Opleidingsplan KFC Lentezon Beerse

32
KFC LENTEZON BEERSE VZW KBVB stamnummer 059 9 steven.couwenberg1@telenet. be www.kfclentezon .be rudi.bols@telenet. be Algemee n secretari aat Maatschappelijke Zetel Administrat ieve Zet el Couwenberg Steven Terre in Houts e weg 15 3 -2340 Beerse Molenvloed 17 Stadionl aan -2340 Beerse BNP Paribas BE85 2300 5278 6006 2340 Beerse Tel.: 014 / 61 11 73 KBC BE88 4189 0158 5141 Tel.: 0474 / 25 25 44 KBO 0416.457.523 BTW: BE. 416.457.5 23 Opleidingsvisie K.F.C. Lentezon Draaiboek “Voetbaltraining geven aan jongeren is geen gemakkelijke opdracht.” Opleidingsplan KFC Lentezon juli 2015Page 1

Transcript of Opleidingsplan KFC Lentezon Beerse

Page 1: Opleidingsplan KFC Lentezon Beerse

KFC LENTEZON BEERSE VZW KBVB stamnummer [email protected] www.kfclentezon.be [email protected] secretariaat Maatschappelijke Zetel Administratieve ZetelCouwenberg Steven Terrein Houtseweg 153 - 2340 BeerseMolenvloed 17 Stadionlaan - 2340 Beerse BNP Paribas BE85 2300 5278 60062340 Beerse Tel.: 014 / 61 11 73 KBC BE88 4189 0158 5141Tel.: 0474 / 25 25 44 KBO 0416.457.523 BTW: BE. 416.457.52

3

Opleidingsvisie K.F.C. Lentezon

Draaiboek

“Voetbaltraining geven aan jongeren is geen gemakkelijke opdracht.”

Opleidingsplan KFC Lentezon juli 2015 Page 1

Page 2: Opleidingsplan KFC Lentezon Beerse

Inhoudstafel

1. Inleiding

2. Visie

3. Ambitie

4. Het FUN – aspect en het opvoedende aspect

5. Doelstellingen jeugdafdeling KFC Lentezon

6. Belangrijke info bij trainingen en wedstrijden

6.1. Taakomschrijving van de trainer

6.2. Afspraken trainers

6.3. Het KFC Lentezon trainerscharter - gedragscode

7. Het opleidingsplan

7.1. Algemene verduidelijkingen

7.2. Het opleidingsplan per wedstrijdvorm

7.3. Specifieke bepalingen voor categorieën vanaf U13

7.4. Spelersevaluaties en persoonlijk opleidingsplan

8. Verwachtingen t.o.v. de ouders

9. Sportieve principes

10. Het samenstellen van de selecties

11. Herplaatsen van een speler

12. Vervroegde overgang naar een andere leeftijdscategorie

13. De verschillende posities

13.1. De posities, benaming, afkorting en nummering

13.2. Basisopstelling 1-4-3-3

14. Doelmannen

15. Coaching

Opleidingsplan KFC Lentezon juli 2015 Page 2

Page 3: Opleidingsplan KFC Lentezon Beerse

1. Inleiding

Als jeugdtrainer moet je over morele, pedagogische en technische kwaliteiten beschikken. Een jeugdtrainer moet echter bovenal een idealist zijn.

Indien hij op idealistische wijze met groot optimisme en een positieve benadering de jeugd tegemoet treedt, dan zullen zijn trainingen zeker als positief ervaren worden door de spelertjes.

De opdracht van een jeugdtrainer van KFC Lentezon bestaat er niet alleen in trainingen te leiden: Hij moet ook een opvoeder zijn die er over waakt dat zijn spelers zich door hun sportief en correct gedrag tijdens de trainingen en de wedstrijden laten opmerken.

Bovendien - en dit zal het moeilijkste zijn - moet het eerste objectief opleiden zijn en niet het resultaat. Dit laatste mag en moet, maar niet ten koste van de opleiding.

Dit draaiboek is een dynamisch document. In overleg met trainers, jeugdbestuur, TVJO ’s kan dit draaiboek ten allen tijde uitgebreid en/of aangepast worden.

Doel van dit draaiboek is een duidelijk beeld scheppen van het opleidingsplan van KFC Lentezon, uniformiteit te scheppen in de opleiding en een houvast te bieden voor de trainers en al wie de jeugdopleiding aanbelangt.

2. Visie

KFC Lentezon probeert alle jeugdploegen welke in een 11vs11 systeem voetballen met dezelfde spelopvatting – i.e. zonevoetbal - op te leiden en dit in een 1-4-3-3 systeem waarbij fun, formation (opvoeding) en vooral het kind centraal moet staan. De opleiding in de 2vs2, 5vs5 en 8vs8 systemen staan in functie van het latere 11vs11 systeem.

Het doel van dit opleidingsplan is te komen tot een uniforme aanpak op het gebied van trainingen, zowel op technisch, tactisch als conditioneel vlak en dat voor alle jeugdploegen. Het opleidingsplan geeft alleen de grote lijnen aan (eindtermen), zodat iedere trainer de vrijheid behoudt om zijn persoonlijke voorkeuren in de trainingen te leggen. De bedoeling is wel dat deze rode draad van de debutantjes tot en met het eerste elftal wordt gevolgd. Het werken in blokken is hierbij van groot belang: deze aanpak is doelgericht en waarborgt variatie. Er is een vooropgesteld trainingsschema en zo komen alle voornaamste facetten van het voetbalspel aan bod en dat voor de verschillende niveaus.

Onze trainers en begeleiders zijn op de hoogte van het ‘leerplan’ en zorgen ervoor dat er feedback komt zodat wij, indien nodig, het leerplan kunnen aanpassen. Dit houdt in dat er een nauwe samenwerking is tussen de sportief verantwoordelijke en de jeugdtrainers. Wij hopen dan ook dat de rode draad die wij hiermee in onze trainingen willen bewerkstelligen zal leiden tot een constructieve opleiding van onze jeugdspelers.

Opleidingsplan KFC Lentezon juli 2015 Page 3

Page 4: Opleidingsplan KFC Lentezon Beerse

3. Ambitie

KFC Lentezon ambieert een kwalitatieve jeugdopleiding welke openstaat voor spelers van elk niveau en waarbij een gezond evenwicht wordt gezocht tussen de sociale en sportieve rol die de club vervult.

Onze betrachting is onze talentvolle spelers bij de club te houden en deze via een kwalitatieve opleiding alle kansen te geven om door te stoten naar het eerste elftal.

Hiertoe wensen wij ten allen tijde minimaal te beantwoorden aan de voorwaarden welke vereist zijn om een 2-sterren kwaliteitslabel Foot Pass te bekomen en op deze manier zowel gewestelijk als provinciaal voetbal te kunnen aanbieden aan onze jeugdspelers. Op deze manier kan en mag elkeen steeds op zijn of haar niveau voetballen en kan de club haar bovenvermelde rollen vervullen.

