SCHOLENGROEP6 t krijtlijntje...schooljaar een nieuwe forse stijging van het leerlingenaantal. In het...

8
Uitgave van Scholengroep Rivierenland Afgiftekantoor: 2800 Mechelen 1 driemaandelijks: juli - aug - sep Nr3 - 2006 VU: Luc Van Gasse - Algemeen directeur erkenningnummer: P409153 afzendadres: Lindestraat 119 - 2880 Bornem België - Belgique P.B. 2800 Mechelen 1 BC 6673 lachende gezichten in onze scholengroep t krijtlijntje ‘t Krijtlijntje wil via het verstrekken en duiden van informatie aan de personeelsleden en leden van de schoolraden bijdragen tot een grotere betrokkenheid en participatie bij het bestuur van scholengroep Rivierenland. IN DIT NUMMER p 1. lachende gezichten in onze scholengroep p 2-3. scholengroep start minicrèches p 4-5. digitaal leerplatform p 6-7. 5 oktober: uw dag! p 8. mis de ICT boot niet scholengroep rivierenland RUPELSTREEK - KLEIN-BRABANT - VAARTLAND SCHOLENGROEP6 Het Gemeenschapsonderwijs in de regio Rivierenland (Klein–Brabant, Rupelstreek en Vaartland) kent ook dit schooljaar een nieuwe forse stijging van het leerlingenaantal. In het leerplichtonderwijs lopen begin dit schooljaar welgeteld 5.821 leerlingen school. Dat is een stijging met 104 (1,86%) ten opzichte van vorig schooljaar. In het gewoon basisonderwijs groeit het leerlingenaantal met 23 leerlingen (0,70%) tot 2.839. In het gewoon secundair onderwijs lopen nu 2.111 leerlingen school. Dat is een stijging met 75 leerlingen of 2 % in vergelijking met september 2005. Omdat ook het buitengewoon secundair onderwijs met 29 nieuwe leerlingen groeit tot 365 bedraagt de globale winst in het secundair onderwijs zelfs 3,38%. Vanzelfsprekend schommelen de leerlingencijfers per school. Sommige scholen volgen de stijgende trend niet. Dit wil niet zeggen dat de fout hiervoor bij de school ligt. Gewijzigde socio–demografische factoren bijvoorbeeld (zoals een vergrijzing van de buurt) ontsnappen aan de invloed van de school. Toch is het belangrijk om zeker in deze gevallen verder te kijken en niet bij de pakken te blijven zitten. Een grondig gesprek over heden en toekomst kan nieuwe perspectieven openen. Voor het volwassenonderwijs en het deeltijds kunstonderwijs zijn nog geen relevante cijfers beschikbaar. Maar ook daar kijkt men met vertrouwen de telling tegemoet. Uit analyse van de cijfers blijkt dat de leerlingenwinst op alle niveaus structureel is. Vergeleken met september 2001 bedraagt de groei in de scholen maar liefst 779 leerlingen. Dit is een stijging met niet minder dan 15,45%. Dit groeiende vertrouwen van ouders in de scholen is vanzelfsprekend voor het schoolbestuur en de schoolteams een stimulans om op de ingeslagen weg verder te werken. Het leerlinggericht werken en de onderwijsvernieuwing – gekoppeld aan een open opvoedingsproject - staan daarbij centraal. Met veel belangstelling werd dit schooljaar vanzelfsprekend uitgekeken naar de cijfers van de secundaire school De Linde in Bornem. De beslissing van de scholengroep om een volwaardig Atheneum Klein–Brabant uit te bouwen verhoogt duidelijk de aantrekkingskracht van de school. In het eerste leerjaar zitten 41 leerlingen (een stijging met 9 leerlingen). In het derde leerjaar volgen 54 leerlingen de lessen, waarvan 21 in aso (economie en latijn). Het zijn deze leerlingen die als eersten het 5de en 6de leerjaar secundair zullen kunnen volgen in het Koninklijk Atheneum Klein–Brabant te Bornem. De leerlingencijfers tonen aan dat uw werk absoluut gewaardeerd wordt. Men zou voor minder een lachend gezicht opzetten. Luc Van Gasse Algemeen Directeur ���� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��������������

Transcript of SCHOLENGROEP6 t krijtlijntje...schooljaar een nieuwe forse stijging van het leerlingenaantal. In het...

 • Uitgave van Scholengroep Rivierenland Afgiftekantoor: 2800 Mechelen 1 driemaandelijks: juli - aug - sep Nr3 - 2006

  VU: Luc Van Gasse - Algemeen directeur erkenningnummer: P409153 afzendadres: Lindestraat 119 - 2880 Bornem

  België - BelgiqueP.B.

  2800 Mechelen 1BC 6673

  lachende gezichten in onze scholengroep

  t krijtlijntje‘t Krijtlijntje wil via het verstrekken en duiden van informatie aan de personeelsleden en leden van de schoolraden bijdragen tot een grotere betrokkenheid en participatie bij het bestuur van scholengroep Rivierenland.

  IN DIT NUMMERp 1. lachende gezichten in onze scholengroepp 2-3. scholengroep start minicrèchesp 4-5. digitaal leerplatformp 6-7. 5 oktober: uw dag!p 8. mis de ICT boot niet

  VU: Luc Van Gasse - Algemeen directeur erkenningnummer: P409153 afzendadres: Lindestraat 119 - 2880 Bornem

  scholengroep rivierenlandRUPELSTREEK - K LE IN -BRABANT - VAARTLAND

  SCHOLENGROEP6

  Het Gemeenschapsonderwijs in de regio Rivierenland (Klein–Brabant, Rupelstreek en Vaartland) kent ook dit schooljaar een nieuwe forse stijging van het leerlingenaantal.

  In het leerplichtonderwijs lopen begin dit schooljaar welgeteld 5.821 leerlingen school. Dat is een stijging met 104 (1,86%) ten opzichte van vorig schooljaar.

  In het gewoon basisonderwijs groeit het leerlingenaantal met 23 leerlingen (0,70%) tot 2.839.In het gewoon secundair onderwijs lopen nu 2.111 leerlingen school. Dat is een stijging met 75 leerlingen of 2 % in vergelijking met september 2005. Omdat ook het buitengewoon

  secundair onderwijs met 29 nieuwe leerlingen groeit tot 365 bedraagt de globale winst in het secundair onderwijs zelfs 3,38%.

