiken en voelen aan typische planten uit het park, over de houten planken van het vlonderpad tot vlak bij het water van het ven rollen. Een grote zandduin en speelwater zorgen voor extra beleving voor kinderen. Het zandloperpad vertrekt vanuit de toe-gangspoort Mechelse Heide in Maasmechelen, waar be-zoekers hun wagen kunnen achterlaten. Na afloop wacht een verfrissend glaasje in café Het Salamanderke.

i www.visitnationaalpark.be

i www.natuurenbos.be/nphk

Zandloperpad Nationaal Park Hoge KempenLimburg

Kinderen boven in Bosland Een mysterieus sprookjesbos, op-windende schatzoektochten, een ontdekkingsroute langs alle bewoners van het bos, de grootste zandbak van het land: voor kinderen is Bosland een onvergetelijke ervaring. Sinds dit najaar kun je al dat moois ook van-uit vogelperspectief bewonderen, want in de Sahara in Lommel staat een nieuwe uitkijktoren van 30 meter hoog. Die biedt je een prachtig uit-zicht over het omliggende landschap.

i www.bosland.be

BoslandLimburg

Kabouters onthullen geheimen van het bos Kriebelbeestjes zoeken, bosliedjes zin-gen, luisteren naar de geluiden van het bos: op het Kabouterpad Pinnemuts in het Drongengoed in Ursel beleven kleu-ters en kinderen van het eerste en twee-de leerjaar het bos vanop de eerste rij. In een lus rond de Drongengoedhoeve leren ze het bos al doende kennen. De boswachters, bosarbeiders en kleuterjuf-fen van alle scholen in Knesselare en Ursel werkten mee om er voor de jong-sten een onvergetelijke boservaring van te maken.

i www.natuurenbos.be/drongengoed

Kabouterpad Pinnemuts UrselOost-Vlaanderen

© A

NB

© J

oh

an

Ag

ten

© G

riet

Buys

e

180216-Spoorzoeker-Winter2014.indd 14 09/12/14 10:38

Spoorzoeker winter 2014 | 15

In heel Vlaanderen

In Flanders FieldsHoe de oorlog beter herdenken dan door Flanders Fields om te toveren in wiegende klaproosakkers? De klaproos is het symbool voor de dood in oorlogs-tijden, maar tegelijk wijst hij ons op de veerkracht van de natuur in tijden van oorlog. In 2014 kon je er al even van proeven, maar in 2015 ontdek je van de kust tot in Voeren zowat 50 hectare ak-kers met poppies, die het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB) zal inzaaien. De komende jaren zaaien ook gemeen-ten en provincies hun eigen klaproosak-kers in. Je kan ze vanaf deze zomer per fiets ontdekken, via een van de pop-piesfietsroutes die het ANB uittekent.

i www.natuurenbos.be/grooteoorlog

“Deze foto heb ik tijdens de barre winter van 2013 ge-maakt. Het moeras van het Groot Rietveld in Zwijndrecht was bevroren. Baardman-netjes zijn heel zeldzaam, maar gelukkig niet schuw. Zo kon ik dit koppeltje tot op enkele meters naderen. Het mannetje zit bovenaan, het vrouwtje pikt daaronder zaadjes uit de rietstengel. Ik ben heel blij met dit beeld. De zachte kleuren van de fraaie zangvogels worden weerspiegeld in het blauw van de hemel en het brons van het riet.”

MARC SLOOTMAEKERS

Barre winter

NAT

UUR FOTOGRAFEN

IN BEELD

© M

arc

Slo

otm

ae

kers

© G

riet

Buys

e

180216-Spoorzoeker-Winter2014.indd 15 09/12/14 10:38

16 | Spoorzoeker winter 2014

Natuurbeleving

Van kunst naar natuur en weer terugCultuur en natuur, zijn dat niet elkaars tegenpolen? Niets was minder waar voor het belevingsparcours In Between. Dat artistieke traject zocht in de herfst van vorig jaar de ongerepte natuur en de museumzalen op van het Kasteel en Park van Gaasbeek, de Museumtuin en het Domein van Groenenberg. Kunstenaars als Joseph Beuys, Carl De Keyzer, Edouardo Chillida, Rebecca Horn en vele anderen gingen er een gesmaakte dialoog aan met de natuur. Vandaag blijven de parken van Groenenberg en Gaasbeek in al hun glorie een bezoek waard, al heb-ben de meeste kunstwerken ondertussen andere oorden opgezocht. Verscholen tussen de bomen wacht het werk Stop Motion van Karin van der Molen er de kunstminnende natuurliefhebber wel nog op.

i www.natuurenbos.be/gaasbeek

i www.natuurenbos.be/museumtuingaasbeek

Domein van GaasbeekVlaams-Brabant

Kasteel en domein RyckeveldeWest-Vlaanderen

Prinselijke ontvangst voor kinderen, honden en rolstoelgebruikersOp de grens van Brugge, Damme en Beernem ligt 150 hectare bos, heide en stuifzand met pal daarin een statig kasteel: domein Ryckevelde. In dit stukje natuur zal niemand zich vervelen: de jongsten rollebollen van de speelduin en spelen tikkertje in het speelbos, via een avon-tuurlijk wandelpad snuif je de natuur van dicht-bij op, honden rennen en spetteren erop los in de hondenzone en de poel, mountainbikers en ruiters leveren stevig kuitwerk op een eigen pad en in de heemtuin spijker je je kennis over plan-ten en landschappen bij. Die tuin is ook voor rolstoelgebruikers en slechtzienden toegankelijk, net als het nieuwe pad voor mindervaliden.

i www.natuurenbos.be/ryckevelde

Onthaalzone De Speelberg in Meerdaalwoud Vlaams-Brabant

Ribbetjes of een rundsbrochette?Het magistrale Meerdaalwoud ontdek-ken in een rolstoel of buggy, achteraf gezellig bbq’en met vrienden en voor wie daarna nog honger heeft naar avontuur je tent opslaan in de bivak-zone: in onthaalzone De Speelberg kan het allemaal. Fietsers, kinderen, rolstoel-gebruikers, hondenliefhebbers, iedereen kan hier de natuur op zijn tempo en volgens zijn interesses ontdekken. Door bezoekers hier alle comfort en facilitei-ten op een presenteerblaadje aan te reiken, blijft het rustig in de kwetsbare delen van het woud.

i www.meerdaalwoud.be

© M

aa

rte

n S

tue

r

© R

eg

ine

Va

na

llem

ee

rsc

To

m L

inst

er

180216-Spoorzoeker-Winter2014.indd 16 09/12/14 10:38

Spoorzoeker winter 2014 | 17

Speelberg De KosmosWest-Vlaanderen

Theater in de natuurIn het midden van de natuur en met zicht op het glooiende landschap van het West-Vlaamse Heuvelland genieten van een concert of toneel: dat kan in het indrukwekkende amfi-theater van Speelberg De Kosmos in Westouter. Iedereen kan een aanvraag indienen om hier een optreden te geven.Ook voor de jongsten is De Kosmos een festijn in openlucht: tot voor kort lag hier een verval-len openluchtzwembad, nu kunnen kinderen al hun energie en creativiteit kwijt in het speelbos, op de speelweide of op de houten speeltoe-stellen en glijbanen op de speelheuvel. In de overdekte picknickruimte geniet je bij regen of zon van een hapje en een drankje.

i www.natuurenbos.be/speelbergkosmos

Tijdreis naar WOI10 kilometer loopgraven en 400 bunkers: in volle oorlogstijd legde het Duitse leger ten noorden van Antwerpen een grootscheepse verdedigingslinie aan. Die moest hen bescher-men tegen een aanval van de geallieerden vanuit Nederland. Dat stukje geschiedenis lag lang in de vergeethoek. Maar sinds dit najaar kun je een deel van die loopgraven en bunkers zelf ontdekken. Via het loopgravenpad leer je alles over de geschiedenis van het Mastenbos in Kapellen en de natuur die zich hier na de Eerste Wereldoorlog heeft ontwikkeld. Reserveer je bezoek aan het loopgravenpad via [email protected] en vermeld of je een gids wenst en of het om een groep scho-lieren of volwassenen gaat.

