Nokia N97 Gebruiksaanwijzing

180
Gebruikershandleiding Nokia N97 Uitgave 2

Transcript of Nokia N97 Gebruiksaanwijzing

Page 1: Nokia N97 Gebruiksaanwijzing

Gebruikershandleiding Nokia N97

Uitgave 2

Page 2: Nokia N97 Gebruiksaanwijzing

© 2009 Nokia. Alle rechten voorbehouden.

CONFORMITEITSVERKLARINGHierbij verklaart NOKIA CORPORATION dat het product RM-505 in overeenstemming is met de essentiële vereisten en andererelevante bepalingen van Europese richtlijn 1999/5/EG. Een exemplaar van de conformiteitsverklaring kunt u vinden op devolgende website: http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

Nokia, Nokia Connecting People, Nseries, N97, het Nokia Original Accessories-logo en Ovi zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van NokiaCorporation. De Nokia-melodie is een geluidsmerk van Nokia Corporation. Andere product- en bedrijfsnamen die in dit document worden genoemd, kunnenhandelsmerken of handelsnamen van hun respectieve eigenaars zijn.Reproductie, overdracht, distributie of opslag van de gehele of gedeeltelijke inhoud van dit document in enige vorm zonder voorafgaande schriftelijketoestemming van Nokia is verboden. Nokia voert een beleid dat gericht is op voortdurende ontwikkeling. Nokia behoudt zich het recht voor zonder voorafgaandekennisgeving wijzigingen en verbeteringen aan te brengen in de producten die in dit document worden beschreven.

This product includes software licensed from Symbian Software Ltd ©1998-2009. Symbian and Symbian OS are trademarks of Symbian Ltd.

Java and all Java-based marks are trademarks or registered trademarks of Sun Microsystems, Inc.

Portions of the Nokia Maps software are ©1996-2009 The FreeType Project. All rights reserved.Dit product is gelicentieerd onder de MPEG-4 Visual Patent Portfolio-licentie (i) voor privé- en niet-commercieel gebruik in verband met informatie die isgecodeerd volgens de visuele norm MPEG-4, door een consument in het kader van een privé- en niet-commerciële activiteit, en (ii) voor gebruik in verband metMPEG-4-videomateriaal dat door een gelicentieerde videoaanbieder is verstrekt. Voor ieder ander gebruik is of wordt expliciet noch impliciet een licentieverstrekt. Aanvullende informatie, waaronder informatie over het gebruik voor promotionele doeleinden, intern gebruik en commercieel gebruik, is verkrijgbaarbij MPEG LA, LLC. Zie http://www.mpegla.com.

VOOR ZOVER MAXIMAAL TOEGESTAAN OP GROND VAN HET TOEPASSELIJKE RECHT, ZAL NOKIA OF EEN VAN HAAR LICENTIEHOUDERS ONDER GEEN OMSTANDIGHEIDAANSPRAKELIJK ZIJN VOOR ENIG VERLIES VAN GEGEVENS OF INKOMSTEN OF VOOR ENIGE BIJZONDERE, INCIDENTELE OF INDIRECTE SCHADE OF GEVOLGSCHADE VAN WELKEOORZAAK DAN OOK.Toepassingen van derden die bij uw apparaat worden geleverd, kunnen zijn gemaakt door en in eigendom zijn van personen en entiteiten die geen relatie ofverband met Nokia hebben. Nokia beschikt niet over de auteursrechten of de intellectuele eigendomsrechten op deze toepassingen van derden. Als zodanigdraagt Nokia geen verantwoordelijkheid voor de ondersteuning voor eindgebruikers of de functionaliteit van deze toepassingen of de informatie in dezetoepassingen of het materiaal. Nokia biedt geen garantie voor deze toepassingen van derden.MET HET GEBRUIK VAN DE TOEPASSINGEN ACCEPTEERT U DAT DE TOEPASSINGEN WORDEN GELEVERD ZONDER ENIGE VORM VAN GARANTIE, HETZIJ UITDRUKKELIJK HETZIJIMPLICIET, VOOR ZOVER MAXIMAAL IS TOEGESTAAN OP GROND VAN HET TOEPASSELIJKE RECHT. U ACCEPTEERT TEVENS DAT NOCH NOKIA NOCH GELIEERDE PARTIJENVERKLARINGEN DOEN OF GARANTIES VERSTREKKEN, UITDRUKKELIJK OF IMPLICIET, MET INBEGRIP VAN (MAAR NIET BEPERKT TOT) GARANTIES BETREFFENDE TITEL,

Page 3: Nokia N97 Gebruiksaanwijzing

VERKOOPBAARHEID, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL OF DAT DE TOEPASSINGEN GEEN INBREUK MAKEN OP OCTROOIEN, AUTEURSRECHTEN, HANDELSMERKENOF ANDERE RECHTEN VAN DERDEN.DE INHOUD VAN DIT DOCUMENT WORDT ZONDER ENIGE VORM VAN GARANTIE VERSTREKT. TENZIJ VEREIST KRACHTENS HET TOEPASSELIJKE RECHT, WORDT GEEN ENKELEGARANTIE GEGEVEN BETREFFENDE DE NAUWKEURIGHEID, BETROUWBAARHEID OF INHOUD VAN DIT DOCUMENT, HETZIJ UITDRUKKELIJK HETZIJ IMPLICIET, DAARONDERMEDE BEGREPEN MAAR NIET BEPERKT TOT IMPLICIETE GARANTIES BETREFFENDE DE VERKOOPBAARHEID EN DE GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL. NOKIA BEHOUDTZICH TE ALLEN TIJDE HET RECHT VOOR ZONDER VOORAFGAANDE KENNISGEVING DIT DOCUMENT TE WIJZIGEN OF TE HERROEPEN.Reverse engineering van de software in het apparaat is verboden voor zover maximaal is toegestaan op grond van het toepasselijke recht. Voor zover dezegebruikershandleiding beperkingen bevat aangaande verklaringen, garanties, schadevergoedingsplichten en aansprakelijkheden van Nokia, gelden dezebeperkingen op dezelfde wijze voor verklaringen, garanties, schadevergoedingsplicht en aansprakelijkheden van Nokia-licentiegevers.De beschikbaarheid van bepaalde producten, toepassingen en diensten voor deze producten kan per regio verschillen. Neem contact op met uw Nokia-dealervoor details en de beschikbaarheid van taalopties. Dit apparaat bevat mogelijk onderdelen, technologie of software die onderhevig zijn aan wet- en regelgevingbetreffende export van de VS en andere landen. Ontwijking in strijd met de wetgeving is verboden.MEDEDELING FCC/INDUSTRY CANADADit apparaat kan tv- of radiostoringen veroorzaken (bijvoorbeeld als u in de nabijheid van ontvangstapparatuur een telefoon gebruikt). De FederalCommunications Commission (FCC) of Industry Canada kunnen u vragen niet langer uw telefoon te gebruiken als deze storingen niet verholpen kunnen worden.Neem contact op met uw lokale servicedienst als u hulp nodig hebt. Dit apparaat voldoet aan deel 15 van de FCC-regels. De werking is afhankelijk van devolgende twee voorwaarden: (1) Dit apparaat mag geen schadelijke storingen veroorzaken en (2) dit apparaat moet storingen van buitenaf accepteren, ookwanneer deze een ongewenste werking tot gevolg kunnen hebben. Veranderingen of aanpassingen die niet uitdrukkelijk door Nokia zijn goedgekeurd, kunnenhet recht van de gebruiker om met deze apparatuur te werken tenietdoen./Uitgave 2 NL

Page 4: Nokia N97 Gebruiksaanwijzing

InhoudsopgaveVeiligheid.........................................................8Over dit apparaat..................................................................8Netwerkdiensten..................................................................9Gedeeld geheugen..............................................................10ActiveSync............................................................................10

Hulp zoeken....................................................11Ondersteuning....................................................................11Help van het apparaat .......................................................11Extra toepassingen.............................................................12Apparaatsoftware bijwerken............................................12Instellingen.........................................................................13Toegangscodes...................................................................14Extern vergrendelen...........................................................14Levensduur van de batterij verlengen..............................15Geheugen vrijmaken..........................................................16

Aan de slag.....................................................17Toetsen en onderdelen (voorkant)...................................17Toetsen en onderdelen (achterkant)................................17Toetsen en onderdelen (sides)..........................................18Toetsen en onderdelen (bovenkant)................................18De SIM-kaart en de batterij plaatsen................................18Geheugenkaart...................................................................19Antennelocaties..................................................................21Het apparaat in- en uitschakelen......................................21De batterij opladen.............................................................21Headset................................................................................22Polsband bevestigen..........................................................23Aanraakschermacties.........................................................23

Tekst schrijven....................................................................25Toetsen en aanraakscherm vergrendelen........................28Nokia-overdracht................................................................28

Uw apparaat...................................................31Welkom................................................................................31Startscherm.........................................................................31Schermsymbolen................................................................33Snelkoppelingen.................................................................34Zoeken.................................................................................35Volume- en luidsprekerregeling.......................................36Het profiel Offline...............................................................36Snel downloaden................................................................37Ovi (netwerkdienst)............................................................38

Oproepen tot stand brengen..........................39Nabijheidssensor................................................................39Spraakoproepen .................................................................39Tijdens een oproep.............................................................39Voice- en videomailboxen ................................................40Een oproep beantwoorden of weigeren..........................40Een conferentiegesprek voeren........................................41Snel telefoonnummers kiezen ..........................................41Oproep in wachtstand........................................................42Spraakoproepen.................................................................42Een video-oproep plaatsen................................................43Tijdens een video-oproep..................................................44Een video-oproep beantwoorden of weigeren...............44Video delen..........................................................................45Logboek...............................................................................48

Inho

udso

pgav

e

Page 5: Nokia N97 Gebruiksaanwijzing

Contacten (telefoonboek)..............................50Namen en nummers opslaan en bewerken.....................50Contacten-werkbalk...........................................................50Namen en nummers beheren............................................50Standaardnummers en -adressen.....................................51Contactkaarten....................................................................51Contacten als favorieten instellen....................................51Beltonen, afbeeldingen en beltekst voor contacten.......52Contacten kopiëren............................................................52SIM-diensten........................................................................52Contactgroepen..................................................................54

Berichten........................................................55Berichten, hoofdweergave................................................55Berichten invoeren en verzenden.....................................55Inbox met ontvangen berichten.......................................57Mailbox................................................................................58Berichten op een SIM-kaart bekijken................................60Infodienstberichten............................................................60Dienstopdrachten...............................................................60Instellingen voor berichten...............................................60Mail for Exchange................................................................66

Connectiviteit.................................................67Gegevensverbindingen en toegangspunten....................67Netwerkinstellingen...........................................................67Draadloze LAN ....................................................................68Toegangspunten.................................................................71Actieve gegevensverbindingen.........................................75Synchronisatie.....................................................................75Bluetooth-connectiviteit....................................................76USB.......................................................................................80Pc-verbindingen..................................................................80Beheerinstellingen.............................................................80

Internet..........................................................83Op internet surfen..............................................................83Browserwerkbalk................................................................84Navigeren op webpagina's................................................84Webfeeds en blogs.............................................................85Inhoud zoeken....................................................................85Bookmarks...........................................................................85De cache wissen..................................................................86De verbinding verbreken...................................................86Beveiliging van de verbinding...........................................86Webinstellingen..................................................................87

Positiebepaling (GPS).....................................89Informatie over GPS............................................................89A-GPS (Assisted GPS)...........................................................89Het apparaat correct vasthouden.....................................90Tips voor het maken van een GPS-verbinding.................90Positieaanvragen................................................................91Plaatsen...............................................................................91GPS-gegevens......................................................................92Instellingen voor positionering........................................93

Nokia Kaarten.................................................95Kaarten................................................................................95Netwerkpositionering........................................................95Kompas................................................................................96Over de kaart schuiven.......................................................96Schermsymbolen................................................................97Locatie zoeken....................................................................97Een route plannen..............................................................98Locaties opslaan en verzenden.........................................98Opgeslagen items weergeven...........................................99Navigeren naar de bestemming.....................................100Navigatiesysteem voor voetgangers..............................100

Inho

udso

pgav

e

Page 6: Nokia N97 Gebruiksaanwijzing

Navigatiesysteem.............................................................101Verkeersinformatie...........................................................101Reisgidsen.........................................................................102Kaartinstellingen..............................................................102Internetinstellingen.........................................................102Navigatie-instellingen......................................................103Route-instellingen............................................................103Kaartinstellingen..............................................................103Kaarten bijwerken............................................................104Nokia Map Loader.............................................................104

Camera..........................................................105De camera activeren.........................................................105Opname van afbeeldingen..............................................105Video's opnemen..............................................................110Camera-instellingen.........................................................111

Foto's............................................................113Informatie over Foto's.....................................................113Afbeeldingen en video's weergeven..............................113Bestandsgegevens weergeven en bewerken................114Afbeeldingen en video's organiseren.............................114Werkbalk Foto's................................................................115Albums...............................................................................115Labels.................................................................................115Diavoorstelling..................................................................116Tv-uitvoermodus..............................................................116Afbeeldingen bewerken...................................................117Video's bewerken.............................................................118Afbeelding afdrukken.......................................................119Online delen......................................................................119

Muziek..........................................................121Een nummer of podcast afspelen...................................121

Afspeellijsten.....................................................................122Podcasts.............................................................................123Muziek overbrengen van een computer........................123Nokia Muziekwinkel.........................................................123FM-zender..........................................................................124Nokia Podcasting..............................................................125FM-radio.............................................................................129

Video's..........................................................130Videoclips downloaden en bekijken...............................130Videofeeds.........................................................................131Mijn video's.......................................................................131Video's overbrengen van uw pc......................................132Video-instellingen............................................................132

Uw apparaat aanpassen...............................134Het uiterlijk van uw apparaat wijzigen..........................134Profielen............................................................................1343D-tonen............................................................................135Het startscherm wijzigen.................................................135Het hoofdmenu wijzigen.................................................135

Toepassingen...............................................137Agenda...............................................................................137Klok ...................................................................................138RealPlayer .........................................................................139Dictafoon...........................................................................141Notities..............................................................................141Office..................................................................................141

Instellingen..................................................147Telefooninstellingen........................................................147Toepassingsbeheer..........................................................155Belinstellingen..................................................................157

Inho

udso

pgav

e

Page 7: Nokia N97 Gebruiksaanwijzing

Problemen oplossen....................................160

Groene tips...................................................163Energie besparen..............................................................163Recyclen.............................................................................163Papier besparen................................................................163Meer informatie................................................................163

Accessoires...................................................164

Informatie over de batterij en de lader.......165Informatie over de batterij en de lader.........................165Controleren van de echtheid van Nokia-batterijen.......166

Uw apparaat onderhouden..........................168Recycling............................................................................169

Aanvullende veiligheidsinformatie.............170Kleine kinderen.................................................................170Gebruiksomgeving...........................................................170Medische apparatuur.......................................................170Gehoorapparaten.............................................................171Voertuigen.........................................................................172Explosiegevaarlijke omgevingen....................................172Alarmnummer kiezen......................................................173Informatie over certificatie (SAR)...................................174

Index............................................................175

Inho

udso

pgav

e

Page 8: Nokia N97 Gebruiksaanwijzing

VeiligheidLees deze eenvoudige richtlijnen. Het niet opvolgenvan de richtlijnen kan gevaarlijk of onwettig zijn. Leesde volledige gebruikershandleiding voor meerinformatie.

SCHAKEL HET APPARAAT ALLEEN IN ALS HETVEILIG ISSchakel het apparaat niet in als het gebruik vanmobiele telefoons verboden is of als dit storingof gevaar zou kunnen opleveren.STORINGAlle draadloze apparaten kunnen gevoelig zijnvoor storing. Dit kan de werking van hetapparaat negatief beïnvloeden.SCHAKEL HET APPARAAT UIT IN GEBIEDENWAARBINNEN EEN GEBRUIKSVERBOD GELDTHoud u aan alle mogelijke beperkendemaatregelen. Schakel het apparaat uit invliegtuigen en in de nabijheid van medischeapparatuur, brandstof, chemicaliën of gebiedenwaar explosieven worden gebruikt.VERKEERSVEILIGHEID HEEFT VOORRANGHoudt u aan de lokale wetgeving. Houd tijdenshet rijden uw handen vrij om uw voertuig te

besturen. De verkeersveiligheid dient uw eersteprioriteit te hebben terwijl u rijdt.DESKUNDIG ONDERHOUDDit product mag alleen door deskundigenworden geïnstalleerd of gerepareerd.TOEBEHOREN EN BATTERIJENGebruik alleen goedgekeurde toebehoren enbatterijen. Sluit geen incompatibele productenaan.WATERBESTENDIGHEIDHet apparaat is niet waterbestendig. Houd hetapparaat droog.

Over dit apparaatHet draadloze apparaat dat in deze handleiding wordtbeschreven, is goedgekeurd voor gebruik in de (E)GSM 850,900, 1800,1900 en UMTS 900, 1900, 2100-netwerken.Neem contact op met uw serviceprovider voor meerinformatie over netwerken.Houd u bij het gebruik van de functies van dit apparaataan alle regelgeving en eerbiedig lokale gebruiken,

8

Veili

ghei

d

Page 9: Nokia N97 Gebruiksaanwijzing

privacy en legitieme rechten van anderen, waaronderauteursrechten.Auteursrechten kunnen verhinderen dat bepaaldeafbeeldingen, muziek en andere inhoud wordengekopieerd, gewijzigd of overgedragen.Het apparaat ondersteunt diverse verbindingsmethoden.Net als computers kan uw apparaat worden blootgesteldaan virussen en andere schadelijke inhoud. Weesvoorzichtig met berichten, verbindingsverzoeken,browsen en downloaden. Installeer en gebruik alleendiensten en andere software van betrouwbare bronnendie adequate beveiliging en bescherming tegenschadelijke software bieden, zoals toepassingen dieSymbian-ondertekend zijn of de Java Verified™-testhebben doorstaan. Overweeg de installatie van antivirus-en andere beveiligingssoftware op het apparaat eneventuele aangesloten computers.

Belangrijk: Uw apparaat kan slechts éénantivirustoepassing ondersteunen. Bij meerderetoepassingen met antivirusfunctionaliteit kunnen deprestaties en werking worden beïnvloed of kan hetapparaat ophouden te werken.Uw apparaat beschikt mogelijk over vooraf geïnstalleerdebladwijzers en koppelingen naar websites van derden. Ukunt met het apparaat ook andere sites van derdenbezoeken. Sites van derden zijn niet verbonden met Nokiaen Nokia onderschrijft deze niet en neemt er geenaansprakelijkheid voor. Als u dergelijke sites wilt

bezoeken, moet u voorzorgsmaatregelen treffen op hetgebied van beveiliging of inhoud.

Waarschuwing: Als u andere functies van ditapparaat wilt gebruiken dan de alarmklok, moet hetapparaat zijn ingeschakeld. Schakel het apparaat niet inwanneer het gebruik van draadloze apparatuur storingenof gevaar kan veroorzaken.De kantoortoepassingen ondersteunen gebruikelijkefuncties van Microsoft Word, PowerPoint en Excel(Microsoft Office 2000, XP en 2003). Niet allebestandsindelingen kunnen worden bekeken ofgewijzigd.Vergeet niet een back-up of een gedrukte kopie te makenvan alle belangrijke gegevens die in uw apparaat zijnopgeslagen.Wanneer u het apparaat op een ander apparaat aansluit,dient u eerst de handleiding van het desbetreffendeapparaat te raadplegen voor uitgebreideveiligheidsinstructies. Sluit geen incompatibeleproducten aan.De afbeeldingen in deze handleiding verschillen mogelijkvan het scherm van uw apparaat.

NetwerkdienstenOm het apparaat te kunnen gebruiken, moet u beschikkenover een abonnement bij een aanbieder van draadloze 9

Veili

ghei

d

Page 10: Nokia N97 Gebruiksaanwijzing

verbindingsdiensten. Enkele functies zijn niet op allenetwerken beschikbaar. Er zijn ook functies waarvoor uspecifieke regelingen met uw serviceprovider moettreffen voordat u ze kunt gebruiken. Wanneer unetwerkdiensten gebruikt, worden er gegevensovergedragen. Informeer bij uw serviceprovider naar dekosten voor communicatie op uw eigen telefoonnetwerken wanneer u in het dekkingsgebied van anderenetwerken verkeert. Uw serviceprovider kan u vertellenwelke kosten in rekening worden gebracht. Bij sommigenetwerken gelden beperkingen die invloed hebben op hoeu sommige functies van dit apparaat kunt gebruiken dienetwerkondersteuning nodig hebben, zoalsondersteuning voor specifieke technologieën,bijvoorbeeld WAP 2.0-protocollen (HTTP en SSL) diewerken met TCP/IP-protocollen en taalafhankelijketekens.Het kan zijn dat uw serviceprovider verzocht heeft ombepaalde functies uit te schakelen of niet te activeren inuw apparaat. In dat geval worden deze functies niet in hetmenu van uw apparaat weergegeven. Mogelijk is uwapparaat voorzien van aangepaste onderdelen, zoalsmenunamen, menuvolgorde en pictogrammen.

Gedeeld geheugenDe volgende functies in dit apparaat maken mogelijkgebruik van gedeeld geheugen: MMS (multimediamessaging), e-mail-toepassing, chatten. Door het gebruik

van een of meer van deze functies is er mogelijk mindergeheugen beschikbaar voor de overige functies diegeheugen delen. Wanneer u een functie probeert in teschakelen waarvoor gedeeld geheugen wordt gebruikt, ishet mogelijk dat op het apparaat een bericht wordtweergeven dat het geheugen vol is. Verwijder in dit gevalvoordat u doorgaat een gedeelte van de informatie ofregistraties die in het gedeelde geheugen zijn opgeslagen.Bij langdurig gebruik zoals een actief videogesprek en eengegevensverbinding met hoge snelheid kan het apparaatwarm aanvoelen. In de meeste gevallen is dit normaal. Alsu vermoedt dat het apparaat niet naar behoren werkt,brengt u het dan naar het dichtstbijzijnde bevoegdeservicepunt.

ActiveSyncGebruik van Mail voor Exchange is beperkt tot draadlozesynchronisatie van PIM-informatie tussen het Nokia-apparaat en de geautoriseerde Microsoft Exchange-server.

10

Veili

ghei

d

Page 11: Nokia N97 Gebruiksaanwijzing

Hulp zoekenOndersteuningAls u meer wilt weten over hoe u uw product kuntgebruiken of u weet niet zeker hoe het apparaatbehoort te werken, gaat u naar deondersteuningspagina's op www.nokia.com/supportof de lokale Nokia-website www.nokia.mobi/support(voor mobiele apparaten), de Help-toepassing in hetapparaat zelf of de gebruikershandleiding.Als u hiermee het probleem niet kunt oplossen, doet uhet volgende:● Start het apparaat opnieuw op: schakel het

apparaat uit en verwijder de batterij. Plaats debatterij na een ongeveer een minuut weer in hetapparaat en schakel het apparaat in.

● Werk de software op uw apparaat regelmatig bijmet de toepassing Nokia Software Updater zodathet optimaal presteert en beschikt over eventueelnieuwe functies. Ga naar www.nokia.com/softwareupdate of uw lokale Nokia-website.Vergeet niet om een back-up te maken van degegevens in het apparaat voordat u de software vanhet apparaat bijwerkt.

● Herstel de oorspronkelijke fabrieksinstellingenzoals in de gebruikershandleiding wordt uitgelegd.

Documenten en bestanden worden tijdens hetopnieuw instellen van de oorspronkelijke waardenniet verwijderd.

Als het probleem nog steeds niet is opgelost, neemt ucontact op met Nokia om het apparaat te latenrepareren. Ga naar www.nokia.com/repair. Maak eersteen back-up van de gegevens in uw apparaat voordatu het voor reparatie verstuurt.

Help van het apparaat Uw apparaat bevat instructies voor de toepassingen ophet apparaat.Als u help wilt openen vanuit het hoofdmenu,selecteert u Menu > Toepassingen > Help en detoepassing waarbij u hulp nodig hebt.Als u vanuit een geopende toepassing de help voor dehuidige weergave wilt openen, selecteert u Opties >Help.Als u tijdens het lezen de lettergrootte van de helptekstwilt wijzigen, selecteert u Opties > Lettergrootteverkleinen of Lettergrootte vergroten.

11

Hulp

zoek

en

Page 12: Nokia N97 Gebruiksaanwijzing

Aan het einde van de helptekst vindt u koppelingennaar verwante onderwerpen. Als u een onderstreeptwoord selecteert, wordt een korte uitlegweergegeven. In de help worden de volgendesymbolen gebruikt: toont een koppeling naar eenverwant helponderwerp. toont een koppeling naarde toepassing die wordt besproken.Tijdens het lezen van de instructies kunt u teruggaannaar de toepassing die op de achtergrond is geopenddoor de menutoets ingedrukt te houden en een itemte selecteren in de lijst geopende toepassingen.

Extra toepassingenEr zijn verschillende toepassingen beschikbaar vanNokia en andere leveranciers van software die u helpenmeer met uw apparaat te doen. Deze toepassingenworden behandeld in de handleidingen diebeschikbaar zijn op de pagina's voorproductondersteuning op www.nokia.com/support ofop uw lokale Nokia-website.

Apparaatsoftware bijwerkenDraadloos bijwerken van software

Selecteer Menu > Toepassingen > Sw-update.

Met Software-update (netwerkdienst) kunt u debeschikbare updates voor toepassingen controleren,downloaden en op het apparaat installeren.Bij het downloaden van software-updates wordenmogelijk grote hoeveelheden gegevens via hetnetwerk van uw serviceprovider overgedragen. Neemcontact op met uw serviceprovider voor meerinformatie over de kosten van gegevensoverdracht.Zorg ervoor dat de batterij van het apparaat voldoendecapaciteit heeft of dat de lader is aangesloten voordatu begint met bijwerken.

Waarschuwing: Tijdens het installeren van eensoftware-update kunt u het apparaat niet gebruiken,zelfs niet om een alarmnummer te bellen, totdat deinstallatie voltooid is en het apparaat opnieuw isingeschakeld. Zorg ervoor dat u een back-up maakt vande gegevens voordat u de installatie van een updateaanvaardt.Nadat u de apparaatsoftware of toepassingen hebtbijgewerkt met Software-update, zijn de instructiesvoor de bijgewerkte toepassingen in degebruikershandleiding of de Help mogelijk niet meerup-to-date.Selecteer om de beschikbare updates tedownloaden. Als u bepaalde updates niet wiltdownloaden, selecteert u de desbetreffende updatesin de lijst en verwijdert u de bijbehorende markering.12

Hulp

zoek

en

Page 13: Nokia N97 Gebruiksaanwijzing

Selecteer de update en klik op om informatie overeen update weer te geven.Als u de status van vorige updates wilt weergeven,selecteert u .Selecteer Opties en een van de volgende opties:● Update via computer — Hiermee werkt u het

apparaat bij met behulp van een pc. Deze optievervangt de optie Update starten wanneer updatesalleen beschikbaar zijn met behulp van de pc-toepassing Nokia Software Updater.

● Upd.geschied. bekijken — Hiermee bekijkt u destatus van vorige updates.

● Instellingen — Hiermee wijzigt u de instellingen,zoals het standaardtoegangspunt dat moet wordengebruikt voor het downloaden van updates.

● Vrijwaring — Hiermee bekijkt u delicentieovereenkomst van Nokia.

Software-updates via de pcSoftware-updates kunnen nieuwe en verbeterdefuncties bevatten die niet beschikbaar waren toen uuw apparaat aanschafte. De prestaties van hetapparaat kunnen ook verbeteren door het bijwerkenvan de software.Nokia Software Updater is een pc-toepassing waarmeeu de software van uw apparaat kunt bijwerken. Als udat wilt doen, hebt u een compatibele pc nodig, eenbreedbandverbinding met internet en een

compatibele USB-gegevenskabel om uw apparaat opde pc aan te sluiten.Voor meer informatie, release notes voor de laatstesoftwareversies en voor het downloaden van detoepassing Nokia Software Updater, gaat u naarwww.nokia.com/softwareupdate of uw plaatselijkeNokia-website.Als u de apparaatsoftware wilt bijwerken, gaat u alsvolgt te werk:1. Download en installeer de toepassing Nokia

Software Updater op uw pc.2. Sluit uw apparaat aan op de pc met behulp van een

USB-gegevenskabel en open de toepassing NokiaSoftware Updater. De toepassing Nokia SoftwareUpdater helpt u bij het maken van een back-up vanuw bestanden, het bijwerken van de software enhet terugzetten van uw bestanden.

InstellingenBij uw apparaat zijn de instellingen voor MMS, GPRS,streaming en mobiel internet gewoonlijk automatischvooraf geconfigureerd op basis van de informatie vanuw netwerkprovider. Misschien zijn de instellingen vanuw dienstproviders al in uw apparaat ingesteld ofontvangt of vraagt u de instellingen van denetwerkproviders als een speciaal bericht.

13

Hulp

zoek

en

Page 14: Nokia N97 Gebruiksaanwijzing

U kunt de algemene instellingen in uw apparaat, zoalsde instellingen voor de taal, de stand-bymodus, hetscherm en de toetsenblokvergrendeling, wijzigen.

ToegangscodesNeem contact op met uw serviceprovider als u een vande toegangscodes bent vergeten.● PIN-code (Personal Identification Number) — Deze

code beschermt uw SIM-kaart tegen ongeoorloofdgebruik. De PIN-code (4 tot 8 cijfers) wordtgewoonlijk bij de SIM-kaart geleverd. Als u de PIN-code driemaal achter elkaar foutief invoert, wordtde code geblokkeerd. U hebt de PUK-code nodig omdeze blokkering op te heffen.

● UPIN-code — Deze code wordt mogelijk geleverd bijde USIM-kaart. De USIM-kaart is een uitgebreideversie van de SIM-kaart die wordt ondersteund doormobiele UMTS-telefoons.

● PIN2-code — Deze code (vier tot acht cijfers) wordtbij sommige SIM-kaarten geleverd en verschaft utoegang tot bepaalde functies op het apparaat.

● Blokkeringscode (ook wel beveiligingscodegenoemd) — De blokkeringscode helpt u om uwapparaat tegen ongeautoriseerd gebruik tebeveiligen. De code is bij aanschaf ingesteld op12345. U kunt de code maken en wijzigen en hetapparaat zo instellen dat om de code wordtgevraagd. Houd de nieuwe code geheim en bewaar

deze op een veilige plaats (niet bij het apparaat). Alsu de code vergeet en het apparaat is vergrendeld,heeft het apparaat onderhoud nodig. Hiervoorkunnen extra kosten in rekening worden gebracht.Neem contact op met een Nokia Care-centrum of deleverancier van het apparaat.

● PUK- (Personal Unblocking Key) en PUK2-code — Deze codes (acht cijfers) zijn vereist omrespectievelijk een geblokkeerde PIN- of PIN2-codete wijzigen. Neem contact op met de operator vanuw SIM-kaart als de codes niet bij de SIM-kaart zijngeleverd.

● UPUK-code — Deze code (acht cijfers) is vereist voorhet wijzigen van een geblokkeerde UPIN-code.Neem contact op met de operator van uw USIM-kaart als deze code niet bij de USIM-kaart is geleverd.

Extern vergrendelenU kunt uw apparaat en geheugenkaart externvergrendelen met behulp van een SMS-bericht omongeautoriseerd gebruik van uw apparaat tevoorkomen. Geef de tekst voor het SMS-bericht op enverstuur het bericht vervolgens naar uw apparaat omhet te vergrendelen. Als u het apparaat wiltontgrendelen, hebt u de blokkeringscode nodig.Als u externe vergrendeling wilt inschakelen en deinhoud van het SMS-bericht wilt opgeven, selecteert uMenu > Instellingenen Telefoon >14

Hulp

zoek

en

Page 15: Nokia N97 Gebruiksaanwijzing

Telefoonbeheer > Beveiliging > Telefoon en SIM-kaart > Ext. telef.vergrendeling > Ingeschakeld.Tik op het invoerveld om de inhoud van het SMS-berichtin te voeren (5 tot 20 tekens), selecteer encontroleer het bericht. Voer de blokkeringscode in.

Levensduur van de batterijverlengenVeel functies van uw apparaat gebruiken veel energieen verkorten de levensduur van de batterij. Houd hetvolgende in gedachten als u energie wilt besparen:● Functies waarbij de Bluetooth-technologie wordt

gebruikt, en het op de achtergrond actief zijn vanzulke functies terwijl u andere functies gebruikt,vergen veel energie. Schakel de Bluetooth-technologie uit wanneer u deze niet nodig hebt.

● Functies waarbij een WLAN (draadloos LAN) wordtgebruikt en het op de achtergrond actief zijn vanzulke functies terwijl u andere functies gebruikt,vergen veel energie. WLAN op uw Nokia-apparaatwordt uitgeschakeld, wanneer u geen verbindingprobeert te maken, u geen verbinding met eentoegangspunt hebt en u niet controleert opbeschikbare netwerken. U kunt het batterijverbruikverder reduceren door op te geven dat er niet (ofminder vaak) door uw apparaat op de achtergrondwordt gecontroleerd op beschikbare netwerken.

● Als u Packet-ggvnsverbinding hebt ingesteld opAutomat. bij signaal in de verbindingsinstellingenen er geen dekking voor een gegevensverbinding(GPRS) is, probeert het apparaat van tijd tot tijd eengegevensverbinding tot stand te brengen. SelecteerPacket-ggvnsverbinding > Wanneer nodig omde bedrijfsduur van het apparaat te verlengen.

● Met de toepassing Kaarten worden nieuwekaartgegevens gedownload als u naar nieuwegedeelten van de kaart bladert. Dit vergt extrabatterijcapaciteit. U kunt voorkomen dat nieuwekaarten automatisch worden gedownload.

● Als de signaalsterkte van het mobiele netwerk ergvarieert in uw gebied, moet het apparaatherhaaldelijk zoeken naar het beschikbare netwerk.Dit vergt extra batterijcapaciteit.Als de netwerkmodus in de netwerkinstellingen isingesteld op dual-modus, zoekt het apparaat hetUMTS-netwerk. U kunt het apparaat zo instellen dathet alleen het GSM-netwerk gebruikt. Als u wilt dathet apparaat alleen het GSM-netwerk gebruikt,selecteert u Menu > Instellingen enConnectiviteit > Netwerk > Netwerkmodus >GSM.

● De achtergrondverlichting van het scherm gebruiktveel energie. U kunt bij de instellingen voor hetscherm opgeven na hoeveel tijd deachtergrondverlichting wordt uitgeschakeldwanneer er geen activiteiten plaatsvinden. Ook kunt

15

Hulp

zoek

en

Page 16: Nokia N97 Gebruiksaanwijzing

u hier de lichtsensor aanpassen die de lichtconditiescontroleert en de helderheid van scherm hieropafstemt. Selecteer Menu > Instellingen enTelefoon > Weergave > Time-out verlichtingof Helderheid.

● Het actief laten van toepassingen op de achtergrondkost energie. Als u toepassingen wilt sluiten die uniet gebruikt, houdt u de menutoets ingedrukt,selecteert u Opties > Open toepassingen en gaatu naar de toepassing door meerdere keren op demenutoets te drukken. Houd de menutoetsingedrukt en selecteer Afsluiten.

Geheugen vrijmakenAls u wilt zien hoeveel ruimte beschikbaar is voorverschillende gegevenstypen, selecteert u Menu >Toepassingen > Best.beheer.Veel functies van het apparaat gebruiken geheugenom gegevens op te slaan. Als er bijna geen geheugenbeschikbaar is op de verschillende geheugenlocaties,wordt dit door het apparaat gemeld.U maakt geheugen vrij door gegevens naar eencompatibele geheugenkaart (indien beschikbaar) ofeen compatibele computer over te brengen.Als u gegevens wilt verwijderen die u niet meer nodighebt, gebruikt u Bestandsbeheer of opent u de

desbetreffende toepassing. U kunt het volgendeverwijderen:● Berichten in de mappen in Berichten en opgehaalde

e-mailberichten in de mailbox● Opgeslagen webpagina's● Contactgegevens● Agendanotities● Toepassingen in Toepassingsbeheer die u niet

nodig hebt● Installatiebestanden (.SIS of .SISX) van toepassingen

die u hebt geïnstalleerd. Breng deinstallatiebestanden over naar een compatibelecomputer.

● Afbeeldingen en videoclips in Foto's. Maak een back-up van de bestanden op een compatibele computer.

16

Hulp

zoek

en

Page 17: Nokia N97 Gebruiksaanwijzing

Aan de slagOpmerking: Het oppervlak van dit apparaat

bevat geen nikkel in de gemetalliseerde delen. Hetoppervlak van dit apparaat bevat roestvrij staal.

Toetsen en onderdelen(voorkant)

1 — Nabijheidssensor2 — Oorstukje3 — Aanraakscherm4 — Menutoets

5 — Beltoets6 — Lens van secundaire camera7 — Lichtsensor8 — End-toetsHet gedeelte boven hetaanraakscherm mag niet metbijvoorbeeld een beschermlaagjeof met plakband worden bedekt.

Toetsen en onderdelen(achterkant)

1 — Cameraflitser2 — Cameralens3 — Lenskapje

17

Aan

de sl

ag

Page 18: Nokia N97 Gebruiksaanwijzing

Toetsen en onderdelen (sides)

1 — Stereospeaker2 — Micro-USB-connector3 — Indicatorlampje voor opladen4 — Blokkeringsschakelaar5 — Toets Volume omhoog/Inzoomen6 — Toets Volume omlaag/Uitzoomen7 — Opnametoets

Toetsen en onderdelen(bovenkant)

1 — Aan/uit-toets2 — Nokia AV-connector (3,5 mm) voor compatibeleheadsets, hoofdtelefoons en tv-uitvoerconnectoren

De SIM-kaart en de batterijplaatsenSchakel het apparaat altijd uit en ontkoppel de ladervoordat u de batterij verwijdert.1. Verwijder de cover door deze van de onderkant van

het apparaat af te halen.

2. Als in het apparaat een batterij is geplaatst,verwijdert u de batterij door deze in de richting vande pijl te tillen.18

Aan

de sl

ag

Page 19: Nokia N97 Gebruiksaanwijzing

3. Trek de SIM-kaarthouder eruit en plaats de SIM-kaart. Zorg ervoor dat de goudkleurigecontactpunten op de kaart naar beneden zijngericht en dat de afgeschuinde hoek van degeheugenkaart gericht is naar de afgeschuindehoek van de kaarthouder. Duw de SIM-kaarthouderweer op zijn plaats.

4. Leg de contactpunten van de batterij op één lijn metde overeenkomende aansluitpunten op het

batterijvak en schuif de batterij in de richting vande pijl.

5. Om de cover terug te plaatsen, houdt u de bovenstevergrendelingen in de richting van de bijbehorendesleuven en duwt u de cover naar beneden totdatdeze vastklikt.

GeheugenkaartGebruik alleen compatibele microSD-kaarten die door Nokia is goedgekeurd voorgebruik met dit apparaat. Nokia maaktgebruik van goedgekeurde industriële normen voorgeheugenkaarten, maar sommige merken zijnmogelijk niet geheel compatibel met dit apparaat.Incompatibele kaarten kunnen de kaart en het 19

Aan

de sl

ag

Page 20: Nokia N97 Gebruiksaanwijzing

apparaat beschadigen en gegevens op de kaartaantasten.

De geheugenkaart plaatsenMogelijk bevat het apparaat bij ingebruikneming aleen geheugenkaart. Als dat niet het geval is, doet u hetvolgende:1. Verwijder de cover van het apparaat.2. Plaats een compatibele

geheugenkaart in desleuf. Zorg ervoor dat decontactpunten van dekaart naar beneden en inde richting van de sleufzijn gericht.

3. Duw de kaart in de sleuf. Alsde kaart goed is geplaatst,hoort u dat de kaart vastklikt.

4. Plaats de cover weer op hetapparaat. Houd het apparaatnaar beneden gerichtwanneer u de coverterugplaatst. Zorg ervoor dat de cover goed wordtgesloten.

De geheugenkaart verwijderen

Belangrijk: Verwijder de geheugenkaart niet ophet moment dat er een bewerking wordt uitgevoerdwaarbij de kaart wordt gebruikt. Als u de kaart tijdenseen dergelijke bewerking verwijdert, kan schadeontstaan aan de geheugenkaart en het apparaat enkunnen de gegevens die op de kaart zijn opgeslagen,beschadigd raken.1. Druk voordat u de kaart verwijdert op de aan/uit-

toets en selecteer Geh.kaart verwijderen. Alletoepassingen worden gesloten.

2. Wanneer Bij verwijderen geheugenkaartworden geopende toepassingen gesloten. Tochverwijderen? wordt weergegeven, selecteert uJa.

3. Wanneer Verwijder geheugenkaart en druk op'OK' wordt weergegeven, verwijdert u de cover vanhet apparaat.

4. Haal de geheugenkaart uit de sleuf door op de kaartte drukken.

5. Trek de geheugenkaart uit de sleuf. Als het apparaatis ingeschakeld, selecteert u OK.

6. Plaats de cover weer op het apparaat. Zorg ervoordat de cover goed wordt gesloten.

20

Aan

de sl

ag

Page 21: Nokia N97 Gebruiksaanwijzing

AntennelocatiesHet apparaat kan interne en externe antennes hebben.Zoals bij alle radiozendapparatuur, geldt dat u onnodigcontact met het gebied rond de antenne moetvermijden als de antenne aan het zenden of ontvangenis. Contact met een dergelijke antenne kan de kwaliteitvan de communicatie nadelig beïnvloeden, ervoorzorgen dat het apparaat meer stroom verbruikt dananders noodzakelijk is en de levensduur van de batterijverkorten.

Het apparaat in- enuitschakelenHet apparaat inschakelen:1. Houd de aan/uit-toets ingedrukt.

2. Als er naar een PIN-code ofblokkeringscode wordtgevraagd, voert u deze in enselecteert u OK. De voorafingestelde blokkeringscode is12345. Als u de code bentvergeten en het apparaat isgeblokkeerd, kunnen er extraservicekosten in rekeningworden gebracht. Neem voormeer informatie contact op meteen Nokia Care-locatie of deleverancier van uw apparaat.

Als u het apparaat wilt uitschakelen,drukt u kort op de aan/uit-toets enselecteert u Uitschakelen!.

De batterij opladenDe batterij is in de fabriek gedeeltelijk opgeladen. Uhoeft het apparaat niet eerst te laden. Als wordtaangegeven dat het batterijniveau laag is, gaat u alsvolgt te werk:

21

Aan

de sl

ag

Page 22: Nokia N97 Gebruiksaanwijzing

Normaal opladen1. Steek de oplader

in het stopcontact.2. Sluit de oplader

aan op hetapparaat. Hetlichtje van debatterij-indicatornaast de USB-connector brandt wanneer de batterijwordt opgeladen.

3. Wanneer wordt aangegeven dat de batterij volledigis opgeladen, ontkoppelt u de oplader van hetapparaat en haalt u deze uit het stopcontact.

U hoeft de batterij niet gedurende een bepaaldeperiode op te laden en u kunt het apparaat gebruikenterwijl het wordt opgeladen. Als de batterij volledigontladen is, kan het enkele minuten duren voordat debatterij-indicator op het scherm wordt weergegevenen u weer met het apparaat kunt bellen.

Tip: Haal de stekker van de lader uit hetstopcontact wanneer de lader niet wordtgebruikt. Een lader die op het stopcontact isaangesloten, verbruikt stroom, zelfs als de laderniet op het apparaat is aangesloten.

Opladen via USBU kunt opladen via USB als er geen stopcontactbeschikbaar is. Als u het apparaat oplaadt via USB, kuntu ook gelijktijdig gegevens overbrengen.

1. Sluit een compatibel USB-apparaat aan op uwapparaat met een compatibele USB-kabel.Afhankelijk van het type apparaat dat voor hetopladen wordt gebruikt, kan het enige tijd durenvoordat er met het laden wordt begonnen.

2. Als het apparaat is ingeschakeld, kunt u op hetscherm van het apparaat uit de beschikbare optiesvoor de USB-modus kiezen.

Opmerking: Het apparaat of de oplader kan bijlangdurig gebruik of bij het opladen warm aanvoelen.Dit is in de meeste gevallen normaal. Als u denkt dathet apparaat of de oplader niet goed werkt, kunt udeze naar het dichtstbijzijnde bevoegde servicepuntbrengen.

HeadsetU kunt een compatibele headset of hoofdtelefoon bijuw apparaat gebruiken. Mogelijk moet u dekabelmodus selecteren.Sommige headsets worden geleverd in twee delen,een externe afstandsbediening en een hoofdtelefoon.Een externe afstandsbediening bevat een microfoonen toetsen om een telefoongesprek te starten of tebeëindigen, het volume aan te passen en muziek ofvideobestanden af te spelen. Als u de hoofdtelefoon incombinatie met een externe afstandsbediening wiltgebruiken, sluit u deze aan op de Nokia AV-aansluiting

22

Aan

de sl

ag

Page 23: Nokia N97 Gebruiksaanwijzing

in het apparaat en sluit u vervolgens de hoofdtelefoonaan op de afstandsbediening.

Waarschuwing: Wanneer ude hoofdtelefoon gebruikt, kan uwvermogen om geluiden vanbuitenaf te horen negatief wordenbeïnvloed. Gebruik dehoofdtelefoon niet wanneer dit uwveiligheid in gevaar kan brengen.Sluit geen producten aan die eenuitgangssignaal afgeven,aangezien het apparaat danbeschadigd kan raken. Sluit geenenergiebron aan op denetstroomconnector van Nokia.Als u externe apparaten ofhoofdtelefoons op denetstroomconnector van Nokiaaansluit die niet door Nokia zijngoedgekeurd voor gebruik met ditapparaat, moet u extra letten op hetgeluidsniveau.

Polsband bevestigen1. Open de cover aan de achterkant.

2. Bevestig een polsband.3. Sluit de cover.

Aanraakschermacties

Belangrijk: Gebruik alleen een Stylus die doorNokia is goedgekeurd voor gebruik met dit apparaat.Als u een andere Stylus gebruikt, kan de garantie ophet apparaat vervallen en kan het aanraakschermbeschadigd raken. Voorkom dat er krassen ontstaan ophet aanraakscherm. Gebruik nooit een echte pen ofecht potlood of andere scherpe voorwerpen om op hetaanraakscherm te schrijven.Tikken en dubbeltikkenAls u een toepassing of ander element op hetaanraakscherm wilt openen, tikt u er normaalgesproken op met uw vinger. Voor de volgende itemsgeldt echter dat u er twee keer op moet tikken.● Lijst-items in een toepassing, zoals de map

Ontwerpen in de toepassing Berichten.● Bestanden in een bestandenlijst, bijvoorbeeld een

afbeelding in de map Opgenomen in de toepassingFoto's.

23

Aan

de sl

ag

Page 24: Nokia N97 Gebruiksaanwijzing

Tip: Wanneer u een lijstweergave opent, ishet eerste item al geselecteerd. Als u hetgeselecteerde item wilt openen, tikt u er eenkeer op.

Als u een keer op een bestand of soortgelijk itemtikt, wordt het niet geopend maar selecteert u het.Als u wilt zien welke opties beschikbaar zijn voor hetitem, selecteert u Opties of een pictogram op eenwerkbalk als deze beschikbaar is.

SelecteerIn deze gebruikersdocumentatie wordt het openenvan toepassingen of items door er eenmaal oftweemaal op te tikken "selecteren" genoemd. Als uverschillende items op volgorde wilt selecteren,worden de te selecteren schermteksten gescheidendoor pijlen.

Voorbeeld: Als u Opties > Help wilt selecteren,tikt u op Opties en vervolgens op Help.