  Vanzelfsprekend schommelen de leerlingencijfers per school. Sommige scholen volgen de stijgende trend niet. Dit wil niet zeggen dat de fout hiervoor bij de school ligt. Gewijzigde socio–demografi sche factoren bijvoorbeeld (zoals een vergrijzing van de buurt) ontsnappen aan de invloed van de school. Toch is het belangrijk om zeker in deze gevallen verder te kijken en niet bij de pakken te blijven zitten. Een grondig gesprek over heden en toekomst kan nieuwe perspectieven openen.

  Voor het volwassenonderwijs en het deeltijds kunstonderwijs zijn nog geen relevante cijfers beschikbaar. Maar ook daar kijkt men met vertrouwen de telling tegemoet.

  Uit analyse van de cijfers blijkt dat de leerlingenwinst op alle niveaus structureel is. Vergeleken met september 2001 bedraagt de groei in de scholen maar liefst 779 leerlingen. Dit is een stijging met niet minder dan 15,45%. Dit groeiende vertrouwen van ouders in de scholen is vanzelfsprekend voor het schoolbestuur en de schoolteams een

  stimulans om op de ingeslagen weg verder te werken. Het leerlinggericht werken en de onderwijsvernieuwing – gekoppeld aan een open opvoedingsproject - staan daarbij centraal.

  Met veel belangstelling werd dit schooljaar vanzelfsprekend uitgekeken naar de cijfers van de secundaire school De Linde in Bornem. De beslissing van de scholengroep om een volwaardig Atheneum Klein–Brabant uit te bouwen verhoogt duidelijk de aantrekkingskracht van de school. In het eerste leerjaar zitten 41 leerlingen (een stijging met 9 leerlingen). In het derde leerjaar volgen 54 leerlingen de lessen, waarvan 21 in aso (economie en latijn). Het zijn deze leerlingen die als eersten het 5de en 6de leerjaar secundair zullen kunnen volgen in het Koninklijk Atheneum Klein–Brabant te Bornem.

  De leerlingencijfers tonen aan dat uw werk absoluut gewaardeerd wordt. Men zou voor minder een lachend gezicht opzetten.

  Luc Van GasseAlgemeen Directeur

  ��������������������������������������������������

  ���� ���� ���� ���� ���� ����

  ���� ���� ���� ���� ���� ����

  ��������

  ����

  �������� ����

  ����

  ����

  ����

  ����

  ����

  ����

  ����

  ���� ���� ���� ���� ���� ����

  ������������������������������

  �������������������������

 • Een minicrèche is een zelfstandig initiatief van één of meer personen, een vereniging of instantie die op bestendige wijze zorgt voor de gelijktijdige opvang van minimum 8 en maximum 22 kinderen.De opvang richt zich op baby’s en peuters van 0 tot 3 jaar, maar kan ook gericht zijn op schoolgaande kinderen tot en met de lagere school of een combinatie van beide. De minicrèche is verplicht het opvanginitiatief te melden bij Kind&Gezin en deze organisatie tevens toegangsrecht toe te kennen.Indien de minicrèche een Attest van Toezicht heeft ontvangen wordt door een inspectieteam van Kind&Gezin gecontroleerd of ze aan de wettelijke voorwaarden voldoet. In geval de vooropgestelde kwaliteit wordt behaald, krijgt de minicrèche een fi nanciële tegemoetkoming van Kind&Gezin.De minicrèche reikt jaarlijks een fi scaal attest uit aan de ouders van de opgevangen kinderen.

  scholengroep start minicre'ches

  maatschappelijke behoefte.Vanuit de beschouwing ”Kinderopvang is een basisvoorziening”, wil de Vlaamse overheid via een nieuw decreet de kinderopvang vernieuwen.De overheid beoogt met deze hervorming de realisatie van drie maatschappelijke functies:een economische, een educatieve en een sociale functie.

  Dat er kinderopvang bestaat voor werkende ouders, is bij iedereen bekend en aanvaard. We noemen dit de economische functie van kinderopvang.

  Al iets minder vertrouwd zijn we met het belang van kinderopvang voor ouders die een opleiding volgen of solliciteren, zodat ze later kunnen gaan werken.Deze opvang is minder gemakkelijk te plannen: hij is vaak plots nodig en op onregelmatige tijdstippen. Ook andere gezinnen vallen uit de boot. De stap naar de opvang is voor hen te groot: de taal, de inrichting, de manier van werken,… die niet altijd aansluit bij de wereld van de gezinnen thuis.Toch moet kinderopvang uitsluiting van kansengroepen tegengaan en hun integratie bevorderen. Via deze sociale functie levert de kinderopvang een bijdrage aan een sociaal rechtvaardige maatschappij.

  Kinderen worden geboren in een gezin met de opvoeding en de gewoonten van dat gezin. Daarnaast brengen ze al vanaf heel jonge leeftijd een bepaalde tijd door in de kinderopvang. Kinderopvang moet aan ieder kind de kans geven om op zijn manier op verkenning te gaan. Het is de plek bij uitstek om anderen te leren kennen en er respectvol mee te leren omgaan. Dit alles noemen we de educatieve functie van kinderopvang.

  Geruime tijd werden er geen bijkomende plaatsen in de kinderopvang erkend en gesubsidieerd.Het gevolg daarvan is een groot tekort aan opvangplaatsen, zowel in de voorschoolse (van 0 tot 3 jaar), als in de buitenschoolse (van 3 tot 12 jaar) opvang. Het grootste tekort aan plaatsen situeert zich in de provincie Antwerpen.

