Samenspel-december 2012 verkort - Christus jaargang nr. 10,10,10, december 2012 december 2012...

download Samenspel-december 2012 verkort - Christus jaargang nr. 10,10,10, december 2012 december 2012 december

If you can't read please download the document

 • date post

  06-Jul-2020
 • Category

  Documents

 • view

  0
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of Samenspel-december 2012 verkort - Christus jaargang nr. 10,10,10, december 2012 december 2012...

 • - 1 -

  Samenspel Wijkblad van de Wijkblad van de Wijkblad van de Wijkblad van de Christus TriumfatoChristus TriumfatoChristus TriumfatoChristus Triumfatorrrrkerkkerkkerkkerk, J. v. Stolberglaan 154 te Den Haag, J. v. Stolberglaan 154 te Den Haag, J. v. Stolberglaan 154 te Den Haag, J. v. Stolberglaan 154 te Den Haag

  11116666eeee jaargang nr. jaargang nr. jaargang nr. jaargang nr. 10,10,10,10, december 2012 december 2012 december 2012 december 2012

  Abonnementsprijs € 10,00 (+ evt. portokosten ad € 10,00) per jaar

  Bankrekeningnr: 514 40 61 t.n.v. Stichting Christus Triumfatorkerk o.v.v. Samenspel

  Redactie: Henk Hospes, Laan van Wateringseveld 277, 2548 BL Den Haag

  Email: samenspel@ctkerk.nl tel. 070 327 03 66

  Greet Hulshof, Wouter Müller, Adriaan Sala

  Advertenties: Bert van der Sluis, Jacob Mosselstraat 11, 2595 RD Den Haag

  Bezorging: Henk Hospes tel. 070 327 03 66

  Koster : Kristin Anderson tel. 070 383 76 55

  b.g.g. en alleen in dringende gevallen 070 331 03 79

  email: koster-beheerder@ctkerk.nl

  Predikanten: ds. Ruud Stiemer, Jul. van Stolberglaan 285, 2595 CH

  di, do en vrijdag van 8.30 tot 9.30 uur en rond 18 u tel. 070 382 52 65

  (maandag vrij/ woensdag Noorderkerk) email: ruudstiemer@ctkerk.nl

  ds. Berit Bootsma-Gerritsen, Mariastraat 73, 2595 GM

  bevallingsverlof tot eind februari 2013 tel. 070 359 62 39

  vervanging ds. Ruud Stiemer (zie boven) Wijkkerkenraad:

  Voorzitter: Anita van Koningsveld, Laan v N. O.- Indië 142, 2593 CA

  email: avdwal@casema.nl tel. 070 385 00 82

  Scriba: Wilma Beeftink, Guirlande 106, 2496 WR tel. 015 361 82 67

  email: scriba@ctkerk.nl

  Kerkelijk Bureau: Jul. van Stolberglaan 154, 2595 CL Den Haag

  GKO: van 9 - 12 uur op ma, wo en vrijdag tel. 070 385 36 45

  pgo@casema.nl (GKO)

  PGG PGG-ledenadministratie@ctkerk.nl

  Website: www.ctkerk.nl

  Zondagsbrief per email? Aanvragen bij Bert Jan van Veen (bertjanvv@gmail.com)

  GIROGIROGIROGIRO----/BANKREKENINGEN/BANKREKENINGEN/BANKREKENINGEN/BANKREKENINGEN

  Vaste vrijwillige bijdragen:

  - kerk (GKO): 43555 t.n.v. Gereformeerde Kerk ’s Gravenhage-Oost

  - kerk (PGG): 615174 t.n.v. Prot. Gem. Wijkr. Kerkrentm. Bezuidenhout

  Collectebonnen: 5253 t.n.v. Collectebonnen GKO (voor GKO en PGG)

  Diversen: 5144061 t.n.v. Stichting Christus Triumfatorkerk o.v.v. het doel (*) * Samenspel / * Verjaardagsfonds / * Wijkkas / * Giften /

