Reputatiegroep Perspectief 2014

download Reputatiegroep Perspectief 2014

of 17

Embed Size (px)

Transcript of Reputatiegroep Perspectief 2014

 • Jasper de Boom werkt sinds begin2013 voor de Reputatiegroep alssenior adviseur. Zijn hart gaatsneller kloppen van complexevraagstukken op het gebied vanreputatie, organisatie van decommunicatie, mediastrategie enpositionering. Vanuit zijn verledenals directeur communicatie bijBouwfonds Property Development(Rabobank Groep) heeft hij groteaniteit met zakelijke dienst-verlening en de publieke zaak.j.deboom@reputatiegroep.nl

  @jasperdeboom

  Majorie Dijkstra is sinds maart 2013 senior adviseur bij de Reputatie groep. Daarvoor was ze managing director bij hetwereld wijd opererende ReputationInstitute. Majorie is gespecialiseerdin reputatie- en stakeholder onder -zoek en benadert vraagstukkenvanuit een bedrijfskundigperspectief. Ze werkte door dejaren heen voor multinationals en voor opdracht gevers in hetpublieke domein.m.dijkstra@reputatiegroep.nl

  @majoriedijkstra

  Paul Stamsnijder heeft op 1 juni 2008 de Reputatiegroepopgericht. Als partner adviseertPaul zijn opdrachtgevers op het gebied van positionering,strategie en visie, storytelling,media en leiderschap. Hijpubliceert vaak over het vak -gebied, waaronder De vent is de tent (2010) over reputatie en leiderschap. Paul is eenveelgevraagd spreker overreputatievraagstukken.p.stamsnijder@reputatiegroep.nl

  @reputatiegroep

  Justine Krenning werkt sinds april2010 vanuit de Reputatiegroep als adviseur. Ze is specialist op het gebied van mediarelaties,stakeholdermanagement encrisiscommunicatie. Tevens geeftze media- en crisistrainingen.Justine vertaalt ingewikkeldereputatievraagstukken naarglasheldere analyses en doel -treende activiteiten. Ze werktmet name voor opdrachtgevers in de zorg en publieke sector.j.krenning@reputatiegroep.nl

  @justinekrenning

  Ron van der Jagt is bestuurs -adviseur en sinds 2012 partner bijde Reputatiegroep. Hij is actief ophet snijvlak van strategie, leider -schap en reputatie. Bijzonderespecialismen zijn sectorbredereputatievraagstukken alsook deorganisatie en professionaliseringvan de communicatie. Naast zijnwerk is Ron voorzitter van Logeion,de Nederlandse beroepsorganisatievoor communicatieprofessionals.Ook spreekt en publiceert hijregelmatig over het vak.r.vanderjagt@reputatiegroep.nl

  @ronvanderjagt

  Caroline Brits is in juli 2014 gestartals trainee bij de Reputatie groep.Ze is in 2013 afgestudeerd inCommunicatie wetenschap aan de Universiteit van Amsterdam,met als specialisatie benvloedings -communicatie. In onze praktijkricht ze zich met name opissuemanagement, positioneringen prolering. Hiervoor wasCaroline actief als online-communicatieadviseur en werkte ze voor NOC*NSF.c.brits@reputatiegroep.nl

  @caroline_brits

  Mark Weijers werkt sinds 2012 als adviseur vanuit de Reputatie -groep. Hij legt zich toe oppositioneringsvraagstukken,issuemanagement, en professio -nalisering van de communicatie.Mark is cum laude afgestudeerdin Communicatie wetenschap aande Vrije Universiteit Amsterdammet als specialisatie corporatecommunicatie en nieuwe media.Mark heeft een vlotte pen enwordt enthousiast van complexevraagstukken.m.weijers@reputatiegroep.nl

  @mark_weijers

  ContactReputatiegroepMaliebaan 923581 CX UtrechtT (030) 2312510info@reputatiegroep.nl

  Arjan Hoek werkt sinds 2009 alspartner vanuit de Reputatie groepmet name voor opdrachtgevers in de zorg en non-protsector. Hij is thuis in de meest complexedossiers. Arjan heeft als specialis -men zorgcommunicatie- enmarketing, issuemanagement,positionering en professionali se -ring van de communicatie.Daarnaast is hij zeer ervaren in stakeholderdialoog, crisis -communicatie en mediatrainingen.a.hoek@reputatiegroep.nl

  @arjan_hoek

  Sabrina de Kruijff is sinds begin 2010 oce manager bij de Reputatiegroep. Ze is een creatieve regelaar en eenuitstekend organisatietalent.Sabrina is de drijvende krachtachter activiteiten als reputatie -tafels rond specieke onder -werpen, intervisiesessies ennetwerkborrels. Daarnaast is zijverantwoordelijk voor de ICT en de nancile administratie van de Reputatie groep.s.dekruij@reputatiegroep.nl

  Reputatieonderzoek: de weg naar resultaat

  De zin van de zaak

  Lessen voor een excellente afdelingCommunicatie

  Een nuchtere kijk opbeeldvorming

  Crisiscommunicatie:dansen op een vulkaan

  Luisterendleiderschap

 • Juist. Zij zijn benoemd om met 'nieuw leiderschap' de rust te herstellen, waarnodig orde op zaken te stellen en deorganisatie of sector weer perspectief te bieden. Per saldo is hun opdracht te markeren dat de crisis voorbij is en hetvertrouwen te herstellen. Voor het kabinet is het niet anders. Doorde crisis stond Nederland de afgelopenjaren in veel opzichten stil. Het recentingezette herstel gaat langzaam door hetachterblijvende consumentenvertrouwenen de inter nationale onrust. Een econo -mische crisis is uiteindelijk vooral een vertrouwenscrisis. Het kabinet staat voor de uitdaging de samenleving weergeloof in de toekomst te geven.