SlepenU kunt slepen door uw vinger op het scherm te plaatsenen over het scherm te laten glijden.

Voorbeeld: Als u naar de bovenkant ofonderkant van een webpagina wilt gaan, sleeptu de pagina met uw vinger.

De vinger heen en weer bewegenU kunt ook items selecteren door uw vinger snel naarlinks of rechts op het scherm heen en weer te bewegen.

Voorbeeld: Als u een afbeelding weergeeft en uwilt de volgende of vorige afbeeldingweergeven, schuift u met uw vinger naar links ofnaar rechts.

BladerenAls u in een lijst die voorzien is van een schuifbalk naarboven of beneden wilt bladeren, sleept u deschuifregelaar van de schuifbalk.In sommige lijstweergaven kunt u uw vinger op eenitem van de lijst plaatsen en het naar boven of benedenverplaatsen.

Voorbeeld: Als u door uw contacten wiltbladeren, plaatst u uw vinger op een contact ensleept u naar boven of beneden.Tip: Als u een korte beschrijving vanpictogrammen of knoppen wilt weergeven,plaatst u uw vinger op het betreffendepictogram of de knop. Niet voor allepictogrammen en knoppen zijn beschrijvingenbeschikbaar.

Achtergrondverlichting van het aanraakschermDe achtergrondverlichting van het aanraakschermwordt na een periode van inactiviteit uitgeschakeld.Als u de achtergrondverlichting van het scherm wiltinschakelen, tikt u op het scherm.Als het aanraakscherm en de toetsen geblokkeerd zijn,kunt u de achtergrondverlichting van het scherm niet24

Aan

de sl

ag

Page 25: Nokia N97 Gebruiksaanwijzing

inschakelen door op het scherm te tikken. Als u hetscherm en de toetsen wilt deblokkeren, schuift u deblokkeringsschakelaar die zich aan de zijkant van hetapparaat bevindt.

Tekst schrijvenU kunt tekst in verschillende modi invoeren. Hetvolledige toetsenbord werkt als een gewoontoetsenbord en met het alfanumerieke toetsenblok ophet scherm kunt u op tekens tikken. Met dehandschriftherkenningsmodi kunt u tekens direct ophet scherm schrijven.Als u de tekstinvoermodus wilt inschakelen, tikt u opeen tekstinvoerveld.Als u in de tekstinvoerweergave wilt schakelen tussende beschikbare tekstinvoermodi, tikt u op enselecteert u de gewenste invoermodus.Welke invoermethoden en talen worden ondersteunddoor de handschriftherkenningsfunctie is afhankelijkvan de regio.

ToetsenbordinvoerToetsenbordUw apparaat is uitgerust meteen volledig toetsenbord. Alsu het toetsenbord wiltopenen, duwt u hetaanraakscherm omhoog. Inalle toepassingen wordt deweergave automatisch vanstaand in liggend veranderdzodra u het toetsenbordopent.

1 — Shift-toets. Als u tussen hoofdletters en kleineletters wilt wisselen, drukt u op de Shift-toets. Omalleen hoofdletters of kleine letters te typen, drukt utwee keer snel op de Shift-toets2 — Spatie-toets3 — Sym-toets. Met de sym-toets kunt u tekensinvoeren die niet op het toetsenbord staan. 25

Aan

de sl

ag

Page 26: Nokia N97 Gebruiksaanwijzing

4 — Functie-toets. Als u cijfers of tekens op debovenkant van de toetsen wilt invoegen, houdt u defunctietoets ingedrukt en drukt u op de betreffendetoets, of u drukt alleen op de betreffende toets. Als ualleen de tekens op de bovenkant van de toetsen wiltinvoeren, drukt u snel twee keer achtereen op defunctietoets. Als u terug wilt gaan naar de normalemodus, drukt u opnieuw op de functietoets.5 — Backspace-toets. Als u een teken wiltverwijderen, drukt u op de backspace-toets. Als umeerdere tekens wilt verwijderen, drukt u op debackspace-toets en houdt u deze ingedrukt.

AanraakinvoerHandschriftAls u de handschriftmodus wilt inschakelen, tikt u op

en Handschrift.Schrijf leesbare blokletters in het gebied voortekstinvoer en gebruik spaties tussen de tekens.Als u het apparaat uw handschrift wilt leren, tikt u op

en Handschrifttraining.Als u letters en getallen (standaardmodus) wiltinvoeren, schrijft u woorden zoals u dat normaal zoudoen. Als u de getallenmodus wilt selecteren, tikt u op

in het rechterdeelvenster van het invoergebied. Als

u niet-Latijnse tekens wilt invoeren, tikt u op hetbijbehorende pictogram als dit beschikbaar is. Als u speciale tekens wiltschrijven, schrijft u deze zoalsu dat normaal zou doen. Ukunt ook op in hetrechterdeelvenster van hetinvoergebied tikken en hetgewenste teken uit de pop-uptabel selecteren.Als u tekens wilt verwijderen of de cursor terug wiltverplaatsen, gaat u naar achteren door uw vinger tebewegen (zie afbeelding 1). Als u een spatie wiltinvoegen, gaat u vooruit door uw vinger te bewegen(zie afbeelding 2).

SchermaanraakinstellingenSelecteer Menu > Instellingen en Telefoon >Aanraakinvoer.Als u tekstinvoerinstellingen wilt configureren voorhet aanraakscherm, selecteert u uit de volgende:● Handschrifttraining — Open de

handschrifttrainingstoepassing. Hiermee leert hetapparaat uw handschrift beter te herkennen. Dezeoptie is niet beschikbaar in alle talen.

26

Aan

de sl

ag

Page 27: Nokia N97 Gebruiksaanwijzing

● Schrijftaal — Definieer welke taalspecifieke tekensworden herkend in uw handschrift en hoe uwschermtoetsenbord wordt ingedeeld.

● Schrijfsnelheid — Pas de snelheid aan waarmeeuw handschrift wordt herkend.

● Hulplijn — De schrijflijn in het schrijfgebied tonenof verbergen. De schrijflijn helpt u in een rechte lijnte schrijven. Hierdoor kan het apparaat uwhandschrift beter herkennen.

● Lijndikte — Hiermee wijzigt u de dikte van de tekstdie wordt geschreven met de stylus.

● Schrijfkleur — Hiermee wijzigt u de kleur van detekst die wordt geschreven met de stylus.

Pictogrammen en functiesMet het schermtoetsenbord (Alfanumeriektoetsenbl.) kunt u tekens invoeren net als met eentraditioneel telefoontoetsenbord met cijfers op detoetsen. Een uitleg van elk pictogram en zijn functievindt u in de volgende figuur.

1 — Sluiten - Hiermee sluit u het schermtoetsenbord(Alfanumeriek toetsenbl.).2 — Invoermenu - Hiermee opent u het invoermenu,dat opties bevat zoals Tekstvoorspell. activeren enSchrijftaal.3 — Tekstinvoersymbool - Hiermee opent u een pop-upvenster waarin u tekstvoorspellingsmodi kuntinschakelen of uitschakelen en kunt wisselen tussenhoofdletters en kleine letters en tussen cijfer- enlettermodus.4 — Invoermodus - Hiermee opent u een pop-upvenster waarin u kunt selecteren uit de beschikbareinvoermodi. Wanneer u op een item drukt, wordt de 27

Aan

de sl

ag

Page 28: Nokia N97 Gebruiksaanwijzing

huidige invoermethodeweergave gesloten en wordtde geselecteerde geopend.5 — Pijltjestoetsen - Hiermee verplaatst u de cursornaar links of naar rechts.6 — Backspace - Hiermee verwijdert u het zojuistingevoerde teken.7 — Cijfertoetsen - Hiermee voert u gewenste cijfers ofletters in, volgens de huidige hoofd-/kleineletter-modus en invoermodus.8 — Sterretje - Hiermee opent u een tabel specialetekens.9 — Shift - Hiermee wisselt u tussen hoofd-/kleineletters, schakelt u tekstvoorspelling in of uit enschakelt u tussen cijfer- en lettermodus.

Toetsen en aanraakschermvergrendelenDoor de vergrendelingsschakelaar aan de zijkant vanhet apparaat te verschuiven kunt u het aanraakschermen de toetsen vergrendelen of ontgrendelen.Wanneer het aanraakscherm en de toetsenvergrendeld zijn, is het aanraakscherm uitgeschakeld,en zijn de toetsen niet actief.Het scherm en de toetsen worden mogelijkautomatisch vergrendeld als u het apparaat een tijdjeniet gebruikt. Als u de instellingen voor automatische

scherm- en toetsenvergrendeling wilt weergeven,selecteert u Menu > Instellingen en Telefoon >Telefoonbeheer > Aut. toetsblokk. > Per. autom.vergr. ttsnblk.

Nokia-overdrachtInhoud overbrengenMet de toepassing Overdracht kunt u inhoud, zoalstelefoonnummers, adressen, agenda-items enafbeeldingen van uw vorige Nokia-apparaat kopiërennaar uw apparaat.Welk type inhoud kan worden overgedragen, hangt afvan het model van het apparaat waaruit u de inhoudwilt overbrengen. Als het apparaat synchronisatieondersteunt, kunt u de gegevens tussen de apparatenook synchroniseren. Er wordt een berichtweergegeven als het andere apparaat niet compatibelis.Als het andere apparaat alleen met een SIM-kaart kanworden ingeschakeld, kunt u uw SIM-kaart plaatsen.Wanneer uw apparaat wordt ingeschakeld zonder SIM-kaart, wordt automatisch het profiel Offlinegeactiveerd en is gegevensoverdracht mogelijk.De eerste keer inhoud overbrengen1. Wanneer u voor het eerst gegevens van het andere

apparaat wilt ophalen naar uw apparaat, selecteertu Telef.overdracht in de toepassing Welkom, of

28

Aan

de sl

ag

Page 29: Nokia N97 Gebruiksaanwijzing

selecteert u Menu > Instellingen >Connectiviteit > Gegevensoverdr. >Telef.overdracht.

2. Selecteer het verbindingstype dat u wilt gebruikenom de gegevens over te brengen. Beide apparatenmoeten het geselecteerde verbindingstypeondersteunen.

3. Als u Bluetooth-verbindingen als verbindingstypehebt gekozen, verbindt u beide apparaten.Selecteer Doorgaan als u met uw apparaat wiltzoeken naar andere apparaten met Bluetooth.Selecteer het apparaat waaruit u inhoud wiltoverbrengen. U wordt gevraagd een code in tevoeren op uw apparaat. Voer een code in (1-16cijfers) en selecteer OK. Voer dezelfde code ook inop het andere apparaat en selecteer OK. Deapparaten zijn nu gekoppeld.Sommige oudere Nokia-apparaten hebben noggeen toepassing Overdracht. In dat geval wordt detoepassing Overdracht als bericht naar het andereapparaat verzonden. Open het bericht om detoepassing Overdracht te installeren op het andereapparaat en volg de instructies op het scherm.

4. Selecteer op uw apparaat de inhoud die u vanaf hetandere apparaat wilt overbrengen.Wanneer de overdracht is gestart, kunt u dezeannuleren en later verder gaan.

De inhoud wordt overgedragen vanuit het geheugenvan het andere apparaat naar de overeenkomstigelocatie op uw apparaat. De tijd die nodig is voor deoverdracht, is afhankelijk van de hoeveelheidgegevens.

Inhoud synchroniseren, ophalen ofverzendenSelecteer Menu > Instellingen > Connectiviteit >Gegevensoverdr. > Telef.overdracht.Selecteer na de eerste bestandsoverdracht een van devolgende opties om een nieuwe overdracht te starten,afhankelijk van het model:

om de inhoud tussen uw apparaat en het andereapparaat te synchroniseren, als het andere apparaatsynchronisatie ondersteunt. De synchronisatieverloopt in twee richtingen. Als een item op het eneapparaat is verwijderd, wordt het ook op het andereverwijderd. U kunt verwijderde items niet terugzettenvia een synchronisatie.

om inhoud van het andere apparaat naar uwapparaat te halen. Bij het ophalen wordt inhoud vanhet andere apparaat naar uw apparaat gedownload.Mogelijk wordt aan u gevraagd of u de oorspronkelijkeinhoud op het andere apparaat wilt behouden ofverwijderen, afhankelijk van het model van hetapparaat. 29

Aan

de sl

ag

Page 30: Nokia N97 Gebruiksaanwijzing

om inhoud van uw apparaat naar het andereapparaat te verzendenAls een item niet kan worden verzonden, afhankelijkvan het type van het andere apparaat, kunt u het itemtoevoegen aan de Nokia-map onder C:\Nokia of E:\Nokia in uw apparaat. Wanneer u de map selecteertwaarnaar de items moeten worden overgebracht,worden de items in de bijbehorende map in het andereapparaat gesynchroniseerd, en omgekeerd.Een overdracht herhalen met een snelkoppelingNa een gegevensoverdracht kunt u een snelkoppelingmet de instellingen voor de overdracht in dehoofdweergave opslaan om dezelfde overdracht laterte herhalen.Als u de snelkoppeling wilt bewerken, selecteert uOpties > Snelkoppellingsinstllngn. U kuntbijvoorbeeld de snelkoppeling een naam geven of dezenaam wijzigen.Na elke overdracht wordt een overdrachtslogbestandweergegeven. U kunt het logbestand van de laatsteoverdracht bekijken door een snelkoppeling in dehoofdweergave te selecteren en Opties > Logbekijken te kiezen.Omgaan met overdrachtsconflictenWanneer een item dat moet worden overgebracht opbeide apparaten is bewerkt, probeert het apparaat dewijzigingen automatisch samen te voegen. Als dit niet

mogelijk is, ontstaat er een overdrachtconflict.Selecteer 1 voor 1 controleren, Prioriteit dezetelefoon of Priorit. andere telefoon om het conflictop te lossen.

30

Aan

de sl

ag

Page 31: Nokia N97 Gebruiksaanwijzing

Uw apparaatWelkomWanneer u het apparaat voor het eerst inschakelt,wordt de welkomsttoepassing weergegeven.Als u de toepassing Welkom later wilt openen,selecteert u Menu > Toepassingen > Welkom.Maak een keuze uit de volgende opties:● Instelwizard — Diverse instellingen van uw

apparaat configureren.● Telef.overdracht — Hiermee brengt u inhoud,

zoals contacten en agenda-items, over vanaf eencompatibel Nokia-apparaat.

● E-mail instellen — E-mailinstellingenconfigureren.

StartschermOver het startschermIn het startscherm hebt u snel toegang tot de meestgebruikte toepassingen en besturingstoepassingen(zoals de muziekspeler), kunt u uw favoriete contactenbekijken en ziet u in één oogopslag of u gesprekkenhebt gemist en of er nieuwe berichten zijn.

Interactieve elementen van het startscherm

Als u de toepassing Klok wilt openen, tikt u op de klok(1).Als u in het startscherm de agenda wilt openen ofprofielen wilt wijzigen, tikt u op de datum of op denaam van het profiel (2).

Als u connectiviteitsinstellingen ( ) wilt bekijken ofwijzigen, als u de beschikbare draadloze LAN's wiltbekijken als de controle op WLAN's is ingeschakeld ofals u de gemiste gebeurtenissen wilt bekijken, tikt uop de rechterbovenhoek (3).Als u een gesprek wilt starten, selecteert u (4).Als u het hoofdmenu wilt openen, drukt u op demenutoets (5). 31

Uw a

ppar

aat

Page 32: Nokia N97 Gebruiksaanwijzing

Items aan het startscherm toevoegenAls u een item aan het startscherm wilt toevoegen,selecteert u Opties > Inhoud bewerken > Inhoudtoevoegen en een widget uit de lijst.Als u een item wilt verplaatsen, selecteert u Opties >Inhoud bewerken, selecteert u het gewenste item ensleept u het item naar een nieuwe locatie.Een item uit het startscherm verwijderenSelecteer Opties > Inhoud bewerken en het item datu wilt verwijderen. Selecteer Opties > Inhoudverwijderen en Gereed.

E-mailwaarschuwingenOver e-mailwaarschuwingenMet de e-mailwaarschuwingen in het startscherm kuntu bijhouden hoeveel e-mailberichten uw mailboxbevat. U kunt het apparaat zo instellen dat eenvoorbeeld van de e-mailheaders of alleen het aantalongelezen berichten wordt weergegeven.

In het startscherm met e-mail werkenAls u e-mail aan het startscherm wilt toevoegen,selecteert u in het startscherm Opties > Inhoudbewerken > Opties > Inhoud toevoegen > E-mailwidget.U stelt uw e-mailaccount in door in het startscherm E-mail instellen te selecteren en de instructies te

volgen. Wanneer de instelling voltooid is, verschijnthet e-mailpictogram in het startscherm. Open demailbox door op het pictogram te tikken.

Muziekspeler in het startschermU kunt de muziekspeler vanuit het startschermgebruiken. Als u de bedieningselementen van demuziekspeler wilt inschakelen, selecteert u Opties >Inhoud bewerken > Opties > Inhoudtoevoegen > Muziekspeler.Ga nr Muziekbibliotheek verschijnt in hetstartscherm.Open de muziekspeler door op Ga nrMuziekbibliotheek te tikken en selecteer de itemswaarnaar u wilt luisteren.De bedieningstoetsen van de muziekspeler en, indienbeschikbaar, de titel van het nummer, de artiest en dealbumillustraties worden weergegeven wanneer eennummer wordt afgespeeld.

Favoriete contacten in hetstartschermU kunt rechtstreeks meerdere contacten aan hetstartscherm toevoegen en snel gesprekken metcontacten voeren, berichten naar contacten versturen,de webfeeds van contacten bekijken of gegevens eninstellingen van contacten weergeven.32

Uw a

ppar

aat

Page 33: Nokia N97 Gebruiksaanwijzing

1. Als u uw favoriete contacten aan het startschermwilt toevoegen, selecteert u Opties > Inhoudbewerken > Opties > Inhoud toevoegen >Favoriete contacten.Er wordt een rij met pictogrammen in hetstartscherm weergegeven.

2. Selecteer een van de pictogrammen ( ) en eencontact uit Contacten.

Uw favoriete feed voor online delenaan het startscherm toevoegen

Als u de widget Online delen aan het startschermtoevoegt, hebt u snel toegang tot uw favoriete feedvoor online delen.1. Selecteer Opties > Inhoud bewerken >

Opties > Inhoud toevoegen > Online delen inhet startscherm.

2. Selecteer de feed die u wilt toevoegen. Misschienmoet u zich registreren bij een dienst van uwdienstprovider voordat u een feed kunt toevoegen.

De widget geeft miniatuurafbeeldingen van eengeselecteerde feed van een of meer van uw accountsvoor online delen weer. De laatste afbeeldingenworden het eerst weergegeven.

Schermsymbolen Het apparaat wordt gebruikt in een GSM-netwerk

(netwerkdienst). Het apparaat wordt gebruikt in een UMTS-netwerk

(netwerkdienst). Er staan een of meer ongelezen berichten in de

map Inbox in Berichten. U hebt nieuwe e-mail ontvangen in de externe

mailbox. De map Outbox bevat berichten die nog niet zijn

verzonden. U hebt oproepen gemist.

Het beltoontype is Stil en de signaaltonen voorberichten en voor e-mail zijn uitgeschakeld.

Een geprogrammeerd profiel is actief. Het aanraakscherm en de sleutels zijn

geblokkeerd. Er is een alarmsignaal actief.

De tweede telefoonlijn wordt gebruikt(netwerkdienst).

Alle oproepen naar het apparaat wordenomgeleid naar een ander nummer (netwerkdienst). Alsu twee telefoonlijnen hebt, geeft een nummer deactieve lijn aan. 33

Uw a

ppar

aat

Page 34: Nokia N97 Gebruiksaanwijzing

Uw apparaat is aangesloten op een netwerk viaWLAN of UMTS (netwerkdienst) en is gereed voor eeninternetoproep.

Er is een compatibele hoofdtelefoon aangeslotenop het apparaat.

De FM-zender is actief, maar zendt momenteel nietuit. De FM-zender is actief en zendt momenteel uit.

Er is een compatibele TV Out-kabel aangesloten ophet apparaat.

Er is een compatibele teksttelefoon aangeslotenop het apparaat.

Er is een gegevensoproep actief (netwerkdienst). Er is een GPRS-packet-gegevensverbinding actief

(netwerkdienst). geeft aan dat de verbinding in dewachtstand staat en dat een verbinding beschikbaaris.

Er is een packet-gegevensverbinding actief in eengedeelte van het netwerk dat EGPRS ondersteunt(netwerkdienst). geeft aan dat de verbinding in dewachtstand staat en dat een verbinding beschikbaaris. De symbolen geven aan dat EGPRS beschikbaar is inhet netwerk, maar mogelijk maakt het apparaat geengebruik van een EGPRS-verbinding voor degegevensoverdracht.

Een UMTS-packet-gegevensverbinding is actief(netwerkdienst). geeft aan dat de verbinding wordt

uitgesteld en dat een verbinding tot stand wordtgebracht.

HSDPA (High-Speed Downlink Packet Access) wordtondersteund en is actief (netwerkdienst). geeft aandat de verbinding wordt uitgesteld en dat eenverbinding tot stand wordt gebracht.

U hebt de scanfunctie voor WLAN's ingeschakeld ener is een WLAN beschikbaar (netwerkdienst).

Er is een WLAN-verbinding actief in een netwerkdat gebruikmaakt van codering.

Er is een WLAN-verbinding actief in een netwerkdat geen gebruikmaakt van codering.

Bluetooth-connectiviteit is ingeschakeld. Er worden gegevens verzonden met behulp van

Bluetooth-connectiviteit. Als het symbool knippert,probeert het apparaat verbinding te maken met eenander apparaat.

Er is een USB-verbinding actief. Synchronisatie wordt uitgevoerd.

GPS is actief.

SnelkoppelingenHoud de menutoets ingedrukt om tussen geopendetoepassingen te schakelen. Als toepassingen op deachtergrond worden uitgevoerd, vergt dit extra34

Uw a

ppar

aat

Page 35: Nokia N97 Gebruiksaanwijzing

batterijcapaciteit en neemt de gebruiksduur van debatterij af.Als u de browsertoepassing wilt openen, tikt u in dedialler op 0 en houdt u dit ingedrukt.Als u het profiel wilt wijzigen, drukt u op de aan/uit-toets en selecteert u een profiel.Als u uw voicemail wilt bellen (netwerkdienst), tikt uin de dialler op 1 en houdt u dit ingedrukt.Als u een lijst met laatst gekozen nummers wiltopenen, drukt u in het startscherm op de beltoets.Als u spraakopdrachten wilt gebruiken, drukt u in hetstartscherm op de beltoets en houdt u deze ingedrukt.SneltoetsenAls u een hoofdletter als kleine letter wilt invoeren enomgekeerd, drukt u op en vervolgens op de toetsmet de gewenste letter. U hoeft de toetsen niet tegelijkin te drukken.Als u een speciaal teken wilt invoeren dat op een toetswordt afgebeeld, zoals @, drukt u op en vervolgensop de toets met het @-teken. U hoeft de toetsen niettegelijk in te drukken.Als u meerdere speciale tekens na elkaar wilt invoeren,drukt u tweemaal op .Als u letters met accenten wilt invoeren, zoals á, druktu op de sym-toets en vervolgens net zo vaak op de toetsA totdat á wordt weergegeven.

Als u de schrijftaal wilt wijzigen, drukt u op en desym-toets.

ZoekenOver ZoekenSelecteer Menu > Toepassingen > Zoeken.De zoekfunctie stelt u in staat om met diverseinternetzoekdiensten te zoeken naar bijvoorbeeldwebsites en afbeeldingen. De inhoud enbeschikbaarheid van de diensten kan variëren.

Zoekactie startenSelecteer Menu > Toepassingen > Zoeken.Als u de inhoud van uw mobiele apparaat wiltdoorzoeken, voert u zoektermen in het zoekveld in ofbladert u in de inhoudscategorieën. Terwijl u dezoektermen invoert, worden de resultaten ingedeeldin categorieën. De laatst gevonden resultatenverschijnen boven aan de lijst met resultaten, als dezeaan uw zoektermen voldoen.Als u webpagina's op het internet wilt zoeken,selecteert u Zoeken op internet en een zoekprovider,en voert u uw zoektermen in het zoekveld in. Dezoekprovider die u selecteert, wordt alsstandaardzoekprovider voor internet ingesteld.

35

Uw a

ppar

aat

Page 36: Nokia N97 Gebruiksaanwijzing

Als er al een standaardzoekprovider is ingesteld,selecteert u deze om een zoekactie te starten ofselecteert u Meer zoekservices om een anderezoekprovider te gebruiken.Als u de standaardzoekprovider wilt wijzigen,selecteert u Opties > Instellingen > Zoekservices.Als u de land- of regio-instelling wilt wijzigen om meerzoekproviders te zoeken, selecteert u Opties >Instellingen > Land of regio.

ZoekinstellingenSelecteer Menu > Toepassingen > Zoeken.Als u de instellingen van de toepassing Zoeken wiltwijzigen, selecteert u Opties > Instellingen enmaakt u een keuze uit het volgende:● Land of regio — Het land of de regio selecteren

waarvandaan u wilt zoeken.● Verbinding — Het toegangspunt selecteren en

netwerkverbindingen toestaan of weigeren.● Zoekservices — Selecteren of serviceproviders en

zoekcategorieën worden weergegeven.● Algemeen — Knopinfo inschakelen of uitschakelen

en de zoekhistorie wissen.

Volume- enluidsprekerregeling

Waarschuwing: Luister naar muziek op eengematigd geluidsvolume. Voortdurende blootstellingaan een hoog geluidsvolume kan uw gehoorbeschadigen. Houd het apparaat niet dicht bij uw oorwanneer de luidspreker wordt gebruikt, aangezien hetvolume erg luid kan zijn.Gebruik de volumetoets om het volumeniveau tijdenseen actieve oproep of bij het beluisteren van eengeluidsclip bij te stellen.Dankzij de interne luidspreker kunt u vanaf korteafstand spreken en luisteren zonder dat u hetapparaat aan uw oor hoeft te houden.Selecteer Luidspr. inschak. als u de luidsprekertijdens een gesprek wilt gebruiken.Selecteer Telef. inschakelen als u de luidsprekerwilt uitschakelen.

Het profiel OfflineDruk kort op de aan/uit-toets en selecteer Offline alsu het profiel Offline wilt activeren.Met het profiel Offline kunt u het apparaat gebruikenzonder dat u verbinding hebt met het draadloze36

Uw a

ppar

aat

Page 37: Nokia N97 Gebruiksaanwijzing

mobiele netwerk. Wanneer u het profiel Offlineactiveert, wordt de verbinding met het mobielenetwerk verbroken, zoals wordt aangegeven met inhet gebied voor de signaalsterkte. Alle draadlozeradiosignalen tussen het mobiele netwerk en hetapparaat worden geblokkeerd. Berichten die u wiltverzenden via het mobiele netwerk worden in de mapOutbox geplaatst, zodat u deze later kunt verzenden.Wanneer het profiel Offline actief is, kunt u hetapparaat gebruiken zonder een SIM-kaart.Als de SIM-kaart niet goed is geplaatst, start hetapparaat in het profiel Offline.

Belangrijk: In het profiel Offline kunt u geenoproepen doen of ontvangen en kunnen ook anderefuncties waarvoor netwerkdekking vereist is, nietworden gebruikt. U kunt mogelijk nog wel hetalarmnummer kiezen dat in het apparaat isgeprogrammeerd. Als u wilt bellen, moet u eerst detelefoonfunctie activeren door een ander profiel tekiezen. Als het apparaat is vergrendeld, moet u debeveiligingscode invoeren.Wanneer u het profiel Offline hebt geactiveerd, kunt unog steeds het WLAN gebruiken, bijvoorbeeld om uwe-mail te lezen of over internet te surfen. U kunt ookBluetooth-connectiviteit gebruiken zolang het profielOffline actief is. Zorg dat u voldoet aan deveiligheidseisen wanneer u een WLAN- of Bluetooth-verbinding tot stand brengt en gebruikt.

Als u het profiel Offline wilt verlaten, drukt u kort op deaan/uit-toets en selecteert u een ander profiel. Via hetapparaat wordt de draadloze overdracht opnieuwingeschakeld (mits het signaal sterk genoeg is).

Snel downloadenHigh-speed downlink packet access (HSDPA, ook wel3.5G genoemd, aangegeven met ) is eennetwerkdienst in UMTS-netwerken en biedt een hogesnelheid voor gegevensdownloads. Wanneer HSDPA-ondersteuning in het apparaat is ingeschakeld en hetapparaat is verbonden met een UMTS-netwerk datHSDPA ondersteunt, kunt u veel sneller gegevensdownloaden via het mobiele netwerk, zoals berichten,e-mail en webpagina's. Een actieve HSDPA-verbindingwordt aangegeven met .U kunt ondersteuning voor HSDPA in packet-gegevensinstellingen in- of uitschakelen.Neem contact op met uw serviceprovider voor meerinformatie over de beschikbaarheid van enabonnementen op services voor gegevensverbinding.HSDPA is alleen van invloed op de downloadsnelheiden niet op de verzending van gegevens naar hetnetwerk, zoals de verzending van berichten en e-mail.

37

Uw a

ppar

aat

Page 38: Nokia N97 Gebruiksaanwijzing

Ovi (netwerkdienst)Ovi openen met Nokia N97Ovi biedt toegang tot verschillende Nokia-diensten.Surf met de computer naar www.ovi.com voor eenrondleiding en meer informatie.

Over Ovi StoreIn Ovi Store kunt u mobiele spelletjes, toepassingen,video's, afbeeldingen, tonen en feeds naar uwapparaat downloaden. Sommige items zijn gratis,andere moet u betalen met uw creditcard of via uwtelefoonrekening. Ovi Store biedt u inhoud diecompatibel is met het mobiele apparaat en die relevantis voor uw interesses en locatie. U kunt aanbevelingendelen met uw vrienden, zien wat zij downloaden enuw vrienden tonen in welke items u geïnteresseerdbent.De inhoud in Ovi Store is in de volgende categorieëningedeeld:● Spelletjes● Aanpassen● Toepassingen● Audio & video

38

Uw a

ppar

aat

Page 39: Nokia N97 Gebruiksaanwijzing

Oproepen tot stand brengenNabijheidssensorUw apparaat is voorzien van een nabijheidssensor. Omte voorkomen dat er per ongeluk iets wordtgeselecteerd, wordt het aanraakscherm automatischuitgeschakeld wanneer u bij gesprekken het apparaatdicht bij uw oor houdt.Bedek de nabijheidssensor nietmet plakband of iets dergelijks.

Spraakoproepen 1. In het startscherm selecteert u om de kiesfunctie

te openen. Vervolgens voert u het telefoonnummerin, inclusief netnummer. Als u een nummer wiltverwijderen, selecteert u C.Voor internationale oproepen drukt u tweemaal op* voor het teken + (duidt de internationaletoegangscode aan). Vervolgens kiest u hetlandnummer, het netnummer (eventueel zondervoorloopnul) en het abonneenummer.

2. Druk op de beltoets als u de oproep wilt activeren.

3. Druk op de beëindigingstoets als u de oproep wiltbeëindigen (of de belpoging wilt annuleren).Met de end-toets wordt altijd een oproepbeëindigd, ook als er nog een andere toepassingactief is.

Als u wilt bellen vanuit de lijst met contacten,selecteert u Menu > Contacten. Ga naar de gewenstenaam. Of tik op het zoekveld om de eerste letters oftekens van de naam in te voeren, waarna u de naamselecteert. Druk op de beltoets als u het contact wiltbellen. Als u voor een contactpersoon verschillendenummers hebt opgeslagen, selecteert u het gewenstenummer in de lijst en drukt u op de beltoets.

Tijdens een oproepSelecteer of om de microfoon in of uit teschakelen.Als u de oproep in de wacht wilt zetten of wiltactiveren, selecteert u of .Houd het apparaat niet dicht bij uw oor wanneer deluidspreker wordt gebruikt, aangezien het volume ergluid kan zijn. Selecteer om de luidspreker teactiveren. Als u een compatibele headset met

39

Opro

epen

tot s

tand

bre

ngen

Page 40: Nokia N97 Gebruiksaanwijzing

Bluetooth-verbinding hebt aangesloten, selecteert uOpties > BT handsfree inschakln om het geluid naarde headset te voeren.Selecteer als u weer wilt overschakelen naar detelefoon.Selecteer om de oproep te beëindigen.

Als u wilt schakelen tussen de actieve en de standby-oproep, selecteert u .

Tip: Als u maar één actieve spraakoproep hebt,drukt u op de beltoets als u de oproep in de wachtwilt zetten. Druk nog een keer op de beltoets alsu de oproep weer wilt activeren.

Als u DTMF-toonreeksen wilt verzenden (bijvoorbeeldeen wachtwoord), selecteert u Opties > DTMFverzenden. Voer de DTMF-reeks in of zoek ernaar in delijst met contacten. Als u een wachtteken (w) ofpauzeteken (p) wilt invoeren, drukt u herhaaldelijk op*. Selecteer OK om de toon te versturen. U kunt DTMF-tonen aan het telefoonnummer of aan het DTMF-veldin contactgegevens toevoegen.Als u een actieve oproep wilt beëindigen en deze wiltvervangen door de wachtende oproep tebeantwoorden, selecteert u Opties > Vervangen.Als u alle oproepen wilt beëindigen, selecteert u .Veel van de opties die u tijdens spraakoproepen kuntgebruiken, zijn netwerkdiensten.

Voice- en videomailboxen Als u naar uw voice- of videomailbox wilt bellen(netwerkdiensten, videomailbox alleen beschikbaar inUMTS-netwerken), selecteert u in het startscherm om de kiesfunctie te openen, houdt u 1 ingedrukt, enselecteert u Voicemailbox of Videomailbox.1. Als u het telefoonnummer van uw voice- of

videomailbox wilt wijzigen, selecteert u Menu >Instellingen en Bellen > Oproepmailbox, eenmailbox, en Opties > Nummer wijzigen.

2. Voer het nummer in (dit krijgt u van deserviceprovider) en selecteer OK.

Een oproep beantwoorden ofweigerenDruk op de beltoets of open de schuif als u een oproepwilt beantwoorden.Selecteer als u bij een inkomende oproep de beltoonwilt dempen.Als u de oproep wilt beantwoorden terwijl hetaanraakscherm is geblokkeerd, veegt u Opnemen vanlinks naar rechts.U kunt een SMS-bericht verzenden zonder de oproep teweigeren, om de beller te informeren dat u de oproepniet kunt beantwoorden. Als u het antwoordbericht40

Opro

epen

tot s

tand

bre

ngen

Page 41: Nokia N97 Gebruiksaanwijzing

wilt verzenden, selecteert u Ber. vrzndn, bewerkt u detekst van het bericht en drukt u op de beltoets.Druk op de eindetoets als u een oproep niet wiltbeantwoorden. Als u de functie Doorschakelen >Spraakoproepen > Indien bezet hebt ingeschakeldom oproepen door te schakelen, wordt een inkomendeoproep ook doorgeschakeld wanneer u deze weigert.Als u het aanraakscherm wilt deblokkeren, veegt uDeblokkeren van rechts naar links en kunt u de oproepbeantwoorden of negeren.Als u de optie voor SMS-berichten wilt inschakelen eneen standaardantwoordbericht wilt schrijven,selecteert u Menu > Instellingen en Bellen >Oproep > Oproep weig. met bericht enBerichttekst.

Een conferentiegesprekvoerenConferentiegesprekken tussen maximaal zesdeelnemers (inclusief uzelf) worden ondersteund.1. Bel de eerste deelnemer.2. Als u een oproep wil doen aan een andere

deelnemer, selecteert u Opties > Nieuweoproep. De eerste oproep wordt in de wachtstandgeplaatst.

3. Als de nieuwe oproep wordt beantwoord, kunt u deeerste deelnemer in het conferentiegesprekopnemen. Hiervoor selecteert u .Als u een nieuwe persoon wilt toevoegen aan deoproep, doet u een oproep aan een anderedeelnemer en voegt u de nieuwe oproep toe aanhet conferentiegesprek.Als u een privé-gesprek wilt voeren met een van dedeelnemers, selecteert u .Ga naar de gewenste deelnemer en selecteer .Het conferentiegesprek wordt in de wachtstandgeplaatst op uw apparaat. De andere deelnemerskunnen ondertussen met elkaar doorpraten.Als u wilt terugkeren naar het conferentiegesprek,selecteert u .Als u een deelnemer wilt verwijderen, selecteert u

, gaat u naar de deelnemer en selecteert u .4. Druk op de end-toets als u het actieve

conferentiegesprek wilt beëindigen.

Snel telefoonnummers kiezen U schakelt de functie in door Menu > Instellingen enBellen > Oproep > Snelkeuze te selecteren.1. Als u een telefoonnummer wilt toewijzen aan een

van de nummertoetsen, selecteert u Menu >Instellingen en Bellen > Snelkeuze. 41

Opro

epen

tot s

tand

bre

ngen

Page 42: Nokia N97 Gebruiksaanwijzing

2. Ga naar de toets waaraan u het telefoonnummerwilt toewijzen en selecteer Opties > Toewijzen.1 en 2 zijn gereserveerd voor de voice- envideomailboxen.

Als u in het startscherm een oproep wilt plaatsen,selecteert u om de kiesfunctie te openen envervolgens selecteert u het toegewezen toetscijfer endrukt u op de beltoets.Als u in het startscherm een oproep wilt plaatsenwanneer snelkeuze actief is, selecteert u om dekiesfunctie te openen en houdt u het toegewezentoetscijfer ingedrukt.

Oproep in wachtstandU kunt een oproep beantwoorden terwijl u een andertelefoongesprek voert.Als u de wachtfunctie wilt inschakelen(netwerkdienst), selecteert u Menu > Instellingen enBellen > Oproep > Oproep in wachtrij.1. Druk op de beltoets als u de oproep in de wachtrij

wilt beantwoorden. De eerste oproep wordt in dewachtstand geplaatst.

2. Als u tussen twee gesprekken wilt schakelen,selecteert u Opties > Wisselen.

3. Als u een gesprek in de wachtstand wilt verbindenaan een actief gesprek en de verbinding van uzelf

met de gesprekken wilt beëindigen, selecteert uOpties > Doorverbinden.

4. Druk op de end-toets als u de actieve oproep wiltbeëindigen.

5. Selecteer Opties > Alle oproep. beëindigen als ubeide oproepen wilt beëindigen.

SpraakoproepenUw apparaat maakt automatisch een spraaklabel voorde contacten. Als u naar het gesynthetiseerde label wiltluisteren, selecteert u een contact en Opties >Spraaklabeldetails. Blader naar de gegevens van eencontact en selecteer Opties > Spraaklabelafspelen.Bellen via een spraaklabel

Opmerking: Het gebruik van spraaklabels kanmoeilijkheden opleveren in een drukke omgeving oftijdens een noodgeval. Voorkom dus onder alleomstandigheden dat u uitsluitend van spraaklabelsafhankelijk bent.Wanneer u spraakgestuurd bellen gebruikt, wordt deluidspreker gebruikt. Houd het apparaat op een korteafstand van uw mond als u het spraaklabel inspreekt.1. Als u spraakgestuurde nummerkeuze wilt starten in

het startscherm, houdt u de beltoets ingedrukt. Alser een compatibele headset met headsettoets is42

Opro

epen

tot s

tand

bre

ngen

Page 43: Nokia N97 Gebruiksaanwijzing

aangesloten, houdt u de headsettoets ingedruktwanneer u spraakgestuurd bellen wilt starten.

2. U hoort een korte toon en de tekst Spreek nu wordtweergegeven. Noem duidelijk de naam die u voorhet contact hebt opgeslagen.

3. Het apparaat speelt een synthesizer-spraaklabel afvoor de herkende contactpersoon in degeselecteerde apparaattaal en geeft de naam enhet nummer weer. Als u spraakgestuurdenummerkeuze wilt annuleren, selecteert uStoppen.

Als voor een naam verschillende nummers zijnopgeslagen, kunt u ook de naam en het nummertypenoemen, zoals mobiel of telefoon.

Een video-oproep plaatsenWanneer u een video-oproep doet (netwerkdienst),ziet u een video in real-time van uzelf en de ontvangervan de oproep. De ontvanger van de video-oproepkrijgt het live-videobeeld of het videobeeld dat doorde camera in uw apparaat wordt vastgelegd, te zien.U kunt alleen een video-oproep doen als u een USIM-kaart heeft en zich in het dekkingsgebied van eenUMTS-netwerk bevindt. Neem contact op met uwnetwerkserviceprovider voor beschikbaarheid entarieven van en abonnementen op video-oproepdiensten.

Een video-oproep kan alleen tussen twee partijenworden gedaan. De video-oproep kan worden gedaanaan een compatibele mobiele telefoon of een ISDN-client. Video-oproepen zijn niet mogelijk als eenandere spraak-, video- of gegevensoproep actief is.Pictogrammen

U ontvangt geen video (de ontvanger verstuurtgeen video of het wordt door het netwerk nietovergebracht).

U hebt het versturen van video vanaf uw apparaatgeweigerd. Als u liever stilstaand beeld verstuurt,selecteert u Menu > Instellingen en Bellen >Oproep > Afbeeld. in video-oproep.Ook al hebt u het verzenden van video tijdens eenvideo-oproep geweigerd, dan worden toch kostenvoor een video-oproep in rekening gebracht.Raadpleeg uw serviceprovider voor tarieven.1. In het startscherm selecteert u om de kiesfunctie

te openen. Vervolgens voert u het telefoonnummerin.

2. Selecteer Opties > Bellen > Video-oproep.De tweede camera aan de voorzijde wordtstandaard gebruikt voor video-oproepen. Hetstarten van een video-oproep kan enige tijd duren.Als de oproep mislukt, bijvoorbeeld omdat video-oproepen niet worden ondersteund door hetnetwerk of omdat het ontvangende apparaat niet 43

Opro

epen

tot s

tand

bre

ngen

Page 44: Nokia N97 Gebruiksaanwijzing

compatibel is, wordt u gevraagd of u een gewoneoproep wilt plaatsen of een bericht wilt verzenden.De video-oproep is actief wanneer u twee video-afbeeldingen ziet en het geluid hoort via deluidspreker. Mogelijk wordt het verzenden vanvideo geweigerd door de ontvanger van de oproep(aangegeven door ), en hoort u alleen de stemvan de beller. U ziet dan waarschijnlijk eenstilstaande afbeelding of een grijs scherm.

3. Druk op de end-toets als u het videogesprek wiltbeëindigen.

Tijdens een video-oproepSelecteer of en de gewenste optie als u wiltschakelen tussen videobeeld en alleen de stem van debeller.Selecteer of om de microfoon uit of in teschakelen.Houd het apparaat niet dicht bij uw oor wanneer deluidspreker wordt gebruikt, aangezien het volume ergluid kan zijn. Selecteer om de luidspreker teactiveren. Als u een compatibele headset metBluetooth-verbinding hebt aangesloten, selecteert uOpties > BT handsfree inschakln om het geluid naarde headset te voeren.Selecteer als u weer wilt overschakelen naar detelefoon.

Als u de camera aan de achterzijde van het apparaatwilt gebruiken voor het versturen van video, selecteertu Opties > Tweede camera gebrkn. Als u wiltterugschakelen naar de camera aan de voorzijde vanhet apparaat, selecteert u Opties > Hoofdcameragebruiken.Selecteer Opties > Snapshot verzenden als u eensnapshot wilt maken van de video die u wilt verzenden.Het verzenden van de video wordt onderbroken en desnapshot wordt aan de ontvanger getoond. Desnapshot wordt niet opgeslagen.Selecteer Opties > Zoomen als u wilt in- of uitzoomenop de afbeelding.Als u de kwaliteit van de video wilt aanpassen,selecteert u Opties > Videovoorkeur > Normalekwaliteit, Heldere details of Vloeiend afspelen.

Een video-oproepbeantwoorden of weigerenWanneer er een video-oproep binnenkomt, wordt weergegeven.1. Druk op de beltoets als u de video-oproep wilt

beantwoorden.2. Selecteer Ja als u wilt beginnen met het verzenden

van live videobeelden.44

Opro

epen

tot s

tand

bre

ngen

Page 45: Nokia N97 Gebruiksaanwijzing

Als u de video-oproep niet activeert, hoort u alleenmaar de stem van de beller. In plaats van eenvideobeeld wordt een grijs scherm weergegeven. Als uin plaats van het grijze scherm een foto wilt weergevendie u met de camera van het apparaat hebt gemaakt,selecteert u Menu > Instellingen en Bellen >Oproep > Afbeeld. in video-oproep.

Video delenGebruik Video delen (netwerkdienst) als u tijdens eenspraakoproep live videobeelden of een videoclip vanhet mobiele apparaat naar een ander compatibelmobiel apparaat wilt verzenden.De luidspreker is actief wanneer u het delen van videoinschakelt. Als u de luidspreker niet wilt gebruikenvoor de spraakoproep terwijl u video deelt, kunt u ookeen compatibele headset gebruiken.

Waarschuwing: Luister naar muziek op eengematigd geluidsvolume. Voortdurende blootstellingaan een hoog geluidsvolume kan uw gehoorbeschadigen.

Vereisten voor het delen van videoVoor het delen van video is een UMTS-verbindingvereist. Of u gebruik kunt maken van het delen vanvideo is afhankelijk van de beschikbaarheid van hetUMTS-netwerk. Neem contact op met uw

serviceprovider voor meer informatie over de dienst,de beschikbaarheid van het UMTS-netwerk en dekosten die aan het gebruik van deze dienst zijnverbonden.Als u video wilt delen, controleert u het volgende:● Uw apparaat is ingesteld op verbindingen van

persoon naar persoon.● U hebt een actieve UMTS-verbinding en bevindt zich

binnen het dekkingsgebied van het UMTS-netwerk.Als u tijdens het delen van video het dekkingsgebiedvan het UMTS-netwerk verlaat, wordt het delen vanvideo gestopt, maar blijft de spraakoproep actief.

● Zowel de afzender als de ontvanger zijngeregistreerd bij het UMTS-netwerk. Als u iemanduitnodigt voor het delen van video, maar hetapparaat van de ontvanger zich niet in hetdekkingsgebied van het UMTS-netwerk bevindt, ofde optie voor het delen van video niet isgeïnstalleerd op diens apparaat of de verbindingenvan persoon tot persoon niet zijn ingesteld, krijgt deontvanger geen uitnodigingen. U krijgt eenfoutbericht waarin wordt aangegeven dat deontvanger de uitnodiging niet kan accepteren.

InstellingenU hebt instellingen voor verbindingen van persoon totpersoon en UMTS-verbindingsinstellingen nodig omhet delen van video's mogelijk te maken. 45

Opro

epen

tot s

tand

bre

ngen

Page 46: Nokia N97 Gebruiksaanwijzing

Instellingen voor verbindingen van persoon totpersoonEen verbinding van persoon tot persoon wordt ook weleen SIP-verbinding (Session Initiation Protocol)genoemd. De SIP-profielinstellingen moeten in hetapparaat worden geconfigureerd voordat u video'skunt delen. Vraag de serviceprovider naar de SIP-profielinstellingen en sla deze op in het apparaat. Deserviceprovider stuurt u mogelijk de instellingen ofgeeft u een lijst met de benodigde parameters.Een SIP-adres aan een contact toevoegen:1. Selecteer Menu > Contacten.2. Open het contact of maak een nieuw contact.3. Selecteer Opties > Bewerken.4. Selecteer Opties > Detail toevoegen > Video

delen.5. Voer het SIP-adres in met de indeling

gebruikersnaam@domeinnaam (u mag een IP-adres gebruiken in plaats van een domeinnaam).Als u geen SIP-adres weet voor de contactpersoon,kunt u het telefoonnummer van de ontvangergebruiken, inclusief het landnummer omvideobeelden te delen (indien ondersteund door deprovider van de netwerkdienst).