  In april 2005 voerde Kind&Gezin een grootschalig onderzoek per provincie naar welke gemeenten beter of minder goed voorzien zijn inzake het formele aanbod van voorschoolse opvang. Het relatieve cijfer van een gemeente werd vergeleken met het arrondissementeel gemiddelde. Gemeenten die onder dit gemiddelde scoren, zijn “wittevlekkengemeenten”.Uit dit onderzoek blijkt dat Puurs, als enige gemeente uit onze scholengroep, met een “wittevlekscore” van – 17,16 op de 7de plaats staat in de provincie Antwerpen wat de voorzieningen van voorschoolse opvang betreft.

  lange wachtlijsten. Het tekort aan opvangplaatsen voor kinderen van 0 tot 3 jaar wordt bevestigd door de resultaten van een marktonderzoek in de regio Klein-Brabant en Vaartland, uitgevoerd door de directeur-coördinator van de scholengemeenschap basisonderwijs in mei 2006.Geen enkele van de gecontacteerde voorzieningen die op formele en gestructureerde basis voorschoolse opvang aanbieden, had nog een beschikbare plaats voor opvang vanaf september 2006.De meeste initiatieven werken met wachtlijsten die zelfs lopen tot het voorjaar van 2007.

  taak van het gemeenschapsonderwijsIn de toekomst zullen meer en meer kinderen naar de voorschoolse opvang gaan. Minder moeders zullen thuisblijven na het bevallingsverlof en minder grootouders zullen op de kleinkinderen passen.Bijgevolg zullen de kinderdagverblijven een grote rol spelen bij de schoolkeuze.Het gemeenschapsonderwijs is zich sterk bewust van deze evolutie en wil met het oog op de toekomstige vernieuwingen in de kinderopvang als een volwaardige gesprekspartner beschouwd worden in de participatieve organen.

  Vanuit dit perspectief sensibiliseert en stimuleert het Gemeenschapsonderwijs de scholengroepen om minicrèches op te richten die nauw verbonden zijn aan een basisschool teneinde aan maatschappelijke dienstverlening te doen en het marktaandeel van het Gemeenschapsonderwijs te verhogen.2

 • taak van scholengroep RivierenlandHet project “minicrèches” past in de ambitie van scholengroep Rivierenland om het marktaandeel van het gemeenschapsonderwijs in het werkingsgebied te verhogen door middel van : • de maatschappelijke dienstverlening aan de ouders: kinderopvang is een

  basisvoorziening. • het bevorderen van de doorstroming naar onze kleuterscholen en in cascade naar

  het lager en secundair onderwijs. Is de tijd gekomen om een campusgedachte van 3 maanden tot 18 jaar te overwegen?

  • het vergroten van de draagkracht van de school: de minicrèche op het domein van de basisschool

  De Raad van Bestuur van Scholengroep Rivierenland heeft beslist om binnen de structuren van de scholengroep minicrèches op te richten, en meer bepaald op de groene domeinen van basisschool BSGO De Schorre te Sint-Amands en van BSGO ’t Kasteeltje te Puurs.

  De schooldirecties van beide basisscholen zullen belast worden met de dagelijkse leiding van de minicrèche op het schooldomein, zodat de band tussen het opvanginitiatief en de basisschool een vaststaand feit is.

  Beide voorzieningen zullen in het voorjaar van 2007 operationeel zijn.

  De scholengroep wil met dit initiatief opvang bieden aan alle gezinnen die hun kinderen wensen toe te vertrouwen aan een bevoegde opvanginstelling.

  Hiermee komt scholengroep Rivierenland tegemoet aan de verzuchting van een aantal ouders en toekomstige ouders in de regio Klein-Brabant-Vaartland.

  De minicrèches te Puurs en te Sint-Amands, die onder toezicht staan van Kind&Gezin, willen op een kindvriendelijke manier een tweede thuis bieden aan de kinderen.De lokalen waarin de opvang plaatsheeft zullen functioneel worden ingericht, zonder afbreuk te doen aan de sfeer van gezelligheid. De buitenspeelruimte bevindt zich in een groene omgeving. De kinderen worden opgevangen door een geschoold en enthousiast team. Het begeleidend personeel volgt en stimuleert de algemene ontwikkeling van de kinderen, met bijzonder veel aandacht voor de affectieve behoeften van ieder kind.Om de kwaliteit van de opvangvoorziening te bevorderen zullen alle medewerkers regelmatig nascholing volgen.

  De dienstverlening omvat niet alleen de verzorging van de kinderen, maar ook de opvoedkundige begeleiding. Kleuteronderwijs en dagopvang hebben een vergelijkbare functie, namelijk een sterk pedagogisch draagvlak bieden voor de ontwikkeling van de

  kinderen (motorisch, cognitief, affectief, esthetisch, moreel, …) als aanvulling op de opvoeding thuis.

  Om zijn missie te realiseren hanteert de minicrèche een constante gedragslijn. Die steunt op de zeven kernwaarden binnen de fi losofi e van het pedagogisch project.

  Samenwerking tussen minicrèche en school versterkt de afstemming tussen de kinderopvang en het basisonderwijs en zo ook de overgang voor de kinderen naar de kleuterschool.

  Vanuit dit oogpunt zullen op regelmatige basis gezamenlijke activiteiten worden georganiseerd door de leerkracht(en) van de eerste kleuterklas en de kinderverzorgsters van de minicrèche. Het is de bedoeling dat de kleuteronderwijzers en de kinderverzorgster uit de kleuterschool vertrouwde gezichten worden voor de kinderen in de minicrèche.Dit is de drijfveer om de leerlingenevolutie in de kleuterschool in positieve zin te beïnvloeden.

  invloed op de leerlingenstroomDe Schorre te Sint-Amands

  3

 • digitaal leerplatformIn het universitair en het hoger onderwijs is het gebruik van een digitaal leerplatform ondertussen reeds goed ingeburgerd. Wij durven net niet de term ‘gemeen goed’ gebruiken omwille van de negatieve ondertoon van deze uitspraak. Studenten raadplegen hun weekagenda, examenrooster, cursussen, individuele en collectieve opdrachten op het digitaal leerplatform. Zij werken met collega’s samen aan een groepswerk, overleggen elektronisch met hun mentor over moeilijkheden, zoeken samen naar oplossingen,….

  meegaan met de tijdIn het basis- en het secundair onderwijs staat deze vorm van ‘digitaal leren’ nog in de kinderschoenen. Hier en daar zijn er leerkrachten en scholen die experimenteren. Van een echte implementatiestrategie is er nog niet echt sprake. Tijdens het schooljaar 2005 – 2006 kregen tijdens hun pedagogische studiedag de leerkrachten van het gewoon secundair onderwijs een kennismakingssessie met het digitaal leerplatform ‘Dokeos’. Mevr. Kim Vlerminckx, leerkracht Latijn in het secundair onderwijs De Linde te Bornem stelt het zo: “Vier jaar geleden gebruikte ik Dokeos tijdens mijn studies. Het is een handig hulpje voor ons, studenten, omdat we er cursussen, slides, prenten, foto’s en uitleg van onze professoren op kunnen terugvinden, downloaden en afprinten. Als je een keertje ziek in bed ligt, moet je niet vrezen, je kan alles terugvinden op Dokeos. In ben dan ook heel benieuwd om met Dokeos te werken vanuit het andere standpunt, namelijk dat van de leerkracht, die er dingen kan opzetten…