  * Legaten

  Diaconie (GKO): 427021 t.n.v. Diaconie Gereformeerde Kerk ’s Gravenhage-Oost

  Diaconie (PGG.): 1768712 t.n.v. Diaconie Herv. Wijkgemeente Bezuidenhout

  Zending (GKO): 435 t.n.v. Beraadsgroep Missionaire Zaken GKO

 • - 2 -

  Het volgende nummer komt donderdag 20 december van de druk-

  ker. Kopij kunt u tot uiterlijk woensdag 5 december a.s. inleveren bij:

  Henk Hospes, Henk Hospes, Henk Hospes, Henk Hospes, email: email: email: email: samenspel@samenspel@samenspel@samenspel@ctkerk.nlctkerk.nlctkerk.nlctkerk.nl U kunt daarin alle activiteiten laten opnemen tot 1 februari 2012

  Van de redactie

  Overkomt u dat ook wel eens? Dan begint de preek / verkon-

  diging / uitleg met een vraag of stelling die onmiddellijk mijn volle aandacht heeft. On-

  langs ging het om de vraag of God nu wel of niet almachtig is. Als Hij almachtig is, dan

  moet je concluderen dat een verschrikkelijke gebeurtenis als de holocaust overeen-

  komstig zijn wil gebeurde, anders had Hij het wel voorkomen. Hoe tegenstrijdig is dat

  niet met de verhalen over zijn onmetelijke liefde voor de mensen? Voor alle mensen!

  Onbestaanbaar dus! Maar het alternatief, dat God niet almachtig is, dat Hij zijn eigen

  schepping – de mens – niet in de hand kan houden, is al even ongelooflijk. Een intrige-

  rende vraag dus. Ik was er zo door ‘getriggered’ dat ik beslist wilde weten wat ds.

  Schoon hier nu over te zeggen had, of wat de Bijbel hierover zegt. Ik had bovendien

  een gevoel van ‘déjà entendu’, ofwel ‘dat heb ik al eens eerder gehoord’, en nog niet

  zo lang geleden ook. Zelfde plaats, andere voorganger. Maar evenals het me toen moet

  zijn vergaan, overkwam het me nu weer. In de loop van de preek dwalen mijn gedach-

  ten toch af - ondanks mijn belangstelling - en als ik weer ‘bij de les ben’, mis ik de aan-

  sluiting met de rest van de preek en blijft het ‘antwoord’ op de vraag in nevelen

  gehuld.

  Ook een manier om met vragen te blijven zitten! Ja, ik weet wel dat er in het geloof

  meer vragen dan antwoorden zijn, maar om de antwoorden die er zijn - hoe uiteenlo-

  pend ze soms ook kunnen zijn - te moeten missen door onoplettendheid terwijl je be-

  langstelling juist heel sterk gewekt was, dat is nog eens frustrerend! Aan de andere

  kant is dat ook een goede reden om de volgende zondag weer terug te komen en het

  opnieuw te proberen. Soms lukt het me de hele preek ‘bij de les te blijven' en dan haal

  ik daar de inspiratie uit om de nieuwe week in te gaan en soms blijft de clou in nevels

  gehuld, maar dan haal ik mijn inspiratie wel weer uit een mooi lied, een gebed of een

  gesprek bij de koffie na de dienst. Hoe dan ook, ik kan me de tijd niet heugen dat ik

  gedacht heb dat ik net zo goed niet naar de kerk had kunnen gaan. En de vragen waar

  ik mee blijf zitten? Ik vertrouw erop dat ik daar ooit – als de tijd er rijp voor is – wel

  eens een antwoord op krijg. In de tussentijd ben ik blij deel uit te maken van een ge-

  meente die volop de gelegenheid biedt om met elkaar in gesprek te komen. Die gele-

  genheden, daar staat dit blad weer vol van. Ik zou zeggen: “Doe er uw voordeel mee!”

