SOKAkrabbels lente 2013

of 28 /28
Krabbels SOKA SOKA Krabbels Jaargang 11 Nummer 1 Voorjaar 2013 De avonturen van Floyd Wijkteams SOKA Plus Opendag De Statie

Embed Size (px)

description

SOKAkrabbels lente 2013

Transcript of SOKAkrabbels lente 2013

Page 1: SOKAkrabbels lente 2013

KrabbelsSOKASOKAKrabbels Jaargang 11 Nummer 1 Voorjaar 2013

De avonturen van Floyd

Wijkteams SOKA Plus

Opendag De Statie

Page 2: SOKAkrabbels lente 2013

2

Jaargang 11, nummer 1SOKA Krabbels

Jaargang 11Nummer 1

Voorjaar 2013

Redactie-team: Monique Mannaert Tilly Deurwaarder Cindy v.d. Hooft Ilse de Croock - van de Velde Rudi de Caluwé Lenie Stolwijk Veronique Gijselinck

Redactie-adressen: Woonzorgcentrum De Blide Alberdingk Thijmstraat 1 4532 CZ Terneuzen Tel.: 0115 - 64 28 00 Fax: 0115 - 69 56 11

Woonzorgcentrum ‘t Verlaet Bernhardstraat 22 4554 BE Westdorpe Tel.: 0115 - 45 18 51 Fax: 0115 - 45 40 11

Woonzorgcentrum De Redoute Rijsenburg 2 4551 HT Sas van Gent Tel.: 0115-456300 Fax: 0115-454164

Realisatie: Graphic Avenue Tel. 06 - 23 172 021 [email protected] www.graphic-avenue.nl

SOKA krabbels is een uitgave van Stichting Ouderenzorg Kanaalzone.

Colofon InhoudColofon ...........................................................2

Inhoud.............................................................2

Voorwoord ......................................................3

Als thuis... net iets anders! .............................3

Afscheid als voorzitter Raad van Toezicht ......4

Nieuwe voorzitter Raad van Toezicht .............5

Zorg vroeger en nu……. .................................6

Legionella preventie bij SOKA ........................8

Eigen belevenissen ........................................8

NORO virus ....................................................9

Wijkteams SOKA Plus ..................................10

Snertmiddag in Zuiddorpe ............................ 11

De avonturen van Floyd ...............................12

Lentepuzzel: zoek de verschillen..................13

Algemene tips over communicatie

en slechthorendheid ..............................14

Tips voor betrokkenen voor een goede

communicatie met slechthorenden .........14

Fiets versieren op Koninginnedag! ...............15

Opening Statie ..............................................16

De huishoudbeurs ........................................18

Workshops ‘t Verlaet .....................................18

Week zorg en welzijn ....................................19

Stagaire ‘t Verlaet .........................................20

Herdenkingsbijeenkomst de Redoute...........21

Week van Zorg en Welzijn de Redoute ........22

Vermaak in en rond de huiskamer ................24

Dagopvang Zoutvliet.....................................25

Voorstellen PDL-coördinator.........................25

Cliëntenraad woonzorgcentrum de Blide......26

Fysiotip .........................................................27

Page 3: SOKAkrabbels lente 2013

3

Jaargang 11, nummer 1 SOKA Krabbels

VoorwoordGeachte lezer,

Na een lange winter, is later dan normaal de lenteperiode aangebroken. Een mooie gelegen-heid om aan u onze eerste full colour editie van de vernieuwde SOKA Krabbels te presenteren. Het is een magazine geworden die meer aan-sluit bij deze tijd. We bedanken iedereen die weer gezorgd heeft voor de leuke en interes-sante artikelen.

Heeft u ook materiaal voor de volgende editie dan kunt u dit aanleveren bij onze medewer-kers.

De redactie wenst u veel leesplezier.

Binnen SOKA wordt zorgvuldig geïnves-teerd in de visie dat de cliënt centraal staat en zoveel mogelijk de regie heeft over de zorg en dienstverlening die hij of zij ont-vangt.

Belangrijke vragen hierbij zijn:• Heeft de cliënt voldoende de regie over zijn

of haar leven?• Kan de cliënt voldoende zelf, binnen de mo-

gelijkheden, bepalen hoe en welke zorg- en dienstverlening geleverd word?

• Is de cliënt zich voldoende bewust van het eigen aandeel in de zorgsituatie?

• Wat kan de cliënt zelf en waar kan onder-steuning en begeleiding geboden worden?

Deze visie wordt continu onder de aandacht van de medewerkers gebracht. Dit uit zich o.a. in de vele inspanningen voor het versterken van de samenwerking, het verbeteren van de communicatie en de bewustwording dat het werkgebied vooral de woon- en leefomgeving van de cliënt is, met het uiteindelijke doel om de kwaliteit van de zorg te verbeteren. Cliën-ten worden veelal geconfronteerd met een nieuwe omgeving. Het is dan onze uitdaging er voor te zorgen dat de cliënt zich zoveel mo-gelijk thuis voelt: “Als thuis…..net iets anders”.

Als thuis... net iets anders!

Page 4: SOKAkrabbels lente 2013

4

Jaargang 11, nummer 1SOKA Krabbels

Afscheid als voorzitter Raad van ToezichtOp donderdag 13 decem-ber jl. was voor mij de laatste vergadering als voorzitter van de Raad van Toezicht van Soka. De betrokkenheid bij de zor-ginstelling begon in 1992 als lid van het algemeen bestuur en precies 20 jaar

later geef ik het stokje door aan mijn opvol-ger de heer Albert van Leeuwen.

De eerste kennismaking was met ‘t Verlaet in Westdorpe. Bij de introductie werd verteld dat er 6 vergaderingen per jaar waren. Verder was het mogelijk dat er misschien nog 1 of 2 onvoorziene bijeenkomsten bij kwamen. Dit bleek na 2 jaar al niet meer te kloppen. In 1993 werd ik, voor mij nog onverwacht, be-noemd tot voorzitter als opvolger van de heer H.Kerckhaert en waren de contacten opgelopen tot ruim 40 per jaar.Dit had allemaal te maken met de veranderingen binnen het zorgveld. De veranderingen zouden de volgende jaren nog sneller verlopen.Halverwege de jaren 90 had de provincie het plan opgevat om meerdere verzorgingshuizen te sluiten. Ook ‘t Verlaet bevond zich in de gevaren-zone. Na Ter Walle in Biervliet stond ‘t Verlaet in het rijtje van te sluiten instellingen. Door samen-werking met andere instellingen of zelfs fusie konden we sluiting voorkomen. De Redoute was de aangewezen en natuurlijke partner om mee samen te gaan. Op dat moment was er helaas de tijd niet rijp voor. Uiteindelijk werd na veel overleg en meerdere rapporten verder op 1 januari 1998 de eerste fusiepartner gevonden nl. De Blide in Terneuzen.

In het nieuwe bestuur werd ik waarnemend voorzitter. De eerste jaren waren zeer hectisch. Wijziging in de financiële bekostiging, wennen aan de nieuwe situatie vanwege de fusie, kortom er was nog heel wat werk aan de winkel. Op het moment dat ik na ongeveer 10 jaar wilde stop-pen werd mij gevraagd om voorzitter te worden, omdat de toemalige voorzitter de heer George Meij buiten de provincie ging werken. Gezien de moeilijke periode vond ik het niet wenselijk ook

te vertrekken. Dankzij de partners zoals nieuwe directie, de OR, cliëntenraden, medewerkers hebben we de valse start overwonnen en konden we in 2002 uitkijken naar een betere toekomst voor Kasoka.

Van een naar binnen gerichte organisatie naar een instelling die meer naar buiten trad. Hierin paste ook uiteindelijk de uitbreiding met fusie-partner De Redoute in 2006. De wijze les uit de eerste fusieronde konden we hier goed toepas-sen. Een daarvan was: één organisatie met voor iedere locatie een couleur local. De eigenheid en cultuur van ieder woon- en zorggebied respecte-ren.

In 2005 is Kasoka overgegaan op een Raad van Toezicht model. Na de fusie is dit model over-gegaan op de Soka. Het betekende meer ver-antwoordelijkheid voor de bestuurders de heren Saman en Van Geysel. De Raad van Toezicht kwam op grotere afstand te staan. Dit had niet minder werk tot gevolg voor de Raad van Toe-zicht. Er is de laatste jaren vooral gewerkt om Soka toekomstbestendig te maken. Van profielen voor de Raad van bestuur tot een zgn. Treasury statuut. Dit alles om te voldoen aan good gover-nance oftewel goed bestuur. En niet te vergeten de nieuwbouw in Westdorpe en Terneuzen. Allemaal belangrijke zaken. Maar onze diepere intentie daarbij was vooral voorwaarden schep-pen om goede zorg te leveren voor de cliënten en respect te hebben voor de medewerkers.

