patan 30-08-2012

patan 30-08-2012
patan 30-08-2012
patan 30-08-2012
patan 30-08-2012
download patan 30-08-2012

of 4

 • date post

  22-Mar-2016
 • Category

  Documents

 • view

  220
 • download

  1

Embed Size (px)

description

 

Transcript of patan 30-08-2012

 • ytkkS : ytkkS- nzk {kko kh {[fkuzk kk{ LkSfkkuh fhe hnuk kkuhu kkzeLke uh kkEk Vkxe skktykk Vkxe Lkefe nke su{kt ktLku xfku Mkke QXenke. ytkkS ktkf{kt VkhVkExhLkk yku ykykk ykue fkE Lk nke. ykhu MkkrLkf hnekuLkkxuLfhku khk ykk ykukLke fkurku fhkE nke.kkuhuLkk ktLku xfku{kt ykk kkLkk k fkf kk

  k kLk k w h k eV khV kExhyke knkU[eykk ykuenke. MkkhuMkkk ku ktLkuxfkuu{kt ykkkke nkukLke ktkLkufhk Akkt AufLk kkLkkM k w { k h uV k h V k E x hykwt nkwt.yk{ LkSf{ktkt Vkh-V k E x h L k eMkwrk Lk nkuE k k u h u L k w twrLkx hu kuxfku Mkkeskkt LkwfMkkLkkwt nkwt.

  CMYK

  CMYK

  kwhwkh, ;t.30-8-2012 bnumtKt Qkt rJmldh rJh fjtuj rnkb;ldh ctgz Ezh btuztmt vtxK nthes zemt vtjlvwh tkrks

  ke : ke kk{Lkk{uRLk kh{ktyku MkkuLkk-[kteLke kshtksuMko Lkk{LkewfkLk{kt hkrkLkkMk{u kkwt kkuze[ k t e L k e[ e s M k w y k usLk fktxkMkrnkLkk fwY.44,800Lkk{wk{kLke [kuhefhe Vhkh kRku Au. ykytkuLke M k k h { k t w f k L k { k r fnhukR MkkuLkeLkukkk kuykukkfkrf wfkLkykeLku ykytkuLke Vrhkykkkk kkueMk{kfu VrhkLkkUkE nke.

  ykMkk ytrkfk kusLkk{kt rLk:wf kusLk Y: kkueMk ktkukMk : yuMk.xe. rkk khk khkLke kMkku Y

  yheLke rkrhfthkyku s s ytkuLkk skukke kqtS QXe

  ytkkS, kk.29

  yrf {kMk nkuk Akkt khekqLk{Lkku {uku Mk{SLku ytkkS khVyke hnu yMkt kkkeykuLkkkku {khe ytku s s ytku... yLkus s ytkuLkk skukke yheLkerkrhfthkyku kqtS QXe Au.

  ytkkS{kt ykfM{f kkkeykuLkeMktk kkt VktVu [ze kuk ktku {kuzu{kuzu kkkeykuLke Mkw-Mkwrk {kxuLkk

  ykkusLk nkk ko Au suLkku ykskerrkT kht fhkku nkku su{kt {kkkuokh kkueMk ktkukMk Mkrnk ytkkSknkU[e [qfuk kkkeyku {kxu ytkkSxMxLkk ytrkfk kusLkk{kt rLk:wfkusLkLke Mkk Y fhkE Au. kku eyuMk.xe. rkk khk khkLke kMkku{qfe yk yk Yxku {kxu yuMxkkMkkuLke Mkk kkuXkE Au.

  ytkkS {trh{kt krkf kku

  Mkhkkke oLk fhe fu ku {kxu {trh{ktu {kxu {kuxe huk Y fhk MkrnkoLkLkk Mk{{kt k ku fkfLkku khkufhkkt kkkeyku yLkwfqkkyu oLk fheLkk k fhe hkk Au. ytkkSkhVLkk {kkkuo kh Mktku fu kqk Mkkkukw kkkeykuLkku kn y{kk{kko kkk kkLkkwh {kko khVke ykehkku Au yLku yk kn e hkku nkukLkwtk {wt Au.