4. Het FUN – aspect en het opvoedende aspect

KFC Lentezon wenst te benadrukken dat fun - het spelplezier - hetallerbelangrijkste is tijdens de opleiding van de jeugdspeler. In de opleiding dienen veel ‘leuke’ leermomenten aangeboden te worden: van spelplezier over trainingsplezier naar competitieplezier. KFC Lentezon wil plezier voor iedereen: van debutantje tot onze toekomstige profspelers, fun voor iedere speler, ook voor de ‘mindere’ goden. Ervaren van het plezier om te spelen en het plezier om te leren, leidt tot voetbal spelen.

Daarom opteert KFC Lentezon ervoor dat iedere speler bijna de gehele tijd voetbal speelt, vaak aan de bal komt, veel scoringskansen krijgt, vrij mag spelen, aangemoedigd wordt door de coach en gesteund wordt door de ouders.

Niet vergeten dat het hebben van plezier in voetbal het allerbelangrijkste voor het zelfvertrouwen is en leidt tot goed presteren.

Daarnaast hecht KFC Lentezon enorm veel belang aan het opvoedende aspect van de voetbalopleiding. KFC Lentezon wil de jeugdspeler via hun opleiding de menselijke waarden zoals respect voor anderen, respect voor zichzelf, respect voor materiaal en infrastructuur bij brengen.

Via het voetbalspel wil KFC Lentezon neen leren zeggen tegen corruptie, druggebruik, racisme en geweld in het voetbal.

Onze jeugdspelers spelen om te winnen, maar leren verliezenDe jeugdspeler leert de spelregels van het voetbal na te leven. (=fair-play)De jeugdspeler leert leefregels (=discipline) na te leven en zelfdiscipline te verwervenDe jeugdspeler leert samenleven en samenwerken om sociale competenties te verwerven.

Opleidingsplan KFC Lentezon juli 2015 Page 4

Page 5: Opleidingsplan KFC Lentezon Beerse

5. Doelstellingen jeugdafdeling KFC Lentezon

De doelstellingen van KFC Lentezon voor de jeugdafdeling zijn:

invullen van sociale en sportieve functie binnen de lokale gemeenschap opleiding bieden aangepast aan het niveau van de voetbalspelers waarbij elke jeugdspeler:

- op zijn niveau gelijke kansen krijgt op ontplooiing- maximale speelgelegenheid bekomt en - recht heeft op minstens 50% speeltijd

een maximaal aantal jeugdspelers opleiden die via minimaal 1 jaar junior inzetbaar worden voor het senioren voetbal van de club

persoonlijke voetbalontwikkeling, zowel voetbaltechnisch als –tactisch het ontwikkelen van complete voetballers (niet alleen aanvallen) plezier beleven aan het voetballen bij KFC Lentezon het behouden van de jeugd voor de vereniging het bijbrengen van discipline en regels het tonen van respect voor scheidsrechters, tegenstanders, leiders, medespelers en publiek eenheid in het voetbalbeleid creëren betere aansluiting verkrijgen vanaf duiveltjes tot de eerste ploeg het verbeteren van de samenwerking tussen spelers onderling het vergroten van de gehele jeugdafdeling grotere betrokkenheid verkrijgen van spelers en ouders

Van eenieder die betrokken is bij het jeugdvoetbal van Lentezon zal inzet gevraagd worden om deze doelstellingen te kunnen realiseren. Dit dus van zowel bestuur, coördinatoren, trainers, leiders, clubscheidsrechters, spelers als ook ouders.

6. Belangrijke info bij trainingen en wedstrijden

Voetbal spelen is geen rondjes lopen, maar dribbelen, passen, passeren, schijnbewegingen maken en op doel schieten.Kortom een aaneenschakeling van verschillende voetbaltechnieken en -tactieken.  

Techniektraining verhoogt het zelfvertrouwen, lef en plezier in voetballen.Bovendien zorgt techniektraining voor een betere coördinatie en behendigheid en verbetert zo de souplesse en beweeglijkheid.

De trainingen moeten volledig met bal zijn.

Trap- en stoptechnieken zijn in eerste plaats balgevoel en dat verkrijgt men pas door het afwerken van basistechnieken.Het is zinloos om technisch beperkte spelers tijdens de training in 1 of 2 tijden te laten spelen, omdat ze de bal niet beheersen.

Opleidingsplan KFC Lentezon juli 2015 Page 5

Page 6: Opleidingsplan KFC Lentezon Beerse

6.1. Taakomschrijving van de trainer

De jeugdtrainer heeft de volgende taken en verantwoordelijkheden:

Verzorgt de trainingen Staat garant voor een positieve coaching = must, treedt stimulerend en vormend op, wijst het kind

niet af maar het gedrag indien nodig Goede voorbereiding treffen Ruim op tijd aanwezig zijn Goede opbouw van de training: opwarming, tussenvorm en partijvorm.(1-1,2-2,3-3,4-4,…) Zorg voor de juiste uitstraling (voorbeeldfunctie naar spelers) Zorg voor de juiste leertoon/taalgebruik (afgestemd op groep) Past de training aan op het niveau en leeftijd van de spelers

(duiveltjes vooral basistechniek). Woont vergaderingen bij voor trainers. Sporta formulieren steeds in de buurt hebben bij een kwetsuur. Kleine kwetsuren verzorgen in het EHBO lokaal. (ontsmetten,ijs…. enz. ) Niet met vaste ploegjes spelen, maar roteren (U6 –U9) Doorschuiven van spelers: als er ploegen spelers te kort hebben worden in overleg spelers afstaan. Tweevoetigheid moet speels geïntroduceerd worden vanaf de jongste duiveltjes

Richtlijnen bij wedstrijden

De doelman trapt de bal niet uit, maar tracht een medespeler aan te spelen om zo van achteruit te leren voetballen (duivels & preminiemen)De trainer kan best vooraf aan de tegenstander vragen om hierbij op eigen helft te staan (voor debutantjes en de jongste duivels)

Bij elke fout moet een hand gegeven worden aan de tegenstrever . Na elke wedstrijd een hand geven aan scheidsrechter & tegenstrever. KFC Lentezon zal in de mate van het mogelijke trachten een scheidsrechter te voorzien bij elke

thuiswedstrijd van de categorieën U6 tot U13 aangezien hier geen officiële scheidrechter voorzien is. Wij kunnen echter niet garanderen dat dit steeds lukt. Daarom moeten bij thuiswedstrijden de trainers zelf aan de afgevaardigden of ouders vragen om een wedstrijd te fluiten ingeval dit nodig zu zijn. Maak hier best vooraf al afspraken over zodat je dit niet last minute hoeft te regelen.