Ik ben dankbaar dat ik een steentje mocht bijdra-gen aan de ontwikkeling van “Mijn Soka.” Bewoners, directie, OR, cliëntenraden, mede-werkers en leden van de RVT bedankt voor jullie medewerking en succes met de verdere toe-komst van Soka! Een speciaal dankwoord voor de heer Raymond Bruggeman die na 30 jaar besturen van Soka en haar voorgangers eveneens zijn taak binnen de RVT heeft beëindigd.

Mijn opvolger de heer Albert van Leeuwen wens ik alle wijsheid en succes toe!

Cyriel Barbé

Page 5: SOKAkrabbels lente 2013

5

Jaargang 11, nummer 1 SOKA Krabbels

Mijn naam is Albert van Leeuwen en ben be-noemd tot opvolger van de heer Cyriel Barbé als voorzitter van de raad van toezicht van SOKA. Ik stel mij graag wat nader aan jullie voor.Ik ben op 9 april 1954 geboren in Heinkenszand op Zuid Beveland. Na mijn lagere school heb ik in 1971 mijn vervolgopleiding (MULO) in Goes afgesloten om aansluitend te gaan werken bij de toen nog Coöperatieve Raiffeisenbank Nisse e.o. In 1986 ben ik overgestapt als hoofd parti-culieren naar de toenmalige Rabobank Sas van Gent e.o. welke in 2004 is gefuseerd met de Rabobank Terneuzen tot de huidige Rabobank Terneuzen-Sas van Gent.Mijn huidige functie is kantoordirecteur van het Rabobank regiokantoor Sas van Gent. In die functie trek ik zowel met particuliere alsook za-kelijk klanten op terwijl ik daarnaast een actieve rol uitoefen om ondernemerschap in de kleine kernen te stimuleren en op deze wijze de leef-baarheid voor onze kernen te kunnen blijven behouden of te verbeteren waar mogelijk. In 2008 ben ik lid van de Raad van Toezicht van SOKA geworden hetgeen ik tot op vandaag nog steeds een uitdaging blijf vinden en waar ik met veel plezier aan blijf werken. Enerzijds vanwege de verschillende ontwikkelin-gen binnen zorgonderneming SOKA zelf, ander-zijds het vak van toezichthouder dat gerust als turbulent omschreven mag worden. Ik voel me betrokken bij SOKA als zorgonderne-ming, bij jullie als klanten van SOKA maar zeker ook bij alle personeelsleden. SOKA anno 2013 is een zorgonderneming met een mooie woon- en zorgomgeving voor u als klanten, goede en deskundige medewerkers en een profes-sioneel management/raad van bestuur. Deze elementen zijn van groot belang voor u als klant maar ook voor de continuïteit van SOKA als geheel, juist in deze tijd waarin zovele wijzi-gingen zich voordoen op het gebied van zorgta-ken maar zeker ook de vergoedingen/inkomsten die enorm onder druk staan. Dit blijft vragen om alert met zaken bezig te zijn en tijdig bij te sturen waar nodig. Juist hierbij komt goede interne samenwerking maar ook externe oriëntatie manifest om de hoek

kijken juist om een goede kwalitatieve zorg bin-nen SOKA te kunnen blijven garanderen. Dat is hetgeen waar we het ten slotte voor doen. Toezichthouder in de zorg, wat betekent dat nu eigenlijk?Volgens mij is de kern dat een raad van toe-zicht in de zorg in feite toezicht houd vanuit een opdracht uit onze samenleving, hetgeen je ook maatschappelijk toezicht ofwel rentmeester-schap zou kunnen noemen. Toezicht houden op de besturing van de zorgonderneming niet op de bestuurders, dat is een breed veld waarin alle aspecten rondom klanten, medewerkers en zorgonderneming op zich aan bod komen. Denk hierbij aan aspecten als kwaliteit van zorg, veiligheid en financiële stabiliteit.Bestuurders van de zorgonderneming zijn verant-woordelijk voor het maken van beleid en het re-aliseren van de gestelde doelen, leden raad van toezicht zijn de doelbewakers op twee vlakken nl:- maatschappelijk toezicht: op omgang met alle

belanghebbenden,- intern toezicht: op bestuur en algemene gang

van zaken. Afgelopen half jaar heb ik een leergang gevolgd ‘Toezichthouder in de zorg’ via de NVTZ (Ne-derlandse Vereniging van Toezichthouders in de Zorg). Deze heeft mij geholpen om de verant-woordelijkheid van toezichthouder vanuit de juiste perspectieven en zeker ook samen met alle leden van de Raad van Toezicht in te kunnen vullen. Tijdens deze dagen heb ik de leergang ook kun-nen gebruiken om te spiegelen hoe onze zorgon-derneming zich beweegt op alle velden die met planning, organisatie en control te maken hebben. Het was verrassend positief om grote zorgpartijen te kunnen verwijzen naar voornoemde zaken die bij SOKA onderdeel zijn van de (interne)organisa-tie terwijl dat bij hun nog in ontwikkeling is. Persoonlijk heb ik hier veel van geleerd en veel input meegekregen om samen met alle leden van de raad van toezicht het begrip toezicht verder functioneel te maken aan een gezond en sterk SOKA. Met vriendelijke groet,Albert van Leeuwen

Nieuwe voorzitter Raad van Toezicht

Page 6: SOKAkrabbels lente 2013

6

Jaargang 11, nummer 1SOKA Krabbels

De verpleging stond vroeger in het teken van naastenliefde. Verpleging had toen meer een link met het verhaal over de Barmhartige Samaritaan in de Bijbel. Kloos-ters waren vaak de centra voor gezond-heidszorg. Geprikkeld door dit gegeven zijn we in gesprek gegaan met een oud-ver-pleegkundige. Mevr. Wagenaere woonach-tig in de aanleunwoningen bij de Redoute was meer dan bereid een boekje open te doen over hoe het vroeger was.

Mevrouw is in 1946 als leerling begonnen in het Coolsingel ziekenhuis in Rotterdam. Als jonge Zeeuwse een hele onderneming.Ook toen was het al een opleiding van 3 jaar, die men zelf moest betalen. Ook de uniformen moest men zelf betalen, en men kreeg geen vrij om de opleiding te volgen, alles was in eigen tijd.Mevrouw heeft 6 jaar in Rotterdam gewerkt, op de spoedafdeling. Dat was een mooie tijd.Destijds waren er allemaal verschillende af-delingen verspreid over de stad Rotterdam. Dat had te maken met bombardementen die geweest waren van de oorlog die toen gaande was. De afdelingen van het ziekenhuis waren met name gestationeerd in het centrum en het Noorden van de stad.

Men werkte op zalen, op 1 zaal stonden 34 bedden. Naast de verzorgende werkzaam-heden moest men ook de zalen schuren, de ramen zemen en de spoelkeukens schoonma-ken.Alle patiënten werden 2x per dag gewassen en gesmeerd en indien nodig ‘s avonds nog een keer.Bloeddruk opmeten werd door de artsen ge-daan, insuline, penicilline werd door de coas-sistenten gedaan.Als er iemand verbonden moest worden werd deze patiënt doorgestuurd naar de poli.De zusters mochten hierin erg weinig doen.Ook de hiërarchie was goed merkbaar, de

artsen stonden ver van je af, alleen de hoofd-zuster of het waarnemend hoofd mochten mee met de artsen.Kortom je moest je plek kennen als verzor-gende.Het was een harde wereld, met veel meer dis-cipline dan nu. De verzorgenden hadden veel voor elkaar over om elkaar te helpen, er werd geluisterd naar de leiding en het werd niet ge-tolereerd om ertegenin te gaan.

Als er iemand opgenomen werd moest deze persoon eerst in bad, nu leven we in een cul-tuur waarbij dagelijks douchen heel normaal is, in die tijd was dat zeker niet het geval.Met name mensen uit het boerenleven konden erg vervuild zijn.Daarom moesten patiënten bij opname eerst uitgebreid in bad en vervolgens kleding van het ziekenhuis aan.

Na 6 jaar Rotterdam is mevrouw in Middelburg gaan werken, in het ziekenhuis.De keuze hiervoor was omdat mevrouw dichter bij huis wilde wonen.

Zorg vroeger en nu…….

Page 7: SOKAkrabbels lente 2013

7

Jaargang 11, nummer 1 SOKA Krabbels

In die tijd heeft mevrouw de vraag gehad of ze directrice wilde worden van Rijsenburg, me-vrouw wilde dit niet in die tijd.In Middelburg werkte mevrouw als verpleeg-kundige. Droeg met trots haar uniform en speld.Er was vroeger veel meer tilwerk dan nu, er waren geen liften of andere hulpmiddelen om patiënten te verplaatsen.Alle mensen werden dus gewoon getild.Zuurstofflessen stonden gewoon naast het bed, er waren geen voorzieningen om zuurstof uit de muur te halen zoals nu.

Medicatie werd gegeven door de eerste ver-pleegkundige, wie zaaldienst had deelde de medicijnen, deze werden destijds niet afgete-kend.Elke maandag was er een lijst met bestellingen voor de medicijnen, infuusstandaards etc. ston-den gewoon op de kamers zelf, ook als deze niet in gebruik waren.Hygiëne stond hoog in het vaandel, bij alle handelingen was het handen wassen en hand-schoenen aan.Er waren toen nog geen protocollen, de hande-lingen werden aangeleerd op een pop en dat was het.Als je 2de jaars leerling was mocht je de taken zelfstandig uitvoeren.