  Dokeos staat voor meegaan met de tijd…” Deze ambitie wordt overigens door de meeste leerkrachten uit onze scholengroep gedeeld zoals blijkt uit de bevraging van juni 2005.

  de rol van de leerkracht is veranderdIn onze scholengroep werkt Middenschool Den Brandt (Boom en Aartselaar) sinds vorig schooljaar met het platform. Alle dienstmededelingen worden op het digitaal leerplatform gepubliceerd. De leerkrachten kunnen anytime en anywhere de nota’s raadplegen. Gemakkelijk indien je als leerkracht tijdens het weekend even wil nagaan tegen welke dag precies bepaalde documenten dienen afgegeven te worden op het secretariaat.

  In het CVO Rivierenland bieden een aantal leerkrachten hun cursus en oefenstof vandaag reeds aan via het digitaal leerplatform. Ook de cursussen, gericht op het aanleren

  van ICT – vaardigheden voor leerkrachten worden op deze wijze aangeboden. Voor de cursist geeft dit de mogelijkheid om op eigen tempo en op zelf gekozen tijdstippen het cursusmateriaal te verwerken.

  Dokeos of andere platformen zullen zeker niet in de plaats komen van de leerkracht(en). “De rol van de leerkracht is veranderd. Studenten moeten niet meer klakkeloos overnemen wat op hen afkomt. De leerkracht begeleidt veel meer het leerproces, dan dat hij het stuurt”, zegt Thea Derks, coördinator onderwijsvernieuwing aan de VUB in het onderwijstijdschrift Klasse (februari 2005).

  Zoals hoger gesteld beginnen wij in het leerplichtonderwijs nog maar aan de verkenning van het nieuwe medium. Toch biedt het gebruik ervan in zowel lager als secundair onderwijs een aantal zeer belangrijke pluspunten. In het kadertje op deze pagina vindt u een niet limitatieve opsomming.

  enkele pluspunten• introductie van innovatieve didactische werkvormen;• traditionele werkvormen ondersteunen;• contractwerk, hoekenwerk invoeren• faciliteren van differentiatie en remediëring• aansluiten op afstandsonderwijs• kanaal voor oefenstof in leercentrum• link tussen internet en onderwijs activeren• leerlingen stimuleren om leerstof zelfstandig te verwerven

  • cursus, agenda en huiswerk steeds bij de hand• optimaal gedifferentieerd werken• vaardigheden accentueren• van leren een actiever proces maken• zelfstandig leren bevorderen• vakoverschrijdend werken stimuleren en ondersteunen• het in groep en samen constructief werken aanmoedigen• het gelijke-kansenbeleid ondersteunen4

 • De klassieke papieren communicatie met leerlingen en ouders blijft behouden. Niemand moet dus aan comfort inboeten. Mevr. Bocklandt, leerkracht wiskunde, vat de opzet als volgt samen: “Het gebruik van een digitaal leerplatform is voor ons als leerkracht alvast een nieuwe uitdaging waarmee we de leerlingen kunnen activeren en stimuleren hun eigen mogelijkheden meer te ontwikkelen. Een effi ciënt gebruik kan zeker een meerwaarde bieden voor onze school zowel op organisatorisch als op pedagogisch vlak.”

  Het pilootproject krijgt vanuit de scholengroep morele en logistieke ondersteuning. Het woord experiment is hier niet op zijn plaats. Wel is het een belangrijke stap in het proces van onderwijsvernieuwing dat de scholengroep wil promoten. Uit de werking met Dokeos in de tweede graad te Bornem zullen lessen getrokken worden die nuttig kunnen zijn bij een veralgemening van een digitale leerplatform in onze scholen.

  de Linde zet nieuwe stapOok bij het gebruik van nieuwe methoden en media is het van het grootste belang

  om stap per stap te werk te gaan. Zeker bij de globale introductie van het digitaal leerplatform in schoolverband moet een duidelijke leerlijn worden uitgetekend zodat de continuïteit gewaarborgd wordt. In de eerste fase is het ook aangewezen om de doelgroep – zowel leerlingen als leerkrachten – beperkt te houden. De invoering van een digitaal leerplatform heeft pas zin indien een voldoende groot procentueel aandeel van de leerlingen thuis over een snelle internetverbinding beschikt. En bovenal: alle betrokken personeelsleden dienen overtuigd te zijn van de meerwaarde van het project en moeten hun enthousiaste medewerking toezeggen.

  In de 2° graad ASO van De Linde in Bornem zijn allebovenstaandefactoren verenigd. Vanaf dit schooljaar wordt

  • de agenda van de leerling bijgehouden op het digitaal leerplatform • er voor alle vakken cursusdelen op het platform geplaatst • er door de vakleerkracht bij elke lessenreeks enkele

  remediëringsoefeningen op het platform achtergelaten die de leerlingen kunnen maken en ter verbetering kunnen doorsturen naar de vakleerkracht

  • er een gespreksforum tussen leerling / leerkracht aangeboden zodat leerlingen tijdens het maken van opdrachten uitleg kunnen krijgen van leerkrachten die online zijn

  • het examenrooster voor de tweede graad aangeboden via het platform met voorafgaande leerstofafbakening per vak

  • er door enkele leerkrachten ( Engels – Latijn - Geschiedenis ) extra leerstof aangeboden en besproken met de leerlingen die hieraan behoefte hebben in het kader van uitbreiding van de leerstof

  • er via het platform de mogelijkheid geboden links te raadplegen die vak- en cursusgebonden zijn

  • er op het platform door de leerkrachten de mogelijkheid geboden te kijken welke benodigdheden elke leerling voor de vakken moet aankopen