UMTS-verbindingsinstellingenDe UMTS-verbinding instellen:

● Neem contact op met uw serviceprovider om eenovereenkomst op te stellen voor het gebruik van hetUMTS-netwerk.

● Controleer of de verbindingsinstellingen voor hetUMTS-toegangspunt van het apparaat correct zijngeconfigureerd. Neem voor meer informatie over deinstellingen contact op met uw serviceprovider.

Live videobeelden en videoclipsdelenSelecteer Opties > Video delen tijdens een actievespraakoproep.1. Selecteer Live video als u tijdens de oproep live

video's wilt delen.Selecteer Videoclip als u een videoclip wilt delen.Er wordt een lijst geopend met videoclips die in hetapparaatgeheugen, in het massageheugen of opeen geheugenkaart (indien beschikbaar) zijnopgeslagen. Selecteer de clip die u wilt delen.Mogelijk moet u de videoclip converteren naar eengeschikte indeling om deze te kunnen delen. Als uhierover een melding ontvangt, selecteert u OK. Deconversie kan alleen worden uitgevoerd als uwapparaat over een video-bewerkingsprogrammabeschikt.

2. Als er meerdere SIP-adressen of telefoonnummersvan de ontvanger in Contacten zijn opgeslagen,inclusief de landcode, selecteert u het gewenste

46

Opro

epen

tot s

tand

bre

ngen

Page 47: Nokia N97 Gebruiksaanwijzing

adres of nummer. Als het SIP-adres oftelefoonnummer van de ontvanger nietbeschikbaar is, voert u het adres of het nummer vande ontvanger inclusief landcode in en selecteert uOK om de uitnodiging te verzenden. De uitnodigingwordt door uw apparaat naar het SIP-adresverzonden.Het delen start automatisch zodra de ontvanger deuitnodiging heeft geaccepteerd.Opties tijdens het delen van video's

of om de microfoon te dempen of de dempingop te heffen.

of om de luidspreker in en uit te schakelen. of het delen van video onderbreken en

hervatten om de modus Volledig scherm te activeren

(alleen beschikbaar voor de ontvanger).3. Selecteer Stoppen als u de deelsessie wilt

beëindigen. Druk op de beëindigingtoets als u devideo-oproep wilt beëindigen. Wanneer u hetgesprek beëindigt, wordt ook het delen van devideo beëindigd.

Als u de live video die u hebt gedeeld, wilt opslaan,selecteert u Ja wanneer u hierom wordt gevraagd. Uontvangt een melding van de locatie van deopgeslagen video.

Als u andere toepassingen gebruikt tijdens het delenvan een videoclip, wordt de deelsessie onderbroken.Als u wilt terugkeren naar de weergave voor het delenvan video's om verder te gaan met de deelsessie,selecteert u in het startscherm Opties > Doorgaan.

Een uitnodiging accepterenWanneer iemand een uitnodiging voor het delen vanvideo naar u verzendt, wordt een uitnodigingsberichtweergegeven waarin de naam of het SIP-adres van deafzender staat vermeld. Als het apparaat niet isingesteld op Stil, hoort u de beltoon wanneer u eenuitnodiging ontvangt.Als iemand u een uitnodiging stuurt om te delen en ubevindt zich niet in het dekkingsgebied van een UMTS-netwerk, merkt u niet dat u een uitnodiging hebtontvangen.Wanneer u een uitnodiging ontvangt, kiest u een vande volgende opties:● Ja — Hiermee accepteert u uitnodiging en activeert

u de sessie voor delen.● Nee — Hiermee weigert u de uitnodiging. De

afzender ontvangt een bericht dat u de uitnodiginghebt geweigerd. U kunt ook op de eindetoetsdrukken om de uitnodiging te weigeren en despraakoproep te beëindigen.

Selecteer Opties en maak een keuze uit de volgendeopties: 47

Opro

epen

tot s

tand

bre

ngen

Page 48: Nokia N97 Gebruiksaanwijzing

● Onderbrkn — Hiermee onderbreekt u het afspelenvan een videoclip.

● Doorgaan — Hiermee hervat u het afspelen van eenvideoclip.

● Dempen — Hiermee dempt u het geluid van devideoclip.

Selecteer Stoppen als u de deelsessie wilt beëindigen.Druk op de beëindigingtoets als u de video-oproep wiltbeëindigen. Wanneer u het gesprek beëindigt, wordtook het delen van de video beëindigd.

LogboekIn het logboek wordt informatie bijgehouden over decommunicatiehistorie van het apparaat. Gemiste enontvangen oproepen worden alleen geregistreerd alshet netwerk deze functies ondersteunt, het apparaataan staat en zich binnen het bereik van denetwerkdienst bevindt.

Recente oproepenSelecteer Menu > Toepassingen > Logboek enRecente opr..Als u gemiste, ontvangen en gekozen oproepen wiltbekijken, selecteert u Gemiste opr., Ontvangen opr.of Gekozen nrs..

Tip: Als u de lijst met gekozen nummers in hetstartscherm wilt openen, drukt u op de beltoets.

Maak op de werkbalk uw keuze uit de volgende opties:● Bellen — Bel het gewenste contact.● Bericht maken — Stuur een bericht naar het

gewenste contact.● Contacten openen — Open de lijst met

contacten.Selecteer Opties en maak een keuze uit de volgendeopties:● Opslaan in Contacten — Sla het gemarkeerde

telefoonnummer uit een lijst met recentuitgevoerde oproepen op bij uw contacten.

● Lijst wissen — Wis de lijst met geselecteerderecente oproepen.

● Verwijderen — Wis een gemarkeerde gebeurtenisin de geselecteerde lijst.

● Duur logboek — Geef op hoe lang decommunicatiegegevens in het logboek moetenworden bewaard. Als u Geen logboek selecteert,worden er geen gegevens in het logboek bewaard.

GespreksduurSelecteer Menu > Toepassingen > Logboek.Als u wilt bekijken hoe lang uw laatste gesprekongeveer heeft geduurd, selecteert u Duur oproep.

Opmerking: De uiteindelijke rekening van deserviceprovider voor oproepen en diensten kan48

Opro

epen

tot s

tand

bre

ngen

Page 49: Nokia N97 Gebruiksaanwijzing

variëren, afhankelijk van de netwerkfuncties,afrondingen, belastingen, enzovoort.

Packet-gegevensSelecteer Menu > Toepassingen > Logboek.In sommige gevallen moet u voor uwgegevensverbindingen betalen op basis van dehoeveelheid verzonden en ontvangen gegevens.Selecteer Packet-ggvns > Alle verz. ggvnsof Alleontv. ggvns als u de hoeveelheid gegevens wiltbekijken die is verzonden of ontvangen tijdens packet-gegevensverbindingen.Als u zowel de verzonden als ontvangen gegevens wiltwissen, selecteert u Opties > Tellers op nul. U hebtde blokkeringscode nodig om de gegevens te wissen.

Alle communicatiegebeurtenissencontrolerenSelecteer Menu > Toepassingen > Logboek.Als u het algemene logboek wilt openen waar u allespraakoproepen, SMS-berichten of gegevens- endraadloze LAN-verbindingen kunt bekijken die doorhet apparaat zijn geregistreerd, selecteert u hettabblad voor het algemene logboek .Subgebeurtenissen, zoals een SMS-bericht dat in delenwordt verzonden via een packet-gegevensverbinding,gelden als één communicatiegebeurtenis.

Verbindingen met uw mailbox, demultimediaberichtencentrale of webpagina's wordenweergegeven als packet-gegevensverbindingen.Als u wilt bekijken hoeveel gegevens er zijnovergebracht en hoe lang een bepaalde packet-gegevensverbinding heeft geduurd, gaat u naar eeninkomende of uitgaande gebeurtenis die wordtaangeduid met GPRS en selecteert u Opties >Weergeven.Als u een telefoonnummer uit het logboek naar hetklembord wilt kopiëren en het bijvoorbeeld in een SMS-bericht wilt plakken, selecteert u Opties > Nummergebruiken > Kopiëren.Als u het logboek wilt filteren, selecteert u Opties >Filter en een filter.

49

Opro

epen

tot s

tand

bre

ngen

Page 50: Nokia N97 Gebruiksaanwijzing

Contacten (telefoonboek)Als u Contacten wilt openen, selecteert u Menu >Contacten.U kunt contactgegevens, zoals telefoonnummers,huisadressen en e-mailadressen, van uw contactenopslaan en bijwerken. U kunt een persoonlijke beltoonof miniatuurweergave aan een contact toevoegen. Ookkunt u contactgroepen maken, zodat u SMS-berichtenof e-mail aan meerdere ontvangers tegelijk kuntversturen.

Namen en nummers opslaanen bewerken1. Als u een nieuw contact aan de lijst met contacten

wilt toevoegen, tikt u op .2. Tik op een veld om de informatie in het veld in te

voeren. Als u de tekstinvoer wilt afsluiten,selecteert u . Vul de gewenste velden in enselecteer Gereed.

Als u contacten wilt bewerken, selecteert u een contacten Opties > Bewerken.

Contacten-werkbalkIn de werkbalk van de lijst met contacten kunt u devolgende opties selecteren:● Bellen — Een contact bellen.● Bericht maken — Een bericht versturen naar

het contact.● Nieuw contact — Een nieuw contact maken.

Namen en nummers beherenAls u een contact wilt kopiëren of verwijderen, of als ueen contact als visitekaartje naar een ander apparaatwilt versturen, houdt u een contact ingedrukt enselecteert u Kopiëren, Verwijderen of Visitekaartjevrzndn.Als u tegelijkertijd meerdere contacten wiltverwijderen, selecteert u Opties > Mark./mark.opheffen om de gewenste contacten te markeren envervolgens selecteert u Opties > Verwijderen om zete verwijderen.Als u het spraaklabel wilt beluisteren dat aan eencontact is toegewezen, selecteert u het contact en

50

Cont

acte

n (t

elef

oonb

oek)

Page 51: Nokia N97 Gebruiksaanwijzing

Opties > Spraaklabeldetails > Opties >Spraaklabel afspelen.

Standaardnummers en -adressenU kunt standaardnummers of -adressen aan eencontact toewijzen. Als een contact meerdere nummersof adressen heeft, kunt u eenvoudig naar een specifieknummer bellen of een bericht naar een bepaald adressturen. Het standaardnummer wordt ook gebruiktvoor spraakgestuurd bellen.1. Selecteer een contact in de contactenlijst.2. Selecteer Opties > Standaardnummers.3. Selecteer een standaardnummer waaraan u een

nummer of adres wilt toevoegen en selecteerToewijzen.

4. Selecteer het nummer of adres dat u als standaardwilt instellen.

5. Als u de weergave Standaardnummers wiltafsluiten en de wijzigingen wilt opslaan, tikt ubuiten de weergave.

ContactkaartenSelecteer Menu > Contacten en een contact. Allebeschikbare communicatiemethoden voor het

geselecteerde contact worden in de weergave metcontactkaarten weergegeven.Selecteer een contact uit de lijst, de gewenstecommunicatiemethode, Opties en een van devolgende mogelijkheden:● Bewerken — Bewerk of verwijder de

contactkaartvelden of voeg een veld toe.● Standaardnummers — Definieer de nummers en

adressen die standaard moeten worden gebruiktwanneer u met het contact communiceert, wanneerer voor een contact meerdere nummers of adressenzijn gedefinieerd.

● Spraaklabeldetails — Bekijk despraaklabelgegevens of luister naar het spraaklabelvoor het contact.

De beschikbare opties en communicatiemethodenkunnen variëren.

Contacten als favorieteninstellenSelecteer Menu > Contacten.Favorieten zijn de contacten die u als uw favorietecontacten hebt ingesteld. Deze contacten verschijnenboven aan de lijst met contacten.Als u een contact als een favoriet wilt instellen,selecteert u het contact en Opties > Toev. aan 51

Cont

acte

n (t

elef

oonb

oek)

Page 52: Nokia N97 Gebruiksaanwijzing

favorieten. Favorieten worden met een sterpictogramgemarkeerd.Als u een contact uit de favorieten wilt verwijderen,selecteert u het contact en Opties > Verwijdrn uitfavorieten. Het verwijderde contact wordt opnieuw inde lijst met standaardcontacten geplaatst.

Beltonen, afbeeldingen enbeltekst voor contactenU kunt een beltoon voor een contact of groep opgevenen een afbeelding en een beltekst voor een contact.Wanneer het contact u belt, wordt de geselecteerdebeltoon afgespeeld en wordt de beltekst of deafbeelding getoond (mits het telefoonnummer van debeller met de oproep wordt meegestuurd en het dooruw apparaat wordt herkend).Als u een beltoon voor een contact of contactgroep wiltdefiniëren, selecteert u het contact of de contactgroepen Opties > Beltoon en een beltoon.Als u beltekst voor een contact wilt definiëren,selecteert u het contact en Opties > Tekstopr.signaal toevgn. Tik op het tekstveld om debeltekst in te voeren en selecteer .Als u een afbeelding voor een contact wilt toevoegendie in het apparaatgeheugen is opgeslagen, selecteert

u het contact, Opties > Afbeelding toevoegen eneen afbeelding uit Foto's.Selecteer Standaardtoon in de lijst met beltonen alsu de beltoon wilt verwijderen.Als u de afbeelding van een contact wilt bekijken,wijzigen of verwijderen, selecteert u het contact,Opties > Afbeelding en de gewenste optie.

Contacten kopiërenWanneer u de lijst met contacten voor het eerst opent,wordt u gevraagd of u namen en nummers van de SIM-kaart naar het apparaat wilt kopiëren.Selecteer OK om het kopiëren te starten.Selecteer Annuleren als u de contacten van de SIM-kaart niet naar het apparaat wilt kopiëren. U wordtgevraagd of u de contacten van de SIM-kaart in de lijstmet contacten wilt weergeven. Selecteer OK om decontacten weer te geven. De lijst met contacten wordtgeopend en de namen die op uw SIM-kaart zijnopgeslagen worden aangeduid met .

SIM-dienstenNeem contact op met de leverancier van uw SIM-kaartvoor meer informatie over de beschikbaarheid en hetgebruik van SIM-kaartdiensten. Dit kan uwserviceprovider of een andere leverancier zijn.

52

Cont

acte

n (t

elef

oonb

oek)

Page 53: Nokia N97 Gebruiksaanwijzing

SIM-contactenSelecteer Opties > Instellingen > Contactenweergeven > SIM-geheugen om de namen ennummers die op de SIM-kaart zijn opgeslagen, weer tegeven in de lijst met contacten. U kunt SIM-contactentoevoegen, de gegevens van SIM-contacten wijzigenen SIM-contacten bellen.De nummers die u in de lijst met contacten opslaat,worden mogelijk niet automatisch op uw SIM-kaartopgeslagen. Als u nummers op de SIM-kaart wiltopslaan, selecteert u een contact en Opties >Kopiëren > SIM-geheugen.Als u wilt aangeven of de nieuwe contacten die uinvoert op uw apparaat of op uw SIM-kaart moetenworden opgeslagen, selecteert u Opties >Instellingen > Std.geheugen vr opslaan >Telefoongeheugen of SIM-geheugen.

Vaste nummersSelecteer Menu > Contacten en Opties > SIM-nummers > Nrs. vaste contacten.Met de dienst voor vaste nummers kunt u oproepenvan het apparaat beperken tot bepaaldetelefoonnummers. Niet alle SIM-kaarten ondersteunende dienst voor vaste nummers. Neem voor meerinformatie contact op met uw serviceprovider.

Wanneer de functie Vaste nummers is ingeschakeld,kunt u mogelijk nog wel het geprogrammeerdealarmnummer kiezen.U hebt de PIN2-code nodig om vaste nummers in en uitte schakelen en om de lijst met vaste nummers tebewerken. Neem contact op met uw serviceprovidervoor deze PIN2-code.Selecteer Opties en maak een keuze uit de volgendeopties:● Vaste nummers activrn — Vaste nummers

inschakelen.● Vaste nummers deactiv. — Vaste nummers

uitschakelen.● Nieuw SIM-contact — De contactnaam en het

telefoonnummer invoeren waarvoor oproepen zijntoegestaan.

● Toevoegen uit Contacten — Een contact uit de lijstmet contacten naar de lijst met vaste nummerskopiëren.

Als u SMSberichten wilt verzenden naar de SIM-contacten terwijl de dienst voor vaste nummers actiefis, moet u het nummer van de berichtencentrale voorSMSberichten toevoegen aan de lijst met vastenummers.

53

Cont

acte

n (t

elef

oonb

oek)

Page 54: Nokia N97 Gebruiksaanwijzing

ContactgroepenAls u de lijst met groepen wilt openen, opent u de lijstmet contacten en tikt u op .

Contactgroepen maken1. Als u een nieuwe groep wilt maken, selecteert u in

de lijst met groepen Opties > Nieuwe groep.Gebruik de standaardnaam of voer een nieuwenaam in. Selecteer OK.

2. Als u leden aan de groep wilt toevoegen, selecteertu de groep en Opties > Leden toevoegen.

3. Markeer elk contact dat u wilt toevoegen, enselecteer OK.

Contactgroepen beherenAls u een bericht naar alle groepsleden wilt sturen, eenbeltoon voor een groep wilt instellen, een groep wiltverwijderen of de naam van een groep wilt wijzigen,tikt u op de groep en houdt u deze ingedrukt enselecteert u Bericht maken, Beltoon, Naamwijzigen of Verwijderen.Als u een contact aan een groep wilt toevoegen,selecteert u de groep en Opties > Ledentoevoegen.

Om te controleren tot welke andere groepen eencontact behoort, selecteert u de groep, gaat u naar hetcontact en selecteert u Opties > Lid van groepen.Als u een contact uit een groep wilt verwijderen,selecteert u de groep, gaat u naar het contact enselecteert u Opties > Verwijderen uit groep.

54

Cont

acte

n (t

elef

oonb

oek)

Page 55: Nokia N97 Gebruiksaanwijzing

BerichtenBerichten, hoofdweergaveSelecteer Menu > Berichten (netwerkdienst).Selecteer Nieuw bericht als u een nieuw bericht wiltmaken.

Tip: Als u veelvuldig gebruikte berichten nietsteeds opnieuw wilt schrijven, gebruikt uteksten in de map Sjablonen in Mijn mappen. Ookkunt u uw eigen sjablonen creëren en opslaan.

Berichten bevat de volgende mappen:● Inbox — Deze map bevat ontvangen berichten,

behalve e-mails en infodienstberichten.● Mijn mappen — Hierin kunt u berichten

onderbrengen.● Mailbox — Maak verbinding met de externe

mailbox om nieuwe e-mails op te halen of eerderopgehaalde e-mails offline te bekijken.

● Concepten — Deze map bevatconceptberichten die nog niet zijn verzonden.

● Verzonden — De laatste berichten die u hebtverzonden, met uitzondering van berichten die uhebt verzonden met Bluetooth-verbinding, wordenhier opgeslagen. U kunt instellen hoeveel berichtenworden opgeslagen in deze map.

● Outbox — Berichten die wachten op verzendingworden tijdelijk opgeslagen in de Outbox geplaatst,bijvoorbeeld wanneer uw apparaat geen bereikheeft.

● Leveringsrapprtn — U kunt bij het netwerk eenleveringsrapport aanvragen voor de SMS-berichtenen multimediaberichten die u hebt verzonden(netwerkdienst).

Berichten invoeren enverzendenSelecteer Menu > Berichten.

Belangrijk: Wees voorzichtig met het openenvan berichten. Berichten kunnen schadelijke softwarebevatten of anderszins schadelijk zijn voor hetapparaat of de pc.Voordat u een multimediabericht of e-mail kuntmaken, moet de verbinding juist zijn ingesteld.Het draadloze netwerk kan de omvang van MMS-berichten beperken. Als de omvang van de ingevoegdeafbeelding de limiet overschrijdt, kan de afbeelding 55

Beric

hten

Page 56: Nokia N97 Gebruiksaanwijzing

door het apparaat worden verkleind zodat deze viaMMS kan worden verzonden.Alleen apparaten met compatibele functies kunnenmultimediaberichten ontvangen en weergeven. Deweergave van een bericht kan verschillen afhankelijkvan het ontvangende apparaat.Informeer bij uw provider naar de maximale groottevan e-mailberichten. Als u probeert om een e-mailbericht te verzenden dat de toegestane groottevan de e-mailserver overschrijdt, blijft het bericht in demap Outbox staan en probeert het apparaat geregeldom het opnieuw te verzenden. Voor het verzenden vane-mail is een gegevensverbinding vereist en bijherhaalde pogingen om e-mail te verzenden brengt deserviceprovider dit mogelijk in rekening. In de mapOutbox kunt u een dergelijk bericht verwijderen ofverplaatsen naar de map Concepten.Voor Berichten zijn netwerkdiensten vereist.1. Als u een SMS- of multimediabericht wilt verzenden,

selecteert u Nieuw bericht.Als u een audio- of e-mailbericht wilt verzenden,selecteert u Opties > Bericht maken en debetreffende optie.

2. Als u ontvangers of groepen uit de lijst metcontacten wilt kiezen, selecteert u op dewerkbalk. En als u het telefoonnummer of e-mailadres handmatig wilt invoeren, tikt u op hetveld Aan.

3. Voer in het veld Onderw. het onderwerp van het e-mail- of multimediabericht in. Als het veld Onderw.niet zichtbaar is, selecteert u Opties > Veldenberichtheader om de velden die zichtbaar zijn tewijzigen.

4. Als u het bericht wilt schrijven, drukt u op hetberichtveld.

5. Als u een object aan een bericht of e-mail wilttoevoegen, selecteert u en het relevante typeinhoud.Het berichttype verandert mogelijk in multimedianaar gelang het bijgevoegde object.

6. Als u het bericht of de e-mail wilt verzenden,selecteert u of drukt u op de beltoets.

Het apparaat ondersteunt tekstberichten die langerzijn dan de limiet voor één bericht. Langere berichtenworden verzonden als twee of meer berichten. Uwserviceprovider kan hiervoor de desbetreffende kostenin rekening brengen. Tekens met accenten of anderesymbolen en tekens in sommige taalopties nemenmeer ruimte in beslag, waardoor het aantal tekens datin één bericht kan worden verzonden, wordt beperkt.

56

Beric

hten

Page 57: Nokia N97 Gebruiksaanwijzing

Inbox met ontvangenberichtenBerichten ontvangenSelecteer Menu > Berichten en Inbox.In de map Inbox vewijst naar een ongelezen SMS-bericht, naar een ongelezen multimediabericht,

naar een ongelezen audiobericht en naargegevens ontvangen via Bluetooth-verbindingen.Wanneer u een bericht ontvangt, worden en 1nieuw bericht op het startscherm weergegeven.Selecteer Weergeven om het bericht te openen. Uopent een bericht in de map Inbox door het bericht teselecteren. Selecteer Opties > Beantwoorden omeen ontvangen bericht te beantwoorden.

Multimediaberichten

Belangrijk: Wees voorzichtig met het openenvan berichten. Berichten kunnen schadelijke softwarebevatten of anderszins schadelijk zijn voor hetapparaat of de pc.U kunt een melding ontvangen dat u eenmultimediabericht kunt ophalen in demultimediaberichtencentrale. Selecteer Opties >Ophalen als u een packet-gegevensverbinding wiltstarten om een bericht op het apparaat ontvangen.

Als u een multimediabericht opent ( ), kunt utegelijkertijd een afbeelding bekijken en een berichtlezen. geeft aan dat het bericht geluid bevat en geeft aan dat het bericht video bevat. Selecteer hetsymbool als u het geluid of de video wilt afspelen.Selecteer Opties > Objecten als u de mediaobjectenwilt bekijken die in het multimediabericht zijnopgenomen.Als het bericht een multimediapresentatie bevat,wordt weergegeven. Selecteer het symbool als u depresentatie wilt afspelen.

Gegevens, instellingen enwebdienstberichtenUw apparaat kan vele berichttypen ontvangen diegegevens bevatten, zoals visitekaartjes, beltonen,operatorlogo's, agenda-items en e-mailwaarschuwingen. Wellicht ontvangt u ookinstellingen van uw serviceprovider in eenconfiguratiebericht.Selecteer Opties en de betreffende optie als u degegevens in het bericht wilt opslaan.Webdienstberichten zijn meldingen (bijvoorbeeld vannieuwsberichten) en kunnen een SMS-bericht of eenkoppeling bevatten. Informeer bij de serviceprovidernaar de beschikbaarheid van dergelijke diensten.

57

Beric

hten

Page 58: Nokia N97 Gebruiksaanwijzing

MailboxE-mailinstellingen opgevenSelecteer Menu > Berichten en Mailbox.Als u e-mail wilt gebruiken, moet u een geldiginternettoegangspunt in het apparaat opgeven en uwe-mailinstellingen correct definiëren.U moet een afzonderlijke e-mailaccount hebben. Volgde instructies van de serviceprovider voor uw externemailbox en internet.Als u Berichten > Mailbox selecteert en nog geen e-mailaccount hebt ingesteld, wordt u gevraagd dit tedoen. Selecteer Starten om de e-mailinstellingen tedefiniëren.Wanneer u een nieuwe mailbox maakt, wordt Mailboxvervangen door de naam die u de mailbox geeft in dehoofdweergave van Berichten. U kunt maximaal zesmailboxen gebruiken.

De mailbox openenSelecteer Menu > Berichten en een mailbox.Wanneer u de mailbox opent, wordt u gevraagd of uwilt verbinden met de mailbox.Selecteer Ja om met uw mailbox te verbinden ennieuwe e-mailheaders of -berichten op te halen. Als uberichten online bekijkt, bent u continu verbondenmet een externe mailbox via een dataverbinding.

Als u eerder opgehaalde e-mailberichten offline wiltbekijken, selecteert u Nee.Selecteer Opties > Bericht maken > E-mail om eennieuw e-mailbericht te maken.Als u online bent, selecteert u Opties > Verbindingverbreken om de gegevensverbinding met de externemailbox te verbreken.

E-mails ophalenSelecteer Menu > Berichten en een mailbox.Als u offline bent, selecteert u Opties > Verbindenom een verbinding met de externe mailbox te openen.

Belangrijk: Wees voorzichtig met het openenvan berichten. Berichten kunnen schadelijke softwarebevatten of anderszins schadelijk zijn voor hetapparaat of de pc.1. Als u een actieve verbinding met een externe

mailbox hebt, selecteert u Opties > E-mailophalen > Nieuw om alle nieuwe berichten op tehalen, Geselecteerd om alleen geselecteerdeberichten op te halen of Alle om alle berichten opte halen uit de mailbox.Selecteer Annuleren om het ophalen van berichtente stoppen.

58

Beric

hten

Page 59: Nokia N97 Gebruiksaanwijzing

2. Als u de verbinding wilt sluiten en de e-mailberichten offline wilt bekijken, selecteert uOpties > Verbinding verbreken.

3. Als u een e-mailbericht wilt openen, selecteert u hetbericht. Als het e-mailbericht niet is opgehaald enu bent offline, wordt u gevraagd of u dit bericht uitde mailbox wilt ophalen.

Als u de bijlagen bij een e-mailbericht wilt weergeven,opent u het bericht en selecteert u het bijlagenveld datmet wordt aangeduid. Als de bijlage niet naar hetapparaat is gekopieerd, selecteert u Opties >Ophalen.Als u e-mailberichten automatisch wilt ophalen,selecteert u Opties > E-mailinstellingen >Automatisch ophalen.Het instellen van het apparaat om automatisch e-mailbinnen te halen, kan de overdracht van grotehoeveelheden gegevens via het netwerk van uwserviceprovider met zich meebrengen. Neem contactop met uw serviceprovider voor meer informatie overde kosten van gegevensoverdracht.

E-mail verwijderenSelecteer Menu > Berichten en een mailbox.Selecteer Opties > Verwijderen > Alleen telefoonom de inhoud van een e-mailbericht van het apparaatte verwijderen terwijl u het in de externe mailboxhoudt.

Het apparaat geeft de e-mailheaders in de externemailbox weer. Hoewel u de inhoud van het bericht hebtverwijderd, blijft de e-mailheader op uw apparaat. Alsu ook de header wilt verwijderen, moet u verbondenzijn met de server wanneer u het bericht van uwapparaat en de externe mailbox verwijdert. Als er geenverbinding met de server is, wordt de headerverwijderd wanneer u van uw apparaat opnieuwverbinding maakt met de externe mailbox om destatus bij te werken.Als u een e-mail van het apparaat en de externemailbox wilt verwijderen, selecteert u Opties >Verwijderen > Telefoon en server.Als u het verwijderen wilt annuleren van een e-mail diegemarkeerd is om tijdens de volgende verbinding teworden verwijderd van het apparaat en de server( ), selecteert u Opties > Herstellen.

De verbinding met de mailboxverbrekenSelecteer Opties > Verbinding verbreken terwijl uonline bent als u de gegevensverbinding met deexterne mailbox wilt verbreken.

59

Beric

hten

Page 60: Nokia N97 Gebruiksaanwijzing

Berichten op een SIM-kaartbekijkenSelecteer Menu > Berichten en Opties > SIM-berichten.Voordat u SIM-berichten kunt bekijken, moet u ze naareen map op uw apparaat kopiëren.1. Selecteer Opties > Mark./mark. opheffen >

Markeren of Alle markeren om berichten temarkeren.

2. Selecteer Opties > Kopiëren. Er verschijnt een lijstmet mappen.

3. Selecteer een map om het kopiëren te starten. Opende map om de berichten te bekijken.

InfodienstberichtenSelecteer Menu > Berichten en Opties >Operatorberichten.Met Infodienst (netwerkdienst) kunt u berichten oververschillende onderwerpen, zoals weers- ofverkeersomstandigheden, van uw serviceproviderontvangen. Neem contact op met uw serviceprovidervoor beschikbare onderwerpen en relevanteonderwerpnummers.Infodienstberichten kunnen niet worden ontvangen inUMTS-netwerken. De ontvangst van

infodienstberichten wordt mogelijk verhinderd dooreen packet-gegevensverbinding.

DienstopdrachtenSelecteer Menu > Berichten en Opties >Dienstopdrachten.Met dienstopdrachten (netwerkdienst) kunt userviceaanvragen (ook wel USSD-opdrachtengenoemd) naar uw serviceprovider invoeren enversturen. Dit kunnen bijvoorbeeldactiveringsopdrachten voor netwerkdiensten zijn.

Instellingen voor berichtenDe instellingen kunnen vooraf zijn geconfigureerd inuw systeem of worden toegestuurd in een bericht. Alsu de instellingen handmatig wilt invoeren, vult u allevelden die zijn gemarkeerd met Is verplicht of eensterretje.Sommige of alle berichtencentrales oftoegangspunten kunnen vooraf zijn ingesteld voor hetapparaat door de serviceprovider. Het is wellicht nietmogelijk om deze instellingen te wijzigen ofverwijderen of om nieuwe instellingen toe te voegen.

60

Beric

hten

Page 61: Nokia N97 Gebruiksaanwijzing

Instellingen voor SMS-berichtenSelecteer Menu > Berichten en Opties >Instellingen > SMS.Maak een keuze uit de volgende opties:● Berichtencentrales — Hiermee geeft u een lijst

met alle gedefinieerde SMS-berichtencentralesweer.

● Berichtcentr. in gebruik — Selecteer deberichtencentrale voor het bezorgen van SMS-berichten.

● Tekencodering — Selecteer Bep.ondersteuning als tekens moeten wordengeconverteerd naar een ander coderingssysteemwanneer dit beschikbaar is.

● Rapport ontvangen — Selecteer of u bij hetnetwerk een leveringsrapport voor uw berichtenwilt aanvragen (netwerkdienst).

● Geldigheid bericht — Selecteer hoelang moetworden geprobeerd het bericht opnieuw teverzenden als de eerste poging mislukt(netwerkdienst). Als het bericht niet binnen degeldigheidsperiode kan worden verzonden, wordthet verwijderd uit de berichtencentrale.

● Bericht verzonden als — Raadpleeg uwserviceprovider als u wilt weten of uwberichtencentrale SMS-berichten kan omzetten inandere indelingen.

● Voorkeursverbinding — Selecteer de verbindingdie u wilt gebruiken.

● Antw. via zelfde centrale — Selecteer of hetantwoord moet worden verzonden via hetzelfdenummer van de SMS-berichtencentrale(netwerkdienst).

Instellingen voormultimediaberichtenSelecteer Menu > Berichten en Opties >Instellingen > Multimediabericht.Maak een keuze uit de volgende opties:● Grootte afbeelding — Hiermee geeft u de grootte

op van de afbeelding in een multimediabericht.● MMS-aanmaakmodus — Als u Met begeleiding

selecteert, wordt u door het apparaatgewaarschuwd wanneer u een bericht probeert teversturen dat door de ontvanger mogelijk nietwordt ondersteund. Als u Beperkt selecteert,voorkomt het apparaat dat u berichten verstuurt diemogelijk niet worden ondersteund. Als u inhoud inuw berichten wilt opnemen zonder meldingen,selecteert u Vrij.

● Toegangspunt in gebruik — Hiermee kunt uaangeven welk toegangspunt alsvoorkeursverbinding wordt gebruikt.

● Multimedia ophalen — Hiermee kunt u opgevenhoe u berichten wilt ontvangen. Selecteer Aut. ineigen netwerk als u berichten automatisch wiltophalen in uw eigen netwerk. Buiten uw eigen 61

Beric

hten

Page 62: Nokia N97 Gebruiksaanwijzing

netwerk ontvangt u een melding dat u een berichtkunt ophalen in de multimediaberichtencentrale.Als u Altijd automatisch selecteert, maakt uwapparaat automatisch een actieve packet-gegevensverbinding om het bericht binnen enbuiten uw eigen netwerk op te halen.

● Anon. berichten toestaan — Hiermee geeft u aanof u berichten van een anonieme afzender wiltweigeren.

● Advertenties ontvangen — Hiermee geeft u aanof u multimediaberichtadvertenties wilt ontvangen.

● Rapporten ontvangen — Hiermee kunt u opgevenof de status van het verzonden bericht in hetlogboek moet worden weergegeven(netwerkdienst).

● Rapportverz. weigeren — Hiermee kunt udesgewenst voorkomen dat uw apparaatleveringsrapporten van ontvangen berichtenverzendt.

● Geldigheid bericht — Hier kunt u opgeven hoelang moet worden geprobeerd het bericht opnieuwte verzenden als de eerste poging mislukt(netwerkdienst). Als het bericht niet binnen dezeperiode kan worden verzonden, wordt het uit deberichtencentrale verwijderd.

E-mailinstellingenMailboxen beherenSelecteer Menu > Berichten en Opties >Instellingen > E-mail.Als u wilt aangeven welke mailbox u wilt gebruikenvoor het versturen en ontvangen van e-mail, selecteertu Mailbox in gebruik en een mailbox.Als u een mailbox en de berichten daarin van uwapparaat wilt verwijderen, selecteert u Mailboxen,tikt u op betreffende mailbox als deze niet algemarkeerd is, en selecteert u Opties >Verwijderen.Selecteer Mailboxen > Opties > Nieuwe mailboxals u een nieuwe mailbox wilt maken. De naam die ude nieuwe mailbox geeft vervangt Mailbox in dehoofdweergave van Berichten. U kunt maximaal zesmailboxen gebruiken.Selecteer Mailboxen en een mailbox om deinstellingen voor verbindingen, gebruikers en het aldan niet automatisch ophalen van e-mail te wijzigen.

VerbindingsinstellingenSelecteer Menu > Berichten en Opties >Instellingen > E-mail > Mailboxen, een mailbox,en Verbindingsinstellingen.

62

Beric

hten

Page 63: Nokia N97 Gebruiksaanwijzing

Selecteer Inkomende e-mail als u de instellingen voorontvangen e-mail wilt bewerken. Maak vervolgens eenkeuze uit de volgende opties:● Gebruikersnaam — Voer de gebruikersnaam in die

u van uw serviceprovider hebt gekregen.● Wachtwoord — Voer uw wachtwoord in. Als u dit

veld leeg laat, wordt u naar het wachtwoordgevraagd wanneer u verbinding probeert te makenmet uw externe mailbox.

● Server inkomende mail — Voer het IP-adres of dehostnaam in van de mailserver die uw e-mailontvangt.

● Toegangspunt in gebruik — Selecteer eeninternettoegangspunt.

● Mailboxnaam — Voer een naam voor de mailboxin.

● Mailboxtype — Bepaalt het e-mailprotocol dat deserviceprovider van uw externe mailboxaanbeveelt. U kunt kiezen uit POP3 en IMAP4. U kuntdeze instelling niet wijzigen.

● Beveiliging — Selecteer de beveiligingsoptie omde verbinding naar de externe mailbox tebeveiligen.

● Poort — Definieer een poort voor de verbinding.● APOP beveiligd inloggen (alleen voor

POP3) — Gebruik met het POP3-protocol om hetversturen van wachtwoorden naar de externe e-mailserver te versleutelen wanneer u verbindingmaakt met de mailbox.

Als u de instellingen wilt bewerken voor de e-mail dieu verstuurt, selecteert u Uitgaande e-mail en een vande volgende opties:● Mijn e-mailadres — Voer het e-mailadres in dat u

hebt gekregen van uw serviceprovider.● Server uitgaande mail — Voer het IP-adres of de

hostnaam in van de mailserver die uw e-mailverstuurt. Misschien kunt u alleen de uitgaandeserver van uw serviceprovider gebruiken. Neemvoor meer informatie contact op met uwserviceprovider.

De instellingen voor gebruikersnaam, wachtwoord,toegangspunt, beveiliging en poort zijn gelijk aan dievoor inkomende e-mail.

GebruikersinstellingenSelecteer Menu > Berichten en Opties >Instellingen > E-mail > Mailboxen, een mailbox,en Gebruikersinstellingen.Maak een keuze uit de volgende opties:● Mijn mailnaam — Voer uw eigen naam in. Uw

naam vervangt uw e-mailadres op het apparaat vande ontvanger als het apparaat van de ontvangerdeze functie ondersteunt.

● Bericht verzenden — Bepaal hoe e-mail wordtverzonden vanaf het apparaat. Selecteer Meteenvoor het apparaat waarmee verbinding moetworden gemaakt met de mailbox wanneer uBericht verzenden selecteert. Als u Bij volgende

63

Beric

hten

Page 64: Nokia N97 Gebruiksaanwijzing

verbind. selecteert, wordt e-mail verzondenwanneer de verbinding met de externe mailboxbeschikbaar is.

● Kopie naar mij — Bepaal of u een kopie van de e-mail wilt verzenden naar uw eigen mailbox.

● Handtekening opnemen — Selecteer of u eenhandtekening aan uw e-mails wilt toevoegen.

● Melding bij nieuwe e-mail — Selecteer of u denieuwe e-mailindicaties (een toon, een notitie eneen mailsymbool) wilt ontvangen wanneer ernieuwe e-mail is.

● E-mail verwijderen — Selecteer of u e-mailberichten alleen van de telefoon wiltverwijderen, van de telefoon en de server of dat udat per geval wilt aangeven.

● Antwoordadres — Geef een e-mailadres opwaarnaar antwoorden op gestuurde e-mailberichten vanuit de mailbox in kwestie wordenafgeleverd.

Instellingen voor ophalen van e-mailSelecteer Menu > Berichten en Opties >Instellingen > E-mail > Mailboxen, een mailbox,en Instellingen voor ophalen.Maak een keuze uit de volgende opties:● E-mail ophalen — Geef aan welk gedeelte van de

e-mails moet worden opgehaald: Alleen headers,Groottelmt (POP3) of Berichten en bijlagen(POP3).

● Aantal — Geef aan hoeveel nieuwe e-mails naar demailbox moeten worden opgehaald.

● Pad IMAP4-map (alleen voor IMAP4) — Geef hetpad op voor de mappen waarop u zich wiltabonneren.

● Mapabonnementen (alleen voor IMAP4) — Abonneer u op andere mappen in de externemailbox en haal inhoud uit deze mappen op.

Automatisch ophalen instellenSelecteer Menu > Berichten en Opties >Instellingen > E-mail > Mailboxen, een mailbox,en Automatisch ophalen.Maak een keuze uit de volgende opties:● E-mailwaarschuwingen — Als u automatisch de

headers wilt ophalen op uw apparaat wanneer unieuwe e-mailberichten ontvangt in uw externemailbox, selecteert u Ontv. en aut. bijwrkn ofUitsl. eigen netwerk

● E-mail ophalen — Als u automatisch op bepaaldetijdstippen de headers van nieuwe e-mailberichtenwilt ophalen uit uw externe mailbox, selecteert uIngeschakeld of Uitsl. eigen netwerk. Geef opwanneer en hoe vaak de e-mailberichten wordenopgehaald.

E-mailwaarschuwingen en E-mail ophalen kunnenniet tegelijkertijd actief zijn.Als u het apparaat zo instelt dat e-mail automatischwordt opgehaald, worden mogelijk grote

64

Beric

hten

Page 65: Nokia N97 Gebruiksaanwijzing

hoeveelheden gegevens via het netwerk van deserviceprovider verzonden. Neem contact op met uwserviceprovider voor meer informatie over de kostenvan gegevensoverdracht.

Instellingen voorwebdienstberichtenSelecteer Menu > Berichten en Opties >Instellingen > Dienstbericht.Geef op of u dienstberichten wilt ontvangen. Als u hetapparaat zodanig wilt instellen dat de browserautomatisch wordt geactiveerd en eennetwerkverbinding wordt gemaakt om inhoud op tehalen wanneer u een dienstbericht ontvangt,selecteert u Berichten downloaden >Automatisch.

Instellingen voor infodienstenSelecteer Menu > Berichten en Opties >Instellingen > Operatorbericht.Informeer bij de serviceprovider naar de beschikbareitems en bijbehorende nummers.Maak een keuze uit de volgende opties:● Ontvangst — Selecteer of u infodienstberichten

wilt ontvangen.● Taal — Selecteer de talen waarin u berichten wilt

ontvangen: Alle, Geselecteerd of Overige.

● Itemherkenning — Selecteer of automatisch moetworden gezocht naar nieuwe itemnummers en ofde nieuwe nummers zonder naam in de lijst moetenworden opgeslagen.

Overige instellingenSelecteer Menu > Berichten en Opties >Instellingen > Overige.Maak een keuze uit de volgende opties:● Verzonden ber. opslaan — Selecteer of u een

kopie wilt bewaren in de map Verzonden van detekst-, multimedia- of e-mailberichten die u hebtgestuurd.

● Aantal opgesl. berichten — Geef aan hoeveelverzonden berichten tegelijkertijd wordenopgeslagen in de map Verzonden. Wanneer delimiet wordt bereikt, wordt het oudste berichtverwijderd.

● Gebruikt geheugen — Selecteer het geheugenwaarin u uw berichten wilt opslaan.

● Berichten wrg. in groepen — Geef op of u deberichten in Inbox, Verzonden, Concepten en Mijnmappen wilt groeperen.

● E-mails wrg. in groepen — Geef op of u uw e-mailberichten wilt groeperen.

65

Beric

hten

Page 66: Nokia N97 Gebruiksaanwijzing

Mail for ExchangeMet Mail voor Exchange kunt u uw zakelijke e-mail opuw apparaat ontvangen. U kunt e-mailsbeantwoorden, compatibele bijlagen bekijken enbewerken, agendagegevens bekijken, uitnodigingenvoor vergaderingen ontvangen en beantwoorden,vergaderingen plannen en contactgegevens bekijken,toevoegen en bewerken. Mail voor Exchange kan alleenworden ingesteld als uw organisatie beschikt overMicrosoft Exchange Server. Bovendien moet uw IT-beheerder Mail voor Exchange voor uw account hebbengeactiveerd.Voordat u begint met het instellen van Mail voorExchange moet u het volgende controleren:● een zakelijke e-mail-ID;● uw gebruikersnaam op het bedrijfsnetwerk;● uw wachtwoord op het bedrijfsnetwerk;● de domeinnaam van het netwerk (raadpleeg de IT-

afdeling van uw bedrijf);● de servernaam van Mail for Exchange (raadpleeg de

IT-afdeling van uw bedrijf).Afhankelijk van de instellingen van Mail for Exchangeop de bedrijfsserver moet u mogelijk nog andereinformatie invoeren. Als u niet beschikt over de juisteinformatie, moet u contact opnemen met de IT-afdeling van uw bedrijf.

Voor Mail voor Exchange is het gebruik van deblokkeringscode mogelijk verplicht. Destandaardblokkeringscode van uw apparaat is 12345maar mogelijk heeft uw IT-beheerder een andere codevoor u ingesteld.U kunt het profiel en de instellingen van Mail voorExchange in de instellingen van Berichten openen enwijzigen.

66

Beric

hten

Page 67: Nokia N97 Gebruiksaanwijzing

ConnectiviteitU hebt bij uw apparaat meerdere mogelijkheden omverbinding te maken met internet of met anderecompatibele apparaten of computers.

Gegevensverbindingen entoegangspuntenHet apparaat ondersteunt packet-gegevensverbindingen (netwerkdienst), zoals GPRS inhet GSM-netwerk. Wanneer u het apparaat gebruikt inGSM- en UMTS-netwerken, kunnen meergegevensverbindingen tegelijk actief zijn en kunnentoegangspunten een gegevensverbinding delen. In hetUMTS-netwerk blijven gegevensverbindingen actiefgedurende spraakoproepen.U kunt ook een WLAN-verbinding gebruiken. In éénWLAN kan slechts één verbinding tegelijk actief zijn,maar verschillende toepassingen kunnen hetzelfdeinternettoegangspunt gebruiken.Voor een gegevensverbinding hebt u eentoegangspunt nodig. U kunt verschillende soortentoegangspunten definiëren, zoals:● MMS-toegangspunten, voor het verzenden en

ontvangen van multimediaberichten;

● Internettoegangspunten, voor het verzenden enontvangen van e-mail en om verbinding te makenmet internet.

Vraag uw serviceprovider welk type toegangspunt unodig hebt voor de dienst die u wilt gebruiken. Neemcontact op met uw serviceprovider voor meerinformatie over de beschikbaarheid van enabonnementen op diensten voor packet-gegevensverbindingen.

NetwerkinstellingenSelecteer Menu > Instellingen en Connectiviteit >Netwerk.Het apparaat kan automatisch schakelen tussen GSM-en UMTS-netwerken. GSM-netwerken wordenaangeduid met . UMTS-netwerken wordenaangeduid met .Een actieve HSDPA-verbinding (high-speed downlinkpacket access) (netwerkdienst) wordt aangeduid met

.Maak een keuze uit de volgende opties:● Netwerkmodus — Selecteer welk netwerk u wilt

gebruiken. Als u Dual mode selecteert, wordt het67

Conn

ectiv

iteit

Page 68: Nokia N97 Gebruiksaanwijzing

GSM- of UMTS-netwerk automatisch geselecteerd opbasis van de netwerkparameters en de roaming-overeenkomsten tussen de serviceproviders. Neemcontact op met uw netwerkprovider voor de detailsen kosten van roaming. Deze optie wordt alleenweergegeven als deze wordt ondersteund door deserviceprovider.Een roaming-overeenkomst is een overeenkomsttussen meerdere serviceproviders die gebruikersvan verschillende netwerken in staat stelt omgebruik te maken van de diensten van andereserviceproviders.

● Operatorselectie — Selecteer Automatisch als uwilt dat het apparaat een beschikbaar netwerkzoekt en selecteert of Handmatig als u handmatigeen netwerk wilt selecteren. Als de verbinding methet handmatig geselecteerde netwerk verlorengaat, hoort u een fouttoon en wordt u gevraagdopnieuw een netwerk te selecteren. Hetgeselecteerde netwerk moet een roaming-overeenkomst met uw eigen netwerk hebbengesloten.