Op de zaal stonden allemaal dezelfde bedden, en overal zaten bedhekken op die ook werden gebruikt.Als er een incident gebeurd was moest je bij de directie komen om verantwoording af te leg-gen.Papierwerk was er nog niet veel in die tijd, en computers al helemaal niet, de tijd die daar vandaag de dag in zit ging vroeger naar de patiënt.

In 1964 is mevrouw begonnen in het zieken-huis in Terneuzen als verpleegkundige en later als waarnemend hoofd.De basis was verzorgen, eten brengen, veel

schoonmaakwerk en zaken steriliseren. In Terneuzen waren er zalen van 8 patiënten.Dames en heren altijd gescheiden.Voor mevrouw was haar werk heel belangrijk.Ze kreeg ook altijd veel waardering van de artsen.Er waren destijds geen secretaressen voor de artsen, dit soort werk werd gevraagd aan de zusters die aan het werk waren.En mevrouw vond het fijn dit soort werk voor de artsen te doen.

Van alle afdelingen waar mevr. gewerkt heeft vond ze de kraamafdeling het leukst.Het waren wel allemaal patiënten op medische indicatie, dus heel veel keizersneden.En destijds ook allemaal stoffen luiers, wat veel waswerk was voor de wasserij.Maar elke keer weer het meemaken van een bevalling en getuige zijn van zo’n klein wonder was erg leuk.Ook de zorg die je daarna had voor de baby-tjes was erg leuk.

Maaltijden voor de patiënten kwamen uit de keuken, deze kwamen in grote blikken ketels, net als in het leger, en werden op de afdelin-gen op borden geschept.Het uniform moest gedragen worden, het werd niet getolereerd als je het uniform niet droeg.De uniformen werden gewassen en gesteven door de wasserij.Tijdens de verzorging deed men een mouw-schort aan en na de verzorging hartjesschor-ten.Op zondag werd er een speciaal uniform aan-gedaan van blauw keizerslinnen.En dat brengt ons dan terug bij het begin van ons verhaal… de Barmhartige Samaritaan uit de Bijbel.

Onze dank gaat uit naar mevrouw Wagenaere die dit mooie verhaal met ons wilde delen.En ons zo een kijkje in haar verpleegkundige carrière gegeven heeft.

Page 8: SOKAkrabbels lente 2013

8

Jaargang 11, nummer 1SOKA Krabbels

Legionella preventie op onze locaties be-staat o.a. uit een wekelijkse controle van leidingwater op verschillende plaatsen door een looproute langs een aantal meetpunten.

Het regelmatig spoelen van het leidingwater bij verscheidene kranen (tappunten) en een meting van de watertemperatuur vormen sa-men de taak van de vrijwilliger in de Legionella Preventie Ronde die wekelijks gelopen wordt. Het spoelen is een eerste vereiste maatregel en verkleint de kans op het ontstaan van de legionellabacterie. Andere maatregelen, zoals het meten van de temperatuur, is om te con-troleren of het water warm of koud genoeg is zodat in het water geen legionella kan ontstaan Wanneer de temperatuur te laag of te hoog is kunnen we maatregelen nemen.Er wordt ook gekeken naar de circulatie bij-voorbeeld in de stookkelder. Bovendien wor-den de kamers twee maal per jaar steekproefs-gewijs bemonsterd.

Bewoonde kamers worden gespoeld door de zorgmedewerkers.Als een bewoner een week of meer afwezig is worden de kranen minstens 5 minuten goed doorgespoeld. Ook de douche mag niet wor-den vergeten. De douchekop dompelen we bij het spoelen onder in een emmer water zodat er geen stoom kan ontstaan. Legionella wordt gevaarlijk voor mensen als de bacterie zich vermenigvuldigd heeft en via druppels water-nevel in de lucht komt die wij inademen. De legionellabacterie wordt optimaal vermenig-vuldigd bij een watertemperatuur van 37 gra-den Celsius. Boven de 55 graden Celsius gaat de bacterie dood.De meeste mensen worden niet ziek, slechts bij een klein deel ontstaat een stevige longont-steking. Er bestaat ook een lichtere vorm, dit is Legionellagriep!

U kunt ons helpen bij onze Legionella Preven-tie Rondes.

Stapel geen overtollig meubilair of andere za-ken voor kranen en douche zodat wij er mak-kelijk bij kunnen.Laat de temperatuurmetingen aan de Legionel-lapreventiemedewerker over. Hij weet precies hoe dit op een goede en veilige manier te doen.

Als u nog vragen heeft kunt u die altijd aan uw persoonlijk begeleider stellen.Hartelijk dank voor uw aandacht.

De heer Wim Arons, vrijwilliger Legionellapre-ventie

Legionella preventie bij SOKA

Eigen belevenissenOnderstaand enkele belevenissen van een medewerker zorg bij SOKA.

Op mijn vraag of mevrouw tevreden is over haar nieuwe bed, antwoordde deze krasse dame:"Het wordt tijd dat ze bij de beddenfirma een esthetisch verantwoord moderne versie van een hoog-laag bed maken, zodat ook ouderen met een moderne smaak een passend hulpmid-del kunnen aanwenden".

Toppunt van perplex staan op leeftijd:Bewoner komt bij andere bewoner het ap-partement op om een bijdrage voor het goede doel te vragen. Terwijl de ene bewoner op haar kamer naar centjes zoekt om aan het verzoek te voldoen, gaat de andere bewoner naar de tv en zet deze op een andere zender. De bewoner vindt dat mevrouw daar maar naar moet kijken!

Bewoner leert verzorgende kennen:Tijdens de eerste avonddienst wordt er door bewoner een snoepje aangeboden, waarvan dankbaar gebruik wordt gemaakt.Tijdens de tweede avonddienst neemt de ver-zorgende een lekkernij waarop de bewoner oppert; mag dit zomaar?Tijdens de derde avonddienst spreekt de be-woner de verzorgende aan: en nou durf je niks meer te pakken zeker he?

Page 9: SOKAkrabbels lente 2013

9

Jaargang 11, nummer 1 SOKA Krabbels

NORO virusIn december 2012 waren er enkele gevallen van buikgriep in de Blide en in februari 2013 heerste dit in de Redoute. Daar er in de om-geving nogal wat onrust gehoord werd welk virus er nou heerste in de woonzorgcentra, hier een korte uitleg over het NORO virus.

Norovirus: een besmettelijke buikgriep

Wat is het?Norovirussen zijn zeer besmettelijke virussen, die zorgen voor een ontsteking van het slijm-vlies van het maag-darmkanaal. In de volks-mond wordt dit vaak ‘buikgriep’ genoemd. Per jaar krijgen ongeveer 4,5 miljoen Nederlanders buikgriep, waarvan ongeveer een half miljoen wordt veroorzaakt door het norovirus. Andere virussen die buikgriep kunnen veroorzaken zijn onder andere het rota- en adenovirus.

Wat merkt u er van?Braken en diarree zijn de meest voorkomende klachten. Het braken is vaak heftig en kan plotseling optreden. Daarnaast kan men ook last hebben van misselijkheid, buikpijn, buik-krampen, koorts en hoofdpijn. De klachten ontstaan een tot drie dagen nadat iemand het virus binnen krijgt. Na maximaal vier dagen zijn de klachten meestal weer verdwenen. Bij jonge kinderen, ouderen en mensen met een verzwakte afweer kunnen de klachten langer aanhouden en zijn ze vaak ook heviger. Hierbij kan uitdroging ontstaan.

Hoe kunt u het oplopen? Het zeer besmettelijke norovirus wordt overge-dragen via ontlasting en braaksel, dat meestal via de handen in de mond terecht komt. Als iemand heeft gebraakt, is besmetting via de lucht ook mogelijk. Het virus wordt onder meer overgebracht door handen die na toiletbezoek of voor het eten niet goed gewassen zijn. Als iemand met het norovirus eten niet hygiënisch klaar maakt kan dit ook tot overdracht van het virus leiden.

Hoe kunt u het voorkomen?Besmetting met het norovirus is te voorko-men door strenge hygiënemaatregelen. Indien mogelijk moet de zieke persoon een eigen toilet gebruiken. Deze persoon mag geen eten bereiden. Ook is het advies het toilet vaker en grondiger schoon te maken en altijd de handen goed te wassen.

Hoe kunt u het behandelen? Er is geen medicijn voor de behandeling van het norovirus. Bij de meeste mensen zijn de klachten na korte tijd verdwenen. Het is wel van belang dat de zieke voldoende vocht, sui-kers en zouten (ORS) binnen krijgt om uitdro-ging te voorkomen. Kleine hoeveelheden licht verteerbaar voedsel kunnen gegeten worden. Alcohol en koolzuurhoudende dranken ver-mijden. Bij twijfel over herstel kunt u contact opnemen met de huisarts.

