Nokia E72 Userguide Nl

of 161 /161
Gebruikershandleiding Nokia E72 Uitgave 5.1

description

Guid for Nokia E72 in Dutch

Transcript of Nokia E72 Userguide Nl

Page 1: Nokia E72 Userguide Nl

Gebruikershandleiding Nokia E72

Uitgave 5.1

Page 2: Nokia E72 Userguide Nl

CONFORMITEITSVERKLARINGHierbij verklaart NOKIA CORPORATION dat het product RM-530 in overeenstemming is met de essentiële vereisten en andererelevante bepalingen van Europese richtlijn 1999/5/EG. Een exemplaar van de conformiteitsverklaring kunt u vinden op devolgende website: http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

© 2011 Nokia. Alle rechten voorbehouden.

Nokia, Nokia Connecting People, Eseries, Nokia E72 en Navi zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van Nokia Corporation. Nokia tune is eengeluidsmerk van Nokia Corporation. Andere product- en bedrijfsnamen die in dit document worden genoemd, kunnen handelsmerken of handelsnamen vanhun respectieve eigenaren zijn.

Reproductie, overdracht, distributie of opslag van een deel van of van alle inhoud in dit document is zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Nokiaop geen enkele manier toegestaan. Nokia hanteert een beleid van continue ontwikkeling. Nokia behoudt zich het recht voor zonder voorafgaande kennisgevingwijzigingen en verbeteringen aan te brengen in de producten die in dit document worden beschreven.

Java and all Java-based marks are trademarks or registered trademarks of Sun Microsystems, Inc.

Dit product is in licentie gegeven onder de MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) voor persoonlijk en niet-commercieel gebruik in verband met informatiedie is gecodeerd overeenkomstig de MPEG-4 Visual Standard door een consument die is betrokken bij persoonlijke en niet-commerciële activiteiten en (ii) voorgebruik in verband met MPEG-4-video die wordt geleverd door een gelicentieerde videoprovider. Er wordt geen licentie verleend of geïmpliceerd voor enigander gebruik. Extra informatie, inclusief informatie die betrekking heeft op promotionele, interne en commerciële toepassingen, kunt u verkrijgen bij MPEGLA, LLC. Zie http://www.mpegla.com.VOOR ZOVER MAXIMAAL TOEGESTAAN OP GROND VAN HET TOEPASSELIJKE RECHT, ZAL NOKIA OF EEN VAN HAAR LICENTIEHOUDERS ONDER GEEN OMSTANDIGHEIDAANSPRAKELIJK ZIJN VOOR ENIG VERLIES VAN GEGEVENS OF INKOMSTEN OF VOOR ENIGE BIJZONDERE, INCIDENTELE OF INDIRECTE SCHADE OF GEVOLGSCHADE VAN WELKEOORZAAK DAN OOK.DE INHOUD VAN DIT DOCUMENT WORDT ZONDER ENIGE VORM VAN GARANTIE VERSTREKT. TENZIJ VEREIST KRACHTENS HET TOEPASSELIJKE RECHT, WORDT GEEN ENKELEGARANTIE GEGEVEN BETREFFENDE DE NAUWKEURIGHEID, BETROUWBAARHEID OF INHOUD VAN DIT DOCUMENT, HETZIJ UITDRUKKELIJK HETZIJ IMPLICIET, DAARONDERMEDE BEGREPEN MAAR NIET BEPERKT TOT IMPLICIETE GARANTIES BETREFFENDE DE VERKOOPBAARHEID EN DE GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL. NOKIA BEHOUDTZICH TE ALLEN TIJDE HET RECHT VOOR ZONDER VOORAFGAANDE KENNISGEVING DIT DOCUMENT TE WIJZIGEN OF TE HERROEPEN.

Reverse engineering van de software in het apparaat is verboden voor zover maximaal is toegestaan op grond van het toepasselijke recht. Voor zover dezegebruikershandleiding beperkingen bevat aangaande verklaringen, garanties, schadevergoedingsplichten en aansprakelijkheden van Nokia, gelden dezebeperkingen op dezelfde wijze voor verklaringen, garanties, schadevergoedingsplicht en aansprakelijkheden van Nokia-licentiegevers.Toepassingen van derden die bij uw apparaat worden geleverd, kunnen zijn gemaakt door en in eigendom zijn van personen en entiteiten die geen relatie ofverband met Nokia hebben. Nokia beschikt niet over de auteursrechten of de intellectuele eigendomsrechten op deze toepassingen van derden. Als zodanigdraagt Nokia geen verantwoordelijkheid voor de ondersteuning voor eindgebruikers of de functionaliteit van deze toepassingen of de informatie in dezetoepassingen of het materiaal. Nokia biedt geen garantie voor deze toepassingen van derden. MET HET GEBRUIK VAN DE TOEPASSINGEN ACCEPTEERT U DAT DE

Page 3: Nokia E72 Userguide Nl

TOEPASSINGEN WORDEN GELEVERD ZONDER ENIGE VORM VAN GARANTIE, HETZIJ UITDRUKKELIJK HETZIJ IMPLICIET, VOOR ZOVER MAXIMAAL IS TOEGESTAAN OP GRONDVAN HET TOEPASSELIJKE RECHT. U ACCEPTEERT TEVENS DAT NOCH NOKIA NOCH GELIEERDE PARTIJEN VERKLARINGEN DOEN OF GARANTIES VERSTREKKEN, UITDRUKKELIJKOF IMPLICIET, MET INBEGRIP VAN (MAAR NIET BEPERKT TOT) GARANTIES BETREFFENDE TITEL, VERKOOPBAARHEID, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL OF DAT DETOEPASSINGEN GEEN INBREUK MAKEN OP OCTROOIEN, AUTEURSRECHTEN, HANDELSMERKEN OF ANDERE RECHTEN VAN DERDEN.De beschikbaarheid van bepaalde producten, toepassingen en diensten voor deze producten kan per regio verschillen. Vraag uw Nokia-dealer naar meerinformatie en naar de beschikbaarheid van taalopties. Dit apparaat kan grondstoffen, technologie of software bevatten waarop exportwetten en -regels vande Verenigde Staten en andere landen van toepassing zijn. Afleiding die in strijd is met de wet, is verboden.MEDEDELING FCC/INDUSTRY CANADADit apparaat kan tv- of radiostoringen veroorzaken (bijvoorbeeld als u in de nabijheid van ontvangstapparatuur een telefoon gebruikt). De FederalCommunications Commission (FCC) of Industry Canada kunnen u vragen niet langer uw telefoon te gebruiken als deze storingen niet verholpen kunnen worden.Neem contact op met uw lokale servicedienst als u hulp nodig hebt. Dit apparaat voldoet aan deel 15 van de FCC-regels. De werking is afhankelijk van devolgende twee voorwaarden: (1) Dit apparaat mag geen schadelijke storingen veroorzaken en (2) dit apparaat moet storingen van buitenaf accepteren, ookwanneer deze een ongewenste werking tot gevolg kunnen hebben. Veranderingen of aanpassingen die niet uitdrukkelijk door Nokia zijn goedgekeurd, kunnenhet recht van de gebruiker om met deze apparatuur te werken tenietdoen.

/Uitgave 5.1 NL

Page 4: Nokia E72 Userguide Nl

InhoudsopgaveVeiligheid.........................................................7Over dit apparaat..................................................................7Netwerkdiensten..................................................................8Over Digital Rights Management (DRM)..............................9Verwijderen van de batterij.................................................9

Hulp zoeken....................................................10Ondersteuning....................................................................10Apparaatsoftware bijwerken............................................10Help van het apparaat .......................................................12Haal meer uit uw apparaat................................................12Instellingen.........................................................................12Toegangscodes...................................................................12Levensduur van de batterij verlengen..............................13Geheugen vrijmaken..........................................................14

Aan de slag.....................................................15De SIM-kaart en de batterij plaatsen................................15Een geheugenkaart plaatsen.............................................16De geheugenkaart verwijderen........................................16Antennelocaties..................................................................17Het apparaat in- en uitschakelen......................................17De batterij opladen.............................................................17Toetsen en onderdelen......................................................18Headset................................................................................19Polsband..............................................................................19Tekst invoeren....................................................................20Nokia-overdracht................................................................21Nokia Ovi Suite....................................................................22Ovi by Nokia........................................................................23

Over Ovi Winkel...................................................................23

Uw Nokia E72 .................................................24Belangrijkste functies.........................................................24Startscherm.........................................................................25Sneltoetsen..........................................................................26Optical Navi-toets...............................................................26Omdraaien om oproepen of alarmen te dempen...........27Agenda.................................................................................27Contacten.............................................................................29Multitasking.........................................................................31Zaklantaarn.........................................................................31

Oproepen tot stand brengen..........................31Spraakoproepen .................................................................31Opties tijdens een oproep.................................................32Voicemail ............................................................................32Een oproep beantwoorden of weigeren..........................33Een conferentiegesprek voeren........................................33Bellen met snelkeuze.........................................................34Oproep in wachtstand........................................................34Oproepen omleiden............................................................34Oproepen blokkeren...........................................................35Spraakoproepen.................................................................36Een video-oproep plaatsen................................................36Opties tijdens een videogesprek.......................................37Een video-oproep beantwoorden of weigeren...............38Video delen..........................................................................38Logboek...............................................................................41

Inho

udso

pgav

e

Page 5: Nokia E72 Userguide Nl

Berichten........................................................42Berichtenmappen...............................................................43Berichten indelen...............................................................43E-maildienst........................................................................43E-mail...................................................................................44Berichtenlezer.....................................................................47Spraak..................................................................................48Tekst- en multimediaberichten.........................................48Speciale berichttypen.........................................................52Infodienst............................................................................52Berichtinstellingen.............................................................53Office Communicator instellen..........................................55

Connectiviteit.................................................56Gegevensverbindingen en toegangspunten....................56Netwerkinstellingen...........................................................56Draadloze LAN ....................................................................57Actieve gegevensverbindingen.........................................59Synchronisatie.....................................................................60Bluetooth-verbinding.........................................................60Gegevenskabel....................................................................64Pc-verbindingen..................................................................64Informatie over het eigen netwerk..................................65

Internet..........................................................66Op internet surfen..............................................................66Werkbalk in de browser.....................................................66Navigeren over pagina's....................................................67Webfeeds en blogs.............................................................67Inhoud zoeken....................................................................68Bookmarks...........................................................................68Gebeurtenissen in de buurt ontdekken............................68De cache wissen..................................................................69De verbinding verbreken...................................................69

Beveiliging van de verbinding...........................................69Webinstellingen..................................................................70

Nokia-kantoortoepassingen..........................71Actieve notities ..................................................................71Rekenmachine ....................................................................72Bestandsbeheer..................................................................72Quickoffice...........................................................................73Omrekenen..........................................................................73Zipbeheer ............................................................................74PDF-lezer .............................................................................74Afdrukken............................................................................74Woordenboek.....................................................................76Notities ...............................................................................76

Positionering (GPS).........................................77Informatie over GPS............................................................77A-GPS (Assisted GPS)...........................................................77Tips voor het maken van een GPS-verbinding.................78Positieaanvragen................................................................79Plaatsen...............................................................................79GPS-gegevens......................................................................79Instellingen voor positionering........................................80

Kaarten...........................................................81Overzicht Kaarten...............................................................81Mijn positie..........................................................................81Plaatsen zoeken..................................................................84Plaatsen en routes beheren...............................................85Locatie delen.......................................................................87Rijden en wandelen............................................................87Sneltoetsen Kaarten...........................................................90

Aanpassen......................................................91

Inho

udso

pgav

e

Page 6: Nokia E72 Userguide Nl

Profielen .............................................................................91Beltonen selecteren............................................................92Profielen aanpassen...........................................................92Het startscherm aan uw voorkeuren aanpassen.............93Weergavevolgorde wijzigen..............................................93Een thema downloaden.....................................................94Audiothema's wijzigen......................................................943D-beltonen.........................................................................94

Media..............................................................95Camera.................................................................................95Galerij...................................................................................98Foto's.................................................................................100Online delen......................................................................106Muziekspeler.....................................................................109RealPlayer .........................................................................111Dictafoon...........................................................................112Flash-speler.......................................................................112FM-radio.............................................................................113Nokia Internetradio..........................................................114

Beveiliging en gegevensbeheer...................116Het apparaat blokkeren...................................................116Beveiliging van de geheugenkaart.................................117Codering............................................................................117Vaste nummers.................................................................118Certificaatbeheer..............................................................119Beveiligingsmodules weergeven en bewerken............120Externe configuratie.........................................................121Toepassingsbeheer..........................................................122Licenties.............................................................................124Synchronisatie..................................................................125Mobiel VPN........................................................................126

Instellingen..................................................128Algemene instellingen.....................................................128Telefooninstellingen........................................................132Verbindingsinstellingen...................................................134Toepassingsinstellingen..................................................143

Sneltoetsen..................................................143Algemene sneltoetsen.....................................................143

Ondersteuning.............................................145

Bescherm het milieu....................................149Energie besparen..............................................................149Recyclen.............................................................................149

Product- en veiligheidsinformatie...............150

Index............................................................156

Inho

udso

pgav

e

Page 7: Nokia E72 Userguide Nl

VeiligheidLees deze eenvoudige richtlijnen. Het niet opvolgen vande richtlijnen kan gevaarlijk of onwettig zijn. Lees devolledige gebruikershandleiding voor meer informatie.

SCHAKEL HET APPARAAT ALLEEN IN ALS HETVEILIG ISSchakel het apparaat niet in als het gebruik vanmobiele telefoon verboden is of als dit storingof gevaar zou kunnen opleveren.VERKEERSVEILIGHEID HEEFT VOORRANGHoud u aan alle lokale wetgeving. Houd tijdenshet rijden altijd uw handen vrij om het voertuigte besturen. De verkeersveiligheid dient uweerste prioriteit te hebben terwijl u rijdt.STORINGAlle draadloze apparaten kunnen gevoelig zijnvoor storing. Dit kan de werking van hetapparaat negatief beïnvloeden.SCHAKEL HET APPARAAT UIT IN GEBIEDENWAARBINNEN EEN GEBRUIKSVERBOD GELDTHoud u aan alle mogelijke beperkendemaatregelen. Schakel het apparaat uit invliegtuigen en in de nabijheid van medischeapparatuur, brandstof, chemicaliën of gebiedenwaar explosieven worden gebruikt.DESKUNDIG ONDERHOUDDit product mag alleen door deskundigenworden geïnstalleerd of gerepareerd.

TOEBEHOREN EN BATTERIJENGebruik alleen goedgekeurde toebehoren enbatterijen. Sluit geen incompatibele productenaan.WATERBESTENDIGHEIDHet apparaat is niet waterbestendig. Houd hetapparaat droog.

Over dit apparaatHet draadloze apparaat dat in deze handleiding wordtbeschreven, is goedgekeurd voor gebruik in het UMTS900-, 1900- en 2100-netwerken en GSM 850-, 900-, 1800-en 1900-netwerken. Neem contact op met uwserviceprovider voor meer informatie over netwerken.Dit apparaat ondersteunt verschillendeverbindingsmethoden en net als computers kan uwapparaat worden blootgesteld aan virussen en andereschadelijke inhoud. Wees voorzichtig met berichten,verbindingsverzoeken, browsen en downloaden.Installeer en gebruik alleen diensten en software vanbetrouwbare bronnen die adequate beveiliging enbescherming bieden, zoals toepassingen die SymbianSigned zijn of de Java Verified™-test hebben doorstaan.Overweeg de installatie van antivirus- en anderebeveiligingssoftware op het apparaat en eventueleaangesloten computers. 7

Veili

ghei

d

Page 8: Nokia E72 Userguide Nl

Uw apparaat beschikt mogelijk over vooraf geïnstalleerdebladwijzers en koppelingen naar websites van derden.Deze zijn niet verbonden met Nokia en Nokia onderschrijftdeze niet en aanvaardt er geen aansprakelijkheid voor. Alsu dergelijke sites bezoekt, moet u voorzorgsmaatregelentreffen op het gebied van beveiliging of inhoud.

Waarschuwing: Als u andere functies van ditapparaat wilt gebruiken dan de alarmklok, moet hetapparaat zijn ingeschakeld. Schakel het apparaat niet inwanneer het gebruik van draadloze apparatuur storingenof gevaar kan veroorzaken.Houd u bij het gebruik van dit apparaat aan alleregelgeving en respecteer lokale gebruiken, privacy enlegitieme rechten van anderen, waaronderauteursrechten. Auteursrechtbescherming kanverhinderen dat bepaalde afbeeldingen, muziek enandere inhoud worden gekopieerd, gewijzigd ofovergedragen.Maak een back-up of houd een schriftelijke neerslag bij vanalle belangrijke gegevens die in uw apparaat zijnopgeslagen.Wanneer u het apparaat op een ander apparaat aansluit,dient u eerst de handleiding van het desbetreffendeapparaat te raadplegen voor uitgebreideveiligheidsinstructies. Sluit geen incompatibeleproducten aan.De afbeeldingen in deze documentatie kunnen verschillenvan de afbeeldingen op het scherm van het apparaat.Voor andere belangrijke informatie over uw apparaatwordt u verwezen naar de gebruikershandleiding.

NetwerkdienstenOm het apparaat te kunnen gebruiken, moet u beschikkenover een abonnement bij een aanbieder van draadlozeverbindingsdiensten. Enkele functies zijn niet op allenetwerken beschikbaar. Er zijn ook functies waarvoor uspecifieke regelingen met uw serviceprovider moettreffen voordat u ze kunt gebruiken. Wanneer unetwerkdiensten gebruikt, worden er gegevensovergedragen. Informeer bij uw serviceprovider naar dekosten voor communicatie op uw eigen telefoonnetwerken wanneer u in het dekkingsgebied van anderenetwerken verkeert. Uw serviceprovider kan u vertellenwelke kosten in rekening worden gebracht. Bij sommigenetwerken gelden beperkingen die invloed hebben op hoeu sommige functies van dit apparaat kunt gebruiken dienetwerkondersteuning nodig hebben, zoalsondersteuning voor specifieke technologieën,bijvoorbeeld WAP 2.0-protocollen (HTTP en SSL) diewerken met TCP/IP-protocollen en taalafhankelijketekens.Het kan zijn dat uw serviceprovider verzocht heeft ombepaalde functies uit te schakelen of niet te activeren inuw apparaat. In dat geval worden deze functies niet in hetmenu van uw apparaat weergegeven. Mogelijk is uwapparaat voorzien van aangepaste onderdelen, zoalsmenunamen, menuvolgorde en pictogrammen.

8

Veili

ghei

d

Page 9: Nokia E72 Userguide Nl

Over Digital RightsManagement (DRM)Houd u bij het gebruik van dit apparaat aan alleregelgeving en respecteer lokale gebruiken, privacy enlegitieme rechten van anderen, waaronderauteursrechten. Auteursrechtbescherming kanverhinderen dat u afbeeldingen, muziek en andere inhoudkunt kopiëren, wijzigen of overdragen.De eigenaren van inhoud kunnen verschillendetechnologieën voor het Digital Rights Management (DRM)gebruiken voor de bescherming van hun intellectueleeigendom, inclusief auteursrechten. Op dit apparaatworden diverse soorten DRM-software gebruikt ominhoud met DRM-beveiliging te openen. Met dit apparaatkunt u inhoud openen die wordt beschermd met WMDRM10 en OMA DRM 2.0. Als de inhoud niet wordt beschermddoor bepaalde DRM-software, kunnen de eigenaren van deinhoud vragen om ervoor te zorgen dat dergelijke DRM-software nieuwe inhoud met DRM-bescherming nietlanger kan openen. Hierdoor wordt mogelijk ookvoorkomen dat dergelijke inhoud met DRM-beschermingdie al op uw apparaat staat, kan worden vernieuwd. Alsdergelijke DRM-software deze inhoud niet meer kanopenen, is dit niet van invloed op het gebruik van inhouddie wordt beveiligd met andere typen DRM of het gebruikvan inhoud zonder DRM-beveiliging.Bij inhoud die is beveiligd met Digital Rights Management(DRM) wordt een bijbehorende licentie geleverd die uwrechten om gebruik te maken van de inhoud definieert.

Als het apparaat inhoud met OMA DRM-beveiliging bevat,kunt u met de back-upfunctie van Nokia Ovi Suite eenback-up maken van zowel de licentie als de inhoud.Andere overdrachtsmethoden kunnen mogelijk delicenties die samen met de inhoud moet worden hersteld,niet overdragen, waardoor u de OMA DRM-beveiligdeinhoud niet meer kunt gebruiken nadat u hetapparaatgeheugen hebt geformatteerd. U moet mogelijkook de licentie herstellen als de bestanden op uw apparaatbeschadigd zijn geraakt.Als uw apparaat WMDRM-beveiligde inhoud bevat, zullenzowel de licentie als de inhoud verloren gaan als hetapparaatgeheugen wordt geformatteerd. Het is ookmogelijk dat de licentie en de inhoud verloren gaan als debestanden op uw apparaat beschadigd zijn geraakt. Hetverlies van de licentie of de inhoud kan uw mogelijkhedenbeperken om dezelfde inhoud op uw apparaat nogmaalste gebruiken. Neem voor meer informatie contact op metuw serviceprovider.Sommige licenties zijn mogelijk gekoppeld aan eenspecifieke SIM-kaart. In dat geval kunt u alleen toegang totde beschermde inhoud krijgen als die SIM-kaart in hetapparaat is geplaatst.

Verwijderen van debatterijSchakel het apparaat uit en ontkoppel de lader voordat ude batterij verwijdert.

9

Veili

ghei

d

Page 10: Nokia E72 Userguide Nl

Hulp zoekenOndersteuningLees de gebruikershandleiding in uw telefoon wanneer umeer wilt leren over het gebruik van uw product of nietprecies weet hoe uw telefoon werkt. Selecteer Menu >Toepassngn > Help > Help.Als u hiermee het probleem niet kunt oplossen, gaat u alsvolgt te werk:• Start uw telefoon opnieuw op. Schakel de telefoon uit

en verwijder de batterij. Vervang de batterij naongeveer een minuut en schakel de telefoon in.

• Uw telefoonsoftware bijwerken• De oorspronkelijke fabrieksinstellingen herstellenAls het probleem niet is opgelost, neemt u contact op metNokia voor reparatiemogelijkheden. Ga naarwww.nokia.com/repair. Maak altijd een back-up van uwgegevens voordat u uw telefoon opstuurt voor reparatie.

ApparaatsoftwarebijwerkenInformatie overapparaatsoftware- entoepassingsupdatesVia updates voor apparaatsoftware en toepassingen kuntu nieuwe en verbeterde functies voor uw apparaatontvangen. Via software-updates kunnen ook deprestaties van uw apparaat worden verbeterd.

10

Hulp

zoek

en

Page 11: Nokia E72 Userguide Nl

Het is aan te raden eenback-up te maken van uwpersoonlijke gegevensvoordat u de software opuw apparaat bijwerkt.

Waarschuwing:Tijdens het installeren vaneen software-update kuntu het apparaat nietgebruiken, zelfs niet omeen alarmnummer tebellen, totdat de installatievoltooid is en het apparaatopnieuw is ingeschakeld.Bij het downloaden vansoftware-updates wordenmogelijk grote hoeveelheden gegevens overgedragen(netwerkdienst).Zorg ervoor dat de batterij van het apparaat voldoendecapaciteit heeft of dat de lader is aangesloten voordat ubegint met bijwerken.Nadat u de apparaatsoftware of toepassingen hebtbijgewerkt, is het mogelijk dat de instructies in degebruikershandleiding niet langer up-to-date zijn.

De apparaatsoftware entoepassingen op uw apparaatbijwerken

U kunt controleren of er updates beschikbaar zijnvoor uw apparaatsoftware of voor afzonderlijketoepassingen en deze vervolgens downloaden en op uwapparaat installeren (netwerkdienst). U kunt uw apparaatook zo instellen dat er automatisch op updates wordtgecontroleerd en dat u wordt geïnformeerd wanneer erbelangrijke of aanbevolen updates beschikbaar zijn.Selecteer Menu > Bed. paneel > Telefoon > Sw-update.Als er beschikbare updates zijn, selecteert u de updates dieu wilt downloaden en installeren, en selecteert u .Uw apparaat zo instellen dat er automatisch wordtgecontroleerd op updates — Selecteer Opties >Instellingen > Autom. contr. op updates.

Software updaten via de pcNokia Software Updater is een pc-toepassing waarmee ude software van uw apparaat kunt bijwerken. Als u dat wiltdoen, hebt u een compatibele pc nodig, eenbreedbandverbinding met internet en een compatibeleUSB-gegevenskabel om uw apparaat op de pc aan tesluiten.Als u meer informatie wilt en de updatetoepassing voorNokia-software wilt downloaden, gaat u naarwww.nokia.com/softwareupdate. 11

Hulp

zoek

en

Page 12: Nokia E72 Userguide Nl

Help van het apparaat

Uw apparaat bevat instructies voor de toepassingen ophet apparaat.Als u help wilt openen vanuit het hoofdmenu, selecteert uMenu > Toepassngn > Help > Help en de toepassingwaarbij u hulp nodig hebt.Als u vanuit een geopende toepassing de help voor dehuidige weergave wilt openen, selecteert u Opties >Help.Als u tijdens het lezen de lettergrootte van de helptekstwilt wijzigen, selecteert u Opties > Lettergrootteverkleinen of Lettergrootte vergroten.Aan het einde van de helptekst kunt u koppelingen vindennaar verwante onderwerpen. Als u een onderstreeptwoord selecteert, wordt een korte uitleg weergegeven. Inde help worden de volgende symbolen gebruikt: Koppeling naar een verwant helponderwerp. Koppeling naar een besproken toepassing.Tijdens het lezen van de uitleg kunt u wisselen tussenhelpteksten en de toepassing die op de achtergrondgeopend is door Opties > Open toepassingen en degewenste toepassing te selecteren.

Haal meer uit uwapparaatEr zijn verschillende toepassingen beschikbaar van Nokiaen leveranciers van software van derden die u helpen meeruit uw apparaat te halen. Voor het zoeken en downloadenvan toepassingen bezoekt u de Ovi Winkel opstore.ovi.com. Deze toepassingen worden uitgelegd in dehandleidingen die beschikbaar zijn op deproductondersteuningspagina's op www.nokia.com/support of op de lokale Nokia-website.

InstellingenBij uw apparaat zijn de instellingen voor MMS, GPRS,streaming en mobiel internet gewoonlijk automatischvooraf geconfigureerd op basis van de informatie van uwnetwerkprovider. Misschien zijn de instellingen van uwdienstproviders al in uw apparaat ingesteld of ontvangt ofvraagt u de instellingen van de netwerkproviders als eenspeciaal bericht.U kunt de algemene instellingen in uw apparaat, zoals deinstellingen voor de taal, de stand-bymodus, het schermen de toetsenblokvergrendeling, wijzigen.

ToegangscodesPIN- of PIN2-code(4-8 cijfers)

Deze beschermen uw SIM-kaart tegenongeautoriseerd gebruik of zijn nodig omtoegang te krijgen tot bepaalde functies.12

Hulp

zoek

en

Page 13: Nokia E72 Userguide Nl

U kunt uw apparaat zo instellen dat erwordt gevraagd om de PIN-code wanneeru het inschakelt.Neem contact op met uw serviceproviderals ze niet zijn meegeleverd bij uw SIM-kaart of wanneer u de codes bentvergeten.Als u drie maal op rij de verkeerde codeinvoert, moet u de code opheffen met dePUK- of PUK2-code.

PUK- of PUK2-code(8 cijfers)

Deze zijn nodig om de blokkering van eenPIN- of PIN2-code op te heffen.Neem contact op met uw serviceproviderals ze niet zijn meegeleverd bij uw SIM-kaart.

IMEI-nummer(15 cijfers)

Deze wordt gebruikt voor hetidentificeren van geldige apparaten in hetnetwerk. Het nummer kan ook wordengebruikt om bijvoorbeeld gestolenapparaten te blokkeren.Bel *#06#om uw IMEI-nummer tebekijken.

Blokkeringscode(beveiligingscode)(min. 4 cijfersof tekens)

Dit helpt u om uw apparaat tegenongeautoriseerd gebruik te beveiligen.U kunt het apparaat zo instellen dat wordtgevraagd naar de blokkeringscode die uheeft opgegeven.Houd de code geheim en bewaar deze opeen veilige plaats, niet bij het apparaat.Als u de code bent vergeten en hetapparaat is geblokkeerd, is extra service

nodig. Er kunnen extra kosten in rekeningworden gebracht en alle persoonlijkegegevens in uw apparaat kunnen wordengewist.Neem voor meer informatie contact opmet een Nokia Care-centrum of deleverancier van uw apparaat.

Levensduur van debatterij verlengenVeel functies van het apparaat vergen extrabatterijcapaciteit en verkorten de levensduur van debatterij. Houd rekening met het volgende als u de batterijwilt sparen:• Als functies Bluetooth-technologie gebruiken of als

dergelijke functies op de achtergrond wordenuitgevoerd terwijl u andere functies gebruikt, vergt ditextra batterijcapaciteit. Schakel Bluetooth-technologieuit wanneer u deze niet nodig hebt.

• Als functies WLAN gebruiken of als dergelijke functiesop de achtergrond worden uitgevoerd terwijl u anderefuncties gebruikt, vergt dit extra batterijcapaciteit.WLAN op het Nokia-apparaat wordt uitgeschakeldwanneer u niet probeert om verbinding te maken, geenverbinding hebt met een toegangspunt of niet aan hetzoeken bent naar beschikbare netwerken. Als u debatterij wilt sparen, kunt u aangeven dat er niet ofminder vaak moet worden gezocht naar beschikbarenetwerken op de achtergrond. 13

Hulp

zoek

en

Page 14: Nokia E72 Userguide Nl

• Als u Packet-ggvnsverbinding hebt ingesteld opAutomat. bij signaal in de verbindingsinstellingen ener geen dekking voor een packet-gegevensverbinding(GPRS) is, probeert het apparaat van tijd tot tijd eenpacket-gegevensverbinding tot stand te brengen. Als ude bedrijfsduur van het apparaat wilt verlengen.,selecteert u Menu > Bed. paneel > Instellingen enVerbinding > Packet-ggvns > Packet-ggvnsverbinding > Wanneer nodig.

• Met de toepassing Kaarten worden nieuwekaartgegevens gedownload als u naar nieuwegedeelten van de kaart bladert. Dit vergt extrabatterijcapaciteit. U kunt voorkomen dat nieuwekaarten automatisch worden gedownload.

• Als de signaalsterkte van het mobiele netwerk ergvarieert in uw gebied, moet het apparaat herhaaldelijkzoeken naar het beschikbare netwerk. Dit vergt extrabatterijcapaciteit.Als de netwerkmodus in de netwerkinstellingen isingesteld op dual-modus, zoekt het apparaat het 3G-netwerk. U kunt het apparaat zo instellen dat het alleenhet GSM-netwerk gebruikt. Als u wilt dat het apparaatalleen het GSM-netwerk gebruikt, selecteert u Menu >Bed. paneel > Instellingen en Telefoon >Netwerk > Netwerkmodus > GSM.

• De achtergrondverlichting van het scherm gebruikt veelenergie. In de weergave-instellingen kunt u de time-outperiode waarna de achtergrondverlichting wordtuitgeschakeld wijzigen. Selecteer Menu > Bed.paneel > Instellingen en Algemeen >Persoonlijk > Weergave > Time-out verlichting.Als u de lichtsensor, waarmee de hoeveelheid lichtwordt gecontroleerd, en de helderheid van het scherm

wilt aanpassen, selecteert u in de weergave-instellingen Lichtsensor..

• Als u energie wilt besparen, activeert u despaarstandmodus. Druk op de aan/uit-toets enselecteer Energiespaarst. inschkln. Als u deze wiltuitschakelen, drukt u op de aan/uit-toets en selecteertu Energiespaarst. uitschkln. Mogelijk kunt u deinstellingen van bepaalde toepassingen niet wijzigenals de spaarstandmodus is geactiveerd.

Geheugen vrijmakenSelecteer Menu > Kantoor > Best.beheer als u wilt zienhoeveel geheugen beschikbaar is voor verschillendegegevenstypen.Veel functies van het apparaat gebruiken geheugen omgegevens op te slaan. U krijgt een melding als hetbeschikbare geheugen bijna vol is.Breng gegevens over naar een compatibelegeheugenkaart (indien beschikbaar) of naar eencompatibele computer om geheugen vrij te maken.Gebruik Bestandsbeheer of ga naar de desbetreffendetoepassing om gegevens te verwijderen die u niet langernodig hebt. U kunt de volgende elementen verwijderen:• E-mails in de mappen in Berichten en e-mails die uit de

mailbox zijn opgehaald• Opgeslagen webpagina's• Contactgegevens• Agendanotities• Toepassingen in Toepassingsbeheer die u niet nodig

hebt14

Hulp

zoek

en

Page 15: Nokia E72 Userguide Nl

• Installatiebestanden (met de bestandsextensi .SISof .SISX) van toepassingen die u hebt geïnstalleerd.Breng de installatiebestanden over naar eencompatibele computer.

• Afbeeldingen en videoclips in Foto's.

Aan de slagDe SIM-kaart en debatterij plaatsen

Belangrijk: Gebruik in dit apparaat geen mini-UICCSIM-kaarten (ook wel micro-SIM-kaarten genoemd),micro-SIM-kaarten met een adapter of SIM-kaarten meteen mini-UICC-uitsnede (zie afbeelding). Een micro-SIM-kaart is kleiner dan de standaard SIM-kaart. Dit apparaatondersteunt het gebruik van micro-SIM-kaarten niet engebruik van incompatibele SIM-kaarten kan mogelijk dekaart of het apparaat beschadigen en gegevens op dekaart aantasten.

Batterij veilig verwijderen. Schakel het apparaat altijd uiten ontkoppel de lader voordat u de batterij verwijdert.1. Verwijder de achtercover.

2. Verwijder de batterij (indien geplaatst).

3. Trek de SIM-kaarthouder eruit en plaats de SIM-kaart.Zorg ervoor dat de contactpunten op de kaart naarbeneden zijn gericht en dat de afgeschuinde hoek vande geheugenkaart gericht is naar de afgeschuindehoek van de kaarthouder. Duw de SIM-kaarthouderweer op zijn plaats. 15

Aan

de sl

ag

Page 16: Nokia E72 Userguide Nl

4. Leg de contactpunten van de batterij op één lijn metde aansluitpunten van het batterijvak en schuif debatterij in het vak.

5. Plaats de achtercover terug.

Een geheugenkaartplaatsenGebruik alleen compatibele microSD- en microSDHC-kaarten die door Nokia is goedgekeurd voor gebruik met

dit apparaat. Nokia maakt gebruik van goedgekeurdeindustriële normen voor geheugenkaarten, maarsommige merken zijn mogelijk niet geheel compatibelmet dit apparaat. Incompatibele kaarten kunnen de kaarten het apparaat beschadigen en gegevens op de kaartaantasten.Het is mogelijk dat er al een geheugenkaart in hetapparaat is geplaatst. Als dat niet het geval is, gaat u alsvolgt te werk:1. Plaats een compatibele geheugenkaart in de

desbetreffende sleuf. Zorg ervoor dat hetcontactgebied op de kaart naar boven en in de richtingvan de sleuf is gericht.

2. Schuif de kaart naar binnen. Uhoort een klik wanneer dekaart vastklikt.

De geheugenkaartverwijderen

Belangrijk: Verwijder de geheugenkaart niet op hetmoment dat er een bewerking wordt uitgevoerd waarbijde kaart wordt gebruikt. Hierdoor kunnen de kaart en hetapparaat beschadigd worden en kunnen gegevens op dekaart worden aangetast.

16

Aan

de sl

ag

Page 17: Nokia E72 Userguide Nl

1. Druk op de aan/uit-toets en selecteer Geheugenkaartverwdrn voordat u de geheugenkaart verwijdert. Alletoepassingen worden gesloten.

2. Wanneer Bij verwijderen geheugenkaart wordengeopende toepassingen gesloten. Tochverwijderen? wordt weergegeven, selecteert u Ja.

3. Verwijder geheugenkaart en druk op 'OK' wordtweergegeven.

4. Druk op de geheugenkaart om deze los te maken uitde sleuf.

5. Trek de geheugenkaart uit de kaartsleuf en sluit hetklepje van de sleuf. Selecteer OK als het apparaat isingeschakeld.

AntennelocatiesHet apparaat kan interne en externe antennes hebben.Vermijd onnodig contact met het gebied rond de antenneals de antenne aan het zenden of ontvangen is. Contactmet antennes kan de kwaliteit van de communicatienadelig beïnvloeden en kan tijdens gebruik leiden tot eenhoger stroomverbruik en tot een kortere levensduur vande batterij.

Het apparaat in- enuitschakelenHet apparaat inschakelen:1. Houd de aan/uit-toets ingedrukt.2. Als er naar een PIN-code of blokkeringscode

wordt gevraagd, voert u deze in en selecteertu OK. De vooraf ingestelde blokkeringscodeis 12345. Als u de code bent vergeten en hetapparaat is geblokkeerd, kunnen er extraservicekosten in rekening worden gebracht. Neemvoor meer informatie contact op met een Nokia Care-locatie of de leverancier van uw apparaat.

Als u het apparaat wilt uitschakelen, drukt u kort op deaan/uit-toets en selecteert u Uitschakelen!.

De batterij opladenDe batterij is in de fabriek gedeeltelijk opgeladen. Alswordt aangegeven dat het batterijniveau laag is, gaat uals volgt te werk:1. Sluit de lader aan op een stopcontact.2. Sluit de stekker van de lader aan op het apparaat.

17

Aan

de sl

ag

Page 18: Nokia E72 Userguide Nl

Als u een USB-lader gebruikt, sluit u de stekker van delader aan op de USB-connector.

3. Wanneer wordt aangegeven dat de batterij volledig isopgeladen, ontkoppelt u de oplader van het apparaaten haalt u deze uit het stopcontact.

U hoeft de batterij niet gedurende een bepaalde periodeop te laden en u kunt het apparaat gebruiken terwijl hetwordt opgeladen. Als de batterij volledig ontladen is, kanhet enkele minuten duren voordat de batterij-indicator ophet scherm wordt weergegeven en u weer met hetapparaat kunt bellen.Laden met de USB-gegevenskabelHet laden van de batterij gaat met de USB-gegevenskabellangzamer dan met de lader. Laden met de USB-gegevenskabel werkt mogelijk niet als u een USB-hubgebruikt. USB-hubs kunnen incompatibel zijn voor hetladen van een USB-apparaat.Als de USB-gegevenskabel aangesloten is, kunt u tegelijkmet het laden ook gegevens overdragen.1. Gebruik een compatibele USB-gegevenskabel om het

apparaat aan te sluiten op een compatibel USB-apparaat.Afhankelijk van het type apparaat dat u gebruikt voorhet laden, kan het enige tijd duren voor het laden vanstart gaat.

2. Als het apparaat ingeschakeld is, selecteert u een vande beschikbare USB-modi.

Toetsen en onderdelen

1 — Aan/uit-toets2 — Hoofdtelefoonaansluiting3 — Luistergedeelte4 — Optische Navi™-toets (bladertoets)5 — Selectietoets6 — Beltoets7 — Microfoon8 — Toetsenbord9 — Eindetoets10 — Selectietoets11 — Lichtsensor

18

Aan

de sl

ag

Page 19: Nokia E72 Userguide Nl

12 — Secundaire camera

1 — Functietoets2 — Shift-toets.3 — Sym-toets4 — Backspace-toets5 — Enter-toets6 — Control-toets

1 — MicroUSB-aansluiting2 — Geheugenkaartsleuf3 — Toets Volume omhoog4 — Spraaktoets5 — Toets Volume omlaag

Opmerking: Het oppervlak van dit apparaat bevatgeen nikkel in de gemetalliseerde delen. Het oppervlakvan dit apparaat bevat roestvrij staal.Bij langdurig gebruik zoals een actief videogesprek en eensnelle gegevensverbinding kan het apparaat warmaanvoelen. In de meeste gevallen is dit normaal. Als uvermoedt dat het apparaat niet naar behoren werkt,brengt u het dan naar het dichtstbijzijnde bevoegdeservicepunt.

HeadsetU kunt een compatibele headset of hoofdtelefoon bij uwapparaat gebruiken. Mogelijk moet u de kabelmodusselecteren.Voor handsfree telefoongesprekken gebruikt u eenheadset met een compatibele externe afstandsbedieningof de microfoon van het apparaat.

Waarschuwing: Wanneer u dehoofdtelefoon gebruikt, kan uw vermogen omgeluiden van buitenaf te horen negatief wordenbeïnvloed. Gebruik de hoofdtelefoon nietwanneer dit uw veiligheid in gevaar kanbrengen.

PolsbandRijg de polsband en trek deze vast.

19

Aan

de sl

ag

Page 20: Nokia E72 Userguide Nl

Tekst invoerenDe invoermethoden die in het apparaat beschikbaar zijn,kunnen verschillen, afhankelijk van de verschillendeverkoopmarkten.

Tekst schrijven met hettoetsenbordUw apparaat is uitgerust met een volledig toetsenbord.Schakelen tussen de verschillende hoofd- en kleineletters — Druk tweemaal op de Shift-toets als u wiltwisselen van de modus voor hoofdletters naar kleineletters. Als u in de modus voor kleine letters éénhoofdletter wilt invoeren, of andersom, drukt u op deShift-toets en op de toets van de gewenste letter.Cijfer of teken invoegen die boven op een toets staatafgedrukt — Houd de functietoets ingedrukt en drukvervolgens op de desbetreffende lettertoets, of drukalleen op de lettertoets en houd deze ingedrukt. Als uverscheidene speciale tekens na elkaar wilt invoegen,drukt u tweemaal snel op de functietoets en vervolgensdrukt u op de gewenste lettertoetsen. Als u terug wilt gaan

naar de normale modus, drukt u eenmaal op defunctietoets.Een speciaal teken invoegen dat niet op hettoetsenbord staat — Druk op de Sym-toets, selecteer en een teken.Een letter invoegen die niet op het toetsenbordstaat — U kunt verschillende soorten letters invoegen,zoals bijvoorbeeld letters met accenten. Als u bijvoorbeeldá wilt invoegen, drukt u op de Sym-toets en houdt u dezeingedrukt, en tegelijkertijd drukt u herhaaldelijk op deletter A, totdat het gewenste teken wordt weergegeven.De volgorde en beschikbaarheid van letters is afhankelijkvan de geselecteerde schrijftaal.Een smiley invoegen — Druk op de Sym-toets enselecteer een smiley. Smileys zijn alleen beschikbaar voorSMS- en MMS-berichten.

Tip: Als u een onlangs gebruikt speciaal teken wiltinvoeren, drukt u op de Sym-toets terwijl u de Ctrl-toets ingedrukt houdt en selecteer in het pop-upmenu het teken.

Tekst kopiëren en plakken1. Houd de Shift-toets ingedrukt en blader naar de tekst

die u wilt kopiëren om deze te markeren.2. Druk op Ctrl + C.3. Ga naar de plaats waar u de tekst wilt plakken en druk

op Ctrl + V.De schrijftaal wijzigen of de tekstvoorspellinginschakelen — Selecteer Opties > Invoeropties.

20

Aan

de sl

ag

Page 21: Nokia E72 Userguide Nl

Nokia-overdrachtInhoud van uw oude apparaatkopiërenMet de toepassing Overdracht kunt u inhoud, zoalstelefoonnummers, adressen, agenda-items enafbeeldingen van uw vorige compatibele Nokia-apparaatnaar uw nieuwe apparaat kopiëren.De eerste keerinhoud kopiëren1. Als u voor het eerst

gegevens uit hetandere apparaat naardit apparaat wiltoverbrengen,selecteert u Menu >Bed. paneel >Overdracht.

2. Koppel de tweeapparaten SelecteerDoorgaan als u metuw apparaat wiltzoeken naar andereapparaten metBluetooth. Selecteerhet apparaat waaruit u inhoud wilt overbrengen. Uwordt gevraagd een code in te voeren op uw apparaat.Voer een code in (1-16 cijfers) en selecteer OK. Voerdezelfde code ook in op het andere apparaat enselecteer OK. De apparaten zijn nu gekoppeld.

Als het apparaat niet beschikt over de toepassingOverdracht, stuurt uw nieuwe apparaat het in eenbericht. Open het bericht op het oude apparaat en volgde instructies op het scherm.

3. Selecteer op uw apparaat de inhoud die u vanaf hetandere apparaat wilt overbrengen.Wanneer de overdracht is gestart, kunt u dezeannuleren en later verder gaan.

De inhoud wordt overgedragen vanuit het geheugen vanhet andere apparaat naar de overeenkomstige locatie opuw apparaat. De tijd die nodig is voor de overdracht, isafhankelijk van de hoeveelheid gegevens.Welk type inhoud kan worden overgedragen, hangt af vanhet model van het apparaat waaruit u de inhoud wiltoverbrengen. Als het apparaat synchronisatieondersteunt, kunt u de gegevens tussen de apparaten ooksynchroniseren. Er wordt een bericht weergegeven als hetandere apparaat niet compatibel is.

Inhoud synchroniseren,ophalen of verzendenSelecteer Menu > Bed. paneel > Overdracht.Selecteer na de eerste bestandsoverdracht een van devolgende opties om een nieuwe overdracht te starten,afhankelijk van het model:

om de inhoud tussen uw apparaat en het andereapparaat te synchroniseren, als het andere apparaatsynchronisatie ondersteunt. De synchronisatie verloopt intwee richtingen. Als een item op het ene apparaat isverwijderd, wordt het ook op het andere verwijderd. U 21

Aan

de sl

ag

Page 22: Nokia E72 Userguide Nl

kunt verwijderde items niet terugzetten via eensynchronisatie.

om inhoud van het andere apparaat naar uw apparaatte halen. Bij het ophalen wordt inhoud van het andereapparaat naar uw apparaat gedownload. Mogelijk wordtaan u gevraagd of u de oorspronkelijke inhoud op hetandere apparaat wilt behouden of verwijderen,afhankelijk van het model van het apparaat.

om inhoud van uw apparaat naar het andere apparaatte verzendenAls een item niet kan worden verzonden, afhankelijk vanhet type van het andere apparaat, kunt u het itemtoevoegen aan de Nokia-map onder C:\Nokia of E:\Nokiain uw apparaat. Wanneer u de map selecteert waarnaarde items moeten worden overgebracht, worden de itemsin de bijbehorende map in het andere apparaatgesynchroniseerd, en omgekeerd.Een overdracht herhalen met een snelkoppelingNa een gegevensoverdracht kunt u een snelkoppeling metde instellingen voor de overdracht in de hoofdweergaveopslaan om dezelfde overdracht later te herhalen.Als u de snelkoppeling wilt bewerken, selecteert uOpties > Snelkoppellingsinstllngn. U kunt bijvoorbeeldde snelkoppeling een naam geven of deze naam wijzigen.Na elke overdracht wordt een overdrachtslogbestandweergegeven. U kunt het logbestand van de laatsteoverdracht bekijken door een snelkoppeling in dehoofdweergave te selecteren en Opties > Log bekijkente kiezen.

Omgaan met overdrachtsconflictenWanneer een item dat moet worden overgebracht opbeide apparaten is bewerkt, probeert het apparaat dewijzigingen automatisch samen te voegen. Als dit nietmogelijk is, ontstaat er een overdrachtconflict. Selecteer1 voor 1 controleren, Prioriteit deze telefoon ofPriorit. andere telefoon om het conflict op te lossen.

Nokia Ovi SuiteNokia Ovi Suite bestaat uit een reeks toepassingen die uop een compatibele pc kunt installeren. Ovi Suite plaatstalle beschikbare toepassingen in een startvenster en vanhieruit kunt u de toepassingen openen. Ovi Suite wordtmogelijk meegeleverd op een geheugenkaart, als deze bijuw apparaat geleverd is.U kunt Ovi Suite gebruiken om contacten, de agenda,taken en andere notities tussen uw apparaat en eencompatibele pc-toepassing te synchroniseren. U kunt OviSuite ook gebruiken om bookmarks over te brengentussen het apparaat en compatibele browsers en omafbeeldingen en videoclips over te brengen tussen hetapparaat en een compatibele pc.Let op de synchronisatie-instellingen.Gegevensverwijdering als onderdeel van het normalesynchronisatieproces wordt bepaald de instellingen diezijn geselecteerd.Om Ovi Suite te kunnen gebruiken, hebt u een pc nodigmet Microsoft XP (SP2 of later) of Windows Vista (SP1 oflater). De pc moet tevens compatibel zijn met een USB-kabel of Bluetooth-verbinding.22

Aan

de sl

ag

Page 23: Nokia E72 Userguide Nl

Ovi Suite is niet compatibel met Apple Macintosh-computers.Raadpleeg de ingebouwde Help of ga naarwww.nokia.com/support voor meer informatie over OviSuite.Nokia Ovi Suite installeren1. Controleer of de geheugenkaart in uw Nokia E72 is

geplaatst.2. Sluit de USB-kabel aan. Uw pc herkent het nieuwe

apparaat en installeert de benodigdestuurprogramma's. Dit kan enige minuten duren.

3. Selecteer Massaopslag als USB-verbindingsmodus opuw apparaat. Uw apparaat staat in de Windows-bestandsbrowser weergegeven als verwisselbareschijf.

4. Open het hoofdstation van de geheugenkaart met deWindows-bestandsbrowser en selecteer hetinstallatiebestand van Ovi Suite.

5. De installatie wordt gestart. Volg de instructies.Tip: Als u Ovi Suite wilt bijwerken of als erproblemen optreden bij de installatie van Ovi Suitevanaf de geheugenkaart, kunt u hetinstallatiebestand naar de pc kopiëren en deinstallatie vanaf de pc starten.

Ovi by Nokia Met Ovi by Nokia kunt u nieuwe plaatsen en diensten

ontdekken en in contact blijven met uw vrienden. U kuntonder andere het volgende doen:

• Spelletjes, toepassingen, video's en beltonen naar uwapparaat downloaden.

• De weg vinden naar allerlei locaties met de gratiswandel- en autonavigatie, reizen plannen en locatiesop een kaart bekijken

• Een gratis Ovi Mail-account instellen• Muziek ophalenBepaalde items kunt u gratis downloaden, voor anderemoet u mogelijk betalen.Welke diensten beschikbaar zijn hangt ook af van het landof de regio en bovendien worden niet alle talenondersteund.Om de Ovi-diensten van Nokia te kunnen gebruiken, gaatu naar www.ovi.com en registreert u uw eigen Nokia-account.Ga naar het ondersteuningsgedeelte op www.ovi.comvoor meer informatie.

Over Ovi Winkel Met Ovi Winkel kunt u mobiele spelletjes, toepassingen,

video's, foto's, thema's en beltonen downloaden naar hetapparaat. Sommige items zijn gratis; voor andere itemsmoet u via uw creditcard of telefoonrekening betalen. Debeschikbaarheid van betalingsmethoden is afhankelijkvan het land waarin u woont en uw serviceprovider. ViaOvi Winkel kunt u over inhoud beschikken die compatibelis met uw mobiele apparaat en die aan uw interesses enlocatie voldoet.

