Ranst Info november december 12

Click here to load reader

 • date post

  16-Mar-2016
 • Category

  Documents

 • view

  232
 • download

  3

Embed Size (px)

description

Tweemaandelijk informatieblad van de gemeente Ranst

Transcript of Ranst Info november december 12

 • Informatieblad van de gemeente Ranst

  Verschijnt 6 maal per jaar

  Nummer 6 I November - December 2012

  V.U.: L. Hofmans

  Fruitig monument aan Van Den Nestlaan

  En ook nog: Koop voordelig rookmelders aan! Nieuwe website www.documentatiecentrumranst.be Neem de feestbus tijdens oudejaarsnacht Nieuwe (LED)verlichting Safipad Kunstendag voor kinderen Bak jij de smakelijkste taart van Ranst? Happen en stappen langs Ranstse bossen

  RanstInfo

  www.ranst.be

 • gemeenteberichten

  duurzaamheid

  verkeer & veiligheid

  vrije tijd

  UIT in Ranst

  FLUO-ACTIE 2012-2013Een organisatie van alle scholen in Brecht, Malle, Ranst, Schilde, Zandhoven en Zoersel.

  Met medewerking van onderstaande partners.

  WEES VEILIG,WEES ZICHTBAAR

  Zara Voorkempen

  Jelle Vermeulen; 6 Vrije beeldende kunst, Maris Stella Instituut

  2

  7

  11

  12

  21

  VOLGENDE UITGAVE: 3 januari 2013

  Teksten dienen ten laatste op 24 november 2012

  toe te komen op [email protected]

  Dit gemeentelijk informatieblad werd gedrukt op

  gerecycleerd papier.

  gemeenteberichten

  Rechtzetting

  GEMEENTERAAD JUNIIn de vorige editie werd bij de gemeenteraadszitting van juni een punt over de aankoop en het gebruik van een brandweerwa-gen opgenomen, terwijl dit eigenlijk over de uitbreiding van de vrijwillligers van de voorpost Ranst moest gaan. Hierbij publiceren we het correcte tekst.

  Overeenkomst gemeente Ranst - stad Lier uitbreiding vrijwilligers voorpost RanstBij de toekomstige hervorming van de brandweerzones zullen

  het korps van Lier en de voorpost te Ranst gesplitst worden (ook

  ontvlechting genoemd) en zal de huidige voorpost te Ranst

  een volwaardige post worden van de hulpverleningszone 3

  Rand.

  Om zich voor te bereiden op deze ontvlechting zal het aantal

  medewerkers van de voorpost uitgebreid worden tot 40 (vrijwil-

  ligers). Bij deze uitbreiding met 15 personeelsleden (ploegen-

  indeling) worden volgende bijkomende graden voorzien: 1ste

  sergeant (1), 2 korporalen, 12 brandweerlieden.

  Het college van burgemeester en schepenen besliste om de

  procedure te starten voor het uitbreiden van het vrijwilligers-

  contingent. De stad Lier is akkoord, op voorwaarde dat Ranst

  de kosten voor de selectieprocedure, de investeringskost en

  de opleidingsprocedure op zich neemt. De vrijwilligervergoe-

  dingen voor prestaties (interventies, wachtvergoedingen en

  oefeningen) blijven ten laste van de stad Lier. Om deze uitbrei-

  ding te realiseren, sloten de gemeente Ranst en de stad Lier een

  overeenkomst af.

  gemeenteraad

  Hieronder vindt u een samenvatting van de belangrijkste punten die tijdens de gemeenteraadszitting werden besproken. Het volledige verslag van de gemeenteraad kan u verkrijgen op het secretariaat en is na goedkeuring op de volgende gemeenteraad ook raadpleegbaar op de website.

 • [ 3 ]

  GEMEENTERAAD SEPTEMBER Instap OFP PROVANT met goedkeuring pensioenreglement en beheersovereenkomstTussen het statuut van de vastbenoemde personeelsleden en

  deze aangeworven in contractueel dienstverband bestaan en-

  kele fundamentele verschillen. Zeker naar de toekenning van de

  pensioenrechten toe zijn deze verschillen duidelijk merkbaar.

  Het wettelijk pensioen van een contractuele medewerker is la-

  ger dan het overheidspensioen van een vastbenoemde collega.

  Om deze ongelijkheid te verkleinen, heeft het gemeentebestuur

  geoordeeld om in te stappen in het systeem van een 2de pensi-

  oenpijler waarbij de kloof tussen het pensioen van de statutai-

  ren en de contractuelen verkleind wordt. Het gemeentebestuur

  opteert voor de formule van de provincie enerzijds omdat er een

  buffer voorzien werd door de provincie en anderzijds omwille

  van de zekerheid voor het personeel rond het effectief uit te ke-

  ren pensioenbedrag.

  Straatnaamgeving verkaveling zijstraat SchawijkstraatIn de nieuwe verkaveling aan de Schawijkstraat wordt een

  nieuwe openbare weg aangelegd. De gemeenteraad heeft op

  30 april 2012 principieel beslist, na advies van de documentatie-

  raad, om de straat de naam Bijlstraat te geven. Vermits er tijdens

  het openbaar onderzoek geen bezwaren werden ingediend,

  keurde de gemeenteraad de naam definitief goed.

  RUP Zonevreemde terreinen voor sport-, recreatie- en jeugdactiviteitenHet doel van het RUP is het vinden van een oplossing op korte

  termijn voor een aantal zeer concrete problemen en knelpunten

  m.b.t. zonevreemde terreinen voor sport-, recreatie- en jeugdac-

  tiviteiten. Een aantal bestaande terreinen of delen van terreinen

  zijn gesitueerd in gebieden

  met een andere gewestplanbestemming dan recreatiegebied.

