Microsoft Dynamics AX 7 opkomende trends die de detailhandel … · 2016-07-14 · Microsoft...

of 38 /38
7 opkomende trends die de detailhandel veranderen Microsoft Dynamics AX

Embed Size (px)

Transcript of Microsoft Dynamics AX 7 opkomende trends die de detailhandel … · 2016-07-14 · Microsoft...

Page 1: Microsoft Dynamics AX 7 opkomende trends die de detailhandel … · 2016-07-14 · Microsoft Dynamics AX | 5 Opkomende trends De wereld verandert. Vijftien jaar gele-den hadden bedrijven

Microsoft Dynamics AX

| 1

7 opkomende trends die de detailhandel veranderen

Microsoft Dynamics AX

Microsoft Dynamics AX

| 2

De detailhandel versterkenEr zijn weinig andere sectoren die de afgelopen tien jaar zo zijn beiumlnvloed door technologie als de detailhan-del Winkeliers moeten zich voor hun eigen overleving ontwikkelen in een tijd waarin er voortdurend nieuwe platforms opkomen met nieuwe kanalen om klan-ten te bereiken Er is een eindeloos lij-kende stroom aan nieuwe concurrenten en klanten kunnen op allerlei nieuwe manieren aan productinformatie ko-men zoals beoordelingen en reviews Klanten winkelen ook anders (online eacuten in de fysieke winkel) door de snelle toe-name van persoonlijke apparaten zoals smartphones en tablets en winkeliers beschikken tegenwoordig over enorme hoeveelheden klant- en marktgege-vens Die brengen niet alleen kansen maar ook grote risicoacutes met zich mee

Winkeliers zijn op zoek naar manieren om de kansen en uitdagingen van de nieuwe technologie in goede banen te leiden In deze nieuwe omgeving gaan veel van hen terug naar de bron Met de tools in Microsoft Dynamics AX kunnen winkeliers internationale uitbreiding beter beheren met flexibele implemen-taties klanten naadloze belevingen bieden voor commerce op elk kanaal en het beheer van merchandising ver-beteren In dit huidige tijdperk van de mondige consument geeft Microsoft winkeliers de middelen om klanten een bijzondere ervaring te bieden door in-telligente bedrijfsactiviteiten Dit zorgt voor succes op korte eacuten lange termijn

Microsoft Dynamics AX

| 3

InhoudOpkomende trends1 Digitale ervaringen in de winkel2 Big data wordt toegankelijker3 Detailhandelaars nemen de controle over de

waardeketen4 De winkelbeleving opnieuw definieumlren5 Omni-channel is er6 De nieuwe e-commerce is sociaal7 De detailhandel kent geen grenzen meer

Buitengewone klantervaringen creeumlrenInternationale uitbreiding met flexibele imple-mentatiesNaadloze en uitmuntende prestaties voor com-merce op elk kanaalEffectief beheer van merchandisingActiviteiten op basis van echte informatie

Microsoft Dynamics AXSneller zakendoenNieuwe functiesWaarom Microsoft

7 opkomende trends die de detailhandel veranderen

Microsoft Dynamics AX

Microsoft Dynamics AX

| 4

Opkomende trendsOngekende klantervaringen creeumlren

Microsoft Dynamics AX

| 5

Opkomende trendsDe wereld verandert Vijftien jaar gele-den hadden bedrijven veel meer invloed op het aankoopproces Wanneer iemand een product wilde kopen waren er maar een paar opties in winkels in de buurt

Tegenwoordig worden consumenten overspoeld met mogelijkheden en zijn ze nog lang niet klaar nadat ze hebben bepaald wat ze willen kopen aange-zien ze hun aankoop op tal van ma-nieren en plaatsen kunnen afronden

Doordat consumenten direct toe-gang hebben tot veel informatie en hun aankoop op een eindeloos aantal manieren en plaatsen kunnen doen staan ze sterker dan ooit tevoren De wensen en verwachtingen zijn hoog het begrip voor mislukking is laag De-tailhandelaars die succes willen heb-ben bij mondige consumenten moe-ten ongekende ervaringen leveren

Hieronder worden de zeven grootste op-komende trends in de detailhandel be-sproken waarmee winkeliers hun klanten geweldige ervaringen kunnen bieden

Microsoft Dynamics AX

| 6

Digitale ervaringen in de winkelOverzicht voor het topmanagementDigitale technologie heeft op internet een enorme invloed gehad op detailhandelaars maar hervormt nu ook de moderne winkel-beleving Nieuwe innovaties in technologie in de detailhandel helpen consumenten de informatie te vinden die ze nodig hebben om slimmer en sneller over aankopen te be-slissen en geven werknemers in de detail-handel de kans om een betere klantonder-steuning te bieden

Belangrijkste puntenbull Self-servicekiosken verbeteren de

klantervaring en verhogen de verkoop van detailhandelaars met 20

bull Aanbiedingen via beacons verhogen de kans op een aankoop met 73

bull 85 van de klanten heeft al zelfscankassas gebruikt en wijst vaak op het gemak en de eenvoud ervan

Microsoft Dynamics AX

| 7

Digitale technologie maakt het winkelen anders De afgelopen 15 jaar zijn consumenten door digitale technologie heel anders gaan winkelen Nieuwe e-commerce-platforms hebben voor kopers een vol-ledig nieuw kanaal mogelijk gemaakt en online reviews hebben het aanschaf-proces hervormd Ondanks deze enor-me transformatie waren deze overheer-sende technologieeumln in de detailhandel vooral online actief tot nu toe Voor de eerste keer zien we dat digi-tale media invloed heeft op de winkel-beleving Aan de basis van deze trans-formatie liggen verschillende factoren De lagere kosten van technologie in combinatie met het bijna alomtegen-woordige internet biedt nu naadloze toegang tot steeds krachtigere clouds Daardoor kunnen detailhandelaars data centraliseren en openen die klanten le-veranciers en medewerkers zoals nooit tevoren verbindt Bovendien maakt de opkomst van mobiele apparaten en slimmere sensoren nieuwe ervaringen mogelijk die de kloof tussen de digitale en fysieke wereld overbruggen Daar-door breekt digitale technologie einde-lijk door in de winkel en hervormt de klantervaring

Technologie wordt de nieuwe verkoop-medewerker Een van de laatste belangrijke onder-scheidende kenmerken waarmee de-tailhandelaars met een fysieke winkel klanten kunnen lokken is de persoonlij-ke aandacht van een expert die klanten helpt bij hun aankooptraject Deze troef kan echter snel omslaan in een handi-cap als gevolg van lange wachttijden of verkoopassistenten die een alsmaar groeiend productportfolio niet kunnen bijhouden Bovendien krijgen verkoop-assistenten tegenwoordig te maken met klanten die goed op de hoogte zijn en vaak zeer concrete vragen stellen Als reactie op deze wensen wordt digi-tale technologie de nieuwe verkoopas-sistent in de winkel De service verloopt sneller omdat digitale technologie de klanten helpt zichzelf te helpen en ver-kooppartners de informatie biedt die ze nodig hebben om een betere onder-steuning en service te leveren Veel detailhandelaars gaan over op technologieeumln waarmee klanten hun eigen winkelbeleving kunnen bepa-len zonder dat ze op een medewerker

moeten wachten Banken en lucht-vaartmaatschappijen hebben deze technologie snel binnengehaald geld-automaten en self check-in-kiosken zijn heel normaal geworden maar we merken nu dat steeds meer detailhan-delaars in andere sectoren digitale ki-osken gebruiken om de klantervaring te verbeterenHoewel deze technologie nog relatief nieuw is zien we al dat deze het win-kelgedrag verandert Om te beginnen hebben onderzoekers ontdekt dat klan-ten zich meer op hun gemak voelen bij digitale assistenten Een onderzoek dat werd uitgevoerd door wetenschappers van Rotman School of Management Dukersquos Fuqua School of Business en de National University of Singapore toonde aan dat het marktaandeel van moeilijk uit te spreken artikelen met 84 toe-nam nadat een drankwinkel was over-geschakeld van een persoonlijke service naar self-service Door de overschake-ling naar self-service hoefden klanten niet meer bang te zijn voor het verkeerd uitspreken van een productnaam Ze analyseerden ook data van een pizzake-ten die online bestelling invoerde Klan-ten die online bestelden kochten voed-sel met 3 meer calorieeumln en waren 14 meer geneigd om speciale instruc-ties te geven in vergelijking met klanten die telefonisch bestelden De onderzoe-kers concludeerden dat deze toename voornamelijk werd veroorzaakt doordat klanten het gevoel hadden dat hun eet-gewoonten minder werden beoordeeld bij een online bestelling1

Naast een verschuiving van het koop-gedrag hebben detailhandelaars ook een toename van de omzet via self-ser-vicekiosken gemeld Dit is grotendeels te danken aan het gebruiksgemak en de mogelijkheid om data te gebrui-ken voor strategische up-selling Taco Bell kondigde onlangs aan dat de be-stellingen via de nieuwe digitale app 20 hoger zijn dan de bestellingen via medewerkers aan de kassa Dit komt vooral doordat mensen extra ingredi-enten selecteren2 Chilirsquos heeft een toe-name van 20 gemeld van de verkoop van desserten sinds klanten via tablet kunnen bestellen3 Dankzij de nieuwe self-servicekiosken van Cinemark the-ater stijgen de ldquoconcessie-uitgaven per persoon al gedurende 32 onafgebro-ken kwartalenldquo4 Uit een onderzoek in 2011 door onderzoekers van de North-western University Columbia University

en Harvard University blijkt dat als de bediening in restaurants met snelle dienstverlening zeven seconden korter is het marktaandeel van het bedrijf met 1 tot 3 kan toenemen5

Maar de digitale assistent is niet alleen handig voor het opnemen van bestel-lingen Nieuwe technologie voor de de-tailhandel helpt klanten ook op andere gebieden waardoor de manier waarop ze informatie verzamelen en opties ver-gelijken verandert In de detailhandel blijkt een levensechte omgeving veel potentieel te hebben omdat klanten verschillende kleren kunnen passen hun huis kunnen bekijken in verschillen-de verfkleuren en hulp kunnen zoeken tijdens het navigeren door een winkel De grootste online kruidenierswinkel in China Yihaodian heeft met behulp van levensechte omgeving 1000 virtuele winkels gemaakt De winkels bevinden zich in parkeerplaatsen parken en in de buurt van bekende bezienswaardig-heden Voorbijgangers kunnen deze winkels niet zien maar met de app van Yihaodian kunnen klanten een heuse kruidenierswinkel zien en met hun ap-paraten door virtuele gangen wande-len Klanten selecteren artikelen door op hun beeldscherm te tikken Als ze klaar zijn kiezen ze om alles thuis te la-ten leverenSommige detailhandelaars nemen het begrip technologie als nieuwe ver-koopassistent wel heel letterlijk Lowes heeft onlangs robots getest die klanten helpen om producten in hun winkels te vinden Deze robots OSHbots ge-naamd scannen identificeren en zoe-ken de producten niet alleen in de win-kel ze praten ook met klanten in hun eigen taal Dat geeft deze op het eerste zicht onpersoonlijke technologie toch een persoonlijke toets

Percentage klanten dat al zelfscankassas heeft gebruikt8

8515+85+V

Microsoft Dynamics AX

| 8

En voor de detailhandelaars die hun personeel nog niet kunnen vervangen door robots speelt technologie ook een belangrijke rol in het beschikbaar stellen van informa-tie en hulpmiddelen die werknemers nodig hebben voor een betere klantenservice Steeds meer detailhandelaars geven hun personeel tablets en smartphones waarmee ze toegang hebben tot gedetailleerde productinformatie alternatieve producten kansen voor up-selling en zelfs klantprofielen en vorige aankopen

De beacons zijn er eindelijk Beacons staan op het punt een van de belangrijkste soor-ten technologie te worden die de detailhandel ooit heeft gekend Een beacon is een kleie zender met voeding die een be-richt verzendt dat klanten kunnen lezen in een app op een smartphone Ze maken gebruik van Bluetooth 40 Bluetooth Smart genaamd zodat de telefoon Bluetooth automatisch kan detecteren Gebruikers die de respectie-ve app hebben geiumlnstalleerd moeten hun apparaat dus niet eerst koppelen Dit werkt slechts in eacuteeacuten richting een beacon verzendt een bericht naar de app maar kan geen data van de telefoon lezenBeacons kunnen worden ingesteld om actief te zijn op verschillende afstanden van maar liefst 50 meter tot slechts enkele centimeters Doordat handelaars de pe-rimeter kunnen instellen beschikken ze over geweldi-

73+61+61+60

Microsoft Dynamics AX

| 9

ge mogelijkheden Op lange afstand kunnen detailhandelaars klanten in de buurt aantrekken met aanbiedingen en acties die ze zelfs kunnen aanpassen op basis van het specifieke klanten-profiel Op nog langere afstand kun-nen beacons worden gebruikt om de aankooppatronen van klanten te leren begrijpen zoals de doorstroom in een winkel de winkelfrequentie en of klan-ten meerdere detailhandelaars bezoe-ken Al deze data kan in combinatie met de perimeter en de mogelijkheid tot gerichte berichten een sterke invloed hebben op de verkoop Een onderzoek van Swirl Networks Inc op het einde van 2014 toont aan dat marketingcam-pagnes met beacons de kans op een aankoop verhoogden met 73 60 van de klanten gaf meer geld uit en 30 ging in op een aanbieding via be-acons6 Een verslag van BI Intelligence Estimates de onderzoeksafdeling van Business Insider voorspelde in 2015 dat aanbiedingen via beacons dat jaar rechtstreeks invloed zouden hebben op de omzet van meer dan $41 miljard van grote detailhandelaars Dit cijfer zal in 2016 oplopen tot $444 miljard 7

Op korte afstand bieden beacons totaal andere mogelijkheden Musea hebben deze technologie snel opgenomen Ze bieden op de smartphone van bezoe-kers dynamisch materiaal op basis van het specifieke tentoongestelde item waar ze voor staan Detailhandelaars creeumlren een soortgelijke ervaring voor productinformatie De mogelijkheden zijn legio Wanneer een klant bijvoor-beeld een schoen uit het rek neemt kan hij op een beeldscherm informatie

over de schoen zien aangevuld met outfits die erbij passen Als de klant de schoenen naar andere delen van de winkel neemt kunnen verlichting en andere beeldschermen hem op basis van de schoenen naar aanbevolen ar-tikelen leiden De mogelijkheden voor beacons en soortgelijke sensortechnologieeumln zijn eindeloos en zullen onze verbeelding waarschijnlijk te boven gaan maar eacuteeacuten ding is zeker beacons zullen de winkel-beleving aanzienlijk veranderen

POS-technologie ondersteunt medewer-kers Nieuwe POS-technologie ondersteunt medewerkers waardoor de klanter-varingen verbeteren dankzij kortere wachttijden en bedrijven hun kosten kunnen verlagen Hierdoor springen veel grote detailhandelaars in op deze opkomende trend Tot dusver wordt POS-technologie voornamelijk toege-past als zelfscankassas Uit een onder-zoek van Ratale in 2015 blijkt dat 85 van de klanten al zelfscankassas heeft gebruikt8 Volgens RBR in Londen zal het aantal zelfscankassas wereldwijd toenemen van 210000 in 2014 tot 335000 in 20209

Zelscankassas bieden veel duidelij-ke voordelen Uit een onderzoek van NCR10 in 2014 blijkt dat 42 van de ge-bruikers van zelfscankassas het gemak ervan waardeert 40 dit eenvoudig vond en 39 dit sneller vond dan de kassa met een kassier Wat opvalt aan deze groeiende trend is dat 20 van de generatie Y echt aangaf dat ze niet hielden van de interactie met kassiers tijdens het afrekenen8 Ook al komen

zelfscankassas vaak voor ze hebben ook hun nadelen 41 van de klanten gaf aan dat de zelfscankassas kunnen worden verbeterdDeze uitdagingen met zelfscankassas hebben tot nieuwe oplossingen ge-leid Tegenwoordig vinden mobiele kaartlezers hun weg naar steeds meer detailhandelaars Als een verkoper een mobiele kaartlezer gebruikt kunnen klanten overal in de winkel afrekenen en hoeven ze niet meer in de rij te wachten nadat ze hun artikelen hebben genomen Hierdoor wordt niet alleen de klantervaring verbeterd maar ko-men ook waardevolle vloerruimte en personeel beschikbaar omdat er min-der toonbanken en kassiers nodig zijn Naast de POS-apparaten zelf breekt er nieuwe technologie door om de POS-ervaring te helpen verbeteren Dankzij de nieuwe microscopische streepjescodes van bedrijven als Digi-marc Corp kunnen de streepjescodes nu overal op een product worden ge-plaatst waardoor een product overal kan worden gescand Volgens Digimarc kunnen deze nieuwe streepjescodes de tijd voor het scannen halveren Een andere technologie trolley GPS ge-naamd probeert de uitdagingen van POS aan te pakken door detailhande-laars een live weergave van het winkel-verkeer te bieden via een zender die op winkelkarren is geplaatst De techno-logie gebruikt deze data om te antici-peren op de behoeften van POS-per-soneel en deze te optimaliseren Dat helpt detailhandelaars hun kosten te verlagen en een betere klantenservice te leveren

Hoe beiumlnvloeden marketingcampagnes met beacons het gedrag van klanten6

Hogere kans op een aankoop

Voor meer vakantieboodschappen naar de winkel gaan

Vaker naar de winkel gaan

Meer geld uitgeven

73

61

61

60

73+61+61+60

Microsoft Dynamics AX

| 10

Big data wordt toegankelijkerOverzicht voor het topmanagementMet nieuwe tools als machine learning en prescriptieve analyse wordt big data eindelijk meer opvolgbaar

Belangrijkste puntenbull Amerikaanse marketeers hebben in 2015

$115 miljard uitgegeven aan databull Detailhandelaars beschouwen

merchandising winkelactiviteiten en toeleveringsketen als de voornaamste kansen voor big data

bull Elke dag worden meer dan 1 miljoen mensen het slachtoffer van cybermisdaad

bull 81 van de klanten gelooft niet dat detailhandelaars hun data priveacute of veilig kunnen houden

Microsoft Dynamics AX

| 11

Big data is meer dan alleen e-commerce en marketing Big data heeft al een grote invloed op de detailhandel Uit onderzoek van de Winterberry Group blijkt dat Ameri-kaanse marketeers in 2015 ongeveer $115 miljard hebben uitgegeven aan data Dat is een toename van een half miljard dollar ten opzichte van 201411 Ondanks deze groei werden de toepas-singen voor big data tot nu toe beperkt tot activiteiten op het gebied van online marketing en e-commerce zoals betere advertenties voor klanten of aanbeve-lingen voor soortgelijke producten We bereiken eindelijk het punt waarop we data voldoende kunnen volgen ver-zamelen en verwerken zodat detailhan-delaars er voordeel kunnen uit halen op manieren die eerder niet mogelijk waren Uit een onderzoek van 1010data in 2014 blijkt dat detailhandelaars merchandi-sing (53) winkelactiviteiten (42) toe-leveringsketen (27) en preventie van gegevensverlies (21) beschouwden als gebieden waarop big data het best kan worden toegepast12 Bijna de helft was van mening dat big data de grootste im-pact kan hebben op vraagprognose en modellering van de toeleve-ringsketenSnellere betrouwbaardere data Een van de grootste uitdagin-gen bij big data is het beheer van de hoeveelheid en de snelheid Voor een studie van IBM in 2015 werd berekend dat er elke dag 25 triljoen databytes worden gemaakt De hoeveelheid nieuwe data is overweldigend 90 van alle data is gemaakt in de afgelopen 2 jaar13 Zonder de juiste beheertools is deze data relatief nutteloos Maar met cloudcomputing die in-telligenter en krachtiger is geworden wordt big data eindelijk ook bruikbaar op andere gebieden Detailhan-delaars kunnen een slimme-re winkelervaring bieden en intelligentere merchandising en toeleveringsnetwerken makenDoor nieuwe technologie varieumlrend van kleinere sen-soren tot meer internettoe-gang kunnen detailhande-

laars sneller bij hun data die bovendien betrouwbaarder is Externe datasensoren komen steeds vaker voor en we bevinden ons pas in het beginstadium van deze ontwikkeling Deze trend wordt door vier factoren aangedreven 1) steeds kleinere microchips 2) de technologische ont-wikkelingen op het gebied van energie-besparing 3) overal toegang tot internet en 4) verbeterde computerprocessors waarmee steeds meer datastromen te-gelijkertijd kunnen worden beheerd En misschien is de vijfde factor wel dat con-sumenten steeds meer vertrouwd raken met dataverzameling Door deze verbeteringen kunnen de-tailhandelaars vanuit veel meer bronnen data verzamelen dan voorheen moge-lijk was Denk aan data van POS-syste-men online transacties sociale media loyaliteitsprogrammas opnamen van callcenters en gebruikersflows in de winkel Betere meer holistische data le-vert detailhandelaars een beter begrip op van hun klanten en de manier waar-op ze winkelen Big data wordt bruikbaar dankzij betere analytische tools Snellere en betrouwbare data is een

stap in de juiste richting voor big data maar het zorgt tegelijkertijd voor uitda-gingen IBM heeft ze aangeduid met De vier Vrsquos van Big Data14 De vier Vrsquos zijn volume (hoeveel data) velocity (analyse van streaming data) variety (verschillen-de vormen van data) en veracity (onze-kerheid van data)Nu big data steeds groter wordt worden deze uitdagingen voelbaar voor detail-handelaars In een studie van 1010 data in 2014 noemde 41 van de detailhan-delaars inconsistentie in meetmethoden het grootste obstakel richting analyse-succes bij 38 was dat gebrek aan de-tails en 34 zegt dat ze onvoldoende de beschikking heeft over noodzakelijke data Kort gezegd big data is te groot Tot dusver konden bedrijven hun data slechts spaarzaam benutten omdat hun interne kennis tekort schoot tools te be-perkt waren en de kosten te hoog Maar de bedrijfsmogelijkheden nemen einde-lijk toeDetailhandelaars vertrouwen op een nieuwe reeks van analysetools die big data toegankelijker maakt Voorbeel-den hiervan zijn machine learning voorspellende analyse en automati-

seringstools Big data op zich is nutteloos Die wordt pas bruikbaar wanneer er kennis uit kan worden gehaald Kennis waarmee processen efficieumlnter gaan verlopen en detailhande-laars betere ervaringen kunnen leveren Deze tools helpen detailhandelaars bij het detecteren het classi-ficeren het vaststellen van kansen en bij optimalisatieDetectie gaat over het identificeren van patronen (trends) targets en out-liers Met tools voor data-visualisatie waarmee grote cijferbestanden worden omgezet in diagrammen en grafieken wordt het door de grafische beelden veel makkelijker om verge-lijkingen te maken Outliers kunnen veel eenvoudiger worden geiumldentificeerd Met realtime data kan data nog sneller en eenvoudi-ger worden weergegeven Detailhandelaars kunnen deze tools gebruiken voor 53 + 48 + 42 + 42 + 27 + 23 + 21 + 11 + 11M

erch

andi

sing

Mar

ketin

g

Win

kela

ctiv

iteite

n

E-co

mm

erce

Toel

ever

ings

kete

n

Fina

ncieuml

n

Prev

entie

van

geg

even

sver

lies

Ove

rige

HR

Grootste kans voor big data in de detailhandel12

53

48

42

42

27

23

21

11

11

Microsoft Dynamics AX

| 12

competitieve wijzigingen nieuws campagnes of acties Opkomende markttrends kunnen ermee worden ontdekt maar ook potentieumlle fouten in de toeleveringsketen nog voordat de problemen werkelijk optredenClassificatie wordt vaak toegepast in de detailhandel maar waarschijnlijk wordt het niet altijd als zodanig ge-zien Met classificatie kunnen we data isoleren sorteren filteren rangschikken en vergelijken Detailhandelaars worden met classificatie flexibeler doordat ze doel-groepen campagnes of producten kunnen isoleren enof rangschikken Tools voor de automatisering van deze processen stroomlijnen het personalisatieproces en de-tailhandelaars kunnen zich beter richten op hun bena-dering Ook kunnen ze persoonlijke ervaringen creeumlren en meer intelligent cross-sellingactiviteiten uitvoeren In het eerste kwartaal van 2015 wist Microsoft Australia het bouncepercentage op hun website met 35 te verlagen en het add-to-cart-percentage met 10 te verhogen En dat dankzij volledig persoonlijke productaanbevelingen binnen een volledig gepersonaliseerde webervaring voor klanten15

Weten wat de kans is op toekomstige gebeurtenissen is van groot belang bij het nemen van strategische beslis-singen Waarschijnlijkheden zeggen iets over de kans dat een gebeurtenis plaatsvindt En kunnen ook worden ge-bruikt om meerdere gebeurtenissen te vergelijken met el-kaar en om te zien hoe de verdelingen zijn van potentieumlle uitkomsten Met voorspellende analytische tools kunnen detailhandelaars hun voorraadbeheer op orde houden de optimale prijs bepalen voor nieuwe producten hun

Microsoft Dynamics AX

| 13

productaanbevelingen beter richten verkoop- en ondersteuningbehoeften voorspellen en cashflow beter beherenFlexibel zijn wordt steeds belangrijker voor detailhandelaars Optimalisatie is een belangrijk onderdeel van analyses en het helpt detailhandelaars om die flexibiliteit te bereiken De manier om dit doen is door het optimaliseren van de volgende drie pijlers betere en snel-lere detectie categorisering en aanne-melijkheid Er komt steeds meer nieuw e data beschikbaar Met nieuwe tools voor zelflerende apparaten kunnen detailhandelaars hun prestaties verbe-teren Bijvoorbeeld door de verwachte resultaten te vergelijken met de werke-lijke uitkomsten en hun algoritmen daarop aan te passenVeel van deze methoden zijn niet nieuw Maar door nieuwe tools zo-als de koppeling van krachtige pro-cessors aan cloudcomputing kun-nen detailhandelaars hun data ten volle benuttenHoe detailhandelaars risicos met data beheren Big data biedt detailhandelaars meer mogelijkheden maar meer macht gaat gepaard met meer verantwoor-delijkheid Nu meer invoerpunten data versturen en ontvangen wordt het risico op een beveiligingslek groter Volgens David Finn Associa-te General Counsel voor de Digital Crime Unit16 van Microsoft zijn er elk jaar ldquobijna 400 miljoen slachtoffers van cybermisdaad Bovendien kost cy-bermisdaad de consumenten jaarlijks $113 miljardrdquo Vorig jaar werd de helft van de volwassenen met internettoe-gang slachtoffer van cybermisdaad Dat zijn meer dan 1 miljoen mensen per dag Dat kost de wereldwijde economie $500 miljard per jaarDe bescherming van vertrouwelijke klantgegevens is van essentieel belang voor alle detailhandelaars Eeacuten op vijf

kleine en middelgrote ondernemingen is al het doelwit geweest van cyberaan-vallen Een beveiligingslek is niet alleen duur naar schatting $38 miljoen in 201517 maar kan ook waardevolle re-laties met trouwe klanten beschadigen Het kan jaren duren voor het vertrou-wen opnieuw is hersteldDoor steeds meer bezorgdheid na ver-schillende beveiligingslekken bij toon-aangevende creditcardmaatschappijen hebben beveiligingsexperts veiligere manieren ontwikkeld voor het verrich-ten van transacties EMV wat staat voor Europay MasterCard en Visa de bedrij-ven die de norm hebben ontwikkeld is een nieuwe technologie die betalingen

veiliger moet maken EMV-technolo-gie is beschikbaar als een microchip op veel nieuwe creditcards en wordt ook gebruikt as de norm in veel nieuwe mo-biele betaalsystemenWanneer klanten een verrichting uit-voeren met een EMV-kaart of mobiel apparaat genereren de EMV-chip en de POS-terminal op dynamische wij-ze een versleutelde beveiligingssleutel voor de transactie Deze sleutel wordt toegevoegd aan het persoonlijke ac-

count van de gebruiker en terugge-stuurd naar de emitterende bank die de transactie bevestigt Als de data van de transactie in verkeerde handen komt is een vervalste kaart onbruikbaar zonder de unieke chip van de originele kaart Bovendien wordt de data onbruikbaar omdat elke transactie een nieuwe en unieke beveiligingssleutel nodig heeft voor authenticatieSinds 1 oktober 2015 moeten bedrijven EMV-geschikt zijn (dwz EMV-credit-cards aanvaarden) Vanaf die datum ligt de aansprakelijkheid voor creditcard-fraude bij de partij (de detailhandelaar of bank) die het minst EMV-geschikt is in de transactie Dat is ongetwijfeld

de detailhandelaar als deze geen EMV-betalingen aanvaardt Dit is een enorme verschuiving van de aansprakelijkheid namelijk van de banken die in het verleden het grootste deel van de last droegen naar de detailhandelaarsNaast het risico op een beveili-gingslek worden veel klanten zich meer bewust van de nieuwe realiteit waarin ze worden gevolgd Trace-ringstechnologieeumln zoals tracering in de winkel hebben geleid tot be-zorgdheden bij consumenten en toezichthouders Uit een enquecircte van Opinion Lab in 2014 blijkt dat 77 van de klanten vindt dat het onaanvaardbaar is dat ze in de win-kel worden gevolgd 81 van hen is bezorgd dat de detailhandelaars

hun data niet priveacute of veilig kunnen bewaren18 Dit resulteert in een unieke uitdaging voor bedrijven die data ge-bruiken om klanten tevreden te stellen maar bij die klanten ergernis veroorza-ken door hun data te verzamelen De heersende opinie over dataverzame-ling zal in de loop van de tijd blijven veranderen maar bedrijven moeten weten wat hun klanten ervan vinden dat ze worden gevolgd

Elke dag zijn meer dan 1 miljoen mensen het slachtoffer van cybermisdaad16

In 2015 bedroegen de gemiddelde kosten die bij een beveiligingslek horen $38 miljoen17

Microsoft Dynamics AX

| 14

Detailhandelaars nemen het heft in eigen handenOverzicht voor het topmanagementAls klanten een aankoop doen kopen ze een ervaring Omdat de verwachtingen van de klanten zijn gestegen nemen de detail-handelaars meer controle over de waarde-keten zodat ze er zeker van zijn dat ze de best mogelijke ervaring bieden

Belangrijkste puntenbull De helft van de klanten verwacht dat ze

de aankoop online kunnen doen en in de winkel kunnen ophalen

bull 87 van de consumenten wereldwijd laat de MVO-activiteiten van een bedrijf meewegen in een aankoopbeslissing

bull De omzet van de deeleconomie zal in 2025 tot $335 miljard zijn uitgegroeid

Microsoft Dynamics AX

| 15

Detailhandelaars nemen de controle over de waardeketen Bij elke aankoopbeslissing spelen voor- en nadelen op financieel sociaal emo-tioneel en beveiligingsgebied een rol Als klanten een aankoop doen kopen ze niet alleen een product Ze kopen een ervaring Deze klantervaring be-staat uiteraard uit de ervaring die ze hebben met het product zelf maar daarnaast ook uit een aantal ande-re variabelen Zoals hoe complex het aankoopproces verloopt hoe ze zich voelen in de winkel hoe makkelijk het instellen gaat en hoeveel vertrouwen ze hebben dat ze de noodzakelijke on-dersteuning krijgen in geval van een probleem ldquoHoeveel stress krijg ik hier-vanrdquo ldquoWat zullen mijn vrienden ervan denkenrdquo ldquoHoe groot is de kans dat dit kapot gaatrdquo We denken graag dat klanten rationele beslissingen nemen en het beste pro-duct op de markt met een bepaalde prijs kopen Deze strategie wordt maxi-mizing genoemd De meeste klanten nemen echter op een andere manier beslissingen namelijk door satisficing Anders gezegd satisficers vragen ldquoWat geeft de minste kans op teleurstellingrdquo en ldquoVoorziet dit in mijn behoeftenrdquo Ze nemen genoegen met ldquogoed genoegrdquo De meeste klanten in alle categorie-en zijn satisficers Als bedrijven deze klanten willen aantrekken moet ze de transactiekosten van een aankoop ver-lagen Dit betekent niet gewoon dat de prijs lager moet maar ook dat detail-handelaars belemmeringen voor een aankoop zoals sociale risicos en angst voor het onbekende moeten beperkenDetailhandelaars willen beantwoorden aan de veranderende behoeften van de huidige consumenten Daardoor ne-

men velen de controle over hun waar-deketen van creatie tot consumptie Dit niveau van eigenaarschap dat zich uitstrekt tot alle contactpunten levert detailhandelaars een betere controle op over veel van deze transactiekosten en zorgt voor meer continuiumlteit binnen het klanttraject Meer controle over de toeleveringsketen Door e-commerce zijn detailhandelaars gedwongen om hun toeleveringske-tens tegen het licht te houden Veel detailhandelaars verkopen nu goede-ren online die ze niet eens op voorraad hebben in hun winkel Of helemaal niet op voorraad omdat ze samenwerken met externe logistieke aanbieders en magazijnen voor orderverwerking die namens hen de artikelen inpakken en verzenden Detailhandelaars houden niet alleen de voorraadstroom bij die loopt van productiefaciliteiten naar magazijnen naar winkels maar ook alle individuele verzendingen naar klanten En klanten willen tegenwoordig uitge-breid geiumlnformeerd worden over voor-raadgegevens in de fysieke winkel en nieuwe verwerkingsopties zoals opha-len in de winkel Hoewel toeleveringsketens steeds complexer worden hebben klanten steeds minder begrip voor mislukking waardoor de vraag voor detailhande-laars groter wordt Bovendien maken klanten geen onderscheid tussen een merk en de leveranciers in de toeleve-ringsketen ervan Als een leverancier in de toeleveringsketen een fout maakt ligt de verantwoordelijkheid volgens de klant toch bij het merk zelf Als een klant vraagt om levering binnen twee dagen en het product pas na vijf dagen ontvangt is dat slecht voor de reputa-tie van de detailhandel Bedrijven moe-

ten een manier vinden om te voldoen aan de stijgende verwachtingen terwijl ze toch voldoende winst maken Veel detailhandelaars willen meer controle krijgen over de complete klantervaring door meer controle over hun toeleve-ringsketen te nemen van productie tot levering Behoefte aan snelheid heeft afhandeling veranderd Veranderende klantverwachtingen zor-gen ervoor dat detailhandelaars hun orderafhandeling op een andere ma-nier uitvoeren Volgens een onderzoek van Accenture in 2014 verwacht de helft van alle klanten dat leveranciers de optie aanbieden van online kopen en in de winkel ophalen19 77 van de leveranciers vindt ophalen in de winkel zelf een waardevol optie20 Van de klan-ten die zeggen dat ze gebruikmaken van ophalen in de winkel doet 25 dat om de snelheid19 Er bestaat dus een klantbehoefte en ook de waarde is dui-delijk Toch biedt slechts een derde van alle leveranciers deze en andere opties aan En dan gaat het alleen nog maar over basisservices zoals ophalen in de winkel zichtbaarheid van voorraad op meerdere kanalen en verzenden om op te slaan (ship-to-store)Om levertijden te verkorten stappen detailhandelaars over op een model van eacuteeacuten toeleveringsketen waarin alle distributiemiddelen van hun online winkels en fysieke locaties zijn geiumlnte-greerd Sommige detailhandelaars die al een behoorlijke capaciteit hebben maken van hun winkels een netwerk van mini-distributiecentra Hiermee verkorten ze de afhandelingstijd maar zonder de extra kosten van het bouwen en beheren van distributiefaciliteiten Door al hun middelen te integreren

Percentage van detailhandelaars dat de mogelijkheid tot ophalen in de winkel heel waardevol vindt20

7723+77+V

Microsoft Dynamics AX

| 16

krijgen klanten tevens een goed zicht op de voorraad en kunnen ze de eenvoudigste en snelste manier kiezen om hun product aan te schaffen Detailhandelaars verhogen hun inzet op maatschappelijk verantwoord ondernemen De laatste paar jaren is er veel gediscussieerd over de groeiende behoefte van consumenten aan milieuvrien-delijke en duurzame producten En hoewel veel mensen zeggen dat ze maatschappelijk verantwoorde producten willen blijkt dat lang niet altijd uit hun gedrag Maar een kentering is zichtbaar Er is een afname van het aantal mensen dat zegt meer te willen betalen voor verantwoorde producten maar tege-lijkertijd een toename van mensen die zeggen dat ze het belangrijk vinden dat bedrijven maatschappelijk verant-woord ondernemen21 Uit een studie uit 2013 van Cone Communications en Echo Research blijkt dat 87 van de consumenten wereldwijd de MVO-resultaten meeneemt in hun aankoopbeslissing22 Anders gezegd goede MVO-cijfers zijn de nieuwe standaard En hoewel consu-menten bedrijven die een stapje extra doen op MVO-ge-bied misschien niet direct belonen zullen ze degenen die dat stapje niet zetten de rug toekeren Bedrijven moeten nadenken over hun MVO-beleid zowel als een defensie-ve als offensieve strategieInformatie is tegenwoordig heel eenvoudig te verkrijgen en verspreidt zich razendsnel Onethische bedrijfspraktij-ken die aan het licht komen hebben al meer dan eens geleid tot een terugloop in klanten voor dat betreffen-

Microsoft Dynamics AX

| 17

De omzet van de deeleconomie zal in 2025 tot $335 miljard zijn uitgegroeid28

de merk Om een maatschappelijk verantwoorde organisaties te worden hebben veel bedrijven hun eigen be-drijfsactiviteiten grondig moeten eva-lueren En ook de praktijken van leve-ranciers binnen hun toeleveringsketen Bovendien zijn veel bedrijven een stuk transparanter geworden In 2015 heeft CorporateRegistercom van 12000 be-drijven de MVO-rapporten verzameld Ter vergelijking in 1994 waren dat er slechts 2023

Steeds meer bedrijven gebruiken een MVO-strategie om te groeien zoals American Eagle Het bedrijf rappor-teerde recent een groei van 10 in de verkoop van lingerie nadat het had be-loofd om modellen in hun advertentie niet meer te photoshoppen24 Kijk ook naar Goldman Sachs dat investeert in de training en opleiding van 10000 vrouwelijke ondernemers25 Onderzoek door World Green Business Council laat een groei zien van 8-11 bij bedrijven die de luchtkwaliteit op kantoor heb-ben verbeterd26 Het onderzoek toont ook aan dat bedrijven die bekend staan om een sterk MVO-beleid makkelijker nieuw personeel kunnen vinden en be-houden Uit een onderzoek van Harvard Business School en de London Business School in 2011 blijkt dat bedrijven die

sterk presteren op MVO-gebied sneller financieringen loskrijgen27 Initiatieven tot duurzaam ondernemen werden in het verleden nogal eens wisselend ont-vangen maar het tij is aan het keren Het financieumlle en ethische belang van een goed MVO-beleid is inmiddels dui-delijkDe invloed van de deeleconomieDe deeleconomie heeft momenteel wereldwijd een omzet van $15 miljard per jaar PwC voorspelt dat de om-zet in 2025 toegenomen zal zijn tot $335 miljard28 Bedrijven als Airbnb en Lyft hebben de huur- en vervoersmark-ten veranderd En het model van de deeleconomie wordt op steeds brede-re schaal toegepast zoals via het delen van boten opslag- en werkruimten en zelfs energie Een dergelijke groei kan niet anders dan invloed hebben op de detailhan-del De tekenen daarvan zijn al zicht-baar Het moet nog blijken wel risico deze trend werkelijk inhoudt voor de-tailhandelaars maar hogere wiskun-de is niet nodig om in te zien dat als mensen producten gaan delen ze minder producten hoeven kopen De deeleconomie heeft dan dus een ne-gatieve invloed op de verkoop Maar

de deeleconomie zorgt ook voor inte-ressante kansen voor detailhandelaars Veel bedrijven hebben de mogelijkheid verkend om via community-leden pro-ducten in de winkel op te halen en bij klanten af te leveren Dit zou lagere kosten en kortere verzendtijd opleve-ren In de ruimte die ligt tussen bedrij-ven zorgt de deeleconomie voor enkele unieke mogelijkheden Denk bijvoor-beeld aan gedeelde overhead of ge-deelde en flexibele winkelruimte voor bedrijven met seizoenspieken in klant-vraag Hoewel de trend relatief nieuw is lijkt het erop dat de detailhandel er op veel terreinen iets van gaat merken

Percentage van de consumenten dat de MVO-activiteiten van een bedrijf laat meewegen in een aankoopbeslissing22

8723+77+V

Microsoft Dynamics AX

| 18

De winkelbeleving opnieuw definieumlrenOverzicht voor het topmanagementDoor de opkomst van e-commerce kwamen steeds meer klanten naar de winkel om pro-ducten uit te testen showrooming gen-oemd Velen dachten dat deze trend het einde van de fysieke winkels van detailhan-delaars inluidde maar detailhandelaars pas-sen zich eindelijk aan deze moderne trend aan

Belangrijkste puntenbull 46 van de Amerikanen gaf toe aan

showrooming te doenbull Detailhandelaars bieden nieuwe

voordelen aan in de winkel zoals snacks koffie alcohol exclusieve producten en deskundig advies om klanten in hun winkel te lokken

bull Veel grote detailhandelaars verkleinen hun voetafdruk en maken plaats voor kleinere lokale winkels

Microsoft Dynamics AX

| 19

Detailhandelaars anticiperen op showrooming

Door de opkomst van e-commerce komen steeds meer klanten naar de winkel om producten te testen en te bekijken In een onderzoek van Harris Interactive op het einde van 2013 gaf 46 van de Amerikanen toe dat ze naar winkels kwamen om producten uit te testen Dit was een toename van 7 in vergelijking met dezelfde periode in 201229 Toen steeds vaker werd gemeld dat detailhandelaars klanten geld vroe-gen voor dit verschijnsel30 leek deze trend het einde van detailhandelaars in te luiden Maar veel detailhandelaars passen zich uiteindelijk aan de trend aan en anticiperen erop

Winkels als Target31 en Best Buy voer-den strategieeumln om showroom-klanten aan te trekken onder andere met gratis Wi-Fi apps voor winkelassistentie en digitale interfaces waarmee klanten in de winkel toegang kregen tot de tools die ze online graag gebruiken zoals reviews en prijsvergelijkingen Deze aanpak helpt detailhandelaars beter te begrijpen hoe de winkel als geheel presteert niet alleen op basis van de omzet die de fysieke winkel genereert Casey Carl Chief Strategy amp Innovati-on Officer van Target verwoordt het als volgt ldquoWij zijn gek op showrooming zolang klanten hun spullen bij Target komen kopenrdquo

Showrooming is zo populair geworden dat sommige andere bedrijven winkel-ruimtes gebruiken om in te spelen op de trend Chobani een bedrijf dat Griekse yoghurt verkoopt opende onlangs in New York het Chobani SoHo cafeacute waar klanten nieuwe producten en recepten kunnen proeven De online kleerma-ker Indochino richtte pop-upwinkels op de ldquoreizende kleermakerrdquo-pop-ups waar klanten het product zelf kunnen ervaren hun maat kunnen laten ne-men en kleding kunnen passen32 Het succes en de opkomst van dit soort showroom-winkels tonen aan dat de-tailhandelaars kunnen anticiperen op deze trend

Verkoper als een service

Nu het besluitvormingstraject van klan-ten verandert proberen veel detailhan-delaars klanten in hun winkel te lokken

door nieuwe ervaringen en diensten aan te bieden ldquoMensen willen meer dan gewoon een winkel Ze willen een plaats waar ze zich goed voelen en iets nieuws lerenrdquo zei Carmine Gallo auteur en deskundige op het gebied van de-tailhandel Detailhandelaars van Urban Outfitters tot Nordstrom bieden hun klanten nu snacks koffie en wijn aan in de winkel Whole Foods is zelfs een brouwerij gestart en biedt bier aan in de winkels33

Veel detailhandelaars halen deskundi-gen naar de winkels die klanten advies geven Onlangs is Target een samen-werking gestart met BabyCenter een website over zwangerschap en ouder-schap Via het nieuwe initiatief Baby 360 biedt Target kwaliteitscontent productreviews en aanbevelingen voor kersverse moeders op de website De winkel heeft de investering echter naar een nieuw niveau getild en biedt nu in de winkel servicedesks met ldquobaby-ad-viseursrdquo aan34 Dit soort programmas dat klanten een ervaring en een dienst biedt die verder gaan dan het aan-schaffen van een product breekt in steeds meer winkels door Klanten heb-ben zo een heel andere reden om langs te gaan

Klein is het nieuwe groot

Vroeger was winkelen vooral een loka-le bezigheid kleine lokale winkels met lokale eigenaars en medewerkers Door de groei van winkelcentra halverwege de vorige eeuw werden grote winkels de norm Warenhuizen werden steeds groter en legden de basis voor grote winkels maar nu bedreigt de grootste winkel ooit het internet deze steeds groeiende fysieke winkels Volgens het verslag 2015 US Mall Outlook van Green Street Advisors zal ongeveer 15 van de 1500 winkelcentra in de Verenigde Staten in de komende 10 jaar sluiten veel meer dan het aantal nieuwe winkelcentra dat de deuren zal openen35

Detailhandelaars beginnen grote dure winkels de rug toe te keren en maken plaats voor kleinere gerichtere en flexi-belere winkels Detailhandelaars waar-onder Target Walmart en Whole Foods creeumlren allemaal kleinere winkels waar-mee ze aanwezig zijn op meer lokale markten en de kosten kunnen verlagen

Deze trend is ook deels het gevolg van de showrooming-trend Detailhande-laars moeten niet meer elk product op voorraad hebben De winkels worden een lokaal centrum voor diensten als ophalen in de winkel terwijl detailhan-delaars hun toonbank kunnen verwij-deren dankzij nieuwe technologie als mobiele betaling Zo creeumlren ze meer ruimte voor de klant

Percentage Amerikanen dat toegaf aan showrooming te doen29

46

Drieeumlnvijftig procent van de mannen heeft ooit aan showrooming gedaan in vergelijking met veertig procent van de vrouwen29

Percentage Amerikanen dat al heeft geshowroomd29

69

54+46V

31+69V

Microsoft Dynamics AX

| 20

Omni-channel is niet meer weg te denkenOverzicht voor het topmanagementOmdat het onderscheid tussen de digitale en fysieke wereld steeds vager wordt moeten detailhandelaars een ervaring creeumlren die voor meer continuiumlteit zorgt binnen alle contactmomenten met klanten

Belangrijkste puntenbull 71 van de klanten vindt de mogelijkheid

om voorraadgegevens voor producten in de winkel te bekijken belangrijk of heel belangrijk

bull De mobiele wereld zorgt voor 54 van het webverkeer van de detailhandel en 30 van de online omzet

Microsoft Dynamics AX

| 21

WWW staat nu voor ldquowat wanneer en waar ik wilrdquoOmdat het onderscheid tussen de di-gitale en fysieke wereld steeds vager wordt verschuiven de verwachtingen van de klanten in de detailhandel even-redig hiermee Klanten willen nu een naadloze ervaring op elk apparaat en verwachten de keuzemogelijkheden en flexibiliteit van online winkelen en de snelheid en service van een aankoop in de winkel Voor het winkelende publiek betekent WWW nu dat een klant koopt ldquowat wanneer en waar hij wilrdquo Detail-handelaars moeten daaraan voldoen Betere ervaringen op elk apparaat Klanten verwachten meer continuiumlteit tijdens hun winkelervaring Mogelijk-heden als het online bekijken van de voorraadgegevens zorgen voor een betere verbinding tussen wat klanten online doen en wat er in de winkel ge-beurt Bovendien verlagen ze de stress omdat de kans kleiner is dat de klant een winkel binnengaat en ontdekt dat het product niet op voorraad is Uit een onderzoek van Accenture in 2014 blijkt dat 71 van de klanten de mogelijk-heid om voorraadgegevens voor pro-ducten in de winkel te bekijken belang-rijk of heel belangrijk vindt waarbij 39 aangeeft dat ze minder of niet geneigd zijn naar een winkel te gaan als de on-line winkel geen informatie biedt over de fysieke voorraad19

Dankzij oplossingen voor een beter voorraadbeheer kunnen detailhande-laars klanten realtime toegang geven tot gegevens over de fysieke en on-line voorraad en meer verwerkingsop-ties bieden zoals ophalen in de winkel verzending naar de winkel en snellere levering Zo kan de klant kopen wat hij wil wanneer hij wil en waar hij wil Naast voorraadgegevens in de fysieke winkel helpt nieuwe technologie detail-handelaars nu om hun klanten tijdens het aankoopproces meer geiumlntegreer-de ervaringen op elk apparaat te bie-den Tools voor productiviteit en sa-menwerking waaronder software voor het beheer van digitale bedrijfsmid-delen helpen detailhandelaars klan-ten een meer consistente merkerva-ring te bieden tijdens de verschillende contactmomenten Dit lijkt misschien slechts een detail maar een consisten-

te branding en navigatie zowel online als offline kan ervoor zorgen dat een aankoop voor klanten gemakkelijker en vertrouwder is Als een klant een pro-duct online bekijkt en daarna naar een detailhandel gaat om dat product te kopen moet hij bij aankomst al weten dat hij in de juiste winkel is en moet hij het product gemakkelijk kunnen vinden op basis van zijn online ervaringOm de online en fysieke winkel verder te verbinden hebben medewerkers in de detailhandel gemakkelijker toegang tot klantgegevens zoals vorige aan-kopen verlanglijstjes en ondersteu-ningstickets Daardoor kunnen ze op een meer strategische manier verkopen en hun klanten superieure service bie-den Deze betere integratie leidt uitein-delijk tot meer continuiumlteit en een meer persoonlijke ervaring voor klanten De mobiele wereld zorgt voor een rui-mer bereik Smartphones met nieuwe mogelijk-heden en snellere dataverbindingen hebben een onmiskenbare impact op de detailhandel Doordat klanten in de winkel op internet kunnen surfen speelt de mobiele wereld een unieke rol in de omni-channel winkelbeleving In een onderzoek van Accenture in 2014 werd onderzocht waar klanten infor-matie over producten zochten op hun mobiele apparaten 56 deed dit thuis 38 controleerde de productvoorraad onderweg naar de winkel en 34 zocht in de winkel informatie over producten op36 In oktober 2015 namen smart-phones 42 van het winkelverkeer en 16 van de online omzet voor hun re-kening Dat is een onthutsend aantal in vergelijking met laptops (4570) en tablets (1214)37

Detailhandelaars creeumlren voor mobiele technologie nu geoptimaliseerde erva-ringen en zorgen voor meer continuiumlteit op elk apparaat Responsieve websites zijn populair geworden bij detailhan-delaars die hun klanten op elk appa-raat willen betrekken Een responsieve website zal met een andere grootte en schaal worden weergegeven afhanke-lijk van of de website wordt bekeken op een laptop tablet of mobiel apparaat Bij niet-responsieve websites is het be-kijken van inhoud op mobiele appara-ten lastig vanwege het kleinere formaat

van het apparaat Voordat responsie-ve websites werden ontwikkeld kozen vele merken ervoor een compleet af-zonderlijke WAP-site op te zetten voor mobiel browsen Tegenwoordig dragen responsieve websites bij aan het oplos-sen van deze uitdagingen met een effi-cieumlnte oplossing voor het bouwen van een enkele website die de weergave dynamisch aanpast aan verschillende browserformatenDetailhandelaars werken nu met nieuw e webstandaarden zoals HTML5 en CSS3 die zijn geoptimaliseerd voor mobiel surfen en met alle apparaten compatibel zijn Dankzij nieuwe ontwik-keltools voor meerdere platforms kun-nen app-ontwikkelaars dezelfde app nu voor meerdere mobiele besturings-systemen programmeren Microsoft heeft zelfs een universeel app-platform geiumlntroduceerd waarmee telefoons ta-blets en pcs met Windows 10 iOS- en Android-apps kunnen uitvoeren Dit is een grote stap die detailhandelaars zal helpen hun klanten de beste ervarin-gen te bieden zonder de kosten voor de ontwikkeling voor meerdere appa-raten38

Online wordt offline Er wordt zo vaak gezegd dat e-com-merce de fysieke winkels verwoest dat vaak wordt aangenomen dat de verkoop via e-commerce boven de verkoop in de winkel uitsteekt Maar eigenlijk nemen ze volgens eMarketer slechts een klein percentage in onge-veer 5939 Ondanks de groei van de online detailhandel wordt nog steeds meer dan $14 van elke $15 in de win-kels uitgegevenDit betekent dat veel e-commercesites willen uitbreiden door offline winkels te openen Online detailhandelaar Birch-box opende een eerste fysieke winkel in New York Warby Parker het online bedrijf in oogzorg verhoogt de inzet op fysieke winkels terwijl Bonobos vo-rig jaar $55 miljoen inzette voor ldquopas-winkelsrdquo waar klanten kleding van hun merk kunnen passen40 Zelfs de reus van e-commerce Amazon opent win-kels in bijvoorbeeld New York en San Francisco41 Ironisch genoeg stimuleren de online detailhandelaars die het ein-de van de fysieke winkels leken te bete-kenen nu de fysieke markt

Microsoft Dynamics AX

| 22

De nieuwe e-commerce is sociaalOverzicht voor het topmanagementMerken gebruiken websites als Facebook Twitter Pinterest en Instagram om hun pro-ducten te verkopen contact te maken met klanten en zelfs als een onderzoekstool om beslissingen over merchandising te verspre-iden De laatste tijd worden sociale-medi-aplatforms veel belangrijker bij de aanschaf omdat ze het proces van kennismaking tot aankoop stroomlijnen

Belangrijkste puntenbull Facebook zorgt voor 85 van de

bestellingen via sociale media en is daardoor de toonaangevende sociale website

bull Nieuwe tools als het Like2Buyrdquo-platform van Curalate voor Instagram zorgen voor een meer naadloze winkelervaring op sociale-mediasites

Microsoft Dynamics AX

| 23

De nieuwe e-commerce is sociaal De afgelopen tien jaar zijn sociale me-dia een basiselement van de mees-te marketingprogrammas geworden De impact ervan zal naar verwachting verder toenemen Uit een onderzoek van Dukes Fuqua School of Business blijkt dat sociale media op dat moment gemiddeld 94 uitmaakten van het marketingbudget van bedrijven en dat dit percentage naar verwachting met 128 zou zijn toegenomen tegen 2020 tot 21442

Omat merken hun communities en aanwezigheid op sociale media verder uitbreiden zoeken ze steeds meer ma-nieren om sociale media te gebruiken als verkooptool Klanten lijken dit te waarderen Volgens een onderzoek van Monetate in 2015 waren de conversie-percentages van sociale media 117 in vergelijking met 099 in 2014 Hoewel dit nog altijd lager is dan rechtstreeks e-mail en zoekopdracht (246 218 en 204 respectievelijk) waren sociale media de enige verkeersbron waarvan het conversiepercentage tussen 2014 en 2015 is gestegen Bovendien was de gemiddelde bestelwaarde voor so-ciale media $12407 wat hoger is dan die van alle andere verkeersbronnen behalve voor wie rechtstreeks naar de website surfte15

Facebook staat nog altijd op kop Uit een recent onderzoek van Shopify blijft Facebook de primaire bron van het verkeer via sociale media naar win-kels met ongeveer 63 van alle bezoe-ken aan websites via sociale media43 Gemiddeld 85 van de bestellingen via sociale media is afkomstig van Fa-cebook Bij sommige sectoren waar-onder fotografie sport en recreatie dierenbenodigdheden doorverzen-ding en juwelen en horloges zorgt Fa-cebook voor 90 van de bestellingen Facebook had ook het hoogste gemid-delde conversiepercentage 185 De videosites Vimeo en YouTube deelden de tweede plaats elk met een conver-siepercentage van 116Maar dat wil niet zeggen dat bedrijven alleen voor Facebook moeten kiezen Uit het onderzoek blijkt dat de pres-taties per sector sterk verschillen 74 van de bestellingen van antiquiteiten en verzamelobjecten via sociale media kwam van Pinterest en 47 van de be-stellingen voor digitale producten via sociale media kwam van YouTube Fa-cebook stond met een gemiddelde be-stelling van $5500 per bestelling maar op de vierde plaats achter Polyvore ($6675) Instagram ($6500) en Pinte-rest ($5895) (KW3 2013)

Nieuwe sociale tools voor detailhandelaars De grootste waarde die detailhande-laars via sociale media krijgen bestaat niet uit siteverkeer maar uit sociaal be-wijs Uit een onderzoek van ODM Group blijkt dat 74 van de klanten vertrouwt op sociale netwerken bij het nemen van aankoopbeslissingen44 Merken ge-bruiken websites als Facebook Twitter Pinterest en Instagram om hun produc-ten te verkopen contact te maken met klanten en zelfs als een onderzoekstool om beslissingen over merchandising te verspreiden De laatste tijd worden so-ciale-mediaplatforms veel belangrijker bij de aanschaf en dat hebben detail-handelaars ook ontdektMet de introductie van de ldquokooprdquo-knop-pen op Facebook en Twitter en het ldquoLike2Buyrdquo-platform van Curalate voor Instagram helpen sociale media de kloof te overbruggen van bewustzijn naar interesse naar wens naar actie De-tailhandelaars waaronder Home Depot Nordstrom Target en Burberry gebrui-ken dit nieuwe e-commercekanaal al Zo kunnen gebruikers die rechtstreeks van een sociale-mediasite gaan naar een productpagina die visueel consistent is met waar ze vandaan komen Uiteindelijk creeumlert dit een meer naadloze winkel-ervaring waarbij de wrijving tussen de kanalen vermindert en het eenvoudiger is om via sociale media te kopen

Conversiepercentage per bron15

Recht-streeks

E-mail

Zoek-opdracht

Sociale media

281

246

229

218

210

204

099

117

2014

2015

2014

2015

2014

2015

2014

2015

Recht-streeks-35 in

2015

E-mail-11 in

2015

Zoek-opdracht-06 in

2015

Sociale media

+18 in 2015

100+88+0+81+78+0+75+73+0+35+42

Microsoft Dynamics AX

| 24

De detailhandel kent geen grenzen meerOverzicht voor het topmanagementHoewel detailhandelaars het moeilijk had-den om succes in het buitenland te vinden biedt nieuwe technologie hen een spring-plank naar internationaal succes

Belangrijkste puntenbull De detailhandelverkoop bedroeg in 2014

$22492 biljoen en zal tegen 2018 naar verwachting tot $28300 biljoen zijn gestegen

bull Betere technologie voor productiviteit en samenwerking helpt detailhandelaars in het buitenland

bull E-commerce neemt maar 59 van de internationale detailhandelverkoop in maar dat cijfer neemt toe

bull Alibaba een enorm e-commercebedrijf zet de internationale e-commerce op zijn kop

Microsoft Dynamics AX

| 25

De detailhandel kent geen grenzen meer De internationale detailhandelverkoop is in opmars Uit een recent onderzoek van eMarketer blijkt dat de totale omzet van detailhandelverkoop zowel in de winkel als online $22492 biljoen was in 2014 En ze verwachten een toename tot $28300 biljoen in 201839 Door de opkomst van buitenlandse economie-en is het erg aanlokkelijk om interna-tionaal uit te breiden Toch zijn er veel bedrijven die moeite hebben om de sprong te maken Uit een onderzoek van de Harvard Business Review bleek echter ldquodat detailhandelaars op enkele uitzonderingen na niet konden genie-ten van de voordelen van globalisa-tierdquo45 Bijna alle grote detailhandelaars van Walmart tot Tesco tot Carrefour hebben zich moeten terugtrekken uit buitenlandse markten na pogingen om de lokale markt te veroveren Ondanks deze uitdagingen duwt de aanhouden-de druk om te groeien veel bedrijven richting nieuwe markten Slimmere en snellere detailhandelTechnologie speelt een belangrijke rol bij het succes van een detailhandel in het buitenland Om te beginnen helpen verbeterde tools voor samenwerking in de cloud en productiviteit bedrijven om sneller dan ooit tevoren te plannen en zich aan te passen Deze verbeterin-gen zijn van cruciaal belang Ze helpen bedrijfsleiders om activiteiten beter te beheren en slimmere lokale marketing-campagnes te maken Verbeteringen in technologie en transport zorgen ook voor een snellere levering van goede-ren en diensten Dit leidt allemaal tot flexibelere bedrijvenE-commerce verlicht de lastE-commerce wordt een belangrijke bondgenoot voor detailhandelaars die naar het buitenland willen uitbreiden In vergelijking met de verkoop in de winkel was e-commerce met 59 van de internationale detailhandelverkoop in 2014 nog altijd klein39 Dit percen-tage zal naar verwachting in 2018 zijn gestegen tot 88 Vorig jaar namen de Verenigde Staten en China 55 van de online verkoop in Tegen 2018 zal China waarschijnlijk 40 van de wereldwijde online verkoop uitmaken in totaal ongeveer $1 biljoen Hoewel het groeitempo voor online verkoop in China het hoogst is zullen andere landen waaronder de Verenigde Sta-ten het Verenigd Koninkrijk Japan

Duitsland en andere hun online de-tailhandelverkoop met dubbele cijfers zien groeien in de komende drie jaarDe groei in e-commerce zal ook worden gestimuleerd door de groei van mobie-le apparaten in opkomende markten Uit een onderzoek van GSMA in 2015 blijkt dat er 36 miljard unieke mobie-le abonnees waren op het einde van 2014 Ze verwachten nog eens 1 miljard abonnees tegen 2020 waardoor de wereldwijde mobiele penetratiegraad op bijna 60 komt46 Misschien nog indrukwekkender is dat de penetratie van abonnementen op mobiel internet in opkomende regios naar verwachting snel zal groeien Voor veel van deze ge-bieden is mobiel internet de enige ma-nier om toegang tot internet te krijgen Dankzij deze toegankelijkheid krijgen mensen toegang tot diensten als ban-kieren en opleiding en andere waarde-volle consumptiegoederen die in deze gebieden anders moeilijk te krijgen of te duur zijnOpkomende technologie overwint een unieke uitdagingLevering is een onderbelichte uitda-ging voor e-commercebedrijven die internationaal zaken willen doen Le-vering houdt in goederen verplaatsen van punt A naar punt B In Amerika gaat de discussie over levering vooral over snelheid Maar bij een snelle levering of uumlberhaupt een levering is eacuteeacuten ding heel belangrijk punt B Grofweg 75 van de wereldbevolking acuteheeft te maken met inconsistente in-gewikkelde slechte of geen adressys-temen Dat zegt startup what3words47 Vier miljard mensen hebben geen adres en zelfs in ontwikkelde landen kan adressering een ingewikkelde zaak zijn Londen heeft bijvoorbeeld acht verschillende Lonsdale Roads en veel huizen hebben geen nummer What3words een startup uit Londen is bezig om dit probleem op te los-sen Dat doet het met rasters van 3 bij 3 vierkante meter En dan 57 miljoen daarvan die de hele wereld beslaan en die allemaal een uniek adres heb-ben van 3 woorden In feite is het een eenvoudig geografisch cooumlrdinatiesys-teem Veel detailhandelaars en distri-buteurs zijn geiumlnteresseerd Want met dit adressysteem kunnen klanten hun producten niet alleen laten vervoeren naar hun huis ze kunnen ook opgeven

bij welke ingang of welke plek op hun terrein het pakket moet worden afgele-verd En koppel het cooumlrdinatiesysteem aan dronetechnologie en meer deuren worden geopend Zoals naar snelle en eenvoudige bezorging van eten me-dicijnen en voorraden in moeilijk be-reikbare gebieden Deze opkomende technologieeumln staan nog in de kinder-schoenen maar zijn wel al op weg om mensen dichter bij elkaar te brengenDe B2B-reusEen bespreking van de internationale detailhandel is onvolledig zonder ver-melding van Alibaba Alibaba werd in 1999 opgericht door de excentrieke lei-dinggevende Jack Ma Het bedrijf is het grootste platform voor online groot-handel ter wereld en verwerkt verkopen in meer dan 240 landen en regios Aan-vankelijk was het de bedoeling om een B2B-portaal te maken waarmee Chine-se fabrikanten kopers in het buitenland konden bereiken Alibaba doet onder-tussen veel meer dan dat en heeft een onmiskenbare impact op fabrikanten en detailhandelaars De Amerikaan-se beursgang van Alibaba was met $25 miljard de grootste ter wereld Alibaba is het grootste e-commerce-bedrijf van China Het beheert meer dan 80 van de online verkoop van China48 Het bedrijf heeft 279 miljoen jaarlijkse kopers die in 2013 voor $248 miljard aan transacties deden wat meer is dan Amazon en eBay samen In te-genstelling tot Amazon heeft Alibaba geen eigen magazijnen en goederen Hoewel hun omzet niet zo indruk-wekkend is (Alibaba ontving ongeveer $25 miljard in vergelijking met onge-veer $20 miljard van Amazon in KW2 van 2014) liggen de netto winstmar-ges van Alibaba op 80 van de om-zet (in vergelijking met het negatieve netto-inkomen van Amazon in KW2)

E-commerce neemt maar 59 van de internationale detailhandelverkoop in maar dat cijfer neemt toe39