23

Aan

de sl

ag

Page 24: Nokia E72 Userguide Nl

Uw Nokia E72Op uw nieuwe Nokia Eseries staan nieuwe versies van detoepassingen Agenda, Contacten en E-mail, en ook hetstartscherm is helemaal nieuw.

Belangrijkste functiesUw nieuwe Nokia E72 helpt u bij het beheer van uwzakelijke en persoonlijke informatie. Enkele van debelangrijkste functies van dit toestel worden hier vermeld:

Onderweg e-mail lezen en beantwoorden.

Afspraken bijhouden en plannen met detoepassing Agenda.

Gegevens van zakenpartners en persoonlijkevrienden beheren met de toepassingContacten.

Verbinding maken met een draadloze LAN(WLAN) met behulp van de wizard WLAN.

Werken met documenten, spreadsheets enpresentaties in de toepassing Quickoffice.

Interessante locaties zoeken met de toepassingKaarten.

Wisselen tussen de persoonlijke en deprivémodus.

Het uiterlijk en de instellingen van hetstartscherm aanpassen met de toepassingModi.

Toegang krijgen tot het intranet van uw bedrijfmet de toepassing Intranet.

Contacten en agenda-items van uw oudetoestel verplaatsen naar uw Nokia E72 met detoepassing Overdracht.

Controleren of er updates voor toepassingenbeschikbaar zijn en deze naar het apparaatdownloaden met de toepassingSoftwareupdate.

Het apparaat of de geheugenkaart coderen,zodat anderen geen toegang tot belangrijkegegevens hebben.

24

Uw N

okia

E72

Page 25: Nokia E72 Userguide Nl

StartschermStartschermVanaf het startscherm hebt u direct toegang tot de meestgebruikte toepassing. Ook ziet u hier met één oogopslagof er gemiste oproepen of nieuwe berichten zijn.Wanneer u het pictogram ziet, bladert u naar rechts omtoegang te krijgen tot een lijst met beschikbare acties. Alsu de lijst wilt sluiten, bladert u naar links.Het startschermbestaat uit de volgendeelementen:1. Snelkoppelingen

voor toepassingen.Als u een toepassingwilt openen,selecteert u desnelkoppeling voorde toepassing.

2. Informatiegebied. Als u een item wilt bekijken datwordt weergegeven in het informatiegebied,selecteert u het item.

3. Meldingsgebied. Als u de meldingen wilt weergeven,bladert u naar een vak. Een vak is alleen zichtbaar alshet items bevat.

U kunt twee afzonderlijke startschermen definiëren voorverschillende doeleinden, bijvoorbeeld één scherm vooruw zakelijke e-mail en meldingen, en een ander schermvoor uw persoonlijke e-mail. Op deze manier hoeft ubuiten kantooruren uw zakelijke berichten niet tebekijken.

Selecteer als u wilt schakelen tussen de startschermen.Als u het uiterlijk van het startscherm wilt instellen en wiltdefiniëren welke items en snelkoppelingen erop staan,selecteert u Menu > Bed. paneel en Modi.

Werken in het startschermAls u contacten wilt zoeken vanaf het startscherm, typt ude eerste letters van de naam van het contact. Selecteerhet gewenste contact uit de lijst met suggesties. Dezefunctie is mogelijk niet beschikbaar in alle talen.Druk op de beltoets om het nummer te bellen.Als u het zoeken naar contacten wilt uitschakelen,selecteert u Opties > Contact zoeken uit.Als u wilt zien of er berichten zijn ontvangen, selecteert uhet berichtenvak in het meldingengebied. Als u eenbericht wilt lezen, selecteert u het gewenste bericht.Blader met de navigatietoets naar rechts als u anderetaken wilt weergeven.Als u gemiste oproepen wilt weergeven, selecteert u hetoproepenvak in het meldingengebied. Als u een oproepwilt beantwoorden, selecteert u een oproep en drukt u opde beltoets. Als u een SMS aan een beller wilt verzenden,selecteert u een oproep en selecteert u vervolgens Berichtverzenden in de lijst met beschikbare acties.Als u uw voicemail wilt beluisteren, selecteert u hetvoicemailvak in het meldingengebied. Selecteer hetgewenste voicemailvak en druk op de beltoets.

25

Uw N

okia

E72

Page 26: Nokia E72 Userguide Nl

SneltoetsenMet de Sneltoetsen hebt u snel toegang tot toepassingenen taken. Aan elke toets is een toepassing of een taaktoegekend. U kunt deze wijzigen door Menu > Bed.paneel > Instellingen en Algemeen > Persoonlijk >One Touch-ttsn te selecteren. Uw serviceprovider kantoepassingen aan bepaalde toetsen hebben toegewezen.In dat geval kunt u ze niet wijzigen.

1 — Home-toets2 — Contactentoets3 — Agendatoets4 — E-mailtoets

Home-toetsAls u naar het startscherm wilt, drukt u kort op de home-toets. Druk nogmaals kort op de home-toets om het menute openen.Als u een lijst van actieve toepassingen wilt zien, drukt ueen aantal seconden op de home-toets. Als de lijst isgeopend, drukt u kort op de home-toets om door de lijstte navigeren. Als u de geselecteerde toepassing wiltopenen, drukt u een aantal seconden op de home-toets,of u drukt op de navigatietoets. Als u de geselecteerdetoepassing wilt sluiten, drukt u op de backspace-toets.

Als toepassingen op de achtergrond worden uitgevoerd,vergt dit extra batterijcapaciteit en neemt degebruiksduur van de batterij af.

ContactentoetsAls u de toepassing Contacten wilt openen, drukt u kort opde contactentoets.Als u een nieuw contact wilt maken, drukt u een aantalseconden op de contactentoets.

AgendatoetsAls u de toepassing Agenda wilt openen, drukt u kort opde agendatoets.Als u een nieuwe afspraak wilt maken, drukt u een aantalseconden op de agendatoets.

E-mailtoetsAls u uw standaardmailbox wilt openen, drukt u kort opde e-mailtoets.Als u een nieuw e-mailbericht wilt maken, drukt u eenaantal seconden op de e-mailtoets.

Optical Navi-toetsAls u door webpagina's en kaarten wilt navigeren en doorlijsten wilt bladeren, laat u uw vinger over de Optical Navi-toets glijden (bladertoets).26

Uw N

okia

E72

Page 27: Nokia E72 Userguide Nl

Als u item voor item door een lijst wilt bladeren, laat u uwvinger langzaam over de bladertoets glijden. Als u in eenlijst door vele items tegelijk wilt bladeren of naar eenandere locatie op het display wilt gaan, laat u uw vingersnel over de bladertoets glijden.Foto's maken — Als u in de cameramodus automatischwilt scherpstellen, houdt u uw vinger op de bladertoets.Als u een foto wilt maken, drukt u op de bladertoets.

Instellingen Optical Navi-toets — Als u de Optical Navi-toets wilt activeren of deactiveren, of andere instellingenwilt wijzigen, selecteert u Menu > Bed. paneel >Instellingen en Algemeen > Persoonlijk > Opt. Navitoets.

Omdraaien omoproepen of alarmen tedempenWanneer u de sensors in uw apparaat hebt geactiveerd,kunt u signalen van inkomende oproepen dempen of hetalarm onderdrukken door het apparaat met de bovenkantnaar beneden te draaien.Als u de draaiopties wilt instellen, selecteert u Menu >Bed. paneel > Instellingen en Algemeen >Sensoren > Draaibediening.

AgendaInformatie over AgendaSelecteer Menu > Agenda.Met Agenda kunt u geplande gebeurtenissen en afsprakenmaken en weergeven, en overschakelen tussenverschillende agendaweergaven.In de maandweergave worden agenda-items gemarkeerdmet een driehoekje. Jaarlijks terugkerende items wordenook gemarkeerd met een uitroepteken. De items van degeselecteerde dag worden in een lijst weergegeven.U kunt agenda-items openen door een agendaweergaveen een agenda-item te selecteren.Als u het pictogram ziet, drukt u de navigatietoets naarrechts om een lijst met beschikbare acties weer te geven.U sluit de lijst door naar links te gaan.

Agenda-items makenSelecteer Menu > Agenda.U kunt de volgende typen agenda-items maken:• Afspraken herinneren u aan gebeurtenissen die

plaatsvinden op een specifieke datum en tijd.• Vergaderverzoeken zijn uitnodigingen die u kunt

verzenden naar de deelnemers. Voordat uvergaderverzoeken kunt maken, moet u eerst eencompatibele mailbox op het apparaat hebbeningesteld.

• Memo's zijn gerelateerd aan een hele dag, maar nietaan een specifiek tijdstip op de dag.

27

Uw N

okia

E72

Page 28: Nokia E72 Userguide Nl

• Jaarlijks terugkerende items herinneren u aanverjaardagen en andere speciale datums. Ze hebbenbetrekking op een bepaalde dag, maar niet op eenspecifieke tijd van de dag. Deze items worden ingesteldals jaarlijks terugkerende items.

• Taken hebben een einddatum, maar geen specifiektijdstip op de dag.

Als u een agenda-item wilt maken, selecteert u een datum,Opties > Nieuw item en het type item.Als u de prioriteit van afspraken wilt instellen, selecteertu Opties > Prioriteit.Als u wilt definiëren wat er tijdens het synchroniseren meteen item moet gebeuren, selecteert u Privé om het itemaf te schermen voor anderen als de agenda online staat,Openbaar om het item zichtbaar te maken voor anderen,of Geen om het item niet naar de computer te kopiëren.Als u het item wilt verzenden naar een compatibelapparaat, selecteert u Opties > Verzenden.Als u een vergaderverzoek wilt maken van een afspraak,selecteert u Opties > Deelnemers toevoegen.

Vergaderverzoeken makenSelecteer Menu > Agenda.Voordat u vergaderverzoeken kunt maken, moet u eersteen compatibele mailbox op het apparaat hebbeningesteld.U maakt als volgt een afspraak:1. Selecteer een dag en Opties > Nieuw item >

Vergaderverzoek om een afspraak voor eenvergadering te maken.

2. Voer de namen van de beoogde deelnemers in. Om denamen uit de lijst met contacten toe te voegen, voertu de eerste letters van de namen in en selecteert u uitde voorgestelde namen die overeenkomen. Als uoptionele deelnemers wilt toevoegen, selecteert uOpties > Optionele deelnrs toev..

3. Voer het onderwerp in.4. Voer de begin- en eindtijd en de datum in of selecteer

Gebeurt. hele dag.5. Voer de locatie in.6. Stel een waarschuwingssignaal voor het item in, als

dat nodig is.7. Stel voor een terugkerende afspraak een interval in en

voer de einddatum in.8. Voer een beschrijving in.Als u de prioriteit van het vergaderverzoek wilt instellen,selecteert u Opties > Prioriteit.Wanneer u het vergaderverzoek wilt verzenden, selecteertu Opties > Verzenden.

AgendaweergavenSelecteer Menu > Agenda.U kunt wisselen tussen de volgende agendaweergaven:• In de maandweergave staat de huidige maand met de

agenda-items van de geselecteerde dag in een lijst.• In de weekweergave staan de gebeurtenissen van de

geselecteerde week weergegeven in vakken van zevendagen.28

Uw N

okia

E72

Page 29: Nokia E72 Userguide Nl

• In de dagweergave staan de gebeurtenissen van degeselecteerde dag op basis van de begintijd ingedeeldin tijdvakken.

• In de takenlijst worden alle taken weergegeven.• In de agendaweergave staat een lijst met alle

gebeurtenissen op de geselecteerde dag.Als u een andere weergave wilt, selecteert u Opties >Weergave wijzigen en kiest u de gewenste weergave.

Tip: Als u de weekweergave wilt openen, selecteertu het weeknummer.

Als u de volgende of vorige dag wilt weergeven in demaand-, week-, dag- of agendaweergave, selecteert u degewenste dag.Als u de standaardweergave wilt wijzigen, selecteert uOpties > Instellingen > Standaardweergave.

ContactenInformatie over ContactenSelecteer Menu > Contacten.Met Contacten kunt u contactgegevens, zoalstelefoonnummers, thuisadressen of e-mailadressen vanuw contacten,- opslaan en bijwerken. U kunt eenpersoonlijke beltoon of een miniatuurafbeeldingtoevoegen aan een contact. U kunt ook contactgroepenmaken om met meerdere contacten tegelijk tecommuniceren en om contactgegevens uit te wisselenmet compatibele apparaten.

Als u het pictogram ziet, drukt u de navigatietoets naarrechts om een lijst met beschikbare acties weer te geven.U sluit de lijst door naar links te gaan.

Werken met contactenSelecteer Menu > Contacten.Als u een contact wilt maken, selecteert u Opties >Nieuw contact en voert u de details van de contact in.Als u contacten wilt kopiëren van de geheugenkaart,indien beschikbaar, selecteert u Opties > Reservekopiemaken > Geh.krt naar telefoon.Als u contacten wilt zoeken, typt u eerst de naam van hetcontact in het zoekveld.

Contactgroepen makenSelecteer Menu > Contacten.1. Als u een nieuwe contactgroep wilt maken, gaat u naar

de contacten die u aan de groep wilt toevoegen enselecteert u Opties > Markeringen aan/uit >Markeren.

2. Selecteer Opties > Groepen > Toevoegen aangroep > Nieuwe groep maken en geef een naam opvoor de groep.

Als u conferentiegesprekken met de groep wilt voeren viaeen conferentiedienst, moet u het volgende doen:• Nr. conferentiedienst — Het nummer voor

conferentiegesprekken invoeren.• Conferentiedienst-id — De conferentiedienst-id

invoeren.29

Uw N

okia

E72

Page 30: Nokia E72 Userguide Nl

• PIN confer.dienst — De conferentiedienst-pincodeinvoeren.

Als u een conferentiegesprek met de groep wilt voeren viade conferentiedienst, selecteert u eerst de groep, bladertu naar rechts en selecteert u vervolgens Conf.dienstbellen.

Contacten zoeken in eenexterne databaseAls u externe contacten wilt zoeken, selecteert u Opties >Instellingen > Contacten > Externe zoekserver. Umoet een externe server definiëren voordat u externecontacten kunt zoeken.Als u contacten wilt zoeken in een externe database,selecteert u Contacten > Opties > Extern zoeken. Voerde naam van de contact in waarnaar u wilt zoeken enselecteer Zoeken. Het apparaat brengt eengegevensverbinding tot stand met de externe database.Als u vanaf het startscherm contacten wilt zoeken, begintu op het startscherm tekens te typen en selecteert u dedatabase in de lijst met voorgestelde opties.Selecteer Opties > Instellingen > Contacten >Externe zoekserver om het externe contactenbestand tewijzigen. Deze instelling geldt ook voor de database diewordt gebruikt in de toepassingen Contacten en Agendaen op het startscherm, maar niet voor de database diewordt gebruikt voor e-mail.

Beltonen voor contactentoevoegenSelecteer Menu > Contacten.Als u een beltoon wilt toevoegen voor een contact,selecteert u de contact, Opties > Beltoon en een beltoon.De beltoon klinkt wanneer u door het contact wordtgebeld.Als u een beltoon wilt toevoegen voor een contactgroep,selecteert u de contactgroep, Opties > Groepen >Beltoon en een beltoon.Selecteer Standaard beltoon in de lijst met beltonen omde beltoon te verwijderen.

ContactinstellingenSelecteer Menu > Contacten.Als u de instellingen van de toepassing Contacten wiltwijzigen, selecteert u Opties > Instellingen >Contacten en maakt u een keuze uit de volgende opties:• Contacten weergeven — Contacten weergeven die

zijn opgeslagen in het apparaatgeheugen, op de SIM-kaart of beide.

• Std.geheug. voor opslaan — Selecteren waar ucontacten wilt opslaan.

• Naamweergave — De manier wijzigen waaropnamen van contacten worden weergegeven. Dezeinstelling is niet voor alle talen beschikbaar.

• Standaardcontactlijst — Selecteren welke lijst metcontacten wordt geopend wanneer u de toepassingContacten start. Deze instelling is alleen beschikbaarwanneer er meerdere lijsten met contacten zijn.

30

Uw N

okia

E72

Page 31: Nokia E72 Userguide Nl

• Externe zoekserver — De externe contactendatabasewijzigen. Deze optie is alleen beschikbaar als uwserviceprovider externe contactendatabasesondersteunt.

MultitaskingU kunt verschillende toepassingen tegelijk gebruiken. Alsu naar een andere actieve toepassing wilt, houdt u dehome-toets ingedrukt, gaat u naar de toepassing en druktu op de navigatietoets. Als u de geselecteerde toepassingwilt sluiten, drukt u op de backspace-toets.

Voorbeeld: Als u tijdens een actieve oproep uwagenda wilt controleren, drukt u op de home-toetsom naar het menu te gaan en opent u de toepassingAgenda. De oproep blijft op de achtergrond actief.

Voorbeeld: Als u een bericht invoert en naar eenwebsite wilt gaan, drukt u de home-toets in omnaar het menu te gaan en opent u een webbrowser.Selecteer een bookmark of voer het internetadreshandmatig in, en selecteer Ga naar. Als u terug wiltkeren naar uw bericht, houdt u de home-toetsingedrukt, gaat u naar het bericht en drukt u op denavigatietoets.

ZaklantaarnU kunt de flitser van de camera gebruiken als zaklantaarn.Houd in het startscherm de spatiebalk ingedrukt om dezaklantaarn in en uit te schakelen.Richt de zaklantaarn niet op ogen van mensen.

Oproepen tot stand brengenSpraakoproepen 1. In het startscherm voert u het telefoonnummer in,

inclusief netnummer. Als u een nummer wiltverwijderen, drukt u op de backspace-toets.Voor internationale oproepen drukt u op + (+ vervangtde internationale toegangscode). Vervolgens kiest uhet landnummer, het netnummer (eventueel zondervoorloopnul) en het abonneenummer.

2. Druk op de beltoets als u de oproep wilt activeren.3. Druk op de beëindigingstoets als u de oproep wilt

beëindigen (of de belpoging wilt annuleren).Met de end-toets wordt altijd een oproep beëindigd,ook als er nog een andere toepassing actief is.

Als u wilt bellen vanuit de lijst met contacten, selecteert uMenu > Contacten. Ga naar de gewenste naam of geefde eerste letters of tekens van de naam op in het zoekveld.Druk op de beltoets als u het contact wilt bellen. Als u voor 31

Opro

epen

tot s

tand

bre

ngen

Page 32: Nokia E72 Userguide Nl

een contactpersoon verschillende nummers hebtopgeslagen, selecteert u het gewenste nummer in de lijsten drukt u op de beltoets.

Opties tijdens eenoproepGebruik de volumetoets aan de zijkant van het apparaatals u tijdens een oproep het volume wilt regelen. U kuntook de bladertoets gebruiken. Selecteer eerst Dempen alsu het volume hebt ingesteld op Demp. oph..Selecteer Opties > MMS verzenden om een afbeeldingof videoclip in een multimediabericht naar de anderedeelnemer aan het gesprek te sturen (alleen in 3G-netwerken). U kunt het bericht bewerken en de ontvangerwijzigen voordat u het verzendt. Druk op de beltoets omhet bestand te verzenden naar een compatibel apparaat(netwerkdienst).Selecteer Opties > Standby als u een actieve oproep inde wacht wilt zetten terwijl u een andere binnenkomendeoproep beantwoordt. Selecteer Opties > Wisselen als uwilt schakelen tussen de actieve en de standby-oproep.Selecteer Opties > DTMF verzenden als u DTMF-toonreeksen wilt verzenden (bijvoorbeeld eenwachtwoord). Voer de DTMF-reeks in of zoek naar de reeksin Contacten. Als u een wachtteken (w) of een pauzeteken(p) wilt invoeren, drukt u herhaaldelijk op *. Selecteer OKom de toon te verzenden. U kunt DTMF-tonen toevoegenaan het telefoonnummer of de DTMF-velden in eencontactkaart.

Tip: Druk bij slechts één actieve oproep op debeltoets als u deze in de wachtstand wilt plaatsen.Druk nogmaals op de beltoets als u de oproep wiltactiveren.

Als u tijdens een actieve oproep het geluid van de telefoonnaar de luidspreker wilt voeren selecteert u Opties >Luidspreker inschakelen. Als u een compatibele headsetmet Bluetooth-verbinding hebt aangesloten, selecteert uOpties > Handsfree inschakelen om het geluid naar deheadset te voeren. Selecteer Opties > Telefooninschakelen als u weer wilt overschakelen naar detelefoon.Selecteer Opties > Vervangen als u een actieve oproepwilt beëindigen en deze wilt vervangen door dewachtende oproep te beantwoorden.Selecteer Opties > Alle oproep. beëindigen als umeerdere actieve oproepen hebt en u ze allemaal wiltbeëindigen.Veel van de opties die beschikbaar zijn tijdens eenspraakoproep, zijn netwerkdiensten.

Voicemail Selecteer Menu > Bed. paneel > Telefoon >Opr.mailbox.Wanneer u de toepassing Voicemail (netwerkdienst) voorhet eerst opent, wordt u gevraagd om het nummer vanuw voicemailbox in te voeren.U kunt uw voicemailbox bellen door naar Voicemailboxte navigeren en Opties > Voicemailbox bellen teselecteren.32

Opro

epen

tot s

tand

bre

ngen

Page 33: Nokia E72 Userguide Nl

U kunt uw videomailbox bellen door naar Videomailboxte navigeren en Opties > Videomailbox bellen teselecteren.Als u internetoproepen in uw apparaat hebtgeconfigureerd, en over een mailbox voorinternetoproepen beschikt, navigeert u naar de mailboxen selecteert u Opties > Mailb. internetopr. bellen omdeze te bellen.Als u vanaf het startscherm de mailbox wilt bellen, houdtu 1 ingedrukt of drukt u op 1 en vervolgens op de beltoets.Selecteer de mailbox waarnaar u wilt bellen.Als u het mailboxnummer wilt wijzigen, selecteert u demailbox en kiest u Opties > Nummer wijzigen.

Een oproepbeantwoorden ofweigerenDruk op de beltoets als u de oproep wilt beantwoorden.Selecteer Stil als u bij een inkomende oproep de beltoonwilt dempen.Druk op de eindetoets als u een oproep niet wiltbeantwoorden. Als u de functie Doorschakelen >Spraakoproepen > Indien bezet hebt ingeschakeld omoproepen door te schakelen, wordt een inkomendeoproep ook doorgeschakeld wanneer u deze weigert.Wanneer u Stil selecteert om de beltoon van deinkomende oproep te dempen, kunt u zonder de oproepte weigeren een tekstbericht verzenden waarin u de beller

laat weten waarom u de oproep niet kunt beantwoorden.Selecteer Opties > Bericht verzenden.Als u weigeren van oproepen met een tekstbericht wiltactiveren of deactiveren, selecteert u Menu > Bed.paneel > Instellingen en Telefoon > Oproep >Oproep weig. met bericht. Als u de inhoud van hetbericht dat naar de beller wordt gestuurd, wilt wijzigen,selecteert u Berichttekst.

Een conferentiegesprekvoeren1. Bel de eerste deelnemer.2. Selecteer Opties > Nieuwe oproep als u een andere

deelnemer wilt bellen. De eerste oproep wordt in dewachtstand geplaatst.

3. Als de nieuwe oproep wordt beantwoord, kunt u deeerste deelnemer in het conferentiegesprek opnemen.Hiervoor selecteert u Opties > Conferentie.Herhaal stap 2 en selecteer Opties > Conferentie >Toevgn aan conferentie als u een nieuwe persoonaan het gesprek wilt toevoegen.Conferentiegesprekken tussen maximaal zesdeelnemers (inclusief uzelf) worden ondersteund.Selecteer Opties > Conferentie > Privé als u eenprivé-gesprek wilt voeren met een van de deelnemers.Selecteer een deelnemer en selecteer Privé. Hetconferentiegesprek wordt in de wachtstand geplaatstop uw apparaat. De andere deelnemers kunnenondertussen met elkaar doorpraten. SelecteerOpties > Conferentie nadat u het privé-gesprek hebt

33

Opro

epen

tot s

tand

bre

ngen

Page 34: Nokia E72 Userguide Nl

beëindigd om terug te keren naar hetconferentiegesprek.Selecteer Opties > Conferentie > Deelnemerverwijderen, ga naar een deelnemer en selecteerVerwijdrn als u de verbinding met deze deelnemerwilt verbreken.

4. Druk op de end-toets als u het actieveconferentiegesprek wilt beëindigen.

Bellen met snelkeuzeSelecteer Menu > Bed. paneel > Instellingen enTelefoon > Oproep > Snelkeuze om de functie teactiveren.1. Selecteer Menu > Bed. paneel > Telefoon >

Snelkeuze als u een telefoonnummer wilt toewijzenaan een van de cijfertoetsen (2-9).

2. Ga naar de toets waaraan u het telefoonnummer wilttoewijzen en selecteer Opties > Toewijzen.1 is gereserveerd voor de voice- of videomailbox.

Als u een toegewezen nummer wilt bellen, drukt u in hetstartscherm op de toegewezen sneltoets en vervolgens opde beltoets.

Oproep in wachtstandU kunt een oproep beantwoorden terwijl u een andertelefoongesprek voert. Als u de wachtfunctie wiltinschakelen (netwerkdienst), selecteert u Menu > Bed.paneel > Instellingen en Telefoon > Oproep >Oproep in wachtrij.

Druk op de beltoets als u de oproep in de wachtrij wiltbeantwoorden. De eerste oproep wordt in de wachtstandgeplaatst.Selecteer Wisselen als u wilt schakelen tussen de tweeoproepen. Als u een inkomende oproep of een oproep inde wachtrij wilt doorverbinden met een actieve oproep enuw eigen verbinding met de oproepen wilt verbreken,selecteert u Opties > Doorverbinden. Druk op de end-toets als u de actieve oproep wilt beëindigen. SelecteerOpties > Alle oproep. beëindigen als u beide oproepenwilt beëindigen.

Oproepen omleidenSelecteer Menu > Bed. paneel > Instellingen enTelefoon > Doorschakelen.U kunt inkomende oproepen doorschakelen naar uwvoicemailbox of naar een ander telefoonnummer. Neemvoor meer informatie contact op met uw serviceprovider.Selecteer het type oproepen dat u wilt doorschakelen enmaak een keuze uit de volgende opties:• Alle spraakoproepen of Alle faxoproepen — Alle

inkomende spraak- en faxoproepen doorschakelen. Ukunt deze oproepen niet beantwoorden, alleendoorschakelen naar een ander nummer.

• Indien bezet — Inkomende oproepen doorschakelentijdens een actieve oproep.

• Als niet aangenomen — Inkomende oproependoorschakelen nadat uw apparaat een bepaalde tijd isovergegaan. Selecteer hoe lang het apparaat moetovergaan voordat de oproep wordt doorgeschakeld.34

Opro

epen

tot s

tand

bre

ngen

Page 35: Nokia E72 Userguide Nl

• Indien buiten bereik — Oproepen doorschakelen alshet apparaat is uitgeschakeld of geen netwerkbereikheeft.

• Indien niet beschikbaar — Oproepen doorschakelentijdens een actieve oproep, als de oproep niet wordtbeantwoord, als het apparaat is uitgeschakeld of als ergeen netwerkbereik is.

Als u oproepen wilt doorschakelen naar uw voicemailbox,selecteert u een type oproep, een optie voordoorschakelen en vervolgens Opties > Activeren >Naar voicemailbox.Als u oproepen wilt doorschakelen naar een andertelefoonnummer, selecteert u een type oproep, een optievoor doorschakelen en vervolgens Opties > Activeren >Naar ander nummer. Voer het nummer in of selecteerZoeken om een nummer op te halen dat is opgeslagen inContacten.Als u de huidige doorschakelstatus wilt bekijken, gaat unaar de optie doorschakelen en selecteert u Opties >Controleer status.Als u niet langer wilt dat oproepen wordendoorgeschakeld, navigeert u naar de optie doorschakelenen selecteert u Opties > Uitschakelen.

Oproepen blokkerenSelecteer Menu > Bed. paneel > Instellingen enTelefoon > Oproepen blokk.. Als u instellingen voorinternetoproepen hebt gedefinieerd, selecteert uInternetoproepen blokkeren.U kunt oproepen die met het apparaat worden gemaaktof ontvangen blokkeren (netwerkdienst). U hebt het

blokkeringswachtwoord van uw serviceprovider nodigom deze instellingen te wijzigen. Het blokkeren vanoproepen is van toepassing op alle typen oproepen.Selecteer een van de volgende instellingen voorblokkeringen van spraakoproepen:• Uitgaande oproepen — Spraakoproepen met het

apparaat voorkomen.• Inkomende oproepen — Inkomende oproepen

voorkomen.• Internationale oproepen — Oproepen blokkeren

naar het buitenland.• Inkomende oproepen bij roaming — Inkomende

oproepen blokkeren van buiten het thuisland.• Internationaal behalve naar eigen land

— Oproepen blokkeren naar het buitenland, maaroproepen naar het thuisland toestaan.

Als u de blokkeringsstatus van spraakoproepen wiltbekijken, selecteert u de blokkeringsoptie en Opties >Status controleren.Als u alle blokkeringen van spraakoproepen wiltdeactiveren, selecteert u een blokkeringsoptie enOpties > Alle blokk. uitschakelen.Als u het wachtwoord voor het blokkeren van spraak- enfaxoproepen wilt wijzigen, selecteert u Opties > Blokk.wachtwrd. wzgn. Voer de huidige code in, gevolgd doortweemaal de nieuwe code. Het blokkeringswachtwoordmoet uit vier cijfers bestaan. Neem voor meer informatiecontact op met uw serviceprovider.

35

Opro

epen

tot s

tand

bre

ngen

Page 36: Nokia E72 Userguide Nl

SpraakoproepenHet apparaat ondersteunt uitgebreide spraakopdrachten.Uitgebreide spraakopdrachten zijn niet afhankelijk van destem van de spreker. U hoeft dus niet op voorhandspraaklabels op te nemen. Het apparaat maakt eenspraaklabel voor de contactgegevens en vergelijkt deingesproken spraaklabel daarmee. De spraakherkenningin het apparaat past zich aan de stem van dehoofdgebruiker aan, zodat de spraakopdrachten beterworden herkend.Het spraaklabel voor een contactpersoon is de naam dievoor het contact wordt opgeslagen. Selecteer een contacten Opties > Spraaklabelgegevens als u hetsamengestelde spraaklabel wilt beluisteren. Ga naar eencontactdetail en selecteer Opties > Sprklabel afspelen.Bellen via een spraaklabel

Opmerking: Het gebruik van spraaklabels kanmoeilijkheden opleveren in een drukke omgeving oftijdens een noodgeval. Voorkom dus onder alleomstandigheden dat u uitsluitend van spraaklabelsafhankelijk bent.Wanneer u spraakgestuurd bellen gebruikt, wordt deluidspreker gebruikt. Houd het apparaat op een korteafstand van uw mond als u het spraaklabel inspreekt.1. Als u spraakgestuurde nummerkeuze wilt starten in

het startscherm, houdt u de rechterselectietoetsingedrukt. Als er een compatibele headset metheadsettoets is aangesloten, houdt u de headsettoetsingedrukt wanneer u spraakgestuurd bellen wiltstarten.

2. U hoort een korte toon en de tekst Spreek nu wordtweergegeven. Noem duidelijk de naam die u voor hetcontact hebt opgeslagen.

3. Het apparaat speelt een synthesizer-spraaklabel afvoor de herkende contact en geeft de naam en hetnummer weer. Als u die contact niet wilt bellen,selecteert u binnen 2,5 seconde een anderecontactpersoon in de lijst met overeenkomendecontactnamen. Als u de bewerking wilt annuleren,selecteert u Stoppen.

Als er meerdere nummers zijn opgeslagen voor een naam,selecteert het apparaat het standaardnummer, als dit isgedefinieerd. Anders selecteert het apparaat het eerstbeschikbare nummer op een contactkaart. U kunt de naamen het type telefoonnummer (bijvoorbeeld mobiel ofthuis) ook uitspreken.

Een video-oproepplaatsenWanneer u een video-oproep doet (netwerkdienst), ziet ueen video in real-time van uzelf en de ontvanger van deoproep. De ontvanger van de video-oproep krijgt het live-videobeeld of het videobeeld dat door de camera in uwapparaat wordt vastgelegd, te zien.U kunt alleen een video-oproep doen als u een USIM-kaartheeft en zich in het dekkingsgebied van een 3G-netwerkbevindt. Neem contact op met uw netwerkserviceprovidervoor beschikbaarheid van en abonnementen op video-oproepdiensten.

36

Opro

epen

tot s

tand

bre

ngen

Page 37: Nokia E72 Userguide Nl

Een video-oproep is alleen mogelijk tussen niet meer dantwee partijen. De video-oproep kan worden gedaan aaneen compatibele mobiele telefoon of een ISDN-client.Video-oproepen zijn niet mogelijk als een andere spraak-,video- of gegevensoproep actief is.

geeft aan dat u het versturen van video vanaf uwapparaat hebt geweigerd. Selecteer Menu > Bed.paneel > Instellingen en Telefoon > Oproep >Afbeeld. in video-oproep als u liever stilstaand beeldverstuurt.Ook al hebt u het verzenden van video tijdens een video-oproep geweigerd, dan worden toch kosten voor eenvideo-oproep in rekening gebracht. Raadpleeg uwserviceprovider voor tarieven.1. Als u een video-oproep wilt starten, voert u het

telefoonnummer in in de stand-by modus, of selecteertu Contacten en een contact.

2. Selecteer Opties > Bellen > Video-oproep.De tweede camera aan de voorzijde wordt standaardgebruikt voor video-oproepen. Het starten van eenvideo-oproep kan enige tijd duren. Wachten opvideoafbeelding wordt weergegeven. Als de oproepmislukt, bijvoorbeeld omdat video-oproepen nietworden ondersteund door het netwerk of omdat hetontvangende apparaat niet compatibel is, wordt ugevraagd of u een gewone oproep wilt plaatsen of eenSMS- of multimediabericht wilt verzenden.De video-oproep is actief wanneer u twee video-afbeeldingen ziet en het geluid hoort via deluidspreker. De ontvanger van de oproep kan deverzending van video ( ) weigeren. In dat geval hoortu alleen geluid en wordt er mogelijk een foto of eengrijze achtergrondafbeelding weergegeven.

3. Druk op de end-toets als u het videogesprek wiltbeëindigen.

Opties tijdens eenvideogesprekSelecteer Opties > Inschakelen of Uitschakelen en degewenste optie als u wilt schakelen tussen videobeeld enalleen geluid.Selecteer Opties > Hoofdcamera als u de hoofdcamerawilt gebruiken om een video te verzenden. SelecteerOpties > Tweede camera als u weer wilt overschakelennaar de tweede camera.Selecteer Opties > Snapshot verzenden als u eensnapshot wilt maken van de video die u wilt verzenden.Het verzenden van de video wordt onderbroken en desnapshot wordt aan de ontvanger getoond. De snapshotwordt niet opgeslagen. Druk op Annuleren om hetverzenden van de video te hervatten.Selecteer Opties > Zoomen als u wilt in- of uitzoomenop de afbeelding.Selecteer Opties > Handsfree inschakelen als u hetgeluid wilt doorsturen naar een compatibele headset metBluetooth-connectiviteit die op het apparaat isaangesloten. Selecteer Opties > Telefoon inschakelenals u het geluid weer via de luidspreker van het apparaatwilt horen.Selecteer Opties > Videovoorkeur als u devideokwaliteit wilt wijzigen. Normale kwaliteit staatvoor een framesnelheid van 10 fps. Gebruik Heldere 37

Opro

epen

tot s

tand

bre

ngen

Page 38: Nokia E72 Userguide Nl

details voor kleine, statische details. Gebruik Vloeiendafspelen voor bewegende beelden.Gebruik de volumetoets aan de zijkant van het apparaatals u het volume tijdens een videogesprek wilt regelen.

Een video-oproepbeantwoorden ofweigerenWanneer er een video-oproep binnenkomt, wordt weergegeven.Druk op de beltoets als u de video-oproep wiltbeantwoorden. Verzenden videobericht naar bellertoestaan? wordt weergegeven. Selecteer Ja als u wiltbeginnen met het verzenden van live videobeelden.Als u de video-oproep niet activeert, hoort u alleen maarhet geluid van de beller. In plaats van een videobeeldwordt een grijs scherm weergegeven. Als u in plaats vanhet grijze scherm een foto wilt weergeven die u met decamera van het apparaat hebt gemaakt, selecteert uMenu > Bed. paneel > Instellingen en Telefoon >Oproep > Afbeeld. in video-oproep.Druk op de end-toets als u het videogesprek wiltbeëindigen.

Video delenGebruik Video delen (netwerkdienst) als u tijdens eenspraakoproep live videobeelden of een videoclip van hetmobiele apparaat naar een ander compatibel mobielapparaat wilt verzenden.De luidspreker is actief wanneer u het delen van videoinschakelt. Als u de luidspreker niet wilt gebruiken voorde spraakoproep terwijl u video deelt, kunt u ook eencompatibele headset gebruiken.

Waarschuwing: Voortdurende blootstelling aan eenhoog geluidsvolume kan uw gehoor beschadigen. Luisternaar muziek op een gematigd geluidsvolume. Houd hetapparaat niet dicht bij uw oor wanneer de luidspreker ingebruik is.

Vereisten voor het delen vanvideoVoor het delen van video is een 3G-verbinding vereist.Neem contact op met uw serviceprovider voor meerinformatie over de dienst, de beschikbaarheid van het 3G-netwerk en de kosten die aan het gebruik van deze dienstzijn verbonden.Als u video wilt delen, moet u het volgende doen:• Controleer of het apparaat is ingesteld voor

verbindingen van persoon tot persoon.• Zorg ervoor dat u een actieve 3G-verbinding hebt en dat

u zich binnen het dekkingsgebied van het 3G-netwerkbevindt. Als u tijdens het delen van video hetdekkingsgebied van het 3G-netwerk verlaat, wordt het

38

Opro

epen

tot s

tand

bre

ngen

Page 39: Nokia E72 Userguide Nl

delen van video gestopt, maar blijft de spraakoproepactief.

• Zorg ervoor dat zowel de afzender als de ontvanger bijhet 3G-netwerk zijn geregistreerd. Als u iemanduitnodigt voor het delen van video, maar het apparaatvan de ontvanger zich niet in het dekkingsgebied vanhet 3G-netwerk bevindt, de optie voor het delen vanvideo niet is geïnstalleerd op diens apparaat of deverbindingen van persoon tot persoon niet zijningesteld, krijgt de ontvanger geen uitnodigingen. Ukrijgt een foutbericht waarin wordt aangegeven dat deontvanger de uitnodiging niet kan accepteren.

InstellingenU hebt instellingen voor verbindingen van persoon totpersoon en 3G-verbindingsinstellingen nodig om videodelen mogelijk te maken.Instellingen voor verbindingen van persoon totpersoonEen verbinding van persoon tot persoon wordt ook weleen SIP-verbinding (Session Initiation Protocol) genoemd.De SIP-profielinstellingen moeten in het apparaat wordengeconfigureerd voordat u video's kunt delen. Vraag deserviceprovider naar de SIP-profielinstellingen en sla dezeop in het apparaat. De serviceprovider stuurt u mogelijkde instellingen of geeft u een lijst met de benodigdeparameters.Een SIP-adres aan een contactkaart toevoegen:1. Selecteer > Contacten.2. Open de contactkaart (of begin een nieuwe kaart voor

die persoon).

3. Selecteer Opties > Detail toevoegen > Videodelen.

4. Voer het SIP-adres in met de indelinggebruikersnaam@domeinnaam (u mag een IP-adresgebruiken in plaats van een domeinnaam).Als u geen SIP-adres weet voor het contact, kunt u ookhet telefoonnummer van de ontvanger inclusief hetlandnummer gebruiken om videobeelden te delen(indien ondersteund door de serviceprovider).

3G-verbindingsinstellingenDe 3G-verbinding instellen:• Neem contact op met uw serviceprovider om een

overeenkomst op te stellen voor het gebruik van het3G-netwerk.

• Controleer of de verbindingsinstellingen voor het 3G-toegangspunt van het apparaat correct zijngeconfigureerd.

Live videobeelden envideoclips delenSelecteer Opties > Video delen tijdens een actievespraakoproep.1. Selecteer Live video als u tijdens de oproep live video's

wilt delen.Selecteer Videoclip en de gewenste videoclip als u eenvideoclip wilt delen.Mogelijk moet u de videoclip converteren naar eengeschikte indeling om deze te kunnen delen. Als ubericht ontvangt van uw apparaat dat de videoclipmoet worden geconverteerd, selecteert u OK. Uw

39

Opro

epen

tot s

tand

bre

ngen

Page 40: Nokia E72 Userguide Nl

apparaat moet over een video-editor beschikken omde conversie te kunnen uitvoeren.

2. Als er meerdere SIP-adressen of telefoonnummers vande ontvanger in de lijst me4t contacten zijnopgeslagen, inclusief de landcode, selecteert u hetgewenste adres of nummer. Als het SIP-adres oftelefoonnummer van de ontvanger niet beschikbaar is,voert u het adres of het nummer van de ontvangerinclusief landcode in en selecteert u OK om deuitnodiging te verzenden. De uitnodiging wordt dooruw apparaat naar het SIP-adres verzonden.Het delen begint automatisch wanneer de ontvangerde uitnodiging accepteert.Opties tijdens het delen van video's

Hiermee zoomt u in en uit op de video (alleenbeschikbaar voor de persoon die de beelden verzendt).

Hiermee past u de helderheid aan (alleenbeschikbaar voor de persoon die de beelden verzendt).

of Hiermee dempt u de microfoon of heft u dedemping op.

of Hiermee schakelt u de luidspreker in en uit. of Hiermee onderbreekt of hervat u het delen van

video. Hiermee schakelt u over naar de modus Volledig

scherm (alleen beschikbaar voor de ontvanger).3. Selecteer Stoppen als u de deelsessie wilt beëindigen.

Druk op de beëindigingtoets als u de video-oproep wiltbeëindigen. Wanneer u het gesprek beëindigt, wordtook het delen van de video beëindigd.

Als u de live video die u hebt gedeeld, wilt opslaan,selecteert u Ja wanneer u hierom wordt gevraagd. Hetapparaat geeft de geheugenlocatie van de opgeslagenvideo aan. Als u de voorgestelde geheugenlocatie wiltdefiniëren, selecteert u Menu > Bed. paneel >Instellingen en Verbinding > Video delen >Voork.geh. voor opslaan.Als u andere toepassingen gebruikt tijdens het delen vaneen videoclip, wordt de deelsessie onderbroken. SelecteerOpties > Doorgaan op het startscherm als u wiltterugkeren naar de weergave voor het delen van video'som verder te gaan met de deelsessie.

Een uitnodiging accepterenWanneer iemand u een uitnodiging voor het delen van eenvideo stuurt, wordt in het uitnodigingsbericht de naam ofhet SIP-adres van de afzender weergegeven. Als uwapparaat niet is ingesteld op de stille modus, gaat dit overals u een uitnodiging ontvangt.Als iemand u een uitnodiging om te delen stuurt en ubevindt zich niet binnen het bereik van een UMTS-netwerk,weet u niet dat u een uitnodiging hebt ontvangen.Wanneer u een uitnodiging ontvangt, kunt u de volgendeopties selecteren:• Ja — De uitnodiging accepteren en de sessie voor delen

activeren.• Nee — De uitnodiging weigeren. De afzender ontvangt

een bericht dat u de uitnodiging hebt geweigerd. Ukunt ook op de beëindigingstoets drukken om deuitnodiging te weigeren en de spraakoproep tebeëindigen.40

Opro

epen

tot s

tand

bre

ngen

Page 41: Nokia E72 Userguide Nl

Als u het geluid van de video op uw apparaat wilt dempen,selecteert u Opties > Dempen.Selecteer Opties > Oorspronkelijk volume om de videoaf te spelen op het oorspronkelijke volume. Dit is niet vaninvloed op de audioweergave van de andere deelnemeraan het telefoongesprek.Selecteer Stoppen als u de deelsessie wilt beëindigen.Druk op de beëindigingtoets als u de video-oproep wiltbeëindigen. Wanneer u het gesprek beëindigt, wordt ookhet delen van de video beëindigd.

LogboekIn het logboek wordt informatie bijgehouden over decommunicatiehistorie van het apparaat. Gemiste enontvangen oproepen worden alleen geregistreerd als hetnetwerk deze functies ondersteunt, het apparaat aanstaat en zich binnen het bereik van de netwerkdienstbevindt.

Recente oproepenSelecteer Menu > Logboek en Recente opr..U kunt gemiste, ontvangen en zelf gekozen oproepenbekijken door Gemiste opr., Ontvangen opr. of Gebeldenrs. te selecteren.

Tip: Druk op de beltoets om de lijst met zelf gekozennummers in het startscherm te openen.

Selecteer Opties en maak een keuze uit de volgendeopties:

• Opslaan in Contacten — De gemarkeerdetelefoonnummers uit een lijst met recente oproepenopslaan in uw contactenlijst.

• Lijst wissen — De geselecteerde lijst met recenteoproepen wissen.

• Verwijderen — Een gemarkeerde gebeurtenis in degeselecteerde lijst wissen.

• Instellingen — Selecteer Duur vermelding log en detijdsduur dat de communicatiegegevens in het logboekworden opgeslagen. Als u Geen logboek selecteert,worden geen gegevens in het logboek opgeslagen.

GespreksduurSelecteer Menu > Logboek.Selecteer Duur oproep om de geschatte duur weer tegeven van uw laatste gesprek en van gesprekken die uhebt gestart en ontvangen.

Packet-gegevensSelecteer Menu > Logboek.In sommige gevallen moet u voor uwgegevensverbindingen betalen op basis van dehoeveelheid verzonden en ontvangen gegevens. SelecteerPacket-ggvns > Alle verz. ggvns of Alle ontv. ggvns alsu de hoeveelheid gegevens wilt bekijken die is verzondenof ontvangen tijdens packet-gegevensverbindingen.Als u zowel de verzonden als ontvangen gegevens wiltwissen, selecteert u Opties > Tellers op nul. U hebt deblokkeringscode nodig om de gegevens te wissen.

41

Opro

epen

tot s

tand

bre

ngen

Page 42: Nokia E72 Userguide Nl

AllecommunicatiegebeurtenissencontrolerenSelecteer Menu > Logboek.Als u het algemene logboek wilt openen en allespraakoproepen, SMS-berichten of gegevens- en WirelessLAN-verbindingen wilt controleren die door het apparaatzijn geregistreerd, selecteert u het tabblad voor hetalgemeen logboek . Subgebeurtenissen, zoals eenSMS-bericht dat in delen wordt verzonden via een packet-gegevensverbinding, gelden als ééncommunicatiegebeurtenis. Verbindingen met uwmailbox, de multimediaberichtencentrale of webpagina'sworden weergegeven als packet-gegevensverbindingen.Als u wilt bekijken hoeveel gegevens er zijn overgebrachten hoe lang een bepaalde packet-gegevensverbinding

heeft geduurd, gaat u naar een inkomende of uitgaandegebeurtenis die wordt aangeduid met Pack. en selecteertu Opties > Weergeven.Als u een telefoonnummer uit het logboek naar hetklembord wilt kopiëren en het bijvoorbeeld in een SMS-bericht wilt plakken, selecteert u Opties > Nummergebruiken > Kopiëren.Als u het logboek wilt filteren, selecteert u Opties > Filteren een filter.Selecteer Opties > Instellingen > Duur vermeldinglog als u wilt instellen hoe lang vermeldingen in hetlogboek worden bewaard. Als u Geen logboek selecteert,worden de volledige inhoud van het logboek, het registermet recente oproepen en de leveringsrapporten vanberichten, permanent verwijderd.

BerichtenSelecteer Menu > Berichten.In Berichten (netwerkdienst) kunt u SMS-berichten, MMS-berichten, audioberichten en e-mailberichten verzendenen ontvangen. U kunt ook berichten van webdiensten,berichten van infodiensten en speciale berichten metgegevens ontvangen, plus dienstopdrachten verzenden.Voordat u berichten verzendt of ontvangt, moet umogelijk de volgende stappen uitvoeren:

• Een geldige SIM-kaart in het apparaat plaatsen encontroleren of het apparaat zich binnen het bereik vaneen netwerk bevindt.

• Controleren of het netwerk de berichtfunctiesondersteunt die u wilt gebruiken en of deze zijngeactiveerd op de SIM-kaart.

• Het internettoegangspunt definiëren in het apparaat.42

Beric

hten

Page 43: Nokia E72 Userguide Nl

• Instellingen voor de e-mailaccount definiëren in hetapparaat.

• De SMS-instellingen definiëren in het apparaat.• De MMS-instellingen definiëren in het apparaat.Mogelijk herkent het apparaat de aanbieder van de SIM-kaart en worden er automatisch enkeleberichtinstellingen geconfigureerd. Als dat niet het gevalis, moet u de instellingen mogelijk handmatig definiërenof contact opnemen met uw serviceprovider om deinstellingen te configureren.

BerichtenmappenSelecteer Menu > Berichten.Berichten en gegevens die via Bluetooth-verbindingenworden ontvangen, worden opgeslagen in de map Inbox.E-mailberichten worden opgeslagen in de map Mailbox.Berichten die u hebt opgesteld, kunnen wordenopgeslagen in de map Concepten. Berichten die nogmoeten worden verzonden, worden opgeslagen in de mapOutbox en berichten die al zijn verzonden, metuitzondering van Bluetooth-berichten, wordenopgeslagen in de map Verzonden.

Tip: Berichten worden in de map Outbox geplaatstals uw apparaat bijvoorbeeld geen netwerkbereikheeft.

Opmerking: Als het pictogram of de tekst Berichtverzonden op het beeldscherm van het apparaatverschijnt, betekent dit niet dat het bericht op de bedoeldebestemming is aangekomen.

Als u bij het netwerk een afleveringsrapport wiltaanvragen voor de tekstberichten en MMS-berichten die uhebt verzonden (netwerkdienst), selecteert u Opties >Instellingen > SMS > Rapport ontvangen ofMultimediabericht > Rapporten ontvangen. Derapporten worden opgeslagen in de map Rapporten.

Berichten indelenSelecteer Menu > Berichten en Mijn mappen.Als u een nieuwe map wilt maken om uw berichten teordenen, selecteert u Opties > Nieuwe map.Als u de naam van een map wilt wijzigen, selecteert uOpties > Naam map wijzigen. U kunt alleen de naamwijzigen van mappen die u zelf hebt gemaakt.Als u een bericht wilt verplaatsen naar een andere map,selecteert u het bericht, en kiest u Opties > Verplaatsennaar map, de map en OK.Selecteer Opties > Sorteren op als u berichten in eenspecifieke volgorde wilt sorteren.Selecteer het bericht en kies vervolgens Opties >Berichtgegevens als u de eigenschappen van een berichtwilt weergeven.

