Opleidingsplan Heelkunde SCHERP

download Opleidingsplan Heelkunde SCHERP

of 137

 • date post

  27-Oct-2015
 • Category

  Documents

 • view

  194
 • download

  2

Embed Size (px)

description

Opleidingsplan van de opleiding Heelkunde bij Structuur Curriculum Heelkunde voor Reflectieve Professionals

Transcript of Opleidingsplan Heelkunde SCHERP

 • 0088--2222223355__33

  SScchheerrpp Structuur Curriculum Heelkunde voor Reflectieve Professionals

  Opleidingsplan Heelkunde

 • 2

  Inhoudsopgave

  Een woord vooraf bij het plan 3

  Inleiding 4

  Profiel, missie en uitdagingen 6

  Algemene competenties chirurg 8

  Toetsing 10

  Inleiding op de themas 13

  Themas (1 t/m 44) 15

  Opleidingsmethodiek 103

  Opleidingsactiviteiten 105

  Opleidingsmiddelen 107

  Docentprofessionalisering (Opleidersgroep en AIOS) 110

  Nawoord 111

  Bijlagen: 1. Lijst deelnemers werkgroep opleidingsplan SCHERP 112 2. Kaderbesluit CCMS (voorblad) 113 3. Besluit Heelkunde (voorblad) 114 4. Begrippenlijst SCHERP 115

  5. Lijst met themas volgens aandachtsgebieden 118 6. Lijst met Typische Klinische Situaties gerelateerd aan themas 119 7. Lijst met Key Procedures gerelateerd aan aandachtsgebieden 122

  Aparte bijlage:

  Toetsingsschema en competentiematrix Tabel toetsing competenties Toetsing schema beoordelingen Wat zit wanneer minimaal in het portfolio Themas verplicht

  Themas in stages Tabel opleidingsmomenten versus competenties

 • 3

  Een woord vooraf bij het Conceptplan

  Dit document is het Opleidingsplan Heelkunde. Het heeft de naam SCHERP - Structuur Curriculum Heelkunde voor Reflectieve Professionals - meegekregen. Het is tot stand gekomen door intensieve samenwerking van chirurgen uit alle aandachtsgebieden. Deze hebben en groupe, in subgroepjes en individueel structuur en vorm gegeven en de inhoud van het plan gemaakt. De groep is tot stand gekomen door een mix te maken van de afgevaardigden van de subverenigingen, een delegatie van de opleiders en AIOS (zie bijlage 1 voor samenstelling groep). De groep werd eerst in een tweetal sessies genformeerd over de systematiek van een opleidingsplan en de randvoorwaarden. Daarna werd in drie en een halve dag de basis gelegd voor het Opleidingsplan Heelkunde en werd de inhoud in conceptvorm gerealiseerd. Bij het maken van SCHERP is gebruik gemaakt van de kaders welke door het Centraal College van Medisch Specialisten (CCMS) zijn aangeboden en van de door de BBOV (Begeleidingsgroep Beschrijving Opleidingsplannen Vervolgopleidingen) ontwikkelde systematiek en hulpmiddelen. In de inleiding en de bijlagen vindt U deze kaders, systematiek en hulpmiddelen terug.

  Het document dat voor U ligt is nog niet af. Wel is een aantal versies gepasseerd en hebben het Bestuur van de NVvH en de Ledenvergadering het concept positief beoordeeld en zij ondersteunen het proces.

  In het bijzonder vragen wij U aandacht voor de volgende vragen / aandachtspunten, die verder uitgewerkt dienen te worden: De bekwaamheidsniveaus van de keyprocedures zullen nog bijstelling behoeven. De verwachting is dat dit

  nog wel enige tijd in beslag zal nemen: weten we precies wat we willen, is het wel haalbaar? Eind 2007 zal een voorlopige indeling worden vastgesteld, welke na 2 jaar zal worden gereviseerd.

  Competentie Kennis en Wetenschap betreft geen parate medische kennis en wordt omschreven in de Algemene Competenties van de Chirurg en is voor vrijwel alle themas hetzelfde.

  Competentie Professionaliteit wordt omschreven in de Algemene Competenties van de Chirurg en is voor veel themas hetzelfde. Er zal t.z.t. een lijst gemaakt worden van de themas waar gedacht wordt dat Professionaliteit bijzonder de aandacht krijgt.

  De ziektebeelden worden in de meeste themas niet benoemd. Er wordt verwezen naar de leerboeken. Bij de competentieniveaus van eind jaar 2 moet rekening gehouden worden met de begintermen van de

  vervolgopleiding van de andere snijdende disciplines. Dit zal in een latere fase met deze disciplines worden afgestemd.

  Overal waar hij staat kan ook zij gelezen worden.

  Jaap Hamming Inne Borel Rinkes Erik Heineman

 • 4

  Inleiding

  In het kader van de modernisering van medische vervolgopleidingen heeft het Centraal College van Medisch Specialisten (CCMS) aan de wetenschappelijke verenigingen gevraagd de opleiding te beschrijven. Het CCMS heeft daarvoor kaders (CCMS kaderbesluit) aangegeven en zal het opleidingsplan toetsen aan deze kaders. Het doel is een houvast te geven aan opleiders en AIOS om gestructureerd de opleiding vorm en inhoud te geven. Het resultaat is dat inzichtelijk gemaakt wordt welke competenties een chirurg heeft ontwikkeld en hoe deze zijn getoetst. Hiertoe is het profiel van de chirurg beschreven en zijn de relevante competenties benoemd. De voortgang van het verwerven van de competenties vindt zijn weerslag in de vormen van toetsing die in het portfolio van de AIOS worden opgeslagen. Het portfolio wordt gebruikt voor de (zelf)evaluatie van de AIOS en vormt de basis voor de voortgangs- en beoordelingsgesprekken met de opleider.

