Ranst Info maart april 13

download Ranst Info maart april 13

of 36

 • date post

  22-Mar-2016
 • Category

  Documents

 • view

  236
 • download

  8

Embed Size (px)

description

Tweemaandelijks informatieblad van de gemeente Ranst

Transcript of Ranst Info maart april 13

 • Informatieblad van de gemeente Ranst

  Verschijnt 6 maal per jaar

  Nummer 2 I Maart - April 2013

  V.U.: L. HofmansRanstInfo

  www.ranst.be

  En ook nog: Maak kennis met uw nieuw bestuur Kom je gratis huisvuilzakken afhalen in april Infosessies warmtepompen en zonneboilers Raad voor maatschappelijk welzijn voorgesteld Mijn korte ritten Fotozoektocht door Ranst vanaf 30 maart 2013 Speelplein en grabbelpas paasvakantie Oproep kandidaten erfgoedprijs en deskundigen

  beheersorgaan Den Boomgaard Jeugdboekenweek

  Nieuwe geluidsnormenmuziekactiviteiten

 • gemeenteberichten

  duurzaamheid

  verkeer & veiligheid

  vrije tijd

  UIT in Ranst

  2

  9

  15

  19

  28

  VOLGENDE UITGAVE:2 mei 2013

  Teksten dienen ten laatste op 24 maart 2013

  toe te komen op communicatie@ranst.be

  Dit gemeentelijk informatieblad werd gedrukt

  op gerecycleerd papier.

  gemeenteberichten

  GEMEENTERAAD DECEMBER

  Dotatie 2013 politiezone Zara: De gemeenteraad keurde de gemeentelijke dotatie van 2.047.500 goed voor de werking van de politiezone Zara.

  Budget 2013: financile nota en beleidsnotaDe gemeenteraad keurde het budget 2013 goed met inbegrip van de financile en beleidsnota. Het is een historisch document aangezien vol-gend jaar de nieuwe beleids- & beheerscyclus van start gaat met een ge-heel andere werking.

  In de gewone dienst of het exploitatiebudget is er stijging van de geraamde ontvangsten (4%) en een daling van de geraamde uitgaven (3%). De stijging situeert zich voornamelijk in de meeropbrengst van de opcentiemen op de onroerende voorheffing met circa 220.000, de meeropbrengst van de aanvullende personenbelasting met circa 250.000 en de stijging van het gemeentefonds met circa 100.000. De uitgaven stijgen vooral in werkings-uitgaven ( 90.000), de personeelsuitgaven ten gevolge van de impact van de uitvoering van de personeelsformatie (functionele doorschuiven in loon-schalen, ) en de pensioenhervorming met de stijging van de patronale uitgaven met circa 380.000 en de overdrachten naar de lokale politiezone ( 100.000) en het OCMW ( 100.000). De schuldafbouw zet zich verder door de daling van de schulduitgaven ten gevolge van de daling van de periodieke aflossingen met circa 90.000.

  In 2013 worden er voor 3.000.000 investeringen gepland. Aangezien het een budget is dat de legislatuur overstijgt, zijn er geen belangrijke nieuwe investeringen gepland. Het zijn ofwel overdrachten uit het verleden zoals de erelonen voor de bouw van de gemeentelijke magazijnen ( 200.000), de renovatie van de bibliotheek in Ranst ( 300.000), de aankoop van de gronden aan de Herentalsebaan ( 240.000), de herstelling van het dak van de sporthal ( 50.000) en de plaatsing van zonnecellen op de gemeente-lijke daken ( 60.000) ofwel de periodieke investeringen in het uitvoeren van verbeteringswerken aan de wegenis- en rioleringsinfrastructuur via de investeringsoverdracht aan Rio-Link met circa 750.000 en de riole-ringswerken aan de Oostmalsesteenweg ( 880.000) naar aanleiding van de Europese richtlijn inzake de waterhuishouding met de realisatie van de VBR Ranstsesteenweg. De traditionele uitgaven voor het periodieke onder-houd van de buurt- en voetwegen en de realisatie van verkeersveiligheids-

  gemeenteraad

  Hieronder vindt u een samenvatting van de belangrijkste punten die tijdens de gemeenteraadszitting werden besproken. Het volledige verslag van de gemeente-raad kan u verkrijgen op het secretariaat (zie onderstaande gegevens).