E-maildienstDe e-maildienst stuurt automatisch e-mailberichten vanafuw bestaande e-mailadres naar uw Nokia E72 .U kunt uw e-mail lezen, beantwoorden en sorteren terwijlu onderweg bent. De e-maildienst werkt met een aantal 43

Beric

hten

Page 44: Nokia E72 Userguide Nl

internet-e-mailproviders die vaak worden gebruikt voorpersoonlijke e-mail.Deze dienst moet worden ondersteund door uw netwerken is mogelijk niet beschikbaar in alle landen of regio's.Neem contact op met uw serviceprovider voor informatieover de beschikbaarheid van netwerkdiensten.E-mail op uw apparaat instellen1. Selecteer Menu > Email > Nw. mailb..2. Lees de informatie op het scherm en selecteer

Starten.3. Als u daarom wordt gevraagd, geeft u toestemming

dat het apparaat verbinding met internet maakt.4. Selecteer de e-mailprovider of het accounttype.5. Voer de vereiste accountgegevens in, zoals het e-

mailadres en het wachtwoord.De e-maildienst kan op uw apparaat draaien, zelfs als u aleen andere e-mailtoepassing geïnstalleerd hebt, zoalsMail for Exchange.

E-mailE-mailinstellingen definiërenMet de e-mailwizard, kunt u een zakelijke e-mailaccountinstellen, zoals Mail for Exchange en uw e-mailaccountvoor internet.Wanneer u een zakelijke e-mailaccount instelt, hebt umeestal de naam nodig van de server waaraan uw e-mailadres is gekoppeld. Neem voor details contact op metuw IT-afdeling.

1. Als u de wizard wilt openen, selecteert u in hetstartscherm E-mail instellen.

2. Voer uw e-mailadres en wachtwoord in. Als de wizarduw e-mailaccount niet automatisch kan instellen,moet u zelf het accounttype selecteren en de overigeaccountgegevens opgeven.

Als op het apparaat nog meer e-mailclients staan, wordendie ook aangeboden wanneer u de wizard voor e-mailopent.

E-mail verzendenSelecteer Menu > Berichten.1. Selecteer uw mailbox en vervolgens Opties > Nieuw

e-mailbericht.2. Ga naar het veld Aan en voer het e-mailadres van de

geadresseerde in. Als het e-mailadres van degeadresseerde voorkomt in Contacten, begint u methet invoeren van de naam van de geadresseerde enselecteert u vervolgens de vervanger uit de lijst metvoorgestelde opties. Als u meerdere geadresseerdentoevoegt, gebruikt u een ; om de e-mailadressn vanelkaar te scheiden. Gebruik het veld Cc om een kopienaar andere geadresseerden te verzenden, of het veldBcc om Bcc-ontvangers op te geven. Als het veld Bccniet wordt weergegeven, selecteert u Opties >Meer > BCC-veld weergeven.

3. Voer in het veld Onderwerp het onderwerp van het e-mailbericht in.

4. Schrijf uw bericht in het tekstgebied.5. Selecteer Opties en maak een keuze uit de volgende

opties:44

Beric

hten

Page 45: Nokia E72 Userguide Nl

• Bijlage toevoegen — Hiermee voegt u een bijlageaan het bericht toe.

• Prioriteit — Hiermee stelt u de prioriteit van hetbericht in.

• Vlag — Hiermee markeert u het bericht voor eenvervolgactie.

• Sjabloon invoegen — Hiermee voegt u tekstvanuit een sjabloon in.

• Ontvanger toevoegen — Hiermee voegt ugeadresseerden uit Contacten toe aan het bericht.

• Bewerkingsopties — Hiermee knipt, kopieert ofplakt u de geselecteerde tekst.

• Invoeropties — Activeer of deactiveertekstvoorspelling of selecteer de schrijftaal.

6. Selecteer Opties > Verzenden.De beschikbare opties kunnen verschillen.

Bijlagen toevoegenSelecteer Menu > Berichten.Als u een e-mailbericht wilt schrijven, selecteert u uwmailbox en kiest u vervolgens Opties > Nieuw e-mailbericht.Als u een bijlage aan een e-mail wilt toevoegen, selecteertu Opties > Bijlage toevoegen.Als u de geselecteerde bijlage wilt verwijderen, selecteertu Opties > Bijlage verwijderen.

E-mail lezenSelecteer Menu > Berichten.

Belangrijk: Wees voorzichtig met het openen vanberichten. Berichten kunnen schadelijke softwarebevatten of anderszins schadelijk zijn voor het apparaatof de pc.Als u een ontvangen e-mailbericht wilt lezen, selecteert ude mailbox en kiest u het bericht in de lijst.Als u een antwoord aan de afzender van het bericht wiltsturen, selecteert u Opties > Beantwoorden. Als u eenantwoord aan de afzender en aan alle anderegeadresseerden wilt sturen, selecteert u Opties > Allenbeantwoorden.Als u het bericht wilt doorsturen, selecteert u Opties >Doorsturen.

Bijlagen downloadenSelecteer Menu > Berichten en een mailbox.U kunt de bijlagen van de e-mail weergeven door naar hetbijlagenveld te gaan en Opties > Acties te selecteren. Alshet bericht één bijlage heeft, selecteert u Openen om debijlage te openen. Als het bericht meerdere bijlagen bevat,selecteert u Lijst weergeven om een lijst weer te gevenwaarin wordt aangegeven welke bijlagen zijngedownload en welke niet.Als u de geselecteerde bijlage of alle bijlagen uit de lijstnaar het apparaat wilt downloaden, selecteert u Opties >Acties > Downloaden of Alles downloaden. Debijlagen worden niet in het apparaat opgeslagen enworden verwijderd wanneer u het bericht verwijderd.

45

Beric

hten

Page 46: Nokia E72 Userguide Nl

Als u de geselecteerde bijlage of alle gedownloadebijlagen in het apparaat wilt opslaan, selecteert uOpties > Acties > Opslaan of Alles opslaan.Als u de geselecteerde, gedownloade bijlage wilt openen,selecteert u Opties > Acties > Openen.

Reageren op eenvergaderverzoekSelecteer Menu > Berichten en een mailbox.Selecteer een ontvangen vergaderverzoek, kies Opties enmaak een keuze uit de volgende opties:• Aanvaarden — Het vergaderverzoek accepteren.• Afwijzen — Het vergaderverzoek afwijzen.• Doorsturen — Het vergaderverzoek doorsturen naar

een andere geadresseerde.• Verw. uit agenda — Een geannuleerde vergadering

uit uw agenda verwijderen.

E-mailberichten zoekenSelecteer Menu > Berichten en een mailbox.Als u items wilt zoeken in de geadresseerden, deonderwerpen en de tekst van de e-mailberichten in demailbox, selecteert u Opties > Zoeken.Als u het zoeken wilt beëindigen, selecteert u Opties >Zoeken stoppen.Als u een nieuw zoekopdracht wilt beginnen, selecteert uOpties > Opnieuw zoeken.

E-mailberichten verwijderenSelecteer Menu > Berichten en een mailbox.Als u een e-mailbericht wilt verwijderen, selecteert u hetbericht en Opties > Acties > Verwijderen. Het berichtwordt in de map voor verwijderde items geplaatst (indienbeschikbaar). Als er geen map voor verwijderde itemsbeschikbaar is, wordt het bericht permanent verwijderd.Als u de map voor verwijderd items wilt legen, opent u demap en selecteert u Opties > Wis Verw. items.

Wisselen tussen e-mailmappenSelecteer Menu > Berichten en een mailbox.Als u een andere e-mailmap of mailbox wilt openen,selecteert u Inbox boven aan het scherm. Selecteer de e-mailmap of mailbox uit de lijst.

Verbinding met de mailboxverbrekenSelecteer Menu > Berichten en een mailbox.Als u de synchronisatie tussen het apparaat en de e-mailserver wilt annuleren en met uw e-mail wilt werkenzonder draadloze verbinding, selecteert u Opties >Verbinding verbreken. Als uw mailbox de optieVerbinding verbreken niet heeft, selecteert u Opties >Afsluiten om de verbinding met de mailbox te verbreken.

46

Beric

hten

Page 47: Nokia E72 Userguide Nl

Als u de synchronisatie weer wilt starten, selecteert uOpties > Verbinden.

Een afwezigheidsberichtinstellenSelecteer Menu > Email.Als u een afwezigheidsbericht wilt instellen, selecteert uuw mailbox en Opties > Instellingen > Postvak >Afwezigheid > Aan.Selecteer Afwezigheidsbericht om de tekst voor hetbericht in te voeren.

Algemene e-mailinstellingenSelecteer Menu > Email en Instell. > Algemeneinstellingen.Maak een keuze uit de volgende opties:• Indeling berichtenlijst — Hiermee stelt u in of er 1 of

2 regels moeten worden weergegeven van de e-mailberichten in de Inbox.

• Voorbeeld berichttekst — Een voorbeeld zien van deberichten in de Inbox wanneer u door de lijst metberichten bladert.

• Titelscheidingstekens — Als u de lijst van e-mailberichten uit wilt breiden en inklappen, selecteertu Aan.

• Meldingen downloaden — Hiermee stelt u in of u hetapparaat een melding wilt laten weergeven wanneerer een e-mailbijlage is gedownload.

• Waarschuwen verwijd. — Het apparaat instellenzodat een waarschuwing wordt weergegeven voordatu een e-mailbericht verwijdert.

• Startscherm — Definiëren hoe veel regels van de e-mail moeten worden weergegeven in hetinformatiegebied van het startscherm.

BerichtenlezerMet de Berichtenlezer kunt u SMS-berichten,multimediaberichten, audioberichten en e-mailberichtenbeluisteren.Houd in het startscherm de linkerselectietoets ingedrukttotdat de Berichtenlezer wordt geopend om nieuweberichten of e-mails te beluisteren.Als u een bericht uit de Inbox wilt beluisteren, bladert unaar het bericht en selecteert u Opties > Luisteren. Alsu een e-mailbericht uit de mailbox wilt beluisteren,bladert u naar het bericht en selecteert u Opties >Lezen. Druk op de eindetoets als u wilt stoppen metluisteren.Druk op de bladertoets als u het voorlezen wiltonderbreken of hervatten. Blader naar rechts om meteennaar het volgende bericht te gaan. Blader naar links als uhet huidige bericht of de huidige e-mail opnieuw wiltbeluisteren. Blader aan het begin van het bericht naar linksom meteen naar het vorige bericht te gaan.Als u het huidige bericht of de huidige e-mail gewoonzonder geluid wilt lezen, selecteert u Opties >Weergeven.

47

Beric

hten

Page 48: Nokia E72 Userguide Nl

SpraakSelecteer Menu > Bed. paneel > Telefoon > Spraak.Met Spraak kunt u de taal, de stem enspraakeigenschappen voor de berichtlezer instellen.Selecteer Taal om de taal voor de berichtlezer in te stellen.Selecteer Opties > Talen downloaden om meer talenvoor het apparaat te downloaden. Wanneer u een nieuwetaal downloadt, moet u minstens één stem voor die taaldownloaden.Selecteer Stem om de spreekstem in te stellen. De stemhangt af van de geselecteerde taal.Selecteer Snelheid om de spreeksnelheid in te stellen.Selecteer Volume om het volume van de stem in te stellen.Als u de gegevens van een stem wilt bekijken, opent u hetstemtabblad en selecteert u de stem en Opties >Spraakgegevens. Als u naar een stem wilt luisteren,selecteert u de stem en Opties > Spraak afspelen.Als u talen of stemmen wilt verwijderen, selecteert u hetitem en Opties > Verwijderen.

Tekst- enmultimediaberichtenSelecteer Menu > Berichten.Alleen apparaten met compatibele functies kunnenmultimediaberichten ontvangen en weergeven. Deweergave van een bericht kan verschillen afhankelijk vanhet ontvangende apparaat.

Een multimediabericht (MMS) kan tekst bevatten enobjecten zoals afbeeldingen, geluidclips of videoclips.Voordat u multimediaberichten kunt verzenden ofontvangen op uw apparaat, moet u de instellingen voormultimediaberichten definiëren. Het is mogelijk dat hetapparaat de serviceprovider van de SIM-kaart herkent enautomatisch de juiste instellingen voormultimediaberichten configureert. Als dat niet het gevalis, neemt u contact op met uw serviceprovider voor dejuiste instellingen, vraagt u de instellingen bij uwserviceprovider aan via een configuratiebericht ofgebruikt u de instellingenwizard.

Berichten schrijven enverzendenSelecteer Menu > Berichten.

Belangrijk: Wees voorzichtig met het openen vanberichten. Berichten kunnen schadelijke softwarebevatten of anderszins schadelijk zijn voor het apparaatof de pc.Voordat u een multimediabericht kunt maken of een e-mailbericht kunt schrijven, moet u de juisteverbindingsinstellingen hebben geconfigureerd.Het draadloze netwerk kan de omvang van MMS-berichtenbeperken. Als de omvang van de ingevoegde afbeeldingde limiet overschrijdt, kan de afbeelding door hetapparaat worden verkleind zodat deze via MMS kanworden verzonden.Informeer bij uw provider naar de maximale grootte vane-mailberichten. Als u probeert om een e-mailbericht teverzenden dat de toegestane grootte van de e-mailserver

48

Beric

hten

Page 49: Nokia E72 Userguide Nl

overschrijdt, blijft het bericht in de map Outbox staan enprobeert het apparaat geregeld om het opnieuw teverzenden. Voor het verzenden van e-mail is eengegevensverbinding vereist en bij herhaalde pogingen ome-mail te verzenden kunnen de kosten vangegevensoverdracht oplopen. In de map Outbox kunt ueen dergelijk bericht verwijderen of verplaatsen naar demap Concepten.1. Selecteer Nieuw bericht.2. Selecteer Bericht als u een SMS- of multimediabericht

(MMS) wilt verzenden. Selecteer Audiobericht als ueen multimediabericht met één geluidsclip wiltverzenden. Selecteer E-mail als u een e-mail wiltverzenden.

3. Druk in het veld Aan op de bladertoets als u ontvangersof groepen wilt selecteren uit de lijst met contacten ofvoer het telefoonnummer of e-mailadres van deontvanger in. U kunt ook het nummer of adreskopiëren en plakken via het Klembord.

4. Voer in het onderwerpveld het onderwerp van hetmultimedia- of e-mailbericht in. Selecteer Opties >Velden berichtheader als u velden wilt verbergen ofweergeven wanneer u een SMS- of multimediaberichtschrijft.

5. Schrijf het bericht in het berichtveld. SelecteerOpties > Inhoud invoegen > Tekst invoegen >Sjabloon of Notitie als u een sjabloon of een notitieaan een SMS- of multimediabericht wilt toevoegen. Alsu een sjabloon aan een e-mail wilt toevoegen,selecteert u Opties > Sjabloon invoegen.

6. Als u een mediabestand aan een multimediaberichtwilt toevoegen, selecteert u Opties > Inhoudinvoegen, het bestandstype of de bron en het

gewenste bestand. Als u een visitekaartje, dia, notitieof ander bestand aan het bericht wilt toevoegen,selecteert u Opties > Inhoud invoegen > Andereinvoegen.

7. Als u een foto wilt nemen of een video of geluidsclipwilt opnemen voor een multimediabericht, selecteertu Opties > Inhoud invoegen > Afbeeldinginvoegen > Nieuw, Videoclip invoegen > Nieuwof Geluidsclip invoegen > Nieuw.

8. Als u een smiley in een SMS- of multimediabericht wiltinvoegen, drukt u op de sym-toets en selecteert u eensmiley.

9. Als u een bijlage aan een e-mail wilt toevoegenselecteert u Opties > Bijlage toevoegen, hetgeheugen en het bestand. duidt op een e-mailbijlage.

10. Als u het bericht wilt verzenden, selecteert u Opties >Verzenden of drukt u op de beltoets.

De beschikbare opties kunnen verschillen.

Opmerking: Als het pictogram of de tekst Berichtverzonden op het beeldscherm van het apparaatverschijnt, betekent dit niet dat het bericht op de bedoeldebestemming is aangekomen.Het apparaat ondersteunt tekstberichten die langer zijndan de limiet voor één bericht. Langere berichten wordenverzonden als twee of meer berichten. Uw serviceproviderkan hiervoor de desbetreffende kosten in rekeningbrengen. Tekens met accenten, andere symbolen ensommige taalopties nemen meer ruimte in beslag,waardoor het aantal tekens dat in één bericht kan wordenverzonden, wordt beperkt. 49

Beric

hten

Page 50: Nokia E72 Userguide Nl

Mogelijk kunt u geen videoclips met de bestandsindelingMP4 verzenden of videoclips die groter zijn dan hetdraadloze netwerk in een multimediabericht toestaat.

SMS-berichten op de SIM-kaartSelecteer Menu > Berichten en Opties > SIM-berichten.SMS-berichten kunnen op uw SIM-kaart wordenopgeslagen. Voordat u de SIM-berichten kunt weergeven,moet u ze naar een map in het apparaat kopiëren. Nadatde berichten naar een map zijn gekopieerd, kunt u zeweergeven in de map of ze van de SIM-kaart verwijderen.1. Selecteer Opties > Markeringen aan/uit >

Markeren of Alle markeren om alle berichten temarkeren.

2. Selecteer Opties > Kopiëren.3. Selecteer een map en OK om met kopiëren te

beginnen.Als u SIM-kaartberichten wilt weergeven, opent u de mapwaarnaar u de berichten hebt gekopieerd en opent u eenbericht.

Multimediaberichtenontvangen en beantwoorden

Belangrijk: Wees voorzichtig met het openen vanberichten. Berichten kunnen schadelijke softwarebevatten of anderszins schadelijk zijn voor het apparaatof de pc.

Tip: Als u multimediaberichten ontvangt metobjecten die niet door uw apparaat wordenondersteund, kunt u deze niet openen. Probeerdeze objecten naar een ander apparaat teversturen, bijvoorbeeld een computer, en open zedaar.

1. Als u een multimediabericht wilt beantwoorden, opentu het bericht en selecteert u Opties >Beantwoorden.

2. Selecteer Afzender om de afzender te beantwoorden,Allen om iedereen te beantwoorden die in hetontvangen bericht is opgenomen, Via audioberichtom te antwoorden met een audiobericht of Via e-mailom te antwoorden met een e-mailbericht. De optie e-mailbericht is alleen beschikbaar als een mailbox isingesteld en als het bericht is verzonden vanaf een e-mailadres.

3. Voer de tekst van het bericht in en selecteer Opties >Verzenden.

Presentaties makenSelecteer Menu > Berichten.Het is niet mogelijk om multimediapresentaties te makenals MMS-aanmaakmodus is ingesteld op Beperkt. Als ude instelling wilt wijzigen, selecteert u Opties >Instellingen > Multimediabericht > MMS-aanmaakmodus > Vrij of Met begeleiding.1. Als u een presentatie wilt maken, selecteert u Nieuw

bericht > Bericht. Het berichttype wordt veranderdin een multimediabericht, gebaseerd op deingevoegde inhoud.50

Beric

hten

Page 51: Nokia E72 Userguide Nl

2. Voer in het veld Aan het nummer of e-mailadres van deontvanger in, of druk op de bladertoets om eenontvanger toe te voegen vanuit Contacten. Als umeerdere telefoonnummers of e-mailadresseninvoert, moet u deze door een puntkomma scheiden.

3. Selecteer Opties > Inhoud invoegen > Presentatieinvoegen en kies een presentatiesjabloon. Eensjabloon bepaalt welke multimediaobjecten u in depresentatie kunt opnemen en waar deze wordenweergegeven. Bovendien bevat een sjabloon deovergangseffecten tussen afbeeldingen en dia's.

4. Blader naar het tekstgebied en voer de tekst in.5. Als u afbeeldingen, geluid, videoclips of notities wilt

invoegen in uw presentatie, gaat u naar hetdesbetreffende objectgebied en selecteert u Opties >Invoegen.

6. Als u dia's wilt toevoegen, selecteert u Opties >Invoegen > Nieuwe dia.

Als u de achtergrondkleur van de presentatie enachtergrondafbeeldingen voor verschillende dia's wiltinstellen, selecteert u Opties >Achtergrondinstellingen.Als u overgangseffecten tussen afbeeldingen of dia's wiltplaatsen, selecteert u Opties > Effectinstellingen.Als u de presentatie wilt bekijken, selecteert u Opties >Voorbeeld. Multimediapresentaties kunnen alleenworden weergegeven op compatibele apparaten metondersteuning voor presentaties. De weergave kan perapparaat verschillen.

Presentaties weergevenAls u een presentatie wilt weergeven, kunt u dat in de mapInbox doen. Ga naar de presentatie en druk op denavigatietoets.Als u de presentatie wilt onderbreken, drukt u op een vanbeide selectietoetsen.Als u het afspelen van de presentatie wilt hervatten,selecteert u Opties > Doorgaan.Als de tekst of afbeeldingen te groot voor het scherm zijn,selecteert u Opties > Bladeren activeren. U kunt danschuiven om de hele presentatie te zien.Als u telefoonnummers en e-mailadressen in depresentatie wilt zoeken, selecteert u Opties > Zoeken. Ukunt deze nummers en adressen bijvoorbeeld gebruikenom te bellen, berichten te verzenden of bookmarks temaken.

Multimediabijlagenweergeven en opslaanAls u multimediaberichten als complete presentaties wiltweergeven, opent u het bericht en selecteert u Opties >Presentatie afspelen.

Tip: Als u een multimedia-object in eenmultimediabericht wilt weergeven of afspelen,selecteert u Afbeelding bekijken, Geluidsclipafspelen of Videoclip afspelen.

Als u de naam en grootte van een bijlage wilt weergeven,selecteert u het bericht en vervolgens Opties >Objecten. 51

Beric

hten

Page 52: Nokia E72 Userguide Nl

Om een multimedia-object op te slaan, selecteert uOpties > Objecten, het object en Opties > Opslaan.

Speciale berichttypenSelecteer Menu > Berichten.U kunt speciale berichten ontvangen die gegevensbevatten, zoals operatorlogo's, beltonen, bookmarks ofinstellingen voor internettoegang of e-mailaccounts.U kunt de inhoud van deze berichten opslaan doorOpties > Opslaan te selecteren.

DienstberichtenServiceberichten worden door serviceproviders naar uwapparaat gestuurd. Serviceberichten kunnen meldingenbevatten zoals nieuwskoppen, diensten of koppelingenwaarmee de inhoud van het bericht kan wordengedownload.Als u de instellingen voor dienstberichten wilt definiëren,selecteert u Opties > Instellingen > Dienstbericht.Als u de dienst of de berichtinhoud wilt downloaden,selecteert u Opties > Bericht downloaden.Als u informatie over de afzender wilt bekijken, hetwebadres, de vervaldatum en andere details van hetbericht alvorens het te downloaden, selecteert u Opties >Berichtgegevens.

Dienstopdrachten verzendenU kunt een bericht met een aanvraag voor een dienst (ookwel een USSD-opdracht genoemd) naar uwserviceprovider verzenden en daarmee activatie vanbepaalde netwerkdiensten aanvragen. Neem contact opmet uw serviceprovider voor de vereistedienstaanvraagtekst.Als u een dienstaanvraagbericht wilt verzenden, selecteertu Opties > Dienstopdrachten. Voer dedienstaanvraagtekst in en selecteer Opties >Verzenden.

InfodienstSelecteer Menu > Berichten en Opties > Infodienst.Met de netwerkinfodienst kunt u van serviceprovidersinformatie ontvangen over verschillende onderwerpen,zoals het weerbericht of filemeldingen in een bepaaldgebied. Neem contact op met uw serviceprovider voorbeschikbare onderwerpen en relevanteonderwerpnummers. Infodienstberichten kunnenworden ontvangen als het apparaat in de externe SIM-modus is. Het is mogelijk dat bij een GPRS-verbinding geenontvangst van infodiensten mogelijk is.Infodienstberichten kunnen niet met een UMTS-netwerk(3G) worden ontvangen.Als u infodienstberichten wilt ontvangen, moet u mogelijkde ontvangst van infodiensten inschakelen. SelecteerOpties > Instellingen > Ontvangst > Aan.Als u alle berichten over een bepaald onderwerp wiltweergeven, selecteert u het onderwerp.

52

Beric

hten

Page 53: Nokia E72 Userguide Nl

Als u berichten over een bepaald onderwerp wiltontvangen, selecteert u Opties > Abonnement.

Tip: U kunt onderwerpen instellen als belangrijkeonderwerpen. U ontvangt bericht op hetstartscherm als u een bericht ontvangt datbetrekking heeft op een actueel onderwerp.Selecteer een onderwerp en kies vervolgensOpties > Direct melden.

Als u onderwerpen wilt toevoegen, bewerken ofverwijderen, selecteert u Opties > Item.

BerichtinstellingenSelecteer Menu > Berichten en Opties > Instellingen.Open het betreffende berichttype en definieer alle veldendie zijn gemarkeerd met Te definiëren of met een roodsterretje.Mogelijk wordt in uw apparaat de SIM-kaartproviderherkend en worden de juiste instellingen voor SMS-berichten, multimediaberichten en GPRS automatischgeconfigureerd. Als dat niet het geval is, neemt u contactop met uw serviceprovider voor de juiste instellingen,vraagt u de instellingen bij uw serviceprovider aan via eenconfiguratiebericht of gebruikt u de Instelwizard.

Instellingen voor SMS-berichtenSelecteer Menu > Berichten en Opties >Instellingen > SMS.Maak een keuze uit de volgende opties:

• Berichtencentrales — Bekijk de beschikbareberichtcentrales voor uw apparaat of voeg een nieuwetoe.

• Berichtcentr. in gebruik — Selecteer eenberichtencentrale voor het verzenden van het bericht.

• Tekencodering — Selecteer Bep. ondersteuning alsu automatische tekenconversie naar een andercoderingssysteem wilt gebruiken, indien beschikbaar.

• Rapport ontvangen — Selecteer Ja als u wilt dat hetnetwerk u leveringsrapporten van ontvangenberichten toestuurt (netwerkdienst).

• Geldigheid bericht — Stel in hoe lang deberichtencentrale het bericht probeert te verzenden alsdit de eerste keer niet lukt (netwerkdienst). Als deontvanger niet kan worden bereikt binnen de gesteldeperiode, wordt het bericht uit de berichtencentraleverwijderd.

• Bericht verzonden als — Het bericht naar een andereindeling omzetten. Wijzig deze optie alleen als u zekerweet dat de berichtencentrale SMS-berichten kanconverteren naar deze andere indelingen. Neem voormeer informatie contact op met uw serviceprovider.

• Voorkeursverbinding — Selecteer deverbindingsmethode die uw voorkeur heeft bij hetverzenden van tekstberichten vanaf uw apparaat.

• Antw. via zelfde centrale — Selecteer of hetantwoordbericht moet worden verzonden viahetzelfde berichtencentralenummer (netwerkdienst).

Instellingen voormultimediaberichtenSelecteer Menu > Berichten en Opties >Instellingen > Multimediabericht.

53

Beric

hten

Page 54: Nokia E72 Userguide Nl

Maak een keuze uit de volgende opties:• Grootte afbeelding — Hiermee schaalt u

afbeeldingen in multimediaberichten.• MMS-aanmaakmodus — Selecteer Beperkt als u het

apparaat zodanig wilt instellen dat wordt voorkomendat inhoud wordt ingesloten in multimediaberichtendie mogelijk niet wordt ondersteund door het netwerkof het ontvangende apparaat. Als u waarschuwingenover de opname van dergelijke inhoud wilt ontvangen,selecteert u Met begeleiding. Als u eenmultimediabericht wilt opstellen zonder beperkingenvoor het type bijlage, selecteert u Vrij. Als u Beperktselecteert, is het niet mogelijk ommultimediapresentaties te maken.

• Toegangspunt in gebruik — Selecteer hetstandaardtoegangspunt dat u wilt gebruiken omverbinding te maken met demultimediaberichtencentrale. Het is mogelijk dat u hetstandaardtoegangspunt niet kunt wijzigen als ditvooraf is ingesteld door uw serviceprovider.

• Multimedia ophalen — Selecteren hoe u berichtenwilt ontvangen, indien beschikbaar. Selecteer Altijdautomatisch om multimediaberichten altijdautomatisch te ontvangen, Aut. bij eigen ntwrk ommelding te krijgen van een nieuw multimediaberichtdat u kunt ophalen uit de berichtencentrale(bijvoorbeeld als u onderweg bent in het buitenland enzich buiten het bereik van uw thuisnetwerk bevindt),Handmatig om handmatig multimediaberichten op tehalen uit de berichtencentrale of Uit om het ontvangenvan alle multimediaberichten te voorkomen.Automatisch ophalen wordt mogelijk niet in alle regio´s ondersteund.

• Anon. berichten toestaan — Berichten ontvangenvan onbekende afzenders.

• Advertenties ontvangen — Berichten ontvangen dieals advertenties zijn gedefinieerd.

• Rapporten ontvangen — Verzoek om aflevering enrapporten lezen van verzonden berichten(netwerkservice). Wellicht kunt u geenafleveringsrapport ontvangen voor eenmultimediabericht dat naar een e-mailadres isverzonden.

• Rapportverz. weigeren — Selecteer Ja om vanaf uwapparaat geen afleveringsrapporten te verzenden voorontvangen multimediaberichten.

• Geldigheid bericht — Stel in hoe lang deberichtencentrale het bericht moet proberen teverzenden (netwerkdienst). Als de ontvanger van hetbericht niet binnen de ingestelde periode wordtbereikt, wordt het bericht uit demultimediaberichtencentrale verwijderd. Maximaleduur is de maximumtijd die door het netwerk wordttoegestaan.

Het apparaat vereist netwerkondersteuning om aan tegeven dat een verzonden bericht is ontvangen of gelezen.Afhankelijk van het netwerk en andere omstandighedenis deze informatie mogelijk niet altijd betrouwbaar.

Instellingen voordienstberichtenSelecteer Menu > Berichten en Opties >Instellingen > Dienstbericht.

54

Beric

hten

Page 55: Nokia E72 Userguide Nl

Als u dienstberichten van uw serviceprovider wiltontvangen op het apparaat, selecteert uDienstberichten > Aan.Als u wilt instellen hoe u diensten en de inhoud vandienstberichten wilt downloaden, selecteert u Berichtendownloaden > Automatisch of Handmatig. Als uAutomatisch selecteert, kunt u alsnog gevraagd wordensommige downloads te bevestigen, omdat niet allediensten automatisch kunnen worden gedownload.

InfodienstinstellingenSelecteer Menu > Berichten en Opties >Instellingen > Infodienst.Als u infodienstberichten wilt ontvangen, selecteert uOntvangst > Aan.Als u wilt aangeven in welke talen u infodienstberichtenwilt ontvangen, selecteert u Taal.Als u nieuwe onderwerpen wilt weergeven in de lijst vaninfodienstberichtonderwerpen, selecteert uItemherkenning > Aan.

Overige instellingenSelecteer Menu > Berichten en Opties >Instellingen > Overige.Maak een keuze uit de volgende opties:• Verzonden ber. opslaan — Geef aan of u verzonden

berichten wilt opslaan in de map Verzonden.

• Aantal opgesl. berichten — Geef op hoeveelverzonden berichten u wilt opslaan. Wanneer de limietwordt bereikt, wordt het oudste bericht verwijderd.

• Gebruikt geheugen — Geef aan waar berichtenmoeten worden opgeslagen. U kunt berichten alleen opde geheugenkaart opslaan als er een is geïnstalleerd.

• Mappenweergave — Selecteer of u mapgegevens opéén of twee regels wilt zien.

Office CommunicatorinstellenMet de toepassing Office Communicator kunt u met uwcollega's communiceren en zien of zij beschikbaar zijn.1. Selecteer in het startscherm de snelkoppeling voor de

installatie van Office Communicator.2. Hier kunt u de instellingen definiëren.Als u de toepassing later wilt openen, selecteert u hetpictogram van Office Communicator in het startscherm.Sommige diensten zijn mogelijk niet in alle landenbeschikbaar en zijn mogelijk uitsluitend beschikbaar inbepaalde talen. De beschikbare diensten kunnen pernetwerk verschillen. Neem voor meer informatie contactop met uw netwerkprovider.Het gebruik van de dienst of het downloaden van inhoudkan gepaard gaan met de overdracht van grotehoeveelheden gegevens, wat kan leiden tot navenantekosten voor dataverkeer.

55

Beric

hten

Page 56: Nokia E72 Userguide Nl

ConnectiviteitU hebt bij uw apparaat meerdere mogelijkheden omverbinding te maken met internet of met een anderecompatibel apparaat of pc.

Gegevensverbindingenen toegangspuntenHet apparaat ondersteunt packet-gegevensverbindingen(netwerkdienst), zoals GPRS in het GSM-netwerk. Wanneeru het apparaat gebruikt in GSM- en UMTS-netwerken,kunnen meer gegevensverbindingen tegelijk actief zijn enkunnen toegangspunten een gegevensverbinding delen.In het UMTS-netwerk blijven gegevensverbindingen actiefgedurende spraakoproepen.U kunt ook een WLAN-verbinding gebruiken. In één WLANkan slechts één verbinding tegelijk actief zijn, maarverschillende toepassingen kunnen hetzelfdeinternettoegangspunt gebruiken.Voor een gegevensverbinding hebt u een toegangspuntnodig. U kunt verschillende soorten toegangspuntendefiniëren, zoals:• MMS-toegangspunten, voor het verzenden en

ontvangen van multimediaberichten;• Internettoegangspunten, voor het verzenden en

ontvangen van e-mail en om verbinding te maken metinternet.

Vraag uw serviceprovider welk type toegangspunt u nodighebt voor de dienst die u wilt gebruiken. Neem contact opmet uw serviceprovider voor meer informatie over debeschikbaarheid van en abonnementen op diensten voorpacket-gegevensverbindingen.

NetwerkinstellingenHet apparaat kan automatisch schakelen tussen GSM- en3G-netwerken. Het GSM-netwerk wordt in de stand-bymodus aangegeven met . Het 3G-netwerk wordtaangegeven met .Selecteer Menu > Bed. paneel > Instellingen enTelefoon > Netwerk en maak een keuze uit de volgendeopties:• Netwerkmodus — Selecteer welk netwerk u wilt

gebruiken. Als u Dual mode selecteert, wordt het GSM-of 3G-netwerk automatisch geselecteerd op basis vande netwerkparameters en de roaming-overeenkomsten tussen de serviceproviders. Neemcontact op met uw netwerkprovider voor de details enkosten van roaming. Deze optie wordt alleenweergegeven als deze wordt ondersteund door deserviceprovider.Een roaming-overeenkomst is een overeenkomsttussen meerdere serviceproviders die gebruikers vanverschillende netwerken in staat stelt om gebruik temaken van de diensten van andere serviceproviders.56

Conn

ectiv

iteit

Page 57: Nokia E72 Userguide Nl

• Operatorselectie — Selecteer Automatisch als u wiltdat het apparaat een beschikbaar netwerk zoekt enselecteert of Handmatig als u handmatig een netwerkwilt selecteren. Als de verbinding met het handmatiggeselecteerde netwerk verloren gaat, hoort u eenfouttoon en wordt u gevraagd opnieuw een netwerk teselecteren. Het geselecteerde netwerk moet eenroaming-overeenkomst met uw eigen mobielenetwerk hebben gesloten.

• Weergave info dienst — Stel het apparaat zodanig indat wordt aangegeven wanneer het apparaat gebruikmaakt van een mobiel netwerk op basis van de MCN-technologie (Micro Cellular Network) en om deontvangst van relevante informatie te activeren.

Draadloze LAN Uw apparaat kan draadloze LAN's (WLAN's) detecteren enhiermee verbinding maken. U kunt het apparaat metbehulp van een WLAN aansluiten op internet encompatibele apparaten met WLAN-ondersteuning.

WLANUw apparaat kan draadloze LAN's (WLAN) opsporen en erverbinding mee maken. U kunt het apparaat met behulpvan een WLAN aansluiten op internet en compatibeleapparaten met WLAN-ondersteuning.Als u een WLAN-verbinding wilt gebruiken, hebt u hetvolgende nodig:• WLAN moet beschikbaar zijn op uw locatie.

• Uw apparaat moet verbinding hebben met het WLAN.Bij sommige beveiligde WLAN's hebt u eentoegangssleutel van de serviceprovider nodig omverbinding te maken.

• Er moet een internettoegangspunt zijn gemaakt voorhet WLAN. Gebruik het toegangspunt voortoepassingen die verbinding met internet moetenhebben.

Er wordt een WLAN-verbinding tot stand gebracht als ueen gegevensverbinding maakt met eeninternettoegangspunt voor een WLAN. De actieve WLAN-verbinding wordt verbroken als u de gegevensverbindingverbreekt.U kunt een WLAN gebruiken tijdens een gesprek ofwanneer pakketgegevens actief zijn. U kunt met maximaaléén WLAN-toegangspunt tegelijkertijd verbindinghebben, maar verschillende toepassingen kunnenhetzelfde toegangspunt gebruiken.Als functies gebruik maken van een WLAN of als dergelijkefuncties op de achtergrond mogen worden uitgevoerdterwijl u andere functies gebruikt, vergt dit extrabatterijcapaciteit en neemt de gebruiksduur van debatterij af.Het apparaat ondersteunt de volgende WLAN-functies:• IEEE 802.11b/g standaard• Frequentie van 2,4 GHz• Verificatiemethoden WEP, WPA/WPA2 en 802.1x. Deze

functies worden alleen gebruikt als ze wordenondersteund door het netwerk.

Belangrijk: Schakel altijd één van de beschikbareencryptiemethoden in om de beveiliging van uw

57

Conn

ectiv

iteit

Page 58: Nokia E72 Userguide Nl

draadloze LAN-verbinding te vergroten. Het gebruik vanencryptie verkleint het risico van onbevoegde toegang totuw gegevens.Als het offline profiel is ingesteld voor het apparaat, kuntu nog steeds een WLAN gebruiken, indien beschikbaar.Zorg ervoor dat u voldoet aan de veiligheidseisen wanneeru een WLAN-verbinding tot stand brengt en gebruikt.

Tip: Als u het unieke MAC-adres (Media AccessControl) voor het apparaat wilt controleren, typt u*#62209526# in het startscherm.

Opmerking: In sommige landen kan het gebruik vanWLAN beperkt zijn. In Frankrijk mogen WLAN'sbijvoorbeeld alleen binnenshuis worden gebruikt. Neemvoor meer informatie contact op met de plaatselijkeautoriteiten.

WLAN-verbindingenAls u WLAN-verbinding (draadloos LAN) wilt gebruiken,moet u een internettoegangspunt voor WLAN maken.Gebruik het toegangspunt voor toepassingen dieverbinding met internet moeten hebben.Er wordt een WLAN-verbinding tot stand gebracht als ueen gegevensverbinding maakt met eeninternettoegangspunt voor een WLAN. De actieve WLAN-verbinding wordt verbroken als u de gegevensverbindingverbreekt.U kunt een WLAN gebruiken tijdens een gesprek ofwanneer pakketgegevens actief zijn. U kunt met maximaaléén WLAN-toegangspunt tegelijkertijd verbindinghebben, maar verschillende toepassingen kunnenhetzelfde internettoegangspunt gebruiken.

Als het offline profiel is ingesteld voor het apparaat, kuntnog steeds een WLAN gebruiken (indien beschikbaar).Zorg ervoor dat u voldoet aan de veiligheidseisen wanneeru een WLAN-verbinding tot stand brengt en gebruikt.

Tip: Als u het unieke MAC-adres (Media AccessControl) voor het apparaat wilt controleren, typt u*#62209526# in het startscherm.

WLAN-wizardSelecteer Menu > Bed. paneel > Connect. > WLAN-wiz..De WLAN-wizard helpt u verbinding maken met eendraadloos LAN (WLAN) en uw WLAN-verbindingenbeheren.Als WLAN's worden gedetecteerd, en u wilt eeninternettoegangspunt (IAP) creëren voor een verbindingen de webbrowser starten met dit IAP, selecteert u deverbinding en Browsen starten.Als u een beveiligd WLAN selecteert, wordt u verzocht hetbetreffende wachtwoord in te voeren. Als u verbindingmaakt met een verborgen netwerk, moet u de juistenetwerknaam (service set identifier, SSID) invoeren.Als de webbrowser reeds werkt met de huidige actieveWLAN-verbinding, en u wilt terugkeren naar dewebbrowser, selecteert u Doorgaan met browsen. Als ude actieve verbinding wilt beëindigen, selecteert u deverbinding en WLAN-verb. verbrkn.

58

Conn

ectiv

iteit

Page 59: Nokia E72 Userguide Nl

WLAN-internettoegangspuntenSelecteer Menu > Bed. paneel > Connect. > WLAN-wiz. en Opties.Selecteer een van de volgende opties:• WLAN-netwrkn filteren — Filter WLAN's uit de lijst

met gevonden netwerken. De volgende keer dat detoepassing WLAN's zoekt, worden de geselecteerdenetwerken niet weergegeven.

• Details — Hiermee kunt u de details bekijken van eennetwerk dat in de lijst wordt weergegeven. Als u eenactieve verbinding selecteert, worden deverbindingsgegevens weergegeven.

BedieningsmodiEen WLAN heeft twee bedieningsmodi: infrastructuur enadhoc.In de infrastructuurmodus zijn twee soortencommunicatie mogelijk: draadloze apparaten zijn metelkaar verbonden via een WLAN-toegangspunt ofdraadloze apparaten zijn op een LAN aangesloten via eenWLAN-toegangspunt.In de ad-hocmodus kunnen apparaten onderlingrechtstreeks gegevens verzenden en ontvangen.

WLAN-instellingenSelecteer Menu > Bed. paneel > Instellingen enVerbinding > Wireless LAN.

Als u wilt dat er een indicator wordt weergegeven als ereen draadloos LAN-netwerk (WLAN) beschikbaar is op uwhuidige locatie, selecteert u Beschkbrhd WLAN tonen >Ja.Als u het tijdsinterval wilt selecteren voor het zoeken naarbeschikbare WLAN-netwerken en voor het bijwerken vande indicator, selecteert u Zoeken naar netwerken. Dezeinstelling is alleen beschikbaar als u Beschkbrhd WLANtonen > Ja selecteert.U kunt het apparaat zodanig instellen dat auotomatischde internetcapaciteit van het geselecteerde WLAN wordtgetest, dat telkens om toestemming wordt gevraagd ofdat de connectiviteitstest nooit wordt uitgevoerd doorInternetverbindingstest > Automat. uitvoeren, Altijdvragen of Nooit uitvoeren te selecteren. Als u Automat.uitvoeren selecteert of het uitvoeren van de test toestaatals het apparaat hierom vraagt, wordt het toegangspuntopgeslagen op internetbestemmingen als de uitvoeringvan de connectiviteitstest is geslaagd.Als u het unieke MAC-adres (Media Access Control) voor hetapparaat wilt controleren, typt u *#62209526# in hetstartscherm. Het MAC-adres verschijnt dan in beeld.

ActievegegevensverbindingenSelecteer Menu > Bed. paneel > Connect. >Verb.beheer.Selecteer Act. gegevensverbindingen.In de weergave Actieve gegevensverbindingen kunt u degeopende gegevensverbindingen bekijken:

59

Conn

ectiv

iteit

Page 60: Nokia E72 Userguide Nl

packet-gegevensverbindingen draadloze LAN-verbindingen (WLAN)

Opmerking: De uiteindelijke rekening van deserviceprovider voor oproepen en diensten kan variëren,afhankelijk van de netwerkfuncties, afrondingen,belastingen, enzovoort.Selecteer Opties > Verbinding verbreken als u eenverbinding wilt verbreken. Selecteer Opties > Alleverbind. verbreken als u alle actieve verbindingen wiltverbreken.Selecteer Opties > Gegevens als u de details van eenverbinding wilt bekijken.

SynchronisatieSelecteer Menu > Bed. paneel > Telefoon > Sync.Met Synchronisatie kunt u notities, agenda-items, SMS- enMMS-berichten, browserbookmarks of contactensynchroniseren met verschillende compatibeletoepassingen op een compatibele computer of opinternet.U kunt de synchronisatie-instellingen ontvangen in eenspeciaal bericht van de serviceprovider.Een synchronisatieprofiel bevat de noodzakelijkeinstellingen voor synchronisatie.Wanneer u de toepassing Synchronisatie opent, wordt hetstandaardsynchronisatieprofiel of eerder gebruiktsychronisatieprofiel weergegeven. Als u het profiel wiltwijzigen, gaat u naar een synchronisatie-item en

selecteert u Markeren als u het in het profiel wiltopnemen of Mrk. ophffn als u het eruit wilt laten.Om de synchronisatieprofielen te beheren, selecteert uOpties en de gewenste optie.Selecteer Opties > Synchroniseren om gegevens tesynchroniseren. Selecteer Annuleren om desynchronisatie tussentijds af te breken.

Bluetooth-verbinding

Bluetooth-connectiviteitVia Bluetooth kunt u een draadloze verbinding tot standbrengen met andere compatibele apparaten, zoalsmobiele telefoons, computers, headsets en carkits.Via de verbinding kunt u afbeeldingen, video- engeluidsclips en notities verzenden, bestanden vanaf eencompatibele pc kopiëren en afbeeldingen op eencompatibele printer afdrukken.Aangezien apparaten met draadloze Bluetooth-technologie communiceren via radiogolven, hoeft er geen'direct zicht' te bestaan tussen de apparaten. De tweeapparaten mogen maximaal 10 meter van elkaar zijnverwijderd, hoewel de verbinding wel hinder kanondervinden van obstakels, zoals muren of andereelektronische apparaten.Dit apparaat voldoet aan Bluetooth-specificatie 2.0 + EDRmet ondersteuning voor de volgende profielen:geavanceerde audiodistributie, A/V-afstandsbediening,elementaire beeldbewerking, elementaire afdrukfuncties,

60

Conn

ectiv

iteit

Page 61: Nokia E72 Userguide Nl

inbelverbinding, bestandsoverdracht, algemene toegang,handsfree, headset, Human Interface-apparaat,plaatsbepaling, object push, toegang telefoonboek, SIM-toegang, seriële poort, videodistributie. Gebruikuitsluitend de door Nokia goedgekeurde toebehoren voordit model als u verzekerd wilt zijn van compatibiliteit metandere Bluetooth-apparatuur. Informeer bij defabrikanten van andere apparatuur naar decompatibiliteit met dit apparaat.Als functies gebruikmaken van Bluetooth-technologie,vergt dit extra batterijcapaciteit en neemt de levensduurvan de batterij af.Als het apparaat is vergrendeld, zijn alleen verbindingenmet geautoriseerde apparaten mogelijk.

InstellingenSelecteer Menu > Bed. paneel > Connect. >Bluetooth.Wanneer u de toepassing voor het eerst opent, wordt ugevraagd een naam voor uw apparaat op te geven. U kuntdeze naam later wijzigen.Selecteer een van de volgende opties:• Bluetooth — Hiermee schakelt u de Bluetooth-

verbinding in of uit. • Waarneemb. telefoon — Als u wilt dat uw apparaat

wordt gevonden door andere apparaten met draadlozeBluetooth-technologie, selecteert u Waarneembaar.Als u een tijdsperiode wilt instellen waarna dezichtbaarheid wordt gewijzigd van waarneembaar inverborgen, selecteert u Periode opgeven. Als u uwapparaat wilt verbergen voor andere toestellen,selecteert u Verborgen.

• Naam van mijn telefoon — Wijzig de naam die wordtgetoond aan andere apparaten met draadlozeBluetooth-technologie.

• Externe SIM-modus — Een ander apparaatinschakelen of uitschakelen, zoals een compatibelcarkitaccessoire, om de SIM-kaart in uw apparaat tegebruiken voor het verbinden met het netwerk.

BeveiligingstipsSelecteer Menu > Bed. paneel > Connect. >Bluetooth.Wanneer u geen Bluetooth-verbinding gebruikt en u wiltbepalen wie uw apparaat kan vinden en er verbinding meekan maken, selecteert u Bluetooth > Uit of Waarneemb.telefoon > Verborgen.Als u het apparaat tegen schadelijke software wiltbeschermen, kunt u het apparaat het beste in de modus'verborgen' bedienen. Sta geen verbindingen metBluetooth-apparaten toe van bronnen die u nietvertrouwt. Het is ook mogelijk de Bluetooth-functie uit teschakelen. Dit heeft geen invloed op andere functies vanhet apparaat.Koppel uw apparaat niet met een onbekend apparaat enaccepteer ook geen verbindingsverzoeken van eenonbekend apparaat. Zodoende beschermt u uw apparaatregen schadelijke inhoud.

61

Conn

ectiv

iteit

Page 62: Nokia E72 Userguide Nl

Gegevens verzenden via eenBluetooth-verbindingEr kunnen diverse Bluetooth-verbindingen tegelijk actiefzijn. Als u bijvoorbeeld bent verbonden met eencompatibele headset, kunt u tegelijkertijd ook bestandenoverdragen naar een ander compatibel apparaat.1. Open de toepassing waarin het item dat u wilt

verzenden, is opgeslagen.2. Blader naar een item en selecteer Opties >

Verzenden > Via Bluetooth.Alle apparaten die binnen bereik zijn en Bluetooth-technologie gebruiken, worden weergegeven. Devolgende apparaatpictogrammen worden gebruikt:

Computer Telefoon Audio- of videoapparaat Ander apparaat

Als u het zoeken wilt onderbreken, selecteert uAnnuleren.

3. Selecteer het apparaat waarmee u verbinding wiltmaken.

4. Als het andere apparaat moet worden gekoppeldvoordat er gegevens kunnen worden overgedragen,hoort u een geluid en wordt u gevraagd eentoegangscode op te geven. Op beide apparaten moetdezelfde toegangscode worden opgegeven.Wanneer de verbinding tot stand is gebracht, wordtGegevens worden verzonden weergegeven.

Apparaten koppelenAls u een apparaat wilt koppelen aan compatibeleapparaten en de gekoppelde apparaten wilt bekijken,schuift u naar rechts in de hoofdweergave van Bluetooth-connectiviteit.Stel voordat u de koppeling uitvoert uw wachtwoord in (1tot 16 cijfers) en spreek met de eigenaar van het andereapparaat af hetzelfde wachtwoord te gebruiken. Bijapparaten zonder gebruikersinterface wordt hetwachtwoord gebruikt dat in de fabriek is ingesteld. Hetwachtwoord is voor eenmalig gebruik.1. Selecteer Opties > Nw gekoppeld apparaat als u het

apparaat wilt koppelen aan een ander apparaat.Apparaten die zich binnen het bereik bevinden,worden weergegeven.

2. Selecteer het apparaat en voer het wachtwoord in. Ophet andere apparaat moet hetzelfde wachtwoordworden ingevoerd.

3. Sommige audiotoebehoren maken na koppelingautomatisch verbinding met het apparaat. Ga andersnaar het toebehoren en selecteer Opties > Verb. metaudioapparaat.

Gekoppelde apparaten zijn te herkennen aan het symbool in de lijst met apparaten.