5994+6+V

Microsoft Dynamics AX

| 26

Microsoft Dynamics AX

Buitengewone klantervaringen creeumlren

Microsoft Dynamics AX

| 27

Geweldige klantervaringen door infor-matiegestuurde activiteiten Internationale uitbreiding met flexibele implementatiesVersnel innovatie en toekomstige groei dankzij een dynamische en flexibele oplossing die zich aanpast aan jouw bedrijfsbehoeften Bied onbeperkte schaalbaarheid van de cloud Zorg voor naleving en da-tabeveiliging terwijl je jouw klanten ook naadloze ervaringen biedt en jouw medewerkers de middelen geeft om echt productief te zijn Microsoft helpt je om te gaan met de uitdaging van meerdere talen meerdere websites meerdere bedrijven en complexe internationale belastingen en regelgeving terwijl jouw bedrijf groeit en je nieuwe markten aanboort Dit wordt allemaal aangeleverd via eacuteeacuten uitgebreid commerceplatform in de cloud dat je vrijwel eindeloze cloudschaling en toonaangevende beveiliging biedt Hierdoor zijn realtime verbon-den oplossingen op elk apparaat en elke locatie mogelijk Dit alles met de voorspelbaarheid en herhaalbaarheid die je nodig hebt om snel resultaten te behalenNaadloze en uitmuntende prestaties voor commerce op elk kanaalDe moderne detailhandel is nu digitaal Klanten en medewerkers eisen intuiumltieve interactieve en informatieve oplossingen die ervoor zorgen dat de winkelervaring prettig is en voldoet aan de verwachtingen en die uiteindelijk leiden tot een duurzaam concurrentievoordeel Klanten willen winkelen zoals het hen uitkomt wat waar wanneer zij willen en op hun favoriete apparaat als ze tijdens hun interactie met jouw merk meerdere kanalen tegenkomen Voorzie jouw medewerkers van mo-derne verbonden mobiele oplossingen die hen het totaaloverzicht van de klanten bieden dat ze nodig hebben om op ongeeumlvenaarde productiviteitsniveaus te werken en klantenservice van echte wereld-klasse te bieden in en rond de winkel Microsoft biedt geoptimaliseer-de oplossingen voor productiviteit samenwerking en sociale media die jouw medewerkers op elk kanaal voorzien van de juiste informatie op het juiste moment om jouw klanten tevreden te stellen Effectief beheer van merchandisingBereid je voor op de toekomst Er komen constant nieuwe kanalen nieuwe markten en nieuwe producten of diensten bij Je moet dus continu anticiperen op trends op de markt en je snel kunnen aan-passen om voorop te blijven Microsoft helpt je te handelen met het inzicht dat je nodig hebt om krachtige merchandisingcompetenties te leveren zoals globaal en lokaal beheer van producten en aangepaste kenmerken onbeperkte categorieeumln voor verbeterd beheer van cate-gorieeumln en assortimenten en innovatie voor het beheer van matrix en andere soorten voorraadSlimme activiteitenAls je jouw werknemers in de detailhandel voorziet van tools en oplos-singen bespaar je tijd en bent je jouw klanten beter van dienst Maak gebruik van een natuurlijke workflow aangepast aan hun wensen Via front-office-activiteiten ingebouwd in belangrijke activiteiten als voor-raad- en leveranciersbeheer kunnen betrokken werknemers nu be-ter onderbouwde beslissingen nemen om groei te stimuleren aan de hand van diepgaande inzichten uit data krachtige analyses en intuiumltie-ve aanbevelingen Geef jouw personeel de beste mogelijkheden met een oplossing waarmee zij tijd kunnen besparen meer gedaan kunnen krijgen en beter kunnen presteren voor meer omzet en hogere marges

Microsoft Dynamics AX

| 28

Microsoft Dynamics AX

Microsoft Dynamics AX

| 29

Groei in jouw tempoBedrijven laten groeien op hun eigen tempo Dat kan vooral door hen de keuze en flexibiliteit te geven om hun bedrijf te moderniseren Wij bieden bedrijven de kans om de kracht van de cloud te be-nutten zodat ze hun bedrijfs-processen wereldwijd kunnen bijschalen De oplossing is eenvoudig te integreren met hun eigen systemen en data Bedrijven kunnen daardoor blijven profiteren van be-staande investeringen en te-gelijkertijd alle beren van de weg halen die groei in de weg staan Geef bedrijven met de betrouwbare cloud van Mi-crosoft de rust en zekerheid van goed beveiligde infor-matie die volgens de regels is opgeslagen

Jouw bedrijf sneller transfor-merenOm als bedrijf concurrerend te blijven is het van cruciaal be-lang om processen eenvoudig opnieuw op te kunnen zetten Zo blijven bedrijven in ont-wikkeling En zo dagen ze de status quo uit Maar dat moet snel gebeuren met een voor-spellende methode en zon-der bedrijfsonderbrekingen Wij stellen bedrijven in staat om te transformeren En dat

doen we door het opnieuw ontwerpen van bedrijfspro-cessen eenvoudiger en snel-ler te maken Met AX behalen ze sneller rendement uit hun technologie en verbeteren ze hun bedrijfsplanning en -uitvoering met voorspelbare implementaties ze kunnen sneller een de slag En als ze processen willen aanpassen Dan krijgen ze ondersteuning van technologieeumln zoals Visu-al Studio Daar vinden ze ta-lent resources en oplossingen waarmee ze aan hun bedrijfs-behoeften kunnen voldoen

Maak sneller slimmere beslis-singenWij stellen mensen in staat om sneller slimmere beslissingen te nemen waardoor ze voor-bereid zijn op alles en hun droom werkelijkheid kunnen maken We geven mensen de juiste middelen Tools om de moderne werkplaats mee te bouwen Bedrijfsoplossingen die mobiel zijn vertrouwd gebruiksvriendelijk en die sa-menwerking stimuleren Zo worden mensen productiever en sneller En met realtime da-tazicht op bedrijfsprocessen kunnen ze betere datage-stuurde beslissingen nemen met een positieve impact op hun bedrijf

Sneller zakendoen Microsoft Dynamics AX is de bedrijfsoplossing van Microsoft voor grote bedrijven Het geeft mensen de middelen om slim-mere beslissingen te nemen met realtime inzichten en kennis en dat op vrijwel elk apparaat Waar je ook bent Met de oplossing kunnen bedrijven zich ontwikkelen Bedrijfsprocessen worden sneller opnieuw ontworpen en dat leidt tot innovatie Zo beha-len bedrijven eerder rendement en blijven de concurrentie altijd een stap voor Met de keuze voor de flexibele cloud groeien be-drijven in hun eigen tempo Ze schalen hun activiteiten wereld-wijd bij en stemmen ze steeds opnieuw af op bedrijfsbehoeften

Microsoft Dynamics AX

| 30

Retail HQ

De werkruimte voor categorie- en productbeheer bevat de volgende functionaliteitbull Assortimentbeheerbull Levenscyclus van assortimentenbull Tracering

Werkruimte voor categorie- en productbeheer

Het op Azure gehoste Retail HQ biedt gecentraliseerd management en complete volgbaarheid van het volledige commercieumlle proces door middel van een webclient

Met werkruimten kunnen gebruikers hun efficieumlntie en productiviteit bij merchandisingactiviteiten verbeteren door hun taken en acties met betrekking tot de merchandisingrol centraal te beheren De functie voor prioriteiten van prijzen en kortingen geeft klanten meer greep op het gebruik van prijzen en kortingen Met deze functie zijn ook nieuwe scenarioacutes mogelijk waarin hogere winkelprijzen voorrang krijgen boven standaardprijzen En tot slot kunnen zij de meeste taken en acties met betrekking tot kanaalimplementatie en activiteiten en IT-werkzaamheden voor de detailhandel centraal beheren

Werkruimten

Nieuwe functiesMicrosoft Dynamics AX

Microsoft Dynamics AX

| 31

Retail HQ

De werkruimte voor prijzen en kortingen biedt de volgende functionaliteitbull Prijs- en kortingbeheer voor een bepaald kanaal en een bepaalde categoriebull Categoriebeheer op basis van prijsregelsbull Prioriteiten voor prijzen en kortingen waarmee u prioriteiten aan prijsgroepen en kortingen

kunt toewijzen om te bepalen in welke volgorde deze worden toegepast

Werkruimte voor prijzen en kortingen

De werkruimte voor catalogusbeheer bevat de volgende functionaliteitbull Overzicht van actieve catalogibull De levenscyclus van catalogi op eacuteeacuten plek bijhouden

Werkruimte voor catalogusbeheer

In de werkruimte voor kanaalimplementatie kunt u de volgende taken uitvoerenbull Het configuratieproces voor kanalen bijhoudenbull De vereiste stappen nemen om een taak te voltooien of informatie geven om de taak te

voltooienbull De installatie voor het programma Retail Modern POS (MPOS) in winkels downloadenbull Toegang krijgen tot alle bijbehorende paginaacutes

Werkruimte voor kanaalimplementatie

In de werkruimte voor kanaalactiviteiten kunt u de volgende taken uitvoerenbull Teksten bij posts opstellen voor verschillende kanalenbull De status van ploegendiensten voor een winkel bijhoudenbull POS-machtigingen (point of sale) voor medewerkers van een winkel beherenbull Snel toegang krijgen tot alle bijbehorende paginaacutes

Werkruimte voor kanaalactiviteiten

De EPOS-client wordt vervangen door MPOS en het eCommerce-kanaal is voortaan ook een standaardonderdeel van Retail Essentials Hiermee krijg je meer instant kanaalondersteuning en een gestroomlijnde configuratieoptie voor implementaties voor de detailhandel via Microsoft Dynamics Retail Essentials

De EPOS-client wordt vervangen door MPOS

Gegevensentiteiten voor de detailhandel zijn uitgebreid en ondersteunen nu alle hoofd- en referentiegegevens die betrekking hebben op de detailhandel Er is ook betere ondersteuning voor gegevensentiteiten in de gehele Microsoft Dynamics AX-oplossing Met deze uitbreiding kunnen gegevensentiteiten klanten door metadata aangestuurde gegevens laten importeren en exporteren en met OData-entiteiten kunnen klanten ook Microsoft Dynamics AX met programmaacutes van andere fabrikanten integreren

Verbeterde ondersteuning voor gegevensentiteiten

Microsoft Dynamics AX

| 32

In deze nieuwe versie zijn er meer dan 30 back-officerapporten en 10 kanaalrapporten beschikbaar waardoor klanten dankzij BI-rapporten beter trends kunnen voorspellen inzichten kunnen krijgen en zo goed mogelijk kunnen presteren

BI-rapporten

Retail HQ

Detailhandelaars kunnen kiezen op POS-bewerkingen beschikbaar zijn voor consumenten zodat zelfbedieningsscenarioacutes mogelijk worden Met de nieuwe Dynamics AX kan dit nieuwe scenario worden geconfigureerd Retail Server maakt gebruik van machtigingen voor API-oproepen (application programming interface)

POS met consumenmachtiging

Met de functies configuratiebeheer en validator is bootstrapping van de configuratie mogelijk evenals validatie van de status en volledigheid van de configuratie voor verschillende configuratie-elementen en beheer en validatie van de configuraties Met deze functie is het uploaden van bulk-configuratiegegevens en de validatie van bedrijfsentiteiten mogelijk

Configuratiebeheer en validator

De e-commerce-API is nu via Retail Server beschikbaar ter ondersteuning van online scenarioacutes Het biedt tevens gehoste en schaalbare e-commerce-services die in combinatie met online winkels van derden kunnen worden gebruikt

E-commerce-API

Retail-hardwarestation

Met een extra hardwareprofiel wordt meer uiteenlopende hardware tussen stations ondersteund Een nieuw hardwarestationsprofiel ondersteunt een unieke terminal-id voor elk hardwarestation bij de verwerking van EFT-transacties (electronic funds transfer elektronische overboekingen) EFT-ondersteuning is in het hardwarestation ingevoegd om bij de EFT-verwerking minder gebruik te hoeven maken van MPOS Hierdoor kunnen POS-apparaten verbinding maken met randapparaten als printers kassaladen of betalingsapparaten Het biedt meer flexibiliteit voor implementaties en betere beveiliging en minder blootstelling van creditcardgegevens

Nieuw hardwareprofiel

Je kunt verbinding maken met een CRT-database (Commerce Runtime) met bedrijfsgegevens voor het kanaal via CRT-services Dankzij deze ondersteuning kan de klant up-to-date blijven met OData-standaarden en een robuuste omni-channel beleving bieden door verkopen te integreren in de winkel op het mobiele en het online kanaal

Ondersteuning voor OData V4

Retailserver en gegevensbeheer

Microsoft Dynamics AX

| 33

Al is de functionaliteit vergelijkbaar met Microsoft Dynamics AX 2012 CU8 Commerce Data Exchange is omgebouwd voor de cloud en beheert nog steeds de datatransmissie tussen Microsoft Dynamics AX en detailhandelskanalen zoals online winkels of fysieke winkels Hierdoor krijgt de Async-service direct toegang tot de kanaaldatabase die van Commerce Data Exchange een realtime service maakt die wordt gehost als een op maat gemaakte Microsoft Dynamics AX-service Bovendien regelt MPOS de synchronisatie tussen offline databases en Retail Server

Commerce Data Exchange omgebouwd voor de cloud

Retailserver en gegevensbeheer

Dynamics AX ondersteunt alle bestaande creditcard- en pinpasfuncties van Microsoft Dynamics AX voor Retail 2012 plus enkele nieuwe verbeteringen waarmee klanten via de betalings-SDK creditcard- en pinpastransacties kunnen verwerken ondersteuning voor plug-and-play en semi-geiumlntegreerde betalingsverwerking op meerdere kanalen

Verbeteringen in functies voor creditcards en pinpassen

In deze nieuwe versie van Dynamics AX kun je apparaten activeren via Microsoft Azure Active Directory wat de beveiliging verbetert en activering in de cloud mogelijk maakt verbeterde beveiliging voor tokenbeheer grotere betrouwbaarheid en foutberichten gedurende het activeringsproces Verder is het proces van IT-beheertaken met betrekking tot de activering van het apparaat vereenvoudigd Dankzij deze beveiligingsverbeteringen wordt ongeoorloofd extern gebruik van mPOS bestreden en worden mPOS-apparaten getraceerd voor PCI-nalevingsdoeleinden Verder worden fysieke apparaten toegewezen aan een bedrijfsonderdeel en wordt informatie over de apparaten vanuit het hoofdkantoor geregistreerd

Apparaten activeren

Met Media Gallery kun je rich media-content beheren om te bewerken en aan te bieden Je kunt er pijnpunten rondom extern gehoste afbeeldingen mee aanpakken en deze vanuit eacuteeacuten plek beheren Het bevat krachtige beheertools via Media Gallery voor geuumlploade en extern gehoste afbeeldingen plus filterfuncties om afbeeldingen te zoeken je kunt eenvoudig extern gehoste afbeeldingen in bulk koppelen aan entiteiten als producten en catalogi Verder ondersteunt het door Retail gehoste opslag voor afbeeldingen en integratie met Excel om gemakkelijk te kunnen bijwerken In de lijst hieronder staan enkele details over de ondersteuningbull Afbeeldingen uploaden weergeven beheren en verwijderen uit Media Gallery voor extern

gehoste en door Retail gehoste afbeeldingenbull Afbeeldingen uploaden en weergeven vanuit paginaacutes van entiteiten (producten catalogi

en dergelijke) door een afbeelding uit de galerij te koppelen en een afbeelding van de desktop te uploaden

bull De afbeeldingen optimaliseren voor miniaturen aangepaste formaten en oorspronkelijk formaat

bull Entiteiten in bulk koppelen via een sjabloon en achtergrondtaken voor in bulk koppelenbull Integratie met Excel betekent dat de beperking op kenmerkgroepen van naamconventies

en vooraf gedefinieerde paden is opgehevenbull Ondersteuning voor offline afbeeldingen en beveiligde afbeeldingen voor persoonlijk te

herleidenbull Informatie-content (PII) zoals door Retail gehoste afbeeldingen van medewerkers en

klanten

Ondersteuning voor rich media-content

Microsoft Dynamics AX

| 34

Retail biedt overal altijd en op elk apparaat een verbluffende mobiele ervaring In deze nieuwe versie bieden we op alle kanalen een verbeterde winkelervaring

Uitgebreide klantbeleving

We leveren vergelijkbare functionaliteit als AX 2012 MPOS en we hebben ook nog enkele nieuwe functies toegevoegd waarmee jouw verkooppersoneel overal in de winkel op mobiele apparaten verkooptransacties en klantbestellingen kunnen verwerken en hun dagelijks werk kunnen doen en de voorraad kunnen beheren Met de nieuwe versie van Dynamics AX krijg je de volgende functies bull Klanten opzoeken in verschillende winkels en kanalenbull De mogelijkheid om klantbestellingen te maken zonder realtime service te openenbull Betere activeringswerkstromen status en foutberichtenbull Verbeteringen in uitbreidingsmogelijkheden zoals pre-post-triggers en ondersteuning

voor activiteiten om betere aanpassingen mogelijk te maken

Moderne POS

Dankzij de unieke architectuur in deze versie van Dynamics AX kunnen we een browser-POS leveren met vergelijkbare functionaliteit als mPOS en ondersteuning voor apparaatactivering via AAD De lay-out is zo ontworpen dat deze ook in mobiele apparaten kan worden gebruikt en browsers op verschillende platforms kan ondersteunen Met deze nieuwe cloud-POS kunnen detailhandelaars externe POS-stations gemakkelijk waar nodig activeren en tegelijkertijd de implementatiekosten verlagen

Cloud POS

In deze release kunnen klanten nu zelf kiezen welk content-beheersysteem zij gebruiken Dankzij het robuuste e-commerceplatform kunnen etalages van derden worden ondersteund waardoor klanten deze met content-beheersystemen kunnen integreren voor een e-commerce website op meerdere kanalen Dit wordt allemaal mogelijk gemaakt door de volgende extra functies in dit e-commerce platform bull Een uitgebreide consumenten-APIbull Verificatie-integratie met elke gewenste provider van open idacutes door derdenbull Betalingsintegratie

Flexibel platform voor e-commerce

Zelfs wanneer in de toekomst pariteit met de AX 2012 Call Center-oplossing beschikbaar is (met uitzondering van de prijsoverschrijvingen) kunnen gebruikers een callcenter implementeren waarmee zij bestellingen telefonisch van klanten kunnen laten aannemen en bestellingen kunnen maken klanten via postordercatalogi kunnen bereiken en activiteiten kunnen stroomlijnen via snelle orderinvoer geassisteerde verkoop en levering met deze callcentermodule Dit allemaal dankzij een communicatieve en opnieuw ontworpen HTML5-UI die via elke gewenste browser kan worden geopend

Callcenter

Microsoft Dynamics AX

| 35

Magazijnbeheer

In deze versie van Dynamics AX kun je een zelfstandig installatieprogramma rechtstreeks downloaden via een menuoptie in Magazijnbeheer in plaats van via het gebruikelijke installatieproces van Dynamics AX Het is speciaal gemaakt voor zelfsturende on-premise implementatie en configuratie Als je tijdens het installatieproces van de module Magazijnbeheer de functionaliteit voor mobiele apparaten wilt gebruiken moet je de magazijnportal voor mobiele apparaten lokaal installeren en configureren Daarna moet je een verbinding maken met het Microsoft Dynamics AX-programma in de cloud

Magazijnportal voor mobiele apparaten

Verkoop

Op basis van de bestaande algoritmen voor de berekening van leverdatums biedt de pagina Alternatieve leveropties een nieuwe gebruikersbeleving voor bestellingsbeloften Deze pagina brengt relevante informatie van meerdere formulieren op eacuteeacuten plek samen toont acutekant-en-klareacute alternatieve leveringspakketten zoals een combinatie van sitemagazijnvariantvervoersmodus gebaseerd op het criterium voor snelste levering (eerst beschikbare datum) dat de gebruiker zelf kan kiezen De gebruiker kan opties kiezen uit de simulatie-interface en deze naar de verkooporderregel overbrengen

Dankzij deze nieuwe ervaring kunnen organisaties die streven naar hoogwaardige klantenservice eacuten een optimalisatiestrategie voor de voorraad willen nu betrouwbare en concurrerende beloften aan klanten doen De bedrijven van hun klanten vereisten tenslotte ook dat producten op tijd worden geleverd De pagina Alternatieve leveropties maakt de orderbelofte sneller eenvoudiger en systematischer door de beste alternatieve leveringsdatums op eacuteeacuten interactieve plek aan te bieden en aan te bevelen

Pagina voor alternatieve leveropties

Microsoft Dynamics AX

| 36

Waarom MicrosoftMicrosoft Dynamics AX is de bedrijfsoplossing van Microsoft voor organisaties Het biedt mensen de middelen om sneller slimmere beslissingen te nemen met realtime inzichten en kennis en dat op vrijwel elk apparaat Waar je ook bent Met de oplossing kunnen bedrijven hun bedrijfsprocessen sneller opnieuw ontwerpen en dat leidt tot innovatie Zo behalen bedrijven eerder rendement en blijven de concurrentie altijd een stap voor Met de keuze voor de flexibele cloud groeien bedrijven in hun eigen tempo Ze schalen hun activiteiten wereldwijd bij en stemmen ze steeds opnieuw af op bedrijfsbehoeften

copy 2015 Microsoft Corporation Alle rechten voorbehouden Dit document wordt in de huidige vorm verstrekt De informatie en meningen die in dit document voorkomen waaronder ook URLs en andere verwijzingen naar websites kunnen zonder verdere kennisgeving worden gewijzigd U bent zelf verantwoordelijk voor het gebruik van dit document Sommige voorbeelden dienen alleen ter illustratie en zijn fictief Eventuele gelijkenissen berusten op toeval Uit dit document kunt u geen rechten ontlenen op enig intellectueel eigendom in enig Microsoft-product Kopieumlren en aanwenden van dit document voor eigen gebruik is toegestaan

Microsoft Dynamics AX is pre-releasesoftware in ontwikkeling Alle datums functies en beschrijvingen zijn in eerste instantie gebaseerd op huidige verwachtingen en kunnen zonder verdere melding op elk moment worden gewijzigd

Microsoft Dynamics AX

| 37

Bronnen1 Rotman School of Management Dukersquos Fuqua School of Business and the National University of Singapore The Effect of Social Interaction on Economic Transactions Evidence from Changes in Two Retail Formats Avi Goldfarb Ryan C McDevitt Sampsa Samila and Brian Silverman juni 2014

2 Taco Bell 2015

3 Chilirsquos 2014

4 Cinemark Holdings Inc 2015

5 Northwestern University Columbia University and Harvard Business School How much is a reduction of your customersrsquo wait worth An empirical study of the fast-food drive-thru industry based on structural estimation methods Gad Allon Awi Federgruen Margaret Pierson mei 2011

6 Swirl Retail Store Beacon Marketing Campaigns november 2014

7 Business Insider The Beacons Report Sales-influence forecase retail applications and adoption drivers januari 2015

8 Retale Retale Survey april 2015

9 RBR Global EPOS and Self-Checkout juni 2015

10 NCR Self-checkout A Global Consumer Perspective 2014

11 Winterberry Group 2015

12 1010data 2014 Big Data in Retail Study 2014

13 IBM What is big data 2015

14 IBM The Four Vrsquos of Big Data 2013

15 Monetate E-commerce Quarterly Q1 2015 2015

16 Microsoft 2015

17 IBM 2015 Cost of Data Breach Study 2015

18 OpinionLab In-Store Tracking Survey 2014

19 Accenture Customer Desires vs Retailer Capabilities 2014

20 RSR Supply Chain Execution 2014 Making Omni-Channel Profitable 2014

21 MRI Doublebase 2015

22 Cone Communications and Echo Research 2013 Cone CommunicationsEcho Global CSR study mei 2013

23 CorporateRegistercom 2015

24 Aerie 2014

25 Goldman Sachs 2015

26 World Green Building Council Health Wellbeing amp Productivity in Offices 2005

27 Harvard Business School and London Business School Corporate Social Responsibility and Access to Finance Beiting Cheng Ioannis Ioannou en George Serafeim mei 2012

28 PwC The Sharing Economy - Sizing the Revenue Opportunity 2014

29 Harris Poll Interactive 2013

30 Business Insider 2013

31 Target 2013

32 Indochino 2013

33 Whole Foods 2015

34 Target 2013

35 Green Street Advisors 2015 US

Mall Outlook 2015

36 Accenture Point of Commerce Bringing Seamless Retail Inside the Store 2014

37 Brand Building October 2015 Online Shopping Trends oktober 2015

38 Microsoft 2015

39 eMarketer december 2014

40 Bonabos Inc 2014

41 GeekWire oktober 2014

42 Duke University and McKinsey Inc The CMO Survey 2015

43 Duke University and McKinsey Inc The CMO Survey 2014

44 ODM Group The Business of Social Media 2011

45 Harvard Business Review Retail Doesnrsquot Cross Borders Herersquos Why and What to Do About It Marcel Corstjens and Rajiv Lal april 2012

46 GSMA The Mobile Economy Report 2015

47 what3words 2015

48 KraneShares KWEB Alibaba IPO Notes 2014

Microsoft Dynamics AX

| 38

Microsoft Dynamics AX

Page 2: Microsoft Dynamics AX 7 opkomende trends die de detailhandel … · 2016-07-14 · Microsoft Dynamics AX | 5 Opkomende trends De wereld verandert. Vijftien jaar gele-den hadden bedrijven

Microsoft Dynamics AX

| 2

De detailhandel versterkenEr zijn weinig andere sectoren die de afgelopen tien jaar zo zijn beiumlnvloed door technologie als de detailhan-del Winkeliers moeten zich voor hun eigen overleving ontwikkelen in een tijd waarin er voortdurend nieuwe platforms opkomen met nieuwe kanalen om klan-ten te bereiken Er is een eindeloos lij-kende stroom aan nieuwe concurrenten en klanten kunnen op allerlei nieuwe manieren aan productinformatie ko-men zoals beoordelingen en reviews Klanten winkelen ook anders (online eacuten in de fysieke winkel) door de snelle toe-name van persoonlijke apparaten zoals smartphones en tablets en winkeliers beschikken tegenwoordig over enorme hoeveelheden klant- en marktgege-vens Die brengen niet alleen kansen maar ook grote risicoacutes met zich mee

Winkeliers zijn op zoek naar manieren om de kansen en uitdagingen van de nieuwe technologie in goede banen te leiden In deze nieuwe omgeving gaan veel van hen terug naar de bron Met de tools in Microsoft Dynamics AX kunnen winkeliers internationale uitbreiding beter beheren met flexibele implemen-taties klanten naadloze belevingen bieden voor commerce op elk kanaal en het beheer van merchandising ver-beteren In dit huidige tijdperk van de mondige consument geeft Microsoft winkeliers de middelen om klanten een bijzondere ervaring te bieden door in-telligente bedrijfsactiviteiten Dit zorgt voor succes op korte eacuten lange termijn

Microsoft Dynamics AX

| 3

InhoudOpkomende trends1 Digitale ervaringen in de winkel2 Big data wordt toegankelijker3 Detailhandelaars nemen de controle over de

waardeketen4 De winkelbeleving opnieuw definieumlren5 Omni-channel is er6 De nieuwe e-commerce is sociaal7 De detailhandel kent geen grenzen meer

Buitengewone klantervaringen creeumlrenInternationale uitbreiding met flexibele imple-mentatiesNaadloze en uitmuntende prestaties voor com-merce op elk kanaalEffectief beheer van merchandisingActiviteiten op basis van echte informatie

Microsoft Dynamics AXSneller zakendoenNieuwe functiesWaarom Microsoft

7 opkomende trends die de detailhandel veranderen

Microsoft Dynamics AX

Microsoft Dynamics AX

| 4

Opkomende trendsOngekende klantervaringen creeumlren

Microsoft Dynamics AX

| 5

Opkomende trendsDe wereld verandert Vijftien jaar gele-den hadden bedrijven veel meer invloed op het aankoopproces Wanneer iemand een product wilde kopen waren er maar een paar opties in winkels in de buurt

Tegenwoordig worden consumenten overspoeld met mogelijkheden en zijn ze nog lang niet klaar nadat ze hebben bepaald wat ze willen kopen aange-zien ze hun aankoop op tal van ma-nieren en plaatsen kunnen afronden

Doordat consumenten direct toe-gang hebben tot veel informatie en hun aankoop op een eindeloos aantal manieren en plaatsen kunnen doen staan ze sterker dan ooit tevoren De wensen en verwachtingen zijn hoog het begrip voor mislukking is laag De-tailhandelaars die succes willen heb-ben bij mondige consumenten moe-ten ongekende ervaringen leveren

Hieronder worden de zeven grootste op-komende trends in de detailhandel be-sproken waarmee winkeliers hun klanten geweldige ervaringen kunnen bieden

Microsoft Dynamics AX

| 6

Digitale ervaringen in de winkelOverzicht voor het topmanagementDigitale technologie heeft op internet een enorme invloed gehad op detailhandelaars maar hervormt nu ook de moderne winkel-beleving Nieuwe innovaties in technologie in de detailhandel helpen consumenten de informatie te vinden die ze nodig hebben om slimmer en sneller over aankopen te be-slissen en geven werknemers in de detail-handel de kans om een betere klantonder-steuning te bieden

Belangrijkste puntenbull Self-servicekiosken verbeteren de

klantervaring en verhogen de verkoop van detailhandelaars met 20

bull Aanbiedingen via beacons verhogen de kans op een aankoop met 73

bull 85 van de klanten heeft al zelfscankassas gebruikt en wijst vaak op het gemak en de eenvoud ervan

Microsoft Dynamics AX

| 7

Digitale technologie maakt het winkelen anders De afgelopen 15 jaar zijn consumenten door digitale technologie heel anders gaan winkelen Nieuwe e-commerce-platforms hebben voor kopers een vol-ledig nieuw kanaal mogelijk gemaakt en online reviews hebben het aanschaf-proces hervormd Ondanks deze enor-me transformatie waren deze overheer-sende technologieeumln in de detailhandel vooral online actief tot nu toe Voor de eerste keer zien we dat digi-tale media invloed heeft op de winkel-beleving Aan de basis van deze trans-formatie liggen verschillende factoren De lagere kosten van technologie in combinatie met het bijna alomtegen-woordige internet biedt nu naadloze toegang tot steeds krachtigere clouds Daardoor kunnen detailhandelaars data centraliseren en openen die klanten le-veranciers en medewerkers zoals nooit tevoren verbindt Bovendien maakt de opkomst van mobiele apparaten en slimmere sensoren nieuwe ervaringen mogelijk die de kloof tussen de digitale en fysieke wereld overbruggen Daar-door breekt digitale technologie einde-lijk door in de winkel en hervormt de klantervaring

Technologie wordt de nieuwe verkoop-medewerker Een van de laatste belangrijke onder-scheidende kenmerken waarmee de-tailhandelaars met een fysieke winkel klanten kunnen lokken is de persoonlij-ke aandacht van een expert die klanten helpt bij hun aankooptraject Deze troef kan echter snel omslaan in een handi-cap als gevolg van lange wachttijden of verkoopassistenten die een alsmaar groeiend productportfolio niet kunnen bijhouden Bovendien krijgen verkoop-assistenten tegenwoordig te maken met klanten die goed op de hoogte zijn en vaak zeer concrete vragen stellen Als reactie op deze wensen wordt digi-tale technologie de nieuwe verkoopas-sistent in de winkel De service verloopt sneller omdat digitale technologie de klanten helpt zichzelf te helpen en ver-kooppartners de informatie biedt die ze nodig hebben om een betere onder-steuning en service te leveren Veel detailhandelaars gaan over op technologieeumln waarmee klanten hun eigen winkelbeleving kunnen bepa-len zonder dat ze op een medewerker

moeten wachten Banken en lucht-vaartmaatschappijen hebben deze technologie snel binnengehaald geld-automaten en self check-in-kiosken zijn heel normaal geworden maar we merken nu dat steeds meer detailhan-delaars in andere sectoren digitale ki-osken gebruiken om de klantervaring te verbeterenHoewel deze technologie nog relatief nieuw is zien we al dat deze het win-kelgedrag verandert Om te beginnen hebben onderzoekers ontdekt dat klan-ten zich meer op hun gemak voelen bij digitale assistenten Een onderzoek dat werd uitgevoerd door wetenschappers van Rotman School of Management Dukersquos Fuqua School of Business en de National University of Singapore toonde aan dat het marktaandeel van moeilijk uit te spreken artikelen met 84 toe-nam nadat een drankwinkel was over-geschakeld van een persoonlijke service naar self-service Door de overschake-ling naar self-service hoefden klanten niet meer bang te zijn voor het verkeerd uitspreken van een productnaam Ze analyseerden ook data van een pizzake-ten die online bestelling invoerde Klan-ten die online bestelden kochten voed-sel met 3 meer calorieeumln en waren 14 meer geneigd om speciale instruc-ties te geven in vergelijking met klanten die telefonisch bestelden De onderzoe-kers concludeerden dat deze toename voornamelijk werd veroorzaakt doordat klanten het gevoel hadden dat hun eet-gewoonten minder werden beoordeeld bij een online bestelling1

Naast een verschuiving van het koop-gedrag hebben detailhandelaars ook een toename van de omzet via self-ser-vicekiosken gemeld Dit is grotendeels te danken aan het gebruiksgemak en de mogelijkheid om data te gebrui-ken voor strategische up-selling Taco Bell kondigde onlangs aan dat de be-stellingen via de nieuwe digitale app 20 hoger zijn dan de bestellingen via medewerkers aan de kassa Dit komt vooral doordat mensen extra ingredi-enten selecteren2 Chilirsquos heeft een toe-name van 20 gemeld van de verkoop van desserten sinds klanten via tablet kunnen bestellen3 Dankzij de nieuwe self-servicekiosken van Cinemark the-ater stijgen de ldquoconcessie-uitgaven per persoon al gedurende 32 onafgebro-ken kwartalenldquo4 Uit een onderzoek in 2011 door onderzoekers van de North-western University Columbia University

en Harvard University blijkt dat als de bediening in restaurants met snelle dienstverlening zeven seconden korter is het marktaandeel van het bedrijf met 1 tot 3 kan toenemen5

Maar de digitale assistent is niet alleen handig voor het opnemen van bestel-lingen Nieuwe technologie voor de de-tailhandel helpt klanten ook op andere gebieden waardoor de manier waarop ze informatie verzamelen en opties ver-gelijken verandert In de detailhandel blijkt een levensechte omgeving veel potentieel te hebben omdat klanten verschillende kleren kunnen passen hun huis kunnen bekijken in verschillen-de verfkleuren en hulp kunnen zoeken tijdens het navigeren door een winkel De grootste online kruidenierswinkel in China Yihaodian heeft met behulp van levensechte omgeving 1000 virtuele winkels gemaakt De winkels bevinden zich in parkeerplaatsen parken en in de buurt van bekende bezienswaardig-heden Voorbijgangers kunnen deze winkels niet zien maar met de app van Yihaodian kunnen klanten een heuse kruidenierswinkel zien en met hun ap-paraten door virtuele gangen wande-len Klanten selecteren artikelen door op hun beeldscherm te tikken Als ze klaar zijn kiezen ze om alles thuis te la-ten leverenSommige detailhandelaars nemen het begrip technologie als nieuwe ver-koopassistent wel heel letterlijk Lowes heeft onlangs robots getest die klanten helpen om producten in hun winkels te vinden Deze robots OSHbots ge-naamd scannen identificeren en zoe-ken de producten niet alleen in de win-kel ze praten ook met klanten in hun eigen taal Dat geeft deze op het eerste zicht onpersoonlijke technologie toch een persoonlijke toets

Percentage klanten dat al zelfscankassas heeft gebruikt8

8515+85+V

Microsoft Dynamics AX

| 8

En voor de detailhandelaars die hun personeel nog niet kunnen vervangen door robots speelt technologie ook een belangrijke rol in het beschikbaar stellen van informa-tie en hulpmiddelen die werknemers nodig hebben voor een betere klantenservice Steeds meer detailhandelaars geven hun personeel tablets en smartphones waarmee ze toegang hebben tot gedetailleerde productinformatie alternatieve producten kansen voor up-selling en zelfs klantprofielen en vorige aankopen

De beacons zijn er eindelijk Beacons staan op het punt een van de belangrijkste soor-ten technologie te worden die de detailhandel ooit heeft gekend Een beacon is een kleie zender met voeding die een be-richt verzendt dat klanten kunnen lezen in een app op een smartphone Ze maken gebruik van Bluetooth 40 Bluetooth Smart genaamd zodat de telefoon Bluetooth automatisch kan detecteren Gebruikers die de respectie-ve app hebben geiumlnstalleerd moeten hun apparaat dus niet eerst koppelen Dit werkt slechts in eacuteeacuten richting een beacon verzendt een bericht naar de app maar kan geen data van de telefoon lezenBeacons kunnen worden ingesteld om actief te zijn op verschillende afstanden van maar liefst 50 meter tot slechts enkele centimeters Doordat handelaars de pe-rimeter kunnen instellen beschikken ze over geweldi-

73+61+61+60

Microsoft Dynamics AX

| 9

ge mogelijkheden Op lange afstand kunnen detailhandelaars klanten in de buurt aantrekken met aanbiedingen en acties die ze zelfs kunnen aanpassen op basis van het specifieke klanten-profiel Op nog langere afstand kun-nen beacons worden gebruikt om de aankooppatronen van klanten te leren begrijpen zoals de doorstroom in een winkel de winkelfrequentie en of klan-ten meerdere detailhandelaars bezoe-ken Al deze data kan in combinatie met de perimeter en de mogelijkheid tot gerichte berichten een sterke invloed hebben op de verkoop Een onderzoek van Swirl Networks Inc op het einde van 2014 toont aan dat marketingcam-pagnes met beacons de kans op een aankoop verhoogden met 73 60 van de klanten gaf meer geld uit en 30 ging in op een aanbieding via be-acons6 Een verslag van BI Intelligence Estimates de onderzoeksafdeling van Business Insider voorspelde in 2015 dat aanbiedingen via beacons dat jaar rechtstreeks invloed zouden hebben op de omzet van meer dan $41 miljard van grote detailhandelaars Dit cijfer zal in 2016 oplopen tot $444 miljard 7

Op korte afstand bieden beacons totaal andere mogelijkheden Musea hebben deze technologie snel opgenomen Ze bieden op de smartphone van bezoe-kers dynamisch materiaal op basis van het specifieke tentoongestelde item waar ze voor staan Detailhandelaars creeumlren een soortgelijke ervaring voor productinformatie De mogelijkheden zijn legio Wanneer een klant bijvoor-beeld een schoen uit het rek neemt kan hij op een beeldscherm informatie

over de schoen zien aangevuld met outfits die erbij passen Als de klant de schoenen naar andere delen van de winkel neemt kunnen verlichting en andere beeldschermen hem op basis van de schoenen naar aanbevolen ar-tikelen leiden De mogelijkheden voor beacons en soortgelijke sensortechnologieeumln zijn eindeloos en zullen onze verbeelding waarschijnlijk te boven gaan maar eacuteeacuten ding is zeker beacons zullen de winkel-beleving aanzienlijk veranderen

POS-technologie ondersteunt medewer-kers Nieuwe POS-technologie ondersteunt medewerkers waardoor de klanter-varingen verbeteren dankzij kortere wachttijden en bedrijven hun kosten kunnen verlagen Hierdoor springen veel grote detailhandelaars in op deze opkomende trend Tot dusver wordt POS-technologie voornamelijk toege-past als zelfscankassas Uit een onder-zoek van Ratale in 2015 blijkt dat 85 van de klanten al zelfscankassas heeft gebruikt8 Volgens RBR in Londen zal het aantal zelfscankassas wereldwijd toenemen van 210000 in 2014 tot 335000 in 20209

Zelscankassas bieden veel duidelij-ke voordelen Uit een onderzoek van NCR10 in 2014 blijkt dat 42 van de ge-bruikers van zelfscankassas het gemak ervan waardeert 40 dit eenvoudig vond en 39 dit sneller vond dan de kassa met een kassier Wat opvalt aan deze groeiende trend is dat 20 van de generatie Y echt aangaf dat ze niet hielden van de interactie met kassiers tijdens het afrekenen8 Ook al komen

zelfscankassas vaak voor ze hebben ook hun nadelen 41 van de klanten gaf aan dat de zelfscankassas kunnen worden verbeterdDeze uitdagingen met zelfscankassas hebben tot nieuwe oplossingen ge-leid Tegenwoordig vinden mobiele kaartlezers hun weg naar steeds meer detailhandelaars Als een verkoper een mobiele kaartlezer gebruikt kunnen klanten overal in de winkel afrekenen en hoeven ze niet meer in de rij te wachten nadat ze hun artikelen hebben genomen Hierdoor wordt niet alleen de klantervaring verbeterd maar ko-men ook waardevolle vloerruimte en personeel beschikbaar omdat er min-der toonbanken en kassiers nodig zijn Naast de POS-apparaten zelf breekt er nieuwe technologie door om de POS-ervaring te helpen verbeteren Dankzij de nieuwe microscopische streepjescodes van bedrijven als Digi-marc Corp kunnen de streepjescodes nu overal op een product worden ge-plaatst waardoor een product overal kan worden gescand Volgens Digimarc kunnen deze nieuwe streepjescodes de tijd voor het scannen halveren Een andere technologie trolley GPS ge-naamd probeert de uitdagingen van POS aan te pakken door detailhande-laars een live weergave van het winkel-verkeer te bieden via een zender die op winkelkarren is geplaatst De techno-logie gebruikt deze data om te antici-peren op de behoeften van POS-per-soneel en deze te optimaliseren Dat helpt detailhandelaars hun kosten te verlagen en een betere klantenservice te leveren

Hoe beiumlnvloeden marketingcampagnes met beacons het gedrag van klanten6

Hogere kans op een aankoop

Voor meer vakantieboodschappen naar de winkel gaan

Vaker naar de winkel gaan

Meer geld uitgeven

73

61

61

60

73+61+61+60

Microsoft Dynamics AX

| 10

Big data wordt toegankelijkerOverzicht voor het topmanagementMet nieuwe tools als machine learning en prescriptieve analyse wordt big data eindelijk meer opvolgbaar

Belangrijkste puntenbull Amerikaanse marketeers hebben in 2015

$115 miljard uitgegeven aan databull Detailhandelaars beschouwen

merchandising winkelactiviteiten en toeleveringsketen als de voornaamste kansen voor big data

bull Elke dag worden meer dan 1 miljoen mensen het slachtoffer van cybermisdaad

bull 81 van de klanten gelooft niet dat detailhandelaars hun data priveacute of veilig kunnen houden

Microsoft Dynamics AX

| 11

Big data is meer dan alleen e-commerce en marketing Big data heeft al een grote invloed op de detailhandel Uit onderzoek van de Winterberry Group blijkt dat Ameri-kaanse marketeers in 2015 ongeveer $115 miljard hebben uitgegeven aan data Dat is een toename van een half miljard dollar ten opzichte van 201411 Ondanks deze groei werden de toepas-singen voor big data tot nu toe beperkt tot activiteiten op het gebied van online marketing en e-commerce zoals betere advertenties voor klanten of aanbeve-lingen voor soortgelijke producten We bereiken eindelijk het punt waarop we data voldoende kunnen volgen ver-zamelen en verwerken zodat detailhan-delaars er voordeel kunnen uit halen op manieren die eerder niet mogelijk waren Uit een onderzoek van 1010data in 2014 blijkt dat detailhandelaars merchandi-sing (53) winkelactiviteiten (42) toe-leveringsketen (27) en preventie van gegevensverlies (21) beschouwden als gebieden waarop big data het best kan worden toegepast12 Bijna de helft was van mening dat big data de grootste im-pact kan hebben op vraagprognose en modellering van de toeleve-ringsketenSnellere betrouwbaardere data Een van de grootste uitdagin-gen bij big data is het beheer van de hoeveelheid en de snelheid Voor een studie van IBM in 2015 werd berekend dat er elke dag 25 triljoen databytes worden gemaakt De hoeveelheid nieuwe data is overweldigend 90 van alle data is gemaakt in de afgelopen 2 jaar13 Zonder de juiste beheertools is deze data relatief nutteloos Maar met cloudcomputing die in-telligenter en krachtiger is geworden wordt big data eindelijk ook bruikbaar op andere gebieden Detailhan-delaars kunnen een slimme-re winkelervaring bieden en intelligentere merchandising en toeleveringsnetwerken makenDoor nieuwe technologie varieumlrend van kleinere sen-soren tot meer internettoe-gang kunnen detailhande-

laars sneller bij hun data die bovendien betrouwbaarder is Externe datasensoren komen steeds vaker voor en we bevinden ons pas in het beginstadium van deze ontwikkeling Deze trend wordt door vier factoren aangedreven 1) steeds kleinere microchips 2) de technologische ont-wikkelingen op het gebied van energie-besparing 3) overal toegang tot internet en 4) verbeterde computerprocessors waarmee steeds meer datastromen te-gelijkertijd kunnen worden beheerd En misschien is de vijfde factor wel dat con-sumenten steeds meer vertrouwd raken met dataverzameling Door deze verbeteringen kunnen de-tailhandelaars vanuit veel meer bronnen data verzamelen dan voorheen moge-lijk was Denk aan data van POS-syste-men online transacties sociale media loyaliteitsprogrammas opnamen van callcenters en gebruikersflows in de winkel Betere meer holistische data le-vert detailhandelaars een beter begrip op van hun klanten en de manier waar-op ze winkelen Big data wordt bruikbaar dankzij betere analytische tools Snellere en betrouwbare data is een

stap in de juiste richting voor big data maar het zorgt tegelijkertijd voor uitda-gingen IBM heeft ze aangeduid met De vier Vrsquos van Big Data14 De vier Vrsquos zijn volume (hoeveel data) velocity (analyse van streaming data) variety (verschillen-de vormen van data) en veracity (onze-kerheid van data)Nu big data steeds groter wordt worden deze uitdagingen voelbaar voor detail-handelaars In een studie van 1010 data in 2014 noemde 41 van de detailhan-delaars inconsistentie in meetmethoden het grootste obstakel richting analyse-succes bij 38 was dat gebrek aan de-tails en 34 zegt dat ze onvoldoende de beschikking heeft over noodzakelijke data Kort gezegd big data is te groot Tot dusver konden bedrijven hun data slechts spaarzaam benutten omdat hun interne kennis tekort schoot tools te be-perkt waren en de kosten te hoog Maar de bedrijfsmogelijkheden nemen einde-lijk toeDetailhandelaars vertrouwen op een nieuwe reeks van analysetools die big data toegankelijker maakt Voorbeel-den hiervan zijn machine learning voorspellende analyse en automati-

seringstools Big data op zich is nutteloos Die wordt pas bruikbaar wanneer er kennis uit kan worden gehaald Kennis waarmee processen efficieumlnter gaan verlopen en detailhande-laars betere ervaringen kunnen leveren Deze tools helpen detailhandelaars bij het detecteren het classi-ficeren het vaststellen van kansen en bij optimalisatieDetectie gaat over het identificeren van patronen (trends) targets en out-liers Met tools voor data-visualisatie waarmee grote cijferbestanden worden omgezet in diagrammen en grafieken wordt het door de grafische beelden veel makkelijker om verge-lijkingen te maken Outliers kunnen veel eenvoudiger worden geiumldentificeerd Met realtime data kan data nog sneller en eenvoudi-ger worden weergegeven Detailhandelaars kunnen deze tools gebruiken voor 53 + 48 + 42 + 42 + 27 + 23 + 21 + 11 + 11M

erch

andi

sing

Mar

ketin

g

Win

kela

ctiv

iteite

n

E-co

mm

erce

Toel

ever

ings

kete

n

Fina

ncieuml

n

Prev

entie

van

geg

even

sver

lies

Ove

rige

HR

Grootste kans voor big data in de detailhandel12

53

48

42

42

27

23

21

11

11

Microsoft Dynamics AX

| 12

competitieve wijzigingen nieuws campagnes of acties Opkomende markttrends kunnen ermee worden ontdekt maar ook potentieumlle fouten in de toeleveringsketen nog voordat de problemen werkelijk optredenClassificatie wordt vaak toegepast in de detailhandel maar waarschijnlijk wordt het niet altijd als zodanig ge-zien Met classificatie kunnen we data isoleren sorteren filteren rangschikken en vergelijken Detailhandelaars worden met classificatie flexibeler doordat ze doel-groepen campagnes of producten kunnen isoleren enof rangschikken Tools voor de automatisering van deze processen stroomlijnen het personalisatieproces en de-tailhandelaars kunnen zich beter richten op hun bena-dering Ook kunnen ze persoonlijke ervaringen creeumlren en meer intelligent cross-sellingactiviteiten uitvoeren In het eerste kwartaal van 2015 wist Microsoft Australia het bouncepercentage op hun website met 35 te verlagen en het add-to-cart-percentage met 10 te verhogen En dat dankzij volledig persoonlijke productaanbevelingen binnen een volledig gepersonaliseerde webervaring voor klanten15

Weten wat de kans is op toekomstige gebeurtenissen is van groot belang bij het nemen van strategische beslis-singen Waarschijnlijkheden zeggen iets over de kans dat een gebeurtenis plaatsvindt En kunnen ook worden ge-bruikt om meerdere gebeurtenissen te vergelijken met el-kaar en om te zien hoe de verdelingen zijn van potentieumlle uitkomsten Met voorspellende analytische tools kunnen detailhandelaars hun voorraadbeheer op orde houden de optimale prijs bepalen voor nieuwe producten hun

Microsoft Dynamics AX

| 13

productaanbevelingen beter richten verkoop- en ondersteuningbehoeften voorspellen en cashflow beter beherenFlexibel zijn wordt steeds belangrijker voor detailhandelaars Optimalisatie is een belangrijk onderdeel van analyses en het helpt detailhandelaars om die flexibiliteit te bereiken De manier om dit doen is door het optimaliseren van de volgende drie pijlers betere en snel-lere detectie categorisering en aanne-melijkheid Er komt steeds meer nieuw e data beschikbaar Met nieuwe tools voor zelflerende apparaten kunnen detailhandelaars hun prestaties verbe-teren Bijvoorbeeld door de verwachte resultaten te vergelijken met de werke-lijke uitkomsten en hun algoritmen daarop aan te passenVeel van deze methoden zijn niet nieuw Maar door nieuwe tools zo-als de koppeling van krachtige pro-cessors aan cloudcomputing kun-nen detailhandelaars hun data ten volle benuttenHoe detailhandelaars risicos met data beheren Big data biedt detailhandelaars meer mogelijkheden maar meer macht gaat gepaard met meer verantwoor-delijkheid Nu meer invoerpunten data versturen en ontvangen wordt het risico op een beveiligingslek groter Volgens David Finn Associa-te General Counsel voor de Digital Crime Unit16 van Microsoft zijn er elk jaar ldquobijna 400 miljoen slachtoffers van cybermisdaad Bovendien kost cy-bermisdaad de consumenten jaarlijks $113 miljardrdquo Vorig jaar werd de helft van de volwassenen met internettoe-gang slachtoffer van cybermisdaad Dat zijn meer dan 1 miljoen mensen per dag Dat kost de wereldwijde economie $500 miljard per jaarDe bescherming van vertrouwelijke klantgegevens is van essentieel belang voor alle detailhandelaars Eeacuten op vijf

kleine en middelgrote ondernemingen is al het doelwit geweest van cyberaan-vallen Een beveiligingslek is niet alleen duur naar schatting $38 miljoen in 201517 maar kan ook waardevolle re-laties met trouwe klanten beschadigen Het kan jaren duren voor het vertrou-wen opnieuw is hersteldDoor steeds meer bezorgdheid na ver-schillende beveiligingslekken bij toon-aangevende creditcardmaatschappijen hebben beveiligingsexperts veiligere manieren ontwikkeld voor het verrich-ten van transacties EMV wat staat voor Europay MasterCard en Visa de bedrij-ven die de norm hebben ontwikkeld is een nieuwe technologie die betalingen

veiliger moet maken EMV-technolo-gie is beschikbaar als een microchip op veel nieuwe creditcards en wordt ook gebruikt as de norm in veel nieuwe mo-biele betaalsystemenWanneer klanten een verrichting uit-voeren met een EMV-kaart of mobiel apparaat genereren de EMV-chip en de POS-terminal op dynamische wij-ze een versleutelde beveiligingssleutel voor de transactie Deze sleutel wordt toegevoegd aan het persoonlijke ac-

count van de gebruiker en terugge-stuurd naar de emitterende bank die de transactie bevestigt Als de data van de transactie in verkeerde handen komt is een vervalste kaart onbruikbaar zonder de unieke chip van de originele kaart Bovendien wordt de data onbruikbaar omdat elke transactie een nieuwe en unieke beveiligingssleutel nodig heeft voor authenticatieSinds 1 oktober 2015 moeten bedrijven EMV-geschikt zijn (dwz EMV-credit-cards aanvaarden) Vanaf die datum ligt de aansprakelijkheid voor creditcard-fraude bij de partij (de detailhandelaar of bank) die het minst EMV-geschikt is in de transactie Dat is ongetwijfeld

de detailhandelaar als deze geen EMV-betalingen aanvaardt Dit is een enorme verschuiving van de aansprakelijkheid namelijk van de banken die in het verleden het grootste deel van de last droegen naar de detailhandelaarsNaast het risico op een beveili-gingslek worden veel klanten zich meer bewust van de nieuwe realiteit waarin ze worden gevolgd Trace-ringstechnologieeumln zoals tracering in de winkel hebben geleid tot be-zorgdheden bij consumenten en toezichthouders Uit een enquecircte van Opinion Lab in 2014 blijkt dat 77 van de klanten vindt dat het onaanvaardbaar is dat ze in de win-kel worden gevolgd 81 van hen is bezorgd dat de detailhandelaars

hun data niet priveacute of veilig kunnen bewaren18 Dit resulteert in een unieke uitdaging voor bedrijven die data ge-bruiken om klanten tevreden te stellen maar bij die klanten ergernis veroorza-ken door hun data te verzamelen De heersende opinie over dataverzame-ling zal in de loop van de tijd blijven veranderen maar bedrijven moeten weten wat hun klanten ervan vinden dat ze worden gevolgd

Elke dag zijn meer dan 1 miljoen mensen het slachtoffer van cybermisdaad16

In 2015 bedroegen de gemiddelde kosten die bij een beveiligingslek horen $38 miljoen17

Microsoft Dynamics AX

| 14

Detailhandelaars nemen het heft in eigen handenOverzicht voor het topmanagementAls klanten een aankoop doen kopen ze een ervaring Omdat de verwachtingen van de klanten zijn gestegen nemen de detail-handelaars meer controle over de waarde-keten zodat ze er zeker van zijn dat ze de best mogelijke ervaring bieden

Belangrijkste puntenbull De helft van de klanten verwacht dat ze

de aankoop online kunnen doen en in de winkel kunnen ophalen

bull 87 van de consumenten wereldwijd laat de MVO-activiteiten van een bedrijf meewegen in een aankoopbeslissing

bull De omzet van de deeleconomie zal in 2025 tot $335 miljard zijn uitgegroeid

Microsoft Dynamics AX

| 15

Detailhandelaars nemen de controle over de waardeketen Bij elke aankoopbeslissing spelen voor- en nadelen op financieel sociaal emo-tioneel en beveiligingsgebied een rol Als klanten een aankoop doen kopen ze niet alleen een product Ze kopen een ervaring Deze klantervaring be-staat uiteraard uit de ervaring die ze hebben met het product zelf maar daarnaast ook uit een aantal ande-re variabelen Zoals hoe complex het aankoopproces verloopt hoe ze zich voelen in de winkel hoe makkelijk het instellen gaat en hoeveel vertrouwen ze hebben dat ze de noodzakelijke on-dersteuning krijgen in geval van een probleem ldquoHoeveel stress krijg ik hier-vanrdquo ldquoWat zullen mijn vrienden ervan denkenrdquo ldquoHoe groot is de kans dat dit kapot gaatrdquo We denken graag dat klanten rationele beslissingen nemen en het beste pro-duct op de markt met een bepaalde prijs kopen Deze strategie wordt maxi-mizing genoemd De meeste klanten nemen echter op een andere manier beslissingen namelijk door satisficing Anders gezegd satisficers vragen ldquoWat geeft de minste kans op teleurstellingrdquo en ldquoVoorziet dit in mijn behoeftenrdquo Ze nemen genoegen met ldquogoed genoegrdquo De meeste klanten in alle categorie-en zijn satisficers Als bedrijven deze klanten willen aantrekken moet ze de transactiekosten van een aankoop ver-lagen Dit betekent niet gewoon dat de prijs lager moet maar ook dat detail-handelaars belemmeringen voor een aankoop zoals sociale risicos en angst voor het onbekende moeten beperkenDetailhandelaars willen beantwoorden aan de veranderende behoeften van de huidige consumenten Daardoor ne-

men velen de controle over hun waar-deketen van creatie tot consumptie Dit niveau van eigenaarschap dat zich uitstrekt tot alle contactpunten levert detailhandelaars een betere controle op over veel van deze transactiekosten en zorgt voor meer continuiumlteit binnen het klanttraject Meer controle over de toeleveringsketen Door e-commerce zijn detailhandelaars gedwongen om hun toeleveringske-tens tegen het licht te houden Veel detailhandelaars verkopen nu goede-ren online die ze niet eens op voorraad hebben in hun winkel Of helemaal niet op voorraad omdat ze samenwerken met externe logistieke aanbieders en magazijnen voor orderverwerking die namens hen de artikelen inpakken en verzenden Detailhandelaars houden niet alleen de voorraadstroom bij die loopt van productiefaciliteiten naar magazijnen naar winkels maar ook alle individuele verzendingen naar klanten En klanten willen tegenwoordig uitge-breid geiumlnformeerd worden over voor-raadgegevens in de fysieke winkel en nieuwe verwerkingsopties zoals opha-len in de winkel Hoewel toeleveringsketens steeds complexer worden hebben klanten steeds minder begrip voor mislukking waardoor de vraag voor detailhande-laars groter wordt Bovendien maken klanten geen onderscheid tussen een merk en de leveranciers in de toeleve-ringsketen ervan Als een leverancier in de toeleveringsketen een fout maakt ligt de verantwoordelijkheid volgens de klant toch bij het merk zelf Als een klant vraagt om levering binnen twee dagen en het product pas na vijf dagen ontvangt is dat slecht voor de reputa-tie van de detailhandel Bedrijven moe-

ten een manier vinden om te voldoen aan de stijgende verwachtingen terwijl ze toch voldoende winst maken Veel detailhandelaars willen meer controle krijgen over de complete klantervaring door meer controle over hun toeleve-ringsketen te nemen van productie tot levering Behoefte aan snelheid heeft afhandeling veranderd Veranderende klantverwachtingen zor-gen ervoor dat detailhandelaars hun orderafhandeling op een andere ma-nier uitvoeren Volgens een onderzoek van Accenture in 2014 verwacht de helft van alle klanten dat leveranciers de optie aanbieden van online kopen en in de winkel ophalen19 77 van de leveranciers vindt ophalen in de winkel zelf een waardevol optie20 Van de klan-ten die zeggen dat ze gebruikmaken van ophalen in de winkel doet 25 dat om de snelheid19 Er bestaat dus een klantbehoefte en ook de waarde is dui-delijk Toch biedt slechts een derde van alle leveranciers deze en andere opties aan En dan gaat het alleen nog maar over basisservices zoals ophalen in de winkel zichtbaarheid van voorraad op meerdere kanalen en verzenden om op te slaan (ship-to-store)Om levertijden te verkorten stappen detailhandelaars over op een model van eacuteeacuten toeleveringsketen waarin alle distributiemiddelen van hun online winkels en fysieke locaties zijn geiumlnte-greerd Sommige detailhandelaars die al een behoorlijke capaciteit hebben maken van hun winkels een netwerk van mini-distributiecentra Hiermee verkorten ze de afhandelingstijd maar zonder de extra kosten van het bouwen en beheren van distributiefaciliteiten Door al hun middelen te integreren

Percentage van detailhandelaars dat de mogelijkheid tot ophalen in de winkel heel waardevol vindt20

7723+77+V

Microsoft Dynamics AX

| 16

krijgen klanten tevens een goed zicht op de voorraad en kunnen ze de eenvoudigste en snelste manier kiezen om hun product aan te schaffen Detailhandelaars verhogen hun inzet op maatschappelijk verantwoord ondernemen De laatste paar jaren is er veel gediscussieerd over de groeiende behoefte van consumenten aan milieuvrien-delijke en duurzame producten En hoewel veel mensen zeggen dat ze maatschappelijk verantwoorde producten willen blijkt dat lang niet altijd uit hun gedrag Maar een kentering is zichtbaar Er is een afname van het aantal mensen dat zegt meer te willen betalen voor verantwoorde producten maar tege-lijkertijd een toename van mensen die zeggen dat ze het belangrijk vinden dat bedrijven maatschappelijk verant-woord ondernemen21 Uit een studie uit 2013 van Cone Communications en Echo Research blijkt dat 87 van de consumenten wereldwijd de MVO-resultaten meeneemt in hun aankoopbeslissing22 Anders gezegd goede MVO-cijfers zijn de nieuwe standaard En hoewel consu-menten bedrijven die een stapje extra doen op MVO-ge-bied misschien niet direct belonen zullen ze degenen die dat stapje niet zetten de rug toekeren Bedrijven moeten nadenken over hun MVO-beleid zowel als een defensie-ve als offensieve strategieInformatie is tegenwoordig heel eenvoudig te verkrijgen en verspreidt zich razendsnel Onethische bedrijfspraktij-ken die aan het licht komen hebben al meer dan eens geleid tot een terugloop in klanten voor dat betreffen-

Microsoft Dynamics AX

| 17

De omzet van de deeleconomie zal in 2025 tot $335 miljard zijn uitgegroeid28

de merk Om een maatschappelijk verantwoorde organisaties te worden hebben veel bedrijven hun eigen be-drijfsactiviteiten grondig moeten eva-lueren En ook de praktijken van leve-ranciers binnen hun toeleveringsketen Bovendien zijn veel bedrijven een stuk transparanter geworden In 2015 heeft CorporateRegistercom van 12000 be-drijven de MVO-rapporten verzameld Ter vergelijking in 1994 waren dat er slechts 2023

Steeds meer bedrijven gebruiken een MVO-strategie om te groeien zoals American Eagle Het bedrijf rappor-teerde recent een groei van 10 in de verkoop van lingerie nadat het had be-loofd om modellen in hun advertentie niet meer te photoshoppen24 Kijk ook naar Goldman Sachs dat investeert in de training en opleiding van 10000 vrouwelijke ondernemers25 Onderzoek door World Green Business Council laat een groei zien van 8-11 bij bedrijven die de luchtkwaliteit op kantoor heb-ben verbeterd26 Het onderzoek toont ook aan dat bedrijven die bekend staan om een sterk MVO-beleid makkelijker nieuw personeel kunnen vinden en be-houden Uit een onderzoek van Harvard Business School en de London Business School in 2011 blijkt dat bedrijven die

sterk presteren op MVO-gebied sneller financieringen loskrijgen27 Initiatieven tot duurzaam ondernemen werden in het verleden nogal eens wisselend ont-vangen maar het tij is aan het keren Het financieumlle en ethische belang van een goed MVO-beleid is inmiddels dui-delijkDe invloed van de deeleconomieDe deeleconomie heeft momenteel wereldwijd een omzet van $15 miljard per jaar PwC voorspelt dat de om-zet in 2025 toegenomen zal zijn tot $335 miljard28 Bedrijven als Airbnb en Lyft hebben de huur- en vervoersmark-ten veranderd En het model van de deeleconomie wordt op steeds brede-re schaal toegepast zoals via het delen van boten opslag- en werkruimten en zelfs energie Een dergelijke groei kan niet anders dan invloed hebben op de detailhan-del De tekenen daarvan zijn al zicht-baar Het moet nog blijken wel risico deze trend werkelijk inhoudt voor de-tailhandelaars maar hogere wiskun-de is niet nodig om in te zien dat als mensen producten gaan delen ze minder producten hoeven kopen De deeleconomie heeft dan dus een ne-gatieve invloed op de verkoop Maar

de deeleconomie zorgt ook voor inte-ressante kansen voor detailhandelaars Veel bedrijven hebben de mogelijkheid verkend om via community-leden pro-ducten in de winkel op te halen en bij klanten af te leveren Dit zou lagere kosten en kortere verzendtijd opleve-ren In de ruimte die ligt tussen bedrij-ven zorgt de deeleconomie voor enkele unieke mogelijkheden Denk bijvoor-beeld aan gedeelde overhead of ge-deelde en flexibele winkelruimte voor bedrijven met seizoenspieken in klant-vraag Hoewel de trend relatief nieuw is lijkt het erop dat de detailhandel er op veel terreinen iets van gaat merken

Percentage van de consumenten dat de MVO-activiteiten van een bedrijf laat meewegen in een aankoopbeslissing22

8723+77+V

Microsoft Dynamics AX

| 18

De winkelbeleving opnieuw definieumlrenOverzicht voor het topmanagementDoor de opkomst van e-commerce kwamen steeds meer klanten naar de winkel om pro-ducten uit te testen showrooming gen-oemd Velen dachten dat deze trend het einde van de fysieke winkels van detailhan-delaars inluidde maar detailhandelaars pas-sen zich eindelijk aan deze moderne trend aan

Belangrijkste puntenbull 46 van de Amerikanen gaf toe aan

showrooming te doenbull Detailhandelaars bieden nieuwe

voordelen aan in de winkel zoals snacks koffie alcohol exclusieve producten en deskundig advies om klanten in hun winkel te lokken

bull Veel grote detailhandelaars verkleinen hun voetafdruk en maken plaats voor kleinere lokale winkels

Microsoft Dynamics AX

| 19

Detailhandelaars anticiperen op showrooming

Door de opkomst van e-commerce komen steeds meer klanten naar de winkel om producten te testen en te bekijken In een onderzoek van Harris Interactive op het einde van 2013 gaf 46 van de Amerikanen toe dat ze naar winkels kwamen om producten uit te testen Dit was een toename van 7 in vergelijking met dezelfde periode in 201229 Toen steeds vaker werd gemeld dat detailhandelaars klanten geld vroe-gen voor dit verschijnsel30 leek deze trend het einde van detailhandelaars in te luiden Maar veel detailhandelaars passen zich uiteindelijk aan de trend aan en anticiperen erop

Winkels als Target31 en Best Buy voer-den strategieeumln om showroom-klanten aan te trekken onder andere met gratis Wi-Fi apps voor winkelassistentie en digitale interfaces waarmee klanten in de winkel toegang kregen tot de tools die ze online graag gebruiken zoals reviews en prijsvergelijkingen Deze aanpak helpt detailhandelaars beter te begrijpen hoe de winkel als geheel presteert niet alleen op basis van de omzet die de fysieke winkel genereert Casey Carl Chief Strategy amp Innovati-on Officer van Target verwoordt het als volgt ldquoWij zijn gek op showrooming zolang klanten hun spullen bij Target komen kopenrdquo