i www.natuurenbos.be/loopgravenpad

Loopgravenpad in MastenbosAntwerpen

Otter- en bevereiland in het BroekAntwerpen

Bouwen als een bever, ravotten als een otterWater oppompen, met takken de be-ver helpen om zijn dam te verstevigen, de zandspeelberg opklauteren: op het otter- en bevereiland in het Broek in Willebroek vinden kinderen alle ingre-diënten om spelenderwijs kennis te maken met de otter en de bever, die zich sinds kort opnieuw thuis voelen in onze natuur. In het onthaalcentrum leren ze die bouwvakkers en speelvogels van dichtbij kennen. En op de pick-nickbanken kan het hele gezin midden in de natuur op adem komen.

i www.natuurenbos.be/blaasveldbroek

© A

n W

ou

ters

© E

rik M

alfa

it©

An

Wo

ute

rs

180216-Spoorzoeker-Winter2014.indd 17 09/12/14 10:39

18 | Spoorzoeker winter 2014

Eindejaarsvraagjes

De ultieme eindejaarsvraagjes

De beleidskeuze om helemaal te gaan voor meer en betere natuur in het Europese Natura 2000-netwerk. Maar ook: dat de roep van de bevolking om meer na-tuur op wandelafstand almaar luider klinkt. En de uitdaging om beide met mekaar te verzoenen.

Het inzicht bij beleids- en opiniemakers dat investe-ren in natuur een slimme investering is die zich op langere termijn dubbel en dik terugverdient. Natuur een plaats geven in nieuwe investeringen heeft een belangrijke maatschappelijke meer-waarde.

Spoorzoeker is een heel fris tijdschrift. Het is helder en informatief, maar tegelijk ook verrassend en inspirerend voor al wie (privé of professioneel) betrokken is bij natuur in Vlaanderen.

Doe zo verder! Blijf ruimte bieden aan vernieu-wende projecten, aan lokale succesverhalen over inspirerende samen-werkingen en aan stuk-ken die mensen warm maken om de natuur te gaan beleven.

Chris Steenwegen, algemeen directeur Natuurpunt

Voor de jachtsector is de nieuwe jachtwetgeving ongetwijfeld de belang-rijkste evolutie. Sinds 1 juli 2014 zijn de aan-gepaste jachtbesluiten van kracht. Hoewel de wetgeving op heel wat vlakken een verbetering is, merken we dat de wettelijk verplichte admi-nistratie er niet eenvoudi-ger op geworden is.

Een verbetering van de natuurkwaliteit en de biodiversiteit. Hiervoor moeten alle betrokken partijen zich blijven inzet-ten. Als jachtvereniging willen wij onze leden warm maken om kwali-teitsvolle biotopen aan te leggen en te beheren.

Spoorzoeker werd steeds gretig gelezen door de medewerkers van HVV. Het magazine licht op een eenvoudige manier natuurprojecten, -ten-densen en –weetjes toe. Dat het dat op een neu-trale en onbevooroor-deelde wijze doet, is de sterkte van Spoorzoeker.

De opvolger moet toe-gankelijk zijn voor ieder-een en alle aspecten van natuurbeheer en natuurbeleid aan bod laten komen. De informa-tie moet aantrekkelijk zijn om te lezen en op een vlotte manier bij de bur-ger geraken.

Hubertusvereniging Vlaanderen

Dat het Vlaams Parle-ment op 23 april 2014 de Europese natuurdoelen, de Programmatische Aanpak Stikstof (PAS) en de wijzigingen aan het natuur-en bosdecreet goedkeurde. Die beslis-singen hebben een enorme impact op de landbouwsector, zowel ruimtelijk als via het ver-gunningenbeleid.

Boerenbond vraagt vol-doende budget om de regeringsbeslissing van 23 april 2014 correct, snel en in zijn geheel uit te voeren. Middelen voor natuur moeten dus priori-tair ingezet worden voor de Europese natuurdoe-len, inclusief voldoende budget voor flankerende maatregelen.

Spoorzoeker brengt het natuurbeleid op een bevattelijke manier over naar de burger via con-crete voorbeelden en gebeurtenissen op het terrein. Er wordt echter steeds gefocust op posi-tieve verhalen terwijl het natuurbeleid in Vlaande-ren ook negatieve gevol-gen heeft voor econo-mische sectoren zoals de landbouwsector.

Dat die ook de minder ‘leuke’ gevolgen van het natuurbeleid brengt. Denk maar aan het com-pensatieverhaal bij de haven van Antwerpen of de inname van land-bouwgrond voor natuur in het Sigmaplan.

Piet Vanthemsche, voorzitter Boerenbond

Dankzij de aanhoudende inspanningen en inves-teringen op gebied van waterzuivering zit er de laatste jaren opnieuw meer leven in onze water-lopen. Ook de hengelaars keren in steeds grotere aantallen terug. Dat leert de jaar na jaar stijgende verkoop van visverloven. Ook de jeugd loopt warm voor de hengelsport. Na Parijs steekt streetfishing, hengelen in steden met rivieren, nu ook in Vlaamse steden de kop op.

‘Meer natuur voor meer mensen’ moet de drijf-veer zijn in het beheer en het beleid. De natuur moet voor meer mensen toegankelijk worden. De vissers aan de water-kant zijn daarbij trouwe bondgenoten. Hun aan-wezigheid toont dat het goed gaat met het leven onder water en aan de waterkant.

Spoorzoeker is een prachtige gids voor kinderen, wandelaars, valide en andersvalide medemensen maar ook voor kampeerders en na-tuurkenners. Spoorzoeker heeft de ogen van veel mensen geopend voor de grote diversiteit in de Vlaamse natuur.

Dat hij nog meer mensen op een gemakkelijke en vlotte manier laat ken-nismaken met de natuur in de meest brede zin van het woord. Dat de nieuwe “Spoorzoeker” bijdraagt aan het inzicht dat een gezonde leef-omgeving onlosmakelijk verbonden is met zuiver water.

Jean Hendrix, waarnemend voorzitter Vlaamse Vereniging van Hengelsport Verbonden (V.V.H.V.)

1. Wat was voor de natuur de belangrijkste gebeurtenis of evolutie van het voorbije jaar?

2. Wat wens je de natuur toe voor de toekomst?

3. Wat vind/vond je van Spoorzoeker?

4. Wat wens je de op-volger van Spoorzoeker toe?

180216-Spoorzoeker-Winter2014.indd 18 09/12/14 10:39

Spoorzoeker winter 2014 | 19

“Op een schiereiland in het midden van de bin-nenhaven van Zeebrugge heeft zich een belangrijke kolonie sternen gevestigd. Die locatie in de haven is niet toegankelijk en dat maakt het gebied tot een van de hotspots voor zee-vogels aan de kust. Een hele dag heb ik de aan en af vliegende kokmeeuwen, dwergsternen en visdie-ven vanuit een hutje aan de rand van het gebied gadegeslagen. Tegen de avond verzachtte het licht en kreeg het spektakel een poëtische gloed. Voor mij is dat het paradijs op aarde, meer moet dat niet zijn.”

www.tomlinster.be

TOM LINSTER

Paradijs in Zeebrugge

De eerste Vlaamse Bos- en Houtbeurs, georganiseerd door de Limburgse Bosgroepen en de provincie Limburg. Het grote aantal bezoekers – meer dan 7.500 geïnteresseerden – toont dat de thema’s bos en hout leven. Dat draagvlak is ook voor de natuur heel belangrijk. Bezoe-kers konden op de beurs met eigen ogen zien dat een goed beheerd bos tal van economi-sche, ecologische en sociaal-recreatieve troeven heeft.

Ik wens de natuur in de toekomst veel maat-schappelijke aandacht toe. Onze maatschap-pij kan niet zonder groen, maar mensen lijken dat niet altijd te beseffen.

Spoorzoeker was voor mij een beetje de ‘goednieuwskrant’ van het Agentschap voor Natuur en Bos. Leuke artikels met mooie foto’s over interessante natuurprojecten.

Ik hoop dat de volgen-de publicatie door veel mensen in en buiten de sector gelezen zal worden.