Page 10: SOKAkrabbels lente 2013

10 Soka Plus

Jaargang 11, nummer 1SOKA Krabbels

Wijkteams SOKA PlusMet trots presenteren we u de wijkteams van SOKA Plus.SOKA Plus is met haar wijkteams in meerdere kernen aanwezig. Onze wijkteams zijn klein-schalig, deskundig en vertrouwd. Zij zijn op de hoogte van de wijkspecifieke eigenschap-pen en kunnen u ondersteunen en informe-ren.

Onze wijkteams bestaan uit professionele krach-ten die hart voor de zorg hebben. Samen met u wordt gekeken met welke ondersteuning u zo lang mogelijk zelfstandig kunt blijven wonen.

SOKA Plus biedt zorg op maat bij u thuis. Hierbij kunt u denken aan: - verzorging - verpleging - begeleiding individueel - huishoudelijke hulp Het uitgangspunt van ons is om senioren langer zelfstandig te laten wonen en functioneren in hun eigen vertrouwde omgeving. Daarom staan wij 24 uur per dag voor u klaar met een goede kwaliteit en naar uw wensen. Dit met een persoonlijke, respectvolle en aangena-me benadering van de klant. Daar ligt onze uitda-ging. SOKA Plus zorg op maat bij u thuis.

Heeft u hulp nodig bij het aanvragen van zorg en / of hulpmiddelen? Wij kunnen u hierbij ondersteu-nen. Neem contact op met onze zorgcoördinator via 0115-610414

Wijkteam Biervliet

Wijkteam Zuiddorpe (Axel, Overslag, Koewacht)

Wijkteam Terneuzen

Wijkteam Westdorpe

Wijkteam Zoutvliet

Wijkteam de Redoute Wijkteam de Statie (Sas van Gent, Zandstraat, Sluiskil, Phillippine)

Page 11: SOKAkrabbels lente 2013

Soka

Plu

s

11

Jaargang 11, nummer 1 SOKA Krabbels

Snertmiddag in ZuiddorpeZuiddorpe ,dinsdag 12 maart 2013 - Op dinsdag, 12 maart was het voor de eerste keer SNERTMIDDAG in Zuiddorpe! Met een leuke, en vooral gezellige opkomst van precies 20 deelnemers gingen we van start. Dat zijn dan de SOKA plus gasten en wat vrijwilligers van het team van Zuiddorpe. En de weergoden werkten mee. Het had zelfs gesneeuwd en het was dus echt weer voor een échte snertmaaltijd. Bij binnenkomst zien we al gelijk een gezellige gedekte lange tafel klaarstaan. Iedereen zoekt een plekje en begint geanimeerd met elkaar te kletsen, in afwachting van de beloofde snert maaltijd. Heerlijke geuren komen ons vanuit de keuken al tegemoet, dus dat belooft nog wat! En we worden niet teleurgesteld. Snertvrouw Paula heeft dan al de vorige dag het nodige werk voorbereid. En even na 12 uur kan het smikkelen beginnen. Lekker met een witte, licht- of donkerbruine boterham met boter erbij!

Mmmmm... Ook een tweede ronde laten de meeste gasten zich graag smaken. Even wachten, de snert laten ‘bekomen’ en dan naar het vervolg. Want we krijgen ook nog pan-nenkoeken met stroop of poedersuiker. Het kan niet op. En weer is er ruim voldoende voor iedereen. Gezellig samen uitbuiken met een kopje koffie en de mondjes staan ook verder niet stil. Iedereen heeft elkaar altijd veel te vertellen. Ook de heren onder ons zorgen voor de nodige afleiding en over en weer worden er natuurlijk grapjes gemaakt met de aanwezige dames. Maar ook het wel en wee wordt ge-deeld.Als afsluiting is er voor iedereen nog frisdrank met wat zoutjes. Daarna maken ‘vele handen licht werk’ en is de ruimte zo weer omgetoverd en de boel aan kant en de afwas gedaan. Kortom: het was weer een zeer geslaagde middag in Zuiddorpe. En voor ons, leiding en vrijwilligers, is het ook fijn om te horen dat

iedereen het weer zo naar zijn/haar zin heeft gehad.Trouwens, behalve de zomermaanden, is er elke maand een verschillende activiteit georga-niseerd door de leiding en vrijwilligers.Eén ding zijn we wel vergeten, foto’s maken! Doen we gewoon de volgende keer. Kom dus gerust eens langs op de openings-uren en vraag naar de activiteiten of kijk op de maandelijkse agenda op het bord bij de voordeur: want hoe meer zielen, des te meer vreugd. Tot de volgende keer!Marianne (vrijwilligster)

SOKA Plus steunpunt Zuiddorpe, Dorpsplein 2

Openingstijden: maandag, woensdag en vrijdag van 9.00-12.00 en van 16.00-17.00 Dinsdag van 9.00-17.00 donderdag van 9.00-12.00.

Kijk op www.sokaplus.nl voor het actuele digi-tale activiteitenoverzicht (klik op het kopje ‘zorg en dienstverlening’ en vervolgens op ‘welzijn en comfort’)

Page 12: SOKAkrabbels lente 2013

12

Jaargang 11, nummer 1SOKA Krabbels

Hallo lieve mensen, daar ben ik dan weer na die lange koude winter! Mijn baasje heeft een plaatje erbij gedaan van hoe de Zeedijk veranderd in een “Sleedijk”. Maar even voor uw informatie, op de foto hiernaast zou u denken dat mijn baasje boos geweest is op mij maar niets is minder waar hoor, ik kan zo naar het theater (zegt mijn baasje dan hoor want voor mij is het een marteling!).

Het volgende is het geval, als er sneeuw of ijs ligt moeten mijn pootjes u weet wel die kus-sentjes, altijd ingesmeerd worden met vaseline of uierzalf.

Dit is om ze te beschermen tegen bevriezing en te zorgen dat ik toch kan zweten. Want langs die kussentjes raak ik mijn warmte kwijt. Jawel ook met die koude dagen ren ik zo hard dat ik het warm krijg!

Dus als mijn baasje dan de pot pakt om de vaseline op mijn kussentjes te doen dan ga ik heel theatraal doen en dat ziet er dan dus zo uit (dit doe ik goed hè..?).Maar ja, het maakt geen indruk hoor, want ze doen het er toch gewoon op.

Het levert natuurlijk prachtige plaatjes op, maar toen ik daar dus lekker in de sneeuw liep te springen kwamen er ineens allemaal sleetjes naar bene-den! Tja, dat ben ik daar niet gewend he, maar de kin-deren vermaakten zich prima en ik maakte daar na-

tuurlijk ook even ge-bruik van,

want als ik naar hun toeliep gooiden ze mooi even met de frisbee voor mij!

Maar goed lieve mensen, ik ben natuurlijk niet de hele winter alleen op de dijk bezig geweest. In de weekenden ben ik naar wedstrijden ge-weest in Nederland en België. Jawel, ik doe al mee in klasse 2 en dit betekent dat de scha-pen dan niet op 100 meter weg staan voor mij maar op 250 meter! En dit is best ver, zeker wanneer het weiland dan ook nog in tweeën is gedeeld met een hek ertussen. Ja inderdaad, het klinkt ingewikkeld maar dat was het ook, want ik zie mijn baasje niet meer (en dat is in klasse 1 wel altijd) en ik moet dan ook nog helemaal zelf beslissen hoe ik die 30 schapen uit het 2de weiland krijg, maar echt waar, het is me helemaal gelukt hoor! Ik ben 6de geworden van de 32 deelnemers. Ik was best trots op mezelf hoor, maar mijn baasje ook. Dat weet ik precies, want dan krijg ik net die extra knuffels en die extra stukjes worst! En daar doe ik alles voor. En zo heb ik nog aan een aantal wedstrijden mee gedaan waar ik dan weer veel van leer omdat het weiland steeds groter wordt en de schapen steeds verder weg staan.

Verder ben ik ook nog steeds druk doende op Heikant, waar ik nu niet meer zelf train maar samen met mijn baasje trainingen geef. Ja u

De avonturen van Floyd

Page 13: SOKAkrabbels lente 2013

13

Jaargang 11, nummer 1 SOKA Krabbels

leest het goed, samen met mijn baasje geef ik training. Dit betekent eigenlijk: mijn baasje geeft de les en ik zorg dat de schapen doen wat de hondjes moeten leren, en als ze dat dan niet helemaal lukt dan mag ik ingrijpen, u begrijpt dit vind ik fantastisch hè.Maar soms moet ik ook echt blijven liggen, ter-wijl dus de hondjes die komen leren de scha-pen keurig drijven en dit vind ik nog wel eens moeilijk, want het blijft toch een geweldige sport hoor! Ik heb de zon besteld, want trainen in de zon is toch fijner!

Tot de volgende krabbel! Floyd

Kunt u de zes verschillen vinden?