  ytkkS- nzk {kko khkkuhuLke ku xfku Mkke

  XuhXuh ktfeLkk Zk ku MkkVMkVkELkk ykuytkkSLkk {uELk kh nkEurMkkh kkk kMk MxuLk{ktktfeLkk Zk zfkk Au. ktkkhk ku heku MkkVMkVkE LkkkLkk fkhu ktfeLkk ZkBk Au yLku [ku{uh wkOMkhe skkt hkuk[kkLke nukVukE Au.

  ke{kt uMkoLke wfkLkLkkt kkkt kqxkt

  ytkkS{kt 3 r{kt ku k kkkeyku Vkuxku k kuku kxek

 • CMYK

  CMYK

  THURSDAY, 30 AUGUST 2012SANDESH : PATAN, BANASKANTHAII Lq

  (rkrLkr khk) kh, kk.29kh kkwfk {kfLkwt MkuLxh Au.

  rMkh kkwfkh{ktke {kuxeMktk{kt kufkuLke hee Mkkku ez hnuAu. kh{kt Auk fuxkf rMkkukeLk{okLkwt kekLkwt kke znkuwt ykkktLkkhsLkku{kt ykku kku Au.

  kh Lkkhkkrfk rMkkhLkuLk{ok rLkk{ khk Mkkkk-zkkLk{ok fuLkk{ktkewrfh fheLkukkEkkELk {khVkukekLkw t kkeykkk{kt yku Au,khtkw Auk fuxkfrMkkuke kh Lkkh{kt znkuwt kkeykkk kufku{kt ykwt kke kekkekkukkLkw t ykhku fku kuku zhMkkke hkku Au. kufkuLkk hLkk Lkku{ktLk{okLkwt {eXwt kke{kt hMkkLkwt kkekwt nkukLkwt kufku{kt [[ko kE hneAu. zkk kku wrfh kLx{ktke

  kufkuLku kke kqhwt kzk Au. kku ku{kthMkkLkwt znkuwt kke fue heku kwtnu ? ku & kufkuLku Mkkke hkku Au.kh kkrfkLkk kkt[ suxk xqkuAu ku{ktke ku xqkuLkwt kekkfkke Au. kkfeLkk{ktke kkhkwt kkeyku Au. MkwhkkLke ryu yuf kkkuhLkwt kke kekkf Lk kk,khtkw kufku LkkAqxfu kkhkwt kke ke

  hkk Au. wkke {kxu yuf{kk rfkLk{ok ykkrhkwrfh kkeLkk k L x { k t k e

  ykkw t kke s w kk Au.kk{zktyku{kt k Lk{ok ykkrhkkekLkwt kke znkuwt ykkwt nkukLkwtkufkuyu sku Au. kufkuLkwt ykhkuu{k ku knukt Lk{ok rLkk{ ktkkhk kke w fhk kue {kkkufku{ktke QXe Au.

  (Mkt.Lw.Mk) zeMkk,kk.h9 khk rfkMk krhk zeMkkLkk Mkku

  ku{s krkkkuyu {kWLx ykkw xufkLkwtykkusLk fhk{kt ykwt nkwt. su{ktkrkkku ku{s fkofhkuyu xufkhr{kLk {kWLx kok Wkh kzukMxfLkk f[hkLku kokkhkunf rLkk{{kku yufrkk fheLku kuLkku kuskyu rLkfk fhk{kt ykku nkku.

  kwshkkLku yzeLku yku hksMkkLkLkk{kWLx ykkw MkrnkLkk kokku WkhhMkke {knkuLkk fkhu nheke [khkkhkE sk kk{e Au khkLkk hkLkkZLkk

  zk. kh{kE kxuu kokkhkunfLkkrLk{ {ku khk rfkMk krhkLkkfkofhkuLku Mkkku hke hMkk{kt kzukkMxefLkk f[hkLku yufrkk fhe kuskyu rLkfk fhe kkoh u{ytkuLkku kku kuMkkzku nkku.