An Pierson, coördinator Bosgroep Noordoost-Limburg

Dat de Vlaamse regering eind april 2014 de instandhoudings-doelstellingen voor de Europees beschermde soorten en leefge-bieden in het Natura 2000-net-werk goedkeurde. Zolang die niet vastlagen was de onzeker-heid voor iedereen die in of vlak bij die gebieden woont of werkt groot. Nu is er een duide-lijk referentie- en toetsingskader voor het afleveren van vergun-ningen. Een ondernemer zou in principe sneller moeten weten waar hij staat, wat kan en wat niet kan.

Een behoud of uitbrei-ding van de biodiversi-teit in de natuurgebie-den. Natuur en onder-nemen zijn in concrete situaties vaak een win-win. Denk maar aan campinguitbaters of recreatiebedrijven vlak bij natuurgebie-den en bossen, of aan maneges met achter-liggende ruiterpaden door bossen of natuur. Ook heel wat horeca-zaken zien de omlig-gende natuur als een bijkomende troef.

Een van de grootste troeven van Spoorzoe-ker was dat het men-sen uit het veld en uit uiteenlopende secto-ren en geledingen van de maatschappij aan het woord liet en zo de vinger aan de pols hield bij wat er leefde op het terrein.

Dat hij de baten van natuur aan een breed publiek toont en bijdraagt aan een breder maatschap-pelijk draagvlak voor natuurbehoud en meer biodiversiteit.

Piet Vanden Abeele, adviseur studiedienst Unizo

NAT

UUR FOTOGRAFEN

IN BEELD

© T

om

Lin

ste

r

180216-Spoorzoeker-Winter2014.indd 19 09/12/14 10:39

20 | Spoorzoeker winter 2014

Natura 2000 zet Vlaanderen in beweging

12 roerdompkoppels, dat is nodig om het voortbestaan van de iconische vogel in het Vijvergebied Midden-Limburg te garanderen. Het zijn zulke Europese natuurdoelen die particulieren, bedrijven, natuurverenigingen, landbouwers en lokale besturen straks vertalen naar concrete acties op het terrein. Er voor zorgen dat iedereen mee op de kar springt om de Europese natuurdoelen te realiseren, dat is de taak van programmacoördinator Natura 2000 Thomas Defoort van het Agentschap voor Natuur en Bos. “Het Natura 2000-netwerk van Europese natuurgebieden is het neusje van de zalm voor de biodiversiteit in Vlaanderen.”

Natura 2000

180216-Spoorzoeker-Winter2014.indd 20 09/12/14 10:39

Spoorzoeker winter 2014 | 21

Hoe belangrijk is Natura 2000 voor elk van ons?

Thomas Defoort: “Elke Europese lidstaat moet binnen zijn landsgrenzen de dieren, planten en habitats, die opgenomen zijn in de Europese Habitat- en Vogelrichtlijn, beschermen. Die beschermde natuur-gebieden vormen samen het Europese Natura 2000-netwerk. Natura 2000 is het neusje van de zalm voor de biodiversiteit in Vlaanderen. En biodiversiteit is de bes-te graadmeter voor hoe gezond onze leefomgeving is. Al die planten en dieren hebben een thuis, een ecosysteem no-dig om te leven. Die ecosystemen le-veren de maatschappij ook belangrijke diensten op: een groene omgeving om in te wandelen, te spelen of te sporten, zuiver water, bescherming tegen over-stromingen, bestuiving van gewassen, … Weinigen beseffen hoe waardevol en onmisbaar die ecosysteemdiensten zijn voor onze samenleving. Dankzij Natura 2000 beschermen en versterken we onze natuur nu in samenwerking met alle betrokkenen.”

Wat is de rol van programma-coördinator binnen het Natura 2000-verhaal?

“Mijn taak is om het Natura 2000-pro-gramma te coördineren. Dat moet er voor zorgen dat de Europese natuurdoe-len op het terrein gerealiseerd worden. Dat doe ik in tandem met mijn collega Griet Beckers en in overleg met alle partners en direct betrokkenen zoals natuurverenigingen, landbouwers, land-eigenaren, jagers, bosbeheerders en ondernemers.”

Waarom is die samenwerking zo belangrijk?

“We hebben alle betrokkenen van in het begin rond de tafel verzameld. Eerst om de Europese natuurdoelen vast te leg-gen, nu om te bepalen hoe we ze op het terrein gaan realiseren. Dat kan door een beter of ander beheer van bestaande natuur. Soms is de ontwikkeling van nieuwe natuur nodig, wat ten koste kan gaan van landbouw of andere econo-

mische activiteiten. We beseffen dat dat voor sommigen zeer moeilijk is. Door alle partijen nauw bij het overleg betrekken, kunnen we een oplossing uitwerken waar iedereen zich zo veel mogelijk in kan vinden.”

Wat zie jij als de grootste uitda-ging om de Europese natuurdoe-len te realiseren?

“De grootste uitdaging is net om alle betrokken partijen goed te laten samen-werken. Alleen via constructief overleg krijg je een draagvlak om de natuurdoe-len uit te voeren. We gaan daarbij uit van het principe dat de sterkste schouders de zwaarste lasten torsen: in Vlaanderen zijn dat het Agentschap voor Natuur en Bos en de natuurverenigingen. Maar dat zal niet volstaan om onze natuur afdoende te beschermen en de Europese natuur-doelen te bereiken. Daarom nodigen we iedereen uit om mee te helpen. Vroeger was natuurbeheer voorbehouden aan natuurverenigingen en bosbeheerders. Een wijziging van de regelgeving is in de

© B

ern

ard

Va

n E

leg

em

Natura 2000

“Vanop de grond oogt de Scheldevallei als een vlak gebied met weinig per-spectief. Maar zodra je erboven zweeft, openbaart zich de wilde natuur en de weg die de rivier zich erdoor gebaand heeft. Dit beeld van Ketenisseschor op de Linkeroever van de Schelde, pal in de haven van Antwerpen, heb ik vanuit een helikopter gemaakt. Dat stukje natuur behoort tot het Sigmaplan, dat overstromingsgebieden inricht om Vlaanderen tegen het wassende water te beschermen. Het project spreekt enorm tot mijn verbeelding. Binnen dit en twintig jaar ontvouwen zich hier echte natuurparels. Die evolutie wil ik op de voet volgen.”

YVES ADAMS

Helikopterzichti www.yvesadams.be

NAT

UUR FOTOGRAFEN

IN BEELD

© Y

ves

Ad

am

s

180216-Spoorzoeker-Winter2014.indd 21 09/12/14 10:39

22 | Spoorzoeker winter 2014

Natura 2000

maak, zodat iedereen binnenkort zijn eigen stukje natuur kan beheren en daar-voor subsidies krijgen, ook jagers, landei-genaars, boseigenaars, landbouwers, ….”

Hoe ver staat Natura 2000 vandaag?

“In nauw overleg met alle direct betrok-kenen werden de Europese natuurdoelen vastgelegd. Die moeten nu uitmonden in concrete maatregelen op het terrein. Vanaf januari 2015 gaan de belangheb-benden in elk Natura 2000-gebied rond de tafel zitten: landbouwers, natuur-verenigingen, gemeenten, provincies en andere betrokken overheden. In dat overlegplatform stellen ze samen het managementplan voor hun gebied op. Dat beschrijft welke habitats en soorten er beschermd en verbeterd moeten

worden en hoe dat stap voor stap moet gebeuren.”

Welke resultaten zien we nu al op het terrein?

“De voorbije twee jaar zijn in heel Vlaan-deren projecten in Natura 2000-gebied gerealiseerd (zie kaderstukken). Het Agentschap voor Natuur en Bos steunde bedrijven, particulieren, landbouwers en natuurverenigingen om op hun terrein maatregelen te nemen die Europees beschermde soorten ten goede komen. Het gaat om concrete projecten met snel resultaat: een boseigenaar die poe-len graaft voor de kamsalamander, een fabrikant van bouwmaterialen die eco-tunnels aanlegt, … Overal in Vlaanderen krijgt de natuur zo een duwtje in de rug.”

