patan 18-08-2012

download patan 18-08-2012

of 4

 • date post

  08-Mar-2016
 • Category

  Documents

 • view

  219
 • download

  1

Embed Size (px)

description

 

Transcript of patan 18-08-2012

 • CMYK

  CMYK

  rLkkh, ;t.18-8-2012 bnumtKt Qkt rJmldh rJh fjtuj rnkb;ldh ctgz Ezh btuztmt vtxK nthes zemt vtjlvwh tkrkshMkk kk {ue {ukLke htkk

  Mktknkuhe ytkkSLkk khe kqLk{Lkk {ukLku RLku ukkheyku khk kwxkLkku kE hnuku MxkufytkkS, 5kx, kk.17

  kwshkk{kt 15{e ykkMxLkk hkus{w{tke khk hk{kt 11 Mkxukekwxk kh rkktLke nuhkk kkytkkS Mkrnk ktkk ktkf{kt rhxu yLkunkuuMk ukkheyku khk kwxkykuLkkuk ku ke [kh kku fhe ukkunkukLke hkz WXe Au. kt keS khVfuxkf ukkheykuyu ykkk{e khekqLk{Lkk {nk{ukLku yLkwkeLku

  ykhke s kwxkykuLkku Mxkuf fhkkke kk nkukLkwt Mkw{krnkkkh Mkqkkukhk k {wt Au.

  hk{kt kwxk kh rkktLkenuhkkLke Mkkkus ytkkS ktkf{ktkwxkykuLkk kuVk{ kkhkyukwxk hMkefku{kt hkukLke kkesL{ke Au. nuhkk {wsk hk{kt11 Mkxuke rkktLkku y{ YkkLkku Au khtkw kurk ukkheyku

  khk rr ykoxLkku fkZeLku urkktLkku y{ Y kR kku nkuku{ ykhke kwxkykuLkwt uf [kwkw Au yLku {Lk {hS {wskLkk kkuR kuVk{ qtx Y kR Au.

  yk kkLke Mkkku Mkkku ykkk{erMkku{kt skrkk khe kqLk{Lkku{nk{uku ykkk{e kk.24-9-2012ke 30-912 Mkwe kukLkku Au. yk{nk{uk{kt kwshkk Mkrnk

  khkh{ktke kwyku skksLkLkesktkkLkk oLku kkkkk knkU[u Au yLkukkuLke Mktk{kt ykkk kwykuLkeMktkLku RLku fuxkf ukkheyku khkkwxkykuLkku {kuxku Mxkuf ykhke s kRhkku nkukLkwt fnuk Au.