  {k. ykkw kok kh kMxfLkkf[hkLkku rLkfk fhk{kt ykku

  rMkkwhLkk VwkwhkkkMkuke rkLkkhMkekkEf {e ykwt

  rMkkwh{kt rLkk{qu yo-{Mkk-kth rLkkLk fuBk kuurMkkwh : rMkkwh Mkhfkhe ykwouef nkurMkx kku kk.4/9/h01hLku{tkkhLkk hkus yo-{Mkk-kth rLkk{wu rLkkLk fuBk kuu su ytkuLke{krnke ykkkk EL[kso kkhMkwk rLkktk zko.rLkku S.{kueyu skwt nkwt fu,rMkkwhLke sLkh nkurMkxLkk ke {ku yku Mkhfkhe ykwouef nkurMx{ktMkkhu 9 ke 1 fkf Mkwe yo-{Mkk-kthLkwt rLkkLk rLkk{wu fhk{kt ykLkkhAu. rMkkwh kkwfkLke nuh sLkkkyu k uk rLktrk fhkE Au.fwtkhk kk{u kkwfk fkkLkku rkkLk{uku kukurMkkwh : rMkkwh kkwfkLkk fwtkhk kk{u {tkkhLkk hkus Mk{ehkE kMkLkeykkk{kt kkwfk fkkLkku rkkLk{uku kusk{kt ykku nkku su{ktkkwfk{ktke 7h kkyku{ktke 7h f]rkykuLkwt oLk fhk{kt ykwt nkwt. ykMktku ykufkE kxu, rwkE kxu, Mkw{kekE kxu, keLfekuLk hk,keykhMke kukukE ku{s MkeykMke kkkwkE uMkkE MknekLkkyku nksh hkknkk. yk Mktku Mk{ehkE kMku yksLkk ykwrLkf yLku fkuBwxhLkk wk{ktzke rfkMk{kt su ikkrLkf heku fk{ Lkne fhu kku kuLkku rfkMk ku Lkne.yksLkk k{k{ kukku{kt rkkLk ykuMkh hkwt Au yLku kuLke Mkkku-Mkkku krk ksYhe kLwt Au. ku{ ske krk yLku rkkLkLkk Mknkhu yksLkk kkrkkrLkfkuLku qk krk fhu kue wuAk kkXe nke. ykkLkk Mkk{kLMk{ks{ktke ykkk kkf yw fk{ suk r{kE {uLk kLke hkxLkkrfkMk{kt Mknkke kLku ku{ ske huf rsukk xe{Lku rz yLku {kkkyuLkkk fhe kuMkknek fhk{kt ykk nkk.rfktk kkfkuLku yuMfkux yLku xkurtk yukWLMk ykkwtzeMkk : rMkkw Mkknk k. kk, rXkuh kku rXkuh, fw[kkzk yLku kuMke.ykh.Mke.ykuLkku Mktwk fko{ Sk ykE.E.ze.fku. ykuzeoLkuxh hksuLMkn[kinkLke WkMkrk{kt kukuu yk fko{{kt nksh 70 kkfkuLku yuMfkux,xkuk yukWLMkLkk k {kMkLkk Lkkkt hkufzk ykkk{kt ykk. SkykE.E.ze.fku. ykuzeoLkuxh hksuLMkn [kinku rfktk kkfkuLku {kk kku yLkurkLke kk fhe nke. Mkkku WkMkk k{k{ kkfku yLku keykuLku [k-LkkMkkuykkk{kt ykku nkku. yk fko{Lkwt ykkusLk ke.ykh.Mke.fku. rkEMkkwLkk {kkooLk nuX Mke.ykh.Mke.fku. iukfw{kh krk (rXkuh),EhkE zke (fw[kkzk) yLku fukLkkE ktzk () kkk rhMkkuMko xe[hukkE kxuu fwO nkwt.Mkwkk[t kku Mkuk Mkr{rkLkk nkuukhkuLke hezeMkk : Mkwkk[t kku Mkuk Mkr{rk zeMkk (kLkkMkfktXk) Mkt[krk e Mkwkk[tkku Mkuk Mkr{rk zeMkkLke kuXf Mkhne ktkf{kt yku kkkk{ Lkzuhe{kkkSLkk {trhu kuE nke. su{kt MktMkkLkk {w kkhMkn kukyu nuhLkkykeyku Mkkku MktMkkLke fk{kehe ytku r[khk fhe nke. kh kk ku ko{kxuLkk LkrLk nkuukhkuLke he fhk{kt yke nke. su{kt {w khefurLkukE VkuMkn kh{kh (Xkfkuh), Wk{w khefu nu{SkE Xkfkuh, fkirxkwhkurnk, {wrLkLkE u yLku stkkE uekqsf, {tke khefu rkfkEe{ke, fukE uke yLku ykwkE kn ku{s Lk[e khefu {wfukEktzk yLku MktkXk {tke khefu iukkE hkskkuh, MktkkE hkek,hkkE ykk, rkE hS, hkkE kxu yLku iukkE kxuLkehe fhk{kt yke nke. khu r{zek EL[Lkso khefu rnku hkskqk yLkuyrLk rkueLke he fhk{kt yke nke

