PERSPECTIEF DECENTRALISATIES WALCHEREN

of 36/36
WALCHEREN VOOR ELKAAR WALCHEREN VOOR ELKAAR PERSPECTIEF DECENTRALISATIES WALCHEREN van Zorgen Voor naar Zorgen Dat René Boone, 27 mei 2014
 • date post

  24-Feb-2016
 • Category

  Documents

 • view

  93
 • download

  0

Embed Size (px)

description

PERSPECTIEF DECENTRALISATIES WALCHEREN. van Zorgen Voor naar Zorgen Dat René Boone, 27 mei 2014. WAT IS NIEUW. Participatiewet Vanaf 2015 ca 3,2 miljard. Begeleiding / Nieuwe Wmo Vanaf 2015 ca 3,8 miljard. Gemeenten ± 10 mld na korting en excl. ov . nieuwe taken. - PowerPoint PPT Presentation

Transcript of PERSPECTIEF DECENTRALISATIES WALCHEREN

PowerPoint-presentatie

PERSPECTIEF DECENTRALISATIES WALCHERENvan Zorgen Voor naar Zorgen Dat

Ren Boone, 27 mei 2014

WALCHEREN VOOR ELKAARWALCHEREN VOOR ELKAARWAT IS NIEUW Begeleiding/Nieuwe Wmo

Vanaf 2015

ca 3,8 miljard

Participatiewet

Vanaf 2015

ca 3,2 miljard

Passend onderwijs

Vanaf 1/8/2014

Jeugdzorg

Vanaf 2015

ca 3 miljard

Gemeenten 10 mld na korting en excl. ov. nieuwe takenWALCHEREN VOOR ELKAARWALCHEREN VOOR ELKAARONTWIKKELPERSPECTIEFZorg dicht(er)bij: eigen kracht, algemene voorzieningen, versterken (buurt)netwerken

Minder intramurale zorg, minder specialistische zorg, meer thuis

Afbouw AWBZ, terugtredende provincie en uitbouw rol gemeenten

WALCHEREN VOOR ELKAARWALCHEREN VOOR ELKAARSAMENWERKINGProjectorganisatie Walcheren voor Elkaar

7 projecten; werken met mandaat voor en namens de drie gemeenten

Investeren in samenhang

Innoveren, experimenteren en communiceren

WALCHEREN VOOR ELKAARWALCHEREN VOOR ELKAARPLANNINGKlantproces (juni/juli)Backoffices Wmo / jeugd (juni)Inkoop jeugdzorg (juni)Passend onderwijs (augustus)Beleidsplan Participatiewet (sept./okt.)Aanbesteding vervoer (sept.)Inkoop begeleiding en dagbesteding (sept.)Nieuwe opzet Porthos (november)Beleidsplan jeugd en verordeningen (dec.)Implementatie (1/1/2015)

WALCHEREN VOOR ELKAARWALCHEREN VOOR ELKAARMEER INFO WWW. WALCHERENVOORELKAAR .NL

WALCHEREN VOOR ELKAARWALCHEREN VOOR ELKAARZorg voor de JeugdWALCHEREN VOOR ELKAARWALCHEREN VOOR ELKAARNieuwe wetgeving per 1 januari 2015

De gemeente is verantwoordelijk voor een kwalitatief en kwantitatief toereikend aanbod van de verschillende vormen van jeugdhulp en van gecertificeerde instellingen. De gemeente zorgt ervoor dat ieder kind dat een vorm van jeugdhulp nodig heeft, deze ook daadwerkelijk krijgt; de jeugdhulpplicht.