6.2. Afspraken trainers

1. Plaats na de trainingen en wedstrijden de doelen aan de kant of hang ze terug aan de juiste plaats (achter de omheining, neutrale zone) en ruim het gebruikte materiaal op.

2. Draag zorg over het aangereikte materiaal (ballen, pionnen, hesjes etc.).3. Alle materiaal terug zetten. Altijd controleren wanneer je de spelers opdraagt dit te doen.4. Na de training houdt de trainer de kleedkamer van zijn spelers in de gaten.5. Zie er op toe dat de kleedkamer netjes wordt achtergelaten.6. Verloren spullen hangen aan de kapstok bij kleedkamer 1.7. Na gebruik van de compressor, voor het oppompen van ballen, steeds deze terug afzetten a.u.b. ook het

luchtpistool terug hangen (niet op de grond laten liggen).8. Ballenrek steeds op slot doen, maak het ballennet ook steeds goed vast.9. Veldverlichting uitdoen indien er na u niet meer getraind word.10. Indien je als laatste een lokaal verlaat, steeds het licht uit doen.11. Geen voetbalschoenen afkloppen in kleedkamer of douches.

Opleidingsplan KFC Lentezon juli 2015 Page 6

Page 7: Opleidingsplan KFC Lentezon Beerse

12. Het bijhouden van trainingsopkomst is aan te bevelen.13. Maak duidelijke afspraken met de spelers over de “huishoudregels” bij een training (o.a. op tijd komen,

respect voor elkaar, voorafgaand verwittigen bij afwezigheid, …. enz.)14. Bij afwezigheid van de trainer zorgt hij voor een vervanger.15. Indien men op een ander uur of dag traint, gelieve dit te melden aan Stef J. en Staf D.16. Gebruik het veld dat u aangewezen is.17. De doelen die op het F-veld staan mogen niet verplaatst worden.18. De F-velden zijn enkel voor duiveltjes en bij uitzondering voor veteranen.19. Tijdens het weekend hangt er een bord met het veld en kleedkamer verdeling.20. Je kan ook de spelers en ouders inlichten hoe het bord af te lezen.

6.3. Het KFC Lentezon trainerscharter - gedragscode

Het middel voetbal speelt een belangrijke sociale, sportieve en educatieve rol binnen onze maatschappij. KFC Lentezon wenst via dit trainerscharter de sociale en sportieve functie van de club te onderstrepen.

Daarom werden er acht pedagogische principes uitgetekend. De club verwacht dat de opleiders, trainers, begeleiders en medewerkers de hieronder vermelde stellingen dan ook te allen tijde respecteren.

1. Ontwikkelen van sociale en opvoedkundige waarden, als fundament voor het verbeteren van de algemene en specifieke voetbalvaardigheden.

● Voetbalspel als middel, opvoeding als doel. (opvoeding van zowel ‘kunnen’ = voetbal op één ieder zijn individueel leerritme en voetbal ontwikkelingsniveau, ‘kennen’ = bv afspraken en ‘zijn’ = persoonlijkheidsontwikkeling, karakter, passie, inzet,…)● Respect hebben voor bestuur, medewerkers, ouders, supporters, scheidsrechter, tegenstrevers. Betrek de ouders in het totaalgebeuren (participatie). ● Vraag van de spelers van bij aanvang van het seizoen om bij elke wedstrijd en training:

- een hand of high five te geven aan trainer en afgevaardigde bij aankomst en vertrek. Dit komt de beleefdheid en uitstraling ten goede.

- gezamenlijk naar de wedstrijd te gaan en na de wedstrijd gezamenlijk naar de kantine te gaan

● Maak duidelijke afspraken (coaching, ploegopstelling) en bespreek de opvoedkundige waarden in het voetbal. Een goede communicatie vermijdt veel problemen. Voorbeeld: ouders mogen en moeten supporteren, maar de trainer is "COACH". De eerste training is er misschien wel één voor de ouders. Verzorg dus zéér goed je communicatie naar de ouders. Dit is belangrijk in het creëren van een positieve sfeer voor zowel speler, ploeg als club.

2. Wees EERLIJK en CONSEQUENT.

● Kinderen zijn hier extra gevoelig voor. ● Als volwassenen het goede voorbeeld niet geven, wat mogen we dan verwachten van onze kinderen? ● Vermijd het ROEPEN en TIEREN naar de scheidsrechter, tegenstander, collega-trainer. Kinderen nemen deze houding SNEL over. ● Geef als trainer of begeleider steeds het voorbeeld: een verzorgd taalgebruik, aandacht

Opleidingsplan KFC Lentezon juli 2015 Page 7

Page 8: Opleidingsplan KFC Lentezon Beerse

voor hygiëne, …● Beleefdheid, hand geven, met twee woorden spreken . ● Orde, tucht en discipline zijn fundamenten voor de attitudevorming

3. Er zijn GEEN belangrijke wedstrijden of trainingen, er zijn ALLEEN belangrijke kinderen.

● Gekwetste en/of zieke spelers horen NIET te spelen. ● "NIET TRAINEN" kan soms de BESTE training zijn. ● Studies primeren. Een training omwille van studies overslaan kan en mag GEEN SANCTIE tot gevolg hebben.

4. Laat kinderen voetbal "SPELEN."

●Vaardigheden aanleren op een speelse en doelgerichte manier in overeenstemming met het niveau en de belevingswereld van het kind. ● Een oefening, organisatievorm die niet lukt of vlot, is NIET de schuld van de spelers, maar veelal een FOUTE keuze van de opleider (trainer). ● Kinderen zijn geen minivolwassenen.

5. Elk lid van het team is even belangrijk, krijgt evenveel aandacht en mag evenveel spelen.

● Laat kinderen nooit een volle wedstrijd op de bank zitten. KFC Lentezon wil dat elk kind minimaal 50 % van de wedstrijd speelt. We rekenen er dan ook op dat dit wordt gerespecteerd. Mits goede planning is dit zelfs met 16 (of 8 of 12 bij duiveltjes of preminiemen) spelers haalbaar. ● Ook de minder goede speler(s) start(en) graag eens aan de wedstrijd. ● Elk kind wil wel eens kapitein van de ploeg zijn of een volledige wedstrijd spelen. ● Houd rekening met de biologische leeftijd van de kinderen. Groot en sterk mag niet het enige criterium zijn om spelers te evalueren en/of selecteren. ● De sociale rol van onze club is NIET ONBELANGRIJK. ● Anticipeer op mogelijk PEST-gedrag bij kinderen.

6. Creëer een positieve sfeer. Straal als trainer of begeleider positivisme en enthousiasme uit.

De wederzijdse voldoening en het leerrendement zal groter zijn.