  Voor sommige bestaande terreinen bestaat de behoefte voor

  een beperkte uitbreiding. Het betreft de terreinen van SK Oele-

  gem, KFC Broechem en TC Ranst, Panneke Vol, De Rietvissers en

  de Watervrienden, MC De Vetfrakken, Vlaamse Vereniging voor

  Watersport en de Jachthaven Emblem. Op basis van het advies

  van de GECORO werd het RUP definitief vastgesteld en ter goed-

  keuring voorgelegd aan de bestendige deputatie.

  Aankoop digitaal geluids- en stemsysteem raadzaal Tijdens de gemeenteraadszittingen blijkt dat de geluidsinstalla-

  tie niet meer naar behoren werkt. Ondertussen heeft de leveran-

  cier vastgesteld dat er een probleem is met het huidig systeem,

  waardoor de versterker moet worden vervangen.

  In samenspraak met de provincie werd voorgesteld om het gan-

  se systeem aan te passen.

  De provincie zou de audioversterker, een breedbeeld- en een

  LCD-scherm aankopen, terwijl de gemeente de aankoop van

  een digitaal conferentiesysteem, inclusief een stemsysteem be-

  staande uit 28 microfoons, waaronder 1 voorzitterstoestel, voor

  haar rekening neemt. Bedoeling is dat 5 microfoons tegelijker-

  tijd kunnen werken (in conferentie) en dat er opnamemogelijk-

  heden zijn, zodat discussies in mp3-formaat opgeslagen kunnen

  worden en exporteerbaar zijn (USB-stick, geheugenkaart, ).

  Dit nieuwe conferentiesysteem moet, net zoals het huidige, ver-

  plaatsbaar en dus vlot en makkelijk op te stellen en af te breken

  zijn. De geraamde kostprijs bedraagt 25.000. De gemeente-

  raad keurde het lastenboek en de gunningswijze goed (onder-

  handelingsprocedure zonder bekendmaking).

  Retributiereglement rookmeldersEerder dit jaar besliste het college deel te nemen aan de rook-

  melderscampagne 2012-2013 van het provinciebestuur Antwer-

  pen. Om in de rookmeldercampagne 2012 te stappen, moest

  aan een aantal voorwaarden worden voldaan, waaronder het

  verdelen van rookmelders.

  Om deze te kunnen verkopen, moest eerst nog een retributie-

  reglement door de gemeenteraad worden goedgekeurd.

  Met ingang van 1 oktober 2012 en voor een termijn eindigend

  op 31 december 2013 wordt een retributie van 19,95 per stuk

  (verkoopprijs = aankoopprijs) geheven voor de eerste 500 rook-

  melders.

 • [ 4 ]

  gemeenteberichten gemeenteraad

  De rookmelders zullen enkel verkocht worden aan inwoners van

  Ranst (die hier effectief zijn ingeschreven in het bevolkingsre-

  gister) en kunnen enkel contant betaald worden.

  Gemeentelijke toelage 2012 Orka vzw OelegemHet college van burgemeester en schepenen besliste reeds eer-

  der een toelage van 3.000 toe te kennen voor het leggen van

  een nieuwe dakbedekking en het aanbrengen van isolatie op

  het sportlokaal van Orka vzw te Oelegem. De gemeenteraad

  keurde deze toelage goed.

  Gemeentelijke toelage Harmonie De NachtegaalBij gemeenteraadsbeslissing d.d. 27 februari 2012 werd in het

  budget 2012 een nominatieve subsidie goedgekeurd, waarin

  een toelage voor de culturele vereniging Harmonie De Nach-

  tegaal werd voorzien van 12.000 voor de aankoop van mate-

  rialen voor de verhardingswerken die momenteel in uitvoering

  zijn.

  Voor deze toelage diende de gemeenteraad de modaliteiten

  vast te leggen, net zoals voor de overige toelagen die vastge-

  steld werden in de gemeenteraadszitting van januari 2012.

  Kalender Gemeenteraad

  De gemeenteraad vergadert in principe elke derde

  maandag van de maand om 20.00 uur in de raadzaal

  van het VRIESELHOF.

  Tijdens de maanden juli en augustus zijn er geen gemeen-

  teraadszittingen. De eerstvolgende zittingen vinden (on-

  der voorbehoud) plaats op 19 november en 17 december

  2012.

  De agenda van de gemeenteraad is een week voor de zit-

  ting verkrijgbaar op het gemeentehuis en is ook steeds

  raadpleegbaar (en downloadbaar) op onze website

  www.ranst.be

  Meer info: secretariaat, tel.: 03 470 10 86

  Vraag tijdig uw kids-ID aan!

  Vertrek je tijdens de kerstvakantie met je kinderen op vakantie

  naar het buitenland binnen Europa? Dan is het NU het ogenblik

  om een kids-ID aan te vragen voor je zoon of dochter jonger

  dan 12 jaar!

  Belangrijk! Dekids-ID iseenelektronische identiteitskaartvoor

  Belgische kinderen van 0 tot 12 jaar.

  Jemoet de Kids-IDminstens tweeweken op voor-

  hand aanvragen bij het gemeentebestuur, wanneer

  u met uw kind op reis gaat naar het buitenland. Deze

  elektronische identiteitskaart voor kinderen zorgt

  voor een veiligere en snelle identificatie in het bui-

  tenland.

  Zorgervoordat jeeenpasfotomeebrengtmeteen

  witte achtergrond.

  Eenkids-IDisdriejaargeldigenkost3.