Boseigenaar graaft 3 poelen en bestrijdt exotenDries Claes beheert een kleine 50 hectare bos en weide in Wijgmaalbroek, een Natura 2000-gebied aan de Dijle ten noorden van Leuven. “Vanaf de jaren vijftig heeft mijn familie op verschillende percelen populieren aangeplant. In de jaren 90 hebben we die op meerdere hectaren aangevuld met inheem-se soorten waardoor we hier ondertussen een zeer divers bosgebied hebben.”

Om Europees beschermde soorten als de kamsalamander en habitats als gemengde bossen een handje te helpen, vroeg Dries Claes subsidies aan bij het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB). “Aan de zonnezijde van het gebied hebben we drie poelen gegraven. Al meteen het eerste jaar kwa-men daar tal van kikkers, kevers en ander leven op af. We hopen dat ook kamsalamanderpopulaties uit de buurt straks migreren naar dit gebied, mede dankzij de initiatieven van Natuurpunt.”

Ook de bestrijding van invasieve exoten hoorde bij het project in Wijgmaal-broek. “Aan de oever van de Dijle woekert de invasieve Japanse duizend-poot en in de bossen rukte de Amerikaanse vogelkers op”, licht Dries Claes toe. “We hebben die exoten zoveel mogelijk tot in de wortel bestreden met een klepelmaaier. In de plaats hebben we inheemse soorten geplant. Alleen de Japanse duizendknoop blijft moeilijk te bestrijden. Maar het succes van de overige maatregelen geeft ons de moed om ook hier door te zetten en te blijven werken aan dit fantastische natuurgebied.”

Coeck en Wienerberger leggen groenbuffer aan op hun bedrijven-terreinProducent van bouwmaterialen Wienerberger en Betonfabriek Coeck legden op het bedrijven-terrein in Niel een groenbuffer aan. Die verbindt de Rupel met het natuurgebied er vlak bij. Zo geraken Europees te bescher-men dieren zoals otter, bever en kamsalamander veilig van de rivier naar het vasteland en weer terug.

Catherine Coeck van Coeck: “Het Agentschap voor Natuur en Bos en de dienst leefmilieu van de provincie Antwerpen hebben ons met raad en daad bijge-staan bij de inrichting. Ze gaven concreet advies hoe we de groenbuffer moesten aanleggen zodat zo veel mogelijk dieren er gebruik van kunnen maken. Het resultaat mag er nu al zijn. De planten zijn veel sneller dan ik verwachtte opgeschoten.”

De aanleg van nieuwe natuur op het bedrijventerrein van Coeck en Wienerberger is een compenserende maatregel voor de aanleg van een nieuwe weg. Catherine Coeck: “In samenwer-king met de Provinciale Ontwik-kelingsmaatschappij (POM) en Wienerberger leggen we een ontsluitingsweg aan zodat het vrachtverkeer niet langer door het centrum van Niel moet rij-den. Ook hier beperken we de impact op de natuur: we leggen ecotunnels aan en er komt een vleermuisbunker.”

Kamsalamander

Check binnenkort de volledig vernieuwde website op www.natura2000.vlaanderen.be!

180216-Spoorzoeker-Winter2014.indd 22 09/12/14 10:39

Spoorzoeker winter 2014 | 23

© W

im D

en

ijs

Natura 2000

“Wij fotograferen vooral in het buiten-land, maar soms ook vlak bij huis, in de duinen van De Pan-ne. De grote groene sabelsprinkhaan hebben we daar al vaak gespot. Deze foto van een man-netje maakten we in de educatieve tuin van het bezoekers-centrum De Nachte-gaal. De sprinkhaan had net een kleine prooi gevangen en was die aan het oppeuzelen op een dood takje.”

JACKY & MARTINE LAUNOY

Peuzelwerki www.natuurinbeeld.be

NAT

UUR FOTOGRAFEN

IN BEELD

Natte natuur ontluikt in de poldersKluut, roerdomp, bruine kiekendief en tal van zeldzame weidevogels broeden in het poldercomplex, een Natura 2000-gebied dat loopt van Knokke-Heist tot De Haan. Het Algemeen Boerensyndicaat (ABS) legde er vorig jaar 4,5 are nat grasland en 3 are rietmoeras aan. Lieven Destoppeleire van ABS: “Met dit project willen we onze goede wil tonen: natuur creëren op landbouwgrond zonder dat de landbouw daaron-der lijdt, het is mogelijk. Bij veel landbouwers ligt dat gevoelig omdat ze vrezen dat de omringende gronden in waarde zullen dalen. Maar hoe sneller we de nodige gronden vinden voor de Europese natuurdoelen, hoe sneller er rechtszekerheid is voor elke landbouwer.”

Het ABS zat samen met de eigenaar van de grond, de landbouwer die er zijn runderen op laat grazen en de Vlaamse Landmaatschappij. “We kwamen overeen dat we de natte stukken van het perceel zou-den inrichten tot zilt grasland en rietmoeras rond een bestaande poel. Vandaag ligt die nieuwe natuur er en kijken we vol spanning uit welke vogels zich hier straks thuis zullen voelen.”

180216-Spoorzoeker-Winter2014.indd 23 09/12/14 10:39

24 | Spoorzoeker winter 2014

Natura 2000

“Ik werk als natuurarbei-der voor het Agentschap voor Natuur en Bos, onder meer in de Kalmthoutse heide en de Maatjes. Daar is deze foto van een watersnip gemaakt. Die zomer ging ik die schuwe vogels bijna dagelijks van dichtbij bewonderen. Na een paar dagen overwon-nen ze hun eerste schroom en kwamen ze op me af. Die dag had ik voor dag en dauw mijn wetsuit aangetrokken en me in de drijfhut verscholen. Muisstil ben ik bij een slapende watersnip gaan zitten, wachtend tot die wakker werd. Op het moment dat hij zijn kop oprichtte en en-kele seconden in het rond keek, heb ik afgedrukt. Even later vouwde hij zijn kop alweer in zijn veren-dek en dutte opnieuw in.”

FILIP VAN BOVEN

Moment!N

ATUU

R FOTOGRAFEN

IN BEELD

Kunst beschermt vleermuizenIn de voormalige mergel-groeve De Waterkuil in het Limburgse Vechmaal overwinteren zeldzame vleermuizen. Ook de inge-korven vleermuis, die elders in Vlaanderen niet meer voorkomt, zoekt er zijn toe-vlucht. An Digneffe van het Regionaal Landschap Has-pengouw en Voeren: “Al in de tijd van de Romeinen werden hier mergel en silex gewonnen. Dat ging door tot in 1835. Wat rest is een gangenstelsel van 300 kilometer en een thuis voor veel vleermuizen.”

Maar de Europees beschermde dieren werden in het verleden meermaals gestoord in hun winter-slaap. Bezoekers drongen de grotten binnen en stookten er vuurtjes of spoten graffiti. Om de dieren te beschermen, schakelden het Regionaal Land-schap Haspengouw en Voeren, de gemeente Heers en Natuurpunt de kunstenaar Frans Vandueren in. Hij ontwierp een fraaie afsluiting in staal voor de groeve. Vleermuizen vliegen de grotten binnen via de vleermuissilhouetten. “Door deze waardevolle plek op een kunstzinnige en ecologische manier in te richten, krijgen de grotten opnieuw de aandacht die ze verdienen”, aldus An Digneffe.

Bescherming tegen overstro-mingen en nieuwe natuur: 2 voor de prijs van 1Vennen, poelen en grachten: ze zitten niet alleen boor-devol leven, ze vangen ook overtollig water op. En aan bescherming tegen overstromingen had het dorpje Kleit bij Maldegem nood, want in de zomers van 2005 en 2006 overstroomde de dorpskern. Natuurpunt legde in het nabij gelegen natuurgebied Maldegemveld vijvers aan die het water moeten helpen bergen. Door de grachten te herprofileren, grond af te gra-ven en stuwen en dijkjes te plaatsen, wordt het water bij hevige regen langer opgehouden en blijven de woongebieden gespaard. Tim Struyve van Natuurpunt: “Dat is ook een opsteker voor de natuur. Waar het water wordt opgehouden, ontstaan natte graslanden en rietland. Die trekken nieuw leven aan: watersnip, vinpootsala-mander, libel-len. Via nieuwe wandelpaden kunnen ook bezoekers van al dat moois genieten.”