Showrooming is zo populair geworden dat sommige andere bedrijven winkel-ruimtes gebruiken om in te spelen op de trend Chobani een bedrijf dat Griekse yoghurt verkoopt opende onlangs in New York het Chobani SoHo cafeacute waar klanten nieuwe producten en recepten kunnen proeven De online kleerma-ker Indochino richtte pop-upwinkels op de ldquoreizende kleermakerrdquo-pop-ups waar klanten het product zelf kunnen ervaren hun maat kunnen laten ne-men en kleding kunnen passen32 Het succes en de opkomst van dit soort showroom-winkels tonen aan dat de-tailhandelaars kunnen anticiperen op deze trend

Verkoper als een service

Nu het besluitvormingstraject van klan-ten verandert proberen veel detailhan-delaars klanten in hun winkel te lokken

door nieuwe ervaringen en diensten aan te bieden ldquoMensen willen meer dan gewoon een winkel Ze willen een plaats waar ze zich goed voelen en iets nieuws lerenrdquo zei Carmine Gallo auteur en deskundige op het gebied van de-tailhandel Detailhandelaars van Urban Outfitters tot Nordstrom bieden hun klanten nu snacks koffie en wijn aan in de winkel Whole Foods is zelfs een brouwerij gestart en biedt bier aan in de winkels33

Veel detailhandelaars halen deskundi-gen naar de winkels die klanten advies geven Onlangs is Target een samen-werking gestart met BabyCenter een website over zwangerschap en ouder-schap Via het nieuwe initiatief Baby 360 biedt Target kwaliteitscontent productreviews en aanbevelingen voor kersverse moeders op de website De winkel heeft de investering echter naar een nieuw niveau getild en biedt nu in de winkel servicedesks met ldquobaby-ad-viseursrdquo aan34 Dit soort programmas dat klanten een ervaring en een dienst biedt die verder gaan dan het aan-schaffen van een product breekt in steeds meer winkels door Klanten heb-ben zo een heel andere reden om langs te gaan

Klein is het nieuwe groot

Vroeger was winkelen vooral een loka-le bezigheid kleine lokale winkels met lokale eigenaars en medewerkers Door de groei van winkelcentra halverwege de vorige eeuw werden grote winkels de norm Warenhuizen werden steeds groter en legden de basis voor grote winkels maar nu bedreigt de grootste winkel ooit het internet deze steeds groeiende fysieke winkels Volgens het verslag 2015 US Mall Outlook van Green Street Advisors zal ongeveer 15 van de 1500 winkelcentra in de Verenigde Staten in de komende 10 jaar sluiten veel meer dan het aantal nieuwe winkelcentra dat de deuren zal openen35

Detailhandelaars beginnen grote dure winkels de rug toe te keren en maken plaats voor kleinere gerichtere en flexi-belere winkels Detailhandelaars waar-onder Target Walmart en Whole Foods creeumlren allemaal kleinere winkels waar-mee ze aanwezig zijn op meer lokale markten en de kosten kunnen verlagen

Deze trend is ook deels het gevolg van de showrooming-trend Detailhande-laars moeten niet meer elk product op voorraad hebben De winkels worden een lokaal centrum voor diensten als ophalen in de winkel terwijl detailhan-delaars hun toonbank kunnen verwij-deren dankzij nieuwe technologie als mobiele betaling Zo creeumlren ze meer ruimte voor de klant

Percentage Amerikanen dat toegaf aan showrooming te doen29

46

Drieeumlnvijftig procent van de mannen heeft ooit aan showrooming gedaan in vergelijking met veertig procent van de vrouwen29

Percentage Amerikanen dat al heeft geshowroomd29

69

54+46V

31+69V

Microsoft Dynamics AX

| 20

Omni-channel is niet meer weg te denkenOverzicht voor het topmanagementOmdat het onderscheid tussen de digitale en fysieke wereld steeds vager wordt moeten detailhandelaars een ervaring creeumlren die voor meer continuiumlteit zorgt binnen alle contactmomenten met klanten

Belangrijkste puntenbull 71 van de klanten vindt de mogelijkheid

om voorraadgegevens voor producten in de winkel te bekijken belangrijk of heel belangrijk

bull De mobiele wereld zorgt voor 54 van het webverkeer van de detailhandel en 30 van de online omzet

Microsoft Dynamics AX

| 21

WWW staat nu voor ldquowat wanneer en waar ik wilrdquoOmdat het onderscheid tussen de di-gitale en fysieke wereld steeds vager wordt verschuiven de verwachtingen van de klanten in de detailhandel even-redig hiermee Klanten willen nu een naadloze ervaring op elk apparaat en verwachten de keuzemogelijkheden en flexibiliteit van online winkelen en de snelheid en service van een aankoop in de winkel Voor het winkelende publiek betekent WWW nu dat een klant koopt ldquowat wanneer en waar hij wilrdquo Detail-handelaars moeten daaraan voldoen Betere ervaringen op elk apparaat Klanten verwachten meer continuiumlteit tijdens hun winkelervaring Mogelijk-heden als het online bekijken van de voorraadgegevens zorgen voor een betere verbinding tussen wat klanten online doen en wat er in de winkel ge-beurt Bovendien verlagen ze de stress omdat de kans kleiner is dat de klant een winkel binnengaat en ontdekt dat het product niet op voorraad is Uit een onderzoek van Accenture in 2014 blijkt dat 71 van de klanten de mogelijk-heid om voorraadgegevens voor pro-ducten in de winkel te bekijken belang-rijk of heel belangrijk vindt waarbij 39 aangeeft dat ze minder of niet geneigd zijn naar een winkel te gaan als de on-line winkel geen informatie biedt over de fysieke voorraad19

Dankzij oplossingen voor een beter voorraadbeheer kunnen detailhande-laars klanten realtime toegang geven tot gegevens over de fysieke en on-line voorraad en meer verwerkingsop-ties bieden zoals ophalen in de winkel verzending naar de winkel en snellere levering Zo kan de klant kopen wat hij wil wanneer hij wil en waar hij wil Naast voorraadgegevens in de fysieke winkel helpt nieuwe technologie detail-handelaars nu om hun klanten tijdens het aankoopproces meer geiumlntegreer-de ervaringen op elk apparaat te bie-den Tools voor productiviteit en sa-menwerking waaronder software voor het beheer van digitale bedrijfsmid-delen helpen detailhandelaars klan-ten een meer consistente merkerva-ring te bieden tijdens de verschillende contactmomenten Dit lijkt misschien slechts een detail maar een consisten-

te branding en navigatie zowel online als offline kan ervoor zorgen dat een aankoop voor klanten gemakkelijker en vertrouwder is Als een klant een pro-duct online bekijkt en daarna naar een detailhandel gaat om dat product te kopen moet hij bij aankomst al weten dat hij in de juiste winkel is en moet hij het product gemakkelijk kunnen vinden op basis van zijn online ervaringOm de online en fysieke winkel verder te verbinden hebben medewerkers in de detailhandel gemakkelijker toegang tot klantgegevens zoals vorige aan-kopen verlanglijstjes en ondersteu-ningstickets Daardoor kunnen ze op een meer strategische manier verkopen en hun klanten superieure service bie-den Deze betere integratie leidt uitein-delijk tot meer continuiumlteit en een meer persoonlijke ervaring voor klanten De mobiele wereld zorgt voor een rui-mer bereik Smartphones met nieuwe mogelijk-heden en snellere dataverbindingen hebben een onmiskenbare impact op de detailhandel Doordat klanten in de winkel op internet kunnen surfen speelt de mobiele wereld een unieke rol in de omni-channel winkelbeleving In een onderzoek van Accenture in 2014 werd onderzocht waar klanten infor-matie over producten zochten op hun mobiele apparaten 56 deed dit thuis 38 controleerde de productvoorraad onderweg naar de winkel en 34 zocht in de winkel informatie over producten op36 In oktober 2015 namen smart-phones 42 van het winkelverkeer en 16 van de online omzet voor hun re-kening Dat is een onthutsend aantal in vergelijking met laptops (4570) en tablets (1214)37

Detailhandelaars creeumlren voor mobiele technologie nu geoptimaliseerde erva-ringen en zorgen voor meer continuiumlteit op elk apparaat Responsieve websites zijn populair geworden bij detailhan-delaars die hun klanten op elk appa-raat willen betrekken Een responsieve website zal met een andere grootte en schaal worden weergegeven afhanke-lijk van of de website wordt bekeken op een laptop tablet of mobiel apparaat Bij niet-responsieve websites is het be-kijken van inhoud op mobiele appara-ten lastig vanwege het kleinere formaat

van het apparaat Voordat responsie-ve websites werden ontwikkeld kozen vele merken ervoor een compleet af-zonderlijke WAP-site op te zetten voor mobiel browsen Tegenwoordig dragen responsieve websites bij aan het oplos-sen van deze uitdagingen met een effi-cieumlnte oplossing voor het bouwen van een enkele website die de weergave dynamisch aanpast aan verschillende browserformatenDetailhandelaars werken nu met nieuw e webstandaarden zoals HTML5 en CSS3 die zijn geoptimaliseerd voor mobiel surfen en met alle apparaten compatibel zijn Dankzij nieuwe ontwik-keltools voor meerdere platforms kun-nen app-ontwikkelaars dezelfde app nu voor meerdere mobiele besturings-systemen programmeren Microsoft heeft zelfs een universeel app-platform geiumlntroduceerd waarmee telefoons ta-blets en pcs met Windows 10 iOS- en Android-apps kunnen uitvoeren Dit is een grote stap die detailhandelaars zal helpen hun klanten de beste ervarin-gen te bieden zonder de kosten voor de ontwikkeling voor meerdere appa-raten38

Online wordt offline Er wordt zo vaak gezegd dat e-com-merce de fysieke winkels verwoest dat vaak wordt aangenomen dat de verkoop via e-commerce boven de verkoop in de winkel uitsteekt Maar eigenlijk nemen ze volgens eMarketer slechts een klein percentage in onge-veer 5939 Ondanks de groei van de online detailhandel wordt nog steeds meer dan $14 van elke $15 in de win-kels uitgegevenDit betekent dat veel e-commercesites willen uitbreiden door offline winkels te openen Online detailhandelaar Birch-box opende een eerste fysieke winkel in New York Warby Parker het online bedrijf in oogzorg verhoogt de inzet op fysieke winkels terwijl Bonobos vo-rig jaar $55 miljoen inzette voor ldquopas-winkelsrdquo waar klanten kleding van hun merk kunnen passen40 Zelfs de reus van e-commerce Amazon opent win-kels in bijvoorbeeld New York en San Francisco41 Ironisch genoeg stimuleren de online detailhandelaars die het ein-de van de fysieke winkels leken te bete-kenen nu de fysieke markt

Microsoft Dynamics AX

| 22

De nieuwe e-commerce is sociaalOverzicht voor het topmanagementMerken gebruiken websites als Facebook Twitter Pinterest en Instagram om hun pro-ducten te verkopen contact te maken met klanten en zelfs als een onderzoekstool om beslissingen over merchandising te verspre-iden De laatste tijd worden sociale-medi-aplatforms veel belangrijker bij de aanschaf omdat ze het proces van kennismaking tot aankoop stroomlijnen

Belangrijkste puntenbull Facebook zorgt voor 85 van de

bestellingen via sociale media en is daardoor de toonaangevende sociale website

bull Nieuwe tools als het Like2Buyrdquo-platform van Curalate voor Instagram zorgen voor een meer naadloze winkelervaring op sociale-mediasites

Microsoft Dynamics AX

| 23

De nieuwe e-commerce is sociaal De afgelopen tien jaar zijn sociale me-dia een basiselement van de mees-te marketingprogrammas geworden De impact ervan zal naar verwachting verder toenemen Uit een onderzoek van Dukes Fuqua School of Business blijkt dat sociale media op dat moment gemiddeld 94 uitmaakten van het marketingbudget van bedrijven en dat dit percentage naar verwachting met 128 zou zijn toegenomen tegen 2020 tot 21442

Omat merken hun communities en aanwezigheid op sociale media verder uitbreiden zoeken ze steeds meer ma-nieren om sociale media te gebruiken als verkooptool Klanten lijken dit te waarderen Volgens een onderzoek van Monetate in 2015 waren de conversie-percentages van sociale media 117 in vergelijking met 099 in 2014 Hoewel dit nog altijd lager is dan rechtstreeks e-mail en zoekopdracht (246 218 en 204 respectievelijk) waren sociale media de enige verkeersbron waarvan het conversiepercentage tussen 2014 en 2015 is gestegen Bovendien was de gemiddelde bestelwaarde voor so-ciale media $12407 wat hoger is dan die van alle andere verkeersbronnen behalve voor wie rechtstreeks naar de website surfte15

Facebook staat nog altijd op kop Uit een recent onderzoek van Shopify blijft Facebook de primaire bron van het verkeer via sociale media naar win-kels met ongeveer 63 van alle bezoe-ken aan websites via sociale media43 Gemiddeld 85 van de bestellingen via sociale media is afkomstig van Fa-cebook Bij sommige sectoren waar-onder fotografie sport en recreatie dierenbenodigdheden doorverzen-ding en juwelen en horloges zorgt Fa-cebook voor 90 van de bestellingen Facebook had ook het hoogste gemid-delde conversiepercentage 185 De videosites Vimeo en YouTube deelden de tweede plaats elk met een conver-siepercentage van 116Maar dat wil niet zeggen dat bedrijven alleen voor Facebook moeten kiezen Uit het onderzoek blijkt dat de pres-taties per sector sterk verschillen 74 van de bestellingen van antiquiteiten en verzamelobjecten via sociale media kwam van Pinterest en 47 van de be-stellingen voor digitale producten via sociale media kwam van YouTube Fa-cebook stond met een gemiddelde be-stelling van $5500 per bestelling maar op de vierde plaats achter Polyvore ($6675) Instagram ($6500) en Pinte-rest ($5895) (KW3 2013)

Nieuwe sociale tools voor detailhandelaars De grootste waarde die detailhande-laars via sociale media krijgen bestaat niet uit siteverkeer maar uit sociaal be-wijs Uit een onderzoek van ODM Group blijkt dat 74 van de klanten vertrouwt op sociale netwerken bij het nemen van aankoopbeslissingen44 Merken ge-bruiken websites als Facebook Twitter Pinterest en Instagram om hun produc-ten te verkopen contact te maken met klanten en zelfs als een onderzoekstool om beslissingen over merchandising te verspreiden De laatste tijd worden so-ciale-mediaplatforms veel belangrijker bij de aanschaf en dat hebben detail-handelaars ook ontdektMet de introductie van de ldquokooprdquo-knop-pen op Facebook en Twitter en het ldquoLike2Buyrdquo-platform van Curalate voor Instagram helpen sociale media de kloof te overbruggen van bewustzijn naar interesse naar wens naar actie De-tailhandelaars waaronder Home Depot Nordstrom Target en Burberry gebrui-ken dit nieuwe e-commercekanaal al Zo kunnen gebruikers die rechtstreeks van een sociale-mediasite gaan naar een productpagina die visueel consistent is met waar ze vandaan komen Uiteindelijk creeumlert dit een meer naadloze winkel-ervaring waarbij de wrijving tussen de kanalen vermindert en het eenvoudiger is om via sociale media te kopen

Conversiepercentage per bron15

Recht-streeks

E-mail

Zoek-opdracht

Sociale media

281

246

229

218

210

204

099

117

2014

2015

2014

2015

2014

2015

2014

2015

Recht-streeks-35 in

2015

E-mail-11 in

2015

Zoek-opdracht-06 in

2015

Sociale media

+18 in 2015

100+88+0+81+78+0+75+73+0+35+42

Microsoft Dynamics AX

| 24

De detailhandel kent geen grenzen meerOverzicht voor het topmanagementHoewel detailhandelaars het moeilijk had-den om succes in het buitenland te vinden biedt nieuwe technologie hen een spring-plank naar internationaal succes

Belangrijkste puntenbull De detailhandelverkoop bedroeg in 2014

$22492 biljoen en zal tegen 2018 naar verwachting tot $28300 biljoen zijn gestegen

bull Betere technologie voor productiviteit en samenwerking helpt detailhandelaars in het buitenland

bull E-commerce neemt maar 59 van de internationale detailhandelverkoop in maar dat cijfer neemt toe

bull Alibaba een enorm e-commercebedrijf zet de internationale e-commerce op zijn kop

Microsoft Dynamics AX

| 25

De detailhandel kent geen grenzen meer De internationale detailhandelverkoop is in opmars Uit een recent onderzoek van eMarketer blijkt dat de totale omzet van detailhandelverkoop zowel in de winkel als online $22492 biljoen was in 2014 En ze verwachten een toename tot $28300 biljoen in 201839 Door de opkomst van buitenlandse economie-en is het erg aanlokkelijk om interna-tionaal uit te breiden Toch zijn er veel bedrijven die moeite hebben om de sprong te maken Uit een onderzoek van de Harvard Business Review bleek echter ldquodat detailhandelaars op enkele uitzonderingen na niet konden genie-ten van de voordelen van globalisa-tierdquo45 Bijna alle grote detailhandelaars van Walmart tot Tesco tot Carrefour hebben zich moeten terugtrekken uit buitenlandse markten na pogingen om de lokale markt te veroveren Ondanks deze uitdagingen duwt de aanhouden-de druk om te groeien veel bedrijven richting nieuwe markten Slimmere en snellere detailhandelTechnologie speelt een belangrijke rol bij het succes van een detailhandel in het buitenland Om te beginnen helpen verbeterde tools voor samenwerking in de cloud en productiviteit bedrijven om sneller dan ooit tevoren te plannen en zich aan te passen Deze verbeterin-gen zijn van cruciaal belang Ze helpen bedrijfsleiders om activiteiten beter te beheren en slimmere lokale marketing-campagnes te maken Verbeteringen in technologie en transport zorgen ook voor een snellere levering van goede-ren en diensten Dit leidt allemaal tot flexibelere bedrijvenE-commerce verlicht de lastE-commerce wordt een belangrijke bondgenoot voor detailhandelaars die naar het buitenland willen uitbreiden In vergelijking met de verkoop in de winkel was e-commerce met 59 van de internationale detailhandelverkoop in 2014 nog altijd klein39 Dit percen-tage zal naar verwachting in 2018 zijn gestegen tot 88 Vorig jaar namen de Verenigde Staten en China 55 van de online verkoop in Tegen 2018 zal China waarschijnlijk 40 van de wereldwijde online verkoop uitmaken in totaal ongeveer $1 biljoen Hoewel het groeitempo voor online verkoop in China het hoogst is zullen andere landen waaronder de Verenigde Sta-ten het Verenigd Koninkrijk Japan

Duitsland en andere hun online de-tailhandelverkoop met dubbele cijfers zien groeien in de komende drie jaarDe groei in e-commerce zal ook worden gestimuleerd door de groei van mobie-le apparaten in opkomende markten Uit een onderzoek van GSMA in 2015 blijkt dat er 36 miljard unieke mobie-le abonnees waren op het einde van 2014 Ze verwachten nog eens 1 miljard abonnees tegen 2020 waardoor de wereldwijde mobiele penetratiegraad op bijna 60 komt46 Misschien nog indrukwekkender is dat de penetratie van abonnementen op mobiel internet in opkomende regios naar verwachting snel zal groeien Voor veel van deze ge-bieden is mobiel internet de enige ma-nier om toegang tot internet te krijgen Dankzij deze toegankelijkheid krijgen mensen toegang tot diensten als ban-kieren en opleiding en andere waarde-volle consumptiegoederen die in deze gebieden anders moeilijk te krijgen of te duur zijnOpkomende technologie overwint een unieke uitdagingLevering is een onderbelichte uitda-ging voor e-commercebedrijven die internationaal zaken willen doen Le-vering houdt in goederen verplaatsen van punt A naar punt B In Amerika gaat de discussie over levering vooral over snelheid Maar bij een snelle levering of uumlberhaupt een levering is eacuteeacuten ding heel belangrijk punt B Grofweg 75 van de wereldbevolking acuteheeft te maken met inconsistente in-gewikkelde slechte of geen adressys-temen Dat zegt startup what3words47 Vier miljard mensen hebben geen adres en zelfs in ontwikkelde landen kan adressering een ingewikkelde zaak zijn Londen heeft bijvoorbeeld acht verschillende Lonsdale Roads en veel huizen hebben geen nummer What3words een startup uit Londen is bezig om dit probleem op te los-sen Dat doet het met rasters van 3 bij 3 vierkante meter En dan 57 miljoen daarvan die de hele wereld beslaan en die allemaal een uniek adres heb-ben van 3 woorden In feite is het een eenvoudig geografisch cooumlrdinatiesys-teem Veel detailhandelaars en distri-buteurs zijn geiumlnteresseerd Want met dit adressysteem kunnen klanten hun producten niet alleen laten vervoeren naar hun huis ze kunnen ook opgeven

bij welke ingang of welke plek op hun terrein het pakket moet worden afgele-verd En koppel het cooumlrdinatiesysteem aan dronetechnologie en meer deuren worden geopend Zoals naar snelle en eenvoudige bezorging van eten me-dicijnen en voorraden in moeilijk be-reikbare gebieden Deze opkomende technologieeumln staan nog in de kinder-schoenen maar zijn wel al op weg om mensen dichter bij elkaar te brengenDe B2B-reusEen bespreking van de internationale detailhandel is onvolledig zonder ver-melding van Alibaba Alibaba werd in 1999 opgericht door de excentrieke lei-dinggevende Jack Ma Het bedrijf is het grootste platform voor online groot-handel ter wereld en verwerkt verkopen in meer dan 240 landen en regios Aan-vankelijk was het de bedoeling om een B2B-portaal te maken waarmee Chine-se fabrikanten kopers in het buitenland konden bereiken Alibaba doet onder-tussen veel meer dan dat en heeft een onmiskenbare impact op fabrikanten en detailhandelaars De Amerikaan-se beursgang van Alibaba was met $25 miljard de grootste ter wereld Alibaba is het grootste e-commerce-bedrijf van China Het beheert meer dan 80 van de online verkoop van China48 Het bedrijf heeft 279 miljoen jaarlijkse kopers die in 2013 voor $248 miljard aan transacties deden wat meer is dan Amazon en eBay samen In te-genstelling tot Amazon heeft Alibaba geen eigen magazijnen en goederen Hoewel hun omzet niet zo indruk-wekkend is (Alibaba ontving ongeveer $25 miljard in vergelijking met onge-veer $20 miljard van Amazon in KW2 van 2014) liggen de netto winstmar-ges van Alibaba op 80 van de om-zet (in vergelijking met het negatieve netto-inkomen van Amazon in KW2)

E-commerce neemt maar 59 van de internationale detailhandelverkoop in maar dat cijfer neemt toe39

5994+6+V

Microsoft Dynamics AX

| 26

Microsoft Dynamics AX

Buitengewone klantervaringen creeumlren

Microsoft Dynamics AX

| 27

Geweldige klantervaringen door infor-matiegestuurde activiteiten Internationale uitbreiding met flexibele implementatiesVersnel innovatie en toekomstige groei dankzij een dynamische en flexibele oplossing die zich aanpast aan jouw bedrijfsbehoeften Bied onbeperkte schaalbaarheid van de cloud Zorg voor naleving en da-tabeveiliging terwijl je jouw klanten ook naadloze ervaringen biedt en jouw medewerkers de middelen geeft om echt productief te zijn Microsoft helpt je om te gaan met de uitdaging van meerdere talen meerdere websites meerdere bedrijven en complexe internationale belastingen en regelgeving terwijl jouw bedrijf groeit en je nieuwe markten aanboort Dit wordt allemaal aangeleverd via eacuteeacuten uitgebreid commerceplatform in de cloud dat je vrijwel eindeloze cloudschaling en toonaangevende beveiliging biedt Hierdoor zijn realtime verbon-den oplossingen op elk apparaat en elke locatie mogelijk Dit alles met de voorspelbaarheid en herhaalbaarheid die je nodig hebt om snel resultaten te behalenNaadloze en uitmuntende prestaties voor commerce op elk kanaalDe moderne detailhandel is nu digitaal Klanten en medewerkers eisen intuiumltieve interactieve en informatieve oplossingen die ervoor zorgen dat de winkelervaring prettig is en voldoet aan de verwachtingen en die uiteindelijk leiden tot een duurzaam concurrentievoordeel Klanten willen winkelen zoals het hen uitkomt wat waar wanneer zij willen en op hun favoriete apparaat als ze tijdens hun interactie met jouw merk meerdere kanalen tegenkomen Voorzie jouw medewerkers van mo-derne verbonden mobiele oplossingen die hen het totaaloverzicht van de klanten bieden dat ze nodig hebben om op ongeeumlvenaarde productiviteitsniveaus te werken en klantenservice van echte wereld-klasse te bieden in en rond de winkel Microsoft biedt geoptimaliseer-de oplossingen voor productiviteit samenwerking en sociale media die jouw medewerkers op elk kanaal voorzien van de juiste informatie op het juiste moment om jouw klanten tevreden te stellen Effectief beheer van merchandisingBereid je voor op de toekomst Er komen constant nieuwe kanalen nieuwe markten en nieuwe producten of diensten bij Je moet dus continu anticiperen op trends op de markt en je snel kunnen aan-passen om voorop te blijven Microsoft helpt je te handelen met het inzicht dat je nodig hebt om krachtige merchandisingcompetenties te leveren zoals globaal en lokaal beheer van producten en aangepaste kenmerken onbeperkte categorieeumln voor verbeterd beheer van cate-gorieeumln en assortimenten en innovatie voor het beheer van matrix en andere soorten voorraadSlimme activiteitenAls je jouw werknemers in de detailhandel voorziet van tools en oplos-singen bespaar je tijd en bent je jouw klanten beter van dienst Maak gebruik van een natuurlijke workflow aangepast aan hun wensen Via front-office-activiteiten ingebouwd in belangrijke activiteiten als voor-raad- en leveranciersbeheer kunnen betrokken werknemers nu be-ter onderbouwde beslissingen nemen om groei te stimuleren aan de hand van diepgaande inzichten uit data krachtige analyses en intuiumltie-ve aanbevelingen Geef jouw personeel de beste mogelijkheden met een oplossing waarmee zij tijd kunnen besparen meer gedaan kunnen krijgen en beter kunnen presteren voor meer omzet en hogere marges

Microsoft Dynamics AX

| 28

Microsoft Dynamics AX

Microsoft Dynamics AX

| 29

Groei in jouw tempoBedrijven laten groeien op hun eigen tempo Dat kan vooral door hen de keuze en flexibiliteit te geven om hun bedrijf te moderniseren Wij bieden bedrijven de kans om de kracht van de cloud te be-nutten zodat ze hun bedrijfs-processen wereldwijd kunnen bijschalen De oplossing is eenvoudig te integreren met hun eigen systemen en data Bedrijven kunnen daardoor blijven profiteren van be-staande investeringen en te-gelijkertijd alle beren van de weg halen die groei in de weg staan Geef bedrijven met de betrouwbare cloud van Mi-crosoft de rust en zekerheid van goed beveiligde infor-matie die volgens de regels is opgeslagen

Jouw bedrijf sneller transfor-merenOm als bedrijf concurrerend te blijven is het van cruciaal be-lang om processen eenvoudig opnieuw op te kunnen zetten Zo blijven bedrijven in ont-wikkeling En zo dagen ze de status quo uit Maar dat moet snel gebeuren met een voor-spellende methode en zon-der bedrijfsonderbrekingen Wij stellen bedrijven in staat om te transformeren En dat

doen we door het opnieuw ontwerpen van bedrijfspro-cessen eenvoudiger en snel-ler te maken Met AX behalen ze sneller rendement uit hun technologie en verbeteren ze hun bedrijfsplanning en -uitvoering met voorspelbare implementaties ze kunnen sneller een de slag En als ze processen willen aanpassen Dan krijgen ze ondersteuning van technologieeumln zoals Visu-al Studio Daar vinden ze ta-lent resources en oplossingen waarmee ze aan hun bedrijfs-behoeften kunnen voldoen

Maak sneller slimmere beslis-singenWij stellen mensen in staat om sneller slimmere beslissingen te nemen waardoor ze voor-bereid zijn op alles en hun droom werkelijkheid kunnen maken We geven mensen de juiste middelen Tools om de moderne werkplaats mee te bouwen Bedrijfsoplossingen die mobiel zijn vertrouwd gebruiksvriendelijk en die sa-menwerking stimuleren Zo worden mensen productiever en sneller En met realtime da-tazicht op bedrijfsprocessen kunnen ze betere datage-stuurde beslissingen nemen met een positieve impact op hun bedrijf

Sneller zakendoen Microsoft Dynamics AX is de bedrijfsoplossing van Microsoft voor grote bedrijven Het geeft mensen de middelen om slim-mere beslissingen te nemen met realtime inzichten en kennis en dat op vrijwel elk apparaat Waar je ook bent Met de oplossing kunnen bedrijven zich ontwikkelen Bedrijfsprocessen worden sneller opnieuw ontworpen en dat leidt tot innovatie Zo beha-len bedrijven eerder rendement en blijven de concurrentie altijd een stap voor Met de keuze voor de flexibele cloud groeien be-drijven in hun eigen tempo Ze schalen hun activiteiten wereld-wijd bij en stemmen ze steeds opnieuw af op bedrijfsbehoeften

Microsoft Dynamics AX

| 30

Retail HQ

De werkruimte voor categorie- en productbeheer bevat de volgende functionaliteitbull Assortimentbeheerbull Levenscyclus van assortimentenbull Tracering

Werkruimte voor categorie- en productbeheer

Het op Azure gehoste Retail HQ biedt gecentraliseerd management en complete volgbaarheid van het volledige commercieumlle proces door middel van een webclient

Met werkruimten kunnen gebruikers hun efficieumlntie en productiviteit bij merchandisingactiviteiten verbeteren door hun taken en acties met betrekking tot de merchandisingrol centraal te beheren De functie voor prioriteiten van prijzen en kortingen geeft klanten meer greep op het gebruik van prijzen en kortingen Met deze functie zijn ook nieuwe scenarioacutes mogelijk waarin hogere winkelprijzen voorrang krijgen boven standaardprijzen En tot slot kunnen zij de meeste taken en acties met betrekking tot kanaalimplementatie en activiteiten en IT-werkzaamheden voor de detailhandel centraal beheren

Werkruimten

Nieuwe functiesMicrosoft Dynamics AX

Microsoft Dynamics AX

| 31

Retail HQ

De werkruimte voor prijzen en kortingen biedt de volgende functionaliteitbull Prijs- en kortingbeheer voor een bepaald kanaal en een bepaalde categoriebull Categoriebeheer op basis van prijsregelsbull Prioriteiten voor prijzen en kortingen waarmee u prioriteiten aan prijsgroepen en kortingen

kunt toewijzen om te bepalen in welke volgorde deze worden toegepast

Werkruimte voor prijzen en kortingen

De werkruimte voor catalogusbeheer bevat de volgende functionaliteitbull Overzicht van actieve catalogibull De levenscyclus van catalogi op eacuteeacuten plek bijhouden

Werkruimte voor catalogusbeheer

In de werkruimte voor kanaalimplementatie kunt u de volgende taken uitvoerenbull Het configuratieproces voor kanalen bijhoudenbull De vereiste stappen nemen om een taak te voltooien of informatie geven om de taak te

voltooienbull De installatie voor het programma Retail Modern POS (MPOS) in winkels downloadenbull Toegang krijgen tot alle bijbehorende paginaacutes

Werkruimte voor kanaalimplementatie

In de werkruimte voor kanaalactiviteiten kunt u de volgende taken uitvoerenbull Teksten bij posts opstellen voor verschillende kanalenbull De status van ploegendiensten voor een winkel bijhoudenbull POS-machtigingen (point of sale) voor medewerkers van een winkel beherenbull Snel toegang krijgen tot alle bijbehorende paginaacutes

Werkruimte voor kanaalactiviteiten

De EPOS-client wordt vervangen door MPOS en het eCommerce-kanaal is voortaan ook een standaardonderdeel van Retail Essentials Hiermee krijg je meer instant kanaalondersteuning en een gestroomlijnde configuratieoptie voor implementaties voor de detailhandel via Microsoft Dynamics Retail Essentials

De EPOS-client wordt vervangen door MPOS

Gegevensentiteiten voor de detailhandel zijn uitgebreid en ondersteunen nu alle hoofd- en referentiegegevens die betrekking hebben op de detailhandel Er is ook betere ondersteuning voor gegevensentiteiten in de gehele Microsoft Dynamics AX-oplossing Met deze uitbreiding kunnen gegevensentiteiten klanten door metadata aangestuurde gegevens laten importeren en exporteren en met OData-entiteiten kunnen klanten ook Microsoft Dynamics AX met programmaacutes van andere fabrikanten integreren

Verbeterde ondersteuning voor gegevensentiteiten

Microsoft Dynamics AX

| 32

In deze nieuwe versie zijn er meer dan 30 back-officerapporten en 10 kanaalrapporten beschikbaar waardoor klanten dankzij BI-rapporten beter trends kunnen voorspellen inzichten kunnen krijgen en zo goed mogelijk kunnen presteren

BI-rapporten

Retail HQ

Detailhandelaars kunnen kiezen op POS-bewerkingen beschikbaar zijn voor consumenten zodat zelfbedieningsscenarioacutes mogelijk worden Met de nieuwe Dynamics AX kan dit nieuwe scenario worden geconfigureerd Retail Server maakt gebruik van machtigingen voor API-oproepen (application programming interface)

POS met consumenmachtiging

Met de functies configuratiebeheer en validator is bootstrapping van de configuratie mogelijk evenals validatie van de status en volledigheid van de configuratie voor verschillende configuratie-elementen en beheer en validatie van de configuraties Met deze functie is het uploaden van bulk-configuratiegegevens en de validatie van bedrijfsentiteiten mogelijk

Configuratiebeheer en validator

De e-commerce-API is nu via Retail Server beschikbaar ter ondersteuning van online scenarioacutes Het biedt tevens gehoste en schaalbare e-commerce-services die in combinatie met online winkels van derden kunnen worden gebruikt

E-commerce-API

Retail-hardwarestation

Met een extra hardwareprofiel wordt meer uiteenlopende hardware tussen stations ondersteund Een nieuw hardwarestationsprofiel ondersteunt een unieke terminal-id voor elk hardwarestation bij de verwerking van EFT-transacties (electronic funds transfer elektronische overboekingen) EFT-ondersteuning is in het hardwarestation ingevoegd om bij de EFT-verwerking minder gebruik te hoeven maken van MPOS Hierdoor kunnen POS-apparaten verbinding maken met randapparaten als printers kassaladen of betalingsapparaten Het biedt meer flexibiliteit voor implementaties en betere beveiliging en minder blootstelling van creditcardgegevens

Nieuw hardwareprofiel

Je kunt verbinding maken met een CRT-database (Commerce Runtime) met bedrijfsgegevens voor het kanaal via CRT-services Dankzij deze ondersteuning kan de klant up-to-date blijven met OData-standaarden en een robuuste omni-channel beleving bieden door verkopen te integreren in de winkel op het mobiele en het online kanaal

Ondersteuning voor OData V4

Retailserver en gegevensbeheer

Microsoft Dynamics AX

| 33

Al is de functionaliteit vergelijkbaar met Microsoft Dynamics AX 2012 CU8 Commerce Data Exchange is omgebouwd voor de cloud en beheert nog steeds de datatransmissie tussen Microsoft Dynamics AX en detailhandelskanalen zoals online winkels of fysieke winkels Hierdoor krijgt de Async-service direct toegang tot de kanaaldatabase die van Commerce Data Exchange een realtime service maakt die wordt gehost als een op maat gemaakte Microsoft Dynamics AX-service Bovendien regelt MPOS de synchronisatie tussen offline databases en Retail Server

Commerce Data Exchange omgebouwd voor de cloud

Retailserver en gegevensbeheer

Dynamics AX ondersteunt alle bestaande creditcard- en pinpasfuncties van Microsoft Dynamics AX voor Retail 2012 plus enkele nieuwe verbeteringen waarmee klanten via de betalings-SDK creditcard- en pinpastransacties kunnen verwerken ondersteuning voor plug-and-play en semi-geiumlntegreerde betalingsverwerking op meerdere kanalen

Verbeteringen in functies voor creditcards en pinpassen

In deze nieuwe versie van Dynamics AX kun je apparaten activeren via Microsoft Azure Active Directory wat de beveiliging verbetert en activering in de cloud mogelijk maakt verbeterde beveiliging voor tokenbeheer grotere betrouwbaarheid en foutberichten gedurende het activeringsproces Verder is het proces van IT-beheertaken met betrekking tot de activering van het apparaat vereenvoudigd Dankzij deze beveiligingsverbeteringen wordt ongeoorloofd extern gebruik van mPOS bestreden en worden mPOS-apparaten getraceerd voor PCI-nalevingsdoeleinden Verder worden fysieke apparaten toegewezen aan een bedrijfsonderdeel en wordt informatie over de apparaten vanuit het hoofdkantoor geregistreerd

Apparaten activeren

Met Media Gallery kun je rich media-content beheren om te bewerken en aan te bieden Je kunt er pijnpunten rondom extern gehoste afbeeldingen mee aanpakken en deze vanuit eacuteeacuten plek beheren Het bevat krachtige beheertools via Media Gallery voor geuumlploade en extern gehoste afbeeldingen plus filterfuncties om afbeeldingen te zoeken je kunt eenvoudig extern gehoste afbeeldingen in bulk koppelen aan entiteiten als producten en catalogi Verder ondersteunt het door Retail gehoste opslag voor afbeeldingen en integratie met Excel om gemakkelijk te kunnen bijwerken In de lijst hieronder staan enkele details over de ondersteuningbull Afbeeldingen uploaden weergeven beheren en verwijderen uit Media Gallery voor extern

gehoste en door Retail gehoste afbeeldingenbull Afbeeldingen uploaden en weergeven vanuit paginaacutes van entiteiten (producten catalogi

en dergelijke) door een afbeelding uit de galerij te koppelen en een afbeelding van de desktop te uploaden

bull De afbeeldingen optimaliseren voor miniaturen aangepaste formaten en oorspronkelijk formaat

bull Entiteiten in bulk koppelen via een sjabloon en achtergrondtaken voor in bulk koppelenbull Integratie met Excel betekent dat de beperking op kenmerkgroepen van naamconventies

en vooraf gedefinieerde paden is opgehevenbull Ondersteuning voor offline afbeeldingen en beveiligde afbeeldingen voor persoonlijk te

herleidenbull Informatie-content (PII) zoals door Retail gehoste afbeeldingen van medewerkers en

klanten

Ondersteuning voor rich media-content

Microsoft Dynamics AX

| 34

Retail biedt overal altijd en op elk apparaat een verbluffende mobiele ervaring In deze nieuwe versie bieden we op alle kanalen een verbeterde winkelervaring

Uitgebreide klantbeleving

We leveren vergelijkbare functionaliteit als AX 2012 MPOS en we hebben ook nog enkele nieuwe functies toegevoegd waarmee jouw verkooppersoneel overal in de winkel op mobiele apparaten verkooptransacties en klantbestellingen kunnen verwerken en hun dagelijks werk kunnen doen en de voorraad kunnen beheren Met de nieuwe versie van Dynamics AX krijg je de volgende functies bull Klanten opzoeken in verschillende winkels en kanalenbull De mogelijkheid om klantbestellingen te maken zonder realtime service te openenbull Betere activeringswerkstromen status en foutberichtenbull Verbeteringen in uitbreidingsmogelijkheden zoals pre-post-triggers en ondersteuning

voor activiteiten om betere aanpassingen mogelijk te maken

Moderne POS

Dankzij de unieke architectuur in deze versie van Dynamics AX kunnen we een browser-POS leveren met vergelijkbare functionaliteit als mPOS en ondersteuning voor apparaatactivering via AAD De lay-out is zo ontworpen dat deze ook in mobiele apparaten kan worden gebruikt en browsers op verschillende platforms kan ondersteunen Met deze nieuwe cloud-POS kunnen detailhandelaars externe POS-stations gemakkelijk waar nodig activeren en tegelijkertijd de implementatiekosten verlagen

Cloud POS

In deze release kunnen klanten nu zelf kiezen welk content-beheersysteem zij gebruiken Dankzij het robuuste e-commerceplatform kunnen etalages van derden worden ondersteund waardoor klanten deze met content-beheersystemen kunnen integreren voor een e-commerce website op meerdere kanalen Dit wordt allemaal mogelijk gemaakt door de volgende extra functies in dit e-commerce platform bull Een uitgebreide consumenten-APIbull Verificatie-integratie met elke gewenste provider van open idacutes door derdenbull Betalingsintegratie

Flexibel platform voor e-commerce

Zelfs wanneer in de toekomst pariteit met de AX 2012 Call Center-oplossing beschikbaar is (met uitzondering van de prijsoverschrijvingen) kunnen gebruikers een callcenter implementeren waarmee zij bestellingen telefonisch van klanten kunnen laten aannemen en bestellingen kunnen maken klanten via postordercatalogi kunnen bereiken en activiteiten kunnen stroomlijnen via snelle orderinvoer geassisteerde verkoop en levering met deze callcentermodule Dit allemaal dankzij een communicatieve en opnieuw ontworpen HTML5-UI die via elke gewenste browser kan worden geopend

Callcenter

Microsoft Dynamics AX

| 35

Magazijnbeheer

In deze versie van Dynamics AX kun je een zelfstandig installatieprogramma rechtstreeks downloaden via een menuoptie in Magazijnbeheer in plaats van via het gebruikelijke installatieproces van Dynamics AX Het is speciaal gemaakt voor zelfsturende on-premise implementatie en configuratie Als je tijdens het installatieproces van de module Magazijnbeheer de functionaliteit voor mobiele apparaten wilt gebruiken moet je de magazijnportal voor mobiele apparaten lokaal installeren en configureren Daarna moet je een verbinding maken met het Microsoft Dynamics AX-programma in de cloud

Magazijnportal voor mobiele apparaten

Verkoop

Op basis van de bestaande algoritmen voor de berekening van leverdatums biedt de pagina Alternatieve leveropties een nieuwe gebruikersbeleving voor bestellingsbeloften Deze pagina brengt relevante informatie van meerdere formulieren op eacuteeacuten plek samen toont acutekant-en-klareacute alternatieve leveringspakketten zoals een combinatie van sitemagazijnvariantvervoersmodus gebaseerd op het criterium voor snelste levering (eerst beschikbare datum) dat de gebruiker zelf kan kiezen De gebruiker kan opties kiezen uit de simulatie-interface en deze naar de verkooporderregel overbrengen

Dankzij deze nieuwe ervaring kunnen organisaties die streven naar hoogwaardige klantenservice eacuten een optimalisatiestrategie voor de voorraad willen nu betrouwbare en concurrerende beloften aan klanten doen De bedrijven van hun klanten vereisten tenslotte ook dat producten op tijd worden geleverd De pagina Alternatieve leveropties maakt de orderbelofte sneller eenvoudiger en systematischer door de beste alternatieve leveringsdatums op eacuteeacuten interactieve plek aan te bieden en aan te bevelen

Pagina voor alternatieve leveropties

Microsoft Dynamics AX

| 36

Waarom MicrosoftMicrosoft Dynamics AX is de bedrijfsoplossing van Microsoft voor organisaties Het biedt mensen de middelen om sneller slimmere beslissingen te nemen met realtime inzichten en kennis en dat op vrijwel elk apparaat Waar je ook bent Met de oplossing kunnen bedrijven hun bedrijfsprocessen sneller opnieuw ontwerpen en dat leidt tot innovatie Zo behalen bedrijven eerder rendement en blijven de concurrentie altijd een stap voor Met de keuze voor de flexibele cloud groeien bedrijven in hun eigen tempo Ze schalen hun activiteiten wereldwijd bij en stemmen ze steeds opnieuw af op bedrijfsbehoeften

copy 2015 Microsoft Corporation Alle rechten voorbehouden Dit document wordt in de huidige vorm verstrekt De informatie en meningen die in dit document voorkomen waaronder ook URLs en andere verwijzingen naar websites kunnen zonder verdere kennisgeving worden gewijzigd U bent zelf verantwoordelijk voor het gebruik van dit document Sommige voorbeelden dienen alleen ter illustratie en zijn fictief Eventuele gelijkenissen berusten op toeval Uit dit document kunt u geen rechten ontlenen op enig intellectueel eigendom in enig Microsoft-product Kopieumlren en aanwenden van dit document voor eigen gebruik is toegestaan

Microsoft Dynamics AX is pre-releasesoftware in ontwikkeling Alle datums functies en beschrijvingen zijn in eerste instantie gebaseerd op huidige verwachtingen en kunnen zonder verdere melding op elk moment worden gewijzigd

Microsoft Dynamics AX

| 37

Bronnen1 Rotman School of Management Dukersquos Fuqua School of Business and the National University of Singapore The Effect of Social Interaction on Economic Transactions Evidence from Changes in Two Retail Formats Avi Goldfarb Ryan C McDevitt Sampsa Samila and Brian Silverman juni 2014

2 Taco Bell 2015

3 Chilirsquos 2014

4 Cinemark Holdings Inc 2015

5 Northwestern University Columbia University and Harvard Business School How much is a reduction of your customersrsquo wait worth An empirical study of the fast-food drive-thru industry based on structural estimation methods Gad Allon Awi Federgruen Margaret Pierson mei 2011

6 Swirl Retail Store Beacon Marketing Campaigns november 2014

7 Business Insider The Beacons Report Sales-influence forecase retail applications and adoption drivers januari 2015

8 Retale Retale Survey april 2015

9 RBR Global EPOS and Self-Checkout juni 2015

10 NCR Self-checkout A Global Consumer Perspective 2014

11 Winterberry Group 2015

12 1010data 2014 Big Data in Retail Study 2014

13 IBM What is big data 2015

14 IBM The Four Vrsquos of Big Data 2013

15 Monetate E-commerce Quarterly Q1 2015 2015

16 Microsoft 2015

17 IBM 2015 Cost of Data Breach Study 2015

18 OpinionLab In-Store Tracking Survey 2014

19 Accenture Customer Desires vs Retailer Capabilities 2014

20 RSR Supply Chain Execution 2014 Making Omni-Channel Profitable 2014

21 MRI Doublebase 2015

22 Cone Communications and Echo Research 2013 Cone CommunicationsEcho Global CSR study mei 2013

23 CorporateRegistercom 2015

24 Aerie 2014

25 Goldman Sachs 2015

26 World Green Building Council Health Wellbeing amp Productivity in Offices 2005

27 Harvard Business School and London Business School Corporate Social Responsibility and Access to Finance Beiting Cheng Ioannis Ioannou en George Serafeim mei 2012

28 PwC The Sharing Economy - Sizing the Revenue Opportunity 2014

29 Harris Poll Interactive 2013

30 Business Insider 2013

31 Target 2013

32 Indochino 2013

33 Whole Foods 2015

34 Target 2013

35 Green Street Advisors 2015 US

Mall Outlook 2015

36 Accenture Point of Commerce Bringing Seamless Retail Inside the Store 2014

37 Brand Building October 2015 Online Shopping Trends oktober 2015

38 Microsoft 2015

39 eMarketer december 2014

40 Bonabos Inc 2014

41 GeekWire oktober 2014

42 Duke University and McKinsey Inc The CMO Survey 2015

43 Duke University and McKinsey Inc The CMO Survey 2014

44 ODM Group The Business of Social Media 2011

45 Harvard Business Review Retail Doesnrsquot Cross Borders Herersquos Why and What to Do About It Marcel Corstjens and Rajiv Lal april 2012

46 GSMA The Mobile Economy Report 2015

47 what3words 2015

48 KraneShares KWEB Alibaba IPO Notes 2014

Microsoft Dynamics AX

| 38

Microsoft Dynamics AX

Page 3: Microsoft Dynamics AX 7 opkomende trends die de detailhandel … · 2016-07-14 · Microsoft Dynamics AX | 5 Opkomende trends De wereld verandert. Vijftien jaar gele-den hadden bedrijven

Microsoft Dynamics AX

| 3

InhoudOpkomende trends1 Digitale ervaringen in de winkel2 Big data wordt toegankelijker3 Detailhandelaars nemen de controle over de

waardeketen4 De winkelbeleving opnieuw definieumlren5 Omni-channel is er6 De nieuwe e-commerce is sociaal7 De detailhandel kent geen grenzen meer

Buitengewone klantervaringen creeumlrenInternationale uitbreiding met flexibele imple-mentatiesNaadloze en uitmuntende prestaties voor com-merce op elk kanaalEffectief beheer van merchandisingActiviteiten op basis van echte informatie

Microsoft Dynamics AXSneller zakendoenNieuwe functiesWaarom Microsoft

7 opkomende trends die de detailhandel veranderen

Microsoft Dynamics AX

Microsoft Dynamics AX

| 4

Opkomende trendsOngekende klantervaringen creeumlren

Microsoft Dynamics AX

| 5

Opkomende trendsDe wereld verandert Vijftien jaar gele-den hadden bedrijven veel meer invloed op het aankoopproces Wanneer iemand een product wilde kopen waren er maar een paar opties in winkels in de buurt

Tegenwoordig worden consumenten overspoeld met mogelijkheden en zijn ze nog lang niet klaar nadat ze hebben bepaald wat ze willen kopen aange-zien ze hun aankoop op tal van ma-nieren en plaatsen kunnen afronden

Doordat consumenten direct toe-gang hebben tot veel informatie en hun aankoop op een eindeloos aantal manieren en plaatsen kunnen doen staan ze sterker dan ooit tevoren De wensen en verwachtingen zijn hoog het begrip voor mislukking is laag De-tailhandelaars die succes willen heb-ben bij mondige consumenten moe-ten ongekende ervaringen leveren

Hieronder worden de zeven grootste op-komende trends in de detailhandel be-sproken waarmee winkeliers hun klanten geweldige ervaringen kunnen bieden

Microsoft Dynamics AX

| 6

Digitale ervaringen in de winkelOverzicht voor het topmanagementDigitale technologie heeft op internet een enorme invloed gehad op detailhandelaars maar hervormt nu ook de moderne winkel-beleving Nieuwe innovaties in technologie in de detailhandel helpen consumenten de informatie te vinden die ze nodig hebben om slimmer en sneller over aankopen te be-slissen en geven werknemers in de detail-handel de kans om een betere klantonder-steuning te bieden

Belangrijkste puntenbull Self-servicekiosken verbeteren de

klantervaring en verhogen de verkoop van detailhandelaars met 20

bull Aanbiedingen via beacons verhogen de kans op een aankoop met 73

bull 85 van de klanten heeft al zelfscankassas gebruikt en wijst vaak op het gemak en de eenvoud ervan

Microsoft Dynamics AX

| 7

Digitale technologie maakt het winkelen anders De afgelopen 15 jaar zijn consumenten door digitale technologie heel anders gaan winkelen Nieuwe e-commerce-platforms hebben voor kopers een vol-ledig nieuw kanaal mogelijk gemaakt en online reviews hebben het aanschaf-proces hervormd Ondanks deze enor-me transformatie waren deze overheer-sende technologieeumln in de detailhandel vooral online actief tot nu toe Voor de eerste keer zien we dat digi-tale media invloed heeft op de winkel-beleving Aan de basis van deze trans-formatie liggen verschillende factoren De lagere kosten van technologie in combinatie met het bijna alomtegen-woordige internet biedt nu naadloze toegang tot steeds krachtigere clouds Daardoor kunnen detailhandelaars data centraliseren en openen die klanten le-veranciers en medewerkers zoals nooit tevoren verbindt Bovendien maakt de opkomst van mobiele apparaten en slimmere sensoren nieuwe ervaringen mogelijk die de kloof tussen de digitale en fysieke wereld overbruggen Daar-door breekt digitale technologie einde-lijk door in de winkel en hervormt de klantervaring

Technologie wordt de nieuwe verkoop-medewerker Een van de laatste belangrijke onder-scheidende kenmerken waarmee de-tailhandelaars met een fysieke winkel klanten kunnen lokken is de persoonlij-ke aandacht van een expert die klanten helpt bij hun aankooptraject Deze troef kan echter snel omslaan in een handi-cap als gevolg van lange wachttijden of verkoopassistenten die een alsmaar groeiend productportfolio niet kunnen bijhouden Bovendien krijgen verkoop-assistenten tegenwoordig te maken met klanten die goed op de hoogte zijn en vaak zeer concrete vragen stellen Als reactie op deze wensen wordt digi-tale technologie de nieuwe verkoopas-sistent in de winkel De service verloopt sneller omdat digitale technologie de klanten helpt zichzelf te helpen en ver-kooppartners de informatie biedt die ze nodig hebben om een betere onder-steuning en service te leveren Veel detailhandelaars gaan over op technologieeumln waarmee klanten hun eigen winkelbeleving kunnen bepa-len zonder dat ze op een medewerker

moeten wachten Banken en lucht-vaartmaatschappijen hebben deze technologie snel binnengehaald geld-automaten en self check-in-kiosken zijn heel normaal geworden maar we merken nu dat steeds meer detailhan-delaars in andere sectoren digitale ki-osken gebruiken om de klantervaring te verbeterenHoewel deze technologie nog relatief nieuw is zien we al dat deze het win-kelgedrag verandert Om te beginnen hebben onderzoekers ontdekt dat klan-ten zich meer op hun gemak voelen bij digitale assistenten Een onderzoek dat werd uitgevoerd door wetenschappers van Rotman School of Management Dukersquos Fuqua School of Business en de National University of Singapore toonde aan dat het marktaandeel van moeilijk uit te spreken artikelen met 84 toe-nam nadat een drankwinkel was over-geschakeld van een persoonlijke service naar self-service Door de overschake-ling naar self-service hoefden klanten niet meer bang te zijn voor het verkeerd uitspreken van een productnaam Ze analyseerden ook data van een pizzake-ten die online bestelling invoerde Klan-ten die online bestelden kochten voed-sel met 3 meer calorieeumln en waren 14 meer geneigd om speciale instruc-ties te geven in vergelijking met klanten die telefonisch bestelden De onderzoe-kers concludeerden dat deze toename voornamelijk werd veroorzaakt doordat klanten het gevoel hadden dat hun eet-gewoonten minder werden beoordeeld bij een online bestelling1

Naast een verschuiving van het koop-gedrag hebben detailhandelaars ook een toename van de omzet via self-ser-vicekiosken gemeld Dit is grotendeels te danken aan het gebruiksgemak en de mogelijkheid om data te gebrui-ken voor strategische up-selling Taco Bell kondigde onlangs aan dat de be-stellingen via de nieuwe digitale app 20 hoger zijn dan de bestellingen via medewerkers aan de kassa Dit komt vooral doordat mensen extra ingredi-enten selecteren2 Chilirsquos heeft een toe-name van 20 gemeld van de verkoop van desserten sinds klanten via tablet kunnen bestellen3 Dankzij de nieuwe self-servicekiosken van Cinemark the-ater stijgen de ldquoconcessie-uitgaven per persoon al gedurende 32 onafgebro-ken kwartalenldquo4 Uit een onderzoek in 2011 door onderzoekers van de North-western University Columbia University

en Harvard University blijkt dat als de bediening in restaurants met snelle dienstverlening zeven seconden korter is het marktaandeel van het bedrijf met 1 tot 3 kan toenemen5

Maar de digitale assistent is niet alleen handig voor het opnemen van bestel-lingen Nieuwe technologie voor de de-tailhandel helpt klanten ook op andere gebieden waardoor de manier waarop ze informatie verzamelen en opties ver-gelijken verandert In de detailhandel blijkt een levensechte omgeving veel potentieel te hebben omdat klanten verschillende kleren kunnen passen hun huis kunnen bekijken in verschillen-de verfkleuren en hulp kunnen zoeken tijdens het navigeren door een winkel De grootste online kruidenierswinkel in China Yihaodian heeft met behulp van levensechte omgeving 1000 virtuele winkels gemaakt De winkels bevinden zich in parkeerplaatsen parken en in de buurt van bekende bezienswaardig-heden Voorbijgangers kunnen deze winkels niet zien maar met de app van Yihaodian kunnen klanten een heuse kruidenierswinkel zien en met hun ap-paraten door virtuele gangen wande-len Klanten selecteren artikelen door op hun beeldscherm te tikken Als ze klaar zijn kiezen ze om alles thuis te la-ten leverenSommige detailhandelaars nemen het begrip technologie als nieuwe ver-koopassistent wel heel letterlijk Lowes heeft onlangs robots getest die klanten helpen om producten in hun winkels te vinden Deze robots OSHbots ge-naamd scannen identificeren en zoe-ken de producten niet alleen in de win-kel ze praten ook met klanten in hun eigen taal Dat geeft deze op het eerste zicht onpersoonlijke technologie toch een persoonlijke toets

Percentage klanten dat al zelfscankassas heeft gebruikt8

8515+85+V

Microsoft Dynamics AX

| 8

En voor de detailhandelaars die hun personeel nog niet kunnen vervangen door robots speelt technologie ook een belangrijke rol in het beschikbaar stellen van informa-tie en hulpmiddelen die werknemers nodig hebben voor een betere klantenservice Steeds meer detailhandelaars geven hun personeel tablets en smartphones waarmee ze toegang hebben tot gedetailleerde productinformatie alternatieve producten kansen voor up-selling en zelfs klantprofielen en vorige aankopen

De beacons zijn er eindelijk Beacons staan op het punt een van de belangrijkste soor-ten technologie te worden die de detailhandel ooit heeft gekend Een beacon is een kleie zender met voeding die een be-richt verzendt dat klanten kunnen lezen in een app op een smartphone Ze maken gebruik van Bluetooth 40 Bluetooth Smart genaamd zodat de telefoon Bluetooth automatisch kan detecteren Gebruikers die de respectie-ve app hebben geiumlnstalleerd moeten hun apparaat dus niet eerst koppelen Dit werkt slechts in eacuteeacuten richting een beacon verzendt een bericht naar de app maar kan geen data van de telefoon lezenBeacons kunnen worden ingesteld om actief te zijn op verschillende afstanden van maar liefst 50 meter tot slechts enkele centimeters Doordat handelaars de pe-rimeter kunnen instellen beschikken ze over geweldi-

73+61+61+60

Microsoft Dynamics AX

| 9

ge mogelijkheden Op lange afstand kunnen detailhandelaars klanten in de buurt aantrekken met aanbiedingen en acties die ze zelfs kunnen aanpassen op basis van het specifieke klanten-profiel Op nog langere afstand kun-nen beacons worden gebruikt om de aankooppatronen van klanten te leren begrijpen zoals de doorstroom in een winkel de winkelfrequentie en of klan-ten meerdere detailhandelaars bezoe-ken Al deze data kan in combinatie met de perimeter en de mogelijkheid tot gerichte berichten een sterke invloed hebben op de verkoop Een onderzoek van Swirl Networks Inc op het einde van 2014 toont aan dat marketingcam-pagnes met beacons de kans op een aankoop verhoogden met 73 60 van de klanten gaf meer geld uit en 30 ging in op een aanbieding via be-acons6 Een verslag van BI Intelligence Estimates de onderzoeksafdeling van Business Insider voorspelde in 2015 dat aanbiedingen via beacons dat jaar rechtstreeks invloed zouden hebben op de omzet van meer dan $41 miljard van grote detailhandelaars Dit cijfer zal in 2016 oplopen tot $444 miljard 7

Op korte afstand bieden beacons totaal andere mogelijkheden Musea hebben deze technologie snel opgenomen Ze bieden op de smartphone van bezoe-kers dynamisch materiaal op basis van het specifieke tentoongestelde item waar ze voor staan Detailhandelaars creeumlren een soortgelijke ervaring voor productinformatie De mogelijkheden zijn legio Wanneer een klant bijvoor-beeld een schoen uit het rek neemt kan hij op een beeldscherm informatie

over de schoen zien aangevuld met outfits die erbij passen Als de klant de schoenen naar andere delen van de winkel neemt kunnen verlichting en andere beeldschermen hem op basis van de schoenen naar aanbevolen ar-tikelen leiden De mogelijkheden voor beacons en soortgelijke sensortechnologieeumln zijn eindeloos en zullen onze verbeelding waarschijnlijk te boven gaan maar eacuteeacuten ding is zeker beacons zullen de winkel-beleving aanzienlijk veranderen

POS-technologie ondersteunt medewer-kers Nieuwe POS-technologie ondersteunt medewerkers waardoor de klanter-varingen verbeteren dankzij kortere wachttijden en bedrijven hun kosten kunnen verlagen Hierdoor springen veel grote detailhandelaars in op deze opkomende trend Tot dusver wordt POS-technologie voornamelijk toege-past als zelfscankassas Uit een onder-zoek van Ratale in 2015 blijkt dat 85 van de klanten al zelfscankassas heeft gebruikt8 Volgens RBR in Londen zal het aantal zelfscankassas wereldwijd toenemen van 210000 in 2014 tot 335000 in 20209

Zelscankassas bieden veel duidelij-ke voordelen Uit een onderzoek van NCR10 in 2014 blijkt dat 42 van de ge-bruikers van zelfscankassas het gemak ervan waardeert 40 dit eenvoudig vond en 39 dit sneller vond dan de kassa met een kassier Wat opvalt aan deze groeiende trend is dat 20 van de generatie Y echt aangaf dat ze niet hielden van de interactie met kassiers tijdens het afrekenen8 Ook al komen

zelfscankassas vaak voor ze hebben ook hun nadelen 41 van de klanten gaf aan dat de zelfscankassas kunnen worden verbeterdDeze uitdagingen met zelfscankassas hebben tot nieuwe oplossingen ge-leid Tegenwoordig vinden mobiele kaartlezers hun weg naar steeds meer detailhandelaars Als een verkoper een mobiele kaartlezer gebruikt kunnen klanten overal in de winkel afrekenen en hoeven ze niet meer in de rij te wachten nadat ze hun artikelen hebben genomen Hierdoor wordt niet alleen de klantervaring verbeterd maar ko-men ook waardevolle vloerruimte en personeel beschikbaar omdat er min-der toonbanken en kassiers nodig zijn Naast de POS-apparaten zelf breekt er nieuwe technologie door om de POS-ervaring te helpen verbeteren Dankzij de nieuwe microscopische streepjescodes van bedrijven als Digi-marc Corp kunnen de streepjescodes nu overal op een product worden ge-plaatst waardoor een product overal kan worden gescand Volgens Digimarc kunnen deze nieuwe streepjescodes de tijd voor het scannen halveren Een andere technologie trolley GPS ge-naamd probeert de uitdagingen van POS aan te pakken door detailhande-laars een live weergave van het winkel-verkeer te bieden via een zender die op winkelkarren is geplaatst De techno-logie gebruikt deze data om te antici-peren op de behoeften van POS-per-soneel en deze te optimaliseren Dat helpt detailhandelaars hun kosten te verlagen en een betere klantenservice te leveren

Hoe beiumlnvloeden marketingcampagnes met beacons het gedrag van klanten6

Hogere kans op een aankoop

Voor meer vakantieboodschappen naar de winkel gaan

Vaker naar de winkel gaan

Meer geld uitgeven

73

61

61

60

73+61+61+60

Microsoft Dynamics AX

| 10

Big data wordt toegankelijkerOverzicht voor het topmanagementMet nieuwe tools als machine learning en prescriptieve analyse wordt big data eindelijk meer opvolgbaar

Belangrijkste puntenbull Amerikaanse marketeers hebben in 2015

$115 miljard uitgegeven aan databull Detailhandelaars beschouwen

merchandising winkelactiviteiten en toeleveringsketen als de voornaamste kansen voor big data

bull Elke dag worden meer dan 1 miljoen mensen het slachtoffer van cybermisdaad

bull 81 van de klanten gelooft niet dat detailhandelaars hun data priveacute of veilig kunnen houden

