Gebruikershandleiding Nokia E72 - Belsimpelhandleiding.belsimpel.nl/nokia-e72-metal-grey...Nokia,...

of 176 /176
Gebruikershandleiding Nokia E72 Uitgave 3

Transcript of Gebruikershandleiding Nokia E72 - Belsimpelhandleiding.belsimpel.nl/nokia-e72-metal-grey...Nokia,...

 • Gebruikershandleiding Nokia E72

  Uitgave 3

 • CONFORMITEITSVERKLARING

  Hierbij verklaart NOKIA CORPORATION dat het product RM-530 in overeenstemming is met de essentiële vereisten en andere

  relevante bepalingen van Europese richtlijn 1999/5/EG. Een exemplaar van de conformiteitsverklaring kunt u vinden op de

  volgende website: http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

  © 2010 Nokia. Alle rechten voorbehouden.

  Nokia, Nokia Connecting People, Eseries, Nokia E72 en Navi zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van Nokia Corporation. Nokia tune is een

  geluidsmerk van Nokia Corporation. Namen van andere producten en bedrijven kunnen handelsmerken of handelsnamen van de respectievelijke eigenaren

  zijn.

  Reproductie, overdracht, distributie of opslag van de gehele of gedeeltelijke inhoud van dit document in enige vorm zonder voorafgaande schriftelijke

  toestemming van Nokia is verboden. Nokia voert een beleid dat gericht is op voortdurende ontwikkeling. Nokia behoudt zich het recht voor zonder voorafgaande

  kennisgeving wijzigingen en verbeteringen aan te brengen in de producten die in dit document worden beschreven.

  This product includes software licensed from Symbian Software Ltd ©1998-2010. Symbian and Symbian OS are trademarks of Symbian Ltd.

  Java and all Java-based marks are trademarks or registered trademarks of Sun Microsystems, Inc.

  Portions of the Nokia Maps software are ©1996-2010 The FreeType Project. All rights reserved.

  Dit product is gelicentieerd onder de MPEG-4 Visual Patent Portfolio-licentie (i) voor privé- en niet-commercieel gebruik in verband met informatie die is

  gecodeerd volgens de visuele norm MPEG-4, door een consument in het kader van een privé- en niet-commerciële activiteit, en (ii) voor gebruik in verband met

  MPEG-4-videomateriaal dat door een gelicentieerde videoaanbieder is verstrekt. Voor ieder ander gebruik is of wordt expliciet noch impliciet een licentie

  verstrekt. Aanvullende informatie, waaronder informatie over het gebruik voor promotionele doeleinden, intern gebruik en commercieel gebruik, is verkrijgbaar

  bij MPEG LA, LLC. Zie http://www.mpegla.com.

  VOOR ZOVER MAXIMAAL TOEGESTAAN OP GROND VAN HET TOEPASSELIJKE RECHT, ZAL NOKIA OF EEN VAN HAAR LICENTIEHOUDERS ONDER GEEN OMSTANDIGHEID

  AANSPRAKELIJK ZIJN VOOR ENIG VERLIES VAN GEGEVENS OF INKOMSTEN OF VOOR ENIGE BIJZONDERE, INCIDENTELE OF INDIRECTE SCHADE OF GEVOLGSCHADE VAN WELKE

  OORZAAK DAN OOK.

  DE INHOUD VAN DIT DOCUMENT WORDT ZONDER ENIGE VORM VAN GARANTIE VERSTREKT. TENZIJ VEREIST KRACHTENS HET TOEPASSELIJKE RECHT, WORDT GEEN ENKELE

  GARANTIE GEGEVEN BETREFFENDE DE NAUWKEURIGHEID, BETROUWBAARHEID OF INHOUD VAN DIT DOCUMENT, HETZIJ UITDRUKKELIJK HETZIJ IMPLICIET, DAARONDER

  MEDE BEGREPEN MAAR NIET BEPERKT TOT IMPLICIETE GARANTIES BETREFFENDE DE VERKOOPBAARHEID EN DE GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL. NOKIA BEHOUDT

  ZICH TE ALLEN TIJDE HET RECHT VOOR ZONDER VOORAFGAANDE KENNISGEVING DIT DOCUMENT TE WIJZIGEN OF TE HERROEPEN.

  Reverse engineering van de software in het apparaat is verboden voor zover maximaal is toegestaan op grond van het toepasselijke recht. Voor zover deze

  gebruikershandleiding beperkingen bevat aangaande verklaringen, garanties, schadevergoedingsplichten en aansprakelijkheden van Nokia, gelden deze

  beperkingen op dezelfde wijze voor verklaringen, garanties, schadevergoedingsplicht en aansprakelijkheden van Nokia-licentiegevers.

  http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/

 • Toepassingen van derden die bij uw apparaat worden geleverd, kunnen zijn gemaakt door en in eigendom zijn van personen en entiteiten die geen relatie of

  verband met Nokia hebben. Nokia beschikt niet over de auteursrechten of de intellectuele eigendomsrechten op deze toepassingen van derden. Als zodanig

  draagt Nokia geen verantwoordelijkheid voor de ondersteuning voor eindgebruikers of de functionaliteit van deze toepassingen of de informatie in deze

  toepassingen of het materiaal. Nokia biedt geen garantie voor deze toepassingen van derden. MET HET GEBRUIK VAN DE TOEPASSINGEN ACCEPTEERT U DAT DE

  TOEPASSINGEN WORDEN GELEVERD ZONDER ENIGE VORM VAN GARANTIE, HETZIJ UITDRUKKELIJK HETZIJ IMPLICIET, VOOR ZOVER MAXIMAAL IS TOEGESTAAN OP GROND

  VAN HET TOEPASSELIJKE RECHT. U ACCEPTEERT TEVENS DAT NOCH NOKIA NOCH GELIEERDE PARTIJEN VERKLARINGEN DOEN OF GARANTIES VERSTREKKEN, UITDRUKKELIJK

  OF IMPLICIET, MET INBEGRIP VAN (MAAR NIET BEPERKT TOT) GARANTIES BETREFFENDE TITEL, VERKOOPBAARHEID, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL OF DAT DE

  TOEPASSINGEN GEEN INBREUK MAKEN OP OCTROOIEN, AUTEURSRECHTEN, HANDELSMERKEN OF ANDERE RECHTEN VAN DERDEN.

  De beschikbaarheid van bepaalde producten, toepassingen en diensten voor deze producten kan per regio verschillen. Neem contact op met uw Nokia-dealer

  voor details en de beschikbaarheid van taalopties. Dit apparaat bevat mogelijk onderdelen, technologie of software die onderhevig zijn aan wet- en regelgeving

  betreffende export van de VS en andere landen. Ontwijking in strijd met de wetgeving is verboden.

  MEDEDELING FCC/INDUSTRY CANADA

  Dit apparaat kan tv- of radiostoringen veroorzaken (bijvoorbeeld als u in de nabijheid van ontvangstapparatuur een telefoon gebruikt). De Federal

  Communications Commission (FCC) of Industry Canada kunnen u vragen niet langer uw telefoon te gebruiken als deze storingen niet verholpen kunnen worden.

  Neem contact op met uw lokale servicedienst als u hulp nodig hebt. Dit apparaat voldoet aan deel 15 van de FCC-regels. De werking is afhankelijk van de

  volgende twee voorwaarden: (1) Dit apparaat mag geen schadelijke storingen veroorzaken en (2) dit apparaat moet storingen van buitenaf accepteren, ook

  wanneer deze een ongewenste werking tot gevolg kunnen hebben. Veranderingen of aanpassingen die niet uitdrukkelijk door Nokia zijn goedgekeurd, kunnen

  het recht van de gebruiker om met deze apparatuur te werken tenietdoen.

  /Uitgave 3 NL

 • Inhoudsopgave

  Veiligheid.........................................................7Over dit apparaat..................................................................7Netwerkdiensten..................................................................8Verwijderen van de batterij.................................................9

  Hulp zoeken....................................................10Ondersteuning....................................................................10Apparaatsoftware bijwerken............................................10Help van het apparaat .......................................................12Extra toepassingen.............................................................12Instellingen.........................................................................12Toegangscodes...................................................................12Levensduur van de batterij verlengen..............................13Geheugen vrijmaken..........................................................14

  Aan de slag.....................................................15De SIM-kaart en de batterij plaatsen................................15De geheugenkaart plaatsen..............................................16De geheugenkaart verwijderen........................................16Antennelocaties..................................................................16Het apparaat in- en uitschakelen......................................17De batterij laden.................................................................17Toetsen en onderdelen......................................................18Headset................................................................................19Screensaver wekker............................................................19Polsband..............................................................................19Tekst invoeren....................................................................19Nokia-overdracht................................................................20Nokia Ovi Suite....................................................................21Naar Ovi gaan......................................................................22

  Uw Nokia E72 .................................................23Belangrijkste functies.........................................................23Startscherm.........................................................................23Sneltoetsen..........................................................................24Optical Navi-toets...............................................................25Omdraaien om oproepen of alarmen te dempen...........26Agenda.................................................................................26Contacten.............................................................................28Multitasking.........................................................................30Zaklantaarn.........................................................................30Ovi Files................................................................................30

  Oproepen tot stand brengen..........................31Spraakoproepen .................................................................31Opties tijdens een oproep.................................................31Voicemail ............................................................................32Een oproep beantwoorden of weigeren..........................32Een conferentiegesprek voeren........................................33Snel telefoonnummers kiezen ..........................................33Oproep in wachtstand........................................................33Oproepen omleiden............................................................34Oproepen blokkeren...........................................................34Spraakoproepen.................................................................35Een video-oproep plaatsen................................................36Opties tijdens een videogesprek.......................................37Een video-oproep beantwoorden of weigeren...............37Video delen..........................................................................38Logboek...............................................................................40

  Berichten........................................................43

  Inh

  ou

  dso

  pg

  av

  e

 • Berichtenmappen...............................................................43Berichten indelen...............................................................44Nokia Berichten..................................................................44E-mail...................................................................................44Berichtenlezer.....................................................................48Spraak..................................................................................48Tekst- en multimediaberichten.........................................48Speciale berichttypen.........................................................52Infodienst............................................................................53Berichtinstellingen.............................................................53

  Connectiviteit.................................................57Gegevensverbindingen en toegangspunten....................57Netwerkinstellingen...........................................................57Draadloos LAN ....................................................................58Actieve gegevensverbindingen.........................................60Synchronisatie.....................................................................60Bluetooth-verbinding.........................................................61Gegevenskabel....................................................................64Pc-verbindingen..................................................................65Eigen netwerk.....................................................................65

  Internet..........................................................71Op internet surfen..............................................................71Werkbalk in de browser.....................................................72Navigeren over pagina's....................................................72Webfeeds en blogs.............................................................73Inhoud zoeken....................................................................73Bookmarks...........................................................................73De cache wissen..................................................................73De verbinding verbreken...................................................74Beveiliging van de verbinding...........................................74Webinstellingen..................................................................74

  Nokia-kantoortoepassingen..........................76Actieve notities ..................................................................76Rekenmachine ....................................................................77Bestandsbeheer..................................................................77Quickoffice...........................................................................78Omrekenen..........................................................................78Zipbeheer ............................................................................79PDF-lezer .............................................................................79Afdrukken............................................................................79Woordenboek.....................................................................81Notities ...............................................................................81