Als u gekoppelde apparaten wilt instellen alsgeautoriseerd of niet-geautoriseerd, gaat u naar hetapparaat en maakt u een keuze uit de volgende opties:• Geautoriseerd — Uw apparaat en het geautoriseerde

apparaat kunnen zonder uw medeweten verbindingmaken. U hoeft de verbinding niet afzonderlijk teaccepteren of autoriseren. Gebruik deze optie voor uw62

Conn

ectiv

iteit

Page 63: Nokia E72 Userguide Nl

eigen apparaten, zoals uw compatibele hoofdtelefoonof pc of voor apparaten van mensen die u vertrouwt. geeft geautoriseerde apparaten aan in de weergavevoor gekoppelde apparaten.

• Niet geautoriseerd — Verbindingsverzoeken van ditapparaat moeten altijd afzonderlijk wordengeaccepteerd.

Ga naar het apparaat en selecteer Opties > Verwijderenals u een koppeling wilt annuleren.Selecteer Opties > Alle verwijderen als u allekoppelingen wilt annuleren.

Gegevens ontvangen metbehulp van Bluetooth-connectiviteitWanneer u gegevens ontvangt via een Bluetooth-verbinding, klinkt er een geluidssignaal en wordt ugevraagd of u het bericht wilt accepteren. Als u het berichtaccepteert, wordt weergegeven en wordt het item inde map Inbox van Berichten geplaatst. Berichten die zijnontvangen via een Bluetooth-verbinding, wordenaangeduid met .

Tip: Als er wordt gemeld dat het geheugen vol iswanneer u probeert gegevens te ontvangen via eenBluetooth-verbinding, moet u de geheugenkaartinstellen als het geheugen waar de gegevensworden opgeslagen.

Apparaten blokkerenSelecteer Menu > Bed. paneel > Connect. >Bluetooth.Als u een apparaat wilt blokkeren zodat het geenBluetooth-verbinding met uw apparaat tot stand kanbrengen, opent u het tabblad Gekoppelde apparaten.Blader naar een apparaat dat u wilt blokkeren en selecteerOpties > Blokkeren.Als u de blokkering van een apparaat wilt opheffen, opentu het tabblad Geblokkrde. apparaten, bladert u naar hetapparaat en selecteert u Opties > Verwijderen.Als u de blokkering van alle geblokkeerde apparaten wiltopheffen, selecteert u Opties > Alle verwijderen.Als u een koppelingsverzoek van een ander apparaatweigert, wordt u gevraagd of u alle toekomstigeverbindingsverzoeken van dit apparaat wilt blokkeren. Alsu deze vraag accepteert, wordt het externe apparaattoegevoegd aan de lijst met geblokkeerde apparaten.

Externe SIM-modusVoordat de externe SIM-modus kan worden geactiveerd,moeten de twee apparaten worden gekoppeld, waarbij dekoppeling op het andere apparaat wordt gestart. Gebruikvoor de koppeling een 16-cijferig wachtwoord en geef hetandere apparaat de benodigde autorisatie.Als u de externe SIM-modus wilt gebruiken met eencompatibele carkit, activeert u Bluetooth-connectiviteiten schakelt u het gebruik van de externe SIM-modus in.Activeer de externe SIM-modus vanaf het andere apparaat. 63

Conn

ectiv

iteit

Page 64: Nokia E72 Userguide Nl

Wanneer de externe SIM-modus is ingeschakeld op hetapparaat, wordt Externe SIM-modus weergegeven in destand-by modus. De verbinding met het draadlozenetwerk wordt uitgeschakeld, zoals wordt aangegevenmet in de aanduiding voor de signaalsterkte, en u kuntgeen SIM-kaartdiensten of -functies gebruiken die eenmobiel netwerk vereisen.Als het draadloze apparaat in de externe SIM-modus staat,kunt u alleen via een compatibele en aangeslotenuitbreiding, zoals een carkit, gesprekken voeren ofontvangen. U kunt in deze modus geen nummers kiezenmet uw draadloze apparaat, behalve de alarmnummersdie in het apparaat zijn geprogrammeerd. Als u wilt bellenmet uw apparaat, moet u de externe SIM-modus verlaten.Als het apparaat is vergrendeld, moet u debeveiligingscode invoeren om het te ontgrendelen.Druk op de aan/uit-toets en selecteer Externe SIM sluitenals u de externe SIM-modus wilt afsluiten.

GegevenskabelKoppel de USB-gegevenskabel tijdens de overdracht vangegevens niet los, om te voorkomen dat er gegevensverloren gaan.Gegevens overdragen tussen het apparaat eneen pc1. Plaats een geheugenkaart in het apparaat en sluit het

apparaat via de USB-gegevenskabel aan op eencompatibele pc.

2. Als u wordt gevraagd welke modus u wilt gebruiken,selecteert u Massaopslag. In deze modus kunt u het

apparaat zien als een verwijderbare vaste schijf in uwcomputer.

3. Beëindig de verbinding vanaf de computer(bijvoorbeeld via de wizard Loskoppelen of Hardwareuitwerpen in Microsoft Windows) om beschadigingvan de geheugenkaart te voorkomen.

Als u Nokia Ovi Suite wilt gebruiken voorgegevensoverdracht, installeert u eerst Nokia Ovi Suite opde pc, en vervolgens sluit u de gegevenskabel aan enselecteert u PC Suite.Als u muziek op het apparaat wilt synchroniseren metNokia Ovi Player, installeert u eerst Nokia Ovi Player op depc, en vervolgens sluit u de gegevenskabel aan enselecteert u Mediaoverdracht.Als u de USB-modus die u gewoonlijk met dezegegevenskabel gebruikt, wilt wijzigen, selecteert uMenu > Bed. paneel > Connect. > USB en USB-verbindingsmodus en kiest u de gewenste optie.Als u wilt dat er om de modus wordt gevraagd, telkenswanneer u de gegevenskabel op het apparaat aansluit,selecteert u Menu > Bed. paneel > Connect. > USB enVragen bij verbinding > Ja.

Pc-verbindingenU kunt uw mobiele apparaat gebruiken met een keur aancompatibele toepassingen voor pc-verbindingen engegevenscommunicatie. Zo kunt u met Nokia Ovi Suitebestanden en afbeeldingen van uw apparaat naar eencompatibele computer overbrengen.

64

Conn

ectiv

iteit

Page 65: Nokia E72 Userguide Nl

Als u Ovi Suite met de USB-verbindingsmodus wiltgebruiken, selecteert u PC Suite.Zie het ondersteuningsgedeelte van www.ovi.com voormeer informatie over Ovi Suite.

Informatie over heteigen netwerkUw apparaat is compatibel met UPnP (Universal Plug andPlay) en gecertificeerd door DLNA (Digital Living NetworkAlliance).. U kunt een apparaat voor een draadloos LAN-toegangspunt of -router (WLAN) gebruiken om eenthuisnetwerk te maken. Vervolgens sluit u compatibele envoor WLAN geschikte UPnP-apparaten aan op het netwerk.Compatibele apparaten zijn bijvoorbeeld uw mobieleapparaat, een compatibele pc, een geluidssysteem, een tvof een compatibele draadloze multimediaontvanger dieop een geluidssysteem of een tv is aangesloten.U kunt mediabestanden die zijn opgeslagen op uwmobiele apparaat, via het thuisnetwerk delen ensynchroniseren met andere compatibele UPnP-apparatendie door DLNA zijn gecertificeerd. Als u de functionaliteitvan het thuisnetwerk wilt activeren en de instellingen wiltbeheren, drukt u op Menu > Toepassngn > Eigenmedia. U kunt ook de toepassing Eigen media gebruikenom mediabestanden van apparaten in het thuisnetwerkweer te geven en af te spelen op uw apparaat of op anderecompatibele apparaten, zoals een pc, geluidssysteem oftelevisie.

Als u de mediabestanden wilt weergeven op een anderapparaat in het thuisnetwerk, selecteert u in Foto'sbijvoorbeeld een bestand, Opties > Tonen via eigennetwerk en vervolgens het apparaat.Als u de WLAN-functie van uw apparaat in eenthuisnetwerk wilt gebruiken, moet u een werkendedraadloze thuisnetwerkverbinding hebben en moetenandere voor UPnP geschikte apparaten verbinding hebbenmet hetzelfde thuisnetwerk.Nadat u het thuisnetwerk hebt ingesteld, kunt u thuis uwfoto's en videoclips delen met vrienden en familie. U kuntuw media ook vanaf een compatibele eigen server opslaanop een mediaserver. U kunt muziek die in uw apparaat isopgeslagen, afspelen met een door DLNA gecertificeerdestereoset en de afspeellijsten en het volume rechtstreeksvanaf uw apparaat beheren. U kunt ook foto's die met decamera van uw apparaat zijn gemaakt, op eencompatibele tv weergeven en via WLAN beheren met hetapparaat.In het thuisnetwerk worden de beveiligingsinstellingenvan de draadloze netwerkverbinding (WLAN) gebruikt.Gebruik de thuisnetwerkvoorziening in een WLAN-infrastructuurnetwerk met een WLAN-toegangspunt eningeschakelde versleuteling.Het apparaat wordt alleen met het thuisnetwerkverbonden als u een verbindingsverzoek van een andercompatibel apparaat accepteert of als u de optie selecteertvoor het weergeven, afspelen of kopiëren vanmediabestanden op uw apparaat of naar andereapparaten zoekt.

65

Conn

ectiv

iteit

Page 66: Nokia E72 Userguide Nl

InternetMet de webbrowser kunt u HTML-webpagina's (HyperTextMarkup Language) op internet weergeven zoals dezeoorspronkelijk zijn ontworpen. U kunt ook bladeren doorwebpagina's die specifiek zijn ontworpen voor mobieleapparaten en XHTML (eXtensible HyperText MarkupLanguage) of WML (Wireless Markup Language) gebruiken.Als u wilt browsen op het web, moet op uw apparaat eeninternettoegangspunt zijn geconfigureerd. Het gebruikvan een webbrowser vereist netwerkondersteuning.

Op internet surfenMet de toepassing Browser kunt u door webpagina'sbladeren.Selecteer Menu > Web.

Sneltoets: Houd in het startscherm 0 ingedrukt omBrowser te openen.

Naar een webpagina gaan — Selecteer in debookmarksweergave een bookmark of voer het begin vaneen webadres in (het veld wordt automatischgeopend). Selecteer vervolgens Ga naar.Sommige webpagina's kunnen materiaal bevatten,bijvoorbeeld videoclips, die alleen kunnen wordenbekeken als uw apparaat over een grote hoeveelheidgeheugen beschikt. Als er geen geheugen meerbeschikbaar is tijdens het laden van een dergelijkewebpagina, plaatst u een geheugenkaart. Anders wordende videoclips niet weergegeven.

Afbeeldingen uitschakelen om geheugenruimte tesparen en downloads te versnellen — SelecteerOpties > Instellingen > Pagina > Inhoud laden >Alleen tekst.De inhoud van de webpagina vernieuwen — SelecteerOpties > Webpaginaopties > Opnieuw laden.Snapshots bekijken van bezochte webpagina's — Selecteer Terug. Er wordt een lijst geopend met pagina'sdie u tijdens de huidige internetsessie hebt bezocht. Dezeoptie is beschikbaar als Geschiedenislijst is geactiveerdin de browserinstellingen.Het automatisch openen van meerdere venstersblokkeren of toestaan — Selecteer Opties >Webpaginaopties > Pop-ups blokkeren of Pop-upstoestaan.De sneltoetsen weergeven — Selecteer Opties >Toetsenbloksnelkopp.. Als u de toetsen voorsnelkoppelingen wilt bewerken, selecteert u Bewerken.In- of uitzoomen op een webpagina — Druk op * of #.

Tip: Als u naar het startscherm wilt gaan zonder deBrowser-toepassing te sluiten of de verbinding teverbreken, drukt u eenmaal op de eindetoets.

Werkbalk in de browserMet de werkbalk in de browser kunt u veelgebruiktebrowserfuncties selecteren.

66

Inte

rnet

Page 67: Nokia E72 Userguide Nl

De werkbalk openen — Houd de bladertoets ingedruktop een blanco gedeelte van een webpagina.Verplaatsen binnen de werkbalk — Druk de bladertoetsnaar links of rechts.Selecteer een functie van de werkbalk — Druk op debladertoetsSelecteer vanaf de werkbalk het volgende:• Ga naar webadres — Voer een webadres in.• Onl. bezochte webpgs. — Hiermee geeft u een lijst

met vaak bezochte webadressen weer.• Bookmarks — Hiermee opent u de weergave

Bookmarks.• Volledig scherm — De webpagina in het volledige

scherm weergeven.• Paginaoverzicht — Hiermee geeft u een overzicht

van de huidige webpagina weer.• Zoeken op trefwoord — Hiermee zoekt u op de

huidige webpagina.• Instellingen — De instellingen van de webbrowser

wijzigen.

Navigeren overpagina'sWanneer u een grote webpagina doorkijkt, kunt u in deminiweergave of met paginaoverzicht de pagina in eenkeer overzien.Selecteer Menu > Web.

De miniweergave activeren — Selecteer Opties >Instellingen > Algemeen > Miniweergave > Aan. Alsu door een grote webpagina bladert, wordt miniweergavegeopend en krijgt u een overzicht van de pagina te zien.Over de miniweergave schuiven — Druk de bladertoetsnaar links of naar rechts, omhoog of omlaag. Als u degewenste plaats hebt bereikt, stopt u met bladeren. Ukomt dan terug in de normale weergave, op degeselecteerde plaats.Met paginaoverzicht informatie vinden op eenwebpagina1. Druk op 8. Er wordt een miniatuurafbeelding van de

huidige webpagina geopend.2. Druk de bladertoets naar boven, beneden, links of

rechts om door de miniatuurafbeelding te schuiven.3. Wanneer u een gedeelte vindt dat u wilt weergeven,

selecteert u OK om op de webpagina naar dat gedeeltete gaan.

Webfeeds en blogsMet behulp van webfeeds kunt u op een eenvoudige wijzenieuwskoppen en uw favoriete weblogs volgen.Selecteer Menu > Web.Webfeeds zijn XML-bestanden in webpagina's. Ze wordengebruikt om bijvoorbeeld de meest recentenieuwskoppen of weblogs te delen. Webfeeds zijn tevinden op web-, blog- en wikipagina's.De browsertoepassing detecteert automatisch of eenwebpagina webfeeds bevat. 67

Inte

rnet

Page 68: Nokia E72 Userguide Nl

Op een webfeed abonneren als een feed beschikbaaris op de pagina — Selecteer Opties > Abonneren opwebfeeds.Een webfeed bijwerken — In de weergave Webfeedsselecteert u een feed en Opties > Webfeedopties >Vernieuwen.Automatisch bijwerken van alle webfeedsinstellen — In de weergave Webfeeds selecteert u eenfeed en Opties > Bewerken > Bewerken. Deze optie isniet beschikbaar als u een of meer feeds hebt gemarkeerd.

Inhoud zoekenMet zoeken op trefwoorden kunt u snel de gewensteinformatie op een webpagina vinden.Selecteer Menu > Web.Naar tekst op de huidige webpagina zoeken — Selecteer Opties > Trefwoord zoeken. Blader omhoogof omlaag om het vorige of volgende resultaat weer tegeven.

Tip: Als u op de huidige webpagina tekst wiltzoeken, drukt u op 2.

BookmarksU kunt uw favoriete webpagina's opslaan in Bookmarks,zodat u er direct toegang tot hebt.Selecteer Menu > Web.

Bookmarks openen1. Als u een andere pagina dan Bookmarks als startpagina

hebt, selecteert u Opties > Ga naar > Bookmarks.2. Selecteer een webadres in de lijst of in de verzameling

bookmarks in de map Onlangs bezochte pag..Hiermee slaat u de huidige webpagina op alsbookmark — Selecteer tijdens het browsen Opties >Webpaginaopties > Opslaan als bookmark.Bookmarks bewerken of verwijderen — SelecteerOpties > Bookmarkbeheer.Een bookmark verzenden of toevoegen of eenwebpagina met bookmark als startpaginainstellen — Selecteer Opties > Bookmarkopties.

Gebeurtenissen in debuurt ontdekkenBent u op zoek naar interessante gebeurtenissen in debuurt van uw huidige locatie? Met Hier en nu kunt uinformatie ontvangen over bijvoorbeeld het weer,gebeurtenissen, bioscooptijden of restaurants in de buurt.Selecteer Menu > Web.1. Selecteer Hier en nu.2. Blader door de beschikbare diensten en selecteer een

dienst voor meer informatie.Content zoals satellietbeelden, gidsen, informatie overweer en verkeer en verwante diensten wordenonafhankelijk van Nokia door derden aangeleverd. Dezecontent kan onjuistheden of omissies bevatten en is

68

Inte

rnet

Page 69: Nokia E72 Userguide Nl

mogelijk niet altijd beschikbaar. Vertrouw nooituitsluitend en volledig op deze content en diensten.Sommige diensten zijn mogelijk niet in alle landenbeschikbaar en zijn mogelijk uitsluitend beschikbaar inbepaalde talen. De beschikbare diensten kunnen pernetwerk verschillen. Neem voor meer informatie contactop met uw netwerkprovider.

De cache wissenMet het legen van het cachegeheugen zorgt u dat uwgegevens beveiligd blijven. De informatie of diensten dieu hebt opgeroepen, worden opgeslagen in hetcachegeheugen van het apparaat. Als u vertrouwelijkegegevens waarvoor een wachtwoord nodig is, hebtgeopend of geprobeerd te openen, kunt u het beste decache na elke internetsessie leegmaken.Selecteer Opties > Privacyggvns wissen > Cache.

De verbindingverbrekenDe verbinding beëindigen en de browser sluiten — Selecteer Opties > Afsluiten.Cookies verwijderen — Selecteer Opties >Privacyggvns wissen > Cookies. Cookies bevatteninformatie over de door u bezochte webpagina's.

Beveiliging van deverbindingMet een beveiligde verbinding en beveiligingscertificatenkunt u veilig webpagina's weergeven.Als het beveiligingspictogram ( ) tijdens een verbindingwordt weergegeven, is het gegevensverkeer tussen hetapparaat en de internetgateway of server gecodeerd.Het veiligheidspictogram geeft niet aan dat degegevensoverdracht tussen de gateway en decontentserver (waar de gegevens worden opgeslagen)veilig is. De serviceprovider beveiligt degegevensoverdracht tussen de gateway en decontentaanbieder.Voor sommige diensten, bijvoorbeeld bankieren, is eenbeveiligingscertificaat vereist. Er verschijnt een meldingals de identiteit van de server niet klopt of het juistebeveiligingscertificaat niet op het apparaat aanwezig is.Neem voor meer informatie contact op met uwserviceprovider.

Belangrijk: Hoewel het gebruik van certificaten derisico's van externe verbindingen en de installatie vansoftware aanzienlijk beperkt, moet u de certificaten welop de juiste wijze gebruiken om te kunnen profiteren vaneen verbeterde beveiliging. De aanwezigheid van eencertificaat biedt op zichzelf geen enkele bescherming. Debeveiliging wordt pas verbeterd als de certificaten correct,authentiek of vertrouwd zijn. Certificaten hebben eenbeperkte geldigheid. Als wordt aangegeven dat hetcertificaat is verlopen of dat het nog niet geldig is, terwijlhet certificaat geldig zou moeten zijn, controleert u dan

69

Inte

rnet

Page 70: Nokia E72 Userguide Nl

of de huidige datum en tijd van het apparaat goed zijningesteld.Voordat u certificaatinstellingen wijzigt, moet ucontroleren of de eigenaar van het certificaat kan wordenvertrouwd en of het certificaat werkelijk van deopgegeven eigenaar afkomstig is.

WebinstellingenSelecteer Menu > Web en Opties > Instellingen enmaak een keuze uit de volgende opties:Algemene instellingen• Toegangspunt — Hiermee wijzigt u het standaard

toegangspunt. Mogelijk zijn sommige of alletoegangspunten door uw serviceprovider voorafingesteld voor uw apparaat. Deze kunt u mogelijk nietwijzigen, aanmaken, bewerken of verwijderen.

• Homepage — Hiermee definieert u de startpagina.• Miniweergave — Hiermee schakelt u de

miniweergave in of uit. Miniweergave helpt bij hetnavigeren op webpagina's.

• Geschiedenislijst — Als u Aan selecteert, kunt utijdens het browsen een lijst weergeven van depagina's die u in de huidige sessie hebt bekeken doorTerug te selecteren.

• Achtervoegsel webadres — Hiermee kunt u eenachtervoegsel voor webadressen invoeren datstandaard door het apparaat wordt gebruikt wanneeru een webadres invoert in het veld Ga naar(bijvoorbeeld .com of .org).

• Veiligheidswrschwngn — Beveiligingsmeldingenweergeven of verbergen.

• Java/ECMA-script — Het gebruik van scripts in- ofuitschakelen.

• Java/ECMA-scriptfouten — Hiermee selecteert u of uscriptmeldingen wilt ontvangen.

Pagina-instellingen• Inhoud laden — Hiermee selecteert u of u

afbeeldingen en andere objecten wilt laden tijdens hetbrowsen. Als u Alleen tekst selecteert en u later tijdenshet browsen afbeeldingen of objecten wilt laden,selecteert u Opties > Weergaveopties >Afbeeldingen laden.

• Standaardcodering — Als lettertekens niet correctworden weergegeven, kunt u een andere coderingselecteren die geschikt is voor de taal van de huidigepagina.

• Pop-ups blokkeren — Hiermee staat u hetautomatisch openen van verschillende pop-ups tijdenshet browsen toe of blokkeert u deze functie.

• Automat. opnieuw laden — Hiermee selecteert u ofwebpagina's automatisch moeten worden vernieuwdtijdens het browsen.

• Lettergrootte — De tekengrootte voor webpagina'sdefiniëren.

Privacy-instellingen• Onlangs bezochte pags. — Hiermee schakelt u het

verzamelen van automatische bookmarks in of uit. Alsu wilt doorgaan met het opslaan van de adressen vande bezochte webpagina in de map Onlangs bezochtepags., maar de map wilt verbergen in de weergaveBookmarks, selecteert u Map verbergen.

• Formulierggvns opslaan — Hiermee selecteert u of uwilt dat de wachtwoordgegevens of gegevens die uinvoert in verschillende formulieren op een webpagina70

Inte

rnet

Page 71: Nokia E72 Userguide Nl

worden opgeslagen en gebruikt wanneer u die paginade volgende keer opent.

• Cookies — Het ontvangen en verzenden van cookiesin- of uitschakelen.

Webfeedinstellingen• Toeg.p. voor autom. aanp. — Hiermee selecteert u

het gewenste toegangspunt voor bijwerken. Deze optie

is alleen beschikbaar als Automatische updates actiefis.

• Update bij roaming — Hiermee selecteert u of dewebfeeds automatisch moeten worden bijgewerkttijdens het roamen.

Nokia-kantoortoepassingenDe Nokia-kantoortoepassingen bieden ondersteuningvoor mobiel zaken doen en zorgen voor een effectievecommunicatie met uw zakelijke partners.

Actieve notities Selecteer Menu > Kantoor > Act. notities.Actieve notities stellen u in staat verschillende typennotities te maken, bewerken en bekijken, zoalsvergadermemo's, hobbynotities of boodschappenlijstjes.U kunt afbeeldingen, video's en geluid invoegen in denotities. U kunt notities koppelen aan anderetoepassingen, zoals Contacten, en notities naar anderenverzenden.

Notities maken en bewerken Selecteer Menu > Kantoor > Act. notities.

Om een notitie te maken, begint u met schrijven.Als u een notitie wilt bewerken, selecteert u de notitie enOpties > Bewerkingsopties.U kunt vet, cursief of onderstreping toevoegen aan uwtekst of de letterkleur wijzigen door de Shift-toetsingedrukt te houden terwijl u naar de tekst bladert omdeze te selecteren. Selecteer vervolgens Opties > Tekst.Selecteer Opties en maak een keuze uit de volgendeopties:• Object invoegen — Afbeeldingen, geluids- of

videoclips, visitekaartjes, bookmarks op het web enbestanden invoegen.

• Nieuw invoegen — Nieuwe items toevoegen aan denotitie. U kunt geluids- en videoclips opnemen enafbeeldingen vastleggen.

• Verzenden — De notitie verzenden.• Notitie kopp. aan opr. — Selecteer Contacten

toevoegen om een notitie aan een contact tekoppelen. De notitie wordt weergegeven wanneer u

71

Noki

a-ka

ntoo

rtoe

pass

inge

n

Page 72: Nokia E72 Userguide Nl

een oproep plaatst of een oproep ontvangt van hetcontact.

Instellingen voor ActievenotitiesSelecteer Menu > Kantoor > Act. notities en Opties >Instellingen.Als u wilt opgeven waar u notities wilt opslaan, selecteertu Gebruikt geheugen en kiest u het gewenste geheugen.Als u de lay-out van actieve notities wilt wijzigen of denotities wilt bekijken in de vorm van een lijst, selecteert uWeergave wijzigen > Raster of Lijst.Als u een notitie op de achtergrond wilt weergeven tijdenshet plaatsen of ontvangen van telefoonoproepen,selecteert u Notitie wrg. bij gesprek > Ja.

Tip: Als u tijdelijk geen notities wilt weergeventijdens telefoonoproepen, selecteert u Notitie wrg.bij gesprek > Nee. U hoeft dan niet dekoppelingen tussen notities en contactkaarten teverwijderen.

Rekenmachine Selecteer Menu > Kantoor > Rekenmach..Deze rekenmachine heeft een beperkte nauwkeurigheiden is ontworpen voor eenvoudige berekeningen.Als u een berekening wilt maken, voert u het eerste getalvan de berekening in. Selecteer een functie in defunctielijst, bijvoorbeeld optellen of aftrekken. Voer het

tweede getal van de berekening in en selecteer =. Deberekeningen worden uitgevoerd in de ingevoerdevolgorde. De uitkomst van de berekening blijft in hetbewerkingsveld staan en kan worden gebruikt als eerstegetal voor een nieuwe berekening.Het apparaat slaat de uitkomst van de laatste berekeningin het geheugen op. Als u de rekenmachine afsluit of hetapparaat uitschakelt, wordt het geheugen niet gewist. Alsu na het openen van de rekenmachine de laatstopgeslagen uitkomst wilt ophalen, selecteert u Opties >Laatste resultaat.Als u de uitkomst van een berekening wilt opslaan,selecteert u Opties > Geheugen > Opslaan.Selecteer Opties > Geheugen > Oproepen om deuitkomst van een berekening uit het geheugen op te halenen in een nieuwe berekening te gebruiken.

BestandsbeheerInformatie overBestandsbeheerSelecteer Menu > Kantoor > Best.beheer.Met Bestandsbeheer kunt u bestanden zoeken, beheren enopenen.De beschikbare opties kunnen verschillen.Selecteer Opties > Externe stations als u stations wilttoewijzen of verwijderen of instellingen wilt definiërenvoor een compatibel extern station dat op het apparaat isaangesloten.72

Noki

a-ka

ntoo

rtoe

pass

inge

n

Page 73: Nokia E72 Userguide Nl

Bestanden zoeken enorganiserenSelecteer Menu > Kantoor > Best.beheer.Selecteer Opties > Zoeken om naar een bestand tezoeken. Selecteer waar u wilt zoeken en voer eenzoekterm in die gelijk is aan de bestandsnaam.Selecteer Opties > Indelen om bestanden en mappen teverplaatsen of nieuwe mappen te maken.

Een geheugenkaart beherenSelecteer Menu > Kantoor > Best.beheer.Deze opties zijn alleen beschikbaar als er een compatibelegeheugenkaart in het apparaat is geplaatst.Selecteer Opties en maak een keuze uit de volgendeopties:• Geheugenkaartopties — Hiermee kunt u de naam

van een geheugenkaart wijzigen of een geheugenkaartformatteren.

• Wachtwoord geh.kaart — Hiermee beveiligt u eengeheugenkaart met een wachtwoord.

• Geh.kaart deblokkeren — Hiermee deblokkeert ueen geheugenkaart.

QuickofficeOver QuickofficeSelecteer Menu > Kantoor > Quickoffice.

Quickoffice bestaat uit Quickword voor het weergeven vanMicrosoft Word-documenten, Quicksheet voor hetweergeven van Microsoft Excel-werkbladen, Quickpointvoor Microsoft PowerPoint-presentaties en Quickmanagervoor inkoopsoftware. U kunt documenten in MicrosoftOffice 2000, XP, 2003 en 2007 (bestandsindelingen DOC,XLS en PPT) weergeven met Quickoffice. Als u over deeditorversie van Quickoffice beschikt, kunt u ookbestanden bewerken.Niet alle bestandsindelingen en functies wordenondersteund.

OmrekenenSelecteer Menu > Kantoor > Omrekenen.De functie Omrekenen heeft een beperktenauwkeurigheid waardoor afrondingsfouten kunnenvoorkomen.

Afmetingen converterenSelecteer Menu > Kantoor > Omrekenen.1. Ga naar het typeveld en selecteer Opties >

Conversietype om een lijst met metingen te openen.Selecteer het gebruikte maatstelsel (anders dan hetmuntstelsel) en OK.

2. Ga naar het veld voor de eerste eenheid en selecteerOpties > Selecteer eenheid. Selecteer de eenheidwaarvan u wilt converteren en klik op OK. Ga naar hetveld voor de volgende eenheid en selecteer de eenheidwaarnaar u wilt converteren. 73

Noki

a-ka

ntoo

rtoe

pass

inge

n

Page 74: Nokia E72 Userguide Nl

3. Ga naar het eerste bedragveld en voer de waarde in dieu wilt converteren. In het andere bedragveld wordtautomatisch de geconverteerde waarde ingevuld.

Basisvaluta en wisselkoersinstellenSelecteer Menu > Kantoor > Omrekenen.Wanneer u de basisvaluta wijzigt, moet u de nieuwewisselkoersen invoeren, aangezien alle eerder ingesteldekoersen op nul worden teruggezet.Voordat u valuta kunt converteren, moet u een basisvalutainstellen en wisselkoersen invoeren. De koers van debasisvaluta is altijd 1. De basisvaluta bepaalt dewisselkoers van de andere valuta.1. Als u de wisselkoers voor de valuta-eenheid wilt

instellen, gaat u naar het typeveld en selecteert uOpties > Wisselkoersen.

2. Ga naar het valutatype en voer de wisselkoers in die uwilt instellen voor één valuta-eenheid.

3. Als u de basisvaluta wilt wijzigen, gaat u naar de valutaen selecteert u Opties > Basisvaluta.

4. Selecteer Gereed > Ja om de wijzigingen op te slaan.Wanneer u alle benodigde wisselkoersen hebt ingesteld,kunt u valuta converteren.

Zipbeheer Selecteer Menu > Kantoor > Zip.

Met Zip manager kunt u nieuwe archiefbestanden makenvoor het opslaan van gecomprimeerde bestanden in ZIP-indeling; afzonderlijke of meerdere gecomprimeerdebestanden of mappen toevoegen aan een archief; hetarchiefwachtwoord voor beveiligde archieven instellen,wissen of wijzigen; en instellingen wijzigen, zoalscompressieniveau en codering van bestandsnamen.U kunt de archiefbestanden opslaan in hetapparaatgeheugen of op een geheugenkaart.

PDF-lezer Selecteer Menu > Kantoor > Adobe PDF.Met PDF Reader kunt u PDF-documenten lezen op hetscherm van het apparaat, naar tekst zoeken in dedocumenten, instellingen zoals het zoomniveau en depaginaweergaven wijzigen, en PDF-bestanden via e-mailverzenden.

AfdrukkenU kunt documenten (zoals bestanden, berichten ofwebpagina's) afdrukken vanaf het apparaat. U kuntmogelijk niet alle soorten documenten afdrukken.

Bestanden afdrukkenBestanden afdrukkenSelecteer Menu > Bed. paneel > Printers.

74

Noki

a-ka

ntoo

rtoe

pass

inge

n

Page 75: Nokia E72 Userguide Nl

Controleer vóór het afdrukken of alle noodzakelijkeconfiguraties zijn ingesteld om het apparaat op de printeraan te sluiten.Selecteer Opties > Afdrukopties en kies een van devolgende opties:• Afdrukken — Een document afdrukken. Als u wilt

afdrukken naar een bestand, selecteert u Afdrukkennaar bestand en definieert u de locatie voor hetbestand.

• Pagina-instelling — U kunt het papierformaat en deafdrukstand wijzigen, de marges definiëren en en kop-of voettekst invoegen. De kop- en voettekst mogenmaximaal 128 tekens lang zijn.

• Voorbeeld — Een voorbeeld van het documentweergeven voor het afdrukken.

AfdrukoptiesOpen een document, zoals een bestand of een bericht, enselecteer Opties > Afdrukopties > Afdrukken.Definieer de volgende opties:• Printer — Selecteer een beschikbare printer in de lijst.• Afdrukken — Selecteer Alle pagina's, Even pagina's

of Oneven pagina's als het afdrukbereik.• Afdrukbereik — Selecteer Pagina's in bereik,

Huidige pagina of Gedefin. pagina's als hetpaginabereik.

• Aantal exemplaren — Selecteer het aantalexemplaren dat u wilt afdrukken.

• Afdrukken naar bestand — Selecteren dat u wiltafdrukken naar een bestand en de locatie voor hetbestand bepalen.

De beschikbare opties kunnen verschillen.

PrinterinstellingenSelecteer Menu > Bed. paneel > Printers.Als u een nieuwe printer wilt toevoegen, selecteert uOpties > Toevoegen.Definieer de volgende opties:• Printer — Voer een naam in voor de printer.• Stuurprogramma — Selecteer een stuurprogramma

voor de printer.• Drager — Selecteer een drager voor de printer.• Toegangspunt — Selecteer het toegangspunt.• Poort — Selecteer de poort.• Host — Definieer de host.• Gebruiker — Voer de gebruiker in.• Wachtrij — Voer de wachtrij in.• Afdrukstand — Selecteer de afdrukstand.• Papierformaat — Selecteer het papierformaat.• Mediatype — Selecteer het mediatype.• Kleur — Selecteer de kleurmodus.• Printermodel — Selecteer het printermodel.De beschikbare opties kunnen verschillen.

Afbeelding afdrukkenU kunt afbeeldingen op het apparaat afdrukken met eenprinter die compatibel is met PictBridge. U kunt alleenafbeeldingen in de JPEG-indeling afdrukken.Als u afbeeldingen in Foto's, camera of Afbeeldingsviewerwilt afdrukken, markeert u de afbeeldingen en selecteertu Opties > Afdrukken.

75

Noki

a-ka

ntoo

rtoe

pass

inge

n

Page 76: Nokia E72 Userguide Nl

Aansluiten op een printerSluit het apparaat met een compatibele gegevenskabelaan op een compatibele printer en selecteer Afbeeld.overdragen als de USB-verbindingsmodus.Als u wilt dat het apparaat elke keer dat de kabel wordtaangesloten vraagt om de reden van de verbinding,selecteert u Menu > Bed. paneelConnect. > USB >Vragen bij verbinding > Ja.

AfdrukvoorbeeldNadat u de printer hebt gekozen, worden de geselecteerdeafbeeldingen weergegeven met de voorgedefinieerde lay-outs.Als de afbeeldingen niet op één pagina passen, bladert uomhoog of omlaag om de extra pagina's weer te geven.

Weergave Afbeelding afdrukkenNadat u de printer en de afbeeldingen die u wilt afdrukkenhebt geselecteerd, definieert u de printerinstellingen.Maak een keuze uit de volgende opties:• Indeling — De lay-out voor de afbeeldingen

selecteren.• Papierformaat — Het papierformaat selecteren.• Afdrukkwaliteit — De afdrukkwaliteit selecteren.

WoordenboekSelecteer Menu > Kantoor > Woordenbk.Voer in het zoekveld tekst in om woorden vanuit een taalte vertalen naar een andere taal. Terwijl u tekst invoertworden voorstellen gedaan voor te vertalen woorden. Als

u een woord wilt vertalen, selecteert u het uit de lijst.Mogelijk worden niet alle talen ondersteund.Selecteer Opties en maak een keuze uit de volgendeopties:• Luisteren — Hiermee luistert u naar het geselecteerde

woord.• Geschiedenis — Hiermee zoekt u naar eerder

vertaalde woorden uit de huidige sessie.• Talen — Hiermee kunt u de bron- of doeltaal wijzigen,

talen van internet downloaden of een taal uit hetwoordenboek verwijderen. Het Engels kan niet uit hetwoordenboek worden verwijderd. Naast het Engelskunnen twee extra talen worden geïnstalleerd.

• Spraak — Hiermee bewerkt u de instellingen voor despraakfunctie. U kunt de snelheid en het volume van destem aanpassen.

Notities Selecteer Menu > Kantoor > Notities.U kunt notities maken en verzenden naar anderecompatibele apparaten en ontvangen bestanden in tekstzonder opmaak (bestandsindeling TXT ) opslaan inNotities.Start met het invoeren van de tekst om een notitie teschrijven. De editor voor notities wordt automatischgeopend.U kunt een notitie openen door Openen te selecteren.Selecteer Opties > Verzenden om een notitie naarandere compatibele apparaten te verzenden.76

Noki

a-ka

ntoo

rtoe

pass

inge

n

Page 77: Nokia E72 Userguide Nl

Als u een notitie wilt synchroniseren of synchronisatie-instellingen wilt definiëren voor een notitie, selecteert uOpties > Synchronisatie. Selecteer Starten om de

synchronisatie te initialiseren of Instellingen om desynchronisatie-instellingen voor de notitie te definiëren.

Positionering (GPS)Met toepassingen zoals GPS-gegevens kunt u uw positiebepalen of afstanden berekenen. Voor deze toepassingenis een GPS-verbinding vereist.

Informatie over GPSHet GPS-systeem (Global Positioning System) valt onderhet beheer van de regering van de Verenigde Staten, dieals enige verantwoordelijk is voor de nauwkeurigheid enhet onderhoud van het systeem. De accuratesse van delocatiegegevens kan negatief worden beïnvloed doorwijzigingen door de regering van de Verenigde Staten metbetrekking tot de GPS-satellieten en is onderhevig aanveranderingen in het GPS-beleid van het ministerie vandefensie van de Verenigde Staten voor civiele doeleindenen wijzigingen in het Federal Radio Navigation Plan. Deaccuratesse kan ook negatief worden beïnvloed door eengebrekkige satellietconfiguratie. De beschikbaarheid enkwaliteit van GPS-signalen kunnen negatief wordenbeïnvloed door uw positie, gebouwen, natuurlijkeobstakels en weersomstandigheden. GPS-signalen zijn ingebouwen of onder de grond mogelijk niet beschikbaaren kunnen worden gehinderd door materialen zoals betonen metaal.

GPS moet niet worden gebruikt voor exacteplaatsbepaling en u moet nooit uitsluitend op delocatiegegevens van de GPS-ontvanger vertrouwen voorplaatsbepaling of navigatie.De tripmeter heeft een beperkte nauwkeurigheid en erkunnen afrondingsfouten voorkomen. Denauwkeurigheid kan ook worden beïnvloed door debeschikbaarheid en de kwaliteit van GPS-signalen.De coördinaten van het GPS worden uitgedrukt in hetinternationale WGS-84-systeem voor coördinaten. Debeschikbaarheid van de coördinaten kan per regioverschillen.

A-GPS (Assisted GPS)Uw apparaat ondersteunt ook A-GPS (Assisted GPS).Voor A-GPS is netwerkondersteuning vereist.Assisted-GPS (A-GPS) wordt gebruikt voor het verkrijgenvan aanvullende gegevens via eenpakketgegevensverbinding, zodat u gemakkelijker decoördinaten van uw huidige locatie kunt berekenenwanneer het apparaat signalen ontvangt van satellieten. 77

Posi

tione

ring

(GPS

)

Page 78: Nokia E72 Userguide Nl

Wanneer u A-GPS activeert, ontvangt uw apparaat via hetmobiele netwerk nuttige satellietgegevens van eenhulpgegevensserver. Met behulp van deze hulpgegevenskan de GPS-positie sneller worden gedetecteerd in hetapparaat.Uw apparaat is standaard geconfigureerd voor gebruikvan de Nokia A-GPS-dienst, als er geen A-GPS-instellingenvoor een specifieke serviceprovider voorhanden zijn. Dehulpgegevens worden alleen van de server van de NokiaA-GPS-dienst opgehaald wanneer dat nodig is.Als u de dienst A-GPS wilt uitschakelen, selecteert uMenu > Toepassngn > GPS-gegevens en Opties >Instell. positiebepaling > Methoden pos.bepaling >Assisted GPS > Opties > Uitschakelen.U moet op uw apparaat een internettoegangspuntdefiniëren als u via een gegevensverbindinghulpgegevens van de Nokia A-GPS-dienst wilt ophalen. Hettoegangspunt voor A-GPS kan worden gedefinieerd inpositiebepalingsinstellingen. Voor deze dienst kan geendraadloos LAN-toegangspunt (WLAN) worden gebruikt. Erkan alleen internettoegangspunt voor eengegevensverbinding worden gebruikt. U wordt gevraagdhet internettoegangspunt te selecteren wanneer u GPSvoor het eerst gebruikt.

Tips voor het makenvan een GPS-verbindingHoud rekening met het volgende als het apparaat geensatellietsignaal kan detecteren:

• Als u binnen bent, ga dan naar buiten om een betersignaal te ontvangen.

• Ga als u buiten bent naar een omgeving met minderobstakels.

• Controleer of de GPS-antenne van het apparaat nietwordt afgedekt door uw hand.

• Slechte weersomstandigheden kunnen designaalsterkte beïnvloeden.

• Sommige voertuigen hebben getint (athermisch) glas,dat de satellietsignalen kan blokkeren.

De status van het satellietsignaal controleren — Als uwilt controleren hoeveel satellieten uw apparaat heeftgevonden, en of uw apparaat satellietsignalen ontvangt,selecteert u Menu > Toepassngn > GPS-gegevens enOpties > Satellietstatus.Als uw apparaat satellietenheeft gevonden, wordt voorelke satelliet een balkweergegeven in de weergaveSatellietinformatie. Hoe langerde balk, hoe sterker hetsatellietsignaal is. Als uwapparaat voldoende gegevensheeft ontvangen van het satellietsignaal om uw locatie tekunnen berekenen, verandert de kleur van de balk.In eerste instantie moet het apparaat signalen vanminstens vier satellieten ontvangen om uw locatie tekunnen berekenen. Nadat een eerste berekening isgemaakt, kunnen verdere berekeningen van uw locatiemogelijk worden uitgevoerd met drie satellieten. Meestalkomt het echter de nauwkeurigheid ten goede als meersatellieten worden gevonden.78

Posi

tione

ring

(GPS

)

Page 79: Nokia E72 Userguide Nl

PositieaanvragenMogelijk ontvangt u van een netwerkdienst een aanvraagom uw positiegegevens te ontvangen. Serviceproviderskunnen op basis van de locatie van het apparaatinformatie aanbieden over lokale onderwerpen,bijvoorbeeld weer of verkeer.Wanneer u een positieaanvraag ontvangt, verschijnt ereen bericht met informatie over de dienst die de aanvraagheeft verzonden. Selecteer Accepteren om toestemmingte geven voor het verzenden van uw positiegegevens ofWeigeren om de aanvraag te weigeren.

PlaatsenU kunt Plaatsen gebruiken om de positiegegevens vanspecifieke locaties in het toestel op te slaan. U kunt deopgeslagen locaties onderverdelen in verschillendecategorieën, zoals bedrijf, en andere informatie hieraantoevoegen, zoals adressen. U kunt uw opgeslagenplaatsen gebruiken in compatibele toepassingen, zoalsGPS-gegevens.Selecteer Menu > Toepassngn > Plaatsen.De coördinaten in de GPS worden uitgedrukt in hetinternationale coördinatensysteem WGS-84.Selecteer Opties en maak een keuze uit de volgendeopties:• Nieuwe plaats — Hiermee maakt u een nieuwe plaats.

Als u een positieaanvraag wilt doen voor uw huidigelocatie, selecteert u Huidige positie. Als u de locatievanaf de kaart wilt selecteren, selecteert u Selecteren

op kaart. Als u de positiegegevens handmatig in wiltvoeren, selecteert u Handmatig opgeven.

• Bewerken — Hiermmee voegt u informatie (zoals eenadres) toe aan een opgeslagen plaats of bewerkt udeze.

• Toevoegen aan categorie — Hiermee voegt u eenplaats toe aan een categorie in Plaatsen. Selecteer elkecategorie waaraan u de plaatsbepaling wilt toevoegen.

• Verzenden — Hiermee verzendt u een of meerdereplaatsen naar een compatibel apparaat. De plaatsen dieu hebt ontvangen worden opgeslagen in de map Inboxvan Berichten.

U kunt uw plaatsen onderverdelen in vooraf ingesteldecategorieën en u kunt nieuwe categorieën maken. U kuntnieuwe categorieën voor plaatsen bewerken en makendoor het tabblad Categorieën te openen en Opties >Categorieën bewerken te selecteren.

GPS-gegevensRoute-instructiesSelecteer Menu > Toepassngn > GPS-gegevens enNavigatie.Start de route-instructies buiten. Als u dit binnen doet,ontvangt de GPS-ontvanger mogelijk niet de benodigdeinformatie van de satellieten.Bij route-instructies wordt een roterend kompas in hetscherm van het apparaat gebruikt. Een rode bal geeft derichting van de bestemming aan en de gemiddeldeafstand tot deze bestemming wordt in de kompasringweergegeven. 79

Posi

tione

ring

(GPS

)

Page 80: Nokia E72 Userguide Nl

Route-instructies zijn bedoeld om u de snelste en dekortste weg naar uw bestemming te tonen, gemeten ineen rechte lijn. Obstakels onderweg, zoals gebouwen ennatuurlijke obstakels, worden genegeerd. Bij hetberekenen van de afstand worden hoogteverschillenbuiten beschouwing gelaten. Route-instructies zijn alleenactief wanneer u in beweging bent.U kunt de bestemming van uw reis instellen door Opties >Bestemming instellen te selecteren. Kies vervolgens eenplaats als bestemming van uw reis of voer de coördinatenvoor de lengte- en breedtegraad in.Als u de ingestelde reisbestemming wilt verwijderen,selecteert u Navigatie stoppen.

TripmeterSelecteer Menu > Toepassngn > GPS-gegevens enTripafstand.De tripmeter heeft een beperkte nauwkeurigheid en erkunnen afrondingsfouten voorkomen. Denauwkeurigheid kan ook worden beïnvloed door debeschikbaarheid en de kwaliteit van GPS-signalen.Selecteer Opties > Starten of Stoppen om de berekeningvan de afgelegde afstand in of uit te schakelen. Deberekende waarden blijven op het scherm staan. Gebruikdeze functie in de openlucht voor een beter GPS-signaal.Selecteer Opties > Herstellen om de reisafstand, de tijd,de gemiddelde snelheid en maximumsnelheid in te stellenop nul, en een nieuwe berekening te starten. U kunt dereismeter en de totale tijd op nul zetten door Opnieuwstarten te selecteren.

Instellingen voorpositioneringSelecteer Menu > Bed. paneel > Instellingen enAlgemeen > Positiebepaling.Methoden voor positioneringMaak een keuze uit de volgende opties:• Integrated GPS — Hiermee gebruikt u de

geïntegreerde GPS-ontvanger van het apparaat.• Assisted GPS — Gebruik A-GPS (Assisted GPS) om

hulpgegevens te ontvangen van eenhulpgegevensserver.

• Bluetooth GPS — Hiermee gebruikt u een compatibeleexterne GPS-ontvanger met Bluetooth-connectiviteit.

• Op basis van netwrk — Hiermee geeft u op dat degegevens van het mobiele netwerk moeten wordengebruikt (netwerkdienst).

PositioneringsserverSelecteer Positiebepalingsserver om een toegangspunten een positiebepalingsserver te definiëren voorpositiebepalingsmethoden met behulp van het netwerk,zoals Assisted GPS of positionering via het netwerk. Het ismogelijk dat de positiebepalingsserver vooraf is ingestelddoor de serviceprovider, en mogelijk kunt u deinstellingen niet bewerken.Notatie-instellingenAls u wilt opgeven welk meetsysteem u voor snelheden enafstanden wilt gebruiken, selecteert u Meetsysteem >Metrisch of Brits.80

Posi

tione

ring

(GPS

)

Page 81: Nokia E72 Userguide Nl

Als u wilt opgeven met welke notatie decoördinaatgegevens in uw apparaat moeten worden

weergegeven, selecteert u Notatie coördinaten en degewenste notatie.

Kaarten

Overzicht Kaarten Selecteer Menu > Kaarten.

Welkom bij Kaarten.Met Kaarten ziet u wat er zich in de buurt bevindt, kunt uuw route plannen en wordt u naar uw bestemmingbegeleid.• Steden, straten en diensten vinden.• De weg vinden met gedetailleerde instructies.• Uw favoriete locaties en routes op uw mobiele

apparaat synchroniseren met de internetdienst van OviKaarten.

• De weersvoorspelling en andere lokale informatiebekijken, indien beschikbaar.

Opmerking: Het downloaden van content zoalskaarten, satellietbeelden, spraakbestanden, gidsen ofverkeersinformatie gaat meestal gepaard met deoverdracht van grote hoeveelheden gegevens(netwerkdienst).

Sommige diensten zijn mogelijk niet in alle landenbeschikbaar en zijn mogelijk uitsluitend beschikbaar inbepaalde talen. De beschikbare diensten kunnen pernetwerk verschillen. Neem voor meer informatie contactop met uw netwerkprovider.Bijna alle digitale cartografie is niet helemaal accuraat envolledig. Vertrouw nooit uitsluitend op de cartografie dieu voor dit apparaat hebt gedownload.Content zoals satellietbeelden, gidsen, informatie overweer en verkeer en verwante diensten wordenonafhankelijk van Nokia door derden aangeleverd. Dezecontent kan onjuistheden of omissies bevatten en ismogelijk niet altijd beschikbaar. Vertrouw nooituitsluitend en volledig op deze content en diensten.

Mijn positieUw locatie en de kaartweergevenBekijk uw huidige locatie op de kaart en blader doorkaarten van verschillende steden en landen.Selecteer Menu > Kaarten en Positie. 81

Kaar

ten

Page 82: Nokia E72 Userguide Nl

geeft uw huidige positie aan, indien beschikbaar. Alsuw positie niet beschikbaar is, geeft uw laatstebekende positie aan.Als alleen plaatsbepaling op basis van mobiele IDbeschikbaar is, geeft een rode ring rond hetplaatsbepalingspictogram het algemene gebied aan waaru zich mogelijk bevindt. In dichtbevolkte gebieden is denauwkeurigheid van de schatting groter en de rode kringkleiner dan in dunbevolkte gebieden.Over de kaart schuiven — Gebruik de bladertoets. Dekaart is standaard naar het noorden gericht.Uw huidige of laatst bekende locatie weergeven — Druk op 0.In- of uitzoomen — Druk op * of #.Als u naar een gebied zoekt, dat niet voorkomt op dekaarten die op uw apparaat zijn opgeslagen, en u eenactieve gegevensverbinding heeft, worden erautomatisch nieuwe kaarten gedownload.De kaartdekking verschilt per land en regio.