De gemeente is dan verantwoordelijkheid voor:alle vormen van jeugdhulp (inclusief specialistische hulp en preventie);de uitvoering van kinderbeschermingsmaatregelen; de uitvoering van jeugdreclassering

WALCHEREN VOOR ELKAARWALCHEREN VOOR ELKAAR

Feiten en cijfers (1)(1)

Opgave december 2014Middelburg10.756.724Veere3.364.342Vlissingen10.642.840Walcheren 24.763.906Zeeland75.636.275WALCHEREN VOOR ELKAARWALCHEREN VOOR ELKAARFeiten en Cijfers (2)Aantallen (2012)Jeugd en opvoedhulp4.822Jeugd GGZ7.030Jeugd L(V)B1.837Totaal13.689WALCHEREN VOOR ELKAARWALCHEREN VOOR ELKAARWat moet geregeld wordenFocuspunten voor gemeenten

Zorgcontinuteit/passend en dekkend aanbod Toegang op orde Aansluiting op gedwongen kader Afspraken regionale inkoop Interne processen Gegevensuitwisseling en privacy Jeugdhulpgebruik Jeugd-AWBZ/PGB AMHK Beleidsplan en verordening

WALCHEREN VOOR ELKAARWALCHEREN VOOR ELKAARWie doet watZeeuwse samenwerkingTask Force JeugdTransitieteam

Walcherse aanpakProject Zorg voor de Jeugd (incl. passend onderwijs en regionalisering GGD)

Relevante experimentenOost-Souburg voor Elkaar Nehalennia voor ElkaarWALCHEREN VOOR ELKAARWALCHEREN VOOR ELKAARBezetting infokraam Te ontmoeten zijn:

Otto Recourt, beleidsmedewerker Middelburg, experiment Nehalennia voor Elkaar

Adrie de Klerk, beleidsmedewerker Vlissingen, beleidsplan Jeugd

Marga de Brauwer, beleidsmedewerker Veere, aansluiting op gedwongen kader

Martijn van Poecke, beleidsmedewerker Middelburg, Zeeuws transitieteam

Wanda Springeling, projectleider Zorg voor de Jeugd

Vragen voor nu?WALCHEREN VOOR ELKAARWALCHEREN VOOR ELKAARParticipatiewetIngrid van ZimmerenUnitmanager ParticipatieOrionis WalcherenWALCHEREN VOOR ELKAARWALCHEREN VOOR ELKAARBouwen na reorganisatie het jaar van de verandering- mogelijkheden van de klant, competenties- zelfredzaamheid, eigen kracht, empoweren- al werkend leren > re-integratie naar zo hoog mogelijke participatie staat voorop- werkbedrijf als werkleerbedrijf > ontwikkeling van productiebedrijf naar werkleerbedrijf waar ook WWBers / P-wet voor een korte periode kunnen leren- klanten goed in beeld krijgen- accountmanagement, samenwerking UWV inclusieve arbeidsorganisatieVraagt anders denken van medewerkersDoor samenvoeging Werkbedrijf als interventie voor brede doelgroep>> Organisatie klaarstomen voor P-wet

14Participatiewet

= Samenvoeging WWB, WSW en gedeeltelijk Wajong

Doel = meer mensen, ook met een arbeidsbeperking aan de slag krijgen

Tijdspad: Februari 2014 aangenomen Tweede Kamer Juni 2014 behandeling Eerste Kamer 1 januari 2015 in werking

WALCHEREN VOOR ELKAARWALCHEREN VOOR ELKAARIn de Participatiewet wordt de sociale werkvoorziening (WSW), de bijstand (WWB) en een deel van de werk- en arbeidsondersteuning voor jonge gehandicapten (Wajong) samengevoegd.Gemeenten worden verantwoordelijk voor de uitvoering van de Participatiewet en het daarbij behorende budget.Herziening van de huidige Wet werk en bijstand (Wwb). Wsw blijft alleen bestaan voor mensen die nu een Wsw-dienstbetrekking hebben Wajong blijft alleen bestaan voor mensen die volledig en duurzaam arbeidsongeschikt zijn (UWV)

De gemeente heeft voor de nieuwe doelgroep dezelfde taken als voor mensen met een bijstandsuitkering, namelijk bieden van ondersteuning gericht op arbeidsinschakeling en waar nodig, inkomensondersteuning. Voor de re-integratieondersteuning krijgt de gemeente een gebundeld re-integratiebudget en meer instrumenten tot haar beschikking. Gemeenten bepalen op basis van maatwerk wie voor welke vorm van ondersteuning in aanmerking komt. Gemeenten werken op regionaal niveau samen met UWV, werkgevers en werknemers in regionale Werkbedrijven om mensen die niet het wettelijk minimumloon kunnen verdienen te plaatsen op de banen die werkgevers beschikbaar stellen.