  Positiebepaling (GPS).....................................82Informatie over GPS............................................................82A-GPS (Assisted GPS)...........................................................82Het apparaat correct vasthouden.....................................83Tips voor het maken van een GPS-verbinding.................83Positieaanvragen................................................................84Plaatsen...............................................................................84GPS-gegevens......................................................................85Instellingen voor positionering........................................86

  Kaarten...........................................................87Overzicht van Kaarten........................................................87Mijn positie..........................................................................87Plaatsen zoeken..................................................................90Plaatsen en routes beheren...............................................91Locatie delen.......................................................................93Rijden en wandelen............................................................93Sneltoetsen voor Kaarten..................................................96

  Aanpassen......................................................98Profielen .............................................................................98Beltonen selecteren............................................................98

  Inh

  ou

  dso

  pg

  av

  e

 • Profielen aanpassen...........................................................99Het startscherm aan uw voorkeuren aanpassen.............99Weergavevolgorde wijzigen...........................................100Een thema downloaden...................................................100Audiothema's wijzigen....................................................1003D-beltonen......................................................................101

  Media............................................................102Camera...............................................................................102Galerij.................................................................................105Foto's.................................................................................106Online delen......................................................................112Muziekspeler.....................................................................116RealPlayer .........................................................................118Dictafoon...........................................................................119Flash-speler.......................................................................119FM-radio.............................................................................120Nokia Internetradio..........................................................121

  Beveiliging en gegevensbeheer...................124Het apparaat blokkeren...................................................124Beveiliging van de geheugenkaart.................................124Codering............................................................................125Vaste nummers.................................................................126Certificaatbeheer..............................................................126Beveiligingsmodules weergeven en bewerken............128Externe configuratie.........................................................128Toepassingsbeheer..........................................................129Licenties.............................................................................132Synchronisatie..................................................................133Mobiel VPN........................................................................133

  Instellingen..................................................136Algemene instellingen.....................................................136

  Telefooninstellingen........................................................140Verbindingsinstellingen...................................................142Toepassingsinstellingen..................................................151

  Sneltoetsen..................................................152Algemene sneltoetsen.....................................................152

  Woordenlijst................................................155

  Ondersteuning.............................................159

  Groene tips...................................................162Energie besparen..............................................................162Recyclen.............................................................................162

  Product- en veiligheidsinformatie...............163

  Index............................................................170

  Inh

  ou

  dso

  pg

  av

  e

 • Veiligheid

  Lees deze eenvoudige richtlijnen. Het niet opvolgen vande richtlijnen kan gevaarlijk of onwettig zijn. Lees devolledige gebruikershandleiding voor meer informatie.

  SCHAKEL HET APPARAAT ALLEEN IN ALS HETVEILIG IS

  Schakel het apparaat niet in als het gebruik vanmobiele telefoons verboden is of als dit storingof gevaar zou kunnen opleveren.

  VERKEERSVEILIGHEID HEEFT VOORRANG

  Houdt u aan de lokale wetgeving. Houd tijdenshet rijden uw handen vrij om uw voertuig tebesturen. De verkeersveiligheid dient uw eersteprioriteit te hebben terwijl u rijdt.

  STORING

  Alle draadloze apparaten kunnen gevoelig zijnvoor storing. Dit kan de werking van hetapparaat negatief beïnvloeden.

  SCHAKEL HET APPARAAT UIT IN GEBIEDENWAARBINNEN EEN GEBRUIKSVERBOD GELDT

  Houd u aan alle mogelijke beperkendemaatregelen. Schakel het apparaat uit invliegtuigen en in de nabijheid van medischeapparatuur, brandstof, chemicaliën of gebiedenwaar explosieven worden gebruikt.

  DESKUNDIG ONDERHOUD

  Dit product mag alleen door deskundigenworden geïnstalleerd of gerepareerd.

  TOEBEHOREN EN BATTERIJEN

  Gebruik alleen goedgekeurde toebehoren enbatterijen. Sluit geen incompatibele productenaan.

  TOEBEHOREN

  Gebruik alleen goedgekeurde toebehoren. Sluitgeen incompatibele producten aan.

  WATERBESTENDIGHEID

  Het apparaat is niet waterbestendig. Houd hetapparaat droog.

  Over dit apparaatHet draadloze apparaat dat in deze handleiding wordtbeschreven, is goedgekeurd voor gebruik in het UMTS900-, 1900- en 2100-netwerken en GSM 850-, 900-, 1800-en 1900-netwerken. Neem contact op met uwserviceprovider voor meer informatie over netwerken.

  Dit apparaat ondersteunt verschillendeverbindingsmethoden en net als computers kan uwapparaat worden blootgesteld aan virussen en andereschadelijke inhoud. Wees voorzichtig met berichten,verbindingsverzoeken, browsen en downloaden.Installeer en gebruik alleen diensten en software vanbetrouwbare bronnen die adequate beveiliging enbescherming bieden, zoals toepassingen die SymbianSigned zijn of de Java Verified™-test hebben doorstaan.Overweeg de installatie van antivirus- en andere

  7

  Ve

  ilig

  he

  id

 • beveiligingssoftware op het apparaat en eventueleaangesloten computers.

  Uw apparaat beschikt mogelijk over vooraf geïnstalleerdebladwijzers en koppelingen naar websites van derden.Deze zijn niet verbonden met Nokia en Nokia onderschrijftdeze niet en aanvaardt er geen aansprakelijkheid voor. Alsu dergelijke sites bezoekt, moet u voorzorgsmaatregelentreffen op het gebied van beveiliging of inhoud.

  Waarschuwing: Als u andere functies van ditapparaat wilt gebruiken dan de alarmklok, moet hetapparaat zijn ingeschakeld. Schakel het apparaat niet inwanneer het gebruik van draadloze apparatuur storingenof gevaar kan veroorzaken.

  Houd u bij het gebruik van dit apparaat aan alleregelgeving en respecteer lokale gebruiken, privacy enlegitieme rechten van anderen, waaronderauteursrechten. Auteursrechtbescherming kanverhinderen dat bepaalde afbeeldingen, muziek enandere inhoud worden gekopieerd, gewijzigd ofovergedragen.

  Maak een back-up of houd een schriftelijke neerslag bij vanalle belangrijke gegevens die in uw apparaat zijnopgeslagen.

  Wanneer u het apparaat op een ander apparaat aansluit,dient u eerst de handleiding van het desbetreffendeapparaat te raadplegen voor uitgebreideveiligheidsinstructies. Sluit geen incompatibeleproducten aan.

  De afbeeldingen in deze documentatie kunnen verschillenvan de afbeeldingen op het scherm van het apparaat.

  Voor andere belangrijke informatie over uw apparaatwordt u verwezen naar de gebruikershandleiding.

  NetwerkdienstenOm het apparaat te kunnen gebruiken, moet u beschikkenover een abonnement bij een aanbieder van draadlozeverbindingsdiensten. Enkele functies zijn niet op allenetwerken beschikbaar. Er zijn ook functies waarvoor uspecifieke regelingen met uw serviceprovider moettreffen voordat u ze kunt gebruiken. Wanneer unetwerkdiensten gebruikt, worden er gegevensovergedragen. Informeer bij uw serviceprovider naar dekosten voor communicatie op uw eigen telefoonnetwerken wanneer u in het dekkingsgebied van anderenetwerken verkeert. Uw serviceprovider kan u vertellenwelke kosten in rekening worden gebracht. Bij sommigenetwerken gelden beperkingen die invloed hebben op hoeu sommige functies van dit apparaat kunt gebruiken dienetwerkondersteuning nodig hebben, zoalsondersteuning voor specifieke technologieën,bijvoorbeeld WAP 2.0-protocollen (HTTP en SSL) diewerken met TCP/IP-protocollen en taalafhankelijketekens.

  Het kan zijn dat uw serviceprovider verzocht heeft ombepaalde functies uit te schakelen of niet te activeren inuw apparaat. In dat geval worden deze functies niet in hetmenu van uw apparaat weergegeven. Mogelijk is uwapparaat voorzien van aangepaste onderdelen, zoalsmenunamen, menuvolgorde en pictogrammen.

  Beheer van digitale rechten

  Content-eigenaren kunnen gebruikmaken vanverschillende soorten technologieën voor het beheer van

  8

  Ve

  ilig

  he

  id

 • digitale rechten (DRM) om hun intellectuele eigendom,waaronder auteursrechten, te beschermen. Dit apparaatmaakt gebruik van verschillende typen DRM-software omtoegang te krijgen tot DRM-beveiligde inhoud. Bij ditapparaat krijgt u toegang tot inhoud die is beschermd metWMDRM 10 en OMA DRM 2.0. Als bepaalde DRM-software erniet in slaagt de inhoud te beschermen, kunnen content-eigenaren verlangen dat de mogelijkheid om met die DRM-software toegang te krijgen tot nieuwe DRM-beveiligdeinhoud, wordt ingetrokken. Deze intrekking kan hetvernieuwen van dergelijke DRM-beveiligde inhoud die alin het apparaat is opgeslagen, verhinderen. Het intrekkenvan dergelijke DRM-software heeft geen invloed op hetgebruik van inhoud die is beveiligd met andere typen DRMof het gebruik van niet door DRM beveiligde inhoud.

  Verwijderen van debatterijSchakel het apparaat uit en ontkoppel de lader voordat ude batterij verwijdert.

  9

  Ve

  ilig

  he

  id

 • Hulp zoeken

  OndersteuningAls u meer wilt weten over het gebruik van uw product ofals u niet zeker weet hoe het apparaat functioneert, gaatu naar de volgende website: www.nokia.com/support. Alsu een mobiel apparaat gebruikt, gaat u naarwww.nokia.mobi/support of selecteert u Menu > Help >Help in het apparaat.

  Als u hiermee het probleem niet kunt oplossen, gaat u alsvolgt te werk:

  呑 Start het apparaat opnieuw op: schakel het apparaatuit en verwijder de batterij. Plaats de batterij na eenongeveer een minuut weer in het apparaat en schakelhet apparaat in.

  呑 Stel de oorspronkelijke fabriekswaarden weer in.呑 Werk uw apparaatsoftware bij.Als het probleem nog steeds niet is opgelost, neemt ucontact op met Nokia om het apparaat te laten repareren.Ga naar www.nokia.com/repair. Maak altijd een back-upvan de gegevens op het apparaat voordat u het laatrepareren.

  ApparaatsoftwarebijwerkenOver software-updatesSoftware-updates kunnen nieuwe en verbeterde functiesbevatten die niet beschikbaar waren toen u het apparaatkocht. Door de software bij te werken kunnen ook deprestaties van het apparaat worden verbeterd.

  Als u een melding wilt krijgen wanneer er nieuwesoftware voor uw apparaat beschikbaar is, kunt u zichregistreren bij My Nokia en u abonneren op meldingen viaSMS of e-mail. Voor meer informatie gaat u naarwww.nokia.com/mynokia.

  Waarschuwing: Tijdens het installeren van eensoftware-update kunt u het apparaat niet gebruiken, zelfsniet om een alarmnummer te bellen, totdat de installatievoltooid is en het apparaat opnieuw is ingeschakeld. Zorgervoor dat u een back-up maakt van de gegevens voordatu de installatie van een update aanvaardt.

  Bij het downloaden van software-updates wordenmogelijk grote hoeveelheden gegevens overgedragen(netwerkdienst).