Kaartweergave

1 — Geselecteerde locatie2 — Indicatorgebied3 — Interessante locatie (PoI - Point of Interest),bijvoorbeeld een station of museum4 — Informatiegebied

De weergave van de kaartwijzigenBekijk de kaart in verschillende modi, zodat u gemakkelijkkunt vaststellen waar u zich bevindt.Selecteer Menu > Kaarten en Positie.Druk op 1 en maak uw keuze uit de volgende opties:• Kaart — In de standaardkaartweergave zijn details,

zoals locatienamen of wegnummers, eenvoudig telezen.82

Kaar

ten

Page 83: Nokia E72 Userguide Nl

• Satelliet — Gebruik satellietbeelden voor eengedetailleerde weergave.

• Omgeving — Overzie in één oogopslag het soortterrein. Dat is bijvoorbeeld handig wanneer uonbestraat terrein doorkruist.

Overschakelen tussen 2D- en 3D-weergave — Druk op3.

Kaarten downloaden enbijwerkenU kunt kosten voor mobiele gegevensoverdrachtvermijden door de allernieuwste kaarten en bestandenvoor spraakaanwijzingen naar uw computer tedownloaden en deze vervolgens over te dragen en op teslaan op uw apparaat.Gebruik de toepassing Nokia Ovi Suite om de meestrecente kaarten en bestanden voor gesproken begeleidingop een compatibele computer te downloaden. Als u NokiaOvi Suite wilt downloaden en installeren op uwcompatibele computer, gaat u naar www.ovi.com.

Tip: Sla nieuwe kaarten op uw apparaat op voordatu op reis gaat, zodat u de kaarten kuntdoorbladeren zonder gebruik te maken van eeninternetverbinding wanneer u het buitenlandbezoekt.

U kunt ervoor zorgen dat uw apparaat geen gebruikmaaktvan een internetverbinding door in het hoofdmenuOpties > Instellingen > Internet > Verbinding >Offline te selecteren.

Het kompas gebruikenAls het apparaat over een kompas beschikt en isgeactiveerd, draait zowel de pijl van het kompas als dekaart automatisch in de richting waarnaar de bovenkantvan het apparaat wijst.Selecteer Menu > Kaarten en Positie.Het kompas activeren — Druk op 5.Het kompas deactiveren — Druk nogmaals op 5. Dekaart is naar het noorden gericht.Het kompas is actief wanneer er een groene omtrekzichtbaar is. Als het kompas moet worden gekalibreerd, isde omtrek van het kompas rood of geel.Het kompas kalibreren — Draai het apparaat in eencontinue beweging rond alle assen totdat de omtrek vanhet kompas groen is.De nauwkeurigheid van het kompas is beperkt.Elektromagnetische velden, metalen objecten of andereexterne omstandigheden kunnen de nauwkeurigheid vanhet kompas nadelig beïnvloeden. Het kompas moet altijdgoed worden geijkt.

OverpositiebepalingsmethodenKaarten geeft uw locatie op de kaart weer door uw positiete bepalen via GPS, A-GPS, WLAN of cell-ID.GPS (Global Positioning System) is een satelliet-navigatiesysteem dat wordt gebruikt om uw locatie teberekenen. A-GPS (assisted GPS) is een netwerkdienst die 83

Kaar

ten

Page 84: Nokia E72 Userguide Nl

u GPS-gegevens stuurt, waardoor uw positie sneller ennauwkeuriger wordt bepaald.Positiebepaling via WLAN (wireless local area network)zorgt ervoor dat de positie nauwkeuriger wordt bepaaldwanneer er geen GPS-signalen beschikbaar zijn, vooralwanneer u binnen bent of u zich tussen hoge gebouwenbevindt.Met positiebepaling via cell-ID wordt uw positie bepaaldvia de zendmast waarmee uw mobiele telefoon op datmoment is verbonden.Afhankelijk van de beschikbare positiebepalingsmethodekan de nauwkeurigheid van de positiebepaling variërenvan een paar meter tot meerdere kilometers.Wanneer u Kaarten voor de eerste keer gebruikt, wordt ugevraagd het internettoegangspunt te definiëren datmoet worden gebruikt om kaartgegevens te downloaden.Gebruik A-GPS of maak verbinding met een WLAN.Het GPS-systeem (Global Positioning System) valt onderhet beheer van de regering van de Verenigde Staten, dieals enige verantwoordelijk is voor de nauwkeurigheid enhet onderhoud van het systeem. De accuratesse van delocatiegegevens kan negatief worden beïnvloed doorwijzigingen door de regering van de Verenigde Staten metbetrekking tot de GPS-satellieten en is onderhevig aanveranderingen in het GPS-beleid van het ministerie vandefensie van de Verenigde Staten voor civiele doeleindenen wijzigingen in het Federal Radio Navigation Plan. Deaccuratesse kan ook negatief worden beïnvloed door eengebrekkige satellietconfiguratie. De beschikbaarheid enkwaliteit van GPS-signalen kunnen negatief wordenbeïnvloed door uw positie, gebouwen, natuurlijkeobstakels en weersomstandigheden. GPS-signalen zijn ingebouwen of onder de grond mogelijk niet beschikbaar

en kunnen worden gehinderd door materialen zoals betonen metaal.GPS moet niet worden gebruikt voor exacteplaatsbepaling en u moet nooit uitsluitend op delocatiegegevens van de GPS-ontvanger vertrouwen voorplaatsbepaling of navigatie.De tripmeter heeft een beperkte nauwkeurigheid en erkunnen afrondingsfouten voorkomen. Denauwkeurigheid kan ook worden beïnvloed door debeschikbaarheid en de kwaliteit van GPS-signalen.

Opmerking: In sommige landen kan het gebruik vanWLAN beperkt zijn. In Frankrijk mogen WLAN'sbijvoorbeeld alleen binnenshuis worden gebruikt. Neemvoor meer informatie contact op met de plaatselijkeautoriteiten.

Plaatsen zoekenEen locatie zoekenMet Kaarten kunt u specifieke locaties en bedrijvenzoeken.Selecteer Menu > Kaarten en Zoeken.1. Voer trefwoorden in, zoals een adres of postcode. Als

u het zoekveld wilt wissen, selecteert u Wissen.2. Selecteer Start.3. Ga in de lijst met voorgestelde mogelijkheden naar het

gewenste item. Selecteer Kaart om de locatie op dekaart weer te geven.

84

Kaar

ten

Page 85: Nokia E72 Userguide Nl

Als u de andere locaties van de lijst met zoekresultatenop de kaart wilt weergeven, bladert u naar boven ofbeneden.

Teruggaan naar de lijst met voorgestelderesultaten — Selecteer Lijst.Zoeken naar verschillende typen plaatsen in debuurt — Selecteer Door categorieën bladeren en eencategorie, zoals winkelen, accomodaties of vervoer.Als er geen resultaten worden gevonden, controleert u ofde spelling van uw trefwoorden correct is. Ook kunnenproblemen met de internetverbinding van invloed zijn opde zoekresultaten.Als u kosten van gegevensoverdracht wilt vermijden, kuntu ook zoekresultaten krijgen zonder actieveinternetverbinding als er kaarten van het zoekgebied zijnopgeslagen op uw apparaat.

Locatiegegevens weergevenGeef indien mogelijk meer informatie weer over eenspecifieke locatie of plaats, bijvoorbeeld een hotel ofrestaurant.Selecteer Menu > Kaarten en Positie.De details van een plaats weergeven — Selecteer eenplaats, druk op de bladertoets en selecteer Detailsweergeven.

Plaatsen en routesbeherenPlaatsen en routes opslaanSla adressen, interessante plaatsen en routes op, zodatdeze later snel opnieuw kunnen worden gebruikt.Selecteer Menu > Kaarten.Een plaats opslaan1. Selecteer Positie.2. Ga naar de locatie. U kunt naar een adres of plaats

zoeken door Zoeken te selecteren.3. Druk op de bladertoets.4. Selecteer Plaats opsl..Een route opslaan1. Selecteer Positie.2. Ga naar de locatie. U kunt naar een adres of plaats

zoeken door Zoeken te selecteren.3. Als u nog een routepunt wilt toevoegen, drukt u op de

bladertoets en selecteert u Toevoegen aan route.4. Selecteer Nieuw routepunt toev. en de betreffende

optie.5. Selecteer Route weerg. > Opties > Route

opslaan.Uw opgeslagen plaatsen en routes weergeven — Selecteer Favoriet > Plaatsen of Routes.

85

Kaar

ten

Page 86: Nokia E72 Userguide Nl

Plaatsen of routes weergevenen ordenenGebruik uw Favorieten om snel toegang te krijgen tot deplaatsen en routes die u hebt opgeslagen.Groepeer de plaatsen en routes in een verzameling,bijvoorbeeld bij het plannen van een reis.Selecteer Menu > Kaarten en Favoriet.Een opgeslagen plaats op de kaart weergeven1. Selecteer Plaatsen.2. Ga naar de plaats.3. Selecteer Weergeven op kaart.Als u wilt teruggaan naar de lijst met opgeslagen plaatsen,selecteert u Lijst.Een verzameling maken — Selecteer Nieuweverzameling maken en geef een verzamelingnaam op.Een opgeslagen plaats toevoegen aan eencollectie1. Selecteer Plaatsen en de plaats.2. Selecteer Collecties beheren.3. Selecteer Nieuwe collectie of een bestaande

verzameling.Als u routes moet verwijderen gaat u naar deinternetdienst Ovi Kaarten op www.ovi.com.

Plaatsen naar uw vriendenverzendenWanneer u plaatsgegevens met uw vrienden wilt delen,verzendt u deze gegevens rechtstreeks naar hunapparaten.Selecteer Menu > Kaarten en Positie.Een plaats verzenden naar het compatibele apparaatvan een vriend — Selecteer een locatie op de kaart, drukop de bladertoets en selecteer Verzenden.

Uw favorieten synchroniserenPlan een reis op uw computer op de website van OviKaarten, synchroniseer de opgeslagen plaatsen en routesmet uw mobiele apparaat en open het plan terwijl uonderweg bent.Als u plaatsen of routes wilt synchroniseren tussen uwmobiele apparaat en de internetdienst Ovi Kaarten, moetu zijn aangemeld bij uw Nokia-account.Opgeslagen plaatsen en routes synchroniseren — Selecteer Favoriet > Synchroniseren met Ovi. Als u noggeen Nokia-account hebt, wordt u gevraagd er een temaken.Het apparaat zo instellen dat favorieten automatischworden gesynchroniseerd — Selecteer Opties >Instellingen > Synchronisatie > Wijzigen > Bij hetopstart. en afsl.. Het apparaat start de synchronisatiewanneer u de toepassing Kaarten opent of sluit.Voor synchronisatie is een actieve internetverbindingvereist en het synchroniseren kan de overdracht van grote86

Kaar

ten

Page 87: Nokia E72 Userguide Nl

hoeveelheden gegevens via het netwerk van uwserviceprovider met zich meebrengen. Neem meerinformatie over de kosten van gegevensoverdrachtcontact op met uw serviceprovider.Ga naar www.ovi.com als u de internetdienst Ovi Kaartenwilt gebruiken.

Locatie delenPubliceer uw huidige locatie op Facebook, met tekst eneen foto. Uw Facebook-vrienden kunnen op een kaart uwlocatie zien.Selecteer Menu > Kaarten en Locat. delen.U hebt een Nokia-account en een Facebook-account nodigom uw locatie te delen.1. Meld u aan bij uw Nokia-account, of selecteer Nieuwe

account maken als u er nog geen hebt.2. Meld u aan bij uw Facebook-account.3. Selecteer uw huidige locatie.4. Voer uw statusupdate in.5. Selecteer Een foto toevoegen als u een foto wilt

toevoegen.6. Selecteer Locatie delen.Uw Facebook-account beheren — Selecteer Opties >Account > Locatie-instellingen delen > Facebook inde hoofdweergave.U hebt een internetverbinding nodig om uw locatie tedelen en de locatie van anderen te bekijken. Dit kaninhouden dat er grote hoeveelheden gegevens wordenovergedragen, met navenante kosten voor dataverkeer.

Als u uw locatie op Facebook deelt, zijn degebruiksvoorwaarden van Facebook van toepassing. Stelu op de hoogte van de gebruiksvoorwaarden enprivacygewoonten van Facebook.Bedenk voordat u uw locatie deelt goed met wie u datdoet. Controleer de privacy-instellingen van desocialenetwerkdienst die u gebruikt, omdat u uw locatiemogelijk met een grote groep mensen deelt.

Rijden en wandelenGesproken begeleidingkrijgenAls gesproken begeleiding beschikbaar is, helpt deze u eenbestemming te bereiken zodat u zelf van de reis kuntgenieten.Selecteer Menu > Kaarten en Per auto of Lopen.Wanneer u wandel- of autonavigatie de eerste keergebruikt, wordt u gevraagd de taal van de gesprokenbegeleiding te selecteren en de juiste bestanden tedownloaden.Als u een taal selecteert die straatnamen bevat, wordende straatnamen eveneens uitgesproken. Het is mogelijkdat voor uw taal geen gesproken begeleiding bestaat.De taal van de gesproken begeleiding wijzigen — Selecteer in de hoofdweergave Opties > Instellingen >Navigatie > Per auto-begeleiding of Te voet-begeleiding en de juiste optie.

87

Kaar

ten

Page 88: Nokia E72 Userguide Nl

Gesproken begeleiding deactiveren — Selecteer in dehoofdweergave Opties > Instellingen > Navigatie >Per auto-begeleiding of Te voet-begeleiding en Geen.De gesproken begeleiding voor autonavigatieherhalen — Selecteer in de navigatieweergave Opties >Herhalen.Het volume van de gesproken begeleiding voorautonavigatie aanpassen — Selecteer in denavigatieweergave Opties > Volume.

NavigatiesysteemAls u tijdens het rijden navigatie-instructie nodig hebt,helpt Kaarten u uw bestemming te bereiken.Selecteer Menu > Kaarten en Per auto.Naar een bestemming rijen — Selecteer Best. inst. ende juiste optie.Naar huis rijden — Selecteer Naar huis rijden.Wanneer u de eerste keer Naar huis rijden of Naar huislopen selecteert, wordt u gevraagd uw thuislocatie op tegeven. Ga als volgt te werk als u uw thuislocatie later wiltwijzigen:1. Selecteer Opties > Instellingen > Navigatie >

Thuislocatie > Wijzigen > Opn. defin. in dehoofdweergave.

2. Selecteer de juiste optie.Tip: Selecteer Kaart als u zonder ingesteldebestemming wilt rijden. Uw locatie wordt tijdenshet rijden in het midden van de kaart weergegeven.

Weergaven wijzigen tijdens navigatie — Druk op debladertoets en selecteer 2D-weergave, 3D-weergave,Pijlweerg. of Routeoverzicht.Houd u aan alle lokale wetgeving. Houd tijdens het rijdenaltijd uw handen vrij om het voertuig te besturen. Deverkeersveiligheid dient uw eerste prioriteit te hebbenterwijl u rijdt.

Navigatieweergave

1 — Route2 — Uw locatie en richting3 — Kompas4 — Informatiebalk (snelheid, afstand, tijd)

88

Kaar

ten

Page 89: Nokia E72 Userguide Nl

Verkeers- enveiligheidsinformatieopvragenVerbeter uw rijervaring met actuele informatie oververkeersproblemen, rijbaanhulp en waarschuwingenomtrent snelheidslimieten, als deze beschikbaar zijn vooruw land of regio.Selecteer Menu > Kaarten en Per auto.Verkeersproblemen weergeven op de kaart — Tijdensde navigatie selecteert u Opties > Verkeersinf.. Degebeurtenissen worden weergegeven als driehoekjes enlijnen.Verkeersinformatie bijwerken — Selecteer Opties >Verkeersinf. > Verkeersinfo bijwerken.Wanneer u een route plant, kunt u het apparaat zoinstellen dat verkeersproblemen, zoals files enwegwerkzaamheden, worden vermeden.Verkeersproblemen vermijden — Selecteer Opties >Instellingen > Navigatie > Nwe route vw. verk.sit.in de hoofdweergave.

Waarschuwing: Als de betreffende functie isingeschakeld, kan tijdens de navigatie de locatie vanveiligheidscamera's en flitspalen worden aangegeven. Insommige landen is het gebruik van dergelijke informatieverboden of aan regels gebonden. Nokia is nietverantwoordelijk voor de betrouwbaarheid van degegevens over de locaties van veiligheidscamera's offlitspalen of voor de consequenties van het gebruik vandeze gegevens.

Navigatiesysteem voorvoetgangersWanneer u navigatie-instructies nodig hebt om een routete voet af te leggen, wijst Kaarten u de weg langskruispunten, parken, voetgangerszones en zelfswinkelcentra.Selecteer Menu > Kaarten en Lopen.Lopen naar een bestemming — Selecteer Best. inst. ende juiste optie.Naar huis lopen — Selecteer Naar huis lopen.Wanneer u de eerste keer Naar huis rijden of Naar huislopen selecteert, wordt u gevraagd uw thuislocatie op tegeven. Ga als volgt te werk als u uw thuislocatie later wiltwijzigen:1. Selecteer Opties > Instellingen > Navigatie >

Thuislocatie > Wijzigen > Opn. defin. in dehoofdweergave.

2. Selecteer de juiste optie.Tip: Selecteer Kaart als u zonder ingesteldebestemming wilt lopen. Uw locatie wordt tijdenshet rijden in het midden van de kaart weergegeven.

Een route plannenPlan uw reis, stel een route op en geef deze op de kaartweer voordat u vertrekt.Selecteer Menu > Kaarten en Positie.Een route maken1. Ga naar het beginpunt.

89

Kaar

ten

Page 90: Nokia E72 Userguide Nl

2. Druk op de bladertoets en selecteer Toevoegen aanroute.

3. Als u een ander routepunt wilt toevoegen, selecteert uNieuw routepunt toev. en het juiste punt.

De volgorde van routepunten wijzigen1. Ga naar een routepunt.2. Druk op de bladertoets en selecteer Verplaatsen.3. Ga naar de plaats waarnaar u het routepunt wilt

verplaatsen en selecteer OK.De locatie van een routepunt bewerken — Ga naar hetroutepunt, druk op de bladertoets en selecteer Bewerkenen de gewenste optie.De route op de kaart weergeven — Selecteer Routeweerg..Navigeren naar de bestemming — Selecteer Routeweerg. > Opties > Rit starten of Wandeling starten.De instellingen voor een route wijzigenDe route-instellingen hebben betrekking op de navigatie-instructies en de manier waarop de route op de kaartwordt weergegeven.1. Open in de weergave met de routeplanner het tabblad

Instellingen. Selecteer Opties > Routepunten of Lijstmet routepunten.

2. Stel de transportmodus in op Per auto of Te voet. Alsu Te voet selecteert, worden eenrichtingsstraten alsgewone straten beschouwd en kunnen ookwandelpaden en routes door bijvoorbeeld parken enwinkelcentra worden gebruikt.

3. Selecteer de gewenste optie.

De wandelmodus selecteren — Open het tabbladInstellingen en selecteer Te voet > Voorkeursroute >Straten of Rechte lijn. Rechte lijn is handig voor routesbuiten bestaande straten omdat ook de wandelrichtingwordt aangegeven.De snellere of kortere route gebruiken — Open hettabblad Instellingen en selecteer Per auto >Routeselectie > Snellere route of Kortere route.De geoptimaliseerde route gebruiken — Open hettabblad Instellingen en selecteer Per auto >Routeselectie > Geoptimaliseerd. De geoptimaliseerderoute combineert de voordelen van de kortere en desnellere route.U kunt ook aangeven dat u bijvoorbeeld snelwegen,tolwegen of veerboten wilt toestaan of uitsluiten.

Sneltoetsen KaartenAlgemene sneltoetsenAls u wilt inzoomen of uitzoomen op de kaart, drukt u op *of #.Als u wilt terugkeren naar uw huidige locatie, drukt u op0.Als het kaarttype wilt wijzigen, drukt u op 1.Druk op 2 of 8 om de kaart te kantelen.Druk op 4 of 6 om de kaart te draaien. Druk op 5 om dekaart weer terug te draaien, met het noorden boven.Snelkoppelingen voor voetgangersnavigatieDruk op 2 om een locatie op te slaan.90

Kaar

ten

Page 91: Nokia E72 Userguide Nl

Druk op 3 om locaties te zoeken per categorie.Druk op 6 om het volume van de voetgangersnavigatie tewijzigen.Druk op 7 om de lijst met routepunten te bekijken.Druk op 8 om de kaart in te stellen voor gebruik 's nachts.Druk op 9 om het dashboard weer te geven.Snelkoppelingen voor autonavigatieDruk op 1 om de kaart in te stellen voor gebruik overdagof 's nachts.Druk op 2 om de huidige locatie op te slaan.

Druk op 3 om locaties te zoeken per categorie.Druk op 4 om de gesproken instructie te herhalen.Druk op 5 om een andere route te zoeken.Druk op 6 om het volume van de gesproken instructie tewijzigen.Druk op 7 om een tussenstop aan de route toe te voegen.Druk op 8 om verkeersinformatie te bekijken.Druk op 9 om het dashboard weer te geven.

AanpassenU kunt het apparaat aanpassen aan uw persoonlijkevoorkeuren, bijvoorbeeld door te kiezen uit verschillendetonen, achtergrondafbeeldingen en schermbeveiligers.

Profielen Selecteer Menu > Bed. paneel > Profielen.U kunt voor verschillende gebeurtenissen, omgevingen ofgroepen bellers beltonen, waarschuwingssignalen enandere signalen instellen. Het actieve profiel wordt bovenaan het startscherm weergegeven. Als het actieve profielechter Algemeen is, wordt alleen de huidige datumweergegeven.

Als u een nieuw profiel wilt maken, selecteert u Opties >Nieuw maken en definieert u de instellingen.Als u een profiel wilt aanpassen, selecteert u hetdesbetreffende profiel en kiest u Opties > Aanpassen.Als u een profiel wilt activeren, selecteert u hetdesbetreffende profiel en kiest u Opties > Activeren.Als u het profiel zo wilt instellen dat het tot een bepaaldetijd binnen de volgende 24 uur actief is, selecteert uOpties > Tijdelijk en stelt u de tijd in. Wanneer deingestelde tijd vervolgens is verstreken, wordt het profielopnieuw ingesteld op het vorige actieve profiel zondertijdsinstelling. Als u een profiel met tijdinstelling hebt

91

Aanp

asse

n

Page 92: Nokia E72 Userguide Nl

ingesteld, wordt weergegeven op het startscherm. Hetprofiel Offline kan niet worden geprogrammeerd.Als u een profiel dat u hebt gemaakt wilt verwijderen,selecteert u Opties > Profiel verwijderen. De voorafgedefinieerde profielen kunt u niet verwijderen.Wanneer het profiel Offline is geactiveerd, is de verbindingmet het mobiele netwerk gesloten. Er worden geenradiofrequentiesignalen tussen het apparaat en hetmobiele netwerk uitgewisseld. Als u probeert een berichtte verzenden, wordt het in de outbox geplaatst en pasverzonden wanneer een ander profiel wordt geactiveerd.U kunt uw apparaat ook zonder SIM-kaart gebruiken. Alsu de SIM-kaart verwijdert, wordt het profiel Offlinegeactiveerd.

Belangrijk: In het profiel Offline kunt u geenoproepen doen of ontvangen en kunnen ook anderefuncties waarvoor netwerkdekking vereist is, niet wordengebruikt. U kunt mogelijk nog wel het alarmnummerkiezen dat in het apparaat is geprogrammeerd. Als u wiltbellen, moet u eerst de telefoonfunctie activeren door eenander profiel te kiezen. Als het apparaat is vergrendeld,moet u de beveiligingscode invoeren.Wanneer u het profiel Offline gebruikt, kunt u nog wel eendraadloos LAN (WLAN) gebruiken, bijvoorbeeld om uw e-mails te lezen of te internetten. U kunt ook een Bluetooth-verbinding gebruiken. Zorg dat u aan de veiligheidseisenvoldoet wanneer u WLAN- of Bluetooth-verbindingen totstand brengt en gebruikt.

Beltonen selecterenAls u een beltoon wilt instellen voor een profiel, selecteertu Opties > Aanpassen > Beltoon. Selecteer een beltoonin de lijst, of selecteer Geluiden downldn om een map teopenen met daarin een lijst met bookmarks voor hetdownloaden van tonen via de browser. Gedownloadetonen worden opgeslagen in de Galerij.Als u de beltoon alleen voor een bepaalde contactgroepwilt gebruiken, selecteert u Opties > Aanpassen >Waarschuwen bij en selecteert u de gewenste groep.Voor oproepen van andere nummers geldt een stillewaarschuwing.Als u de berichttoon wilt wijzigen, selecteert u Opties >Aanpassen > Berichtensignaaltoon.

Profielen aanpassenSelecteer Menu > Bed. paneel > Profielen.Selecteer Opties > Aanpassen en maak een keuze uit devolgende opties:• Beltoon — Hiermee selecteert u een beltoon in de lijst

of selecteert u Geluiden downldn om een map teopenen met daarin een lijst met bookmarks voor hetdownloaden van tonen via de browser. Als u tweeverschillende telefoonlijnen gebruikt, kunt uverschillende beltonen voor deze lijnen instellen.

• Toon video-oproep — Selecteer een beltoon voorvideo-oproepen.

• Naam beller uitspreken — Wanneer u deze optiehebt geselecteerd en iemand uit uw contactenlijst u92

Aanp

asse

n

Page 93: Nokia E72 Userguide Nl

belt, hoort u een beltoon die bestaat uit de gesprokennaam van het contact en de geselecteerde beltoon.

• Beltoontype — Stel het type beltoon in.• Belvolume — Stel het volume van de beltoon in.• Berichtensignaaltoon — Stel een toon voor

ontvangen SMS-berichten in.• Signaaltoon e-mail — Stel een toon voor ontvangen

e-mailberichten in.• Trilsignaal — Het apparaat zo instellen dat het bij een

inkomende oproep of inkomend bericht gaat trillen.• Toetsenbordtonen — Het volume van de toetstonen

selecteren.• Waarschuwingstonen — Hiermee schakelt u de

waarschuwingstonen uit. Deze instelling heeft ookeffect op het geluid van bepaalde games en Java™-toepassingen.

• Waarschuwen bij — Het apparaat zo instellen dat hetalleen overgaat wanneer u wordt gebeld doornummers van een bepaalde groep contacten. Vooroproepen van andere nummers geldt een stillewaarschuwing.

• Toon P2T-oproep — Hiermee selecteert u een beltoonvoor P2T-oproepen.

• P2T-status — Hiermee stelt u de P2T-status voor elkprofiel in.

• Profielnaam — Geef een nieuw profiel een naam ofwijzig de naam van een bestaand profiel. De namen vande profielen Algemeen en Offline kunnen niet wordengewijzigd.

Het startscherm aan uwvoorkeuren aanpassenSelecteer Menu > Bed. paneel > Modi.Als u de naam van het huidige startscherm wilt wijzigen,selecteert u Opties > Modusnaam wijzigen.Als u wilt instellen welke toepassingen en meldingen ophet startscherm worden weergegeven, selecteert uToepass. startscherm.Als u het thema van het huidige startscherm wilt wijzigen,selecteert u Algemeen thema.Als u de achtergrondafbeelding van het huidigestartscherm wilt wijzigen, selecteert u Achtergrond.Als u van startscherm wilt wisselen, gaat u naar Huidigemodus en selecteert u Opties > Wijzigen.

WeergavevolgordewijzigenSelecteer Menu > Bed. paneel > Thema's.Selecteer een van de volgende opties:• Algemeen — Het thema wijzigen dat in alle

toepassingen wordt gebruikt.• Menuweergave — Het thema wijzigen dat gebruikt

wordt in het hoofdmenu.• Standby — Het thema wijzigen dat gebruikt wordt in

het startscherm. 93

Aanp

asse

n

Page 94: Nokia E72 Userguide Nl

• Achtergrond — De achtergrondafbeelding van hetstartscherm wijzigen.

• Spaarstand — Een animatie selecteren voor despaarstand.

• Oproepafbldng — De afbeelding wijzigen die wordtweergegeven tijdens gesprekken.

Als u de thema-effecten wilt activeren of deactiveren,selecteert u Algemeen > Opties > Thema-effecten.

Een thema downloadenSelecteer Menu > Bed. paneel > Thema's.Selecteer Algemeen > Thema's downldn > Opties >Ga naar > Nieuwe webpagina om een thema tedownloaden. Voer het webadres in waar u een thema vanwilt downloaden. Na het downloaden van het thema kuntu een voorbeeld bekijken of het thema activeren.Selecteer Opties > Bekijken om een voorbeeld van hetthema te bekijken.Selecteer Opties > Instellen om een thema te activeren.

Audiothema's wijzigenSelecteer Menu > Bed. paneel > Thema's enAudiothema's.U kunt geluiden instellen voor verschillendeapparaatgebeurtenissen. De geluiden kunnen tonen,spraak of een combinatie van beide zijn.Als u het huidige audiothema wilt wijzigen, selecteert uActief audiothema.

Als u een geluid wilt instellen voor een gebeurtenis,selecteert u een gebeurtenissengroep, zoals beltonen, ende gewenste gebeurtenis.Als u alle vooraf ingestelde geluiden in eengebeurtenisgroep wilt gebruiken, selecteert u de groep enOpties > Geluiden activeren.Selecteer Opties en maak een keuze uit de volgendeopties:• Spraak afspelen — Het geluid afspelen voordat u het

activeert.• Thema opslaan — Een nieuw audiothema maken.• 3-D-beltonen — 3D-effecten toevoegen aan het

audiothema.• Spraak — Selecteer Spraak als u spraak wilt instellen

als het geluid voor een gebeurtenis. Voer de gewenstetekst in het tekstveld in. De optie Spraak is nietbeschikbaar als u de optie Naam beller uitsprekenhebt ingeschakeld in het huidige profiel.

• Geluiden uitschakelen — Alle geluiden in eengebeurtenisgroep uitzetten.

3D-beltonenSelecteer Menu > Bed. paneel > 3-D-tonen.Selecteer 3-D-beltooneffecten > Aan omdriedimensionale (3D) geluidseffecten voor beltonen in teschakelen. Niet alle beltonen ondersteunen 3D-effecten.Als u het 3D-effect wilt wijzigen dat wordt toegepast opde beltoon, selecteert u Geluidsbaan en het gewensteeffect.

94

Aanp

asse

n

Page 95: Nokia E72 Userguide Nl

Maak een keuze uit de volgende opties om het 3D-effectte wijzigen:• Snelheid geluidsbaan — Selecteer de snelheid

waarmee geluid zich van de ene in de andere richtingverplaatst. Deze instelling is niet voor alle effectenbeschikbaar.

• Galm — Selecteer het gewenste effect om dehoeveelheid echo aan te passen.

• Doppler-effect — Selecteer Aan om de beltoon hogerte laten klinken wanneer u zich dichter bij het apparaat

bevindt en lager wanneer u zich verderaf bevindt. Dezeinstelling is niet voor alle effecten beschikbaar.

Als u de beltoon met het 3D-effect wilt beluisteren,selecteert u Opties > Toon afspelen.Selecteer Menu > Bed. paneel > Profielen en Opties >Aanpassen > Belvolume om het volume van de beltoonaan te passen.

MediaOp het apparaat bevindt zich een aantalmediatoepassingen voor zowel zakelijk gebruik alsprivégebruik.

CameraSelecteer Menu > Media > Camera.

Een foto makenSelecteer Menu > Media > Camera.Uw apparaat ondersteunt het maken van foto's met eenresolutie van 2592 x 1944 pixels. De beeldresolutie kan indeze documentatie anders zijn weergegeven.1. Gebruik het display als zoeker.

2. Gebruik de volumetoetsen om in of uit te zoomenvoordat u een foto maakt.

3. Als de Optical Navi-toets isgeactiveerd en u wilt automatischscherpstellen, houdt u uw vinger opde bladertoets. Als u de foto wiltmaken, drukt u op de bladertoets.Als de Optical Navi-toets niet is geactiveerd en u wiltautomatisch scherpstellen, houdt u de bladertoetsingedrukt. Als u de foto wilt maken laat u debladertoets los.De foto wordt opgeslagen in de Foto's.

Zie 'Optical Navi-toets', p. 26.De werkbalk biedt diverse snelkoppelingen en instellingendie u kunt gebruiken voor en na het maken van foto's of 95

Med

ia

Page 96: Nokia E72 Userguide Nl

het opnemen van videoclips. Selecteer een van devolgende opties:

Overschakelen naar fotomodus. Overschakelen naar videomodus. De scène selecteren.

Overschakelen naar panoramamodus. Het videolicht uitschakelen (alleen in de videomodus) Het videolicht inschakelen (alleen in de videomodus) De flitsmodus selecteren (alleen voor foto's). De zelftimer activeren (alleen voor foto's). De reeksmodus activeren (alleen voor foto's). Een kleurtoon selecteren. De witbalans aanpassen.

Welke opties beschikbaar zijn, hangt af van de modus ende weergave die actief zijn. De standaardinstellingenworden teruggezet wanneer u de camera sluit.Als u de werkbalk van de camera wilt aanpassen, schakeltu over naar de fotomodus en selecteert u Opties >Werkbalk aanpassen.

GebruikersmodiSelecteer Menu > Media > Camera.Gebruikersmodi bieden de juiste kleur- enbelichtingsinstellingen voor de omgeving die u vastlegt.De instellingen van elke gebruikersmodus zijn afgestemdop een bepaalde stijl of omgeving.

Als u een andere gebruikersmodus wilt kiezen, selecteertu Scènemodus op de werkbalk.Als u zelf een gebruikersmodus wilt maken, navigeert unaar Gebr. gedef. en selecteert u Opties > Wijzigen.Als u de instellingen van een andere gebruikersmodus wiltkopiëren, selecteert u Gebaseerd op modus en degewenste gebruikersmodus.Als u uw eigen gebruikersmodus wilt activeren, selecteertu Gebr. gedef. > Selecteren.

Een reeks afbeeldingenvastleggenSelecteer Menu > Media > Camera.Als u een reeks afbeeldingen wilt vastleggen selecteert uReeksmodus op de werkbalk en drukt u op devastlegtoets. Dit kan alleen als er voldoendegeheugenruimte is.De vastgelegde afbeeldingen worden in een rasterweergegeven op het scherm. U kunt een afbeeldingbekijken door ernaartoe te gaan en op de navigatietoetste drukken. Als u een tijdsinterval hebt gebruikt, staatalleen de laatste afbeelding op het scherm; de andereafbeeldingen staan in de Galerij.Als u de afbeelding wilt verzenden, selecteert u Opties >Verzenden.Als u de afbeelding aan iemand wilt verzenden tijdens eenactieve oproep, selecteert u Opties > Verzenden naarbeller.

96

Med

ia

Page 97: Nokia E72 Userguide Nl

Als u de reeksmodus wilt uitschakelen, selecteert uReeksmodus > Enkele opname op de werkbalk.

Vastgelegde afbeeldingenweergevenSelecteer Menu > Media > Camera.De afbeelding wordt automatisch opgeslagen in de Galerij.Als u de afbeelding niet wilt bewaren, selecteert uVerwijderen op de werkbalk.Maak een keuze uit de volgende werkbalkitems:• Verzenden — De afbeelding verzenden naar

compatibele apparaten.• Verzenden naar beller — De afbeelding aan iemand

verzenden tijdens een actieve oproep.• Posten naar — De afbeelding verzenden naar een

compatibel onlinefotoalbum (netwerkdienst).Als u de afbeelding wilt gebruiken alsachtergrondafbeelding, selecteert u Opties > Instell. alsachtergrond.Als u de afbeelding aan een contact wilt toevoegen,selecteert u Opties > Toewijzen aan contact.

Video's opnemenSelecteer Menu > Media > Camera.1. Als de camera in de afbeeldingsmodus staat, selecteert

u de videomodus op de werkbalk.2. Druk op de navigatietoets om de opname te starten.

3. Als u de opname wilt onderbreken, selecteert uPauze. Selecteer Doorgaan om de opname tehervatten.

4. Als u de opname wilt beëindigen, selecteert uStoppen. De videoclip wordt automatisch opgeslagenin de Galerij. De maximumduur van de videoclip isafhankelijk van het beschikbare geheugen.

Een videoclip afspelenSelecteer Menu > Media > Camera.Als u een opgenomen videoclip wilt afspelen, selecteert uAfspelen op de werkbalk.Maak een keuze uit de volgende werkbalkitems:• Verzenden — De videoclip verzenden naar andere

compatibele apparaten.• Verzenden naar beller — De videoclip aan iemand

verzenden tijdens een actieve oproep.• Posten naar — De videoclip verzenden naar een

onlinefotoalbum (netwerkdienst).• Verwijderen — De videoclip verwijderen.Als u voor de clip een nieuwe naam wilt invoeren,selecteert u Opties > Naam videoclip wijzigen.

Instellingen voorafbeeldingenSelecteer Menu > Media > Camera.Als u de instellingen voor stilstaande beelden wiltwijzigen, selecteert u Opties > Instellingen en maakt ueen keuze uit de volgende opties:

97

Med

ia

Page 98: Nokia E72 Userguide Nl

• Afbeeldingskwaliteit — De kwaliteit van deafbeelding instellen. Hoe beter de kwaliteit, hoe meergeheugenruimte de afbeelding in beslag neemt.

• Toevoegen aan album — Definiëren in welk albumde opgeslagen afbeeldingen worden opgeslagen.

• Opgenomen afb. weerg. — Selecteer Ja als u deafbeelding na het vastleggen wilt bekijken. Als umeteen meer afbeeldingen wilt vastleggen, selecteertu Uit.

• Stand.naam afbeelding — De standaardnaaminstellen voor vastgelegde afbeeldingen.

• Uitgebr. digitale zoom — De optie Aan (continu)zorgt voor een vloeiende overgang tussen digitaalzoomen en uitgebreid digitaal zoomen. De optie Uitzorgt voor een beperkte zoommogelijkheid waarbij deafbeeldingsresolutie behouden blijft.

• Opnametoon — De toon instellen die wordtweergegeven wanneer u een afbeelding vastlegt.

• Gebruikt geheugen — Geef op waar de foto's moetenworden opgeslagen.

• Instellingen herstellen — De standaardinstellingenvan de camera terugzetten.

Video-instellingenSelecteer Menu > Media > Camera.Selecteer Opties > Instellingen en maak een keuze uitde volgende opties:• Videokwaliteit — De kwaliteit van de videoclip

instellen. Selecteer Delen als u de videoclip wiltverzenden in een multimediabericht. De clip wordtopgenomen in de OCIF-resolutie, in debestandsindeling 3GPP, zodat de grootte wordt

beperkt tot 300 kb (ongeveer 20 seconden). Videoclipsdie als MPEG-4-bestand zijn opgeslagen, kunnen somsniet worden verzonden in een multimediabericht.

• Geluidsopname — Selecteer Dempen als u geengeluid wilt opnemen.

• Toevoegen aan album — Definiëren in welk albumde opgenomen video's worden opgeslagen.

• Opgenomen video tonen — Bekijk het eerste framevan de opgenomen videoclip nadat het opnemen isgestopt. Als u de hele videoclip wilt weergeven,selecteert u Afspelen op de werkbalk.

• Standaardnaam video — De standaardnaam vooropgenomen videoclips instellen.

• Gebruikt geheugen — Geef op waar de videoclipsmoeten worden opgeslagen.

• Instellingen herstellen — De standaardinstellingenvan de camera terugzetten.

GalerijOver de GalerijSelecteer Menu > Media > Galerij.De Galerij is een opslagplaats waar u foto's, videoclips,geluidsclips, liedjes en streaming koppelingen kuntopslaan.

HoofdweergaveSelecteer Menu > Media > Galerij.Maak een keuze uit de volgende opties:

98

Med

ia

Page 99: Nokia E72 Userguide Nl

• Afbeeldingen — Afbeeldingen en videoclipsweergeven in Foto's.

• Videoclips — Videoclips weergeven in hetVideocentr..

• Tracks — De Muziekspeler openen.• Geluidsclips — Naar geluidsclips luisteren.• Streaming kop. — Streaming koppelingen

weergeven en openen.• Presentaties — Presentaties bekijken.U kunt mappen openen en hierin bladeren. Daarnaast kuntu items kopiëren en naar mappen verplaatsen. U kunt ookalbums maken en items kopiëren en aan albumstoevoegen.Bestanden die zijn opgeslagen op de compatibelegeheugenkaart (indien geplaatst), worden aangegevenmet .Als u een bestand wilt openen, selecteert u het bestand uitde lijst. Videoclips en streaming koppelingen wordengeopend en afgespeeld in het Videocentr.; muziek- engeluidsclips worden geopend en afgespeeld in deMuziekspeler.Selecteer een bestand, Opties > Verplaatsen enkopiëren en de gewenste optie om bestanden naar eenandere geheugenlocatie te kopiëren of verplaatsen.

GeluidsclipsSelecteer Menu > Media > Galerij en Geluidsclips.Deze map bevat alle geluidsclips die u van het webgedownload hebt. De geluidsclips die u met de toepassingDictafoon hebt opgenomen en die met MMSgeoptimaliseerd zijn of normale kwaliteitsinstellingen

hebben, worden ook in deze map opgeslagen, maar degeluidsclips met hoge kwaliteitsinstellingen wordenopgeslagen in de toepassing Muziekspeler.Als u naar een geluidsbestand wilt luisteren, selecteert uhet bestand uit de lijst.Om snel vooruit of achteruit te spoelen, bladert u naarlinks of rechts.Selecteer Geluiden dwnl. om geluiden te downloaden.

Koppelingen naar streaming-mediaSelecteer Menu > Media > Galerij en Streaming kop..Als u een streaming koppeling wilt openen, selecteert u dekoppeling uit de lijst.Als u een nieuwe streaming koppeling wilt toevoegen,selecteert u Opties > Nieuwe koppeling.

PresentatiesSelecteer Menu > Media > Galerij.Met presentaties kunt u schaalbare vectortekeningen(SVG, scalable vector graphics) en flash-bestanden (SWF)zoals tekenfilms en kaarten bekijken. SVG-afbeeldingenzien er altijd hetzelfde uit, ook als ze met andereschermafmetingen en resoluties bekeken worden.Als u bestanden wilt bekijken, selecteert u Presentaties.Ga naar een afbeelding en selecteer Opties > Afspelen.Selecteer Opties > Onderbreken om het afspelen teonderbreken. 99

Med

ia

Page 100: Nokia E72 Userguide Nl

Druk op 5 om in te zoomen. Druk op 0 om uit te zoomen.Druk op 1 of 3 om de afbeelding 90 graden met de klokmee of tegen de klok in te draaien. Druk op 7 of 9 om deafbeelding 45 graden te draaien.Druk op * om te wisselen tussen een weergave op hetvolledige scherm of een normale weergave.

Foto'sInformatie over Foto'sSelecteer Menu > Media > Galerij > Afbeeldingen enmaak een keuze uit de volgende opties:• Vastgelegd — Alle afbeeldingen en video's bekijken

die u hebt gemaakt.• Maanden — Afbeeldingen en video's bekijken die zijn

ingedeeld op de maand waarin ze zijn gemaakt.• Albums — De standaardalbums en de door u

gemaakte albums bekijken.• Labels — De labels bekijken die u voor elk item hebt

gemaakt.• Downloads — Items en video's bekijken die u hebt

gedownload van internet of hebt ontvangen als eenmultimedia- of e-mailbericht.

• Alle — Alle items bekijken.• Online delen — Uw afbeeldingen of video's op

internet zetten.Bestanden die zijn opgeslagen op de compatibelegeheugenkaart (indien geplaatst), worden aangegevenmet .Selecteer een bestand, selecteer Opties > Verplaatsenen kopiëren en selecteer vervolgens de gewenste optie

om bestanden naar een andere geheugenlocatie tekopiëren of te verplaatsen.

Afbeeldingen en video'sweergevenSelecteer Menu > Media > Galerij > Afbeeldingen enmaak een keuze uit de volgende opties:• Alle — Hiermee geeft u alle afbeeldingen en video's

weer.• Vastgelegd — Hiermee geeft u foto's en videoclips

weer die zijn gemaakt met de camera van uw telefoon.• Downloads — Hiermee kunt u de gedownloade

videoclips weergeven.

Afbeeldingen envideoclips kunnen ookvanaf een compatibelapparaat naar uverzonden worden. Alsu een ontvangenafbeelding of videoclipin Foto's wiltweergeven, moet u heteerst opslaan.De afbeeldings- en videoclipbestanden worden in een lusen gesorteerd op datum en tijd weergegeven. Het aantalbestanden wordt weergegeven. Bekijk de bestanden éénvoor één door naar links of rechts te bladeren met debladertoets. Als u de bestanden in groepen wiltweergeven, bladert u omhoog of omlaag met debladertoets.100

Med

ia

Page 101: Nokia E72 Userguide Nl

U opent een bestand door deze te selecteren. Als u eenafbeelding geopend hebt, kunt u met de zoomtoetsenerop in- of uitzoomen. De zoomverhouding wordt nietpermanent opgeslagen.Als u een afbeelding of video wilt bewerken, selecteert uOpties > Bewerken.Als u uw afbeeldingen wilt afdrukken op een compatibeleprinter, selecteert u Opties > Naar printer of kiosk.Als u afbeeldingen in een album wilt plaatsen om ze lateraf te drukken, selecteert u Opties > Naar album > Laterafdr..

Bestandsgegevensweergeven en bewerkenSelecteer Menu > Media > Galerij > Afbeeldingen. Ganaar een item.Als u de eigenschappen van een afbeelding of video wiltweergeven en bewerken, selecteert u Opties >Gegevens > Weerg. en bewerken en maakt u uw keuzeuit de volgende opties:• Labels — De gebruikte labels weergeven. Als u meer

labels aan het huidige bestand wilt toevoegen,selecteert u Toev..

• Beschrijving — Een vrije beschrijving van het bestandweergeven. Selecteer het veld om een beschrijving toete voegen.

• Titel — De miniatuurafbeelding van het bestand en dehuidige bestandsnaam weergeven. Selecteer het veldmet de bestandsnaam om de naam van het bestand tebewerken.

• Albums — Weergeven in welke albums het huidigebestand te vinden is.

• Resolutie — De grootte van de afbeelding in pixelsweergeven.

• Duur — De lengte van de videoclip weergeven.• Gebruiksr. — Als u de DRM-rechten van het huidige

bestand wilt weergeven, selecteert u Wrg..

Afbeeldingen en video'sorganiserenSelecteer Menu > Media > Galerij > Afbeeldingen. Ukunt bestanden als volgt organiseren:Als u items wilt weergeven in de labelweergave, voegt ulabels aan de items toe.Selecteer Maanden als u items op maand wilt weergeven.Selecteer Albums > Opties > Nieuw album als u eenalbum wilt maken om items op te slaan.Als u een afbeelding of een videoclip aan een album wilttoevoegen, selecteert u het item en Opties > Naaralbum.Als u een afbeelding of videoclip wilt verwijderen,selecteert u het item en Verwijderen op de actievewerkbalk.

Actieve werkbalkDe actieve werkbalk is alleen beschikbaar als u in eenweergave een afbeelding of een videoclip geselecteerdhebt. 101

Med

ia

Page 102: Nokia E72 Userguide Nl

Ga in de actieve werkbalk naar de verschillende items enselecteer de gewenste optie. De beschikbare optiesvariëren, afhankelijk van de weergave die momenteelactief is en of u een afbeelding of een videoclipgeselecteerd hebt.Als u de werkbalk wilt verbergen, selecteert u Opties >Werkbalk verbergen. Als u de actieve werkbalk wiltactiveren wanneer die verborgen is, drukt u op debladertoets.Selecteer een afbeelding of een videoclip en een van devolgende opties:

De afbeelding in liggende of staande modusweergeven.

De videoclip afspelen. De afbeelding of videoclip verzenden. De afbeelding of videoclip uploaden naar een

compatibel online album (alleen beschikbaar als u eenaccount bij een compatibel online album hebt ingesteld).

Het item toevoegen aan een album. Labels en andere eigenschappen van het item

beheren.

AlbumsSelecteer Menu > Media > Galerij > Afbeeldingen enAlbums.In een album kunt u handig uw afbeeldingen en videoclipsbeheren.Als u een nieuw album wilt maken, selecteert u Opties >Nieuw album.

Als u een afbeelding of een videoclip aan een album wilttoevoegen, selecteert u het item en Opties > Naaralbum. Een lijst albums wordt weergegeven. Selecteer hetalbum waar u de afbeelding of videoclip aan wilttoevoegen. Het item dat u aan het album hebttoegevoegd, is ook nog zichtbaar in Foto's.Als u een afbeelding of een videoclip uit een album wiltverwijderen, selecteert u het album en het item enOpties > Uit album.

LabelsSelecteer Menu > Media > Galerij > Afbeeldingen.Met labels kunt u de media-items in Foto's in categorieënplaatsen. In het Labelbeheer kunt u labels maken enverwijderen. Het Labelbeheer geeft aan welke labels opdit moment gebruikt worden en aan hoeveel items elklabel toegekend is.Selecteer een afbeelding of een videoclip en Opties >Gegevens > Labelbeheer om het Labelbeheer teopenen.Als u een label wilt maken, selecteert u Opties > Nieuwlabel.Als u een label aan een afbeelding wilt toekennen,selecteert u de afbeelding en Opties > Labelstoevoegen.Als u de labels die u gemaakt hebt wilt bekijken, selecteertu Labels. De grootte van de labelnaam komt overeen methet aantal items waar het label aan toegekend is. Als u alleafbeeldingen wilt zien waar een bepaald label aantoegekend is, selecteert u het label uit de lijst.102

Med

ia

Page 103: Nokia E72 Userguide Nl

Als u de lijst in alfabetische volgorde wilt weergeven,selecteert u Opties > Alfabetisch.Als u de lijst geordend op hoe vaak het label wordtgebruikt wilt weergeven, selecteert u Opties >Meestgebruikt.Als u het label van een afbeelding wilt verwijderen,selecteert u het label en de afbeelding en vervolgensOpties > Verwijderen uit label.

DiavoorstellingSelecteer Menu > Media > Galerij > Afbeeldingen.Als u afbeeldingen in een diavoorstelling wilt weergeven,selecteert u een afbeelding en Opties >Diavoorstelling > Vooruit afspelen of Achteruitafspelen. De diavoorstelling begint vanaf hetgeselecteerde bestand.Als u alleen de geselecteerde afbeeldingen in eendiavoorstelling wilt weergeven, selecteert u Opties >Markeringen aan/uit > Markeren om afbeeldingen temarkeren. Selecteer Opties > Diavoorstelling >Vooruit afspelen of Achteruit afspelen om dediavoorstelling te starten.U hervat een onderbroken diavoorstelling door Doorgaante selecteren.Als u de diavoorstelling wilt beëindigen, selecteert uEinde.Blader naar links of rechts door de afbeeldingen met debladertoets.Voordat u de diavoorstelling start, kunt u de instellingenvoor de diavoorstelling aanpassen door Opties >

Diavoorstelling > Instellingen te selecteren en een vande volgende opties te kiezen:• Muziek — Geluid aan de diavoorstelling toevoegen.• Nummer — Een muziekbestand uit de lijst kiezen.• Vertraging tussen dia's — De snelheid van de

diavoorstelling aanpassen.• Overgang — De afbeeldingen vloeiend in elkaar over

laten lopen en afbeeldingen willekeurig laten in- ofuitzoomen.