Watersnip

© F

ilip

Va

n B

ove

n

180216-Spoorzoeker-Winter2014.indd 24 09/12/14 10:39

Spoorzoeker winter 2014 | 25

Van brandweerman tot boomverzorger

Educatie

5.000 cursisten volgen jaarlijks een opleiding bij inverde, het forum voor groenexpertise. De natuurarbeider en de leidinggevende ingenieur, de boswachter en de brandweerman: allemaal scherpen ze hun vakmanschap aan en zorgen ze mee voor nog meer onweerstaanbare natuur.

5 cursisten spijkeren kennis over natuur bij

Van brandweerman tot boomverzorger, inverde leidt jaarlijks ongeveer 5.000 cursisten op. “Hun profielen zijn heel uiteenlopend: natuurarbeiders, inge-nieurs, boswachters, groenarbeiders, bosexploitanten, particulieren, leden van natuurverenigingen en boseige-naars”, vertelt Tom Embo van inverde. “Wat ze gemeenschappelijk hebben is de interesse voor natuur-, bos- en groenbeheer, of die nu professioneel ingegeven is of voortvloeit uit een per-soonlijke passie.”

Populairste cursus“De populairste cursus is zonder twijfel de opleiding tot Europees Tree Wor-ker”, weet Tom Embo. “Daar zitten de mensen echt op te wachten. Zodra we zo’n opleidingstraject tot profes-sioneel boomverzorger online zetten, is het binnen een paar uur volgeboekt.

Ook de opleiding tot boswachter wordt druk bezocht. Veel mensen volgen die cursus uit pure interesse. De vacatures voor boswachters zijn immers beperkt en heel gegeerd. De opleiding tot bos-wachter behandelt alle aspecten van natuurmanagement: je leert er over ecosystemen, over houtverkoop, maar ook hoe je moet omgaan met buurt-bewoners die geconfronteerd worden met ingrijpende werken in ‘hun’ na-tuur.”

Inverde biedt momenteel meer dan 230 opleidingen aan. Daarnaast kun-nen cursisten een cursus op maat van hun organisatie samenstellen. Tom Embo: “We zien dat daar steeds meer vraag naar is. Een andere recente tendens is de toenemende vraag naar attestering. Waar een certificaat van deelname vroeger volstond, vragen cursisten en werkgevers vandaag een

attest dat aantoont dat ze de kennis en vaardigheden verworven hebben. Daarom organiseren we nu steeds meer examens na afloop van de op-leiding. Inverde heeft mee aan de kar getrokken om alle cursussen op Euro-pees vlak te standaardiseren, zodat de attesten ook over de landsgrenzen heen erkend worden.”

40% efficiënterOok nieuw is de grotere wisselwerking tussen online leren en oefenen op het terrein. Op ecopedia.be kunnen cursis-ten zich vooraf inwerken in het onder-werp en hun kennis na afloop van de opleiding verwerken en opfrissen. Tom Embo: “Uit onderzoek blijkt dat de ef-ficiëntie van de cursus daardoor met 40 procent toeneemt. Daarom zetten we daar steeds meer op in.”

De opleidingen van inverde: de cijfers• 232 opleidingen• 5000 cursisten per jaar• 800 opleidingsdagen• 90% tevreden cursisten (Cebeo-label)

Over inverde:Inverde is het forum voor groenexpertise voor de overheid en de groene sector. Inverde organiseert op-leidingen en investeert in de natuurprojecten van het Agentschap voor Natuur en Bos en haar partners.

i www.inverde.be

© Y

ves

Ad

am

s

FILIP VAN BOVEN

Moment!

180216-Spoorzoeker-Winter2014.indd 25 09/12/14 10:39

26 | Spoorzoeker winter 2014

Educatie

“Veiligheid is in ons beroep de rode draad”“Belandt een boom door hevige rukwinden op een huis, de weg of een elektriciteitskabel, dan is het onze taak om die boom daar weg te halen. Tijdens de basisopleiding tot brand-weerman leren brandweerlui slechts summier hoe ze met een kettingzaag moeten omgaan. Daarom volgen alle 85 leden van ons korps bij inverde bijkomende cursussen om een ket-tingzaag efficiënt en veilig te leren hanteren. Dat gaat van eenvoudige handelingen zoals het doorzagen van gevallen takken of het vervangen van de ketting tot het vellen van bo-men die bijvoorbeeld op een woning dreigen te vallen. Daar-voor heb je heel wat kennis nodig: inzicht in hoe een boom omvalt, of dat hij kan splijten als hij vanbinnen vermolmd is.”

“De lessen bij inverde zijn heel praktijkgericht. Na het theoreti-sche luik ga je in het bos aan de slag en oefenen de cursisten op bomen in alle maten en vormen die in netelige situaties beland zijn. Daarbij gaat de grootste aandacht naar een vei-lig gebruik van de kettingzaag. Veiligheid is in ons beroep de rode draad. De voorbije twintig jaar hebben we fors geïnves-teerd in de opleiding en uitrusting van onze brandweerlieden. Als ze een kettingzaag gebruiken, dragen ze oorbescherming en een zaagbroek; die doet de ketting meteen stilvallen zo-dra hij in aanraking komt met de zaag. Dat we tot nog toe geen ongevallen hebben gehad bij het gebruik van de ket-tingzaag, toont dat die investeringen lonen.”

“Een haag scheer je best van boven naar onder”“Ik ben verantwoordelijk voor het openbaar groen in de regio Gent West. Als controleur begeleid ik vijf on-derhoudsploegen: ik coördineer de werken, zorg voor het juiste materieel en controleer of het onderhoud goed en efficiënt gedaan wordt.”

“Onze groenmedewerkers zijn dagelijks in de weer met de grasmaaier, haagschaar en bladblazer. Om die machines zo efficiënt en veilig mogelijk te gebruiken en te onderhouden, volgen alle nieuwkomers een opleiding bij inverde. Om precies te weten wat daarin aan bod komt, heb ik die opleiding onlangs ook mee gevolgd, net als de cursus elementaire plantenkennis. Van opleiding ben ik tuin- en landschapsarchitect en ik vind het belangrijk om de nieuwste trends in machines en planten op te volgen.”

“De lesgevers van inverde staan met één been in de praktijk en dat voel je. Ze hebben bakken praktische kennis en die delen ze met de cursisten. Een van hun tips die wij dagelijks toepassen is hoe je een haag scheert: dat doe je best van boven naar onder. Als je onderaan begint, is de kans groot dat de haag naar beneden toe versmalt. Voor een optimale lichtinval en groei is het net belangrijk dat de haag bovenaan het smalst is.”

“Tijdens de cursus had de lesgever ook het nieuwste materieel mee dat beschikbaar is op de markt. Vanuit zijn praktijkervaring lichtte hij de voor- en nadelen van de verschillende machines toe. Zodra een van onze machines aan vervanging toe is, kunnen we dankzij die gebruikservaring uit eerste hand een afgewogen keuze maken.”

© E

lisa

be

th V

erw

ae

st

© X

xx

Peter Hoebeke controleur groendienst

stad Gent

Philippe Claesbrandweerluitenant

Mechelen

180216-Spoorzoeker-Winter2014.indd 26 09/12/14 10:39

Spoorzoeker winter 2014 | 27

“Opleidingen weren cowboys uit onze stiel”“Ik ben zaakvoerder van Mils nv. Wij zijn gespecialiseerd in groen-zorg: boomverzorging, kappen of snoeien van bomen op moeilijke of gevaarlijke locaties, onderhoud en aanleg van tuinen ... Tot onze klanten horen het Koninklijk Domein van Laken, Plantentuin Meise, Universiteit van Leuven, Elia, het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB) en heel wat steden, gemeenten en particulieren.”

“De voltallige ploeg van Mils volgt geregeld opleidingen bij inverde. Enerzijds om op de hoogte te blijven, anderzijds omdat de overheid dat verplicht. Dat vind ik trouwens een goede zaak. Onze stiel zou anders te veel cowboys aantrekken, terwijl het kappen en snoeien van bomen toch risico’s inhoudt.”