Microsoft Dynamics AX

| 11

Big data is meer dan alleen e-commerce en marketing Big data heeft al een grote invloed op de detailhandel Uit onderzoek van de Winterberry Group blijkt dat Ameri-kaanse marketeers in 2015 ongeveer $115 miljard hebben uitgegeven aan data Dat is een toename van een half miljard dollar ten opzichte van 201411 Ondanks deze groei werden de toepas-singen voor big data tot nu toe beperkt tot activiteiten op het gebied van online marketing en e-commerce zoals betere advertenties voor klanten of aanbeve-lingen voor soortgelijke producten We bereiken eindelijk het punt waarop we data voldoende kunnen volgen ver-zamelen en verwerken zodat detailhan-delaars er voordeel kunnen uit halen op manieren die eerder niet mogelijk waren Uit een onderzoek van 1010data in 2014 blijkt dat detailhandelaars merchandi-sing (53) winkelactiviteiten (42) toe-leveringsketen (27) en preventie van gegevensverlies (21) beschouwden als gebieden waarop big data het best kan worden toegepast12 Bijna de helft was van mening dat big data de grootste im-pact kan hebben op vraagprognose en modellering van de toeleve-ringsketenSnellere betrouwbaardere data Een van de grootste uitdagin-gen bij big data is het beheer van de hoeveelheid en de snelheid Voor een studie van IBM in 2015 werd berekend dat er elke dag 25 triljoen databytes worden gemaakt De hoeveelheid nieuwe data is overweldigend 90 van alle data is gemaakt in de afgelopen 2 jaar13 Zonder de juiste beheertools is deze data relatief nutteloos Maar met cloudcomputing die in-telligenter en krachtiger is geworden wordt big data eindelijk ook bruikbaar op andere gebieden Detailhan-delaars kunnen een slimme-re winkelervaring bieden en intelligentere merchandising en toeleveringsnetwerken makenDoor nieuwe technologie varieumlrend van kleinere sen-soren tot meer internettoe-gang kunnen detailhande-

laars sneller bij hun data die bovendien betrouwbaarder is Externe datasensoren komen steeds vaker voor en we bevinden ons pas in het beginstadium van deze ontwikkeling Deze trend wordt door vier factoren aangedreven 1) steeds kleinere microchips 2) de technologische ont-wikkelingen op het gebied van energie-besparing 3) overal toegang tot internet en 4) verbeterde computerprocessors waarmee steeds meer datastromen te-gelijkertijd kunnen worden beheerd En misschien is de vijfde factor wel dat con-sumenten steeds meer vertrouwd raken met dataverzameling Door deze verbeteringen kunnen de-tailhandelaars vanuit veel meer bronnen data verzamelen dan voorheen moge-lijk was Denk aan data van POS-syste-men online transacties sociale media loyaliteitsprogrammas opnamen van callcenters en gebruikersflows in de winkel Betere meer holistische data le-vert detailhandelaars een beter begrip op van hun klanten en de manier waar-op ze winkelen Big data wordt bruikbaar dankzij betere analytische tools Snellere en betrouwbare data is een

stap in de juiste richting voor big data maar het zorgt tegelijkertijd voor uitda-gingen IBM heeft ze aangeduid met De vier Vrsquos van Big Data14 De vier Vrsquos zijn volume (hoeveel data) velocity (analyse van streaming data) variety (verschillen-de vormen van data) en veracity (onze-kerheid van data)Nu big data steeds groter wordt worden deze uitdagingen voelbaar voor detail-handelaars In een studie van 1010 data in 2014 noemde 41 van de detailhan-delaars inconsistentie in meetmethoden het grootste obstakel richting analyse-succes bij 38 was dat gebrek aan de-tails en 34 zegt dat ze onvoldoende de beschikking heeft over noodzakelijke data Kort gezegd big data is te groot Tot dusver konden bedrijven hun data slechts spaarzaam benutten omdat hun interne kennis tekort schoot tools te be-perkt waren en de kosten te hoog Maar de bedrijfsmogelijkheden nemen einde-lijk toeDetailhandelaars vertrouwen op een nieuwe reeks van analysetools die big data toegankelijker maakt Voorbeel-den hiervan zijn machine learning voorspellende analyse en automati-

seringstools Big data op zich is nutteloos Die wordt pas bruikbaar wanneer er kennis uit kan worden gehaald Kennis waarmee processen efficieumlnter gaan verlopen en detailhande-laars betere ervaringen kunnen leveren Deze tools helpen detailhandelaars bij het detecteren het classi-ficeren het vaststellen van kansen en bij optimalisatieDetectie gaat over het identificeren van patronen (trends) targets en out-liers Met tools voor data-visualisatie waarmee grote cijferbestanden worden omgezet in diagrammen en grafieken wordt het door de grafische beelden veel makkelijker om verge-lijkingen te maken Outliers kunnen veel eenvoudiger worden geiumldentificeerd Met realtime data kan data nog sneller en eenvoudi-ger worden weergegeven Detailhandelaars kunnen deze tools gebruiken voor 53 + 48 + 42 + 42 + 27 + 23 + 21 + 11 + 11M

erch

andi

sing

Mar

ketin

g

Win

kela

ctiv

iteite

n

E-co

mm

erce

Toel

ever

ings

kete

n

Fina

ncieuml

n

Prev

entie

van

geg

even

sver

lies

Ove

rige

HR

Grootste kans voor big data in de detailhandel12

53

48

42

42

27

23

21

11

11

Microsoft Dynamics AX

| 12

competitieve wijzigingen nieuws campagnes of acties Opkomende markttrends kunnen ermee worden ontdekt maar ook potentieumlle fouten in de toeleveringsketen nog voordat de problemen werkelijk optredenClassificatie wordt vaak toegepast in de detailhandel maar waarschijnlijk wordt het niet altijd als zodanig ge-zien Met classificatie kunnen we data isoleren sorteren filteren rangschikken en vergelijken Detailhandelaars worden met classificatie flexibeler doordat ze doel-groepen campagnes of producten kunnen isoleren enof rangschikken Tools voor de automatisering van deze processen stroomlijnen het personalisatieproces en de-tailhandelaars kunnen zich beter richten op hun bena-dering Ook kunnen ze persoonlijke ervaringen creeumlren en meer intelligent cross-sellingactiviteiten uitvoeren In het eerste kwartaal van 2015 wist Microsoft Australia het bouncepercentage op hun website met 35 te verlagen en het add-to-cart-percentage met 10 te verhogen En dat dankzij volledig persoonlijke productaanbevelingen binnen een volledig gepersonaliseerde webervaring voor klanten15

Weten wat de kans is op toekomstige gebeurtenissen is van groot belang bij het nemen van strategische beslis-singen Waarschijnlijkheden zeggen iets over de kans dat een gebeurtenis plaatsvindt En kunnen ook worden ge-bruikt om meerdere gebeurtenissen te vergelijken met el-kaar en om te zien hoe de verdelingen zijn van potentieumlle uitkomsten Met voorspellende analytische tools kunnen detailhandelaars hun voorraadbeheer op orde houden de optimale prijs bepalen voor nieuwe producten hun

Microsoft Dynamics AX

| 13

productaanbevelingen beter richten verkoop- en ondersteuningbehoeften voorspellen en cashflow beter beherenFlexibel zijn wordt steeds belangrijker voor detailhandelaars Optimalisatie is een belangrijk onderdeel van analyses en het helpt detailhandelaars om die flexibiliteit te bereiken De manier om dit doen is door het optimaliseren van de volgende drie pijlers betere en snel-lere detectie categorisering en aanne-melijkheid Er komt steeds meer nieuw e data beschikbaar Met nieuwe tools voor zelflerende apparaten kunnen detailhandelaars hun prestaties verbe-teren Bijvoorbeeld door de verwachte resultaten te vergelijken met de werke-lijke uitkomsten en hun algoritmen daarop aan te passenVeel van deze methoden zijn niet nieuw Maar door nieuwe tools zo-als de koppeling van krachtige pro-cessors aan cloudcomputing kun-nen detailhandelaars hun data ten volle benuttenHoe detailhandelaars risicos met data beheren Big data biedt detailhandelaars meer mogelijkheden maar meer macht gaat gepaard met meer verantwoor-delijkheid Nu meer invoerpunten data versturen en ontvangen wordt het risico op een beveiligingslek groter Volgens David Finn Associa-te General Counsel voor de Digital Crime Unit16 van Microsoft zijn er elk jaar ldquobijna 400 miljoen slachtoffers van cybermisdaad Bovendien kost cy-bermisdaad de consumenten jaarlijks $113 miljardrdquo Vorig jaar werd de helft van de volwassenen met internettoe-gang slachtoffer van cybermisdaad Dat zijn meer dan 1 miljoen mensen per dag Dat kost de wereldwijde economie $500 miljard per jaarDe bescherming van vertrouwelijke klantgegevens is van essentieel belang voor alle detailhandelaars Eeacuten op vijf

kleine en middelgrote ondernemingen is al het doelwit geweest van cyberaan-vallen Een beveiligingslek is niet alleen duur naar schatting $38 miljoen in 201517 maar kan ook waardevolle re-laties met trouwe klanten beschadigen Het kan jaren duren voor het vertrou-wen opnieuw is hersteldDoor steeds meer bezorgdheid na ver-schillende beveiligingslekken bij toon-aangevende creditcardmaatschappijen hebben beveiligingsexperts veiligere manieren ontwikkeld voor het verrich-ten van transacties EMV wat staat voor Europay MasterCard en Visa de bedrij-ven die de norm hebben ontwikkeld is een nieuwe technologie die betalingen

veiliger moet maken EMV-technolo-gie is beschikbaar als een microchip op veel nieuwe creditcards en wordt ook gebruikt as de norm in veel nieuwe mo-biele betaalsystemenWanneer klanten een verrichting uit-voeren met een EMV-kaart of mobiel apparaat genereren de EMV-chip en de POS-terminal op dynamische wij-ze een versleutelde beveiligingssleutel voor de transactie Deze sleutel wordt toegevoegd aan het persoonlijke ac-

count van de gebruiker en terugge-stuurd naar de emitterende bank die de transactie bevestigt Als de data van de transactie in verkeerde handen komt is een vervalste kaart onbruikbaar zonder de unieke chip van de originele kaart Bovendien wordt de data onbruikbaar omdat elke transactie een nieuwe en unieke beveiligingssleutel nodig heeft voor authenticatieSinds 1 oktober 2015 moeten bedrijven EMV-geschikt zijn (dwz EMV-credit-cards aanvaarden) Vanaf die datum ligt de aansprakelijkheid voor creditcard-fraude bij de partij (de detailhandelaar of bank) die het minst EMV-geschikt is in de transactie Dat is ongetwijfeld

de detailhandelaar als deze geen EMV-betalingen aanvaardt Dit is een enorme verschuiving van de aansprakelijkheid namelijk van de banken die in het verleden het grootste deel van de last droegen naar de detailhandelaarsNaast het risico op een beveili-gingslek worden veel klanten zich meer bewust van de nieuwe realiteit waarin ze worden gevolgd Trace-ringstechnologieeumln zoals tracering in de winkel hebben geleid tot be-zorgdheden bij consumenten en toezichthouders Uit een enquecircte van Opinion Lab in 2014 blijkt dat 77 van de klanten vindt dat het onaanvaardbaar is dat ze in de win-kel worden gevolgd 81 van hen is bezorgd dat de detailhandelaars

hun data niet priveacute of veilig kunnen bewaren18 Dit resulteert in een unieke uitdaging voor bedrijven die data ge-bruiken om klanten tevreden te stellen maar bij die klanten ergernis veroorza-ken door hun data te verzamelen De heersende opinie over dataverzame-ling zal in de loop van de tijd blijven veranderen maar bedrijven moeten weten wat hun klanten ervan vinden dat ze worden gevolgd

Elke dag zijn meer dan 1 miljoen mensen het slachtoffer van cybermisdaad16

In 2015 bedroegen de gemiddelde kosten die bij een beveiligingslek horen $38 miljoen17

Microsoft Dynamics AX

| 14

Detailhandelaars nemen het heft in eigen handenOverzicht voor het topmanagementAls klanten een aankoop doen kopen ze een ervaring Omdat de verwachtingen van de klanten zijn gestegen nemen de detail-handelaars meer controle over de waarde-keten zodat ze er zeker van zijn dat ze de best mogelijke ervaring bieden

Belangrijkste puntenbull De helft van de klanten verwacht dat ze

de aankoop online kunnen doen en in de winkel kunnen ophalen

bull 87 van de consumenten wereldwijd laat de MVO-activiteiten van een bedrijf meewegen in een aankoopbeslissing

bull De omzet van de deeleconomie zal in 2025 tot $335 miljard zijn uitgegroeid

Microsoft Dynamics AX

| 15

Detailhandelaars nemen de controle over de waardeketen Bij elke aankoopbeslissing spelen voor- en nadelen op financieel sociaal emo-tioneel en beveiligingsgebied een rol Als klanten een aankoop doen kopen ze niet alleen een product Ze kopen een ervaring Deze klantervaring be-staat uiteraard uit de ervaring die ze hebben met het product zelf maar daarnaast ook uit een aantal ande-re variabelen Zoals hoe complex het aankoopproces verloopt hoe ze zich voelen in de winkel hoe makkelijk het instellen gaat en hoeveel vertrouwen ze hebben dat ze de noodzakelijke on-dersteuning krijgen in geval van een probleem ldquoHoeveel stress krijg ik hier-vanrdquo ldquoWat zullen mijn vrienden ervan denkenrdquo ldquoHoe groot is de kans dat dit kapot gaatrdquo We denken graag dat klanten rationele beslissingen nemen en het beste pro-duct op de markt met een bepaalde prijs kopen Deze strategie wordt maxi-mizing genoemd De meeste klanten nemen echter op een andere manier beslissingen namelijk door satisficing Anders gezegd satisficers vragen ldquoWat geeft de minste kans op teleurstellingrdquo en ldquoVoorziet dit in mijn behoeftenrdquo Ze nemen genoegen met ldquogoed genoegrdquo De meeste klanten in alle categorie-en zijn satisficers Als bedrijven deze klanten willen aantrekken moet ze de transactiekosten van een aankoop ver-lagen Dit betekent niet gewoon dat de prijs lager moet maar ook dat detail-handelaars belemmeringen voor een aankoop zoals sociale risicos en angst voor het onbekende moeten beperkenDetailhandelaars willen beantwoorden aan de veranderende behoeften van de huidige consumenten Daardoor ne-

men velen de controle over hun waar-deketen van creatie tot consumptie Dit niveau van eigenaarschap dat zich uitstrekt tot alle contactpunten levert detailhandelaars een betere controle op over veel van deze transactiekosten en zorgt voor meer continuiumlteit binnen het klanttraject Meer controle over de toeleveringsketen Door e-commerce zijn detailhandelaars gedwongen om hun toeleveringske-tens tegen het licht te houden Veel detailhandelaars verkopen nu goede-ren online die ze niet eens op voorraad hebben in hun winkel Of helemaal niet op voorraad omdat ze samenwerken met externe logistieke aanbieders en magazijnen voor orderverwerking die namens hen de artikelen inpakken en verzenden Detailhandelaars houden niet alleen de voorraadstroom bij die loopt van productiefaciliteiten naar magazijnen naar winkels maar ook alle individuele verzendingen naar klanten En klanten willen tegenwoordig uitge-breid geiumlnformeerd worden over voor-raadgegevens in de fysieke winkel en nieuwe verwerkingsopties zoals opha-len in de winkel Hoewel toeleveringsketens steeds complexer worden hebben klanten steeds minder begrip voor mislukking waardoor de vraag voor detailhande-laars groter wordt Bovendien maken klanten geen onderscheid tussen een merk en de leveranciers in de toeleve-ringsketen ervan Als een leverancier in de toeleveringsketen een fout maakt ligt de verantwoordelijkheid volgens de klant toch bij het merk zelf Als een klant vraagt om levering binnen twee dagen en het product pas na vijf dagen ontvangt is dat slecht voor de reputa-tie van de detailhandel Bedrijven moe-

ten een manier vinden om te voldoen aan de stijgende verwachtingen terwijl ze toch voldoende winst maken Veel detailhandelaars willen meer controle krijgen over de complete klantervaring door meer controle over hun toeleve-ringsketen te nemen van productie tot levering Behoefte aan snelheid heeft afhandeling veranderd Veranderende klantverwachtingen zor-gen ervoor dat detailhandelaars hun orderafhandeling op een andere ma-nier uitvoeren Volgens een onderzoek van Accenture in 2014 verwacht de helft van alle klanten dat leveranciers de optie aanbieden van online kopen en in de winkel ophalen19 77 van de leveranciers vindt ophalen in de winkel zelf een waardevol optie20 Van de klan-ten die zeggen dat ze gebruikmaken van ophalen in de winkel doet 25 dat om de snelheid19 Er bestaat dus een klantbehoefte en ook de waarde is dui-delijk Toch biedt slechts een derde van alle leveranciers deze en andere opties aan En dan gaat het alleen nog maar over basisservices zoals ophalen in de winkel zichtbaarheid van voorraad op meerdere kanalen en verzenden om op te slaan (ship-to-store)Om levertijden te verkorten stappen detailhandelaars over op een model van eacuteeacuten toeleveringsketen waarin alle distributiemiddelen van hun online winkels en fysieke locaties zijn geiumlnte-greerd Sommige detailhandelaars die al een behoorlijke capaciteit hebben maken van hun winkels een netwerk van mini-distributiecentra Hiermee verkorten ze de afhandelingstijd maar zonder de extra kosten van het bouwen en beheren van distributiefaciliteiten Door al hun middelen te integreren

Percentage van detailhandelaars dat de mogelijkheid tot ophalen in de winkel heel waardevol vindt20

7723+77+V

Microsoft Dynamics AX

| 16

krijgen klanten tevens een goed zicht op de voorraad en kunnen ze de eenvoudigste en snelste manier kiezen om hun product aan te schaffen Detailhandelaars verhogen hun inzet op maatschappelijk verantwoord ondernemen De laatste paar jaren is er veel gediscussieerd over de groeiende behoefte van consumenten aan milieuvrien-delijke en duurzame producten En hoewel veel mensen zeggen dat ze maatschappelijk verantwoorde producten willen blijkt dat lang niet altijd uit hun gedrag Maar een kentering is zichtbaar Er is een afname van het aantal mensen dat zegt meer te willen betalen voor verantwoorde producten maar tege-lijkertijd een toename van mensen die zeggen dat ze het belangrijk vinden dat bedrijven maatschappelijk verant-woord ondernemen21 Uit een studie uit 2013 van Cone Communications en Echo Research blijkt dat 87 van de consumenten wereldwijd de MVO-resultaten meeneemt in hun aankoopbeslissing22 Anders gezegd goede MVO-cijfers zijn de nieuwe standaard En hoewel consu-menten bedrijven die een stapje extra doen op MVO-ge-bied misschien niet direct belonen zullen ze degenen die dat stapje niet zetten de rug toekeren Bedrijven moeten nadenken over hun MVO-beleid zowel als een defensie-ve als offensieve strategieInformatie is tegenwoordig heel eenvoudig te verkrijgen en verspreidt zich razendsnel Onethische bedrijfspraktij-ken die aan het licht komen hebben al meer dan eens geleid tot een terugloop in klanten voor dat betreffen-

Microsoft Dynamics AX

| 17

De omzet van de deeleconomie zal in 2025 tot $335 miljard zijn uitgegroeid28

de merk Om een maatschappelijk verantwoorde organisaties te worden hebben veel bedrijven hun eigen be-drijfsactiviteiten grondig moeten eva-lueren En ook de praktijken van leve-ranciers binnen hun toeleveringsketen Bovendien zijn veel bedrijven een stuk transparanter geworden In 2015 heeft CorporateRegistercom van 12000 be-drijven de MVO-rapporten verzameld Ter vergelijking in 1994 waren dat er slechts 2023

Steeds meer bedrijven gebruiken een MVO-strategie om te groeien zoals American Eagle Het bedrijf rappor-teerde recent een groei van 10 in de verkoop van lingerie nadat het had be-loofd om modellen in hun advertentie niet meer te photoshoppen24 Kijk ook naar Goldman Sachs dat investeert in de training en opleiding van 10000 vrouwelijke ondernemers25 Onderzoek door World Green Business Council laat een groei zien van 8-11 bij bedrijven die de luchtkwaliteit op kantoor heb-ben verbeterd26 Het onderzoek toont ook aan dat bedrijven die bekend staan om een sterk MVO-beleid makkelijker nieuw personeel kunnen vinden en be-houden Uit een onderzoek van Harvard Business School en de London Business School in 2011 blijkt dat bedrijven die

sterk presteren op MVO-gebied sneller financieringen loskrijgen27 Initiatieven tot duurzaam ondernemen werden in het verleden nogal eens wisselend ont-vangen maar het tij is aan het keren Het financieumlle en ethische belang van een goed MVO-beleid is inmiddels dui-delijkDe invloed van de deeleconomieDe deeleconomie heeft momenteel wereldwijd een omzet van $15 miljard per jaar PwC voorspelt dat de om-zet in 2025 toegenomen zal zijn tot $335 miljard28 Bedrijven als Airbnb en Lyft hebben de huur- en vervoersmark-ten veranderd En het model van de deeleconomie wordt op steeds brede-re schaal toegepast zoals via het delen van boten opslag- en werkruimten en zelfs energie Een dergelijke groei kan niet anders dan invloed hebben op de detailhan-del De tekenen daarvan zijn al zicht-baar Het moet nog blijken wel risico deze trend werkelijk inhoudt voor de-tailhandelaars maar hogere wiskun-de is niet nodig om in te zien dat als mensen producten gaan delen ze minder producten hoeven kopen De deeleconomie heeft dan dus een ne-gatieve invloed op de verkoop Maar

de deeleconomie zorgt ook voor inte-ressante kansen voor detailhandelaars Veel bedrijven hebben de mogelijkheid verkend om via community-leden pro-ducten in de winkel op te halen en bij klanten af te leveren Dit zou lagere kosten en kortere verzendtijd opleve-ren In de ruimte die ligt tussen bedrij-ven zorgt de deeleconomie voor enkele unieke mogelijkheden Denk bijvoor-beeld aan gedeelde overhead of ge-deelde en flexibele winkelruimte voor bedrijven met seizoenspieken in klant-vraag Hoewel de trend relatief nieuw is lijkt het erop dat de detailhandel er op veel terreinen iets van gaat merken

Percentage van de consumenten dat de MVO-activiteiten van een bedrijf laat meewegen in een aankoopbeslissing22

8723+77+V

Microsoft Dynamics AX

| 18

De winkelbeleving opnieuw definieumlrenOverzicht voor het topmanagementDoor de opkomst van e-commerce kwamen steeds meer klanten naar de winkel om pro-ducten uit te testen showrooming gen-oemd Velen dachten dat deze trend het einde van de fysieke winkels van detailhan-delaars inluidde maar detailhandelaars pas-sen zich eindelijk aan deze moderne trend aan

Belangrijkste puntenbull 46 van de Amerikanen gaf toe aan

showrooming te doenbull Detailhandelaars bieden nieuwe

voordelen aan in de winkel zoals snacks koffie alcohol exclusieve producten en deskundig advies om klanten in hun winkel te lokken

bull Veel grote detailhandelaars verkleinen hun voetafdruk en maken plaats voor kleinere lokale winkels

Microsoft Dynamics AX

| 19

Detailhandelaars anticiperen op showrooming

Door de opkomst van e-commerce komen steeds meer klanten naar de winkel om producten te testen en te bekijken In een onderzoek van Harris Interactive op het einde van 2013 gaf 46 van de Amerikanen toe dat ze naar winkels kwamen om producten uit te testen Dit was een toename van 7 in vergelijking met dezelfde periode in 201229 Toen steeds vaker werd gemeld dat detailhandelaars klanten geld vroe-gen voor dit verschijnsel30 leek deze trend het einde van detailhandelaars in te luiden Maar veel detailhandelaars passen zich uiteindelijk aan de trend aan en anticiperen erop

Winkels als Target31 en Best Buy voer-den strategieeumln om showroom-klanten aan te trekken onder andere met gratis Wi-Fi apps voor winkelassistentie en digitale interfaces waarmee klanten in de winkel toegang kregen tot de tools die ze online graag gebruiken zoals reviews en prijsvergelijkingen Deze aanpak helpt detailhandelaars beter te begrijpen hoe de winkel als geheel presteert niet alleen op basis van de omzet die de fysieke winkel genereert Casey Carl Chief Strategy amp Innovati-on Officer van Target verwoordt het als volgt ldquoWij zijn gek op showrooming zolang klanten hun spullen bij Target komen kopenrdquo

Showrooming is zo populair geworden dat sommige andere bedrijven winkel-ruimtes gebruiken om in te spelen op de trend Chobani een bedrijf dat Griekse yoghurt verkoopt opende onlangs in New York het Chobani SoHo cafeacute waar klanten nieuwe producten en recepten kunnen proeven De online kleerma-ker Indochino richtte pop-upwinkels op de ldquoreizende kleermakerrdquo-pop-ups waar klanten het product zelf kunnen ervaren hun maat kunnen laten ne-men en kleding kunnen passen32 Het succes en de opkomst van dit soort showroom-winkels tonen aan dat de-tailhandelaars kunnen anticiperen op deze trend

Verkoper als een service

Nu het besluitvormingstraject van klan-ten verandert proberen veel detailhan-delaars klanten in hun winkel te lokken

door nieuwe ervaringen en diensten aan te bieden ldquoMensen willen meer dan gewoon een winkel Ze willen een plaats waar ze zich goed voelen en iets nieuws lerenrdquo zei Carmine Gallo auteur en deskundige op het gebied van de-tailhandel Detailhandelaars van Urban Outfitters tot Nordstrom bieden hun klanten nu snacks koffie en wijn aan in de winkel Whole Foods is zelfs een brouwerij gestart en biedt bier aan in de winkels33

Veel detailhandelaars halen deskundi-gen naar de winkels die klanten advies geven Onlangs is Target een samen-werking gestart met BabyCenter een website over zwangerschap en ouder-schap Via het nieuwe initiatief Baby 360 biedt Target kwaliteitscontent productreviews en aanbevelingen voor kersverse moeders op de website De winkel heeft de investering echter naar een nieuw niveau getild en biedt nu in de winkel servicedesks met ldquobaby-ad-viseursrdquo aan34 Dit soort programmas dat klanten een ervaring en een dienst biedt die verder gaan dan het aan-schaffen van een product breekt in steeds meer winkels door Klanten heb-ben zo een heel andere reden om langs te gaan

Klein is het nieuwe groot

Vroeger was winkelen vooral een loka-le bezigheid kleine lokale winkels met lokale eigenaars en medewerkers Door de groei van winkelcentra halverwege de vorige eeuw werden grote winkels de norm Warenhuizen werden steeds groter en legden de basis voor grote winkels maar nu bedreigt de grootste winkel ooit het internet deze steeds groeiende fysieke winkels Volgens het verslag 2015 US Mall Outlook van Green Street Advisors zal ongeveer 15 van de 1500 winkelcentra in de Verenigde Staten in de komende 10 jaar sluiten veel meer dan het aantal nieuwe winkelcentra dat de deuren zal openen35

Detailhandelaars beginnen grote dure winkels de rug toe te keren en maken plaats voor kleinere gerichtere en flexi-belere winkels Detailhandelaars waar-onder Target Walmart en Whole Foods creeumlren allemaal kleinere winkels waar-mee ze aanwezig zijn op meer lokale markten en de kosten kunnen verlagen

Deze trend is ook deels het gevolg van de showrooming-trend Detailhande-laars moeten niet meer elk product op voorraad hebben De winkels worden een lokaal centrum voor diensten als ophalen in de winkel terwijl detailhan-delaars hun toonbank kunnen verwij-deren dankzij nieuwe technologie als mobiele betaling Zo creeumlren ze meer ruimte voor de klant

Percentage Amerikanen dat toegaf aan showrooming te doen29

46

Drieeumlnvijftig procent van de mannen heeft ooit aan showrooming gedaan in vergelijking met veertig procent van de vrouwen29

Percentage Amerikanen dat al heeft geshowroomd29

69

54+46V

31+69V

Microsoft Dynamics AX

| 20

Omni-channel is niet meer weg te denkenOverzicht voor het topmanagementOmdat het onderscheid tussen de digitale en fysieke wereld steeds vager wordt moeten detailhandelaars een ervaring creeumlren die voor meer continuiumlteit zorgt binnen alle contactmomenten met klanten

Belangrijkste puntenbull 71 van de klanten vindt de mogelijkheid

om voorraadgegevens voor producten in de winkel te bekijken belangrijk of heel belangrijk

bull De mobiele wereld zorgt voor 54 van het webverkeer van de detailhandel en 30 van de online omzet

Microsoft Dynamics AX

| 21

WWW staat nu voor ldquowat wanneer en waar ik wilrdquoOmdat het onderscheid tussen de di-gitale en fysieke wereld steeds vager wordt verschuiven de verwachtingen van de klanten in de detailhandel even-redig hiermee Klanten willen nu een naadloze ervaring op elk apparaat en verwachten de keuzemogelijkheden en flexibiliteit van online winkelen en de snelheid en service van een aankoop in de winkel Voor het winkelende publiek betekent WWW nu dat een klant koopt ldquowat wanneer en waar hij wilrdquo Detail-handelaars moeten daaraan voldoen Betere ervaringen op elk apparaat Klanten verwachten meer continuiumlteit tijdens hun winkelervaring Mogelijk-heden als het online bekijken van de voorraadgegevens zorgen voor een betere verbinding tussen wat klanten online doen en wat er in de winkel ge-beurt Bovendien verlagen ze de stress omdat de kans kleiner is dat de klant een winkel binnengaat en ontdekt dat het product niet op voorraad is Uit een onderzoek van Accenture in 2014 blijkt dat 71 van de klanten de mogelijk-heid om voorraadgegevens voor pro-ducten in de winkel te bekijken belang-rijk of heel belangrijk vindt waarbij 39 aangeeft dat ze minder of niet geneigd zijn naar een winkel te gaan als de on-line winkel geen informatie biedt over de fysieke voorraad19

Dankzij oplossingen voor een beter voorraadbeheer kunnen detailhande-laars klanten realtime toegang geven tot gegevens over de fysieke en on-line voorraad en meer verwerkingsop-ties bieden zoals ophalen in de winkel verzending naar de winkel en snellere levering Zo kan de klant kopen wat hij wil wanneer hij wil en waar hij wil Naast voorraadgegevens in de fysieke winkel helpt nieuwe technologie detail-handelaars nu om hun klanten tijdens het aankoopproces meer geiumlntegreer-de ervaringen op elk apparaat te bie-den Tools voor productiviteit en sa-menwerking waaronder software voor het beheer van digitale bedrijfsmid-delen helpen detailhandelaars klan-ten een meer consistente merkerva-ring te bieden tijdens de verschillende contactmomenten Dit lijkt misschien slechts een detail maar een consisten-

te branding en navigatie zowel online als offline kan ervoor zorgen dat een aankoop voor klanten gemakkelijker en vertrouwder is Als een klant een pro-duct online bekijkt en daarna naar een detailhandel gaat om dat product te kopen moet hij bij aankomst al weten dat hij in de juiste winkel is en moet hij het product gemakkelijk kunnen vinden op basis van zijn online ervaringOm de online en fysieke winkel verder te verbinden hebben medewerkers in de detailhandel gemakkelijker toegang tot klantgegevens zoals vorige aan-kopen verlanglijstjes en ondersteu-ningstickets Daardoor kunnen ze op een meer strategische manier verkopen en hun klanten superieure service bie-den Deze betere integratie leidt uitein-delijk tot meer continuiumlteit en een meer persoonlijke ervaring voor klanten De mobiele wereld zorgt voor een rui-mer bereik Smartphones met nieuwe mogelijk-heden en snellere dataverbindingen hebben een onmiskenbare impact op de detailhandel Doordat klanten in de winkel op internet kunnen surfen speelt de mobiele wereld een unieke rol in de omni-channel winkelbeleving In een onderzoek van Accenture in 2014 werd onderzocht waar klanten infor-matie over producten zochten op hun mobiele apparaten 56 deed dit thuis 38 controleerde de productvoorraad onderweg naar de winkel en 34 zocht in de winkel informatie over producten op36 In oktober 2015 namen smart-phones 42 van het winkelverkeer en 16 van de online omzet voor hun re-kening Dat is een onthutsend aantal in vergelijking met laptops (4570) en tablets (1214)37

Detailhandelaars creeumlren voor mobiele technologie nu geoptimaliseerde erva-ringen en zorgen voor meer continuiumlteit op elk apparaat Responsieve websites zijn populair geworden bij detailhan-delaars die hun klanten op elk appa-raat willen betrekken Een responsieve website zal met een andere grootte en schaal worden weergegeven afhanke-lijk van of de website wordt bekeken op een laptop tablet of mobiel apparaat Bij niet-responsieve websites is het be-kijken van inhoud op mobiele appara-ten lastig vanwege het kleinere formaat

van het apparaat Voordat responsie-ve websites werden ontwikkeld kozen vele merken ervoor een compleet af-zonderlijke WAP-site op te zetten voor mobiel browsen Tegenwoordig dragen responsieve websites bij aan het oplos-sen van deze uitdagingen met een effi-cieumlnte oplossing voor het bouwen van een enkele website die de weergave dynamisch aanpast aan verschillende browserformatenDetailhandelaars werken nu met nieuw e webstandaarden zoals HTML5 en CSS3 die zijn geoptimaliseerd voor mobiel surfen en met alle apparaten compatibel zijn Dankzij nieuwe ontwik-keltools voor meerdere platforms kun-nen app-ontwikkelaars dezelfde app nu voor meerdere mobiele besturings-systemen programmeren Microsoft heeft zelfs een universeel app-platform geiumlntroduceerd waarmee telefoons ta-blets en pcs met Windows 10 iOS- en Android-apps kunnen uitvoeren Dit is een grote stap die detailhandelaars zal helpen hun klanten de beste ervarin-gen te bieden zonder de kosten voor de ontwikkeling voor meerdere appa-raten38

Online wordt offline Er wordt zo vaak gezegd dat e-com-merce de fysieke winkels verwoest dat vaak wordt aangenomen dat de verkoop via e-commerce boven de verkoop in de winkel uitsteekt Maar eigenlijk nemen ze volgens eMarketer slechts een klein percentage in onge-veer 5939 Ondanks de groei van de online detailhandel wordt nog steeds meer dan $14 van elke $15 in de win-kels uitgegevenDit betekent dat veel e-commercesites willen uitbreiden door offline winkels te openen Online detailhandelaar Birch-box opende een eerste fysieke winkel in New York Warby Parker het online bedrijf in oogzorg verhoogt de inzet op fysieke winkels terwijl Bonobos vo-rig jaar $55 miljoen inzette voor ldquopas-winkelsrdquo waar klanten kleding van hun merk kunnen passen40 Zelfs de reus van e-commerce Amazon opent win-kels in bijvoorbeeld New York en San Francisco41 Ironisch genoeg stimuleren de online detailhandelaars die het ein-de van de fysieke winkels leken te bete-kenen nu de fysieke markt

Microsoft Dynamics AX

| 22

De nieuwe e-commerce is sociaalOverzicht voor het topmanagementMerken gebruiken websites als Facebook Twitter Pinterest en Instagram om hun pro-ducten te verkopen contact te maken met klanten en zelfs als een onderzoekstool om beslissingen over merchandising te verspre-iden De laatste tijd worden sociale-medi-aplatforms veel belangrijker bij de aanschaf omdat ze het proces van kennismaking tot aankoop stroomlijnen

Belangrijkste puntenbull Facebook zorgt voor 85 van de

bestellingen via sociale media en is daardoor de toonaangevende sociale website

bull Nieuwe tools als het Like2Buyrdquo-platform van Curalate voor Instagram zorgen voor een meer naadloze winkelervaring op sociale-mediasites

Microsoft Dynamics AX

| 23

De nieuwe e-commerce is sociaal De afgelopen tien jaar zijn sociale me-dia een basiselement van de mees-te marketingprogrammas geworden De impact ervan zal naar verwachting verder toenemen Uit een onderzoek van Dukes Fuqua School of Business blijkt dat sociale media op dat moment gemiddeld 94 uitmaakten van het marketingbudget van bedrijven en dat dit percentage naar verwachting met 128 zou zijn toegenomen tegen 2020 tot 21442

Omat merken hun communities en aanwezigheid op sociale media verder uitbreiden zoeken ze steeds meer ma-nieren om sociale media te gebruiken als verkooptool Klanten lijken dit te waarderen Volgens een onderzoek van Monetate in 2015 waren de conversie-percentages van sociale media 117 in vergelijking met 099 in 2014 Hoewel dit nog altijd lager is dan rechtstreeks e-mail en zoekopdracht (246 218 en 204 respectievelijk) waren sociale media de enige verkeersbron waarvan het conversiepercentage tussen 2014 en 2015 is gestegen Bovendien was de gemiddelde bestelwaarde voor so-ciale media $12407 wat hoger is dan die van alle andere verkeersbronnen behalve voor wie rechtstreeks naar de website surfte15

Facebook staat nog altijd op kop Uit een recent onderzoek van Shopify blijft Facebook de primaire bron van het verkeer via sociale media naar win-kels met ongeveer 63 van alle bezoe-ken aan websites via sociale media43 Gemiddeld 85 van de bestellingen via sociale media is afkomstig van Fa-cebook Bij sommige sectoren waar-onder fotografie sport en recreatie dierenbenodigdheden doorverzen-ding en juwelen en horloges zorgt Fa-cebook voor 90 van de bestellingen Facebook had ook het hoogste gemid-delde conversiepercentage 185 De videosites Vimeo en YouTube deelden de tweede plaats elk met een conver-siepercentage van 116Maar dat wil niet zeggen dat bedrijven alleen voor Facebook moeten kiezen Uit het onderzoek blijkt dat de pres-taties per sector sterk verschillen 74 van de bestellingen van antiquiteiten en verzamelobjecten via sociale media kwam van Pinterest en 47 van de be-stellingen voor digitale producten via sociale media kwam van YouTube Fa-cebook stond met een gemiddelde be-stelling van $5500 per bestelling maar op de vierde plaats achter Polyvore ($6675) Instagram ($6500) en Pinte-rest ($5895) (KW3 2013)

Nieuwe sociale tools voor detailhandelaars De grootste waarde die detailhande-laars via sociale media krijgen bestaat niet uit siteverkeer maar uit sociaal be-wijs Uit een onderzoek van ODM Group blijkt dat 74 van de klanten vertrouwt op sociale netwerken bij het nemen van aankoopbeslissingen44 Merken ge-bruiken websites als Facebook Twitter Pinterest en Instagram om hun produc-ten te verkopen contact te maken met klanten en zelfs als een onderzoekstool om beslissingen over merchandising te verspreiden De laatste tijd worden so-ciale-mediaplatforms veel belangrijker bij de aanschaf en dat hebben detail-handelaars ook ontdektMet de introductie van de ldquokooprdquo-knop-pen op Facebook en Twitter en het ldquoLike2Buyrdquo-platform van Curalate voor Instagram helpen sociale media de kloof te overbruggen van bewustzijn naar interesse naar wens naar actie De-tailhandelaars waaronder Home Depot Nordstrom Target en Burberry gebrui-ken dit nieuwe e-commercekanaal al Zo kunnen gebruikers die rechtstreeks van een sociale-mediasite gaan naar een productpagina die visueel consistent is met waar ze vandaan komen Uiteindelijk creeumlert dit een meer naadloze winkel-ervaring waarbij de wrijving tussen de kanalen vermindert en het eenvoudiger is om via sociale media te kopen

Conversiepercentage per bron15

Recht-streeks

E-mail

Zoek-opdracht

Sociale media

281

246

229

218

210

204

099

117

2014

2015

2014

2015

2014

2015

2014

2015

Recht-streeks-35 in

2015

E-mail-11 in

2015

Zoek-opdracht-06 in

2015

Sociale media

+18 in 2015

100+88+0+81+78+0+75+73+0+35+42

Microsoft Dynamics AX

| 24

De detailhandel kent geen grenzen meerOverzicht voor het topmanagementHoewel detailhandelaars het moeilijk had-den om succes in het buitenland te vinden biedt nieuwe technologie hen een spring-plank naar internationaal succes

Belangrijkste puntenbull De detailhandelverkoop bedroeg in 2014

$22492 biljoen en zal tegen 2018 naar verwachting tot $28300 biljoen zijn gestegen

bull Betere technologie voor productiviteit en samenwerking helpt detailhandelaars in het buitenland

bull E-commerce neemt maar 59 van de internationale detailhandelverkoop in maar dat cijfer neemt toe

bull Alibaba een enorm e-commercebedrijf zet de internationale e-commerce op zijn kop

Microsoft Dynamics AX

| 25

De detailhandel kent geen grenzen meer De internationale detailhandelverkoop is in opmars Uit een recent onderzoek van eMarketer blijkt dat de totale omzet van detailhandelverkoop zowel in de winkel als online $22492 biljoen was in 2014 En ze verwachten een toename tot $28300 biljoen in 201839 Door de opkomst van buitenlandse economie-en is het erg aanlokkelijk om interna-tionaal uit te breiden Toch zijn er veel bedrijven die moeite hebben om de sprong te maken Uit een onderzoek van de Harvard Business Review bleek echter ldquodat detailhandelaars op enkele uitzonderingen na niet konden genie-ten van de voordelen van globalisa-tierdquo45 Bijna alle grote detailhandelaars van Walmart tot Tesco tot Carrefour hebben zich moeten terugtrekken uit buitenlandse markten na pogingen om de lokale markt te veroveren Ondanks deze uitdagingen duwt de aanhouden-de druk om te groeien veel bedrijven richting nieuwe markten Slimmere en snellere detailhandelTechnologie speelt een belangrijke rol bij het succes van een detailhandel in het buitenland Om te beginnen helpen verbeterde tools voor samenwerking in de cloud en productiviteit bedrijven om sneller dan ooit tevoren te plannen en zich aan te passen Deze verbeterin-gen zijn van cruciaal belang Ze helpen bedrijfsleiders om activiteiten beter te beheren en slimmere lokale marketing-campagnes te maken Verbeteringen in technologie en transport zorgen ook voor een snellere levering van goede-ren en diensten Dit leidt allemaal tot flexibelere bedrijvenE-commerce verlicht de lastE-commerce wordt een belangrijke bondgenoot voor detailhandelaars die naar het buitenland willen uitbreiden In vergelijking met de verkoop in de winkel was e-commerce met 59 van de internationale detailhandelverkoop in 2014 nog altijd klein39 Dit percen-tage zal naar verwachting in 2018 zijn gestegen tot 88 Vorig jaar namen de Verenigde Staten en China 55 van de online verkoop in Tegen 2018 zal China waarschijnlijk 40 van de wereldwijde online verkoop uitmaken in totaal ongeveer $1 biljoen Hoewel het groeitempo voor online verkoop in China het hoogst is zullen andere landen waaronder de Verenigde Sta-ten het Verenigd Koninkrijk Japan

Duitsland en andere hun online de-tailhandelverkoop met dubbele cijfers zien groeien in de komende drie jaarDe groei in e-commerce zal ook worden gestimuleerd door de groei van mobie-le apparaten in opkomende markten Uit een onderzoek van GSMA in 2015 blijkt dat er 36 miljard unieke mobie-le abonnees waren op het einde van 2014 Ze verwachten nog eens 1 miljard abonnees tegen 2020 waardoor de wereldwijde mobiele penetratiegraad op bijna 60 komt46 Misschien nog indrukwekkender is dat de penetratie van abonnementen op mobiel internet in opkomende regios naar verwachting snel zal groeien Voor veel van deze ge-bieden is mobiel internet de enige ma-nier om toegang tot internet te krijgen Dankzij deze toegankelijkheid krijgen mensen toegang tot diensten als ban-kieren en opleiding en andere waarde-volle consumptiegoederen die in deze gebieden anders moeilijk te krijgen of te duur zijnOpkomende technologie overwint een unieke uitdagingLevering is een onderbelichte uitda-ging voor e-commercebedrijven die internationaal zaken willen doen Le-vering houdt in goederen verplaatsen van punt A naar punt B In Amerika gaat de discussie over levering vooral over snelheid Maar bij een snelle levering of uumlberhaupt een levering is eacuteeacuten ding heel belangrijk punt B Grofweg 75 van de wereldbevolking acuteheeft te maken met inconsistente in-gewikkelde slechte of geen adressys-temen Dat zegt startup what3words47 Vier miljard mensen hebben geen adres en zelfs in ontwikkelde landen kan adressering een ingewikkelde zaak zijn Londen heeft bijvoorbeeld acht verschillende Lonsdale Roads en veel huizen hebben geen nummer What3words een startup uit Londen is bezig om dit probleem op te los-sen Dat doet het met rasters van 3 bij 3 vierkante meter En dan 57 miljoen daarvan die de hele wereld beslaan en die allemaal een uniek adres heb-ben van 3 woorden In feite is het een eenvoudig geografisch cooumlrdinatiesys-teem Veel detailhandelaars en distri-buteurs zijn geiumlnteresseerd Want met dit adressysteem kunnen klanten hun producten niet alleen laten vervoeren naar hun huis ze kunnen ook opgeven

bij welke ingang of welke plek op hun terrein het pakket moet worden afgele-verd En koppel het cooumlrdinatiesysteem aan dronetechnologie en meer deuren worden geopend Zoals naar snelle en eenvoudige bezorging van eten me-dicijnen en voorraden in moeilijk be-reikbare gebieden Deze opkomende technologieeumln staan nog in de kinder-schoenen maar zijn wel al op weg om mensen dichter bij elkaar te brengenDe B2B-reusEen bespreking van de internationale detailhandel is onvolledig zonder ver-melding van Alibaba Alibaba werd in 1999 opgericht door de excentrieke lei-dinggevende Jack Ma Het bedrijf is het grootste platform voor online groot-handel ter wereld en verwerkt verkopen in meer dan 240 landen en regios Aan-vankelijk was het de bedoeling om een B2B-portaal te maken waarmee Chine-se fabrikanten kopers in het buitenland konden bereiken Alibaba doet onder-tussen veel meer dan dat en heeft een onmiskenbare impact op fabrikanten en detailhandelaars De Amerikaan-se beursgang van Alibaba was met $25 miljard de grootste ter wereld Alibaba is het grootste e-commerce-bedrijf van China Het beheert meer dan 80 van de online verkoop van China48 Het bedrijf heeft 279 miljoen jaarlijkse kopers die in 2013 voor $248 miljard aan transacties deden wat meer is dan Amazon en eBay samen In te-genstelling tot Amazon heeft Alibaba geen eigen magazijnen en goederen Hoewel hun omzet niet zo indruk-wekkend is (Alibaba ontving ongeveer $25 miljard in vergelijking met onge-veer $20 miljard van Amazon in KW2 van 2014) liggen de netto winstmar-ges van Alibaba op 80 van de om-zet (in vergelijking met het negatieve netto-inkomen van Amazon in KW2)

E-commerce neemt maar 59 van de internationale detailhandelverkoop in maar dat cijfer neemt toe39

5994+6+V

Microsoft Dynamics AX

| 26

Microsoft Dynamics AX

Buitengewone klantervaringen creeumlren

Microsoft Dynamics AX

| 27

Geweldige klantervaringen door infor-matiegestuurde activiteiten Internationale uitbreiding met flexibele implementatiesVersnel innovatie en toekomstige groei dankzij een dynamische en flexibele oplossing die zich aanpast aan jouw bedrijfsbehoeften Bied onbeperkte schaalbaarheid van de cloud Zorg voor naleving en da-tabeveiliging terwijl je jouw klanten ook naadloze ervaringen biedt en jouw medewerkers de middelen geeft om echt productief te zijn Microsoft helpt je om te gaan met de uitdaging van meerdere talen meerdere websites meerdere bedrijven en complexe internationale belastingen en regelgeving terwijl jouw bedrijf groeit en je nieuwe markten aanboort Dit wordt allemaal aangeleverd via eacuteeacuten uitgebreid commerceplatform in de cloud dat je vrijwel eindeloze cloudschaling en toonaangevende beveiliging biedt Hierdoor zijn realtime verbon-den oplossingen op elk apparaat en elke locatie mogelijk Dit alles met de voorspelbaarheid en herhaalbaarheid die je nodig hebt om snel resultaten te behalenNaadloze en uitmuntende prestaties voor commerce op elk kanaalDe moderne detailhandel is nu digitaal Klanten en medewerkers eisen intuiumltieve interactieve en informatieve oplossingen die ervoor zorgen dat de winkelervaring prettig is en voldoet aan de verwachtingen en die uiteindelijk leiden tot een duurzaam concurrentievoordeel Klanten willen winkelen zoals het hen uitkomt wat waar wanneer zij willen en op hun favoriete apparaat als ze tijdens hun interactie met jouw merk meerdere kanalen tegenkomen Voorzie jouw medewerkers van mo-derne verbonden mobiele oplossingen die hen het totaaloverzicht van de klanten bieden dat ze nodig hebben om op ongeeumlvenaarde productiviteitsniveaus te werken en klantenservice van echte wereld-klasse te bieden in en rond de winkel Microsoft biedt geoptimaliseer-de oplossingen voor productiviteit samenwerking en sociale media die jouw medewerkers op elk kanaal voorzien van de juiste informatie op het juiste moment om jouw klanten tevreden te stellen Effectief beheer van merchandisingBereid je voor op de toekomst Er komen constant nieuwe kanalen nieuwe markten en nieuwe producten of diensten bij Je moet dus continu anticiperen op trends op de markt en je snel kunnen aan-passen om voorop te blijven Microsoft helpt je te handelen met het inzicht dat je nodig hebt om krachtige merchandisingcompetenties te leveren zoals globaal en lokaal beheer van producten en aangepaste kenmerken onbeperkte categorieeumln voor verbeterd beheer van cate-gorieeumln en assortimenten en innovatie voor het beheer van matrix en andere soorten voorraadSlimme activiteitenAls je jouw werknemers in de detailhandel voorziet van tools en oplos-singen bespaar je tijd en bent je jouw klanten beter van dienst Maak gebruik van een natuurlijke workflow aangepast aan hun wensen Via front-office-activiteiten ingebouwd in belangrijke activiteiten als voor-raad- en leveranciersbeheer kunnen betrokken werknemers nu be-ter onderbouwde beslissingen nemen om groei te stimuleren aan de hand van diepgaande inzichten uit data krachtige analyses en intuiumltie-ve aanbevelingen Geef jouw personeel de beste mogelijkheden met een oplossing waarmee zij tijd kunnen besparen meer gedaan kunnen krijgen en beter kunnen presteren voor meer omzet en hogere marges

Microsoft Dynamics AX

| 28

Microsoft Dynamics AX

Microsoft Dynamics AX

| 29

Groei in jouw tempoBedrijven laten groeien op hun eigen tempo Dat kan vooral door hen de keuze en flexibiliteit te geven om hun bedrijf te moderniseren Wij bieden bedrijven de kans om de kracht van de cloud te be-nutten zodat ze hun bedrijfs-processen wereldwijd kunnen bijschalen De oplossing is eenvoudig te integreren met hun eigen systemen en data Bedrijven kunnen daardoor blijven profiteren van be-staande investeringen en te-gelijkertijd alle beren van de weg halen die groei in de weg staan Geef bedrijven met de betrouwbare cloud van Mi-crosoft de rust en zekerheid van goed beveiligde infor-matie die volgens de regels is opgeslagen

Jouw bedrijf sneller transfor-merenOm als bedrijf concurrerend te blijven is het van cruciaal be-lang om processen eenvoudig opnieuw op te kunnen zetten Zo blijven bedrijven in ont-wikkeling En zo dagen ze de status quo uit Maar dat moet snel gebeuren met een voor-spellende methode en zon-der bedrijfsonderbrekingen Wij stellen bedrijven in staat om te transformeren En dat

doen we door het opnieuw ontwerpen van bedrijfspro-cessen eenvoudiger en snel-ler te maken Met AX behalen ze sneller rendement uit hun technologie en verbeteren ze hun bedrijfsplanning en -uitvoering met voorspelbare implementaties ze kunnen sneller een de slag En als ze processen willen aanpassen Dan krijgen ze ondersteuning van technologieeumln zoals Visu-al Studio Daar vinden ze ta-lent resources en oplossingen waarmee ze aan hun bedrijfs-behoeften kunnen voldoen

Maak sneller slimmere beslis-singenWij stellen mensen in staat om sneller slimmere beslissingen te nemen waardoor ze voor-bereid zijn op alles en hun droom werkelijkheid kunnen maken We geven mensen de juiste middelen Tools om de moderne werkplaats mee te bouwen Bedrijfsoplossingen die mobiel zijn vertrouwd gebruiksvriendelijk en die sa-menwerking stimuleren Zo worden mensen productiever en sneller En met realtime da-tazicht op bedrijfsprocessen kunnen ze betere datage-stuurde beslissingen nemen met een positieve impact op hun bedrijf

Sneller zakendoen Microsoft Dynamics AX is de bedrijfsoplossing van Microsoft voor grote bedrijven Het geeft mensen de middelen om slim-mere beslissingen te nemen met realtime inzichten en kennis en dat op vrijwel elk apparaat Waar je ook bent Met de oplossing kunnen bedrijven zich ontwikkelen Bedrijfsprocessen worden sneller opnieuw ontworpen en dat leidt tot innovatie Zo beha-len bedrijven eerder rendement en blijven de concurrentie altijd een stap voor Met de keuze voor de flexibele cloud groeien be-drijven in hun eigen tempo Ze schalen hun activiteiten wereld-wijd bij en stemmen ze steeds opnieuw af op bedrijfsbehoeften

Microsoft Dynamics AX

| 30

Retail HQ

De werkruimte voor categorie- en productbeheer bevat de volgende functionaliteitbull Assortimentbeheerbull Levenscyclus van assortimentenbull Tracering

Werkruimte voor categorie- en productbeheer

Het op Azure gehoste Retail HQ biedt gecentraliseerd management en complete volgbaarheid van het volledige commercieumlle proces door middel van een webclient

Met werkruimten kunnen gebruikers hun efficieumlntie en productiviteit bij merchandisingactiviteiten verbeteren door hun taken en acties met betrekking tot de merchandisingrol centraal te beheren De functie voor prioriteiten van prijzen en kortingen geeft klanten meer greep op het gebruik van prijzen en kortingen Met deze functie zijn ook nieuwe scenarioacutes mogelijk waarin hogere winkelprijzen voorrang krijgen boven standaardprijzen En tot slot kunnen zij de meeste taken en acties met betrekking tot kanaalimplementatie en activiteiten en IT-werkzaamheden voor de detailhandel centraal beheren

Werkruimten

Nieuwe functiesMicrosoft Dynamics AX

Microsoft Dynamics AX

| 31

Retail HQ

De werkruimte voor prijzen en kortingen biedt de volgende functionaliteitbull Prijs- en kortingbeheer voor een bepaald kanaal en een bepaalde categoriebull Categoriebeheer op basis van prijsregelsbull Prioriteiten voor prijzen en kortingen waarmee u prioriteiten aan prijsgroepen en kortingen

kunt toewijzen om te bepalen in welke volgorde deze worden toegepast

Werkruimte voor prijzen en kortingen

De werkruimte voor catalogusbeheer bevat de volgende functionaliteitbull Overzicht van actieve catalogibull De levenscyclus van catalogi op eacuteeacuten plek bijhouden

Werkruimte voor catalogusbeheer

In de werkruimte voor kanaalimplementatie kunt u de volgende taken uitvoerenbull Het configuratieproces voor kanalen bijhoudenbull De vereiste stappen nemen om een taak te voltooien of informatie geven om de taak te

voltooienbull De installatie voor het programma Retail Modern POS (MPOS) in winkels downloadenbull Toegang krijgen tot alle bijbehorende paginaacutes

Werkruimte voor kanaalimplementatie

In de werkruimte voor kanaalactiviteiten kunt u de volgende taken uitvoerenbull Teksten bij posts opstellen voor verschillende kanalenbull De status van ploegendiensten voor een winkel bijhoudenbull POS-machtigingen (point of sale) voor medewerkers van een winkel beherenbull Snel toegang krijgen tot alle bijbehorende paginaacutes

Werkruimte voor kanaalactiviteiten

De EPOS-client wordt vervangen door MPOS en het eCommerce-kanaal is voortaan ook een standaardonderdeel van Retail Essentials Hiermee krijg je meer instant kanaalondersteuning en een gestroomlijnde configuratieoptie voor implementaties voor de detailhandel via Microsoft Dynamics Retail Essentials

De EPOS-client wordt vervangen door MPOS

Gegevensentiteiten voor de detailhandel zijn uitgebreid en ondersteunen nu alle hoofd- en referentiegegevens die betrekking hebben op de detailhandel Er is ook betere ondersteuning voor gegevensentiteiten in de gehele Microsoft Dynamics AX-oplossing Met deze uitbreiding kunnen gegevensentiteiten klanten door metadata aangestuurde gegevens laten importeren en exporteren en met OData-entiteiten kunnen klanten ook Microsoft Dynamics AX met programmaacutes van andere fabrikanten integreren

Verbeterde ondersteuning voor gegevensentiteiten

Microsoft Dynamics AX

| 32

In deze nieuwe versie zijn er meer dan 30 back-officerapporten en 10 kanaalrapporten beschikbaar waardoor klanten dankzij BI-rapporten beter trends kunnen voorspellen inzichten kunnen krijgen en zo goed mogelijk kunnen presteren

BI-rapporten

Retail HQ

Detailhandelaars kunnen kiezen op POS-bewerkingen beschikbaar zijn voor consumenten zodat zelfbedieningsscenarioacutes mogelijk worden Met de nieuwe Dynamics AX kan dit nieuwe scenario worden geconfigureerd Retail Server maakt gebruik van machtigingen voor API-oproepen (application programming interface)

POS met consumenmachtiging

Met de functies configuratiebeheer en validator is bootstrapping van de configuratie mogelijk evenals validatie van de status en volledigheid van de configuratie voor verschillende configuratie-elementen en beheer en validatie van de configuraties Met deze functie is het uploaden van bulk-configuratiegegevens en de validatie van bedrijfsentiteiten mogelijk

Configuratiebeheer en validator

De e-commerce-API is nu via Retail Server beschikbaar ter ondersteuning van online scenarioacutes Het biedt tevens gehoste en schaalbare e-commerce-services die in combinatie met online winkels van derden kunnen worden gebruikt

E-commerce-API

Retail-hardwarestation

Met een extra hardwareprofiel wordt meer uiteenlopende hardware tussen stations ondersteund Een nieuw hardwarestationsprofiel ondersteunt een unieke terminal-id voor elk hardwarestation bij de verwerking van EFT-transacties (electronic funds transfer elektronische overboekingen) EFT-ondersteuning is in het hardwarestation ingevoegd om bij de EFT-verwerking minder gebruik te hoeven maken van MPOS Hierdoor kunnen POS-apparaten verbinding maken met randapparaten als printers kassaladen of betalingsapparaten Het biedt meer flexibiliteit voor implementaties en betere beveiliging en minder blootstelling van creditcardgegevens

Nieuw hardwareprofiel

Je kunt verbinding maken met een CRT-database (Commerce Runtime) met bedrijfsgegevens voor het kanaal via CRT-services Dankzij deze ondersteuning kan de klant up-to-date blijven met OData-standaarden en een robuuste omni-channel beleving bieden door verkopen te integreren in de winkel op het mobiele en het online kanaal

Ondersteuning voor OData V4

Retailserver en gegevensbeheer

Microsoft Dynamics AX

| 33

Al is de functionaliteit vergelijkbaar met Microsoft Dynamics AX 2012 CU8 Commerce Data Exchange is omgebouwd voor de cloud en beheert nog steeds de datatransmissie tussen Microsoft Dynamics AX en detailhandelskanalen zoals online winkels of fysieke winkels Hierdoor krijgt de Async-service direct toegang tot de kanaaldatabase die van Commerce Data Exchange een realtime service maakt die wordt gehost als een op maat gemaakte Microsoft Dynamics AX-service Bovendien regelt MPOS de synchronisatie tussen offline databases en Retail Server

Commerce Data Exchange omgebouwd voor de cloud

Retailserver en gegevensbeheer

Dynamics AX ondersteunt alle bestaande creditcard- en pinpasfuncties van Microsoft Dynamics AX voor Retail 2012 plus enkele nieuwe verbeteringen waarmee klanten via de betalings-SDK creditcard- en pinpastransacties kunnen verwerken ondersteuning voor plug-and-play en semi-geiumlntegreerde betalingsverwerking op meerdere kanalen

Verbeteringen in functies voor creditcards en pinpassen

In deze nieuwe versie van Dynamics AX kun je apparaten activeren via Microsoft Azure Active Directory wat de beveiliging verbetert en activering in de cloud mogelijk maakt verbeterde beveiliging voor tokenbeheer grotere betrouwbaarheid en foutberichten gedurende het activeringsproces Verder is het proces van IT-beheertaken met betrekking tot de activering van het apparaat vereenvoudigd Dankzij deze beveiligingsverbeteringen wordt ongeoorloofd extern gebruik van mPOS bestreden en worden mPOS-apparaten getraceerd voor PCI-nalevingsdoeleinden Verder worden fysieke apparaten toegewezen aan een bedrijfsonderdeel en wordt informatie over de apparaten vanuit het hoofdkantoor geregistreerd

Apparaten activeren

Met Media Gallery kun je rich media-content beheren om te bewerken en aan te bieden Je kunt er pijnpunten rondom extern gehoste afbeeldingen mee aanpakken en deze vanuit eacuteeacuten plek beheren Het bevat krachtige beheertools via Media Gallery voor geuumlploade en extern gehoste afbeeldingen plus filterfuncties om afbeeldingen te zoeken je kunt eenvoudig extern gehoste afbeeldingen in bulk koppelen aan entiteiten als producten en catalogi Verder ondersteunt het door Retail gehoste opslag voor afbeeldingen en integratie met Excel om gemakkelijk te kunnen bijwerken In de lijst hieronder staan enkele details over de ondersteuningbull Afbeeldingen uploaden weergeven beheren en verwijderen uit Media Gallery voor extern

gehoste en door Retail gehoste afbeeldingenbull Afbeeldingen uploaden en weergeven vanuit paginaacutes van entiteiten (producten catalogi

en dergelijke) door een afbeelding uit de galerij te koppelen en een afbeelding van de desktop te uploaden

bull De afbeeldingen optimaliseren voor miniaturen aangepaste formaten en oorspronkelijk formaat

bull Entiteiten in bulk koppelen via een sjabloon en achtergrondtaken voor in bulk koppelenbull Integratie met Excel betekent dat de beperking op kenmerkgroepen van naamconventies

en vooraf gedefinieerde paden is opgehevenbull Ondersteuning voor offline afbeeldingen en beveiligde afbeeldingen voor persoonlijk te

herleidenbull Informatie-content (PII) zoals door Retail gehoste afbeeldingen van medewerkers en

klanten

Ondersteuning voor rich media-content

Microsoft Dynamics AX

| 34

Retail biedt overal altijd en op elk apparaat een verbluffende mobiele ervaring In deze nieuwe versie bieden we op alle kanalen een verbeterde winkelervaring

Uitgebreide klantbeleving

We leveren vergelijkbare functionaliteit als AX 2012 MPOS en we hebben ook nog enkele nieuwe functies toegevoegd waarmee jouw verkooppersoneel overal in de winkel op mobiele apparaten verkooptransacties en klantbestellingen kunnen verwerken en hun dagelijks werk kunnen doen en de voorraad kunnen beheren Met de nieuwe versie van Dynamics AX krijg je de volgende functies bull Klanten opzoeken in verschillende winkels en kanalenbull De mogelijkheid om klantbestellingen te maken zonder realtime service te openenbull Betere activeringswerkstromen status en foutberichtenbull Verbeteringen in uitbreidingsmogelijkheden zoals pre-post-triggers en ondersteuning

voor activiteiten om betere aanpassingen mogelijk te maken

Moderne POS

Dankzij de unieke architectuur in deze versie van Dynamics AX kunnen we een browser-POS leveren met vergelijkbare functionaliteit als mPOS en ondersteuning voor apparaatactivering via AAD De lay-out is zo ontworpen dat deze ook in mobiele apparaten kan worden gebruikt en browsers op verschillende platforms kan ondersteunen Met deze nieuwe cloud-POS kunnen detailhandelaars externe POS-stations gemakkelijk waar nodig activeren en tegelijkertijd de implementatiekosten verlagen

Cloud POS

In deze release kunnen klanten nu zelf kiezen welk content-beheersysteem zij gebruiken Dankzij het robuuste e-commerceplatform kunnen etalages van derden worden ondersteund waardoor klanten deze met content-beheersystemen kunnen integreren voor een e-commerce website op meerdere kanalen Dit wordt allemaal mogelijk gemaakt door de volgende extra functies in dit e-commerce platform bull Een uitgebreide consumenten-APIbull Verificatie-integratie met elke gewenste provider van open idacutes door derdenbull Betalingsintegratie

Flexibel platform voor e-commerce

Zelfs wanneer in de toekomst pariteit met de AX 2012 Call Center-oplossing beschikbaar is (met uitzondering van de prijsoverschrijvingen) kunnen gebruikers een callcenter implementeren waarmee zij bestellingen telefonisch van klanten kunnen laten aannemen en bestellingen kunnen maken klanten via postordercatalogi kunnen bereiken en activiteiten kunnen stroomlijnen via snelle orderinvoer geassisteerde verkoop en levering met deze callcentermodule Dit allemaal dankzij een communicatieve en opnieuw ontworpen HTML5-UI die via elke gewenste browser kan worden geopend

Callcenter

Microsoft Dynamics AX

| 35

Magazijnbeheer

In deze versie van Dynamics AX kun je een zelfstandig installatieprogramma rechtstreeks downloaden via een menuoptie in Magazijnbeheer in plaats van via het gebruikelijke installatieproces van Dynamics AX Het is speciaal gemaakt voor zelfsturende on-premise implementatie en configuratie Als je tijdens het installatieproces van de module Magazijnbeheer de functionaliteit voor mobiele apparaten wilt gebruiken moet je de magazijnportal voor mobiele apparaten lokaal installeren en configureren Daarna moet je een verbinding maken met het Microsoft Dynamics AX-programma in de cloud

Magazijnportal voor mobiele apparaten

Verkoop

Op basis van de bestaande algoritmen voor de berekening van leverdatums biedt de pagina Alternatieve leveropties een nieuwe gebruikersbeleving voor bestellingsbeloften Deze pagina brengt relevante informatie van meerdere formulieren op eacuteeacuten plek samen toont acutekant-en-klareacute alternatieve leveringspakketten zoals een combinatie van sitemagazijnvariantvervoersmodus gebaseerd op het criterium voor snelste levering (eerst beschikbare datum) dat de gebruiker zelf kan kiezen De gebruiker kan opties kiezen uit de simulatie-interface en deze naar de verkooporderregel overbrengen

Dankzij deze nieuwe ervaring kunnen organisaties die streven naar hoogwaardige klantenservice eacuten een optimalisatiestrategie voor de voorraad willen nu betrouwbare en concurrerende beloften aan klanten doen De bedrijven van hun klanten vereisten tenslotte ook dat producten op tijd worden geleverd De pagina Alternatieve leveropties maakt de orderbelofte sneller eenvoudiger en systematischer door de beste alternatieve leveringsdatums op eacuteeacuten interactieve plek aan te bieden en aan te bevelen

Pagina voor alternatieve leveropties

Microsoft Dynamics AX

| 36

Waarom MicrosoftMicrosoft Dynamics AX is de bedrijfsoplossing van Microsoft voor organisaties Het biedt mensen de middelen om sneller slimmere beslissingen te nemen met realtime inzichten en kennis en dat op vrijwel elk apparaat Waar je ook bent Met de oplossing kunnen bedrijven hun bedrijfsprocessen sneller opnieuw ontwerpen en dat leidt tot innovatie Zo behalen bedrijven eerder rendement en blijven de concurrentie altijd een stap voor Met de keuze voor de flexibele cloud groeien bedrijven in hun eigen tempo Ze schalen hun activiteiten wereldwijd bij en stemmen ze steeds opnieuw af op bedrijfsbehoeften

copy 2015 Microsoft Corporation Alle rechten voorbehouden Dit document wordt in de huidige vorm verstrekt De informatie en meningen die in dit document voorkomen waaronder ook URLs en andere verwijzingen naar websites kunnen zonder verdere kennisgeving worden gewijzigd U bent zelf verantwoordelijk voor het gebruik van dit document Sommige voorbeelden dienen alleen ter illustratie en zijn fictief Eventuele gelijkenissen berusten op toeval Uit dit document kunt u geen rechten ontlenen op enig intellectueel eigendom in enig Microsoft-product Kopieumlren en aanwenden van dit document voor eigen gebruik is toegestaan