  ytkkS{kt ukR hnuk kwxkLkkkuVk{ k yLku khe kqLk{LkuyLkwkeLku kR hnu Mxkuf kkkku

  ywMktk kk t 3 Wh

  kwxkLkk q{ fkktkh Y

 • CMYK

  CMYK

  SATURDAY, 18 AUGUST 2012SANDESH : PATAN, BANASKANTHAII Lq

  kLkkMk zuhe kku Mkkt rLkLke Wse fhk{kt yke kkLkkwh : kLkkMk zuhe khk 66 {k hkxe Mkkt rLkLke Wse fhk{kt ykusu{kt kLkkMk zuhe yLku kwshkk fku.ykuk.r{f {kfuoxk VuzfuLkLkk [uh{uLk khkekExkuLkk nMku s tLk fhk{kt ykwt nkw.yk Mktku zuheLkk EL[kso {uLkuStkzehufxh Mkts fh{[tkLke yku.yuMk.ze.(fku{Mko) yuLk.fu.e[ Mknek yrfkheykukkk f{o[kheyku yLku kke{kkeoyku nksh hnk nkk.rMkkwhLke Mk{eLkkhk kwYfw{kt hkxe rLkLke WserMkkwh : rMkkwhLke e Mk{eLkkhk kwYfw kku 66{kt Mkktk rLkLke Wsefhk{kt yke nke. yk Mktku MktMkkLkk {tke rfkeokE fu.kxu (kkzekkk)LkknMku stLk fko{ kuE nkku. yk Mktku kkLkk yk[ko EhkEyu{.kxu ku{s rwkE kxu, kkLkk rkfku, rkkeoyku yLku keyku {kuxeMktk{kt WkMkek hnk nkkt. fko{Lkwt Mkt[kLk ze.ke.kxu khk fhkwt nkwt. kkLkkwh ke.ke.yu.fkuus{kt T Mkko kuEkkLkkwh : kkLkkwh kku yke S.ze.{kue rk MktfwLke ke.yu.khe fkuusykuV ke.ke.yu.{kt kk.8-8-1h Lkk hkus Mkkkhk ytkkok sLkh Lkkuus feMkkoLkwt ykkusLk fhu su{kt huf MkofLku MkxeoVefux ku{s rsukk xe{Lku ux khe-fu kwMkfLkwt rkh fhk{kt yku.Mk{k fko{Lkwt ykkusLk fkuusLkk fkofkheyk[ko ke.yu[.uke kkk ykMkeMxLx kuVuMkh su.ke.hSLkk {kkooLk nuXfhk{kt ykwt nkwt.{tk{T rk kkLkkwh{kt Mkkt koLke Wse kkLkkwh : kkLkkwh kku yku kwshkk kwY kk Mk{ks Mkt[krk {tk{Trk yLku {tk{T fw{kh AkkkLkk Mktwfk Wk{u hkxe rLkLke Wsefhk{kt yke nke.MktMkkLkk {w kLkkMk e{ke Lkk nMku s tLk fhk{ktykw nkwt.zeMkk fkuus{kt hkukkhkuk fko{ kukuzeMkk : 1k{e ykuk Mkkt rLk rLkr{ku zeMkkLke eke ikrf MktMkkze.yuLk.ke. ykxoMk yuLz fku{Mko fkuus, zeMkk{kt yk[ko zk. y{]k kxu ku{syuLk.yuMk.yuMk. kukk{ ykuVeMkh zk. kLkwkE kxuLkk {kkooLk yLkwMkkhyuLk.yuMk.yuMk. rkk khk kk k hkuk fko{Lkwt ykkusLk fhk{kt ykwt nkwt.yk fko{{kt k0 MtMkufkuyu kk E rr fkhLkk kkkykuLkwt hkuk fwOnkwt. yku WuLke Au fu, Auk fuxkf kkuoke zeMkk fkuus{kt yk fkhLkk fko{LkwtykkusLk fhk{kt yku Au yLku fkS kqof Akuz WAuhk{kt yku Au. fkuus khk AkuzWAuh{kt hkk{kt ykke fkSke krk kE kk kuo kLkkMkfktXk Lk rkkkhVke fkuusLku Y. k00/- kuMkknf ELkk{ ykkk{kt ykwt nkwt.{rnk rfMkkLk kke{ rrkh kuR[kM{k : kkke {trhLkk krk krhMkh{kt yk{k kusLkk, ukekze rkk(kkx) yLku {rnfku-{kuLMkuLxkuLkk Mknkukke {rnk rfMkkLk kke{ rrkh kuRnke. {rnkyku kfe f]rk rfkMkLke kk Mk{e nke. w{kt {tzkuLku kkhkk Lkku fko Au. f]rk rfkMkLku f]rk {nkuMkke uk ykke hkk Au khu f]rk{kt{rnkyku ykLkku kk se hkLkk f]rk rfkMk{kt kkekh kLku ku {kxuykkukLkkuyu yknTkLk fwO nkwt. yk Mktku kkfw{kheLkk eeMke kMk WkMkkhne sirf-kirkf uke khV nksh hnuk {rnk rfMkkLkkuLkwt kLk kuwO nkw.kkMkk kkr{f kk{kt rkrk kusLkMk{e : kkwfkLke kkMk kk{Lke kkr{f kk Lkt.1 yLku kkr{f kk Lkt. 2ku{s yktkkze fuLLkk kkfku {eLku fw 700 kkfkuLku kku[ rkhkLkMkknukLk (yuMk-yk{eo) khk rkrk kusLk ykkk{kt ykwt nkwt. yuf {wM{ykeyu kkMkk kk{Lke kkLkk kkfkuLku rkrk kusLk ykkkk fku{e yufkkLkkoLk kk kkBk nkk. ku{s kkLkk yk[koyu k nkoe kke yLkwe nke.kLkuhk{kt MkktrLkLke WsekLkuhk : kk k.kk Lkt. 2 kk.kLkuhk{kt 15{e ykkMx Mkkt rLkLke Wsefhk{kt yke. su{kt stLk rr kkk MkktMf]rkf fko{ kusk{kt ykku.MkktMf]rkf fko{{kt kkLkk 110 kkfkuyu kk eku. yk fko{Lku MkVkLkkk{kt yk kkLkk yk[ko kkk MxkV r{kkuyu khu snu{k WXke ku{s ykkk{Lkk Lkkkrhf hLkkkR MkMkekR {ke khk kkLkk k{k{ kkfkuLku rkrkkusLk ykkk{kt ykwt nkwt.