Maatwerk door gemeente15Doelgroep

WWB > wijzigingenWajong

Huidige Wajongers blijven in de Wajong (herkeuring) Vanaf 1 januari 2015 Wajong alleen toegankelijk voor mensen die duurzaam geen arbeidsvermogen hebben

Wet Sociale Werkvoorziening

1 januari 2015 stopt instroom Behoud rechten voor personen die op 31 december 2014 een WSW-dienstbetrekking hebben Personen op WSW-wachtlijst > P-wet

WALCHEREN VOOR ELKAARWALCHEREN VOOR ELKAARUWV blijft herindicaties WSW uitvoeren.Wie op het moment dat de Participatiewet wordt ingevoerd op de WSW-wachtlijst staat en dus geen Wsw-dienstbetrekking heeft, kan niet meer instromen in de WSW maar valt onder de doelgroep van de Participatiewet.

Wel arbeidsvermogen maar niet in staat om wettelijk minimumloon te verdienen > P-wet

Budgetten:Bijstand: historisch en samenstelling gezinnen wijkenParticipatie: aantal arbeidsbeperkten, kenmerken regionale arbeidsmarkt

Het wetsvoorstel Wet maatregelen Wet werk en bijstand en enkele andere wetten is op 11 februari 2014 door de Tweede kamer aangenomen. Als ook de Eerste Kamer het wetsvoorstel aanneemt, dan zal de WWB per 1 januari 2015 op een aantal onderdelen worden aangepast. De belangrijkste wijzigingen zijn:Introductie kostendelersnormAfschaffing alleenstaande oudernormWijziging gemeentelijke toeslagen en verlagingenVerplichte tegenprestatieUniformering verplichtingenWijziging maatregelenbeleidIndividualisering langdurigheidstoeslag

16Doelgroep

Beschut werk

Opbouw van nieuw beschut werk tegelijk met afbouw WSW Indicatiestelling door UWV, normen nog niet bekend Mensen die door hun beperking extra aanpassingen of begeleiding nodig hebben en op termijn niet zelfstandig bij een reguliere werkgever kunnen werken Op termijn circa 200 arbeidsplaatsen

WALCHEREN VOOR ELKAARWALCHEREN VOOR ELKAARDeze groep komt in dienst van de gemeente. Het Werkbedrijf helpt bedrijven die mensen met een beperking in dienst te nemen met eventuele aanpassingen en begeleiding. Criteria om in aanmerking te komen voor beschut werk moeten vastgelegd worden in een verordening. Het Rijk stelt middelen beschikbaar voor 30.000 beschutte arbeids-plaatsen op termijn op basis van het wettelijk minimumloon. Voor Walcheren zijn dit op termijn circa 210 arbeidsplaatsen.De eerdergenoemde extra banen staan los van deze beschutte plaatsen.

17Walcheren eind april 2014

3085 WWB-uitkeringen 850 personen hebben een WSW-dienstbetrekking en 350 personen een Wajong-uitkering via UWV

>> door veranderingen WSW en Wajong jaarlijkse toename circa 70

Cijfers

WALCHEREN VOOR ELKAARWALCHEREN VOOR ELKAARDoordat de instroom in de Wsw vanaf 1 januari 2014 wordt stopgezet, zal het aantal Wswers met ongeveer 5% per jaar afnemen. In 2020 is daardoor de Wsw-populatie met een kwart verkleind. In Zeeland betekent dit een afname van ongeveer 650 Wswers > natuurlijk verloop, detacheringWsw-bedrijven krijgen daarnaast te maken met een efficiencykorting op de subsidie per SW-plek van ruim elf procent.Voor beschut werk komt er grofweg budget voor een derde van het huidige aantal Wswers. Tot en met 2020 gaat het in Zeeland om ruim 200 plekken beschut werk.