Microsoft Dynamics AX is pre-releasesoftware in ontwikkeling Alle datums functies en beschrijvingen zijn in eerste instantie gebaseerd op huidige verwachtingen en kunnen zonder verdere melding op elk moment worden gewijzigd

Microsoft Dynamics AX

| 37

Bronnen1 Rotman School of Management Dukersquos Fuqua School of Business and the National University of Singapore The Effect of Social Interaction on Economic Transactions Evidence from Changes in Two Retail Formats Avi Goldfarb Ryan C McDevitt Sampsa Samila and Brian Silverman juni 2014

2 Taco Bell 2015

3 Chilirsquos 2014

4 Cinemark Holdings Inc 2015

5 Northwestern University Columbia University and Harvard Business School How much is a reduction of your customersrsquo wait worth An empirical study of the fast-food drive-thru industry based on structural estimation methods Gad Allon Awi Federgruen Margaret Pierson mei 2011

6 Swirl Retail Store Beacon Marketing Campaigns november 2014

7 Business Insider The Beacons Report Sales-influence forecase retail applications and adoption drivers januari 2015

8 Retale Retale Survey april 2015

9 RBR Global EPOS and Self-Checkout juni 2015

10 NCR Self-checkout A Global Consumer Perspective 2014

11 Winterberry Group 2015

12 1010data 2014 Big Data in Retail Study 2014

13 IBM What is big data 2015

14 IBM The Four Vrsquos of Big Data 2013

15 Monetate E-commerce Quarterly Q1 2015 2015

16 Microsoft 2015

17 IBM 2015 Cost of Data Breach Study 2015

18 OpinionLab In-Store Tracking Survey 2014

19 Accenture Customer Desires vs Retailer Capabilities 2014

20 RSR Supply Chain Execution 2014 Making Omni-Channel Profitable 2014

21 MRI Doublebase 2015

22 Cone Communications and Echo Research 2013 Cone CommunicationsEcho Global CSR study mei 2013

23 CorporateRegistercom 2015

24 Aerie 2014

25 Goldman Sachs 2015

26 World Green Building Council Health Wellbeing amp Productivity in Offices 2005

27 Harvard Business School and London Business School Corporate Social Responsibility and Access to Finance Beiting Cheng Ioannis Ioannou en George Serafeim mei 2012

28 PwC The Sharing Economy - Sizing the Revenue Opportunity 2014

29 Harris Poll Interactive 2013

30 Business Insider 2013

31 Target 2013

32 Indochino 2013

33 Whole Foods 2015

34 Target 2013

35 Green Street Advisors 2015 US

Mall Outlook 2015

36 Accenture Point of Commerce Bringing Seamless Retail Inside the Store 2014

37 Brand Building October 2015 Online Shopping Trends oktober 2015

38 Microsoft 2015

39 eMarketer december 2014

40 Bonabos Inc 2014

41 GeekWire oktober 2014

42 Duke University and McKinsey Inc The CMO Survey 2015

43 Duke University and McKinsey Inc The CMO Survey 2014

44 ODM Group The Business of Social Media 2011

45 Harvard Business Review Retail Doesnrsquot Cross Borders Herersquos Why and What to Do About It Marcel Corstjens and Rajiv Lal april 2012

46 GSMA The Mobile Economy Report 2015

47 what3words 2015

48 KraneShares KWEB Alibaba IPO Notes 2014

Microsoft Dynamics AX

| 38

Microsoft Dynamics AX

Page 4: Microsoft Dynamics AX 7 opkomende trends die de detailhandel … · 2016-07-14 · Microsoft Dynamics AX | 5 Opkomende trends De wereld verandert. Vijftien jaar gele-den hadden bedrijven

Microsoft Dynamics AX

| 4

Opkomende trendsOngekende klantervaringen creeumlren

Microsoft Dynamics AX

| 5

Opkomende trendsDe wereld verandert Vijftien jaar gele-den hadden bedrijven veel meer invloed op het aankoopproces Wanneer iemand een product wilde kopen waren er maar een paar opties in winkels in de buurt

Tegenwoordig worden consumenten overspoeld met mogelijkheden en zijn ze nog lang niet klaar nadat ze hebben bepaald wat ze willen kopen aange-zien ze hun aankoop op tal van ma-nieren en plaatsen kunnen afronden

Doordat consumenten direct toe-gang hebben tot veel informatie en hun aankoop op een eindeloos aantal manieren en plaatsen kunnen doen staan ze sterker dan ooit tevoren De wensen en verwachtingen zijn hoog het begrip voor mislukking is laag De-tailhandelaars die succes willen heb-ben bij mondige consumenten moe-ten ongekende ervaringen leveren

Hieronder worden de zeven grootste op-komende trends in de detailhandel be-sproken waarmee winkeliers hun klanten geweldige ervaringen kunnen bieden

Microsoft Dynamics AX

| 6

Digitale ervaringen in de winkelOverzicht voor het topmanagementDigitale technologie heeft op internet een enorme invloed gehad op detailhandelaars maar hervormt nu ook de moderne winkel-beleving Nieuwe innovaties in technologie in de detailhandel helpen consumenten de informatie te vinden die ze nodig hebben om slimmer en sneller over aankopen te be-slissen en geven werknemers in de detail-handel de kans om een betere klantonder-steuning te bieden

Belangrijkste puntenbull Self-servicekiosken verbeteren de

klantervaring en verhogen de verkoop van detailhandelaars met 20

bull Aanbiedingen via beacons verhogen de kans op een aankoop met 73

bull 85 van de klanten heeft al zelfscankassas gebruikt en wijst vaak op het gemak en de eenvoud ervan

Microsoft Dynamics AX

| 7

Digitale technologie maakt het winkelen anders De afgelopen 15 jaar zijn consumenten door digitale technologie heel anders gaan winkelen Nieuwe e-commerce-platforms hebben voor kopers een vol-ledig nieuw kanaal mogelijk gemaakt en online reviews hebben het aanschaf-proces hervormd Ondanks deze enor-me transformatie waren deze overheer-sende technologieeumln in de detailhandel vooral online actief tot nu toe Voor de eerste keer zien we dat digi-tale media invloed heeft op de winkel-beleving Aan de basis van deze trans-formatie liggen verschillende factoren De lagere kosten van technologie in combinatie met het bijna alomtegen-woordige internet biedt nu naadloze toegang tot steeds krachtigere clouds Daardoor kunnen detailhandelaars data centraliseren en openen die klanten le-veranciers en medewerkers zoals nooit tevoren verbindt Bovendien maakt de opkomst van mobiele apparaten en slimmere sensoren nieuwe ervaringen mogelijk die de kloof tussen de digitale en fysieke wereld overbruggen Daar-door breekt digitale technologie einde-lijk door in de winkel en hervormt de klantervaring

Technologie wordt de nieuwe verkoop-medewerker Een van de laatste belangrijke onder-scheidende kenmerken waarmee de-tailhandelaars met een fysieke winkel klanten kunnen lokken is de persoonlij-ke aandacht van een expert die klanten helpt bij hun aankooptraject Deze troef kan echter snel omslaan in een handi-cap als gevolg van lange wachttijden of verkoopassistenten die een alsmaar groeiend productportfolio niet kunnen bijhouden Bovendien krijgen verkoop-assistenten tegenwoordig te maken met klanten die goed op de hoogte zijn en vaak zeer concrete vragen stellen Als reactie op deze wensen wordt digi-tale technologie de nieuwe verkoopas-sistent in de winkel De service verloopt sneller omdat digitale technologie de klanten helpt zichzelf te helpen en ver-kooppartners de informatie biedt die ze nodig hebben om een betere onder-steuning en service te leveren Veel detailhandelaars gaan over op technologieeumln waarmee klanten hun eigen winkelbeleving kunnen bepa-len zonder dat ze op een medewerker

moeten wachten Banken en lucht-vaartmaatschappijen hebben deze technologie snel binnengehaald geld-automaten en self check-in-kiosken zijn heel normaal geworden maar we merken nu dat steeds meer detailhan-delaars in andere sectoren digitale ki-osken gebruiken om de klantervaring te verbeterenHoewel deze technologie nog relatief nieuw is zien we al dat deze het win-kelgedrag verandert Om te beginnen hebben onderzoekers ontdekt dat klan-ten zich meer op hun gemak voelen bij digitale assistenten Een onderzoek dat werd uitgevoerd door wetenschappers van Rotman School of Management Dukersquos Fuqua School of Business en de National University of Singapore toonde aan dat het marktaandeel van moeilijk uit te spreken artikelen met 84 toe-nam nadat een drankwinkel was over-geschakeld van een persoonlijke service naar self-service Door de overschake-ling naar self-service hoefden klanten niet meer bang te zijn voor het verkeerd uitspreken van een productnaam Ze analyseerden ook data van een pizzake-ten die online bestelling invoerde Klan-ten die online bestelden kochten voed-sel met 3 meer calorieeumln en waren 14 meer geneigd om speciale instruc-ties te geven in vergelijking met klanten die telefonisch bestelden De onderzoe-kers concludeerden dat deze toename voornamelijk werd veroorzaakt doordat klanten het gevoel hadden dat hun eet-gewoonten minder werden beoordeeld bij een online bestelling1

Naast een verschuiving van het koop-gedrag hebben detailhandelaars ook een toename van de omzet via self-ser-vicekiosken gemeld Dit is grotendeels te danken aan het gebruiksgemak en de mogelijkheid om data te gebrui-ken voor strategische up-selling Taco Bell kondigde onlangs aan dat de be-stellingen via de nieuwe digitale app 20 hoger zijn dan de bestellingen via medewerkers aan de kassa Dit komt vooral doordat mensen extra ingredi-enten selecteren2 Chilirsquos heeft een toe-name van 20 gemeld van de verkoop van desserten sinds klanten via tablet kunnen bestellen3 Dankzij de nieuwe self-servicekiosken van Cinemark the-ater stijgen de ldquoconcessie-uitgaven per persoon al gedurende 32 onafgebro-ken kwartalenldquo4 Uit een onderzoek in 2011 door onderzoekers van de North-western University Columbia University

en Harvard University blijkt dat als de bediening in restaurants met snelle dienstverlening zeven seconden korter is het marktaandeel van het bedrijf met 1 tot 3 kan toenemen5

Maar de digitale assistent is niet alleen handig voor het opnemen van bestel-lingen Nieuwe technologie voor de de-tailhandel helpt klanten ook op andere gebieden waardoor de manier waarop ze informatie verzamelen en opties ver-gelijken verandert In de detailhandel blijkt een levensechte omgeving veel potentieel te hebben omdat klanten verschillende kleren kunnen passen hun huis kunnen bekijken in verschillen-de verfkleuren en hulp kunnen zoeken tijdens het navigeren door een winkel De grootste online kruidenierswinkel in China Yihaodian heeft met behulp van levensechte omgeving 1000 virtuele winkels gemaakt De winkels bevinden zich in parkeerplaatsen parken en in de buurt van bekende bezienswaardig-heden Voorbijgangers kunnen deze winkels niet zien maar met de app van Yihaodian kunnen klanten een heuse kruidenierswinkel zien en met hun ap-paraten door virtuele gangen wande-len Klanten selecteren artikelen door op hun beeldscherm te tikken Als ze klaar zijn kiezen ze om alles thuis te la-ten leverenSommige detailhandelaars nemen het begrip technologie als nieuwe ver-koopassistent wel heel letterlijk Lowes heeft onlangs robots getest die klanten helpen om producten in hun winkels te vinden Deze robots OSHbots ge-naamd scannen identificeren en zoe-ken de producten niet alleen in de win-kel ze praten ook met klanten in hun eigen taal Dat geeft deze op het eerste zicht onpersoonlijke technologie toch een persoonlijke toets

Percentage klanten dat al zelfscankassas heeft gebruikt8

8515+85+V

Microsoft Dynamics AX

| 8

En voor de detailhandelaars die hun personeel nog niet kunnen vervangen door robots speelt technologie ook een belangrijke rol in het beschikbaar stellen van informa-tie en hulpmiddelen die werknemers nodig hebben voor een betere klantenservice Steeds meer detailhandelaars geven hun personeel tablets en smartphones waarmee ze toegang hebben tot gedetailleerde productinformatie alternatieve producten kansen voor up-selling en zelfs klantprofielen en vorige aankopen

De beacons zijn er eindelijk Beacons staan op het punt een van de belangrijkste soor-ten technologie te worden die de detailhandel ooit heeft gekend Een beacon is een kleie zender met voeding die een be-richt verzendt dat klanten kunnen lezen in een app op een smartphone Ze maken gebruik van Bluetooth 40 Bluetooth Smart genaamd zodat de telefoon Bluetooth automatisch kan detecteren Gebruikers die de respectie-ve app hebben geiumlnstalleerd moeten hun apparaat dus niet eerst koppelen Dit werkt slechts in eacuteeacuten richting een beacon verzendt een bericht naar de app maar kan geen data van de telefoon lezenBeacons kunnen worden ingesteld om actief te zijn op verschillende afstanden van maar liefst 50 meter tot slechts enkele centimeters Doordat handelaars de pe-rimeter kunnen instellen beschikken ze over geweldi-

73+61+61+60

Microsoft Dynamics AX

| 9

ge mogelijkheden Op lange afstand kunnen detailhandelaars klanten in de buurt aantrekken met aanbiedingen en acties die ze zelfs kunnen aanpassen op basis van het specifieke klanten-profiel Op nog langere afstand kun-nen beacons worden gebruikt om de aankooppatronen van klanten te leren begrijpen zoals de doorstroom in een winkel de winkelfrequentie en of klan-ten meerdere detailhandelaars bezoe-ken Al deze data kan in combinatie met de perimeter en de mogelijkheid tot gerichte berichten een sterke invloed hebben op de verkoop Een onderzoek van Swirl Networks Inc op het einde van 2014 toont aan dat marketingcam-pagnes met beacons de kans op een aankoop verhoogden met 73 60 van de klanten gaf meer geld uit en 30 ging in op een aanbieding via be-acons6 Een verslag van BI Intelligence Estimates de onderzoeksafdeling van Business Insider voorspelde in 2015 dat aanbiedingen via beacons dat jaar rechtstreeks invloed zouden hebben op de omzet van meer dan $41 miljard van grote detailhandelaars Dit cijfer zal in 2016 oplopen tot $444 miljard 7

Op korte afstand bieden beacons totaal andere mogelijkheden Musea hebben deze technologie snel opgenomen Ze bieden op de smartphone van bezoe-kers dynamisch materiaal op basis van het specifieke tentoongestelde item waar ze voor staan Detailhandelaars creeumlren een soortgelijke ervaring voor productinformatie De mogelijkheden zijn legio Wanneer een klant bijvoor-beeld een schoen uit het rek neemt kan hij op een beeldscherm informatie

over de schoen zien aangevuld met outfits die erbij passen Als de klant de schoenen naar andere delen van de winkel neemt kunnen verlichting en andere beeldschermen hem op basis van de schoenen naar aanbevolen ar-tikelen leiden De mogelijkheden voor beacons en soortgelijke sensortechnologieeumln zijn eindeloos en zullen onze verbeelding waarschijnlijk te boven gaan maar eacuteeacuten ding is zeker beacons zullen de winkel-beleving aanzienlijk veranderen

POS-technologie ondersteunt medewer-kers Nieuwe POS-technologie ondersteunt medewerkers waardoor de klanter-varingen verbeteren dankzij kortere wachttijden en bedrijven hun kosten kunnen verlagen Hierdoor springen veel grote detailhandelaars in op deze opkomende trend Tot dusver wordt POS-technologie voornamelijk toege-past als zelfscankassas Uit een onder-zoek van Ratale in 2015 blijkt dat 85 van de klanten al zelfscankassas heeft gebruikt8 Volgens RBR in Londen zal het aantal zelfscankassas wereldwijd toenemen van 210000 in 2014 tot 335000 in 20209

Zelscankassas bieden veel duidelij-ke voordelen Uit een onderzoek van NCR10 in 2014 blijkt dat 42 van de ge-bruikers van zelfscankassas het gemak ervan waardeert 40 dit eenvoudig vond en 39 dit sneller vond dan de kassa met een kassier Wat opvalt aan deze groeiende trend is dat 20 van de generatie Y echt aangaf dat ze niet hielden van de interactie met kassiers tijdens het afrekenen8 Ook al komen

zelfscankassas vaak voor ze hebben ook hun nadelen 41 van de klanten gaf aan dat de zelfscankassas kunnen worden verbeterdDeze uitdagingen met zelfscankassas hebben tot nieuwe oplossingen ge-leid Tegenwoordig vinden mobiele kaartlezers hun weg naar steeds meer detailhandelaars Als een verkoper een mobiele kaartlezer gebruikt kunnen klanten overal in de winkel afrekenen en hoeven ze niet meer in de rij te wachten nadat ze hun artikelen hebben genomen Hierdoor wordt niet alleen de klantervaring verbeterd maar ko-men ook waardevolle vloerruimte en personeel beschikbaar omdat er min-der toonbanken en kassiers nodig zijn Naast de POS-apparaten zelf breekt er nieuwe technologie door om de POS-ervaring te helpen verbeteren Dankzij de nieuwe microscopische streepjescodes van bedrijven als Digi-marc Corp kunnen de streepjescodes nu overal op een product worden ge-plaatst waardoor een product overal kan worden gescand Volgens Digimarc kunnen deze nieuwe streepjescodes de tijd voor het scannen halveren Een andere technologie trolley GPS ge-naamd probeert de uitdagingen van POS aan te pakken door detailhande-laars een live weergave van het winkel-verkeer te bieden via een zender die op winkelkarren is geplaatst De techno-logie gebruikt deze data om te antici-peren op de behoeften van POS-per-soneel en deze te optimaliseren Dat helpt detailhandelaars hun kosten te verlagen en een betere klantenservice te leveren

Hoe beiumlnvloeden marketingcampagnes met beacons het gedrag van klanten6

Hogere kans op een aankoop

Voor meer vakantieboodschappen naar de winkel gaan

Vaker naar de winkel gaan

Meer geld uitgeven

73

61

61

60

73+61+61+60

Microsoft Dynamics AX

| 10

Big data wordt toegankelijkerOverzicht voor het topmanagementMet nieuwe tools als machine learning en prescriptieve analyse wordt big data eindelijk meer opvolgbaar

Belangrijkste puntenbull Amerikaanse marketeers hebben in 2015

$115 miljard uitgegeven aan databull Detailhandelaars beschouwen

merchandising winkelactiviteiten en toeleveringsketen als de voornaamste kansen voor big data

bull Elke dag worden meer dan 1 miljoen mensen het slachtoffer van cybermisdaad

bull 81 van de klanten gelooft niet dat detailhandelaars hun data priveacute of veilig kunnen houden

Microsoft Dynamics AX

| 11

Big data is meer dan alleen e-commerce en marketing Big data heeft al een grote invloed op de detailhandel Uit onderzoek van de Winterberry Group blijkt dat Ameri-kaanse marketeers in 2015 ongeveer $115 miljard hebben uitgegeven aan data Dat is een toename van een half miljard dollar ten opzichte van 201411 Ondanks deze groei werden de toepas-singen voor big data tot nu toe beperkt tot activiteiten op het gebied van online marketing en e-commerce zoals betere advertenties voor klanten of aanbeve-lingen voor soortgelijke producten We bereiken eindelijk het punt waarop we data voldoende kunnen volgen ver-zamelen en verwerken zodat detailhan-delaars er voordeel kunnen uit halen op manieren die eerder niet mogelijk waren Uit een onderzoek van 1010data in 2014 blijkt dat detailhandelaars merchandi-sing (53) winkelactiviteiten (42) toe-leveringsketen (27) en preventie van gegevensverlies (21) beschouwden als gebieden waarop big data het best kan worden toegepast12 Bijna de helft was van mening dat big data de grootste im-pact kan hebben op vraagprognose en modellering van de toeleve-ringsketenSnellere betrouwbaardere data Een van de grootste uitdagin-gen bij big data is het beheer van de hoeveelheid en de snelheid Voor een studie van IBM in 2015 werd berekend dat er elke dag 25 triljoen databytes worden gemaakt De hoeveelheid nieuwe data is overweldigend 90 van alle data is gemaakt in de afgelopen 2 jaar13 Zonder de juiste beheertools is deze data relatief nutteloos Maar met cloudcomputing die in-telligenter en krachtiger is geworden wordt big data eindelijk ook bruikbaar op andere gebieden Detailhan-delaars kunnen een slimme-re winkelervaring bieden en intelligentere merchandising en toeleveringsnetwerken makenDoor nieuwe technologie varieumlrend van kleinere sen-soren tot meer internettoe-gang kunnen detailhande-

laars sneller bij hun data die bovendien betrouwbaarder is Externe datasensoren komen steeds vaker voor en we bevinden ons pas in het beginstadium van deze ontwikkeling Deze trend wordt door vier factoren aangedreven 1) steeds kleinere microchips 2) de technologische ont-wikkelingen op het gebied van energie-besparing 3) overal toegang tot internet en 4) verbeterde computerprocessors waarmee steeds meer datastromen te-gelijkertijd kunnen worden beheerd En misschien is de vijfde factor wel dat con-sumenten steeds meer vertrouwd raken met dataverzameling Door deze verbeteringen kunnen de-tailhandelaars vanuit veel meer bronnen data verzamelen dan voorheen moge-lijk was Denk aan data van POS-syste-men online transacties sociale media loyaliteitsprogrammas opnamen van callcenters en gebruikersflows in de winkel Betere meer holistische data le-vert detailhandelaars een beter begrip op van hun klanten en de manier waar-op ze winkelen Big data wordt bruikbaar dankzij betere analytische tools Snellere en betrouwbare data is een

stap in de juiste richting voor big data maar het zorgt tegelijkertijd voor uitda-gingen IBM heeft ze aangeduid met De vier Vrsquos van Big Data14 De vier Vrsquos zijn volume (hoeveel data) velocity (analyse van streaming data) variety (verschillen-de vormen van data) en veracity (onze-kerheid van data)Nu big data steeds groter wordt worden deze uitdagingen voelbaar voor detail-handelaars In een studie van 1010 data in 2014 noemde 41 van de detailhan-delaars inconsistentie in meetmethoden het grootste obstakel richting analyse-succes bij 38 was dat gebrek aan de-tails en 34 zegt dat ze onvoldoende de beschikking heeft over noodzakelijke data Kort gezegd big data is te groot Tot dusver konden bedrijven hun data slechts spaarzaam benutten omdat hun interne kennis tekort schoot tools te be-perkt waren en de kosten te hoog Maar de bedrijfsmogelijkheden nemen einde-lijk toeDetailhandelaars vertrouwen op een nieuwe reeks van analysetools die big data toegankelijker maakt Voorbeel-den hiervan zijn machine learning voorspellende analyse en automati-

seringstools Big data op zich is nutteloos Die wordt pas bruikbaar wanneer er kennis uit kan worden gehaald Kennis waarmee processen efficieumlnter gaan verlopen en detailhande-laars betere ervaringen kunnen leveren Deze tools helpen detailhandelaars bij het detecteren het classi-ficeren het vaststellen van kansen en bij optimalisatieDetectie gaat over het identificeren van patronen (trends) targets en out-liers Met tools voor data-visualisatie waarmee grote cijferbestanden worden omgezet in diagrammen en grafieken wordt het door de grafische beelden veel makkelijker om verge-lijkingen te maken Outliers kunnen veel eenvoudiger worden geiumldentificeerd Met realtime data kan data nog sneller en eenvoudi-ger worden weergegeven Detailhandelaars kunnen deze tools gebruiken voor 53 + 48 + 42 + 42 + 27 + 23 + 21 + 11 + 11M

erch

andi

sing

Mar

ketin

g

Win

kela

ctiv

iteite

n

E-co

mm

erce

Toel

ever

ings

kete

n

Fina

ncieuml

n

Prev

entie

van

geg

even

sver

lies

Ove

rige

HR

Grootste kans voor big data in de detailhandel12

53

48

42

42

27

23

21

11

11

Microsoft Dynamics AX

| 12

competitieve wijzigingen nieuws campagnes of acties Opkomende markttrends kunnen ermee worden ontdekt maar ook potentieumlle fouten in de toeleveringsketen nog voordat de problemen werkelijk optredenClassificatie wordt vaak toegepast in de detailhandel maar waarschijnlijk wordt het niet altijd als zodanig ge-zien Met classificatie kunnen we data isoleren sorteren filteren rangschikken en vergelijken Detailhandelaars worden met classificatie flexibeler doordat ze doel-groepen campagnes of producten kunnen isoleren enof rangschikken Tools voor de automatisering van deze processen stroomlijnen het personalisatieproces en de-tailhandelaars kunnen zich beter richten op hun bena-dering Ook kunnen ze persoonlijke ervaringen creeumlren en meer intelligent cross-sellingactiviteiten uitvoeren In het eerste kwartaal van 2015 wist Microsoft Australia het bouncepercentage op hun website met 35 te verlagen en het add-to-cart-percentage met 10 te verhogen En dat dankzij volledig persoonlijke productaanbevelingen binnen een volledig gepersonaliseerde webervaring voor klanten15

Weten wat de kans is op toekomstige gebeurtenissen is van groot belang bij het nemen van strategische beslis-singen Waarschijnlijkheden zeggen iets over de kans dat een gebeurtenis plaatsvindt En kunnen ook worden ge-bruikt om meerdere gebeurtenissen te vergelijken met el-kaar en om te zien hoe de verdelingen zijn van potentieumlle uitkomsten Met voorspellende analytische tools kunnen detailhandelaars hun voorraadbeheer op orde houden de optimale prijs bepalen voor nieuwe producten hun

Microsoft Dynamics AX

| 13

productaanbevelingen beter richten verkoop- en ondersteuningbehoeften voorspellen en cashflow beter beherenFlexibel zijn wordt steeds belangrijker voor detailhandelaars Optimalisatie is een belangrijk onderdeel van analyses en het helpt detailhandelaars om die flexibiliteit te bereiken De manier om dit doen is door het optimaliseren van de volgende drie pijlers betere en snel-lere detectie categorisering en aanne-melijkheid Er komt steeds meer nieuw e data beschikbaar Met nieuwe tools voor zelflerende apparaten kunnen detailhandelaars hun prestaties verbe-teren Bijvoorbeeld door de verwachte resultaten te vergelijken met de werke-lijke uitkomsten en hun algoritmen daarop aan te passenVeel van deze methoden zijn niet nieuw Maar door nieuwe tools zo-als de koppeling van krachtige pro-cessors aan cloudcomputing kun-nen detailhandelaars hun data ten volle benuttenHoe detailhandelaars risicos met data beheren Big data biedt detailhandelaars meer mogelijkheden maar meer macht gaat gepaard met meer verantwoor-delijkheid Nu meer invoerpunten data versturen en ontvangen wordt het risico op een beveiligingslek groter Volgens David Finn Associa-te General Counsel voor de Digital Crime Unit16 van Microsoft zijn er elk jaar ldquobijna 400 miljoen slachtoffers van cybermisdaad Bovendien kost cy-bermisdaad de consumenten jaarlijks $113 miljardrdquo Vorig jaar werd de helft van de volwassenen met internettoe-gang slachtoffer van cybermisdaad Dat zijn meer dan 1 miljoen mensen per dag Dat kost de wereldwijde economie $500 miljard per jaarDe bescherming van vertrouwelijke klantgegevens is van essentieel belang voor alle detailhandelaars Eeacuten op vijf

kleine en middelgrote ondernemingen is al het doelwit geweest van cyberaan-vallen Een beveiligingslek is niet alleen duur naar schatting $38 miljoen in 201517 maar kan ook waardevolle re-laties met trouwe klanten beschadigen Het kan jaren duren voor het vertrou-wen opnieuw is hersteldDoor steeds meer bezorgdheid na ver-schillende beveiligingslekken bij toon-aangevende creditcardmaatschappijen hebben beveiligingsexperts veiligere manieren ontwikkeld voor het verrich-ten van transacties EMV wat staat voor Europay MasterCard en Visa de bedrij-ven die de norm hebben ontwikkeld is een nieuwe technologie die betalingen

veiliger moet maken EMV-technolo-gie is beschikbaar als een microchip op veel nieuwe creditcards en wordt ook gebruikt as de norm in veel nieuwe mo-biele betaalsystemenWanneer klanten een verrichting uit-voeren met een EMV-kaart of mobiel apparaat genereren de EMV-chip en de POS-terminal op dynamische wij-ze een versleutelde beveiligingssleutel voor de transactie Deze sleutel wordt toegevoegd aan het persoonlijke ac-

count van de gebruiker en terugge-stuurd naar de emitterende bank die de transactie bevestigt Als de data van de transactie in verkeerde handen komt is een vervalste kaart onbruikbaar zonder de unieke chip van de originele kaart Bovendien wordt de data onbruikbaar omdat elke transactie een nieuwe en unieke beveiligingssleutel nodig heeft voor authenticatieSinds 1 oktober 2015 moeten bedrijven EMV-geschikt zijn (dwz EMV-credit-cards aanvaarden) Vanaf die datum ligt de aansprakelijkheid voor creditcard-fraude bij de partij (de detailhandelaar of bank) die het minst EMV-geschikt is in de transactie Dat is ongetwijfeld

de detailhandelaar als deze geen EMV-betalingen aanvaardt Dit is een enorme verschuiving van de aansprakelijkheid namelijk van de banken die in het verleden het grootste deel van de last droegen naar de detailhandelaarsNaast het risico op een beveili-gingslek worden veel klanten zich meer bewust van de nieuwe realiteit waarin ze worden gevolgd Trace-ringstechnologieeumln zoals tracering in de winkel hebben geleid tot be-zorgdheden bij consumenten en toezichthouders Uit een enquecircte van Opinion Lab in 2014 blijkt dat 77 van de klanten vindt dat het onaanvaardbaar is dat ze in de win-kel worden gevolgd 81 van hen is bezorgd dat de detailhandelaars

hun data niet priveacute of veilig kunnen bewaren18 Dit resulteert in een unieke uitdaging voor bedrijven die data ge-bruiken om klanten tevreden te stellen maar bij die klanten ergernis veroorza-ken door hun data te verzamelen De heersende opinie over dataverzame-ling zal in de loop van de tijd blijven veranderen maar bedrijven moeten weten wat hun klanten ervan vinden dat ze worden gevolgd

Elke dag zijn meer dan 1 miljoen mensen het slachtoffer van cybermisdaad16

In 2015 bedroegen de gemiddelde kosten die bij een beveiligingslek horen $38 miljoen17

Microsoft Dynamics AX

| 14

Detailhandelaars nemen het heft in eigen handenOverzicht voor het topmanagementAls klanten een aankoop doen kopen ze een ervaring Omdat de verwachtingen van de klanten zijn gestegen nemen de detail-handelaars meer controle over de waarde-keten zodat ze er zeker van zijn dat ze de best mogelijke ervaring bieden

Belangrijkste puntenbull De helft van de klanten verwacht dat ze

de aankoop online kunnen doen en in de winkel kunnen ophalen

bull 87 van de consumenten wereldwijd laat de MVO-activiteiten van een bedrijf meewegen in een aankoopbeslissing

bull De omzet van de deeleconomie zal in 2025 tot $335 miljard zijn uitgegroeid

Microsoft Dynamics AX

| 15

Detailhandelaars nemen de controle over de waardeketen Bij elke aankoopbeslissing spelen voor- en nadelen op financieel sociaal emo-tioneel en beveiligingsgebied een rol Als klanten een aankoop doen kopen ze niet alleen een product Ze kopen een ervaring Deze klantervaring be-staat uiteraard uit de ervaring die ze hebben met het product zelf maar daarnaast ook uit een aantal ande-re variabelen Zoals hoe complex het aankoopproces verloopt hoe ze zich voelen in de winkel hoe makkelijk het instellen gaat en hoeveel vertrouwen ze hebben dat ze de noodzakelijke on-dersteuning krijgen in geval van een probleem ldquoHoeveel stress krijg ik hier-vanrdquo ldquoWat zullen mijn vrienden ervan denkenrdquo ldquoHoe groot is de kans dat dit kapot gaatrdquo We denken graag dat klanten rationele beslissingen nemen en het beste pro-duct op de markt met een bepaalde prijs kopen Deze strategie wordt maxi-mizing genoemd De meeste klanten nemen echter op een andere manier beslissingen namelijk door satisficing Anders gezegd satisficers vragen ldquoWat geeft de minste kans op teleurstellingrdquo en ldquoVoorziet dit in mijn behoeftenrdquo Ze nemen genoegen met ldquogoed genoegrdquo De meeste klanten in alle categorie-en zijn satisficers Als bedrijven deze klanten willen aantrekken moet ze de transactiekosten van een aankoop ver-lagen Dit betekent niet gewoon dat de prijs lager moet maar ook dat detail-handelaars belemmeringen voor een aankoop zoals sociale risicos en angst voor het onbekende moeten beperkenDetailhandelaars willen beantwoorden aan de veranderende behoeften van de huidige consumenten Daardoor ne-

men velen de controle over hun waar-deketen van creatie tot consumptie Dit niveau van eigenaarschap dat zich uitstrekt tot alle contactpunten levert detailhandelaars een betere controle op over veel van deze transactiekosten en zorgt voor meer continuiumlteit binnen het klanttraject Meer controle over de toeleveringsketen Door e-commerce zijn detailhandelaars gedwongen om hun toeleveringske-tens tegen het licht te houden Veel detailhandelaars verkopen nu goede-ren online die ze niet eens op voorraad hebben in hun winkel Of helemaal niet op voorraad omdat ze samenwerken met externe logistieke aanbieders en magazijnen voor orderverwerking die namens hen de artikelen inpakken en verzenden Detailhandelaars houden niet alleen de voorraadstroom bij die loopt van productiefaciliteiten naar magazijnen naar winkels maar ook alle individuele verzendingen naar klanten En klanten willen tegenwoordig uitge-breid geiumlnformeerd worden over voor-raadgegevens in de fysieke winkel en nieuwe verwerkingsopties zoals opha-len in de winkel Hoewel toeleveringsketens steeds complexer worden hebben klanten steeds minder begrip voor mislukking waardoor de vraag voor detailhande-laars groter wordt Bovendien maken klanten geen onderscheid tussen een merk en de leveranciers in de toeleve-ringsketen ervan Als een leverancier in de toeleveringsketen een fout maakt ligt de verantwoordelijkheid volgens de klant toch bij het merk zelf Als een klant vraagt om levering binnen twee dagen en het product pas na vijf dagen ontvangt is dat slecht voor de reputa-tie van de detailhandel Bedrijven moe-

ten een manier vinden om te voldoen aan de stijgende verwachtingen terwijl ze toch voldoende winst maken Veel detailhandelaars willen meer controle krijgen over de complete klantervaring door meer controle over hun toeleve-ringsketen te nemen van productie tot levering Behoefte aan snelheid heeft afhandeling veranderd Veranderende klantverwachtingen zor-gen ervoor dat detailhandelaars hun orderafhandeling op een andere ma-nier uitvoeren Volgens een onderzoek van Accenture in 2014 verwacht de helft van alle klanten dat leveranciers de optie aanbieden van online kopen en in de winkel ophalen19 77 van de leveranciers vindt ophalen in de winkel zelf een waardevol optie20 Van de klan-ten die zeggen dat ze gebruikmaken van ophalen in de winkel doet 25 dat om de snelheid19 Er bestaat dus een klantbehoefte en ook de waarde is dui-delijk Toch biedt slechts een derde van alle leveranciers deze en andere opties aan En dan gaat het alleen nog maar over basisservices zoals ophalen in de winkel zichtbaarheid van voorraad op meerdere kanalen en verzenden om op te slaan (ship-to-store)Om levertijden te verkorten stappen detailhandelaars over op een model van eacuteeacuten toeleveringsketen waarin alle distributiemiddelen van hun online winkels en fysieke locaties zijn geiumlnte-greerd Sommige detailhandelaars die al een behoorlijke capaciteit hebben maken van hun winkels een netwerk van mini-distributiecentra Hiermee verkorten ze de afhandelingstijd maar zonder de extra kosten van het bouwen en beheren van distributiefaciliteiten Door al hun middelen te integreren

Percentage van detailhandelaars dat de mogelijkheid tot ophalen in de winkel heel waardevol vindt20

7723+77+V

Microsoft Dynamics AX

| 16

krijgen klanten tevens een goed zicht op de voorraad en kunnen ze de eenvoudigste en snelste manier kiezen om hun product aan te schaffen Detailhandelaars verhogen hun inzet op maatschappelijk verantwoord ondernemen De laatste paar jaren is er veel gediscussieerd over de groeiende behoefte van consumenten aan milieuvrien-delijke en duurzame producten En hoewel veel mensen zeggen dat ze maatschappelijk verantwoorde producten willen blijkt dat lang niet altijd uit hun gedrag Maar een kentering is zichtbaar Er is een afname van het aantal mensen dat zegt meer te willen betalen voor verantwoorde producten maar tege-lijkertijd een toename van mensen die zeggen dat ze het belangrijk vinden dat bedrijven maatschappelijk verant-woord ondernemen21 Uit een studie uit 2013 van Cone Communications en Echo Research blijkt dat 87 van de consumenten wereldwijd de MVO-resultaten meeneemt in hun aankoopbeslissing22 Anders gezegd goede MVO-cijfers zijn de nieuwe standaard En hoewel consu-menten bedrijven die een stapje extra doen op MVO-ge-bied misschien niet direct belonen zullen ze degenen die dat stapje niet zetten de rug toekeren Bedrijven moeten nadenken over hun MVO-beleid zowel als een defensie-ve als offensieve strategieInformatie is tegenwoordig heel eenvoudig te verkrijgen en verspreidt zich razendsnel Onethische bedrijfspraktij-ken die aan het licht komen hebben al meer dan eens geleid tot een terugloop in klanten voor dat betreffen-

Microsoft Dynamics AX

| 17

De omzet van de deeleconomie zal in 2025 tot $335 miljard zijn uitgegroeid28

de merk Om een maatschappelijk verantwoorde organisaties te worden hebben veel bedrijven hun eigen be-drijfsactiviteiten grondig moeten eva-lueren En ook de praktijken van leve-ranciers binnen hun toeleveringsketen Bovendien zijn veel bedrijven een stuk transparanter geworden In 2015 heeft CorporateRegistercom van 12000 be-drijven de MVO-rapporten verzameld Ter vergelijking in 1994 waren dat er slechts 2023

Steeds meer bedrijven gebruiken een MVO-strategie om te groeien zoals American Eagle Het bedrijf rappor-teerde recent een groei van 10 in de verkoop van lingerie nadat het had be-loofd om modellen in hun advertentie niet meer te photoshoppen24 Kijk ook naar Goldman Sachs dat investeert in de training en opleiding van 10000 vrouwelijke ondernemers25 Onderzoek door World Green Business Council laat een groei zien van 8-11 bij bedrijven die de luchtkwaliteit op kantoor heb-ben verbeterd26 Het onderzoek toont ook aan dat bedrijven die bekend staan om een sterk MVO-beleid makkelijker nieuw personeel kunnen vinden en be-houden Uit een onderzoek van Harvard Business School en de London Business School in 2011 blijkt dat bedrijven die

sterk presteren op MVO-gebied sneller financieringen loskrijgen27 Initiatieven tot duurzaam ondernemen werden in het verleden nogal eens wisselend ont-vangen maar het tij is aan het keren Het financieumlle en ethische belang van een goed MVO-beleid is inmiddels dui-delijkDe invloed van de deeleconomieDe deeleconomie heeft momenteel wereldwijd een omzet van $15 miljard per jaar PwC voorspelt dat de om-zet in 2025 toegenomen zal zijn tot $335 miljard28 Bedrijven als Airbnb en Lyft hebben de huur- en vervoersmark-ten veranderd En het model van de deeleconomie wordt op steeds brede-re schaal toegepast zoals via het delen van boten opslag- en werkruimten en zelfs energie Een dergelijke groei kan niet anders dan invloed hebben op de detailhan-del De tekenen daarvan zijn al zicht-baar Het moet nog blijken wel risico deze trend werkelijk inhoudt voor de-tailhandelaars maar hogere wiskun-de is niet nodig om in te zien dat als mensen producten gaan delen ze minder producten hoeven kopen De deeleconomie heeft dan dus een ne-gatieve invloed op de verkoop Maar

de deeleconomie zorgt ook voor inte-ressante kansen voor detailhandelaars Veel bedrijven hebben de mogelijkheid verkend om via community-leden pro-ducten in de winkel op te halen en bij klanten af te leveren Dit zou lagere kosten en kortere verzendtijd opleve-ren In de ruimte die ligt tussen bedrij-ven zorgt de deeleconomie voor enkele unieke mogelijkheden Denk bijvoor-beeld aan gedeelde overhead of ge-deelde en flexibele winkelruimte voor bedrijven met seizoenspieken in klant-vraag Hoewel de trend relatief nieuw is lijkt het erop dat de detailhandel er op veel terreinen iets van gaat merken

Percentage van de consumenten dat de MVO-activiteiten van een bedrijf laat meewegen in een aankoopbeslissing22

8723+77+V

Microsoft Dynamics AX

| 18

De winkelbeleving opnieuw definieumlrenOverzicht voor het topmanagementDoor de opkomst van e-commerce kwamen steeds meer klanten naar de winkel om pro-ducten uit te testen showrooming gen-oemd Velen dachten dat deze trend het einde van de fysieke winkels van detailhan-delaars inluidde maar detailhandelaars pas-sen zich eindelijk aan deze moderne trend aan

Belangrijkste puntenbull 46 van de Amerikanen gaf toe aan

showrooming te doenbull Detailhandelaars bieden nieuwe

voordelen aan in de winkel zoals snacks koffie alcohol exclusieve producten en deskundig advies om klanten in hun winkel te lokken

bull Veel grote detailhandelaars verkleinen hun voetafdruk en maken plaats voor kleinere lokale winkels

Microsoft Dynamics AX

| 19

Detailhandelaars anticiperen op showrooming

Door de opkomst van e-commerce komen steeds meer klanten naar de winkel om producten te testen en te bekijken In een onderzoek van Harris Interactive op het einde van 2013 gaf 46 van de Amerikanen toe dat ze naar winkels kwamen om producten uit te testen Dit was een toename van 7 in vergelijking met dezelfde periode in 201229 Toen steeds vaker werd gemeld dat detailhandelaars klanten geld vroe-gen voor dit verschijnsel30 leek deze trend het einde van detailhandelaars in te luiden Maar veel detailhandelaars passen zich uiteindelijk aan de trend aan en anticiperen erop

Winkels als Target31 en Best Buy voer-den strategieeumln om showroom-klanten aan te trekken onder andere met gratis Wi-Fi apps voor winkelassistentie en digitale interfaces waarmee klanten in de winkel toegang kregen tot de tools die ze online graag gebruiken zoals reviews en prijsvergelijkingen Deze aanpak helpt detailhandelaars beter te begrijpen hoe de winkel als geheel presteert niet alleen op basis van de omzet die de fysieke winkel genereert Casey Carl Chief Strategy amp Innovati-on Officer van Target verwoordt het als volgt ldquoWij zijn gek op showrooming zolang klanten hun spullen bij Target komen kopenrdquo

Showrooming is zo populair geworden dat sommige andere bedrijven winkel-ruimtes gebruiken om in te spelen op de trend Chobani een bedrijf dat Griekse yoghurt verkoopt opende onlangs in New York het Chobani SoHo cafeacute waar klanten nieuwe producten en recepten kunnen proeven De online kleerma-ker Indochino richtte pop-upwinkels op de ldquoreizende kleermakerrdquo-pop-ups waar klanten het product zelf kunnen ervaren hun maat kunnen laten ne-men en kleding kunnen passen32 Het succes en de opkomst van dit soort showroom-winkels tonen aan dat de-tailhandelaars kunnen anticiperen op deze trend

Verkoper als een service

Nu het besluitvormingstraject van klan-ten verandert proberen veel detailhan-delaars klanten in hun winkel te lokken

door nieuwe ervaringen en diensten aan te bieden ldquoMensen willen meer dan gewoon een winkel Ze willen een plaats waar ze zich goed voelen en iets nieuws lerenrdquo zei Carmine Gallo auteur en deskundige op het gebied van de-tailhandel Detailhandelaars van Urban Outfitters tot Nordstrom bieden hun klanten nu snacks koffie en wijn aan in de winkel Whole Foods is zelfs een brouwerij gestart en biedt bier aan in de winkels33

Veel detailhandelaars halen deskundi-gen naar de winkels die klanten advies geven Onlangs is Target een samen-werking gestart met BabyCenter een website over zwangerschap en ouder-schap Via het nieuwe initiatief Baby 360 biedt Target kwaliteitscontent productreviews en aanbevelingen voor kersverse moeders op de website De winkel heeft de investering echter naar een nieuw niveau getild en biedt nu in de winkel servicedesks met ldquobaby-ad-viseursrdquo aan34 Dit soort programmas dat klanten een ervaring en een dienst biedt die verder gaan dan het aan-schaffen van een product breekt in steeds meer winkels door Klanten heb-ben zo een heel andere reden om langs te gaan

Klein is het nieuwe groot

Vroeger was winkelen vooral een loka-le bezigheid kleine lokale winkels met lokale eigenaars en medewerkers Door de groei van winkelcentra halverwege de vorige eeuw werden grote winkels de norm Warenhuizen werden steeds groter en legden de basis voor grote winkels maar nu bedreigt de grootste winkel ooit het internet deze steeds groeiende fysieke winkels Volgens het verslag 2015 US Mall Outlook van Green Street Advisors zal ongeveer 15 van de 1500 winkelcentra in de Verenigde Staten in de komende 10 jaar sluiten veel meer dan het aantal nieuwe winkelcentra dat de deuren zal openen35

Detailhandelaars beginnen grote dure winkels de rug toe te keren en maken plaats voor kleinere gerichtere en flexi-belere winkels Detailhandelaars waar-onder Target Walmart en Whole Foods creeumlren allemaal kleinere winkels waar-mee ze aanwezig zijn op meer lokale markten en de kosten kunnen verlagen

Deze trend is ook deels het gevolg van de showrooming-trend Detailhande-laars moeten niet meer elk product op voorraad hebben De winkels worden een lokaal centrum voor diensten als ophalen in de winkel terwijl detailhan-delaars hun toonbank kunnen verwij-deren dankzij nieuwe technologie als mobiele betaling Zo creeumlren ze meer ruimte voor de klant

Percentage Amerikanen dat toegaf aan showrooming te doen29

46

Drieeumlnvijftig procent van de mannen heeft ooit aan showrooming gedaan in vergelijking met veertig procent van de vrouwen29

Percentage Amerikanen dat al heeft geshowroomd29

69

54+46V

31+69V

Microsoft Dynamics AX

| 20

Omni-channel is niet meer weg te denkenOverzicht voor het topmanagementOmdat het onderscheid tussen de digitale en fysieke wereld steeds vager wordt moeten detailhandelaars een ervaring creeumlren die voor meer continuiumlteit zorgt binnen alle contactmomenten met klanten

Belangrijkste puntenbull 71 van de klanten vindt de mogelijkheid

om voorraadgegevens voor producten in de winkel te bekijken belangrijk of heel belangrijk

bull De mobiele wereld zorgt voor 54 van het webverkeer van de detailhandel en 30 van de online omzet

Microsoft Dynamics AX

| 21

WWW staat nu voor ldquowat wanneer en waar ik wilrdquoOmdat het onderscheid tussen de di-gitale en fysieke wereld steeds vager wordt verschuiven de verwachtingen van de klanten in de detailhandel even-redig hiermee Klanten willen nu een naadloze ervaring op elk apparaat en verwachten de keuzemogelijkheden en flexibiliteit van online winkelen en de snelheid en service van een aankoop in de winkel Voor het winkelende publiek betekent WWW nu dat een klant koopt ldquowat wanneer en waar hij wilrdquo Detail-handelaars moeten daaraan voldoen Betere ervaringen op elk apparaat Klanten verwachten meer continuiumlteit tijdens hun winkelervaring Mogelijk-heden als het online bekijken van de voorraadgegevens zorgen voor een betere verbinding tussen wat klanten online doen en wat er in de winkel ge-beurt Bovendien verlagen ze de stress omdat de kans kleiner is dat de klant een winkel binnengaat en ontdekt dat het product niet op voorraad is Uit een onderzoek van Accenture in 2014 blijkt dat 71 van de klanten de mogelijk-heid om voorraadgegevens voor pro-ducten in de winkel te bekijken belang-rijk of heel belangrijk vindt waarbij 39 aangeeft dat ze minder of niet geneigd zijn naar een winkel te gaan als de on-line winkel geen informatie biedt over de fysieke voorraad19

Dankzij oplossingen voor een beter voorraadbeheer kunnen detailhande-laars klanten realtime toegang geven tot gegevens over de fysieke en on-line voorraad en meer verwerkingsop-ties bieden zoals ophalen in de winkel verzending naar de winkel en snellere levering Zo kan de klant kopen wat hij wil wanneer hij wil en waar hij wil Naast voorraadgegevens in de fysieke winkel helpt nieuwe technologie detail-handelaars nu om hun klanten tijdens het aankoopproces meer geiumlntegreer-de ervaringen op elk apparaat te bie-den Tools voor productiviteit en sa-menwerking waaronder software voor het beheer van digitale bedrijfsmid-delen helpen detailhandelaars klan-ten een meer consistente merkerva-ring te bieden tijdens de verschillende contactmomenten Dit lijkt misschien slechts een detail maar een consisten-

te branding en navigatie zowel online als offline kan ervoor zorgen dat een aankoop voor klanten gemakkelijker en vertrouwder is Als een klant een pro-duct online bekijkt en daarna naar een detailhandel gaat om dat product te kopen moet hij bij aankomst al weten dat hij in de juiste winkel is en moet hij het product gemakkelijk kunnen vinden op basis van zijn online ervaringOm de online en fysieke winkel verder te verbinden hebben medewerkers in de detailhandel gemakkelijker toegang tot klantgegevens zoals vorige aan-kopen verlanglijstjes en ondersteu-ningstickets Daardoor kunnen ze op een meer strategische manier verkopen en hun klanten superieure service bie-den Deze betere integratie leidt uitein-delijk tot meer continuiumlteit en een meer persoonlijke ervaring voor klanten De mobiele wereld zorgt voor een rui-mer bereik Smartphones met nieuwe mogelijk-heden en snellere dataverbindingen hebben een onmiskenbare impact op de detailhandel Doordat klanten in de winkel op internet kunnen surfen speelt de mobiele wereld een unieke rol in de omni-channel winkelbeleving In een onderzoek van Accenture in 2014 werd onderzocht waar klanten infor-matie over producten zochten op hun mobiele apparaten 56 deed dit thuis 38 controleerde de productvoorraad onderweg naar de winkel en 34 zocht in de winkel informatie over producten op36 In oktober 2015 namen smart-phones 42 van het winkelverkeer en 16 van de online omzet voor hun re-kening Dat is een onthutsend aantal in vergelijking met laptops (4570) en tablets (1214)37

Detailhandelaars creeumlren voor mobiele technologie nu geoptimaliseerde erva-ringen en zorgen voor meer continuiumlteit op elk apparaat Responsieve websites zijn populair geworden bij detailhan-delaars die hun klanten op elk appa-raat willen betrekken Een responsieve website zal met een andere grootte en schaal worden weergegeven afhanke-lijk van of de website wordt bekeken op een laptop tablet of mobiel apparaat Bij niet-responsieve websites is het be-kijken van inhoud op mobiele appara-ten lastig vanwege het kleinere formaat

van het apparaat Voordat responsie-ve websites werden ontwikkeld kozen vele merken ervoor een compleet af-zonderlijke WAP-site op te zetten voor mobiel browsen Tegenwoordig dragen responsieve websites bij aan het oplos-sen van deze uitdagingen met een effi-cieumlnte oplossing voor het bouwen van een enkele website die de weergave dynamisch aanpast aan verschillende browserformatenDetailhandelaars werken nu met nieuw e webstandaarden zoals HTML5 en CSS3 die zijn geoptimaliseerd voor mobiel surfen en met alle apparaten compatibel zijn Dankzij nieuwe ontwik-keltools voor meerdere platforms kun-nen app-ontwikkelaars dezelfde app nu voor meerdere mobiele besturings-systemen programmeren Microsoft heeft zelfs een universeel app-platform geiumlntroduceerd waarmee telefoons ta-blets en pcs met Windows 10 iOS- en Android-apps kunnen uitvoeren Dit is een grote stap die detailhandelaars zal helpen hun klanten de beste ervarin-gen te bieden zonder de kosten voor de ontwikkeling voor meerdere appa-raten38

Online wordt offline Er wordt zo vaak gezegd dat e-com-merce de fysieke winkels verwoest dat vaak wordt aangenomen dat de verkoop via e-commerce boven de verkoop in de winkel uitsteekt Maar eigenlijk nemen ze volgens eMarketer slechts een klein percentage in onge-veer 5939 Ondanks de groei van de online detailhandel wordt nog steeds meer dan $14 van elke $15 in de win-kels uitgegevenDit betekent dat veel e-commercesites willen uitbreiden door offline winkels te openen Online detailhandelaar Birch-box opende een eerste fysieke winkel in New York Warby Parker het online bedrijf in oogzorg verhoogt de inzet op fysieke winkels terwijl Bonobos vo-rig jaar $55 miljoen inzette voor ldquopas-winkelsrdquo waar klanten kleding van hun merk kunnen passen40 Zelfs de reus van e-commerce Amazon opent win-kels in bijvoorbeeld New York en San Francisco41 Ironisch genoeg stimuleren de online detailhandelaars die het ein-de van de fysieke winkels leken te bete-kenen nu de fysieke markt

Microsoft Dynamics AX

| 22

De nieuwe e-commerce is sociaalOverzicht voor het topmanagementMerken gebruiken websites als Facebook Twitter Pinterest en Instagram om hun pro-ducten te verkopen contact te maken met klanten en zelfs als een onderzoekstool om beslissingen over merchandising te verspre-iden De laatste tijd worden sociale-medi-aplatforms veel belangrijker bij de aanschaf omdat ze het proces van kennismaking tot aankoop stroomlijnen

Belangrijkste puntenbull Facebook zorgt voor 85 van de

bestellingen via sociale media en is daardoor de toonaangevende sociale website

bull Nieuwe tools als het Like2Buyrdquo-platform van Curalate voor Instagram zorgen voor een meer naadloze winkelervaring op sociale-mediasites

Microsoft Dynamics AX

| 23

De nieuwe e-commerce is sociaal De afgelopen tien jaar zijn sociale me-dia een basiselement van de mees-te marketingprogrammas geworden De impact ervan zal naar verwachting verder toenemen Uit een onderzoek van Dukes Fuqua School of Business blijkt dat sociale media op dat moment gemiddeld 94 uitmaakten van het marketingbudget van bedrijven en dat dit percentage naar verwachting met 128 zou zijn toegenomen tegen 2020 tot 21442

Omat merken hun communities en aanwezigheid op sociale media verder uitbreiden zoeken ze steeds meer ma-nieren om sociale media te gebruiken als verkooptool Klanten lijken dit te waarderen Volgens een onderzoek van Monetate in 2015 waren de conversie-percentages van sociale media 117 in vergelijking met 099 in 2014 Hoewel dit nog altijd lager is dan rechtstreeks e-mail en zoekopdracht (246 218 en 204 respectievelijk) waren sociale media de enige verkeersbron waarvan het conversiepercentage tussen 2014 en 2015 is gestegen Bovendien was de gemiddelde bestelwaarde voor so-ciale media $12407 wat hoger is dan die van alle andere verkeersbronnen behalve voor wie rechtstreeks naar de website surfte15

Facebook staat nog altijd op kop Uit een recent onderzoek van Shopify blijft Facebook de primaire bron van het verkeer via sociale media naar win-kels met ongeveer 63 van alle bezoe-ken aan websites via sociale media43 Gemiddeld 85 van de bestellingen via sociale media is afkomstig van Fa-cebook Bij sommige sectoren waar-onder fotografie sport en recreatie dierenbenodigdheden doorverzen-ding en juwelen en horloges zorgt Fa-cebook voor 90 van de bestellingen Facebook had ook het hoogste gemid-delde conversiepercentage 185 De videosites Vimeo en YouTube deelden de tweede plaats elk met een conver-siepercentage van 116Maar dat wil niet zeggen dat bedrijven alleen voor Facebook moeten kiezen Uit het onderzoek blijkt dat de pres-taties per sector sterk verschillen 74 van de bestellingen van antiquiteiten en verzamelobjecten via sociale media kwam van Pinterest en 47 van de be-stellingen voor digitale producten via sociale media kwam van YouTube Fa-cebook stond met een gemiddelde be-stelling van $5500 per bestelling maar op de vierde plaats achter Polyvore ($6675) Instagram ($6500) en Pinte-rest ($5895) (KW3 2013)

Nieuwe sociale tools voor detailhandelaars De grootste waarde die detailhande-laars via sociale media krijgen bestaat niet uit siteverkeer maar uit sociaal be-wijs Uit een onderzoek van ODM Group blijkt dat 74 van de klanten vertrouwt op sociale netwerken bij het nemen van aankoopbeslissingen44 Merken ge-bruiken websites als Facebook Twitter Pinterest en Instagram om hun produc-ten te verkopen contact te maken met klanten en zelfs als een onderzoekstool om beslissingen over merchandising te verspreiden De laatste tijd worden so-ciale-mediaplatforms veel belangrijker bij de aanschaf en dat hebben detail-handelaars ook ontdektMet de introductie van de ldquokooprdquo-knop-pen op Facebook en Twitter en het ldquoLike2Buyrdquo-platform van Curalate voor Instagram helpen sociale media de kloof te overbruggen van bewustzijn naar interesse naar wens naar actie De-tailhandelaars waaronder Home Depot Nordstrom Target en Burberry gebrui-ken dit nieuwe e-commercekanaal al Zo kunnen gebruikers die rechtstreeks van een sociale-mediasite gaan naar een productpagina die visueel consistent is met waar ze vandaan komen Uiteindelijk creeumlert dit een meer naadloze winkel-ervaring waarbij de wrijving tussen de kanalen vermindert en het eenvoudiger is om via sociale media te kopen

Conversiepercentage per bron15

Recht-streeks

E-mail

Zoek-opdracht

Sociale media

281

246

229

218

210

204

099

117

2014

2015

2014

2015

2014

2015

2014

2015

Recht-streeks-35 in

2015

E-mail-11 in

2015

Zoek-opdracht-06 in

2015

Sociale media

+18 in 2015

100+88+0+81+78+0+75+73+0+35+42

Microsoft Dynamics AX

| 24

De detailhandel kent geen grenzen meerOverzicht voor het topmanagementHoewel detailhandelaars het moeilijk had-den om succes in het buitenland te vinden biedt nieuwe technologie hen een spring-plank naar internationaal succes

Belangrijkste puntenbull De detailhandelverkoop bedroeg in 2014

$22492 biljoen en zal tegen 2018 naar verwachting tot $28300 biljoen zijn gestegen

bull Betere technologie voor productiviteit en samenwerking helpt detailhandelaars in het buitenland

bull E-commerce neemt maar 59 van de internationale detailhandelverkoop in maar dat cijfer neemt toe

bull Alibaba een enorm e-commercebedrijf zet de internationale e-commerce op zijn kop

Microsoft Dynamics AX

| 25

De detailhandel kent geen grenzen meer De internationale detailhandelverkoop is in opmars Uit een recent onderzoek van eMarketer blijkt dat de totale omzet van detailhandelverkoop zowel in de winkel als online $22492 biljoen was in 2014 En ze verwachten een toename tot $28300 biljoen in 201839 Door de opkomst van buitenlandse economie-en is het erg aanlokkelijk om interna-tionaal uit te breiden Toch zijn er veel bedrijven die moeite hebben om de sprong te maken Uit een onderzoek van de Harvard Business Review bleek echter ldquodat detailhandelaars op enkele uitzonderingen na niet konden genie-ten van de voordelen van globalisa-tierdquo45 Bijna alle grote detailhandelaars van Walmart tot Tesco tot Carrefour hebben zich moeten terugtrekken uit buitenlandse markten na pogingen om de lokale markt te veroveren Ondanks deze uitdagingen duwt de aanhouden-de druk om te groeien veel bedrijven richting nieuwe markten Slimmere en snellere detailhandelTechnologie speelt een belangrijke rol bij het succes van een detailhandel in het buitenland Om te beginnen helpen verbeterde tools voor samenwerking in de cloud en productiviteit bedrijven om sneller dan ooit tevoren te plannen en zich aan te passen Deze verbeterin-gen zijn van cruciaal belang Ze helpen bedrijfsleiders om activiteiten beter te beheren en slimmere lokale marketing-campagnes te maken Verbeteringen in technologie en transport zorgen ook voor een snellere levering van goede-ren en diensten Dit leidt allemaal tot flexibelere bedrijvenE-commerce verlicht de lastE-commerce wordt een belangrijke bondgenoot voor detailhandelaars die naar het buitenland willen uitbreiden In vergelijking met de verkoop in de winkel was e-commerce met 59 van de internationale detailhandelverkoop in 2014 nog altijd klein39 Dit percen-tage zal naar verwachting in 2018 zijn gestegen tot 88 Vorig jaar namen de Verenigde Staten en China 55 van de online verkoop in Tegen 2018 zal China waarschijnlijk 40 van de wereldwijde online verkoop uitmaken in totaal ongeveer $1 biljoen Hoewel het groeitempo voor online verkoop in China het hoogst is zullen andere landen waaronder de Verenigde Sta-ten het Verenigd Koninkrijk Japan

Duitsland en andere hun online de-tailhandelverkoop met dubbele cijfers zien groeien in de komende drie jaarDe groei in e-commerce zal ook worden gestimuleerd door de groei van mobie-le apparaten in opkomende markten Uit een onderzoek van GSMA in 2015 blijkt dat er 36 miljard unieke mobie-le abonnees waren op het einde van 2014 Ze verwachten nog eens 1 miljard abonnees tegen 2020 waardoor de wereldwijde mobiele penetratiegraad op bijna 60 komt46 Misschien nog indrukwekkender is dat de penetratie van abonnementen op mobiel internet in opkomende regios naar verwachting snel zal groeien Voor veel van deze ge-bieden is mobiel internet de enige ma-nier om toegang tot internet te krijgen Dankzij deze toegankelijkheid krijgen mensen toegang tot diensten als ban-kieren en opleiding en andere waarde-volle consumptiegoederen die in deze gebieden anders moeilijk te krijgen of te duur zijnOpkomende technologie overwint een unieke uitdagingLevering is een onderbelichte uitda-ging voor e-commercebedrijven die internationaal zaken willen doen Le-vering houdt in goederen verplaatsen van punt A naar punt B In Amerika gaat de discussie over levering vooral over snelheid Maar bij een snelle levering of uumlberhaupt een levering is eacuteeacuten ding heel belangrijk punt B Grofweg 75 van de wereldbevolking acuteheeft te maken met inconsistente in-gewikkelde slechte of geen adressys-temen Dat zegt startup what3words47 Vier miljard mensen hebben geen adres en zelfs in ontwikkelde landen kan adressering een ingewikkelde zaak zijn Londen heeft bijvoorbeeld acht verschillende Lonsdale Roads en veel huizen hebben geen nummer What3words een startup uit Londen is bezig om dit probleem op te los-sen Dat doet het met rasters van 3 bij 3 vierkante meter En dan 57 miljoen daarvan die de hele wereld beslaan en die allemaal een uniek adres heb-ben van 3 woorden In feite is het een eenvoudig geografisch cooumlrdinatiesys-teem Veel detailhandelaars en distri-buteurs zijn geiumlnteresseerd Want met dit adressysteem kunnen klanten hun producten niet alleen laten vervoeren naar hun huis ze kunnen ook opgeven

bij welke ingang of welke plek op hun terrein het pakket moet worden afgele-verd En koppel het cooumlrdinatiesysteem aan dronetechnologie en meer deuren worden geopend Zoals naar snelle en eenvoudige bezorging van eten me-dicijnen en voorraden in moeilijk be-reikbare gebieden Deze opkomende technologieeumln staan nog in de kinder-schoenen maar zijn wel al op weg om mensen dichter bij elkaar te brengenDe B2B-reusEen bespreking van de internationale detailhandel is onvolledig zonder ver-melding van Alibaba Alibaba werd in 1999 opgericht door de excentrieke lei-dinggevende Jack Ma Het bedrijf is het grootste platform voor online groot-handel ter wereld en verwerkt verkopen in meer dan 240 landen en regios Aan-vankelijk was het de bedoeling om een B2B-portaal te maken waarmee Chine-se fabrikanten kopers in het buitenland konden bereiken Alibaba doet onder-tussen veel meer dan dat en heeft een onmiskenbare impact op fabrikanten en detailhandelaars De Amerikaan-se beursgang van Alibaba was met $25 miljard de grootste ter wereld Alibaba is het grootste e-commerce-bedrijf van China Het beheert meer dan 80 van de online verkoop van China48 Het bedrijf heeft 279 miljoen jaarlijkse kopers die in 2013 voor $248 miljard aan transacties deden wat meer is dan Amazon en eBay samen In te-genstelling tot Amazon heeft Alibaba geen eigen magazijnen en goederen Hoewel hun omzet niet zo indruk-wekkend is (Alibaba ontving ongeveer $25 miljard in vergelijking met onge-veer $20 miljard van Amazon in KW2 van 2014) liggen de netto winstmar-ges van Alibaba op 80 van de om-zet (in vergelijking met het negatieve netto-inkomen van Amazon in KW2)

E-commerce neemt maar 59 van de internationale detailhandelverkoop in maar dat cijfer neemt toe39