Met de volumetoetsen kunt u het volume tijdens dediavoorstelling aanpassen.

Afbeeldingen bewerkenAfbeeldingseditorSelecteer Opties > Bewerken als u de zojuist gemaaktefoto's, of de foto's die in Foto's zijn opgeslagen, wiltbewerken. De foto-editor wordt geopend.Selecteer Opties > Effect toepassen als u een raster wiltopenen waarin u via kleine pictogrammen verschillendebewerkingsopties kunt selecteren. U kunt de fotobijsnijden en draaien; de helderheid, de kleur, het contrasten de resolutie aanpassen, en effecten, tekst, illustratiesof een kader aan de foto toevoegen.

Afbeeldingen bijsnijdenAls u een afbeelding wilt bijsnijden, selecteert u Opties >Effect toepassen > Snijden en kiest u in de lijst eenvooraf gedefinieerde beeldverhouding. Als u deafbeelding handmatig wilt bijsnijden, selecteert uHandmatig. 103

Med

ia

Page 104: Nokia E72 Userguide Nl

Als u Handmatig selecteert, wordt in de linkerbovenhoekvan de afbeelding een kruis weergegeven. Gebruik debladertoets om het gebied te selecteren dat u wiltbijsnijden en selecteer Instellen. Er verschijnt een tweedekruis in de rechterbenedenhoek. Selecteer wederom hetgebied dat u wilt bijsnijden. Selecteer Terug als u heteerste geselecteerde gebied wilt aanpassen. Tezamenvormen de geselecteerde gebieden een rechthoek tergrootte van de bijgesneden afbeelding.Als u een vooraf gedefinieerde beeldverhouding hebtgekozen, selecteert u de linkerbovenhoek van het gebieddat u wilt bijsnijden. Met de bladertoets kunt u het formaatvan het gemarkeerde gebied wijzigen. Druk op debladertoets om het geselecteerde gebied te bevriezen.Met de bladertoets kunt u het gebied binnen de fotoverplaatsen. Druk op de bladertoets om het gebied teselecteren dat u wilt bijsnijden.

Rode ogen reducerenSelecteer Opties > Effect toepassen > Rode-ogenreductie als u de roodheid van ogen in eenafbeelding wilt verminderen.Verplaats het kruis naar het oog en druk op de bladertoets.Er wordt een lus op het scherm weergegeven. Gebruik debladertoets om het formaat van de lus te wijzigen zodathet oog er precies in past. Druk op de bladertoets om hetrood in de ogen te verwijderen. Druk op Gereed wanneeru klaar bent met het bewerken van de foto.Druk op Terug om de wijzigingen op te slaan en naar devorige weergave terug te gaan.

Handige sneltoetsenU kunt de volgende sneltoetsen gebruiken bij hetbewerken van afbeeldingen:• Druk op * voor een afbeelding op het volledige scherm.

Druk nogmaals op * als u wilt terugkeren naar denormale weergave.

• Druk op 3 of 1 als u een afbeelding naar rechts of naarlinks wilt draaien.

• Druk op 5 of 0 als u wilt in- of uitzoomen.• Druk de bladertoets omhoog, omlaag, naar links of naar

rechts als u wilt schuiven in een ingezoomdeafbeelding.

Video's bewerkenDe video-editor ondersteunt videobestanden in deindelingen .3GP en .MP4 en geluidsbestanden in deindelingen .AAC, .AMR, .MP3 en .WAV. De editorondersteunt niet noodzakelijkerwijs alle kenmerken vanbestandsindelingen of alle variaties vanbestandsindelingen.Als u videoclips in Foto's wilt bewerken, bladert u naar eenvideoclip en selecteert u Opties > Bewerken en maaktu uw keuze uit de volgende opties.• Samenvoegen — om een afbeelding of een videoclip

aan het begin of het einde van de geselecteerdevideoclip toe te voegen.

• Geluid wijzigen — om een nieuwe geluidsclip toe tevoegen en het originele geluid in de videoclip tevervangen.

• Tekst toevoegen — om tekst aan het begin of heteinde van de videoclip toe te voegen.

104

Med

ia

Page 105: Nokia E72 Userguide Nl

• Knippen — om de video te verkorten en de secties temarkeren die u in de videoclip wilt behouden.

Als u een snapshot van een videoclip wilt maken,selecteert u in de weergave waarin u de video knipt deopdracht Opties > Snapshot maken. Druk in deminiatuurweergave op de bladertoets en selecteerSnapshot maken.

Afbeeldingen afdrukkenAfbeeldingen afdrukkenAls u afbeeldingen wilt afdrukken met Afbeeldingenafdrukken, selecteert u de afbeelding die u wilt afdrukkenen de afdrukoptie in Foto's, camera, afbeeldingseditor ofafbeeldingsviewer.Gebruik Afbeeldingen afdrukken om uw afbeeldingen afte drukken met behulp van een compatibele USB-gegevenskabel of Bluetooth-connectiviteit. U kunt ookafbeeldingen afdrukken via een WLAN. Als eencompatibele geheugenkaart beschikbaar is, kunt u deafbeeldingen opslaan op de geheugenkaart en afdrukkenvia een compatibele printer.U kunt alleen afbeeldingen in JPEG-indeling afdrukken. Defoto's die met de camera worden gemaakt, wordenautomatisch opgeslagen in JPEG-indeling.Printer selecterenSelecteer de afbeelding en de afdrukoptie omafbeeldingen met Afbeelding afdrukken af te drukken.Als u Afbeeldingen afdrukken de eerste keer gebruikt,wordt een lijst met beschikbare compatibele printersweergegeven. Selecteer een printer. De printer wordtingesteld als de standaardprinter.

Als u een printer wilt gebruiken die compatibel is metPictBridge, sluit u de compatibele gegevenskabel aanvoordat u de afdrukoptie selecteert. Vervolgenscontroleert u of de gegevenskabelmodus is ingesteld opAfb. afdrukken of Vragen bij verbinding. De printerwordt automatisch weergegeven wanneer u deafdrukoptie selecteert.Als de standaardprinter niet beschikbaar is, wordt een lijstmet beschikbare printers weergegeven.Selecteer Opties > Instellingen > Standaardprinterals u de standaardprinter wilt wijzigen.AfdrukvoorbeeldNadat u de printer hebt geselecteerd, worden degeselecteerde afbeeldingen weergegeven met voorafgedefinieerde indelingen.Als u de indeling wilt wijzigen, drukt u de bladertoets naarlinks of rechts om door de beschikbare indelingen voor degeselecteerde printer te bladeren. Als de afbeeldingen nietop één pagina passen, drukt u de bladertoets omhoog ofomlaag om de overige pagina's te bekijken.AfdrukinstellingenDe beschikbare opties variëren, afhankelijk van demogelijkheden van de printer die u hebt geselecteerd.Selecteer Opties > Standaardprinter als u eenstandaardprinter wilt instellen.Selecteer Papierformaat, het gewenste papierformaat inde lijst en OK als u het formaat wilt selecteren. SelecteerAnnuleren als u wilt terugkeren naar de vorige weergave.

105

Med

ia

Page 106: Nokia E72 Userguide Nl

Online delenInformatie over Online delenSelecteer Menu > Media > Online delen.Met Online delen (netwerkdienst) kunt u de foto's,videoclips en geluidsclips die op uw apparaat staan,posten naar compatibele diensten voor online delen, zoalsalbums en blogs. U kunt ook commentaar weergeven enverzenden naar posts in deze diensten en inhouddownloaden naar uw compatibele Nokia-apparaat.Of de de dienst Online delen beschikbaar is, en zo ja, welkeinhoudstypen worden ondersteund, kan verschillen.

Abonnementen nemen opdienstenSelecteer Menu > Media > Online delen.Als u zich wilt abonneren op een dienst voor online delen,gaat u naar de website van de serviceprovider om tecontroleren of uw Nokia-apparaat compatibel is met dedienst. Maak een account aan volgens de instructies op dewebsite. U ontvangt een gebruikersnaam en eenwachtwoord. Deze hebt u nodig het account te activerenop uw apparaat.1. Als u een dienst wilt activeren, opent u de toepassing

Online delen op uw apparaat. Vervolgens selecteert ueen dienst en Opties > Activeren.

2. Laat het apparaat de netwerkverbinding tot standbrengen. Als u wordt verzocht om eeninternettoegangspunt, selecteert u er een in de lijst.

3. Meld u aan bij uw account volgens de instructies op dewebsite van de serviceprovider.

Neem contact op met de serviceprovider of de relevantederde partij voor meer informatie over debeschikbaarheid en de kosten van diensten van derden ende kosten van gegevensoverdracht.

Uw accounts beherenAls u uw accounts wilt weergeven, selecteert u Opties >Instellingen > Mijn accounts.Selecteer Opties > Nieuwe account toev. als u eennieuwe account wilt maken.Als u uw gebruikersnaam of wachtwoord voor een accountwilt wijzigen, selecteert u de account en Opties >Openen.Als u de account wilt instellen als standaard wanneer uposts verzendt vanaf uw apparaat, selecteert u Opties >Als standaard.Als u een account wilt verwijderen, selecteert u de accounten Opties > Verwijderen.

Een post creërenSelecteer Menu > Media > Online delen.Als u mediabestanden wilt posten op een dienst, gaat unaar de dienst en selecteert u Opties > Nieuwe upload.Als de dienst Online delen kanalen biedt om bestanden teposten, selecteert u het gewenste kanaal.Als u een afbeelding, videoclip of geluidsclip aan de postwilt toevoegen, selecteert u Opties > Invoegen.

106

Med

ia

Page 107: Nokia E72 Userguide Nl

Voer, indien van toepassing, een titel of beschrijving voorde post in.Als u labels wilt toevoegen aan de post, selecteert uLabels:.Als u de post naar de dienst wilt verzenden, selecteert uOpties > Uploaden.

Bestanden vanuit Foto'sposten U kunt uw bestanden vanuit Foto's naar een online dienstvoor delen posten.1. Selecteer Menu > Media > Galerij > Afbeeldingen

en de bestanden die u wilt posten.2. Selecteer Opties > Verzenden > Uploaden en de

gewenste account.3. Bewerk uw post desgewenst.4. Selecteer Opties > Uploaden.

Uploaden via één muisklikMet uploaden via één muisklik kunt u afbeeldingenonmiddellijk nadat u ze hebt vastgelegd posten op eendienst voor online delen.Als u uploaden via één muisklik wilt gebruiken, legt u eenafbeelding vast met de camera van uw apparaat enselecteert u het pictogram voor online delen op dewerkbalk.

Lijst met labelsSelecteer Menu > Media > Online delen.Labels beschrijven de inhoud van de publicatie en helpenkijkers bij het vinden van inhoud in de diensten vooronline delen.Als u de lijst met beschikbare labels wilt bekijken bij hetmaken van een publicatie, selecteert u Labels:.U kunt labels toevoegen aan uw publicatie door een labeluit de lijst te selecteren en vervolgens Gereed te kiezen.U kunt meerdere labels toevoegen aan de publicatie doorelke label te selecteren en vervolgens Opties >Markeringen aan/uit > Markeren te kiezen.Als u naar labels wilt zoeken, voert u de zoektekst in hetzoekveld in.Als u een label wilt toevoegen aan de lijst met labels,selecteert u Opties > Nieuw label.

Posts in Outbox beherenSelecteer Menu > Media > Online delen.In de Outbox worden de posts die u momenteel aan hetuploaden bent, de posts waarvan het uploaden is mislukten de posts die u hebt verzonden weergegeven.U kunt de Outbox openen door Outbox > Opties >Openen te selecteren.Als u het uploaden van een post wilt starten, selecteert ude post en kiest u vervolgens Opties > Nu uploaden.Als u het uploaden van een post wilt annuleren, selecteertu de post en kiest u vervolgens Opties > Annuleren. 107

Med

ia

Page 108: Nokia E72 Userguide Nl

Als u een post wilt verwijderen, selecteert u de post enkiest u vervolgens Opties > Verwijderen.

Inhoud van diensten bekijkenSelecteer Menu > Media > Online delen.Als u de inhoud van een dienst wilt bekijken, selecteert ude dienst en Opties > Openen.U opent een feed door deze te selecteren. Als u de feed wiltopenen in de webbrowser, selecteert u de website van deserviceprovider.Als u opmerkingen met betrekking tot een bestand wiltweergeven, selecteert u het bestand en Opties >Opmerkingen weerg..Als u een bestand op het volledige scherm wilt bekijken,selecteert u het bestand.Als u een feed wilt bijwerken, selecteert u de feed enOpties > Nu bijwerken.Als u een interessant bestand ziet en de gehele feed naaruw apparaat wilt downloaden, selecteert u het bestand enOpties > Abonneren op contact.

Instellingen voorserviceprovidersSelecteer Menu > Media > Online delen.Als u de lijst met serviceproviders wilt weergeven,selecteert u Opties > Instellingen > Serv.providers.U kunt de details van een dienst bekijken door de dienstte selecteren in de lijst.

Selecteer Opties > Verwijderen om de geselecteerdedienst te verwijderen.

AccountinstellingenbewerkenSelecteer Menu > Media > Online delen.Als u uw accounts wilt bewerken, selecteert u Opties >Instellingen > Mijn accounts en een account.Als u de gebruikersnaam voor de account wilt wijzigen,selecteert u Gebruikersnaam.Als u het wachtwoord voor een account wilt wijzigen,selecteert u Wachtwoord.Als u de accountnaam wilt wijzigen, selecteert uAccountnaam.Als u wilt bepalen hoe groot de afbeeldingen zijn die upost, selecteert u Grootte uploadafb. > Origineel,Normaal (1024 x 768 pixels) of Klein (640 x 480 pixels).

Geavanceerde instellingenbewerkenSelecteer Menu > Media > Online delen.Als u de geavanceerde instellingen wilt bewerken,selecteert u Opties > Instellingen > Geavanceerd.Als u alleen een draadloze LAN-verbinding (WLAN) wiltgebruiken voor het delen, selecteert u Mobielgebruiken > Uitgeschakeld. Als u ook een packet-108

Med

ia

Page 109: Nokia E72 Userguide Nl

gegevensverbinding wilt toestaan, selecteert uIngeschakeld.Als u het delen en downloaden van items wilt toestaanwanneer u zich niet binnen het bereik van uw eigennetwerk bevindt, selecteert u Roaming toestaan >Ingeschakeld.U kunt automatisch nieuwe items van de dienstdownloaden door Downloadinterval te selecteren en hetinterval voor de downloads te kiezen. SelecteerHandmatig om items handmatig te downloaden.

GegevenstellersSelecteer Menu > Media > Online delen.U kunt de hoeveelheid gegevens die u hebt geüpload engedownload controleren door Opties > Instellingen >Gegevens overgebracht te selecteren.Als u de tellers wilt terugzetten, selecteert u Opties >Wissen verzonden, Wissen ontvangen, of Alleswissen.

MuziekspelerSelecteer Menu > Media > Muziekspeler.Muziekspeler ondersteunt bestandsindelingen zoals AAC,AAC+, eAAC+, MP3 en WMA. maar dat betekent nietautomatisch dat ook alle functies of variaties van dezebestandsindelingen worden ondersteund.

Een liedje afspelenSelecteer Menu > Media > Muziekspeler.Als u alle beschikbare liedjes aan de muziekbibliotheekwilt toevoegen, selecteert u Opties > Biblioth.vernieuwen.Als u een liedje wilt afspelen, selecteert u de gewenstecategorie en vervolgens het liedje.Als u het afspelen wilt onderbreken, drukt u op denavigatietoets. Druk nogmaals op de navigatietoets omhet afspelen te hervatten. Als u het afspelen wiltbeëindigen, navigeert u omlaag.Als u snel vooruit of achteruit wilt spoelen, houdt u denavigatietoets naar rechts of links ingedrukt.Ga naar rechts om naar het volgende item te gaan. Als uweer naar het begin van het item wilt, gaat u naar links.Als u naar het vorige item wilt, gaat u binnen 2 secondenna het begin van het liedje naar links.Als u de toon van de afgespeelde muziek wilt aanpassen,selecteert u Opties > Equalizer.Als u de balans en het stereobeeld wilt wijzigen of debassen wilt versterken, selecteert u Opties >Instellingen.Als u terug wilt naar het startscherm terwijl demuziekspeler op de achtergrond blijft spelen, drukt u kortop de eindetoets.

Waarschuwing: Voortdurende blootstelling aan eenhoog geluidsvolume kan uw gehoor beschadigen. Luisternaar muziek op een gematigd geluidsvolume. Houd het 109

Med

ia

Page 110: Nokia E72 Userguide Nl

apparaat niet dicht bij uw oor wanneer de luidspreker ingebruik is.

AfspeellijstenAls u uw afspeellijsten wilt weergeven of beheren,selecteert u Muziekbibliotheek > Afspeellijsten.Als u een nieuwe afspeellijst wilt maken, selecteert uOpties > Nieuwe afspeellijst.Als u liedjes aan de afspeellijst wilt toevoegen, selecteertu het liedje en vervolgens Opties > Toevgn aanafspeellijst > Opgeslag. afspeellijst of Nieuweafspeellijst.Als u de liedjes in playlist opnieuw wilt ordenen, gaat unaar het liedje dat u wilt verplaatsen en selecteert uOpties > Afsp.lst opn. ordenen.

Informatie over Ovi Muziek Met Ovi Muziek kunt u tracks downloaden naar uw

telefoon en uw compatibele computer. Als u uwmuziekverzameling en downloads wilt beheren, kunt uOvi Suite op uw compatibele computer installeren of uwwebbrowser gebruiken om muziek te downloaden.U kunt muziek gaan ontdekken door Menu > Media >Ovi Muziek te selecteren of naar www.ovi.com te gaan.

Muziek overbrengen van eencomputerU kunt muziek overbrengen op de volgende manieren:

• Als u het apparaat op een pc wilt weergeven alsmassageheugenapparaat waarnaar ugegevensbestanden kunt overbrengen, maakt uverbinding via een compatibele USB-kabel of viaBluetooth. Als u een USB-gegevenskabel gebruikt,selecteert u Massaopslag als USB-verbindingsmodus.Er moet een compatibele geheugenkaart in hetapparaat zijn geplaatst.

• Als u muziek wilt synchroniseren met Windows MediaPlayer sluit u een compatibele USB-gegevenskabel aanen selecteert u PC Suite als USB-verbindingsmodus. Ermoet een compatibele geheugenkaart in het apparaatzijn geplaatst.

Als u de standaard USB-verbindingsmodus wilt wijzigen,selecteert u Menu > Bed. paneel > Connect. > USB enUSB-verbindingsmodus.

Standaard frequentie-instellingenSelecteer Menu > Media > Muziekspeler en Opties >Ga naar Afspelen > Opties > Equalizer.Als u een preset voor een frequentie-instelling wiltgebruiken bij het afspelen van muziek, selecteert u degewenste frequentie-instelling en kiest u vervolgensOpties > Activeren.Als u de frequentie van een preset wilt aanpassen,selecteert u Opties > Bewerken, kiest u eenfrequentieband en navigeert u omhoog of omlaag om dewaarde aan te passen. De aangepaste frequentie isonmiddellijk hoorbaar bij het afspelen.110

Med

ia

Page 111: Nokia E72 Userguide Nl

Als u voor de frequentiebanden de oorspronkelijkewaarden wilt instellen, selecteert u Opties >Std.waarden herstellen.Als u uw eigen frequentie-instelling wilt definiëren,selecteert u Opties > Nieuwe voorinstelling. Geef eennaam op voor de frequentie-instelling. Druk omhoog ofomlaag om over te schakelen tussen de frequentiebanden,en stel de frequentie in voor elke band.

RealPlayer Selecteer Menu > Media > RealPlayer.RealPlayer speelt video- en geluidsclips af die zijnopgeslagen op uw apparaat, zijn overgebracht vanuit eene-mailbericht of compatibele computer, of via het webnaar uw apparaat zijn gestreamd. Tot de ondersteundebestandsindelingen behoren MPEG-4, MP4 (geenstreaming), 3GP, RV, RA, AMR en Midi. In RealPlayer wordenniet noodzakelijkerwijs alle variaties van eenmediabestandsindeling ondersteund.

Videoclips en streamingmedia afspelenAls u een videoclip wilt afspelen, selecteert u Videoclipsen een clip.Als u onlangs afgespeelde bestanden wilt weergeven,selecteert u in de hoofdweergave van de toepassingOnlangs afgesp..Als u de inhoud draadloos wilt laten streamen(netwerkdienst), selecteert u Streaming kopp. en een

koppeling. RealPlayer herkent twee soorten koppelingen:een rtsp:// URL en een http:// URL dat naar een RAM-bestand verwijst. Voordat de inhoud begint te streamen,moet het apparaat verbonden zijn met een website en decontent bufferen. Als er door eennetwerkverbindingsprobleem een afspeelfout wordtveroorzaakt, probeert RealPlayer automatisch opnieuwverbinding met het internettoegangspunt te maken.Als u videoclips vanaf internet wilt downloaden, selecteertu Video's downldn.Als u het volume tijdens het afspelen wilt aanpassen,gebruikt u de volumetoetsen.Als u tijdens het afspelen snel vooruit wilt spoelen, houdtu de navigatietoets naar rechts ingedrukt. Als u tijdens hetafspelen wilt terugspoelen, houdt u de navigatietoetsnaar links ingedrukt.Als u het afspelen of streamen wilt beëindigen, selecteertu Stoppen. Het bufferen wordt stopgezet of de verbindingmet de streamingsite wordt verbroken, het afspelen vande clip wordt beëindigd en de clip wordt naar het beginteruggespoeld.Als u de videoclip in de normale schermmodus wiltweergeven, selecteert u Opties > Doorgn op norm.scherm.

Gegevens over een mediaclipweergevenSelecteer Opties > Gegevens clip als u de eigenschappenvan een video- of geluidsclip of van een webkoppeling wiltweergeven. De weergegeven informatie kan bijvoorbeeld 111

Med

ia

Page 112: Nokia E72 Userguide Nl

uit de bitsnelheid of de internet internetkoppeling van eenstreaming-bestand bestaan.

Instellingen voor RealPlayerSelecteer Menu > Media > RealPlayer.U kunt de RealPlayer-instellingen ontvangen in een berichtvan uw serviceprovider.Als u de instellingen handmatig wilt definiëren, selecteertu Opties > Instellingen > Video of Streaming.

DictafoonSelecteer Menu > Media > Dictafoon.Met de toepassing Dictafoon kunt u spraakmemo's entelefoongesprekken opnemen.De opnamefunctie kan niet worden gebruikt wanneer ereen dataoproep of een GPRS-verbinding actief is.Selecteer om een geluidsclip op te nemen.Selecteer om het opnemen van een geluidsclip tebeëindigen.Als u de geluidsclip wilt afluisteren, selecteert u .U kunt de opnamekwaliteit en de opslaglocatie voor uwgeluidsclips selecteren door Opties > Instellingen tekiezen.Opgenomen geluidsclips worden opgeslagen in de mapGeluidsclips van de Galerij.Als u een telefoongesprek wilt opnemen, opent u deopnamefunctie tijdens een spraakoproep en selecteert u

. Gedurende de opname horen beide partijenregelmatig een toon.

Flash-spelerMet Flash-speler kunt u Flash-bestanden die speciaal zijngemaakt voor mobiele apparaten weergeven, afspelen ofermee werken.U kunt Flash-speler openen en een Flash-bestand afspelendoor het bestand te selecteren.Als u een flash-bestand wilt verzenden naar compatibeleapparaten, selecteert u Opties > Verzenden. Het ismogelijk dat bepaalde flash-bestanden niet mogenworden verzonden in verband met copyrightbepalingen.Blader naar de gewenste tabbladen om over te schakelentussen Flash-bestanden die op het apparaatgeheugen zijnopgeslagen en bestanden die op de geheugenkaart zijnopgeslagen.U kunt de kwaliteit van Flash-bestanden wijzigen doorOpties > Kwaliteit te selecteren bij het afspelen van hetFlash-bestand. Als u Hoog selecteert, kan de weergave vanbepaalde Flash-bestanden onregelmatig en traag lijkenvanwege de oorspronkelijke instellingen van debestanden. Wijzig de kwaliteit van dergelijke bestandenin Normaal of Laag voor een betere weergave.Als u flash-bestanden wilt ordenen, selecteert u Opties >Indelen.

112

Med

ia

Page 113: Nokia E72 Userguide Nl

FM-radioDe FM-radio maakt gebruik van een andere antenne dande antenne van het draadloze apparaat. De FM-radiofunctioneert alleen naar behoren als er een compatibelehoofdtelefoon of andere accessoire op het apparaat isaangesloten.Selecteer Menu > Media > Radio > FM-radio.De kwaliteit van de radio-uitzending is afhankelijk van hetbereik van de radiozender in dat bepaalde gebied.

Naar de radio luisterenSelecteer Menu > Media > Radio > FM-radio.De kwaliteit van de radio-uitzending is afhankelijk vandekking van het radiostation in het gebied.U kunt iemand bellen of een inkomende oproep normaalbeantwoorden terwijl u naar de radio luistert. De radiowordt gedempt tijdens actieve oproepen.Selecteer of als u het zoeken naar zenders wiltstarten.Als u in uw apparaat radiozenders hebt opgeslagen,selecteert u of om naar de volgende of vorigeopgeslagen zender te gaan.Selecteer Opties en een van de volgende opties:• Luidspreker aan — Hiermee luistert u naar de radio

via de luidspreker.• Handmatig afstemmen — Hiermee wijzigt u

handmatig de frequentie.• Zenderoverzicht — Hiermee geeft u beschikbare

zenders weer op basis van hun locatie (netwerkdienst).

• Zender opslaan — Hiermee slaat u de zender waaropu momenteel hebt afgestemd, op in uw lijst metzenders.

• Zenders — Hiermee opent u de lijst met opgeslagenzenders.

• Afsp. in achtergrond — Hiermee gaat u terug naarhet startscherm terwijl u op de achtergrond naar de FM-radio blijft luisteren.

Waarschuwing: Voortdurende blootstelling aan eenhoog geluidsvolume kan uw gehoor beschadigen. Luisternaar muziek op een gematigd geluidsvolume. Houd hetapparaat niet dicht bij uw oor wanneer de luidspreker ingebruik is.

Opgeslagen zendersSelecteer Menu > Media > Radio > FM-radio.Selecteer Opties > Zenders om de lijst met opgeslagenzenders te openen.Als u een opgeslagen zender wilt beluisteren, selecteert uOpties > Zender > Luisteren.Als u de zendergegevens wilt wijzigen, selecteert uOpties > Zender > Bewerken.

Instellingen voor FM-radioSelecteer Menu > Media > Radio > FM-radio.Selecteer Opties > Instellingen > Alternatievefrequenties > Autom. scannen aan om automatisch tezoeken naar alternatieve frequenties als de ontvangstzwak is.

113

Med

ia

Page 114: Nokia E72 Userguide Nl

Selecteer Opties > Instellingen > Toegangspunt omhet standaardtoegangspunt voor de radio in te stellen.Selecteer Opties > Instellingen > Huidige regio omhet gebied te kiezen waarin u zich op dat moment bevindt.Deze instelling wordt alleen weergegeven als er geennetwerkdekking is wanneer u de toepassing start.

Nokia InternetradioSelecteer Menu > Media > Radio > Internetradio.Met de toepassing Nokia Internetradio (eennetwerkdienst) kunt u naar beschikbare radiozenders opinternet luisteren. Als u radiozenders wilt beluisteren,moet u een draad LAN- (WLAN) of packet-gegevenstoegangspunt hebben gedefinieerd op uwapparaat. Bij het luisteren naar de zenders wordenmogelijk grote hoeveelheden gegevens via het netwerkvan de serviceprovider verzonden. De aanbevolenverbindingsmethode is WLAN (draadloos netwerk). Vraaguw serviceprovider naar de voorwaarden en kosten vangegevensdiensten voordat u andere verbindingengebruikt. Bij een data-abonnement met een vast tariefkunt u bijvoorbeeld grote hoeveelheden gegevensoverbrengen tegen een ingesteld maandelijks bedrag.

Luisteren naar radiozendersop internetSelecteer Menu > Media > Radio > Internetradio.Ga als volgt te werk om naar een radiozender op internette luisteren:

1. Selecteer een zender in uw favorieten of in de lijst metzenders. U kunt ook een zender op naam zoeken in deNokia Internet Radio-dienst.Als u een zender handmatig wilt toevoegen, selecteertu Opties > Zender handm. toev.. U kunt ook met dewebbrowsertoepassing naar zenderkoppelingen opinternet zoeken. Compatibele koppelingen wordenautomatisch geopend in de toepassing Nokia InternetRadio.

2. Selecteer Opties > Luisteren.De weergave Afspelen wordt geopend met gegevensover de zender en het nummer dat u op dat momentbeluistert.

Als u het afspelen wilt onderbreken, drukt u op debladertoets; als u het wilt hervatten, drukt u nogmaals opde bladertoets.Als u zendergegevens wilt weergeven, selecteert uOpties > Zenderinformatie (niet beschikbaar als u dezender handmatig hebt opgeslagen).Als u naar een zender luistert die in uw favorieten isopgeslagen, drukt u de bladertoets naar links of rechts omnaar de vorige of volgende opgeslagen zender te luisteren.

Favoriete zendersSelecteer Menu > Media > Radio > Internetradio.U kunt uw favoriete zenders weergeven en beluisterendoor Favorieten te selecteren.U kunt een zender handmatig aan uw favorietentoevoegen door Opties > Zender handm. toev. te114

Med

ia

Page 115: Nokia E72 Userguide Nl

selecteren. Voer het webadres van de zender in evenals denaam die u in uw lijst met favoriete zenders wilt opnemen.U kunt de zender die u op dat moment beluistert aan uwfavorieten toevoegen door Opties > Toev. aanFavorieten te selecteren.U kunt zendergegevens weergeven, de zender hoger oflager in de lijst plaatsen of een zender uit uw lijst metfavoriete zenders verwijderen door Opties > Zender ende gewenste optie te selecteren.Als u alleen zenders wilt weergeven die met bepaaldeletters of cijfers beginnen, voert u de tekens een voor eenin. De overeenkomende zenders worden weergegeven.

Zenders zoekenSelecteer Menu > Media > Radio > Internetradio.Ga als volgt te werk als u in de Nokia Internet Radio-dienstradiozenders op naam wilt zoeken:1. Selecteer Zoeken.2. Voer de naam van de zender of de eerste letters

daarvan in het zoekveld in en selecteer Zoeken.De overeenkomende zenders worden weergegeven.

Als u naar een zender wilt luisteren, selecteert u deze enselecteert u Luisteren.Als u een zender als een van uw favorieten wilt opslaan,selecteert u deze en selecteert u Opties > Toev. aanFavorieten.Selecteer Opties > Opnieuw zoeken als u een anderezoekopdracht wilt uitvoeren.

Lijst met zendersSelecteer Menu > Media > Radio > Internetradio enZenderoverzicht.De lijst met zenders wordt door Nokia bijgehouden. Als unaar een internetzender buiten de lijst wilt luisteren,voegt u handmatig zendergegevens toe of bladert u metde toepassing Webbrowser naar zenderkoppelingen opinternet.Maak een keuze uit de volgende opties:• Bladeren op genre — Hiermee geeft u de beschikbare

radiogenres weer.• Bladeren op taal — Hiermee geeft u de talen weer

waarin zenders worden uitgezonden.• Bladeren op land/regio — Hiermee geeft u de landen

weer waarin zenders worden uitgezonden.• Populaire zenders — Hiermee geeft u de meest

populaire zenders in de lijst weer.

Instellingen voorinternetradioSelecteer Menu > Media > Radio > Internetradio enOpties > Instellingen.Als u het standaardtoegangspunt wilt selecteren omverbinding met het netwerk te maken, selecteert uStandaardtoegangspunt en maakt u uw keuze uit debeschikbare opties. Selecteer Altijd vragen als u wilt datu wordt gevraagd het toegangspunt te selecteren telkenswanneer u de toepassing opent.

115

Med

ia

Page 116: Nokia E72 Userguide Nl

Maak uw keuze uit de volgende opties als u deverbindingssnelheden voor de diverse verbindingstypenwilt wijzigen:• Bitrate voor GPRS-verb. — GPRS-packet-

gegevensverbindingen• Bitrate voor 3G-verbinding — 3G-packet-

gegevensverbindingen

• Bitrate voor WiFi-verb. — WLAN-verbindingenDe kwaliteit van de radio-uitzending is afhankelijk van degeselecteerde verbindingssnelheid. Hoe hoger desnelheid, des te beter de kwaliteit. U kunt bufferingvermijden door de hoogste kwaliteit alleen bij snelleverbindingen te gebruiken.

Beveiliging en gegevensbeheerBeheer de gegevens en software op het apparaat en zorgvoor de beveiliging van het apparaat en de inhoud.

Belangrijk: Het apparaat ondersteunt slechts éénantivirustoepassing. Het gebruik van meer dan ééntoepassing met antivirusfunctionaliteit kan een negatieveinvloed hebben op de prestaties en werking of ervoorzorgen dat het apparaat het niet meer doet.

Het apparaat blokkerenDe blokkeringscode beschermt het apparaat tegenongeoorloofd gebruik. De code is bij aanschaf ingesteld op12345.Als u het apparaat wilt blokkeren, drukt u op de aan/uit-toets terwijl het startscherm wordt weergegeven enselecteert u Blokkeer telefoon.

Wilt u de blokkering opheffen, dan selecteert u Blok.oph. > OK, voert u de blokkeringscode in en selecteert uOK.Als u de blokkeringscode wilt wijzigen, selecteert uMenu > Bed. paneel > Instellingen en Algemeen >Beveiliging > Telefoon en SIM-kaart. Voer de huidigecode in en vervolgens tweemaal de nieuwe code. Er zijnminimaal vier tekens vereist en er mogen getallen,symbolen, hoofdletters en kleine letters worden gebruikt.Houd de blokkeringscode geheim en bewaar deze op eenveilige plaats, niet bij uw apparaat. Als u de code bentvergeten en uw apparaat is geblokkeerd, is extra servicenodig. Er kunnen extra kosten in rekening wordengebracht en alle persoonlijke gegevens in uw apparaatkunnen worden gewist. Neem contact op met een NokiaCare-centrum of de leverancier van het apparaat.U kunt het apparaat ook op afstand blokkeren door middelvan een SMS-bericht.

116

Beve

iligi

ng e

n ge

geve

nsbe

heer

Page 117: Nokia E72 Userguide Nl

Uw apparaat extern vergrendelen1. Selecteer Menu > Bed. paneel > Instellingen en

Algemeen > Beveiliging > Telefoon en SIM-kaart > Ext. telef.vergrendeling > Ingeschakeldals u externe telefoonvergrendeling wilt inschakelen.

2. Voer de tekst voor het bericht in. Deze kan 5-20 tekenslang zijn en zowel uit hoofdletters als kleine lettersbestaan.

3. Voer dezelfde tekst nogmaals in ter verificatie.4. Voer de blokkeringscode in.5. Als u uw apparaat extern wilt vergrendelen, schrijft u

de vooraf gedefinieerde tekst en verzendt u deze alsSMS naar uw apparaat. Als u het apparaat wiltontgrendelen, hebt u de blokkeringscode nodig.

Beveiliging van degeheugenkaartSelecteer Menu > Kantoor > Best.beheer.U kunt een geheugenkaart met een wachtwoordbeveiligen om te voorkomen dat anderen ongevraagdtoegang tot de kaart hebben. Als u een wachtwoord wiltinstellen, selecteert u Opties > Wachtwoordgeh.kaart > Instellen. Het wachtwoord bestaat uitmaximaal 8 lettertekens en is hoofdlettergevoelig. Hetwachtwoord wordt opgeslagen op het apparaat. U hoefthet niet nog een keer in te voeren als u de geheugenkaartin hetzelfde apparaat gebruikt. Als u de geheugenkaartook in een ander apparaat gebruikt, wordt u gevraagd het

wachtwoord in te voeren. Niet alle geheugenkaartenkunnen met een wachtwoord beveiligd worden.Selecteer Opties > Wachtwoord geh.kaart >Verwijderen om het wachtwoord van een geheugenkaartte verwijderen. Als u het wachtwoord verwijdert, zijn degegevens op de geheugenkaart niet meer beveiligd tegenonbevoegd gebruik.Als u een vergrendelde geheugenkaart wilt openen,selecteert u Opties > Geh.kaart deblokkeren. Voer hetwachtwoord in.Als u het wachtwoord van een vergrendeldegeheugenkaart vergeten bent, kunt u de kaartformatteren om de kaart te ontgrendelen. Hetwachtwoord is dan ook verwijderd. Als u eengeheugenkaart formatteert, verliest u wel alle gegevensdie op de kaart opgeslagen zijn.

CoderingSelecteer Menu > Bed. paneel > Telefoon >Codering.U kunt het apparaat of de geheugenkaart coderen, zodatanderen geen toegang tot belangrijke gegevens hebben.

Apparaatgeheugen engeheugenkaart coderenAls u het apparaatgeheugen wilt coderen, selecteert uTelefoongeheugen.

117

Beve

iligi

ng e

n ge

geve

nsbe

heer

Page 118: Nokia E72 Userguide Nl

Als u de geheugenkaart wilt coderen, selecteert uGeheugenkaart en maakt u een keuze uit de volgendeopties:• Coder. zond. opsl. sleutel — De geheugenkaart

coderen zonder de coderingssleutel op te slaan. Als udeze optie selecteert, kunt u de geheugenkaart niet inandere apparaten gebruiken. Ook kunt u degeheugenkaart niet decoderen als u defabrieksinstellingen terugzet.

• Coderen en sleutel opslaan — De geheugenkaartcoderen en de sleutel handmatig in de standaardmapopslaan. Sla voor alle zekerheid de sleutel ook op eenveilige plaats buiten het apparaat op. U kunt de sleutelbijvoorbeeld naar de computer verzenden. Voer eenwachtwoord in voor de sleutel en een naam voor hetsleutelbestand. Het wachtwoord mag niet te kort eneenvoudig zijn.

• Coderen met herstelde sleutel — De geheugenkaartcoderen én de ontvangen sleutel op de kaart opslaan.Selecteer het sleutelbestand en voer het wachtwoordin.

Geheugen en geheugenkaartdecoderenDecodeer altijd het apparaatgeheugen en/of degeheugenkaart voordat u de software van het apparaatbijwerkt.Als u het apparaatgeheugen wilt decoderen, selecteert uTelefoongeheugen.

Als u de geheugenkaart wilt decoderen zonder decoderingssleutel te vernietigen, selecteert uGeheugenkaart > Decoderen.Als u de geheugenkaart wilt decoderen én decoderingssleutel wilt vernietigen, selecteert uGeheugenkaart > Decoderen en coderenuitschakelen.

Vaste nummersSelecteer Menu > Contacten en Opties > SIM-nummers > Nrs. vaste contacten.Met de dienst voor vaste nummers kunt u oproepen vanhet apparaat beperken tot bepaalde telefoonnummers.Niet alle SIM-kaarten ondersteunen vaste nummers. Neemcontact op met de serviceprovider voor meer informatie.Wanneer beveiligingsfuncties zijn ingeschakeld waarmeeoproepen worden beperkt (zoals het blokkeren vanoproepen, gesloten gebruikersgroepen en vastenummers), kunt u mogelijk nog wel hetgeprogrammeerde alarmnummer kiezen. De functies voorhet blokkeren en doorschakelen van oproepen kunnenniet tegelijkertijd actief zijn.U hebt de PIN2-code nodig voor het in- en uitschakelenvan vaste nummers of het bewerken van de vastenummers. Informeer bij uw serviceprovider naar uw PIN2-code.Selecteer Opties en een van de volgende opties:• Vaste nummers activrn — Hiermee activeert u de

dienst voor oproepen naar vast nummers.• Vaste nummers deactiv. — Hiermee schakelt u de

dienst voor oproepen naar vast nummers uit.118

Beve

iligi

ng e

n ge

geve

nsbe

heer

Page 119: Nokia E72 Userguide Nl

• Nieuw SIM-contact — Nu kunt u de naam en hettelefoonnummer invoeren van de contactpersoonwaarvoor oproepen zijn toegestaan.

• Toevoegen uit Contacten — Nu kunt u een contactkopiëren vanuit Contacten naar de lijst met vastenummers.

Als u SMSberichten wilt verzenden naar SIM-contactenterwijl de dienst voor vaste nummers actief is, moet u hetnummer van de berichtencentrale voor SMSberichtentoevoegen aan de lijst met vaste nummers.

CertificaatbeheerSelecteer Menu > Bed. paneel > Instellingen enAlgemeen > Beveiliging > Certificaatbeheer.Digitale certificaten worden gebruikt om de oorsprongvan software te controleren, maar ze bieden geenwaarborg voor de veiligheid. Er zijn vier typen certificaten:autorisatiecertificaten, persoonlijke certificaten,vertrouwde certificaten en servercertificaten. Tijdens eenbeveiligde verbinding kan een server een servercertificaatnaar uw apparaat verzenden. Na ontvangst wordt hetcertificaat geverifieerd door een autorisatiecertificaat inuw apparaat. U krijgt een melding als de identiteit van deserver niet betrouwbaar is of als uw apparaat niet hetjuiste certificaat heeft.U kunt een certificaat downloaden van een website of eencertificaat ontvangen als een bericht. Certificaten moetenworden gebruikt wanneer u verbinding maakt met eenonline bank of een externe server voor het versturen vanvertrouwelijke informatie. Digitale certificaten moetenook worden gebruikt als u virussen of anderekwaadaardige software zoveel mogelijk wilt vermijden en

er zeker van wilt zijn dat de software die u downloadt eninstalleert, betrouwbaar is.

Tip: Controleer altijd of een nieuw certificaatbetrouwbaar is.

Certificaatdetails weergevenU kunt alleen zeker zijn van de juiste identiteit van eenserver als de handtekening en de geldige periode van eenservercertificaat zijn gecontroleerd.Als u de gegevens van een certificaat wilt bekijken opentu een certificaatmap, selecteert een certificaat enOpties > Certificaatgegevens.Een van de volgende meldingen kan wordenweergegeven:• Certificaat niet vertrouwd — U hebt geen toepassing

ingesteld waarmee het certicaat moet wordengebruikt. Wellicht wilt u de vertrouwde instellingenwijzigen.

• Geldigheid certificaat verstreken — Degeldigheidsperiode van het geselecteerde certificaat isverlopen.

• Certificaat nog niet geldig — De geldigheidsperiodeis nog niet ingegaan voor het geselecteerde certificaat.

• Certificaat beschadigd — Het certificaat kan nietworden gebruikt. Neem contact op met degene die hetcertificaat heeft uitgegeven.

119

Beve

iligi

ng e

n ge

geve

nsbe

heer

Page 120: Nokia E72 Userguide Nl

Vertrouwensinstellingen vaneen certificaatSelecteer Menu > Bed. paneel > Instellingen enAlgemeen > Beveiliging > Certificaatbeheer.Als u een certificaat vertrouwt, geeft u toestemming omwebpagina's, e-mailservers, softwarepakketten of anderegegevens te verifiëren. Alleen vertrouwde certificatenkunnen worden gebruikt voor het verifiëren van dienstenen software.

Belangrijk: Hoewel het gebruik van certificaten derisico's van externe verbindingen en de installatie vansoftware aanzienlijk beperkt, moet u de certificaten welop de juiste wijze gebruiken om te kunnen profiteren vaneen verbeterde beveiliging. De aanwezigheid van eencertificaat biedt op zichzelf geen enkele bescherming. Debeveiliging wordt pas verbeterd als de certificaten correct,authentiek of vertrouwd zijn. Certificaten hebben eenbeperkte geldigheid. Als wordt aangegeven dat hetcertificaat is verlopen of dat het nog niet geldig is, terwijlhet certificaat geldig zou moeten zijn, controleert u danof de huidige datum en tijd van het apparaat goed zijningesteld.Voordat u certificaatinstellingen wijzigt, moet ucontroleren of de eigenaar van het certificaat kan wordenvertrouwd en of het certificaat werkelijk van deopgegeven eigenaar afkomstig is.Als u de vertrouwensinstellingen wilt wijzigen, selecteertu een certificaat en kiest u vervolgens Opties >Instellingen Vertrouwen. Ga naar een toepassingsvelden druk op de navigatietoets om Ja of Nee te selecteren.

U kunt de vertrouwensinstellingen van een persoonlijkcertificaat niet wijzigen.Afhankelijk van het certificaat verschijnt er een lijst mettoepassingen die het certificaat kunnen gebruiken:• Symbian-installatie — Nieuwe toepassing voor het

Symbian-besturingssysteem.• Internet — E-mail en afbeeldingen.• Toep.installatie — Nieuwe Java-toepassing.• Online certif.controle — Online

certificaatstatusprotocol.

Beveiligingsmodulesweergeven enbewerkenSelecteer Menu > Bed. paneel > Instellingen enAlgemeen > Beveiliging > Beveiligingsmodule.Als u een beveiligingsmodule wilt bekijken of bewerken,selecteert u de module uit de lijst.Als u gedetailleerde informatie over eenbeveiligingsmodule wilt bekijken, selecteert u Opties >Beveiligingsgegevens.U kunt de PIN-codes voor de beveiligingsmodulebewerken door de module te openen en PIN voor modulete selecteren om de PIN-code voor de beveiligingsmodulete bewerken of PIN voor ondertekening om de PIN-codevoor digitale handtekeningen te bewerken. U kunt decodes mogelijk niet voor alle beveiligingsmoduleswijzigen.120

Beve

iligi

ng e

n ge

geve

nsbe

heer

Page 121: Nokia E72 Userguide Nl

De sleutelopslag bevat de inhoud van debeveiligingsmodule. Als u de sleutelopslag wiltweergeven, selecteert u Opties > Verwijderen. Mogelijkkunt u niet de sleutelopslag van alle beveiligingsmodulesverwijderen.

Externe configuratieSelecteer Menu > Bed. paneel > Telefoon >App.beheer.Met Apparaatbeheer kunt u instellingen, gegevens ensoftware op uw apparaat extern beheren.U kunt een verbinding met een server maken omconfiguratie-instellingen voor uw apparaat te ontvangen.U kunt ook serverprofielen en andere configuratie-instellingen ontvangen van uw serviceproviders of deafdeling informatiebeheer van uw bedrijf. Onderconfiguratie-instellingen vallen bijvoorbeeld ookinstellingen van de verbinding die door anderetoepassingen in het apparaat worden gebruikt. Debeschikbare opties kunnen verschillen.De server start meestal de externe configuratieverbindingals de instellingen van het apparaat moeten wordenbijgewerkt.Als u een nieuw serverprofiel wilt maken, selecteert uOpties > Serverprofielen > Opties > Nieuwserverprofiel.Deze instellingen kunt u van uw serviceprovider in eenconfiguratiebericht ontvangen. Zo niet, definieer dan hetvolgende:• Servernaam — Voer een naam voor de

configuratieserver in.

• Server-ID — Voer de unieke ID van deconfiguratieserver in.

• Serverwachtwoord — Voer het wachtwoord inwaarmee uw apparaat door de server wordt herkend.

• Toegangspunt — Selecteer het toegangspunt dat uwilt gebruiken voor de verbinding of maak een nieuwtoegangspunt. U kunt ook aangeven dat u wordtgevraagd welk toegangspunt u wilt gebruiken telkenswanneer u verbinding maakt. Deze instelling is alleenbeschikbaar als u Internet hebt geselecteerd alsdragertype.

• Hostadres — Voer het webadres van deconfiguratieserver in.

• Poort — Voer het poortnummer van de server in.• Gebruikersnaam en Wachtwoord — Voer uw

gebruikers-ID en wachtwoord in voor deconfiguratieserver.

• Configuratie toestaan — Selecteer Ja om de servereen configuratiesessie te laten initiëren.

• Automatisch accepteren — Selecteer Ja als u niet wiltdat de server een bevestiging vraagt bij het initiërenvan een configuratiesessie.

• Netwerkverificatie — Geef aan of HTTP-verificatiemoet worden gebruikt.

• Gebruikersnaam netwerk en Wachtwoordnetwerk — Voer uw gebruikers-ID en wachtwoord invoor de http-verificatie. Deze instelling is alleenbeschikbaar als u Netwerkverificatie heeftgeselecteerd voor gebruik.

Selecteer Opties > Configuratie starten als u verbindingwilt maken met de server om de configuratie-instellingenvoor uw apparaat te ontvangen.

121

Beve

iligi

ng e

n ge

geve

nsbe

heer

Page 122: Nokia E72 Userguide Nl

Als u het configuratielogboek van het geselecteerdeprofiel wilt weergeven, selecteert u Opties > Logboekbekijken.Als u de software van het apparaat wilt bijwerken via delucht, selecteert u Opties > Controleren op updates.Door het bijwerken worden uw instellingen niet gewist.Als u het updatepakket op het apparaat hebt ontvangen,volgt u de aanwijzingen op het scherm. Het apparaatwordt opnieuw gestart als de installatie is voltooid. Bij hetdownloaden van software-updates worden mogelijkgrote hoeveelheden gegevens overgedragen(netwerkdienst). Zorg ervoor dat de batterij van hetapparaat voldoende capaciteit heeft of dat de lader isaangesloten voordat u begint met bijwerken.

Waarschuwing: Tijdens het installeren van eensoftware-update kunt u het apparaat niet gebruiken, zelfsniet om een alarmnummer te bellen, totdat de installatievoltooid is en het apparaat opnieuw is ingeschakeld.

ToepassingsbeheerMet Toepassingsbeheer kunt u zien welkesoftwarepakketten op uw apparaat zijn geïnstalleerd. Ukunt gedetailleerde informatie bekijken overgeïnstalleerde toepassingen, toepassingen verwijderenen installatie-instellingen opgeven.U kunt op uw apparaat twee typen toepassingen ensoftware installeren:• JME-toepassingen gebaseerd op Java-technologie

met .jad- of .jar-bestandsextensies

• Andere software en toepassingen die geschikt zijn voorhet Symbian-besturingssysteem met debestandsextensie .sis of .sisx

Installeer alleen software die compatibel is met uwapparaat.