De winnaar van de prijsvraag uit de vorige editie:Dhr Fieret - Blide kamer 13

Lent

epuz

zel:

zoek

de

vers

chill

en

Page 14: SOKAkrabbels lente 2013

14

Jaargang 11, nummer 1SOKA Krabbels

Voor goed- en slechthorenden is het niet altijd even gemakkelijk om samen een gesprek te voeren. Soms wordt gedacht dat als iemand een hoortoestel draagt zij elk gesprek goed kunnen volgen. Dit is een misverstand. Daarom hier enkele tips, voor zowel de slecht-horende als horende, om de communicatie soepeler te laten verlopen.

• Zeg het gewoon als u iets niet goed heeft ver-staan. Net doen of u het wel begrepen heeft, leidt meestal alleen maar tot meer misver-standen.

• Wees duidelijk, laat uw directe omgeving we-ten dat u niet goed hoort.

• Vraag mensen duidelijk in uw richting te pra-ten.

• Vermijd groepsgesprekken met meer dan 3 à 4 personen

• Laat mensen duidelijk weten als je iets niet verstaan hebt, en vraag om herhaling!

• Stop met invullen van zinnen als je iets niet goed hebt verstaan, dit veroorzaakt miscom-municatie, en is zeer vermoeiend voor jezelf.

• Zorg voor een rustige omgeving. Schakel achtergrondgeluiden zo mogelijk uit. Neem uw gesprekspartner mee naar een rustige(r) plek.

• Houd oogcontact; dit vergemakkelijkt het ver-staan. Ook spraakafzien (liplezen) verbetert de communicatie.

• Geef bij een gesprek aan hoe u uw gespreks-partner het beste kan volgen.

• Praat niet te hard, articuleer liever duidelijk de woorden die u zegt.

• Vermijd bijzinnen of omwegen. • Spreek langzaam en spreek vooral de mede-

klinkers goed uit. • Houd oogcontact: spreek met uw gezicht

naar de ander, zo kan de ander zien wat u zegt via uw gezichtsexpressie en mondbeeld en spraakafzien (liplezen)

• Houd er rekening mee dat een slechthorende vaak eerst moet kijken/luisteren naar wat u zegt en dan pas de inhoud tot zich kan laten doordringen. Dit kan soms tot vertraagde reactie leiden.

• Gebruik mimiek en natuurlijke gebaren. Over-drijf niet.

• Spreek op korte afstand met de slechthoren-de. Hoe korter de afstand, hoe minder gelui-den de ontvangst verstoren.

• Houd niets voor uw mond en zorg voor vol-doende licht, zodat uw mond goed zichtbaar is. Ga niet met uw rug naar het licht toe staan.

• Praat om de beurt en ga niet tussendoor met iemand anders praten.

• Vermijd achtergrondgeluid: zet de televisie, radio of achtergrondmuziek uit en zoek een rustige plek om te praten.

• Word niet boos, verlegen of ongeduldig als een slechthorende u niet meteen begrijpt. Herhaal eventueel wat u heeft gezegd, zo nodig in andere bewoordingen.

• Vraag af en toe aan uw slechthorende ge-sprekspartner of hij of zij alles goed heeft verstaan. Zo toont u begrip en maakt u het de ander makkelijker om eventuele luister-/be-gripsproblemen naar voren te brengen.

• Schrijf zaken als namen, adressen, telefoon-nummers en data van afspraken op. Dit voor-komt onnodige misverstanden.

• Geef uw slechthorende gesprekspartner de ruimte om zich even rustig terug te trekken als dit wenselijk is.

Algemene tips over communicatie en slechthorendheid

Tips voor betrokkenen voor een goede communicatie met slechthorenden

Page 15: SOKAkrabbels lente 2013

15

Jaargang 11, nummer 1 SOKA Krabbels

Fiets versieren op Koninginnedag!Dit zijn foto’s uit de jaren ’30, ook toen werden de fietsen versierd op koninginnedag! De fietsen werden versierd met bloemen, kijk eens hoe prachtig!!Tegenwoordig worden de fietsen versierd met gekleurd crêpepapier (rood, wit, blauw en oranje), vlaggetjes en ballonnen.

De kinderen vinden het nog steeds erg leuk om hun fiets te versieren!Misschien heeft u ook nog herinneringen aan het versieren van fietsen met Koninginnedag!

Page 16: SOKAkrabbels lente 2013

16

Jaargang 11, nummer 1SOKA Krabbels

Sas van Gent, 11 maart 2013 - 11 maart heeft de officiële opening plaatsgevonden van multifunctioneel dienstencentrum de Statie. Op 15 maart is dit feestelijk gevierd en was er de mogelijkheid voor iedereen om een kijkje te komen nemen.

Ook SOKA Plus zette deze dag de deuren open. Met trots hebben we onze nieuwe ruimte van het wijkteam de Statie getoond aan ie-dereen die het wilde zien. Elke dag start het zorgteam daar om zorg te gaan verlenen in Sas van Gent, Sluiskil, de Zandstraat, en Phil-lippine.

We zijn gevestigd in de seniorenflat tegenover de Statie op de begane grond. Bij de centrale ingang loopt u zo ons steunpunt binnen.De naam de Statie komt van het vroegere sta-tion wat gevestigd was op exact dezelfde plek als de Statie nu. Het station werd geopend op 1 april 1869 en gesloten op 15 april 1939. Het stationsgebouw werd in 1869 gebouwd.

Bijna 100 jaar later (in 1965) werd het gebouw gesloopt.Het multifunctionele centrum (mfc) "De Statie" is de huisvesting voor: een brede school, een peuterspeelzaal, een jeugdhonk en de kinder-opvang. Daarnaast ook diverse sportverenigin-gen en de bibliotheek. De ouderenzorg, GGD Zeeland en het sociaal cultureel werk zijn ook in het mfc gevestigd. Vlakbij het mfc worden 23 seniorenappartementen gebouwd met daarbij een zorginfrastructuur ten behoeve van Stich-ting Ouderen Kanaalzone. (SOKA)

Hierbij een impressie van de open dag, gehou-den op 15 maart 2013.

Opening Statie

Page 17: SOKAkrabbels lente 2013
Page 18: SOKAkrabbels lente 2013

SOKA Krabbels Jaargang 11, nummer 1

18 ‘t Verlaet

De huishoudbeurs

Workshops ‘t Verlaet

Westdorpe, 19 februari 2013 - Heeft Amster-dam een huishoudbeurs? Welnu, Westdor-pe heeft er ook een. En wel in ’t Verlaet.

19 februari waren er op de begane grond in ’t Verlaet verschillende standhouders die hun producten demonstreerden .Naast de mogelijkheid om je schoenen te laten poetsen, cupcakes te maken of bij de manicure langs te gaan, werd vooral aan de inwendige mens gedacht.Zo was er de koffiebar waar verschillende koffie kon worden geproefd, de “slijterij” waar vooral de boerenjongens gretig aftrek namen, en het vlaaienkraam. Vooral daar was en bleef het maar druk. Want

de echte Westdorpse vlaaien blijven toch een delicatesse! En mocht het nog niet genoeg zijn: bij het worstenkraam kon de laatste honger worden weggenomen.

Heel de middag was er belangstelling bij alle kraampjes. Bij het kraam “doe de was”, waar ook gedemonstreerd werd hoe er vroeger werd gewassen, kwamen er vele verhalen los. Want het was een werk vroeger, en spieren had je er zeker voor nodig?

Het is al even geleden, maar dankzij de por-tretfoto’s die gemaakt zijn, kunnen we allemaal nog nagenieten. En de huishoudbeurs: die houden we er zeker in.

Deze maand gaan we voor het eerst work-shops houden in ’t Verlaet. Elke maand een andere workshop. Zoveel mogelijk afwisse-ling, zodat er voor ieder wat wils is.

We maken groepjes van 4 à 6 personen, zodat iedereen genoeg begeleiding heeft en met een leuk en mooi resultaat weg gaat. Men wordt daarom in groepjes ingedeeld. Er worden dus per maand op verschillende datums dezelfde workshops gehouden, ze vinden altijd plaats op maandagmiddag in de Molenkreek in ’t Verlaet.

Hoe gaat het te werk U krijgt per maand een uitnodiging met uitleg over de komende workshop. Afhankelijk van de gemaakte kosten vragen we een kleine bij-drage in de kosten. In de uitnodiging staat wat de eigen bijdrage zal zijn. D.m.v. het opgave strookje kunt u zich dan aanmelden .

We hopen dat u gezellig mee komt doen! Dus geef u op! U bent van harte welkom!

Hierbij een overzicht van workshops die we de komende maanden in ’t Verlaet willen gaan houden.

Overzicht workshops ‘t VerlaetApril Bloemschikken Voorjaarstukje Mei Sieraden workshop Zelf een mooi sieraad maken Juni Bloemschikken Bloemstukje in het teken van de

zomer.Juli BakactiviteitAugustus Bloemschikken NazomerstukjeSeptember KnutselenOktober Bloemschikken HerfststukjeNovember BakactiviteitDecember Bloemschikken KerststukjeDit alles is onder voorbehoud.