● Weergave info dienst — Stel het apparaat zodanigin dat wordt aangegeven wanneer het apparaatgebruik maakt van een mobiel netwerk op basis vande MCN-technologie (Micro Cellular Network) en omde ontvangst van relevante informatie te activeren.

Draadloze LAN Uw apparaat kan draadloze LAN's (WLAN's) detecterenen hiermee verbinding maken. U kunt het apparaatmet behulp van een WLAN aansluiten op internet encompatibele apparaten met WLAN-ondersteuning.

Over WLANAls u een draadloze LAN-verbinding (WLAN) wiltgebruiken, moet dit mogelijk zijn op de locatie waar uzich bevindt en moet uw apparaat op het WLAN zijnaangesloten. Bij sommige beveiligde WLAN's hebt ueen toegangssleutel van de serviceprovider nodig omverbinding te maken.

Opmerking: In Frankrijk mogen WLAN's alleenbinnenshuis worden gebruikt.Functies die gebruikmaken van een WLAN of die op deachtergrond worden uitgevoerd terwijl er anderefuncties worden gebruikt, gebruiken veel energiewaardoor ze de levensduur van de batterij verkorten.Uw apparaat ondersteunt de volgende WLAN-functies:● IEEE 802.11b/g-standaard● Werking bij 2,4 GHz● WEP (Wired Equivalent Privacy) met sleutels tot 128

bits, beveiligde Wi-Fi-toegang (WPA) en 802.1x-verificatiemethoden. Deze functies kunnen alleen68

Conn

ectiv

iteit

Page 69: Nokia N97 Gebruiksaanwijzing

worden gebruikt als ze door het netwerk wordenondersteund.

Belangrijk: Schakel altijd één van debeschikbare encryptiemethoden in om de beveiligingvan uw draadloze LAN-verbinding te vergroten. Hetgebruik van encryptie verkleint het risico vanonbevoegde toegang tot uw gegevens.

WLAN-verbindingenAls u WLAN-verbinding (draadloos LAN) wilt gebruiken,moet u een internettoegangspunt voor WLAN maken.Gebruik het toegangspunt voor toepassingen dieverbinding met internet moeten hebben.Er wordt een WLAN-verbinding tot stand gebracht alsu een gegevensverbinding maakt met eeninternettoegangspunt voor een WLAN. De actieveWLAN-verbinding wordt verbroken als u degegevensverbinding verbreekt.U kunt een WLAN gebruiken tijdens een gesprek ofwanneer pakketgegevens actief zijn. U kunt metmaximaal één WLAN-toegangspunt tegelijkertijdverbinding hebben, maar verschillende toepassingenkunnen hetzelfde internettoegangspunt gebruiken.Als het offline profiel is ingesteld voor het apparaat,kunt nog steeds een WLAN gebruiken (indienbeschikbaar). Zorg ervoor dat u voldoet aan de

veiligheidseisen wanneer u een WLAN-verbinding totstand brengt en gebruikt.

Tip: Als u het unieke MAC-adres (Media AccessControl) voor het apparaat wilt controleren,opent u de kiesfunctie en typt u #62209526# .

WLAN-wizardSelecteer Menu > Instellingen en Connectiviteit >Wireless LAN.De WLAN-wizard helpt u verbinding maken met eendraadloos LAN (WLAN) en uw WLAN-verbindingenbeheren.Als WLAN's worden gedetecteerd, en u wilt eeninternettoegangspunt (IAP) creëren voor eenverbinding en de webbrowser starten met dit IAP,selecteert u de verbinding en Browsen starten.Als u een beveiligd WLAN selecteert, wordt u verzochthet betreffende wachtwoord in te voeren. Als uverbinding maakt met een verborgen netwerk, moet ude juiste netwerknaam (service set identifier, SSID)invoeren.Als de webbrowser reeds werkt met de huidige actieveWLAN-verbinding, en u wilt terugkeren naar dewebbrowser, selecteert u Doorgaan met browsen.Als u de actieve verbinding wilt beëindigen, selecteertu de verbinding en WLAN-verb. verbreken.

69

Conn

ectiv

iteit

Page 70: Nokia N97 Gebruiksaanwijzing

WLAN-internettoegangspuntenSelecteer Menu > Instellingen en Connectiviteit >Wireless LAN > Opties.Maak een keuze uit de volgende opties:● WLAN-netwrkn filteren — Filter WLAN's uit de lijst

met gevonden netwerken. De volgende keer dat detoepassing WLAN's zoekt, worden de geselecteerdenetwerken niet weergegeven.

● Details — Hiermee kunt u de details bekijken vaneen netwerk dat in de lijst wordt weergegeven. Alsu een actieve verbinding selecteert, worden deverbindingsgegevens weergegeven.

BedieningsmodiEen WLAN heeft twee bedieningsmodi: infrastructuuren adhoc.In de infrastructuurmodus zijn twee soortencommunicatie mogelijk: draadloze apparaten zijn metelkaar verbonden via een WLAN-toegangspunt ofdraadloze apparaten zijn op een LAN aangesloten viaeen WLAN-toegangspunt.In de ad-hocmodus kunnen apparaten onderlingrechtstreeks gegevens verzenden en ontvangen.

WLAN-instellingenSelecteer Menu > Instellingen en Connectiviteit >Wireless LAN > Opties > Instellingen.

Maak een keuze uit de volgende opties:● Beschkbrhd WLAN tonen — Selecteer of is

weergegeven wanneer een WLAN beschikbaar is.Tip: Als u de toepassing WLAN-wizard wiltopenen en de beschikbare opties wiltbekijken, selecteert u het WLAN-pictogram enselecteert u in het pop-upvenster degemarkeerde tekst naast het WLAN-pictogram.

● Zoeken naar netwerken — Als u BeschkbrhdWLAN tonen instelt op Ja, kunt u aangeven hoevaak het apparaat naar beschikbare WLAN's moetzoeken en de indicator moet bijwerken.

● Internetverbindingstest — Hiermee geeft u aanof u de internetmogelijkheden van hetgeselecteerde WLAN automatisch wilt laten testen,elke keer om toestemming wilt vragen of deverbindingstest nooit wilt uitvoeren. Als uAutomat. uitvoeren selecteert of de test wilt latenuitvoeren wanneer het apparaat erom vraagt en deverbindingstest is met succes uitgevoerd, wordt hettoegangspunt opgeslagen op deinternetbestemmingen.

Als u geavanceerde instellingen wilt bekijken,selecteert u Opties > Geavanc. instellingen. Hetwijzigen van de geavanceerde instellingen voor hetWLAN wordt niet aanbevolen.

70

Conn

ectiv

iteit

Page 71: Nokia N97 Gebruiksaanwijzing

ToegangspuntenEen nieuw toegangspunt makenSelecteer Menu > Instellingen en Connectiviteit >Bestemmingen.U ontvangt de instellingen voor een toegangspuntmogelijk in een bericht van een serviceprovider.Sommige of alle toegangspunten kunnen door deserviceprovider vooraf zijn ingesteld voor hetapparaat; het is wellicht niet mogelijk dezeinstellingen te wijzigen of verwijderen of om nieuweinstellingen toe te voegen.Wanneer u een van de groepen met toegangspuntenopent ( , , , ), worden de typentoegangspunten weergegeven:

Aanduiding van een beveiligd toegangspunt Aanduiding van een toegangspunt voor packet-

gegevens Aanduiding van een WLAN-toegangspunt

Tip: U kunt internettoegangspunten in eenWLAN maken met de WLAN-wizard.

Selecteer Toegangspunt als u een nieuwtoegangspunt wilt maken. U wordt gevraagd debeschikbare verbindingen te controleren. De reedsbeschikbare verbindingen worden na de zoekopdrachtweergegeven en kunnen door een nieuwtoegangspunt worden gedeeld. Als u deze stap

overslaat, wordt u gevraagd een verbindingsmethodete selecteren en de benodigde instellingen tedefiniëren.Als u de instellingen van een toegangspunt wiltbewerken, opent u een van de groepen mettoegangspunten en selecteert u een toegangspunt.Volg de instructies van de serviceprovider.● Naam verbinding — Hier kunt u een naam voor de

verbinding invoeren.● Gegevensdrager — Selecteer het type

gegevensverbinding.Afhankelijk van de geselecteerde gegevensverbindingzijn slechts bepaalde velden beschikbaar. Vul allevelden in die zijn voorzien van de aanduiding Isverplicht of een rode asterisk (*). De overige veldenhoeft u alleen in te vullen als uw serviceprovider dataangeeft.Als u een gegevensverbinding wilt gebruiken, moet deserviceprovider deze functie ondersteunen en zo nodigactiveren op de SIM-kaart.

Groepen met toegangspuntenmakenSelecteer Menu > Instellingen en Connectiviteit >Bestemmingen.

71

Conn

ectiv

iteit

Page 72: Nokia N97 Gebruiksaanwijzing

In sommige toepassingen kunt u groepen mettoegangspunten gebruiken om eennetwerkverbinding tot stand te brengen.U kunt een groep met meerdere toegangspuntenmaken en de volgorde opgeven waarin detoegangspunten worden gebruikt om verbinding meteen bepaald netwerk te maken. U hoeft dan niettelkens opnieuw een toegangspunt te selecterenwanneer het apparaat een netwerkverbinding maakt.U kunt bijvoorbeeld WLAN- en packet-gegevenstoegangspunten toevoegen aan een groepmet internettoegangspunten en de groep gebruikenom op het web te bladeren. Als u WLAN de hoogsteprioriteit geeft, maakt het apparaat via WLANverbinding met internet als er een WLAN-verbindingbeschikbaar is en via een packet-gegevensverbindingals er geen WLAN-verbinding beschikbaar is.Selecteer Opties > Beheren > Nieuwebestemming als u een nieuwe groep mettoegangspunten wilt maken.Selecteer de groep en selecteer Opties > Nieuwtoegangspunt om toegangspunten aan een groepmet toegangspunten toe te voegen. Als u een bestaandtoegangspunt wilt kopiëren van een andere groep,selecteert u de groep, tikt u op het betreffendetoegangspunt als dit nog niet is gemarkeerd enselecteert u Opties > Indelen > Kop. nr anderebest..

Als u de prioriteit van een toegangspunt binnen degroep wilt wijzigen, selecteert u Opties > Indelen >Prioriteit wijzigen.

Toegangspunten voor packet-gegevensSelecteer Menu > Instellingen en Connectiviteit >Bestemmingen > Toegangspunt en volg deinstructies op het scherm.Als u een packet-gegevenstoegangspunt wiltbewerken, opent u een van de groepen mettoegangspunten en selecteert u een toegangspunt datgemarkeerd is met .Volg de instructies van de serviceprovider.Maak een keuze uit de volgende opties:● Naam toegangspunt — U krijgt de naam van het

toegangspunt van de serviceprovider.● Gebruikersnaam — De gebruikersnaam kan nodig

zijn bij het maken van een gegevensverbinding enwordt doorgaans verstrekt door uwserviceprovider.

● Wachtwoord vragen — Selecteer Ja als u bijaanmelding op de server telkens een nieuwwachtwoord moet invoeren of als u hetwachtwoord niet in het apparaat wilt opslaan.

● Wachtwoord — Een wachtwoord kan nodig zijnbij het maken van een gegevensverbinding en72

Conn

ectiv

iteit

Page 73: Nokia N97 Gebruiksaanwijzing

wordt doorgaans verstrekt door uwserviceprovider.

● Verificatie — Selecteer Beveiligd als uwwachtwoord altijd gecodeerd moet wordenverzonden of selecteer Normaal als uwwachtwoord indien mogelijk gecodeerd moetworden verzonden.

● Homepage — Voer het internetadres of het adresvan de multimediaberichtencentrale in, afhankelijkvan het toegangspunt dat u instelt.

● Toegangspunt gebruiken — Selecteer Nabevestiging als u wilt dat het apparaat ombevestiging vraagt voordat de verbinding via dittoegangspunt wordt gemaakt, of Automatisch alsu wilt dat het apparaat met de bestemming verbindtdoor dit toegangspunt automatisch te gebruiken.

Selecteer Opties > Geavanc. instellingen en kies eenvan de volgende opties:● Netwerktype — Selecteer het

internetprotocoltype voor het overbrengen vangegevens naar en van uw apparaat. De overigeinstellingen zijn afhankelijk van het geselecteerdenetwerktype.

● IP-adres telefoon (alleen voor IPv4) — Voer het IP-adres van het apparaat in.

● DNS-adressen — Voer de IP-adressen van deprimaire en secundaire DNS-servers in (indienvereist voor de serviceprovider). Neem voor dezeadressen contact op met uw internetprovider.

● Proxyserveradres — Voer het adres van deproxyserver in.

● Proxypoortnummer — Voer het poortnummervan de proxyserver in.

WLAN-internettoegangspuntenSelecteer Menu > Instellingen en Connectiviteit >Bestemmingen > Toegangspunt en volg deinstructies op het scherm.Als u een WLAN-toegangspunt wilt bewerken, opent ueen van de groepen met toegangspunten en selecteertu een toegangspunt dat gemarkeerd is met .Volg de instructies van de WLAN-serviceprovider.● WLAN-netwerknaam — Selecteer Handmatig

opgeven of Netwerken zoeken. Als u eenbestaand netwerk selecteert, worden de WLAN-netwerkmodus en WLAN-beveiligingsmodusbepaald aan de hand van de instellingen van hettoegangspuntapparaat.

● Netwerkstatus — Hiermee geeft u aan of de naamvan het netwerk wordt weergegeven.

● WLAN-netwerkmodus — Selecteer Ad-hoc als ueen ad-hocnetwerk wilt maken en apparatenrechtstreeks gegevens moeten kunnen verzendenen ontvangen. Een WLAN-toegangspunt is nietnodig. In een ad-hocnetwerk moeten alle apparatendezelfde WLAN-netwerknaam gebruiken.

73

Conn

ectiv

iteit

Page 74: Nokia N97 Gebruiksaanwijzing

● WLAN-beveiligingsmodus — Selecteer degebruikte codering: WEP, 802.1x (niet voor ad-hocnetwerken) of WPA/WPA2. Als u Opennetwerk kiest, wordt geen codering gebruikt. Decoderingstypen WEP, 802.1x en WPA kunnen alleenworden gebruikt als deze door het netwerk wordenondersteund.

● Homepage — Voer het webadres van destartpagina in.

● Toegangspunt gebruiken — Selecteer Nabevestiging als u wilt dat het apparaat ombevestiging vraagt voordat de verbinding viatoegangspunt wordt gemaakt, of Automatisch alsu wilt dat het apparaat met de bestemming verbindtdoor dit toegangspunt automatisch te gebruiken.

Voer de instellingen voor de geselecteerdebeveiligingsmodus in en selecteer WLAN-beveiligingsinstell..Beveiligingsinstellingen voor WEP● WEP-sleutel in gebruik — Selecteer het WEP-

sleutelnummer (Wired Equivalent Privacy). U kuntmaximaal vier WEP-sleutels maken. Dezelfdeinstellingen moeten worden ingevoerd op hetapparaat voor het WLAN-toegangspunt.

● Verificatietype — Selecteer Open of Gedeeld voorhet verificatietype tussen uw apparaat en hetapparaat voor het WLAN-toegangspunt.

● Instellingen WEP-sleutel — Voer WEP-codering(lengte van de sleutel), Indeling WEP-sleutel

(ASCII of Hexadecimaal) en WEP-sleutel (de WEP-sleutelgegevens in de geselecteerde indeling) in.

Beveiligingsinstellingen voor 802.1x en WPA/WPA2● WPA/WPA2 — Selecteer de verificatiemethode:

EAP als u een EAP-invoegtoepassing (ExtensibleAuthentication Protocol) wilt gebruiken of Voorafged. sleutel als u een wachtwoord wilt gebruiken.Leg de gewenste instellingen vast:● Instellingen EAP-plug-in — Voer de

instellingen in volgens de instructies van uwserviceprovider.

● Vooraf ged. sleutel — Voer een wachtwoord in.Hetzelfde wachtwoord moet worden ingevoerdop het apparaat voor het WLAN-toegangspunt.

● Alleen WPA2 (modus) — In deze modus mogenalleen apparaten die WPA2 gebruiken eenverbinding maken.

Geavanceerde WLAN-instellingenSelecteer Opties > Geavanc. instellingen en kies eenvan de volgende opties:● IPv4-instellingen — Voer het IP-adres van het

apparaat, het IP-adres van het subnet, destandaardgateway en de IP-adressen van deprimaire en secundaire DNS-servers in. Neem voordeze adressen contact op met uw internetprovider.

● IPv6-instellingen — Definieer het type DNS-adres.74

Conn

ectiv

iteit

Page 75: Nokia N97 Gebruiksaanwijzing

● Ad-hoc kanaal (alleen voor Ad-hoc) — SelecteerDoor gebruiker gedef. als u handmatig eenkanaalnummer (1-11) wilt invoeren.

● Proxyserveradres — Voer het adres van deproxyserver in.

● Proxypoortnummer — Voer het nummer van deproxypoort in.

ActievegegevensverbindingenSelecteer Menu > Instellingen en Connectiviteit >Verbind.beheer.In de weergave Actieve gegevensverbindingen kunt ude geopende gegevensverbindingen bekijken:

gegevensoproepen packet-gegevensverbindingen

wireless LAN-verbindingen (WLAN)

Opmerking: De uiteindelijke rekening van deserviceprovider voor oproepen en diensten kanvariëren, afhankelijk van de netwerkfuncties,afrondingen, belastingen, enzovoort.Selecteer Opties > Verbinding verbreken als u eenverbinding wilt verbreken.Selecteer Opties > Alle verbind. verbreken als u alleactieve verbindingen wilt verbreken.

Selecteer Opties > Details als u de details van eenverbinding wilt bekijken.

SynchronisatieSelecteer Menu > Instellingen en Connectiviteit >Gegevensoverdr. > Sync.Met de toepassing Synchronisatie kunt u notities,agenda-items, SMS- en MMS-berichten,browserbookmarks of contacten synchroniseren metverschillende compatibele toepassingen op eencompatibele computer of op internet.U kunt de synchronisatie-instellingen ontvangen ineen speciaal bericht van de serviceprovider.Een synchronisatieprofiel bevat de noodzakelijkeinstellingen voor synchronisatie.Wanneer u de toepassing opent, wordt hetstandaardsynchronisatieprofiel of eerder gebruiktsychronisatieprofiel weergegeven. Als u het profielwilt wijzigen, tikt u op een synchronisatie-item om hetin het profiel op te nemen of het eruit te laten.Als u synchronisatieprofielen wilt beheren, selecteertu Opties en vervolgens de gewenste optie.Selecteer Opties > Synchroniseren om gegevens tesynchroniseren. Selecteer Annuleren om desynchronisatie tussentijds af te breken.

75

Conn

ectiv

iteit

Page 76: Nokia N97 Gebruiksaanwijzing

Bluetooth-connectiviteitBluetooth-connectiviteitVia Bluetooth kunt u een draadloze verbinding totstand brengen met andere compatibele apparaten,zoals mobiele telefoons, computers, headsets encarkits.Via de verbinding kunt u afbeeldingen, videoclips,muziek, geluidsfragmenten en notities verzenden,bestanden vanaf een compatibele pc kopiëren enafbeeldingen op een compatibele printer afdrukken.Aangezien apparaten met draadloze Bluetooth-technologie communiceren via radiogolven, hoeft ergeen 'direct zicht' te bestaan tussen de apparaten. Detwee apparaten mogen maximaal 10 meter van elkaarzijn verwijderd, hoewel de verbinding wel hinder kanondervinden van obstakels, zoals muren of andereelektronische apparaten.Dit apparaat voldoet aan Bluetooth-specificatie 2.0 +EDR met ondersteuning voor de volgende profielen:Dial-Up Networking (DUN), Object Push Profile (OPP),File Transfer Profile (FTP), Hands Free Profile (HFP),Headset Profile (HSP), Basic Imaging Profile (BIP),Remote SIM Access Profile (SimAP), DeviceIdentification Profile (DI), Phonebook Access Profile(PBAP), Generic Audio/Video Distribution Profile(GAVDP), Audio/Video Remote Control Profile (AVRCP),Advanced Audio Distribution Profile (A2DP). Gebruik

uitsluitend de door Nokia goedgekeurde toebehorenvoor dit model als u verzekerd wilt zijn vancompatibiliteit met andere Bluetooth-apparatuur.Informeer bij de fabrikanten van andere apparatuurnaar de compatibiliteit met dit apparaat.Als functies gebruikmaken van Bluetooth-technologie,vergt dit extra batterijcapaciteit en neemt delevensduur van de batterij af.Als het apparaat is geblokkeerd, zijn er alleenverbindingen met geautoriseerde apparaten mogelijk.

InstellingenSelecteer Menu > Instellingen en Connectiviteit >Bluetooth.Wanneer u de toepassing voor het eerst opent, moet ueen naam voor uw apparaat opgeven. Die naam kuntu later wijzigen.Maak een keuze uit de volgende opties:● Bluetooth — Hiermee schakelt u de Bluetooth-

verbinding in of uit. ● Waarneemb. telefoon — Als u wilt toestaan dat

uw apparaat door andere apparatuur wordtgevonden via draadloze Bluetooth-technologie,selecteert u Waarneembaar. Als u een periode wiltinstellen waarna de zichtbaarheid verandert van'getoond' in 'verborgen', selecteert uZichtb.periode instell.. Als u uw apparaat voor76

Conn

ectiv

iteit

Page 77: Nokia N97 Gebruiksaanwijzing

andere apparatuur wilt verbergen, selecteert uVerborgen.

● Naam van mijn telefoon — Wijzig de naam diewordt weergegeven aan andere apparaten diedraadloze Bluetooth-technologie gebruiken.

● Externe SIM-modus — Een ander apparaatinschakelen of uitschakelen, zoals een compatibelcarkitaccessoire, om de SIM-kaart in uw apparaat tegebruiken voor het verbinden met het netwerk.

BeveiligingstipsSelecteer Menu > Instellingen en Connectiviteit >Bluetooth.Wanneer u geen Bluetooth-verbinding gebruikt en uwilt bepalen wie uw apparaat kan vinden en ermee kanverbinden, selecteert u Bluetooth > Uit ofWaarneemb. telefoon > Verborgen.Maak geen koppelingen met een onbekend apparaaten accepteer hiervan ook geen verbindingsverzoeken.Zo kunt u uw apparaat vrijwaren van schadelijkeinhoud.

Gegevens verzenden met behulpvan Bluetooth-connectiviteitEr kunnen verschillende Bluetooth-verbindingentegelijk actief zijn. Als u bijvoorbeeld verbonden bentmet een compatibele hoofdtelefoon, kunt u

tegelijkertijd ook bestanden uitwisselen met eenander compatibel apparaat.1. Open de toepassing waar het item dat u wilt

verzenden, is opgeslagen.2. Tik op een item en selecteer Opties >

Verzenden > Via Bluetooth.Apparaten met draadloze Bluetooth-technologiedie zich binnen het bereik bevinden, wordenweergegeven. Dit zijn de apparaatpictogrammen:

computer telefoon audio- of videoapparaat ander apparaat

Selecteer Stoppen als u de zoekopdracht wiltonderbreken.

3. Selecteer het apparaat waarmee u verbinding wiltmaken.

4. Als voor het andere apparaat een koppeling isvereist voordat gegevens kunnen wordenverzonden, klinkt er een geluidssignaal en wordt ugevraagd een wachtwoord op te geven. Op beideapparaten moet hetzelfde wachtwoord wordeningevoerd.Wanneer de verbinding is gemaakt, verschijntGegevens worden verzonden.

77

Conn

ectiv

iteit

Page 78: Nokia N97 Gebruiksaanwijzing

Tip: Wanneer u naar apparaten zoekt, wordtvoor sommige apparatuur alleen het uniekeadres (apparaatadres) getoond. Als u het uniekeadres van uw apparaat wilt weten, typt u*#2820# .

Apparaten koppelenSelecteer Menu > Instellingen en Connectiviteit >Bluetooth.Als u compatibele apparatuur aan uw apparaat wiltkoppelen en uw gekoppelde apparatuur wiltweergeven, opent u het tabblad Gekoppeldeapparaten.Stel voordat u de koppeling uitvoert uw wachtwoordin (1 tot 16 cijfers) en spreek met de eigenaar van hetandere apparaat af hetzelfde wachtwoord tegebruiken. Bij apparaten zonder gebruikersinterfacewordt het wachtwoord gebruikt dat in de fabriek isingesteld. Het wachtwoord is voor eenmalig gebruik.1. Als u een apparaat wilt koppelen, selecteert u

Opties > Nw gekoppeld apparaat. Apparaten diebinnen het bereik vallen worden weergegeven.

2. Selecteer het apparaat en voer het wachtwoord in.Hetzelfde wachtwoord moet ook op het andereapparaat worden ingevoerd.

3. Sommige audioaccessoires worden na hetkoppelen automatisch met uw apparaatverbonden. Als dat niet het geval is en u wilt met

een accessoire verbinden, selecteert u Opties >Verb. met audioapparaat.

Gekoppelde apparaten zijn te herkennen aan hetsymbool in de lijst met apparaten.Als u een apparaat als geautoriseerd of niet-geautoriseerd wilt instellen, kiest u een van devolgende opties:● Geautoriseerd — Verbindingen tussen uw

apparaat en het geautoriseerde apparaat kunnenworden gemaakt zonder dat u het weet. U wordtniet gevraagd de verbinding goed te keuren of teaccepteren. Gebruik deze status uitsluitend voor uweigen apparatuur, zoals uw compatibele headset ofpc, of voor apparaten die toebehoren aan iemanddie u vertrouwt. verwijst naar geautoriseerdeapparatuur in de weergave voor gekoppeldeapparaten.

● Niet geautoriseerd — Verbindingsverzoeken vandit apparaat moeten altijd afzonderlijk wordengeaccepteerd.

Als u een koppeling met een apparaat wilt annuleren,selecteert u Opties > Verwijderen.Selecteer Opties > Alle verwijderen als u allekoppelingen wilt annuleren.

78

Conn

ectiv

iteit

Page 79: Nokia N97 Gebruiksaanwijzing

Gegevens ontvangen met behulpvan Bluetooth-connectiviteitWanneer u gegevens ontvangt via een Bluetooth-verbinding, klinkt er een geluidssignaal en wordt ugevraagd of u het bericht wilt accepteren. Als u hetbericht accepteert, wordt weergegeven en wordthet item in de map Inbox van Berichten geplaatst.Berichten die zijn ontvangen via een Bluetooth-verbinding, worden aangeduid met .

Apparaten blokkerenSelecteer Menu > Instellingen en Connectiviteit >Bluetooth.Als u een apparaat wilt blokkeren zodat het geenBluetooth-verbinding met uw apparaat tot stand kanbrengen, opent u het tabblad Gekoppeldeapparaten. Tik op een apparaat dat u wilt blokkeren,als het nog niet gemarkeerd is, en selecteer Opties >Blokkeren.Als u de blokkering van een apparaat wilt opheffen,opent u het tabblad Geblokkrde. apparaten, tikt u opeen apparaat (als het nog niet gemarkeerd is) enselecteert u Opties > Verwijderen.Als u de blokkering van alle geblokkeerde apparatenwilt opheffen, selecteert u Opties > Alleverwijderen.

Als u een koppelingsverzoek van een ander apparaatwilt weigeren, wordt u gevraagd of u alle toekomstigeverbindingsverzoeken van dit apparaat wilt blokkeren.Als u bevestigt dat u deze verzoeken wilt blokkeren,wordt het externe apparaat toegevoegd aan de lijstmet geblokkeerde apparaten.

Externe SIM-modusSelecteer Menu > Instellingen en Connectiviteit >Bluetooth.Voordat de externe SIM-modus kan wordengeactiveerd, moeten beide apparaten wordengekoppeld en moet de koppeling vanaf het andereapparaat worden gestart. Gebruik bij het koppelen eennumeriek wachtwoord van 16 cijfers en stel het andereapparaat in als geautoriseerd.Als u de externe SIM-modus met een compatibel carkit-accessoire wilt gebruiken, activeert u de Bluetooth-verbinding en schakelt u het gebruik van de externeSIM-modus in met uw apparaat. Activeer de externeSIM-modus vanaf het andere apparaat.Wanneer de externe SIM-modus op uw apparaat isingeschakeld, wordt Externe SIM-modus op hetstartscherm weergegeven. De verbinding met hetdraadloze netwerk is uitgeschakeld, zoals aangeduiddoor in het gebied voor de signaalsterkte. Ditbetekent dat u geen SIM-kaartdiensten of functies kuntgebruiken die netwerkdekking vereisen. 79

Conn

ectiv

iteit

Page 80: Nokia N97 Gebruiksaanwijzing

Als het draadloze apparaat in de externe SIM-modusstaat, kunt u alleen via een compatibele enaangesloten uitbreiding, zoals een carkit, gesprekkenvoeren of ontvangen. U kunt in deze modus geennummers kiezen met uw draadloze apparaat, behalvede alarmnummers die in het apparaat zijngeprogrammeerd. Als u wilt bellen met uw apparaat,moet u de externe SIM-modus verlaten. Als hetapparaat is vergrendeld, moet u de beveiligingscodeinvoeren om deze te ontgrendelen.Als u de externe SIM-modus wilt verlaten, drukt u opde aan/uit-toets en selecteert u Externe SIM sluiten.

USBSelecteer Menu > Instellingen en Connectiviteit >USB.Selecteer Vragen bijverbinding > Ja alsu wilt instellen dathet doel van deverbinding telkensmoet wordenopgegeven wanneereen compatibele gegevenskabel wordt aangesloten.Als de optie Vragen bij verbinding is uitgeschakelden u de modus tijdens een actieve verbinding wiltwijzigen, selecteert u USB-verbindingsmodus enmaakt u een keuze uit de volgende opties:

● PC Suite — Gebruik pc-toepassingen van Nokia,zoals Nokia Ovi Suite en Nokia Software Updater.

● Massaopslag — Hiermee brengt u gegevens overtussen het apparaat en een compatibele pc.

● Afbeeld. overdragen — Hiermee drukt uafbeeldingen af op een compatibele printer.

● Mediaoverdracht — Hiermee synchroniseert umuziek met Windows Media Player.

Pc-verbindingenU kunt uw mobiele apparaat gebruiken met een keuraan compatibele toepassingen voor pc-verbindingenen gegevenscommunicatie. Zo kunt u met Nokia OviSuite bestanden en afbeeldingen van uw apparaatnaar een compatibele computer overbrengen.Als u Ovi Suite met de USB-verbindingsmodus wiltgebruiken, selecteert u PC Suite-modus.Zie het ondersteuningsgedeelte van www.ovi.comvoor meer informatie over Ovi Suite.

BeheerinstellingenSelecteer Menu > Instellingen en Connectiviteit >Beheerinstell..Als u de online tijd voor de gegevensoproepverbindingwilt instellen, selecteert u Gegevensoproep. Deinstellingen voor gegevensoproepen hebben effect op80

Conn

ectiv

iteit

Page 81: Nokia N97 Gebruiksaanwijzing

alle toegangspunten die gebruikmaken van een GSM-gegevensoproep.

Instellingen voor packet-gegevensSelecteer Menu > Instellingen en Connectiviteit >Beheerinstell. > Packet-ggvns.De instellingen voor packet-gegevens gelden voor alletoegangspunten waarvoor een packet-gegevensverbinding wordt gebruikt.Maak een keuze uit de volgende opties:● Packet-ggvnsverbinding — Als u Automat. bij

signaal selecteert en u bent in een netwerk datpacket-gegevens ondersteunt, wordt het apparaatgeregistreerd op het packet-gegevensnetwerk. Hetstarten van een actieve packet-gegevensverbinding(bijvoorbeeld voor het versturen en ontvangen vane-mail) is een snellere optie dan wanneer hetapparaat een packet-gegevensverbinding tot standbrengt wanneer het nodig is. Als er geen packet-gegevensverbinding is, probeert het apparaatgeregeld een packet-gegevensverbinding tot standte brengen. Als u Wanneer nodig selecteert,gebruikt het apparaat alleen een packet-gegevensverbinding als u een toepassing of actiestart waarvoor een packet-gegevensverbindingnodig is.

● Toegangspunt — U moet de naam van hettoegangspunt invullen als u het apparaat wilt

gebruiken als packet-gegevensmodem voor decomputer.

● Snelle toeg. packet-geg. — Hiermee schakelt uhet gebruik van HSDPA (netwerkdienst) in UMTS-netwerken in of uit.

SIP-instellingenSelecteer Menu > Instellingen en Connectiviteit >Beheerinstell. > SIP-instellingen.SIP-instellingen (Session Initiation Protocol) zijn nodigvoor bepaalde netwerken die SIP gebruiken. Uontvangt de instellingen mogelijk in een SMS-berichtvan de serviceprovider. U kunt dezeinstellingsprofielen bekijken, verwijderen of maken inSIP-instellingen.

Naamcontrole toegangspuntSelecteer Menu > Instellingen en Connectiviteit >Beheerinstell. > Tgpt.namen bhr..Met de naamcontroledienst voor toegangspunten kuntu packet-gegevensverbindingen beperken en hetapparaat zo instellen dat alleen bepaaldetoegangspunten voor packet-gegevens wordengebruikt.Deze instelling is alleen beschikbaar als de SIM-kaartde controledienst van het toegangspunt ondersteunt.Als u de controledienst wilt in- of uitschakelen, of als ude toegestane toegangspunten wilt wijzigen,

81

Conn

ectiv

iteit

Page 82: Nokia N97 Gebruiksaanwijzing

selecteert u Opties en de overeenkomstige optie. Uhebt uw PIN2-code nodig om de opties te wijzigen.Neem voor de code contact op met uw serviceprovider.

82

Conn

ectiv

iteit

Page 83: Nokia N97 Gebruiksaanwijzing

InternetMet de webbrowser kunt u HTML-webpagina's(hypertext markup language) op internet bekijkenzoals deze oorspronkelijk zijn ontworpen. U kunt ookwebpagina's bekijken die speciaal voor mobieleapparaten zijn ontworpen, en XHTML (extensiblehypertext markup language) of WML (wireless markuplanguage) gebruiken.Om op het web te kunnen surfen moet in uw apparaateen internettoegangspunt zijn geconfigureerd. Hetgebruik van een webbrowser vereistnetwerkondersteuning.

Op internet surfenSelecteer Menu > Web.Als u op internet wilt surfen, selecteert u Ga naarwebadres op de werkbalk en voert u een webadres in.De browser activeert automatisch de modus Volledigscherm. Dubbeltik op het pijlpictogram in derechterbenedenhoek om de modus Volledig scherm teverlaten.Sommige webpagina's kunnen materiaal bevatten,bijvoorbeeld afbeeldingen en geluiden, die alleenkunnen worden bekeken als uw apparaat over veel

geheugen beschikt. Als er geen geheugen meerbeschikbaar is tijdens het laden van een dergelijkewebpagina, worden de afbeeldingen op de pagina nietweergegeven.Als u bij het bladeren door webpagina's grafischeafbeeldingen wilt uitschakelen om geheugen tebesparen en pagina's sneller te laden, selecteert uOpties > Instellingen > Pagina > Inhoudladen > Alleen tekst.Als u een webadres wilt invoeren, selecteert uOpties > Ga naar > Nieuwe webpagina.Als u de inhoud van de webpagina wilt vernieuwen,selecteert u Opties > Webpaginaopties >Opnieuw laden.Als u de huidige webpagina wilt opslaan als bookmark,selecteert u Opties > Webpaginaopties > Opslaanals bookmark.Als u snapshots wilt weergeven van de webpagina'sdie u tijdens de huidige browsersessie hebt bezocht,selecteert u Terug (beschikbaar alsGeschiedenislijst is ingeschakeld in debrowserinstellingen en als de huidige webpagina nietde eerste pagina is die u bezoekt). 83

Inte

rnet

Page 84: Nokia N97 Gebruiksaanwijzing

Selecteer Opties > Webpaginaopties > Pop-upsblokkeren of Pop-ups toestaan als u wilt voorkomenof toestaan dat meerdere vensters automatischworden geopend.Als u op een webpagina wilt inzoomen, dubbeltikt uop het scherm.

Tip: Als u de browser wilt minimaliseren zonderde toepassing te verlaten of de verbinding teverbreken, drukt u eenmaal op de end-toets. Alsu de verbinding wilt verbreken, drukt u op deend-toets en houdt u deze ingedrukt.

BrowserwerkbalkMet de browserwerkbalk kunt u gemakkelijk vaakgebruikte functies van de browser selecteren.Als u tijdens het bladeren de werkbalk wilt weergeven,selecteert u de pijl in de rechterbenedenhoek.Selecteer vanaf de werkbalk het volgende:● Werkbalk uitvouwen — Hiermee breidt u de

werkbalk uit om meer werkbalkfuncties te openen.● Ga naar webadres — Voer een webadres in.● Zoom weergeven — Hiermee zoomt u in of uit

op de webpagina.Als u de uitgebreide werkbalk wilt gebruiken,selecteert u Werkbalk uitvouwen en een vanvolgende opties:

● Ga nr feeds — Hiermee geeft u uw huidigefeedabonnementen weer.

● URL verzenden — Verstuur het webadres vande huidige pagina naar een ander apparaat.

● Schak. vnstrs — Schakelen tussen geopendebrowservensters.

● Ab. op feeds — Een lijst met webfeeds op dehuidige internetpagina weergeven, en eenabonnement op een webfeed nemen.

● Instellingen — Hiermee bewerkt u deinstellingen.

● Bookm. opsl. — Hiermee slaat u de huidigewebpagina op als bookmark.

● Opnw laden — De webpagina vernieuwen.● Overzicht — Hiermee geeft u een overzicht van

de huidige webpagina weer.● Homepage — Hiermee gaat u naar de

homepage (als deze is gedefinieerd in instellingen).● Bookmarks — Hiermee opent u de weergave

Bookmarks.● Trefw. zkn — Hiermee zoekt u op de huidige

webpagina.

Navigeren op webpagina'sWanneer u door een webpagina bladert die zeer veelinformatie bevat, kunt u paginaoverzicht gebruikenom te bekijken welk type informatie de webpaginabevat.84

Inte

rnet

Page 85: Nokia N97 Gebruiksaanwijzing

Als u een overzicht van de huidige webpagina wilt zien,opent u de taakbalk en selecteert u > .

Webfeeds en blogsSelecteer Menu > Web.Webfeeds zijn XML-bestanden op webpagina's die voordelen worden gebruikt, bijvoorbeeld het laatstenieuws of blogs. Webfeeds vindt u gewoonlijk op web-,blog- en wiki-pagina's.De browsertoepassing detecteert automatisch of eenwebpagina webfeeds bevat.Als er webfeeds beschikbaar zijn, selecteert u Opties >Abonneren op webfeeds om u op de webfeeds teabonneren.Als u een webfeed wilt bijwerken, selecteert u een feedin de weergave Webfeeds en selecteert u Opties >Webfeedopties > Vernieuwen.Als u wilt opgeven of webfeeds automatisch moetenworden bijgewerkt, selecteert u in de weergaveWebfeeds Opties > Bewerken > Bewerken. Dezeoptie is niet beschikbaar als u een of meer feeds hebtgemarkeerd.

Inhoud zoekenSelecteer Menu > Web.

Als u in de huidige webpagina tekst wilt zoeken,selecteert u Opties > Trefwoord zoeken.Als u vanaf de werkbalk naar de volgendeovereenkomst wilt gaan, selecteert u Volgendezoeken.Als u vanaf de werkbalk naar de vorige overeenkomstwilt gaan, selecteert u Vorige zoeken.

BookmarksSelecteer Menu > Web.Selecteer Opties > Ga naar > Bookmarks. U kuntwebadressen selecteren uit een lijst of uit eenverzameling bookmarks in de map Onlangs bezochtepag..Met de werkbalk kunt u veel gebruikte functies van debrowser gemakkelijk selecteren.Selecteer vanaf de werkbalk het volgende:● Bookmark toevoegen — Hiermee voegt u een

nieuwe bookmark toe.● Ga naar webadres — Hiermee gaat u naar een

nieuw webadres.● Verwijderen — Hiermee verwijdert u een

bookmark.Als u naar een nieuwe webpagina wilt gaan, selecteertu Opties > Ga naar > Nieuwe webpagina. 85

Inte

rnet

Page 86: Nokia N97 Gebruiksaanwijzing

Als u bookmarks wilt versturen en toevoegen of als ueen bookmark als de homepage wilt instellen,selecteert u Opties > Bookmarkopties.Als u bookmarks wilt bewerken, verplaatsen ofverwijderen, selecteert u Opties > Bookmark-beheer.

De cache wissenDe opgevraagde gegevens of diensten wordenopgeslagen in het cachegeheugen van het apparaat.Een cache is een geheugenlocatie die wordt gebruiktom gegevens tijdelijk op te slaan. Als u toegang hebtgezocht of gehad tot vertrouwelijke informatiewaarvoor u een wachtwoord moet opgeven, kunt u decache van het apparaat na gebruik beter legen.Als u de cache wilt leegmaken, selecteert u Opties >Privacyggvns wissen > Cache.

De verbinding verbrekenAls u de verbinding wilt beëindigen en de browser wiltsluiten, selecteert u Opties > Afsluiten.Als u de gegevens wilt verwijderen die door denetwerkserver worden verzameld over de door ubezochte webpagina's, selecteert u Opties >Privacyggvns wissen > Cookies.

Beveiliging van de verbindingAls het beveiligingspictogram ( ) tijdens eenverbinding wordt weergegeven, is hetgegevensverkeer tussen het apparaat en deinternetgateway of server gecodeerd.Het veiligheidspictogram geeft niet aan dat degegevensoverdracht tussen de gateway en decontentaanbieder (of de locatie waar de aangevraagdebron is opgeslagen) veilig is. De serviceproviderbeveiligt de gegevensoverdracht tussen de gateway ende contentaanbieder.Voor sommige diensten, bijvoorbeeld bankieren, iseen beveiligingscertificaat vereist. Er verschijnt eenmelding als de identiteit van de server niet klopt of hetjuiste beveiligingscertificaat niet op het apparaataanwezig is. Neem voor meer informatie contact opmet uw serviceprovider.

Belangrijk: Hoewel het gebruik van certificatende risico's van externe verbindingen en de installatievan software aanzienlijk beperkt, moet u decertificaten wel op de juiste wijze gebruiken om tekunnen profiteren van een verbeterde beveiliging. Deaanwezigheid van een certificaat biedt op zichzelfgeen enkele bescherming. De beveiliging wordt pasverbeterd als de certificaten correct, authentiek ofvertrouwd zijn. Certificaten hebben een beperktegeldigheid. Als wordt aangegeven dat het certificaat is86

Inte

rnet

Page 87: Nokia N97 Gebruiksaanwijzing

verlopen of dat het nog niet geldig is, terwijl hetcertificaat geldig zou moeten zijn, controleert u dan ofde huidige datum en tijd van het apparaat goed zijningesteld.Voordat u certificaatinstellingen wijzigt, moet ucontroleren of de eigenaar van het certificaat kanworden vertrouwd en of het certificaat werkelijk vande opgegeven eigenaar afkomstig is.

WebinstellingenSelecteer Menu > Web en Opties > Instellingen eneen van de volgende opties:Algemene instellingen● Toegangspunt — Het standaardtoegangspunt

wijzigen. Sommige of alle toegangspunten kunnenvooraf door uw serviceprovider voor het apparaatzijn ingesteld. Mogelijk kunt u deze instellingen nietwijzigen, bewerken of verwijderen.

● Homepage — De homepage definiëren.● Geschiedenislijst — Als u tijdens het bladeren

Aan selecteert, kunt u Terug selecteren om een lijstweer te geven van de pagina's die u tijdens dehuidige sessie hebt bezocht.

● Voorvoegsel webadres — Geef op welkachtervoegsel standaard voor webadressen moetworden gebruikt, wanneer u een webadres in hetveld Ga naar invoert (bijvoorbeeld .com of .org).

● Veiligheidswrschwngn — Hiermee verbergt oftoont u veiligheidswaarschuwingen.

● Java/ECMA-script — Hiermee schakelt u hetgebruik van scripts in of uit.

● Java/ECMA-scriptfouten — Selecteer of uscriptmeldingen wilt ontvangen.

● Openen bij downloaden — Selecteer of u eenbestand wilt kunnen openen terwijl het wordtgedownload.

Pagina-instellingen● Inhoud laden — Selecteer of u tijdens het bladeren

afbeeldingen en andere objecten wilt laden. Als uAlleen tekst selecteert, kunt u Opties >Instrumenten > Afbeeldingen laden selecterenom later tijdens het bladeren afbeeldingen ofobjecten te laden.

● Standaardcodering — Als teksttekens niet juistworden weergegeven, kunt u een andere coderingselecteren die overeenkomt met de taal voor dehuidige pagina.

● Pop-ups blokkeren — Hiermee staat u toe ofvoorkomt u dat verschillende pop-upvensterstijdens het surfen automatisch worden geopend.

● Automat. opnieuw laden — Selecteer ofwebpagina's automatisch moeten wordenvernieuwd tijdens het bladeren.

● Tekengrootte — Hiermee geeft u de lettergroottevoor webpagina's op.

Privacy-instellingen 87

Inte

rnet

Page 88: Nokia N97 Gebruiksaanwijzing

● Onlangs bezochte pag. — Hiermee schakelt u hetautomatisch verzamelen van bookmarks in of uit.Selecteer Onlangs bezochte pag. als u de adressenvan de bezochte webpagina's wilt blijven opslaan inde map Map verbergen.

● Formulierggvns opslaan — Selecteer of hetwachtwoord en de gegevens die u invoert opverschillende formulieren op een webpaginamoeten worden opgeslagen en de volgende keerdat u de pagina opent moeten worden gebruikt.

● Cookies — Hiermee schakelt u het ontvangen enverzenden van cookies in of uit.

Instellingen voor webfeeds● Toeg.p. voor autom. aanp. — Selecteer het

gewenste toegangspunt voor bijwerken. Deze optieis alleen beschikbaar wanneer Automatischeupdates actief is.

● Update bij roaming — Selecteer of webfeedsautomatisch moeten worden bijgewerkt tijdens hetroamen.

88

Inte

rnet

Page 89: Nokia N97 Gebruiksaanwijzing

Positiebepaling (GPS)U kunt toepassingen, zoals GPS-gegevens, gebruikenom na te gaan wat uw locatie is of om afstanden encoördinaten te berekenen. Voor deze toepassingen iseen GPS-verbinding vereist.

Informatie over GPSDe coördinaten in het GPS worden uitgedrukt in gradenen decimale graden op basis van het internationalecoördinatensysteem WGS-84.Het GPS-systeem (Global Positioning System) valtonder het beheer van de regering van de VerenigdeStaten, die als enige verantwoordelijk is voor denauwkeurigheid en het onderhoud van het systeem.De accuratesse van de locatiegegevens kan negatiefworden beïnvloed door wijzigingen door de regeringvan de Verenigde Staten met betrekking tot de GPS-satellieten en is onderhevig aan veranderingen in hetGPS-beleid van het ministerie van defensie van deVerenigde Staten voor civiele doeleinden enwijzigingen in het Federal Radio Navigation Plan. Deaccuratesse kan ook negatief worden beïnvloed dooreen gebrekkige satellietconfiguratie. Debeschikbaarheid en kwaliteit van GPS-signalen kunnennegatief worden beïnvloed door uw positie,

gebouwen, natuurlijke obstakels enweersomstandigheden. U moet de GPS-ontvangeralleen buitenshuis gebruiken voor de ontvangst vanGPS-signalen.GPS moet niet worden gebruikt voor exacteplaatsbepaling en u moet nooit uitsluitend op delocatiegegevens van de GPS-ontvanger vertrouwenvoor plaatsbepaling of navigatie.Als u verschillende positioneringsmethoden wiltinschakelen of uitschakelen, selecteert u Menu >Toepassingen > Locatie en Positiebepaling >Positiebep.methoden.

