Presentatie BIG en grote gemeenten Regiobijeenkomst Q4 2014

Click here to load reader

 • date post

  11-Jan-2017
 • Category

  Documents

 • view

  214
 • download

  1

Embed Size (px)

Transcript of Presentatie BIG en grote gemeenten Regiobijeenkomst Q4 2014

 • De Baseline Informatiebeveiliging &

  grote gemeenten

  6 oktober 2014John van Huijgevoort, IBD

 • Agenda

  De Baseline Informatiebeveiliging Nederlandse Gemeenten (BIG):

  Samenhang Instrumenten

  Hoe om te gaan met de BIG als grote gemeente?

  2

 • 3

  Samenhang producten

 • Informatiebeveiliging en Privacy in IV-projecten

  4

 • Instrumenten

  Handreiking Dataclassificatie

  GAP-analyse

  Impactanalyse

  Baselinetoets BIG

  Diepgaande Risicoanalyse

  Privacy Impact Assessment (PIA)

  5

 • Instrumenten: Handreiking Dataclassificatie

  Het niveau van de BIG bevindt zich op de volgende (BIV-) waarden:

  Beschikbaarheid: Belangrijk

  Integriteit: Hoog

  Vertrouwelijkheid: Vertrouwelijk

  6

  Classificatie leidraad

 • Instrumenten: GAP-analyse

  De GAP-analyse is bedoeld om te toetsen in hoeverre de gemeente of een proces/informatiesysteem voldoet aan de BIG

  7

 • Instrumenten: Impactanalyse

  De Impactanalyse is bedoeld om de ontbrekende maatregelen ten opzichte van de BIG toe te delen en te plannen. Ook richting leveranciers van informatiesystemen.

  8

 • Instrumenten: Baselinetoets BIG

  Toetsen door middel van BIV- en P-vragen

  Toetsen van bestaand of nieuw proces/ informatiesysteem of de baseline voldoende is of dat er meer nodig is.

  9

 • Stappen Baselinetoets BIG

  Vanwege toepasbaarheid zo

  eenvoudig mogelijk van opzet en

  hierdoor in korte uit te voeren.

  STAP

  SETTING

  WERKWIJZE

  TOOLS

  RESULTAAT

  1.Intakegesprek

  voeren

  2.Analyseren

  proces

  Gesprek metopdrachtgever,

  meestalprojectleider

  In kaart brengenscope, diepgang,

  planning,brondocumenten,respondenten etc.

  Plan van Aanpak / planning

  voorbereiding analyse

  Baselinetoets

  Afstemming metproceseigenaar

  In kaart brengenprocesomgeving,

  Samenhang, inhouden eisen

  GeneriekProcesmodel

  Waarderings-tabellen

  Procesmodel eneerste beeld van de eisen

  3.Vaststellen

  betrouwbaar-heidseisen BIV-P

  Terugkoppeling aan opdrachtgever

  Consolideren van deeisen, bepalenvervolgstappen

  Geconsolideerdbeeld van de eisen

  Inzicht in de Vervolgstappen

  Schemavervolgstappen

  UREN INDICATIEF

  1 uur opdrachtgever10 uur voorbereiding en

  uitwerken

  4 uur opdrachtgever8 uur uitwerken (per

  proces)1 uur opdrachtgever

 • Resultaat Baselinetoets BIG

  Geeft inzicht in BIV en P ten opzichte van de BIG

  11

 • Relatie PIA en diepgaande Risicoanalyse

  Een PIA wordt bij voorkeur uitgevoerd in het eerste ontwerpstadium van een verwerking van persoonsgegevens:

  Richtsnoeren Beveiliging van Persoonsgegevens (CBP)

  In de toekomst verplicht (EU-wetgeving)

  12Bron: Richtsnoeren beveiliging van persoonsgegevens, College bescherming persoonsgegevens (CBP) , d.d. februari 2013

 • Instrumenten: PIA

  Eigenschappen: Vragenlijst gericht op

  privacy vraagstukken

  Eenvoudige rapportage

  Leidt (eventueel) tot: Uitvoeren risicoanalyse

  Aanvullende maatregelen

  Keuze om het proces aan te passen

  Keuze om minder gegevens te verzamelen

  13

 • Instrumenten: diepgaande Risicoanalyse

  Mogelijk focus op BIV uit Baselinetoets

  Kan leiden tot aanvullende maatregelen bovenop de BIG

  14

 • Door eigenaar,niet in scope

  Stappen diepgaande Risicoanalyse

  In korte tijd uit te voeren en minimale

  inspanning nodig van

  proceseigenaar, systeembeheerder

  et cetera.