  Zorg ervoor dat de batterij van het apparaat voldoendecapaciteit heeft of dat de lader is aangesloten voordat ubegint met bijwerken.

  10

  Hu

  lp z

  oe

  ke

  n

  http://www.nokia.com/supporthttp://www.nokia.mobi/supporthttp://www.nokia.com/repairhttp://www.nokia.com/mynokia

 • Nadat u de software of toepassingen van het apparaathebt bijgewerkt, zijn de instructies voor de bijgewerktetoepassingen in de gebruikershandleiding of Help-informatie mogelijk niet meer actueel.

  Draadloos bijwerken vansoftwareSelecteer Menu > Bed. paneel > Telefoon > Sw-update.

  Met Software-update (netwerkdienst) kunt u debeschikbare updates voor toepassingen controleren,downloaden en op het apparaat installeren.

  Bij het downloaden van software-updates wordenmogelijk grote hoeveelheden gegevens overgedragen(netwerkdienst).

  Zorg ervoor dat de batterij van het apparaat voldoendecapaciteit heeft of dat de lader is aangesloten voordat ubegint met bijwerken.

  Waarschuwing: Tijdens het installeren van eensoftware-update kunt u het apparaat niet gebruiken, zelfsniet om een alarmnummer te bellen, totdat de installatievoltooid is en het apparaat opnieuw is ingeschakeld. Zorgervoor dat u een back-up maakt van de gegevens voordatu de installatie van een update aanvaardt.

  Nadat u de apparaatsoftware of toepassingen hebtbijgewerkt met Software-update, zijn de instructies voorde bijgewerkte toepassingen in de gebruikershandleidingof de Help mogelijk niet meer up-to-date.

  Selecteer Opties en een van de volgende opties:

  呑 Update starten — Hiermee downloadt u debeschikbare updates. Als u bepaalde updates niet wiltdownloaden, selecteert u de desbetreffende updates inde lijst en verwijdert u de bijbehorende markering.

  呑 Update via computer — Hiermee werkt u hetapparaat bij met behulp van een pc. Deze optievervangt de optie Update starten wanneer updatesalleen beschikbaar zijn met behulp van de pc-toepassing Nokia Software Updater.

  呑 Details bekijken — Hiermee geeft u informatie overeen update weer.

  呑 Updategeschied. bekijkn — Hiermee bekijkt u destatus van vorige updates.

  呑 Instellingen — Hiermee wijzigt u de instellingen,zoals het standaardtoegangspunt dat moet wordengebruikt voor het downloaden van updates.

  呑 Vrijwaring — Hiermee bekijkt u delicentieovereenkomst van Nokia.

  Software updaten via de pcNokia Software Updater is een pc-toepassing waarmee ude software van uw apparaat kunt bijwerken. Als u dat wiltdoen, hebt u een compatibele pc nodig, eenbreedbandverbinding met internet en een compatibeleUSB-gegevenskabel om uw apparaat op de pc aan tesluiten.

  Als u meer informatie wilt en de updatetoepassing voorNokia-software wilt downloaden, gaat u naarwww.nokia.com/softwareupdate.

  11

  Hu

  lp z

  oe

  ke

  n

  http://www.nokia.com/softwareupdate

 • Help van het apparaat

  Uw apparaat bevat instructies voor de toepassingen ophet apparaat.

  Als u help wilt openen vanuit het hoofdmenu, selecteert uMenu > Help > Help en de toepassing waarbij u hulpnodig hebt.

  Als u vanuit een geopende toepassing de help voor dehuidige weergave wilt openen, selecteert u Opties >Help.

  Als u tijdens het lezen de lettergrootte van de helptekstwilt wijzigen, selecteert u Opties > Lettergrootteverkleinen of Lettergrootte vergroten.

  Aan het einde van de helptekst kunt u koppelingen vindennaar verwante onderwerpen. Als u een onderstreeptwoord selecteert, wordt een korte uitleg weergegeven. Inde help worden de volgende symbolen gebruikt:

  Koppeling naar een verwant helponderwerp.

  Koppeling naar een besproken toepassing.

  Tijdens het lezen van de uitleg kunt u wisselen tussenhelpteksten en de toepassing die op de achtergrondgeopend is door Opties > Open toepassingen en degewenste toepassing te selecteren.

  Extra toepassingenEr zijn verschillende toepassingen beschikbaar van Nokiaen andere leveranciers van software die u helpen meer

  met uw apparaat te doen. Deze toepassingen wordenbehandeld in de handleidingen die beschikbaar zijn op depagina's voor productondersteuning op www.nokia.com/support of op uw lokale Nokia-website.

  InstellingenBij uw apparaat zijn de instellingen voor MMS, GPRS,streaming en mobiel internet gewoonlijk automatischvooraf geconfigureerd op basis van de informatie van uwnetwerkprovider. Misschien zijn de instellingen van uwdienstproviders al in uw apparaat ingesteld of ontvangt ofvraagt u de instellingen van de netwerkproviders als eenspeciaal bericht.

  U kunt de algemene instellingen in uw apparaat, zoals deinstellingen voor de taal, de stand-bymodus, het schermen de toetsenblokvergrendeling, wijzigen.

  ToegangscodesNeem contact op met uw serviceprovider als u een van detoegangscodes bent vergeten.

  呑 PIN-code (Personal Identification Number) — Dezecode beveiligt uw SIM-kaart tegen ongeoorloofdgebruik. De PIN-code (vier tot acht cijfers) wordtdoorgaans bij de SIM-kaart geleverd. Als u drie keerachtereen een verkeerde PIN-code invoert, wordt decode geblokkeerd en hebt u de PUK-code nodig om deblokkering van de PIN-code op te heffen.

  呑 UPIN-code — Deze code wordt meestal bij de USIM-kaart geleverd. De USIM-kaart is een verbeterde versie12

  Hu

  lp z

  oe

  ke

  n

  http://www.nokia.com/supporthttp://www.nokia.com/support

 • van de SIM-kaart en wordt door mobiele 3G-telefoonsondersteund.

  呑 PIN2-code — Deze code (vier tot acht cijfers) wordt bijsommige SIM-kaarten geleverd en is vereist omtoegang te krijgen tot bepaalde functies op hetapparaat.

  呑 Blokkeringscode (ook wel beveiligingscodegenoemd) — De blokkeringscode helpt u om uwapparaat tegen ongeautoriseerd gebruik te beveiligen.De code is bij aanschaf ingesteld op 12345. U kunt decode maken en wijzigen en het apparaat zo instellendat om de code wordt gevraagd. Houd de nieuwe codegeheim en bewaar deze op een veilige plaats (niet bijhet apparaat). Als u de code bent vergeten en hetapparaat is geblokkeerd, is extra service nodig.Mogelijk worden extra kosten in rekening gebracht enworden alle persoonlijke gegevens van het apparaatverwijderd. Neem voor meer informatie contact op meteen Nokia Care-locatie of de leverancier van uwapparaat.

  呑 PUK- (Personal Unblocking Key) en PUK2-code — Dezecodes (acht cijfers) zijn vereist om respectievelijk eengeblokkeerde PIN-code of PIN2-code te wijzigen. Als decodes niet bij de SIM-kaart worden geleverd, neemt ucontact op met de netwerkprovider van wie u een SIM-kaart gebruikt.

  呑 UPUK-code — Deze code (acht cijfers) is vereist om eengeblokkeerde UPIN-code te wijzigen. Als de code nietbij de USIM-kaart worden geleverd, neemt u contact opmet de netwerkprovider van wie u een USIM-kaartgebruikt.

  呑 IMEI-nummer (International Mobile EquipmentIdentity) — Aan dit nummer (15 of 17 cijfers) kunnengeldige apparaten in het GSM-netwerk wordenherkend. Apparaten die bijvoorbeeld worden gestolen,

  kunnen worden geblokkeerd zodat ze geen toegangmeer tot het netwerk hebben. Het IMEI-nummer vooruw apparaat vindt u onder de batterij.

  Levensduur van debatterij verlengenVeel functies van het apparaat vergen extrabatterijcapaciteit en verkorten de levensduur van debatterij. Houd rekening met het volgende als u de batterijwilt sparen:

  呑 Als functies Bluetooth-technologie gebruiken of alsdergelijke functies op de achtergrond wordenuitgevoerd terwijl u andere functies gebruikt, vergt ditextra batterijcapaciteit. Schakel Bluetooth-technologieuit wanneer u deze niet nodig hebt.

  呑 Als functies WLAN gebruiken of als dergelijke functiesop de achtergrond worden uitgevoerd terwijl u anderefuncties gebruikt, vergt dit extra batterijcapaciteit.WLAN op het Nokia-apparaat wordt uitgeschakeldwanneer u niet probeert om verbinding te maken, geenverbinding hebt met een toegangspunt of niet aan hetzoeken bent naar beschikbare netwerken. Als u debatterij wilt sparen, kunt u aangeven dat er niet ofminder vaak moet worden gezocht naar beschikbarenetwerken op de achtergrond.

  呑 Als u Packet-ggvnsverbinding hebt ingesteld opAutomat. bij signaal in de verbindingsinstellingen ener geen dekking voor een packet-gegevensverbinding(GPRS) is, probeert het apparaat van tijd tot tijd eenpacket-gegevensverbinding tot stand te brengen. Als ude bedrijfsduur van het apparaat wilt verlengen.,

  13

  Hu

  lp z

  oe

  ke

  n

 • selecteert u Menu > Bed. paneel > Instellingen enVerbinding > Packet-ggvns > Packet-ggvnsverbinding > Wanneer nodig.

  呑 Met de toepassing Kaarten worden nieuwekaartgegevens gedownload als u naar nieuwegedeelten van de kaart bladert. Dit vergt extrabatterijcapaciteit. U kunt voorkomen dat nieuwekaarten automatisch worden gedownload.

  呑 Als de signaalsterkte van het mobiele netwerk ergvarieert in uw gebied, moet het apparaat herhaaldelijkzoeken naar het beschikbare netwerk. Dit vergt extrabatterijcapaciteit.

  Als de netwerkmodus in de netwerkinstellingen isingesteld op dual-modus, zoekt het apparaat het 3G-netwerk. U kunt het apparaat zo instellen dat het alleenhet GSM-netwerk gebruikt. Als u wilt dat het apparaatalleen het GSM-netwerk gebruikt, selecteert u Menu >Bed. paneel > Instellingen en Telefoon >Netwerk > Netwerkmodus > GSM.

  呑 De achtergrondverlichting van het scherm gebruikt veelenergie. In de weergave-instellingen kunt u de time-outperiode waarna de achtergrondverlichting wordtuitgeschakeld wijzigen. Selecteer Menu > Bed.paneel > Instellingen en Algemeen >Persoonlijk > Weergave > Time-out verlichting.Als u de lichtsensor, waarmee de hoeveelheid lichtwordt gecontroleerd, en de helderheid van het schermwilt aanpassen, selecteert u in de weergave-instellingen Lichtsensor..

  呑 Als u energie wilt besparen, activeert u despaarstandmodus. Druk op de aan/uit-toets enselecteer Energiespaarst. inschkln. Als u deze wiltuitschakelen, drukt u op de aan/uit-toets en selecteert

  u Energiespaarst. uitschkln. Mogelijk kunt u deinstellingen van bepaalde toepassingen niet wijzigenals de spaarstandmodus is geactiveerd.

