Presentatie Rob Verhoeff

of 14 /14
Strategische visie Gebiedsmanagement Schiphol Trade Park Rob Verhoeff BT Congres 9 oktober 2014

Embed Size (px)

description

BT Congres

Transcript of Presentatie Rob Verhoeff

PowerPoint-presentatie

Strategische visie Gebiedsmanagement Schiphol Trade Park

Rob VerhoeffBT Congres9 oktober 2014

Schiphol Trade Park

Locatie in perspectief

Overzichtskaart Schiphol Trade park

OntwikkelstrategieVertrekpunt:Hoe zetten we een unieke propositie in de markt, waarmee we de internationale concurrentiestrijd aan kunnen gaan, met op voorhand beperkte fysieke investeringen in het gebied zelf.

Hoge ambities tav innovatie en duurzaamheid staan centraal. Recent BREEAM 4-sterren behaald. Hoogwaardig beheer gericht op lange termijn kwaliteitsbehoud. Nieuwe partnerships en beheervormen (bv Gebiedsfonds). Flexibiliteit en opschaalbaarheid.

Gebiedsontwikkeling Nieuwe Stijl

Samenvatting HandreikingCombineren van beheer en exploitatie van grond, vastgoed en nutsvoorzieningen. Nieuwe verdienmodellen. Koppel vastgoed, gebruik en stromen vroegtijdig. Investeer stapsgewijs. Ruimte voor innovatie en samenwerking met nieuwe. partijen -> nieuwe werkwijzen. Start vanuit de huidige gebiedsexploitatie. Bepaal de gebiedsafbakening.

Definitie GebiedsmanagementIn het kader van de uitwerking van Schiphol Trade Park wordt Gebiedsmanagement gezien als de wijze waarop in de toekomst regie kan worden gehouden op een duurzaambeheer van de werklocatie, waarbij zodanige faciliteitenworden gecreerd voor eigenaren, gebruikers en hunmedewerkers, dat een interessant vestigingsklimaat wordtgeschapen, dat ten gunste komt aan de ontwikkeling van het gebied, waarbij ook op lange termijn waardebehoud wordt geborgd en mogelijk waardegroei wordt mogelijk gemaakt.

UitgangspuntenGEM behoudt zeggenschap over de openbare ruimte.GEM richt actief gebiedsmanagement in en laat dit niet over aan parkmanagement. GEM houdt blijvend grip en kan inspelen op ontwikkelingen.Gebiedsmanager is leading. Betrokkenheid eigenaren / gebruikers wordt georganiseerd in Stichting Businessclub STP of vergelijkbare vorm.Geen of beperkte voorinvesteringen. Sluitende business case (geen verdienmodel GEM). Risicos zoveel mogelijk bij partners. Services vanaf dag 1 beschikbaar.Menukaart met verplichte en niet-verplichte onderdelen.

Themas en voorzieningenDe volgende voorzieningen zijn benoemd:Energie / duurzame energievoorzieningenGlasvezelFacilitair management / ParkmanagementInfra en groenbeheer (uitwerking innovatiecredit)AfvalVeiligheidMobiliteitParkerenIncubatorfunctieTijdelijk gebruik

Voorbeeld Tijdelijk Gebruik: Olifantsgras

Voorbeeld Tijdelijk Gebruik:Biobased Economy Expocenter

ResumDe opzet van het gebiedsmanagement is in deze omvang op hoofdlijnen uniek en vernieuwend. En in de regio is de opzet onderscheidend. De initile opzet is een combinatie van best practises:Beheer openbaar gebied: Schiphol. Glasvezel: Glasvezelbedrijf Eindhoven. Energie: bestaande coperaties (zowel gericht op particulieren en zakelijk) in Nederland. Facilitymanagement: het neerzetten van een hoog serviceniveau is niet nieuw.Vernieuwende elementen zijn: actief sturen, zelf themas invulling geven (blijvend onderscheidend), blijvend grip houden en partners verleiden tot business case.

Vragen? Just ask!Rob VerhoeffPartner PT Finance06-21 58 03 [email protected]