Toename doelgroepDoor de veranderingen in de WSW en de Wajong neemt de doelgroep van de Participatiewet in omvang toe. Op basis van de gegevens die momenteel beschikbaar zijn, zal dit op Walcheren naar verwachting om een jaarlijkse toename van circa 70 personen gaan.Buiten stijging WWB-doelgroep

18Regionale Werkbedrijf

Samenwerkingsverband tussen gemeenten, UWV, werkgevers en werknemersorganisatiesWG-benadering - marktbewerkingsplanGarantiebanen - arbeidsquotumIndicatiestelling UWV LoonkostensubsidieAfstemming met Onderwijsetc.

In gesprek met subregios en UWV:Wat regionaal en wat subregionaal

WALCHEREN VOOR ELKAARWALCHEREN VOOR ELKAARIn het sociaal akkoord zijn afspraken gemaakt over het creren van extra banen voor mensen met een arbeidsbeperking.

Voor Walcheren betekent dit op termijn circa 800 banen.Herbeoordeelde Wajongers krijgen samen met de mensen die op 31 december 2014 op de WSW-wachtlijst staan de eerste jaren prioriteit bij de toeleiding naar deze banen.

Inclusieve arbeidsorganisatieOntzorgen werkgevers

ArbeidsquotumAls werkgevers de afgesproken extra banen onvoldoende realiseren, treedt een wettelijk quotum in werking.Om te bepalen of het quotum wordt ingesteld, wordt er regelmatig gemonitord of er voldoende extra banen beschikbaar zijn. De eerste meting vindt plaats over 2015.

Indicatiestelling UWV: garantiebanen en beschut

Om het voor werkgevers aantrekkelijker te maken iemand met een arbeidsbeperking in dienst te nemen, kan loonkostensubsidie verstrekt worden. Bij loonkostensubsidie wordt de werkgever gecompenseerd voor het verschil tussen de loonwaarde en het wettelijk minimumloon.

19Budgetten

Re-integratiebudgetten + WSW-subsidie > 1 participatiebudget (via deelfonds Sociaal Domein) Deelfonds 3 jaar lang: Jeugdwet, WMO, Participatie > eigen keuze Budgetten nog niet bekend

WALCHEREN VOOR ELKAARWALCHEREN VOOR ELKAARFinancinDe bestaande re-integratiebudgetten en Wsw-subsidie worden samengevoegd tot n participatiebudget en beschikbaar gesteld via een deelfonds Sociaal Domein, dat onderdeel uitmaakt van het Gemeentefonds. Dit deelfonds is tijdelijk. Gedurende drie jaar mogen gemeenten middelen uit het deelfonds besteden aan alle taken die in de Jeugdwet en de Wmo 2015 aan gemeenten zijn toegekend, en de taak voor gemeenten om participatievoorzieningen aan te bieden. Daarbinnen kunnen gemeenten eigen keuzes maken. De volgende stap is dat het deelfonds na drie jaar aan het gemeentefonds wordt toegevoegd. De exacte Walcherse budgetten zijn op dit moment nog niet bekend. Naar verwachting zal de meicirculaire 2014 van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties duidelijkheid daarover geven. Budgetten:Bijstand: historisch en samenstelling gezinnen wijkenParticipatie: aantal arbeidsbeperkten, kenmerken regionale arbeidsmarkt

20

WALCHEREN VOOR ELKAARWALCHEREN VOOR ELKAAR

Wat is Porthos nu?