  • er voor elk vak de studietips neergeschreven • door de leerkrachten LBV ook de belangrijkste dagen van het jaar

  in het kader van bijv. mensenrechten op aangeduid • er door de leerkracht LO vakspecifi eke informatie op

  achtergelaten • door de directie de mogelijkheid geboden de dienstmededelingen

  op het platform te raadplegen • de schoolkalender ter inzage geplaatst

  5

 • �����������������

  ���������������

  �������������������

  �����������������

  ����������������

  �����������������

  ������������������

  ����������������

  ������������������������

  �������

  ������������������������

  ����������������������

  ����������������������

  ���������

  ������������

  ���������

  ��������������������������

  �����������������������

  ���������������������������

  ���������������������������

  ��������������������������

  ���������������������������

  �������������������������

  ��������������������������

  ���

  �������������������

  ���������������������������

  ������������������������

  ������������������������

  ���������������������������

  ��������

  �������������������������

  ��������������������������

  ��������������������������

  ����������������������������

  ����

  ���������������������������

  ������������������������

  ������������������������

  �������������������������

  �����

  �����������������������

  ����

  �������������������

  ������������������

  ���������������������

  �����������������

  ������������������

  ������������������

  ��������������������

  ����������

  ��������������������

  ����������������������

  �������������������

  �������������������

  ��������������������

  ������������������

  ��������������������

  ���

  �����

  ���

  ������

  ����

  ���

  �����

  ���

  ������

  ����

  ���

  �����

  ���

  ������

  ����

  ���

  �����

  ���

  ������

  ����

  ���

  �����

  ���

  ������

  ����

  ���

  �����

  ���

  ������

  ����

  ���

  �����

  ���

  ������

  ����

  ���

  �����

  ���

  ������

  ����

  5 oktober: uw dag!

  Het Gemeenschapsonderwijs is het onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap. Ons schoolnet onderscheidt zich echter ook naar inhoud van het opvoedingsproject van andere netten. De kernwaarden ervan staan vermeld in het Pedagogisch Project van het Gemeenschapsonderwijs. Alle personeelsleden dienen bij hun indiensttreding dit document te ondertekenen, samen met de neutraliteitsverklaring.

  Op 5 oktober 2006 vraagt de Vlaamse Unesco-commissie aandacht voor het thema diversiteit. Respect voor diversiteit in onderwijs en opvoeding, in wetenschappen en cultuur, in communicatie en informatie.

  Respect voor diversiteit op school en in organisaties is de basis van respect voor diversiteit in de maatschappij en kan gestimuleerd worden door een wederzijdse ondersteunende relatie tussen scholen, organisaties en hun omgeving. Diversiteit is geen probleem dat moet opgelost worden, maar een bron van verrijking voor allen.6