● Geen enkele speler wordt beter met NEGATIEVE kritiek alleen. ● POSITIEVE COACHING is een must● Er is nog nooit iemand geblesseerd geraakt van een schouderklopje. ● Kinderen mogen en moeten fouten maken. Het zijn namelijk de beste leermomenten.

Opleidingsplan KFC Lentezon juli 2015 Page 8

Page 9: Opleidingsplan KFC Lentezon Beerse

7. "FUN" in het voetbalspel, is de basis van een gerichte "FORMATION".

● Zonder FUN geen FORMATION. ● Kinderen komen naar het voetbal omdat ze het LEUK vinden. ● Na de training moet het kind al verlangen naar de volgende training. ● Zonder FUN: een vlugge en grotere DROP-OUT. (zap-cultuur : kinderen opteren zeer vlug voor een andere hobby of sport).

8. Winnen is "belangrijk" maar NOOIT ten koste van één van de vorige 7 pedagogische principes.

● Leren winnen, maar kunnen verliezen. ● CHAMPIONITIS is een erge ziekte in het vormingsproces. Waarom de tegenpartij bij de duivels niet toelaten met één speler meer te spelen indien bv. het doelpuntenverschil meer dan drie is? Uitslagen van 10-0 of meer, daarvan heeft niemand iets geleerd en de FUN is enkel voor de winnende ploeg! En dan nog…

9. Samenwerking binnen KFC Lentezon

In samenwerking en communicatie met andere trainers, afgevaardigden en andere medewerkers (die stuk voor stuk hun best doen en allen het beste voor hebben met de club) eisen we een positieve, constructieve houding tegenover elkaar.

Kritiek mag en moet kunnen, zeker wanneer deze opbouwend is, maar deze wordt dan best rechtstreeks of via de geijkte kanalen geuit (= sportieve zuil).

Afspraken die gemaakt worden in de club of specifiek in de eigen leeftijdscategorie moeten nagekomen worden. Ook trainers/afgevaardigden en andere medewerkers zijn niet feilloos en maken soms fouten. Het heeft echter geen zin om negatieve commentaar te geven op andere medewerkers. Dit leidt alleen maar tot frustratie, oppositioneel gedrag en heeft een negatieve invloed op de werking van de club en op de algemene sfeer binnen de club zelf.

Ten allen tijde is het verboden negatieve commentaar te geven op andere medewerkers van de club in het bijzijn van kinderen/spelers. Tevens onthoudt de KFC Lentezon trainer/afgevaardigde zich van negatieve kritiek ten opzichte van de scheidsrechter. Boetes opgelopen wegens ongepast gedrag t.o.v. scheidsrechter worden zelf betaald!

De RVB van Lentezon behoudt zich het recht voor om bij herhaaldelijk niet-naleven van de gedragscode de betrokken trainer, afgevaardigde of medewerker tot de orde te roepen, gesprekken te voeren en in laatste instantie eventueel over te gaan tot sancties. Dit kan gaan van opzeggen van de functie binnen de club tot een eventuele clubschorsing.

Opleidingsplan KFC Lentezon juli 2015 Page 9

Page 10: Opleidingsplan KFC Lentezon Beerse

7. Het Opleidingsplan

7.1. Algemene verduidelijkingen

BASICS = het geheel van technische en tactische basisvaardigheden die een speler op het einde van de opleiding moet beheersen om binnen het 11vs11 voetbal goed te kunnen functioneren, ongeacht het spelsysteem en spelconcept.

TEAMTACTICS = het geheel van handelingen die de verschillende spelers dienen uit te voeren om als team zo goed mogelijk te functioneren ongeacht het spelsysteem of spelconcept, waarbij de spelers gebruik maken van de basics, de fysieke en mentale vaardigheden.

B+ = balbezit

B- = balverlies

Het opleidingsplan is een apart Excel document. Deze zal iedere trainer van KFC Lentezon krijgen en zal moeten toelaten de vooropgestelde doelen te realiseren.

Hierna wordt het opleidingsplan uitgewerkt per wedstrijdvorm, i.e. met een specifieke uitsplitsing volgens 2vs2, 5vs5, 8vs8 en 11vs11.

7.2. Het opleidingsplan per wedstrijdvorm

1+K/1+Kdebutantjes 2/2 U6 balgewenning

U7 Oppositiespelenfootball as a dribling and shooting game

Beschrijving van de spelomgeving

eerste fase: kinderen spelen met de bal naast elkaar

tweede fase: kinderen spelen tegen elkaar (=oppositiespelen) 1/1 dwz leiden en dribbelen met accent op scoren

PSYCHOMOTORIEK

eerste fase:algemene lichaams-en balvaardighedenOog-hand en oog-voetcoördinatie, werpen, trappen, vangen

tweede fase:B+: balgewenning met de voet: leiden, dribbelen, trappenB-: de bal afnemen en scoren beletten

FYSIEK MENTAAL

Opleidingsplan KFC Lentezon juli 2015 Page 10

Page 11: Opleidingsplan KFC Lentezon Beerse

*Kracht: heel weinig ontwikkeld*Lenigheid: meestal grote lenigheid*Uithouding: snel moe maar ook snel recuperatie*Snelheid: reactiesnelheid in speelvorm*Coördinatie: weinig lichaamsbeheersing, evenwichtsgevoel, lichaams-, ruimte-, tijdsbesef*geen dominante links of rechts

*toont grote spontaniteit*speelt graag en maakt graag plezier*sterk op zichzelf gericht*vaak onrustig en vlug afgeleid*kan geen langdurige concentratie aanhouden*is gehecht aan jeugdopleider, kijkt ernaar op en bootst hem na

4+k/4+kduiveltjes 5 tegen 5

U8 toepassing 2/2U9 uitbreiding naar kort

spel

football as a short passing game without off-side rule

Beschrijving van de spelomgeving

ideale wedstrijdvorm is 5-5 (=enkele ruit) met passafstanden tot ongeveer 10 meter

Basics Teamtactics

B+ B- B+ B-

*leiden en dribbelen*korte passing*controle op lage bal*doelpoging tot 10 m *doelpoging op lage voorzet*vrij en ingedraaid staan*vrijlopen; aanspeelbaar zijn door vrije ruimte te zoeken*inworp

*druk zetten; duel of remmend wijken*opstelling tussen tegenspeler en doel*korte dekking op korte pass*interceptie of afweren van korte pass

*openen breed*openen diep*infiltratie met bal: leiden of dribbelen*doelkans creëren via een individuele actie*zo snel mogelijk afwerken bij een werkelijke doelkans

*positieve pressing op de baldrager*het duel nooit verliezen; zich nooit laten uitschakelen*het duel proberen te winnen*niet laten uitschakelen door een individuele actie in de waarheidszone*doelpoging afblokken