5994+6+V

Microsoft Dynamics AX

| 26

Microsoft Dynamics AX

Buitengewone klantervaringen creeumlren

Microsoft Dynamics AX

| 27

Geweldige klantervaringen door infor-matiegestuurde activiteiten Internationale uitbreiding met flexibele implementatiesVersnel innovatie en toekomstige groei dankzij een dynamische en flexibele oplossing die zich aanpast aan jouw bedrijfsbehoeften Bied onbeperkte schaalbaarheid van de cloud Zorg voor naleving en da-tabeveiliging terwijl je jouw klanten ook naadloze ervaringen biedt en jouw medewerkers de middelen geeft om echt productief te zijn Microsoft helpt je om te gaan met de uitdaging van meerdere talen meerdere websites meerdere bedrijven en complexe internationale belastingen en regelgeving terwijl jouw bedrijf groeit en je nieuwe markten aanboort Dit wordt allemaal aangeleverd via eacuteeacuten uitgebreid commerceplatform in de cloud dat je vrijwel eindeloze cloudschaling en toonaangevende beveiliging biedt Hierdoor zijn realtime verbon-den oplossingen op elk apparaat en elke locatie mogelijk Dit alles met de voorspelbaarheid en herhaalbaarheid die je nodig hebt om snel resultaten te behalenNaadloze en uitmuntende prestaties voor commerce op elk kanaalDe moderne detailhandel is nu digitaal Klanten en medewerkers eisen intuiumltieve interactieve en informatieve oplossingen die ervoor zorgen dat de winkelervaring prettig is en voldoet aan de verwachtingen en die uiteindelijk leiden tot een duurzaam concurrentievoordeel Klanten willen winkelen zoals het hen uitkomt wat waar wanneer zij willen en op hun favoriete apparaat als ze tijdens hun interactie met jouw merk meerdere kanalen tegenkomen Voorzie jouw medewerkers van mo-derne verbonden mobiele oplossingen die hen het totaaloverzicht van de klanten bieden dat ze nodig hebben om op ongeeumlvenaarde productiviteitsniveaus te werken en klantenservice van echte wereld-klasse te bieden in en rond de winkel Microsoft biedt geoptimaliseer-de oplossingen voor productiviteit samenwerking en sociale media die jouw medewerkers op elk kanaal voorzien van de juiste informatie op het juiste moment om jouw klanten tevreden te stellen Effectief beheer van merchandisingBereid je voor op de toekomst Er komen constant nieuwe kanalen nieuwe markten en nieuwe producten of diensten bij Je moet dus continu anticiperen op trends op de markt en je snel kunnen aan-passen om voorop te blijven Microsoft helpt je te handelen met het inzicht dat je nodig hebt om krachtige merchandisingcompetenties te leveren zoals globaal en lokaal beheer van producten en aangepaste kenmerken onbeperkte categorieeumln voor verbeterd beheer van cate-gorieeumln en assortimenten en innovatie voor het beheer van matrix en andere soorten voorraadSlimme activiteitenAls je jouw werknemers in de detailhandel voorziet van tools en oplos-singen bespaar je tijd en bent je jouw klanten beter van dienst Maak gebruik van een natuurlijke workflow aangepast aan hun wensen Via front-office-activiteiten ingebouwd in belangrijke activiteiten als voor-raad- en leveranciersbeheer kunnen betrokken werknemers nu be-ter onderbouwde beslissingen nemen om groei te stimuleren aan de hand van diepgaande inzichten uit data krachtige analyses en intuiumltie-ve aanbevelingen Geef jouw personeel de beste mogelijkheden met een oplossing waarmee zij tijd kunnen besparen meer gedaan kunnen krijgen en beter kunnen presteren voor meer omzet en hogere marges

Microsoft Dynamics AX

| 28

Microsoft Dynamics AX

Microsoft Dynamics AX

| 29

Groei in jouw tempoBedrijven laten groeien op hun eigen tempo Dat kan vooral door hen de keuze en flexibiliteit te geven om hun bedrijf te moderniseren Wij bieden bedrijven de kans om de kracht van de cloud te be-nutten zodat ze hun bedrijfs-processen wereldwijd kunnen bijschalen De oplossing is eenvoudig te integreren met hun eigen systemen en data Bedrijven kunnen daardoor blijven profiteren van be-staande investeringen en te-gelijkertijd alle beren van de weg halen die groei in de weg staan Geef bedrijven met de betrouwbare cloud van Mi-crosoft de rust en zekerheid van goed beveiligde infor-matie die volgens de regels is opgeslagen

Jouw bedrijf sneller transfor-merenOm als bedrijf concurrerend te blijven is het van cruciaal be-lang om processen eenvoudig opnieuw op te kunnen zetten Zo blijven bedrijven in ont-wikkeling En zo dagen ze de status quo uit Maar dat moet snel gebeuren met een voor-spellende methode en zon-der bedrijfsonderbrekingen Wij stellen bedrijven in staat om te transformeren En dat

doen we door het opnieuw ontwerpen van bedrijfspro-cessen eenvoudiger en snel-ler te maken Met AX behalen ze sneller rendement uit hun technologie en verbeteren ze hun bedrijfsplanning en -uitvoering met voorspelbare implementaties ze kunnen sneller een de slag En als ze processen willen aanpassen Dan krijgen ze ondersteuning van technologieeumln zoals Visu-al Studio Daar vinden ze ta-lent resources en oplossingen waarmee ze aan hun bedrijfs-behoeften kunnen voldoen

Maak sneller slimmere beslis-singenWij stellen mensen in staat om sneller slimmere beslissingen te nemen waardoor ze voor-bereid zijn op alles en hun droom werkelijkheid kunnen maken We geven mensen de juiste middelen Tools om de moderne werkplaats mee te bouwen Bedrijfsoplossingen die mobiel zijn vertrouwd gebruiksvriendelijk en die sa-menwerking stimuleren Zo worden mensen productiever en sneller En met realtime da-tazicht op bedrijfsprocessen kunnen ze betere datage-stuurde beslissingen nemen met een positieve impact op hun bedrijf

Sneller zakendoen Microsoft Dynamics AX is de bedrijfsoplossing van Microsoft voor grote bedrijven Het geeft mensen de middelen om slim-mere beslissingen te nemen met realtime inzichten en kennis en dat op vrijwel elk apparaat Waar je ook bent Met de oplossing kunnen bedrijven zich ontwikkelen Bedrijfsprocessen worden sneller opnieuw ontworpen en dat leidt tot innovatie Zo beha-len bedrijven eerder rendement en blijven de concurrentie altijd een stap voor Met de keuze voor de flexibele cloud groeien be-drijven in hun eigen tempo Ze schalen hun activiteiten wereld-wijd bij en stemmen ze steeds opnieuw af op bedrijfsbehoeften

Microsoft Dynamics AX

| 30

Retail HQ

De werkruimte voor categorie- en productbeheer bevat de volgende functionaliteitbull Assortimentbeheerbull Levenscyclus van assortimentenbull Tracering

Werkruimte voor categorie- en productbeheer

Het op Azure gehoste Retail HQ biedt gecentraliseerd management en complete volgbaarheid van het volledige commercieumlle proces door middel van een webclient

Met werkruimten kunnen gebruikers hun efficieumlntie en productiviteit bij merchandisingactiviteiten verbeteren door hun taken en acties met betrekking tot de merchandisingrol centraal te beheren De functie voor prioriteiten van prijzen en kortingen geeft klanten meer greep op het gebruik van prijzen en kortingen Met deze functie zijn ook nieuwe scenarioacutes mogelijk waarin hogere winkelprijzen voorrang krijgen boven standaardprijzen En tot slot kunnen zij de meeste taken en acties met betrekking tot kanaalimplementatie en activiteiten en IT-werkzaamheden voor de detailhandel centraal beheren

Werkruimten

Nieuwe functiesMicrosoft Dynamics AX

Microsoft Dynamics AX

| 31

Retail HQ

De werkruimte voor prijzen en kortingen biedt de volgende functionaliteitbull Prijs- en kortingbeheer voor een bepaald kanaal en een bepaalde categoriebull Categoriebeheer op basis van prijsregelsbull Prioriteiten voor prijzen en kortingen waarmee u prioriteiten aan prijsgroepen en kortingen

kunt toewijzen om te bepalen in welke volgorde deze worden toegepast

Werkruimte voor prijzen en kortingen

De werkruimte voor catalogusbeheer bevat de volgende functionaliteitbull Overzicht van actieve catalogibull De levenscyclus van catalogi op eacuteeacuten plek bijhouden

Werkruimte voor catalogusbeheer

In de werkruimte voor kanaalimplementatie kunt u de volgende taken uitvoerenbull Het configuratieproces voor kanalen bijhoudenbull De vereiste stappen nemen om een taak te voltooien of informatie geven om de taak te

voltooienbull De installatie voor het programma Retail Modern POS (MPOS) in winkels downloadenbull Toegang krijgen tot alle bijbehorende paginaacutes

Werkruimte voor kanaalimplementatie

In de werkruimte voor kanaalactiviteiten kunt u de volgende taken uitvoerenbull Teksten bij posts opstellen voor verschillende kanalenbull De status van ploegendiensten voor een winkel bijhoudenbull POS-machtigingen (point of sale) voor medewerkers van een winkel beherenbull Snel toegang krijgen tot alle bijbehorende paginaacutes

Werkruimte voor kanaalactiviteiten

De EPOS-client wordt vervangen door MPOS en het eCommerce-kanaal is voortaan ook een standaardonderdeel van Retail Essentials Hiermee krijg je meer instant kanaalondersteuning en een gestroomlijnde configuratieoptie voor implementaties voor de detailhandel via Microsoft Dynamics Retail Essentials

De EPOS-client wordt vervangen door MPOS

Gegevensentiteiten voor de detailhandel zijn uitgebreid en ondersteunen nu alle hoofd- en referentiegegevens die betrekking hebben op de detailhandel Er is ook betere ondersteuning voor gegevensentiteiten in de gehele Microsoft Dynamics AX-oplossing Met deze uitbreiding kunnen gegevensentiteiten klanten door metadata aangestuurde gegevens laten importeren en exporteren en met OData-entiteiten kunnen klanten ook Microsoft Dynamics AX met programmaacutes van andere fabrikanten integreren

Verbeterde ondersteuning voor gegevensentiteiten

Microsoft Dynamics AX

| 32

In deze nieuwe versie zijn er meer dan 30 back-officerapporten en 10 kanaalrapporten beschikbaar waardoor klanten dankzij BI-rapporten beter trends kunnen voorspellen inzichten kunnen krijgen en zo goed mogelijk kunnen presteren

BI-rapporten

Retail HQ

Detailhandelaars kunnen kiezen op POS-bewerkingen beschikbaar zijn voor consumenten zodat zelfbedieningsscenarioacutes mogelijk worden Met de nieuwe Dynamics AX kan dit nieuwe scenario worden geconfigureerd Retail Server maakt gebruik van machtigingen voor API-oproepen (application programming interface)

POS met consumenmachtiging

Met de functies configuratiebeheer en validator is bootstrapping van de configuratie mogelijk evenals validatie van de status en volledigheid van de configuratie voor verschillende configuratie-elementen en beheer en validatie van de configuraties Met deze functie is het uploaden van bulk-configuratiegegevens en de validatie van bedrijfsentiteiten mogelijk

Configuratiebeheer en validator

De e-commerce-API is nu via Retail Server beschikbaar ter ondersteuning van online scenarioacutes Het biedt tevens gehoste en schaalbare e-commerce-services die in combinatie met online winkels van derden kunnen worden gebruikt

E-commerce-API

Retail-hardwarestation

Met een extra hardwareprofiel wordt meer uiteenlopende hardware tussen stations ondersteund Een nieuw hardwarestationsprofiel ondersteunt een unieke terminal-id voor elk hardwarestation bij de verwerking van EFT-transacties (electronic funds transfer elektronische overboekingen) EFT-ondersteuning is in het hardwarestation ingevoegd om bij de EFT-verwerking minder gebruik te hoeven maken van MPOS Hierdoor kunnen POS-apparaten verbinding maken met randapparaten als printers kassaladen of betalingsapparaten Het biedt meer flexibiliteit voor implementaties en betere beveiliging en minder blootstelling van creditcardgegevens

Nieuw hardwareprofiel

Je kunt verbinding maken met een CRT-database (Commerce Runtime) met bedrijfsgegevens voor het kanaal via CRT-services Dankzij deze ondersteuning kan de klant up-to-date blijven met OData-standaarden en een robuuste omni-channel beleving bieden door verkopen te integreren in de winkel op het mobiele en het online kanaal

Ondersteuning voor OData V4

Retailserver en gegevensbeheer

Microsoft Dynamics AX

| 33

Al is de functionaliteit vergelijkbaar met Microsoft Dynamics AX 2012 CU8 Commerce Data Exchange is omgebouwd voor de cloud en beheert nog steeds de datatransmissie tussen Microsoft Dynamics AX en detailhandelskanalen zoals online winkels of fysieke winkels Hierdoor krijgt de Async-service direct toegang tot de kanaaldatabase die van Commerce Data Exchange een realtime service maakt die wordt gehost als een op maat gemaakte Microsoft Dynamics AX-service Bovendien regelt MPOS de synchronisatie tussen offline databases en Retail Server

Commerce Data Exchange omgebouwd voor de cloud

Retailserver en gegevensbeheer

Dynamics AX ondersteunt alle bestaande creditcard- en pinpasfuncties van Microsoft Dynamics AX voor Retail 2012 plus enkele nieuwe verbeteringen waarmee klanten via de betalings-SDK creditcard- en pinpastransacties kunnen verwerken ondersteuning voor plug-and-play en semi-geiumlntegreerde betalingsverwerking op meerdere kanalen

Verbeteringen in functies voor creditcards en pinpassen

In deze nieuwe versie van Dynamics AX kun je apparaten activeren via Microsoft Azure Active Directory wat de beveiliging verbetert en activering in de cloud mogelijk maakt verbeterde beveiliging voor tokenbeheer grotere betrouwbaarheid en foutberichten gedurende het activeringsproces Verder is het proces van IT-beheertaken met betrekking tot de activering van het apparaat vereenvoudigd Dankzij deze beveiligingsverbeteringen wordt ongeoorloofd extern gebruik van mPOS bestreden en worden mPOS-apparaten getraceerd voor PCI-nalevingsdoeleinden Verder worden fysieke apparaten toegewezen aan een bedrijfsonderdeel en wordt informatie over de apparaten vanuit het hoofdkantoor geregistreerd

Apparaten activeren

Met Media Gallery kun je rich media-content beheren om te bewerken en aan te bieden Je kunt er pijnpunten rondom extern gehoste afbeeldingen mee aanpakken en deze vanuit eacuteeacuten plek beheren Het bevat krachtige beheertools via Media Gallery voor geuumlploade en extern gehoste afbeeldingen plus filterfuncties om afbeeldingen te zoeken je kunt eenvoudig extern gehoste afbeeldingen in bulk koppelen aan entiteiten als producten en catalogi Verder ondersteunt het door Retail gehoste opslag voor afbeeldingen en integratie met Excel om gemakkelijk te kunnen bijwerken In de lijst hieronder staan enkele details over de ondersteuningbull Afbeeldingen uploaden weergeven beheren en verwijderen uit Media Gallery voor extern

gehoste en door Retail gehoste afbeeldingenbull Afbeeldingen uploaden en weergeven vanuit paginaacutes van entiteiten (producten catalogi

en dergelijke) door een afbeelding uit de galerij te koppelen en een afbeelding van de desktop te uploaden

bull De afbeeldingen optimaliseren voor miniaturen aangepaste formaten en oorspronkelijk formaat

bull Entiteiten in bulk koppelen via een sjabloon en achtergrondtaken voor in bulk koppelenbull Integratie met Excel betekent dat de beperking op kenmerkgroepen van naamconventies

en vooraf gedefinieerde paden is opgehevenbull Ondersteuning voor offline afbeeldingen en beveiligde afbeeldingen voor persoonlijk te

herleidenbull Informatie-content (PII) zoals door Retail gehoste afbeeldingen van medewerkers en

klanten

Ondersteuning voor rich media-content

Microsoft Dynamics AX

| 34

Retail biedt overal altijd en op elk apparaat een verbluffende mobiele ervaring In deze nieuwe versie bieden we op alle kanalen een verbeterde winkelervaring

Uitgebreide klantbeleving

We leveren vergelijkbare functionaliteit als AX 2012 MPOS en we hebben ook nog enkele nieuwe functies toegevoegd waarmee jouw verkooppersoneel overal in de winkel op mobiele apparaten verkooptransacties en klantbestellingen kunnen verwerken en hun dagelijks werk kunnen doen en de voorraad kunnen beheren Met de nieuwe versie van Dynamics AX krijg je de volgende functies bull Klanten opzoeken in verschillende winkels en kanalenbull De mogelijkheid om klantbestellingen te maken zonder realtime service te openenbull Betere activeringswerkstromen status en foutberichtenbull Verbeteringen in uitbreidingsmogelijkheden zoals pre-post-triggers en ondersteuning

voor activiteiten om betere aanpassingen mogelijk te maken

Moderne POS

Dankzij de unieke architectuur in deze versie van Dynamics AX kunnen we een browser-POS leveren met vergelijkbare functionaliteit als mPOS en ondersteuning voor apparaatactivering via AAD De lay-out is zo ontworpen dat deze ook in mobiele apparaten kan worden gebruikt en browsers op verschillende platforms kan ondersteunen Met deze nieuwe cloud-POS kunnen detailhandelaars externe POS-stations gemakkelijk waar nodig activeren en tegelijkertijd de implementatiekosten verlagen

Cloud POS

In deze release kunnen klanten nu zelf kiezen welk content-beheersysteem zij gebruiken Dankzij het robuuste e-commerceplatform kunnen etalages van derden worden ondersteund waardoor klanten deze met content-beheersystemen kunnen integreren voor een e-commerce website op meerdere kanalen Dit wordt allemaal mogelijk gemaakt door de volgende extra functies in dit e-commerce platform bull Een uitgebreide consumenten-APIbull Verificatie-integratie met elke gewenste provider van open idacutes door derdenbull Betalingsintegratie

Flexibel platform voor e-commerce

Zelfs wanneer in de toekomst pariteit met de AX 2012 Call Center-oplossing beschikbaar is (met uitzondering van de prijsoverschrijvingen) kunnen gebruikers een callcenter implementeren waarmee zij bestellingen telefonisch van klanten kunnen laten aannemen en bestellingen kunnen maken klanten via postordercatalogi kunnen bereiken en activiteiten kunnen stroomlijnen via snelle orderinvoer geassisteerde verkoop en levering met deze callcentermodule Dit allemaal dankzij een communicatieve en opnieuw ontworpen HTML5-UI die via elke gewenste browser kan worden geopend

Callcenter

Microsoft Dynamics AX

| 35

Magazijnbeheer

In deze versie van Dynamics AX kun je een zelfstandig installatieprogramma rechtstreeks downloaden via een menuoptie in Magazijnbeheer in plaats van via het gebruikelijke installatieproces van Dynamics AX Het is speciaal gemaakt voor zelfsturende on-premise implementatie en configuratie Als je tijdens het installatieproces van de module Magazijnbeheer de functionaliteit voor mobiele apparaten wilt gebruiken moet je de magazijnportal voor mobiele apparaten lokaal installeren en configureren Daarna moet je een verbinding maken met het Microsoft Dynamics AX-programma in de cloud

Magazijnportal voor mobiele apparaten

Verkoop

Op basis van de bestaande algoritmen voor de berekening van leverdatums biedt de pagina Alternatieve leveropties een nieuwe gebruikersbeleving voor bestellingsbeloften Deze pagina brengt relevante informatie van meerdere formulieren op eacuteeacuten plek samen toont acutekant-en-klareacute alternatieve leveringspakketten zoals een combinatie van sitemagazijnvariantvervoersmodus gebaseerd op het criterium voor snelste levering (eerst beschikbare datum) dat de gebruiker zelf kan kiezen De gebruiker kan opties kiezen uit de simulatie-interface en deze naar de verkooporderregel overbrengen

Dankzij deze nieuwe ervaring kunnen organisaties die streven naar hoogwaardige klantenservice eacuten een optimalisatiestrategie voor de voorraad willen nu betrouwbare en concurrerende beloften aan klanten doen De bedrijven van hun klanten vereisten tenslotte ook dat producten op tijd worden geleverd De pagina Alternatieve leveropties maakt de orderbelofte sneller eenvoudiger en systematischer door de beste alternatieve leveringsdatums op eacuteeacuten interactieve plek aan te bieden en aan te bevelen

Pagina voor alternatieve leveropties

Microsoft Dynamics AX

| 36

Waarom MicrosoftMicrosoft Dynamics AX is de bedrijfsoplossing van Microsoft voor organisaties Het biedt mensen de middelen om sneller slimmere beslissingen te nemen met realtime inzichten en kennis en dat op vrijwel elk apparaat Waar je ook bent Met de oplossing kunnen bedrijven hun bedrijfsprocessen sneller opnieuw ontwerpen en dat leidt tot innovatie Zo behalen bedrijven eerder rendement en blijven de concurrentie altijd een stap voor Met de keuze voor de flexibele cloud groeien bedrijven in hun eigen tempo Ze schalen hun activiteiten wereldwijd bij en stemmen ze steeds opnieuw af op bedrijfsbehoeften

copy 2015 Microsoft Corporation Alle rechten voorbehouden Dit document wordt in de huidige vorm verstrekt De informatie en meningen die in dit document voorkomen waaronder ook URLs en andere verwijzingen naar websites kunnen zonder verdere kennisgeving worden gewijzigd U bent zelf verantwoordelijk voor het gebruik van dit document Sommige voorbeelden dienen alleen ter illustratie en zijn fictief Eventuele gelijkenissen berusten op toeval Uit dit document kunt u geen rechten ontlenen op enig intellectueel eigendom in enig Microsoft-product Kopieumlren en aanwenden van dit document voor eigen gebruik is toegestaan

Microsoft Dynamics AX is pre-releasesoftware in ontwikkeling Alle datums functies en beschrijvingen zijn in eerste instantie gebaseerd op huidige verwachtingen en kunnen zonder verdere melding op elk moment worden gewijzigd

Microsoft Dynamics AX

| 37

Bronnen1 Rotman School of Management Dukersquos Fuqua School of Business and the National University of Singapore The Effect of Social Interaction on Economic Transactions Evidence from Changes in Two Retail Formats Avi Goldfarb Ryan C McDevitt Sampsa Samila and Brian Silverman juni 2014

2 Taco Bell 2015

3 Chilirsquos 2014

4 Cinemark Holdings Inc 2015

5 Northwestern University Columbia University and Harvard Business School How much is a reduction of your customersrsquo wait worth An empirical study of the fast-food drive-thru industry based on structural estimation methods Gad Allon Awi Federgruen Margaret Pierson mei 2011

6 Swirl Retail Store Beacon Marketing Campaigns november 2014

7 Business Insider The Beacons Report Sales-influence forecase retail applications and adoption drivers januari 2015

8 Retale Retale Survey april 2015

9 RBR Global EPOS and Self-Checkout juni 2015

10 NCR Self-checkout A Global Consumer Perspective 2014

11 Winterberry Group 2015

12 1010data 2014 Big Data in Retail Study 2014

13 IBM What is big data 2015

14 IBM The Four Vrsquos of Big Data 2013

15 Monetate E-commerce Quarterly Q1 2015 2015

16 Microsoft 2015

17 IBM 2015 Cost of Data Breach Study 2015

18 OpinionLab In-Store Tracking Survey 2014

19 Accenture Customer Desires vs Retailer Capabilities 2014

20 RSR Supply Chain Execution 2014 Making Omni-Channel Profitable 2014

21 MRI Doublebase 2015

22 Cone Communications and Echo Research 2013 Cone CommunicationsEcho Global CSR study mei 2013

23 CorporateRegistercom 2015

24 Aerie 2014

25 Goldman Sachs 2015

26 World Green Building Council Health Wellbeing amp Productivity in Offices 2005

27 Harvard Business School and London Business School Corporate Social Responsibility and Access to Finance Beiting Cheng Ioannis Ioannou en George Serafeim mei 2012

28 PwC The Sharing Economy - Sizing the Revenue Opportunity 2014

29 Harris Poll Interactive 2013

30 Business Insider 2013

31 Target 2013

32 Indochino 2013

33 Whole Foods 2015

34 Target 2013

35 Green Street Advisors 2015 US

Mall Outlook 2015

36 Accenture Point of Commerce Bringing Seamless Retail Inside the Store 2014

37 Brand Building October 2015 Online Shopping Trends oktober 2015

38 Microsoft 2015

39 eMarketer december 2014

40 Bonabos Inc 2014

41 GeekWire oktober 2014

42 Duke University and McKinsey Inc The CMO Survey 2015

43 Duke University and McKinsey Inc The CMO Survey 2014

44 ODM Group The Business of Social Media 2011

45 Harvard Business Review Retail Doesnrsquot Cross Borders Herersquos Why and What to Do About It Marcel Corstjens and Rajiv Lal april 2012

46 GSMA The Mobile Economy Report 2015

47 what3words 2015

48 KraneShares KWEB Alibaba IPO Notes 2014

Microsoft Dynamics AX

| 38

Microsoft Dynamics AX

Page 5: Microsoft Dynamics AX 7 opkomende trends die de detailhandel … · 2016-07-14 · Microsoft Dynamics AX | 5 Opkomende trends De wereld verandert. Vijftien jaar gele-den hadden bedrijven

Microsoft Dynamics AX

| 5

Opkomende trendsDe wereld verandert Vijftien jaar gele-den hadden bedrijven veel meer invloed op het aankoopproces Wanneer iemand een product wilde kopen waren er maar een paar opties in winkels in de buurt

Tegenwoordig worden consumenten overspoeld met mogelijkheden en zijn ze nog lang niet klaar nadat ze hebben bepaald wat ze willen kopen aange-zien ze hun aankoop op tal van ma-nieren en plaatsen kunnen afronden

Doordat consumenten direct toe-gang hebben tot veel informatie en hun aankoop op een eindeloos aantal manieren en plaatsen kunnen doen staan ze sterker dan ooit tevoren De wensen en verwachtingen zijn hoog het begrip voor mislukking is laag De-tailhandelaars die succes willen heb-ben bij mondige consumenten moe-ten ongekende ervaringen leveren

Hieronder worden de zeven grootste op-komende trends in de detailhandel be-sproken waarmee winkeliers hun klanten geweldige ervaringen kunnen bieden

Microsoft Dynamics AX

| 6

Digitale ervaringen in de winkelOverzicht voor het topmanagementDigitale technologie heeft op internet een enorme invloed gehad op detailhandelaars maar hervormt nu ook de moderne winkel-beleving Nieuwe innovaties in technologie in de detailhandel helpen consumenten de informatie te vinden die ze nodig hebben om slimmer en sneller over aankopen te be-slissen en geven werknemers in de detail-handel de kans om een betere klantonder-steuning te bieden

Belangrijkste puntenbull Self-servicekiosken verbeteren de

klantervaring en verhogen de verkoop van detailhandelaars met 20

bull Aanbiedingen via beacons verhogen de kans op een aankoop met 73

bull 85 van de klanten heeft al zelfscankassas gebruikt en wijst vaak op het gemak en de eenvoud ervan

Microsoft Dynamics AX

| 7

Digitale technologie maakt het winkelen anders De afgelopen 15 jaar zijn consumenten door digitale technologie heel anders gaan winkelen Nieuwe e-commerce-platforms hebben voor kopers een vol-ledig nieuw kanaal mogelijk gemaakt en online reviews hebben het aanschaf-proces hervormd Ondanks deze enor-me transformatie waren deze overheer-sende technologieeumln in de detailhandel vooral online actief tot nu toe Voor de eerste keer zien we dat digi-tale media invloed heeft op de winkel-beleving Aan de basis van deze trans-formatie liggen verschillende factoren De lagere kosten van technologie in combinatie met het bijna alomtegen-woordige internet biedt nu naadloze toegang tot steeds krachtigere clouds Daardoor kunnen detailhandelaars data centraliseren en openen die klanten le-veranciers en medewerkers zoals nooit tevoren verbindt Bovendien maakt de opkomst van mobiele apparaten en slimmere sensoren nieuwe ervaringen mogelijk die de kloof tussen de digitale en fysieke wereld overbruggen Daar-door breekt digitale technologie einde-lijk door in de winkel en hervormt de klantervaring

Technologie wordt de nieuwe verkoop-medewerker Een van de laatste belangrijke onder-scheidende kenmerken waarmee de-tailhandelaars met een fysieke winkel klanten kunnen lokken is de persoonlij-ke aandacht van een expert die klanten helpt bij hun aankooptraject Deze troef kan echter snel omslaan in een handi-cap als gevolg van lange wachttijden of verkoopassistenten die een alsmaar groeiend productportfolio niet kunnen bijhouden Bovendien krijgen verkoop-assistenten tegenwoordig te maken met klanten die goed op de hoogte zijn en vaak zeer concrete vragen stellen Als reactie op deze wensen wordt digi-tale technologie de nieuwe verkoopas-sistent in de winkel De service verloopt sneller omdat digitale technologie de klanten helpt zichzelf te helpen en ver-kooppartners de informatie biedt die ze nodig hebben om een betere onder-steuning en service te leveren Veel detailhandelaars gaan over op technologieeumln waarmee klanten hun eigen winkelbeleving kunnen bepa-len zonder dat ze op een medewerker

moeten wachten Banken en lucht-vaartmaatschappijen hebben deze technologie snel binnengehaald geld-automaten en self check-in-kiosken zijn heel normaal geworden maar we merken nu dat steeds meer detailhan-delaars in andere sectoren digitale ki-osken gebruiken om de klantervaring te verbeterenHoewel deze technologie nog relatief nieuw is zien we al dat deze het win-kelgedrag verandert Om te beginnen hebben onderzoekers ontdekt dat klan-ten zich meer op hun gemak voelen bij digitale assistenten Een onderzoek dat werd uitgevoerd door wetenschappers van Rotman School of Management Dukersquos Fuqua School of Business en de National University of Singapore toonde aan dat het marktaandeel van moeilijk uit te spreken artikelen met 84 toe-nam nadat een drankwinkel was over-geschakeld van een persoonlijke service naar self-service Door de overschake-ling naar self-service hoefden klanten niet meer bang te zijn voor het verkeerd uitspreken van een productnaam Ze analyseerden ook data van een pizzake-ten die online bestelling invoerde Klan-ten die online bestelden kochten voed-sel met 3 meer calorieeumln en waren 14 meer geneigd om speciale instruc-ties te geven in vergelijking met klanten die telefonisch bestelden De onderzoe-kers concludeerden dat deze toename voornamelijk werd veroorzaakt doordat klanten het gevoel hadden dat hun eet-gewoonten minder werden beoordeeld bij een online bestelling1

Naast een verschuiving van het koop-gedrag hebben detailhandelaars ook een toename van de omzet via self-ser-vicekiosken gemeld Dit is grotendeels te danken aan het gebruiksgemak en de mogelijkheid om data te gebrui-ken voor strategische up-selling Taco Bell kondigde onlangs aan dat de be-stellingen via de nieuwe digitale app 20 hoger zijn dan de bestellingen via medewerkers aan de kassa Dit komt vooral doordat mensen extra ingredi-enten selecteren2 Chilirsquos heeft een toe-name van 20 gemeld van de verkoop van desserten sinds klanten via tablet kunnen bestellen3 Dankzij de nieuwe self-servicekiosken van Cinemark the-ater stijgen de ldquoconcessie-uitgaven per persoon al gedurende 32 onafgebro-ken kwartalenldquo4 Uit een onderzoek in 2011 door onderzoekers van de North-western University Columbia University

en Harvard University blijkt dat als de bediening in restaurants met snelle dienstverlening zeven seconden korter is het marktaandeel van het bedrijf met 1 tot 3 kan toenemen5

Maar de digitale assistent is niet alleen handig voor het opnemen van bestel-lingen Nieuwe technologie voor de de-tailhandel helpt klanten ook op andere gebieden waardoor de manier waarop ze informatie verzamelen en opties ver-gelijken verandert In de detailhandel blijkt een levensechte omgeving veel potentieel te hebben omdat klanten verschillende kleren kunnen passen hun huis kunnen bekijken in verschillen-de verfkleuren en hulp kunnen zoeken tijdens het navigeren door een winkel De grootste online kruidenierswinkel in China Yihaodian heeft met behulp van levensechte omgeving 1000 virtuele winkels gemaakt De winkels bevinden zich in parkeerplaatsen parken en in de buurt van bekende bezienswaardig-heden Voorbijgangers kunnen deze winkels niet zien maar met de app van Yihaodian kunnen klanten een heuse kruidenierswinkel zien en met hun ap-paraten door virtuele gangen wande-len Klanten selecteren artikelen door op hun beeldscherm te tikken Als ze klaar zijn kiezen ze om alles thuis te la-ten leverenSommige detailhandelaars nemen het begrip technologie als nieuwe ver-koopassistent wel heel letterlijk Lowes heeft onlangs robots getest die klanten helpen om producten in hun winkels te vinden Deze robots OSHbots ge-naamd scannen identificeren en zoe-ken de producten niet alleen in de win-kel ze praten ook met klanten in hun eigen taal Dat geeft deze op het eerste zicht onpersoonlijke technologie toch een persoonlijke toets

Percentage klanten dat al zelfscankassas heeft gebruikt8

8515+85+V

Microsoft Dynamics AX

| 8

En voor de detailhandelaars die hun personeel nog niet kunnen vervangen door robots speelt technologie ook een belangrijke rol in het beschikbaar stellen van informa-tie en hulpmiddelen die werknemers nodig hebben voor een betere klantenservice Steeds meer detailhandelaars geven hun personeel tablets en smartphones waarmee ze toegang hebben tot gedetailleerde productinformatie alternatieve producten kansen voor up-selling en zelfs klantprofielen en vorige aankopen

De beacons zijn er eindelijk Beacons staan op het punt een van de belangrijkste soor-ten technologie te worden die de detailhandel ooit heeft gekend Een beacon is een kleie zender met voeding die een be-richt verzendt dat klanten kunnen lezen in een app op een smartphone Ze maken gebruik van Bluetooth 40 Bluetooth Smart genaamd zodat de telefoon Bluetooth automatisch kan detecteren Gebruikers die de respectie-ve app hebben geiumlnstalleerd moeten hun apparaat dus niet eerst koppelen Dit werkt slechts in eacuteeacuten richting een beacon verzendt een bericht naar de app maar kan geen data van de telefoon lezenBeacons kunnen worden ingesteld om actief te zijn op verschillende afstanden van maar liefst 50 meter tot slechts enkele centimeters Doordat handelaars de pe-rimeter kunnen instellen beschikken ze over geweldi-

73+61+61+60

Microsoft Dynamics AX

| 9

ge mogelijkheden Op lange afstand kunnen detailhandelaars klanten in de buurt aantrekken met aanbiedingen en acties die ze zelfs kunnen aanpassen op basis van het specifieke klanten-profiel Op nog langere afstand kun-nen beacons worden gebruikt om de aankooppatronen van klanten te leren begrijpen zoals de doorstroom in een winkel de winkelfrequentie en of klan-ten meerdere detailhandelaars bezoe-ken Al deze data kan in combinatie met de perimeter en de mogelijkheid tot gerichte berichten een sterke invloed hebben op de verkoop Een onderzoek van Swirl Networks Inc op het einde van 2014 toont aan dat marketingcam-pagnes met beacons de kans op een aankoop verhoogden met 73 60 van de klanten gaf meer geld uit en 30 ging in op een aanbieding via be-acons6 Een verslag van BI Intelligence Estimates de onderzoeksafdeling van Business Insider voorspelde in 2015 dat aanbiedingen via beacons dat jaar rechtstreeks invloed zouden hebben op de omzet van meer dan $41 miljard van grote detailhandelaars Dit cijfer zal in 2016 oplopen tot $444 miljard 7

Op korte afstand bieden beacons totaal andere mogelijkheden Musea hebben deze technologie snel opgenomen Ze bieden op de smartphone van bezoe-kers dynamisch materiaal op basis van het specifieke tentoongestelde item waar ze voor staan Detailhandelaars creeumlren een soortgelijke ervaring voor productinformatie De mogelijkheden zijn legio Wanneer een klant bijvoor-beeld een schoen uit het rek neemt kan hij op een beeldscherm informatie

over de schoen zien aangevuld met outfits die erbij passen Als de klant de schoenen naar andere delen van de winkel neemt kunnen verlichting en andere beeldschermen hem op basis van de schoenen naar aanbevolen ar-tikelen leiden De mogelijkheden voor beacons en soortgelijke sensortechnologieeumln zijn eindeloos en zullen onze verbeelding waarschijnlijk te boven gaan maar eacuteeacuten ding is zeker beacons zullen de winkel-beleving aanzienlijk veranderen

POS-technologie ondersteunt medewer-kers Nieuwe POS-technologie ondersteunt medewerkers waardoor de klanter-varingen verbeteren dankzij kortere wachttijden en bedrijven hun kosten kunnen verlagen Hierdoor springen veel grote detailhandelaars in op deze opkomende trend Tot dusver wordt POS-technologie voornamelijk toege-past als zelfscankassas Uit een onder-zoek van Ratale in 2015 blijkt dat 85 van de klanten al zelfscankassas heeft gebruikt8 Volgens RBR in Londen zal het aantal zelfscankassas wereldwijd toenemen van 210000 in 2014 tot 335000 in 20209

Zelscankassas bieden veel duidelij-ke voordelen Uit een onderzoek van NCR10 in 2014 blijkt dat 42 van de ge-bruikers van zelfscankassas het gemak ervan waardeert 40 dit eenvoudig vond en 39 dit sneller vond dan de kassa met een kassier Wat opvalt aan deze groeiende trend is dat 20 van de generatie Y echt aangaf dat ze niet hielden van de interactie met kassiers tijdens het afrekenen8 Ook al komen

zelfscankassas vaak voor ze hebben ook hun nadelen 41 van de klanten gaf aan dat de zelfscankassas kunnen worden verbeterdDeze uitdagingen met zelfscankassas hebben tot nieuwe oplossingen ge-leid Tegenwoordig vinden mobiele kaartlezers hun weg naar steeds meer detailhandelaars Als een verkoper een mobiele kaartlezer gebruikt kunnen klanten overal in de winkel afrekenen en hoeven ze niet meer in de rij te wachten nadat ze hun artikelen hebben genomen Hierdoor wordt niet alleen de klantervaring verbeterd maar ko-men ook waardevolle vloerruimte en personeel beschikbaar omdat er min-der toonbanken en kassiers nodig zijn Naast de POS-apparaten zelf breekt er nieuwe technologie door om de POS-ervaring te helpen verbeteren Dankzij de nieuwe microscopische streepjescodes van bedrijven als Digi-marc Corp kunnen de streepjescodes nu overal op een product worden ge-plaatst waardoor een product overal kan worden gescand Volgens Digimarc kunnen deze nieuwe streepjescodes de tijd voor het scannen halveren Een andere technologie trolley GPS ge-naamd probeert de uitdagingen van POS aan te pakken door detailhande-laars een live weergave van het winkel-verkeer te bieden via een zender die op winkelkarren is geplaatst De techno-logie gebruikt deze data om te antici-peren op de behoeften van POS-per-soneel en deze te optimaliseren Dat helpt detailhandelaars hun kosten te verlagen en een betere klantenservice te leveren

Hoe beiumlnvloeden marketingcampagnes met beacons het gedrag van klanten6

Hogere kans op een aankoop

Voor meer vakantieboodschappen naar de winkel gaan

Vaker naar de winkel gaan

Meer geld uitgeven

73

61

61

60

73+61+61+60

Microsoft Dynamics AX

| 10

Big data wordt toegankelijkerOverzicht voor het topmanagementMet nieuwe tools als machine learning en prescriptieve analyse wordt big data eindelijk meer opvolgbaar

Belangrijkste puntenbull Amerikaanse marketeers hebben in 2015

$115 miljard uitgegeven aan databull Detailhandelaars beschouwen

merchandising winkelactiviteiten en toeleveringsketen als de voornaamste kansen voor big data

bull Elke dag worden meer dan 1 miljoen mensen het slachtoffer van cybermisdaad

bull 81 van de klanten gelooft niet dat detailhandelaars hun data priveacute of veilig kunnen houden

Microsoft Dynamics AX

| 11

Big data is meer dan alleen e-commerce en marketing Big data heeft al een grote invloed op de detailhandel Uit onderzoek van de Winterberry Group blijkt dat Ameri-kaanse marketeers in 2015 ongeveer $115 miljard hebben uitgegeven aan data Dat is een toename van een half miljard dollar ten opzichte van 201411 Ondanks deze groei werden de toepas-singen voor big data tot nu toe beperkt tot activiteiten op het gebied van online marketing en e-commerce zoals betere advertenties voor klanten of aanbeve-lingen voor soortgelijke producten We bereiken eindelijk het punt waarop we data voldoende kunnen volgen ver-zamelen en verwerken zodat detailhan-delaars er voordeel kunnen uit halen op manieren die eerder niet mogelijk waren Uit een onderzoek van 1010data in 2014 blijkt dat detailhandelaars merchandi-sing (53) winkelactiviteiten (42) toe-leveringsketen (27) en preventie van gegevensverlies (21) beschouwden als gebieden waarop big data het best kan worden toegepast12 Bijna de helft was van mening dat big data de grootste im-pact kan hebben op vraagprognose en modellering van de toeleve-ringsketenSnellere betrouwbaardere data Een van de grootste uitdagin-gen bij big data is het beheer van de hoeveelheid en de snelheid Voor een studie van IBM in 2015 werd berekend dat er elke dag 25 triljoen databytes worden gemaakt De hoeveelheid nieuwe data is overweldigend 90 van alle data is gemaakt in de afgelopen 2 jaar13 Zonder de juiste beheertools is deze data relatief nutteloos Maar met cloudcomputing die in-telligenter en krachtiger is geworden wordt big data eindelijk ook bruikbaar op andere gebieden Detailhan-delaars kunnen een slimme-re winkelervaring bieden en intelligentere merchandising en toeleveringsnetwerken makenDoor nieuwe technologie varieumlrend van kleinere sen-soren tot meer internettoe-gang kunnen detailhande-

laars sneller bij hun data die bovendien betrouwbaarder is Externe datasensoren komen steeds vaker voor en we bevinden ons pas in het beginstadium van deze ontwikkeling Deze trend wordt door vier factoren aangedreven 1) steeds kleinere microchips 2) de technologische ont-wikkelingen op het gebied van energie-besparing 3) overal toegang tot internet en 4) verbeterde computerprocessors waarmee steeds meer datastromen te-gelijkertijd kunnen worden beheerd En misschien is de vijfde factor wel dat con-sumenten steeds meer vertrouwd raken met dataverzameling Door deze verbeteringen kunnen de-tailhandelaars vanuit veel meer bronnen data verzamelen dan voorheen moge-lijk was Denk aan data van POS-syste-men online transacties sociale media loyaliteitsprogrammas opnamen van callcenters en gebruikersflows in de winkel Betere meer holistische data le-vert detailhandelaars een beter begrip op van hun klanten en de manier waar-op ze winkelen Big data wordt bruikbaar dankzij betere analytische tools Snellere en betrouwbare data is een

stap in de juiste richting voor big data maar het zorgt tegelijkertijd voor uitda-gingen IBM heeft ze aangeduid met De vier Vrsquos van Big Data14 De vier Vrsquos zijn volume (hoeveel data) velocity (analyse van streaming data) variety (verschillen-de vormen van data) en veracity (onze-kerheid van data)Nu big data steeds groter wordt worden deze uitdagingen voelbaar voor detail-handelaars In een studie van 1010 data in 2014 noemde 41 van de detailhan-delaars inconsistentie in meetmethoden het grootste obstakel richting analyse-succes bij 38 was dat gebrek aan de-tails en 34 zegt dat ze onvoldoende de beschikking heeft over noodzakelijke data Kort gezegd big data is te groot Tot dusver konden bedrijven hun data slechts spaarzaam benutten omdat hun interne kennis tekort schoot tools te be-perkt waren en de kosten te hoog Maar de bedrijfsmogelijkheden nemen einde-lijk toeDetailhandelaars vertrouwen op een nieuwe reeks van analysetools die big data toegankelijker maakt Voorbeel-den hiervan zijn machine learning voorspellende analyse en automati-

seringstools Big data op zich is nutteloos Die wordt pas bruikbaar wanneer er kennis uit kan worden gehaald Kennis waarmee processen efficieumlnter gaan verlopen en detailhande-laars betere ervaringen kunnen leveren Deze tools helpen detailhandelaars bij het detecteren het classi-ficeren het vaststellen van kansen en bij optimalisatieDetectie gaat over het identificeren van patronen (trends) targets en out-liers Met tools voor data-visualisatie waarmee grote cijferbestanden worden omgezet in diagrammen en grafieken wordt het door de grafische beelden veel makkelijker om verge-lijkingen te maken Outliers kunnen veel eenvoudiger worden geiumldentificeerd Met realtime data kan data nog sneller en eenvoudi-ger worden weergegeven Detailhandelaars kunnen deze tools gebruiken voor 53 + 48 + 42 + 42 + 27 + 23 + 21 + 11 + 11M

erch

andi

sing

Mar

ketin

g

Win

kela

ctiv

iteite

n

E-co

mm

erce

Toel

ever

ings

kete

n

Fina

ncieuml

n

Prev

entie

van

geg

even

sver

lies

Ove

rige

HR

Grootste kans voor big data in de detailhandel12

53

48

42

42

27

23

21

11

11

Microsoft Dynamics AX

| 12

competitieve wijzigingen nieuws campagnes of acties Opkomende markttrends kunnen ermee worden ontdekt maar ook potentieumlle fouten in de toeleveringsketen nog voordat de problemen werkelijk optredenClassificatie wordt vaak toegepast in de detailhandel maar waarschijnlijk wordt het niet altijd als zodanig ge-zien Met classificatie kunnen we data isoleren sorteren filteren rangschikken en vergelijken Detailhandelaars worden met classificatie flexibeler doordat ze doel-groepen campagnes of producten kunnen isoleren enof rangschikken Tools voor de automatisering van deze processen stroomlijnen het personalisatieproces en de-tailhandelaars kunnen zich beter richten op hun bena-dering Ook kunnen ze persoonlijke ervaringen creeumlren en meer intelligent cross-sellingactiviteiten uitvoeren In het eerste kwartaal van 2015 wist Microsoft Australia het bouncepercentage op hun website met 35 te verlagen en het add-to-cart-percentage met 10 te verhogen En dat dankzij volledig persoonlijke productaanbevelingen binnen een volledig gepersonaliseerde webervaring voor klanten15

Weten wat de kans is op toekomstige gebeurtenissen is van groot belang bij het nemen van strategische beslis-singen Waarschijnlijkheden zeggen iets over de kans dat een gebeurtenis plaatsvindt En kunnen ook worden ge-bruikt om meerdere gebeurtenissen te vergelijken met el-kaar en om te zien hoe de verdelingen zijn van potentieumlle uitkomsten Met voorspellende analytische tools kunnen detailhandelaars hun voorraadbeheer op orde houden de optimale prijs bepalen voor nieuwe producten hun

Microsoft Dynamics AX

| 13

productaanbevelingen beter richten verkoop- en ondersteuningbehoeften voorspellen en cashflow beter beherenFlexibel zijn wordt steeds belangrijker voor detailhandelaars Optimalisatie is een belangrijk onderdeel van analyses en het helpt detailhandelaars om die flexibiliteit te bereiken De manier om dit doen is door het optimaliseren van de volgende drie pijlers betere en snel-lere detectie categorisering en aanne-melijkheid Er komt steeds meer nieuw e data beschikbaar Met nieuwe tools voor zelflerende apparaten kunnen detailhandelaars hun prestaties verbe-teren Bijvoorbeeld door de verwachte resultaten te vergelijken met de werke-lijke uitkomsten en hun algoritmen daarop aan te passenVeel van deze methoden zijn niet nieuw Maar door nieuwe tools zo-als de koppeling van krachtige pro-cessors aan cloudcomputing kun-nen detailhandelaars hun data ten volle benuttenHoe detailhandelaars risicos met data beheren Big data biedt detailhandelaars meer mogelijkheden maar meer macht gaat gepaard met meer verantwoor-delijkheid Nu meer invoerpunten data versturen en ontvangen wordt het risico op een beveiligingslek groter Volgens David Finn Associa-te General Counsel voor de Digital Crime Unit16 van Microsoft zijn er elk jaar ldquobijna 400 miljoen slachtoffers van cybermisdaad Bovendien kost cy-bermisdaad de consumenten jaarlijks $113 miljardrdquo Vorig jaar werd de helft van de volwassenen met internettoe-gang slachtoffer van cybermisdaad Dat zijn meer dan 1 miljoen mensen per dag Dat kost de wereldwijde economie $500 miljard per jaarDe bescherming van vertrouwelijke klantgegevens is van essentieel belang voor alle detailhandelaars Eeacuten op vijf

kleine en middelgrote ondernemingen is al het doelwit geweest van cyberaan-vallen Een beveiligingslek is niet alleen duur naar schatting $38 miljoen in 201517 maar kan ook waardevolle re-laties met trouwe klanten beschadigen Het kan jaren duren voor het vertrou-wen opnieuw is hersteldDoor steeds meer bezorgdheid na ver-schillende beveiligingslekken bij toon-aangevende creditcardmaatschappijen hebben beveiligingsexperts veiligere manieren ontwikkeld voor het verrich-ten van transacties EMV wat staat voor Europay MasterCard en Visa de bedrij-ven die de norm hebben ontwikkeld is een nieuwe technologie die betalingen

veiliger moet maken EMV-technolo-gie is beschikbaar als een microchip op veel nieuwe creditcards en wordt ook gebruikt as de norm in veel nieuwe mo-biele betaalsystemenWanneer klanten een verrichting uit-voeren met een EMV-kaart of mobiel apparaat genereren de EMV-chip en de POS-terminal op dynamische wij-ze een versleutelde beveiligingssleutel voor de transactie Deze sleutel wordt toegevoegd aan het persoonlijke ac-

count van de gebruiker en terugge-stuurd naar de emitterende bank die de transactie bevestigt Als de data van de transactie in verkeerde handen komt is een vervalste kaart onbruikbaar zonder de unieke chip van de originele kaart Bovendien wordt de data onbruikbaar omdat elke transactie een nieuwe en unieke beveiligingssleutel nodig heeft voor authenticatieSinds 1 oktober 2015 moeten bedrijven EMV-geschikt zijn (dwz EMV-credit-cards aanvaarden) Vanaf die datum ligt de aansprakelijkheid voor creditcard-fraude bij de partij (de detailhandelaar of bank) die het minst EMV-geschikt is in de transactie Dat is ongetwijfeld

de detailhandelaar als deze geen EMV-betalingen aanvaardt Dit is een enorme verschuiving van de aansprakelijkheid namelijk van de banken die in het verleden het grootste deel van de last droegen naar de detailhandelaarsNaast het risico op een beveili-gingslek worden veel klanten zich meer bewust van de nieuwe realiteit waarin ze worden gevolgd Trace-ringstechnologieeumln zoals tracering in de winkel hebben geleid tot be-zorgdheden bij consumenten en toezichthouders Uit een enquecircte van Opinion Lab in 2014 blijkt dat 77 van de klanten vindt dat het onaanvaardbaar is dat ze in de win-kel worden gevolgd 81 van hen is bezorgd dat de detailhandelaars

hun data niet priveacute of veilig kunnen bewaren18 Dit resulteert in een unieke uitdaging voor bedrijven die data ge-bruiken om klanten tevreden te stellen maar bij die klanten ergernis veroorza-ken door hun data te verzamelen De heersende opinie over dataverzame-ling zal in de loop van de tijd blijven veranderen maar bedrijven moeten weten wat hun klanten ervan vinden dat ze worden gevolgd

Elke dag zijn meer dan 1 miljoen mensen het slachtoffer van cybermisdaad16

In 2015 bedroegen de gemiddelde kosten die bij een beveiligingslek horen $38 miljoen17

Microsoft Dynamics AX

| 14

Detailhandelaars nemen het heft in eigen handenOverzicht voor het topmanagementAls klanten een aankoop doen kopen ze een ervaring Omdat de verwachtingen van de klanten zijn gestegen nemen de detail-handelaars meer controle over de waarde-keten zodat ze er zeker van zijn dat ze de best mogelijke ervaring bieden

Belangrijkste puntenbull De helft van de klanten verwacht dat ze

de aankoop online kunnen doen en in de winkel kunnen ophalen

bull 87 van de consumenten wereldwijd laat de MVO-activiteiten van een bedrijf meewegen in een aankoopbeslissing

bull De omzet van de deeleconomie zal in 2025 tot $335 miljard zijn uitgegroeid

Microsoft Dynamics AX

| 15

Detailhandelaars nemen de controle over de waardeketen Bij elke aankoopbeslissing spelen voor- en nadelen op financieel sociaal emo-tioneel en beveiligingsgebied een rol Als klanten een aankoop doen kopen ze niet alleen een product Ze kopen een ervaring Deze klantervaring be-staat uiteraard uit de ervaring die ze hebben met het product zelf maar daarnaast ook uit een aantal ande-re variabelen Zoals hoe complex het aankoopproces verloopt hoe ze zich voelen in de winkel hoe makkelijk het instellen gaat en hoeveel vertrouwen ze hebben dat ze de noodzakelijke on-dersteuning krijgen in geval van een probleem ldquoHoeveel stress krijg ik hier-vanrdquo ldquoWat zullen mijn vrienden ervan denkenrdquo ldquoHoe groot is de kans dat dit kapot gaatrdquo We denken graag dat klanten rationele beslissingen nemen en het beste pro-duct op de markt met een bepaalde prijs kopen Deze strategie wordt maxi-mizing genoemd De meeste klanten nemen echter op een andere manier beslissingen namelijk door satisficing Anders gezegd satisficers vragen ldquoWat geeft de minste kans op teleurstellingrdquo en ldquoVoorziet dit in mijn behoeftenrdquo Ze nemen genoegen met ldquogoed genoegrdquo De meeste klanten in alle categorie-en zijn satisficers Als bedrijven deze klanten willen aantrekken moet ze de transactiekosten van een aankoop ver-lagen Dit betekent niet gewoon dat de prijs lager moet maar ook dat detail-handelaars belemmeringen voor een aankoop zoals sociale risicos en angst voor het onbekende moeten beperkenDetailhandelaars willen beantwoorden aan de veranderende behoeften van de huidige consumenten Daardoor ne-

men velen de controle over hun waar-deketen van creatie tot consumptie Dit niveau van eigenaarschap dat zich uitstrekt tot alle contactpunten levert detailhandelaars een betere controle op over veel van deze transactiekosten en zorgt voor meer continuiumlteit binnen het klanttraject Meer controle over de toeleveringsketen Door e-commerce zijn detailhandelaars gedwongen om hun toeleveringske-tens tegen het licht te houden Veel detailhandelaars verkopen nu goede-ren online die ze niet eens op voorraad hebben in hun winkel Of helemaal niet op voorraad omdat ze samenwerken met externe logistieke aanbieders en magazijnen voor orderverwerking die namens hen de artikelen inpakken en verzenden Detailhandelaars houden niet alleen de voorraadstroom bij die loopt van productiefaciliteiten naar magazijnen naar winkels maar ook alle individuele verzendingen naar klanten En klanten willen tegenwoordig uitge-breid geiumlnformeerd worden over voor-raadgegevens in de fysieke winkel en nieuwe verwerkingsopties zoals opha-len in de winkel Hoewel toeleveringsketens steeds complexer worden hebben klanten steeds minder begrip voor mislukking waardoor de vraag voor detailhande-laars groter wordt Bovendien maken klanten geen onderscheid tussen een merk en de leveranciers in de toeleve-ringsketen ervan Als een leverancier in de toeleveringsketen een fout maakt ligt de verantwoordelijkheid volgens de klant toch bij het merk zelf Als een klant vraagt om levering binnen twee dagen en het product pas na vijf dagen ontvangt is dat slecht voor de reputa-tie van de detailhandel Bedrijven moe-

ten een manier vinden om te voldoen aan de stijgende verwachtingen terwijl ze toch voldoende winst maken Veel detailhandelaars willen meer controle krijgen over de complete klantervaring door meer controle over hun toeleve-ringsketen te nemen van productie tot levering Behoefte aan snelheid heeft afhandeling veranderd Veranderende klantverwachtingen zor-gen ervoor dat detailhandelaars hun orderafhandeling op een andere ma-nier uitvoeren Volgens een onderzoek van Accenture in 2014 verwacht de helft van alle klanten dat leveranciers de optie aanbieden van online kopen en in de winkel ophalen19 77 van de leveranciers vindt ophalen in de winkel zelf een waardevol optie20 Van de klan-ten die zeggen dat ze gebruikmaken van ophalen in de winkel doet 25 dat om de snelheid19 Er bestaat dus een klantbehoefte en ook de waarde is dui-delijk Toch biedt slechts een derde van alle leveranciers deze en andere opties aan En dan gaat het alleen nog maar over basisservices zoals ophalen in de winkel zichtbaarheid van voorraad op meerdere kanalen en verzenden om op te slaan (ship-to-store)Om levertijden te verkorten stappen detailhandelaars over op een model van eacuteeacuten toeleveringsketen waarin alle distributiemiddelen van hun online winkels en fysieke locaties zijn geiumlnte-greerd Sommige detailhandelaars die al een behoorlijke capaciteit hebben maken van hun winkels een netwerk van mini-distributiecentra Hiermee verkorten ze de afhandelingstijd maar zonder de extra kosten van het bouwen en beheren van distributiefaciliteiten Door al hun middelen te integreren

Percentage van detailhandelaars dat de mogelijkheid tot ophalen in de winkel heel waardevol vindt20

7723+77+V

Microsoft Dynamics AX

| 16

krijgen klanten tevens een goed zicht op de voorraad en kunnen ze de eenvoudigste en snelste manier kiezen om hun product aan te schaffen Detailhandelaars verhogen hun inzet op maatschappelijk verantwoord ondernemen De laatste paar jaren is er veel gediscussieerd over de groeiende behoefte van consumenten aan milieuvrien-delijke en duurzame producten En hoewel veel mensen zeggen dat ze maatschappelijk verantwoorde producten willen blijkt dat lang niet altijd uit hun gedrag Maar een kentering is zichtbaar Er is een afname van het aantal mensen dat zegt meer te willen betalen voor verantwoorde producten maar tege-lijkertijd een toename van mensen die zeggen dat ze het belangrijk vinden dat bedrijven maatschappelijk verant-woord ondernemen21 Uit een studie uit 2013 van Cone Communications en Echo Research blijkt dat 87 van de consumenten wereldwijd de MVO-resultaten meeneemt in hun aankoopbeslissing22 Anders gezegd goede MVO-cijfers zijn de nieuwe standaard En hoewel consu-menten bedrijven die een stapje extra doen op MVO-ge-bied misschien niet direct belonen zullen ze degenen die dat stapje niet zetten de rug toekeren Bedrijven moeten nadenken over hun MVO-beleid zowel als een defensie-ve als offensieve strategieInformatie is tegenwoordig heel eenvoudig te verkrijgen en verspreidt zich razendsnel Onethische bedrijfspraktij-ken die aan het licht komen hebben al meer dan eens geleid tot een terugloop in klanten voor dat betreffen-

Microsoft Dynamics AX

| 17

De omzet van de deeleconomie zal in 2025 tot $335 miljard zijn uitgegroeid28

de merk Om een maatschappelijk verantwoorde organisaties te worden hebben veel bedrijven hun eigen be-drijfsactiviteiten grondig moeten eva-lueren En ook de praktijken van leve-ranciers binnen hun toeleveringsketen Bovendien zijn veel bedrijven een stuk transparanter geworden In 2015 heeft CorporateRegistercom van 12000 be-drijven de MVO-rapporten verzameld Ter vergelijking in 1994 waren dat er slechts 2023

Steeds meer bedrijven gebruiken een MVO-strategie om te groeien zoals American Eagle Het bedrijf rappor-teerde recent een groei van 10 in de verkoop van lingerie nadat het had be-loofd om modellen in hun advertentie niet meer te photoshoppen24 Kijk ook naar Goldman Sachs dat investeert in de training en opleiding van 10000 vrouwelijke ondernemers25 Onderzoek door World Green Business Council laat een groei zien van 8-11 bij bedrijven die de luchtkwaliteit op kantoor heb-ben verbeterd26 Het onderzoek toont ook aan dat bedrijven die bekend staan om een sterk MVO-beleid makkelijker nieuw personeel kunnen vinden en be-houden Uit een onderzoek van Harvard Business School en de London Business School in 2011 blijkt dat bedrijven die

sterk presteren op MVO-gebied sneller financieringen loskrijgen27 Initiatieven tot duurzaam ondernemen werden in het verleden nogal eens wisselend ont-vangen maar het tij is aan het keren Het financieumlle en ethische belang van een goed MVO-beleid is inmiddels dui-delijkDe invloed van de deeleconomieDe deeleconomie heeft momenteel wereldwijd een omzet van $15 miljard per jaar PwC voorspelt dat de om-zet in 2025 toegenomen zal zijn tot $335 miljard28 Bedrijven als Airbnb en Lyft hebben de huur- en vervoersmark-ten veranderd En het model van de deeleconomie wordt op steeds brede-re schaal toegepast zoals via het delen van boten opslag- en werkruimten en zelfs energie Een dergelijke groei kan niet anders dan invloed hebben op de detailhan-del De tekenen daarvan zijn al zicht-baar Het moet nog blijken wel risico deze trend werkelijk inhoudt voor de-tailhandelaars maar hogere wiskun-de is niet nodig om in te zien dat als mensen producten gaan delen ze minder producten hoeven kopen De deeleconomie heeft dan dus een ne-gatieve invloed op de verkoop Maar

de deeleconomie zorgt ook voor inte-ressante kansen voor detailhandelaars Veel bedrijven hebben de mogelijkheid verkend om via community-leden pro-ducten in de winkel op te halen en bij klanten af te leveren Dit zou lagere kosten en kortere verzendtijd opleve-ren In de ruimte die ligt tussen bedrij-ven zorgt de deeleconomie voor enkele unieke mogelijkheden Denk bijvoor-beeld aan gedeelde overhead of ge-deelde en flexibele winkelruimte voor bedrijven met seizoenspieken in klant-vraag Hoewel de trend relatief nieuw is lijkt het erop dat de detailhandel er op veel terreinen iets van gaat merken

Percentage van de consumenten dat de MVO-activiteiten van een bedrijf laat meewegen in een aankoopbeslissing22

8723+77+V

Microsoft Dynamics AX

| 18

De winkelbeleving opnieuw definieumlrenOverzicht voor het topmanagementDoor de opkomst van e-commerce kwamen steeds meer klanten naar de winkel om pro-ducten uit te testen showrooming gen-oemd Velen dachten dat deze trend het einde van de fysieke winkels van detailhan-delaars inluidde maar detailhandelaars pas-sen zich eindelijk aan deze moderne trend aan

Belangrijkste puntenbull 46 van de Amerikanen gaf toe aan

showrooming te doenbull Detailhandelaars bieden nieuwe

voordelen aan in de winkel zoals snacks koffie alcohol exclusieve producten en deskundig advies om klanten in hun winkel te lokken

bull Veel grote detailhandelaars verkleinen hun voetafdruk en maken plaats voor kleinere lokale winkels

Microsoft Dynamics AX

| 19

Detailhandelaars anticiperen op showrooming

Door de opkomst van e-commerce komen steeds meer klanten naar de winkel om producten te testen en te bekijken In een onderzoek van Harris Interactive op het einde van 2013 gaf 46 van de Amerikanen toe dat ze naar winkels kwamen om producten uit te testen Dit was een toename van 7 in vergelijking met dezelfde periode in 201229 Toen steeds vaker werd gemeld dat detailhandelaars klanten geld vroe-gen voor dit verschijnsel30 leek deze trend het einde van detailhandelaars in te luiden Maar veel detailhandelaars passen zich uiteindelijk aan de trend aan en anticiperen erop

Winkels als Target31 en Best Buy voer-den strategieeumln om showroom-klanten aan te trekken onder andere met gratis Wi-Fi apps voor winkelassistentie en digitale interfaces waarmee klanten in de winkel toegang kregen tot de tools die ze online graag gebruiken zoals reviews en prijsvergelijkingen Deze aanpak helpt detailhandelaars beter te begrijpen hoe de winkel als geheel presteert niet alleen op basis van de omzet die de fysieke winkel genereert Casey Carl Chief Strategy amp Innovati-on Officer van Target verwoordt het als volgt ldquoWij zijn gek op showrooming zolang klanten hun spullen bij Target komen kopenrdquo

Showrooming is zo populair geworden dat sommige andere bedrijven winkel-ruimtes gebruiken om in te spelen op de trend Chobani een bedrijf dat Griekse yoghurt verkoopt opende onlangs in New York het Chobani SoHo cafeacute waar klanten nieuwe producten en recepten kunnen proeven De online kleerma-ker Indochino richtte pop-upwinkels op de ldquoreizende kleermakerrdquo-pop-ups waar klanten het product zelf kunnen ervaren hun maat kunnen laten ne-men en kleding kunnen passen32 Het succes en de opkomst van dit soort showroom-winkels tonen aan dat de-tailhandelaars kunnen anticiperen op deze trend

Verkoper als een service

Nu het besluitvormingstraject van klan-ten verandert proberen veel detailhan-delaars klanten in hun winkel te lokken

door nieuwe ervaringen en diensten aan te bieden ldquoMensen willen meer dan gewoon een winkel Ze willen een plaats waar ze zich goed voelen en iets nieuws lerenrdquo zei Carmine Gallo auteur en deskundige op het gebied van de-tailhandel Detailhandelaars van Urban Outfitters tot Nordstrom bieden hun klanten nu snacks koffie en wijn aan in de winkel Whole Foods is zelfs een brouwerij gestart en biedt bier aan in de winkels33