Gecombineerde loket voor de Wmo en het Centrum voor Jeugd en Gezin Netwerkorganisatie een breed aanbod van diensten en producten op het gebied van zorg, welzijn, opvoeden en opgroeien aan via centraal loket. Porthos helpt de inwoners om hun vraag helder te krijgen en begeleidt hen kosteloos naar antwoorden, advies en concrete hulp.

WALCHEREN VOOR ELKAARWALCHEREN VOOR ELKAARIn de beeldvorming is Porthos twee fysieke loketten. Eentje in Middelburg, eentje in Vlissingen.Het is een netwerkorganisaties waarin verschillende partijen als MWW, MEE, GGD en welzijn samenwerken.Porthos zelf is geen werkgever, geen eigenaar. Via Porthos wordt een breed aanbod neergezet op terreinen zorg, welzijn, opvoeden en opgroeien. Porthos straks Doel: Het organiseren van een goed functionerende algemene toegang voor het hele sociale domein

Veranderingen door:Zorg voor de jeugdPassend onderwijsParticipatiewetWmo 2015

WALCHEREN VOOR ELKAARWALCHEREN VOOR ELKAARNa de decentralisaties is Porthos de plek voor informatie en advies, doorgeleiding en toegang tot zorg voor het gehele sociale domein.

De plek waar de verbinding tussen de verschillende wetten in de praktijk tot stand komt.

Verschillende wetten al besproken. Nu kort nog wat hoofdlijnen uit de Wmo 2015. Wmo 2015

24 april 2014 door de Tweede Kamer vastgesteld

Verwachte behandeldatum Eerste Kamer 8 juli

Ingangsdatum 1/1/2015

WALCHEREN VOOR ELKAARWALCHEREN VOOR ELKAAR24Bedoeling Wmo 2015?

is mensen in staat te stellen zo lang mogelijk thuis te blijven wonen en mee te doen in de samenleving.

Van Rijn: Met deze nieuwe Wmo kunnen gemeenten passende ondersteuning bieden die recht doet aan de persoonlijke omstandigheden van mensen thuis. De sociale omgeving, de woonsituatie en de gewenste ondersteuning verschilt immers van mens tot mens.

WALCHEREN VOOR ELKAARWALCHEREN VOOR ELKAAR25Belangrijke wijzigingen

maatwerkvoorziening ipv compensatieplicht

geen compensatiedomeinen meer

Versterking positie clint in toegangsprocedure

WALCHEREN VOOR ELKAARWALCHEREN VOOR ELKAARDoel vd maatserkvoorziening is het leveren van een bijdrage aan de zelfredzaamheid en participatie van de client. Dit is een minder vergaande opdracht dan de opdracht in de huidige Wmo aan de gmeente om burgers te compenseren voor hun beperkingen. De domeinen waarop de gemeente de burger met een belemmering moet compenseren worden in de wmo 2015 niet meer genoemd. Ipv wordt gesproken over maatswkervoorzieningen te bieden ter ondersteuning van zelfredzaamheid en participatie, beschermd wonen en opvang. De VNG heeft vraagtekens gezet bij de vrijblijvendheid van de neiuwe sturingspricinpes van de nieuwe wmo, maar de praktijk zal meoten uitwijzen of dit terecht is. De positie van de client in de Wmo 2015 is versterkt. In de Wmo is een uitvoerige beschirjving van een zorgvuldige toegangsprocedure opgenomen. Het recht op compensatie op nader genoemde domeinen is vervangen in zeker zin vervangen door het recht op een zorgvuldige toegangsprocedure. In procedure wordt onderscheid gemaakt tussen een melding en de aanvraag voor een maatwerkvoorziening. Na een melding doet het college onderzoek. Na een melding volgt in de regele een gesprek met de melder. De melder wordt gewezen op de mogelijkheid zich door een clientondersteuner te laten bijstaan en op de mogelijkheid om zelf een onderstueningsplan te maken. Uitgangspunt bij het gesprek is de4 eigen verantwoordleijkheid van de melder om het probleem zelf of met steun van de omgeving op te lossen. Vervolgens wordt beoordeeld of een vrijwilliger of een algemene voorziening een oplossing kan bieden. Pas wanneer dat niet voldoende is, komt de melder in aanmerking voor een maatwerkvoorziening. Van het gesprek wordt altijd schriftelijk verslag gemaakt dat de basis kan zijn voor een eventuele aanvraag voor een maatwerkvoorziening. 26Dat betekent voor gemeenten?