  Met een hartelijke groet,

  Henk Hospes

  PS. We zijn helaas door onze voorraad Wist-u-datjes heen. Ik heb het al eens eerder ge- vraagd, maar daar is nog geen reactie op binnengekomen. Daarom nogmaals: Hebt u

  een idee voor een onderwerp in het kader van deze rubriek? Laat het ons dan even

  weten.

 • - 3 -

  Karakter (meditatie) In Hem schittert Gods luister, Hij is zijn evenbeeld, Hij schraagt de schepping met zijn machtig woord. Hebreeën 1 : 3a

  Eén van de eerste vragen die gesteld worden bij de geboorte van een kind is: “Op wie

  lijkt het?” Onderzoekende ogen kijken naar de baby en daarna naar de ouders. De één

  zegt: “Het is sprekend de vader!” De ander zegt: “Hoe kom je daar nu bij? Kijk maar naar

  het kinnetje en het neusje, dat heeft hij van zijn moeder!” Weer anderen pakken er de

  babyfoto’s van de ouders bij om die te vergelijken met de meeste recente foto van

  het pasgeboren kind: “Zie je wel, het lijkt als twee druppels water op de vader toen hij

  net zo oud was!” Als het kind iets ouder is en zijn persoonlijkheid meer en meer aan

  het licht komt, dan vragen familie en vrienden aan de ouders: “Wiens karakter heeft

  hij?” of “Van wie van jullie beiden heeft hij die karaktertrek?” Gaat het om een positieve

  eigenschap, dan is het niet moeilijk om die vraag te beantwoorden, maar als je in je

  kind jouw negatieve eigenschappen terugziet, dan is dat confronterend.

  Het woord ‘karakter’ stamt uit het Grieks en betekent letterlijk ‘afdruk’ of ‘stempel.’

  Het duidde op het slaan van munten of het inkrassen van een woord in een steen of in

  metaal. Afgaande op die oorspronkelijke betekenis zou je kunnen zeggen dat ons ‘ka-

  rakter’ een ‘afdruk’ is, een ‘stempel’ van onze ouders. We dragen iets van hen in onze

  persoonlijkheid mee.

  In het eerste hoofdstuk van de brief aan de Hebreeën komen we ook het woord ‘ka-

  rakter’ tegen. Het wordt gebruikt om uit te leggen wie Jezus is: In Hem schittert Gods luister, Hij is zijn evenbeeld. Letterlijk staat er: Hij is afstraling van zijn glorie en afdruk van zijn bestaan, zoals de Naardense Bijbelvertaling leest. De auteur schrijft deze woorden rond het jaar 75 van de eerste eeuw. Hij richt zich tot

  de verschillende christelijke gemeenten in Italië van wie het grootste deel van de le-

  den van joodse afkomst is. Vandaar dat het ‘de brief aan de Hebreeën’ wordt ge-

  noemd. De lezers staan onder grote druk. De kerk is een nieuwkomer op de religieuze

  markt in het Romeinse Rijk. De christenen worden met argusogen bekeken, omdat ze

  niet in de bekende vakjes te plaatsen zijn. Is het nu een nieuwe godsdienst of is het

  gewoon een variant binnen het jodendom? Het jodendom genoot in die tijd de be-

  scherming van de overheid. Waren de volgelingen van Jezus nu ook gewoon ‘jood’, dan

  zouden ze dezelfde bescherming genieten als de andere joden in het Romeinse Rijk.

  Echter, deze Messiaans belijdende joden werden door de synagogen niet langer als jo-

  den erkend. De argwaan van de Romeinse overheid ten opzicht van de christenen

  wordt nog eens bevestigd door het feit dat zij weigeren om aan de keizercultus deel

  te nemen. Zij weigeren om de afbeelding van de keizer te vereren. Het gevolg is dat de

  christenen worden weggezet als tegendraads en asociaal. Hiermee heeft de Romeinse

  overheid een argument in handen om ze te vervolgen. Er volgen moeilijke jare