Veel detailhandelaars halen deskundi-gen naar de winkels die klanten advies geven Onlangs is Target een samen-werking gestart met BabyCenter een website over zwangerschap en ouder-schap Via het nieuwe initiatief Baby 360 biedt Target kwaliteitscontent productreviews en aanbevelingen voor kersverse moeders op de website De winkel heeft de investering echter naar een nieuw niveau getild en biedt nu in de winkel servicedesks met ldquobaby-ad-viseursrdquo aan34 Dit soort programmas dat klanten een ervaring en een dienst biedt die verder gaan dan het aan-schaffen van een product breekt in steeds meer winkels door Klanten heb-ben zo een heel andere reden om langs te gaan

Klein is het nieuwe groot

Vroeger was winkelen vooral een loka-le bezigheid kleine lokale winkels met lokale eigenaars en medewerkers Door de groei van winkelcentra halverwege de vorige eeuw werden grote winkels de norm Warenhuizen werden steeds groter en legden de basis voor grote winkels maar nu bedreigt de grootste winkel ooit het internet deze steeds groeiende fysieke winkels Volgens het verslag 2015 US Mall Outlook van Green Street Advisors zal ongeveer 15 van de 1500 winkelcentra in de Verenigde Staten in de komende 10 jaar sluiten veel meer dan het aantal nieuwe winkelcentra dat de deuren zal openen35

Detailhandelaars beginnen grote dure winkels de rug toe te keren en maken plaats voor kleinere gerichtere en flexi-belere winkels Detailhandelaars waar-onder Target Walmart en Whole Foods creeumlren allemaal kleinere winkels waar-mee ze aanwezig zijn op meer lokale markten en de kosten kunnen verlagen

Deze trend is ook deels het gevolg van de showrooming-trend Detailhande-laars moeten niet meer elk product op voorraad hebben De winkels worden een lokaal centrum voor diensten als ophalen in de winkel terwijl detailhan-delaars hun toonbank kunnen verwij-deren dankzij nieuwe technologie als mobiele betaling Zo creeumlren ze meer ruimte voor de klant

Percentage Amerikanen dat toegaf aan showrooming te doen29

46

Drieeumlnvijftig procent van de mannen heeft ooit aan showrooming gedaan in vergelijking met veertig procent van de vrouwen29

Percentage Amerikanen dat al heeft geshowroomd29

69

54+46V

31+69V

Microsoft Dynamics AX

| 20

Omni-channel is niet meer weg te denkenOverzicht voor het topmanagementOmdat het onderscheid tussen de digitale en fysieke wereld steeds vager wordt moeten detailhandelaars een ervaring creeumlren die voor meer continuiumlteit zorgt binnen alle contactmomenten met klanten

Belangrijkste puntenbull 71 van de klanten vindt de mogelijkheid

om voorraadgegevens voor producten in de winkel te bekijken belangrijk of heel belangrijk

bull De mobiele wereld zorgt voor 54 van het webverkeer van de detailhandel en 30 van de online omzet

Microsoft Dynamics AX

| 21

WWW staat nu voor ldquowat wanneer en waar ik wilrdquoOmdat het onderscheid tussen de di-gitale en fysieke wereld steeds vager wordt verschuiven de verwachtingen van de klanten in de detailhandel even-redig hiermee Klanten willen nu een naadloze ervaring op elk apparaat en verwachten de keuzemogelijkheden en flexibiliteit van online winkelen en de snelheid en service van een aankoop in de winkel Voor het winkelende publiek betekent WWW nu dat een klant koopt ldquowat wanneer en waar hij wilrdquo Detail-handelaars moeten daaraan voldoen Betere ervaringen op elk apparaat Klanten verwachten meer continuiumlteit tijdens hun winkelervaring Mogelijk-heden als het online bekijken van de voorraadgegevens zorgen voor een betere verbinding tussen wat klanten online doen en wat er in de winkel ge-beurt Bovendien verlagen ze de stress omdat de kans kleiner is dat de klant een winkel binnengaat en ontdekt dat het product niet op voorraad is Uit een onderzoek van Accenture in 2014 blijkt dat 71 van de klanten de mogelijk-heid om voorraadgegevens voor pro-ducten in de winkel te bekijken belang-rijk of heel belangrijk vindt waarbij 39 aangeeft dat ze minder of niet geneigd zijn naar een winkel te gaan als de on-line winkel geen informatie biedt over de fysieke voorraad19

Dankzij oplossingen voor een beter voorraadbeheer kunnen detailhande-laars klanten realtime toegang geven tot gegevens over de fysieke en on-line voorraad en meer verwerkingsop-ties bieden zoals ophalen in de winkel verzending naar de winkel en snellere levering Zo kan de klant kopen wat hij wil wanneer hij wil en waar hij wil Naast voorraadgegevens in de fysieke winkel helpt nieuwe technologie detail-handelaars nu om hun klanten tijdens het aankoopproces meer geiumlntegreer-de ervaringen op elk apparaat te bie-den Tools voor productiviteit en sa-menwerking waaronder software voor het beheer van digitale bedrijfsmid-delen helpen detailhandelaars klan-ten een meer consistente merkerva-ring te bieden tijdens de verschillende contactmomenten Dit lijkt misschien slechts een detail maar een consisten-

te branding en navigatie zowel online als offline kan ervoor zorgen dat een aankoop voor klanten gemakkelijker en vertrouwder is Als een klant een pro-duct online bekijkt en daarna naar een detailhandel gaat om dat product te kopen moet hij bij aankomst al weten dat hij in de juiste winkel is en moet hij het product gemakkelijk kunnen vinden op basis van zijn online ervaringOm de online en fysieke winkel verder te verbinden hebben medewerkers in de detailhandel gemakkelijker toegang tot klantgegevens zoals vorige aan-kopen verlanglijstjes en ondersteu-ningstickets Daardoor kunnen ze op een meer strategische manier verkopen en hun klanten superieure service bie-den Deze betere integratie leidt uitein-delijk tot meer continuiumlteit en een meer persoonlijke ervaring voor klanten De mobiele wereld zorgt voor een rui-mer bereik Smartphones met nieuwe mogelijk-heden en snellere dataverbindingen hebben een onmiskenbare impact op de detailhandel Doordat klanten in de winkel op internet kunnen surfen speelt de mobiele wereld een unieke rol in de omni-channel winkelbeleving In een onderzoek van Accenture in 2014 werd onderzocht waar klanten infor-matie over producten zochten op hun mobiele apparaten 56 deed dit thuis 38 controleerde de productvoorraad onderweg naar de winkel en 34 zocht in de winkel informatie over producten op36 In oktober 2015 namen smart-phones 42 van het winkelverkeer en 16 van de online omzet voor hun re-kening Dat is een onthutsend aantal in vergelijking met laptops (4570) en tablets (1214)37

Detailhandelaars creeumlren voor mobiele technologie nu geoptimaliseerde erva-ringen en zorgen voor meer continuiumlteit op elk apparaat Responsieve websites zijn populair geworden bij detailhan-delaars die hun klanten op elk appa-raat willen betrekken Een responsieve website zal met een andere grootte en schaal worden weergegeven afhanke-lijk van of de website wordt bekeken op een laptop tablet of mobiel apparaat Bij niet-responsieve websites is het be-kijken van inhoud op mobiele appara-ten lastig vanwege het kleinere formaat

van het apparaat Voordat responsie-ve websites werden ontwikkeld kozen vele merken ervoor een compleet af-zonderlijke WAP-site op te zetten voor mobiel browsen Tegenwoordig dragen responsieve websites bij aan het oplos-sen van deze uitdagingen met een effi-cieumlnte oplossing voor het bouwen van een enkele website die de weergave dynamisch aanpast aan verschillende browserformatenDetailhandelaars werken nu met nieuw e webstandaarden zoals HTML5 en CSS3 die zijn geoptimaliseerd voor mobiel surfen en met alle apparaten compatibel zijn Dankzij nieuwe ontwik-keltools voor meerdere platforms kun-nen app-ontwikkelaars dezelfde app nu voor meerdere mobiele besturings-systemen programmeren Microsoft heeft zelfs een universeel app-platform geiumlntroduceerd waarmee telefoons ta-blets en pcs met Windows 10 iOS- en Android-apps kunnen uitvoeren Dit is een grote stap die detailhandelaars zal helpen hun klanten de beste ervarin-gen te bieden zonder de kosten voor de ontwikkeling voor meerdere appa-raten38

Online wordt offline Er wordt zo vaak gezegd dat e-com-merce de fysieke winkels verwoest dat vaak wordt aangenomen dat de verkoop via e-commerce boven de verkoop in de winkel uitsteekt Maar eigenlijk nemen ze volgens eMarketer slechts een klein percentage in onge-veer 5939 Ondanks de groei van de online detailhandel wordt nog steeds meer dan $14 van elke $15 in de win-kels uitgegevenDit betekent dat veel e-commercesites willen uitbreiden door offline winkels te openen Online detailhandelaar Birch-box opende een eerste fysieke winkel in New York Warby Parker het online bedrijf in oogzorg verhoogt de inzet op fysieke winkels terwijl Bonobos vo-rig jaar $55 miljoen inzette voor ldquopas-winkelsrdquo waar klanten kleding van hun merk kunnen passen40 Zelfs de reus van e-commerce Amazon opent win-kels in bijvoorbeeld New York en San Francisco41 Ironisch genoeg stimuleren de online detailhandelaars die het ein-de van de fysieke winkels leken te bete-kenen nu de fysieke markt

Microsoft Dynamics AX

| 22

De nieuwe e-commerce is sociaalOverzicht voor het topmanagementMerken gebruiken websites als Facebook Twitter Pinterest en Instagram om hun pro-ducten te verkopen contact te maken met klanten en zelfs als een onderzoekstool om beslissingen over merchandising te verspre-iden De laatste tijd worden sociale-medi-aplatforms veel belangrijker bij de aanschaf omdat ze het proces van kennismaking tot aankoop stroomlijnen

Belangrijkste puntenbull Facebook zorgt voor 85 van de

bestellingen via sociale media en is daardoor de toonaangevende sociale website

bull Nieuwe tools als het Like2Buyrdquo-platform van Curalate voor Instagram zorgen voor een meer naadloze winkelervaring op sociale-mediasites

Microsoft Dynamics AX

| 23

De nieuwe e-commerce is sociaal De afgelopen tien jaar zijn sociale me-dia een basiselement van de mees-te marketingprogrammas geworden De impact ervan zal naar verwachting verder toenemen Uit een onderzoek van Dukes Fuqua School of Business blijkt dat sociale media op dat moment gemiddeld 94 uitmaakten van het marketingbudget van bedrijven en dat dit percentage naar verwachting met 128 zou zijn toegenomen tegen 2020 tot 21442

Omat merken hun communities en aanwezigheid op sociale media verder uitbreiden zoeken ze steeds meer ma-nieren om sociale media te gebruiken als verkooptool Klanten lijken dit te waarderen Volgens een onderzoek van Monetate in 2015 waren de conversie-percentages van sociale media 117 in vergelijking met 099 in 2014 Hoewel dit nog altijd lager is dan rechtstreeks e-mail en zoekopdracht (246 218 en 204 respectievelijk) waren sociale media de enige verkeersbron waarvan het conversiepercentage tussen 2014 en 2015 is gestegen Bovendien was de gemiddelde bestelwaarde voor so-ciale media $12407 wat hoger is dan die van alle andere verkeersbronnen behalve voor wie rechtstreeks naar de website surfte15

Facebook staat nog altijd op kop Uit een recent onderzoek van Shopify blijft Facebook de primaire bron van het verkeer via sociale media naar win-kels met ongeveer 63 van alle bezoe-ken aan websites via sociale media43 Gemiddeld 85 van de bestellingen via sociale media is afkomstig van Fa-cebook Bij sommige sectoren waar-onder fotografie sport en recreatie dierenbenodigdheden doorverzen-ding en juwelen en horloges zorgt Fa-cebook voor 90 van de bestellingen Facebook had ook het hoogste gemid-delde conversiepercentage 185 De videosites Vimeo en YouTube deelden de tweede plaats elk met een conver-siepercentage van 116Maar dat wil niet zeggen dat bedrijven alleen voor Facebook moeten kiezen Uit het onderzoek blijkt dat de pres-taties per sector sterk verschillen 74 van de bestellingen van antiquiteiten en verzamelobjecten via sociale media kwam van Pinterest en 47 van de be-stellingen voor digitale producten via sociale media kwam van YouTube Fa-cebook stond met een gemiddelde be-stelling van $5500 per bestelling maar op de vierde plaats achter Polyvore ($6675) Instagram ($6500) en Pinte-rest ($5895) (KW3 2013)

Nieuwe sociale tools voor detailhandelaars De grootste waarde die detailhande-laars via sociale media krijgen bestaat niet uit siteverkeer maar uit sociaal be-wijs Uit een onderzoek van ODM Group blijkt dat 74 van de klanten vertrouwt op sociale netwerken bij het nemen van aankoopbeslissingen44 Merken ge-bruiken websites als Facebook Twitter Pinterest en Instagram om hun produc-ten te verkopen contact te maken met klanten en zelfs als een onderzoekstool om beslissingen over merchandising te verspreiden De laatste tijd worden so-ciale-mediaplatforms veel belangrijker bij de aanschaf en dat hebben detail-handelaars ook ontdektMet de introductie van de ldquokooprdquo-knop-pen op Facebook en Twitter en het ldquoLike2Buyrdquo-platform van Curalate voor Instagram helpen sociale media de kloof te overbruggen van bewustzijn naar interesse naar wens naar actie De-tailhandelaars waaronder Home Depot Nordstrom Target en Burberry gebrui-ken dit nieuwe e-commercekanaal al Zo kunnen gebruikers die rechtstreeks van een sociale-mediasite gaan naar een productpagina die visueel consistent is met waar ze vandaan komen Uiteindelijk creeumlert dit een meer naadloze winkel-ervaring waarbij de wrijving tussen de kanalen vermindert en het eenvoudiger is om via sociale media te kopen

Conversiepercentage per bron15

Recht-streeks

E-mail

Zoek-opdracht

Sociale media

281

246

229

218

210

204

099

117

2014

2015

2014

2015

2014

2015

2014

2015

Recht-streeks-35 in

2015

E-mail-11 in

2015

Zoek-opdracht-06 in

2015

Sociale media

+18 in 2015

100+88+0+81+78+0+75+73+0+35+42

Microsoft Dynamics AX

| 24

De detailhandel kent geen grenzen meerOverzicht voor het topmanagementHoewel detailhandelaars het moeilijk had-den om succes in het buitenland te vinden biedt nieuwe technologie hen een spring-plank naar internationaal succes

Belangrijkste puntenbull De detailhandelverkoop bedroeg in 2014

$22492 biljoen en zal tegen 2018 naar verwachting tot $28300 biljoen zijn gestegen

bull Betere technologie voor productiviteit en samenwerking helpt detailhandelaars in het buitenland

bull E-commerce neemt maar 59 van de internationale detailhandelverkoop in maar dat cijfer neemt toe

bull Alibaba een enorm e-commercebedrijf zet de internationale e-commerce op zijn kop

Microsoft Dynamics AX

| 25

De detailhandel kent geen grenzen meer De internationale detailhandelverkoop is in opmars Uit een recent onderzoek van eMarketer blijkt dat de totale omzet van detailhandelverkoop zowel in de winkel als online $22492 biljoen was in 2014 En ze verwachten een toename tot $28300 biljoen in 201839 Door de opkomst van buitenlandse economie-en is het erg aanlokkelijk om interna-tionaal uit te breiden Toch zijn er veel bedrijven die moeite hebben om de sprong te maken Uit een onderzoek van de Harvard Business Review bleek echter ldquodat detailhandelaars op enkele uitzonderingen na niet konden genie-ten van de voordelen van globalisa-tierdquo45 Bijna alle grote detailhandelaars van Walmart tot Tesco tot Carrefour hebben zich moeten terugtrekken uit buitenlandse markten na pogingen om de lokale markt te veroveren Ondanks deze uitdagingen duwt de aanhouden-de druk om te groeien veel bedrijven richting nieuwe markten Slimmere en snellere detailhandelTechnologie speelt een belangrijke rol bij het succes van een detailhandel in het buitenland Om te beginnen helpen verbeterde tools voor samenwerking in de cloud en productiviteit bedrijven om sneller dan ooit tevoren te plannen en zich aan te passen Deze verbeterin-gen zijn van cruciaal belang Ze helpen bedrijfsleiders om activiteiten beter te beheren en slimmere lokale marketing-campagnes te maken Verbeteringen in technologie en transport zorgen ook voor een snellere levering van goede-ren en diensten Dit leidt allemaal tot flexibelere bedrijvenE-commerce verlicht de lastE-commerce wordt een belangrijke bondgenoot voor detailhandelaars die naar het buitenland willen uitbreiden In vergelijking met de verkoop in de winkel was e-commerce met 59 van de internationale detailhandelverkoop in 2014 nog altijd klein39 Dit percen-tage zal naar verwachting in 2018 zijn gestegen tot 88 Vorig jaar namen de Verenigde Staten en China 55 van de online verkoop in Tegen 2018 zal China waarschijnlijk 40 van de wereldwijde online verkoop uitmaken in totaal ongeveer $1 biljoen Hoewel het groeitempo voor online verkoop in China het hoogst is zullen andere landen waaronder de Verenigde Sta-ten het Verenigd Koninkrijk Japan

Duitsland en andere hun online de-tailhandelverkoop met dubbele cijfers zien groeien in de komende drie jaarDe groei in e-commerce zal ook worden gestimuleerd door de groei van mobie-le apparaten in opkomende markten Uit een onderzoek van GSMA in 2015 blijkt dat er 36 miljard unieke mobie-le abonnees waren op het einde van 2014 Ze verwachten nog eens 1 miljard abonnees tegen 2020 waardoor de wereldwijde mobiele penetratiegraad op bijna 60 komt46 Misschien nog indrukwekkender is dat de penetratie van abonnementen op mobiel internet in opkomende regios naar verwachting snel zal groeien Voor veel van deze ge-bieden is mobiel internet de enige ma-nier om toegang tot internet te krijgen Dankzij deze toegankelijkheid krijgen mensen toegang tot diensten als ban-kieren en opleiding en andere waarde-volle consumptiegoederen die in deze gebieden anders moeilijk te krijgen of te duur zijnOpkomende technologie overwint een unieke uitdagingLevering is een onderbelichte uitda-ging voor e-commercebedrijven die internationaal zaken willen doen Le-vering houdt in goederen verplaatsen van punt A naar punt B In Amerika gaat de discussie over levering vooral over snelheid Maar bij een snelle levering of uumlberhaupt een levering is eacuteeacuten ding heel belangrijk punt B Grofweg 75 van de wereldbevolking acuteheeft te maken met inconsistente in-gewikkelde slechte of geen adressys-temen Dat zegt startup what3words47 Vier miljard mensen hebben geen adres en zelfs in ontwikkelde landen kan adressering een ingewikkelde zaak zijn Londen heeft bijvoorbeeld acht verschillende Lonsdale Roads en veel huizen hebben geen nummer What3words een startup uit Londen is bezig om dit probleem op te los-sen Dat doet het met rasters van 3 bij 3 vierkante meter En dan 57 miljoen daarvan die de hele wereld beslaan en die allemaal een uniek adres heb-ben van 3 woorden In feite is het een eenvoudig geografisch cooumlrdinatiesys-teem Veel detailhandelaars en distri-buteurs zijn geiumlnteresseerd Want met dit adressysteem kunnen klanten hun producten niet alleen laten vervoeren naar hun huis ze kunnen ook opgeven

bij welke ingang of welke plek op hun terrein het pakket moet worden afgele-verd En koppel het cooumlrdinatiesysteem aan dronetechnologie en meer deuren worden geopend Zoals naar snelle en eenvoudige bezorging van eten me-dicijnen en voorraden in moeilijk be-reikbare gebieden Deze opkomende technologieeumln staan nog in de kinder-schoenen maar zijn wel al op weg om mensen dichter bij elkaar te brengenDe B2B-reusEen bespreking van de internationale detailhandel is onvolledig zonder ver-melding van Alibaba Alibaba werd in 1999 opgericht door de excentrieke lei-dinggevende Jack Ma Het bedrijf is het grootste platform voor online groot-handel ter wereld en verwerkt verkopen in meer dan 240 landen en regios Aan-vankelijk was het de bedoeling om een B2B-portaal te maken waarmee Chine-se fabrikanten kopers in het buitenland konden bereiken Alibaba doet onder-tussen veel meer dan dat en heeft een onmiskenbare impact op fabrikanten en detailhandelaars De Amerikaan-se beursgang van Alibaba was met $25 miljard de grootste ter wereld Alibaba is het grootste e-commerce-bedrijf van China Het beheert meer dan 80 van de online verkoop van China48 Het bedrijf heeft 279 miljoen jaarlijkse kopers die in 2013 voor $248 miljard aan transacties deden wat meer is dan Amazon en eBay samen In te-genstelling tot Amazon heeft Alibaba geen eigen magazijnen en goederen Hoewel hun omzet niet zo indruk-wekkend is (Alibaba ontving ongeveer $25 miljard in vergelijking met onge-veer $20 miljard van Amazon in KW2 van 2014) liggen de netto winstmar-ges van Alibaba op 80 van de om-zet (in vergelijking met het negatieve netto-inkomen van Amazon in KW2)

E-commerce neemt maar 59 van de internationale detailhandelverkoop in maar dat cijfer neemt toe39

5994+6+V

Microsoft Dynamics AX

| 26

Microsoft Dynamics AX

Buitengewone klantervaringen creeumlren

Microsoft Dynamics AX

| 27

Geweldige klantervaringen door infor-matiegestuurde activiteiten Internationale uitbreiding met flexibele implementatiesVersnel innovatie en toekomstige groei dankzij een dynamische en flexibele oplossing die zich aanpast aan jouw bedrijfsbehoeften Bied onbeperkte schaalbaarheid van de cloud Zorg voor naleving en da-tabeveiliging terwijl je jouw klanten ook naadloze ervaringen biedt en jouw medewerkers de middelen geeft om echt productief te zijn Microsoft helpt je om te gaan met de uitdaging van meerdere talen meerdere websites meerdere bedrijven en complexe internationale belastingen en regelgeving terwijl jouw bedrijf groeit en je nieuwe markten aanboort Dit wordt allemaal aangeleverd via eacuteeacuten uitgebreid commerceplatform in de cloud dat je vrijwel eindeloze cloudschaling en toonaangevende beveiliging biedt Hierdoor zijn realtime verbon-den oplossingen op elk apparaat en elke locatie mogelijk Dit alles met de voorspelbaarheid en herhaalbaarheid die je nodig hebt om snel resultaten te behalenNaadloze en uitmuntende prestaties voor commerce op elk kanaalDe moderne detailhandel is nu digitaal Klanten en medewerkers eisen intuiumltieve interactieve en informatieve oplossingen die ervoor zorgen dat de winkelervaring prettig is en voldoet aan de verwachtingen en die uiteindelijk leiden tot een duurzaam concurrentievoordeel Klanten willen winkelen zoals het hen uitkomt wat waar wanneer zij willen en op hun favoriete apparaat als ze tijdens hun interactie met jouw merk meerdere kanalen tegenkomen Voorzie jouw medewerkers van mo-derne verbonden mobiele oplossingen die hen het totaaloverzicht van de klanten bieden dat ze nodig hebben om op ongeeumlvenaarde productiviteitsniveaus te werken en klantenservice van echte wereld-klasse te bieden in en rond de winkel Microsoft biedt geoptimaliseer-de oplossingen voor productiviteit samenwerking en sociale media die jouw medewerkers op elk kanaal voorzien van de juiste informatie op het juiste moment om jouw klanten tevreden te stellen Effectief beheer van merchandisingBereid je voor op de toekomst Er komen constant nieuwe kanalen nieuwe markten en nieuwe producten of diensten bij Je moet dus continu anticiperen op trends op de markt en je snel kunnen aan-passen om voorop te blijven Microsoft helpt je te handelen met het inzicht dat je nodig hebt om krachtige merchandisingcompetenties te leveren zoals globaal en lokaal beheer van producten en aangepaste kenmerken onbeperkte categorieeumln voor verbeterd beheer van cate-gorieeumln en assortimenten en innovatie voor het beheer van matrix en andere soorten voorraadSlimme activiteitenAls je jouw werknemers in de detailhandel voorziet van tools en oplos-singen bespaar je tijd en bent je jouw klanten beter van dienst Maak gebruik van een natuurlijke workflow aangepast aan hun wensen Via front-office-activiteiten ingebouwd in belangrijke activiteiten als voor-raad- en leveranciersbeheer kunnen betrokken werknemers nu be-ter onderbouwde beslissingen nemen om groei te stimuleren aan de hand van diepgaande inzichten uit data krachtige analyses en intuiumltie-ve aanbevelingen Geef jouw personeel de beste mogelijkheden met een oplossing waarmee zij tijd kunnen besparen meer gedaan kunnen krijgen en beter kunnen presteren voor meer omzet en hogere marges

Microsoft Dynamics AX

| 28

Microsoft Dynamics AX

Microsoft Dynamics AX

| 29

Groei in jouw tempoBedrijven laten groeien op hun eigen tempo Dat kan vooral door hen de keuze en flexibiliteit te geven om hun bedrijf te moderniseren Wij bieden bedrijven de kans om de kracht van de cloud te be-nutten zodat ze hun bedrijfs-processen wereldwijd kunnen bijschalen De oplossing is eenvoudig te integreren met hun eigen systemen en data Bedrijven kunnen daardoor blijven profiteren van be-staande investeringen en te-gelijkertijd alle beren van de weg halen die groei in de weg staan Geef bedrijven met de betrouwbare cloud van Mi-crosoft de rust en zekerheid van goed beveiligde infor-matie die volgens de regels is opgeslagen

Jouw bedrijf sneller transfor-merenOm als bedrijf concurrerend te blijven is het van cruciaal be-lang om processen eenvoudig opnieuw op te kunnen zetten Zo blijven bedrijven in ont-wikkeling En zo dagen ze de status quo uit Maar dat moet snel gebeuren met een voor-spellende methode en zon-der bedrijfsonderbrekingen Wij stellen bedrijven in staat om te transformeren En dat

doen we door het opnieuw ontwerpen van bedrijfspro-cessen eenvoudiger en snel-ler te maken Met AX behalen ze sneller rendement uit hun technologie en verbeteren ze hun bedrijfsplanning en -uitvoering met voorspelbare implementaties ze kunnen sneller een de slag En als ze processen willen aanpassen Dan krijgen ze ondersteuning van technologieeumln zoals Visu-al Studio Daar vinden ze ta-lent resources en oplossingen waarmee ze aan hun bedrijfs-behoeften kunnen voldoen

Maak sneller slimmere beslis-singenWij stellen mensen in staat om sneller slimmere beslissingen te nemen waardoor ze voor-bereid zijn op alles en hun droom werkelijkheid kunnen maken We geven mensen de juiste middelen Tools om de moderne werkplaats mee te bouwen Bedrijfsoplossingen die mobiel zijn vertrouwd gebruiksvriendelijk en die sa-menwerking stimuleren Zo worden mensen productiever en sneller En met realtime da-tazicht op bedrijfsprocessen kunnen ze betere datage-stuurde beslissingen nemen met een positieve impact op hun bedrijf

Sneller zakendoen Microsoft Dynamics AX is de bedrijfsoplossing van Microsoft voor grote bedrijven Het geeft mensen de middelen om slim-mere beslissingen te nemen met realtime inzichten en kennis en dat op vrijwel elk apparaat Waar je ook bent Met de oplossing kunnen bedrijven zich ontwikkelen Bedrijfsprocessen worden sneller opnieuw ontworpen en dat leidt tot innovatie Zo beha-len bedrijven eerder rendement en blijven de concurrentie altijd een stap voor Met de keuze voor de flexibele cloud groeien be-drijven in hun eigen tempo Ze schalen hun activiteiten wereld-wijd bij en stemmen ze steeds opnieuw af op bedrijfsbehoeften

Microsoft Dynamics AX

| 30

Retail HQ

De werkruimte voor categorie- en productbeheer bevat de volgende functionaliteitbull Assortimentbeheerbull Levenscyclus van assortimentenbull Tracering

Werkruimte voor categorie- en productbeheer

Het op Azure gehoste Retail HQ biedt gecentraliseerd management en complete volgbaarheid van het volledige commercieumlle proces door middel van een webclient

Met werkruimten kunnen gebruikers hun efficieumlntie en productiviteit bij merchandisingactiviteiten verbeteren door hun taken en acties met betrekking tot de merchandisingrol centraal te beheren De functie voor prioriteiten van prijzen en kortingen geeft klanten meer greep op het gebruik van prijzen en kortingen Met deze functie zijn ook nieuwe scenarioacutes mogelijk waarin hogere winkelprijzen voorrang krijgen boven standaardprijzen En tot slot kunnen zij de meeste taken en acties met betrekking tot kanaalimplementatie en activiteiten en IT-werkzaamheden voor de detailhandel centraal beheren

Werkruimten

Nieuwe functiesMicrosoft Dynamics AX

Microsoft Dynamics AX

| 31

Retail HQ

De werkruimte voor prijzen en kortingen biedt de volgende functionaliteitbull Prijs- en kortingbeheer voor een bepaald kanaal en een bepaalde categoriebull Categoriebeheer op basis van prijsregelsbull Prioriteiten voor prijzen en kortingen waarmee u prioriteiten aan prijsgroepen en kortingen

kunt toewijzen om te bepalen in welke volgorde deze worden toegepast

Werkruimte voor prijzen en kortingen

De werkruimte voor catalogusbeheer bevat de volgende functionaliteitbull Overzicht van actieve catalogibull De levenscyclus van catalogi op eacuteeacuten plek bijhouden

Werkruimte voor catalogusbeheer

In de werkruimte voor kanaalimplementatie kunt u de volgende taken uitvoerenbull Het configuratieproces voor kanalen bijhoudenbull De vereiste stappen nemen om een taak te voltooien of informatie geven om de taak te

voltooienbull De installatie voor het programma Retail Modern POS (MPOS) in winkels downloadenbull Toegang krijgen tot alle bijbehorende paginaacutes

Werkruimte voor kanaalimplementatie

In de werkruimte voor kanaalactiviteiten kunt u de volgende taken uitvoerenbull Teksten bij posts opstellen voor verschillende kanalenbull De status van ploegendiensten voor een winkel bijhoudenbull POS-machtigingen (point of sale) voor medewerkers van een winkel beherenbull Snel toegang krijgen tot alle bijbehorende paginaacutes

Werkruimte voor kanaalactiviteiten

De EPOS-client wordt vervangen door MPOS en het eCommerce-kanaal is voortaan ook een standaardonderdeel van Retail Essentials Hiermee krijg je meer instant kanaalondersteuning en een gestroomlijnde configuratieoptie voor implementaties voor de detailhandel via Microsoft Dynamics Retail Essentials

De EPOS-client wordt vervangen door MPOS

Gegevensentiteiten voor de detailhandel zijn uitgebreid en ondersteunen nu alle hoofd- en referentiegegevens die betrekking hebben op de detailhandel Er is ook betere ondersteuning voor gegevensentiteiten in de gehele Microsoft Dynamics AX-oplossing Met deze uitbreiding kunnen gegevensentiteiten klanten door metadata aangestuurde gegevens laten importeren en exporteren en met OData-entiteiten kunnen klanten ook Microsoft Dynamics AX met programmaacutes van andere fabrikanten integreren

Verbeterde ondersteuning voor gegevensentiteiten

Microsoft Dynamics AX

| 32

In deze nieuwe versie zijn er meer dan 30 back-officerapporten en 10 kanaalrapporten beschikbaar waardoor klanten dankzij BI-rapporten beter trends kunnen voorspellen inzichten kunnen krijgen en zo goed mogelijk kunnen presteren

BI-rapporten

Retail HQ

Detailhandelaars kunnen kiezen op POS-bewerkingen beschikbaar zijn voor consumenten zodat zelfbedieningsscenarioacutes mogelijk worden Met de nieuwe Dynamics AX kan dit nieuwe scenario worden geconfigureerd Retail Server maakt gebruik van machtigingen voor API-oproepen (application programming interface)

POS met consumenmachtiging

Met de functies configuratiebeheer en validator is bootstrapping van de configuratie mogelijk evenals validatie van de status en volledigheid van de configuratie voor verschillende configuratie-elementen en beheer en validatie van de configuraties Met deze functie is het uploaden van bulk-configuratiegegevens en de validatie van bedrijfsentiteiten mogelijk

Configuratiebeheer en validator

De e-commerce-API is nu via Retail Server beschikbaar ter ondersteuning van online scenarioacutes Het biedt tevens gehoste en schaalbare e-commerce-services die in combinatie met online winkels van derden kunnen worden gebruikt

E-commerce-API

Retail-hardwarestation

Met een extra hardwareprofiel wordt meer uiteenlopende hardware tussen stations ondersteund Een nieuw hardwarestationsprofiel ondersteunt een unieke terminal-id voor elk hardwarestation bij de verwerking van EFT-transacties (electronic funds transfer elektronische overboekingen) EFT-ondersteuning is in het hardwarestation ingevoegd om bij de EFT-verwerking minder gebruik te hoeven maken van MPOS Hierdoor kunnen POS-apparaten verbinding maken met randapparaten als printers kassaladen of betalingsapparaten Het biedt meer flexibiliteit voor implementaties en betere beveiliging en minder blootstelling van creditcardgegevens

Nieuw hardwareprofiel

Je kunt verbinding maken met een CRT-database (Commerce Runtime) met bedrijfsgegevens voor het kanaal via CRT-services Dankzij deze ondersteuning kan de klant up-to-date blijven met OData-standaarden en een robuuste omni-channel beleving bieden door verkopen te integreren in de winkel op het mobiele en het online kanaal

Ondersteuning voor OData V4

Retailserver en gegevensbeheer

Microsoft Dynamics AX

| 33

Al is de functionaliteit vergelijkbaar met Microsoft Dynamics AX 2012 CU8 Commerce Data Exchange is omgebouwd voor de cloud en beheert nog steeds de datatransmissie tussen Microsoft Dynamics AX en detailhandelskanalen zoals online winkels of fysieke winkels Hierdoor krijgt de Async-service direct toegang tot de kanaaldatabase die van Commerce Data Exchange een realtime service maakt die wordt gehost als een op maat gemaakte Microsoft Dynamics AX-service Bovendien regelt MPOS de synchronisatie tussen offline databases en Retail Server

Commerce Data Exchange omgebouwd voor de cloud

Retailserver en gegevensbeheer

Dynamics AX ondersteunt alle bestaande creditcard- en pinpasfuncties van Microsoft Dynamics AX voor Retail 2012 plus enkele nieuwe verbeteringen waarmee klanten via de betalings-SDK creditcard- en pinpastransacties kunnen verwerken ondersteuning voor plug-and-play en semi-geiumlntegreerde betalingsverwerking op meerdere kanalen

Verbeteringen in functies voor creditcards en pinpassen

In deze nieuwe versie van Dynamics AX kun je apparaten activeren via Microsoft Azure Active Directory wat de beveiliging verbetert en activering in de cloud mogelijk maakt verbeterde beveiliging voor tokenbeheer grotere betrouwbaarheid en foutberichten gedurende het activeringsproces Verder is het proces van IT-beheertaken met betrekking tot de activering van het apparaat vereenvoudigd Dankzij deze beveiligingsverbeteringen wordt ongeoorloofd extern gebruik van mPOS bestreden en worden mPOS-apparaten getraceerd voor PCI-nalevingsdoeleinden Verder worden fysieke apparaten toegewezen aan een bedrijfsonderdeel en wordt informatie over de apparaten vanuit het hoofdkantoor geregistreerd

Apparaten activeren

Met Media Gallery kun je rich media-content beheren om te bewerken en aan te bieden Je kunt er pijnpunten rondom extern gehoste afbeeldingen mee aanpakken en deze vanuit eacuteeacuten plek beheren Het bevat krachtige beheertools via Media Gallery voor geuumlploade en extern gehoste afbeeldingen plus filterfuncties om afbeeldingen te zoeken je kunt eenvoudig extern gehoste afbeeldingen in bulk koppelen aan entiteiten als producten en catalogi Verder ondersteunt het door Retail gehoste opslag voor afbeeldingen en integratie met Excel om gemakkelijk te kunnen bijwerken In de lijst hieronder staan enkele details over de ondersteuningbull Afbeeldingen uploaden weergeven beheren en verwijderen uit Media Gallery voor extern

gehoste en door Retail gehoste afbeeldingenbull Afbeeldingen uploaden en weergeven vanuit paginaacutes van entiteiten (producten catalogi

en dergelijke) door een afbeelding uit de galerij te koppelen en een afbeelding van de desktop te uploaden

bull De afbeeldingen optimaliseren voor miniaturen aangepaste formaten en oorspronkelijk formaat

bull Entiteiten in bulk koppelen via een sjabloon en achtergrondtaken voor in bulk koppelenbull Integratie met Excel betekent dat de beperking op kenmerkgroepen van naamconventies

en vooraf gedefinieerde paden is opgehevenbull Ondersteuning voor offline afbeeldingen en beveiligde afbeeldingen voor persoonlijk te

herleidenbull Informatie-content (PII) zoals door Retail gehoste afbeeldingen van medewerkers en

klanten

Ondersteuning voor rich media-content

Microsoft Dynamics AX

| 34

Retail biedt overal altijd en op elk apparaat een verbluffende mobiele ervaring In deze nieuwe versie bieden we op alle kanalen een verbeterde winkelervaring

Uitgebreide klantbeleving

We leveren vergelijkbare functionaliteit als AX 2012 MPOS en we hebben ook nog enkele nieuwe functies toegevoegd waarmee jouw verkooppersoneel overal in de winkel op mobiele apparaten verkooptransacties en klantbestellingen kunnen verwerken en hun dagelijks werk kunnen doen en de voorraad kunnen beheren Met de nieuwe versie van Dynamics AX krijg je de volgende functies bull Klanten opzoeken in verschillende winkels en kanalenbull De mogelijkheid om klantbestellingen te maken zonder realtime service te openenbull Betere activeringswerkstromen status en foutberichtenbull Verbeteringen in uitbreidingsmogelijkheden zoals pre-post-triggers en ondersteuning

voor activiteiten om betere aanpassingen mogelijk te maken

Moderne POS

Dankzij de unieke architectuur in deze versie van Dynamics AX kunnen we een browser-POS leveren met vergelijkbare functionaliteit als mPOS en ondersteuning voor apparaatactivering via AAD De lay-out is zo ontworpen dat deze ook in mobiele apparaten kan worden gebruikt en browsers op verschillende platforms kan ondersteunen Met deze nieuwe cloud-POS kunnen detailhandelaars externe POS-stations gemakkelijk waar nodig activeren en tegelijkertijd de implementatiekosten verlagen

Cloud POS

In deze release kunnen klanten nu zelf kiezen welk content-beheersysteem zij gebruiken Dankzij het robuuste e-commerceplatform kunnen etalages van derden worden ondersteund waardoor klanten deze met content-beheersystemen kunnen integreren voor een e-commerce website op meerdere kanalen Dit wordt allemaal mogelijk gemaakt door de volgende extra functies in dit e-commerce platform bull Een uitgebreide consumenten-APIbull Verificatie-integratie met elke gewenste provider van open idacutes door derdenbull Betalingsintegratie

Flexibel platform voor e-commerce

Zelfs wanneer in de toekomst pariteit met de AX 2012 Call Center-oplossing beschikbaar is (met uitzondering van de prijsoverschrijvingen) kunnen gebruikers een callcenter implementeren waarmee zij bestellingen telefonisch van klanten kunnen laten aannemen en bestellingen kunnen maken klanten via postordercatalogi kunnen bereiken en activiteiten kunnen stroomlijnen via snelle orderinvoer geassisteerde verkoop en levering met deze callcentermodule Dit allemaal dankzij een communicatieve en opnieuw ontworpen HTML5-UI die via elke gewenste browser kan worden geopend

Callcenter

Microsoft Dynamics AX

| 35

Magazijnbeheer

In deze versie van Dynamics AX kun je een zelfstandig installatieprogramma rechtstreeks downloaden via een menuoptie in Magazijnbeheer in plaats van via het gebruikelijke installatieproces van Dynamics AX Het is speciaal gemaakt voor zelfsturende on-premise implementatie en configuratie Als je tijdens het installatieproces van de module Magazijnbeheer de functionaliteit voor mobiele apparaten wilt gebruiken moet je de magazijnportal voor mobiele apparaten lokaal installeren en configureren Daarna moet je een verbinding maken met het Microsoft Dynamics AX-programma in de cloud

Magazijnportal voor mobiele apparaten

Verkoop

Op basis van de bestaande algoritmen voor de berekening van leverdatums biedt de pagina Alternatieve leveropties een nieuwe gebruikersbeleving voor bestellingsbeloften Deze pagina brengt relevante informatie van meerdere formulieren op eacuteeacuten plek samen toont acutekant-en-klareacute alternatieve leveringspakketten zoals een combinatie van sitemagazijnvariantvervoersmodus gebaseerd op het criterium voor snelste levering (eerst beschikbare datum) dat de gebruiker zelf kan kiezen De gebruiker kan opties kiezen uit de simulatie-interface en deze naar de verkooporderregel overbrengen

Dankzij deze nieuwe ervaring kunnen organisaties die streven naar hoogwaardige klantenservice eacuten een optimalisatiestrategie voor de voorraad willen nu betrouwbare en concurrerende beloften aan klanten doen De bedrijven van hun klanten vereisten tenslotte ook dat producten op tijd worden geleverd De pagina Alternatieve leveropties maakt de orderbelofte sneller eenvoudiger en systematischer door de beste alternatieve leveringsdatums op eacuteeacuten interactieve plek aan te bieden en aan te bevelen

Pagina voor alternatieve leveropties

Microsoft Dynamics AX

| 36

Waarom MicrosoftMicrosoft Dynamics AX is de bedrijfsoplossing van Microsoft voor organisaties Het biedt mensen de middelen om sneller slimmere beslissingen te nemen met realtime inzichten en kennis en dat op vrijwel elk apparaat Waar je ook bent Met de oplossing kunnen bedrijven hun bedrijfsprocessen sneller opnieuw ontwerpen en dat leidt tot innovatie Zo behalen bedrijven eerder rendement en blijven de concurrentie altijd een stap voor Met de keuze voor de flexibele cloud groeien bedrijven in hun eigen tempo Ze schalen hun activiteiten wereldwijd bij en stemmen ze steeds opnieuw af op bedrijfsbehoeften

copy 2015 Microsoft Corporation Alle rechten voorbehouden Dit document wordt in de huidige vorm verstrekt De informatie en meningen die in dit document voorkomen waaronder ook URLs en andere verwijzingen naar websites kunnen zonder verdere kennisgeving worden gewijzigd U bent zelf verantwoordelijk voor het gebruik van dit document Sommige voorbeelden dienen alleen ter illustratie en zijn fictief Eventuele gelijkenissen berusten op toeval Uit dit document kunt u geen rechten ontlenen op enig intellectueel eigendom in enig Microsoft-product Kopieumlren en aanwenden van dit document voor eigen gebruik is toegestaan

Microsoft Dynamics AX is pre-releasesoftware in ontwikkeling Alle datums functies en beschrijvingen zijn in eerste instantie gebaseerd op huidige verwachtingen en kunnen zonder verdere melding op elk moment worden gewijzigd

Microsoft Dynamics AX

| 37

Bronnen1 Rotman School of Management Dukersquos Fuqua School of Business and the National University of Singapore The Effect of Social Interaction on Economic Transactions Evidence from Changes in Two Retail Formats Avi Goldfarb Ryan C McDevitt Sampsa Samila and Brian Silverman juni 2014

2 Taco Bell 2015

3 Chilirsquos 2014

4 Cinemark Holdings Inc 2015

5 Northwestern University Columbia University and Harvard Business School How much is a reduction of your customersrsquo wait worth An empirical study of the fast-food drive-thru industry based on structural estimation methods Gad Allon Awi Federgruen Margaret Pierson mei 2011

6 Swirl Retail Store Beacon Marketing Campaigns november 2014

7 Business Insider The Beacons Report Sales-influence forecase retail applications and adoption drivers januari 2015

8 Retale Retale Survey april 2015

9 RBR Global EPOS and Self-Checkout juni 2015

10 NCR Self-checkout A Global Consumer Perspective 2014

11 Winterberry Group 2015

12 1010data 2014 Big Data in Retail Study 2014

13 IBM What is big data 2015

14 IBM The Four Vrsquos of Big Data 2013

15 Monetate E-commerce Quarterly Q1 2015 2015

16 Microsoft 2015

17 IBM 2015 Cost of Data Breach Study 2015

18 OpinionLab In-Store Tracking Survey 2014

19 Accenture Customer Desires vs Retailer Capabilities 2014

20 RSR Supply Chain Execution 2014 Making Omni-Channel Profitable 2014

21 MRI Doublebase 2015

22 Cone Communications and Echo Research 2013 Cone CommunicationsEcho Global CSR study mei 2013

23 CorporateRegistercom 2015

24 Aerie 2014

25 Goldman Sachs 2015

26 World Green Building Council Health Wellbeing amp Productivity in Offices 2005

27 Harvard Business School and London Business School Corporate Social Responsibility and Access to Finance Beiting Cheng Ioannis Ioannou en George Serafeim mei 2012

28 PwC The Sharing Economy - Sizing the Revenue Opportunity 2014

29 Harris Poll Interactive 2013

30 Business Insider 2013

31 Target 2013

32 Indochino 2013

33 Whole Foods 2015

34 Target 2013

35 Green Street Advisors 2015 US

Mall Outlook 2015

36 Accenture Point of Commerce Bringing Seamless Retail Inside the Store 2014

37 Brand Building October 2015 Online Shopping Trends oktober 2015

38 Microsoft 2015

39 eMarketer december 2014

40 Bonabos Inc 2014

41 GeekWire oktober 2014

42 Duke University and McKinsey Inc The CMO Survey 2015

43 Duke University and McKinsey Inc The CMO Survey 2014

44 ODM Group The Business of Social Media 2011

45 Harvard Business Review Retail Doesnrsquot Cross Borders Herersquos Why and What to Do About It Marcel Corstjens and Rajiv Lal april 2012

46 GSMA The Mobile Economy Report 2015

47 what3words 2015

48 KraneShares KWEB Alibaba IPO Notes 2014

Microsoft Dynamics AX

| 38

Microsoft Dynamics AX

Page 6: Microsoft Dynamics AX 7 opkomende trends die de detailhandel … · 2016-07-14 · Microsoft Dynamics AX | 5 Opkomende trends De wereld verandert. Vijftien jaar gele-den hadden bedrijven

Microsoft Dynamics AX

| 6

Digitale ervaringen in de winkelOverzicht voor het topmanagementDigitale technologie heeft op internet een enorme invloed gehad op detailhandelaars maar hervormt nu ook de moderne winkel-beleving Nieuwe innovaties in technologie in de detailhandel helpen consumenten de informatie te vinden die ze nodig hebben om slimmer en sneller over aankopen te be-slissen en geven werknemers in de detail-handel de kans om een betere klantonder-steuning te bieden

Belangrijkste puntenbull Self-servicekiosken verbeteren de

klantervaring en verhogen de verkoop van detailhandelaars met 20

bull Aanbiedingen via beacons verhogen de kans op een aankoop met 73

bull 85 van de klanten heeft al zelfscankassas gebruikt en wijst vaak op het gemak en de eenvoud ervan

Microsoft Dynamics AX

| 7

Digitale technologie maakt het winkelen anders De afgelopen 15 jaar zijn consumenten door digitale technologie heel anders gaan winkelen Nieuwe e-commerce-platforms hebben voor kopers een vol-ledig nieuw kanaal mogelijk gemaakt en online reviews hebben het aanschaf-proces hervormd Ondanks deze enor-me transformatie waren deze overheer-sende technologieeumln in de detailhandel vooral online actief tot nu toe Voor de eerste keer zien we dat digi-tale media invloed heeft op de winkel-beleving Aan de basis van deze trans-formatie liggen verschillende factoren De lagere kosten van technologie in combinatie met het bijna alomtegen-woordige internet biedt nu naadloze toegang tot steeds krachtigere clouds Daardoor kunnen detailhandelaars data centraliseren en openen die klanten le-veranciers en medewerkers zoals nooit tevoren verbindt Bovendien maakt de opkomst van mobiele apparaten en slimmere sensoren nieuwe ervaringen mogelijk die de kloof tussen de digitale en fysieke wereld overbruggen Daar-door breekt digitale technologie einde-lijk door in de winkel en hervormt de klantervaring

Technologie wordt de nieuwe verkoop-medewerker Een van de laatste belangrijke onder-scheidende kenmerken waarmee de-tailhandelaars met een fysieke winkel klanten kunnen lokken is de persoonlij-ke aandacht van een expert die klanten helpt bij hun aankooptraject Deze troef kan echter snel omslaan in een handi-cap als gevolg van lange wachttijden of verkoopassistenten die een alsmaar groeiend productportfolio niet kunnen bijhouden Bovendien krijgen verkoop-assistenten tegenwoordig te maken met klanten die goed op de hoogte zijn en vaak zeer concrete vragen stellen Als reactie op deze wensen wordt digi-tale technologie de nieuwe verkoopas-sistent in de winkel De service verloopt sneller omdat digitale technologie de klanten helpt zichzelf te helpen en ver-kooppartners de informatie biedt die ze nodig hebben om een betere onder-steuning en service te leveren Veel detailhandelaars gaan over op technologieeumln waarmee klanten hun eigen winkelbeleving kunnen bepa-len zonder dat ze op een medewerker

moeten wachten Banken en lucht-vaartmaatschappijen hebben deze technologie snel binnengehaald geld-automaten en self check-in-kiosken zijn heel normaal geworden maar we merken nu dat steeds meer detailhan-delaars in andere sectoren digitale ki-osken gebruiken om de klantervaring te verbeterenHoewel deze technologie nog relatief nieuw is zien we al dat deze het win-kelgedrag verandert Om te beginnen hebben onderzoekers ontdekt dat klan-ten zich meer op hun gemak voelen bij digitale assistenten Een onderzoek dat werd uitgevoerd door wetenschappers van Rotman School of Management Dukersquos Fuqua School of Business en de National University of Singapore toonde aan dat het marktaandeel van moeilijk uit te spreken artikelen met 84 toe-nam nadat een drankwinkel was over-geschakeld van een persoonlijke service naar self-service Door de overschake-ling naar self-service hoefden klanten niet meer bang te zijn voor het verkeerd uitspreken van een productnaam Ze analyseerden ook data van een pizzake-ten die online bestelling invoerde Klan-ten die online bestelden kochten voed-sel met 3 meer calorieeumln en waren 14 meer geneigd om speciale instruc-ties te geven in vergelijking met klanten die telefonisch bestelden De onderzoe-kers concludeerden dat deze toename voornamelijk werd veroorzaakt doordat klanten het gevoel hadden dat hun eet-gewoonten minder werden beoordeeld bij een online bestelling1

Naast een verschuiving van het koop-gedrag hebben detailhandelaars ook een toename van de omzet via self-ser-vicekiosken gemeld Dit is grotendeels te danken aan het gebruiksgemak en de mogelijkheid om data te gebrui-ken voor strategische up-selling Taco Bell kondigde onlangs aan dat de be-stellingen via de nieuwe digitale app 20 hoger zijn dan de bestellingen via medewerkers aan de kassa Dit komt vooral doordat mensen extra ingredi-enten selecteren2 Chilirsquos heeft een toe-name van 20 gemeld van de verkoop van desserten sinds klanten via tablet kunnen bestellen3 Dankzij de nieuwe self-servicekiosken van Cinemark the-ater stijgen de ldquoconcessie-uitgaven per persoon al gedurende 32 onafgebro-ken kwartalenldquo4 Uit een onderzoek in 2011 door onderzoekers van de North-western University Columbia University

en Harvard University blijkt dat als de bediening in restaurants met snelle dienstverlening zeven seconden korter is het marktaandeel van het bedrijf met 1 tot 3 kan toenemen5

Maar de digitale assistent is niet alleen handig voor het opnemen van bestel-lingen Nieuwe technologie voor de de-tailhandel helpt klanten ook op andere gebieden waardoor de manier waarop ze informatie verzamelen en opties ver-gelijken verandert In de detailhandel blijkt een levensechte omgeving veel potentieel te hebben omdat klanten verschillende kleren kunnen passen hun huis kunnen bekijken in verschillen-de verfkleuren en hulp kunnen zoeken tijdens het navigeren door een winkel De grootste online kruidenierswinkel in China Yihaodian heeft met behulp van levensechte omgeving 1000 virtuele winkels gemaakt De winkels bevinden zich in parkeerplaatsen parken en in de buurt van bekende bezienswaardig-heden Voorbijgangers kunnen deze winkels niet zien maar met de app van Yihaodian kunnen klanten een heuse kruidenierswinkel zien en met hun ap-paraten door virtuele gangen wande-len Klanten selecteren artikelen door op hun beeldscherm te tikken Als ze klaar zijn kiezen ze om alles thuis te la-ten leverenSommige detailhandelaars nemen het begrip technologie als nieuwe ver-koopassistent wel heel letterlijk Lowes heeft onlangs robots getest die klanten helpen om producten in hun winkels te vinden Deze robots OSHbots ge-naamd scannen identificeren en zoe-ken de producten niet alleen in de win-kel ze praten ook met klanten in hun eigen taal Dat geeft deze op het eerste zicht onpersoonlijke technologie toch een persoonlijke toets

Percentage klanten dat al zelfscankassas heeft gebruikt8

8515+85+V

Microsoft Dynamics AX

| 8

En voor de detailhandelaars die hun personeel nog niet kunnen vervangen door robots speelt technologie ook een belangrijke rol in het beschikbaar stellen van informa-tie en hulpmiddelen die werknemers nodig hebben voor een betere klantenservice Steeds meer detailhandelaars geven hun personeel tablets en smartphones waarmee ze toegang hebben tot gedetailleerde productinformatie alternatieve producten kansen voor up-selling en zelfs klantprofielen en vorige aankopen

De beacons zijn er eindelijk Beacons staan op het punt een van de belangrijkste soor-ten technologie te worden die de detailhandel ooit heeft gekend Een beacon is een kleie zender met voeding die een be-richt verzendt dat klanten kunnen lezen in een app op een smartphone Ze maken gebruik van Bluetooth 40 Bluetooth Smart genaamd zodat de telefoon Bluetooth automatisch kan detecteren Gebruikers die de respectie-ve app hebben geiumlnstalleerd moeten hun apparaat dus niet eerst koppelen Dit werkt slechts in eacuteeacuten richting een beacon verzendt een bericht naar de app maar kan geen data van de telefoon lezenBeacons kunnen worden ingesteld om actief te zijn op verschillende afstanden van maar liefst 50 meter tot slechts enkele centimeters Doordat handelaars de pe-rimeter kunnen instellen beschikken ze over geweldi-

73+61+61+60

Microsoft Dynamics AX

| 9

ge mogelijkheden Op lange afstand kunnen detailhandelaars klanten in de buurt aantrekken met aanbiedingen en acties die ze zelfs kunnen aanpassen op basis van het specifieke klanten-profiel Op nog langere afstand kun-nen beacons worden gebruikt om de aankooppatronen van klanten te leren begrijpen zoals de doorstroom in een winkel de winkelfrequentie en of klan-ten meerdere detailhandelaars bezoe-ken Al deze data kan in combinatie met de perimeter en de mogelijkheid tot gerichte berichten een sterke invloed hebben op de verkoop Een onderzoek van Swirl Networks Inc op het einde van 2014 toont aan dat marketingcam-pagnes met beacons de kans op een aankoop verhoogden met 73 60 van de klanten gaf meer geld uit en 30 ging in op een aanbieding via be-acons6 Een verslag van BI Intelligence Estimates de onderzoeksafdeling van Business Insider voorspelde in 2015 dat aanbiedingen via beacons dat jaar rechtstreeks invloed zouden hebben op de omzet van meer dan $41 miljard van grote detailhandelaars Dit cijfer zal in 2016 oplopen tot $444 miljard 7

Op korte afstand bieden beacons totaal andere mogelijkheden Musea hebben deze technologie snel opgenomen Ze bieden op de smartphone van bezoe-kers dynamisch materiaal op basis van het specifieke tentoongestelde item waar ze voor staan Detailhandelaars creeumlren een soortgelijke ervaring voor productinformatie De mogelijkheden zijn legio Wanneer een klant bijvoor-beeld een schoen uit het rek neemt kan hij op een beeldscherm informatie

over de schoen zien aangevuld met outfits die erbij passen Als de klant de schoenen naar andere delen van de winkel neemt kunnen verlichting en andere beeldschermen hem op basis van de schoenen naar aanbevolen ar-tikelen leiden De mogelijkheden voor beacons en soortgelijke sensortechnologieeumln zijn eindeloos en zullen onze verbeelding waarschijnlijk te boven gaan maar eacuteeacuten ding is zeker beacons zullen de winkel-beleving aanzienlijk veranderen

POS-technologie ondersteunt medewer-kers Nieuwe POS-technologie ondersteunt medewerkers waardoor de klanter-varingen verbeteren dankzij kortere wachttijden en bedrijven hun kosten kunnen verlagen Hierdoor springen veel grote detailhandelaars in op deze opkomende trend Tot dusver wordt POS-technologie voornamelijk toege-past als zelfscankassas Uit een onder-zoek van Ratale in 2015 blijkt dat 85 van de klanten al zelfscankassas heeft gebruikt8 Volgens RBR in Londen zal het aantal zelfscankassas wereldwijd toenemen van 210000 in 2014 tot 335000 in 20209

Zelscankassas bieden veel duidelij-ke voordelen Uit een onderzoek van NCR10 in 2014 blijkt dat 42 van de ge-bruikers van zelfscankassas het gemak ervan waardeert 40 dit eenvoudig vond en 39 dit sneller vond dan de kassa met een kassier Wat opvalt aan deze groeiende trend is dat 20 van de generatie Y echt aangaf dat ze niet hielden van de interactie met kassiers tijdens het afrekenen8 Ook al komen

zelfscankassas vaak voor ze hebben ook hun nadelen 41 van de klanten gaf aan dat de zelfscankassas kunnen worden verbeterdDeze uitdagingen met zelfscankassas hebben tot nieuwe oplossingen ge-leid Tegenwoordig vinden mobiele kaartlezers hun weg naar steeds meer detailhandelaars Als een verkoper een mobiele kaartlezer gebruikt kunnen klanten overal in de winkel afrekenen en hoeven ze niet meer in de rij te wachten nadat ze hun artikelen hebben genomen Hierdoor wordt niet alleen de klantervaring verbeterd maar ko-men ook waardevolle vloerruimte en personeel beschikbaar omdat er min-der toonbanken en kassiers nodig zijn Naast de POS-apparaten zelf breekt er nieuwe technologie door om de POS-ervaring te helpen verbeteren Dankzij de nieuwe microscopische streepjescodes van bedrijven als Digi-marc Corp kunnen de streepjescodes nu overal op een product worden ge-plaatst waardoor een product overal kan worden gescand Volgens Digimarc kunnen deze nieuwe streepjescodes de tijd voor het scannen halveren Een andere technologie trolley GPS ge-naamd probeert de uitdagingen van POS aan te pakken door detailhande-laars een live weergave van het winkel-verkeer te bieden via een zender die op winkelkarren is geplaatst De techno-logie gebruikt deze data om te antici-peren op de behoeften van POS-per-soneel en deze te optimaliseren Dat helpt detailhandelaars hun kosten te verlagen en een betere klantenservice te leveren

Hoe beiumlnvloeden marketingcampagnes met beacons het gedrag van klanten6

Hogere kans op een aankoop

Voor meer vakantieboodschappen naar de winkel gaan

Vaker naar de winkel gaan

Meer geld uitgeven

73

61

61

60

73+61+61+60

Microsoft Dynamics AX

| 10

Big data wordt toegankelijkerOverzicht voor het topmanagementMet nieuwe tools als machine learning en prescriptieve analyse wordt big data eindelijk meer opvolgbaar

Belangrijkste puntenbull Amerikaanse marketeers hebben in 2015

$115 miljard uitgegeven aan databull Detailhandelaars beschouwen

merchandising winkelactiviteiten en toeleveringsketen als de voornaamste kansen voor big data

bull Elke dag worden meer dan 1 miljoen mensen het slachtoffer van cybermisdaad

bull 81 van de klanten gelooft niet dat detailhandelaars hun data priveacute of veilig kunnen houden

Microsoft Dynamics AX

| 11

Big data is meer dan alleen e-commerce en marketing Big data heeft al een grote invloed op de detailhandel Uit onderzoek van de Winterberry Group blijkt dat Ameri-kaanse marketeers in 2015 ongeveer $115 miljard hebben uitgegeven aan data Dat is een toename van een half miljard dollar ten opzichte van 201411 Ondanks deze groei werden de toepas-singen voor big data tot nu toe beperkt tot activiteiten op het gebied van online marketing en e-commerce zoals betere advertenties voor klanten of aanbeve-lingen voor soortgelijke producten We bereiken eindelijk het punt waarop we data voldoende kunnen volgen ver-zamelen en verwerken zodat detailhan-delaars er voordeel kunnen uit halen op manieren die eerder niet mogelijk waren Uit een onderzoek van 1010data in 2014 blijkt dat detailhandelaars merchandi-sing (53) winkelactiviteiten (42) toe-leveringsketen (27) en preventie van gegevensverlies (21) beschouwden als gebieden waarop big data het best kan worden toegepast12 Bijna de helft was van mening dat big data de grootste im-pact kan hebben op vraagprognose en modellering van de toeleve-ringsketenSnellere betrouwbaardere data Een van de grootste uitdagin-gen bij big data is het beheer van de hoeveelheid en de snelheid Voor een studie van IBM in 2015 werd berekend dat er elke dag 25 triljoen databytes worden gemaakt De hoeveelheid nieuwe data is overweldigend 90 van alle data is gemaakt in de afgelopen 2 jaar13 Zonder de juiste beheertools is deze data relatief nutteloos Maar met cloudcomputing die in-telligenter en krachtiger is geworden wordt big data eindelijk ook bruikbaar op andere gebieden Detailhan-delaars kunnen een slimme-re winkelervaring bieden en intelligentere merchandising en toeleveringsnetwerken makenDoor nieuwe technologie varieumlrend van kleinere sen-soren tot meer internettoe-gang kunnen detailhande-

laars sneller bij hun data die bovendien betrouwbaarder is Externe datasensoren komen steeds vaker voor en we bevinden ons pas in het beginstadium van deze ontwikkeling Deze trend wordt door vier factoren aangedreven 1) steeds kleinere microchips 2) de technologische ont-wikkelingen op het gebied van energie-besparing 3) overal toegang tot internet en 4) verbeterde computerprocessors waarmee steeds meer datastromen te-gelijkertijd kunnen worden beheerd En misschien is de vijfde factor wel dat con-sumenten steeds meer vertrouwd raken met dataverzameling Door deze verbeteringen kunnen de-tailhandelaars vanuit veel meer bronnen data verzamelen dan voorheen moge-lijk was Denk aan data van POS-syste-men online transacties sociale media loyaliteitsprogrammas opnamen van callcenters en gebruikersflows in de winkel Betere meer holistische data le-vert detailhandelaars een beter begrip op van hun klanten en de manier waar-op ze winkelen Big data wordt bruikbaar dankzij betere analytische tools Snellere en betrouwbare data is een

stap in de juiste richting voor big data maar het zorgt tegelijkertijd voor uitda-gingen IBM heeft ze aangeduid met De vier Vrsquos van Big Data14 De vier Vrsquos zijn volume (hoeveel data) velocity (analyse van streaming data) variety (verschillen-de vormen van data) en veracity (onze-kerheid van data)Nu big data steeds groter wordt worden deze uitdagingen voelbaar voor detail-handelaars In een studie van 1010 data in 2014 noemde 41 van de detailhan-delaars inconsistentie in meetmethoden het grootste obstakel richting analyse-succes bij 38 was dat gebrek aan de-tails en 34 zegt dat ze onvoldoende de beschikking heeft over noodzakelijke data Kort gezegd big data is te groot Tot dusver konden bedrijven hun data slechts spaarzaam benutten omdat hun interne kennis tekort schoot tools te be-perkt waren en de kosten te hoog Maar de bedrijfsmogelijkheden nemen einde-lijk toeDetailhandelaars vertrouwen op een nieuwe reeks van analysetools die big data toegankelijker maakt Voorbeel-den hiervan zijn machine learning voorspellende analyse en automati-

seringstools Big data op zich is nutteloos Die wordt pas bruikbaar wanneer er kennis uit kan worden gehaald Kennis waarmee processen efficieumlnter gaan verlopen en detailhande-laars betere ervaringen kunnen leveren Deze tools helpen detailhandelaars bij het detecteren het classi-ficeren het vaststellen van kansen en bij optimalisatieDetectie gaat over het identificeren van patronen (trends) targets en out-liers Met tools voor data-visualisatie waarmee grote cijferbestanden worden omgezet in diagrammen en grafieken wordt het door de grafische beelden veel makkelijker om verge-lijkingen te maken Outliers kunnen veel eenvoudiger worden geiumldentificeerd Met realtime data kan data nog sneller en eenvoudi-ger worden weergegeven Detailhandelaars kunnen deze tools gebruiken voor 53 + 48 + 42 + 42 + 27 + 23 + 21 + 11 + 11M

erch

andi

sing

Mar

ketin

g

Win

kela

ctiv

iteite

n

E-co

mm

erce

Toel

ever

ings

kete

n

Fina

ncieuml

n

Prev

entie

van

geg

even

sver

lies

Ove

rige

HR

Grootste kans voor big data in de detailhandel12

53

48

42

42

27

23

21

11

11

Microsoft Dynamics AX

| 12

competitieve wijzigingen nieuws campagnes of acties Opkomende markttrends kunnen ermee worden ontdekt maar ook potentieumlle fouten in de toeleveringsketen nog voordat de problemen werkelijk optredenClassificatie wordt vaak toegepast in de detailhandel maar waarschijnlijk wordt het niet altijd als zodanig ge-zien Met classificatie kunnen we data isoleren sorteren filteren rangschikken en vergelijken Detailhandelaars worden met classificatie flexibeler doordat ze doel-groepen campagnes of producten kunnen isoleren enof rangschikken Tools voor de automatisering van deze processen stroomlijnen het personalisatieproces en de-tailhandelaars kunnen zich beter richten op hun bena-dering Ook kunnen ze persoonlijke ervaringen creeumlren en meer intelligent cross-sellingactiviteiten uitvoeren In het eerste kwartaal van 2015 wist Microsoft Australia het bouncepercentage op hun website met 35 te verlagen en het add-to-cart-percentage met 10 te verhogen En dat dankzij volledig persoonlijke productaanbevelingen binnen een volledig gepersonaliseerde webervaring voor klanten15