  rMkkwh :rMkkwh kkwfk{k h{k-k{kkuku wkLkkuLku ykk kk ku{sku{Lkk{kt hnue yktkrhf rkLku knkhkk u u yeY[e skkzkwkLkku{kt rnt{k, Awkkuk rrfki MVqrk suk kwkuLkku {kuxk kkurfkMk kk kuk w ykke u{nkfwt h01hLkku wkht kE kku Au.rr h{kehku kkukkLkk fk-fkiLkuknkh ke hkk Au. yk h{kuMk{ktrMkkwh kkwfkLke fkzeLke Mkko{kt fw1h MfqkuLke xe{kuyu kk eku nkkuku{s kuekkuLke Mkko{kt 1h xe{ku,ku{s kuku{kt 8 xe{ku {e fw 31xe{kuLkk rkrkoykuyu kk eku nkku.

  rMkkwh kkwfkfkkLkk Mkktrf

  h{kkuMkLkku kht

  y{kk : huf kwshkke Lkkufhe{ktke k{ukuxwt f{kkku nku k kuLkk {Lk{kt zu zuk tku fhkLke EAk nku s Au. khtkwyksfk yuxk kk xuMk uk{kt yku Aufu Mkhku qL s kE Au. ykkku{kt Qhkkkkt xukLke ke s yuxektke Au fu kt[kk kt[kk nktVe sk.ELf{ xukke Y fhe ux, MkeyuMkxe, MkMkxuMk, Mku xuk, kuVuLk xuk, yuMkMkkEzwxe, fMx{ zwxe, ykuxku, xezeyuMk,kukxeo xuk, BwrLkrMkk yuLz Vkh xuk,MxkV kuVuLk xuk, Vqz yuLz yuLxhxuELk{uLx xuk, fuMk nuLzk xuk, rLs

  kurLkrVx xuk, xLkoykuh xuk, r{Lke{{yxLkuox xuk, rzrzLz zeMxewLk xuk yLkuke^x xuk. yk kwt ykuAwt nku ku{ kkAwtese, kke yLku VkuLkLkk ke [qfkLkkyLku nkku ku{s VtzVkku ykkkLkku kku swku.yk kk{ktke ftE k[u kku h [kkLkku,AkufhkykuLke Mfq yLku xqLkLkk [ko kkuWk s nku. khu ykxk kk xukWhkeLku k {kxu kku 20 xfk Lkkktk [kokk Lkke. yk{, Lku kku kuzku {khkku kzu Au. xuk hkLkku, {kUkheuXkLke yLku Wkhke ku{u huk xukLkkYrkk k [kE Au.