Page 19: SOKAkrabbels lente 2013

SOKA KrabbelsJaargang 11, nummer 1

‘t Ve

rlaet

1

9

Week zorg en welzijnBinnen het kader van de landelijke week zorg en welzijn, zijn we ook in ‘t Verlaet actief bezig geweest om van deze week een topweek te maken. Informatieve en ont-spanningsmiddagen wisselden elkaar af, waardoor het een week werd met “voor elk wat wils”.

Op maandag startten we met een voorlich-tingsmiddag van de stichting Welzorg. Tijdens deze middag werden er allerlei hulpmiddelen getoond die handig zijn in het dagelijks leven.Te denken hierbij valt aan een eenvoudige opener, tot een verstelbare haarborstel, zodat iemand die zeer beperkte mobiliteit heeft in zijn arm toch nog zelf haren kan kammen. Maar daarnaast was er een scootmobiel, verschil-lende rollators, wandelstokken etc. te zien.Ongelooflijk hoeveel hulpmiddelen er zijn.Dinsdag was het optreden van Duo Haak.Samen zingen, samenzijn, het genieten van de liedjes uit de oude doos.

Woensdag kwam Mobiel Optiek informatie ge-ven over het zien en werd de werking van het oor nog eens helemaal uitgelegd.Naast het herstellen van kapotte brillen en uit-proberen van nieuwe brillen, was er de moge-lijkheid om in de bus met de benodigde appa-ratuur de ogen op te meten. Een hele ervaring voor de clienten. Tot onze verrassing ziet mevr. de Clerq zeer scherp, leest op haar 90ste nog zonder hulpmiddel de krant.

Donderdag werd de nieuwe voorjaarscollectie geshowd door Martho Mode. Onder grote be-langstelling van de bewoners kwam het voor-jaar in huis en werd er druk gepast en gekocht.Natuurlijk hoort bij nieuwe kleding ook een goede verzorging en werd op vrijdag door Joyce de producten van Oriflame gedemon-streerd. Al met al een hele leuke, drukke week, waarbij door de diversiteit de vermoeidheid achterwe-ge bleef. Zodoende kon iedereen genieten van de open dag op zaterdag.

Page 20: SOKAkrabbels lente 2013

SOKA Krabbels Jaargang 11, nummer 1

20 ‘t Verlaet

Hallo, ik ben Christy Verschelden, ben 16 jaar en woon in Sas van Gent bij mijn vader.Mijn moeder woont in Terneuzen en daar ben ik meestal op dinsdag en dan logeer ik bij haar.

Ik ben zelf in Sas van Gent opgegroeid. Ik heb 1 zusje van 14 jaar en ik heb een broer-tje van 8 jaar. Je merkt dat er een groot leef-tijdsverschil tussen zit en dit vind ik leuk, omdat wij alle drie verschillende voorkeuren hebben en capaciteiten.

Mijn hobby’s zijn: winkelen in een grote stad, wandelen en zwemmen.Het liefst doe ik mijn hobby’s in de vakantie of als het lekker weer is, dit geeft mij zelf ook een prettig gevoel.

Ik heb één jaar geleden mijn opleiding Zorg & Welzijn afgerond op het Zeldenrust Steelandt College in Terneuzen, deze opleiding duurde 4 jaar en ik heb hier veel van geleerd.

Het leek mij een leuk idee om verder te gaan

in de zorg of welzijn en daarom volg ik nu de opleiding: Maatschappelijke medewerker op specifieke doelgroepen niveau 4 te Goes.Ik vond het eerst wel wennen om naar een andere school te gaan, want de middelbare school en het middelbaar beroepsonderwijs is toch een groot verschil.Je krijgt een andere leermethode, een nieuwe klas en nieuwe leraren.Met de tijd mee leer je klasgenoten kennen en de school zelf, ik heb leuke vriendinnen die in mijn klas zitten en daar spreek ik soms wel eens mee af.

In Goes hebben zij mij verteld dat ik stage moest gaan lopen in een verzorgingstehuis en ‘t Verlaet leek mij de perfecte plek. Omdat ik zelf in de Redoute werk en het daar naar mijn zin heb vond ik het dus ook geen probleem om in ‘t Verlaet stage te gaan lopen.

De periode dat ik stage moet lopen is van 24 januari tot en met 14 juni 2013.Ik vind het een leuke uitdaging om zo lang stage te mogen lopen bij de ouderen en het is weer iets heel anders dan op school.

Ik hoop dat ik hier veel mag leren en dat ik dit later zelf mag uitvoeren op mijn werk.

Stagaire ‘t Verlaet

Heeft 6 etages slaapoplossingen voor iedereen

N d t t 7 13 T T l 0115 613130Heeft 6 etages slaapoplossingen voor iedereen

Noordstraat 7-13 Terneuzen - Tel. 0115-613130www.slaapkennerrademakers.nl

Axelsestraat 12-14, Zaamslag, Tel. 0115-431261

TAPIJT EN GORDIJNEN - ZONWERING EN ROLLUIKENLINOLEUM - VINYL- EN LAMINAATVLOEREN

SLAAPCOMFORT - PROJECTINRICHTING

zvl_im_rademakers_110906.qxd 12/09/2006 9:51 Pagina 1

Page 21: SOKAkrabbels lente 2013

Red

oute

2

1

Jaargang 11, nummer 1 SOKA Krabbels

Herdenkingsbijeenkomst de RedouteSas van Gent, 12 maart 2013 - Op dinsdag 12 maart stroomde de recreatiezaal van De Redoute vol met genodigden voor de her-denkingsbijeenkomst.

Familie, vrienden, medewerkers, bewoners en vrijwilligers werden persoonlijk ontvangen door de activiteitenbegeleiding Ditta van der Spoel en vrijwilligers Bets van Rossum, Mien de Braal en Heleen Vink. Samen vormen zij de liturgiegroep die de herdenkingsbijeenkomsten organiseren.

De herdenkingsbijeenkomsten worden vier maal per jaar gehouden voor de overleden bewoners. Het is een vorm van nazorg die de Redoute wil bieden aan de nabestaanden van de overleden bewoners. Tijdens de herdenking wordt stilgestaan bij ie-dere bewoner die korte of langere tijd in de Re-doute of de aanleunwoningen heeft gewoond.Nog één keer samen hun namen noemen, en afscheid nemen met een symbolische bloem

maken emoties los. Emoties die belangrijk zijn in het verwerken van een groot verlies. Zo zit men op een dag met een bewoner te praten en de volgende dag is een bewoner er niet meer.Want als een dierbare in een zorgcentrum overlijdt, is daar niet alleen het afscheid van hem of haar maar voor familie ook een ab-rupt afscheid van het huis waar zij de laatste levensmaanden of jaren heeft gewoond en verzorging genoot. Na afloop van de herdenking is er gelegenheid om ongedwongen bij te praten. Niet alleen met medewerkers of vrijwilligers, maar ook met mensen die men in het verleden regelmatig ontmoete in de Redoute. Gezien de vele posi-tieve reacties van de afgelopen jaren en ook tij-dens deze herdenking voldoet de Redoute met deze bijeenkomsten aan een grote behoefte.

Ditta van der SpoelActiviteitenbegeleiding De Redoute

Page 22: SOKAkrabbels lente 2013

22 Redoute

Jaargang 11, nummer 1SOKA Krabbels

Sas van Gent, maart 2013 - Op elke 3de za-terdag in maart vindt een landelijke Open Dag van de Zorg plaats. Op deze dag openen zorg- en welzijnsorganisaties uit heel Nederland hun deuren voor belangstellenden. Dit jaar vinden alle activiteiten gedurende een week plaats. Dat biedt nog meer kansen om alles te leren over het waardevolle werk dat wordt uitgevoerd, om op de hoogte te blijven van de laatste ontwikkelingen. De Week van Zorg en Welzijn is het middel om het publiek de wereld van de zorg- en welzijnsinstellingen te tonen. De uitnodiging om een kijkje in het hart van de zorg- en welzijnsinstellingen te nemen is gericht aan buurtbewoners, studenten, werk-zoekenden, familie van medewerkers; kortom iedereen die geïnteresseerd is.

Vanaf maandag 11 maart tot en met zaterdag 16 maart 2013 stond deze week bij de Re-doute, lokatie van Soka in het teken van allerlei activiteiten. Men kon komen kijken naar onze ontspanningskamer, of mee doen met een workshop of gymnastiek, of komen luisteren naar voorlichting over o.a. bewegen en gehoor.

De volgende activiteiten werden over de ge-hele week georganiseerd.