“Inverde hecht veel belang aan veiligheid en dat is terecht. De technieken die zij ons hebben aangeleerd om in alle veiligheid te werken, passen wij dag in dag uit toe. Dat dat zijn vruchten afwerpt, bewijzen onze ongevallenstatistieken. De voorbije tien jaar hebben wij geen ongeval met werkverzuim meer gehad. Dat zijn enkel en alleen voor de hoogwerkers 13.000 uren zonder ongeval.”

Zijn er ook dingen die beter kunnen in de inverdecursussen? “Een thema dat misschien wat onderbelicht blijft, is de verkeersveiligheid. Wij moeten geregeld bomen vellen op de openbare weg en langs wandel- en fietspaden door het bos. Hoe we de risico’s voor voorbij-gangers daarbij kunnen uitsluiten, is een belangrijk aandachtspunt. Ik ben als de dood dat er vroeg of laat een ongeval gebeurt met een toevallige passant.”

© X

xx

“Kettingzaag hanteren? Check!”“Ik coördineer de praktische opleidingen voor alle medewerkers en vrijwilligers van Natuurpunt. In totaal gaat het om een 200-tal natuurarbeiders en een duizend-tal vrijwilligers. Elke natuurarbeider die bij ons begint, volgt een basisopleiding natuurbeheer. Doorheen hun loopbaan kunnen ze bijkomende opleidingen aanvragen om hun kennis en kunde bij te spijkeren. Om precies te weten wat er in die opleidingen wel of niet aan bod komt en mijn collega’s met hun vragen verder te helpen, heb ik ook enkele cursussen mee gevolgd. Ik weet nu hoe je een kettingzaag moet hanteren, hoe je een tractor moet besturen en hoe je een lading veilig moet vastmaken in een voertuig.”

“Elk jaar geeft inverde twintig tot dertig opleidingen in house aan Natuurpunt-medewerkers. Dat alle lesgevers recht uit de praktijk komen en in hun opleidingen allerhande praktische tips & tricks aan de man brengen, weet iedereen keer op keer te smaken.”

© E

lisa

be

th V

erw

ae

st

Marc Mils bosexploitant

Karen Helsen preventieadviseur Natuurpunt

© J

ero

en

Me

nte

ns

180216-Spoorzoeker-Winter2014.indd 27 09/12/14 10:39

28 | Spoorzoeker winter 2014

“Ik heb mijn kameraden aangeraden om de cursus boomverzorging te volgen”“Enkele jaren geleden heb ik uit persoon-lijke interesse de opleiding tot professio-neel boomverzorger bij inverde gevolgd. Ik werkte toen al als boomverzorger bij een professionele bosexploitant. Een jaar lang volgde ik één avond per week les over het aanplanten en snoeien van bomen, hoe je een boom kiest voor de juiste plek, de verschillende boomsoorten … Het jaar nadien bestond de opleiding uit praktijk-lessen: klimmen in bomen, hanteren van de kettingzaag, snoeien … ”

“Ook al had ik al veel praktijkervaring met de kettingzaag, tijdens de opleidingen heb ik handige technieken geleerd om efficiënter en veiliger te werken. Daarom heb ik mijn kameraden-boomverzorgers aangeraden zich in te schrijven voor de opleiding.”

Educatie

“Om spectaculaire dieren als de wolf of het edelhert in beeld te brengen, moet je doorgaans grote afstanden afleggen. Voor een knappe foto van een insect volstaat het vaak om al je zintuigen wagenwijd open te zetten. Toen ik deze zomer in de buurt van het vliegveld van Oostmalle voorbij een stapel pas gekapte houtstronken liep, ging er een belletje rinkelen. Ik wist immers dat dat een veel-voud aan insecten aantrekt. En inderdaad, in een tijdspanne van een halfuur passeerde een bont gezelschap uit de micro-kosmos de revue. Ook deze grijze ribbelboktor: de jaarringen van het hout en de harsdruppel-tjes wijzen hem de weg.”

BERNARD VAN ELEGEM

Hotspoti www.bernardvanelegem.com

NAT

UUR FOTOGRAFEN

IN BEELD

Dries Borremansboomverzorger-bosexploitant

© B

ern

ard

Va

n E

leg

em

180216-Spoorzoeker-Winter2014.indd 28 09/12/14 10:39

Spoorzoeker winter 2014 | 29

Hoe Eeklo scoort met groene vingers

Een ecowijk met leefstraten, beperkt autoverkeer, een speelbos, kinderen die dolle waterpret beleven in het vernieuwde Heldenpark, een grijze begraafplaats die omgevormd werd tot groene oase ... Voor Eeklo is ecologisch groenbeheer geen loos begrip. De stad maakt al jaren werk van meer natuur in alle wijken, en dat al tien jaar zonder pesticiden. Kers op de taart is de zilveren medaille die Eeklo dit najaar wegkaapte op Entente Florale, een Europese wedstrijd die de groenste en meest bloemenrijke gemeenten en dorpen van Europa bekroont.

Laat je inspireren voor meer natuur in je buurt

i Ben je op zoek naar meer ideeën om ook jouw buurt te vergroenen? www.natuurinjebuurt.be loopt over van de inspiratie!

Natuur in je buurt

180216-Spoorzoeker-Winter2014.indd 29 09/12/14 10:39

Tussen Gent en Brugge, te midden van het landelijke Meetjesland, ligt Eeklo. De voormalige industriestad zweerde het gebruik van pesticiden in 2004 af en evolueerde stap voor stap naar een ecologisch beheer van haar openbaar groen. De ambitie: de groene vingers van het buitengebied tot in het centrum laten doordringen. Daarvoor zet Eeklo in op verschillende fronten: straten en plei-nen vergroenen, gronden aankopen om er streekeigen bomen en planten aan te planten, natuurlijke speel- en recreatiezo-nes inrichten…

Groenas loodst pendelaars naar hartje EekloEen van de paradepaardjes is de groe-ne fiets- en wandelas die het centrum van Eeklo van west naar oost doorkruist. Onderweg fiets je voorbij een snoer aan groengebieden: Raverschootbos, Schependreef, stadsbos Galgenhof, de natuurlijke begraafplaats. Pendelaars nemen de verbindingsas om vanuit de randgemeenten van en naar het centrum te wandelen of te fietsen. De groenas ligt bovendien op het langeaf-standsfietsroutenetwerk Meetjesland en wordt ook door recreanten druk gebruikt.

10 jaar zonder pesticidenHet onderhoud van al dat groen doet Eeklo zonder pesticiden. In 2003 gebruik-te de groendienst van Eeklo de laatste druppel. Sindsdien beheert ze het open-baar groen uitsluitend met milieuvrien-delijke methoden. Ben Caussyn, milieu-ambtenaar van Eeklo: “Onze groenar-beiders gaan onkruid met de hand te lijf of gebruiken veegmachines. Om die nieuwe aanpak onder de knie te krijgen hebben ze een hele reeks opleidingen gevolgd. Tegelijk zetten we in op pre-ventie. Zo hebben we bekeken welke voetpaden vandaag nog gebruikt wor-den. Jaarlijks vervangen we een handvol verharde voetpaden door er gras in te zaaien. En op nieuwe projecten laten we de pesticidentoets van de Vlaamse Milieumaatschappij los: met die checklist gaan we na of een ontwerp een pesti-cidenvrij beheer toelaat. Een zwevende zitbank of een met twee steunpoten in plaats van vier is bijvoorbeeld gemak-kelijker te onderhouden. Minstens even belangrijk is om duidelijk te communice-ren met de bevolking: dat doen we via infoborden ter plaatse, onze nieuwsbrief en de website. Tegelijk besef ik dat veel mensen nog aan het idee moeten wen-nen: een beetje onkruid hier en daar is niet erg als je in ruil een gezonde leefom-geving krijgt. Die mindswitch vraag tijd.”

Leven na de doodDat die kentering niet evident is bleek ook op de begraafplaats in het centrum van Eeklo. Daar gooide de groendienst het vijf jaar geleden over een andere boeg. De groenarbeiders braken de verharde paden op en zaaiden gras in de plaats. Het resultaat van die vergroe-ning is dat de stad er pal in haar centrum een groene oase bij heeft. Ben Caus-syn: “Op termijn willen we onze fiets- en wandelas door de begraafplaats laten lopen. Wandelaars en fietsers die de stad binnenrijden, kunnen er halt houden om van de rust en stilte te genieten. Maar we willen de zaken niet overhaasten. De begraafplaats blijft een gevoelige plek. Dat merkten we toen we de monotone grasvlakte hier en daar wilden doorbre-ken met vaste aanplantingen. Sommige buurtbewoners vonden die aanplantin-gen er niet verzorgd uitzien en deden hun beklag.”