Fysiek MENTAAL

*KRACHT: alleen natuurlijke bewegingen*LENIGHEID: meest gunstige periode*UITHOUDING: de omvang van de training voldoet*SNELHEID: reactie-startsnelheid in spelvorm*COÖRDINATIE: lichaamscoördinatie, oog-voetcoördinatie, oog-handcoördinatie

*wordt leergierig*Concentratie neemt toe*Is bereid om deel uit te maken van een team*zeer visueel ingesteld, weinig uitleg veel demo

Opleidingsplan KFC Lentezon juli 2015 Page 11

Page 12: Opleidingsplan KFC Lentezon Beerse

7+k/7+kpréminiemen 8 tegen 8

U10 toepassing 2/2 en 5/5

U11 uitbreiding naar half lang spel

football as a halflong passing game

without off-side rule

Beschrijving van de spelomgeving

ideale wedstrijdvorm is 8-8 (dubbele ruit) met passafstanden ongeveer 20 meter

Basics Teamtactics

B+ B- B+ B-

*halflange passing*controle op halfhoge bal* doelpoging vanop 15 - 20 meter*doelpoging op halfhoge voorzet*vrijlopen om zelf aanspeelbaar te zijn*steunen*corner + indirecte vrije trap

*speelhoeken afsluiten*korte dekking op halflange pass*interceptie of afweren halflange pass*corner + indirecte vrije trap

*ruimte creëren voor zichzelf en het benutten ervan*geen 'dom' balverlies waardoor tegenpartij doelkans krijgt*een lijn overslaan bij diepe passing*infiltratie op het juiste moment*infiltratie zonder bal: give and go*infiltratie met bal: geen kans op direct en gevaarlijk balverlies

*negatieve pressing op de baldrager*dekking door dichtste medespeler*meeschuivende doelman*bal recuperen door interceptie

FYSIEK MENTAAL

*KRACHT: spelen met eigen lichaamsgewicht*LENIGHEID: neemt af, dus stimuleren*UITHOUDING: omvang van de training*SNELHEID: reactie- en startsnelheid verbeteren en versnellen in spelvorm, looptechniek verbeteren*COÖRDINATIE: lichaam, oog-hand, oog-voet coördinatie

*wil zich meten met anderen*kan in teamverband een doel nastreven*Is kritisch tegenover eigen prestatie en die van anderen

10+k/10+kminiemen

knapen11/11

U12-U13 Toepassing 2/2,5/5,8/8

U14-U15 uitbreiden naar lang spel

football as a long passing game with

off-side rule

Opleidingsplan KFC Lentezon juli 2015 Page 12

Page 13: Opleidingsplan KFC Lentezon Beerse

Beschrijving van de spelomgevingIdeale wedstrijdvorm is 11-11 met pasafstanden van soms meer dan 30 meter

(bij toepassing van de buitenspelregel ontstaat immers veel ruimte tussen verdediging en doel)

Basics Teamtactics

B+ B- B+ B-

*lange passing*controle op hoge bal*doelpoging vanaf 20 m*vrijlopen om een medespeler aanspeelbaar te maken*vrijlopen door diep in de vrije ruimte te lopen*directe vrije trap

*speelhoeken afsluiten*korte dekking op lange pass*interceptie of afweren van lange pass*onderlinge dekking*directe vrije trap

*driehoeksspel (juiste onderlinge afstanden)*ruimte creëren voor medespeler en benutten ervan*zo snel mogelijk bal nauwkeurig doorspelen*een zo hoog mogelijke balsnelheid ontwikkelen*subtiele eindpass in de diepte trappen*diepte induiken opgelet off-side*balrecuperatie*diep blijven spelen

*speelruimte verkleinen*evenredige onderlinge afstand*medium blok*centrale verdediger dichts bij het duel bepaalt off-side line*geen kruisbeweging met naburige speler maken*schuiven en kantelen van het blok*een voorzet beletten*eindpass in de diepte beletten

FYSIEK MENTAAL

*Kracht: geen specifieke krachttraining, natuurlijke bewegingen, veelzijdigheid, duels tussen homogene groepen*Lenigheid: grote stijfheid, dus aan werken*uithouding: de omvang van de training + korte duurinspanningen met bal*Snelheid: explosief vermogen en max snelheid in spelvorm, looptechniek verbeteren*Coördinatie: basistechnieken herhalen

*beoordelingsvermogen stijgt*heeft eigen mening*geldingsdrang neemt toe

10+k/10+Kscholieren 11/11

U16U17

perfectioneren

football as a long passing game with off-

side rule

Beschrijving van de spelomgeving

Opleidingsplan KFC Lentezon juli 2015 Page 13

Page 14: Opleidingsplan KFC Lentezon Beerse

Alle 'basics' worden uitgevoerd. De jeugdspeler voert zijn taak binnen het 1-4-3-3 spelsysteem bij balbezit en balverlies zo goed mogelijk uit (=teamtactics)

Basics Teamtactics

B+ B- B+ B-

*vervolmaking via individuele training *diagonale in&out passing naar zwakke zone*voorzet trappen die bruikbaar is voor doel*efficiënte bezetting: eerste paal, tweede paal en 11m*strikte dekking ontvluchten, snel bewegen*in blok spelen: enkelen infiltreren

*collectieve pressing bij kans op balrecuperatie*efficiënte bezetting eerste en tweede paal en 11m*korte dekking in waarheidszone*hoge compacte T-vorm*T-vorm tegenaanval afremmen*niet T-vorm: zo snel mogelijk terug

FYSIEK MENTAAL

*Kracht: snelkracht afhankelijk van morfologie van de speler*Lenigheid: onderhouden in functie van blessures*Uithouding: extensieve en intensieve duurtrainingen*snelheid: explosief vermogen en maximale snelheid in spelvorm, looptechniek verbeteren*Coördinatie: basistechnieken blijven herhalen want door lengtegroei ontstaat verminderde bewegingscontrole

*toont minder zelfvertrouwen*Gaat op zoek naar eigen ik*zet zich af tegen normale waarden*moet meer en meer de intentie tonen om te willen winnen en moet daarvoor bepaalde opofferingen willen doen

7.3. Specifieke bepalingen voor categorieën vanaf U13

De jeugdopleiding wenst dat de categorieën vanaf U13 bij aanvang van het seizoen conditioneel in orde zijn om zo de periodisering voorzien in het opleidingsplan van bij de start van het seizoen naar wens te kunnen uitvoeren.

Opleidingsplan KFC Lentezon juli 2015 Page 14

Page 15: Opleidingsplan KFC Lentezon Beerse

Hiervoor zullen er vanaf seizoen 2015-2016 en dit voor de categorieën vanaf de U13 fysieke tests worden afgenomen.Er zal 3 x per seizoen een boucher- en coopertest worden afgenomen van elke speler, waarvan de 1ste voorzien is eind augustus.De test worden afgenomen door de jeugdcoördinator(en).