Toepassingen en softwareinstalleren U kunt installatiebestanden kopiëren vanaf eencompatibele computer naar het apparaat, downloadentijdens het browsen downloaden of ontvangen in eenmultimediabericht, als e-mailbijlage of via andereverbindingsmethoden, zoals een Bluetooth-verbinding.Met Nokia Application Installer, dat deel uitmaakt vanNokia Ovi Suite, kunt u een toepassing op het apparaatinstalleren.Selecteer Menu > Bed. paneel > Toep.beheer.De installatiebestanden staan in de map Installatiebest. ende geïnstalleerde toepassingen in de map Geïnst. toepass..Pictogrammen geven het volgende aan:

SIS- of SISX-toepassing Java-toepassing Toepassing is op de geheugenkaart geïnstalleerd

Belangrijk: Installeer en gebruik alleen toepassingenen andere software van betrouwbare bronnen, zoalstoepassingen die Symbian Signed zijn of die de JavaVerified™-test hebben doorstaan.Denk aan het volgende voordat u de installatie start:122

Beve

iligi

ng e

n ge

geve

nsbe

heer

Page 123: Nokia E72 Userguide Nl

• Selecteer Opties > Gegevens bekijken om informatieover het type toepassing, het versienummer en deleverancier of producent van de toepassing weer tegeven.Selecteer Gegevens bekijkenals u de gegevens van hetbeveiligingscertificaat van de toepassing wiltweergeven.

• Als u een bestand installeert dat een update of fix vooreen bestaande toepassing bevat, kunt u hetoorspronkelijke programma alleen herstellen als ubeschikt over het oorspronkelijke installatiebestand ofeen volledige back-up van het verwijderdesoftwarepakket. Als u de oorspronkelijke toepassingwilt herstellen, verwijdert u de toepassing eninstalleert u deze opnieuw op basis van hetoorspronkelijke installatiebestand of de back-up.Het JAR-bestand is vereist voor het installeren van Java-toepassingen. Als dit ontbreekt, wordt u mogelijkgevraagd het te downloaden. Als er geen toegangspuntis gedefinieerd voor de toepassing, wordt u gevraagdeen toegangspunt te selecteren. Bij het downloadenvan het JAR-bestand moet u moet een gebruikersnaamen wachtwoord invoeren om toegang te krijgen tot deserver. Deze gegevens ontvangt u van de leverancier ofproducent van de toepassing.

Ga als volgt te werk om een toepassing of software teinstalleren:1. Als u naar een installatiebestand wilt zoeken,

selecteert u Menu > Bed. paneel > Toep.beheer enInstallatiebest.. U kunt ook naar installatiebestandenzoeken via Bestandsbeheer of Berichten > Inboxselecteren en een bericht openen dat eeninstallatiebestand bevat.

2. Selecteer in Toepassingsbeheer de toepassing die uwilt installeren.Tijdens de installatie wordt op het apparaat informatieweergegeven over de voortgang van de installatie. Alsu een toepassing installeert zonder een digitalehandtekening of certificaat, wordt een waarschuwingweergegeven. Zet de installatie alleen voort als u deherkomst en de inhoud van de toepassing vertrouwt.

Als u een geïnstalleerde toepassing wilt starten, selecteertu de toepassing. Als er geen standaardmap bij detoepassing gedefinieerd is, is het geïnstalleerd in het mapInstallatie in het hoofdmenu.Selecteer Opties > Logboek bekijken als u wilt wetenwelke softwarepakketten zijn geïnstalleerd of verwijderden wanneer dit is gebeurd.

Belangrijk: Het apparaat ondersteunt slechts éénantivirustoepassing. Het gebruik van meer dan ééntoepassing met antivirusfunctionaliteit kan een negatieveinvloed hebben op de prestaties en werking of ervoorzorgen dat het apparaat het niet meer doet.Nadat u toepassingen op een compatibele geheugenkaarthebt geïnstalleerd, blijven de installatiebestanden(.sis, .sisx) in het geheugen van het apparaat achter. Debestanden kunnen grote hoeveelheden geheugen inbeslag nemen en ervoor zorgen dat u geen anderebestanden meer kunt opslaan. Als u voldoende geheugenwilt overhouden, maakt u met Nokia Ovi Suite een back-up van de installatiebestanden op een compatibele pc.Vervolgens verwijdert u de installatiebestanden uit hetgeheugen van het apparaat via Bestandsbeheer. Alshet .SIS-bestand een bijlage bij een bericht is, dient u het 123

Beve

iligi

ng e

n ge

geve

nsbe

heer

Page 124: Nokia E72 Userguide Nl

bericht uit de lijst met binnengekomen berichten teverwijderen.

Toepassingen en softwareverwijderenSelecteer Menu > Bed. paneel > Toep.beheer.Ga naar een softwarepakket en selecteer Opties >Verwijderen. Selecteer Ja om uw keuze te bevestigen.Verwijderde software kan alleen opnieuw wordengeïnstalleerd als u beschikt over het oorspronkelijkesoftwarepakket of een volledige back-up van deverwijderde software. Als u een softwarepakketverwijdert, kan het zijn dat u documenten die u daarmeehebt gemaakt, niet meer kunt openen.Indien een ander softwarepakket afhankelijk is van hetsoftwarepakket dat u heeft verwijderd, dan is het mogelijkdat het andere softwarepakket niet meer werkt.Raadpleeg de documentatie van het geïnstalleerdesoftwarepakket voor meer informatie.

InstellingentoepassingsbeheerSelecteer Menu > Bed. paneel > Toep.beheer.Selecteer Opties > Instellingen en maak een keuze uitde volgende opties:• Software-installatie — Hiermee geeft u aan of

Symbian-software zonder geverifieerde digitalehandtekening mag worden geïnstalleerd.

• Online certificaatcontrole — Zo controleert u deonline certificaten voordat u een toepassing installeert.

• Standaardwebadres — Hiermee stelt u in welkstandaardadres moet worden gebruikt wanneer onlinecertificaten worden gecontroleerd.

Voor sommige Java-toepassingen moet een berichtverzonden worden of er moet een netwerkverbinding totstand worden gebracht met een bepaald toegangspuntom extra gegevens of onderdelen te kunnen downloaden.

LicentiesInformatie over licentiesSelecteer Menu > Bed. paneel > Telefoon >Licenties.Bepaalde mediabestanden, zoals afbeeldingen, muziek ofvideoclips, zijn beveiligd met digitale gebruiksrechten.Met de licenties voor dergelijke bestanden kan het gebruikvan de bestanden worden beperkt. Bij sommige licentiesmag u bijvoorbeeld slechts een beperkt aantal keren naareen muzieknummer luisteren. Tijdens een afspeelsessiemag u het nummer terug- of vooruitspoelen of hetnummer onderbreken, maar als u het stopt, hebt u éénafspeelmogelijkheid gebruikt.

Licenties gebruikenBij inhoud die is beveiligd met Digital Rights Management(DRM) wordt een bijbehorende licentie geleverd die uwrechten om gebruik te maken van de inhoud definieert.

124

Beve

iligi

ng e

n ge

geve

nsbe

heer

Page 125: Nokia E72 Userguide Nl

Als het apparaat inhoud met OMA DRM-beveiliging bevat,kunt u met de back-upfunctie van Nokia Ovi Suite eenback-up maken van zowel de licentie als de inhoud.Andere overdrachtsmethoden kunnen mogelijk de licentiedie samen met de inhoud moet worden hersteld, nietoverdragen, waardoor u de OMA DRM-beveiligde inhoudniet meer kunt gebruiken nadat u het apparaatgeheugenhebt geformatteerd. U moet mogelijk ook de licentieherstellen als de bestanden op uw apparaat beschadigdzijn geraakt.Als uw apparaat WMDRM-beveiligde inhoud bevat, zullenzowel de licentie als de inhoud verloren gaan als hetapparaatgeheugen wordt geformatteerd. Het is ookmogelijk dat de licentie en de inhoud verloren gaan als debestanden op uw apparaat beschadigd zijn geraakt. Hetverlies van de licentie of de inhoud kan uw mogelijkhedenbeperken om dezelfde inhoud op uw apparaat nogmaalste gebruiken. Neem voor meer informatie contact op metuw serviceprovider.Sommige licenties zijn mogelijk gekoppeld aan eenspecifieke SIM-kaart. In dat geval kunt u alleen toegang totde beschermde inhoud krijgen als die SIM-kaart in hetapparaat is geplaatst.Als u uw licenties per type wilt bekijken, selecteert uGeldige licenties, Ongeld. licenties of Niet in gebruik.Als u de details van een licentie wilt weergeven, selecteertu Opties > Licentiegegevens.De volgende details worden voor elk mediabestandweergegeven:• Status — De status is Licentie is geldig, Licentie

verlopen of Licentie nog niet geldig.

• Inhoud verzenden — Toegestaan geeft aan dat u debestanden naar een ander apparaat kunt verzenden.

• Inhoud op telefoon — Ja geeft aan dat het bestandop het apparaat aanwezig is en het pad naar hetbestand wordt weergegeven. Nee geeft aan dat hetbestand niet op het apparaat aanwezig is.

Als u een licentie wilt activeren, gaat u naar dehoofdweergave van de licenties en selecteert u Ongeld.licenties > Opties > Nieuwe licentie ophalen. Brengeen netwerkverbinding tot stand wanneer u daaromwordt gevraagd. U wordt vervolgens naar een websitegeleid waar u rechten voor de media kunt aanschaffen.Als u bestandsrechten wilt verwijderen, gaat u naar hetgewenste bestand en selecteert u Opties >Verwijderen. Als u meerdere rechten hebt op hetzelfdemediabestand, worden alle rechten verwijderd.In de groepslicentieweergave worden alle bestandenweergegeven die betrekking hebben op een groepsrecht.Als u meerdere mediabestanden met dezelfde rechtenhebt gedownload, worden deze getoond in dezeweergave. U kunt de groepsweergave openen vanaf hettabblad met geldige licenties of het tabblad met ongeldigelicenties. U kunt toegang krijgen tot deze bestanden doorde map met groepsrechten te openen.

SynchronisatieSelecteer Menu > Bed. paneel > Telefoon > Sync.Met Synchronisatie kunt u notities, agenda-items, SMS- enMMS-berichten, browserbookmarks of contactensynchroniseren met verschillende compatibele 125

Beve

iligi

ng e

n ge

geve

nsbe

heer

Page 126: Nokia E72 Userguide Nl

toepassingen op een compatibele computer of opinternet.U kunt de synchronisatie-instellingen ontvangen in eenspeciaal bericht van de serviceprovider.Een synchronisatieprofiel bevat de noodzakelijkeinstellingen voor synchronisatie.Wanneer u de toepassing Synchronisatie opent, wordt hetstandaardsynchronisatieprofiel of eerder gebruiktsychronisatieprofiel weergegeven. Als u het profiel wiltwijzigen, gaat u naar een synchronisatie-item enselecteert u Markeren als u het in het profiel wiltopnemen of Mrk. ophffn als u het eruit wilt laten.Om de synchronisatieprofielen te beheren, selecteert uOpties en de gewenste optie.Selecteer Opties > Synchroniseren om gegevens tesynchroniseren. Selecteer Annuleren om desynchronisatie tussentijds af te breken.

Mobiel VPNSelecteer Menu > Bed. paneel > Instellingen enVerbinding > VPN.De mobiele VPN (Virtual Private Network)-client van Nokiazorgt voor een veilige verbinding met een compatibelintranet en diensten zoals e-mail. Het apparaat maaktvanaf een mobiel netwerk, via internet, verbinding met deVPN-gateway van een bedrijf. Deze gateway fungeert alsvoordeur van het compatibele bedrijfsnetwerk. De VPN-client is beveiligd met IPSec-technologie (IP Security).IPSec is een raamwerk van open standaarden voorbeveiligde gegevensuitwisseling via IP-netwerken.

Het VPN-beleid bepaalt welke methode door de VPN-clienten VPN-gateway wordt gebruikt om elkaars identiteit tecontroleren, welke algoritmen worden toegepast om degegevens geheim te coderen. Neem contact op met de IT-afdeling van uw bedrijf voor meer informatie over hetVPN-beleid.Vraag de IT-beheerder van uw organisatie om informatieover de installatie en configuratie van de VPN-client,certificaten en beleidsinstellingen.

VPN beherenMaak een keuze uit de volgende opties:• VPN-beleid — Een VPN-beleid installeren, controleren

en bijwerken.• VPN-beleidsservers — De instellingen wijzigen voor

verbindingen met VPN-beleidsservers van waaraf uVPN-beleid kunt installeren en bijwerken.Beleidsservers hebben betrekking op Nokia SecurityService Manager (NSSM), dat niet altijd nodig is.

• VPN-logbestand — Het VPN-logbestand weergeven.Hierin staan de geïnstalleerde beleidsinstellingen,updates, synchronisatieacties en andere VPN-verbindingen.

VPN-toegangspuntenbewerkenSelecteer Menu > Bed. paneel > Instellingen enVerbinding > Bestemmingen.Een toegangspunt is het punt waar uw telefoon eenverbinding met het netwerk maakt. Als u e-mail en126

Beve

iligi

ng e

n ge

geve

nsbe

heer

Page 127: Nokia E72 Userguide Nl

multimediadiensten wilt gebruiken en webpagina's wiltweergeven, moet u eerst internettoegangspunten voordeze diensten definiëren. VPN-toegangspunten (VirtualPrivate Network) koppelen VPN-beleid aan gewoneinternettoegangspunten, zodat er beveiligdeverbindingen ontstaan.Mogelijk zijn sommige of alle toegangspunten voor uwapparaat vooraf door uw serviceprovider ingesteld. U kuntze dan niet zelf maken, bewerken of verwijderen.Selecteer een bestemming en Opties > Bewerken endefinieer de volgende opties:• Naam verbinding — Een naam voor het VPN-

toegangspunt invoeren.• VPN-beleid — Het VPN-beleid selecteren dat wordt

gecombineerd met het internettoegangspunt.• Internettoegangspunt — Het internettoegangspunt

selecteren dat wordt gecombineerd met het VPN-beleid, om een beveiligde verbinding voorgegevensoverdracht tot stand te brengen.

• Proxyserveradres — Het proxyserveradres van hetparticuliere netwerk invoeren.

• Proxypoortnummer — Het proxypoortnummerinvoeren.

• Toegangspunt gebruiken — Selecteer ofverbindingen die gebruik maken van dit toegangspuntautomatisch tot stand worden gebracht.

Welke instellingen kunnen worden gewijzigd, kanverschillen.Neem contact op met de IT-afdeling van uw bedrijf voorde juiste instellingen.

Een VPN-verbinding gebruikenin een toepassingGebruikers die zich aanmelden bij een bedrijfsnetwerkmoeten soms hun identiteit bewijzen. Neem contact opmet de IT-afdeling van uw bedrijf voor meer informatieover aanmeldgegevens.Om een VPN-verbinding te kunnen gebruiken in eentoepassing, moet de toepassing zijn gekoppeld aan eenVPN (virtual private network)-toegangspunt.

Tip: U kunt de verbinding van de toepassinginstellen op Altijd vragen, zodat u het VPN-toegangspunt kunt selecteren in een lijst metverbindingen zodra de verbinding tot stand isgebracht.

1. Selecteer als toegangspunt een VPN-toegangspunt inde toepassing waarin u een VPN-verbinding wiltmaken.

2. Als u een andere verificatiemethode gebruikt, moet uuw VPN-gebruikersnaam of wachtwoord invoeren. Alshet SecurID-token niet langer synchroon is met de klokvan de ACE/Server, moet u de volgende toegangscodeinvoeren. Als u met certificaatverificatie werkt, kan hetnodig zijn dat u het wachtwoord voor de sleutelopslagmoet invoeren.

127

Beve

iligi

ng e

n ge

geve

nsbe

heer

Page 128: Nokia E72 Userguide Nl

InstellingenSelecteer Menu > Bed. paneel > Instellingen.U kunt verschillende instellingen op uw apparaatdefiniëren en wijzigen. Als u deze instellingen wijzigt, isdit van invloed op de werking van verschillendetoepassingen op het apparaat.Sommige instellingen zijn vooraf op het apparaatingesteld of worden door uw serviceprovider in eenspeciaal bericht aan u verzonden. Dergelijke instellingenkunt u mogelijk niet wijzigen.Selecteer de instelling die u wilt wijzigen voor de volgendeopties:• Wisselen tussen twee waarden, bijvoorbeeld aan en

uit.• Een waarde selecteren uit een lijst.• Een teksteditor openen om een waarde in te voeren.• Een schuifregelaar openen en naar links of naar rechts

schuiven om een waarde aan te passen.

Algemene instellingenSelecteer Menu > Bed. paneel > Instellingen enAlgemeen.Maak een keuze uit de volgende opties:• Persoonlijk — De weergave-instellingen wijzigen en

het apparaat aan uw voorkeuren aanpassen.• Datum en tijd — De datum en tijd wijzigen.

• Toebehoren — De instellingen voor uw accessoiresaanpassen.

• Sensoren — De sensorinstellingen aanpassen.• Beveiliging — De beveiligingsinstellingen aanpassen.• Fabrieksinstell. — De oorspronkelijke

apparaatinstellingen herstellen.• Positiebepaling — De methode voor positiebepaling

en de server voor toepassingen die met GPS werkendefiniëren.

De beschikbare opties kunnen verschillen.

Aan uw eigen voorkeurenaangepaste instellingenSelecteer Menu > Bed. paneel > Instellingen enAlgemeen > Persoonlijk.

ScherminstellingenAls u het niveau wilt instellen van het omgevingslichtwaarbij het apparaat de achtergrondverlichtinginschakelt, selecteert u Weergave > Lichtsensor.Als u de tekstgrootte wilt wijzigen, selecteert uWeergave > Lettergrootte.Als u de tijd wilt instellen die het scherm stand-by kanblijven voordat de screensaver wordt geactiveerd,selecteert u Weergave > Time-out spaarstand.

128

Inst

ellin

gen

Page 129: Nokia E72 Userguide Nl

Als u een welkomsttekst of welkomstlogo voor hetapparaat wilt instellen, selecteert u Weergave >Welkomstnotitie/logo. U kunt destandaardwelkomsttekst kiezen, zelf tekst invoeren of eenafbeelding selecteren.Als u wilt instellen hoe snel het scherm na de laatstetoetsdruk verduistert, selecteert u Weergave > Time-out verlichting.

TooninstellingenSelecteer Menu > Bed. paneel > Instellingen.Selecteer Algemeen > Persoonlijk > Tonen en een vande volgende opties:• Beltoon — Selecteer een beltoon in de lijst, of selecteer

Geluiden downldn om een map te openen met daarineen lijst met bookmarks voor het downloaden vantonen via de browser. Als u twee verschillendetelefoonlijnen gebruikt, kunt u verschillende beltonenvoor deze lijnen instellen.

• Toon video-oproep — Selecteer een beltoon voorvideo-oproepen.

• Naam beller uitspreken — Wanneer u deze instellinghebt geselecteerd en iemand uit uw contactenlijst ubelt, hoort u een beltoon die bestaat uit de gesprokennaam van het contact en de geselecteerde beltoon.

• Beltoontype — Stel in hoe u door de beltoongewaarschuwd wilt worden.

• Belvolume — Stel het volume van de beltoon in.• Berichtensignaaltoon — Stel een toon voor

ontvangen SMS-berichten in.• Signaaltoon e-mail — Stel een toon voor ontvangen

e-mailberichten in.

• Agenda-alarmtoon — Stel een toon vooragendawaarschuwingen in.

• Klokalarmtoon — Stel een toon voor de wekker in.• Trilsignaal — Stel het apparaat zodanig in dat het bij

een inkomende oproep of inkomend bericht gaattrillen.

• Toetsenbordtonen — Stel het volume van detoetsenbordtonen in.

• Waarschuwingstonen — Schakel dewaarschuwingssignalen in of uit.

TaalinstellingenSelecteer Menu > Bed. paneel > Instellingen enAlgemeen > Persoonlijk > Taal.• Displaytaal — Hiermee wijzigt u de taal van het

apparaat.• Invoertaal — Hiermee selecteert u de taal die wordt

gebruikt voor het schrijven van notities en berichten.• Tekstvoorspelling — Hiermee activeert u

tekstvoorspelling.• Invoeropties — Hiermee definieert u de instellingen

voor tekstvoorspelling.

Lichtsignalen van de bladertoetsSelecteer Menu > Bed. paneel > Instellingen enAlgemeen > Persoonlijk > Meldingsindicatoren.Als u de bladertoets langzaam wilt laten knipperenwanneer u het apparaat niet gebruikt, selecteert u Stand-by comm..Als u de bladertoets snel wilt laten knipperen wanneer uoproepen of berichten hebt gemist, selecteert uMeldingsindicator, stelt u de knippertijd in en selecteertu de gebeurtenissen waarover u een melding wilt krijgen. 129

Inst

ellin

gen

Page 130: Nokia E72 Userguide Nl

Instellingen voor SneltoetsenSelecteer Menu > Bed. paneel > Instellingen enAlgemeen > Persoonlijk > One Touch-ttsn.U kunt kiezen welke toepassing en taak moet wordengeopend als u op een Snelkeuzetoets drukt door de toetste selecteren en vervolgens Opties > Openen te kiezen.Als u de vooraf ingestelde toepassingen en taken wiltterugzetten, selecteert u Standaardinst. herstellen.

Datum- en tijdinstellingenSelecteer Menu > Bed. paneel > Instellingen enAlgemeen > Datum en tijd.Maak een keuze uit de volgende opties:• Datum en Tijd — De huidige datum en tijd instellen.• Tijdzone — De tijdzone instellen.• Datumnotatie en Datumscheidingteken — De

datumnotatie en het scheidingsteken instellen.• Tijdnotatie en Tijdscheidingteken — Instellen of de

klok 12 of 24 uur heeft en met welk symbool de urenen minuten worden gescheiden.

• Type klok — Het type klok instellen.• Alarmtoon klok — De toon voor de alarmklok

instellen.• Snoozetijd alarm — De snoozetijd voor de alarmklok

instellen.• Werkdagen — Instellen welke dagen van de week uw

werkdagen zijn.• Automat. tijdaanpassing — Gegevens omtrent de

tijd, datum en tijdzone automatisch bijwerken(netwerkdienst).

Instellingen voor accessoiresSelecteer Menu > Bed. paneel > Instellingen enAlgemeen > Toebehoren.Definieer welk profiel is geactiveerd als u een accessoireaansluit op het apparaat, selecteer het accessoire en kiesvervolgens Standaardprofiel.Als u het apparaat automatisch na 5 seconden oproepenwilt laten beantwoorden wanneer een accessoire isaangesloten, selecteert u het accessoire en Automatischantwoorden > Aan. Als het beltoontype in hetgeselecteerde profiel is ingesteld op Eén piep of Stil, isautomatische beantwoording uitgeschakeld.Als u het apparaat wilt verlichten terwijl het is aangeslotenop een accessoire, selecteert u Verlichting > Aan. Dezeoptie is alleen beschikbaar voor bepaalde accessoires.

SensorinstellingenSelecteer Menu > Bed. paneel > Instellingen enAlgemeen > Sensoren.Als u het apparaat zodanig wilt instellen dat signalen vaninkomende oproepen worden gedempt of alarmenworden onderdrukt wanneer u het apparaatondersteboven legt, selecteert u Draaibediening.

BeveiligingsinstellingenBeveiligingsinstellingenSelecteer Menu > Bed. paneel > Instellingen enAlgemeen > Beveiliging.130

Inst

ellin

gen

Page 131: Nokia E72 Userguide Nl

Selecteer een van de volgende opties:• Telefoon en SIM-kaart — De beveiligingsinstellingen

voor het apparaat en uw SIM-kaart aanpassen.• Certificaatbeheer — Uw beveiligingscertificaten

beheren.• Beveiligde inhoud — De instellingen voor

beschermde DRM-inhoud aanpassen.• Beveiligingsmodule — Uw beveiligingsmodule

beheren.Gebruik geen codes die op alarmnummers lijken om tevoorkomen dat u per ongeluk een alarmnummer belt.Codes worden met sterretjes weergegeven. Wanneer ueen code wijzigt, voert u de huidige code in en vervolgenstweemaal de nieuwe code.

Apparaat- en SIM-kaartbeveiligingAls u de pincode wilt wijzigen, selecteert u Telefoon enSIM-kaart > PIN-code. De PIN-code moet 4 tot 8 cijferslang zijn en beschermt uw SIM-kaart tegen onbevoegdgebruik. Deze code wordt geleverd bij de SIM-kaart. Nadater driemaal achter elkaar een verkeerde PIN-code isingevoerd, wordt deze geblokkeerd. U moet u deblokkering opheffen met behulp van de PUK-code voordatu de SIM-kaart weer kunt gebruiken.Als u het toetsenbord na een bepaalde periodeautomatisch wilt laten blokkeren, selecteert u Telefoonen SIM-kaart > Per. autom. blokk. ttsnb..Selecteer Telefoon en SIM-kaart > Per. autom. blokk.telefn om een time-out in te stellen waarna het apparaatautomatisch wordt geblokkeerd en alleen kan wordengebruikt als de juiste (de)blokkeringscode wordtingevoerd. Geef het aantal minuten voor de time-out opof selecteer Geen als u de automatische blokkering wilt

uitschakelen. Wanneer het apparaat is geblokkeerd, kuntu nog steeds inkomende oproepen beantwoorden en kuntu in sommige gevallen ook nog het alarmnummer kiezendat in uw apparaat is geprogrammeerd.Als u een nieuwe beveiligingscode wilt instellen,selecteert u Telefoon en SIM-kaart >Blokkeringscode. De vooraf ingestelde blokkeringscodeis 12345. Voer de huidige code in en vervolgens tweemaalde nieuwe code. De nieuwe code mag tussen de 4 en 255tekens lang zijn. U kunt zowel cijfers als letters gebruiken,en zowel hoofdletters als kleine letters. U krijgt eenmelding als de blokkeringscode niet de juiste notatieheeft.

De oorspronkelijkeinstellingen terugzettenAls u de oorspronkelijke apparaatinstellingen wiltherstellen, selecteert u Menu > Bed. paneel >Instellingen en Algemeen > Fabrieksinstell.. U hebt deblokkeringscode van het apparaat nodig om dit te kunnendoen. Nadat u de instellingen hebt hersteld, kan het langerduren voordat het apparaat opnieuw is opgestart.Documenten, contactgegevens, agenda-items enbestanden worden niet beïnvloed.

Instellingen voorpositiebepalingSelecteer Menu > Bed. paneel > Instellingen enAlgemeen > Positiebepaling. 131

Inst

ellin

gen

Page 132: Nokia E72 Userguide Nl

Als u een bepaalde methode voor positiebepaling wiltgebruiken om de locatie van uw apparaat te detecteren,selecteert u Methoden pos.bepaling.Als u een positiebepalingsserver wilt selecteren, selecteertu Positiebepalingsserver.Als u een meetsysteem voor snelheden en afstanden wiltselecteren, selecteert u Notatievoorkeuren >Meetsysteem.Als u wilt opgeven met welke notatie decoördinaatgegevens in uw apparaat moeten wordenweergegeven, selecteert u Notatievoorkeuren >Notatie coördinaten.

E-mailtoetsinstellingenSelecteer Menu > Bed. paneel > Instellingen enAlgemeen.U kunt kiezen welke mailbox moet worden geopend metde e-mailtoets, door Instell. e-mailtoets > E-mailtoetste selecteren en de navigatietoets in te drukken.

TelefooninstellingenSelecteer Menu > Bed. paneel > Instellingen enTelefoon.Maak een keuze uit de volgende opties:• Oproep — Definieer algemene oproepinstellingen.• Doorschakelen — Definieer uw instellingen voor het

doorschakelen van oproepen. Zie 'Oproepenomleiden', p. 34.

• Oproepen blokk. — Definieeroproepblokkeringsinstellingen. Zie 'Oproepenblokkeren', p. 35.

• Netwerk — Pas de netwerkinstellingen aan.

OproepinstellingenSelecteer Menu > Bed. paneel > Instellingen enTelefoon > Oproep.Maak een keuze uit de volgende opties:• Identificatie verzenden — Telefoonnummer tonen

aan degene naar wie u belt.• Internetoproep-ID vrzndn — Internetoproepadres

tonen aan degene naar wie u belt via internet. Dezeinstelling is alleen beschikbaar als u instellingen voorinternetoproepdiensten hebt gedefinieerd.

• Oproep in wachtrij — Stel het apparaat in om eenmelding te krijgen van inkomende oproepen terwijl uin gesprek bent (netwerkdienst).

• Wachtende internetopr. — Stel het apparaat in omeen melding te krijgen van een nieuwe, inkomendeinternetoproep terwijl u in gesprek bent. Dezeinstelling is alleen beschikbaar als u instellingen voorinternetoproepdiensten hebt gedefinieerd.

• Melding internetoproep — Selecteer Aan om uwapparaat in te stellen op het geven van een meldingvoor inkomende internetoproepen. Als u Uit selecteert,ontvangt u alleen een melding als u een oproep hebtgemist. Deze instelling is alleen beschikbaar als uinstellingen voor internetoproepdiensten hebtgedefinieerd.

• Oproep weig. met bericht — Een oproep weigerenen een tekstbericht sturen naar de beller.132

Inst

ellin

gen

Page 133: Nokia E72 Userguide Nl

• Berichttekst — Stel het standaard-SMS-bericht op datwordt verzonden wanneer u een oproep weigert.

• Eigen video in ontv. oprp. — Geef aan of u wilttoestaan dat tijdens een video-oproep vanaf uwapparaat videobeelden worden verzonden.

• Afbeeld. in video-oproep — Een foto tonen als ergeen videobeelden worden verzonden tijdens eenvideo-oproep.

• Automatisch herkiezen — Stel uw apparaat in ommaximaal tien keer te proberen de verbinding tot standte brengen. Druk op de eindetoets als u het automatischopnieuw bellen wilt uitschakelen.

• Gespreksduur tonen — Geef de duur van een oproepweer tijdens de oproep.

• Samenvatting na oproep — Geef de duur van eenoproep weer na de oproep.

• Snelkeuze — Snelkeuze activeren.• Aannemen willek. toets — Aannemen willekeurige

toets activeren.• Lijn in gebruik — Deze instelling (netwerkdienst)

wordt alleen weergegeven als de SIM-kaart tweetelefoonlijnen (twee abonneenummers) ondersteunt.Geef aan welke telefoonlijn u wilt gebruiken om tebellen en SMS-berichten te verzenden. Oproepen opbeide lijnen kunnen altijd worden beantwoord,ongeacht de geselecteerde lijn. Als u Lijn 2 selecteerten niet bent geabonneerd op deze netwerkdienst, kuntu geen gesprekken voeren. Wanneer lijn 2 isgeselecteerd, wordt weergegeven op hetstartscherm.

• Lijn wijzigen — Voorkom lijnselectie (netwerkdienst),als dit door uw SIM-kaart wordt ondersteund. U hebt dePIN2-code nodig om deze instelling te wijzigen.

• Ruisonderdrukking — Actieve ruisonderdrukkingvan het hoorgedeelte activeren.

• Contact zoeken — Zoeken naar contactpersonen inhet startscherm activeren.

NetwerkinstellingenSelecteer Menu > Bed. paneel > Instellingen enTelefoon > Netwerk.Selecteer Netwerkmodus en Dual mode, UMTS of GSMom de netwerkmodus te selecteren. In de Dual modeschakelt het apparaat automatisch over tussennetwerken.

Tip: Als u UMTS selecteert, verloopt degegevensoverdracht sneller, maar gaat dit wel tenkoste van extra batterijcapaciteit, zodat batterijminder lang meegaat. Als u in een gebied met GSM-en UMTS-netwerken Dual mode selecteert, kan hetgebeuren dat voortdurend tussen beide netwerkenwordt gewisseld, wat ook ten koste van debatterijcapaciteit gaat.

Selecteer Operatorselectie als u de operator wiltselecteren en Handmatig om te kiezen uit beschikbarenetwerken of Automatisch om handmatig het apparaatin te stellen voor het automatisch selecteren van hetnetwerk.Als u het apparaat zodanig wilt instellen dat wordtaangegeven wanneer het wordt gebruikt in een MCN(Micro Cellular Network), selecteert u Weergave infodienst > Aan.

133

Inst

ellin

gen

Page 134: Nokia E72 Userguide Nl

VerbindingsinstellingenSelecteer Menu > Bed. paneel > Instellingen enVerbinding.Maak een keuze uit de volgende opties:• Bluetooth — De Bluetooth-instellingen wijzigen.• USB — De instellingen voor gegevenskabels wijzigen.• Bestemmingen — Nieuwe toegangspunten instellen

of bestaande toegangspunten bewerken. Sommige ofalle toegangspunten kunnen door de serviceprovidervooraf zijn ingesteld voor het apparaat. Het is wellichtniet mogelijk om nieuwe instellingen toe te voegen ofom instellingen te wijzigen of te verwijderen.

• VPN — De instellingen voor virtueel particuliernetwerkgebruik beheren.

• Packet-ggvns — Definieer wanneer het packet-gegevensnetwerk wordt aangekoppeld en voer denaam van het standaard packet-geschakeldetoegangspunt in dat moet worden gebruikt als u hetapparaat als modem voor een computer gebruikt.

• Wireless LAN — Stel het apparaat zodanig in dat ereen symbool wordt weergegeven als een draadloosLAN (WLAN) beschikbaar is en definieer hoe vaak hetapparaat zoekt naar netwerken.

• Video delen — Schakel het delen van video's in,selecteer het SIP-profiel voor het delen van video's endefinieer de instellingen voor het opslaan van video's.

• SIP-instellingen — Geef SIP-profielen (SessionInitiation Protocol) weer of stel deze in.

• XDM-profiel — Maak een XDM-profiel. Het XDM-profielis vereist voor allerlei communicatietoepassingen,bijvoorbeeld Beschikbaarheid.

• Presence — Bewerk de instellingen voorbeschikbaarheid (netwerkdienst). Neem contact opmet uw serviceprovider als u zich op deze dienst wiltabonneren.

• Externe stations — Sluit het apparaat aan op eenextern station.

• Configuraties — Bekijk of verwijder vertrouwdeservers waarvan het apparaat configuratie-instellingenkan ontvangen.

• Tgpt.namen bhr. — Packet-gegevensverbindingenbeperken

ToegangspuntenEen nieuw toegangspunt makenSelecteer Menu > Bed. paneel > Instellingen enVerbinding > Bestemmingen.U ontvangt de instellingen voor een toegangspuntmogelijk in een bericht van een serviceprovider. Sommigeof alle toegangspunten kunnen door de serviceprovidervooraf zijn ingesteld voor het apparaat; het is wellicht nietmogelijk deze instellingen te wijzigen of verwijderen ofom nieuwe instellingen toe te voegen.Wanneer u een van de groepen met toegangspuntenselecteert ( , , , , ), worden de typentoegangspunten weergegeven:

Aanduiding van een beveiligd toegangspunt Aanduiding van een toegangspunt voor packet-

gegevens134

Inst

ellin

gen

Page 135: Nokia E72 Userguide Nl

Aanduiding van een draadloos LAN-toegangspunt(WLAN)

Tip: U kunt internettoegangspunten in een WLANmaken met de WLAN-wizard.

Selecteer Toegangspunt als u een nieuwtoegangspunt wilt maken. U wordt gevraagd debeschikbare verbindingen te controleren. De reedsbeschikbare verbindingen worden na de zoekopdrachtweergegeven en kunnen door een nieuw toegangspuntworden gedeeld. Als u deze stap overslaat, wordt ugevraagd een verbindingsmethode te selecteren en debenodigde instellingen te definiëren.Als u de instellingen van een toegangspunt wilt bewerken,selecteert u een van de groepen met toegangspunten,bladert u naar een toegangspunt en selecteert u Opties >Bewerken. Volg de instructies van uw serviceprovider omhet volgende te bewerken:• Naam verbinding — Hier kunt u een naam voor de

verbinding invoeren.• Drager gegevens — Selecteer het type

gegevensverbinding.Afhankelijk van de geselecteerde gegevensverbinding zijnslechts bepaalde velden beschikbaar. Vul alle velden in diezijn voorzien van de aanduiding Te definiëren of een roodsterretje (*). De overige velden hoeft u alleen in te vullenals uw serviceprovider dat aangeeft.Als u een gegevensverbinding wilt gebruiken, moet deserviceprovider deze functie ondersteunen en zo nodigactiveren op de SIM-kaart.

Groepen met toegangspunten makenSelecteer Menu > Bed. paneel > Instellingen enVerbinding > Bestemmingen.In sommige toepassingen kunt u groepen mettoegangspunten gebruiken om een verbinding met eennetwerk tot stand te brengen.U kunt een groep met meerdere toegangspunten makenen de volgorde weergeven waarin de toegangspuntenworden gebruikt om verbinding met een bepaald netwerkte maken. U hoeft dan niet telkens opnieuw eentoegangspunt te selecteren wanneer het apparaat eenverbinding met een netwerk tot stand brengt.U kunt bijvoorbeeld WLAN- en packet-gegevenstoegangspunten toevoegen aan een groep metinternettoegangspunten en de groep gebruiken om op hetweb te bladeren. Als u het WLAN-toegangspunt de hoogsteprioriteit geeft, maakt het apparaat via een WLANverbinding met internet als er een WLAN-verbindingbeschikbaar is en via een packet-gegevensverbinding alser geen WLAN-verbinding beschikbaar is.Selecteer Opties > Beheren > Nieuwe bestemming alsu een nieuwe groep met toegangspunten wilt maken.Selecteer de groep en selecteer Opties > Nieuwtoegangspunt om toegangspunten aan een groep mettoegangspunten toe te voegen. Selecteer de groep, ganaar een bestaand toegangspunt en selecteer Opties >Indelen > Kop. naar andere best. als u een bestaandtoegangspunt uit een andere groep wilt kopiëren.Blader naar een toegangspunt en selecteer Opties >Indelen > Prioriteit wijzigen als u deprioriteitsvolgorde van toegangspunten binnen eengroep wilt wijzigen.

135

Inst

ellin

gen

Page 136: Nokia E72 Userguide Nl

Toegangspunten voor packet-gegevensSelecteer Menu > Bed. paneel > Instellingen enVerbinding > Bestemmingen > Toegangspunt envolg de instructies op het scherm. Of open een van detoegangspuntgroepen en selecteer een toegangspunt datgemarkeerd is met .Gebruik de instructies die u hebt ontvangen van uwserviceprovider om de volgende opties te bewerken:• Naam toegangspunt — De naam van het

toegangspunt wordt verstrekt door de serviceprovider.• Gebruikersnaam — De gebruikersnaam kan nodig

zijn bij het maken van een gegevensverbinding enwordt doorgaans verstrekt door de serviceprovider.

• Vraag om wachtwoord — Selecteer Ja als u hetapparaat zodanig wilt instellen dat bij aanmelding opeen server telkens een nieuw wachtwoord moetworden ingevoerd of als u het wachtwoord niet in hetapparaat wilt opslaan.

• Wachtwoord — Een wachtwoord kan nodig zijn bijhet maken van een gegevensverbinding en wordtdoorgaans verstrekt door de serviceprovider.

• Verificatie — Selecteer Beveiligd om uw wachtwoordaltijd gecodeerd te verzenden of Normaal om uwwachtwoord indien mogelijk gecodeerd te verzenden.

• Homepage — Voer het webadres of het adres van demultimediaberichtencentrale in, afhankelijk van hettype toegangspunt dat u instelt.

• Toegangspunt gebruiken — Selecteer Nabevestiging om het apparaat zodanig in te stellen datom bevestiging wordt gevraagd voordat de verbindingdie gebruikmaakt van dit toegangspunt tot standwordt gebracht, of selecteer Automatisch om het

apparaat zodanig in te stellen dat automatischverbinding met de bestemming wordt gemaakt via dittoegangspunt.

Selecteer Opties > Geavanc. instellingen en kies eenvan de volgende opties:• Netwerktype — Selecteer het internetprotocoltype

om gegevens over te dragen van en naar het apparaat.De andere instellingen zijn afhankelijk van hetgeselecteerde netwerktype.

• IP-adres telefoon (alleen voor IPv4) — Voer het IP-adres van het apparaat in.

• DNS-adressen — Voer de IP-adressen van de primaireen secundaire DNS-servers in (indien vereist voor deserviceprovider). Neem voor deze adressen contact opmet uw internetprovider.

• Proxyserveradres — Voer het adres van deproxyserver in.

• Proxypoortnummer — Voer het poortnummer van deproxyserver in.

WLAN-internettoegangspuntenSelecteer Menu > Bed. paneel > Instellingen enVerbinding > Bestemmingen > Toegangspunt envolgt u de instructies op het scherm. U kunt ook een vande groepen met toegangspunten openen, eentoegangspunt selecteren waarvoor de aanduiding wordt weergegeven en vervolgens Opties > Bewerkenselecteren.Gebruik de instructies die u hebt ontvangen van uwserviceprovider om de volgende opties te bewerken:• WLAN-netwerknaam — Selecteer Handmatig

opgeven of Netw.namen zoeken. Als u een bestaandnetwerk selecteert, worden WLAN-netwerkmodus en

136

Inst

ellin

gen

Page 137: Nokia E72 Userguide Nl

WLAN-beveiligingsmodus bepaald aan de hand vande instellingen van het toegangspuntapparaat.

• Netwerkstatus — Hiermee geeft u aan of de naam vanhet netwerk wordt weergegeven.

• WLAN-netwerkmodus — Selecteer Ad-hoc als u eenad-hocnetwerk wilt maken en apparaten rechtstreeksgegevens moeten kunnen verzenden en ontvangen.Een WLAN-toegangspunt is niet nodig. In een ad-hocnetwerk moeten alle apparaten dezelfde WLAN-netwerknaam gebruiken.

• WLAN-beveiligingsmodus — Selecteer decoderingsmethode die u wilt gebruiken: WEP, 802.1x,of WPA/WPA2 (802.1x en WPA/WPA2 zijn nietbeschikbaar voor ad hoc netwerken.) Als u Opennetwerk selecteert, wordt er geen codering toegepast.U kunt de WEP-, 802.1x- en WPA-functies alleengebruiken als het netwerk dat ondersteunt.

• Toegangspunt gebruiken — Selecteer Nabevestiging om het apparaat zodanig in te stellen datom bevestiging wordt gevraagd voordat de verbindingdie gebruikmaakt van dit toegangspunt tot standwordt gebracht, of selecteer Automatisch om hetapparaat zodanig in te stellen dat automatischverbinding met de bestemming wordt gemaakt via dittoegangspunt.

Voer de instellingen voor de geselecteerdebeveiligingsmodus in en selecteer WLAN-beveiligingsinstell..Geavanceerde WLAN-instellingenSelecteer Opties > Geavanc. instellingen en kies eenvan de volgende opties:• IPv4-instellingen — Voer het IP-adres van het

apparaat, het IP-adres van het subnet, de

standaardgateway en de IP-adressen van de primaireen secundaire DNS-servers in. Neem voor deze adressencontact op met uw internetprovider.

• IPv6-instellingen — Definieer het type DNS-adres.• Ad-hoc kanaal (uitsluitend voor ad-hocnetwerken)

— Selecteer Door gebr. gedef. als u handmatig eenkanaalnummer (1-11) wilt invoeren.

• Proxyserveradres — Voer het adres van deproxyserver in.

• Proxypoortnummer — Voer het nummer van deproxypoort in.

Instellingen voor packet-gegevens (GPRS)Selecteer Menu > Bed. paneel > Instellingen enVerbinding > Packet-ggvns.Uw apparaat ondersteunt packet-gegevensverbindingen,zoals GPRS in het GSM-netwerk. Als u uw apparaat gebruiktin GSM- en UMTS-netwerken, is het mogelijk dat meerderegegevensverbindingen tegelijk actief zijn.Toegangspunten kunnen een gegevensverbinding delenen gegevensverbindingen blijven, bijvoorbeeld, actieftijdens spraakoproepen.U kunt de packet-gegevensinstellingen definiëren doorPacket-ggvnsverbinding te selecteren en u kuntAutomat. bij signaal selecteren om het apparaat teregistreren bij het packet-gegevensnetwerk als u hetapparaat inschakelt in een ondersteund netwerk, ofWanneer nodig om alleen een packet-gegevensverbinding tot stand te brengen als eentoepassing of actie dit vereist. Deze instelling is vaninvloed op alle toegangspunten voor packet-

137

Inst

ellin

gen

Page 138: Nokia E72 Userguide Nl

gegevensverbindingen. Als u het apparaat wilt gebruikenals packet-gegevensmodem voor uw computer, selecteertu Toegangspunt en voert u de naam van hettoegangspunt in dat door de serviceprovider aan u isverstrekt. Als u een snelle gegevensverbinding wiltgebruiken, selecteert u Snelle toeg. packet-geg. >Ingeschakeld.

WLAN-instellingenSelecteer Menu > Bed. paneel > Instellingen enVerbinding > Wireless LAN.Als u wilt dat er een indicator wordt weergegeven als ereen draadloos LAN-netwerk (WLAN) beschikbaar is op uwhuidige locatie, selecteert u Beschkbrhd WLAN tonen >Ja.Als u het tijdsinterval wilt selecteren voor het zoeken naarbeschikbare WLAN-netwerken en voor het bijwerken vande indicator, selecteert u Zoeken naar netwerken. Dezeinstelling is alleen beschikbaar als u Beschkbrhd WLANtonen > Ja selecteert.U kunt het apparaat zodanig instellen dat auotomatischde internetcapaciteit van het geselecteerde WLAN wordtgetest, dat telkens om toestemming wordt gevraagd ofdat de connectiviteitstest nooit wordt uitgevoerd doorInternetverbindingstest > Automat. uitvoeren, Altijdvragen of Nooit uitvoeren te selecteren. Als u Automat.uitvoeren selecteert of het uitvoeren van de test toestaatals het apparaat hierom vraagt, wordt het toegangspuntopgeslagen op internetbestemmingen als de uitvoeringvan de connectiviteitstest is geslaagd.

Als u het unieke MAC-adres (Media Access Control) voor hetapparaat wilt controleren, typt u *#62209526# in hetstartscherm. Het MAC-adres verschijnt dan in beeld.

Geavanceerde WLAN-instellingenSelecteer Opties > Geavanc. instellingen. Degeavanceerde instellingen voor draadloze LAN-netwerkenworden gewoonlijk automatisch gedefinieerd en hetwordt afgeraden deze instellingen te wijzigen.Als u de instellingen handmatig wilt bewerken, selecteertu Autom. configuratie > Uitgeschakeld en definieert ude volgende instellingen:• Lange probeerlimiet — Voer het maximum aantal

verzendpogingen in voor als er geenontvangstbevestiging van het netwerk wordtontvangen.

• Korte probeerlimiet — Voer het maximumaantalverzendpogingen in voor als er geen gereedmeldingvoor verzenden van het netwerk wordt ontvangen.

• RTS-drempel — Stel voor gegevens de pakketgroottein waarbij het toegangspunt voor het draadloze LAN-netwerk vraagt of de gegevens moeten wordenverzonden, alvorens dit ook daadwerkelijk te doen.

• Energieniv. transmissie — Stel het energieniveauvan uw apparaat bij het verzenden van gegevens in.

• Radiometingen — Schakel de radiometingen in of uit.• Energiespaarstand — Geef aan of het

energiebesparingsmechanisme voor WLAN moetworden gebruikt om energie van de batterij in hetapparaat te besparen. Door gebruik te maken van hetenergiebesparingsmechanisme verbeteren de

138

Inst

ellin

gen

Page 139: Nokia E72 Userguide Nl

batterijprestaties maar kunnen de interoperabiliteitvan het WLAN verslechteren.

Als u alle oorspronkelijke instellingen wilt terugzetten,selecteert u Opties > Stndrdinstell. herstellen.

WLAN-beveiligingsinstellingenSelecteer Menu > Bed. paneel > Instellingen enVerbinding > Bestemmingen > Toegangspunt envolg de instructies op het scherm.Als u de instellingen van een draadloos LAN-toegangspunt(WLAN) wilt bewerken, opent u een van de groepen mettoegangspunten en selecteert u een toegangspunt dat isgemarkeerd met .Voer de instellingen voor de geselecteerdebeveiligingsmodus in en selecteer WLAN-beveiligingsinstell..

WEP-beveiligingsinstellingenSelecteer WEP als WLAN-beveiligingsmodus.Met de coderingsmethode WEP (Wired Equivalent Privacy)worden gegevens voor verzending gecodeerd. Gebruikersdie niet over de vereiste WEP-sleutels beschikken, krijgengeen toegang tot het netwerk. Wanneer de WEP-beveiligingsmodus is ingeschakeld en uw apparaatpacket-gegevens ontvangt die niet met de WEP-sleutelszijn gecodeerd, worden deze gegevens genegeerd.In een ad-hocnetwerk moet op alle apparaten dezelfdeWEP-sleutel worden gebruikt.

Selecteer WLAN-beveiligingsinstell. en maak een keuzeuit de volgende opties:• WEP-sleutel in gebruik — Selecteer de gewenste

WEP-sleutel.• Verificatietype — Selecteer Open of Gedeeld.• Instellingen WEP-sleutel — Wijzig de instellingen

voor de WEP-sleutel.

WEP-sleutelinstellingenIn een ad-hocnetwerk moet op alle apparaten dezelfdeWEP-sleutel worden gebruikt.Selecteer WLAN-beveiligingsinstell. > InstellingenWEP-sleutel en maak een keuze uit de volgende opties:• WEP-codering — Stel de gewenste lengte van de WEP-

sleutel in.• Indeling WEP-sleutel — Stel in of u de WEP-

sleutelgegevens wilt invoeren in de indeling ASCII ofHexadecimaal.

• WEP-sleutel — Voer de WEP-sleutelgegevens in.

802.1x-beveiligingsinstellingenSelecteer 802.1x als de WLAN-beveiligingsmodus.l802.1x verifieert en autoriseert apparaten voor toegangtot een draadloos netwerk en voorkomt toegang als hetautorisatieproces mislukt.Selecteer WLAN-beveiligingsinstell. en een van devolgende opties: 139

Inst

ellin

gen

Page 140: Nokia E72 Userguide Nl

• WPA/WPA2 — Selecteer EAP (ExtensibleAuthentication Protocol) of Vooraf ged. sleutel (eengeheime sleutel die wordt gebruikt voor identificatievan het apparaat).

• Instellingen EAP-plug-in — Als u WPA/WPA2 > EAPhebt geselecteerd, selecteert u welke EAP-plug-ins inuw apparaat zijn gedefinieerd voor gebruik met hettoegangspunt.

• Vooraf ged. sleutel — Als u WPA/WPA2 > Voorafged. sleutel hebt geselecteerd, voert u de gedeeldeprivésleutel in waarmee uw apparaat wordtgeïdentificeerd op het WLAN-netwerk waarmee uverbinding maakt.

WPA-beveiligingsinstellingenSelecteer WPA/WPA2 als de WLAN-beveiligingsmodus.Selecteer WLAN-beveiligingsinstell. en een van devolgende opties:• WPA/WPA2 — Selecteer EAP (Extensible

Authentication Protocol) of Vooraf ged. sleutel (eengeheime sleutel die wordt gebruikt voor identificatievan het apparaat).

• Instellingen EAP-plug-in — Als u WPA/WPA2 > EAPselecteert, selecteert u welke EAP-plug-ins in uwapparaat zijn gedefinieerd voor gebruik met hettoegangspunt.