 • ������

  ������

  ������

  ������

  ������

  ������

  ������

  ���

  ������

  ���

  �������������

  ������������

  ���

  ����

  ����

  ����

  ���

  ���

  ���

  ����

  ����

  ����

  ���

  ���

  ���

  ����

  ����

  ����

  ���

  ���

  ���

  ����

  ����

  ����

  ���

  ���

  ���������

  ����������

  �����������

  ����������

  ��������

  ������

  ���������

  ����������

  �����������

  ����������

  ����������

  ����

  ����������

  ���������

  �����������

  ���������

  ����������

  �����

  �����������

  �����������

  ����������

  �����������

  ����������

  ��������

  ���������

  �����������

  ����������

  ����������

  ����������

  ��������

  ����������

  �����������

  ���������

  ����������

  ����������

  �������

  ����������

  ����������

  �������

  ���������

  ����������

  ����������

  ����������

  �����������

  ���������

  ������������

  ����������

  �����

  ����������

  ����������

  �����������

  ����������

  ���������

  ��������

  ���������

  �����������

  �����������

  �����������

  ����������

  ��������

  ���������

  ���������

  �����

  �������

  ������

  ��������

  ������

  ��������

  ���������

  �����������

  ����������

  ���������

  ����������

  ����������

  ��������

  �����������

  ������������

  ����������

  �����������

  �������

  ���������

  ����������

  ������������

  ����������

  ���������

  ���������

  ����������

  ����������

  ����������

  ������������

  ���������

  ����������

  �����������

  ����������

  ����������

  ����������

  ���

  ��������

  ���������

  ����������

  �����������

  �����������

  ��������

  ���������

  ���������

  ���������

  ���������

  �����������

  �������

  ���������

  ����������

  ���������

  ��������

  ����������

  �������

  ����������

  ������������

  �����������

  ������������

  �����������

  ����

  �����������

  �����������

  ����������

  ���������

  ���������

  ���

  �������������

  ������������

  ��������

  ��������

  �������

  ��������

  ����������

  �����������

  ���������

  ���������

  ����������

  �����������

  ����������

  ���������

  ���������

  ��������

  �����������

  ����������

  ���������

  ����������

  ����������

  ���������

  ���������

  �����������

  ��������

  ����������

  ����������

  ���������

  ������������

  ����������

  ���������

  ����������

  �����������

  ��������

  ����

  ����������

  ���������

  ���������

  ����������

  ���������

  �����������

  �����������

  ������������

  ����������

  �����

  �����������

  ���������

  �����������

  ������������

  ����������

  �����������

  �����������

  ���������

  ���������

  ������

  ��������

  �������

  ������

  ���

  ���������

  �����������

  ����������

  ����������

  ����������

  �����������

  ����������

  ���������

  ���������

  ����������

  �����������

  ����������

  ���������

  ����������

  �����������

  ����������

  ���������

  ���������

  ������������

  ������������

  ���������

  ����������

  ������������

  ����������

  ����������

  �����������

  ���������

  ���������

  ����������

  �����������

  ������������

  ����������

  ������������

  �����������

  ����������

  ���

  ���������

  ���������

  ���������

  ��

  ������

  ������

  ���������

  ��������

  ������

  ����������

  ����������

  ����������

  ������������

  ����������

  ���������

  ����������

  ������������

  �����������

  �������

  ����������

  ��������

  ��������

  �����������

  ���������

  ���������

  �����������

  ����������

  ��������

  �������

  �����������

  �����������

  ���������

  �����������

  �����������

  ���������

  ����������

  ���������

  ��������

  ���

  �����������

  �����������

  ���������

  ����������

  �����������

  ���������

  �������

  ���������

  ����������

  ������

  ���������

  ����������

  �����������

  ��

  ������

  ��������

  �����

  �������

  ��������

  ������

  ������

  ��������

  ��������

  ������

  ��

  �������

  ���������

  ������

  �������

  ������

  ����

  ��������

  ��������

  ��

  ������

  ������

  ������

  ������

  ������

  ������

  ������

  ���

  ������

  ���

  ������

  ���

  ������

  ������

  ������

  ���

  ���������

  ����������

  �����������

  ����������

  ��������

  ������

  ������

  ������

  ������

  ������

  ����������

  �����������

  ����������

  ��

  ������

  ������

  ������

  ������

  ����������

  ���������

  �����������

  ���������

  ����������

  �����

  ������

  ������

  ������

  ������

  �����������

  �����������

  ����������

  ����������

  ������

  ������

  ������

  ������

  ���������

  ������

  ������

  ������

  ������

  ���������

  ������

  ������

  ���������

  �����������

  ����������

  ����������

  ����������

  ��������

  ������

  ��������

  ���������

  �����������

  ����������

  ���������

  ������������

  ��

  ������

  ���

  ������

  ��������

  ���������

  ���������

  ������

  ���

  ������

  ���������������

  ������

  ���

  ������

  �������

  ���������

  ����������

  ��

  ������

  ���

  ������

  ��������

  ���������

  ������

  ���

  ������

  ��������

  ����������

  �����������

  ���������

  ������

  ���

  ������

  ���������

  ��

  ������

  ���

  ������

  ���������

  ��������

  ������

  ���

  ������

  ��������

  ����������

  ����������

  �����������

  ���������

  ���

  ������

  ���

  ������

  �������

  ��

  ������

  ���

  ������

  �������

  ������

  ���

  ������

  �������

  ����������

  ������������

  �����������

  ����������

  �����������

  ��

  ������

  �������

  ������

  ��������

  ��������

  �������

  ������������

  ���

  �������

  ������

  ��������

  ������

  ���������

  �����������

  ����������

  ����

  ��������

  �����������

  ������������

  ����������

  �����������

  �������

  ����������

  �����������

  ����������

  �����������

  ���������

  ����������

  ������

  ����������

  �����������

  ����������

  ����������

  �������

  ��������

  ���������

  ��

  ���������

  ���������

  ���������

  ����������

  ���������

  ��������

  ��������

  ����������

  ������������

  �����������

  ������������

  �����������

  ����

  �����������

  �����������

  ����������

  ���������

  ���������

  ��

  �������������

  ������������

  ������

  ������

  ������������

  ������

  ������

  �������������

  ������������

  �������������

  ��������

  ��������

  �������

  ��������

  ������

  ������

  ����������

  �������

  ������

  ������

  ������

  ������

  ��������

  ����

  ������

  ������

  ������

  ������

  ���������

  ���������

  ������������

  ����������

  ����������

  ���������

  ��������

  ������

  ������

  ������

  ������

  ������

  ������

  ������

  ���������

  ���������

  ������

  ������

  ���������

  ������

  ������

  �����������

  ����������

  ���������

  ���������

  ����������

  ����������

  ��

  �����������

  ����������

  ���������

  ���������

  ����������

  ����������

  ��

  ������

  ������

  �����������

  ����������

  ���������

  ���������

  ����������

  ����������

  ��

  ������

  ������

  ����������

  ����������

  ���������

  ������������

  ����������

  ���������

  ����������

  ��������

  ������

  ����������������

  ����������

  ���������

  ������������

  ����������

  ���������

  �����������

  ����

  ������

  ���

  ������

  ���������������������������

  ����

  ������

  ��������

  ����������

  ����������

  �����������

  �����������

  �����������

  ���������

  ������

  ��������

  ����������

  ����������

  �����������

  �����������

  �����������

  ���������

  ������

  �����������������������������������������

  ����������

  �����������

  ����������

  ������

  �����������������������������������������

  ����������

  �����������

  ����������

  ������

  ���������������������������������

  ���������

  ����

  ���������

  ����

  ������

  ��������

  ��������

  ������

  ���������

  ����������

  ����������

  ��

  ������

  ������

  ������

  ������

  ������

  ���

  ������

  ���

  ������

  ���

  ������

  �������

  �������

  ��������

  ������

  ���������

  ����������

  �����������

  ����������

  ��������

  ������

  ������������

  ��������

  ����������

  �����������

  �����������

  �������������

  ����������

  ����������

  ����������

  ��

  �������

  ����������

  ����������

  ������������

  ���������

  ����������

  ��������

  ���������

  ���������

  ������������

  �����������

  ����������

  ������������

  ����������

  ����

  ������������

  ����������

  ������������

  ����������

  ���������

  �����������

  ����������

  ����������

  ���������

  �����

  �����

  �����������

  ���������

  ����������

  ���������

  �����������

  ����������

  ����������

  ����������

  ���������

  ������

  ����������

  ������

  �������

  �������

  ��������

  �������

  ��������

  ��

  ���������

  ���������

  �����������

  ���������

  ���������

  ���������

  �����������

  �����������

  �����������

  ���

  ���������

  ����������

  �����������

  �����������

  ����������

  �����������

  ����������

  �����������

  �����������

  ��

  �����

  ���������

  �����������

  ���������

  ����������

  ����������

  ���������

  ��������

  ��������

  �����������

  ������

  ����������

  �������������

  ������������

  ����������

  ���������

  ����������

  ���������

  �����������

  �����������

  ������

  ���������

  �����������

  ����������

  ����������

  ���������

  ���

  ��������������������������������

  �������������������������������������

  �������

  ��������

  ��������

  �������

  ������

  ���������

  ����������

  ����������

  ����������

  �����������

  ����������

  ����������

  �����������

  ����������

  �����

  ���������

  ��������

  �����������

  ����������

  ������������

  ����������

  �����������

  �����

  ���������

  ����������

  ����������

  �����������

  ����������

  ����������

  �����������

  ���������

  ����������

  ���

  ���������

  �����������

  ����������

  ����������

  �����������

  ����������

  �����������

  �����������

  �����������

  ��

  ����������

  �����������

  ����������

  �����������

  ����������

  ����������

  ����������

  �����������

  ����������

  �������

  �����������

  �����������

  �����������

  ����������

  ���������

  �����������

  ����

  ��������

  �������

  �������

  ��������

  ��

  ���������

  �����������

  �����������

  ������������

  ������

  ����������

  ���������

  �����������

  ��������

  ������������

  ����������

  �������������

  ����������

  �����������

  ����������

  ����������

  ���������

  ���������

  ����������

  ����������

  ���������

  ����������

  ������������

  ����������

  ����������

  ������������

  ����������

  ���������

  �����������

  �������������

  �����������

  ����

  �����������

  ����������

  �����������

  �����������

  ����������

  �����������

  ����������

  ���������

  �������

  ����������

  ����

  �����������

  ���������

  ����������

  ���������

  �����������

  ��������

  ���������

  ����������

  ��������

  ������������

  ���������

  ����������

  ��������

  ���������

  ��������

  ����������

  ���������

  ������

  ��������

  �����

  �������

  ��������

  ������

  ������

  ��������

  ��������

  ������

  ��

  �������

  ���������

  ������

  �������

  ������

  ����

  ��������

  ��������

  ��

  ���

  ����

  ����

  ����

  ���

  ���

  ���

  ����

  ����

  ����

  ���

  ���

  ���

  ����

  ����

  ����

  ���

  ���

  ������

  ������

  ������

  ������

  ���������

  ���������

  ������������

  ����������

  ����������

  ���������

  ��������

  ���������

  ���������

  ������������

  ����������

  ����������

  ���������

  ��������

  ������

  ������

  ���������

  ���������

  ������������

  ����������

  ����������

  ���������

  ��������

  ������

  ������

  �����������

  ����������

  ���������

  ���������

  ����������

  ����������

  ��

  ����������

  ����������

  ���������

  ������������

  ����������

  ���������

  ����������

  ��������

  ����������

  ���������

  �����������

  �����������

  ������������

  ����������

  �����

  �����������

  ���������

  �����������

  ������������

  ����������

  �����������

  �����������

  ���������

  ������

  ��������

  �������

  ������

  ���

  ����������

  ���������

  ������

  ������

  ������

  ������

  ������

  ������

  ������

  ���������

  ������

  ���������

  ��������

  ������

  ������

  ������

  ������

  ����

  ������

  ������

  ������

  ������

  ��������

  ����

  ������

  ������

  ������

  ������

  �����������

  ����������

  �����������

  �����������

  ����������

  �������

  ������

  ������

  ������

  ������

  ���������

  ����������

  ����������

  ����������

  ������

  ������

  ������

  ������

  ����������

  ������

  ������

  ������

  ������

  ����������

  �����������

  ���������

  ������

  ������

  ������

  ������

  ������

  �������������

  ������

  �����������

  ����������

  ���������

  ����������

  �����������

  ������������

  ����������

  �����������

  �����

  ������

  ������

  �����������

  ����������

  ���������

  ����������

  �����������

  ������������

  ����������

  �����������

  �����

  ������

  ������

  ����������

  �����������

  ����������

  �����������

  ����������

  ����������

  ����������

  �����������

  ����������

  �������

  ������

  ������

  ����������

  �����������

  ����������

  �����������

  ����������

  ����������

  ����������

  �����������

  ����������

  �������

  ������

  ������

  ������

  ��������

  ����������

  �����������

  ����������

  �����������

  ����������

  ����������

  ����������

  �����������

  ���������

  ���

  ������

  ���������

  ��

  ������

  ���������

  ��

  ������

  ���������

  �����������

  �����������

  ����������

  ���������

  ��������

  ������

  ���������

  �����������

  �����������

  ����������

  ���������

  ��������

  ������

  ���

  ������

  ������

  ��������

  �������

  �������

  ��������

  ��

  ������

  ���

  ������

  ��������

  �������

  ������

  ���

  ������

  ����

  ������

  ���

  ������

  ���������

  �����������

  ������������

  ������������

  ����

  ������

  ���������

  ����������

  ����������

  �����

  �����������

  ����������

  ����������

  ������

  ���������

  ����������

  ����������

  �����

  ������

  ���

  ���������

  ���

  ���������

  ���

  ���������

  ���������

  �������������������

  ��������������������

  �������������������

  �������������������

  ��������������������

  �������������������

  ����������������

  ������������������

  �������������������

  ��������������������

  ������������������

  �����������������

  ������������������

  ��������������

  ����������������

  ��������������������

  ���������������������

  ������������������

  ���������������������

  ������

  ������������������

  �������������������

  ������

  ������������������

  �����������������

  �������������������

  ������������������

  �������������������

  ��������������

  �������������������

  �����������������

  ������������������

  �����������������

  ��������������������

  �������������

  ��������������������

  �������������������

  ���������

  �����������������������

  ��������������������

  ������������������

  ������������������

  ���������������

  �������������������

  ���������������������

  ��������

  ��������������������

  ���������������������

  �����������������

  ������������������

  ������������������

  �������������

  ���������

  ������������

  ����������

  ���

  ����

  ����

  ����

  ���

  ���

  ���

  ����

  ����

  ����

  ���

  ���

  ���

  ����

  ����

  ����

  ���

  �����������

  ����

  ���

  ����

  ����

  ����

  ���

  �����������

  ����

  ���������

  ���

  ����

  ����

  ����

  ���

  ���

  ���������

  ���������

  ���

  ����

  ����

  ����

  ���

  ���

  ���������

  ���

  ����

  ����

  ����

  ���

  ���

  ���

  ����

  ����

  ����

  ���

  ���

  ���

  ����

  ����

  ����

  ���

  ���

  ����������������

  ������

  �����������

  ��

  ������������

  ������������

  �����

  �������������

  ��������������

  ��������������

  ��������������

  �������������

  ��

  ������

  ��������������������������

  ��������

  ������

  ������

  ������������������������������������������������������

  ������

  ������

  ������������������������������������������������������

  ����������

  ����������

  �����

  ������

  ������������������������������������������������������

  ����������

  ����������

  �����

  ������

  ������

  ��������

  ����������

  ���������

  ������������

  �����������

  ����������

  ������������

  �����������

  ����������

  �����������

  ����������

  ��������

  �����������

  ����������

  ����������

  ���������

  �����

  ����������

  ���������

  �����������

  ����������

  ����������

  ����������

  ����������

  ��

  �������

  �������

  ��������

  �������

  ��������

  ��

  ���������

  ���������

  �����������

  ���������

  ���������

  ���������

  �����������

  �����������

  �����������

  ���

  ����������

  ����������

  �����������

  ���������

  �����������

  ����������

  �����������

  �����������

  ��

  ���������

  �����������

  ���������

  ����������

  ����������

  ���������

  ��������

  ��������

  �����������

  ������

  ����������

  �������������

  ������������

  ����������

  ���������

  ����������

  ���������

  �����������

  �����������

  ������

  ���������

  �����������

  ����������

  ����������

  ���������

  ���

  ������

  ���

  ������

  ���������

  �����

  �������

  ��

  �������

  ����

  �������

  ��������

  ������

  ������

  ��������

  ������

  ��

  ��������

  ����

  ��������

  ��������

  ������

  ��

  ������

  ������

  �������

  ����

  �������

  ���������

  ������

  �������

  ����

  �������

  ������

  ����

  �������

  ������

  ����

  ��������

  ��������

  ��

  ��������

  ��������

  ��������

  ������

  ������

  ���

  ������

  ���

  ������

  �������

  �������

  ��������

  ������

  ������

  ������������������������������������������������������

  ������

  ������

  ������

  ������

  �������������������

  ������

  ������

  ������

  ������������������������������������������������������

  ����������

  ����������

  �����

  ������

  ������

  ������������

  ������

  ������

  ������

  ������������

  ������

  ������

  ������

  �����������

  ���������

  ����������

  �����

  �����������

  ����������

  ������������

  ������

  �����

  ����������

  ���������

  ����������

  ���������

  �����������

  ����������

  ����������

  ����������

  ���������

  ������

  ����������

  ������

  �������

  �������

  ��������

  �������

  ��������

  ��

  ���������

  ���������

  �����������

  ���������

  ����������

  �����������

  �����������

  ����������

  �����������

  ����������

  �����������

  �����������

  ��

  �����

  ���������

  �����������

  ���������

  ����������

  �������������

  ������������

  ����������

  ���������

  ����������

  ���������

  �����������

  �����������

  ������

  �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

  ��������������������������������������������������������������������������������������������

  ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

  ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

  ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

  ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������

  ����������������������������������������������������������������������

  ������������������������������������������������������������������������������������������������������������

  ��������������������������������������������������������������������������������������������������

  ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

  �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

  ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

  ������������������������������������������������������������������������������������������������

  ������������������������������������������������������������������������������������������

  �������������������������������������������������������

  ���������������������������������������������������������������������������

  ���������������������������������������������������������������������������������������������

  ���������������������������������������������������������������������������������������������������

  ���������������������������������������������������������

  �����������������������

  ���

  �����

  ���

  ������

  ����

  ���

  �����

  ���

  ������

  ����

  ���

  �����

  ���

  ������

  ����

  ���

  �����

  ���

  ������

  ����

  ������������

  ���

  �����

  ���

  ������

  ����

  ���������������������

  ���

  �����

  ���

  ������

  ����������������������

  ���

  �����

  ���

  ������

  �������������

  ���

  �����

  ���

  ������

  ����

  ���

  �����

  ���

  ������

  ����

  �����������������������������������

  �������������������������������������

  Het benadrukken van deze waarden kan een bijdrage zijn in het versterken van de uitstraling van de eigen school. Uit de bevraging die de scholengroep in 2005 organiseerde bij het personeel blijkt duidelijk dat ook u de nood voelt om de uitstraling van de school te verhogen. Kinderen en jonge mensen kunnen zich pas ten volle ontplooien indien zij een open opvoeding zonder dogma’s krijgen.

  actief pluralismeHet opstellen van het Pedagogisch Project is de bevoegdheid van de Raad van het Gemeenschapsonderwijs. De Raad van het Gemeenschapsonderwijs heeft op 28 april 2006 de bedoelde verklaring vernieuwd. De krachtlijnen van de bestaande tekst werden bevestigd. Belangrijkste vernieuwing is dat het begrip ‘neutraliteit’ vervangen wordt door ‘actief pluralisme’.

  Het gemeenschapsonderwijs is gehouden tot neutraliteit. Dat houdt in: eerbiediging van de fi losofi sche, ideologische en godsdienstige opvattingen van de leerlingen en hun ouders. ‘Neutraal wordt door de grondwetgever niet opgevat als ‘waardevrij’ of ‘vrijblijvend’.

  Het gemeenschapsonderwijs is niet gebonden aan een levensbeschouwelijke ‘richting’. Het is evenmin verbonden aan een levensbeschouwelijke groep.

  Mensen van alle overtuigingen zijn welkom in het gemeenschapsonderwijs en hun eigenheid wordt er gerespecteerd.

  Het gemeenschapsonderwijs beschouwt het actief omgaan met deze diversiteit als een meerwaarde en als een pijler van zijn onderwijs. Via dit actief pluralisme beklemtoont het gemeenschapsonderwijs dat de mensheid, ondanks alle verschillen, verbonden is door gemeenschappelijke waarden en doelen.

  5 oktoberIn de 800 scholen van het gemeenschapsonderwijs wordt - in principe op 5 oktober – het vernieuwde document ondertekend. Het gemeenschapsonderwijs vindt het belangrijk dat de waarden waarvoor u zich elke dag inzet, ook ruimer bekend gemaakt worden.

  In alle vestigingsplaatsen zal daarom een muurpaneel opgehangen worden. U wordt gevraagd ook daar uw handtekening op te plaatsen. Het paneel wordt ter beschikking gesteld door de centrale diensten. De technische ploeg van de scholengroep zorgt voor de levering in uw school.

  Voor uw persoonlijk dossier dient u individueel volgende documenten te ondertekenen:

  • Gehechtheidverklaring• Verklaring van neutraliteit• Pedagogisch project van het gemeenschapsonderwijs

  De directies werd gevraagd om het gebeuren de nodige luister te geven. Zo wordt in uw school de dag van de leerkracht een bijzondere dag.

  ������������

  ������������

  ������������

  ���������

  ���������

  ��������������������������������

  �������

  ����������������������������������

  ����������������������������������������

  ���������������������������������������

  ����������

  �������������������������������������

  �������������������������������������

  �����������������������������������

  ����������������������

  ������������������������������������

  ��������������������������������������

  ��������������������������������������

  �����������������

  �����������������������

  �������������������������������������

  �����������������������������������

  ������������������������������������

  ���

  ���������������������������������

  ������������������������������������

  �������������������������������������

  ���������������������

  ����������������������������������������

  �������������������������������