Teneinde de jeugdspeler hierop voor te bereiden, wordt een door de jeugdcoördinator voorbereidingsschema opgesteld dat aan alle jeugdspelers vanaf U15 wordt bezorgd. Dit voorbereidingsschema bevat naast een loopschema eveneens kracht-, stabilisatie- en streching oefeningen.

7.4. Spelersevaluaties en persoonlijk opleidingsplan

Teneinde de verdere ontwikkeling van onze oudere jeugdspelers te ondersteunen, zal er vanaf seizoen 2015-2016 gestart worden met spelerevaluaties en persoonlijke opleidingsplannen.

Vanaf de categorie U15 introduceren wij een 1 op 1 evaluatie van elke jeugdspeler.

Vanaf de categorie U21 wordt gestart met de uitwerking van een persoonlijk opleidingsplan dat wordt afgestemd op de individuele speler.

8. Verwachtingen t.o.v. de ouders

Charter Ouders

1. Ouders, familie en vrienden en van jeugdspelers zijn van harte welkom. Toeschouwers zorgen immers voor een sfeervolle omkadering bij het jeugdvoetbal.

Opleidingsplan KFC Lentezon juli 2015 Page 15

Page 16: Opleidingsplan KFC Lentezon Beerse

2. Wel wordt er verwacht dat onze supporters zich steeds als een waardig supporter trachten te profileren en dit in al zijn facetten.

3. U vervult een voorbeeldfunctie.

Wij vragen van U :

Medewerking bij het naleven van de spelersafspraken bij trainingen en wedstrijden.

Positieve belangstelling maar geen overdreven aandacht voor de prestaties van uw zoon voor, tijdens en na de wedstrijden en dit zowel t.o.v. uw zoon, zijn ploegmaats, de trainer en afgevaardigden, de tegenstrever en de scheidsrechter.

We verwachten rustig en sportief gedrag tijdens de wedstrijden. Bij herhaaldelijk negatief gedrag op scheidsrechter, speler of trainer wordt de speler van de ouder van het veld gehaald

Geen inmenging in de opstelling, speelwijze en andere voetbaltechnische aspecten. Coaching tijdens de wedstrijd gebeurt door de trainer en niet door afgevaardigden of ouders.

Het overdreven belonen (betalen) van jeugdspelers voor geleverde prestaties (premie voor doelpunten) is uit den boze.

Wij vragen ook uw kind niet te straffen door het bijwonen van trainingen of wedstrijden te verbieden. U straft dan immers niet allen Uw kind maar de ganse ploeg.

Heb je kritiek richt U dan privé (niet in kantine of naast het veld) rechtstreeks tot de betrokken persoon. Dit is zeer belangrijk in het kader van het creëren van een goede sfeer in alle geledingen van de club.

Spreek bij problemen de juiste persoon aan op de juiste plaats. Voor sportieve problemen kan je terecht bij de trainer en- of jeugdcoördinator.

Voor extra-sportieve problemen kan je terecht bij de ploegafgevaardigde Het zou een hele hulp zijn af en toe mee de handen aan de ploeg te slaan en mee te werken aan

bijvoorbeeld het vedettenweekend, tornooi, frietjesdag, sinterklaas, familiedag….

Tracht rekening te houden met de data van de geplande wedstrijden en tornooien zodat uw zoon steeds aanwezig kan zijn.

Bij afwezigheid steeds de trainer/afgevaardigde van uw ploeg tijdig verwittigen

School is belangrijk. Daarom stimuleert/ respecteert lentezon de studie toewijding en keuze van zijn/haar leden. Zet daarom school steeds op de eerste plaats.

9. Sportieve principes

ZONEVOETBAL ALS OPLEIDINGSFILOSOFIE

Zonevoetbal staat diametraal tegenover individuele mandekking. Zonevoetbal is een spelconcept en geen spelsysteem. Zonevoetbal omvat principes, niet alleen bij balverlies maar ook bij balbezit.

Opleidingsplan KFC Lentezon juli 2015 Page 16

Page 17: Opleidingsplan KFC Lentezon Beerse

Definitie van zonevoetbal

= collectief positiespel bij balverlies en balbezit met als doel de tegenstander te beheersen in de ZONE, nl. in de zone tussen de bal en het doel en in de volledige waarheidszone. Geheel van spelers > som van 11 individualiteiten Evenwichtige verdeling en beperking van de fysieke inspanningen Gedeelde collectieve verantwoordelijkheid Zeer snelle omschakeling van balbezit naar balverlies en omgekeerd

Wij kiezen voor zone als opleidingsfilosofie met als doel het verbeteren van: Het lezen van de spelsituaties Het “decision making” proces Het durven initiatief nemen Het collectief spel (defensief en offensief) Het communicatievermogen Het concentratievermogen

10. Het samenstellen van de selecties

De waarnemingen en visie van coördinatoren en trainers spelen een grote rol bij het selectiebeleid. Zij geven advies en bekijken intern de lagere teams. Een eerste selectie vindt door hen plaats.

Opleidingsplan KFC Lentezon juli 2015 Page 17

Page 18: Opleidingsplan KFC Lentezon Beerse

De technische en lichamelijke kwaliteiten van de speler bepalen in welk team de speler wordt ondergebracht. Leeftijd en andere factoren zijn van ondergeschikt belang. De beste spelers worden ondergebracht in het eerste team van elke leeftijdscategorie.

We maken een uitzondering voor de duiveltjes. Hier selecteren we tot U7 op leeftijd voor de wedstrijden. Tijdens de trainingen laten we wanneer mogelijk de beste spelers samen trainen om zo het niveau te verhogen. Bij de selecties vanaf U8 brengen we de beste spelers ook voor de wedstrijden samen.

Voor alle geledingen geldt de voorbereidingsfase (trainingen en oefenwedstrijden) als selectieperiode. Selecties worden ten vroegste op 15 augustus meegedeeld. De teams zijn voor de eerste competitiewedstrijd bekend. In principe vindt aanvulling/vervanging plaats uit het tweede team.

De seniorenselectie bestaat uit minimaal 46 spelers waarbij 4 doelmannen. Deze groep omvat de spelers voor het eerste elftal, beloften en U21. Minimaal 18 spelers moeten in aanmerking komen voor wedstrijden met U21. Binnen de seniorenkern beslissen de trainers in volgorde van hiërarchie welke spelers voor welke wedstrijden worden opgeroepen. Concreet wil dit zeggen dat eerst de trainer Technisch beleidsplan van het eerste elftal zijn keuze maakt, vervolgens de trainer van de beloften en nadien de trainer van de U21. Wel moet de trainer van de beloften bij zijn keuze terdege rekening houden met de leeftijdsbeperking voor wedstrijden van de U21.