• Vooraf ged. sleutel — Als u WPA/WPA2 > Voorafged. sleutel hebt geselecteerd, voert u de gedeeldeprivésleutel in waarmee uw apparaat wordtgeïdentificeerd op het WLAN-netwerk waarmee uverbinding maakt.

• Alleen WPA2 (modus) — Om zowel TKIP- als AES(Advanced Encryption Standard)-codering toe te staan,selecteert u Uit. Als u alleen AES wilt toestaan,selecteert u Aan

Plug-ins voor draadloos LANSelecteer Menu > Bed. paneel > Instellingen enVerbinding > Bestemmingen en kies het gewenstetoegangspunt.De EAP-plug-ins (Extensible Authentication Protocol)worden gebruikt in draadloze netwerken om draadlozeapparaten en verificatieservers te verifiëren, en dankzij deverschillende EAP-plug-ins kunnen er diverse EAP-methoden worden gebruikt (netwerkdienst).U kunt de EAP-plug-ins bekijken die momenteel op hetapparaat zijn geïnstalleerd (netwerkservice).

EAP-plug-ins1. Als u de instellingen van EAP-plug-ins wilt definiëren,

selecteert u Opties > Nieuw toegangspunt endefinieert u een toegangspunt dat WLAN alsgegevensdrager gebruikt.

2. Selecteer 802.1x of WPA/WPA2 alsbeveiligingsmodus.

3. Selecteer WLAN-beveiligingsinstell. > WPA/WPA2 > EAP > Instellingen EAP-plug-in.

EAP-plug-ins gebruikenAls u een EAP-plug-in wilt gebruiken wanneer u via hettoegangspunt verbinding maakt met een draadloos LAN-netwerk, selecteert u de gewenste plug-in en kiest u140

Inst

ellin

gen

Page 141: Nokia E72 Userguide Nl

Opties > Inschakelen. De EAP-plug-ins die voor dittoegangspunt kunnen worden gebruikt, zijn gemarkeerd.Als u geen gebruik wilt maken van een plug-in, selecteertu Opties > Uitschakelen.Als u de instellingen voor EAP-plug-ins wilt bewerken,selecteert u Opties > Bewerken.Als u de prioriteit van een EAP-plug-in wilt wijzigen,selecteert u Opties > Prioriteit verhogen om, wanneeru via het toegangspunt verbinding met het netwerkmaakt, de desbetreffende plug-in eerder te gebruiken danandere plug-ins, of Opties > Prioriteit verlagen om dezeplug-in pas voor netwerkverificatie te gebruiken nadatandere plug-ins zijn geprobeerd.Zie de Help bij het apparaat voor meer informatie over EAP-plug-ins.

SIP-instellingen (SessionInitiation Protocol)Selecteer Menu > Bed. paneel > Instellingen enVerbinding > SIP-instellingen.Het Session Initiation Protocol (SIP) wordt gebruikt voorhet maken, wijzigen en beëindigen van bepaalde typencommunicatiesessies met een of meer deelnemers(netwerkdienst). Typische voorbeelden vancommunicatiesessies zijn het delen van video's eninternetoproepen. SIP-profielen bevatten instellingenvoor deze sessies. Het SIP-profiel dat standaard wordtgebruikt voor een communicatiesessie, is onderstreept.Selecteer Opties > Nieuw SIP-profiel > Std.profielgebruiken of Bestaand profiel gebr. als u een SIP-profielwilt maken.

Als u het SIP-profiel wilt selecteren dat u standaard wiltgebruiken voor communicatiesessies, selecteert uOpties > Standaardprofiel.

SIP-profielen bewerkenSelecteer Menu > Bed. paneel > Instellingen enVerbinding > SIP-instellingen.Selecteer Opties > Bewerken en kies een van devolgende opties:• Profielnaam — Voer een naam in voor het SIP-profiel.• Dienstprofiel — Selecteer IETF of Nokia 3GPP.• Standaardbestemming — Selecteer de bestemming

die wordt gebruikt voor de netwerkverbinding.• Stndrdtoegangspunt — Selecteer het toegangspunt

dat u voor de internetverbinding wilt gebruiken.• Openb. gebruikersnaam — Voer uw gebruikersnaam

in. U ontvangt deze naam van uw serviceprovider.• Compressie gebruiken — Stel in of

gegevenscompressie wordt gebruikt.• Registratie — Selecteer de wijze van registratie.• Beveiliging gebruiken — Stel in of

beveiligingsonderhandeling moet worden uitgevoerd.• Proxyserver — Voer de proxyserverinstellingen voor

dit SIP-profiel in.• Registrarserver — Voer de

registratieserverinstellingen voor dit SIP-profiel in.

SIP-proxyservers bewerkenSelecteer Opties > Nieuw SIP-profiel of Bewerken >Proxyserver. 141

Inst

ellin

gen

Page 142: Nokia E72 Userguide Nl

Een proxyserver is een server tussen een dienst en degebruikers van deze dienst die door sommigeserviceproviders wordt gebruikt. Sommigeserviceproviders gebruiken dergelijke servers om extraveiligheid en een snellere toegang tot de dienst te kunnenbieden.Maak een keuze uit de volgende opties:• Proxyserveradres — De hostnaam of het IP-adres van

de gebruikte proxyserver invoeren.• Beveiligingsdomein — Voer het adres van het

proxyserverdomein in.• Gebruikersnaam en Wachtwoord — Voer uw

gebruikersnaam en wachtwoord voor de proxyserverin.

• Vrije routing toestaan — Stel in of vrije routing istoegestaan.

• Overdrachtstype — Selecteer UDP, Automatisch ofTCP.

• Poort — Voer het poortnummer van de proxyserver in.

Registratieservers bewerkenSelecteer Opties > Nieuw SIP-profiel of Bewerken >Registrarserver.Maak een keuze uit de volgende opties:• Registrarserveradres — De hostnaam of het IP-adres

van de gebruikte registrarserver invoeren.• Beveiligingsdomein — Voer het adres van het

registratieserverdomein in.• Gebruikersnaam en Wachtwoord — Voer uw

gebruikersnaam en wachtwoord voor deregistratieserver in.

• Overdrachtstype — Selecteer UDP, Automatisch ofTCP.

• Poort — Voer het poortnummer van deregistratieserver in.

Configuratie-instellingenSelecteer Menu > Bed. paneel > Instellingen enVerbinding > Configuraties.U kunt berichten ontvangen van uw serviceprovider of vande afdeling voor informatiebeheer van uw bedrijf metconfiguratie-instellingen voor vertrouwde servers. Dezeinstellingen worden automatisch opgeslagen inConfiguraties. Zo ontvangt u bijvoorbeeld configuratie-instellingen voor toegangspunten, multimedia- of e-mailberichtendiensten, of synchronisatie-instellingen vanvertrouwde servers.Als u configuraties voor een vertrouwde server wiltverwijderenj, selecteert u Opties > Verwijderen. Deconfiguratie-instellingen voor andere toepassingen diedoor deze server worden geleverd, worden ookverwijderd.

Packet-gegevens beperkenSelecteer Menu > Bed. paneel > Instellingen enVerbinding > Tgpt.namen bhr..Met de beheerdienst voor toegangspunten kunt u ervoorzorgen dat alleen packet-gegevensverbindingen vanaf hetapparaat mogelijk zijn met bepaalde toegangspunten. Hetis mogelijk dat uw SIM-kaart de beheerdienst voortoegangspunten niet ondersteunt. Neem voor meerinformatie contact op met uw serviceprovider.

142

Inst

ellin

gen

Page 143: Nokia E72 Userguide Nl

Als u de packet-gegevensverbindingen vanaf uw apparaatwilt beperken, selecteert u Opties > Beperkingeninschakelen. U hebt de PIN2-code nodig om het beheervan toegangspunten in of uit te schakelen of omtoegangspunten voor packet-gegevens in de beheerlijst tebewerken.Selecteer Opties > Naam handm. opgeven omtoegangspunten aan de controlelijst toe te voegen dievoor packet-gegevensverbindingen kunnen wordengebruikt. Als u verbindingen met een door de operatoraangeleverd toegangspunt wilt inschakelen, moet u eenleeg toegangspunt maken.Selecteer Opties > Verwijderen om toegangspunten uitte controlelijst te verwijderen.

ToepassingsinstellingenSelecteer Menu > Bed. paneel > Instellingen enToepassingen.Selecteer een toepassing in de lijst om daarvan deinstellingen aan te passen.

SneltoetsenHier volgen enkele sneltoetsen die u kunt gebruiken. Doorhet gebruik van sneltoetsen kunt u op een efficiënteremanier met toepassingen werken.

Algemene sneltoetsenAan/uit-toets Houd deze toets ingedrukt als u het

apparaat wilt in- of uitschakelen.Druk eenmaal om van profiel tewisselen.

Sym-toets Druk op de toets en houd dezeingedrukt om de Bluetooth-verbinding in of uit te schakelen.

Ctrl-toets Druk op de toets en houd dezeingedrukt om het profiel Stil teactiveren of uit te schakelen.

Ctrl + C Tekst kopiëren.Ctrl + V Tekst plakken.Ctrl + X Tekst knippen. 143

Snel

toet

sen

Page 144: Nokia E72 Userguide Nl

Ctrl + A Alles selecteren.Startscherm

Linkerselectietoets +rechterselectietoets

Hiermee kunt u de toetsen en hettoetsenbord vergrendelen ofontgrendelen.

Beltoets Hiermee opent u het logboek metoproepen.

0 Houd deze toets ingedrukt om uwstartpagina in de webbrowser weer tegeven.

1 Houd deze toets ingedrukt als u uwvoicemailbox wilt bellen.

Cijfertoets (2–9) Hiermee kunt u een telefoonnummerbellen via snelkeuze. U moet eerst desnelkeuzefunctie activeren in Menu >Bed. paneel en Instellingen >Telefoon > Oproep > Snelkeuze.

Snelkoppelingen voor web

* Hiermee zoomt u op de pagina in.# Hiermee zoomt u op de pagina uit.0 Ga naar de homepage.1 De werkbalk weergeven2 Hiermee opent u het zoekvenster.3 Hiermee gaat u naar de vorige

pagina.

4 Hiermee slaat u de huidige pagina opals bookmark.

5 Hiermee opent u hetsneltoetsenoverzicht.

6 De huidige pagina opnieuw laden.7 De pagina in het volledige scherm

weergeven.8 Hiermee geeft u het paginaoverzicht

weer.9 Hiermee opent u het dialoogvenster

waarin u een nieuw webadres kuntopgeven.

E-mail

C Een nieuw e-mailbericht maken.D De geselecteerde e-mailberichten

verwijderen.R Een antwoord sturen naar de afzender

van het e-mailbericht.A Een antwoord sturen aan de afzender

en alle andere ontvangers.F Het e-mailbericht doorsturen.N Het volgende e-mailbericht openen.P Het vorige e-mailbericht openen.O Het geselecteerde e-mailbericht

openen.144

Snel

toet

sen

Page 145: Nokia E72 Userguide Nl

L De vervolgactiestatus van het berichtwijzigen.

J Een pagina omhooggaan in het e-mailbericht.

K Een pagina omlaaggaan in het e-mailbericht.

T Naar het eerste e-mailbericht in demailbox gaan of naar het begin vaneen e-mailbericht gaan.

B Naar het laatste e-mailbericht in demailbox gaan of naar het einde vaneen e-mailbericht gaan.

M De lijst met e-mailmappen openen omberichten te verplaatsen.

U De status gelezen of ongelezen vaneen e-mailbericht wijzigen.

E Een vergaderverzoek accepteren.G Een vergaderverzoek accepteren

onder voorbehoud.

V Een vergaderverzoek weigeren.W E-mailberichten sorterenI De berichten uitvouwen of

samenvouwen.Z De synchronisatie starten.S De zoekopdracht starten.

Sneltoetsen voor Agenda op toetsenbord

A De agendaweergave openen.D De dagweergave openen.W De weekweergave openen.M De maandweergave openen.T De taakweergave openen.N Een nieuwe vergadering toevoegen.

OndersteuningAls u veelgestelde vragen over het apparaat wilt bekijken,gaat u naar www.nokia.com/support.

V: Wat is mijn blokkerings-, PIN- of PUK-code?A: De standaardblokkeringscode is 12345. Neem contactop met de leverancier van het apparaat als u de

145

Onde

rste

unin

g

Page 146: Nokia E72 Userguide Nl

blokkeringscode bent vergeten of verloren. Als u een PIN-of PUK-code vergeet of verliest, of als u niet zo'n codeontvangen hebt, moet u contact opnemen met uwnetwerkserviceprovider.V: Hoe sluit ik een toepassing die niet meerreageert?A: Houd de home-toets ingedrukt. Blader naar detoepassing en druk op de backspace-toets om detoepassing te sluiten.V: Waarom zien afbeeldingen er vlekkerig uit?A: Zorg ervoor dat de beveiligingsvensters van decameralens schoon zijn.V: Waarom verschijnen er missende. verkleurdeof heldere puntjes op het scherm als ik hetapparaat inschakel?A: Dit is een kenmerk van dit type scherm. Sommigeschermen bevatten pixels of puntjes die aan of uit blijvenstaan. Dit is normaal, niet een fout.V: Waarom kan ik het apparaat van mijn vriendniet vinden als ik Bluetooth-connectiviteitgebruik?A: Controleer of beide apparaten compatibel zijn,Bluetooth-connectiviteit is ingeschakeld en de verborgenmodus niet is geactiveerd. Controleer ook of de afstandtussen de twee apparaten niet groter dan 10 meter is enzorg ervoor dat er geen muren of andere obstakel tussende apparaten in staan.

V: Waarom kan ik een Bluetooth-verbindingniet verbreken?A: Als er een ander apparaat met uw apparaat isverbonden, kunt u de verbinding met behulp van hetandere apparaat beëindigen, of u kunt de Bluetooth-verbinding deactiveren. Selecteer Menu > Bed. paneel >Connect. > Bluetooth en Bluetooth > Uit.V: Waarom zie ik geen toegangspunt voor eenWLAN (draadloos LAN), terwijl ik me binnen hetbereik bevind?A: Zorg ervoor dat het profiel Offline niet is geactiveerd ophet apparaat.Het WLAN-toegangspunt kan gebruikmaken van eenverborgen SSID (server set identifier). U kunt alleentoegang krijgen tot een netwerk dat een verborgen SSIDgebruikt als u het juiste SSID kent en als u een WLAN-toegangspunt voor het netwerk op het Nokia-apparaathebt aangemaakt.Zorg ervoor dat het WLAN-toegangspunt niet op dekanalen 12-13 zit, omdat die er niet mee geassocieerdkunnen worden.V: Hoe schakel ik het WLAN op mijn Nokia-apparaat uit?A: Het WLAN op het Nokia-apparaat wordt uitgeschakeldwanneer u geen verbinding hebt of niet probeert omverbinding te maken met een ander toegangspunt of nietaan het zoeken bent naar beschikbare netwerken. Om hetbatterijverbruik verder te beperken, kunt u instellen dathet Nokia-apparaat helemaal niet op de achtergrondzoekt, of minder vaak zoekt, naar beschikbare netwerken.146

Onde

rste

unin

g

Page 147: Nokia E72 Userguide Nl

Het WLAN wordt uitgeschakeld tussen scans op deachtergrond.Als u het zoeken op de achtergrond wilt beëindigen,selecteert u Menu > Bed. paneel > Instellingen enVerbinding > Wireless LAN > Beschkbrhd WLANtonen > Nooit. U kunt nog steeds handmatig scannen opbeschikbare WLAN´s en normaal verbinding met WLAN'smaken.Als u het interval voor zoeken op de achtergrond wiltvergroten, selecteert u Beschkbrhd WLAN tonen > Ja endefinieert u het interval in Zoeken naar netwerken.V: Waarom kan ik niet surfen op het web, terwijlde WLAN-verbinding goed functioneert en deIP-instellingen kloppen?A: Zorg ervoor dat u de HTTP/HTTPS-proxyinstellingengoed hebt gedefinieerd in de geavanceerde instellingenvan het WLAN-toegangspunt.V: Hoe controleer ik de signaalsterkte van mijn WLAN-verbinding? — Selecteer Menu > Bed. paneel >Connect. > Verb.beheer en Act. gegevens-verbindingen > Opties > Gegevens. Als de kwaliteitvan het signaal zwak of matig is, kunt uverbindingsproblemen ondervinden. Probeer het dichterbij het toegangspunt nog eens.V: Waarom heb ik problemen met debeveiligingsmodus?A: Controleer of u de beveiligingsmodus juist hebtgeconfigureerd en of dezelfde modus ook door hetnetwerk wordt gebruikt. Als u de beveiligingsmodus vanhet netwerk wilt controleren, selecteert u Menu > Bed.

paneel > Connect. > Verb.beheer en Act. gegevens-verbindingen > Opties > Gegevens.Controleer ook het volgende: de WPA-modus moet correctingesteld zijn (preshared key of EAP), alle onnodige EAP-typen moeten uitgeschakeld zijn en alle instellingen vanhet EAP-type moeten juist ingevoerd zijn (wachtwoorden,gebruikersnamen, certificaten).V: Waarom kan ik geen contact voor mijnbericht selecteren?A: Op de contactkaart staat geen telefoonnummer, adresof e-mailadres. Selecteer Menu > Contacten en bewerkde contactkaart.V: De notitie Bericht wordt opgehaald wordtheel kort weergegeven. Wat betekent dit?A: Het apparaat probeert een multimediabericht op tehalen van de multimediaberichtencentrale. Deze notitiewordt alleen weergegeven als u Menu > Berichten enOpties > Instellingen > Multimediabericht >Multimedia ophalen > Altijd automatisch hebtgeselecteerd. Controleer of de instellingen voormultimediaberichten juist zijn gedefinieerd en of er geenfouten staan in de telefoonnummers of adressen.V: Hoe kan ik de gegevensverbindingbeëindigen als het apparaat telkens opnieuween gegevensverbinding tot stand brengt?A: Het apparaat probeert mogelijk een multimediaberichtop te halen van de multimediaberichtencentrale. Om tevoorkomen dat het apparaat een gegevensverbinding totstand brengt, selecteert u Menu > Berichten en Opties >Instellingen > Multimediabericht > Multimediaophalen > Handmatig als u wilt dat de 147

Onde

rste

unin

g

Page 148: Nokia E72 Userguide Nl

multimediaberichtencentrale de berichten opslaat zodatu ze later kunt ophalen, of Uit om alle inkomendemultimediaberichten te negeren. Als u Handmatigselecteert, ontvangt u een melding wanneer er een nieuwmultimediabericht binnenkomt dat u kunt ophalen in demultimediaberichtencentrale. Als u Uit selecteert, brengthet apparaat geen netwerkverbindingen tot stand diebetrekking hebben op multimediaberichten.Als u het apparaat zodanig wilt instellen dat alleen eenpacket-gegevensverbinding tot stand wordt gebracht alsu een toepassing start of actie uitvoert die dit nodig heeft,selecteert u Menu > Bed. paneel > Instellingen enVerbinding > Packet-ggvns > Packet-ggvnsverbinding > Wanneer nodig.Als dit niet helpt, start u het apparaat opnieuw.V: Hoe bespaar ik energie van mijn batterij?A: Veel functies in het apparaat verbruiken extrabatterijcapaciteit, waardoor de levensduur van de batterijafneemt. Om te besparen op batterijcapaciteit, kunt u hetvolgende doen:• Deactiveer de Bluetooth-verbinding wanneer u deze

niet nodig hebt.• Stoppen met op de achtergrond zoeken naar een WLAN.

Selecteer Menu > Bed. paneel > Instellingen en

Verbinding > Wireless LAN > Beschkbrhd WLANtonen > Nooit. U kunt nog steeds handmatig scannenop beschikbare WLAN´s en normaal verbinding metWLAN's maken.

• Stel het apparaat zo in dat een packet-gegevensverbinding alleen tot stand wordt gebrachtals u een toepassing start of actie uitvoert die dit nodighebt. Selecteer Menu > Bed. paneel > Instellingenen Verbinding > Packet-ggvns > Packet-ggvnsverbinding > Wanneer nodig.

• Voorkom dat het apparaat automatisch nieuwe kaartendownloadt via de toepassing Kaarten. SelecteerMenu > Kaarten en Opties > Instellingen >Internet > Verbinding.

• Wijzig de time-outperiode waarna deachtergrondverlichting wordt uitgeschakeld. SelecteerMenu > Bed. paneel > Instellingen en Algemeen >Persoonlijk > Weergave > Time-out verlichting.

• Sluit de toepassingen die u niet gebruikt. Houd dehome-toets ingedrukt. Blader naar de toepassing endruk op de backspace-toets om de toepassing tesluiten.

148

Onde

rste

unin

g

Page 149: Nokia E72 Userguide Nl

Bescherm het milieuEnergie besparenU hoeft de batterij niet zo dikwijls op te laden als u devolgende gewoontes hanteert:• Sluit toepassingen en gegevensverbindingen (zoals

WLAN of Bluetooth) wanneer u deze niet gebruikt.• Schakel niet-noodzakelijke geluiden (zoals toetstonen)

uit.

RecyclenAan het einde van de levensduur van ditapparaat, kunnen alle materialen wordenhergebruikt in de vorm van materialen enenergie. Om te garanderen dat apparatencorrect worden verwijderd en hergebruikt,werkt Nokia samen met haar partners in eenprogramma dat We:recycle wordt genoemd. Als u wilt

weten hoe u ervoor kunt zorgen dat uw oude productenvan Nokia worden hergebruikt, gaat u naarwww.nokia.com/werecycle. Met uw mobiele apparaatgaat u naar nokia.mobi/werecycle of neemt u contact opmet het Nokia contactcenter.Recycle verpakkingsmateriaal engebruikershandleidingen volgens het lokalerecyclingprogramma.Het symbool van de doorgestreepte container op uwproduct of batterij, of in de documentatie of op deverpakking wil zeggen dat alle elektrische enelektronische producten, batterijen en accu’s naafloop van de levensduur voor gescheidenafvalverzameling moeten worden aangeboden. Dezevereiste is van toepassing in de Europese Unie. Bied dezeproducten niet aan bij het gewone huisvuil. Meerinformatie over de duurzaamheid van uw apparaat vindtu op www.nokia.com/ecodeclaration.

149

Besc

herm

het

mili

eu

Page 150: Nokia E72 Userguide Nl

Product- en veiligheidsinformatieAccessoires

Waarschuwing: Gebruik alleen batterijen, opladersen toebehoren die door Nokia zijn goedgekeurd voorgebruik met dit specifieke model. Het gebruik van alleandere typen kan de goedkeuring of garantie doenvervallen en kan gevaarlijk zijn. Met name het gebruik vanniet-goedgekeurde laders of batterijen kan het risico metzich meebrengen van brand, explosie, lekkage of andergevaar.Vraag de leverancier naar de beschikbare goedgekeurdeaccessoires. Als u de stekker van een toebehoren uit hetstopcontact verwijdert, moet u aan de stekker trekken,niet aan het snoer.

BatterijInformatie over de batterij ende laderHet apparaat werkt op een oplaadbare batterij. De batterijdie bedoeld is om in dit apparaat te worden gebruikt, isBP-4L. Nokia kan eventueel ook andere batterijmodellenvoor dit apparaat beschikbaar stellen. Dit apparaat isbedoeld voor gebruik met één van de volgende laders:AC-8, AC-10. Het exacte modelnummer van de oplader isafhankelijk van het type stekker. Het stekkertype wordt

aangeduid met een van de volgende codes: E, EB, X, AR, U,A, C, K of UB.De batterij kan honderden keren worden opgeladen enontladen maar na verloop van tijd treedt slijtage op.Wanneer de gespreksduur en stand-byduur aanmerkelijkkorter zijn dan normaal, moet u de batterij vervangen.Gebruik alleen batterijen die door Nokia zijn goedgekeurden laad de batterij alleen opnieuw op met laders die doorNokia zijn goedgekeurd en bestemd zijn voor dit apparaat.Als u een batterij voor de eerste keer gebruikt of als u debatterij langere tijd niet hebt gebruikt, is het mogelijk datu de lader moet aansluiten, ontkoppelen en vervolgensopnieuw moet aansluiten om het opladen te starten. Alsde batterij volledig ontladen is, kan het enkele minutenduren voordat de batterij-indicator op het scherm wordtweergegeven en u weer met het apparaat kunt bellen.Batterij veilig verwijderen. Schakel het apparaat altijd uiten ontkoppel de lader voordat u de batterij verwijdert.Correct opladen. Haal de lader uit het stopcontact wanneeru deze niet gebruikt. Houd een volledig opgeladen batterijniet gekoppeld aan de lader omdat de levensduur van debatterij kan afnemen wanneer deze wordt overladen. Alseen volledig opgeladen batterij niet wordt gebruikt,wordt deze na verloop van tijd automatisch ontladen.Vermijd extreme temperaturen. Probeer de batterij altijdte bewaren op een temperatuur tussen 15°C en 25°C. Bijextreme temperaturen nemen de capaciteit en levensduurvan de batterij af. Een apparaat met een warme of koudebatterij kan gedurende bepaalde tijd onbruikbaar zijn. De

150

Prod

uct-

en

veili

ghei

dsin

form

atie

Page 151: Nokia E72 Userguide Nl

batterijprestaties zijn met name beperkt in temperaturenbeduidend onder het vriespunt.Let op dat u geen kortsluiting veroorzaakt. Dit kanbijvoorbeeld gebeuren wanneer een metalen voorwerpzoals een munt, paperclip of pen direct contact maakt metde positieve (+) en negatieve (-) poolklemmen van debatterij. (Deze klemmen zien eruit als metalen strips.) Ditkan bijvoorbeeld gebeuren wanneer u een reservebatterijin uw zak of tas hebt. Kortsluiting van de poolklemmenkan schade veroorzaken aan de batterij of aan hetvoorwerp waarop deze is aangesloten.Verwijdering. Gooi batterijen niet in het vuur. Debatterijen kunnen dan ontploffen. Verwerk batterijen inovereenstemming met de lokale regelgeving. Leverbatterijen indien mogelijk in voor recycling. Gooibatterijen niet weg met het huishoudafval.Batterijlek. U mag nooit geheugencellen of batterijenontmantelen, erin snijden of ze openen, platdrukken,verbuigen, doorboren of slopen. Als een batterij lekt, dientu te voorkomen dat de vloeistof in contact komt met dehuid of ogen. Als dat toch gebeurt, moet u uw huid en ogenonmiddellijk met water afspoelen of medische hulpzoeken.Beschadiging. Wijzig de batterij niet, verwerk deze niet toteen ander product, en probeer er geen vreemdevoorwerpen in te brengen. Stel de batterij niet bloot aanen dompel deze niet onder in water of andere vloeistoffen.Batterijen kunnen ontploffen als deze beschadigd raken.Correct gebruik. Gebruik de batterij alleen voor het doelwaarvoor deze is bestemd. Onjuist gebruik van de batterijkan brand, explosie of ander gevaar met zich meebrengen.Als het apparaat of de batterij valt, vooral op een hardoppervlak, en u denkt dat de batterij is beschadigd, moet

u deze ter inspectie naar een servicepunt brengen voordatu die opnieuw gebruikt. Gebruik nooit een beschadigdelader of batterij. Houd de batterij buiten het bereik vankleine kinderen.

Uw apparaatonderhoudenUw apparaat is een product van toonaangevend ontwerpen vakmanschap en moet met zorg worden behandeld. Devolgende tips kunnen u helpen om de garantie tebehouden.• Houd het apparaat droog. Neerslag, vochtigheid en

allerlei soorten vloeistoffen of vocht kunnen mineralenbevatten die corrosie van elektronische schakelingenveroorzaken. Wordt het apparaat toch nat, verwijderdan de batterij en laat het apparaat volledig opdrogenvoordat u de batterij terugplaatst.

• Gebruik of bewaar het apparaat niet op stoffige, vuileplaatsen. De bewegende onderdelen en elektronischeonderdelen kunnen beschadigd raken.

• Bewaar het apparaat niet bij zeer hoge of lagetemperaturen. Hoge temperaturen kunnen delevensduur van elektronische apparaten bekorten,batterijen beschadigen en bepaalde kunststoffen doenvervormen of smelten. Wanneer het apparaat na eenlage temperatuur weer de normale temperatuur krijgt,kan binnen in het apparaat vocht ontstaan, waardoorelektronische schakelingen beschadigd kunnen raken.

• Probeer het apparaat niet open te maken op een anderemanier dan in deze handleiding wordt voorgeschreven. 151

Prod

uct-

en

veili

ghei

dsin

form

atie

Page 152: Nokia E72 Userguide Nl

• Laat het apparaat niet vallen en stoot of schud niet methet apparaat. Een ruwe behandeling kan de interneelektronische schakelingen en fijne mechaniekbeschadigen.

• Gebruik geen agressieve chemicaliën, oplosmiddelenof sterke reinigingsmiddelen om het apparaat schoonte maken. Het oppervlak van het apparaat mag alleenworden gereinigd met een zachte, schone, droge doek.

• Verf het apparaat niet. Verf kan de bewegendeonderdelen van het apparaat blokkeren en de correctewerking belemmeren.

• Gebruik alleen de meegeleverde of een goedgekeurdevervangingsantenne. Niet-goedgekeurde antennes,aanpassingen of toebehoren kunnen het apparaatbeschadigen en kunnen in strijd zijn met deregelgeving met betrekking tot radioapparaten.

• Gebruik laders binnenshuis.• Maak een back-up van alle gegevens die u wilt bewaren,

zoals contactpersonen en agendanotities.• Voor optimale prestaties kunt het apparaat het beste

zo nu en dan resetten door de stroom uit te schakelenen de batterij te verwijderen.

Deze tips gelden zowel voor het apparaat als voor debatterij, de oplader en andere toebehoren.

RecyclingBreng uw gebruikte elektronische producten, batterijenen verpakkingsmateriaal altijd terug naar hiervoorgeëigende verzamelpunten. Op deze manier helpt u hetongecontroleerd weggooien van afval tegen te gaan enbevordert u het hergebruik van materialen. Voor milieu-

informatie en het recyclen van uw Nokia-producten kijktu op www.nokia.com/werecycle, of met een mobielapparaat, nokia.mobi/werecycle.

AanvullendeveiligheidsinformatieHet oppervlak van dit apparaat is nikkelvrij.

Kleine kinderenHet apparaat en toebehoren zijn geen speelgoed. Zekunnen kleine onderdelen bevatten. Houd deze buiten hetbereik van kleine kinderen.

GebruiksomgevingDit apparaat voldoet aan de richtlijnen voor blootstellingaan radiosignalen in de normale positie aan het oor ofwanneer het apparaat minstens 2,2 centimeter (7/8 inch)van het lichaam wordt gehouden. Een draagtas, riemclipof houder voor het dragen van het apparaat op het lichaammag geen metaal bevatten en moet het apparaat op deeerder genoemde afstand van het lichaam houden.Voor het verzenden van gegevensbestanden of berichtenis een goede verbinding met het netwerk vereist. Deverzending van gegevensbestanden of berichten kanvertraging oplopen zolang een dergelijke verbinding nietbeschikbaar is. Houd u aan de instructies voor de afstandtot het lichaam totdat de verzending voltooid is.152

Prod

uct-

en

veili

ghei

dsin

form

atie

Page 153: Nokia E72 Userguide Nl

Bepaalde delen van het apparaat zijn magnetisch. Metalenvoorwerpen kunnen worden aangetrokken door hetapparaat. Houd creditcards en andere magnetischeopslagmedia uit de buurt van het apparaat, omdat degegevens die op deze media zijn opgeslagen, kunnenworden gewist.

Medische apparatuurHet gebruik van radiozendapparatuur, dus ook vandraadloze telefoons, kan het functioneren vanonvoldoende beschermde medische apparatuur nadeligbeïnvloeden. Raadpleeg een arts of de fabrikant van hetmedische apparaat om vast te stellen of het apparaatvoldoende is beschermd tegen externe RF-energie.Schakel uw apparaat uit wanneer dat wordtvoorgeschreven door instructies. Ziekenhuizen en andereinstellingen voor gezondheidszorg kunnen gebruikmakenvan apparatuur die gevoelig is voor externe RF-energie.

Geïmplanteerde medische apparatuurOm mogelijke storing van geïmplanteerde medischapparatuur zoals een pacemaker of een geïmplanteerdedefibrillator te voorkomen, raden fabrikanten vanmedische apparatuur aan om draadloze apparaten altijdop minimaal 15,3 centimeter afstand te houden. Personenmet dergelijke apparaten moeten met het volgenderekening houden:• Houd het draadloze apparaat altijd op meer dan 15,3

centimeter afstand van het medische apparaat.• Het draadloze apparaat niet in een borstzak dragen.

• Houd het draadloze apparaat tegen het oor aan deandere kant van het lichaam dan de kant waar hetmedische apparaat zit.

• Schakel het draadloze apparaat uit als er enige reden isom te vermoeden dat er een storing plaatsvindt.

• Volg de instructies van de fabrikant van hetgeïmplanteerde medische apparaat.

Als u vragen hebt over het gebruik van het draadlozeapparaat wanneer u een geïmplanteerd medisch apparaathebt, neemt u contact op met uw zorginstelling.

GehoorapparatenSommige digitale draadloze apparaten kunnen storingenin bepaalde gehoorapparaten veroorzaken.

VoertuigenRadiofrequente signalen kunnen elektronische systemenin gemotoriseerde voertuigen die verkeerd geïnstalleerdof onvoldoende afgeschermd zijn, zoals elektronischesystemen voor brandstofinjectie, antiblokkeerremmen ensystemen voor elektronische snelheidsregeling of airbagsnegatief beïnvloeden. Raadpleeg voor meer informatie defabrikant van uw voertuig of van de hierin geïnstalleerdeapparatuur.Het apparaat mag alleen door bevoegd personeel wordenonderhouden of in een auto worden gemonteerd.Ondeskundige installatie of reparatie kan risico'sopleveren en de garantie ongeldig maken. Controleerregelmatig of de draadloze apparatuur in de auto nogsteeds goed bevestigd is en naar behoren functioneert.Vervoer of bewaar geen brandbare vloeistoffen, gassen ofexplosieve materialen in dezelfde ruimte als het apparaat

153

Prod

uct-

en

veili

ghei

dsin

form

atie

Page 154: Nokia E72 Userguide Nl

of de bijbehorende onderdelen of toebehoren. Vergeetniet dat in een noodsituatie de airbag in een auto met zeerveel kracht wordt opgeblazen. Plaats uw apparaat oftoebehoren daarom nooit in de ruimte vóór de airbag.Schakel uw apparaat uit voordat u aan boord van eenvliegtuig gaat. Het gebruik van mobielecommunicatieapparatuur kan gevaarlijk zijn voor dewerking van het vliegtuig en is mogelijk illegaal.

ExplosiegevaarlijkeomgevingenSchakel het apparaat uit in een omgeving met eenmogelijk explosieve atmosfeer. Volg alle aanwezigeinstructies op. Vonken kunnen in een dergelijke omgevingeen explosie of brand veroorzaken die kan resulteren inletsel of de dood. Schakel het apparaat uit op plekken waarbrandstoffen worden getankt, zoals op benzinestations.Houd u aan de beperkingen in gebieden waar brandstofwordt opgeslagen en gedistribueerd, bij chemischebedrijven of waar explosiewerkzaamheden wordenuitgevoerd. Gebieden met een mogelijk explosieveatmosfeer worden meestal, maar niet altijd, als zodanigaangeduid. Hiertoe behoren ook omgevingen waar uwordt aangeraden uw automotor uit te zetten, hetbenedendeks-gedeelte op boten, plaatsen vooroverdracht en opslag van chemische stoffen enomgevingen waar de lucht chemische stoffen of deeltjesbevat zoals metaalkorreltjes, -stof of -poeders. Informeerbij de fabrikanten van voertuigen die op vloeibare gassenrijden (zoals propaan of butaan) om te bepalen of ditapparaat in de omgeving daarvan veilig kan wordengebruikt.

Alarmnummer kiezenBelangrijk: Dit apparaat maakt gebruik van

radiosignalen, draadloze netwerken, kabelnetwerken endoor de gebruiker geprogrammeerde functies. Als uwapparaat gesprekken via het internet ondersteunt(netgesprekken), moet u zowel de netgesprekken als demobiele telefoon activeren. Het apparaat kanalarmnummers zowel via het mobiele netwerk als via uwinternetprovider proberen te kiezen als beide functies zijngeactiveerd. Verbindingen kunnen niet onder alleomstandigheden worden gegarandeerd. U moet nooitalleen vertrouwen op een draadloze telefoon voor het totstand brengen van essentiële communicatie, bijvoorbeeldbij medische noodgevallen.Een alarmnummer kiezen:1. Schakel het apparaat in als dat nog niet is gebeurd.

Controleer of de signaalontvangst voldoende is.Afhankelijk van het apparaat moet u mogelijk ook devolgende stappen uitvoeren:• Plaats een SIM-kaart als deze voor het apparaat

vereist is.• Maak bepaalde oproepbeperkingen ongedaan als

deze op uw apparaat zijn ingesteld.• Wijzig uw profiel van Offline of Vlucht in een actief

profiel.2. Druk zo vaak als nodig is op de end-toets om het

scherm leeg te maken en het apparaat gereed temaken voor een oproep.

3. Toets het alarmnummer in voor het gebied waar u zichbevindt. Alarmnummers verschillen per locatie.154

Prod

uct-

en

veili

ghei

dsin

form

atie

Page 155: Nokia E72 Userguide Nl

4. Druk op de beltoets.Geef alle noodzakelijke informatie zo nauwkeurigmogelijk op wanneer u een alarmnummer belt. Uwdraadloze apparaat is mogelijk het enigecommunicatiemiddel op de plaats van een ongeluk.Beëindig het gesprek pas wanneer u daarvoortoestemming hebt gekregen.

Informatie over certificatie(SAR)Dit mobiele apparaat voldoet aan richtlijnen voorblootstelling aan radiogolven.Dit mobiele apparaat is een radiozender en -ontvanger.Het is zo ontworpen dat de grenzen voor blootstelling aanradiogolven die worden aanbevolen door internationalerichtlijnen, niet worden overschreden. Deze richtlijnenzijn ontwikkeld door de onafhankelijkewetenschappelijke organisatie ICNIRP en bevattenveiligheidsmarges om de veiligheid van alle personen tewaarborgen, ongeacht hun leeftijd engezondheidstoestand.De blootstellingsrichtlijnen voor mobiele apparatuurworden uitgedrukt in de maateenheid SAR (SpecificAbsorption Rate). De SAR-limiet in de richtlijnen van hetICNIRP is 2,0 W/kg (watt/kilogram) gemiddeld over tiengram lichaamsweefsel. Bij tests voor SAR worden destandaardposities gebruikt, waarbij het apparaat in allegemeten frequentiebanden het hoogst toegestaneenergieniveau gebruikt. Het werkelijke SAR-niveau vaneen werkend apparaat kan onder de maximumwaardeliggen, omdat het apparaat zo is ontworpen dat niet meerenergie wordt gebruikt dan nodig is om verbinding te

maken met het netwerk. De hoeveelheid benodigdeenergie kan wijzigen afhankelijk van een aantal factoren,zoals de afstand tot een zendmast waarop u zich bevindt.De hoogste SAR-waarde onder de ICNIRP-richtlijnen voorgebruik van het apparaat bij het oor is 1,31 W/kg .Het gebruik van toebehoren met het apparaat kanresulteren in andere SAR-waarden. SAR-waarden kunnenvariëren, afhankelijk van nationale rapportage-eisen,testeisen en de netwerkband. Meer informatie over SARkunt u vinden onder "product information" opwww.nokia.com.

155

Prod

uct-

en

veili

ghei

dsin

form

atie

Page 156: Nokia E72 Userguide Nl

IndexSymbolen/Numeriek3D-beltonen 94802.1x

beveiligingsinstellingen 139

Aaan eigen voorkeuren aanpassen

scherm 128aanpassen

taal wijzigen 129tonen 129

accessoiresinstellingen 130

achtergrondafbeelding 93actieve notities 71

instellingen 72actieve werkbalk

in Foto's 101afbeeldingen

afdrukken 105bewerken 103kopiëren 21

afdrukken 74, 75afbeeldingen 105

afspelenvideo en audio 111

afwezigheidsbericht 47agenda 27

items maken 27vergaderverzoeken 28

weergaven 28agendatoets 26A-GPS (Assisted GPS) 77alarmsignalen 129albums

media 102algemene informatie 10antennes 17apparaatbeheer 121assisted GPS (A-GPS) 77audioberichten 48audiobestanden

gegevens 111audiothema's 94automatische blokkering 131

Bbatterij

energie besparen 13opladen 17plaatsen 15

batterij opladen 17beltonen 129

3D 94contacten 30in profielen 92trilalarm 129

berichten 43configuratieberichten 142dienstberichten 52

infodienstinstellingen 55instellingen 55mappen 43SMS-bericht, instellingen 53spraakopties 48

berichtlezer 47, 48bestanden

Flash-bestanden 112bestandsbeheer 72, 73beveiliging

apparaat en SIM-kaart 131browser 69geheugenkaart 117

beveiligingscode 12, 116beveiligingsmodule 120bijlagen

multimediaberichten 51bladertoets 129blogs 67blokkeren

apparaat 116apparaat automatisch blokkeren 131toetsenbord 131

blokkeren op afstand 116blokkeringscode 12, 17, 116, 131Bluetooth 60, 62Bluetooth-connectiviteit

gegevens ontvangen 63koppelen, apparaten 62weinig geheugen 63156

Inde

x

Page 157: Nokia E72 Userguide Nl

Bluetooth-verbindingapparaten blokkeren 63beveiliging 61in-/uitschakelen 61opties 61zichtbaarheid apparaat 61

bookmarks 68browser 69

beveiliging 69bookmarks 68browsen door pagina's 66, 67cachegeheugen 69favorieten 66inhoud zoeken 68instellingen 70werkbalk 66

Ccachegeheugen 69camera

afbeeldingen bekijken 97afbeeldingsinstellingen 97foto's maken 95gebruikersmodi 96reeksmodus 96video's afspelen 97videoclips 97video-instellingen 98werkbalk 95

certificatengegevens 119instellingen 120

coderenapparaatgeheugen engeheugenkaart 117

computerverbindingen 64Zie ook gegevensverbindingen

conferentiegesprekken 33configuratieberichten 142connectoren 18contacten 29

beltonen toevoegen 30groepen 29instellingen 30kopiëren 21synchroniseren 60, 125zoeken 30

contactentoets 26converteren

metingen 73valuta's 74

cookies 69

Ddatum

instellingen 130decoderen

apparaatgeheugen engeheugenkaart 118

diavoorstelling 103dienstberichten 52

instellingen 54dienstopdrachten 52DLNA 65draadloos LAN (WLAN) 57duur van oproepen 41

EEAP

EAP-plug-in gebruiken 140instellingen voor plug-in 140

e-mail 43accounts 46afwezigheidsbericht 47bijlagen 45bijlagen toevoegen 45instellen 44instellingen 47lezen 45mappen 46verbinding verbreken 46verwijderen 46verzenden 44, 48zoeken 46

e-mailtoets 26e-mailtoetsinstellingen 132equalizer 110externe configuratie 121externe SIM-modus 63

Ffeeds, nieuws 67FM-radio 113foto's

bestanden organiseren 101bestandsgegevens 101bewerken 103labels 102rode ogen 104weergeven 100werkbalk 101

157

Inde

x

Page 158: Nokia E72 Userguide Nl

Ggalerij 98

geluidsclips 99presentaties 99streaming koppelingen 99

gebelde nummers 41gedeelde video 38

live video delen 39uitnodiging aanvaarden 40videoclips delen 39

gegevenskabel 64gegevensverbindingen

draadloos 57Pc-verbindingen 64synchronisatie 60, 125toegangspunt, instellingen 136

geheugenvrijmaken 14webcache 69

geheugenkaart 16blokkeren 117wachtwoorden 117

geluidsclips 99GPRS

instellingen 137GPS

positieaanvragen 79GPS (Global PositioningSystem) 77, 78

Hheadset 19helptoepassing 12home-toets 26

IIAP's (internettoegangspunten) 59identificatie 132IMEI-nummer 12infodienst 52

instellingen 55inhoud

synchroniseren, verzenden enophalen 21

inhoud overdragen 21installeren toepassingen 122instellingen

accessoires 130actieve notities 72berichten 53beveiliging 130browser 70camera 97certificaat 120contacten 30datum 130dienstberichten 54EAP-plug-ins 140e-mailtoets 132FM-radio 113geavanceerd WLAN 138GPRS 137herstellen 131infodienst 55internetradio 115lichten 129netwerk 56, 133oproep 132packet-gegevens 137

positiebepaling 80, 131printer 75RealPlayer 112scherm 128sensorinstellingen 130SIP 141SMS-berichten 53taal 129tijd 130toegangspunten 134, 135toegangspunten voorgegevensverbindingen 136toepassingen 143toetsblokkering 131tonen 129video delen 39WEP-beveiliging 139WLAN 59, 136, 138WLAN-beveiliging 139WLAN-internettoegangspunten 136

instellingen voor positiebepaling 80Internet

bookmarks 68internetbrowser 66internetoproepen 132internetradio 114

favorieten 114instellingen 115map met zenders 115zenders zoeken 115

internetverbinding 66Zie ook browser

JJava-toepassingen 122

158

Inde

x

Page 159: Nokia E72 Userguide Nl

JME Java-toepassingsondersteuning 122

KKaarten 81

bladeren 81downloaden, kaarten 83Favorieten 86gesproken begeleiding 87kompas 83locatiegegevens 85locaties delen 87locaties zoeken 84navigatie 88, 89opslaan, plaatsen 85opslaan, routes 85plaatsen ordenen 86positiebepaling 83routes 88routes ordenen 86routes plannen 89schermelementen 82, 88sneltoetsen 90synchroniseren 86verkeersinformatie 89verzenden, plaatsen 86wandelroutes 89wijzigen, weergaven 82

kabelverbinding 64

Llicenties 124Locatiegegevens 77

logo'swelkomstlogo 128

lokale activiteiten en diensten 68

Mmedia

radio 113mediabestanden online delen 106mediabestanden uploaden 106metingen

converteren 73Miniweergave 67MMS (multimedia messageservice) 48MMS (Multimedia MessageService) 53multimedia 98multimediaberichten 48, 53

beantwoorden 50bijlagen 51ontvangen 50presentaties maken 50

multitasking 31muziek overbrengen 110muziekspeler

afspelen 109playlists 110

Nnavigatiehulpmiddelen 77netwerk

instellingen 133netwerkinstellingen 56nieuwsfeeds 67

Nokia-ondersteuningsinformatie10Nokia Ovi Player 110notities 76nuttige informatie 10

OOffice Communicator 55ondersteuning 10Online delen 106

abonnementen nemen 106accountinstellingen 108accounts 106diensten activeren 106een post creëren 106geavanceerde instellingen 108gegevenstellers 109inhoud van diensten 108instellingen voorserviceproviders 108labels 107Outbox 107posten 107uploaden via één muisklik 107

oorspronkelijke instellingen 131oorspronkelijke instellingenherstellen 131operator

selecteren 133oproep doorschakelen 34oproepen 31

beantwoorden 33beperken

Zie vaste nummersconferentie 33duur van 41

159

Inde

x

Page 160: Nokia E72 Userguide Nl

gebeld 41gemist 41instellingen 132ontvangen 41opties 32voicemail 32weigeren 33

oproepen afwijzen 33oproepen beantwoorden 33oproepen blokkeren 35oproepen weigeren 33oproep in de wachtrij 34oproeplogboek 42Optical Navi-toets 26opties

Bluetooth-verbinding 61Ovi by Nokia 23Ovi Muziek 110Ovi Suite 22Ovi Winkel 23

Ppacket-gegevens

beperken 142instellingen 137

packet-gegevensverbindingentellers 41

paginaoverzicht 67PDF, reader 74persoonlijke instellingen,apparaat 91PictBridge 105PIN-code 17

wijzigen 131PIN-codes 12

plaatsbepalingen 79polsband 19positiebepaling

instellingen 131positioneringsgegevens 77presentaties 50, 99printerinstellingen 75problemen oplossen 145profielen

aanpassen 92beltonen selecteren 92maken 91personaliseren 91

proxy-instellingen 136PUK-codes 12

Rradio 113

instellingen 113zenders 113

RealPlayergegevens van clips bekijken 111instellingen 112mediaclips afspelen 111

recycling 149rekenmachine 72roaming 56rode ogen verwijderen 104

Sscherm

instellingen 128schermbeveiliging 128screensaver 93

sensorinstellingen 27, 130SIM-kaart

plaatsen 15SMS-berichten 50

SIPinstellingen 141profielen bewerken 141profielen maken 141proxyservers bewerken 141registratieservers bewerken 142

sleutelopslag 120sleutels

WEP-sleutels 139SMS (short message service) 48SMS-berichten

berichten op SIM-kaart 50instellingen 53

Snelkeuzetoetsen 130snel kiezen 34snelkoppelingen 143sneltoetsen 90softwaretoepassingen 122software-updates 10, 11spraak 48spraakopdrachten 36spraakoproepen

Zie oproepenstartscherm 25

instellingen 93streaming koppelingen 99Symbian-toepassingen 122synchronisatie van gegevens 60,125

160

Inde

x

Page 161: Nokia E72 Userguide Nl

Ttaal

instellingen 129tekst

grootte wijzigen 128tekstberichten

verzenden 48tekstinvoer 20tekstvoorspelling 129thema's 93

audio 94downloaden 94

tijdinstellingen 130

toegangscodes 12toegangspunten 59, 134

groepen 135VPN 126

toepassingen 11, 122toepassingsbeheer 122toepassingsinstellingen 143toetsen 18

tonen 129toetsenbord 20

instellingen blokkeren 131tonen

instellingen 129trilalarm 129

Uupdates 11

apparaatsoftware 10, 11toepassingen 10, 11

UPIN-codewijzigen 131

USB-gegevenskabel 64

Vvaste nummers 118vergaderverzoeken

ontvangen 46video

afspelen 97video's

kopiëren 21videoclips

afspelen 111gedeeld 38gegevens 111

video-oproepen 36, 38opties tijdens 37

virtual private network.gebruiken in toepassingen 127

voicemailbellen 32nummer wijzigen 32

VPNgebruiken in toepassingen 127toegangspunten 126

Wwaarschuwingssignalen 129webbrowser 66webverbinding 66weigeren, oproepen 33welkomsttekst 128

WEPbeveiligingsinstellingen 139sleutels 139

wisselkoersen 74WLAN

802.1x-beveiligingsinstellingen139beveiligingsinstellingen 139geavanceerde instellingen 138instellingen 59, 138MACadres 59, 138WEP-sleutels 139WPA, beveiligingsinstellingen 140

WLAN (draadloos lokaal netwerk)57woordenboek 76WPA, beveiligingsinstellingen 140

Zzaklantaarn 31Zip manager 74zoeken

contacten 30zoeken in externe databases 30

161

Inde

x