A-GPS (Assisted GPS)Uw apparaat ondersteunt ook A-GPS (Assisted GPS).A-GPS is een netwerkdienst.Assisted-GPS (A-GPS) wordt gebruikt voor hetverkrijgen van aanvullende gegevens via eenpakketgegevensverbinding, zodat u gemakkelijker decoördinaten van uw huidige locatie kunt berekenenwanneer het apparaat signalen ontvangt vansatellieten. 89

Posi

tiebe

palin

g (G

PS)

Page 90: Nokia N97 Gebruiksaanwijzing

Wanneer u A-GPS activeert, ontvangt uw apparaat viahet mobiele netwerk nuttige satellietgegevens vaneen hulpgegevensserver. Met behulp van dezehulpgegevens kan de GPS-positie sneller wordengedetecteerd in het apparaat.Uw apparaat is standaard geconfigureerd voor gebruikvan de Nokia A-GPS-dienst, als er geen A-GPS-instellingen voor een specifieke serviceprovidervoorhanden zijn. De hulpgegevens worden alleen vande server van de Nokia A-GPS-dienst opgehaaldwanneer dat nodig is.Als u de dienst A-GPS wilt uitschakelen, selecteert uMenu > Toepassingen > Locatie en Opties >Instell. positiebepaling > Positiebep.methoden >Assisted GPS > Uitschakelen.U moet op uw apparaat een internettoegangspuntdefiniëren als u via een gegevensverbindinghulpgegevens van de Nokia A-GPS-dienst wilt ophalen.Het toegangspunt voor A-GPS kan worden gedefinieerdin positiebepalingsinstellingen. Voor deze dienst kangeen draadloos LAN-toegangspunt (WLAN) wordengebruikt.Er kan alleen internettoegangspunt voor eengegevensverbinding worden gebruikt. U wordtgevraagd het internettoegangspunt te selecterenwanneer u GPS voor het eerst gebruikt.

Het apparaat correctvasthoudenWanneer u de GPS-ontvanger gebruikt, moet u zorgendat u de antenne niet met uw hand bedekt.Het kan enkeleseconden tot enkeleminuten durenvoordat een GPS-verbinding tot standis gebracht. In eenvoertuig duurt ditmogelijk langer.De GPS-ontvangerkostbatterijvermogen. Als u de GPS-ontvanger gebruikt, isde batterij mogelijk sneller leeg.

Tips voor het maken van eenGPS-verbindingDe status van het satellietsignaal controlerenAls u wilt nagaan hoeveel satellieten het apparaatheeft gevonden en of het apparaat satellietsignalenontvangt, selecteert u Menu > Toepassingen >Locatie en GPS-gegevens > Positie > Opties >Satellietstatus.90

Posi

tiebe

palin

g (G

PS)

Page 91: Nokia N97 Gebruiksaanwijzing

Als uw apparaat satellietenheeft gevonden, wordtvoor elke satelliet een balkweergegeven in deweergave metsatellietgegevens. Hoelanger de balk, des te sterker is het satellietsignaal.Wanneer het apparaat voldoende gegevens van hetsatellietsignaal heeft ontvangen om de coördinatenvan uw locatie te berekenen, wordt de balk blauw.Als u de positie van gevonden satellieten wilt zien,selecteert u Wrg. wzgn.In eerste instantie moet het apparaat signalen vanminstens vier satellieten ontvangen om decoördinaten van uw locatie te kunnen berekenen.Nadat een eerste berekening is gemaakt, kunnenverdere berekeningen van de coördinaten van uwlocatie mogelijk worden uitgevoerd met driesatellieten. In het algemeen is de berekening echternauwkeuriger als er meer satellieten wordengevonden.Houd rekening met het volgende als het apparaat geensatellietsignaal kan detecteren:● Als u binnen bent, ga dan naar buiten om een beter

signaal te ontvangen.● Ga als u buiten bent naar een omgeving met minder

obstakels.

● Controleer of de GPS-antenne van het apparaat nietwordt afgedekt door uw hand.

● Slechte weersomstandigheden kunnen designaalsterkte beïnvloeden.

● Sommige voertuigen hebben getint (athermisch)glas, dat de satellietsignalen kan blokkeren.

PositieaanvragenMogelijk ontvangt u van een netwerkdienst eenaanvraag om uw positiegegevens te ontvangen.Serviceproviders kunnen op basis van de locatie vanhet apparaat informatie aanbieden over lokaleonderwerpen, bijvoorbeeld weer of verkeer.Wanneer u een positieaanvraag ontvangt, verschijnt ereen bericht met informatie over de dienst die deaanvraag heeft verzonden. Selecteer Accepteren omtoestemming te geven voor het verzenden van uwpositiegegevens of Weigeren om de aanvraag teweigeren.

PlaatsenSelecteer Menu > Toepassingen > Locatie enPlaatsen.Met behulp van Plaatsen kunt u positiegegevens vanbepaalde locaties op uw apparaat opslaan. U kunt deopgeslagen locaties in verschillende categorieën 91

Posi

tiebe

palin

g (G

PS)

Page 92: Nokia N97 Gebruiksaanwijzing

sorteren, bijvoorbeeld zakelijk, en er andere gegevensaan toevoegen, zoals adressen. U kunt uw opgeslagenplaatsen gebruiken in compatibele toepassingen,zoals GPS-gegevens.GPS-coördinaten worden uitgedrukt in graden endecimale graden op basis van het internationalecoördinatensysteem WGS-84.Selecteer Opties en maak een keuze uit de volgendeopties:● Nieuwe plaats — Hiermee kunt u een nieuwe

plaats maken. Selecteer Huidige positie om eenpositieaanvraag voor uw huidige locatie te maken.Selecteer Handmatig opgeven als u depositiegegevens handmatig wilt invoeren.

● Bewerken — Hiermee kunt u gegevens van eenopgeslagen plaats bewerken of aan de plaatstoevoegen (bijvoorbeeld een adres).

● Toevoegen aan categorie — Hiermee kunt u eenplaats toevoegen aan een categorie in Plaatsen.Selecteer elke categorie waaraan u de plaats wilttoevoegen.

● Verzenden — Hiermee kunt u een of meerdereplaatsen naar een compatibel apparaat versturen.Plaatsen die u hebt ontvangen worden opgeslagenin de map Inbox in Berichten.

U kunt uw plaatsen onderverdelen in vooraf ingesteldecategorieën en nieuwe categorieën maken. Als unieuwe plaatscategorieën wilt bewerken en maken,

opent u het tabblad Categorieën en selecteert uOpties > Categorieën bewerken.

GPS-gegevensGPS-gegevens zijn ontworpen om toegang te biedentot informatie over de route naar een geselecteerdebestemming, positiegegevens over uw huidige locatieen reisgegevens, zoals de geschatte afstand tot debestemming en de geschatte reisduur.Selecteer Menu > Toepassingen > Locatie en GPS-gegevens.

Route-instructiesSelecteer Menu > Toepassingen > Locatie en GPS-gegevens > Navigatie.Start de route-instructies buiten. Als u dit binnen doet,ontvangt de GPS-ontvanger mogelijk niet debenodigde informatie van de satellieten.Route-instructies zijn bedoeld om u de snelste en dekortste weg naar uw bestemming te tonen, gemetenin een rechte lijn. Obstakels onderweg, zoalsgebouwen en natuurlijke obstakels, wordengenegeerd. Bij het berekenen van de afstand wordenhoogteverschillen buiten beschouwing gelaten.Route-instructies zijn alleen actief wanneer u inbeweging bent.

92

Posi

tiebe

palin

g (G

PS)

Page 93: Nokia N97 Gebruiksaanwijzing

Als u de bestemming van uw reis wilt instellen,selecteert u Opties > Bestemming instellen en eenplaats als de bestemming of voert u de lengte- enbreedtecoördinaten in. Als u de ingesteldebestemming voor uw reis wilt wissen, selecteert uNavigatie stoppen.

Positiegegevens ophalenSelecteer Menu > Toepassingen > Locatie en GPS-gegevens > Positie.In de positieweergave kunt u de positiegegevens vanuw huidige locatie bekijken. U ziet ook een schattingvan de juistheid van de locatie.Als u uw huidige locatie als een plaats wilt opslaan,selecteert u Opties > Positie opslaan. Plaatsen zijnopgeslagen locaties met meer informatie, die kunnenworden gebruikt in andere compatibele toepassingenen tussen compatibele apparaten wordenovergebracht.

TripmeterSelecteer Menu > Toepassingen > Locatie en GPS-gegevens > Tripafstand.De tripmeter heeft een beperkte nauwkeurigheid en erkunnen afrondingsfouten voorkomen. Denauwkeurigheid kan ook worden beïnvloed door debeschikbaarheid en de kwaliteit van GPS-signalen.

Als u de berekening van de reisafstand wilt in- ofuitschakelen, selecteert u Opties > Starten ofStoppen. De berekende waarden blijven op het schermstaan. Gebruik deze functie buitenshuis voor een beterGPS-signaal.Als u de reisafstand en -tijd en de gemiddelde enmaximumsnelheid op nul wilt instellen en een nieuweberekening wilt starten, selecteert u Opties >Opnieuw instellen. Als u de odometer en de totale tijdop nul wilt instellen, selecteert u Opnieuw starten.

Instellingen voorpositioneringSelecteer Menu > Toepassingen > Locatie enPositiebepaling.Methoden voor positioneringSelecteer een van de volgende opties:● Integrated GPS — Hiermee gebruikt u de

geïntegreerde GPS-ontvanger van het apparaat.● Assisted GPS — Gebruik A-GPS (Assisted GPS) om

hulpgegevens te ontvangen van eenhulpgegevensserver.

● Bluetooth GPS — Hiermee gebruikt u eencompatibele externe GPS-ontvanger met Bluetooth-connectiviteit.

93

Posi

tiebe

palin

g (G

PS)

Page 94: Nokia N97 Gebruiksaanwijzing

● Op basis van netwrk — Hiermee geeft u op dat degegevens van het mobiele netwerk moeten wordengebruikt (netwerkdienst).

PositioneringsserverAls u een toegangspunt en positiebepalingsserver voorA-GPS wilt definiëren, selecteert uPositiebepalingsserver. Het is mogelijk dat depositiebepalingsserver vooraf is ingesteld door deserviceprovider, en mogelijk kunt u de instellingen nietbewerken.Notatie-instellingenAls u wilt opgeven welk meetsysteem u voor snelhedenen afstanden wilt gebruiken, selecteert uMeetsysteem > Metrisch of Brits.Als u wilt opgeven met welke notatie decoördinaatgegevens in uw apparaat moeten wordenweergegeven, selecteert u Notatie coördinaten en degewenste notatie.

94

Posi

tiebe

palin

g (G

PS)

Page 95: Nokia N97 Gebruiksaanwijzing

Nokia KaartenKaartenSelecteer Menu > Kaarten.Met Kaarten kunt u uw huidige locatie op de kaartweergeven, over kaarten schuiven naar verschillendesteden en landen, zoeken naar adressen enverschillende interessante locaties, routes tussenlocaties plannen en locaties als oriëntatiepuntenopslaan en naar compatibele apparaten verzenden.Ook kunt u licenties aanschaffen voor extra diensten,zoal reisgidsen, verkeersinformatie en navigatie metgesproken begeleiding. Deze diensten zijn niet vooralle landen of regio's beschikbaar.Wanneer u Kaarten de eerste keer gebruikt, moet umogelijk een internettoegangspunt selecteren voorhet downloaden van kaarten.Als u bladert naar een gebied dat niet valt onder dekaarten die u hebt gedownload op uw apparaat, wordteen kaart voor dat gebied automatisch gedownloadvia internet. Sommige kaarten zijn mogelijkbeschikbaar op uw apparaat of geheugenkaart. Ookkunt u kaarten downloaden met de pc-software NokiaMap Loader. Zie de website www.nokia.com/mapsvoor meer informatie over het installeren van NokiaMap Loader op een compatibele pc.

Tip: Als u kosten van gegevensoverdracht wiltvermijden, kunt u Kaarten ook gebruiken zonderinternetverbinding: u bladert door de kaartendie zijn opgeslagen op uw apparaat ofgeheugenkaart.

Bijna alle digitale cartografie is niet helemaal accuraaten volledig. Vertrouw nooit uitsluitend op decartografie die u voor dit apparaat hebt gedownload.Het downloaden van extra services kan de overdrachtvan grote hoeveelheden gegevens via het netwerk vanuw serviceprovider met zich meebrengen. Neemcontact op met de serviceprovider voor meerinformatie over de kosten voor gegevensoverdracht.

NetwerkpositioneringSelecteer Menu > Kaarten.U kunt het mobiele netwerk gebruiken om uw huidigelocatie te vinden, zelfs binnen. Dit gaat sneller maar isminder nauwkeurig dan met GPS, en u kunt de locatieniet gebruiken als beginpunt voor navigatie.Als u het mobiele netwerk wilt gebruiken voorpositionering, selecteert u de methode voorpositionering via het netwerk in de 95

Noki

a Ka

arte

n

Page 96: Nokia N97 Gebruiksaanwijzing

apparaatinstellingen. Als u de toepassing Kaart startterwijl uw GPS-verbinding gereed is, wordt GPSgebruikt als positioneringsmethode in plaats van hetmobiele netwerk.

KompasSelecteer Menu > Kaarten.Uw apparaat heeft een intern kompas. Wanneer hetkompas is ingeschakeld, is de cirkel rond het kompasgroen en wordt de kaartweergave automatischaangepast aan de richting waarin de bovenkant vanhet apparaat wijst.

Het kompas is standaard ingeschakeld. Als u hetkompas wilt uitschakelen, selecteert u in dehoofdweergave Kaarten Opties > Instrumenten >Kompas uitschakelen. Wanneer het kompas niet isingeschakeld, is de cirkel rond het kompas wit enwordt de kaartweergave niet automatisch gedraaid.Het uitschakelen van het kompas is alleen vantoepassing op de huidige sessie. De volgende keer datu Kaarten opent, wordt het kompas automatisch weeringeschakeld.Controleer het volgende voordat u het kompaskalibreert:● De apparaatsensoren zijn ingeschakeld. Selecteer

Menu > Instellingen > Telefoon >Sensorinstell. > Sensoren > Aan.

● De GPS-verbinding is actief.● De kaart is op uw GPS-positie ingezoomd. Als dit niet

het geval is, wordt het kompaspictogram nietweergegeven.

Het kompas kalibreren:Draai het apparaat in een doorgaande beweging omalle assen, totdat de kleur van de kalibreringsindicatorgroen wordt. Als de indicator geel is, betekentdit dat het kompas niet nauwkeurig is. Als de indicatorrood is, is het kompas niet gekalibreerd.

Over de kaart schuivenSelecteer Menu > Kaarten.Als u wilt inzoomen op uw GPS-positie of de laatstebekende locatie, selecteert u Opties > Mijn positie.Wanneer de GPS-verbinding actief is, wordt uw huidigelocatie met aangegeven op de kaart.

96

Noki

a Ka

arte

n

Page 97: Nokia N97 Gebruiksaanwijzing

Als u over de kaart wilt schuiven, sleept u de kaart. Dekaart is standaard naar het noorden gericht.Wanneer u over de kaart op het scherm schuift, wordtautomatisch een nieuwe kaart gedownload als u naareen gebied schuift dat buiten de reeds gedownloadekaarten valt. De kaarten worden automatischopgeslagen in het apparaatgeheugen of op eencompatibele geheugenkaart (als u deze hebtgeïnstalleerd).Als u wilt inzoomen en uitzoomen op de kaart,selecteert u + en - .

SchermsymbolenHet GPS-symbool geeft weer of ersatellietsignalen beschikbaar zijn. Eén balk staat vooréén satelliet. Wanneer het apparaat probeertsatellietsignalen te vinden, is de balk geel. Wanneerhet apparaat voldoende gegevens van de satellietenheeft ontvangen om het GPS-toestel uw positie te latenberekenen, wordt de balk groen. Hoe meer groenebalken er zijn, des te betrouwbaarder zal deberekening van de positie zijn.In eerste instantie moet het apparaat signalen vanminstens vier satellieten ontvangen om decoördinaten van uw locatie te kunnen berekenen. Nade aanvankelijke berekening is het signaal van driesatellieten mogelijk genoeg.

Het symbool voor gegevensoverdracht geeft aan welke internetverbinding wordt gebruikt enhoeveel gegevens er zijn overgebracht sinds detoepassing werd gestart.

Locatie zoekenSelecteer Menu > Kaarten.Als u een locatie wilt zoeken in de stad of het gebieddat op de kaart is weergegeven, geeft u het volledigeof gedeeltelijke adres van de locatie op in het zoekveld.Druk op de groene pijl en selecteer Zoeken. Als u eenlocatie wilt zoeken in een andere stad, geeft u de stadop en het volledige of gedeeltelijke adres, zoalsLondon Oxford Street. De beste resultaten krijgt udoor de naam van de stad in de plaatselijke taal in tevoeren.

Tip: Als u de naam van de locatie niet zeker weet,geeft u alleen de eerste tekens van hetzoekwoord op. De beste resultaten bereikt udoor minstens drie tekens in te voeren.

Als u een specifiek adres zoekt, of een adres in eenander land, selecteert u Opties > Zoeken >Adressen. Land/Regio * en Plaats/postcode * zijnverplicht.

Tip: Als u een locatie in een ander land zoekt methet zoekveld, geeft u ook de naam van het landop in het zoekveld: Rome Italy . Geef de naam 97

Noki

a Ka

arte

n

Page 98: Nokia N97 Gebruiksaanwijzing

van het land op in het Engels, of gebruik de ISO-code van drie letters (ITA voor Italië, GBR voorGroot-Brittannië, CHN voor China).

Als u het adres van een locatie wilt importeren uit detoepassing Contacten, selecteert u Opties >Zoeken > Adressen > Opties > Selecteren uitContacten.Als u locaties zoekt zonder internetverbinding, zijn dezoekresultaten beperkt tot een straal van 50 km (31mijl).Zoeken op categorieënDe zoekresultaten worden gegroepeerd op categorie.Als u het zoeken wilt beperken tot één categorie,selecteert u Opties > Zoeken > Plaatsen en decategorie.

Voorbeeld: Als u restaurants in de buurt van uwlocatie wilt zoeken, selecteert u Opties >Zoeken > Plaatsen > Horeca >Restaurants.Voorbeeld: Als u een specifiek hotel wilt zoeken,selecteert u Opties > Zoeken > Plaatsen >Hotels. Geef de naam van het hotel op in hetzoekveld en selecteer Alles zoeken.

Een route plannenSelecteer Menu > Kaarten.

Als u een route wilt plannen, selecteert u uw beginpuntop de kaart. Vervolgens drukt u op hetinformatiegebied boven in de kaart en selecteert uToevoegen aan route.Als u de bestemming wilt definiëren en meer locatieswilt toevoegen aan uw route, zoekt u de locatie enselecteert u Opties > Routepunt toevoegen.Als u de volgorde van de locaties op de route wiltwijzigen, drukt u op een locatie en selecteert uVerplaatsen. Ga naar de plaats waarnaar u de locatiewilt verplaatsen en selecteer Selecteren.Als u de route wilt bewerken, drukt u op een locatie enselecteert u Route bewerken.Als u de instellingen voor de route wilt definiëren,selecteert u Opties > Instellingen.Als u de route wilt weergeven op de kaart, selecteert uOpties > Route weergeven.Als u met de auto of te voet naar de bestemming wiltnavigeren, en u een licentie hebt aangeschaft voordeze extra diensten, selecteert u Opties > Ritstarten of Wandeling starten.Als u de route wilt opslaan, selecteert u Opties >Route opslaan.

Locaties opslaan en verzendenSelecteer Menu > Kaarten.

98

Noki

a Ka

arte

n

Page 99: Nokia N97 Gebruiksaanwijzing

Als u een locatie op uw apparaat wilt opslaan,selecteert u de locatie, tikt u op het informatiegebiedboven aan de kaart en selecteert u Toev. aan Mijnplaatsen. De locatie wordt opgeslagen inFavorieten > Mijn plaatsen.Als u een locatie wilt verzenden naar een compatibelapparaat, drukt u op de locatie en selecteert uVerzenden. Als u de locatie verzendt in een SMS-bericht, wordt de informatie geconverteerd naar plattetekst.

Opgeslagen items weergevenAls u de items wilt weergeven die u hebt opgeslagenop uw apparaat, selecteert u Opties > Favorieten.PlaatsenAls u de locaties wilt weergeven die u hebt opgeslagenop uw apparaat, selecteert u Mijn plaatsen.Als u de opgeslagen locaties wilt organiseren,selecteert u Opties > Sorteren.Als u de geselecteerde locatie wilt weergeven op dekaart, selecteert u Weergeven op kaart.Als u de locatie wilt toevoegen aan een route, drukt uop de locatie en selecteert u Toevoegen >Toevoegen aan route.

HistorieAls u wilt controleren welke locaties u hebt opgezochtop de kaart, selecteert u Geschiedenis.Als u de geselecteerde locatie wilt weergeven op dekaart, selecteert u Weergeven op kaart.Als u de locatie wilt verzenden naar een compatibelapparaat, drukt u op de locatie en selecteert uVerzenden.VerzamelingenAls u een verzameling wilt creëren van uw favorieteplaatsen, zoals restaurants of museums, selecteert uCollecties > Opties > Nieuwe collectie.Als u locaties wilt toevoegen aan uw verzameling,opent u Mijn plaatsen. Vervolgens drukt u op delocatie en selecteert u Toevoegen > Aan collectietoev..Als u de geselecteerde locatie wilt weergeven op dekaart, selecteert u Weergeven op kaart.RoutesAls u de opgeslagen routes wilt weergeven, selecteertu Routes.Als u de geselecteerde route wilt openen, selecteert uOpties > Openen.

99

Noki

a Ka

arte

n

Page 100: Nokia N97 Gebruiksaanwijzing

Navigeren naar debestemmingSelecteer Menu > Kaarten.Als u naar uw bestemming wilt navigeren, moet u eenlicentie aanschaffen voor de navigatiedienst.Als u een navigatielicentie wilt kopen voorvoetgangers of automobilisten, selecteert u Rijden/lopen. Als u een navigatielicentie alleen voorvoetgangers wilt kopen, selecteert u Lopen. De licentieis regiospecifiek. U kunt deze alleen gebruiken in hetgeselecteerde gebied. U kunt de licentie betalen meteen creditcard of via uw telefoonrekening, als dezefunctie wordt ondersteund door uw serviceprovider.De licentie is overdraagbaar van uw apparaat op eenander compatibel apparaat, maar u kunt de licentieslechts op één apparaat tegelijk gebruiken.Wanneer u de navigatie de eerste keer gebruikt, wordtu verzocht de taal van de gesproken begeleiding teselecteren en de betreffende bestanden voorgesproken begeleiding te downloaden. Als u de taallater wilt wijzigen, selecteert u in de hoofdweergaveOpties > Instrumenten > Instellingen >Navigatie > Gesproken begeleiding. Voorvoetgangernavigatie is geen gesproken begeleidingbeschikbaar.Als u de navigatie wilt starten, selecteert u een locatieen Hierheen rijden of Hierheen lopen.

Als u de navigatie wilt stoppen, selecteert u Opties >Navigatie stoppen.

Navigatiesysteem voorvoetgangersVoor de wandelroute worden verschillendebeperkingen voor autonavigatie genegeerd, zoalseenrichtingswegen en keerverboden. Verder wordenook voetgangerszones en parken gebruikt. Daarnaastwordt prioriteit gegeven aan wandelpaden en kleinerewegen en worden snelwegen en autowegen gemeden.De route wordt getekend op de kaart en de pijl geeftde richting aan. De stippen laten zien in welke richtingu loopt.Een wandelroute kan maximaal 50 kilometer lang zijn.De wandelsnelheid is beperkt tot 30 kilometer per uur.Als deze snelheidsbeperking wordt overschreden,wordt de navigatie gestopt tot de snelheid zich weeronder de limiet bevindt.Voor voetgangernavigatie is geen gesprokenbegeleiding beschikbaar.Als u een navigatielicentie alleen voor voetgangers wiltkopen, selecteert u Opties > Extra's > Lopen. Delicentie is regiospecifiek. U kunt deze alleen gebruikenin het geselecteerde gebied. U kunt de licentie betalenmet een creditcard of via uw telefoonrekening, als100

Noki

a Ka

arte

n

Page 101: Nokia N97 Gebruiksaanwijzing

deze functie wordt ondersteund door uwserviceprovider.Als u de navigatie wilt starten, drukt u op hetinformatiegedeelte van de kaart en selecteert uHierheen lopen. Deze dienst is alleen beschikbaar alsu deze hebt aangeschaft.Als u een andere route wilt weergeven, selecteert uOpties > Alternatieve route.Als u het navigeren wilt stoppen, selecteert uNavigatie stoppen.

NavigatiesysteemAls u een navigatielicentie wilt kopen voorvoetgangers of automobilisten, selecteert u Opties >Extra's > Rijden/lopen. De licentie is regiospecifiek.U kunt deze alleen gebruiken in het geselecteerdegebied.Als u de autonavigatie wilt starten, drukt u op hetinformatiegedeelte van de kaart en selecteert uHierheen rijden. Wanneer u de autonavigatie deeerste keer gebruikt, wordt u verzocht de taal van degesproken begeleiding te selecteren en de betreffendebestanden voor gesproken begeleiding tedownloaden.Als u tijdens de navigatie wilt schakelen tussenverschillende weergaven, drukt u op hetinformatiegedeelte boven in de kaart en selecteert u

Manoeuvreweergave, Vogelvluchtweergave ofPijlweergave.Als u een andere route wilt weergeven, selecteert uOpties > And. route.Als u de gesproken begeleiding wilt herhalen,selecteert u Opties > Herhalen.Als u het volume van de gesproken begeleiding wiltaanpassen, selecteert u Opties > Volume.Als u verkeersinformatie die mogelijk van belang vooru is (extra dienst) wilt bekijken, selecteert u Opties >Verk.info.Als u het navigeren wilt stoppen, selecteert uNavigatie stoppen.

VerkeersinformatieSelecteer Menu > Kaarten.Met de realtime verkeersinformatiedienst ontvangt uinformatie over gebeurtenissen in het verkeer diemogelijk van invloed zijn op uw reis. Deverkeersinformatiedienst is een extra dienst die u kuntaanschaffen en downloaden naar het apparaat, mitsde service beschikbaar is in uw land of regio.Als u een licentie wilt aanschaffen voor deverkeersinformatiedienst, selecteert u Opties >Extra's > Verkeersinfo. 101

Noki

a Ka

arte

n

Page 102: Nokia N97 Gebruiksaanwijzing

Als u informatie over gebeurtenissen in het verkeerwilt weergeven, selecteert u Opties > Verk.info. Degebeurtenissen worden als driehoekjes en lijnenaangegeven op de kaart.Als u de details van een gebeurtenis wilt weergeven,waaronder opties voor mogelijke andere routes,selecteert u Opties > Openen.Als u de verkeersinformatie wilt bijwerken, selecteertu Verkeersinfo bijwerken.

ReisgidsenSelecteer Menu > Kaarten.In reisgidsen vindt u informatie over attracties,restaurants, hotels en andere interessante locaties.Sommige gidsen bevatten ook video's engeluidsfragmenten. U moet de gidsen aanschaffen endownloaden voordat u ze kunt gebruiken.Als u reisgidsen wilt aanschaffen en downloaden ofgedownloade gidsen wilt weergeven, selecteert uOpties > Extra's > Gidsen. Selecteer een categorieen een gids, en selecteer Ja. U kunt de gidsen betalenmet een creditcard of via uw telefoonrekening, als ditwordt ondersteund door uw serviceprovider.

KaartinstellingenSelecteer Menu > Kaarten.

Selecteer achtereenvolgens Opties >Instrumenten > Instellingen en een van devolgende opties:● Internet — Hiermee definieert u de

internetinstellingen, zoals hetstandaardtoegangspunt dat moet worden gebruikten of u al dan niet een melding wilt ontvangentijdens roaming.

● Navigatie — Hiermee definieert u de navigatie-instellingen, zoals de instellingen voor gesprokenbegeleiding en verkeersberichten.

● Route — Hiermee definieert u de instellingen voorroutebepaling, zoals de wijze van vervoer en demethode voor het berekenen van de route.

● Kaart — Hiermee definieert u de kaartinstellingen,zoals de kaartkleuren en het gebruiktemeetsysteem.

InternetinstellingenSelecteer Menu > Kaarten en Opties >Instrumenten > Instellingen > Internet.U kunt kiezen of een internetverbinding mag wordengeopend in Kaarten bij het starten van de toepassingdoor Online gaan bij opstarten te selecteren.U kunt het toegangspunt dat moet worden gebruiktvoor verbinding met internet kiezen doorStandaardtoegangspunt te selecteren.102

Noki

a Ka

arte

n

Page 103: Nokia N97 Gebruiksaanwijzing

Kies of u een melding wilt ontvangen wanneer uwapparaat wordt geregistreerd in een ander netwerkdan het eigen netwerk door Roaming-waarschuwing te selecteren.

Navigatie-instellingenSelecteer Menu > Kaarten en Opties >Instrumenten > Instellingen > Navigatie.U kunt de taal van de gesproken instructies voornavigatie kiezen door Gesproken begeleiding teselecteren. Het is mogelijk dat u de spraakbestandenmoet downloaden voordat u de taal kunt selecteren.U kunt de instellingen voor de achtergrondverlichtingdefiniëren door Achtergrondverlichting teselecteren.U kunt kiezen hoe vaak de verkeersinformatieautomatisch moet worden bijgewerkt door Updatesvoor verkeersinfo te selecteren.Selecteer Nwe route vw. verk.sit. als u het apparaateen andere route wilt laten berekenen omverkeersproblemen te vermijden.

Route-instellingenSelecteer Menu > Kaarten en Opties >Instrumenten > Instellingen > Route.

U kunt de wijze van vervoer kiezen doorTransportmodus > Te voet of Per auto teselecteren. Als u Te voet selecteert, wordeneenrichtingsstraten als gewone straten beschouwd enkunnen ook wandelpaden worden gebruikt.U kunt de snelste route berekenen doorRouteselectie > Snellere route te selecteren. Dezeoptie is alleen beschikbaar als u Per auto alstransportmodus hebt geselecteerd.U kunt de kortste route berekenen doorRouteselectie > Kortere route te selecteren.U kunt een route plannen waarin de voordelen vanzowel de kortste als de snelste route wordengecombineerd door Routeselectie >Geoptimaliseerd te selecteren.

KaartinstellingenSelecteer Menu > Kaarten en Opties >Instrumenten > Instellingen > Kaart.Selecteer Categorieën om de categorieën van locatiesdie u wilt weergeven op de kaart te kiezen. Selecteerbijvoorbeeld Restaurants als u een restaurant zoekt.U kunt het kleurenschema van de kaart optimaliserenvoor gebruik overdag of 's nachts door Kleuren teselecteren.

103

Noki

a Ka

arte

n

Page 104: Nokia N97 Gebruiksaanwijzing

U kunt kiezen hoeveel apparaatgeheugen ofbeschikbare ruimte op de compatibele geheugenkaart(indien geplaatst) mag worden gebruikt voor hetopslaan van kaartgegevens door Max. gebruiktgeheugen te selecteren. Wanneer de geheugenlimietis bereikt, worden de oudste gegevens verwijderd.U kunt kiezen of u het metrische of imperialemaatstelsel wilt gebruiken door Maatstelsel teselecteren.

Kaarten bijwerkenAls u de kaarten op uw apparaat wilt bijwerken,selecteert u Opties > Instrumenten >Instellingen > Kaart > Opties > Controleren opkaartupd., of u gebruikt Nokia Map Loader.Als u de toepassing Kaarten wilt bijwerken, gaat u naarhttp://maps.nokia.com.

Nokia Map LoaderMet de toepassing Nokia Map Loader kunt u kaarten engesproken begeleidingsbestanden downloaden vaninternet naar het apparaatgeheugen of eencompatibele geheugenkaart. U moet de toepassingKaarten een keer gebruiken en door kaarten bladeren,alvorens Nokia Map Loader te gebruiken. Nokia MapLoader gebruikt de informatie van Kaarten om te

bepalen welke versie van de kaarten wordtgedownload.Als u Nokia Map Loader wilt installeren op eencompatibele pc of Mac, gaat u naar http://maps.nokia.com en volgt u de instructies op hetscherm.

104

Noki

a Ka

arte

n

Page 105: Nokia N97 Gebruiksaanwijzing

CameraUw apparaat ondersteunt het maken van foto's meteen resolutie van 2592x1944 pixels (5 megapixels) . Debeeldresolutie kan in deze documentatie anders zijnweergegeven.Zorg ervoor dat de kwaliteit van foto's goed blijft doorde lens van de camera met een doek schoon te houden.

De camera activerenU activeert de camera door de lenscover te openen. Alsde camera actief is op de achtergrond en de lenscovergeopend is, drukt u op de opnametoets om de camerate activeren.

Opname van afbeeldingenOpname-instellingenAls u de weergave met opname-instellingen wiltopenen voordat u een afbeelding of videoclipopneemt, selecteert u Menu > Toepassingen >Camera en .De weergave met opname-instellingen biedtsnelkoppelingen naar verschillende items en

instellingen voordat u een afbeelding of videoclipopneemt.De opname-instellingen worden opnieuw op destandaardwaarden ingesteld wanneer u de camerasluit.Maak een keuze uit de volgende opties:

— Selecteer de scène. of — Schakel tussen de video- en

afbeeldingsmodus. of — Geef het zoekraster weer of verberg het

(alleen afbeeldingen). — Hiermee activeert u de zelftimer (alleen foto's). — Activeer de reeksmodus (alleen afbeeldingen). — Open Foto's.

Foto-instellingen: — Selecteer een kleureffect. — Hiermee past u de witbalans aan. Hiermee

selecteert u de huidige belichtingssituatie. Met behulpvan deze optie kunt u de kleuren van de cameranauwkeuriger instellen.

— Hiermee past u de belichtingscompensatie aan(alleen foto's). Als u een opname maakt van een donker

105

Cam

era

Page 106: Nokia N97 Gebruiksaanwijzing

onderwerp tegen een zeer lichte achtergrond (zoalssneeuw), stelt u de belichting in op +1 of +2 om dehelderheid van de achtergrond te compenseren.Gebruik -1 of -2 voor lichte voorwerpen tegen eendonkere achtergrond.

— Hiermee past u de lichtgevoeligheid aan (alleenfoto's). Hiermee verhoogt u de lichtgevoeligheid bijweinig licht om de kans op te donkere en vage foto'ste verkleinen. Door de lichtgevoeligheid te verhogenwordt mogelijk ook de beeldruis versterkt.

— Hiermee past u het contrast aan (alleen foto's).Pas het verschil aan tussen de lichtste en donkerstedelen van de foto. — Pas de scherpte aan (alleen afbeeldingen).De schermweergave wordt aangepast aan de nieuweinstellingen die u opgeeft.De opname-instellingen zijn specifiek voor deopnamemodus. De gedefinieerde instellingen wordenniet opnieuw ingesteld als u schakelt tussen de modi.Als u een nieuwe scène selecteert, worden de opname-instellingen vervangen door de geselecteerde scène. Ukunt de opname-instellingen desgewenst wijzigennadat u een scène hebt geselecteerd.Het opslaan van een gemaakte foto kan langer durenals u de instellingen voor zoomen, belichting of kleurhebt gewijzigd.

Foto's makenHoud bij het maken van een foto rekening met hetvolgende:● Gebruik beide handen om de camera stil te houden.● De kwaliteit van een digitaal gezoomde foto is lager

dan die van een niet-gezoomde foto.● De camera schakelt over op de

batterijbesparingsmodus als er gedurende éénminuut geen activiteiten zijn. Als u de opname vanafbeeldingen wilt voortzetten, selecteert uDoorgaan.

● Houd een veilige afstand aan wanneer u de flitsergebruikt. Richt de flitser niet van dichtbij op mensenof dieren. Dek de flitser niet af wanneer u een fotomaakt.

Als u een afbeelding wilt opnemen met dehoofdcamera, gaat u als volgt te werk:1. Als u wilt overschakelen van videomodus naar

fotomodus, selecteert u > .2. Als u een foto wilt maken, drukt u op de

opnametoets. Houd het apparaat stil totdat de fotois opgeslagen en de definitieve foto op het schermwordt weergegeven.

Afbeeldingen opnemen met de secundairecamera — Als u een afbeelding wilt opnemen,selecteert u . Beweeg het apparaat niet voordat de106

Cam

era

Page 107: Nokia N97 Gebruiksaanwijzing

afbeelding is opgeslagen en de laatste afbeeldingwordt weergegeven.Als u bij het opnemen van een afbeelding wilt in- ofuitzoomen, gebruikt u de schuifregelaar.Druk op de menutoets als u de camera op deachtergrond geopend wilt houden en anderetoepassingen wilt gebruiken. Houd de opnametoetsingedrukt als u wilt terugkeren naar de camera.

Schermbedieningselementen enindicatoren voor foto-opnamesIn de fotozoeker wordt het volgende weergegeven:

1 — Symbool voor opnamemodus2 — Schuifregelaar voor zoomen. Als u deschuifregelaar wilt in- of uitschakelen, tikt u op hetscherm.3 — Opnamepictogram. Als u foto wilt maken, druk uhierop.

4 — Flitsermodus. Als u de instellingen wilt wijzigen,drukt u hierop.5 — Opname-instellingen. Als u de instellingen wiltwijzigen, drukt u hierop.6 — Symbool voor batterijniveau7 — Symbool voor afbeeldingsresolutie.8 — Afbeeldingteller (het geschatte aantal foto's dat ukunt maken met de ingestelde afbeeldingskwaliteit enhet geschikte geheugen)9 — Geheugen in gebruik. Afhankelijk van deinstellingen van uw apparaat, zijn de volgende optiesmogelijk: apparaatgeheugen ( ).10 — Indicator voor GPS-signaal

LocatiegegevensU kunt automatisch locatiegegevens voor de opnameaan de bestandsgegevens van het opgenomenmateriaal toevoegen. U kunt dan bijvoorbeeld in detoepassing Foto's bekijken op welke locatie eenafbeelding is opgenomen.Selecteer Menu > Toepassingen > Camera.Als u locatiegegevens wilt toevoegen aan alleopgenomen materiaal, selecteert u Opties >Instellingen > GPS-info weergeven > Aan. Delocatiegegevens zijn alleen beschikbaar voorafbeeldingen die met de hoofdcamera zijnopgenomen. 107

Cam

era

Page 108: Nokia N97 Gebruiksaanwijzing

Het kan enkele minuten duren voordat de coördinatenvan de locatie zijn opgehaald. De beschikbaarheid enkwaliteit van GPS-signalen kunnen worden beïnvloeddoor de locatie, gebouwen, natuurlijke obstakels enweersomstandigheden. Als u een bestand deelt datlocatiegegevens bevat, worden ook delocatiegegevens gedeeld en is uw locatie mogelijkzichtbaar voor derden die het bestand bekijken. Hetapparaat vereist netwerkdiensten om locatiegegevensop te halen.Indicatoren voor locatiegegevens:● — Er zijn geen locatiegegevens beschikbaar. GPS

blijft op de achtergrond enkele minuten actief. Alser een satellietverbinding wordt gevonden en deindicator binnen die tijd verandert in , worden alleafbeeldingen en videoclips die gedurende die tijdzijn opgenomen gecodeerd op basis van deontvangen GPS-positiegegevens.

● — Er zijn locatiegegevens beschikbaar. Delocatiegegevens worden toegevoegd aan debestandsgegevens.

Bestanden met locatiegegevens worden met aangeduid in de toepassing Foto's.

Na het maken van een fotoNadat u een afbeelding hebt opgenomen, kiest u uit devolgende opties (alleen beschikbaar als u Opties >

Instellingen > Opgenomen afb. weerg. > Jahebtgeselecteerd):● — Verstuur de afbeelding in een multimedia- of

e-mailbericht, of via verbindingsmethoden zoalsBluetooth-connectiviteit.

● — Upload de afbeelding naar een compatibelonline album.

● Verwijderen — Hiermee verwijdert u de foto.Als u de afbeelding als achtergrond wilt gebruiken inhet startscherm, selecteert u Opties > Afbeeldinggebruiken > Inst. als achtergrond.Als u de afbeelding wilt instellen alsstandaardoproepafbeelding voor elke oproepsituatie,selecteert u Opties > Afbeelding gebruiken > Inst.als opr.afbeelding.Als u de afbeelding wilt toewijzen aan een contact,selecteert u Opties > Afbeelding gebruiken >Toewijzen aan cont..Druk op de opnametoets als u wilt terugkeren naar dezoeker om een nieuwe foto vast te leggen.

Flitser en videolichtHoud een veilige afstand aan wanneer u de flitsergebruikt. Richt de flitser niet van dichtbij op mensen ofdieren. Dek de flitser niet af wanneer u een foto maakt.De camera van uw apparaat heeft een dubbele LED-flitser voor omstandigheden met weinig licht.108

Cam

era

Page 109: Nokia N97 Gebruiksaanwijzing

Als u de gewenste flitsermodus wilt selecteren, druktu op het symbool van de huidige flitsermodus (een vande volgende): Automatisch, Rde ogen vrw., Aan en Uit.Raak de flitser-LED's niet aan wanneer de achtercoververwijderd is. De LED's worden mogelijk heet na langgebruik.VideolichtOm lichtniveaus te verhogen wanneer u video'sopneemt bij slecht licht, selecteert u .

ScènesMet een scène kunt u de juiste kleur- enbelichtingsinstellingen zoeken voor de betreffendeomgeving. De instellingen voor elke scène zijningesteld volgens een bepaalde stijl of omgeving.De standaardscène in de afbeeldings- en videomodi isAutomatisch (aangegeven met ).Als u de scène wilt wijzigen, selecteert u >Scènemodi en een scène.Als u uw eigen scène geschikt wilt maken voor eenbepaalde omgeving, gaat u naar Door gebruikergedef. en selecteert u Bewerken. In de door degebruiker gedefinieerde scène kunt u verschillendebelichtings- en kleurinstellingen wijzigen. Als u deinstellingen naar een andere scène wilt kopiëren,selecteert u Op basis van scènemodus en de

gewenste scène. Als u de wijzigingen wilt opslaan enwilt terugkeren naar de lijst met scènes, selecteert uTerug. Als u uw eigen scène wilt activeren, selecteertu Door gebruiker gedef. > Selecteren.

Afbeeldingen in een reeksopnemenSelecteer Menu > Toepassingen > Camera.De reeksmodus is alleen beschikbaar in dehoofdcamera.U start de opname van afbeeldingen in een snelle reeksdoor > Reeks te selecteren. Als u het venster metinstellingen wilt sluiten, selecteert u . Druk op deopnametoets en houd deze ingedrukt. Er wordenafbeeldingen opgenomen totdat u Stoppen selecteertof totdat er onvoldoende geheugen beschikbaar is.De opgenomen afbeeldingen worden in een rasterweergegeven. Als u een afbeelding wilt bekijken,selecteert u de afbeelding. U gaat terug naar hetzoekraster van de reeksmodus door op deopnametoets te drukken.U kunt de reeksmodus ook met de zelfontspannergebruiken.Als u de reeksmodus wilt uitschakelen, selecteert u

> 1 opname.

109

Cam

era

Page 110: Nokia N97 Gebruiksaanwijzing

Uzelf in beeld — zelfontspannerMet de zelfontspanner stelt u de opname uit, zodat uzelf ook op de foto kunt komen.Als u de zelfontspanner wilt instellen selecteert u >

en de wachttijd die nodig is voordat de opnamewordt gemaakt.Als u de zelfontspanner wilt activeren, selecteert uInschakelen. Het pictogram van de stopwatchknippert op het scherm en wordt tijdens de resterendelooptijd van de timer weergegeven. De opname wordtgemaakt nadat de geselecteerde wachttijd isverstreken.Als u de zelfontspanner wilt uitschakelen, selecteert u

> > .Tip: Selecteer 2 seconden om uw hand stil tehouden tijdens het maken van een opname.

Video's opnemenVideo's opnemen1. Als u van de afbeeldingsmodus op de videomodus

wilt overschakelen, selecteert u en videomodus.

2. Als u de opname wilt starten, drukt u op deopnametoets of selecteert u . Er wordt een roodopnamepictogram weergegeven.

3. Als u op enig moment de opname wilt onderbreken,selecteert u Onderbrkn. Als u de opname wilthervatten, selecteert u Doorgaan. Als u de opnameonderbreekt en gedurende één minuut niet op eentoets drukt, wordt de opname gestopt.Gebruik de zoomtoetsen om op het onderwerp inof uit te zoomen.

4. Als u de opname wilt beëindigen, drukt u op deopnametoets. De videoclip wordt automatischopgeslagen in Foto's.

Instellingen en symbolen op hetscherm voor video-opnameIn de videozoeker wordt het volgende weergegeven:

1 — Symbool voor opnamemodus2 — Symbool 'Geluid uitgeschakeld'3 — Opnamepictogram. Selecteer dit om videoclips opte nemen.110

Cam

era

Page 111: Nokia N97 Gebruiksaanwijzing

4 — Indicator voor videobelichting5 — Opname-instellingen. Selecteer deze ominstellingen te wijzigen.6 — Symbool voor batterijniveau7 — Symbool voor videokwaliteit. Als u deze instellingwilt wijzigen, selecteert u Opties > Instellingen >Videokwaliteit.8 — Bestandstype videoclip9 — Beschikbare opnametijd Tijdens de opname geefthet symbool voor de huidige videolengte ook deverstreken en resterende tijd aan.10 — De locatie waar de videoclip wordt opgeslagen11 — Indicator voor GPS-signaal

Na het opnemen van een videoclipNadat u een videoclip hebt opgenomen, selecteert ueen van de volgende opties (alleen beschikbaar als uOpties > Instellingen > Opgenomen videotonen > Ja hebt geselecteerd):● Afspelen — Hiermee speelt u de videoclip af die

u zojuist hebt opgenomen.● — Upload de afbeelding naar een compatibel

online album.● Verwijderen — Hiermee verwijdert u de

videoclip.Druk op de opnametoets als u wilt terugkeren naar dezoeker om een nieuwe videoclip op te nemen.

Camera-instellingenCamera-instellingen voor foto'sAls u de hoofdinstellingen wilt wijzigen, selecteert u inde afbeeldingsmodus Opties > Instellingen enmaakt u een keuze uit het volgende:● Afbeeldingskwaliteit — Stel de resolutie in. Hoe

hoger de afbeeldingsresolutie, des te meergeheugen in beslag wordt genomen.

● Opgenomen afb. weerg. — Bekijk de afbeeldingnadat deze is opgenomen, of ga direct door met hetopnemen van afbeeldingen.

● Standrd.naam afbeeldng — Definieer destandaardnaam voor opgenomen afbeeldingen.

● Opnametoon — Stel de toon in die te horen iswanneer u een afbeelding opneemt.

● Gebruikt geheugen — Selecteer waar deafbeeldingen moeten worden opgeslagen.

● GPS-info weergeven — Als u GPS-locatiecoördinaten aan elk afbeeldingsbestand wilttoevoegen, selecteert u Aan. Het kan enige tijdduren voordat u een GPS-signaal ontvangt. Mogelijkis er geen signaal beschikbaar.

● Afb. automatisch draaien — Geef aan ofafbeeldingen die worden opgenomen wanneer hetapparaat recht omhoog wordt gehouden, moetenworden gedraaid wanneer u ze opent in Foto's.

111

Cam

era

Page 112: Nokia N97 Gebruiksaanwijzing

● Camera-instell. herstellen — Stel destandaardwaarden van de camera-instellingenopnieuw in.