Op maandag 11 maart kon men gedurende de gehele dag een bezoek brengen aan de ontspanningskamer. Men kreeg hier uit-leg over wellnessmassages bij ouderen en snoezelen. Aan sommige vrijwilligers werd een workshop aangegeven. De bewoners van verzorgingscentrum de Redoute kon-den in een ontspannen sfeer tot rust komen in een zogenoemde ontspanningskamer, daar werd ook gretig gebruik van gemaakt. Een verblijf in de kamer is een goed middel tegen stress. De kamer heeft gedimd licht, een lekker geurtje en een relaxte stoel waarin de bewoners een uitgebreide massage krijgen.Dinsdag 12 maart werd een themabijeenkomst “Waarom bewegen moet” door fysiotherapeut Monique de Fleurquin gegeven. Zij vertelde over haar ervaringen en kwam uitleg geven waarom het zo belangrijk is voor ouderen om in beweging te blijven. Tevens werd er stil

gestaan bij valpreventie. Deze middag werd bezocht door een aantal bewoners, maar ook door buurtbewoners.

Woensdag 13 maart werd er gymnastiek gege-ven. Personen uit de wijk hadden de gelegenheid om ook deelnemen met onze gymnastiek-ochtend wat gegeven werd door Monique de Fleurquin.

Na de gymnastiek was er ook gelegenheid om een kijkje te nemen bij de verkoop van Batex ondergoed. Voor de ouderen hing er aan-gepaste onderkleding en nachtkleding. Deze verkoop werd goed be-

zocht. Aangezien bewoners niet meer zo goed naar de winkels kunnen voor ondergoed, was dit voor een mooie uitkomst.

´s Middags werd een workshop door Oriflame gegeven, deze workshop stond in het teken van “Uiterlijke verzorging voor ouderen”. Ou-deren vinden het vaak erg belangrijk er netjes en verzorgd uit te zien. Een groot deel van hen bezoekt regelmatig de kapper of schoonheids-specialiste, ongeacht of ze zelf nog mobiel zijn. Uiterlijke verzorging is dus niet leeftijdsge-bonden en ouderen doen er flink moeite voor. Jacqueline Baudrie, Adviseuse bij Oriflame was bereid om een workshop te geven over ui-terlijke verzorging bij ouderen. Wij hebben voor dit merk gekozen omdat de producten op basis van natuurlijke ingrediënten zijn en nooit getest worden op dieren. Tijdens de workshop werd vooral stil gestaan bij hand- en gezichtsverzorging. Deze work-shop werd goed bezocht door bewoners en ook vrijwilligers en sommige familieleden. Aan deze deelnemers werd ook uitleg gegeven over de beautymiddagen. Bewoners van de Redoute

Week van Zorg en Welzijn de Redoute

Page 23: SOKAkrabbels lente 2013

Red

oute

2

3

Jaargang 11, nummer 1 SOKA Krabbels

kunnen gratis handverzorging of gezichtsbehan-deling krijgen in onze activiteitenkamer tijdens de beautymiddagen. Tijdens de beautymidda-gen worden de ouderen in de watten gelegd.

Op donderdagmiddag 14 maart werd voorlich-ting gegeven over het gehoor, en aangepaste middelen. De voorlichting werd gegeven door Klaverblad Zeeland en de afdeling Zeeland van de Nederlandse Vereniging voor Slechthoren-den in samenwerking met firma Schoonberg. Zij kwamen uitleg geven over het gehoor. Tevens werd er ook informatie gegeven over aangepast middelen. Deze middag werd goed bezocht, be-woners hadden veel vragen. De vragen gingen vooral over gehoorapparaten en ringleidingen. Slechthorendheid wil zeggen dat u minder hoort. Dat klinkt simpel, maar dat is het (he-laas) niet. Wie denkt dat mensen die slecht horen met een gehoorapparaat weer alles kunnen horen, heeft het mis. Soms is dat het geval, maar bij veel slechthorenden niet. Al honderd jaar lang zet de NVVS zich in voor alle slechthorenden in Nederland. Zij helpt slecht-horenden via voorlichting, belangenbehartiging en lotgenotencontact. Zo werd er uitleg geven over verschillende gehoorapparaten en het belang van ringleiding en aangepaste middelen zoals een deurbel, telefoon of wekker.

Een ringleiding is een versterker die een sig-naal zendt vanuit de geluidsbron naar uw hoortoestel. Hierdoor kunt u thuis draadloos in verbinding staan met de televisie of radio. Een ringleiding biedt ook uitkomst in openbare gelegenheden, zoals bij ons in de zaal. Met een ringleiding heeft u namelijk geen last meer van hinderlijke achtergrondgeluiden. Vrijdag 15 maart werd er een informatiemiddag over rollatorcontrole door de Firma Welzorg gegeven. De firma Welzorg kwam een uitleg geven over hulpmiddelen. Iedereen kan gebruik maken van hulpmiddelen zoals een aangepaste pen om mee te schrijven of een wandelstok om mee te lopen. Je kan ze in verschillenden vormen krijgen, een opener om potjes mee te openen, een beugel voor

meer grip bij het staan in de douche of badka-mer, een vergrootglas om te lezen, aangepaste borden, bestek of drinkgerei. Het zijn allemaal hulpmiddelen die het leven aangenamer en gemakkelijke maken. Deze middag werd goed bezocht door onze bewoners, familie en vrijwil-ligers. Sommige bewoners hebben producten besteld. Het blijkt dat daar best behoefte aan is. Tevens zou er deze middag de mogelijk-heid zijn om de rollators te laten controleren op eventueel onderhoud en of u op een juiste wijze de rollator gebruikt, er goed achterloopt, en of het op de juiste hoogte staat. De persoon die gepland stond voor het onderhoud en con-troleren van de rollators heeft wegens ziekte moeten afzeggen. De rollatorcontrole zal op een later tijdstip alsnog plaats gaan vinden.

Op zaterdag 16 maart was het de opendag van zorg. Als bezoeker kon men na een rondleiding door de Redoute aansluitend in de zaal een film met titel “Thuis komen” kijken. Deze duurde ongeveer 30 minuten. De film ging over Tom, hij is 85 jaar en verhuist noodgedwongen naar een verzorgingshuis. Hij bekijkt zijn nieuwe wereld van bingo, bloemschikken en gezamenlijke maaltijd met grote argwaan. Het liefst blijft hij op zijn kamer met zijn eigen muziek, boeken en computer. Elke toenadering van anderen in het huis wijst hij af. Maar dan komt er een moment dat hij niet anders kan dan die anderen in zijn kamer en zijn leven toe te laten. Deze film geeft een goed beeld wat werken in zorg- en welzijn precies inhoud. Tijdens de film werd een fruit-cocktail geserveerd, deze ging er gretig in. De gehele week werden alle activiteiten goed bezocht door de bewoners. We kunnen zeggen dat het een geslaagde week is geweest. Bewo-ners hebben een beeld gekregen dat er buiten de dagelijkse zorg ook een onderdeel van zelfzorg is waar zij ook nog gebruik van kunnen maken. Bij de aangepaste middelen in het ka-der van ADL werd ook aandacht besteed aan vergoeding van de zorgverzekeringen waarvoor men in aanmerking kan komen. Het zou heel leuk zijn om een volgende keer nog meer men-sen van buitenaf te mogen ontmoeten.

Ditta van der Spoel Activiteitenbegeleiding De Redoute

Page 24: SOKAkrabbels lente 2013

24 De B

lide

Jaargang 11, nummer 1SOKA Krabbels

Vermaak in en rond de huiskamer1 keer in de maand komen de peuters van de school “de Kameleon” een bezoekje brengen aan onze “oma’s” van de Huiskamer ’t Schel-penhoekje. Het is altijd een groot feest, de kinderen zijn altijd onder de indruk van zoveel oma’s bij elkaar te zien en onze bewoners ge-nieten van de onbevangenheid van de kleine peuters.

Samen wordt er ijverig geknutseld en wie ge-nieten er dan meer? De oma’s of de peuters?Het is in elk geval altijd een gezellige boel en zeker iets om iedere maand naar uit te kijken!

Regelmatig maken we uitstapjes met de bewo-ners van ‘t Schelpenhoekje. Zo gingen we in oktober vorig jaar naar het Schoolmuseum in

Terneuzen en bezochten we op 2 april j.l. Life & Garden in Hulst waarna we koffie gedronken hebben bij Morres Wonen. De uitstapjes zijn altijd erg gezellig, het is heerlijk om er eens even tussen uit te zijn! We hopen nog vele uitstapjes te kunnen doen met de bewoners/bezoekers van ’t schelpenhoekje, we houden u op de hoogte!

Page 25: SOKAkrabbels lente 2013

De

Blid

e

25

Jaargang 11, nummer 1 SOKA Krabbels

Hallo, hier nog eens iets vanuit de dagopvang.Het is er nog steeds gezellig en we zijn nog steeds druk bezig met van alles.Zo hebben we op 3 april een lentebrunch ge-had, met de gedachte: komt de zon niet naar ons, dan halen we hem naar binnen.De tafels waren fleurig gedekt en de menu-kaart bestond uit allemaal frisse lekkere hap-jes.

Zo waren er verse aspergerolletjes, gevulde tomaten en verschillende salades met vers gebakken broodjes.Iedereen zat te genieten en het was er een gezellige middag.