 • [ 3 ]

  bevorderende maatregelen worden opnieuw voorzien voor een bedrag van circa 536.000. Net zoals ieder jaar werd er tevens een budget voorzien voor de uitbreiding en moder-nisering van de uitrusting van de gemeentelijke diensten ( 110.000) met o.a. de aankoop van een kipaanhangwagen, ac-cuschroefmachines, accuslijpmolen, de topie van een frees-machine, verstekgeleider, De financiering van de investe-ringen zal enerzijds gebeuren via leningen en anderzijds via eigen middelen. Aangezien dit het eerste budgetjaar is van de nieuwe legis-latuur waarbij het budget en de meerjarenplanning werd opgemaakt door de huidige legislatuur worden er voor de toekomst geen verdere concrete projecten gepland met uitzondering van de projecten in het kader van de Europese richtlijn inzake de zuivering van afvalwater met de riolerings-programmas, overgedragen aan Rio-Link. Het gaat hier over de volgende projecten:- Verbindingsriolering Laarstraat-Donkereweg-Dullaard- Rioleringswerken Antwerpsesteenweg- Rioleringswerken Schawijkstraat Vinkenstraat - Everhoek

  Het budget van de gemeente voor het dienstjaar 2013 wordt goedgekeurd en vastgesteld met volgende resultaten:

  Gewone dienst:Totale ontvangsten eigen dienstjaar: 17.757.781 Totale uitgaven eigen dienstjaar: 17.603.226 Totale uitgaven vorige dienstjaren: 38Uitgaven overboekingen: 110.000

  Geraamd resultaat van het dienstjaar: 44.517Geraamd algemeen begrotingsresultaat van het vorig jaar: 3.982.474

  Geraamd algemeen begrotingsresultaat: 4.026.991

  Buitengewone dienst:Totale ontvangsten eigen dienstjaar: 3.744.444Totale uitgaven eigen dienstjaar: 3.735.811Totale uitgaven vorige dienstjaren: 8.633Ontvangsten overboekingen: 0Uitgaven overboekingen: 0

  Geraamd resultaat van het dienstjaar: 0Geraamd resultaat van het dienstjaarvan het vorige jaar: 0,62

  Geraamd algemeen begrotingsresultaat: 0,62

  GEMEENTERAAD JANUARI 2013Gemeentelijke toelagen 2013De gemeenteraad keurde volgende toelagen aan Ranstse ver-enigingen, organisaties en gemeentelijke adviesraden goed:Subsidie voor jumelage 4.500Subsidie kerstmarkt 3.700Subsidie middenstand Broechem kerstverlichting 1.250Subsidie middenstand Ranst kerstverlichting 1.250Subsidie Gezellig Oelegem kerstverlichting 1.250Subsidie middenstand Emblem kerstverlichting 1.250Raad Toerisme Ranst 4.500Muziek voor de Jeugd De Nachtegaal 1.250Muziek voor de Jeugd De Netezonen 1.250Muziek voor de Jeugd Concertband 1.250Vzw VOR 100.000Gemeentelijke jeugdraad 2.500Gemeentelijke sportraad 6.000Voetbalvereniging FC Ranst 2.000Voetbalvereniging FC Broechem 2.000Voetbalvereniging RC Emblem 2.000Voetbalvereniging K Oelegem SK 2.000Raad voor Kunst en Cultuur 7.500Gemeentelijke documentatieraad (OMD) 5.500Gemeentelijke documentatieraad 3.750DVC Zevenbergen 16.113VZW Leef 11.250Gemeentelijke seniorenraad 2.500Gemeentelijke seniorenraad - feest senioren 8.500Wereld-delen 3.000Centrum Basiseducatie 1.250Gemeentelijke raad voor ontwikkelingshulp 1.900Gemeentelijke milieuraad 2.500Gecoro 1.000

  Kalender Gemeenteraad De gemeenteraad vergadert in principe elke derde maandag van de maand om 20.00 uur in de raadzaal van het VRIESELHOF.