Video-instellingenAls u de hoofdinstellingen wilt wijzigen, selecteert u inde videomodus Opties > Instellingen en maakt u eenkeuze uit het volgende:● Videokwaliteit — Stel de kwaliteit van de

videoclip in. Selecteer Delen, als u de videoclip meteen multimediabericht wilt versturen. De clip wordtmet QCIF-resolutie in de 3GPP-bestandsindelingopgenomen en de grootte is beperkt tot 600 kB(ongeveer één minuut). Misschien kunt u in eenmultimediabericht videoclips versturen die zijnopgeslagen in de MPEG4-bestandsindeling.

● GPS-info weergeven — Als u GPS-locatiecoördinaten aan elk bestand wilt toevoegen,selecteert u Aan. De ontvangst van het GPS-signaalkan enkele momenten duren of er is misschien geensignaal beschikbaar.

● Geluidsopname — Neem geluid op.● Opgenomen video tonen — Bekijk het eerste

beeld van de opgenomen videoclip nadat deopname is beëindigd. Als u de hele videoclip wiltbekijken, selecteert u Afspelen .

● Standaardnaam video — Voer de standaardnaamvoor opgenomen videoclips in.

● Gebruikt geheugen — Selecteer waar videoclipsmoeten worden opgeslagen.

● Camera-instell. herstellen — Stel destandaardwaarden van de camera-instellingenopnieuw in.

112

Cam

era

Page 113: Nokia N97 Gebruiksaanwijzing

Foto'sInformatie over Foto'sSelecteer Menu > Foto's en maak een keuze uit devolgende opties:● Vastgelegd — Alle afbeeldingen en videoclips

weergeven die u hebt opgenomen.● Maanden — Afbeeldingen en videoclips weergeven

die gesorteerd zijn op de maand waarin ze zijnopgenomen. Alleen van toepassing op inhoud die isvastgelegd of opgenomen met uw apparaat.

● Albums — Standaardalbums en zelfgemaaktealbums weergeven.

● Labels — De labels weergeven die u voor elk itemhebt gemaakt.

● Downloads — Items en video's bekijken die u hebtgedownload van internet, hebt ontvangen als eenmultimedia- of e-mailbericht, opgeslagen op eengeheugenkaart of van een geheugenkaart of eenandere bron hebt gekopieerd naar eentelefoongeheugen.

● Online delen — Uw afbeeldingen of videoclips opinternet publiceren.

Afbeeldingen en video'sweergevenSelecteer Menu > Foto's.

Afbeeldingen envideoclips kunnen ookvanaf een compatibelapparaat naar u wordenverstuurd. Als u eenontvangen afbeelding ofvideoclip in Foto's wiltbekijken, moet u hetitem eerst opslaan.De afbeeldingen envideoclipbestanden zijnop datum en tijdgesorteerd. Het aantalbestanden wordtweergegeven. Beweegde vinger naar boven ofnaar beneden om door de bestanden te bladeren.Selecteer een mediabestand om het te openen. Als ude werkbalk wilt bekijken, tikt u op de afbeelding. Alsu op de afbeelding wilt inzoomen, gebruikt u de

113

Foto

's

Page 114: Nokia N97 Gebruiksaanwijzing

schuifregelaar. De zoomfactor wordt niet blijvendopgeslagen.Als u een afbeelding of videoclip wilt bewerken,selecteert u het bestand en Opties > Bewerken.Als u gegevens over een afbeelding wilt weergeven,selecteert u Opties > Gegevens.Als u uw afbeeldingen wilt afdrukken op eencompatibele printer, selecteert u Opties >Afdrukken.

Bestandsgegevensweergeven en bewerkenSelecteer Menu > Foto's.Als u de eigenschappen van een afbeelding of videoclipwilt bekijken of bewerken, selecteert u het bestand enOpties > Gegevens en maakt u een keuze uit hetvolgende:● Titel — De miniatuurweergave van het bestand en

de huidige bestandsnaam weergeven. Als u eenbestandsnaam wilt bewerken, selecteert u hetbestandsnaamveld.

● Beschrijving — Een beschrijving van het bestandweergeven. Selecteer het veld om een beschrijvingtoe te voegen.

● Labels — Labels weergeven die op dat momentworden gebruikt. Als u meer labels aan het huidigebestand wilt toevoegen, selecteert u Nieuw label.

● Albums — Weergeven in welke albums het huidigebestand is opgeslagen.

● Locatie — GPS-gegevens over de locatieweergeven, indien deze beschikbaar zijn.

● Resolutie — De grootte van de afbeelding in pixelsweergeven.

● Duur — De lengte van de videoclip weergeven.● Gebruiksrechten — De DRM-rechten van het

huidige bestand weergeven.De beschikbare opties kunnen verschillen.

Afbeeldingen en video'sorganiserenSelecteer Menu > Foto's. U kunt bestanden als volgtindelen:Als u items wilt weergeven in de weergave Labels,voegt u labels aan de items toe.Selecteer Maanden als u items op maand wiltweergeven.Selecteer Albums > Opties > Nieuw album als u eenalbum wilt maken om items op te slaan.

114

Foto

's

Page 115: Nokia N97 Gebruiksaanwijzing

Als u een afbeelding of videoclip aan een album wilttoevoegen, selecteert u het item en Naar album op deactieve werkbalk.Als u een afbeelding of videoclip wilt verwijderen,selecteert u het item en Verwijderen op de actievewerkbalk.

Werkbalk Foto'sSelecteer op de actieve werkbalk de gewenste optie.Welke opties beschikbaar zijn, is afhankelijk van deweergave en of u een afbeelding of videoclip hebtgeselecteerd.Wanneer u een afbeelding of videoclip in de modusVolledig scherm bekijkt, tikt u op het item om dewerkbalk en schuifregelaar weer te geven.Selecteer een afbeelding of videoclip en kies uit hetvolgende:

Verstuur de afbeelding of videoclip. Markeer de afbeelding of videoclip.

Upload de afbeelding of videoclip naar eencompatibel online album (alleen beschikbaar als u eenaccount voor een compatibel online album hebtingesteld).

Verwijder de afbeelding of videoclip. Geef de afbeelding of videoclip een nieuwe naam. Geef afbeeldingen als een diavoorstelling weer.

Maak een nieuw album.

AlbumsSelecteer Menu > Foto's en Albums.Door albums te gebruiken kunt u uw afbeeldingen envideoclips gemakkelijk beheren.Als u een nieuw album wilt maken, selecteert u .Als u een afbeelding of videoclip aan een album wilttoevoegen, selecteert u het item en Opties > Naaralbum. Er wordt een lijst met albums geopend.Selecteer het album waaraan u de afbeelding ofvideoclip wilt toevoegen. Het item dat u aan het albumhebt toegevoegd, is nog steeds zichtbaar in Foto's.Als u een afbeelding of videoclip uit een album wiltverwijderen, selecteert u het album en het item enselecteert u Opties > Uit album.

LabelsSelecteer Menu > Foto's.Gebruik labels om media-items in Foto's tecategoriseren. Met de labelbrowser ziet u demomenteel gebruikte labels en het aantal items dat bijelk label hoort.Als u een label aan een afbeelding wilt toewijzen,selecteert u de afbeelding en Opties > Labels 115

Foto

's

Page 116: Nokia N97 Gebruiksaanwijzing

toevoegen. Als u een label wilt maken, selecteert uNieuw label.Als u de labels wilt zien die u hebt gemaakt, selecteertu Labels. De grootte van de labelnaam komt overeenmet het aantal items waaraan het label is toegewezen.Als u alle afbeeldingen wilt weergeven die aan eenlabel zijn gekoppeld, selecteert u het label uit de lijst.Selecteer Opties > Naam om de lijst in alfabetischevolgorde weer te geven.Selecteer Opties > Populariteit als u de lijst wiltweergeven in een volgorde die laat zien welke itemshet meest worden gebruikt.Als u een afbeelding uit een label wilt verwijderen,selecteert u het label en de afbeelding en selecteert uOpties > Verwijderen uit label.

DiavoorstellingSelecteer Menu > Foto's.Als u uw foto's als een diapresentatie wilt weergeven,selecteert u een foto en selecteert u vervolgensOpties > Diavoorstelling > Afspelen. Devoorstelling wordt gestart met het geselecteerdebestand.Als u slechts een bepaald aantal afbeeldingen als eendiavoorstelling wilt weergeven, selecteert u Opties >Mark./mark. opheffen > Markeren om de

afbeeldingen te markeren. U start de diavoorstellingdoor Opties > Diavoorstelling > Afspelen teselecteren.Als u een diavoorstelling die u hebt onderbroken wiltvoortzetten, selecteert u Doorgaan.U beëindigt de diavoorstelling door Terug teselecteren.Voordat u de diavoorstelling start, kunt u deinstellingen van de diavoorstelling aanpassen doorOpties > Diavoorstelling > Instellingen teselecteren en een van de volgende opties:● Afbeeldingsvolgorde — Geef afbeeldingen van

oud naar nieuw of omgekeerd weer.● Track — Selecteer een muziekbestand in de lijst.● Overgangssnelheid — Pas het tempo van de

diavoorstelling aan.Met de volumetoetsen kunt u het geluidsvolume vande diavoorstelling aanpassen.

Tv-uitvoermodusAls u de opgenomen afbeeldingen en videoclips op eencompatibele tv wilt weergeven, gebruikt u een Nokia-kabel voor videoconnectiviteit.Voordat u afbeeldingen videoclips op een tv bekijkt,moet u de tv-uitvoerinstellingen en verhoudingmogelijk configureren.116

Foto

's

Page 117: Nokia N97 Gebruiksaanwijzing

Het is niet mogelijk in de tv-uitvoermodus de tv alszoeker van de camera te gebruiken.Als u afbeeldingen en videoclips op een tv wiltbekijken, gaat u als volgt te werk:1. Verbind een Nokia-kabel voor videoconnectiviteit

aan de video-uitvoer van een compatibele tv.2. Sluit het andere uiteinde van de Nokia-kabel voor

videoconnectiviteit aan op de Nokia AV-connectorvan het apparaat.

3. Misschien moet u de kabelmodus selecteren.4. Selecteer Menu > Foto's en blader naar het

bestand dat u wilt bekijken.

Alle audio, inclusiefactievegesprekken, audiovanstereovideoclips,toetstonen enbeltonen, wordtdoorgestuurd naartv wanneer de Nokia-kabel voor videoconnectiviteit isverbonden aan het apparaat. U kunt de microfoon vanhet apparaat normaal gebruiken.Voor alle toepassingen behalve de mappen in Foto's,wordt op het tv-scherm weergegeven wat wordtweergegeven op het scherm van het apparaat.

De geopende afbeelding wordt in de modus Volledigscherm op de tv weergegeven. Wanneer u eenafbeelding opent in de miniatuurweergave terwijldeze wordt weergegeven op de tv, kunt u nietinzoomen.U kunt afbeeldingen op de tv weergeven als eendiavoorstelling. Alle items in een album ofgemarkeerde afbeeldingen worden op de tv in demodus Volledig scherm weergegeven terwijl degeselecteerde muziek wordt afgespeeld.De kwaliteit van de tv-afbeelding kan variërenvanwege verschillen in de schermresolutie.Draadloze radiosignalen, zoals binnenkomendegesprekken, kunnen interferentie met de tv-afbeelding veroorzaken.

Afbeeldingen bewerkenAfbeeldingseditorAls u een afbeelding wilt bewerken, gaat u in Foto'snaar de afbeelding en selecteert u Opties >Bewerken.Als u effecten aan uw afbeeldingen wilt toevoegen,selecteert u Opties > Effect toevoegen. U kunt deafbeelding bijsnijden en draaien, de helderheid, dekleur, het contrast en de resolutie aanpassen eneffecten, tekst, illustraties of een kader aan deafbeelding toevoegen.

117

Foto

's

Page 118: Nokia N97 Gebruiksaanwijzing

Afbeeldingen bijsnijdenAls u een afbeelding wilt bijsnijden, selecteert uOpties > Effect toevoegen en (Bijsnijden).Als u de afbeelding handmatig wilt bijsnijden,selecteert u Handmatig. Er verschijnt een kruis in delinkerboven- en rechterbenedenhoek van deafbeelding. Als u de bijsnijdranden wilt aanpassen,sleept u de kruizen vanaf de hoeken. Als u hetbijsnijdgebied wilt instellen, selecteert u Instellen.Wanneer het bijsnijdgebied is ingesteld, kunt u slepenom het bijsnijdgebied te verplaatsen zonder degrootte of de verhouding te wijzigen. Wanneer hetbijsnijdgebied de gewenste afmetingen heeft,selecteert u Bijsnijden.Als u een vooraf gedefinieerde verhouding selecteert,wordt de geselecteerde verhouding vergrendeldwanneer u de bijsnijdranden aanpast.

Rode ogen reducerenAls u het rode-ogeneffect wilt reduceren, selecteert uOpties > Effect toevoegen en (Rode-ogenreductie).Sleep het kruis naar het oog en selecteer Opties >Instellen. Pas de grootte van de lus aan de grootte vanhet oog aan door te slepen en selecteer Opties >Rode-ogeneffect beprkn. Wanneer u klaar bent methet bewerken van de afbeelding, selecteert u Gereed.

Als u de wijzigingen wilt opslaan en wilt terugkerennaar de vorige weergave, selecteert u Terug.

Video's bewerkenDe video-editor ondersteunt videobestanden in deindelingen .3GP en .MP4 en geluidsbestanden in deindelingen .AAC, .AMR, .MP3 en .WAV. De editorondersteunt niet noodzakelijkerwijs alle kenmerkenvan bestandsindelingen of alle variaties vanbestandsindelingen.Als u videoclips in Foto's wilt bewerken, bladert u naareen videoclip en selecteert u Opties > Bewerken enmaakt u uw keuze uit de volgende opties.● Samenvoegen — om een afbeelding of een

videoclip aan het begin of het einde van degeselecteerde videoclip toe te voegen.

● Geluid wijzigen — om een nieuwe geluidsclip toete voegen en het originele geluid in de videoclip tevervangen.

● Tekst toevoegen — om tekst aan het begin of heteinde van de videoclip toe te voegen.

● Knippen — om de video te verkorten en de sectieste markeren die u in de videoclip wilt behouden.

Als u een snapshot van een videoclip wilt maken,selecteert u in de weergave waarin u de video knipt deopdracht Opties > Snapshot maken. Druk in deminiatuurweergave op de bladertoets en selecteerSnapshot maken.

118

Foto

's

Page 119: Nokia N97 Gebruiksaanwijzing

Afbeelding afdrukkenU kunt met een printer die compatibel is metPictBridge, afbeeldingen van uw apparaat afdrukken.U kunt alleen afbeeldingen afdrukken die de JPEG-bestandsindeling hebben.Als u afbeeldingen in Foto's, de camera of deafbeeldingenviewer wilt afdrukken, markeert u deafbeeldingen en selecteert u Opties > Afdrukken.

Aansluiten op printerSluit het apparaat met een compatibele gegevenskabelaan op een compatibele printer en selecteer Afbeeld.overdragen als de USB-verbindingsmodus.Als u het apparaat zo wilt instellen dat telkens wanneerde kabel wordt aangesloten het doel van de verbindingwordt gevraagd, selecteert u Menu > Instellingen enConnectiviteit > USB > Vragen bij verbinding >Ja.

AfdrukvoorbeeldNadat u de printer hebt geselecteerd, worden degeselecteerde afbeeldingen weergegeven met voorafgedefinieerde lay-outs.Als u de lay-out wilt wijzigen, bladert u naar links ofrechts door de beschikbare lay-outs voor degeselecteerde printer. Als de afbeeldingen niet op één

pagina passen, bladert u omhoog of omlaag om deextra pagina's weer te geven.Selecteer Opties > Afdrukinstellingen om deprinterinstellingen op te geven. Maak uw keuze uit devolgende opties: Selecteer Papierformaat om hetpapierformaat te selecteren.Selecteer Afdrukkwaliteit om de afdrukkwaliteit teselecteren.

Online delenU kunt afbeeldingen en videoclips delen incompatibele online albums, weblogs of anderecompatibele online diensten op internet. U kuntinhoud uploaden, een niet-voltooide post opslaan alsconcept en later doorgaan en de inhoud van de albumsweergeven. Welke inhoudstypen wordenondersteund, is afhankelijk van de serviceprovider.Als u afbeeldingen en video's online wilt delen, hebt ueen account nodig met een dienst voor het delen vanonline afbeeldingen. U kunt zich meestal op eendergelijke dienst abonneren via de webpagina van deserviceprovider. Neem voor meer informatie contactop met uw serviceprovider.Bij het gebruik van deze dienst worden mogelijk grotehoeveelheden gegevens via het netwerk van deserviceprovider verzonden. Neem contact op met uw

119

Foto

's

Page 120: Nokia N97 Gebruiksaanwijzing

serviceprovider voor meer informatie over de kostenvan gegevensoverdracht.De aanbevolen verbindingsmethode is WLAN.Als u een bestand van Foto's naar een online dienst wiltuploaden, selecteert u Menu > Foto's, het gewenstebestand en Opties > Verzenden > Uploaden ofAanmelden voor Ovi.Ga naar de productondersteuningspagina's van Nokiaof uw lokale Nokia-website voor meer informatie overde toepassing en compatibele serviceproviders.

120

Foto

's

Page 121: Nokia N97 Gebruiksaanwijzing

MuziekWaarschuwing: Luister naar muziek op een

gematigd geluidsvolume. Voortdurende blootstellingaan een hoog geluidsvolume kan uw gehoorbeschadigen.

Een nummer of podcastafspelenSelecteer Menu > Muziek > Muziekbibliotheek.Een nummer of podcast afspelen:1. Selecteer categorieën om naar het nummer of de

podcast te gaan die u wilt horen.2. Selecteer een item in de lijst als u het wilt afspelen.Als u het afspelen wilt onderbreken, tikt u op . Als uop tikt, wordt het afspelen weer voortgezet.

U kunt snel vooruitspoelen of terugspoelen door op of te tikken en deze ingedrukt te houden.

Als u naar het volgende itemwilt gaan, tikt u op . Als unaar het begin van het itemwilt terugkeren, tikt u op

. Als u wilt terugkerennaar het vorige item, tikt ubinnen 2 seconden nogmaalsop nadat een nummer ofpodcast is begonnen.Als u het willekeurig afspelen( ) in of uit wilt schakelen,selecteert u Opties >Willekeurig afspelen.Als u het huidige item ( ) of alle items ( ) wiltherhalen of als u het herhalen wilt uitschakelen,selecteert u Opties > Herhalen.Als u podcasts afspeelt, zijn de shuffle- enherhaalmodus automatisch uitgeschakeld.Als u de toon van het afspelen van muziek wiltwijzigen, selecteert u Opties > Equalizer.

121

Muz

iek

Page 122: Nokia N97 Gebruiksaanwijzing

Als u de balans en het stereobereik wilt wijzigen of debastonen wilt verbeteren, selecteert u Opties >Instellingen.Druk op de end-toets als u naar het startscherm wiltteruggaan en de speler op de achtergrond wiltbeluisteren.Als u de speler wilt sluiten, selecteert u Opties >Afsluiten.

AfspeellijstenSelecteer Menu > Muziek > Muziekbibliotheek enAfspeellijsten.Als u details van de afspeellijst wilt bekijken, selecteertu Opties > Details afspeellijst.Een afspeellijst maken1. Selecteer Opties > Nieuwe afspeellijst.2. Voer een naam voor de afspeellijst in en selecteer

OK.3. Als u liedjes nu wilt toevoegen, selecteert u Ja; als

u liedjes later wilt toevoegen, selecteert u Nee.4. Wanneer u Ja selecteert, selecteert u artiesten om

liedjes te zoeken die u in de afspeellijst wiltopnemen. Selecteer Toevoegen om items toe tevoegen.Als u de lijst met liedjes onder de naam van eenartiest wilt weergeven, selecteert u Uitvouwen. Als

u de lijst met liedjes wilt verbergen, selecteert uSamenvwn.

5. Wanneer u uw selecties hebt voltooid, selecteert uGereed.De afspeellijst wordt opgeslagen in hetmassageheugen van uw apparaat.

Als u later meer nummers wilt toevoegen, selecteert uOpties > Tracks toevoegen terwijl u de afspeellijstweergeeft.Als u nummers, albums, artiesten, genres encomponisten aan een afspeellijst wilt toevoegenvanuit de verschillende weergaven van hetmuziekmenu, selecteert u een item en Opties >Toevgn aan afspeellijst > Opgeslag. afspeellijst ofNieuwe afspeellijst.Als u een nummer uit een afspeellijst wilt verwijderen,selecteert u Opties > Verwijderen. Hiermeeverwijdert u het nummer niet uit het apparaat, maaralleen uit de afspeellijst.Als u de volgorde van nummers in een afspeellijst wiltwijzigen, selecteert u het liedje dat u wilt verplaatsenen Opties > Afsp.lst opn. ordenen. Als u een liedjenaar de nieuwe positie wilt slepen, selecteert u hetbetreffende liedje en Neerzetten. Als u hetherschikken van de afspeellijst wilt beëindigen,selecteert u Gereed.

122

Muz

iek

Page 123: Nokia N97 Gebruiksaanwijzing

PodcastsSelecteer Menu > Muziek > Muziekbibliotheek enPodcasts.Het menu Podcast geeft de podcasts weer die op hetapparaat beschikbaar zijn.Podcast-episodes bestaan uit drie fases: nooitafgespeeld, gedeeltelijk afgespeeld en volledigafgespeeld. Als een episode gedeeltelijk is afgespeeld,wordt de volgende keer afgespeeld vanaf de laatsteafspeelpositie. Als een episode nooit is afgespeeld ofvolledig is afgespeeld, wordt vanaf het beginpuntafgespeeld.

Muziek overbrengen van eencomputerU kunt muziek overbrengen op de volgende manieren:● Als u het apparaat op een pc wilt weergeven als

massageheugenapparaat waarnaar ugegevensbestanden kunt overbrengen, maakt uverbinding via een compatibele USB-kabel of viaBluetooth. Wanneer u een USB-kabel gebruikt,selecteert u Massaopslag als verbindingsmethode.

● Als u muziek wilt synchroniseren met WindowsMedia Player sluit u een compatibele USB-gegevenskabel aan en selecteert uMediaoverdracht als verbindingsmodus.

Als u de standaard USB-verbindingsmodus wiltwijzigen, selecteert u Menu > Instellingen enConnectiviteit > USB > USB-verbindingsmodus.

Nokia MuziekwinkelSelecteer Menu > Muziek > Muziekwinkl.In de Nokia Muziekwinkel (netwerkdienst) kunt umuziek opzoeken, doorbladeren en aanschaffen om tedownloaden naar het apparaat. Om muziek te kunnenaanschaffen, moet u zich eerst voor deze dienstregistreren.Als u de Nokia Muziekwinkel wilt bezoeken, moet ubeschikken over een geldig internettoegangspunt ophet apparaat.Nokia Muziekwinkel is niet in alle landen en regio'sbeschikbaar.Instellingen voor Nokia MuziekwinkelDe beschikbaarheid en het uiterlijk van de NokiaMuziekwinkel kunnen variëren. Ook kunnen deinstellingen vooraf zijn vastgelegd zodat deze nietkunnen worden gewijzigd. Mogelijk wordt u gevraagdop te geven welk toegangspunt moet wordengebruikt, wanneer u verbinding maakt met de NokiaMuziekwinkel. Selecteer Standaardtoegangspunt.In de Nokia Muziekwinkel kunt u mogelijk deinstellingen bewerken door Opties > Instellingen teselecteren.

123

Muz

iek

Page 124: Nokia N97 Gebruiksaanwijzing

FM-zenderInformatie over de FM-zenderDe beschikbaarheid van de FM-radiozender kan perland verschillen. Ten tijde van het samenstellen vandeze informatie was het gebruik van de FM-zendertoegestaan in de volgende Europese landen: België,Bulgarije, Denemarken, Duitsland, Estland, Ierland,Finland, Groot-Brittannië, IJsland, Liechtenstein,Litouwen, Luxemburg, Malta, Nederland, Noorwegen,Oostenrijk, Portugal, Spanje, Tsjechië, Turkije, Zwedenen Zwitserland. Raadpleeg www.nokia.com/fmtransmitter voor actuele informatie en voor een lijstvan landen buiten Europa.Met de FM-zender kunt u nummers in het apparaat viaeen willekeurige FM-ontvanger, zoals een autoradio ofeen stereoset, afspelen.De reikwijdte van de FM-zender is maximaal tweemeter. De overdracht kan hinder ondervinden vanobstakels, zoals muren, andere elektronischeapparaten of publieke radiozenders. De FM-zender kanstoringen veroorzaken in nabijgelegen FM-zenders dieop dezelfde frequentie werken. Als u storingen wiltvoorkomen, dient u voordat u de FM-zender gebruiktaltijd een vrije FM-frequentie op de zender te zoeken.De FM-zender kan niet tegelijkertijd met de FM-radiovan het apparaat worden gebruikt.

Het frequentiebereik van de zender ligt tussen 88,1 en107,9 MHz.Als de zender is ingeschakeld en er geluiden wordenverzonden, wordt weergegeven in de stand-bymodus. Als de zender is ingeschakeld en er geengeluiden worden verzonden, wordt weergegevenen er klinkt een geluidssignaal. De zender wordtautomatisch uitgeschakeld als deze gedurende enkeleminuten geen geluiden verzendt.

Een nummer afspelen met de FM-zenderSelecteer Menu > Muziek > Muziekbibliotheek.Ga als volgt te werk om een op uw apparaatopgeslagen nummer via een compatibele FM-ontvanger af te spelen:1. Selecteer een nummer of selecteer de afspeellijst

die u wilt afspelen.2. Selecteer Opties > FM-zender in de weergave

Afspelen.3. Als u de FM-zender wilt activeren, selecteert u FM-

zender > Aan en voert u een frequentie in die vrijis van andere zendingen. Als bijvoorbeeld in uwomgeving de frequentie van 107,8 MHz vrij is en uuw FM-ontvanger hierop afstelt, moet u ook de FM-zender op 107,8 MHz afstellen.

124

Muz

iek

Page 125: Nokia N97 Gebruiksaanwijzing

4. Stem het ontvangstapparaat op dezelfdefrequentie af en selecteer Opties > Afsluiten.

Als u het volume wilt aanpassen, gebruikt u devolumefunctie in het ontvangstapparaat.Als er gedurende een bepaald aantal minuten geenmuziek wordt afgespeeld, wordt de zenderautomatisch uitgeschakeld.

FM-zenderinstellingenSelecteer Menu > Instellingen > Connectiviteit >FM-zender.Als u de FM-zender wilt inschakelen, selecteert u FM-zender > Aan.Selecteer Frequentie en voer de gewenste waarde inom de frequentie handmatig in te stellen.Als u de eerder gebruikte frequenties wilt weergeven,selecteert u Opties > Recente frequenties.

Nokia PodcastingMet de toepassing Nokia Podcasting (netwerkdienst)kunt u via de ether podcasts zoeken, abonnementenop podcasts nemen en podcasts downloaden en methet apparaat audio- en videopodcasts afspelen,beheren en met anderen delen.

Podcast-instellingenAls u Nokia Podcasting wilt openen, selecteert uMenu > Toepassingen > Podcasting.Geef uw verbindings- en downloadinstellingen opvoordat u Nokia Podcasting gebruikt.De aanbevolen verbindingsmethode is WLAN. Vraag bijuw serviceprovider naar de voorwaarden en kostenvoor data-abonnementen voordat u andereverbindingsmethoden gebruikt. Bij een gegevensplanmet een vast tarief kunt u bijvoorbeeld grotehoeveelheden gegevens overbrengen tegen éénmaandelijks bedrag.VerbindingsinstellingenSelecteer Opties > Instellingen > Verbinding omde verbindingsinstellingen te bewerken, en maak uwkeuze uit de volgende opties:● Standaardtoeg. punt — Selecteer het

toegangspunt om uw internetverbinding tedefiniëren.

● URL van zoekservice — Definieer de URL van dedienst voor het zoeken naar podcasts die u inzoekopdrachten wilt gebruiken.

DownloadinstellingenSelecteer Opties > Instellingen > Downloaden omde downloadinstellingen te bewerken, en maak uwkeuze uit de volgende opties:

125

Muz

iek

Page 126: Nokia N97 Gebruiksaanwijzing

● Opslaan in — Definieer de locatie waar u depodcasts wilt opslaan.

● Update-interval — Geef aan hoe vaak er eenupdate van de podcasts moet worden uitgevoerd.

● Datum volgende update — Geef de datum van devolgende automatische update op.

● Tijd volgende update — Hiermee geeft u hettijdstip van de volgende automatische update op.Automatische updates vinden alleen plaats als eenspecifiek standaardtoegangspunt is geselecteerd enNokia Podcasting wordt uitgevoerd. Als NokiaPodcasting niet wordt uitgevoerd, worden deautomatische updates niet geactiveerd.

● Downloadlimiet (%) — Hiermee geeft u aan welkpercentage van het geheugen voor gedownloadepodcasts wordt gereserveerd.

● Als limiet is bereikt — Geef aan wat u wilt doenals de downloads de downloadlimiet overschrijden.

Het instellen van de toepassing om automatischepodcasts binnen te halen, kan de overdracht van grotehoeveelheden gegevens via het netwerk van uwserviceprovider met zich meebrengen. Neem contactop met uw serviceprovider voor meer informatie overde kosten van gegevensoverdracht.Selecteer Opties > Standaardinstellingen in deweergave Instellingen als u de standaardinstellingenwilt herstellen.

Podcasts zoekenMet de zoekdienst kunt u podcasts op trefwoord of titelzoeken.De zoekdienst gebruikt de URL van depodcastzoekdienst die u hebt opgegeven inPodcasting > Opties > Instellingen >Verbinding > URL van zoekservice.Selecteer Menu > Toepassingen > Podcasting enZoeken, en voer de gewenste trefwoorden in ompodcasts te zoeken.

Tip: Er wordt naar podcasttitels en trefwoordenin beschrijvingen gezocht, niet naar specifiekeepisodes. Algemene onderwerpen, zoals voetbalof hiphop, leveren meestal betere resultaten opdan een specifiek team of een specifieke artiest.

Selecteer Abonneren om een abonnement opgemarkeerde kanalen te nemen en die toe te voegenaan uw podcasts. U kunt ook een podcast toevoegendoor de titel ervan te selecteren.Selecteer Opties > Opnieuw zoeken om een nieuwezoekopdracht te starten.Tik op de podcast en selecteer Opties > Webpaginaopenen om naar de website van de podcast te gaan(netwerkdienst).Tik op de podcast en selecteer Opties >Beschrijving als u de details van een podcast wiltbekijken.

126

Muz

iek

Page 127: Nokia N97 Gebruiksaanwijzing

Als u een podcast wilt verzenden naar een compatibelapparaat, tikt u op de podcast en selecteert u Opties >Zenden.

MappenAls u mappen wilt openen, selecteert u Menu >Toepassingen > Podcasting en Mappen.In de mappen kunt u nieuwe podcast-episodes vindenwaarop u zich kunt abonneren.De inhoud van de mappen verandert. Selecteer degewenste map om deze bij te werken (netwerkdienst).De kleur van de map verandert zodra de update isvoltooid.In de mappen worden de podcasts gesorteerd oppopulariteit of in themamappen.Als u een themamap wilt openen, selecteert u de map.Er wordt een lijst met podcasts weergegeven.Als u zich op een podcast wilt abonneren, selecteert ude titel en Abonneren. Nadat u zich hebt geabonneerdop de episodes van een podcast, kunt u dezedownloaden, beheren en afspelen in het podcastmenu.Als u een nieuwe webmap wilt toevoegen, selecteert uOpties > Nieuw > Webmap of Map. Voer de naamen URL van het Outline Processor Markup Language-bestand (OPML) in en selecteer Gereed.Selecteer Opties > Bewerken om de geselecteerdemap, webkoppeling of webmap te bewerken.

Als u een OPML-bestand wilt importeren dat isopgeslagen op uw apparaat, selecteert u Opties >OPML-best. importeren. Selecteer de locatie van hetbestand en importeer het.Wanneer u een map als multimediabericht of viaBluetooth wilt verzenden, selecteert u de map enOpties > Zenden.Wanneer u een bericht met een OPML-bestand viaBluetooth ontvangt, opent u het bestand om het op teslaan in de map Ontvangen in Mappen. Open de mapom een abonnement te nemen op een van dekoppelingen en deze aan uw podcasts toe te voegen.

DownloadenNadat u zich op een podcast hebt geabonneerd, kuntu vanuit de mappen, door te zoeken of door eenwebadres in te voeren, in Podcasts episodes beheren,downloaden en afspelen.Als u de podcasts wilt bekijken waarop u zich hebtgeabonneerd, selecteert u Podcasting > Podcasts.Selecteer het podcastbestand om de titels vanafzonderlijke episodes te bekijken (een episode is eenspecifiek mediabestand van een podcast).Selecteer de episodetitel om te beginnen metdownloaden. Als u geselecteerde of gemarkeerdeepisodes wilt downloaden of verder wilt gaan met hetdownloaden van deze episodes, selecteert u Opties > 127

Muz

iek

Page 128: Nokia N97 Gebruiksaanwijzing

Downloaden. U kunt verschillende episodes tegelijkdownloaden.Als u een deel van een podcast wilt afspelen tijdens hetdownloaden of na deze gedeeltelijk te hebbengedownload, selecteert u de podcast en vervolgensOpties > Voorbeeld afspelen.Volledig gedownloade podcasts zijn te vinden in demap Podcasts maar worden pas weergegeven nadat ude bibliotheek hebt vernieuwd.

Podcasts afspelen en beherenAls u de beschikbare episodes van de geselecteerdepodcast wilt afspelen, gaat u naar Podcasts enselecteert u Openen. Onder elke episode vindt u debestandsindeling, de bestandsgrootte en het tijdstipvan de upload.Wanneer de podcast volledig is gedownload,selecteert u deze en selecteert u Afspelen om depodcast af te spelen.Selecteer Opties > Bijwerken als u de geselecteerdepodcast of gemarkeerde podcasts voor een nieuweepisode wilt bijwerken.Selecteer Opties > Bijwerken stoppen om hetbijwerken te stoppen.Selecteer Opties > Nieuwe podcast als u een nieuwepodcast wilt toevoegen door de URL van de podcast inte voeren. Als u geen toegangspunt hebt gedefinieerd

of als u tijdens het tot stand brengen van degegevensverbinding wordt gevraagd eengebruikersnaam en wachtwoord in te voeren, neemt ucontact op met uw serviceprovider.Selecteer Opties > Bewerken als u de URL van degeselecteerde podcast wilt bewerken.Selecteer Opties > Verwijderen als u eengedownloade podcast of gemarkeerde podcasts vanuw apparaat wilt verwijderen.Selecteer Opties > Zenden als u de geselecteerdepodcast of gemarkeerde podcasts als OPML-bestandenin een multimediabericht of via de Bluetooth-verbinding naar een ander compatibel apparaat wiltverzenden.Als u een groep geselecteerde podcasts tegelijk wiltbijwerken, verwijderen of verzenden, selecteert uOpties > Markeringen aan/uit markeert u degewenste podcasts en selecteert u Opties om degewenste actie te kiezen.Selecteer Opties > Webpagina openen om dewebsite van de podcast te openen (netwerkdienst).Sommige podcasts bieden de mogelijkheid om tecommuniceren met de makers van de podcast doorcommentaar te geven of ergens een stem op uit tebrengen. Selecteer Opties > Opmerkingen weerg.als u een internetverbinding tot stand wilt brengen omdit te doen.128

Muz

iek

Page 129: Nokia N97 Gebruiksaanwijzing

FM-radioNaar de radio luisterenSelecteer Menu > Muziek > Radio.De FM-radio maakt gebruik van een andere antennedan de antenne van het draadloze apparaat. De FM-radio functioneert alleen naar behoren als er eencompatibele hoofdtelefoon of andere accessoire ophet apparaat is aangesloten.Wanneer u de toepassing voor het eerst opent, kunt ueventueel de lokale zenders automatisch latenafstemmen.Selecteer of als u de volgende of vorige zenderwilt beluisteren.Selecteer als u de radio wilt uitzetten.Selecteer Opties en maak een keuze uit de volgendeopties:● Kanalen — Opgeslagen radiozenders bekijken.● Zenders afstemmen — Radiozenders zoeken.● Opslaan — De radiozender opslaan.● Luidspreker inschakelen of Luidspreker

uitschakelen — Hiermee zet u de luidspreker aanof uit.

● Alternatieve frequenties — Geef aan of u de radioautomatisch naar een betere RDS-frequentie voorde radiozender wilt laten zoeken als hetfrequentieniveau minder wordt.

● Afsp. in achtergrond — Hiermee kunt u teruggaannaar het startscherm met radio op de achtergrond.

Radiozenders beherenSelecteer Menu > Muziek > Radio.Als u naar opgeslagen radiozenders wilt luisteren,selecteert u Opties > Kanalen en vervolgens eenzender in de lijst.Als u een zender wilt verwijderen of een andere naamwilt geven, selecteert u Opties > Kanalen >Opties > Verwijderen of Naam wijzigen.Als u de frequentie handmatig wilt instellen, selecteertu Opties > Zenders afstemmen > Opties >Handmatig zoeken.

129

Muz

iek

Page 130: Nokia N97 Gebruiksaanwijzing

Video'sU kunt via een packet-gegevens- of WLAN-verbindingvideoclips downloaden en videoclips vanafcompatibele internetvideodiensten als livegegevensstroom ('streaming') afspelen(netwerkdienst). U kunt ook videoclips van eencompatibele computer naar uw apparaat overbrengenom ze te bekijken.Voor het downloaden van video's moeten soms grotehoeveelheden gegevens worden overgebracht via hetnetwerk van de serviceprovider. Neem contact op metuw serviceprovider voor meer informatie over dekosten van gegevensoverdracht.Mogelijk beschikt uw apparaat over voorafgedefinieerde diensten.Serviceproviders bieden gratis inhoud aan of brengenkosten in rekening. Raadpleeg de tarieven in de dienstzelf of bij de serviceprovider.

Videoclips downloaden enbekijkenVerbinding maken met videodiensten1. Selecteer Menu > Video en tv.

2. Als u verbinding wilt maken met een dienst omvideodiensten te installeren, selecteert uVideofeeds > Videomap en de gewenstevideodienst.Als u handmatig een videofeed wilt toevoegen,selecteert u in de weergave Videofeeds Opties >Feed toevoegen > Handmatig toevoegen.

Een videoclip weergevenAls u door de inhoud van de geïnstalleerdevideodiensten wilt bladeren, selecteert u Videofeeds.De inhoud van sommige videodiensten wordt verdeeldin categorieën. Als u door videoclips wilt bladeren,selecteert u een categorie.Als u een videoclip wilt zoeken in de dienst, selecteertu Video zoeken. De zoekfunctie is mogelijk niet vooralle diensten beschikbaar.Sommige videoclips kunnen via de ether wordengestreamd, terwijl andere eerst naar uw apparaatmoeten worden gedownload. Selecteer Opties >Downloaden om een videoclip te downloaden.Downloads worden op de achtergrond voortgezet alsu de toepassing afsluit. De gedownloade videoclipsworden opgeslagen in Mijn video's.130

Vide

o's

Page 131: Nokia N97 Gebruiksaanwijzing

Selecteer Opties > Afspelen om een videoclip testreamen of een gedownloade clip te bekijken. Als utijdens het afspelen de bedieningstoetsen wiltweergeven, tikt u op het scherm. Gebruik devolumetoets als u het volume wilt regelen.Downloads plannenHet instellen van de toepassing om automatischvideoclips te downloaden, kan de overdracht van grotehoeveelheden gegevens via het netwerk van uwserviceprovider met zich meebrengen. Neem contactop met de serviceprovider voor meer informatie overde kosten voor gegevensoverdracht. Als u eenautomatische download voor videoclips in een dienstwilt plannen, selecteert u Opties > Downloadsplannen. Nieuwe videoclips worden automatischdagelijks op het door u gedefinieerde tijdstipgedownload.Als u geplande downloads wilt annuleren, selecteert uHandm. downloaden als de downloadmethode.

VideofeedsSelecteer Menu > Video en tv.De inhoud van de geïnstalleerde videodiensten wordtmet RSS-feeds gedistribueerd. Als u uw feeds wiltbekijken en beheren, selecteert u Videofeeds.Selecteer Opties en maak een keuze uit de volgendeopties:

● Feedabonnementen — Hiermee controleert u uwhuidige feedabonnementen.

● Feeddetails — Informatie over een videofeedweergeven.

● Feed toevoegen — Zich abonneren op nieuwefeeds. Als u een feed wilt selecteren in de dienstenin de videomap, selecteert u Via videomap.

● Feeds vernieuwen — Hiermee vernieuwt u deinhoud van alle feeds.

● Account beheren — Uw accountopties beherenvoor een bepaalde feed, indien beschikbaar.

● Verplaatsen — Videoclips verplaatsen naar eengewenste locatie.

Als u de videoclips wilt zien die in een feed beschikbaarzijn, selecteert u een feed in de lijst.

Mijn video'sMijn video's is een opslagplaats voor alle video's. U kuntgedownloade video's en videoclips die met de cameravan het apparaat zijn opgenomen, in aparteweergaven weergeven.Als u mappen wilt openen en videoclips wilt bekijken,selecteert u de map. Wanneer de clip wordtafgespeeld, drukt u op het scherm om de regeltoetsente gebruiken om de muziekspeler in te stellen.Druk op de volumetoets om het volume te regelen.

131

Vide

o's

Page 132: Nokia N97 Gebruiksaanwijzing

Selecteer Opties en maak een keuze uit de volgendeopties:● Downloaden hervatten — Hiermee hervat u een

onderbroken of mislukte download.● Downloaden annuleren — Hiermee annuleert u

een download.● Videodetails — Informatie over een videoclip

weergeven.● Zoeken — Een videoclip zoeken. Voer een zoektekst

in die overeenkomt met de bestandsnaam.● Geheugenstatus — Hiermee geeft u de

hoeveelheid vrij en gebruikt geheugen weer.● Sorteren op — Videoclips sorteren. Selecteer de

gewenste categorie.● Verplaatsen en kopiëren — Videoclips

verplaatsen of kopiëren. Selecteer Kopiëren ofVerplaatsen en de gewenste locatie.

Video's overbrengen van uwpcBreng uw eigen videoclips over van compatibeleapparaten met behulp van een compatibele USB-gegevenskabel. Alleen videoclips met een indeling diedoor het apparaat wordt ondersteund, wordenweergegeven.1. Als u het apparaat op een computer als

massageheugenapparaat wilt weergeven

waarnaar u gegevensbestanden kunt overbrengen,sluit u het apparaat aan met een USB-gegevenskabel.

2. Selecteer de verbindingsmodus Massaopslag.3. Selecteer de videoclips die u vanaf uw pc wilt

kopiëren.4. Breng de videoclips over naar E:\Mijn video's in het

massageheugen van het apparaat of naar F:\Mijnvideo's op een compatibele geheugenkaart (indienbeschikbaar).De overgebrachte videoclips verschijnen in de mapMijn video's.

Video-instellingenSelecteer Menu > Video en tv.Selecteer Opties > Instellingen en maak een keuzeuit de volgende opties:● Videodienst selecteren — Selecteer de

videodiensten die u wilt weergeven in dehoofdweergave. U kunt de details van eenvideodienst ook toevoegen, verwijderen, bewerkenen weergeven. Vooraf geïnstalleerde videodienstenkunnen niet worden bewerkt.

● Verbindingsinst. — Als u de netwerkbestemmingwilt opgeven die voor de netwerkverbinding wordtgebruikt, selecteert u Netwerkverbinding. Als u,telkens wanneer een netwerkverbinding wordt132

Vide

o's

Page 133: Nokia N97 Gebruiksaanwijzing

geopend, de verbinding handmatig wilt selecteren,selecteert u Altijd vragen.

● Ouderlijk toezicht — Stel een leeftijdsgrens invoor video's. Het vereiste wachtwoord is hetzelfdeals de blokkeringscode van het apparaat. Deblokkeringscode is standaard ingesteld op 12345. Indiensten voor video-op-aanvraag worden geenvideo's weergegeven die dezelfde of een hogereleeftijdsgrens hebben dan de grens die u hebtingesteld.

● Voorkeursgeheugen — Geef aan waar ugedownloade video's wilt opslaan. Wanneer hetgeselecteerde geheugen vol raakt, worden video'sin een ander geheugen opgeslagen.

● Miniaturen — Selecteer of uminiatuurafbeeldingen van videofeeds wiltdownloaden en bekijken.

133

Vide

o's

Page 134: Nokia N97 Gebruiksaanwijzing

Uw apparaat aanpassenU kunt uw apparaat aanpassen door de stand-bymodus, het hoofdmenu, de tonen, de thema's of detekengrootte te wijzigen. De meesteaanpassingsopties, zoals het wijzigen van detekengrootte, zijn beschikbaar via deapparaatinstellingen.

Het uiterlijk van uw apparaatwijzigenSelecteer Menu > Instellingen en Persoonlijk >Thema's.U kunt thema's gebruiken om het uiterlijk van hetvenster gebruiken. Zo kunt u bijvoorbeeld deachtergrond wijzigen.Als u het thema wilt wijzigen dat wordt gebruikt vooralle toepassingen in uw apparaat, selecteert uAlgemeen. Als u een voorbeeld van het thema wiltbekijken voordat u het activeert, gaat u naar het themaen wacht u enkele seconden. U schakelt het thema indoor Opties > Instellen te selecteren. Het actieveschema wordt aangegeven door .Als u voor het startscherm een achtergrondafbeeldingof een diavoorstelling met wisselende afbeeldingen als

achtergrond wilt gebruiken, selecteert uAchtergrond > Afbeelding of Diavoorstelling.Als u de afbeelding wilt wijzigen die in het startschermwordt weergegeven wanneer een oproep wordtontvangen, selecteert u Oproepafbldng.

ProfielenSelecteer Menu > Instellingen en Persoonlijk >Profielen.U kunt profielen gebruiken om beltonen, signaaltonenvoor berichten en tonen voor verschillendegebeurtenissen, omgevingen en groepen bellers in testellen en aan te passen. De naam van hetgeselecteerde profiel wordt boven in het startschermweergegeven. Als het profiel Algemeen in gebruik is,wordt alleen de datum weergegeven.Als u een profiel wilt wijzigen, bladert u naar het profielen selecteert u Opties > Inschakelen.Als u een profiel wilt aanpassen, bladert u naar hetprofiel en selecteert u Opties > Aanpassen. Selecteerde instelling die u wilt wijzigen.

134

Uw a

ppar

aat a

anpa

ssen

Page 135: Nokia N97 Gebruiksaanwijzing

Als u het profiel wilt instellen dat actief moet blijventot een bepaalde tijd binnen de komende 24 uur, gaatu naar het profiel en selecteert u Opties > Tijdelijken stelt u de tijd in. Wanneer de tijd vervolgens isverstreken, wordt het profiel opnieuw ingesteld op hetvorige actieve, niet-geprogrammeerde profiel. Als ueen tijdelijk profiel hebt ingesteld, wordt weergegeven in het startscherm. Het profiel Offlinekan niet worden geprogrammeerd.Selecteer Opties > Nieuw maken als u een nieuwprofiel wilt maken.

3D-tonenSelecteer Menu > Instellingen en Persoonlijk >Profielen. Ga naar een profiel en selecteer Opties >Aanpassen.Met 3D-tonen kunt u driedimensionale geluidseffecteninschakelen voor beltonen. Niet alle beltonen biedenondersteuning voor 3D-effecten.Als u een 3D-effect wilt inschakelen dat wordttoegepast op de beltoon, selecteert u 3-D-beltooneffect en het gewenste effect.Als u het 3D-echo-effect wilt wijzigen dat wordttoegepast op de beltoon, selecteert u 3-D-beltoonecho en het gewenste effect.Als u naar een 3D-effect wilt luisteren voordat u hetselecteert, gaat u naar het effect en wacht u even.