Verder knutselen we nog regelmatig en tegen-woordig horen jullie de mensen ook wat vaker zingen. Dit komt door Melissa, ik denk dat iedereen haar inmiddels wel kent, zij is vanaf februari de maandag bij ons invulling komen geven.Het is er alleen maar gezelliger op geworden, een jonger iemand kan en heeft in dit geval een meerwaarde voor de groep omdat zij het ook eens vanuit een ander standpunt bekijkt als de oude garde. Al met al timmeren we nog steeds aan de weg en proberen we het zo ge-zellig mogelijk te houden voor iedereen.

Groetjes vanuit de dagopvang,Willy, Melissa en Lenie

Dagopvang Zoutvliet

Voorstellen PDL-coördinatorMijn naam is Jes-sica de Feijter en sinds 5 jaar werk-zaam als verzor-gende 3IG op de groepwoningen in de Blide. Sinds kort ben ik de PDL-co-ordinator binnen de Blide. Met onder-steuning van mijn teamleider.

Mijn ervaring heb ik opgedaan in verpleeghuis de Stelle, waar ik hiervoor 10 jaar gewerkt heb. Ook hier werd al PDL gewerkt. Deze ervaring heb ik meegenomen naar de groepwoningen en gebruik deze om mijn collega’s te stimule-ren, activeren en informeren.Vorig jaar heb ik (met nog 5 andere collega’s) het certificaat PDL specialist behaald en ook

de overige collega’s zullen hierin nog ge-schoold worden om zich te certificeren.

Mijn taak is:- Samen met de teamleider zorgen voor het

scholings en implementatietraject- Intern aanspreekpunt PDL - Extern aanspreekpunt voor contacten PDL- Bewaakt, eventueel samen met teamleider,

beleid binnen de organisatie- Onderhoudt contacten met PDL specialisten,

afdeling en zo nodig management.- Draagt zorg voor de scholing, structureert

hierin, zo nodig in overleg met teamleider.- Houdt hierover contact met praktijkopleider

en bewaakt de scholingsprocedure

Tevens ben ik ook aanspreekpunt voor de PDL-kleding. Hiervan zijn voorbeelden verkrijg-baar en geef ik adviezen omtrent de kleding en aanpassingen.

Page 26: SOKAkrabbels lente 2013

26 De B

lide

Jaargang 11, nummer 1SOKA Krabbels

Even “bijpraten” over de onderwerpen die in de vergaderingen van de Cliëntenraad aan de orde kwamen. Dit is een samenvatting van de notulen van september 2012 tot en met febru-ari 2013.

Zoals u misschien ook in het jaarverslag/jaar-plan van de Cliëntenraad heeft gelezen zijn er twee nieuwe leden gekomen in de plaats van Corrie Gerreman en Lucie Blaauw namelijk Betty Audenaert en Jo Luijcks.

De voorzitter, Paul Jonkheijm, heeft een be-zoek gebracht aan “De Hogeweijk” in Weesp. Een bijzondere opzet voor een groep mensen met een psycho - geriatrisch aandoening. Ook de andere leden van de Cliëntenraad hebben diverse lezingen en bijeenkomsten bijgewoond.Onder andere “Scheiden Wonen en Zorg” en “Overgang Zeeuws Vlaamse Zorg”. In gezamenlijke vergaderingen met de cliën-tenraden van de Redoute en ’t Verlaet werden onderwerpen besproken, die voor alle drie van belang zijn.

Eind vorig jaar heeft de Cliëntenraad een en-quête gehouden voor het internetcafé. Een behoorlijk aantal mensen reageerde posi-tief hierop en de activiteitenbegeleidster heeft het verder opgepakt. Als u interesse heeft, kunt u de computer gaan gebruiken eventueel met begeleiding.

In oktober was er de jaarvergadering in het Grand Café. Zowel de intramurale als de extramurale cliënten waren aanwezig op deze middag. Ook dit jaar staat er weer zo’n gezel-lige middag op de agenda.

De uitslag van het cliënt -tevredenheidson-derzoek kwam ook ter sprake. Soka komt met goede waarderingscijfers uit dit onderzoek.

De Cliëntenraad vindt dat vrijwilligers een be-langrijke plaats innemen binnen de organisatie en heeft er daarom bij het management op aangedrongen dat vrijwilligers begeleiding en scholing krijgen. Hierop is positief gereageerd, waardoor vrijwil-ligers bijvoorbeeld ook lezingen kunnen bijwo-nen die voor het personeel worden georgani-seerd.

De vele veranderingen in de zorg worden door de Cliëntenraad kritisch gevolgd. Wij proberen de belangen van de cliënten zo goed mogelijk in de gaten te houden en reageren daar waar het mogelijk is.

De bouw van de appartementen “Maria van Artois” wordt door de Cliëntenraad met belang-stelling gevolgd. Immers, het restaurant is daar een belangrijk onderdeel van.

Zo, dit was weer een bericht over de Cliën-tenraad. Wij willen u tweemaal per jaar op de hoogte brengen van hetgeen zoal besproken wordt in de vergaderingen.En als U iets te melden heeft, neem dan gerust contact op met Uw Cliëntenraad.

Terneuzen, mevr. Esther de Zeeuw (vice voorzitter – notulist)

Cliëntenraad woonzorgcentrum de Blide

Page 27: SOKAkrabbels lente 2013

27

Jaargang 11, nummer 1 SOKA Krabbels

Deze keer gaan we het eens hebben over de ademhaling.

Onder de ademhaling wordt het proces ver-staan, waarbij uit de buitenlucht zuurstof wordt opgenomen en aan die buitenlucht koolzuur-gas wordt afgegeven.

Er worden hierbij drie spiergroepen gebruikt:

1) Het middenrif: Dit is een sterk, dun, spierachtig vlies, vast-gehecht aan de onderzijde van de ribben en scheidt de borstkas van de buikholte. Het functioneert als een pomp die het hart helpt om het bloed door het lichaam te laten stromen.De middenrifademhaling (of ook wel buikadem-haling genoemd) is de meest energiebespa-rende en ontspannende manier van ademen.

2) Borst- of tussenribspieren:Deze zitten tussen de ribben en trekken zich samen om deze op te tillen, zodat de borst-kas zich uitzet en lucht naar binnen zuigt. Als de tussenribspieren zich ontspannen, zakt de borstkas weer in en wordt de lucht naar buiten geperst, (ook borstademhaling genoemd).Deze spieren verbruiken meer energie dan het middenrif.

3) Schouder- en nekspieren:Deze spieren worden gebruikt om de schou-ders te spannen en het bovenste deel van de borstkas op te tillen zodat er extra lucht wordt aangezogen.

Samengevat: bij een normale rustige ademha-ling wordt 70 tot 80 procent van het werk door het middenrif gedaan. De lagere borst- of tus-senribspieren doen ongeveer 20 tot 30 procent en de schouder- en nekspieren worden tijdens en kort na zware inspanning of stress gebruikt. We ademen onder normale omstandigheid ongeveer 12 à 15 x per minuut.Veel mensen ademen verkeerd, ze gebruiken de bovenste spieren van de borstkas ipv hun middenrif.

Probeer volgende Oefening uit te voeren:Ga ontspannen op uw rug liggen, de benen gebogen, kussen onder uw hoofd, één hand op de buik en één hand op de borstkas.Blaas zoveel mogelijk lucht uit uw longen, zon-der te persen, dan zuigt u langzaam lucht naar binnen door uw neus en probeer maar eens te voelen of uw buik- of uw borst het meest uitzet, vervolgens weer rustig uitademen langs de mond.De bedoeling is dat u leert om zoveel mogelijk met uw middenrif te ademen, dus uw buik moet uitzetten bij de inademing en terug afvlakken tijdens de uitademing.Probeer dit enkele malen te herhalen, zodat u de techniek te pakken krijgt.Het is niet altijd gemakkelijk, maar als u een-maal de techniek onder de knie heeft, zal u uw ademhaling beter kunnen benutten en beheer-sen.

U kunt deze oefening ook doen in zit of in stand.

Belangrijk is:- dat u zich bewust wordt van een eventuele

verkeerde ademhaling- leren ademen met neus en middenrif- het bovenste deel van de borstkas niet

bewegen (controleer met uw handen)- langzaam, ritmisch ademhalen

TIP: Probeer iedere dag een paar maal deze oefe-ningen te doen.Ook bij mensen die last hebben van bronchitis, astma, cara, enz. zijn de ademhalingsoefenin-gen van groot belang om eventueel vastzit-tend slijm gemakkelijker op te kunnen hoesten (te verwijderen).

Wanneer u vragen hierover heeft, kom dan gerust even informeren op de gym.Op maandagochtend in ‘t Verlaet’ - Westdorpe.Op woensdagochtend in ‘De Redoute’ - Sas van Gent.

GYM U FIT !!!

Samenstelling: M.de Fleurquin-StaalGroepspraktijk FysioSas van Gent-Westdorpe

Fysiotip

Page 28: SOKAkrabbels lente 2013

Alberdingk Thijmstraat 1 • 4532 CZ Terneuzen • tel. 0115 64 28 00 • [email protected] • www.sokazvl.nl