  Geheugen vrijmakenSelecteer Menu > Kantoor > Best.beheer als u wilt zienhoeveel geheugen beschikbaar is voor verschillendegegevenstypen.

  Veel functies van het apparaat gebruiken geheugen omgegevens op te slaan. U krijgt een melding als hetbeschikbare geheugen bijna vol is.

  Breng gegevens over naar een compatibelegeheugenkaart (indien beschikbaar) of naar eencompatibele computer om geheugen vrij te maken.

  Gebruik Bestandsbeheer of ga naar de desbetreffendetoepassing om gegevens te verwijderen die u niet langernodig hebt. U kunt de volgende elementen verwijderen:

  呑 E-mails in de mappen in Berichten en e-mails die uit demailbox zijn opgehaald

  呑 Opgeslagen webpagina's呑 Contactgegevens呑 Agendanotities呑 Toepassingen in Toepassingsbeheer die u niet nodig

  hebt

  呑 Installatiebestanden (met de bestandsextensi .SISof .SISX) van toepassingen die u hebt geïnstalleerd.Breng de installatiebestanden over naar eencompatibele computer.

  呑 Afbeeldingen en videoclips in Foto's.14

  Hu

  lp z

  oe

  ke

  n

 • Aan de slag

  De SIM-kaart en debatterij plaatsenBatterij veilig verwijderen. Schakel het apparaat altijd uiten ontkoppel de lader voordat u de batterij verwijdert.

  1. Verwijder de achtercover.

  2. Verwijder de batterij (indien geplaatst).

  3. Trek de SIM-kaarthouder eruit en plaats de SIM-kaart.Zorg ervoor dat de contactpunten op de kaart naarbeneden zijn gericht en dat de afgeschuinde hoek vande geheugenkaart gericht is naar de afgeschuinde

  hoek van de kaarthouder. Duw de SIM-kaarthouderweer op zijn plaats.

  4. Leg de contactpunten van de batterij op één lijn metde aansluitpunten van het batterijvak en schuif debatterij in het vak.

  5. Plaats de achtercover terug.

  15

  Aa

  n d

  e s

  lag

 • De geheugenkaartplaatsenHet is mogelijk dat er al een geheugenkaart in hetapparaat is geplaatst. Zo niet, doe dan het volgende:

  1. Plaats een compatibele geheugenkaart in de sleuf.Controleer of het contactgebied op de kaart naarbeneden en richting de sleuf is gericht.

  2. Schuif de kaart naar binnen. Uhoort een klik wanneer dekaart vastklikt.

  De geheugenkaartverwijderen

  Belangrijk: Verwijder de geheugenkaart niet op hetmoment dat er een bewerking wordt uitgevoerd waarbijde kaart wordt gebruikt. Hierdoor kunnen de kaart en hetapparaat beschadigd worden en kunnen gegevens op dekaart worden aangetast.

  1. Druk op de aan/uit-toets en selecteer Geheugenkaartverwdrn voordat u de geheugenkaart verwijdert. Alletoepassingen worden gesloten.

  2. Wanneer Bij verwijderen geheugenkaart wordengeopende toepassingen gesloten. Tochverwijderen? wordt weergegeven, selecteert u Ja.

  3. Verwijder geheugenkaart en druk op 'OK' wordtweergegeven.

  4. Druk op de geheugenkaart om deze los te maken uitde sleuf.

  5. Trek de geheugenkaart uit de kaartsleuf en sluit hetklepje van de sleuf. Selecteer OK als het apparaat isingeschakeld.

  AntennelocatiesHet apparaat kan interne en externe antennes hebben.Vermijd onnodig contact met het gebied rond de antenneals de antenne aan het zenden of ontvangen is. Contactmet antennes kan de kwaliteit van de communicatienadelig beïnvloeden en kan tijdens gebruik leiden tot eenhoger stroomverbruik en tot een kortere levensduur vande batterij.

  16

  Aa

  n d

  e s

  lag

 • Het apparaat in- enuitschakelenHet apparaat inschakelen:

  1. Houd de aan/uit-toets ingedrukt.

  2. Als er naar een PIN-code of blokkeringscodewordt gevraagd, voert u deze in en selecteertu OK. De vooraf ingestelde blokkeringscodeis 12345. Als u de code bent vergeten en hetapparaat is geblokkeerd, kunnen er extraservicekosten in rekening worden gebracht. Neemvoor meer informatie contact op met een Nokia Care-locatie of de leverancier van uw apparaat.

  Als u het apparaat wilt uitschakelen, drukt u kort op deaan/uit-toets en selecteert u Uitschakelen!.

  De batterij ladenDe batterij is in de fabriek al voor een deel opgeladen. Alshet apparaat aangeeft dat het batterijniveau laag is, kuntu het volgende doen:

  1. Sluit de lader aan op een stopcontact.

  2. Sluit de stekker van de lader aan op het apparaat.

  3. Wanneer het apparaat aangeeft dat de batterijvolledig is opgeladen, maakt u eerst de lader los vanhet apparaat en vervolgens haalt u de stekker uit hetstopcontact.

  U hoeft de batterij niet een bepaalde tijd op te laden en ukunt het apparaat tijdens het laden al gebruiken. Als debatterij volledig ontladen is, kan het enkele minutenduren voordat de batterij-indicator op het scherm wordtweergegeven en u weer met het apparaat kunt bellen.

  Laden met de USB-gegevenskabel

  Het laden van de batterij gaat met de USB-gegevenskabellangzamer dan met de lader. Laden met de USB-gegevenskabel werkt mogelijk niet als u een USB-hubgebruikt. USB-hubs kunnen incompatibel zijn voor hetladen van een USB-apparaat.

  Als de USB-gegevenskabel aangesloten is, kunt u tegelijkmet het laden ook gegevens overdragen.

  1. Gebruik een compatibele USB-gegevenskabel om hetapparaat aan te sluiten op een compatibel USB-apparaat.

  Afhankelijk van het type apparaat dat u gebruikt voorhet laden, kan het enige tijd duren voor het laden vanstart gaat.

  2. Als het apparaat ingeschakeld is, selecteert u een vande beschikbare USB-modi.

  17

  Aa

  n d

  e s

  lag

 • Toetsen en onderdelen

  1 — Aan/uit-toets

  2 — Hoofdtelefoonaansluiting

  3 — Luistergedeelte

  4 — Optische Navi™-toets (bladertoets)

  5 — Selectietoets

  6 — Beltoets

  7 — Microfoon

  8 — Toetsenbord

  9 — Eindetoets

  10 — Selectietoets

  11 — Lichtsensor

  12 — Secundaire camera

  1 — Functietoets

  2 — Shift-toets.

  3 — Sym-toets

  4 — Backspace-toets

  5 — Enter-toets

  6 — Control-toets

  1 — MicroUSB-aansluiting

  2 — Geheugenkaartsleuf

  3 — Toets Volume omhoog

  4 — Spraaktoets

  5 — Toets Volume omlaag

  18

  Aa

  n d

  e s

  lag

 • Opmerking: Het oppervlak van dit apparaat bevatgeen nikkel in de gemetalliseerde delen. Het oppervlakvan dit apparaat bevat roestvrij staal.

  Bij langdurig gebruik zoals een actief videogesprek en eensnelle gegevensverbinding kan het apparaat warmaanvoelen. In de meeste gevallen is dit normaal. Als uvermoedt dat het apparaat niet naar behoren werkt,brengt u het dan naar het dichtstbijzijnde bevoegdeservicepunt.

  HeadsetU kunt een compatibele headset of hoofdtelefoon bij uwapparaat gebruiken. Mogelijk moet u de kabelmodusselecteren.

  Voor handsfree telefoongesprekken gebruikt u eenheadset met een compatibele externe afstandsbedieningof de microfoon van het apparaat.

  Screensaver wekkerAls de screensaver van uw apparaat is geactiveerd (hetscherm is zwart), drukt u op de bladertoets om de tijd endatum te zien.

  PolsbandRijg de polsband en trek deze vast.

  Tekst invoerenDe invoermethoden die in het apparaat beschikbaar zijn,kunnen verschillen, afhankelijk van de verschillendeverkoopmarkten.

  Tekst schrijven met hettoetsenbordUw apparaat is uitgerust met een volledig toetsenbord.

  U kunt leestekens invoegen door de desbetreffende toetsof toetsencombinatie te gebruiken.

  Als u tussen de verschillende typen letters wiltoverschakelen, drukt u op de Shift-toets.

  Als u de cijfers of tekens op de bovenkant van de toetsenwilt invoegen, houdt u de desbetreffende toets eveningedrukt of drukt u de toets in terwijl de functietoets isingedrukt.

  19

  Aa

  n d

  e s

  lag

 • Als u een teken wilt wissen, drukt u op de backspace-toets.Als u meerdere tekens wilt verwijderen, drukt u op debackspace-toets en houdt u deze ingedrukt.

  Als u tekens en symbolen die niet op het toetsenbord staanwilt invoegen, drukt u op de Sym-toets.

  Als u tekst wilt kopiëren, houdt u de Shift-toets ingedrukten gaat u naar het woord, de woordgroep of de tekstregeldie u wilt kopiëren, zodat die wordt gemarkeerd. Druk opCtrl + C. U kunt de tekst invoegen in een document doornaar de juiste plaats te gaan en op Ctrl + V te drukken.

  Als u de schrijftaal wilt wijzigen of de tekstvoorspellingwilt in- of uitschakelen, selecteert u Opties >Invoeropties en maakt u een keuze uit de beschikbareopties.

  Nokia-overdrachtInhoud overbrengenMet de toepassing Overdracht kunt u inhoud, zoalstelefoonnummers, adressen, agenda-items enafbeeldingen van uw vorige Nokia-apparaat kopiërennaar uw apparaat.

  Welk type inhoud kan worden overgedragen, hangt af vanhet model van het apparaat waaruit u de inhoud wiltoverbrengen. Als het apparaat synchronisatieondersteunt, kunt u de gegevens tussen de apparaten ooksynchroniseren. Er wordt een bericht weergegeven als hetandere apparaat niet compatibel is.

  Als het andere apparaat alleen met een SIM-kaart kanworden ingeschakeld, kunt u uw SIM-kaart plaatsen.Wanneer uw apparaat wordt ingeschakeld zonder SIM-

  kaart, wordt automatisch het profiel Offline geactiveerden is gegevensoverdracht mogelijk.

  De eerste keer inhoud overbrengen

  1. Als u voor het eerst gegevens uit het andere apparaatnaar dit apparaat wilt overbrengen, selecteert uMenu > Bed. paneel > Overdracht.

  2. Selecteer het verbindingstype dat u wilt gebruiken omde gegevens over te brengen. Beide apparaten moetenhet geselecteerde verbindingstype ondersteunen.

  3. Als u Bluetooth-verbindingen als verbindingstype hebtgekozen, verbindt u beide apparaten. SelecteerDoorgaan als u met uw apparaat wilt zoeken naarandere apparaten met Bluetooth. Selecteer hetapparaat waaruit u inhoud wilt overbrengen. U wordtgevraagd een code in te voeren op uw apparaat. Voereen code in (1-16 cijfers) en selecteer OK. Voer dezelfdecode ook in op het andere apparaat en selecteer OK.De apparaten zijn nu gekoppeld.