Het startscherm wijzigenAls u items, zoals e-mailwaarschuwingen, wiltwijzigen, selecteert u in het startscherm Opties >Inhoud bewerken.Als u een afbeelding of diavoorstelling vanafbeeldingen als achtergrondafbeelding van hetstartscherm wilt kiezen, selecteert u Menu >Instellingen en Persoonlijk > Thema's >Achtergrond.Als u de klok in het startscherm wilt wijzigen, tikt u opde klok en selecteert u Opties > Instellingen > Typeklok.

Het hoofdmenu wijzigenIn het menu hebt u toegang tot de functies in uwapparaat. Als u het hoofdmenu wilt openen, drukt u opde menutoets.Als u de menuweergave wilt wijzigen, selecteert uOpties > Lijstweergave of Rasterweergave.Als u het hoofdmenu opnieuw wilt indelen, selecteertu Opties > Bewerken. Als u bijvoorbeeld eenmenupictogram naar een andere map wiltverplaatsen, tikt u op het pictogram en selecteert uOpties > Verplaatsen naar map en de nieuwe map.U kunt een pictogram ook door middel van slepen en 135

Uw a

ppar

aat a

anpa

ssen

Page 136: Nokia N97 Gebruiksaanwijzing

neerzetten naar een nieuwe locatie in het hoofdmenuverplaatsen.

136

Uw a

ppar

aat a

anpa

ssen

Page 137: Nokia N97 Gebruiksaanwijzing

ToepassingenAgendaAls u de agenda wilt openen, selecteert u Menu >Agenda.

AgendaweergavenAls u wilt schakelen tussen de weergaven voor maand,week, dag en taken, selecteert u Opties > Weergavewijzigen > Maandweergave, Week, Dag of Taken.Als u de eerste dag van de week, de weergave diewordt getoond wanneer u de agenda opent of deinstellingen voor het agenda-alarm wilt wijzigen,selecteert u Opties > Instellingen.Als u naar een bepaalde datum wilt gaan, selecteert uOpties > Ga naar datum.

AgendawerkbalkSelecteer vanaf de werkbalk het volgende:● Volgende weergave — De maandweergave.● Volgende weergave — De weekweergave.● Volgende weergave — De dagweergave.● Volgende weergave — De takenweergave.

● Nieuwe vergadering — Een nieuweherinnering voor een vergadering toevoegen.

● Nieuwe taak — Een nieuwe taakitemtoevoegen.

Een agenda-item maken1. Tik op de gewenste datum, selecteer Opties >

Nieuw item en maak een keuze uit een van devolgende opties als u een nieuw agenda-item wilttoevoegen:● Vergadering — Een herinnering aan een

vergadering toevoegen.● Vergaderverzoek — Een nieuw

vergaderverzoek maken en verzenden. Er moeteen mailbox zijn ingesteld voor het verzendenvan verzoeken.

● Memo — Een algemene notitie voor de dagschrijven.

● Speciale dag — Een herinnering voorverjaardagen of andere speciale datumstoevoegen. (De items worden elk jaar herhaald.)

● Taak — Een herinnering voor een taak die opeen specifieke datum moet worden uitgevoerdtoevoegen. 137

Toep

assi

ngen

Page 138: Nokia N97 Gebruiksaanwijzing

2. Vul alle velden in. Tik op het veld waar u tekst wiltinvoeren. Als u de tekstinvoer wilt afsluiten,selecteert u .Selecteer Opties > Beschrijving toevgn als u eenbeschrijving voor een item wilt toevoegen.

3. Selecteer Gereed als u een item wilt opslaan.Selecteer Stil als u het geluid wilt dempen wanneer ereen alarmsignaal voor een agendanotitie klinkt.Selecteer Stoppen als u zowel de herinnering als hetsignaal wilt uitschakelen.Selecteer Snooze als u het alarmsignaal wilt instellenop sluimeren.Als u wilt opgeven na hoeveel tijd het alarmsignaalvoor het agenda-item opnieuw moet klinken wanneerhet alarmsignaal op sluimeren is ingesteld, selecteertu Opties > Instellingen > Snoozetijd alarm.

Agenda-items beherenAls u meerdere gebeurtenissen tegelijk wiltverwijderen, opent u de maandweergave en selecteertu Opties > Item verwijderen > Voor geselect.datum of Alle items.Als u in de taakweergave een taak als voltooid wiltmarkeren, selecteert u de taak en kiest u Opties >Mark. als voltooid.

Als u een agendanotitie naar een compatibel apparaatwilt verzenden, selecteert u Opties > Verzenden. Alshet andere apparaat niet UTC-compatibel (CoordinatedUniversal Time) is, wordt de tijdinformatie vanontvangen agenda-items misschien niet goedweergegeven.

Klok Tijd en datum instellenSelecteer Menu > Toepassingen > Klok.Stel de tijd in door Opties > Instellingen teselecteren.Stel de datum in door Opties > Datum te selecteren.Als het netwerk automatisch de tijd, datum en tijdzonevoor uw apparaat moet kunnen wijzigen(netwerkdienst), selecteert u Automat.tijdaanpassing > Aan.

WekkerSelecteer Menu > Toepassingen > Klok.Selecteer Nieuw alarm om een nieuw alarm in testellen. Stel de tijd voor het alarm in. SelecteerHerhalen om in te stellen of en wanneer het alarmmoet worden herhaald en selecteer Gereed.Als u uw actieve en inactieve alarmsignalen wilt zien,selecteert u Alarmen. Als het alarmsignaal actief is,

138

Toep

assi

ngen

Page 139: Nokia N97 Gebruiksaanwijzing

wordt weergegeven. Als het alarmsignaal herhaaldwordt, wordt weergegeven.Als u een alarmsignaal wilt verwijderen, selecteert uAlarmen, bladert u naar het alarmsignaal en selecteertu Opties > Alarm verwijderen.Als u het alarm wilt uitschakelen wanneer het alarm isverlopen, selecteert u Stoppen. Als u het alarm opsnooze wilt instellen, selecteert u Snooze. Als uwapparaat is uitgeschakeld wanneer een alarmverloopt, schakelt het apparaat zichzelf in en hoort ude alarmtoon.Als u de snoozetijd wilt definiëren, selecteert uOpties > Instellingen > Snoozetijd alarm.Als u de alarmtoon wilt wijzigen, selecteert u Opties >Instellingen > Alarmtoon klok.

WereldklokSelecteer Menu > Toepassingen > Klok.Als u de huidige tijd op verschillende locaties wilt zien,selecteert u Wereldklok. Selecteer Opties > Locatietoevoegen als u locaties aan de lijst wilt toevoegen.Als u uw huidige locatie wilt instellen, bladert u naarde desbetreffende locatie en selecteert u Opties >Instlln als huidige locatie. De tijd op uw apparaatwordt aangepast aan de geselecteerde locatie.Controleer of de tijd correct is en overeenkomt met uwtijdzone.

RealPlayer Met RealPlayer kunt u videoclips of streamingmediabestanden afspelen zonder dat u deze eerst inhet apparaat hoeft op te slaan.RealPlayer ondersteunt niet altijd allebestandsindelingen of alle varianten vanbestandsindelingen.

Videoclips afspelenSelecteer Menu > Toepassingen > RealPlayer.Als u een videoclip wilt afspelen, selecteert uVideoclips en een clip.Als u recent afgespeelde bestanden wilt weergeven,gaat u naar de hoofdweergave van de toepassing enselecteert u Onlangs afgesp..Ga in de lijst met videoclips naar een clip, selecteerOpties en maak een keuze uit de volgende opties:● Videoclip gebruiken — Hiermee kunt u een

videoclip toewijzen aan een contact of deze clipinstellen als een beltoon.

● Mark./mark. opheffen — Hiermee kunt u items inde lijst markeren als u meerdere items tegelijk wiltverzenden of verwijderen.

● Details bekijken — Hiermee geeft u details vanhet geselecteerde item weer, zoals de indeling,resolutie en duur. 139

Toep

assi

ngen

Page 140: Nokia N97 Gebruiksaanwijzing

● Instellingen — Hiermee kunt u instellingen voorhet afspelen en streamen van video bewerken.

In de weergaven Videoclips, Onlangs afgespeeld enStreamingkoppelingen kunnen de volgendewerkbalkpictogrammen beschikbaar zijn:● Verzenden — Een videoclip- of

streamingkoppeling verzenden.● Afspelen — De videoclip of videostream

afspelen.● Verwijderen — De videoclip of

streamingkoppeling verwijderen.● Verwijderen — Een bestand verwijderen uit de

lijst met recent afgespeelde bestanden.

Inhoud via de ether streamenIn RealPlayer kunt u alleen een RTSP-koppelingopenen. In RealPlayer wordt echter een RAM-bestandafgespeeld als u in de webbrowser een HTTP-koppelingnaar dat bestand opent.Selecteer Menu > Toepassingen > RealPlayer.Als u inhoud als live gegevensstroom (streaming) wiltafspelen (netwerkdienst), selecteert u Streamingkopp. en een koppeling. U kunt ook eenstreamingkoppeling in een SMS-bericht ofmultimediabericht ontvangen of een koppeling op eenwebpagina openen. Voordat de live-inhoud begint testreamen, wordt uw apparaat met de site verbonden

en start het laden van de inhoud. De inhoud wordt nietop uw apparaat opgeslagen.

RealPlayer-instellingenSelecteer Menu > Toepassingen > RealPlayer.U ontvangt mogelijk RealPlayer-instellingen in eenspeciaal bericht van uw serviceprovider. Neem voormeer informatie contact op met uw serviceprovider.Als u de instellingen voor de video wilt kiezen,selecteert u Opties > Instellingen > Video.Als u wilt selecteren dat een proxyserver moet wordengebruikt, als u het standaardtoegangspunt wiltinstellen of als u het poortbereik wilt instellen datwordt gebruikt bij het tot stand brengen van eenverbinding, selecteert u Opties > Instellingen >Streaming. Neem voor de juiste instellingen contactop met uw serviceprovider.1. Als u de geavanceerde instellingen wilt bewerken,

selecteert u Opties > Instellingen >Streaming > Netwerk > Opties > Geavanc.instellingen.

2. Als u de bandbreedte voor een netwerktype wiltselecteren, selecteert u het netwerktype en degewenste waarde.Als u zelf de bandbreedte wilt bewerken, selecteertu Door gebruiker gedef..

140

Toep

assi

ngen

Page 141: Nokia N97 Gebruiksaanwijzing

DictafoonSelecteer Menu > Toepassingen > Recorder.Met de toepassing Dictafoon kunt u spraakmemo's entelefoongesprekken opnemen.De opnamefunctie kan niet worden gebruikt wanneerer een dataoproep of een GPRS-verbinding actief is.Selecteer om een geluidsclip op te nemen.Selecteer om het opnemen van een geluidsclip tebeëindigen.Als u de geluidsclip wilt afluisteren, selecteert u .U kunt de opnamekwaliteit en de opslaglocatie vooruw geluidsclips selecteren door Opties >Instellingen te kiezen.Als u een telefoongesprek wilt opnemen, opent uDictafoon tijdens de oproep en kiest u . Beidedeelnemers horen elke 5 seconden een toon als hetgesprek wordt opgenomen.

NotitiesNotities makenSelecteer Menu > Toepassingen > Notities. Als ueen notitie wilt maken, selecteert u Opties > Nieuwenotitie. Tik op het notitieveld om tekst in te voeren enselecteer .

U kunt platte-tekstbestanden (.txt-bestandsindeling)opslaan die u in Notities ontvangt.

Notities beherenSelecteer Menu > Toepassingen > Notities.Selecteer Opties en maak een keuze uit de volgendeopties:● Openen — De notitie openen.● Verzenden — De notitie naar andere compatibele

apparaten sturen.● Verwijderen — Een notitie verwijderen. U kunt ook

meerdere notities tegelijk verwijderen. Als u denotities die u wilt verwijderen wilt markeren,selecteert u Opties > Mark./mark. opheffen enverwijdert u de notities.

● Synchronisatie — De notities synchroniseren metcompatibele toepassingen of een compatibelapparaat, of de synchronisatie-instellingenopgeven.

OfficeBestandsbeheerInformatie over BestandsbeheerSelecteer Menu > Toepassingen > Best.beheer.Met Bestandsbeheer kunt u bestanden op de telefoon,in het massageheugen, op een geheugenkaart of op 141

Toep

assi

ngen

Page 142: Nokia N97 Gebruiksaanwijzing

een compatibel extern station zoeken, beheren enopenen.Welke opties beschikbaar zijn, is afhankelijk van hettype geheugen dat u hebt geselecteerd.

Bestanden zoeken en organiserenSelecteer Menu > Toepassingen > Best.beheer.Selecteer Opties > Zoeken om naar een bestand tezoeken. Voer de bestandsnaam als zoektekst in.Selecteer Opties > Indelen en de gewenste optie ombestanden en mappen te verplaatsen en te kopiëren ofnieuwe mappen in het geheugen te maken.Als u bestanden wilt sorteren, selecteert u Opties >Sorteren op en de gewenste categorie.

Geheugenkaart bewerkenSelecteer Menu > Toepassingen > Best.beheer.Deze opties zijn alleen beschikbaar als er eencompatibele geheugenkaart in het apparaat isgeplaatst.Selecteer Opties en maak een keuze uit de volgendeopties:● Geheugenkaartopties — Hiermee kunt u de naam

van een geheugenkaart wijzigen of eengeheugenkaart formatteren.

● Wachtwoord geh.kaart — Hiermee beveiligt ueen geheugenkaart met een wachtwoord.

● Geh.kaart deblokkeren — Hiermee ontgrendelt ueen geheugenkaart.

Back-ups van bestanden op eengeheugenkaart opslaanSelecteer Menu > Toepassingen > Best.beheer.Als u een back-up van bestanden wilt maken, selecteertu de bestandstypen waarvan u een back-up op eengeheugenkaart wilt maken en selecteert u Opties >Back-up nu maken. Zorg ervoor dat degeheugenkaart voldoende vrije ruimte voor degeselecteerde bestanden bevat.

Massageheugen formatterenSelecteer Menu > Toepassingen > Best.beheer.Wanneer het massageheugen wordt geformatteerd,gaan alle gegevens in het geheugen definitief verloren.Maak een back-up van gegevens die u wilt behoudenvoordat u het massageheugen formatteert. U kuntNokia PC Suite gebruiken om een back-up vangegevens te maken op een compatibele computer. Eenbeheersysteem voor digitale rechten (DRM) kan ervoorzorgen dat sommige gegevens waarvan u een back-uphebt gemaakt niet kunnen worden hersteld. Neemcontact op met uw serviceprovider voor meerinformatie over de DRM-beveiliging van uw gegevens.Selecteer Opties > Massageh. formatteren om hetmassageheugen te formatteren. Gebruik geensoftware voor de pc om het massageheugen te

142

Toep

assi

ngen

Page 143: Nokia N97 Gebruiksaanwijzing

formatteren. Dit kan de prestaties nadeligbeïnvloeden.Het formatteren geeft geen garantie dat allevertrouwelijke gegevens die in het massageheugenvan het apparaat zijn opgeslagen definitief wordenvernietigd. Bij een standaardbewerking voorformatteren wordt het geformatteerde gebieduitsluitend als beschikbare ruimte gemarkeerd enworden de adressen van de bestanden verwijderd. Metspeciale hulpmiddelen en software voor herstel is hetmogelijk dat geformatteerde gegevens en zelfsgegevens die zijn overschreven kunnen wordenhersteld.

WoordenboekSelecteer Menu > Toepassingen > Zakelijk >Woordenbk.Voer in het zoekveld tekst in om woorden vanuit eentaal te vertalen naar een andere taal. Terwijl u tekstinvoert worden voorstellen gedaan voor te vertalenwoorden. Als u een woord wilt vertalen, selecteert uhet uit de lijst.Selecteer Opties en maak een keuze uit de volgendeopties:● Luisteren — Hiermee luistert u naar het

geselecteerde woord.● Geschiedenis — Hiermee zoekt u naar eerder

vertaalde woorden uit de huidige sessie.

● Talen — De bron- of doeltaal wijzigen, talendownloaden van het internet of een taal uit hetwoordenboek verwijderen. Het Engels kan niet uithet woordenboek worden verwijderd. Naast hetEngels kunnen twee extra talen wordengeïnstalleerd.

● Spraak — Hiermee bewerkt u de instellingen voorde spraakfunctie. U kunt de snelheid en het volumevan de stem aanpassen.

QuickofficeOver QuickofficeSelecteer Menu > Toepassingen > Zakelijk >Quickoffice.Quickoffice bestaat uit Quickword voor het weergevenvan Microsoft Word-documenten, Quicksheet voor hetweergeven van Microsoft Excel-werkbladen,Quickpoint voor Microsoft PowerPoint-presentaties enQuickmanager voor inkoopsoftware. U kuntdocumenten in Microsoft Office 2000, XP, 2003 en 2007(bestandsindelingen DOC, XLS en PPT) weergeven metQuickoffice. Als u over de editorversie van Quickofficebeschikt, kunt u ook bestanden bewerken.Niet alle bestandsindelingen en functies wordenondersteund.

143

Toep

assi

ngen

Page 144: Nokia N97 Gebruiksaanwijzing

OmrekenenMet Omrekenen kunt u maateenheden omrekenen vande ene eenheid naar de andere.De functie Omrekenen heeft een beperktenauwkeurigheid waardoor afrondingsfouten kunnenvoorkomen.

Valuta omrekenenSelecteer Menu > Toepassingen > Zakelijk >Omrekenen.Selecteer Type > Valuta. Voordat u valuta's kuntomrekenen, moet u een basisvaluta kiezen enwisselkoersen toevoegen. De standaardbasisvaluta isHome. De koers van de basisvaluta is altijd 1.1. Selecteer Opties > Wisselkoersen.2. De standaardnaam voor de valuta-items is Foreign.

Selecteer Opties > Valutanaam wijzigen als u denaam van een valuta wilt wijzigen.

3. Voeg de wisselkoersen voor de valuta's toe enselecteer Gereed.

4. Selecteer in het andere veld Eenheid de valutawaarnaar u wilt omrekenen.

5. In het eerste veld Eenheid, voert u de waarde in dieu wilt omrekenen. De omgerekende valuta komtdan automatisch in het andere veld Eenheid testaan.

Als u de basisvaluta wilt wijzigen, selecteert u Opties >Wisselkoersen, een valuta en Opties >Basisvaluta.Wanneer u de basisvaluta wijzigt, moet u de nieuwewisselkoersen invoeren, aangezien alle eerderingestelde koersen op nul worden teruggezet.

Maateenheden omrekenenSelecteer Menu > Toepassingen > Zakelijk >Omrekenen.1. Selecteer in het veld Type de maateenheid die u wilt

gebruiken.2. Selecteer in het eerste veld Eenheid de

maateenheid die u wilt omrekenen.3. Selecteer in het andere veld Eenheid de

maateenheid waarnaar u wilt omrekenen.4. In het eerste veld Eenheid, voert u de waarde in die

u wilt omrekenen.De omgerekende waarde komt dan automatisch inhet andere veld Eenheid te staan.

RekenmachineBerekeningen makenSelecteer Menu > Toepassingen > Zakelijk >Rekenm..

144

Toep

assi

ngen

Page 145: Nokia N97 Gebruiksaanwijzing

Deze rekenmachine heeft een beperktenauwkeurigheid en is ontworpen voor eenvoudigeberekeningen.Als u een berekening wilt maken, voert u het eerstegetal van de berekening in. Als u een getal wiltverwijderen, selecteert u de backspace-toets. Selecteereen functie (bijvoorbeeld optellen of aftrekken). Voerhet tweede getal van de berekening in en selecteer =.

Berekeningen opslaanAls u de resultaten van een berekening wilt opslaan,selecteert u Opties > Geheugen > Opslaan. Hetopgeslagen resultaat vervangt het resultaat dat eerderin het geheugen is opgeslagen.Als u het resultaat van een berekening uit hetgeheugen wilt ophalen en het in een berekening wiltgebruiken, selecteert u Opties > Geheugen >Oproepen.Als u het laatst opgeslagen resultaat wilt bekijken,selecteert u Opties > Laatste resultaat. Hetgeheugen wordt niet gewist wanneer u de toepassingRekenmachine afsluit of het apparaat uitschakelt. Devolgende keer dat u de toepassing Rekenmachinestart, kunt u het laatst opgeslagen resultaat opnieuwoproepen.

Zipbeheer Selecteer Menu > Toepassingen > Zakelijk > Zip.

Met Zip manager kunt u nieuwe archiefbestandenmaken voor het opslaan van gecomprimeerdebestanden in ZIP-indeling; afzonderlijke of meerderegecomprimeerde bestanden of mappen toevoegenaan een archief; het archiefwachtwoord voorbeveiligde archieven instellen, wissen of wijzigen; eninstellingen wijzigen, zoals het compressieniveau.U kunt de archiefbestanden opslaan in hetapparaatgeheugen of op een geheugenkaart.

Actieve notities Met Actieve notities kunt u notities maken dieafbeeldingen en geluids- of videoclips bevatten. U kunteen notitie ook aan een contact koppelen. De notitiewordt dan weergegeven tijdens een gesprek met hetcontact.

Notities maken en bewerken Selecteer Menu > Toepassingen > Zakelijk > Act.notities.Om een notitie te maken, begint u met schrijven.Als u een notitie wilt bewerken, selecteert u de notitieen Opties > Bewerkingsopties.U kunt vet, cursief of onderstreping toevoegen aan uwtekst of de letterkleur wijzigen door de Shift-toetsingedrukt te houden terwijl u naar de tekst bladert omdeze te selecteren. Selecteer vervolgens Opties >Tekst. 145

Toep

assi

ngen

Page 146: Nokia N97 Gebruiksaanwijzing

Selecteer Opties en maak een keuze uit de volgendeopties:● Object invoegen — Afbeeldingen, geluids- of

videoclips, visitekaartjes, bookmarks op het web enbestanden invoegen.

● Verzenden — De notitie verzenden.● Notitie kopp. aan opr. — Selecteer Contacten

toevoegen om een notitie aan een contact tekoppelen. De notitie wordt weergegeven wanneeru een oproep plaatst of een oproep ontvangt van hetcontact.

Instellingen voor Actieve notitiesSelecteer Menu > Toepassingen > Zakelijk > Act.notities en Opties > Instellingen.Als u wilt opgeven waar u notities wilt opslaan,selecteert u Gebruikt geheugen en kiest u hetgewenste geheugen.Als u de lay-out van actieve notities wilt wijzigen of denotities wilt bekijken in de vorm van een lijst,selecteert u Weergave wijzigen > Raster of Lijst.Als u een notitie op de achtergrond wilt weergeventijdens het plaatsen of ontvangen vantelefoonoproepen, selecteert u Notitie wrg. bijgesprek > Ja.

Tip: Als u tijdelijk geen notities wilt weergeventijdens telefoonoproepen, selecteert u Notitiewrg. bij gesprek > Nee. U hoeft dan niet de

koppelingen tussen notities en contactkaartente verwijderen.

Adobe ReaderSelecteer Menu > Toepassingen > Zakelijk >Adobe PDF.U kunt met Adobe Reader de PDF-documenten bij uwapparaat lezen, zoeken naar tekst in de documenten,instellingen in de documenten wijzigen (bijvoorbeeldzoomniveau en paginaweergaven) en PDF-bestandenvia e-mail versturen.

146

Toep

assi

ngen

Page 147: Nokia N97 Gebruiksaanwijzing

InstellingenHet is mogelijk dat sommige instellingen vooraf dooruw serviceprovider zijn gedefinieerd en niet door ukunnen worden gewijzigd.

TelefooninstellingenInstellingen voor datum en tijdSelecteer Menu > Instellingen en Telefoon >Datum en tijd.Maak een keuze uit de volgende opties:● Tijd — Hiermee voert u de huidige tijd in.● Tijdzone — Hiermee selecteert u uw locatie.● Datum — Hiermee voert u de datum in.● Datumnotatie — Hiermee selecteert u de

datumnotatie.● Datumscheidingteken — Hiermee selecteert u het

scheidingssymbool voor dagen, maanden en jaren.● Tijdnotatie — Hiermee selecteert u de tijdnotatie.● Tijdscheidingteken — Hiermee selecteert u het

scheidingssymbool voor uren en minuten.● Type klok — Hiermee selecteert u het type klok.● Alarmtoon klok — Hiermee selecteert u de toon

voor de wekker.

● Snoozetijd alarm — Hiermee past u de snoozetijdaan.

● Werkdagen — Hiermee selecteert u uwwerkdagen. Vervolgens kunt u een alarm instellenvoor bijvoorbeeld alleen de ochtenden vanwerkdagen.

● Automat. tijdaanpassing — Als u de tijd, datumen tijdzone wilt bijwerken, selecteert u Aan. Dezenetwerkdienst is mogelijk niet beschikbaar op allenetwerken.

SpraakSelecteer Menu > Instellingen > Telefoon >Spraak.Met Spraak kunt u de taal, de stem enspraakeigenschappen voor de berichtlezer instellen.Selecteer Taal om de taal voor de berichtlezer in testellen. Selecteer Opties > Talen downloaden ommeer talen voor het apparaat te downloaden.

Tip: Wanneer u een nieuwe taal downloadt,moet u minstens één stem voor die taaldownloaden.

Selecteer Stem om de spreekstem in te stellen. De stemhangt af van de geselecteerde taal.

147

Inst

ellin

gen

Page 148: Nokia N97 Gebruiksaanwijzing

Selecteer Snelheid om de spreeksnelheid in te stellen.Selecteer Volume om het volume van de stem in testellen.Als u de gegevens van een stem wilt bekijken, opent uhet stemtabblad en selecteert u de stem en Opties >Spraakgegevens. Als u naar een stem wilt luisteren,selecteert u de stem en Opties > Spraak afspelen.Als u talen of stemmen wilt verwijderen, selecteert uhet item en Opties > Verwijderen.Instellingen voor berichtlezerAls u de instellingen van de berichtenlezer wiltwijzigen, opent u het tabblad Instellingen endefinieert u het volgende:● Taalherkenning — Automatische detectie van

leestaal inschakelen.● Doorlopend lezen — Doorlopend lezen van alle

geselecteerde berichten inschakelen.● Spraakprompts — De berichtenlezer zo instellen

dat er prompts in berichten worden ingevoegd.● Geluidsbron — Luisteren naar berichten via de

luidspreker of het oorstukje.

TaalinstellingenSelecteer Menu > Instellingen en Telefoon >Taal.Als u de taal van het apparaat wilt wijzigen, selecteertu Telefoontaal.

Als u de schrijftaal wilt wijzigen, selecteert uSchrijftaal.Als u tekstvoorspellingsinvoer wilt aan- of uitzetten,selecteert u Tekstvoorspelling.

ScherminstellingenSelecteer Menu > Instellingen en Telefoon >Weergave.Maak een keuze uit de volgende opties:● Lichtsensor — Hiermee past u de gevoeligheid van

de lichtsensor van uw apparaat aan. De lichtsensorzet het licht aan wanneer de verlichting van uwlocatie zwak is en uit wanneer deze goed is.

● Tekengrootte — Hiermee selecteert u de groottevan de tekst en symbolen in het scherm.

● Welkomstnotitie/logo — Hiermee geeft u aan ofu een notitie of afbeelding wilt weergeven wanneeru het apparaat inschakelt.

● Time-out verlichting — Hiermee stelt u in hoe langhet licht aan moet blijven wanneer u het apparaatniet meer gebruikt.

SpraakopdrachtenAls u uitgebreide spraakopdrachten wilt activeren omtoepassingen en profielen te starten, houdt u vanuithet startscherm de beltoets ingedrukt.

148

Inst

ellin

gen

Page 149: Nokia N97 Gebruiksaanwijzing

Als u het apparaat met uitgebreide spraakopdrachtenwilt bedienen, houdt u in het startscherm de beltoetsingedrukt en spreekt u een opdracht uit. Despraakopdracht is de naam van de toepassing of hetprofiel dat wordt weergegeven in de lijst.Selecteer Menu > Instellingen en Telefoon >Sprk.opdrachten.Selecteer Opties en maak een keuze uit de volgendeopties:● Opdracht wijzigen — De spraakopdrachten

bewerken.● Afspelen — Naar het gesynthetiseerde spraaklabel

luisteren.● Spraakopdr. verwijderen — Een spraakopdracht

verwijderen die u handmatig hebt toegevoegd.● Instellingen — De instellingen aanpassen.

Sensorinstellingen enweergaverotatieWanneer u de sensors in uw apparaat activeert, kunt ubepaalde functies regelen door het apparaat tedraaien.Selecteer Menu > Instellingen en Telefoon >Sensorinstell..Maak een keuze uit de volgende opties:● Sensoren — Activeer de sensors.

● Draaibediening — Selecteer Oproepsign.dempen en Alarmen op snooze om oproepen tedempen en alarmen op snooze te zetten door hetapparaat zo te draaien dat het scherm omlaag isgericht. Selecteer Scherm aut. draaien om deweergave automatisch te draaien wanneer u hetapparaat op de linkerzijkant draait of terug naar eenverticale stand. Mogelijk ondersteunen sommigetoepassingen en functies de weergaverotatie niet.

Dia-instellingenSelecteer Menu > Instellingen en Telefoon >Telefoonbeheer > Instellingen telefoonklep.Als u het apparaat zo wilt instellen dat het toetsenblokwordt geblokkeerd wanneer de dia wordt gesloten,selecteert u Toetsen blokk. bij sluiten.

Accessoire-instellingenSelecteer Menu > Instellingen en Telefoon >Accessoires.Op sommige connectoren van accessoires wordtaangegeven welke accessoires op het apparaatkunnen worden aangesloten.Selecteer een accessoire en maak een keuze uit devolgende opties:● Standaardprofiel — Stel in welk profiel u wilt

activeren telkens wanneer u een bepaaldcompatibel accessoire op uw apparaat aansluit.

149

Inst

ellin

gen

Page 150: Nokia N97 Gebruiksaanwijzing

● Automatisch antwoorden — Hiermee kunt uinstellen dat inkomende oproepen na vijf secondenautomatisch worden beantwoord. Als hetbeltoontype is ingesteld op Eén piep of Stil, isautomatisch antwoorden uitgeschakeld.

● Verlichting — Stel in of lampjes na de time-outblijven branden.

Welke instellingen beschikbaar zijn, is afhankelijk vanhet type accessoire.Tv-out-instellingenSelecteer Tv-uitvoer als u de instellingen voor een TVOut-verbinding wilt wijzigen. Maak vervolgens eenkeuze uit de volgende opties:● Standaardprofiel — Hiermee stelt u het profiel in

dat moet worden geactiveerd wanneer u een NokiaVideo Connectivity-kabel aansluit op het apparaat.

● Hoogte-breedteverh. tv — Hiermee selecteert ude beeldverhouding van de tv: Normaal ofBreedbeeld voor breedbeeldtelevisies

● Tv-systeem — Hiermee selecteert u het analogevideosignaal dat compatibel is met de tv.

● Filter tegen flikkeren — Selecteer Aan als u debeeldkwaliteit van het tv-scherm wilt verbeteren.Het filter tegen flikkeren kan mogelijk niet debeeldflikkering op alle tv-schermen verminderen.

Instellingen voor toepassingenSelecteer Menu > Instellingen en Telefoon >Toepassingsinst..In toepassingsinstellingen kunt u de instellingen vanenkele van de toepassingen op uw apparaat bewerken.Als u de instellingen wilt bewerken, kunt u ookOpties > Instellingen selecteren in elke toepassing.

ApparaatupdatesSelecteer Menu > Instellingen en Telefoon >Telefoonbeheer > Apparaatupdates.Gebruik Apparaatupdates om te controleren of ersoftwareupdates zijn, om met een server te verbindenen configuratieinstellingen te ontvangen voor uwapparaat, om nieuwe serverprofielen te maken of ominformatie te bekijken over de versie van de bestaandesoftware en apparatuur en het beheren van bestaandeserverprofielen.Waarschijnlijk ontvangt u serverprofielen en andereconfiguratieinstellingen van uw serviceproviders en deinformatiebeheerafdeling van uw bedrijf. Dezeconfiguratieinstellingen kunnen instellingen voorverbindingen en andere instellingen bevatten die doorverschillende toepassingen op uw apparaat wordengebruikt.Selecteer Opties > Controleren op updates om tecontroleren of er softwareupdates zijn.150

Inst

ellin

gen

Page 151: Nokia N97 Gebruiksaanwijzing

Als u met de server wilt verbinden enconfiguratieinstellingen voor uw apparaat wiltontvangen, selecteert u Opties > Serverprofielen,een profiel en Opties > Configuratie starten.Als u een serverprofiel wilt maken, selecteert uOpties > Serverprofielen > Opties > Nieuwserverprofiel.Als u een serverprofiel wilt verwijderen, selecteert uhet profiel en Opties > Verwijderen.

BeveiligingsinstellingenTelefoon en SIMSelecteer Menu > Instellingen en Telefoon >Telefoonbeheer > Beveiliging > Telefoon en SIM-kaart.Maak een keuze uit de volgende opties:● PIN-code vragen — Als deze optie actief is, moet

u bij inschakeling van het apparaat altijd eerst dePIN-code opgeven. Het kan zijn dat u deze optie bijsommige SIM-kaarten niet kunt uitschakelen.

● PIN-code, PIN2-code en Blokkeringscode — Ukunt de PIN-code, PIN2-code en blokkeringscodewijzigen. Deze codes mogen alleen cijfers van 0 tot9 bevatten. Gebruik geen toegangscodes die lijkenop alarmnummers zodat u niet per ongeluk eenalarmnummer kiest. Neem contact op met uwserviceprovider als u de PIN- of PIN2-code bentvergeten. Neem contact op met een Nokia Care-

centrum of uw serviceprovider als u deblokkeringscode bent vergeten.

● Per. autom. blokk. telefn — Als u ongeoorloofdgebruik wilt voorkomen, kunt u een time-outinstellen waarna het apparaat automatisch wordtvergrendeld. Een vergrendeld apparaat kan pasweer worden gebruikt nadat de juisteblokkeringscode is ingevoerd. Selecteer Geen als udeze automatische blokkering wilt uitschakelen.

● Blok. als SIM-krt gewijz. — U kunt instellen dat ernaar de blokkeringscode wordt gevraagd als eenonbekende SIM-kaart in het apparaat wordtgeplaatst. Op het apparaat wordt een lijstbijgehouden met SIM-kaarten die worden herkendals kaarten van de eigenaar.

● Ext. telef.vergrendeling — Extern vergrendelenin- of uitschakelen.

● Beperkte grp gebruikers — Hiermee kunt u eengroep mensen opgeven die u kunt bellen of die ukunnen bellen (netwerkdienst).

● SIM-diensten bevestigen — Hiermee kunt u eenbevestigingsbericht laten weergeven wanneer ueen SIM-kaartdienst gebruikt (netwerkdienst).

In het profiel Offline of Vlucht moet u de vergrendelingvan het apparaat mogelijk opheffen en het apparaatinstellen op het belprofiel voordat u kunt bellen.Wanneer de oproepen zijn beperkt tot specifiekegebruikersgroepen, kunt u mogelijk nog wel hetgeprogrammeerde alarmnummer draaien. 151

Inst

ellin

gen

Page 152: Nokia N97 Gebruiksaanwijzing

CertificaatbeheerSelecteer Menu > Instellingen en Telefoon >Telefoonbeheer > Beveiliging >Certificaatbeheer.Als u wilt verbinden met een online bank of externeserver voor acties die de overdracht van vertrouwelijkeinformatie betreffen, moet u digitale certificatengebruiken. Digitale certificaten gebruikt u ook om hetrisico van virussen of andere schadelijke software tebeperken en om verzekerd te zijn van de autenticiteitvan software wanneer u programma's downloadt eninstalleert.Maak een keuze uit de volgende opties:● Autorisatiecertificaten — Autoriteitscertificaten

bekijken en bewerken.● Certific. voor vertr. sites — Certificaten voor

vertrouwde sites bekijken en bewerken.● Persoonlijke certificaten — Persoonlijke

certificaten bekijken en bewerken.● Telefooncertificaten — Apparatuurcertificaten

bekijken en bewerken.Digitale certificaten zijn geen garantie voor veiligheid.Ze worden gebruikt voor het controleren van deoorsprong van software.

Belangrijk: Hoewel het gebruik van certificatende risico's van externe verbindingen en de installatievan software aanzienlijk beperkt, moet u de

certificaten wel op de juiste wijze gebruiken om tekunnen profiteren van een verbeterde beveiliging. Deaanwezigheid van een certificaat biedt op zichzelfgeen enkele bescherming. De beveiliging wordt pasverbeterd als de certificaten correct, authentiek ofvertrouwd zijn. Certificaten hebben een beperktegeldigheid. Als wordt aangegeven dat het certificaat isverlopen of dat het nog niet geldig is, terwijl hetcertificaat geldig zou moeten zijn, controleert u dan ofde huidige datum en tijd van het apparaat goed zijningesteld.Certificaatgegevens bekijken — echtheidcontrolerenU kunt alleen zeker zijn van de identiteit van een serverals de handtekening en geldigheidsperiode van hetservercertificaat zijn gecontroleerd.Er verschijnt een melding als de identiteit van de serverniet klopt of het juiste beveiligingscertificaat niet ophet apparaat aanwezig is.Selecteer Opties > Certificaatdetails als u de detailsvan een certificaat wilt controleren. De geldigheid vanhet certificaat wordt gecontroleerd. Hierna kan devolgende informatie worden weergegeven:● Certificaat niet vertrouwd — U hebt nog geen

toepassing ingesteld voor het certificaat.● Geldigheid certificaat verstreken — De

geldigheidsperiode van het certificaat is verstreken.152

Inst

ellin

gen

Page 153: Nokia N97 Gebruiksaanwijzing

● Certificaat nog niet geldig — Degeldigheidsperiode van het certificaat is nog nietbegonnen.

● Certificaat beschadigd — Het certificaat kan nietworden gebruikt. Neem contact op met het bedrijfdat het certificaat heeft uitgegeven.

De vertrouwensinstellingen wijzigenVoordat u certificaatinstellingen wijzigt, moet ucontroleren of de eigenaar van het certificaat kanworden vertrouwd en of het certificaat werkelijk vande opgegeven eigenaar afkomstig is.Selecteer Opties > Instellingen Vertrouwen om deinstellingen voor een autoriteitscertificaat te wijzigen.Er verschijnt een lijst met toepassingen die hetgeselecteerde certificaat kunnen gebruiken.Bijvoorbeeld:● Symbian-installatie: Ja — Het certificaat kan de

oorsprong van een nieuwe toepassing voor hetSymbian-besturingssysteem certificeren.

● Internet: Ja — Het certificaat kan serverscertificeren.

● Toep.installatie: Ja — Het certificaat kan deoorsprong van een nieuwe Java™-toepassingcertificeren.

Selecteer Opties > Vertr.instelling wijzigen om dewaarde te wijzigen.

BeveiligingsmoduleSelecteer Menu > Instellingen en Telefoon >Telefoonbeheer > Beveiliging >Beveiligingsmodule.Als u een beveiligingsmodule (indien beschikbaar) wiltbekijken of bewerken, selecteert u deze in de lijst.Als u gedetailleerde informatie over eenbeveiligingsmodule wilt bekijken, selecteert uOpties > Beveiligingsdetails.

Oorspronkelijke instellingenherstellenSelecteer Menu > Instellingen en Telefoon >Telefoonbeheer > Fabrieksinstell..U kunt de oorspronkelijke waarden van enkeleinstellingen herstellen. Hiervoor hebt u deblokkeringscode nodig.Na het opnieuw instellen kan het langer duren voordathet apparaat aan gaat. Documenten en bestandenblijven onveranderd.

Beveiligde inhoudSelecteer Menu > Instellingen en Telefoon >Telefoonbeheer > Beveiliging > Beveiligdeinhoud als u licenties voor digitale rechten wiltbeheren. 153

Inst

ellin

gen

Page 154: Nokia N97 Gebruiksaanwijzing

Digital Rights Management (DRM)Content-eigenaren kunnen verschillende soortentechnologieën voor het beheer van digitale rechten(DRM) gebruiken om hun intellectuele eigendom,waaronder auteursrechten, te beschermen. Ditapparaat maakt gebruik van verschillende typen DRM-software om toegang te krijgen tot DRM-beveiligdeinhoud. Met dit apparaat hebt u toegang tot inhoud dieis beveiligd met WMDRM 10, OMA DRM 1.0 en OMA DRM2.0. Als bepaalde DRM-software er niet in slaagt deinhoud te beschermen, kunnen content-eigenarenverlangen dat de mogelijkheid om met die DRM-software toegang te krijgen tot nieuwe DRM-beveiligde inhoud, wordt ingetrokken. Deze intrekkingkan het vernieuwen van dergelijke DRM-beveiligdeinhoud die al in uw apparaat is opgeslagenverhinderen. Het intrekken van dergelijke DRM-software heeft geen invloed op het gebruik van inhouddie is beveiligd met andere typen DRM of het gebruikvan niet door DRM beveiligde inhoud.Bij inhoud die is beveiligd met een beheersysteem voordigitale rechten (DRM) wordt een bijbehorendeactiveringssleutel geleverd die uw rechten om gebruikte maken van de inhoud definieert.Als uw apparaat met OMA DRM beveiligde inhoudbevat, kunt u met de back-upfunctie van Nokia OviSuite een back-up maken van zowel deactiveringssleutels als de inhoud. Andereoverdrachtsmethoden kunnen mogelijk de

activeringssleutels die samen met de inhoud moetenworden hersteld, niet overdragen, waardoor u de OMADRM-beveiligde inhoud niet meer kunt gebruikennadat u het apparaatgeheugen hebt geformatteerd. Umoet mogelijk ook de activeringssleutels herstellen alsde bestanden op uw apparaat beschadigd zijn geraakt.Als uw apparaat WMDRM-beveiligde inhoud bevat,zullen zowel de activeringssleutels als de inhoudverloren gaan als het apparaatgeheugen wordtgeformatteerd. Het is ook mogelijk dat deactiveringssleutels en de inhoud verloren gaan als debestanden op uw apparaat beschadigd zijn geraakt.Het verlies van de activeringssleutels of de inhoud kanuw mogelijkheden beperken om dezelfde inhoud opuw apparaat nogmaals te gebruiken. Neem voor meerinformatie contact op met uw serviceprovider.Sommige activeringssleutels zijn mogelijk gekoppeldaan een specifieke SIM-kaart. In dat geval kunt u alleentoegang tot de beschermde inhoud krijgen als die SIM-kaart in het apparaat is geplaatst.

WaarschuwingslampjesSelecteer Menu > Instellingen en Telefoon >Meldingsindicatoren.Selecteer Stand-by comm. om de stand-byademverlichting aan of uit te zetten. Wanneer destand-by ademverlichting aan staat, licht demenutoets zo nu en dan op.154

Inst

ellin

gen

Page 155: Nokia N97 Gebruiksaanwijzing

Selecteer Meldingsindicator om hetwaarschuwingslampje aan of uit te zetten. Wanneerhet waarschuwingslampje brandt, licht de menutoetsop gedurende de door u gedefinieerde tijd om u op dehoogte te brengen van gemiste gebeurtenissen, zoalsgemiste oproepen of ongelezen berichten.

ToepassingsbeheerInformatie overToepassingsbeheerSelecteer Menu > Instellingen en Toepass.beheer.Met Toepassingsbeheer kunt u zien welkesoftwarepakketten op uw apparaat zijn geïnstalleerd.U kunt gedetailleerde informatie bekijken overgeïnstalleerde toepassingen, toepassingenverwijderen en installatie-instellingen opgeven.U kunt op uw apparaat de volgende typentoepassingen en software installeren:● JME-toepassingen gebaseerd op Java™-technologie

met .jad- of .jar-bestandsextensies● Andere software en toepassingen die geschikt zijn

voor het Symbian-besturingssysteem met debestandsextensie .sis of .sisx

● Widgets met de bestandsextensie .wgzInstalleer alleen software die compatibel is met uwapparaat.

Toepassingen installerenU kunt installatiebestanden vanaf een compatibelecomputer naar het apparaat kopiëren, ze tijdens hetbrowsen downloaden of in een multimediaberichtontvangen, als e-mailbijlage of via andereverbindingsmethoden, zoals een Bluetooth-verbinding.Met Nokia Application Installer, dat deel uitmaakt vanNokia Ovi Suite, kunt u een toepassing op het apparaatinstalleren.De pictogrammen in Toepassingsbeheer geven hetvolgende aan:

SIS- of SISX-toepassing Java-toepassing

widgets Toepassing is op de geheugenkaart geïnstalleerd

Toepassing is in het massageheugen geïnstalleerd

Belangrijk: Installeer en gebruik alleentoepassingen en andere software van betrouwbarebronnen, zoals toepassingen die Symbian Signed zijnof die de Java Verified™-test hebben doorstaan.Let vóór het installeren op het volgende:● Selecteer Opties > Details bekijken om

informatie over het type toepassing, het 155

Inst

ellin

gen

Page 156: Nokia N97 Gebruiksaanwijzing

versienummer en de leverancier of producent vande toepassing weer te geven.Selecteer Details: > Certificaten: > Detailsbekijken als u de gegevens van hetbeveiligingscertificaat van de toepassing wiltbekijken. Controleer in Certificaatbeheer hetgebruik van digitale certificaten.

● Als u een bestand installeert dat een update of eenpatch voor een bestaande toepassing bevat, kunt ude originele toepassing alleen herstellen als ubeschikt over het originele installatiebestand ofover een volledige reservekopie van het verwijderdesoftwarepakket. U herstelt de originele toepassingdoor de huidige toepassing te verwijderen en detoepassing opnieuw te installeren vanaf hetoriginele installatiebestand of de reservekopie.Het JAR-bestand is vereist voor het installeren vanJava-toepassingen. Als dit ontbreekt, wordt umogelijk gevraagd het te downloaden. Als er geentoegangspunt is gedefinieerd voor de toepassing,wordt u gevraagd een toegangspunt te selecteren.

U kunt een toepassing als volgt installeren:1. Als u naar een installatiebestand wilt zoeken,

selecteert u Menu > Instellingen enToepass.beheer. U kunt ook naarinstallatiebestanden zoeken via Bestandsbeheer ofBerichten > Inbox selecteren en een berichtopenen dat een installatiebestand bevat.

2. Selecteer in Toepassingsbeheer Opties >Installeren. In andere toepassingen selecteert uhet installatiebestand om de installatie te starten.Tijdens de installatie geeft het apparaat informatieweer over de voortgang van de installatie. Als u eentoepassing zonder een digitale handtekening ofcertificering installeert, geeft het apparaat eenwaarschuwing. Ga alleen door met de installatie alsu zeker weet dat de oorsprong en inhoud van detoepassing betrouwbaar zijn.

U kunt een geïnstalleerde toepassing starten, door detoepassing op te zoeken in het menu en dezevervolgens te selecteren. Als er geen standaardmap bijde toepassing gedefinieerd is, is het geïnstalleerd inhet map Geïnst. toepass. in het hoofdmenu.Selecteer Opties > Logboek bekijken als u wiltweten welke softwarepakketten zijn geïnstalleerd ofverwijderd en wanneer dit is gebeurd.