  xuMkLke ke kt[kk s nktVesk Au khu

  {kxu 20 xfk k [kokk Lkke

  (Mkt.Lw.Mk) rMkkwh kk.17krk k{kMkLkk ytrk{

  rMkku{kt [ke hkk hkk Au khurMkkwh Lkkhe{kt kr{of {kMkLku yufkkkh Yk kLkkk {kxu nuh{ktkkLk kukLkkk yLku rkLkuyLkuf Yk khk oLk kusk{ktyke hkk Au. nuh{kt knuk kkkky{hLkkk, 10 VwxLkk ekMkrnkLkk oLkku kuk kk 1k{eykukLkk hkus nuhLkk rMkkwhnuhLkk kkhkk u rMkkh{ktxuh wf {tz khk fkswLkk{nkuLke rk{kLke kte ku{sMkkukhkheLkk ekLke kteLkkoLk kusk{kt ykk nkk. suLkk

  oLkLkk u k {kuxe Mktk{ktkwykuyu eku nkk u. Mk{k

  ykkusLk xuh wf {tzLkkwkLkku khk fhk{kt ykwt nkwt.

  rMkkwh{kt ffkswLkk {{nku yyLkuMkkukkheLkk rrrtkLkk oLk

  rMkkwh yyhzuh{kt yytz HH LLk{: rrk qLk(Mkt.Lw.Mk) rMkkwh kk.17

  rMkkwh MkhMrk LkeLkk Mkk{ufeLkkhu f]rkLkk kuu rkhks{kLkyrkkr[Lk yLku ufkeLk Mtqyhzuh {nkuLkk {trh yku AusuLku fukhLkkk rkk Mk{kLkkk{kt yku Au. yk MkkLkfuk.kq.u tfh kkkk (kwY {nkhks)khk ykske 61 ko knuk kkLkeSLkk r {tke yku{Lk{:rkLke ytz Lkk{ M{hqLkLk kht fhkku nkku su kkhtkhefh koLke su{ [kw Mkku ytz yku{Lk{:rkLke Mkkk eMk k ykX{ke k y{kMk Mkwe

  ytz yku{ Lk{:rkLke qLkLkw tykkusLk fhk{kt ykwt Au. ykMkkLkfu k.kq.utfh kwY{nkhkskhk ytz wLk Y fhk{kt yke

  nke su yksu k yk ytz wLkAuk 61 koke [kw hnu Au. yneksLkku khk MLkkLk fhe rkkktkhknuhe k-k fkfLke kke hkeLkuMkkk [kueMk fkf yk-ykhkkku{kt kk Au. yLku kuLke Mkkku VuheVhk{kt yku Au. {trh kheMkh{ktkkLk kuuLkkkLke {]rko yLkuutfhkkkkLkk rk{k {wfe kuLkeMkkk khe{k Mkkku ytz wLk kkAu. yLku khkMkw yuf{Lkk hkuskuLke kqkonwrk fhk{kt yku.yhzuh {nku {trhLkk xMxekkurkE kt[kue khk kuLkwt MkwthykkusLk fhk{kt yku Au.