  Gezag verdienenVoor de premier is dat net zo lastig als voorde genoemde bestuurders. Want auto- ri teiten zijn hun autoriteit kwijtgeraakt. Gezag is niet langer vanzelfsprekend; datmoet met prestaties en gedrag steedsopnieuw worden verdiend.We bewegen van een 'trust me' naar een

  'show me' samenleving. Nog niet zo langgeleden genoten accountants, burge-meesters en directeuren een vanzelfspre-kend gezag. Later maakte dit vertrouwenplaats voor een roep om transparantie enverantwoording. 'Trust me' werd 'tell me'.Inmiddels is ook dat niet meer afdoende.Het publiek is bij voorbaat wantrouwend.De basishouding is nu: "dat kunt u welzeggen, maar ik geloof het pas wanneerik de bewijzen heb gezien". Welkom in de 'show me' samenleving.

  Reputatiemanagement is dan ook geen'kunstje van de afdeling communicatie.Het verwerven van steun en vertrouwenis allereerst een zaak van de bestuurders.Luisteren, sensitiviteit en responsiviteitvoor de verwachtingen in de samenlevingzijn onmisbare kwaliteiten geworden.Alleen organisaties met een heldere meer-waarde voor markt, mens n maatschappijmaken kans op een winnende reputatie. Voor het topmanagement zijn communica-tieve kwaliteiten inmiddels doorslaggevend.

  VermaatschappelijkingLeiderschap van nu is het verbinden enmobiliseren van mensen en ideen, gerichtop een gedragen koers en gezamenlijkeresultaten. Extern is communicatief leider-

  schap eveneens de core business vanbestuurders. Daar is de opgave te bouwenaan vertrouwen door de verbinding temaken met de samenleving. Vermaat-schappelijking noemen wij dat. Bedrijven met alleen een commercilestrategie hebben in de toekomst geenbestaansrecht, is onze overtuiging. Vooreen duurzaam succesvolle positioneringhebben organisaties ook een maatschap-pelijke agenda nodig. Deze tijd vraagt vanbestuurders een sterk ontwikkeld gevoelvoor het maatschappelijk sentiment.Wie hier in slaagt is al snel de kampioenvan de sector. En dan blijkt een sterkereputatie te werken als een magneet. Denk aan de voorbeeldrol van BMW op het gebied van duurzame mobiliteit,de glasheldere positionering van Enecoen de overtuigende visie van wereld -verbeteraars als Paul Polman (Unilever)en Feike Sijbesma (DSM). Zij maken hetverschil voor hun organisatie met eenmulti-stakeholder perspectief.

  Inspirerende voorbeelden zijn er genoeg,ook in deze nieuwe editie van Perspectief. Veel leesplezier!

  Ron van der Jagtpartner Reputatiegroep

  Voorwoord

  Wat hebben Wiebe Draijer (Rabobank), Jan Hommen (KPMG), Timo Huges (NS), Wouter Bos (VUmc) en Chris Buijink (Nederlandse Vereniging van Banken) met elkaar gemeen?

  Deze tijd vraagt om luisterend leiderschap

  2

  Inhoud

  In dit nummer

  10

  25

  18

  12

  Inzicht4 De stijl van het huis

  28 Sectorreputatie: een voor allen, allen voor een

  Interview10 Jan Willem Vaartjes - ANT14 Hans van Zon - ABN AMRO20 Frank Haagsman - Jumbo

  Inspiratie18 De zin van de zaak22 Lessen voor de excellente afdeling communicatie26 Een nuchtere kijk op beeldvorming

  Over het vak 7 Diederik Reitsma - BMW Group Nederland

  12 Ingrid Pouw - Essent25 Eric Stolwijk - Politie

  En verder8 5 sectoren, 5 vragen, 5 klanten

  13 Professionaliseringsladder reputatiemanagement16 Onderzoek in perspectief30 Crisiscommunicatie: dansen op een vulkaan31 Bureauproel & klantenlijst32 Onze medewerkers7

  20

 • Reputatie betreft de bekendheid van een organisatie ende waardering die deze bij uiteenlopende stakeholdersgeniet. Reputatiemanagement gaat over alle inspanningenwaarmee wordt gewerkt aan voorkeur en vertrouwen bijalle stakeholders. In het vakgebied wordt wel gesprokenvan een track of hope (oensief) en een track of fear(defensief):

  Track of hopeVanuit oensief perspectief blijkt dat organisaties meteen goede reputatie aantrekkelijker zijn voor klanten,investeerders, medewerkers, de politiek en de pers. Uiteenlopende voorbeelden als Achmea, BMW, DSM,Eneco, FrieslandCampina, KLM, Philips en Vodafonebewijzen dat de duurzame verbinding met stakeholdersleidt tot meer voorkeur en een krachtiger merk. In deze gevallen is reputatie een magneet.

  Track of fearDaarnaast tonen praktijkvoorbeelden aan dat organisa-ties die investeren in hun aanzien, beter in staat zijn omcrises te overleven. Wie reputatiemanagement geavan-ceerd inzet, is beter in staat om het vertrouwen tebehouden en relatief snel terug te winnen. Albert Heijn,de Nederlandsche Bank, maar ook een beroepsgroep alsde plastische chirurgie geven het bewijs dat het oudeadagium vertrouwen komt te voet, en gaat te paardniet altijd opgaat. Een gentegreerde inzet van reputatie-management kan binnen afzienbare tijd leiden tot vertrouwensherstel. Daarbij werkt reputatie als een airbag.

  Kort en goed beschikken organisaties van naam en faamover een uitzonderlijk voordeel: zij zijn makkelijk herken-baar, lastig te kopiren en moeilijk te verslaan. Een

  goede