Belangrijk: Het apparaat ondersteunt slechtséén antivirustoepassing. Het gebruik van meer dan ééntoepassing met antivirusfunctionaliteit kan eennegatieve invloed hebben op de prestaties en werkingof ervoor zorgen dat het apparaat het niet meer doet.Nadat u toepassingen op een compatibelegeheugenkaart hebt geïnstalleerd, blijven deinstallatiebestanden (.sis, .sisx) in het geheugen vanhet apparaat staan. De bestanden kunnen grote156

Inst

ellin

gen

Page 157: Nokia N97 Gebruiksaanwijzing

hoeveelheden geheugen in beslag nemen en ervoorzorgen dat u geen andere bestanden meer kuntopslaan. Als het .SIS-bestand een bijlage bij een berichtis, dient u het bericht uit de lijst met binnengekomenberichten te verwijderen.

Toepassingen verwijderenSelecteer Menu > Instellingen en Toepass.beheer.Selecteer Geïnst. toepass. > Opties >Verwijderen als u een softwarepakket wiltverwijderen. Selecteer Ja om uw keuze te bevestigen.Verwijderde software kan alleen opnieuw wordengeïnstalleerd als u beschikt over het oorspronkelijkesoftwarepakket of een volledige back-up van deverwijderde software. Als u een softwarepakketverwijdert, kan het zijn dat u documenten die udaarmee hebt gemaakt, niet meer kunt openen.Als een ander softwarepakket afhankelijk is van hetverwijderde softwarepakket, kan het zijn dat hetandere softwarepakket niet meer werkt. Raadpleeg dedocumentatie bij het geïnstalleerde softwarepakketvoor meer informatie.

Instellingen ToepassingsbeheerSelecteer Menu > Instellingen en Toepass.beheer.Selecteer Installatie-instellingen en maak een keuzeuit de volgende opties:

● Software-installatie — Hiermee geeft u aan ofSymbian-software zonder geverifieerde digitalehandtekening mag worden geïnstalleerd.

● Online certificaatcontrole — Hiermee geeft u aanof de online certificaten moeten wordengecontroleerd voordat een toepassing wordtgeïnstalleerd.

● Standaardwebadres — Het standaardwebadresinstellen tijdens het controleren van onlinecertificaten.

BelinstellingenOproepinstellingenSelecteer Menu > Instellingen. Selecteer Bellen >Oproep en kies een van de volgende opties:● Identificatie verzenden — Selecteer Ja om in te

stellen dat uw telefoonnummer wordt getoond aandegene naar wie u belt. Als u de instelling wiltgebruiken die u bent overeengekomen met uwserviceprovider, selecteert u Ingest. doornetwerk (netwerkdienst).

● Internetoproep-ID vrzndn — Selecteer Ja om inte stellen dat uw internetoproep-id wordt getoondaan degene naar wie u belt.

● Oproep in wachtrij — Hiermee stelt u uw apparaatin om een melding te krijgen van inkomendeoproepen terwijl u in gesprek bent (netwerkdienst),of controleert u of de functie is geactiveerd.

157

Inst

ellin

gen

Page 158: Nokia N97 Gebruiksaanwijzing

● Wachtende internetopr. — Hiermee stelt u uwapparaat in om een melding te krijgen van eennieuwe, inkomende internetoproep terwijl u ingesprek bent.

● Melding internetoproep — Selecteer Aan om uwapparaat in te stellen op het geven van een meldingvoor inkomende internetoproepen. Als u Uitselecteert, ontvangt u alleen een melding als u eenoproep hebt gemist.

● Oproep weig. met bericht — Hiermee activeert uhet weigeren van een oproep waarbij u een SMS-bericht gebruikt om de beller te informeren waaromu de oproep niet kan beantwoorden.

● Berichttekst — Stel het standaard-SMS-bericht opdat wordt verzonden wanneer u een oproepweigert.

● Eigen video in ontv. oprp. — Hiermee geeft u aanof u wilt toestaan dat tijdens een video-oproepvanaf uw apparaat videobeelden wordenverzonden.

● Afbeeld. in video-oproep — Als er tijdens eenvideo-oproep geen videobeelden kunnen wordenverzonden, kunt u een afbeelding selecteren diewordt weergegeven in plaats van de videobeelden.

● Automat. opnieuw kiezen — Stel uw apparaat inom maximaal tien keer te proberen de verbindingtot stand te brengen. Druk op de eindetoets als u hetautomatisch opnieuw bellen wilt uitschakelen.

● Gespreksduur tonen — Hiermee stelt u in dat deduur van een oproep wordt weergegeven tijdens deoproep.

● Samenvatting na oproep — Hiermee stelt u in datde duur van een oproep wordt weergegeven na deoproep.

● Snelkeuze — Snelkeuze activeren.● Aannemen willek. toets — Aannemen

willekeurige toets activeren.● Lijn in gebruik — Deze instelling (netwerkdienst)

wordt alleen weergegeven als de SIM-kaart tweetelefoonlijnen (twee abonneenummers)ondersteunt. Geef aan welke telefoonlijn u wiltgebruiken om te bellen en SMS-berichten teverzenden. Oproepen op beide lijnen kunnen altijdworden beantwoord, ongeacht de geselecteerdelijn. Als u Lijn 2 selecteert en niet bent geabonneerdop deze netwerkdienst, kunt u geen gesprekkenvoeren. Als u Lijn 2 hebt geselecteerd, wordt weergegeven in het startscherm.

● Lijn wijzigen — Selecteer deze optie als ulijnselectie (netwerkdienst) wilt voorkomen, als ditdoor uw SIM-kaart wordt ondersteund. U hebt dePIN2-code nodig om deze instelling te wijzigen.

Oproepen doorschakelenSelecteer Menu > Instellingen en Bellen >Doorschakelen.

158

Inst

ellin

gen

Page 159: Nokia N97 Gebruiksaanwijzing

Met Doorschakelen kunt u inkomende gesprekken naaruw voicemailbox of een ander telefoonnummeromleiden. Neem voor meer informatie contact op metuw serviceprovider.Selecteer Inschakelen om Doorschakelen te activeren.Selecteer Status controleren als u wilt controleren ofde functie is geactiveerd.Er kunnen tegelijkertijd meerdere doorschakeloptiesactief zijn. Als alle gesprekken wordendoorgeschakeld, wordt weergegeven in hetstartscherm.De functies voor het blokkeren en doorschakelen vanoproepen kunnen niet tegelijkertijd actief zijn.

OproepblokkeringSelecteer Menu > Instellingen en Bellen >Oproepen blokk..Met Oproepen blokkeren (netwerkdienst) kunt u degesprekken beperken die u met het apparaat kuntstarten of ontvangen. Wanneer u zich in het buitenlandbevindt, kunt u bijvoorbeeld alle uitgaandeinternationale of inkomende gesprekken blokkeren.Als u de instellingen wilt wijzigen, hebt u hetblokkeringswachtwoord van uw serviceprovidernodig.De functies voor het blokkeren en doorschakelen vanoproepen kunnen niet tegelijkertijd actief zijn.

Wanneer oproepen zijn geblokkeerd, kunt u mogelijknog wel officiële alarmnummers kiezen.Spraakoproepen blokkerenSelecteer de gewenste blokkeringsoptie enInschakelen, Uitschakelen of Status controleren.Oproepblokkering heeft effect op alle oproepen, ookop gegevensoproepen.Internetoproepen blokkerenAls u wilt instellen of anonieme oproepen van hetinternet zijn toegestaan, selecteert u Anoniemeoproepen blokkeren.

159

Inst

ellin

gen

Page 160: Nokia N97 Gebruiksaanwijzing

Problemen oplossenRaadpleeg de ondersteuningspagina's opwww.nokia.com/support om veelgestelde vragen overuw apparaat te bekijken.V: Wat is mijn wachtwoord voor deblokkerings-, PIN- of PUK-code?A: De standaardblokkeringscode is 12345. Neemcontact op met de leverancier van het apparaat als ude blokkeringscode bent vergeten. Als u de PIN- of PUK-code niet (meer) weet, neemt u contact op met denetwerkprovider. Neem contact op met de leveranciervan het toegangspunt (bijvoorbeeld deinternetserviceprovider of de netwerkprovider) voorinformatie over wachtwoorden.V: Hoe sluit ik een toepassing die niet reageert?A: Houd de menutoets ingedrukt, selecteer Opties >Open toepassingen en navigeer naar de toepassingmet de menutoets. Houd de menutoets ingedrukt enselecteer Afsluiten.V: Waarom zien de afbeeldingen er zo vlekkeriguit?A: Controleer of het afdekvenster van de cameralensschoon is.

V: Waarom verschijnen er steeds ontbrekende,verkleurde of lichte stippen op het scherm als ikhet apparaat aanzet?A: Dit is een kenmerk voor dit type display. Sommigedisplays kunnen pixels of puntjes bevatten dievoortdurend aan of uit blijven. Dit is normaal, geenfout.V: Waarom kan mijn Nokia-apparaat geen GPS-verbinding tot stand brengen?A: Het kan enkele seconden tot enkele minuten durenvoordat een GPS-verbinding tot stand is gebracht. Ineen voertuig duurt dit mogelijk langer. Als u binnenbent, ga dan naar buiten om een beter signaal teontvangen. Ga als u buiten bent naar een omgevingmet minder obstakels. Controleer of de GPS-antennevan het apparaat niet wordt afgedekt door uw hand.Slechte weersomstandigheden kunnen designaalsterkte beïnvloeden. Sommige voertuigenhebben getint (athermisch) glas, dat desatellietsignalen kan blokkeren.V: Waarom wordt het apparaat van mijn vriendniet gevonden via de Bluetooth-verbinding?A: Controleer of beide apparaten compatibel zijn,Bluetooth-connectiviteit is ingeschakeld en de

160

Prob

lem

en o

plos

sen

Page 161: Nokia N97 Gebruiksaanwijzing

verborgen modus niet is geactiveerd. Daarnaast magde afstand tussen beide apparaten niet groter zijn dan10 meter en mogen er zich geen muren of andereobstakels tussen de apparaten bevinden.V: Waarom kan ik een Bluetooth-verbindingniet verbreken?A: Als een ander apparaat verbonden is met hetapparaat, kunt u de verbinding verbreken vanaf hetandere apparaat of door op uw apparaat Bluetooth uitte schakelen. Selecteer Menu > Instellingen enConnectiviteit > Bluetooth > Bluetooth > Uit.V: Waarom zie ik geen toegangspunt voor eenWLAN (draadloos LAN), terwijl ik me binnen hetbereik bevind?A: Mogelijk gebruikt het WLAN-toegangspunt eenverborgen SSID (Service Set Identifier). U kunt alleentoegang krijgen tot netwerken waarvoor eenverborgen SSID wordt gebruikt als u de juiste SSID kenten een WLAN-internettoegangspunt voor het netwerkhebt gemaakt op het Nokia-apparaat.V: Hoe schakel ik WLAN uit op het Nokia-apparaat?A: WLAN op het Nokia-apparaat wordt uitgeschakeldwanneer u geen verbinding hebt of niet probeert omverbinding te maken met een ander toegangspunt ofniet aan het zoeken bent naar beschikbare netwerken.Als u de batterij wilt sparen, kunt u aangeven dat erniet of minder vaak moet worden gezocht naar

beschikbare netwerken op de achtergrond. Het WLANwordt uitgeschakeld tussen scans op de achtergrond.Ga als volgt te werk om de instellingen voor scans opde achtergrond te wijzigen:1. Selecteer Menu > Instellingen en Wireless LAN.2. Pas de tijd in Zoeken naar netwerken aan om de

tijdsinterval voor een achtergrondscan tevergroten. Selecteer Beschkbrhd WLAN tonen >Nooit als u de achtergrondscans wilt stoppen.

3. Selecteer Terug om uw wijzigingen op te slaan.Wanneer Beschkbrhd WLAN tonen is ingesteld opNooit, wordt het pictogram voor debeschikbaarheid van een WLAN niet weergegevenin het startscherm. U kunt echter nog steedshandmatig zoeken naar beschikbare WLAN's enhiermee normaal verbinding maken.

V: Wat moet ik doen als het geheugen vol is?A: Items uit het geheugen verwijderen. AlsOnvoldoende geheugen voor bewerking. Wiseerst enkele gegevens. of Geheugen bijna vol.Verwijder gegevens uit het telefoongeheugen.wordt weergegeven als u meerdere items tegelijk wiltverwijderen, verwijdert u de items een voor een, tebeginnen met de kleinste items.

161

Prob

lem

en o

plos

sen

Page 162: Nokia N97 Gebruiksaanwijzing

V: Waarom kan ik geen contactpersoon voormijn bericht selecteren?A: Het visitekaartje bevat geen telefoonnummer, adresof e-mailadres. Selecteer Menu > Contacten en hetcontact en pas het visitekaartje aan.V: Hoe kan ik de gegevensverbinding verbrekenals telkens opnieuw verbinding wordtgemaakt?A: Er wordt geprobeerd een multimediabericht op tehalen uit de multimediaberichtencentrale. Als u hetmaken van een gegevensverbinding wilt stoppen,selecteert u Menu > Berichten en Opties >Instellingen > Multimediabericht > Multimediaophalen. Selecteer Handmatig als u berichten wiltlaten opslaan door de multimediaberichtencentralezodat ze later kunnen worden opgehaald, of selecteerUit om alle binnenkomende multimediaberichten tenegeren. Wanneer u Handmatig selecteert, ontvangtu een melding wanneer er een nieuw bericht in demultimediaberichtencentrale aanwezig is. Wanneer uUit selecteert, wordt geen verbinding meer gemaaktmet het netwerk voor multimediaberichten. Als u hetapparaat zo wilt instellen dat alleen een packet-gegevensverbinding wordt opgezet als u eentoepassing of bewerking start waarvoor een packet-gegevensverbinding nodig is, selecteert u Menu >Instellingen en Beheerinstell. > Packet-ggvns >Packet-ggvnsverbinding > Wanneer nodig.Schakel als dit niet helpt, het apparaat uit en weer in.

V: Kan ik mijn Nokia-apparaat als faxmodemgebruiken met een compatibele pc?A: U kunt het apparaat niet als faxmodem gebruiken.Door gesprekken door te schakelen (netwerkdienst)kunt u inkomende faxoproepen echter doorschakelennaar een faxnummer.V: Hoe kan ik het scherm kalibreren?A: Het scherm wordt in de fabriek gekalibreerd. Als hetnodig is om het scherm opnieuw te kalibreren,selecteert u Menu > Instellingen en Telefoon >Aanraakinvoer > Kalibrat. aanraakscherm. Volg deinstructies in het scherm.

162

Prob

lem

en o

plos

sen

Page 163: Nokia N97 Gebruiksaanwijzing

Groene tipsHier volgen enkele tips die u helpen eenbijdrage te leveren aan de bescherming vanhet milieu.

Energie besparenAls de batterij volledig is opgeladen en u hebt de laderlosgekoppeld van het apparaat, moet u de lader uit hetstopcontact trekken.U hoeft de batterij minder vaak op te laden als u devolgende regels in acht neemt:● Sluit toepassingen, diensten en verbindingen af en

schakel ze uit als u ze niet gebruikt..● Verminder de helderheid van het scherm.● Stel het apparaat zo in dat het in de spaarstand

overgaat nadat het toestel gedurende eenminimumperiode niet is gebruikt, mits dit op uwapparaat mogelijk is.

● Schakel onnodige geluiden uit, waarondertoetsenbord- en beltonen.

RecyclenDe meeste materialen waarvan Nokia-telefoons zijngemaakt, kunnen worden hergebruikt. Ga naarwww.nokia.com/werecycle als u wilt weten hoe uervoor kunt zorgen dat uw producten van Nokiaworden hergebruikt. Voor mobiele apparaten kijkt uop www.nokia.mobi/werecycle.Recycle verpakkingsmateriaal engebruikershandleidingen volgens het lokalerecyclingprogramma.

Papier besparenDeze gebruikershandleiding helpt u om aan de slag tegaan met het apparaat. Uitgebreidere instructies vindtu in de Help van het apparaat (in de meestetoepassingen selecteert u Opties > Help). Voor meerondersteuning kunt u terecht op www.nokia.com/support.

Meer informatieMeer informatie over de duurzaamheid van uwapparaat vindt u op www.nokia.com/ecodeclaration.

163

Groe

ne ti

ps

Page 164: Nokia N97 Gebruiksaanwijzing

AccessoiresWaarschuwing: Gebruik alleen batterijen,

opladers en toebehoren die door Nokia zijngoedgekeurd voor gebruik met dit specifieke model.Het gebruik van alle andere typen kan de goedkeuringof garantie doen vervallen en kan gevaarlijk zijn. Metname het gebruik van niet-goedgekeurde laders ofbatterijen kan het risico met zich meebrengen vanbrand, explosie, lekkage of ander gevaar.Vraag de leverancier naar de beschikbaregoedgekeurde accessoires. Als u de stekker van eentoebehoren uit het stopcontact verwijdert, moet u aande stekker trekken, niet aan het snoer.

164

Acce

ssoi

res

Page 165: Nokia N97 Gebruiksaanwijzing

Informatie over de batterij en de laderInformatie over de batterij ende laderHet apparaat werkt op een oplaadbare batterij. Debatterij die bedoeld is om in dit apparaat te wordengebruikt, is BP-4L. Nokia kan eventueel ook anderebatterijmodellen voor dit apparaat beschikbaarstellen. Dit apparaat is bedoeld voor gebruik met éénvan de volgende laders: AC-10. Het exactemodelnummer van de oplader is afhankelijk van hettype stekker. Het stekkertype wordt aangeduid meteen van de volgende codes: E, EB, X, AR, U, A, C of UB.De batterij kan honderden keren worden opgeladen enontladen maar na verloop van tijd treedt slijtage op.Wanneer de gesprekstijd en stand-bytijd aanmerkelijkkorter zijn dan normaal, moet u de batterij vervangen.Gebruik alleen batterijen die door Nokia zijngoedgekeurd en laad de batterij alleen opnieuw opmet laders die door Nokia zijn goedgekeurd enbestemd zijn voor dit apparaat. Het gebruik van eenniet-goedgekeurde batterij of lader kan het risico metzich meebrengen van brand, explosie, lekkage of andergevaar.

Als u een batterij voor de eerste keer gebruikt of als ude batterij langere tijd niet hebt gebruikt, is hetmogelijk dat u de lader moet aansluiten, ontkoppelenen vervolgens opnieuw moet aansluiten om hetopladen te starten. Als de batterij volledig ontladen is,kan het enkele minuten duren voordat de batterij-indicator op het scherm wordt weergegeven en u weermet het apparaat kunt bellen.Schakel het apparaat altijd uit en ontkoppel de ladervoordat u de batterij verwijdert.Haal de lader uit het stopcontact wanneer u deze nietgebruikt. Houd een volledig opgeladen batterij nietgekoppeld aan de lader omdat de levensduur van debatterij kan afnemen wanneer deze wordt overladen.Als een volledig opgeladen batterij niet wordtgebruikt, wordt deze na verloop van tijd automatischontladen.Probeer de batterij altijd te bewaren op eentemperatuur tussen 15°C en 25°C. Bij extremetemperaturen nemen de capaciteit en levensduur vande batterij af. Een apparaat met een warme of koudebatterij kan gedurende bepaalde tijd onbruikbaar zijn.De batterijprestaties zijn met name beperkt intemperaturen beduidend onder het vriespunt. 165

Info

rmat

ie o

ver d

e ba

tter

ij en

de

lade

r

Page 166: Nokia N97 Gebruiksaanwijzing

Let op dat u geen kortsluiting veroorzaakt in debatterij. Dit kan bijvoorbeeld gebeuren wanneer eenmetalen voorwerp zoals een munt, paperclip of pendirect contact maakt met de positieve (+) en negatieve(-) poolklemmen van de batterij. (Deze klemmen zieneruit als metalen strips.) Dit kan bijvoorbeeld gebeurenwanneer u een reservebatterij in uw zak of tas hebt.Kortsluiting van de poolklemmen kan schadeveroorzaken aan de batterij of aan het voorwerpwaarop deze is aangesloten.Gooi batterijen niet in het vuur. De batterijen kunnendan ontploffen. Batterijen kunnen ook ontploffen alsdeze beschadigd zijn. Verwerk batterijen inovereenstemming met de lokale regelgeving. Leverbatterijen indien mogelijk in voor recycling. Gooibatterijen niet weg met het huishoudafval.U mag nooit geheugencellen of batterijenontmantelen, erin snijden of ze openen, platdrukken,verbuigen, beschadigen, doorboren of slopen. Als eenbatterij lekt, moet u ervoor zorgen dat de vloeistof nietin contact komt met de huid of ogen. Als dat tochgebeurt, moet u uw huid en ogen onmiddellijk metwater afspoelen of medische hulp zoeken.Wijzig de batterij niet, verwerk deze niet tot een anderproduct, en probeer er geen vreemde voorwerpen inte brengen. Stel de batterij niet bloot aan en dompeldeze niet onder in water of andere vloeistoffen.Onjuist gebruik van de batterij kan brand, explosie ofander gevaar met zich meebrengen. Als het apparaat

of de batterij valt, vooral op een hard oppervlak, en udenkt dat de batterij is beschadigd, moet u deze terinspectie naar een servicepunt brengen voordat u dieopnieuw gebruikt.Gebruik de batterij alleen voor het doel waarvoor dezeis bestemd. Gebruik nooit een beschadigde lader ofbatterij. Houd de batterij buiten het bereik van kleinekinderen.

Controleren van de echtheidvan Nokia-batterijenGebruik altijd originele Nokia-batterijen voor uwveiligheid. Verzeker u ervan dat u een originele Nokiabatterij koopt door de batterij bij een erkende Nokiadealer of een Nokia servicecentrum aan te schaffen enhet hologramlabel volgens de onderstaande stappente inspecteren:

De echtheid van het hologramcontroleren1. Wanneer u het hologram op het

label bekijkt, hoort u vanuit deene hoek het Nokia-symboolmet de handen te zien en vanuitde andere hoek het NokiaOriginal Enhancements-logo.166

Info

rmat

ie o

ver d

e ba

tter

ij en

de

lade

r

Page 167: Nokia N97 Gebruiksaanwijzing

2. Wanneer u het hologram ondereen hoek naar links, rechts,omlaag en omhoog houdt, hoortu op iedere zijde respectievelijk1, 2, 3 en 4 stippen te zien.

Een succesvolle uitvoering van destappen biedt geen totale garantievoor de echtheid van de batterij. Alsu de echtheid van de batterij niet kunt vaststellen ofals u reden hebt om aan te nemen dat uw Nokia batterijmet hologramlabel geen echte Nokia batterij is,gebruik deze dan niet, maar breng de batterij naar dedichtstbijzijnde erkende Nokia dealer of een Nokiaservicecentrum voor assistentie.Zie www.nokia.com/battery voor meer informatieover originele Nokia batterijen.

167

Info

rmat

ie o

ver d

e ba

tter

ij en

de

lade

r

Page 168: Nokia N97 Gebruiksaanwijzing

Uw apparaat onderhoudenUw apparaat is een product van toonaangevendontwerp en vakmanschap en moet met zorg wordenbehandeld. De volgende tips kunnen u helpen om degarantie te behouden.● Houd het apparaat droog. Neerslag, vochtigheid en

allerlei soorten vloeistoffen of vocht kunnenmineralen bevatten die corrosie van elektronischeschakelingen veroorzaken. Wordt het apparaat tochnat, verwijder dan de batterij en laat het apparaatvolledig opdrogen voordat u de batterijterugplaatst.

● Gebruik of bewaar het apparaat niet op stoffige,vuile plaatsen. De bewegende onderdelen enelektronische onderdelen kunnen beschadigdraken.

● Bewaar het apparaat niet bij zeer hoge of lagetemperaturen. Hoge temperaturen kunnen delevensduur van elektronische apparaten bekorten,batterijen beschadigen en bepaalde kunststoffendoen vervormen of smelten. Wanneer het apparaatna een lage temperatuur weer de normaletemperatuur krijgt, kan binnen in het apparaatvocht ontstaan, waardoor elektronischeschakelingen beschadigd kunnen raken.

● Probeer het apparaat niet open te maken op eenandere manier dan in deze handleiding wordtvoorgeschreven.

● Laat het apparaat niet vallen en stoot of schud nietmet het apparaat. Een ruwe behandeling kan deinterne elektronische schakelingen en fijnemechaniek beschadigen.

● Gebruik geen agressieve chemicaliën,oplosmiddelen of sterke reinigingsmiddelen om hetapparaat schoon te maken. Het oppervlak van hetapparaat mag alleen worden gereinigd met eenzachte, schone, droge doek.

● Verf het apparaat niet. Verf kan de bewegendeonderdelen van het apparaat blokkeren en decorrecte werking belemmeren.

● Gebruik alleen de meegeleverde of eengoedgekeurde vervangingsantenne. Niet-goedgekeurde antennes, aanpassingen oftoebehoren kunnen het apparaat beschadigen enkunnen in strijd zijn met de regelgeving metbetrekking tot radioapparaten.

● Gebruik laders binnenshuis.● Maak een back-up van alle gegevens die u wilt

bewaren, zoals contactpersonen en agendanotities.168

Uw a

ppar

aat o

nder

houd

en

Page 169: Nokia N97 Gebruiksaanwijzing

● Voor optimale prestaties kunt het apparaat hetbeste zo nu en dan resetten door de stroom uit teschakelen en de batterij te verwijderen.

Deze tips gelden zowel voor het apparaat als voor debatterij, de oplader en andere toebehoren.

RecyclingBreng uw gebruikte elektronische producten,batterijen en verpakkingsmateriaal altijd terug naareen hiervoor geëigend verzamelpunt. Op deze manierhelpt u het ongecontroleerd weggooien van afvaltegen te gaan en bevordert u het hergebruik vanmaterialen. Voor milieu-informatie en het recyclen vanuw Nokia-producten kijkt u op www.nokia.com/werecycle of www.nokia.mobi/werecycle.

Het symbool van de doorgestreepte container opuw product, in de documentatie of op deverpakking wil zeggen dat alle elektrische enelektronische producten, batterijen en accu’s na

afloop van de levensduur voor gescheidenafvalverzameling moeten worden aangeboden. Ditgeldt voor de Europese Unie. Bied deze producten nietaan bij het gewone huisvuil. Raadpleeg voor meerinformatie de verklaringen met betrekking tot hetmilieu op www.nokia.com/environment.

169

Uw a

ppar

aat o

nder

houd

en

Page 170: Nokia N97 Gebruiksaanwijzing

Aanvullende veiligheidsinformatieKleine kinderenHet apparaat en de eventuele toebehoren bevattenkleine onderdelen. Houd deze buiten het bereik vankleine kinderen.

GebruiksomgevingDit apparaat voldoet aan de richtlijnen voorblootstelling aan RF-signalen wanneer het op normalewijze tegen het oor wordt gehouden of wanneer hetzich op een afstand van minimaal 1,5 centimeter (5/8inch) van het lichaam bevindt. Wanneer het apparaatop het lichaam wordt gedragen in een draagtasje,riemclip of houder, moeten deze hulpmiddelen geenmetaal bevatten en moet het apparaat zich op debovengenoemde afstand van het lichaam bevinden.Voor het overbrengen van databestanden of berichtenmoet dit apparaat kunnen beschikken over een goedeverbinding met het netwerk. In sommige gevallen kanhet overbrengen van databestanden of berichtenvertraging oplopen tot een dergelijke verbindingbeschikbaar is. Houd u aan de bovenstaandeafstandsrichtlijnen tot de gegevensoverdracht isvoltooid.

Bepaalde delen van het apparaat zijn magnetisch.Metalen voorwerpen kunnen worden aangetrokkendoor het apparaat. Houd creditcards en anderemagnetische opslagmedia uit de buurt van hetapparaat, omdat de gegevens die op deze media zijnopgeslagen, kunnen worden gewist.

Medische apparatuurHet gebruik van radiozendapparatuur, dus ook vandraadloze telefoons, kan het functioneren vanonvoldoende beschermde medische apparatuurnadelig beïnvloeden. Raadpleeg een arts of defabrikant van het medische apparaat om vast te stellenof het apparaat voldoende is beschermd tegen externeRF-energie. Schakel uw apparaat uit wanneer datwordt voorgeschreven door instructies. Ziekenhuizenen andere instellingen voor gezondheidszorg kunnengebruikmaken van apparatuur die gevoelig is voorexterne RF-energie.

170

Aanv

ulle

nde

veili

ghei

dsin

form

atie

Page 171: Nokia N97 Gebruiksaanwijzing

Geïmplanteerde medischeapparatuurOm mogelijke storing van geïmplanteerde medischapparatuur zoals een pacemaker of eengeïmplanteerde defibrillator te voorkomen, radenfabrikanten van medische apparatuur aan omdraadloze apparaten altijd op minimaal 15,3centimeter afstand te houden. Personen metdergelijke apparaten moeten met het volgenderekening houden:● Houd het draadloze apparaat altijd op meer dan

15,3 centimeter afstand van het medische apparaat.● Het draadloze apparaat niet in een borstzak dragen.● Houd het draadloze apparaat tegen het oor aan de

andere kant van het lichaam dan de kant waar hetmedische apparaat zit.

● Schakel het draadloze apparaat onmiddellijk uit alser enige reden is om te vermoeden dat er eenstoring plaatsvindt.

● Volg de instructies van de fabrikant van hetgeïmplanteerde medische apparaat.

Als u vragen hebt over het gebruik van het draadlozeapparaat wanneer u een geïmplanteerd medischapparaat hebt, neemt u contact op met uwzorginstelling.

GehoorapparatenSommige digitale draadloze apparaten kunnenstoringen in bepaalde gehoorapparaten veroorzaken.

GehoorapparatenWaarschuwing: U moet Bluetooth

uitschakelen voor compatibiliteit metgehoorapparaten.Uw mobiele apparaat voldoet aan de regels van de FCCvoor compatibiliteit met gehoorapparaten. Dezeregels vereisen een microfoon met M3-kwalificatie ofhoger. De M-waarde die op de doos van het apparaatvermeld staat, heeft betrekking op de lagereradiofrequentie-emissieniveaus (RF). Een hogere M-waarde betekent over het algemeen dat een apparaateen lager RF-emissieniveau heeft. Hierdoor is de kansgroter dat het apparaat werkt met bepaaldegehoorapparaten. Sommige gehoorapparaten zijnminder gevoelig voor storing dan andere. Raadpleegeen audicien als u wilt weten wat de M-kwalificatie vanuw gehoorapparaat is en of uw gehoorapparaat werktmet dit apparaat. Meer informatie overtoegankelijkheid kunt u vinden opwww.nokiaaccessibility.com.Dit apparaat is getest en gekwalificeerd voor gebruikmet gehoorapparaten voor sommige draadlozetechnologieën die het gebruikt. Er kunnen wel wat

171

Aanv

ulle

nde

veili

ghei

dsin

form

atie

Page 172: Nokia N97 Gebruiksaanwijzing

nieuwere draadloze technologieën in dit apparaatworden gebruikt die nog niet zijn getest voor hetgebruik in combinatie met gehoorapparaten. Het isbelangrijk om de verschillende functies van hetapparaat uitgebreid en op verschillende locaties uit teproberen in combinatie met uw gehoorapparaat ofoorschelpimplantatie, om te kijken of u last hebt vanstorende geluiden. Neem contact op met uwserviceprovider voor meer informatie over hetterugzenden of ruilen van het apparaat en over decompatibiliteit met gehoorapparaten.

VoertuigenRadiofrequente signalen kunnen op elektronischesystemen in gemotoriseerde voertuigen die verkeerdgeïnstalleerd of onvoldoende afgeschermd zijn, zoalsbijvoorbeeld elektronische systemen voorbrandstofinjectie, antiblokkeerremmen, systemenvoor elektronische snelheidsregeling ofairbagsystemen negatief beïnvloeden. Raadpleeg voormeer informatie de fabrikant van uw voertuig of vande hierin geïnstalleerde apparatuur.Het apparaat mag alleen door bevoegd personeelworden onderhouden of in een auto wordengemonteerd. Ondeskundige installatie of reparatie kanrisico's opleveren en de garantie op het apparaatongeldig maken. Controleer regelmatig of dedraadloze apparatuur in de auto nog steeds goed

bevestigd is en naar behoren functioneert. Vervoer ofbewaar geen brandbare vloeistoffen, gassen ofexplosieve materialen in dezelfde ruimte als hetapparaat of de bijbehorende onderdelen oftoebehoren. Vergeet niet dat in een noodsituatie deairbag in een auto met zeer veel kracht wordtopgeblazen. Plaats uw apparaat of toebehorendaarom nooit in de ruimte vóór de airbag.Schakel uw apparaat uit voordat u aan boord van eenvliegtuig gaat. Het gebruik van mobielecommunicatieapparatuur kan gevaarlijk zijn voor dewerking van het vliegtuig en is mogelijk illegaal.

ExplosiegevaarlijkeomgevingenSchakel het apparaat uit als u zich in een omgevingbevindt met een mogelijk explosieve atmosfeer. Volgalle aanwezige instructies op. Vonken kunnen in eendergelijke omgeving een explosie of brandveroorzaken die kan resulteren in letsel of de dood.Schakel het apparaat uit op plekken waar brandstoffenworden getankt, zoals op benzinestations. Houd u aande beperkingen met betrekking tot het gebruik vanradioapparatuur in gebieden waar brandstof wordtopgeslagen en gedistribueerd, bij chemische bedrijvenof waar explosiewerkzaamheden worden uitgevoerd.Gebieden met een mogelijk explosieve atmosfeerworden meestal, maar niet altijd, als zodanig

172

Aanv

ulle

nde

veili

ghei

dsin

form

atie

Page 173: Nokia N97 Gebruiksaanwijzing

aangeduid. Hiertoe behoren ook omgevingen waar uwordt aangeraden uw automotor uit te zetten, hetbenedendeks-gedeelte op boten, plaatsen vooroverdracht en opslag van chemische stoffen enomgevingen waar de lucht chemische stoffen ofdeeltjes bevat zoals metaalkorreltjes, -stof of -poeders.Informeer bij de fabrikanten van voertuigen die opvloeibare gassen rijden (zoals propaan of butaan) omte bepalen of dit apparaat in de omgeving daarvanveilig kan worden gebruikt.

Alarmnummer kiezen

Belangrijk: Dit apparaat maakt gebruik vanradiosignalen, draadloze netwerken, kabelnetwerkenen door de gebruiker geprogrammeerde functies. Alsuw apparaat gesprekken via het internet ondersteunt(netgesprekken), moet u zowel de netgesprekken alsde mobiele telefoon activeren. Het apparaat zalproberen alarmnummers te kiezen via zowel hetmobiele netwerk als uw internetprovider wanneerbeide zijn geactiveerd. Verbindingen kunnen nietonder alle omstandigheden worden gegarandeerd. Umoet nooit alleen vertrouwen op een draadlozetelefoon voor het tot stand brengen van essentiëlecommunicatie, bijvoorbeeld bij medischenoodgevallen.Een alarmnummer kiezen:

1. Schakel het apparaat in als dat nog niet is gebeurd.Controleer of de signaalontvangst voldoende is.Afhankelijk van het apparaat moet u mogelijk ookde volgende stappen uitvoeren:● Plaats een SIM-kaart als deze voor het apparaat

vereist is.● Maak bepaalde oproepbeperkingen ongedaan

als deze op uw apparaat zijn ingesteld.● Wijzig uw profiel van Offline in een actief profiel.● Als het scherm en de toetsen zijn geblokkeerd,

verschuift u de vergrendelingsschakelaar aan dezijkant van het apparaat om ze te ontgrendelen.

2. Druk zo vaak als nodig is op de end-toets om hetscherm leeg te maken en het apparaat gereed temaken voor een oproep.

3. Open de kiesfunctie door het kiespictogram ( ) teselecteren.

4. Toets het alarmnummer in voor het gebied waar uzich bevindt. Alarmnummers verschillen per locatie.

5. Druk op de beltoets.Geef alle noodzakelijke informatie zo nauwkeurigmogelijk op wanneer u een alarmnummer belt. Uwdraadloze apparaat is mogelijk het enigecommunicatiemiddel op de plaats van een ongeluk.Beëindig het gesprek pas wanneer u daarvoortoestemming hebt gekregen.

173

Aanv

ulle

nde

veili

ghei

dsin

form

atie

Page 174: Nokia N97 Gebruiksaanwijzing

Informatie over certificatie(SAR)Dit mobiele apparaat voldoet aan richtlijnen voorblootstelling aan radiogolven.Dit mobiele apparaat is een radiozender en -ontvanger. Het is zo ontworpen dat de grenzen voorblootstelling aan radiogolven die worden aanbevolendoor internationale richtlijnen, niet wordenoverschreden. Deze richtlijnen zijn ontwikkeld door deonafhankelijke wetenschappelijke organisatie ICNIRPen bevatten veiligheidsmarges om de veiligheid vanalle personen te waarborgen, ongeacht hun leeftijd engezondheidstoestand.De blootstellingsrichtlijnen voor mobiele apparatuurworden uitgedrukt in de maateenheid SAR (SpecificAbsorption Rate). De SAR-limiet in de richtlijnen vanhet ICNIRP is 2,0 W/kg (watt/kilogram) gemiddeld overtien gram lichaamsweefsel. Bij tests voor SAR wordende standaardposities gebruikt, waarbij het apparaat inalle gemeten frequentiebanden het hoogst toegestaneenergieniveau gebruikt. Het werkelijke SAR-niveau vaneen werkend apparaat kan onder de maximumwaardeliggen, omdat het apparaat zo is ontworpen dat nietmeer energie wordt gebruikt dan nodig is omverbinding te maken met het netwerk. De hoeveelheidbenodigde energie kan wijzigen afhankelijk van eenaantal factoren, zoals de afstand tot een zendmastwaarop u zich bevindt.

De hoogste SAR-waarde onder de ICNIRP-richtlijnenvoor gebruik van het apparaat bij het oor is 0,66 W/kg.Het gebruik van toebehoren met het apparaat kanresulteren in andere SAR-waarden. SAR-waardenkunnen variëren, afhankelijk van nationalerapportage-eisen, testeisen en de netwerkband. Meerinformatie over SAR kunt u vinden onder "productinformation" op www.nokia.com.

174

Aanv

ulle

nde

veili

ghei

dsin

form

atie

Page 175: Nokia N97 Gebruiksaanwijzing

IndexAaanpassen 134accessoires 149achtergrond 134actieve notities 145

instellingen 146Actieve notities 145afbeeldingen

bewerken 117online delen 119

agenda 137werkbalk 137

agenda-itemverwijderen 138verzenden 138

A-GPS (assisted GPS) 89alarm

agenda-notitie 137albums

media 115algemene informatie 11antennes 21apparaatupdates 150apparaat vergrendelen metSMS 14audioberichten 55

automatisch bijwerken, datum/tijd 138

Bback-up maken vanapparaatgeheugen 141batterij

energie besparen 15opladen 21plaatsen 18

beantwoorden, oproepen 40beëindigen van alle oproepen,optie 42beltonen 134

driedimensionaal 135berichten

e-mail 58instellingen 60mappen voor 55multimedia 57pictogram voorinkomende 57voice 40

berichtlezerstem selecteren 147

bestandsbeheer 141, 142back-ups van bestandenmaken 142bestanden organiseren 142

beveiligingcertificaten 152webbrowser 86WEP 74WPA 74

beveiligingscode 14beveiligingsmodule 153Beveiliging van de SIM-kaart 151bijlagen 57, 59blogs 85blokkeringscode 14, 21Bluetooth-connectiviteit

apparaten blokkeren 79koppelingsapparaten 78

Bluetooth-verbindingenapparaatadres 78beveiliging 77gegevens ontvangen 79gegevens verzenden 77in-/uitschakelen 76instellingen 76zichtbaarheid apparaat 77

175

Inde

x

Page 176: Nokia N97 Gebruiksaanwijzing

bookmarks 85browser

beveiliging 86bookmarks 85browsen door pagina's 83cachegeheugen 86door pagina's bladeren 84inhoud zoeken 85instellingen 87werkbalk 84

Ccachegeheugen 86camera

afbeeldingen toewijzen aancontacten 108afbeeldingen verzenden 108beeldkwaliteit 111flitser 108fotomodus 106instellingen 111locatiegegevens 107opnemen 111opties 108reeksmodus 109scènes 109symbolen 107videokwaliteit 112videomodus 110zelfontspanner 110

certificaten 152computerverbindingen 80

Zie ookgegevensverbindingen

conferentiegesprekken 41connectoren 17contacten

afbeeldingen in 50beltonen 52bewerken 50favorieten 32groepen 54groepen maken 54kopiëren 52namen en nummers 50opslaan 50spraaklabels 50standaardnummers 51synchroniseren 75verwijderen 50verzenden 50

copyrightbescherming 153

Ddatum en tijd 138dempen, geluid 40dia-instellingen 149diavoorstelling 116dienstberichten 57dienstopdrachten 60

draadloze LAN (WLAN) 68DRM (Digital RightsManagement) 153duur van oproepen 48

Ee-mail 66

waarschuwingen 32e-mails 58externe mailbox 58externe SIM-modus 79extern vergrendelen

Zie apparaat vergrendelenmet SMS

Ffabrieksinstellingen

opnieuw instellen 153feeds, nieuws 85FM-radio 129FM-zender 124

instellingen 125nummers afspelen 124

foto'sbestanden indelen 114bestandsgegevens 114labels 115rode ogen 118weergeven 113werkbalk 115176

Inde

x

Page 177: Nokia N97 Gebruiksaanwijzing

Zie camera

Ggebelde nummers 48gedeelde video 45gegevensverbindingen

apparaatupdates 150kabel 80Pc-verbindingen 80synchronisatie 75

geheugenvrijmaken 16webcache 86

geheugenkaartback-ups van bestandenmaken 142bewerken 142

gesprekkengekozen nummers 35opties tijdens 39

GPSpositieaanvragen 91

GPS (Global PositioningSystem) 89

Hheadset 22helptoepassing 11Het profiel Offline 36

HSDPA (High-Speed DownlinkPacket Access) 37

IIAP's(internettoegangspunten) 70inbox

bericht 57inbox, berichten 57infodienstberichten 60inhoud

synchroniseren, verzenden enophalen 29

inhoud overdragen 28installeren, toepassingen 155instellingen 105, 149

actieve notities 146Bluetooth-verbindingen 76browser 87certificaten 152datum en tijd 147dia 149doorschakelen 158e-mailwaarschuwingen 32FM-zender 125netwerk 67oproepen 157oproepen blokkeren 159packet-gegevens 81podcast 125

positionering 93scherm 148SIP 81taal 148toegangspunt,naamcontrole 81toegangspunten 71toegangspunten voor packet-gegevensverbindingen 72toepassingen 150tv-out 150video 132video delen 45WLAN 70, 74WLAN-internettoegangspunten 73

instellingen datum en tijd 147internetbrowser 83internetverbinding 83

Zie ook browser

JJava-toepassingen 155JME Java-toepassingsondersteuning 155

Kkaarten 95

netwerkpositionering 95 177

Inde

x

Page 178: Nokia N97 Gebruiksaanwijzing

Kaartenbijwerken 104bladeren 96Favorieten 99instellingen 102internetinstellingen 102kaartinstellingen 103kompas 96locaties opslaan 98locaties verzenden 98locaties zoeken 97lopen 100navigatie 100navigatie-instellingen 103Nokia Map Loader 104opgeslagen items 99reisgidsen 102route-instellingen 103routes 98symbolen 97verkeersinformatie 101wegwijzer 101

kabelverbinding 80klok 135, 138

datum instellen 138tijd instellen 138

kompas 96

Llicenties 153

locatiegegevens 89luidspreker 36

Mmailbox

e-mail 58video 40voice 40

mail voor exchange 66Map verzonden berichten 55massageheugen

formatteren 142media

RealPlayer 139memonotities

Zie taaknotitiesmijn muziek 121miniweergave 84MMS (Multimedia MessageService) 55, 57multimediaberichten 55, 57muziekspeler 32, 121

afspeellijsten 122muziek overbrengen 123

muziekwinkel 123

Nnabijheidssensor 39navigatie-instrumenten 89netwerkinstellingen 67

nieuwsfeeds 85Nokia Map Loader 104Nokia Muziekwinkel 123Nokia-ondersteuningsinformatie 11notities 141nummers 121nummers kiezen met stem 42nuttige informatie 11

Oomrekenen 144ondersteuningshulpmiddelen 11Online delen 33opladen, batterij 21opname-instellingen

in camera 105opname-modi

camera 109oproepen 39

beantwoorden 40beperken

Zie vaste nummersconferentie 41duur van 48gekozen 48gemist 48instellingen 157ontvangen 48178

Inde

x

Page 179: Nokia N97 Gebruiksaanwijzing

opnieuw bellen 157video-oproepen 43weigeren 40

oproeplogboek 49outbox, bericht 55Ovi Store 38

Ppacket-gegevensverbindingen

instellingen 81tellers 49toegangspunt,instellingen 72

paginaoverzicht 84PDF, reader 146persoonlijke certificaten 152PIN2-code 14PIN-code 14, 21plaatsen 91

batterij 18SIM-kaart 18

podcastafspelen 128downloads 127instellingen 125lijsten 127zoeken 126

polsband 23positiebepalingsgegevens 89

positionering, instellingen 93presentaties, multimedia 57problemen oplossen 160profielen 134

aanpassen 134offline beperkingen 36profielen wijzigen 35

proxy-instellingen 73PUK-codes 14

Rradio 129

luisteren 129zenders 129

RealPlayer 139rekenmachine 144, 145roaming 67rode ogen verwijderen 118

Sscènes

afbeelding en video 109scherminstellingen 148sensors 149SIM-kaart

berichten 60plaatsen 18

SIP 81SMS (Short MessageService) 55

SMS-berichtenbeantwoorden 57instellingen 61ontvangen en lezen 57SIM-berichten 60verzenden 55

snelkeuze 41software

bijwerken 12softwaretoepassingen 155software-updates 13speakerphone 36spraak 147spraakbedieningselement 148spraakopdrachten 35, 42, 148

Zie ook nummers kiezen metstem

spraakoproepenZie oproepen

stand-bymodusZie startscherm

startscherm 32, 135contacten 32muziekspeler 32snelkoppelingen 135waarschuwingen 32

Symbian-toepassingen 155symbolen enpictogrammen 33 179

Inde

x

Page 180: Nokia N97 Gebruiksaanwijzing

synchronisatie vangegevens 75

Ttaaknotities 137taalinstellingen 148thema's 134tijd en datum 138toegangscodes 14toegangspunten 70, 71

groepen 71toepassingen 155toepassingen,verwijderen 157toepassingsbeheer 155

instellingen 157toepassingsinstellingen 150toetsen 17, 18toetsen aan de bovenkant 18toetsen aan de zijkant 18toetsen vergrendelen 28tonen 134

beltooninstellingen 135Tv-configuratie 150tv-uitvoermodus 116

Uupdates

apparaatsoftware 13UPIN-code 14

UPUK-code 14USB, opladen 21USB-kabelverbinding 80

Vvaluta

omrekenen 144vaste nummers 53vergaderingen

instellen 137vergadernotities 137vergrendelingsschakelaar 28verjaardagnotities 137video

bekijken 130downloaden 130instellingen 132mijn video's 131videoclips afspelen 131videoclips overbrengen 132videofeeds 131

videoclipsgedeeld 45

videoclips opnemen 110video delen

live video delen 46uitnodiging accepteren 47vereisten 45videoclips delen 46

video-instellingen 112

video-oproepen 43, 44opties tijdens 44

voicemailbox 35volumeregelaars 36

Wwaarschuwingslampje 154wachtende oproep 42webbrowser 83weblogs 85webverbinding 83weekinstellingen

agenda-alarm 137weergaverotatie 149weigeren, oproepen 40

Zie weigeren, oproepenwekker 138

agendanotities 137Welkom 31WEP 74wireless LAN-instellingen 70woordenboek 143WPA 74

Zzelfontspanner

camera 110Zip manager 145zoeken 35

instellingen 36180

Inde

x