In de jeugdopleiding hanteren we daarnaast volgende principes: het herplaatsen van een speler en de vervroegde overgang naar een andere leeftijdscategorie.

11. Herplaatsen van een speler

Het herplaatsen van een speler naar een hoger of lager elftal geschiedt (voor alle leeftijdsgroepen) alleen met goedkeuring van de coördinator en dit na overleg met de betrokken trainer. Cruciaal hierbij is een goede onderbouwing en communicatie met alle betrokkenen, speler, ouders, trainers en afgevaardigde.

Bij dispuut ligt de beslissing bij de sportieve cel.

12. Vervroegde overgang naar een andere leeftijdscategorie

Jeugdspelers slaan geen leeftijdscategorie over tenzij zij over uitzonderlijke talenten beschikken en de verdere ontwikkeling van de speler hier baat bij heeft. Fysieke capaciteiten alleen zijn niet voldoende voor KFC Lentezon om over te gaan tot het overslaan van een leeftijdscategorie: ook de sociaal-emotionele ontwikkeling wordt in deze beslissing meegenomen.

Deze gevallen worden altijd eerst besproken door de coördinator met de trainer en vervolgens met de speler en zijn ouders. Indien de speler of de ouders niet akkoord gaan met de vervroegde overgang, dan blijft de speler bij zijn leeftijdscategorie.

Bij dispuut tussen de coördinator en de trainers, beslist de sportieve cel. 13. De verschillende posities

13.1. De posities, benaming, afkorting en nummering

Om duidelijkheid te scheppen en verwarring te voorkomen gebruiken we door heel de club dezelfde benamingen, afkortingen en nummering voor de verschillende posities op het veld

Opleidingsplan KFC Lentezon juli 2015 Page 18

Page 19: Opleidingsplan KFC Lentezon Beerse

Per positie lijsten we de zes belangrijkste principes op. • Doelman (K)

1. Concentratie gedurende 90'

2. De defensie coachen

3. Meespelen - positie kiezen

4. De opbouw starten

5. Snel duel opzoeken bij1-1 maar slechts in de voeten gaan als hij bij de bal kan, anders remmend wijken

6. Terugspeelbal vragen om spel te verleggen naar zwakke zone

• Centrale Verdediger (RCV/LCV)

1. Eén speler in mandekking- één speler zorgt voor rugdekking

2. Verdedigend geen risico's - ontzetten van de bal

3. Aansluiting met het middenveld-controle van de vleugelverdedigers

4. Restverdediging-speler dichts bij de bal bepaalt de hoogte van de verdedigingslijn. De speler het verst verwijderd van de bal controleert de positie van de vleugelverdedigers.

5. Hoe dichter bij het doel, hoe strikter de dekking op directe tegenspeler zonder bal

6. Snel en juist de aannemen, goed in steun komen van K en ideale pass-afstand innemen.

• Vleugelverdediger (RFV/LFV)

1. Dekking verzorgen van de binnenzijde naar de buitenzijde

2. B+ of B- tegenstrever in de betrokken zone – aanval steunen of vooruitverdedigen, druk zetten en/of rugdekking geven

3. B+ of B- tegenstrever op de andere vleugel- knijpen, positiekeuze in functie van de tegenstrever, speelveld zo breed mogelijk maken door tegen de zijlijn te lopen.

4. Eén vleugelverdediger is betrokken in de aanval – één vleugelverdediger wordt betrokken bij de restverdediging

5. Zone op de flank verdedigen, niet kruisen met centrale verdediger

6. Indien mogelijk iemand van het middenveld (kort) op de aanval (lang) aanspelen

• Verdedigende Middenvelder (RVM/LVM)

1. Steeds de centrale as bezet houden

2. Geen ruimtes tussen de linies – verdediging – middenveld

Opleidingsplan KFC Lentezon juli 2015 Page 19

Page 20: Opleidingsplan KFC Lentezon Beerse

3. Balpressie – schoten uit de 2e lijn verhinderen

4. Restverdediging (offensieve marking) – organisatie verdediging of ondersteuning aanval

5. Meeschuiven en pressen bij collectieve pressing op de dichtste flank

6. Zich aanspeelbaar opstellen voor verdediger en juist ingedraaid staan bij balaanname, op geschikt moment diep gaan doorheen het centrum, eerst diep, dan lateraal en pas dan achteruit het spel verleggen naar zwakke zone indien flank vastzit

• Aanvallende Middenvelder (CM of AM)

1. Omschakeling B+/B- onmiddellijk positie achter de bal

2. Steeds de centrale as bezet houden

3. Betrekking van de spits (coaching) bij de balrecuperatie

4. Druk zetten op de tegenstrever in balbezit - de lange bal eruit halen

5. Terugzakken tussen beide verdedigende middenvelders om ermee een platte driehoek te vormen.

6. Steeds aanspeelbaar opgesteld zijn voor alle spelers door voortdurend vrij te lopen. Bal bijhouden tot de linies aangesloten zijn, spel verleggen indien flank vastzit, individuele actie doorheen het centrum durven ondernemen.

• Flankspeler (RFA/LFA)

1. Eén speler penetreert van op de flank (of geeft voorzet) – één speler infiltreert in de waarheidszone

2. Omschakeling B+/B- onmiddellijk positie kiezen in functie van de balrecuperatie

3. Eén speler gaat in balpressie – één speler kiest positie naar binnen

4. Druk op de tegenstrever in balbezit – de lange bal eruit halen

5. Negatieve pressie (shadow pressing) wanneer rechtstreekse tegenstander met bal hem voorbij is

6. Zo diep mogelijk spelen, zo breed mogelijk opgesteld staan waardoor de ploeg centraal meer ruimte krijgt

• Diepe Spits (CS/DS)

1. Bepaalt in opdracht van de coach de plaats waar de balrecuperatie opstart

2. Start in opdracht van de coach de balpressie op

3. Haalt de lange bal eruit

4. Stelt zich tussen de beide flankaanvallers op (geen kruisbeweging)

5. Negatieve pressing (shadow pressing) wanneer de de rechtstreekse tegenstander met bal hem voorbij is

6. Steeds centraal als targetman aanspeelbaar zijn voor dieptepass, bal goed afschermen, individuele actie richting doel proberen, diep spelen in hoek voor flankspeler of terugleggen op inlopende middenvelder Opleidingsplan KFC Lentezon juli 2015 Page 20

Page 21: Opleidingsplan KFC Lentezon Beerse

13.2. BASISOPSTELLING 1-4-3-3

Binnen de club streven we naar een basisopstelling 1-4-3-3 voor alle wedstrijden elf tegen elf voor de volgende redenen:

Een maximaal aantal mogelijkheden voor het driehoekspel

Efficiënte bezetting van de te bespelen (B+) en te verdedigen (B-) ruimte

Omschakeling van balbezit naar balverlies en omgekeerd betekent snelle aanpassing van posities (=flexibiliteit)

Verdedigen met 4 i.p.v. 3

o Gemakkelijker verdedigen van de breedte van het terrein o Tegen 3 aanvallers nog 1 speler over: gevaar voor individuele mandekking in de zone is kleiner -> verbeteren van “zone”positiespel i.f.v. mogelijk doelgevaar o Uitverdedigen en inschuiven mogelijk door alle 4 de verdedigers -> verbeteren van opbouwende kwaliteiten o Verbeteren van onderlinge coaching wanneer ze geconfronteerd worden met wisselende tegenstanders; dit in tegenstelling met 3 verdedigers tegenover 3 aanvallers waar individuele mandekking wordt toegepast

Middenveld met 3 centrale middenvelders in driehoek opgesteld:

o Terug spelverdeler (nr 10) opleiden o Stimuleren van inschuiven en taakovername (nr 6 en nr 8)

3 aanvallers

o Creëren van meer aanspeelpunten vooraan in de voet (minder fysieke arbeid) o Stimuleren van buitenspelers (nr 7 en nr 11) om te durven dribbelen o Opleiden van diepe spits als targetman (aanbieden en terugleggen), als diep vrijlopende aanvaller (in de rug van de verdediging) en als afwerker voor doel o Aanmoedigen om voetbaloplossingen te vinden (=creativiteit) doordat er voor iedere aanvaller minder ruimte is

Alhoewel de duiveltjes vijf tegen vijf spelen, vormt de kern van deze oplossing zich reeds in deze leeftijdscategorie met de posities 1,4,7,9 en 11. Bij de preminiemen worden hier met de nr’s 2,5 en 10 nog 3 posities aan toegevoegd. Met het toevoegen van de nr’s 3,6 en 8 komen we vanaf de miniemen aan de basisopstelling.

14. Doelmannen

U5 tot U7

o Nooit een bal met de handen uittrappeno Altijd een medespeler aanspelen

Opleidingsplan KFC Lentezon juli 2015 Page 21

Page 22: Opleidingsplan KFC Lentezon Beerse

o bal inrollen

U8 tot U11

o nooit een bal met de handen uittrappeno zijwaarts uitvallen (duiken)o bal wegtoetseno Mee voetballen; terugspeelbalo Coaching verdediging

U13

o aanvallende: rollen – werpen – uittrappeno verdedigende: vangen – plukken – tippen – toetseno sturen en coaching verdedigingo mee voetballen; terugspeelbal

U15

o optimaliseren aanvallende en verdedigende technieken:o aanvallende: rollen – werpen – uittrappeno verdedigende: vangen – plukken – tippen – toetseno sturen en coachen van de verdedigingo mee voetballen; terugspeelbal

U17

o Optimaliseren aanvallende en verdedigende techniekeno Aanvallende: rollen –werpen – uittrappen o Verdedigende : vangen – plukken – tippen – toetseno Sturen en coachen van de ploego Mee voetballen; terugspeelbal

15. Coachingtermen

Met het oog op uniformiteit en duidelijkheid willen we het gebruik van volgende coachingtermen invoeren in alle geledingen van de club. De termen zijn verschillend naargelang balbezit of balverlies en doelen op

Opleidingsplan KFC Lentezon juli 2015 Page 22

Page 23: Opleidingsplan KFC Lentezon Beerse

zowel spelers als coach. Doelstelling is vooral om communicatie op het veld te sensibiliseren en te motiveren.

Bij balbezit (B+)___________________________________________________________________________TERM OMSCHRIJVING

Tijd speler staat vrij om de bal aan en mee te nemenKaats speler heeft tijd om de bal aan te nemen maar moet kaatsenKantel Op het moment dat de bal vanaf de zijkant richting centrum wordt

gespeeld en er geopend moet worden naar de andere vleugel van het veldSpeel wanneer een speler de bal vraagt van een medespelerDiep wanneer een speler een loopactie maakt en daarbij de bal in de diepte

wil hebbenLos De keeper of speler roept los als hij vindt dat zijn medespelers de bal

niet meer mogen rakenOpen De aangespeelde speler moet opendraaien of al opengedraaid staan

zodat hij een groot gedeelte van het veld kan overzien en de pass in veel richtingen kan gevenVraag Bij balbezit dient een speler zich duidelijk aan te bieden, zowel voor als

achter de bal, zodat de speler in balbezit kan terugspelen of diepspelen

Terug De keeper roept ‘terug’ als de hij aanspeelbaar is en de bal moet

teruggespeeld worden

Bij Balverlies (B-)

TERM OMSCHRIJVING

Positie bij balverlies zorgt de speler onmiddellijk dat hij zijn opgegeven

positie herneemt

Dekking De tegenstander moet kort gevolgd worden

Weg De keeper of speler geeft aan dat de speler de bal moet wegspelen

Knijpen Spelers geven bij balbezit van de tegenpartij onderling rugdekking aan

de kant waar de bal is. Daarbij wordt naar binnen geknepen. De andere

zijde laten we vrij.

Druk De speler onderneemt een aanvallende actie op de speler van

de tegenpartij om de tijd van de tegenspeler om de bal te spelen zo

kort mogelijk te houden.

Opleidingsplan KFC Lentezon juli 2015 Page 23

Page 24: Opleidingsplan KFC Lentezon Beerse

Het doel is dat zowel speler als coach uniforme communicatie hanteren om zowel spelers als medespelers te coachen. Daarnaast is het gebruik van deze termen een aanzet om het onderdeel ‘elkaar coachen’ en ‘communicatie op het veld’ te stimuleren.

Het vergt uiteraard enige tijd om de spelers het gebruik van de coachingtermen te laten hanteren. Het is ook niet de bedoeling dat de jongsten onder ons alle termen al beheersen.

Stapsgewijs zullen de coachingtermen eigen moeten worden van zowel de club als in het ontwikkelingsproces van de spelers. Doelstelling is deze eigen te maken tegen de overstap naar U15. Vanaf U15 beheersen de spelers de coachingtermen.

We onderscheiden 3 fases in het aanleren van de coachingtermen:

Eerste fase (tot U9)

- tijd, los, speel (B+)

- positie (B-)

Tweede fase (tot U11)

- tijd, los, speel, vraag, kaats, kantel (B+)

- positie, weg, druk

Derde fase (tot U13)

- tijd, los, kaats, kantel, speel, diep, open, vraag, terug (B+)

- positie, dekking, weg, knijpen, druk

Opleidingsplan KFC Lentezon juli 2015 Page 24