  STAP

  SETTING

  WERKWIJZE

  TOOLS

  RESULTAAT

  UREN INDICATIEF

  5.Analyseren

  bedreigingen

  Gesprek metsysteemeigenaar,

  meestal functioneelbeheerder

  Bepalen relevante

  bedreigingen i.r.t. gevolgen

  Overzicht van derelevante

  bedreigingen

  Invulmatrix gevolgen &

  bedreigingen

  4 uurGesprek(ken) met systeemeigenaar

  20 uur voorbereiden en uitwerken

  6.Vaststellen

  maatregeldoel-stellingen

  Uitwerking door Analist en

  terugkoppeling aanopdrachtgever

  Formulerenmaatregeldoel-stellingen o.b.v.

  de eisen en relevantebedreigingen

  Samenhangendpakket maatregel-

  doelstellingen

  BIG Maatregel-Doelstellingen en eigen maatregel-

  doelstellingen

  20 uur

  7.Opstellen

  Plan

  Terugkoppeling aan opdrachtgever

  Opstellen implementatieplan

  per verantwoordelijke

  Implementatieplaninformatiebeveiliging

  Opzet implementatieplan

  20 uursamen met CISO en

  opdrachtgever

  4.AnalyserenInformatie-

  systeem

  Gesprek metsysteemeigenaar,

  meestal functioneelbeheerder

  In kaart brengeninformatiesysteem

  alsmede eisen

  MAPGOOD Invulformulier

  Waarderings-tabellen

  MAPGOOD formulieringevuld en eerstebeeld van de eisen

  4 uur systeembeheer/ functioneelbeheer8 uur voorbereiden

  en uitwerken

 • Stappenplan gemeenten

  16

 • Maatregelen

  Prioriteer de BIG-maatregelen:

  Generieke maatregelen:

  Dit zijn maatregelen die gemeentebreed gelden over alle processen en systemen heen, verantwoordelijken PIOFAH.

  Specifieke maatregelen:

  Dit zijn maatregelen die niet gemeentebreed gelden maar toegewezen kunnen worden aan een proces- / systeemeigenaar/directeur / manager ten behoeve van een informatiesysteem.

  Beleg de BIG-maatregelen

  17

 • Prioriteer de BIG-maatregelen

  De BIG bevat 303 maatregelen verdeeld over 133 controls:

  Deze maatregelen kunnen niet allemaal ineens worden gemplementeerd.

  Prioriteer deze maatregelen op basis van:

  risico-inschatting

  belang

  haalbaarheid

  Doseer over een periode (bijvoorbeeld 3 jaar gezien)

  Pas de GAP-analyse spreadsheet aan

  18

 • Beleg de BIG-maatregelen

  PIOFAH

  Kan per gemeente anders georganiseerd zijn

  Eenmalig uitzoeken

  Is er geen verantwoordelijke, dan dit bepalen en vastleggen

  19

  Personeel

  Inkoop (soms informatievoorziening)

  Organisatie

  Financin

  Automatisering/Administratie

  Huisvesting

 • Beheerprocesen: ISMS en PDCA

  Het doel van het Informatie Beveiligings Management Systeem (ISMS) is onder andere het continue beoordelen welke beveiligingsmaatregelen passend zijn en indien nodig bij te stellen.

  Het ISMS is een proces dat de basis legt voor passende beveiligingsmaatregelen door bijvoorbeeld risicoanalyses, BIA en classificatie van informatie.

  Overige beheerprocessen: Risicomanagement

  Configuratiemanagement

  Wijzigingsbeheer

  Patchmanagement

  Hardening

  Incidentmanagement

  Bedrijfscontinuteitsmanagement20

 • Rapportage

  Periodiek over de voortgang:

  Gedurende de hele levenscyclus van maatregelen:

  vanaf het plannen tot en met uitfaseren

  door de verantwoordelijke functionaris

  In managementrapportages

  21

 • Horizontale en verticale verantwoording

  Gemeenten dienen transparant te zijn: Horizontale verantwoording, vanuit het College van B&W

  aan de gemeenteraad, de lokale rekenkamer en het lokale publiek

  over geleverde diensten en bereikte resultaten op het gebied van informatiebeveiliging, vanuit de gemeentelijke verantwoordelijkheid.

  Verticale verantwoording, vanuit het College van B&W:

  aan de gemeenteraad en wetgevers (inspecties/toezichthouders) als onderdeel van de paragraaf bedrijfsvoering van de begroting en het jaarverslag.

  om zekerheid te krijgen over opzet en bestaan van de maatregelen, door de verantwoordelijke een in control statement te laten afgeven voor hun deel van de set.

  22

 • Doen: Hoe gaan grote gemeenten om met de BIG? Wat heeft de BIG voor jullie betekend?

  Welke fasering passen jullie toe?

  Welke clustering?

  Hoe verdeel je de financile middelen?

  Hoe pakken jullie de BIG aan?

  Wat gaat goed?

  medewerking

  Waar lopen jullie tegenaan?

  tegenwerking

  Wat kan de IBD voor jullie betekenen?

  23

 • Vragen?

  24

  Bezoek ook www.IBDgemeenten.nlWord lid van de community