Nieuwe doelgroepen

De toegang tot zorg en ondersteuning opnieuw organiseren conform Wmo en Zorg voor Jeugd.

-> Kaders in de pentekening

-> Opdracht Porthos praktisch uitwerken en vormgeven

WALCHEREN VOOR ELKAARWALCHEREN VOOR ELKAAR272014 - experimentenVerdere uitwerking, implementatie en verfijnen van de kaders uit de pentekening en waar mogelijk te doen alsof

Relevante experimenten:Oost-Souburg voor Elkaar Koudekerke voor ElkaarThuisbegeleiding zonder indicatie

WALCHEREN VOOR ELKAARWALCHEREN VOOR ELKAAR

Porthos taakverdeling Beleid Ilona Vekemans, projectleiderContactgegevens [email protected] of 0118-487 381

Organisatie Frank Bordui, manager Porthos Contactgegevens [email protected] of 06-54348474

WALCHEREN VOOR ELKAARWALCHEREN VOOR ELKAARDeze doelstellingen gelden voor Porthos in zijn geheel. In verantwoordelijkheden van projectleiders is er onderscheid gemaakt in Beleid Porthos enh Organisatie Porthos. In samenhang wordt gewerkt aan het realiseren van het nieuwe Porthos. Gemeentebestuurders adviseren over Porthos, randvoorwaarden en beleid is vooral de focus binnen beleid Porthos. In de praktijk vormgeven van Porthos is overleg met betrokken partners is de focus van Organisatie Porthos. Bezetting infokraam Te ontmoeten zijn:Karin Bartels, cordinator PorthosNel van Welsum en Jeroen vd Meijden, gebiedsteam Oost-Souburg voor Elkaar Astrid Nieste, Wmo MiddelburgIlona Vekemans, projectleider Porthos

Vragen voor nu???????

WALCHEREN VOOR ELKAARWALCHEREN VOOR ELKAARInkoopDecentralisaties op WalcherenWALCHEREN VOOR ELKAARWALCHEREN VOOR ELKAARInkopen in het kader van de DecentralisatiesWelke nieuwe taken moeten er worden ingekocht?Wat wordt Zeeuws ingekocht en wat Walchers?Inkoop in relatie tot algemene en collectieve voorzieningen

WALCHEREN VOOR ELKAARWALCHEREN VOOR ELKAARNieuwe rol en uitdagingenRol gemeenteFlexibiliteit en ruimte voor innovatieVernieuwing via juiste prikkelsContractmanagement

WALCHEREN VOOR ELKAARWALCHEREN VOOR ELKAARIndividuele begeleiding en groepsbegeleidingVan activiteiten gericht op recreatie, educatie en ontwikkeling tot het maken van producten voor verkoopVan wekelijks enkele uren begeleiding bij het zelfstandig wonen tot jobcoaching en toeleiding naar arbeid

WALCHEREN VOOR ELKAARWALCHEREN VOOR ELKAARStappen tot aan contractering

WALCHEREN VOOR ELKAARWALCHEREN VOOR ELKAARWaar staan we nu?

Afronding Fase I juni/julibeleidskeuzes & ambitieniveauvraagkant op historie en verwachtingaanbodskant aanbieders Walchereninkoopstrategie

Overleg met klankbordgroep zorgaanbieders en Wmo-raden

WALCHEREN VOOR ELKAARWALCHEREN VOOR ELKAAR