  Het kaderbesluit van het CCMS is vertaald in een handzaam instrument door de Begeleidingsgroep Beschrijving Opleidingsplannen Vervolgopleidingen (BBOV): het huisje van de BBOV. Dit instrument geeft aan uit welke componenten het opleidingsplan moet bestaan. Het opleidingsplan volgt de systematiek van dit huisje: de kamers worden gevuld met meubilair. De diverse onderdelen worden inclusief de onderlinge samenhang besproken in SCHERP.

  HET OPLEIDINGSPLAN

  Opleidings-methodiek

  Opleidings-activiteiten

  Opleidings-materiaal

  Themas ToetsingGeoperationaliseerde

  competenties

  De competenties van de chirurgProfiel van de chirurg

  Kwaliteitszorg: Opleidingsproces Toetsing kaderbesluit CCMS Opleiders & AIOS

  professionalisering Onderzoek van onderwijs

  Kaderbesluit CCMS Specifieke besluiten

  kader spelers

  NFU/ OOR/ wetenschappelijke

  verenigingen

  Wetenschappelijke verenigingen

  CCMS/wetenschappelijke

  verenigingen

  Inhoud/ vormgeving onderwijs

  Wettelijk

  Kwaliteit

  Draagvlak

  Het voornoemde kaderbesluit is weergegeven in bijlage 2. Op basis van SCHERP zal er een nieuw Besluit Heelkunde komen (bijlage 3). Bij het schrijven van het opleidingsplan SCHERP is er rekening gehouden met het feit dat de gemiddelde opleider, de leden van de opleidersgroep en de AIOS vooral behoefte hebben aan een helder en praktisch geschreven stuk. Derhalve is de stijl kort en puntsgewijs gehouden. In bijlage 4 staat een lijst met gebruikte termen ter verheldering. De lezer treft na een beschrijving van het profiel van de chirurg, de missie en uitdagingen van de heelkunde, en de algemene competenties, een paragraaf aan over toetsing. Zowel de overwegingen bij het toetsen als de gekozen toetsinstrumenten worden besproken. Vervolgens komt het belangrijkste deel van het opleidingsplan aan de orde. Hierin wordt het vakgebied van de Heelkunde systematisch in de vorm van themas besproken.

  Gekozen is om aan de hand van klinische problemen themas te benoemen. Er zijn ruim 40 themas gedentificeerd. De themas hebben een A en een B kant. Op de A kant staat de inhoud van het thema onderverdeeld in competenties. De operationalisatie van de voor dat thema relevante competenties wordt hier beschreven. Per thema wordt op de A-kant aangegeven welke specifieke aspecten van medisch handelen aan bod komen en op welk niveau deze beheerst moeten worden. De specifieke inhoud van de andere competenties in een bepaald thema staat ook op de A-kant aangegeven

 • 5

  wanneer dat in het betreffende thema van toepassing is. Deze competenties lenen zich dan ook goed voor toetsing en dat staat dan vermeld op de B-kant. Bij de competenties, die geen specifieke inhoud hebben, staat zie algemene competenties chirurg. Deze (voor het betreffende thema niet-specifieke) competenties lenen zich minder voor toetsing in het thema. Alle competenties komen ruimschoots aan bod (zie tabel competentie matrix, bijlage). Een uitzondering hierop is de competentie Kennis en Wetenschap. Deze competentie wordt niet specifiek binnen de themas beschreven, omdat deze competentie bijna altijd een themaoverstijgend karakter heeft. De relevante informatie over Kennis en Wetenschap kan teruggevonden worden binnen het hoofdstuk competenties van de chirurg en toetsing.

  Binnen de competentie medisch handelen wordt aangeven welk niveau in welke fase van de opleiding behaald moet worden. Er is gekozen om niet te spreken van bekwaamheidsniveaus, maar een onderscheid te maken tussen de omgang met kennis en vaardigheid. Het komt niet zelden voor dat een chirurg wel kennis moet hebben en moet kunnen toepassen in de beoordeling van patinten zonder dat hij zelf over de klinische vaardigheden voor behandeling hoeft te beschikken. In de themas wordt (indien van toepassing) het niveau van omgang met kennis en het vaardigheidsniveau, dat bereikt moet zijn aan het eind van jaar 2, jaar 5 en jaar 6 van de opleiding aangegeven. Bij de benoeming van de niveaus wordt de volgende indeling gebruikt:

  Medisch Handelen A Beheerst basis feitenkennis voldoende (voor de fase van de opleiding) B Kan kennis onder strikte supervisie toepassen C Kan onder beperkte supervisie kennis toepassen D Past zelfst. gestructureerd kennis adequaat toe. E Kan gestructureerd kennis overdragen

  Vaardigheden (m.b.t. key procedures)

  A Assisteert adequaat B Handelt adequaat onder strenge supervisie C Handelt adequaat onder beperkte supervisie D Handelt adequaat zonder supervisie E Superviseert en onderwijst adequaat

  Op de B kant staat aangegeven welke competenties (behalve medisch handelen) in de klinische themas in het bijzonder getoetst kunnen worden in het betreffende thema. Hiertoe zijn T