  (Mkt.Lw.Mk) rMkkwh kk.29rMkkwh kkwfkLkk zzhku kk{Lkk

  rkfu k u{Lkk r{kLku nehkLkkMkk{kt { fhk Yk.h1000nh WAeLkk ykku yLku k uLkkke{kt {neLkk VuhLkku [uf {u su[uf xkk skk khk kkk ku ytkuLkeVhek{kt rMkkwh {u.wzeefkuxo{k [ke skk ykhkukeLku 3{kMkLke Mk yLku hk nhLkku tzVxfkhk{kt yku.

  yk ytkuLke rkk yue Au fu,rMkkwh kkwfkLkk zzhku kk{Lkk [kihehk{SkE kkkkE suyku rkfkhefu Lkkufhe fhu Au yLku ku{Lkk kkrkLkkr{k kxu hSkE khkekEhnu.kxukMk, kMkw, kk.zkk{kknehkLke u-u[ Mkkku Mktfku kuykuLkktkLkk rfkMk ykuo {k ukLkku nkuE[kihe hk{SkEyu kuykuLkuYk.h1000/- hkufzk ykkk nkk suLkeMkk{u kxu hSkEyu Yk.h1000Lkkukk.6/8/06Lkku kUf ykuV khkuzk,kkLkkwh kkLkku [uf ykku su [uf

  kUf{kt ykwhkk Lkkk nkukLku fkhu [ufkhk ykkk su ytku [kihe hk{SkEMktkfo fhkk kxu hSkE WzkW skkykkkk [kihe hk{SkEkkkkELke VhekLkk ykkhu rMkkwhwzee fkuxuo kxu hSkEkhkekE rY e{eLk kuMkeshfkuzLke f{ hkk(h) {wsk eLkukkueyuk LMxw{uLx yufxLke f{-138 {wskLkku kwLkku LkkUku nkku su fuMkLkeMkwLkke nkk hk{kt yke nke.