  Sommige oudere Nokia-apparaten hebben nog geentoepassing Overdracht. In dat geval wordt detoepassing Overdracht als bericht naar het andereapparaat verzonden. Open het bericht om detoepassing Overdracht te installeren op het andereapparaat en volg de instructies op het scherm.

  4. Selecteer op uw apparaat de inhoud die u vanaf hetandere apparaat wilt overbrengen.

  Wanneer de overdracht is gestart, kunt u dezeannuleren en later verder gaan.

  De inhoud wordt overgedragen vanuit het geheugen vanhet andere apparaat naar de overeenkomstige locatie opuw apparaat. De tijd die nodig is voor de overdracht, isafhankelijk van de hoeveelheid gegevens.

  20

  Aa

  n d

  e s

  lag

 • Inhoud synchroniseren,ophalen of verzendenSelecteer Menu > Bed. paneel > Overdracht.Selecteer na de eerste bestandsoverdracht een van devolgende opties om een nieuwe overdracht te starten,afhankelijk van het model:

  om de inhoud tussen uw apparaat en het andere

  apparaat te synchroniseren, als het andere apparaatsynchronisatie ondersteunt. De synchronisatie verloopt intwee richtingen. Als een item op het ene apparaat isverwijderd, wordt het ook op het andere verwijderd. Ukunt verwijderde items niet terugzetten via eensynchronisatie.

  om inhoud van het andere apparaat naar uw apparaat

  te halen. Bij het ophalen wordt inhoud van het andereapparaat naar uw apparaat gedownload. Mogelijk wordtaan u gevraagd of u de oorspronkelijke inhoud op hetandere apparaat wilt behouden of verwijderen,afhankelijk van het model van het apparaat.

  om inhoud van uw apparaat naar het andere apparaat

  te verzenden

  Als een item niet kan worden verzonden, afhankelijk vanhet type van het andere apparaat, kunt u het itemtoevoegen aan de Nokia-map onder C:\Nokia of E:\Nokia in uw apparaat. Wanneer u de map selecteertwaarnaar de items moeten worden overgebracht, wordende items in de bijbehorende map in het andere apparaatgesynchroniseerd, en omgekeerd.

  Een overdracht herhalen met een snelkoppeling

  Na een gegevensoverdracht kunt u een snelkoppeling metde instellingen voor de overdracht in de hoofdweergaveopslaan om dezelfde overdracht later te herhalen.

  Als u de snelkoppeling wilt bewerken, selecteert uOpties > Snelkoppellingsinstllngn. U kunt bijvoorbeeldde snelkoppeling een naam geven of deze naam wijzigen.

  Na elke overdracht wordt een overdrachtslogbestandweergegeven. U kunt het logbestand van de laatsteoverdracht bekijken door een snelkoppeling in dehoofdweergave te selecteren en Opties > Log bekijkente kiezen.

  Omgaan met overdrachtsconflicten

  Wanneer een item dat moet worden overgebracht opbeide apparaten is bewerkt, probeert het apparaat dewijzigingen automatisch samen te voegen. Als dit nietmogelijk is, ontstaat er een overdrachtconflict. Selecteer1 voor 1 controleren, Prioriteit deze telefoon ofPriorit. andere telefoon om het conflict op te lossen.

  Nokia Ovi SuiteNokia Ovi Suite bestaat uit een reeks toepassingen die uop een compatibele pc kunt installeren. Ovi Suite plaatstalle beschikbare toepassingen in een startvenster en vanhieruit kunt u de toepassingen openen. Ovi Suite wordtmogelijk meegeleverd op een geheugenkaart, als deze bijuw apparaat geleverd is.

  U kunt Ovi Suite gebruiken om contacten, de agenda,taken en andere notities tussen uw apparaat en eencompatibele pc-toepassing te synchroniseren. U kunt Ovi

  21

  Aa

  n d

  e s

  lag

 • Suite ook gebruiken om bookmarks over te brengentussen het apparaat en compatibele browsers en omafbeeldingen en videoclips over te brengen tussen hetapparaat en compatibele pc's.

  Let op de synchronisatie-instellingen.Gegevensverwijdering als onderdeel van het normalesynchronisatieproces wordt bepaald de instellingen diezijn geselecteerd.

  Om Ovi Suite te kunnen gebruiken, hebt u een pc nodigmet Microsoft XP (SP2 of later) of Windows Vista (SP1 oflater). De pc moet tevens compatibel zijn met een USB-kabel of Bluetooth-verbinding.

  Ovi Suite is niet compatibel met Apple Macintosh-computers.

  Raadpleeg de ingebouwde Help of ga naarwww.nokia.com/support voor meer informatie over OviSuite.

  Nokia Ovi Suite installeren

  1. Controleer of de geheugenkaart in uw Nokia E72 isgeplaatst.

  2. Sluit de USB-kabel aan. Uw pc herkent het nieuweapparaat en installeert de benodigdestuurprogramma's. Dit kan enige minuten duren.

  3. Selecteer Massaopslag als USB-verbindingsmodus opuw apparaat. Uw apparaat staat in de Windows-bestandsbrowser weergegeven als verwisselbareschijf.

  4. Open het hoofdstation van de geheugenkaart met deWindows-bestandsbrowser en selecteer hetinstallatiebestand van Ovi Suite.

  5. De installatie wordt gestart. Volg de instructies.

  Tip: Als u Ovi Suite wilt bijwerken of als erproblemen optreden bij de installatie van Ovi Suitevanaf de geheugenkaart, kunt u hetinstallatiebestand naar de pc kopiëren en deinstallatie vanaf de pc starten.

  Naar Ovi gaan Ovi bevat diensten die door Nokia zijn verstrekt. Met

  Ovi kunt u een e-mailaccount maken, afbeeldingen envideoclips online delen met vrienden en familie, reizenplannen en locaties op een kaart weergeven, spelletjes,toepassingen, videoclips en tonen naar uw apparaatdownloaden en muziek kopen. De beschikbare dienstenkunnen per regio verschillen, en niet alle talen wordenondersteund.

  Als u Ovi-diensten wilt weergeven, gaat u naarwww.ovi.com en registreert u uw eigen Nokia-account.

  Raadpleeg de ondersteuningspagina's van elke dienstvoor meer informatie over het gebruik van de diensten.

  22

  Aa

  n d

  e s

  lag

  http://www.nokia.com/supporthttp://www.ovi.com

 • Uw Nokia E72

  Op uw nieuwe Nokia Eseries staan nieuwe versies van detoepassingen Agenda, Contacten en E-mail, en ook hetstartscherm is helemaal nieuw.

  Belangrijkste functiesUw nieuwe Nokia E72 helpt u bij het beheer van uwzakelijke en persoonlijke informatie. Enkele van debelangrijkste functies van dit toestel worden hier vermeld:

  Onderweg e-mail lezen en beantwoorden.

  Afspraken bijhouden en plannen met detoepassing Agenda.

  Gegevens van zakenpartners en persoonlijkevrienden beheren met de toepassingContacten.

  Verbinding maken met een draadloze LAN(WLAN) met behulp van de wizard WLAN.

  Werken met documenten, spreadsheets enpresentaties in de toepassing Quickoffice.

  Interessante locaties zoeken met de toepassingKaarten.

  Wisselen tussen de persoonlijke en deprivémodus.

  Het uiterlijk en de instellingen van hetstartscherm aanpassen met de toepassingModi.

  Toegang krijgen tot het intranet van uw bedrijfmet de toepassing Intranet.

  Contacten en agenda-items van uw oudetoestel verplaatsen naar uw Nokia E72 met detoepassing Overdracht.

  Controleren of er updates voor toepassingenbeschikbaar zijn en deze naar het apparaatdownloaden met de toepassingSoftwareupdate.

  Het apparaat of de geheugenkaart coderen,zodat anderen geen toegang tot belangrijkegegevens hebben.

  StartschermStartschermVanaf het startscherm hebt u direct toegang tot de meestgebruikte toepassing. Ook ziet u hier met één oogopslagof er gemiste oproepen of nieuwe berichten zijn.

  23

  Uw

  No

  kia

  E7

  2

 • Wanneer u het pictogram ziet, bladert u naar rechts om

  toegang te krijgen tot een lijst met beschikbare acties. Alsu de lijst wilt sluiten, bladert u naar links.

  Het startschermbestaat uit de volgendeelementen:

  1. Snelkoppelingenvoor toepassingen.Als u een toepassingwilt openen,selecteert u desnelkoppeling voorde toepassing.

  2. Informatiegebied. Als u een item wilt bekijken datwordt weergegeven in het informatiegebied,selecteert u het item.

  3. Meldingsgebied. Als u de meldingen wilt weergeven,bladert u naar een vak. Een vak is alleen zichtbaar alshet items bevat.

  U kunt twee afzonderlijke startschermen definiëren voorverschillende doeleinden, bijvoorbeeld één scherm vooruw zakelijke e-mail en meldingen, en een ander schermvoor uw persoonlijke e-mail. Op deze manier hoeft ubuiten kantooruren uw zakelijke berichten niet tebekijken.

  Selecteer als u wilt schakelen tussen de startschermen.

  Als u het uiterlijk van het startscherm wilt instellen en wiltdefiniëren welke items en snelkoppelingen erop staan,selecteert u Menu > Bed. paneel en Modi.

  Werken in het startschermAls u contacten wilt zoeken vanaf het startscherm, typt ude eerste letters van de naam van het contact. Selecteerhet gewenste contact uit de lijst met suggesties. Dezefunctie is mogelijk niet beschikbaar in alle talen.

  Druk op de beltoets om het nummer te bellen.

  Als u het zoeken naar contacten wilt uitschakelen,selecteert u Opties > Contact zoeken uit.

  Als u wilt zien of er berichten zijn ontvangen, selecteert uhet berichtenvak in het meldingengebied. Als u eenbericht wilt lezen, selecteert u het gewenste bericht.Blader met de navigatietoets naar rechts als u anderetaken wilt weergeven.

  Als u gemiste oproepen wilt weergeven, selecteert u hetoproepenvak in het meldingengebied. Als u een oproepwilt beantwoorden, selecteert u een oproep en drukt u opde beltoets. Als u een SMS aan een beller wilt verzenden,selecteert u een oproep en selecteert u vervolgens Berichtverzenden in de lijst met beschikbare acties.

  Als u uw voicemail wilt beluisteren, selecteert u hetvoicemailvak in het meldingengebied. Selecteer hetgewenste voicemailvak en druk op de beltoets.

  SneltoetsenMet de Sneltoetsen hebt u snel toegang tot toepassingenen taken. Aan elke toets is een toepassing of een taaktoegekend. U kunt deze wijzigen door Menu > Bed.paneel > Instellingen en Algemeen > Persoonlijk >One Touch-ttsn te selecteren. Uw serviceprovider kan24

  Uw

  No

  kia

  E7

  2

 • toepassingen aan bepaalde toetsen hebben toegewezen.In dat geval kunt u ze niet wijzigen.

  1 — Home-toets

  2 — Contactentoets

  3 — Agendatoets

  4 — E-mailtoets

  Home-toetsAls u naar het startscherm wilt, drukt u kort op de home-toets. Druk nogmaals kort op de home-toets om het menute openen.

  Als u een lijst van actieve toepassingen wilt zien, drukt ueen aantal seconden op de home-toets. Als de lijst isgeopend, drukt u kort op de home-toets om door de lijstte navigeren. Als u de geselecteerde toepassing wiltopenen, drukt u een aantal seconden op de home-toets,of u drukt op de navigatietoets. Als u de geselecteerdetoepassing wilt sluiten, drukt u op de backspace-toets.