Natuur in je buurt

30 | Spoorzoeker winter 2014

© B

en

Ca

uss

yn

© S

tad

Ee

klo

180216-Spoorzoeker-Winter2014.indd 30 09/12/14 10:39

Spoorzoeker winter 2014 | 31

Eerst het groen, dan de huizenDe stadskern vergroenen is één zaak, zo weinig mogelijk bestaand groen aan-snijden is een ander speerpunt van het stadsbestuur. Eeklo wil het stadscentrum compact houden en zo weinig mogelijk nieuwe gronden aansnijden in het groe-ne buitengebied. Een schoolvoorbeeld van de manier waarop Eeklo aan in- breiding doet is het stadsversnieuwings-project op de site van de voormalige textielfabriek Sogeta. Daar komt straks een ‘ecovillage’: leefstraten zonder door-gaand autoverkeer, passiefwoningen en alle ruimte voor fietsers en voetgangers. “Voor de bouw van de ecovillage zijn we afgestapt van de traditionele verkave-lingsaanpak”, licht Ben Caussyn toe. “De leefstraten, de verlichting en de parking buiten de wijk hebben we eerst aange-legd. Nu start de bouw van de huizen. Twee jaar geleden al hebben we het bos op de site omgevormd tot een speelbos met waterpartijen en heuvels. Zo hebben de nieuwe aanplantingen de tijd om te groeien en kunnen de kinderen uit de buurt er meteen in spelen zodra hun huis klaar is.”

Dolle waterpretHet heringerichte Heldenpark is vandaag al de favoriete speelplek van de Eeklose jeugd. Het park en kasteel uit de 19de eeuw behoorden oorspronkelijk toe aan een industrieel. Sinds de jaren ‘50 is het eigendom van de stad. Maar in de winter stond het centrale grasperk van

het park geregeld onder water. “Die wateroverlast hebben we aangegrepen om de saaie en troosteloze grasvlakte grondig op te peppen. Dwars door het grasperk ligt nu een gracht die uitmondt in een wadi. Dat infiltratiebekken vult zich bij hevige regenval, tot groot jolijt van de kinderen die hier dolle waterpret bele-ven. Ook de andere nieuwe spel- elementen vallen duidelijk in de smaak: de speelheuvels, de wilgenhut, de boomstammen over de gracht, ze wor-den merkelijk meer gebruikt dan de traditionele speelzone in het park.”

Dat Eeklo hoge ogen gooit met haar ecologische groenbeleid, was ook de Vereniging voor Openbaar Groen (VVOG) niet ontgaan. Die riep Eeklo uit tot Groen- en Bloemenstad 2014. Daar-mee was de stad rechtstreeks geplaatst voor Entente Florale, een Europese wed-strijd die gemeenten en dorpen uit twaalf landen bekroont voor hun inspannen om hun kern te vergroenen. De jury bracht afgelopen zomer een bezoek aan Eeklo en haar groenprojecten. Het verdict: een zilveren medaille in de categorie ‘leef-baarheid’.

© M

. Mo

en

s

© B

en

Ca

uss

yn

180216-Spoorzoeker-Winter2014.indd 31 09/12/14 10:39

32 | Spoorzoeker winter 2014

Gezocht: te bebossen grond Gevonden! op boscompenseren.be

Natuurbeleving

Gegeven: een landbouwer die te natte gronden wil bebossen. Gevraagd: een particulier die voor de bouw van zijn huis bos moet kappen en die ontbossing in natura wil compenseren. Voortaan vinden beide partijen elkaar via de gloednieuwe website www.boscompenseren.be. Daar vind je vandaag al 123.000 m2 te bebossen grond.

“In het bosreservaat Sevendonk in de Kem-pen gaat de natuur al jaren haar gang. Het resultaat is een ongerept elzenbroekbos. Die ochtend in april was ik al bij het eerste licht op post. Een vlonderpad leidde tot diep in het bos. Ik was onder de indruk van de ruige natuur, maar kreeg dat gevoel niet in beeld. Ik had een plek op het oog waar ik een beter perspectief zou hebben, maar die lag in het water en dat stond hoger dan een meter. Ik had geen waadpak bij en moest die dag nog twee andere fotoreportages doen. Er zat niks anders op: ik ben ter plekke uit de kleren gegaan en poedelnaakt in het water gegle-den. Ik kan je verzekeren: dat was ijskoud, en bovendien wilde de foto niet meteen lukken. Ik geraakte amper terug op het vlonderpad, zo verkleumd was ik na afloop.”

www.vildaphoto.net

ROLLIN VERLINDE

Poedelnaakt

Wie een stuk grond ontbost, moet dat compenseren. Dat kan op verschillende manieren: door een bosbehoudsbijdrage te betalen, of door een eigen perceel of dat van iemand anders te bebossen. Jop Hermans van het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB): “We merken dat 90 procent van de ontbossers ervoor kiest om geld te storten in het bossencom-

pensatiefonds. Het geld uit dat fonds gebruiken het ANB, provincies, steden en gemeenten om te bebossen gron-den aan te kopen. Maar de besteding van die middelen loopt achter op de instroom. Willen we Vlaanderen groen en bebost houden, dan is boscompensatie in natura vanzelfsprekend een veel bete-re keuze. Maar voor een ontbosser is het

vaak moeilijk om zelf te compenseren of om een partij te vinden die bereid is namens hem te compenseren. Om bos-compensatie in natura aan te moedigen hebben we daarom www.boscompen-seren.be gelanceerd. Via die website komen partijen die willen ontbossen in contact met partijen die te bebossen percelen aanbieden.”

NAT

UUR FOTOGRAFEN

IN BEELD

i www.boscompenseren.be

© R

olli

n V

erli

nd

e

180216-Spoorzoeker-Winter2014.indd 32 09/12/14 10:39

Spoorzoeker winter 2014 | 33

Moet u ontbossen

voor het bouwen van een woning of

het verkavelen van een perceel?

Zoekt u gronden om een

boscompensatie in natura te

realiseren?

Of heeft u zelf gronden die u wil

bebossen?

Wil u over demeer informatie

regelgeving ontbossing en

boscompensatie?

www.boscompenseren.be

is natuur

Woningbouwer Danneels compenseert 3/4 van zijn projecten in naturaDanneels is een West-Vlaams bedrijf dat gronden verkavelt en woningen bouwt. In 75 procent van de projecten compenseert het de ontbossing door elders een nieuw bos aan te planten. Daarmee is het bedrijf een van de koplopers in Vlaanderen.

Wim De Meyer van Danneels: “We vinden het een deel van onze opdracht om bij een verkaveling, waar groen moet voor wijken, elders in Vlaanderen iets terug te doen voor de natuur en de omgeving. Je kunt ook geld overmaken op een rekening. Maar wij zien liever met eigen ogen hoe we de natuur vooruithelpen.”Een belangrijk voordeel van boscompensatie in natura is dat het voor de ontbosser doorgaans goedkoper is. Tegelijk ziet Wim De Meyer ook nadelen: “Zolang er geen akkoord is voor de aanplanting, worden onze verkavelingsvergun-ningen niet afgeleverd. Dat kan voor vertraging zorgen.”

PlompverlorenDanneels ondervond in het verleden meermaals dat het niet gemakkelijk was om geschikte gronden te vinden om te bebossen. “We verwachten dat de nieuwe website boscompenseren.be die zoektocht zal vereenvoudigen. Enerzijds kunnen we er ons zelf aanmelden, omdat we grond zoeken om te bebossen. Anderzijds kunnen we in de databank op zoek gaan naar mensen die grond beschikbaar hebben om een nieuw bos aan te planten. Tegelijk blijven we zoals vroeger overleggen met Natuurpunt en het ANB om een geschikte plek uit te kiezen. Zo is het zinvoller om twee bossen met elkaar te verbinden dan ergens plompverloren een alleenstaand bos aan te planten.”