  yk fuMkLke MkwLkke rMkkwhwzee fkuxo{kt nkk hkkk kkukkkuLkk fekuLke eku Mkkte nkeVhek kku fe [eLkwkEkLke khkh hswykk Mkktkkk Lkke yuMk.ke.{nukkyuykhkuke kxu hSkE khkekEhnu.kxukMk, kMkw, kk.zkk{kkLkufMkwhkh Xhke 3 {kMkLke Mkke fuLkeMk yLku Yk.hk nhLkku tz hkLkkunwf{ fkuo nkku.yLku ku{ktke Yk.h1nh VhekeLku kh kuxu [qfkLkkunwf{ fkuo nkku.

  ykE.Mke.yu{.ykhLke rhMk[o kk uku rLko

  {kukkELkwt hurzuLk xkzk{kxu 1 MkxuBkhke Lke Lkerk(Mkt.Lw.Mk.) rnt{kLkkh, kk.h9

  ELzeLk fkWLMke ykuV {uzef heMk[o khkhk{kt yku Mkuok{kt {kukkE ELMxw{uLxyLku {kukkE xkhLku fkhu kuk kkk Euxku{uLkuxef huzeuLkke fuLMkhLkku khku 400 kku

  e skku nkukLkw t knkh ykk kk ykk{e 1eMkxuBkhke {kukkELkw w t huzeuLk xkzk LkeLkeke y{{kt yke hne Au yLku ykk{e yufko{kt {kukkE yLku xkh ktLku{k rLkk {kLkktfkuLkw tkkLk fhkLkwt hnuu.

  hurzuLkke fuLMkhLkku khku 400 kku e skku nkukLkwt kkh ELxhLkux yLku {kukkE

  kLkyu Mk{k rLku yufekLkkMktkfo{kt ke ukLke Mkkku Mkkkufuxkf rLkk {kLkktfkuLkwt kkLk Lkfhk{kt ykkk LkwfkLkun MkkrkkkE hkw Au. Auk fuxkf Mk{ke{kukkE xkhLku fkhu {LkwMkrnk kkkw keyku k{kukkE huzeuLkLkku kukkLkLke kq{ We kk kk{e Au.kkeykuLke fuxef rk Lkk{ukkE hne Au. {kukkE huzeuLkVxeoexe Wkh hkk yMkh fhkwnkukLkwt k Mkkrkk kE [ww Au.ykh Mkwe{kt Mktrk {kukkEhuzeuLkLkufkhu kuELk xw{hLkkyMkt ykukhuLk k kE [qkAu.

  {kukkE ELMx{uLx yLku{kukkE xkhke kuk kkk Euxku{uLkuxef huzeuLkLke {kLkk khfue yMkh kk A ku ytkuykE.Mke.yu{.Mke.yu nkk huMkuok{kt {kukkE VkuLkLkw thuzeuLk {ksLku kteh LkwfkLkfhkw nkukLkwt su{kt fuLMkhLkku Mk{kukk Au ku kkkk Mkkkrk kE [qfeAu. {kukkE Wkh VkuLk ykkkhuzeuLkLke kekk yLkufke e Au.

  {kukkE huzeuLkke k[kLke rLkrk yLku Lkk {kLkktf kkw

  fhk kses nkk hkE Au.xkhLkwt huzeuLk 90 xfk Mkwexkzk kkk ukE hkk Au. 18{uknxo Wkh nk{kt 9.h kuxrk [ku.{e. huzeuLk Au kuLkuxkzeLku 0.9h kux rk [ku.{e.fhkLkwt Lke fhk{kt yw Au.ykk{e 1e MkxuBkhke yuf koMkwe{kt yuxu fu 1e MkxuBkhh013 Mkwe{kt Lkk LkkuBMkoLkku y{fhk {kukkE xkh kkLkk

  hnuu yLku ykuAw huzeuLk hkkkLkk {kukkE kh{kt {qfkkzu. Lkk LkkuBMkoLkwt fzf kkLkfhkLkwt hnuu.

  Mkqkku khk {ke {knekeyLkwMkkh {kukkE xkh kkkkA ytksu 1nh fhkuzWkhktkLkku [o