  Als toepassingen op de achtergrond worden uitgevoerd,vergt dit extra batterijcapaciteit en neemt degebruiksduur van de batterij af.

  ContactentoetsAls u de toepassing Contacten wilt openen, drukt u kort opde contactentoets.

  Als u een nieuw contact wilt maken, drukt u een aantalseconden op de contactentoets.

  AgendatoetsAls u de toepassing Agenda wilt openen, drukt u kort opde agendatoets.

  Als u een nieuwe afspraak wilt maken, drukt u een aantalseconden op de agendatoets.

  E-mailtoetsAls u uw standaardmailbox wilt openen, drukt u kort opde e-mailtoets.

  Als u een nieuw e-mailbericht wilt maken, drukt u eenaantal seconden op de e-mailtoets.

  Optical Navi-toetsAls u door webpagina's en kaarten wilt navigeren en doorlijsten wilt bladeren, laat u uw vinger over de Optical Navi-toets glijden (bladertoets).

  Als u item voor item door een lijst wilt bladeren, laat u uwvinger langzaam over de bladertoets glijden. Als u in eenlijst door vele items tegelijk wilt bladeren of naar eenandere locatie op het display wilt gaan, laat u uw vingersnel over de bladertoets glijden.

  Foto's maken — Als u in de cameramodus automatischwilt scherpstellen, houdt u uw vinger op de bladertoets.Als u een foto wilt maken, drukt u op de bladertoets. 25

  Uw

  No

  kia

  E7

  2

 • Instellingen Optical Navi-toets — Als u de Optical Navi-toets wilt activeren of deactiveren, of andere instellingenwilt wijzigen, selecteert u Menu > Bed. paneel >Instellingen en Algemeen > Persoonlijk > Opt. Navitoets.

  Omdraaien omoproepen of alarmen tedempenWanneer u de sensors in uw apparaat hebt geactiveerd,kunt u signalen van inkomende oproepen dempen of hetalarm onderdrukken door het apparaat met de bovenkantnaar beneden te draaien.

  Als u de draaiopties wilt instellen, selecteert u Menu >Bed. paneel > Instellingen en Algemeen >Sensoren > Draaibediening.

  AgendaInformatie over AgendaSelecteer Menu > Agenda.Met Agenda kunt u geplande gebeurtenissen en afsprakenmaken en weergeven, en overschakelen tussenverschillende agendaweergaven.

  In de maandweergave worden agenda-items gemarkeerdmet een driehoekje. Jaarlijks terugkerende items wordenook gemarkeerd met een uitroepteken. De items van degeselecteerde dag worden in een lijst weergegeven.

  U kunt agenda-items openen door een agendaweergaveen een agenda-item te selecteren.

  Als u het pictogram ziet, drukt u de navigatietoets naar

  rechts om een lijst met beschikbare acties weer te geven.U sluit de lijst door naar links te gaan.

  Agenda-items makenSelecteer Menu > Agenda.U kunt de volgende typen agenda-items maken:

  呑 Afspraken herinneren u aan gebeurtenissen dieplaatsvinden op een specifieke datum en tijd.

  呑 Vergaderverzoeken zijn uitnodigingen die u kuntverzenden naar de deelnemers. Voordat uvergaderverzoeken kunt maken, moet u eerst eencompatibele mailbox op het apparaat hebbeningesteld.

  呑 Memo's zijn gerelateerd aan een hele dag, maar nietaan een specifiek tijdstip op de dag.

  呑 Jaarlijks terugkerende items herinneren u aanverjaardagen en andere speciale datums. Ze hebbenbetrekking op een bepaalde dag, maar niet op eenspecifieke tijd van de dag. Deze items worden ingesteldals jaarlijks terugkerende items.

  呑 Taken hebben een einddatum, maar geen specifiektijdstip op de dag.

  26

  Uw

  No

  kia

  E7

  2

 • Als u een agenda-item wilt maken, selecteert u een datum,Opties > Nieuw item en het type item.

  Als u de prioriteit van afspraken wilt instellen, selecteertu Opties > Prioriteit.

  Als u wilt definiëren wat er tijdens het synchroniseren meteen item moet gebeuren, selecteert u Privé om het itemaf te schermen voor anderen als de agenda online staat,Openbaar om het item zichtbaar te maken voor anderen,of Geen om het item niet naar de computer te kopiëren.

  Als u het item wilt verzenden naar een compatibelapparaat, selecteert u Opties > Verzenden.

  Als u een vergaderverzoek wilt maken van een afspraak,selecteert u Opties > Deelnemers toevoegen.

  Vergaderverzoeken makenSelecteer Menu > Agenda.Voordat u vergaderverzoeken kunt maken, moet u eersteen compatibele mailbox configureren voor uw apparaat.

  Een afspraak maken:

  1. Als u een afspraak wilt maken, selecteert u een dag enkiest u vervolgens Opties > Nieuw item >Vergaderverzoek.

  2. Voer de namen van de beoogde deelnemers in. U kuntnamen toevoegen vanuit uw lijst met contacten doorde eerste paar tekens in te voeren en vervolgens eenkeuze te maken uit de voorgestelde opties. Als uoptionele deelnemers wilt toevoegen, selecteert uOpties > Optionele deelnrs toev..

  3. Voer het onderwerp in.

  4. Voer de begin- en eindtijd en de datum in of selecteerGebeurt. hele dag.

  5. Voer de locatie in.

  6. Stel indien nodig een alarmsignaal in voor de afspraak.

  7. Stel voor een terugkerende afspraak een interval in envoer de einddatum in.

  8. Voer een beschrijving in.

  Als u de prioriteit van het vergaderverzoek wilt instellen,selecteert u Opties > Prioriteit.

  Wanneer u het vergaderverzoek wilt verzenden, selecteertu Opties > Verzenden.

  AgendaweergavenSelecteer Menu > Agenda.U kunt wisselen tussen de volgende agendaweergaven:

  呑 In de maandweergave staat de huidige maand met deagenda-items van de geselecteerde dag in een lijst.

  呑 In de weekweergave staan de gebeurtenissen van degeselecteerde week weergegeven in vakken van zevendagen.

  呑 In de dagweergave staan de gebeurtenissen van degeselecteerde dag op basis van de begintijd ingedeeldin tijdvakken.

  呑 In de takenlijst worden alle taken weergegeven.呑 In de agendaweergave staat een lijst met alle

  gebeurtenissen op de geselecteerde dag.

  Als u een andere weergave wilt, selecteert u Opties >Weergave wijzigen en kiest u de gewenste weergave. 27

  Uw

  No

  kia

  E7

  2

 • Tip: Als u de weekweergave wilt openen, selecteertu het weeknummer.

  Als u de volgende of vorige dag wilt weergeven in demaand-, week-, dag- of agendaweergave, selecteert u degewenste dag.

  Als u de standaardweergave wilt wijzigen, selecteert uOpties > Instellingen > Standaardweergave.

  ContactenInformatie over ContactenSelecteer Menu > Contacten.Met Contacten kunt u contactgegevens, zoalstelefoonnummers, thuisadressen of e-mailadressen vanuw contacten,- opslaan en bijwerken. U kunt eenpersoonlijke beltoon of een miniatuurafbeeldingtoevoegen aan een contact. U kunt ook contactgroepenmaken om met meerdere contacten tegelijk tecommuniceren en om contactgegevens uit te wisselenmet compatibele apparaten.

  Als u het pictogram ziet, drukt u de navigatietoets naar

  rechts om een lijst met beschikbare acties weer te geven.U sluit de lijst door naar links te gaan.

  Werken met contactenSelecteer Menu > Contacten.

  Als u een contact wilt maken, selecteert u Opties >Nieuw contact en voert u de details van de contact in.

  Als u contacten wilt kopiëren van de geheugenkaart,indien beschikbaar, selecteert u Opties > Reservekopiemaken > Geh.krt naar telefoon.

  Als u contacten wilt zoeken, typt u eerst de naam van hetcontact in het zoekveld.

  Contactgroepen makenSelecteer Menu > Contacten.1. Als u een nieuwe contactgroep wilt maken, gaat u naar

  de contacten die u aan de groep wilt toevoegen enselecteert u Opties > Markeringen aan/uit >Markeren.

  2. Selecteer Opties > Groepen > Toevoegen aangroep > Nieuwe groep maken en geef een naam opvoor de groep.

  Als u conferentiegesprekken met de groep wilt voeren viaeen conferentiedienst, moet u het volgende doen:

  呑 Nr. conferentiedienst — Het nummer voorconferentiegesprekken invoeren.

  呑 Conferentiedienst-id — De conferentiedienst-idinvoeren.

  呑 PIN confer.dienst — De conferentiedienst-pincodeinvoeren.

  Als u een conferentiegesprek met de groep wilt voeren viade conferentiedienst, selecteert u eerst de groep, bladertu naar rechts en selecteert u vervolgens Conf.dienstbellen.

  28

  Uw

  No

  kia

  E7

  2

 • Contacten zoeken in eenexterne databaseAls u externe contacten wilt zoeken, selecteert u Opties >Instellingen > Contacten > Externe zoekserver. Umoet een externe server definiëren voordat u externecontacten kunt zoeken.

  Als u contacten wilt zoeken in een externe database,selecteert u Contacten > Opties > Extern zoeken. Voerde naam van de contact in waarnaar u wilt zoeken enselecteer Zoeken. Het apparaat brengt eengegevensverbinding tot stand met de externe database.

  Als u vanaf het startscherm contacten wilt zoeken, begintu op het startscherm tekens te typen en selecteert u dedatabase in de lijst met voorgestelde opties.

  Selecteer Opties > Instellingen > Contacten >Externe zoekserver om het externe contactenbestand tewijzigen. Deze instelling geldt ook voor de database diewordt gebruikt in de toepassingen Contacten en Agendaen op het startscherm, maar niet voor de database diewordt gebruikt voor e-mail.

  Beltonen voor contactentoevoegenSelecteer Menu > Contacten.

  Als u een beltoon wilt toevoegen voor een contact,selecteert u de contact, Opties > Beltoon en een beltoon.De beltoon klinkt wanneer u door het contact wordtgebeld.

  Als u een beltoon wilt toevoegen voor een contactgroep,selecteert u de contactgroep, Opties > Groepen >Beltoon en een beltoon.

  Selecteer Standaard beltoon in de lijst met beltonen omde beltoon te verwijderen.

  ContactinstellingenSelecteer Menu > Contacten.Als u de instellingen van de toepassing Contacten wiltwijzigen, selecteert u Opties > Instellingen >Contacten en maakt u een keuze uit de volgende opties:

  呑 Contacten weergeven — Contacten weergeven diezijn opgeslagen in het apparaatgeheugen, op de SIM-kaart of beide.

  呑 Std.geheug. voor opslaan — Selecteren waar ucontacten wilt opslaan.

  呑 Naamweergave — De manier wijzigen waaropnamen van contacten worden weergegeven. Dezeinstelling is niet voor alle talen beschikbaar.

  呑 Standaardcontactlijst — Selecteren welke lijst metcontacten wordt geopend wanneer u de toepassingContacten start. Deze instelling is alleen beschikbaarwanneer er meerdere lijsten met contacten zijn.