  Tijdens de maanden juli en augustus zijn er geen ge-meenteraadszittingen. De eerstvolgende zittingen vinden (onder voorbehoud) plaats op 18 maart en 22 april 2013.

  De agenda van de gemeenteraad is een week voor de zit-ting verkrijgbaar op het gemeentehuis en is ook steeds raadpleegbaar (en downloadbaar) op onze website www.ranst.be.Meer info: secretariaat, tel.: 03 470 10 86

 • [ 4 ]

  gemeenteberichten

  Maak kennis met uw nieuw bestuur

  Op 2 januari 2013 werd de nieuwe gemeenteraad genstalleerd en legden 25 gemeenteraadsleden de eed af voor de komende legislatuur 2013-2018. In vergelijking met de vorige bestuursperiode zijn er heel wat nieuwe gezich-ten (10). Ook de leden van het college van burgemeester en schepen werden officieel voorgedragen door hun partij en namen hun functie op. Ook hier legt het gemeentedecreet een vast aantal op: Ranst telt 6 schepenen, inclusief de OCMW-voorzitter. In het college mogen we 3 nieuwe schepenen verwelkomen. Tijdens de installa-tievergadering werden ook de OCMW-raadsleden gekozen. In deze editie van het infoblad laten we jullie graag kennismaken met het nieuwe gemeentebestuur.

  De burgemeester is van rechtswege voorzitter van het college van burgemeester en schepenen. Hij wordt be-noemd door de provinciegouverneur voor een periode van 6 jaar. Als vertegenwoordiger van de federale, gewes-telijke en provinciale overheden in de gemeente Ranst, moet hij zorgen voor een goede uitvoering van beslis-singen van hogerhand. Hij zetelt in de politieraad en college en is verantwoordelijk voor de openbare orde en veiligheid in de gemeente. Tenslotte is de burgemeester ook ambtenaar van de burgerlijke stand en ondertekent hij, samen met de gemeentesecretaris, alle gemeentelijke briefwisseling.

  Het schepencollegeJe kan de werking van het college van burgemeester en schepenen het best omschrijven als het uitvoerend be-leidsorgaan van de gemeente.

  Het college van burgemeester en schepenen bereidt de beraadslagingen en besluiten van de gemeenteraad voor en voert alle beslissingen van de gemeenteraad uit. Daar-naast heeft het schepencollege zelf ook een aantal speci-fieke, wettelijke bevoegdheden van zowel gemeentelijk als algemeen belang.

  We stellen de schepenen met hun respectievelijke be-voegdheden even voor.

  Eerste schepen CD&VTine Muyshondt Lievevrouwestraat 13 2520 RanstTel.: 03 485 70 93GSM: 0476 94 05 22e-mail: tmuyshondt@provant.be

  Bevoegdheden: biblio-theken, documentatie en erfgoed, gezondheid, infor-matica, milieu, onderwijs en vorming, verkeersveiligheid.

  Burgemeester Open VLDLode Hofmans Venusstraat 272520 RanstTel.: 03 383 55 33GSM: 0496 29 06 06e-mail: l.hofmans@portima.be

  Bevoegdheden: burgerlijke stand,

  senioren, politie, brand-weer, veiligheid, ruimtelijke ordening, personeel.

 • [ 5 ]

  Derde schepen CD&VFernand BossaertsBeemdenstraat 62520 Ranst Tel.: 03 485 80 78GSM: 0479 31 99 41e-mail: fernand.bossaerts@telenet.be

  Bevoegdheden: ontwikkelingssame