  rkk Mk{k[khMktkwhw kk Mk{ksLkk kusMe kkhkykuLkku MkL{kLk Mk{khtkkLkkwh : kwshkk kwY kk Mk{ks kLkkMkfktXk kkLkkwh khk Mk{ksLkk koh01h Lke khekk{kt ku.10 {kt 70%,ku.1h Mkk.k.{kt 70%,r.k.{ktk0%,W[ rkLkk huf ykMk{kt Auk yuf ko{kt rrk ko{kt Wkeo kukusMe kkhkykuLku MkL{krLkk fhkLkwt Lkffe fhk{kt yku Au kku xfkkhe kkfhu rkkeoykuyu kkukkLkk Lkk{ MkhLkk{k MkkkuLke {krk fhu {kfoex kk.30-8-1h Mkwe{kt {kufe ykke ku{s kk.h3-h-1h kAe rLk]k ku Mk{ksLkkf{o[kheyku yLku yrfkheyku ku{s Lke rLk{wtf yLku kZke kk{u f{o[kheykuLkuk MkL{krLkk fhkLkk nkuE kuykuyu k ku{Lke {krnke yhfw{khyu{.[kuhkrMkk,38,fikLkkh,{kwhk k.kk kkA,kkLkkwh Lku {kufeykkk yuf ykkhe ke{kt skwt Au.Mkr{ Lkkhk kwhwfw{kt Mkkt koLke WsekkLkkwh : kkLkkwh kku yku Mk{eLkkhk kwYf] kku 66 {kt MkktrLkLke Wse MktMkkLkk Mkt[kf ehtk Mk{eS Lkk yk MkkLku fhk{kt ykuyLku ku{Lkk nMku s nuhke Mkk{e ykkk{kt yke nke.yk Mktku urfkkekku hsq fhk{kt ykk nkk.ke.yuzT fkuusLkk rLMkekk zko.ykh.fu.krk kkk{kr{f kkLkk yk[ko {YkkE kxu kkk ELkkuux MkkLMk MfqLkk rLMkekkkMfhkE hku kMktkef [Lk fko nkk.yk Mktku nhefkkMkS Mk{eSk WkMkk hnk nkk.ehtk Mk{eSyu kkukkLkk kMktrkf [Lk{kt wkLkkuLkuuLku krk fhkk {kxu ykk ykk kh kh {qfku nkku.Mktkkk rMk rLkr{ku z zkuLkuLk fuBk kukukkLkkwh : Mktkkk rMk rLkr{ku kkeMke kwhkunek Mk{ks wf {tz kkLkkwhkhk z zkuLkuLk fuBk kuu su{kt yk MkkLku zk{hkS hkskkuh kkk {w{nu{kLk khefu kkkk uke kkk zko.rkwkE kwhkunek kuhuLke uhu nuXykkusLk ku.su{kt hkkE yu.hkskkuh yLku kkeMke kwhkunek Mk{ks wf{tz kkLkkwh Lkk f{exe {uBkh yLku fkhkukkhe Mkkuyu khu {kk{ fhe 3h kkuxhfk yufkek fwo nkwt.MkLk kuk r[kkMke kku stLk fko{kkLkkwh : kkLkkwh kkwfkLkk r[kkMke kk{Lke kkkhk{ MkLkkuk Mkr{rkLkkktk{kt hkuxhe fk kkLkkwh Lkk {w rLkukE ykeLkk nMku stLkLkku fko{ kuu su{kt MktMkkLkk S.S.{nukk Mke ykkLk{trh,Mke.su.fkuXkhe nkEMfq,ykrrk yLku r[hke rk yk{kk kkk{kk]h k.kkLkk kkfku,yk[ko yLku MxkV nksh hnku nkku.s tLk kkrr rkkkuLkk rkkeoykuLke urfkLkk kekkuLke Mkko kusk{kt yke nkesu{kt k{ MkkLku S.S.{nukk Mke ykkLk {trhLkk uMkkE rkkkuLkykh,rrk MkkLku S.S.{nukk Mke ykkLk {trhLkk krk ykhkekuLk ykhyLku k]ke MkkLku S.S.{nukk Mke ykkLk {trhLkk Mkwkkh kkkuLk S kkkMke.su.fkuXkhe nkEMfqLkk MkkE hkus{eLk yu Lku rsukk nuh kkkt rLkk{ffkLkSkE kukLkk nMku ELkk{ rkh fhk{kt ykw nkwt.{nk kLkt MkhMke rk{kt Mkkt koLke WsekkLkkwh : kkLkkwh kku yku {nk kLkt MkhMke rk kkk r-rfk kkr{f W[kh {kr{f kkLkk Mktwfk Wk{u 66 {k Mkkt rLkLkeWse fhk{kt yke nke.{w {n