  呑 Externe zoekserver — De externe contactendatabasewijzigen. Deze optie is alleen beschikbaar als uwserviceprovider externe contactendatabasesondersteunt.

  29

  Uw

  No

  kia

  E7

  2

 • MultitaskingU kunt verschillende toepassingen tegelijk gebruiken. Alsu naar een andere actieve toepassing wilt, houdt u dehome-toets ingedrukt, gaat u naar de toepassing en druktu op de navigatietoets. Als u de geselecteerde toepassingwilt sluiten, drukt u op de backspace-toets.

  Voorbeeld: Als u tijdens een actieve oproep uwagenda wilt controleren, drukt u op de home-toetsom naar het menu te gaan en opent u de toepassingAgenda. De oproep blijft op de achtergrond actief.

  Voorbeeld: Als u een bericht invoert en naar eenwebsite wilt gaan, drukt u de home-toets in omnaar het menu te gaan en opent u een webbrowser.Selecteer een bookmark of voer het internetadreshandmatig in, en selecteer Ga naar. Als u terug wiltkeren naar uw bericht, houdt u de home-toetsingedrukt, gaat u naar het bericht en drukt u op denavigatietoets.

  ZaklantaarnU kunt de flitser van de camera gebruiken als zaklantaarn.Houd in het startscherm de spatiebalk ingedrukt om dezaklantaarn in en uit te schakelen.

  Richt de zaklantaarn niet op ogen van mensen.

  Ovi FilesMet Ovi Files kunt u uw Nokia E72 gebruiken om toegangte krijgen tot materiaal op uw computer, als deze is

  ingeschakeld en met internet is verbonden. U dient de OviFiles-toepassing op elke computer te installeren waartoeu via Ovi Files toegang wilt hebben.

  U kunt Ovi Files gedurende een beperkte evaluatieperiodeuitproberen.

  Met Ovi Files kunt u het volgende:

  呑 Afbeeldingen doorbladeren, zoeken en bekijken. Uhoeft de afbeeldingen niet naar de website teuploaden, maar het mobiele apparaat kan rechtstreekstoegang krijgen tot de inhoud van de computer.

  呑 Door uw bestanden en documenten bladeren en dezezoeken en bekijken.

  呑 Muziek van uw computer naar uw apparaatoverbrengen.

  呑 Bestanden en mappen van de computer verzenden,zonder ze eerst van en naar het apparaat teverplaatsen.

  呑 Toegang tot bestanden op uw computer verkrijgen,ook wanneer de computer is uitgeschakeld. Kies welkemappen en bestanden beschikbaar moeten zijn en OviFiles bewaart automatisch een actuele kopie in eenbeveiligde onlineopslagplaats zodat u er altijd toegangtoe hebt, zelfs als uw computer is uitgeschakeld.

  Zie files.ovi.com/support voor ondersteuning.

  30

  Uw

  No

  kia

  E7

  2

  http://files.ovi.com/support

 • Oproepen tot stand brengen

  Spraakoproepen 1. In het startscherm voert u het telefoonnummer in,

  inclusief netnummer. Als u een nummer wiltverwijderen, drukt u op de backspace-toets.

  Voor internationale oproepen drukt u op + (+ vervangtde internationale toegangscode). Vervolgens kiest uhet landnummer, het netnummer (eventueel zondervoorloopnul) en het abonneenummer.

  2. Druk op de beltoets als u de oproep wilt activeren.

  3. Druk op de beëindigingstoets als u de oproep wiltbeëindigen (of de belpoging wilt annuleren).

  Met de end-toets wordt altijd een oproep beëindigd,ook als er nog een andere toepassing actief is.

  Als u wilt bellen vanuit de lijst met contacten, selecteert uMenu > Contacten. Ga naar de gewenste naam of geefde eerste letters of tekens van de naam op in het zoekveld.Druk op de beltoets als u het contact wilt bellen. Als u vooreen contactpersoon verschillende nummers hebtopgeslagen, selecteert u het gewenste nummer in de lijsten drukt u op de beltoets.

  Opties tijdens eenoproepGebruik de volumetoets aan de zijkant van het apparaatals u tijdens een oproep het volume wilt regelen. U kuntook de bladertoets gebruiken. Selecteer eerst Demp.oph. als u het volume hebt ingesteld op Dempen.

  Selecteer Opties > MMS verzenden (alleen in UMTS-netwerken) als u een afbeelding of een videoclip in eenmultimediabericht naar de andere deelnemer van deoproep wilt verzenden. U kunt het bericht bewerken en deontvanger wijzigen voordat u het verzendt. Druk op debeltoets om het bestand te verzenden naar eencompatibel apparaat (netwerkdienst).

  Selecteer Opties > Standby als u een actieve oproep inde wachtstand wilt plaatsen om een andere inkomendeoproep te beantwoorden. Selecteer Opties > Wisselenals u wilt schakelen tussen de actieve oproep en de oproepin de wachtstand.

  Selecteer Opties > DTMF verzenden als u DTMF-tonen(bijvoorbeeld een wachtwoord) wilt verzenden. Voer deDTMF-reeks in of zoek naar de reeks in Contacten. Als u eenwachtteken (w) of een pauzeteken (p) wilt invoeren, druktu herhaaldelijk op *. Selecteer OK om de toon teverzenden. U kunt DTMF-tonen toevoegen aan hettelefoonnummer of de DTMF-velden in een contactkaart.

  31

  Op

  roe

  pe

  n t

  ot

  sta

  nd

  bre

  ng

  en

 • Tip: Druk bij slechts één actieve oproep op debeltoets als u deze in de wachtstand wilt plaatsen.Druk nogmaals op de beltoets als u de oproep wiltactiveren.

  Selecteer tijdens een actieve oproep Opties >Luidspreker inschakelen als u het geluid van de telefoonvia de luidspreker wilt weergeven. Selecteer Opties >Handsfree inschakelen als u het geluid wilt weergevenvia een compatibele hoofdtelefoon met Bluetooth-connectiviteit die u hebt aangesloten. Selecteer Opties >Telefoon inschakelen als u weer wilt terugschakelennaar de telefoon.

  Selecteer Opties > Vervangen als u een actieve oproepwilt beëindigen en in plaats hiervan de oproep in dewachtstand wilt beantwoorden.

  Selecteer Opties > Alle oproep. beëindigen als uverschillende actieve oproepen hebt en deze allemaal wiltbeëindigen.

  Veel van de opties die beschikbaar zijn tijdens eenspraakoproep, zijn netwerkdiensten.

  Voicemail Selecteer Menu > Bed. paneel > Telefoon >Opr.mailbox.

  Wanneer u de toepassing Voicemail (netwerkdienst) voorhet eerst opent, wordt u gevraagd om het nummer vanuw voicemailbox in te voeren.

  U kunt uw voicemailbox bellen door naar Voicemailboxte navigeren en Opties > Voicemailbox bellen teselecteren.

  U kunt uw videomailbox bellen door naar Videomailboxte navigeren en Opties > Videomailbox bellen teselecteren.

  Als u internetoproepen in uw apparaat hebtgeconfigureerd, en over een mailbox voorinternetoproepen beschikt, navigeert u naar de mailboxen selecteert u Opties > Mailb. internetopr. bellen omdeze te bellen.

  Als u vanaf het startscherm de mailbox wilt bellen, houdtu 1 ingedrukt of drukt u op 1 en vervolgens op de beltoets.Selecteer de mailbox waarnaar u wilt bellen.

  Als u het mailboxnummer wilt wijzigen, selecteert u demailbox en kiest u Opties > Nummer wijzigen.

  Een oproepbeantwoorden ofweigerenDruk op de beltoets als u de oproep wilt beantwoorden.

  Selecteer Stil als u bij een inkomende oproep de beltoonwilt dempen.

  Druk op de eindetoets als u een oproep niet wiltbeantwoorden. Als u de functie Doorschakelen >Spraakoproepen > Indien bezet hebt ingeschakeld omoproepen door te schakelen, wordt een inkomendeoproep ook doorgeschakeld wanneer u deze weigert.

  Wanneer u Stil selecteert om de beltoon van deinkomende oproep te dempen, kunt u zonder de oproepte weigeren een tekstbericht verzenden waarin u de beller

  32

  Op

  roe

  pe

  n t

  ot

  sta

  nd

  bre

  ng

  en

 • laat weten waarom u de oproep niet kunt beantwoorden.Selecteer Opties > Bericht verzenden. SelecteerMenu > Bed. paneel > Instellingen en Telefoon >Oproep > Oproep weig. met bericht als u deze optiewilt instellen en een standaardtekstbericht wilt schrijven.

  Een conferentiegesprekvoeren1. Bel de eerste deelnemer.

  2. Selecteer Opties > Nieuwe oproep als u een anderedeelnemer wilt bellen. De eerste oproep wordt in dewachtstand geplaatst.

  3. Als de nieuwe oproep wordt beantwoord, kunt u deeerste deelnemer in het conferentiegesprek opnemen.Hiervoor selecteert u Opties > Conferentie.

  Herhaal stap 2 en selecteer Opties > Conferentie >Toevgn aan conferentie als u een nieuwe persoonaan het gesprek wilt toevoegen.Conferentiegesprekken tussen maximaal zesdeelnemers (inclusief uzelf) worden ondersteund.

  Selecteer Opties > Conferentie > Privé als u eenprivé-gesprek wilt voeren met een van de deelnemers.Selecteer een deelnemer en selecteer Privé. Hetconferentiegesprek wordt in de wachtstand geplaatstop uw apparaat. De andere deelnemers kunnenondertussen met elkaar doorpraten. SelecteerOpties > Conferentie nadat u het privé-gesprek hebtbeëindigd om terug te keren naar hetconferentiegesprek.

  Selecteer Opties > Conferentie > Deelnemerverwijderen, ga naar een deelnemer en selecteerVerwijdrn als u de verbinding met deze deelnemerwilt verbreken.

  4. Druk op de end-toets als u het actieveconferentiegesprek wilt beëindigen.

  Snel telefoonnummerskiezen Selecteer Menu > Bed. paneel > Instellingen enTelefoon > Oproep > Snelkeuze om de functie teactiveren.

  Selecteer Menu > Bed. paneel > Telefoon >Snelkeuze als u een telefoonnummer wilt toewijzen aaneen van de cijfertoetsen (2-9). Ga naar de toets waaraan uhet telefoonnummer wilt toewijzen en selecteer Opties >Toewijzen. Toets 1 is gereserveerd voor de voice- ofvideomailbox en voor het starten van de webbrowser.

  Als u in de stand-by modus een oproep wilt plaatsen, druktu op de toegewezen sneltoets en op de beltoets.

  Oproep in wachtstandU kunt een oproep beantwoorden terwijl u een andertelefoongesprek voert. Als u de wachtfunctie wiltinschakelen (netwerkdienst), selecteert u Menu > Bed.paneel > Instellingen en Telefoon > Oproep >Oproep in wachtrij.

  33

  Op

  roe

  pe

  n t

  ot

  sta

  nd

  bre

  ng

  en

 • Druk op de beltoets als u de oproep in de wachtrij wiltbeantwoorden. De eerste oproep wordt in de wachtstandgeplaatst.

  Selecteer Wisselen als u wilt schakelen tussen de tweeoproepen. Als u een inkomende oproep of een oproep inde wachtrij wilt doorverbinden met een actieve oproep enuw eigen verbinding met de oproepen wilt verbreken,selecteert u Opties > Doorverbinden. Druk op de end-toets als u de actieve oproep wilt beëindigen. SelecteerOpties > Alle oproep. beëindigen als u beide oproepenwilt beëindigen.