Moet u ontbossen

voor het bouwen van een woning of

het verkavelen van een perceel?

Zoekt u gronden om een

boscompensatie in natura te

realiseren?

Of heeft u zelf gronden die u wil

bebossen?

Wil u over demeer informatie

regelgeving ontbossing en

boscompensatie?

www.boscompenseren.be

is natuur

67 are voor bebossing als elzenbroekbosGepensioneerde Francois Laureys bood zijn perceel als een van de eersten aan op www.boscompenseren.be.

“Achter ons huis hebben we een perceel dat in woonuitbreidingsgebied ligt. Mijn vrouw heeft dat jaren geleden be-plant als bostuin. Maar we worden een dagje ouder en het onderhoud begon zwaar te wegen. Daarom hebben we besloten om het stuk grond te verkopen. Om het klaar te maken voor de verkoop, moesten de bomen gekapt wor-den. En wie bos kapt, moet dat volgens de wetgeving compenseren. Na een intensieve zoektocht vonden we een perceel met drassige bodem in Olmen. Daar planten we nu een elzenbroekbos met stroken schietwilg en zomereik.”

Volle pot“Het perceel is 83 are groot, maar zelf moeten we slechts 16 are bos compenseren. De overige 67 are hebben we op www.boscompenseren.be aangeboden. We bebossen als derde partij voor andere eigenaars die net als ons ver-plicht zijn boscompensatie uit te voeren.”

“Op www.bomcompenseren.be zie je meteen waar je geld naar toe gaat. Dat zal volgens mij veel eigenaars over de streep trekken om hun grond te bebossen. Het is een win-win voor beide partijen. De ontbosser betaalt niet de volle pot, de compenserende bebosser komt uit zijn kosten en beiden zien een mooi stukje natuur verschijnen.”

Moet u ontbossen

voor het bouwen van een woning of

het verkavelen van een perceel?

Zoekt u gronden om een

boscompensatie in natura te

realiseren?

Of heeft u zelf gronden die u wil

bebossen?

Wil u over demeer informatie

regelgeving ontbossing en

boscompensatie?

www.boscompenseren.be

is natuur

Moet u ontbossen

voor het bouwen van een woning of

het verkavelen van een perceel?

Zoekt u gronden om een

boscompensatie in natura te

realiseren?

Of heeft u zelf gronden die u wil

bebossen?

Wil u over demeer informatie

regelgeving ontbossing en

boscompensatie?

www.boscompenseren.be

is natuur

180216-Spoorzoeker-Winter2014.indd 33 09/12/14 10:39

34 | Spoorzoeker winter 2014

SPOORZOEKER KORT

Zo bestrijd je de eikenprocessierupsHevige jeuk en een allergische reactie, dat staat je te wachten als je in aanraking komt met een eikenprocessierups. De voorbije jaren rukt die overlastsoort op in onze contreien, vooral in het noordoosten van de provincie Limburg. Maar de bestrijding verloopt vandaag allesbehalve gesmeerd. In veel gebieden wordt aan overkill gedaan, hoewel de eikenprocessierups er soms in geen velden of wegen te bekennen is. De gevolgen voor zeldzame soorten als de weerschijnvlinder zijn desastreus. Daarom liet het Agentschap voor Natuur en Bos in kaart brengen hoe de eikenprocessierups efficiënt kan worden bestreden.

Download de studie Modelmatige bestrijding van eikenprocessierups 2013 via www.natuurenbos.be/eikenprocessierups

“Ik fotografeer het liefst vlinders, libellen en ander klein grut. In het Ophovenerbos was ik al drie jaar op zoek naar de maanwaterjuf-fer. Die zoektocht draaide ook die dag op niets uit, maar knal op het pad struikelde ik over een kolonie zwartrugbosmieren. Dit exemplaar kon er duidelijk niet om lachen dat ik hem wilde vereeuwigen: je ziet hem hier in aanvalshouding. Hij krult zijn ach-terlijf op, klaar om mijn flits met mierenzuur te bombarderen.”

www.vildaphoto.net

JEROEN MENTENS

TEN AANVAL! NAT

UUR FOTOGRAFEN

IN BEELD

© J

ero

en

Me

nte

ns

180216-Spoorzoeker-Winter2014.indd 34 09/12/14 10:39

Spoorzoeker winter 2014 | 35

Van Bilzen tot Zedelgem: 8 x extra bosAcht steden en gemeenten starten straks met de bebossing van nieuwe terreinen op hun grondgebied. Vlaams minister van Omgeving, Natuur en Landbouw Joke Schauvliege kende hen een subsidie toe om die percelen aan te kopen. De laureaten zijn: Zedelgem, Aalst, Jabbeke, de Provincie West-Vlaanderen, Sint-Niklaas met de projecten Puitvoet, en Ter Beke, Bilzen en Keerbergen. Die gemeenten reageerden begin dit jaar op de oproep van het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB) om een project in te dienen voor de aankoop van terreinen om te bebossen. In totaal gaat het om bijna 11 hectare nieuw bos, goed voor ongeveer 223.000 euro uit het boscompensatiefonds.

Wie een stuk grond ontbost en er een ander gebruik aan geeft, moet dat compenseren. Die compensatie kan in natura gebeuren, door zelf een ander perceel te bebossen of door een bijdrage in het boscompensatiefonds te storten. Naast de projectoproep koopt en bebost het ANB nieuwe gronden met geld uit dat fonds.

© A

NB

Zoniënwoud stapje dichter bij erkenning als WerelderfgoedAls het van de Belgische gewesten afhangt, erkent Unesco binnenkort delen van het Zoniënwoud als Werelderfgoed. Unesco wil in haar Werelderfgoedlijst een Europees netwerk van ongerepte beukenwouden opnemen. De drie gewesten dienden samen een kandidaatstelling voor het Zoniënwoud in.

Eerder erkende Unesco al authen-tieke beukenwouden in de Karpaten en Duitsland. Om dat netwerk verder uit te breiden, bekeken onderzoekers welke Europese beukenwouden nog in aanmerking komen als Werelderf-goed. Die eer viel het Zoniënwoud en 36 andere beukenbossen te beurt. Landen waarin de Unesco een ge-schikt bos selecteerde, konden tegen eind oktober duidelijk maken dat ze voor de Unesco-erkenning willen gaan. Daarom ondertekenden de drie Belgische gewesten een inten-tieverklaring waarin ze hun toekomst-plannen voor het Zoniënwoud geza-menlijk vastleggen.

Begin 2015 stelt Unesco haar definitie-ve shortlist op. De uiteindelijke keuze volgt pas in 2017. In de tussentijd be-studeren de Belgische gewesten hoe ze op basis van culturele en natuurlijke criteria het hele Zoniënwoud kunnen laten erkennen als Werelderfgoed

i www.zonienwoud.be

#beleefdenatuurOok via onze sociale media willen we zoveel mogelijk mensen laten genieten van de natuur. Deel daarom je meest onvergetelijke natuurfoto’s op Facebook, Twitter of Instagram met #beleefdenatuur. Zo verschijnen ze automatisch op de speciale Facebookpagina ‘ANB op Instagram’. De beste foto’s krijgen een speciale vermelding in onze maandelijkse topselectie op Facebook, en misschien wel meer…

Inderdaad, we zitten nu dus ook op Instagram, het populaire fotokanaal. Je kunt ons daar volgen via @natuurenbos. Doen!

© Y

ves

Ad

am

s

180216-Spoorzoeker-Winter2014.indd 35 09/12/14 10:39

Allerlaatste Spoorzoeker!Dit is de allerlaatste Spoorzoeker.

Na acht jaar draaien we een bladzijde om en slaan we een nieuwe weg in met een digitale opvolger. Binnenkort meer nieuws hierover.

Intussen danken we jou als trouwe lezer voor je interesse in onze activiteiten en je warme hart voor de natuur. Zo werk je samen met ons aan een leefbare wereld

waarin ‘people’, ‘planet’ en ‘profit’ perfect in balans zijn.

Tot binnenkort!

180216-Spoorzoeker-Winter2014.indd 36 09/12/14 10:39