  Oproepen omleidenSelecteer Menu > Bed. paneel > Instellingen enTelefoon > Doorschakelen.U kunt inkomende oproepen doorschakelen naar uwvoicemailbox of naar een ander telefoonnummer. Neemvoor meer informatie contact op met uw serviceprovider.

  Selecteer het type oproepen dat u wilt doorschakelen enmaak een keuze uit de volgende opties:

  呑 Alle spraakoproepen of Alle faxoproepen — Alleinkomende spraak- en faxoproepen doorschakelen. Ukunt deze oproepen niet beantwoorden, alleendoorschakelen naar een ander nummer.

  呑 Indien bezet — Inkomende oproepen doorschakelentijdens een actieve oproep.

  呑 Als niet aangenomen — Inkomende oproependoorschakelen nadat uw apparaat een bepaalde tijd isovergegaan. Selecteer hoe lang het apparaat moetovergaan voordat de oproep wordt doorgeschakeld.

  呑 Indien buiten bereik — Oproepen doorschakelen alshet apparaat is uitgeschakeld of geen netwerkbereikheeft.

  呑 Indien niet beschikbaar — Oproepen doorschakelentijdens een actieve oproep, als de oproep niet wordtbeantwoord, als het apparaat is uitgeschakeld of als ergeen netwerkbereik is.

  Als u oproepen wilt doorschakelen naar uw voicemailbox,selecteert u een type oproep, een optie voordoorschakelen en vervolgens Opties > Activeren >Naar voicemailbox.

  Als u oproepen wilt doorschakelen naar een andertelefoonnummer, selecteert u een type oproep, een optievoor doorschakelen en vervolgens Opties > Activeren >Naar ander nummer. Voer het nummer in of selecteerZoeken om een nummer op te halen dat is opgeslagen inContacten.

  Als u de huidige doorschakelstatus wilt bekijken, gaat unaar de optie doorschakelen en selecteert u Opties >Controleer status.

  Als u niet langer wilt dat oproepen wordendoorgeschakeld, navigeert u naar de optie doorschakelenen selecteert u Opties > Uitschakelen.

  Oproepen blokkerenSelecteer Menu > Bed. paneel > Instellingen enTelefoon > Oproepen blokk.. Als u instellingen voorinternetoproepen hebt gedefinieerd, selecteert uSpraakoproepen blokkeren.

  U kunt oproepen die met het apparaat worden gemaaktof ontvangen blokkeren (netwerkdienst). Als u deze

  34

  Op

  roe

  pe

  n t

  ot

  sta

  nd

  bre

  ng

  en

 • instellingen wilt wijzigen, hebt u hetblokkeringswachtwoord van uw serviceprovider nodig.Het blokkeren van oproepen is van toepassing op alletypen oproepen.

  Selecteer uit de volgende instellingen voor het blokkerenvan oproepen:

  呑 Uitgaande oproepen — Spraakoproepen met hetapparaat voorkomen.

  呑 Inkomende oproepen — Inkomende oproepenvoorkomen.

  呑 Internationale oproepen — Oproepen blokkerennaar het buitenland.

  呑 Inkomende oproepen bij roaming — Inkomendeoproepen blokkeren van buiten het thuisland.

  呑 Internationaal behalve naar eigen land — Oproepen blokkeren naar het buitenland, maaroproepen naar het thuisland toestaan.

  Als u de blokkeringsstatus van spraakoproepen wiltbekijken, selecteert u de blokkeringsoptie en Opties >Status controleren.

  Als u alle blokkeringen van spraakoproepen wiltdeactiveren, selecteert u een blokkeringsoptie enOpties > Alle blokk. uitschakelen.

  Als u het wachtwoord voor het blokkeren van spraak- enfaxoproepen wilt wijzigen, selecteert u Opties > Blokk.wachtwrd. wzgn. Voer de huidige code in, gevolgd doortweemaal de nieuwe code. Het blokkeringswachtwoordmoet uit vier cijfers bestaan. Neem voor meer informatiecontact op met uw serviceprovider.

  SpraakoproepenHet apparaat ondersteunt uitgebreide spraakopdrachten.Uitgebreide spraakopdrachten zijn niet afhankelijk van destem van de spreker. U hoeft dus niet op voorhandspraaklabels op te nemen. Het apparaat maakt eenspraaklabel voor de contactgegevens en vergelijkt deingesproken spraaklabel daarmee. De spraakherkenningin het apparaat past zich aan de stem van dehoofdgebruiker aan, zodat de spraakopdrachten beterworden herkend.

  Het spraaklabel voor een contactpersoon is de naam ofbijnaam die op de contactkaart is opgeslagen. Open eencontactkaart en selecteer Opties >Spraaklabelgegevens > Sprklabel afspelen als u hetsamengestelde spraaklabel wilt beluisteren.

  Bellen via een spraaklabel

  Opmerking: Het gebruik van spraaklabels kanmoeilijkheden opleveren in een drukke omgeving oftijdens een noodgeval. Voorkom dus onder alleomstandigheden dat u uitsluitend van spraaklabelsafhankelijk bent.

  Wanneer u spraakgestuurd bellen gebruikt, wordt deluidspreker gebruikt. Houd het apparaat op een korteafstand van uw mond als u het spraaklabel inspreekt.

  1. Houd in de stand-by modus de rechterselectietoetsingedrukt als u spraakgestuurd bellen wilt starten. Alsu een compatibele hoofdtelefoon met de toets voor dehoofdtelefoon hebt aangesloten, houd dan de toetsvoor de hoofdtelefoon ingedrukt wanneer uspraakgestuurd bellen wilt starten.

  35

  Op

  roe

  pe

  n t

  ot

  sta

  nd

  bre

  ng

  en

 • 2. U hoort een kort signaal en Spreek nu wordtweergegeven. Spreek duidelijk de naam of bijnaam uitvan de persoon zoals deze op de contactkaart isopgeslagen.

  3. Het apparaat speelt een synthesizer-spraaklabel afvoor de herkende contactpersoon in de geselecteerdeapparaattaal en geeft de naam en het nummer weer.Als u dat contact niet wilt bellen, selecteert u binnen2,5 seconde Volgende om een lijst met andereovereenkomsten weer te geven of Stoppen omspraakgestuurd bellen te annuleren.

  Als onder één naam meerdere nummers zijn opgeslagen,wordt het standaardnummer geselecteerd als dit isingesteld. Als dat niet het geval is, selecteert het apparaathet eerst beschikbare nummer op een contactkaart.

  Een video-oproepplaatsenWanneer u een video-oproep doet (netwerkdienst), ziet ueen video in real-time van uzelf en de ontvanger van deoproep. De ontvanger van de video-oproep krijgt het live-videobeeld of het videobeeld dat door de camera in uwapparaat wordt vastgelegd, te zien.

  U kunt alleen een video-oproep doen als u een USIM-kaartheeft en zich in het dekkingsgebied van een UMTS-netwerkbevindt. Neem contact op met uw netwerkserviceprovidervoor beschikbaarheid van en abonnementen op video-oproepdiensten.

  Een video-oproep is alleen mogelijk tussen niet meer dantwee partijen. De video-oproep kan worden gedaan aan

  een compatibele mobiele telefoon of een ISDN-client.Video-oproepen zijn niet mogelijk als een andere spraak-,video- of gegevensoproep actief is.

  Pictogrammen

  U ontvangt geen video (de ontvanger verstuurt geen

  video of het wordt door het netwerk niet overgebracht).

  U hebt het versturen van video vanaf uw apparaat

  geweigerd. Als u liever stilstaand beeld verstuurt,selecteert u Menu > Bed. paneel > Instellingen enTelefoon > Oproep > Afbeeld. in video-oproep.Ook al hebt u het verzenden van video tijdens een video-oproep geweigerd, dan worden toch kosten voor eenvideo-oproep in rekening gebracht. Raadpleeg uwserviceprovider voor tarieven.

  1. Als u een video-oproep wilt starten, voert u hettelefoonnummer in in de stand-by modus, of selecteertu Contacten en een contact.

  2. Selecteer Opties > Bellen > Video-oproep.De tweede camera aan de voorzijde wordt standaardgebruikt voor video-oproepen. Het starten van eenvideo-oproep kan enige tijd duren. Wachten opvideoafbeelding wordt weergegeven. Als de oproepmislukt, bijvoorbeeld omdat video-oproepen nietworden ondersteund door het netwerk of omdat hetontvangende apparaat niet compatibel is, wordt ugevraagd of u een gewone oproep wilt plaatsen of eenSMS- of multimediabericht wilt verzenden.

  De video-oproep is actief wanneer u twee video-afbeeldingen ziet en het geluid hoort via deluidspreker. De ontvanger van de oproep kan deverzending van video ( ) weigeren. In dat geval hoort36

  Op

  roe

  pe

  n t

  ot

  sta

  nd

  bre

  ng

  en

 • u alleen geluid en wordt er mogelijk een foto of eengrijze achtergrondafbeelding weergegeven.

  3. Druk op de end-toets als u het videogesprek wiltbeëindigen.

  Opties tijdens eenvideogesprekSelecteer Opties > Inschakelen of Uitschakelen en degewenste optie als u wilt schakelen tussen videobeeld enalleen geluid.

  Selecteer Opties > Hoofdcamera als u de hoofdcamerawilt gebruiken om een video te verzenden. SelecteerOpties > Tweede camera als u weer wilt overschakelennaar de tweede camera.

  Selecteer Opties > Snapshot verzenden als u eensnapshot wilt maken van de video die u wilt verzenden.Het verzenden van de video wordt onderbroken en desnapshot wordt aan de ontvanger getoond. De snapshotwordt niet opgeslagen. Druk op Annuleren om hetverzenden van de video te hervatten.

  Selecteer Opties > Zoomen als u wilt in- of uitzoomenop de afbeelding.

  Selecteer Opties > Handsfree inschakelen als u hetgeluid wilt doorsturen naar een compatibele headset metBluetooth-connectiviteit die op het apparaat isaangesloten. Selecteer Opties > Telefoon inschakelenals u het geluid weer via de luidspreker van het apparaatwilt horen.

  Selecteer Opties > Videovoorkeur als u devideokwaliteit wilt wijzigen. Normale kwaliteit staatvoor een framesnelheid van 10 fps. Gebruik Helderedetails voor kleine, statische details. Gebruik Vloeiendafspelen voor bewegende beelden.

  Gebruik de volumetoets aan de zijkant van het apparaatals u het volume tijdens een videogesprek wilt regelen.

  Een video-oproepbeantwoorden ofweigerenWanneer er een video-oproep binnenkomt, wordt

  weergegeven.

  Druk op de beltoets als u de video-oproep wiltbeantwoorden. Verzenden videobericht naar bellertoestaan? wordt weergegeven. Selecteer Ja als u wiltbeginnen met het verzenden van live videobeelden.

  Als u de video-oproep niet activeert, hoort u alleen maarhet geluid van de beller. In plaats van een videobeeldwordt een grijs scherm weergegeven. Als u in plaats vanhet grijze scherm een foto wilt weergeven die u met decamera van het apparaat hebt gemaakt, selecteert uMenu > Bed. paneel > Instellingen en Telefoon >Opr