Weten wat de kans is op toekomstige gebeurtenissen is van groot belang bij het nemen van strategische beslis-singen Waarschijnlijkheden zeggen iets over de kans dat een gebeurtenis plaatsvindt En kunnen ook worden ge-bruikt om meerdere gebeurtenissen te vergelijken met el-kaar en om te zien hoe de verdelingen zijn van potentieumlle uitkomsten Met voorspellende analytische tools kunnen detailhandelaars hun voorraadbeheer op orde houden de optimale prijs bepalen voor nieuwe producten hun

Microsoft Dynamics AX

| 13

productaanbevelingen beter richten verkoop- en ondersteuningbehoeften voorspellen en cashflow beter beherenFlexibel zijn wordt steeds belangrijker voor detailhandelaars Optimalisatie is een belangrijk onderdeel van analyses en het helpt detailhandelaars om die flexibiliteit te bereiken De manier om dit doen is door het optimaliseren van de volgende drie pijlers betere en snel-lere detectie categorisering en aanne-melijkheid Er komt steeds meer nieuw e data beschikbaar Met nieuwe tools voor zelflerende apparaten kunnen detailhandelaars hun prestaties verbe-teren Bijvoorbeeld door de verwachte resultaten te vergelijken met de werke-lijke uitkomsten en hun algoritmen daarop aan te passenVeel van deze methoden zijn niet nieuw Maar door nieuwe tools zo-als de koppeling van krachtige pro-cessors aan cloudcomputing kun-nen detailhandelaars hun data ten volle benuttenHoe detailhandelaars risicos met data beheren Big data biedt detailhandelaars meer mogelijkheden maar meer macht gaat gepaard met meer verantwoor-delijkheid Nu meer invoerpunten data versturen en ontvangen wordt het risico op een beveiligingslek groter Volgens David Finn Associa-te General Counsel voor de Digital Crime Unit16 van Microsoft zijn er elk jaar ldquobijna 400 miljoen slachtoffers van cybermisdaad Bovendien kost cy-bermisdaad de consumenten jaarlijks $113 miljardrdquo Vorig jaar werd de helft van de volwassenen met internettoe-gang slachtoffer van cybermisdaad Dat zijn meer dan 1 miljoen mensen per dag Dat kost de wereldwijde economie $500 miljard per jaarDe bescherming van vertrouwelijke klantgegevens is van essentieel belang voor alle detailhandelaars Eeacuten op vijf

kleine en middelgrote ondernemingen is al het doelwit geweest van cyberaan-vallen Een beveiligingslek is niet alleen duur naar schatting $38 miljoen in 201517 maar kan ook waardevolle re-laties met trouwe klanten beschadigen Het kan jaren duren voor het vertrou-wen opnieuw is hersteldDoor steeds meer bezorgdheid na ver-schillende beveiligingslekken bij toon-aangevende creditcardmaatschappijen hebben beveiligingsexperts veiligere manieren ontwikkeld voor het verrich-ten van transacties EMV wat staat voor Europay MasterCard en Visa de bedrij-ven die de norm hebben ontwikkeld is een nieuwe technologie die betalingen

veiliger moet maken EMV-technolo-gie is beschikbaar als een microchip op veel nieuwe creditcards en wordt ook gebruikt as de norm in veel nieuwe mo-biele betaalsystemenWanneer klanten een verrichting uit-voeren met een EMV-kaart of mobiel apparaat genereren de EMV-chip en de POS-terminal op dynamische wij-ze een versleutelde beveiligingssleutel voor de transactie Deze sleutel wordt toegevoegd aan het persoonlijke ac-

count van de gebruiker en terugge-stuurd naar de emitterende bank die de transactie bevestigt Als de data van de transactie in verkeerde handen komt is een vervalste kaart onbruikbaar zonder de unieke chip van de originele kaart Bovendien wordt de data onbruikbaar omdat elke transactie een nieuwe en unieke beveiligingssleutel nodig heeft voor authenticatieSinds 1 oktober 2015 moeten bedrijven EMV-geschikt zijn (dwz EMV-credit-cards aanvaarden) Vanaf die datum ligt de aansprakelijkheid voor creditcard-fraude bij de partij (de detailhandelaar of bank) die het minst EMV-geschikt is in de transactie Dat is ongetwijfeld

de detailhandelaar als deze geen EMV-betalingen aanvaardt Dit is een enorme verschuiving van de aansprakelijkheid namelijk van de banken die in het verleden het grootste deel van de last droegen naar de detailhandelaarsNaast het risico op een beveili-gingslek worden veel klanten zich meer bewust van de nieuwe realiteit waarin ze worden gevolgd Trace-ringstechnologieeumln zoals tracering in de winkel hebben geleid tot be-zorgdheden bij consumenten en toezichthouders Uit een enquecircte van Opinion Lab in 2014 blijkt dat 77 van de klanten vindt dat het onaanvaardbaar is dat ze in de win-kel worden gevolgd 81 van hen is bezorgd dat de detailhandelaars

hun data niet priveacute of veilig kunnen bewaren18 Dit resulteert in een unieke uitdaging voor bedrijven die data ge-bruiken om klanten tevreden te stellen maar bij die klanten ergernis veroorza-ken door hun data te verzamelen De heersende opinie over dataverzame-ling zal in de loop van de tijd blijven veranderen maar bedrijven moeten weten wat hun klanten ervan vinden dat ze worden gevolgd

Elke dag zijn meer dan 1 miljoen mensen het slachtoffer van cybermisdaad16

In 2015 bedroegen de gemiddelde kosten die bij een beveiligingslek horen $38 miljoen17

Microsoft Dynamics AX

| 14

Detailhandelaars nemen het heft in eigen handenOverzicht voor het topmanagementAls klanten een aankoop doen kopen ze een ervaring Omdat de verwachtingen van de klanten zijn gestegen nemen de detail-handelaars meer controle over de waarde-keten zodat ze er zeker van zijn dat ze de best mogelijke ervaring bieden

Belangrijkste puntenbull De helft van de klanten verwacht dat ze

de aankoop online kunnen doen en in de winkel kunnen ophalen

bull 87 van de consumenten wereldwijd laat de MVO-activiteiten van een bedrijf meewegen in een aankoopbeslissing

bull De omzet van de deeleconomie zal in 2025 tot $335 miljard zijn uitgegroeid

Microsoft Dynamics AX

| 15

Detailhandelaars nemen de controle over de waardeketen Bij elke aankoopbeslissing spelen voor- en nadelen op financieel sociaal emo-tioneel en beveiligingsgebied een rol Als klanten een aankoop doen kopen ze niet alleen een product Ze kopen een ervaring Deze klantervaring be-staat uiteraard uit de ervaring die ze hebben met het product zelf maar daarnaast ook uit een aantal ande-re variabelen Zoals hoe complex het aankoopproces verloopt hoe ze zich voelen in de winkel hoe makkelijk het instellen gaat en hoeveel vertrouwen ze hebben dat ze de noodzakelijke on-dersteuning krijgen in geval van een probleem ldquoHoeveel stress krijg ik hier-vanrdquo ldquoWat zullen mijn vrienden ervan denkenrdquo ldquoHoe groot is de kans dat dit kapot gaatrdquo We denken graag dat klanten rationele beslissingen nemen en het beste pro-duct op de markt met een bepaalde prijs kopen Deze strategie wordt maxi-mizing genoemd De meeste klanten nemen echter op een andere manier beslissingen namelijk door satisficing Anders gezegd satisficers vragen ldquoWat geeft de minste kans op teleurstellingrdquo en ldquoVoorziet dit in mijn behoeftenrdquo Ze nemen genoegen met ldquogoed genoegrdquo De meeste klanten in alle categorie-en zijn satisficers Als bedrijven deze klanten willen aantrekken moet ze de transactiekosten van een aankoop ver-lagen Dit betekent niet gewoon dat de prijs lager moet maar ook dat detail-handelaars belemmeringen voor een aankoop zoals sociale risicos en angst voor het onbekende moeten beperkenDetailhandelaars willen beantwoorden aan de veranderende behoeften van de huidige consumenten Daardoor ne-

men velen de controle over hun waar-deketen van creatie tot consumptie Dit niveau van eigenaarschap dat zich uitstrekt tot alle contactpunten levert detailhandelaars een betere controle op over veel van deze transactiekosten en zorgt voor meer continuiumlteit binnen het klanttraject Meer controle over de toeleveringsketen Door e-commerce zijn detailhandelaars gedwongen om hun toeleveringske-tens tegen het licht te houden Veel detailhandelaars verkopen nu goede-ren online die ze niet eens op voorraad hebben in hun winkel Of helemaal niet op voorraad omdat ze samenwerken met externe logistieke aanbieders en magazijnen voor orderverwerking die namens hen de artikelen inpakken en verzenden Detailhandelaars houden niet alleen de voorraadstroom bij die loopt van productiefaciliteiten naar magazijnen naar winkels maar ook alle individuele verzendingen naar klanten En klanten willen tegenwoordig uitge-breid geiumlnformeerd worden over voor-raadgegevens in de fysieke winkel en nieuwe verwerkingsopties zoals opha-len in de winkel Hoewel toeleveringsketens steeds complexer worden hebben klanten steeds minder begrip voor mislukking waardoor de vraag voor detailhande-laars groter wordt Bovendien maken klanten geen onderscheid tussen een merk en de leveranciers in de toeleve-ringsketen ervan Als een leverancier in de toeleveringsketen een fout maakt ligt de verantwoordelijkheid volgens de klant toch bij het merk zelf Als een klant vraagt om levering binnen twee dagen en het product pas na vijf dagen ontvangt is dat slecht voor de reputa-tie van de detailhandel Bedrijven moe-

ten een manier vinden om te voldoen aan de stijgende verwachtingen terwijl ze toch voldoende winst maken Veel detailhandelaars willen meer controle krijgen over de complete klantervaring door meer controle over hun toeleve-ringsketen te nemen van productie tot levering Behoefte aan snelheid heeft afhandeling veranderd Veranderende klantverwachtingen zor-gen ervoor dat detailhandelaars hun orderafhandeling op een andere ma-nier uitvoeren Volgens een onderzoek van Accenture in 2014 verwacht de helft van alle klanten dat leveranciers de optie aanbieden van online kopen en in de winkel ophalen19 77 van de leveranciers vindt ophalen in de winkel zelf een waardevol optie20 Van de klan-ten die zeggen dat ze gebruikmaken van ophalen in de winkel doet 25 dat om de snelheid19 Er bestaat dus een klantbehoefte en ook de waarde is dui-delijk Toch biedt slechts een derde van alle leveranciers deze en andere opties aan En dan gaat het alleen nog maar over basisservices zoals ophalen in de winkel zichtbaarheid van voorraad op meerdere kanalen en verzenden om op te slaan (ship-to-store)Om levertijden te verkorten stappen detailhandelaars over op een model van eacuteeacuten toeleveringsketen waarin alle distributiemiddelen van hun online winkels en fysieke locaties zijn geiumlnte-greerd Sommige detailhandelaars die al een behoorlijke capaciteit hebben maken van hun winkels een netwerk van mini-distributiecentra Hiermee verkorten ze de afhandelingstijd maar zonder de extra kosten van het bouwen en beheren van distributiefaciliteiten Door al hun middelen te integreren

Percentage van detailhandelaars dat de mogelijkheid tot ophalen in de winkel heel waardevol vindt20

7723+77+V

Microsoft Dynamics AX

| 16

krijgen klanten tevens een goed zicht op de voorraad en kunnen ze de eenvoudigste en snelste manier kiezen om hun product aan te schaffen Detailhandelaars verhogen hun inzet op maatschappelijk verantwoord ondernemen De laatste paar jaren is er veel gediscussieerd over de groeiende behoefte van consumenten aan milieuvrien-delijke en duurzame producten En hoewel veel mensen zeggen dat ze maatschappelijk verantwoorde producten willen blijkt dat lang niet altijd uit hun gedrag Maar een kentering is zichtbaar Er is een afname van het aantal mensen dat zegt meer te willen betalen voor verantwoorde producten maar tege-lijkertijd een toename van mensen die zeggen dat ze het belangrijk vinden dat bedrijven maatschappelijk verant-woord ondernemen21 Uit een studie uit 2013 van Cone Communications en Echo Research blijkt dat 87 van de consumenten wereldwijd de MVO-resultaten meeneemt in hun aankoopbeslissing22 Anders gezegd goede MVO-cijfers zijn de nieuwe standaard En hoewel consu-menten bedrijven die een stapje extra doen op MVO-ge-bied misschien niet direct belonen zullen ze degenen die dat stapje niet zetten de rug toekeren Bedrijven moeten nadenken over hun MVO-beleid zowel als een defensie-ve als offensieve strategieInformatie is tegenwoordig heel eenvoudig te verkrijgen en verspreidt zich razendsnel Onethische bedrijfspraktij-ken die aan het licht komen hebben al meer dan eens geleid tot een terugloop in klanten voor dat betreffen-

Microsoft Dynamics AX

| 17

De omzet van de deeleconomie zal in 2025 tot $335 miljard zijn uitgegroeid28

de merk Om een maatschappelijk verantwoorde organisaties te worden hebben veel bedrijven hun eigen be-drijfsactiviteiten grondig moeten eva-lueren En ook de praktijken van leve-ranciers binnen hun toeleveringsketen Bovendien zijn veel bedrijven een stuk transparanter geworden In 2015 heeft CorporateRegistercom van 12000 be-drijven de MVO-rapporten verzameld Ter vergelijking in 1994 waren dat er slechts 2023

Steeds meer bedrijven gebruiken een MVO-strategie om te groeien zoals American Eagle Het bedrijf rappor-teerde recent een groei van 10 in de verkoop van lingerie nadat het had be-loofd om modellen in hun advertentie niet meer te photoshoppen24 Kijk ook naar Goldman Sachs dat investeert in de training en opleiding van 10000 vrouwelijke ondernemers25 Onderzoek door World Green Business Council laat een groei zien van 8-11 bij bedrijven die de luchtkwaliteit op kantoor heb-ben verbeterd26 Het onderzoek toont ook aan dat bedrijven die bekend staan om een sterk MVO-beleid makkelijker nieuw personeel kunnen vinden en be-houden Uit een onderzoek van Harvard Business School en de London Business School in 2011 blijkt dat bedrijven die

sterk presteren op MVO-gebied sneller financieringen loskrijgen27 Initiatieven tot duurzaam ondernemen werden in het verleden nogal eens wisselend ont-vangen maar het tij is aan het keren Het financieumlle en ethische belang van een goed MVO-beleid is inmiddels dui-delijkDe invloed van de deeleconomieDe deeleconomie heeft momenteel wereldwijd een omzet van $15 miljard per jaar PwC voorspelt dat de om-zet in 2025 toegenomen zal zijn tot $335 miljard28 Bedrijven als Airbnb en Lyft hebben de huur- en vervoersmark-ten veranderd En het model van de deeleconomie wordt op steeds brede-re schaal toegepast zoals via het delen van boten opslag- en werkruimten en zelfs energie Een dergelijke groei kan niet anders dan invloed hebben op de detailhan-del De tekenen daarvan zijn al zicht-baar Het moet nog blijken wel risico deze trend werkelijk inhoudt voor de-tailhandelaars maar hogere wiskun-de is niet nodig om in te zien dat als mensen producten gaan delen ze minder producten hoeven kopen De deeleconomie heeft dan dus een ne-gatieve invloed op de verkoop Maar

de deeleconomie zorgt ook voor inte-ressante kansen voor detailhandelaars Veel bedrijven hebben de mogelijkheid verkend om via community-leden pro-ducten in de winkel op te halen en bij klanten af te leveren Dit zou lagere kosten en kortere verzendtijd opleve-ren In de ruimte die ligt tussen bedrij-ven zorgt de deeleconomie voor enkele unieke mogelijkheden Denk bijvoor-beeld aan gedeelde overhead of ge-deelde en flexibele winkelruimte voor bedrijven met seizoenspieken in klant-vraag Hoewel de trend relatief nieuw is lijkt het erop dat de detailhandel er op veel terreinen iets van gaat merken

Percentage van de consumenten dat de MVO-activiteiten van een bedrijf laat meewegen in een aankoopbeslissing22

8723+77+V

Microsoft Dynamics AX

| 18

De winkelbeleving opnieuw definieumlrenOverzicht voor het topmanagementDoor de opkomst van e-commerce kwamen steeds meer klanten naar de winkel om pro-ducten uit te testen showrooming gen-oemd Velen dachten dat deze trend het einde van de fysieke winkels van detailhan-delaars inluidde maar detailhandelaars pas-sen zich eindelijk aan deze moderne trend aan

Belangrijkste puntenbull 46 van de Amerikanen gaf toe aan

showrooming te doenbull Detailhandelaars bieden nieuwe

voordelen aan in de winkel zoals snacks koffie alcohol exclusieve producten en deskundig advies om klanten in hun winkel te lokken

bull Veel grote detailhandelaars verkleinen hun voetafdruk en maken plaats voor kleinere lokale winkels

Microsoft Dynamics AX

| 19

Detailhandelaars anticiperen op showrooming

Door de opkomst van e-commerce komen steeds meer klanten naar de winkel om producten te testen en te bekijken In een onderzoek van Harris Interactive op het einde van 2013 gaf 46 van de Amerikanen toe dat ze naar winkels kwamen om producten uit te testen Dit was een toename van 7 in vergelijking met dezelfde periode in 201229 Toen steeds vaker werd gemeld dat detailhandelaars klanten geld vroe-gen voor dit verschijnsel30 leek deze trend het einde van detailhandelaars in te luiden Maar veel detailhandelaars passen zich uiteindelijk aan de trend aan en anticiperen erop

Winkels als Target31 en Best Buy voer-den strategieeumln om showroom-klanten aan te trekken onder andere met gratis Wi-Fi apps voor winkelassistentie en digitale interfaces waarmee klanten in de winkel toegang kregen tot de tools die ze online graag gebruiken zoals reviews en prijsvergelijkingen Deze aanpak helpt detailhandelaars beter te begrijpen hoe de winkel als geheel presteert niet alleen op basis van de omzet die de fysieke winkel genereert Casey Carl Chief Strategy amp Innovati-on Officer van Target verwoordt het als volgt ldquoWij zijn gek op showrooming zolang klanten hun spullen bij Target komen kopenrdquo

Showrooming is zo populair geworden dat sommige andere bedrijven winkel-ruimtes gebruiken om in te spelen op de trend Chobani een bedrijf dat Griekse yoghurt verkoopt opende onlangs in New York het Chobani SoHo cafeacute waar klanten nieuwe producten en recepten kunnen proeven De online kleerma-ker Indochino richtte pop-upwinkels op de ldquoreizende kleermakerrdquo-pop-ups waar klanten het product zelf kunnen ervaren hun maat kunnen laten ne-men en kleding kunnen passen32 Het succes en de opkomst van dit soort showroom-winkels tonen aan dat de-tailhandelaars kunnen anticiperen op deze trend

Verkoper als een service

Nu het besluitvormingstraject van klan-ten verandert proberen veel detailhan-delaars klanten in hun winkel te lokken

door nieuwe ervaringen en diensten aan te bieden ldquoMensen willen meer dan gewoon een winkel Ze willen een plaats waar ze zich goed voelen en iets nieuws lerenrdquo zei Carmine Gallo auteur en deskundige op het gebied van de-tailhandel Detailhandelaars van Urban Outfitters tot Nordstrom bieden hun klanten nu snacks koffie en wijn aan in de winkel Whole Foods is zelfs een brouwerij gestart en biedt bier aan in de winkels33

Veel detailhandelaars halen deskundi-gen naar de winkels die klanten advies geven Onlangs is Target een samen-werking gestart met BabyCenter een website over zwangerschap en ouder-schap Via het nieuwe initiatief Baby 360 biedt Target kwaliteitscontent productreviews en aanbevelingen voor kersverse moeders op de website De winkel heeft de investering echter naar een nieuw niveau getild en biedt nu in de winkel servicedesks met ldquobaby-ad-viseursrdquo aan34 Dit soort programmas dat klanten een ervaring en een dienst biedt die verder gaan dan het aan-schaffen van een product breekt in steeds meer winkels door Klanten heb-ben zo een heel andere reden om langs te gaan

Klein is het nieuwe groot

Vroeger was winkelen vooral een loka-le bezigheid kleine lokale winkels met lokale eigenaars en medewerkers Door de groei van winkelcentra halverwege de vorige eeuw werden grote winkels de norm Warenhuizen werden steeds groter en legden de basis voor grote winkels maar nu bedreigt de grootste winkel ooit het internet deze steeds groeiende fysieke winkels Volgens het verslag 2015 US Mall Outlook van Green Street Advisors zal ongeveer 15 van de 1500 winkelcentra in de Verenigde Staten in de komende 10 jaar sluiten veel meer dan het aantal nieuwe winkelcentra dat de deuren zal openen35

Detailhandelaars beginnen grote dure winkels de rug toe te keren en maken plaats voor kleinere gerichtere en flexi-belere winkels Detailhandelaars waar-onder Target Walmart en Whole Foods creeumlren allemaal kleinere winkels waar-mee ze aanwezig zijn op meer lokale markten en de kosten kunnen verlagen

Deze trend is ook deels het gevolg van de showrooming-trend Detailhande-laars moeten niet meer elk product op voorraad hebben De winkels worden een lokaal centrum voor diensten als ophalen in de winkel terwijl detailhan-delaars hun toonbank kunnen verwij-deren dankzij nieuwe technologie als mobiele betaling Zo creeumlren ze meer ruimte voor de klant

Percentage Amerikanen dat toegaf aan showrooming te doen29

46

Drieeumlnvijftig procent van de mannen heeft ooit aan showrooming gedaan in vergelijking met veertig procent van de vrouwen29

Percentage Amerikanen dat al heeft geshowroomd29

69

54+46V

31+69V

Microsoft Dynamics AX

| 20

Omni-channel is niet meer weg te denkenOverzicht voor het topmanagementOmdat het onderscheid tussen de digitale en fysieke wereld steeds vager wordt moeten detailhandelaars een ervaring creeumlren die voor meer continuiumlteit zorgt binnen alle contactmomenten met klanten

Belangrijkste puntenbull 71 van de klanten vindt de mogelijkheid

om voorraadgegevens voor producten in de winkel te bekijken belangrijk of heel belangrijk

bull De mobiele wereld zorgt voor 54 van het webverkeer van de detailhandel en 30 van de online omzet

Microsoft Dynamics AX

| 21

WWW staat nu voor ldquowat wanneer en waar ik wilrdquoOmdat het onderscheid tussen de di-gitale en fysieke wereld steeds vager wordt verschuiven de verwachtingen van de klanten in de detailhandel even-redig hiermee Klanten willen nu een naadloze ervaring op elk apparaat en verwachten de keuzemogelijkheden en flexibiliteit van online winkelen en de snelheid en service van een aankoop in de winkel Voor het winkelende publiek betekent WWW nu dat een klant koopt ldquowat wanneer en waar hij wilrdquo Detail-handelaars moeten daaraan voldoen Betere ervaringen op elk apparaat Klanten verwachten meer continuiumlteit tijdens hun winkelervaring Mogelijk-heden als het online bekijken van de voorraadgegevens zorgen voor een betere verbinding tussen wat klanten online doen en wat er in de winkel ge-beurt Bovendien verlagen ze de stress omdat de kans kleiner is dat de klant een winkel binnengaat en ontdekt dat het product niet op voorraad is Uit een onderzoek van Accenture in 2014 blijkt dat 71 van de klanten de mogelijk-heid om voorraadgegevens voor pro-ducten in de winkel te bekijken belang-rijk of heel belangrijk vindt waarbij 39 aangeeft dat ze minder of niet geneigd zijn naar een winkel te gaan als de on-line winkel geen informatie biedt over de fysieke voorraad19

Dankzij oplossingen voor een beter voorraadbeheer kunnen detailhande-laars klanten realtime toegang geven tot gegevens over de fysieke en on-line voorraad en meer verwerkingsop-ties bieden zoals ophalen in de winkel verzending naar de winkel en snellere levering Zo kan de klant kopen wat hij wil wanneer hij wil en waar hij wil Naast voorraadgegevens in de fysieke winkel helpt nieuwe technologie detail-handelaars nu om hun klanten tijdens het aankoopproces meer geiumlntegreer-de ervaringen op elk apparaat te bie-den Tools voor productiviteit en sa-menwerking waaronder software voor het beheer van digitale bedrijfsmid-delen helpen detailhandelaars klan-ten een meer consistente merkerva-ring te bieden tijdens de verschillende contactmomenten Dit lijkt misschien slechts een detail maar een consisten-

te branding en navigatie zowel online als offline kan ervoor zorgen dat een aankoop voor klanten gemakkelijker en vertrouwder is Als een klant een pro-duct online bekijkt en daarna naar een detailhandel gaat om dat product te kopen moet hij bij aankomst al weten dat hij in de juiste winkel is en moet hij het product gemakkelijk kunnen vinden op basis van zijn online ervaringOm de online en fysieke winkel verder te verbinden hebben medewerkers in de detailhandel gemakkelijker toegang tot klantgegevens zoals vorige aan-kopen verlanglijstjes en ondersteu-ningstickets Daardoor kunnen ze op een meer strategische manier verkopen en hun klanten superieure service bie-den Deze betere integratie leidt uitein-delijk tot meer continuiumlteit en een meer persoonlijke ervaring voor klanten De mobiele wereld zorgt voor een rui-mer bereik Smartphones met nieuwe mogelijk-heden en snellere dataverbindingen hebben een onmiskenbare impact op de detailhandel Doordat klanten in de winkel op internet kunnen surfen speelt de mobiele wereld een unieke rol in de omni-channel winkelbeleving In een onderzoek van Accenture in 2014 werd onderzocht waar klanten infor-matie over producten zochten op hun mobiele apparaten 56 deed dit thuis 38 controleerde de productvoorraad onderweg naar de winkel en 34 zocht in de winkel informatie over producten op36 In oktober 2015 namen smart-phones 42 van het winkelverkeer en 16 van de online omzet voor hun re-kening Dat is een onthutsend aantal in vergelijking met laptops (4570) en tablets (1214)37

Detailhandelaars creeumlren voor mobiele technologie nu geoptimaliseerde erva-ringen en zorgen voor meer continuiumlteit op elk apparaat Responsieve websites zijn populair geworden bij detailhan-delaars die hun klanten op elk appa-raat willen betrekken Een responsieve website zal met een andere grootte en schaal worden weergegeven afhanke-lijk van of de website wordt bekeken op een laptop tablet of mobiel apparaat Bij niet-responsieve websites is het be-kijken van inhoud op mobiele appara-ten lastig vanwege het kleinere formaat

van het apparaat Voordat responsie-ve websites werden ontwikkeld kozen vele merken ervoor een compleet af-zonderlijke WAP-site op te zetten voor mobiel browsen Tegenwoordig dragen responsieve websites bij aan het oplos-sen van deze uitdagingen met een effi-cieumlnte oplossing voor het bouwen van een enkele website die de weergave dynamisch aanpast aan verschillende browserformatenDetailhandelaars werken nu met nieuw e webstandaarden zoals HTML5 en CSS3 die zijn geoptimaliseerd voor mobiel surfen en met alle apparaten compatibel zijn Dankzij nieuwe ontwik-keltools voor meerdere platforms kun-nen app-ontwikkelaars dezelfde app nu voor meerdere mobiele besturings-systemen programmeren Microsoft heeft zelfs een universeel app-platform geiumlntroduceerd waarmee telefoons ta-blets en pcs met Windows 10 iOS- en Android-apps kunnen uitvoeren Dit is een grote stap die detailhandelaars zal helpen hun klanten de beste ervarin-gen te bieden zonder de kosten voor de ontwikkeling voor meerdere appa-raten38

Online wordt offline Er wordt zo vaak gezegd dat e-com-merce de fysieke winkels verwoest dat vaak wordt aangenomen dat de verkoop via e-commerce boven de verkoop in de winkel uitsteekt Maar eigenlijk nemen ze volgens eMarketer slechts een klein percentage in onge-veer 5939 Ondanks de groei van de online detailhandel wordt nog steeds meer dan $14 van elke $15 in de win-kels uitgegevenDit betekent dat veel e-commercesites willen uitbreiden door offline winkels te openen Online detailhandelaar Birch-box opende een eerste fysieke winkel in New York Warby Parker het online bedrijf in oogzorg verhoogt de inzet op fysieke winkels terwijl Bonobos vo-rig jaar $55 miljoen inzette voor ldquopas-winkelsrdquo waar klanten kleding van hun merk kunnen passen40 Zelfs de reus van e-commerce Amazon opent win-kels in bijvoorbeeld New York en San Francisco41 Ironisch genoeg stimuleren de online detailhandelaars die het ein-de van de fysieke winkels leken te bete-kenen nu de fysieke markt

Microsoft Dynamics AX

| 22

De nieuwe e-commerce is sociaalOverzicht voor het topmanagementMerken gebruiken websites als Facebook Twitter Pinterest en Instagram om hun pro-ducten te verkopen contact te maken met klanten en zelfs als een onderzoekstool om beslissingen over merchandising te verspre-iden De laatste tijd worden sociale-medi-aplatforms veel belangrijker bij de aanschaf omdat ze het proces van kennismaking tot aankoop stroomlijnen

Belangrijkste puntenbull Facebook zorgt voor 85 van de

bestellingen via sociale media en is daardoor de toonaangevende sociale website

bull Nieuwe tools als het Like2Buyrdquo-platform van Curalate voor Instagram zorgen voor een meer naadloze winkelervaring op sociale-mediasites

Microsoft Dynamics AX

| 23

De nieuwe e-commerce is sociaal De afgelopen tien jaar zijn sociale me-dia een basiselement van de mees-te marketingprogrammas geworden De impact ervan zal naar verwachting verder toenemen Uit een onderzoek van Dukes Fuqua School of Business blijkt dat sociale media op dat moment gemiddeld 94 uitmaakten van het marketingbudget van bedrijven en dat dit percentage naar verwachting met 128 zou zijn toegenomen tegen 2020 tot 21442

Omat merken hun communities en aanwezigheid op sociale media verder uitbreiden zoeken ze steeds meer ma-nieren om sociale media te gebruiken als verkooptool Klanten lijken dit te waarderen Volgens een onderzoek van Monetate in 2015 waren de conversie-percentages van sociale media 117 in vergelijking met 099 in 2014 Hoewel dit nog altijd lager is dan rechtstreeks e-mail en zoekopdracht (246 218 en 204 respectievelijk) waren sociale media de enige verkeersbron waarvan het conversiepercentage tussen 2014 en 2015 is gestegen Bovendien was de gemiddelde bestelwaarde voor so-ciale media $12407 wat hoger is dan die van alle andere verkeersbronnen behalve voor wie rechtstreeks naar de website surfte15

Facebook staat nog altijd op kop Uit een recent onderzoek van Shopify blijft Facebook de primaire bron van het verkeer via sociale media naar win-kels met ongeveer 63 van alle bezoe-ken aan websites via sociale media43 Gemiddeld 85 van de bestellingen via sociale media is afkomstig van Fa-cebook Bij sommige sectoren waar-onder fotografie sport en recreatie dierenbenodigdheden doorverzen-ding en juwelen en horloges zorgt Fa-cebook voor 90 van de bestellingen Facebook had ook het hoogste gemid-delde conversiepercentage 185 De videosites Vimeo en YouTube deelden de tweede plaats elk met een conver-siepercentage van 116Maar dat wil niet zeggen dat bedrijven alleen voor Facebook moeten kiezen Uit het onderzoek blijkt dat de pres-taties per sector sterk verschillen 74 van de bestellingen van antiquiteiten en verzamelobjecten via sociale media kwam van Pinterest en 47 van de be-stellingen voor digitale producten via sociale media kwam van YouTube Fa-cebook stond met een gemiddelde be-stelling van $5500 per bestelling maar op de vierde plaats achter Polyvore ($6675) Instagram ($6500) en Pinte-rest ($5895) (KW3 2013)

Nieuwe sociale tools voor detailhandelaars De grootste waarde die detailhande-laars via sociale media krijgen bestaat niet uit siteverkeer maar uit sociaal be-wijs Uit een onderzoek van ODM Group blijkt dat 74 van de klanten vertrouwt op sociale netwerken bij het nemen van aankoopbeslissingen44 Merken ge-bruiken websites als Facebook Twitter Pinterest en Instagram om hun produc-ten te verkopen contact te maken met klanten en zelfs als een onderzoekstool om beslissingen over merchandising te verspreiden De laatste tijd worden so-ciale-mediaplatforms veel belangrijker bij de aanschaf en dat hebben detail-handelaars ook ontdektMet de introductie van de ldquokooprdquo-knop-pen op Facebook en Twitter en het ldquoLike2Buyrdquo-platform van Curalate voor Instagram helpen sociale media de kloof te overbruggen van bewustzijn naar interesse naar wens naar actie De-tailhandelaars waaronder Home Depot Nordstrom Target en Burberry gebrui-ken dit nieuwe e-commercekanaal al Zo kunnen gebruikers die rechtstreeks van een sociale-mediasite gaan naar een productpagina die visueel consistent is met waar ze vandaan komen Uiteindelijk creeumlert dit een meer naadloze winkel-ervaring waarbij de wrijving tussen de kanalen vermindert en het eenvoudiger is om via sociale media te kopen

Conversiepercentage per bron15

Recht-streeks

E-mail

Zoek-opdracht

Sociale media

281

246

229

218

210

204

099

117

2014

2015

2014

2015

2014

2015

2014

2015

Recht-streeks-35 in

2015

E-mail-11 in

2015

Zoek-opdracht-06 in

2015

Sociale media

+18 in 2015

100+88+0+81+78+0+75+73+0+35+42

Microsoft Dynamics AX

| 24

De detailhandel kent geen grenzen meerOverzicht voor het topmanagementHoewel detailhandelaars het moeilijk had-den om succes in het buitenland te vinden biedt nieuwe technologie hen een spring-plank naar internationaal succes

Belangrijkste puntenbull De detailhandelverkoop bedroeg in 2014

$22492 biljoen en zal tegen 2018 naar verwachting tot $28300 biljoen zijn gestegen

bull Betere technologie voor productiviteit en samenwerking helpt detailhandelaars in het buitenland

bull E-commerce neemt maar 59 van de internationale detailhandelverkoop in maar dat cijfer neemt toe

bull Alibaba een enorm e-commercebedrijf zet de internationale e-commerce op zijn kop

Microsoft Dynamics AX

| 25

De detailhandel kent geen grenzen meer De internationale detailhandelverkoop is in opmars Uit een recent onderzoek van eMarketer blijkt dat de totale omzet van detailhandelverkoop zowel in de winkel als online $22492 biljoen was in 2014 En ze verwachten een toename tot $28300 biljoen in 201839 Door de opkomst van buitenlandse economie-en is het erg aanlokkelijk om interna-tionaal uit te breiden Toch zijn er veel bedrijven die moeite hebben om de sprong te maken Uit een onderzoek van de Harvard Business Review bleek echter ldquodat detailhandelaars op enkele uitzonderingen na niet konden genie-ten van de voordelen van globalisa-tierdquo45 Bijna alle grote detailhandelaars van Walmart tot Tesco tot Carrefour hebben zich moeten terugtrekken uit buitenlandse markten na pogingen om de lokale markt te veroveren Ondanks deze uitdagingen duwt de aanhouden-de druk om te groeien veel bedrijven richting nieuwe markten Slimmere en snellere detailhandelTechnologie speelt een belangrijke rol bij het succes van een detailhandel in het buitenland Om te beginnen helpen verbeterde tools voor samenwerking in de cloud en productiviteit bedrijven om sneller dan ooit tevoren te plannen en zich aan te passen Deze verbeterin-gen zijn van cruciaal belang Ze helpen bedrijfsleiders om activiteiten beter te beheren en slimmere lokale marketing-campagnes te maken Verbeteringen in technologie en transport zorgen ook voor een snellere levering van goede-ren en diensten Dit leidt allemaal tot flexibelere bedrijvenE-commerce verlicht de lastE-commerce wordt een belangrijke bondgenoot voor detailhandelaars die naar het buitenland willen uitbreiden In vergelijking met de verkoop in de winkel was e-commerce met 59 van de internationale detailhandelverkoop in 2014 nog altijd klein39 Dit percen-tage zal naar verwachting in 2018 zijn gestegen tot 88 Vorig jaar namen de Verenigde Staten en China 55 van de online verkoop in Tegen 2018 zal China waarschijnlijk 40 van de wereldwijde online verkoop uitmaken in totaal ongeveer $1 biljoen Hoewel het groeitempo voor online verkoop in China het hoogst is zullen andere landen waaronder de Verenigde Sta-ten het Verenigd Koninkrijk Japan

Duitsland en andere hun online de-tailhandelverkoop met dubbele cijfers zien groeien in de komende drie jaarDe groei in e-commerce zal ook worden gestimuleerd door de groei van mobie-le apparaten in opkomende markten Uit een onderzoek van GSMA in 2015 blijkt dat er 36 miljard unieke mobie-le abonnees waren op het einde van 2014 Ze verwachten nog eens 1 miljard abonnees tegen 2020 waardoor de wereldwijde mobiele penetratiegraad op bijna 60 komt46 Misschien nog indrukwekkender is dat de penetratie van abonnementen op mobiel internet in opkomende regios naar verwachting snel zal groeien Voor veel van deze ge-bieden is mobiel internet de enige ma-nier om toegang tot internet te krijgen Dankzij deze toegankelijkheid krijgen mensen toegang tot diensten als ban-kieren en opleiding en andere waarde-volle consumptiegoederen die in deze gebieden anders moeilijk te krijgen of te duur zijnOpkomende technologie overwint een unieke uitdagingLevering is een onderbelichte uitda-ging voor e-commercebedrijven die internationaal zaken willen doen Le-vering houdt in goederen verplaatsen van punt A naar punt B In Amerika gaat de discussie over levering vooral over snelheid Maar bij een snelle levering of uumlberhaupt een levering is eacuteeacuten ding heel belangrijk punt B Grofweg 75 van de wereldbevolking acuteheeft te maken met inconsistente in-gewikkelde slechte of geen adressys-temen Dat zegt startup what3words47 Vier miljard mensen hebben geen adres en zelfs in ontwikkelde landen kan adressering een ingewikkelde zaak zijn Londen heeft bijvoorbeeld acht verschillende Lonsdale Roads en veel huizen hebben geen nummer What3words een startup uit Londen is bezig om dit probleem op te los-sen Dat doet het met rasters van 3 bij 3 vierkante meter En dan 57 miljoen daarvan die de hele wereld beslaan en die allemaal een uniek adres heb-ben van 3 woorden In feite is het een eenvoudig geografisch cooumlrdinatiesys-teem Veel detailhandelaars en distri-buteurs zijn geiumlnteresseerd Want met dit adressysteem kunnen klanten hun producten niet alleen laten vervoeren naar hun huis ze kunnen ook opgeven

bij welke ingang of welke plek op hun terrein het pakket moet worden afgele-verd En koppel het cooumlrdinatiesysteem aan dronetechnologie en meer deuren worden geopend Zoals naar snelle en eenvoudige bezorging van eten me-dicijnen en voorraden in moeilijk be-reikbare gebieden Deze opkomende technologieeumln staan nog in de kinder-schoenen maar zijn wel al op weg om mensen dichter bij elkaar te brengenDe B2B-reusEen bespreking van de internationale detailhandel is onvolledig zonder ver-melding van Alibaba Alibaba werd in 1999 opgericht door de excentrieke lei-dinggevende Jack Ma Het bedrijf is het grootste platform voor online groot-handel ter wereld en verwerkt verkopen in meer dan 240 landen en regios Aan-vankelijk was het de bedoeling om een B2B-portaal te maken waarmee Chine-se fabrikanten kopers in het buitenland konden bereiken Alibaba doet onder-tussen veel meer dan dat en heeft een onmiskenbare impact op fabrikanten en detailhandelaars De Amerikaan-se beursgang van Alibaba was met $25 miljard de grootste ter wereld Alibaba is het grootste e-commerce-bedrijf van China Het beheert meer dan 80 van de online verkoop van China48 Het bedrijf heeft 279 miljoen jaarlijkse kopers die in 2013 voor $248 miljard aan transacties deden wat meer is dan Amazon en eBay samen In te-genstelling tot Amazon heeft Alibaba geen eigen magazijnen en goederen Hoewel hun omzet niet zo indruk-wekkend is (Alibaba ontving ongeveer $25 miljard in vergelijking met onge-veer $20 miljard van Amazon in KW2 van 2014) liggen de netto winstmar-ges van Alibaba op 80 van de om-zet (in vergelijking met het negatieve netto-inkomen van Amazon in KW2)

E-commerce neemt maar 59 van de internationale detailhandelverkoop in maar dat cijfer neemt toe39

5994+6+V

Microsoft Dynamics AX

| 26

Microsoft Dynamics AX

Buitengewone klantervaringen creeumlren

Microsoft Dynamics AX

| 27

Geweldige klantervaringen door infor-matiegestuurde activiteiten Internationale uitbreiding met flexibele implementatiesVersnel innovatie en toekomstige groei dankzij een dynamische en flexibele oplossing die zich aanpast aan jouw bedrijfsbehoeften Bied onbeperkte schaalbaarheid van de cloud Zorg voor naleving en da-tabeveiliging terwijl je jouw klanten ook naadloze ervaringen biedt en jouw medewerkers de middelen geeft om echt productief te zijn Microsoft helpt je om te gaan met de uitdaging van meerdere talen meerdere websites meerdere bedrijven en complexe internationale belastingen en regelgeving terwijl jouw bedrijf groeit en je nieuwe markten aanboort Dit wordt allemaal aangeleverd via eacuteeacuten uitgebreid commerceplatform in de cloud dat je vrijwel eindeloze cloudschaling en toonaangevende beveiliging biedt Hierdoor zijn realtime verbon-den oplossingen op elk apparaat en elke locatie mogelijk Dit alles met de voorspelbaarheid en herhaalbaarheid die je nodig hebt om snel resultaten te behalenNaadloze en uitmuntende prestaties voor commerce op elk kanaalDe moderne detailhandel is nu digitaal Klanten en medewerkers eisen intuiumltieve interactieve en informatieve oplossingen die ervoor zorgen dat de winkelervaring prettig is en voldoet aan de verwachtingen en die uiteindelijk leiden tot een duurzaam concurrentievoordeel Klanten willen winkelen zoals het hen uitkomt wat waar wanneer zij willen en op hun favoriete apparaat als ze tijdens hun interactie met jouw merk meerdere kanalen tegenkomen Voorzie jouw medewerkers van mo-derne verbonden mobiele oplossingen die hen het totaaloverzicht van de klanten bieden dat ze nodig hebben om op ongeeumlvenaarde productiviteitsniveaus te werken en klantenservice van echte wereld-klasse te bieden in en rond de winkel Microsoft biedt geoptimaliseer-de oplossingen voor productiviteit samenwerking en sociale media die jouw medewerkers op elk kanaal voorzien van de juiste informatie op het juiste moment om jouw klanten tevreden te stellen Effectief beheer van merchandisingBereid je voor op de toekomst Er komen constant nieuwe kanalen nieuwe markten en nieuwe producten of diensten bij Je moet dus continu anticiperen op trends op de markt en je snel kunnen aan-passen om voorop te blijven Microsoft helpt je te handelen met het inzicht dat je nodig hebt om krachtige merchandisingcompetenties te leveren zoals globaal en lokaal beheer van producten en aangepaste kenmerken onbeperkte categorieeumln voor verbeterd beheer van cate-gorieeumln en assortimenten en innovatie voor het beheer van matrix en andere soorten voorraadSlimme activiteitenAls je jouw werknemers in de detailhandel voorziet van tools en oplos-singen bespaar je tijd en bent je jouw klanten beter van dienst Maak gebruik van een natuurlijke workflow aangepast aan hun wensen Via front-office-activiteiten ingebouwd in belangrijke activiteiten als voor-raad- en leveranciersbeheer kunnen betrokken werknemers nu be-ter onderbouwde beslissingen nemen om groei te stimuleren aan de hand van diepgaande inzichten uit data krachtige analyses en intuiumltie-ve aanbevelingen Geef jouw personeel de beste mogelijkheden met een oplossing waarmee zij tijd kunnen besparen meer gedaan kunnen krijgen en beter kunnen presteren voor meer omzet en hogere marges

Microsoft Dynamics AX

| 28

Microsoft Dynamics AX

Microsoft Dynamics AX

| 29

Groei in jouw tempoBedrijven laten groeien op hun eigen tempo Dat kan vooral door hen de keuze en flexibiliteit te geven om hun bedrijf te moderniseren Wij bieden bedrijven de kans om de kracht van de cloud te be-nutten zodat ze hun bedrijfs-processen wereldwijd kunnen bijschalen De oplossing is eenvoudig te integreren met hun eigen systemen en data Bedrijven kunnen daardoor blijven profiteren van be-staande investeringen en te-gelijkertijd alle beren van de weg halen die groei in de weg staan Geef bedrijven met de betrouwbare cloud van Mi-crosoft de rust en zekerheid van goed beveiligde infor-matie die volgens de regels is opgeslagen

Jouw bedrijf sneller transfor-merenOm als bedrijf concurrerend te blijven is het van cruciaal be-lang om processen eenvoudig opnieuw op te kunnen zetten Zo blijven bedrijven in ont-wikkeling En zo dagen ze de status quo uit Maar dat moet snel gebeuren met een voor-spellende methode en zon-der bedrijfsonderbrekingen Wij stellen bedrijven in staat om te transformeren En dat

doen we door het opnieuw ontwerpen van bedrijfspro-cessen eenvoudiger en snel-ler te maken Met AX behalen ze sneller rendement uit hun technologie en verbeteren ze hun bedrijfsplanning en -uitvoering met voorspelbare implementaties ze kunnen sneller een de slag En als ze processen willen aanpassen Dan krijgen ze ondersteuning van technologieeumln zoals Visu-al Studio Daar vinden ze ta-lent resources en oplossingen waarmee ze aan hun bedrijfs-behoeften kunnen voldoen

Maak sneller slimmere beslis-singenWij stellen mensen in staat om sneller slimmere beslissingen te nemen waardoor ze voor-bereid zijn op alles en hun droom werkelijkheid kunnen maken We geven mensen de juiste middelen Tools om de moderne werkplaats mee te bouwen Bedrijfsoplossingen die mobiel zijn vertrouwd gebruiksvriendelijk en die sa-menwerking stimuleren Zo worden mensen productiever en sneller En met realtime da-tazicht op bedrijfsprocessen kunnen ze betere datage-stuurde beslissingen nemen met een positieve impact op hun bedrijf

Sneller zakendoen Microsoft Dynamics AX is de bedrijfsoplossing van Microsoft voor grote bedrijven Het geeft mensen de middelen om slim-mere beslissingen te nemen met realtime inzichten en kennis en dat op vrijwel elk apparaat Waar je ook bent Met de oplossing kunnen bedrijven zich ontwikkelen Bedrijfsprocessen worden sneller opnieuw ontworpen en dat leidt tot innovatie Zo beha-len bedrijven eerder rendement en blijven de concurrentie altijd een stap voor Met de keuze voor de flexibele cloud groeien be-drijven in hun eigen tempo Ze schalen hun activiteiten wereld-wijd bij en stemmen ze steeds opnieuw af op bedrijfsbehoeften

Microsoft Dynamics AX

| 30

Retail HQ

De werkruimte voor categorie- en productbeheer bevat de volgende functionaliteitbull Assortimentbeheerbull Levenscyclus van assortimentenbull Tracering

Werkruimte voor categorie- en productbeheer

Het op Azure gehoste Retail HQ biedt gecentraliseerd management en complete volgbaarheid van het volledige commercieumlle proces door middel van een webclient

Met werkruimten kunnen gebruikers hun efficieumlntie en productiviteit bij merchandisingactiviteiten verbeteren door hun taken en acties met betrekking tot de merchandisingrol centraal te beheren De functie voor prioriteiten van prijzen en kortingen geeft klanten meer greep op het gebruik van prijzen en kortingen Met deze functie zijn ook nieuwe scenarioacutes mogelijk waarin hogere winkelprijzen voorrang krijgen boven standaardprijzen En tot slot kunnen zij de meeste taken en acties met betrekking tot kanaalimplementatie en activiteiten en IT-werkzaamheden voor de detailhandel centraal beheren

Werkruimten

Nieuwe functiesMicrosoft Dynamics AX

Microsoft Dynamics AX

| 31

Retail HQ

De werkruimte voor prijzen en kortingen biedt de volgende functionaliteitbull Prijs- en kortingbeheer voor een bepaald kanaal en een bepaalde categoriebull Categoriebeheer op basis van prijsregelsbull Prioriteiten voor prijzen en kortingen waarmee u prioriteiten aan prijsgroepen en kortingen

kunt toewijzen om te bepalen in welke volgorde deze worden toegepast

Werkruimte voor prijzen en kortingen

De werkruimte voor catalogusbeheer bevat de volgende functionaliteitbull Overzicht van actieve catalogibull De levenscyclus van catalogi op eacuteeacuten plek bijhouden

Werkruimte voor catalogusbeheer

In de werkruimte voor kanaalimplementatie kunt u de volgende taken uitvoerenbull Het configuratieproces voor kanalen bijhoudenbull De vereiste stappen nemen om een taak te voltooien of informatie geven om de taak te

voltooienbull De installatie voor het programma Retail Modern POS (MPOS) in winkels downloadenbull Toegang krijgen tot alle bijbehorende paginaacutes

Werkruimte voor kanaalimplementatie

In de werkruimte voor kanaalactiviteiten kunt u de volgende taken uitvoerenbull Teksten bij posts opstellen voor verschillende kanalenbull De status van ploegendiensten voor een winkel bijhoudenbull POS-machtigingen (point of sale) voor medewerkers van een winkel beherenbull Snel toegang krijgen tot alle bijbehorende paginaacutes

Werkruimte voor kanaalactiviteiten

De EPOS-client wordt vervangen door MPOS en het eCommerce-kanaal is voortaan ook een standaardonderdeel van Retail Essentials Hiermee krijg je meer instant kanaalondersteuning en een gestroomlijnde configuratieoptie voor implementaties voor de detailhandel via Microsoft Dynamics Retail Essentials

De EPOS-client wordt vervangen door MPOS

Gegevensentiteiten voor de detailhandel zijn uitgebreid en ondersteunen nu alle hoofd- en referentiegegevens die betrekking hebben op de detailhandel Er is ook betere ondersteuning voor gegevensentiteiten in de gehele Microsoft Dynamics AX-oplossing Met deze uitbreiding kunnen gegevensentiteiten klanten door metadata aangestuurde gegevens laten importeren en exporteren en met OData-entiteiten kunnen klanten ook Microsoft Dynamics AX met programmaacutes van andere fabrikanten integreren

Verbeterde ondersteuning voor gegevensentiteiten

Microsoft Dynamics AX

| 32

In deze nieuwe versie zijn er meer dan 30 back-officerapporten en 10 kanaalrapporten beschikbaar waardoor klanten dankzij BI-rapporten beter trends kunnen voorspellen inzichten kunnen krijgen en zo goed mogelijk kunnen presteren

BI-rapporten

Retail HQ

Detailhandelaars kunnen kiezen op POS-bewerkingen beschikbaar zijn voor consumenten zodat zelfbedieningsscenarioacutes mogelijk worden Met de nieuwe Dynamics AX kan dit nieuwe scenario worden geconfigureerd Retail Server maakt gebruik van machtigingen voor API-oproepen (application programming interface)

POS met consumenmachtiging

Met de functies configuratiebeheer en validator is bootstrapping van de configuratie mogelijk evenals validatie van de status en volledigheid van de configuratie voor verschillende configuratie-elementen en beheer en validatie van de configuraties Met deze functie is het uploaden van bulk-configuratiegegevens en de validatie van bedrijfsentiteiten mogelijk

Configuratiebeheer en validator

De e-commerce-API is nu via Retail Server beschikbaar ter ondersteuning van online scenarioacutes Het biedt tevens gehoste en schaalbare e-commerce-services die in combinatie met online winkels van derden kunnen worden gebruikt

E-commerce-API

Retail-hardwarestation

Met een extra hardwareprofiel wordt meer uiteenlopende hardware tussen stations ondersteund Een nieuw hardwarestationsprofiel ondersteunt een unieke terminal-id voor elk hardwarestation bij de verwerking van EFT-transacties (electronic funds transfer elektronische overboekingen) EFT-ondersteuning is in het hardwarestation ingevoegd om bij de EFT-verwerking minder gebruik te hoeven maken van MPOS Hierdoor kunnen POS-apparaten verbinding maken met randapparaten als printers kassaladen of betalingsapparaten Het biedt meer flexibiliteit voor implementaties en betere beveiliging en minder blootstelling van creditcardgegevens

Nieuw hardwareprofiel

Je kunt verbinding maken met een CRT-database (Commerce Runtime) met bedrijfsgegevens voor het kanaal via CRT-services Dankzij deze ondersteuning kan de klant up-to-date blijven met OData-standaarden en een robuuste omni-channel beleving bieden door verkopen te integreren in de winkel op het mobiele en het online kanaal

Ondersteuning voor OData V4

Retailserver en gegevensbeheer

Microsoft Dynamics AX

| 33

Al is de functionaliteit vergelijkbaar met Microsoft Dynamics AX 2012 CU8 Commerce Data Exchange is omgebouwd voor de cloud en beheert nog steeds de datatransmissie tussen Microsoft Dynamics AX en detailhandelskanalen zoals online winkels of fysieke winkels Hierdoor krijgt de Async-service direct toegang tot de kanaaldatabase die van Commerce Data Exchange een realtime service maakt die wordt gehost als een op maat gemaakte Microsoft Dynamics AX-service Bovendien regelt MPOS de synchronisatie tussen offline databases en Retail Server

Commerce Data Exchange omgebouwd voor de cloud

Retailserver en gegevensbeheer

Dynamics AX ondersteunt alle bestaande creditcard- en pinpasfuncties van Microsoft Dynamics AX voor Retail 2012 plus enkele nieuwe verbeteringen waarmee klanten via de betalings-SDK creditcard- en pinpastransacties kunnen verwerken ondersteuning voor plug-and-play en semi-geiumlntegreerde betalingsverwerking op meerdere kanalen

Verbeteringen in functies voor creditcards en pinpassen

In deze nieuwe versie van Dynamics AX kun je apparaten activeren via Microsoft Azure Active Directory wat de beveiliging verbetert en activering in de cloud mogelijk maakt verbeterde beveiliging voor tokenbeheer grotere betrouwbaarheid en foutberichten gedurende het activeringsproces Verder is het proces van IT-beheertaken met betrekking tot de activering van het apparaat vereenvoudigd Dankzij deze beveiligingsverbeteringen wordt ongeoorloofd extern gebruik van mPOS bestreden en worden mPOS-apparaten getraceerd voor PCI-nalevingsdoeleinden Verder worden fysieke apparaten toegewezen aan een bedrijfsonderdeel en wordt informatie over de apparaten vanuit het hoofdkantoor geregistreerd

Apparaten activeren

Met Media Gallery kun je rich media-content beheren om te bewerken en aan te bieden Je kunt er pijnpunten rondom extern gehoste afbeeldingen mee aanpakken en deze vanuit eacuteeacuten plek beheren Het bevat krachtige beheertools via Media Gallery voor geuumlploade en extern gehoste afbeeldingen plus filterfuncties om afbeeldingen te zoeken je kunt eenvoudig extern gehoste afbeeldingen in bulk koppelen aan entiteiten als producten en catalogi Verder ondersteunt het door Retail gehoste opslag voor afbeeldingen en integratie met Excel om gemakkelijk te kunnen bijwerken In de lijst hieronder staan enkele details over de ondersteuningbull Afbeeldingen uploaden weergeven beheren en verwijderen uit Media Gallery voor extern

gehoste en door Retail gehoste afbeeldingenbull Afbeeldingen uploaden en weergeven vanuit paginaacutes van entiteiten (producten catalogi

en dergelijke) door een afbeelding uit de galerij te koppelen en een afbeelding van de desktop te uploaden

bull De afbeeldingen optimaliseren voor miniaturen aangepaste formaten en oorspronkelijk formaat

bull Entiteiten in bulk koppelen via een sjabloon en achtergrondtaken voor in bulk koppelenbull Integratie met Excel betekent dat de beperking op kenmerkgroepen van naamconventies

en vooraf gedefinieerde paden is opgehevenbull Ondersteuning voor offline afbeeldingen en beveiligde afbeeldingen voor persoonlijk te

herleidenbull Informatie-content (PII) zoals door Retail gehoste afbeeldingen van medewerkers en

klanten

Ondersteuning voor rich media-content

Microsoft Dynamics AX

| 34

Retail biedt overal altijd en op elk apparaat een verbluffende mobiele ervaring In deze nieuwe versie bieden we op alle kanalen een verbeterde winkelervaring

Uitgebreide klantbeleving

We leveren vergelijkbare functionaliteit als AX 2012 MPOS en we hebben ook nog enkele nieuwe functies toegevoegd waarmee jouw verkooppersoneel overal in de winkel op mobiele apparaten verkooptransacties en klantbestellingen kunnen verwerken en hun dagelijks werk kunnen doen en de voorraad kunnen beheren Met de nieuwe versie van Dynamics AX krijg je de volgende functies bull Klanten opzoeken in verschillende winkels en kanalenbull De mogelijkheid om klantbestellingen te maken zonder realtime service te openenbull Betere activeringswerkstromen status en foutberichtenbull Verbeteringen in uitbreidingsmogelijkheden zoals pre-post-triggers en ondersteuning

voor activiteiten om betere aanpassingen mogelijk te maken

Moderne POS

Dankzij de unieke architectuur in deze versie van Dynamics AX kunnen we een browser-POS leveren met vergelijkbare functionaliteit als mPOS en ondersteuning voor apparaatactivering via AAD De lay-out is zo ontworpen dat deze ook in mobiele apparaten kan worden gebruikt en browsers op verschillende platforms kan ondersteunen Met deze nieuwe cloud-POS kunnen detailhandelaars externe POS-stations gemakkelijk waar nodig activeren en tegelijkertijd de implementatiekosten verlagen

Cloud POS

In deze release kunnen klanten nu zelf kiezen welk content-beheersysteem zij gebruiken Dankzij het robuuste e-commerceplatform kunnen etalages van derden worden ondersteund waardoor klanten deze met content-beheersystemen kunnen integreren voor een e-commerce website op meerdere kanalen Dit wordt allemaal mogelijk gemaakt door de volgende extra functies in dit e-commerce platform bull Een uitgebreide consumenten-APIbull Verificatie-integratie met elke gewenste provider van open idacutes door derdenbull Betalingsintegratie

Flexibel platform voor e-commerce

Zelfs wanneer in de toekomst pariteit met de AX 2012 Call Center-oplossing beschikbaar is (met uitzondering van de prijsoverschrijvingen) kunnen gebruikers een callcenter implementeren waarmee zij bestellingen telefonisch van klanten kunnen laten aannemen en bestellingen kunnen maken klanten via postordercatalogi kunnen bereiken en activiteiten kunnen stroomlijnen via snelle orderinvoer geassisteerde verkoop en levering met deze callcentermodule Dit allemaal dankzij een communicatieve en opnieuw ontworpen HTML5-UI die via elke gewenste browser kan worden geopend

Callcenter

Microsoft Dynamics AX

| 35

Magazijnbeheer

In deze versie van Dynamics AX kun je een zelfstandig installatieprogramma rechtstreeks downloaden via een menuoptie in Magazijnbeheer in plaats van via het gebruikelijke installatieproces van Dynamics AX Het is speciaal gemaakt voor zelfsturende on-premise implementatie en configuratie Als je tijdens het installatieproces van de module Magazijnbeheer de functionaliteit voor mobiele apparaten wilt gebruiken moet je de magazijnportal voor mobiele apparaten lokaal installeren en configureren Daarna moet je een verbinding maken met het Microsoft Dynamics AX-programma in de cloud

Magazijnportal voor mobiele apparaten

Verkoop

Op basis van de bestaande algoritmen voor de berekening van leverdatums biedt de pagina Alternatieve leveropties een nieuwe gebruikersbeleving voor bestellingsbeloften Deze pagina brengt relevante informatie van meerdere formulieren op eacuteeacuten plek samen toont acutekant-en-klareacute alternatieve leveringspakketten zoals een combinatie van sitemagazijnvariantvervoersmodus gebaseerd op het criterium voor snelste levering (eerst beschikbare datum) dat de gebruiker zelf kan kiezen De gebruiker kan opties kiezen uit de simulatie-interface en deze naar de verkooporderregel overbrengen

Dankzij deze nieuwe ervaring kunnen organisaties die streven naar hoogwaardige klantenservice eacuten een optimalisatiestrategie voor de voorraad willen nu betrouwbare en concurrerende beloften aan klanten doen De bedrijven van hun klanten vereisten tenslotte ook dat producten op tijd worden geleverd De pagina Alternatieve leveropties maakt de orderbelofte sneller eenvoudiger en systematischer door de beste alternatieve leveringsdatums op eacuteeacuten interactieve plek aan te bieden en aan te bevelen

Pagina voor alternatieve leveropties

Microsoft Dynamics AX

| 36

Waarom MicrosoftMicrosoft Dynamics AX is de bedrijfsoplossing van Microsoft voor organisaties Het biedt mensen de middelen om sneller slimmere beslissingen te nemen met realtime inzichten en kennis en dat op vrijwel elk apparaat Waar je ook bent Met de oplossing kunnen bedrijven hun bedrijfsprocessen sneller opnieuw ontwerpen en dat leidt tot innovatie Zo behalen bedrijven eerder rendement en blijven de concurrentie altijd een stap voor Met de keuze voor de flexibele cloud groeien bedrijven in hun eigen tempo Ze schalen hun activiteiten wereldwijd bij en stemmen ze steeds opnieuw af op bedrijfsbehoeften

copy 2015 Microsoft Corporation Alle rechten voorbehouden Dit document wordt in de huidige vorm verstrekt De informatie en meningen die in dit document voorkomen waaronder ook URLs en andere verwijzingen naar websites kunnen zonder verdere kennisgeving worden gewijzigd U bent zelf verantwoordelijk voor het gebruik van dit document Sommige voorbeelden dienen alleen ter illustratie en zijn fictief Eventuele gelijkenissen berusten op toeval Uit dit document kunt u geen rechten ontlenen op enig intellectueel eigendom in enig Microsoft-product Kopieumlren en aanwenden van dit document voor eigen gebruik is toegestaan

Microsoft Dynamics AX is pre-releasesoftware in ontwikkeling Alle datums functies en beschrijvingen zijn in eerste instantie gebaseerd op huidige verwachtingen en kunnen zonder verdere melding op elk moment worden gewijzigd

Microsoft Dynamics AX

| 37

Bronnen1 Rotman School of Management Dukersquos Fuqua School of Business and the National University of Singapore The Effect of Social Interaction on Economic Transactions Evidence from Changes in Two Retail Formats Avi Goldfarb Ryan C McDevitt Sampsa Samila and Brian Silverman juni 2014

2 Taco Bell 2015

3 Chilirsquos 2014

4 Cinemark Holdings Inc 2015

5 Northwestern University Columbia University and Harvard Business School How much is a reduction of your customersrsquo wait worth An empirical study of the fast-food drive-thru industry based on structural estimation methods Gad Allon Awi Federgruen Margaret Pierson mei 2011

6 Swirl Retail Store Beacon Marketing Campaigns november 2014

7 Business Insider The Beacons Report Sales-influence forecase retail applications and adoption drivers januari 2015

8 Retale Retale Survey april 2015

9 RBR Global EPOS and Self-Checkout juni 2015

10 NCR Self-checkout A Global Consumer Perspective 2014

11 Winterberry Group 2015

12 1010data 2014 Big Data in Retail Study 2014

13 IBM What is big data 2015

14 IBM The Four Vrsquos of Big Data 2013

15 Monetate E-commerce Quarterly Q1 2015 2015

16 Microsoft 2015

17 IBM 2015 Cost of Data Breach Study 2015

18 OpinionLab In-Store Tracking Survey 2014

19 Accenture Customer Desires vs Retailer Capabilities 2014

20 RSR Supply Chain Execution 2014 Making Omni-Channel Profitable 2014

21 MRI Doublebase 2015

22 Cone Communications and Echo Research 2013 Cone CommunicationsEcho Global CSR study mei 2013

23 CorporateRegistercom 2015

24 Aerie 2014

25 Goldman Sachs 2015

26 World Green Building Council Health Wellbeing amp Productivity in Offices 2005

27 Harvard Business School and London Business School Corporate Social Responsibility and Access to Finance Beiting Cheng Ioannis Ioannou en George Serafeim mei 2012

28 PwC The Sharing Economy - Sizing the Revenue Opportunity 2014

29 Harris Poll Interactive 2013

30 Business Insider 2013

31 Target 2013

32 Indochino 2013

33 Whole Foods 2015

34 Target 2013

35 Green Street Advisors 2015 US

Mall Outlook 2015

36 Accenture Point of Commerce Bringing Seamless Retail Inside the Store 2014

37 Brand Building October 2015 Online Shopping Trends oktober 2015

38 Microsoft 2015

39 eMarketer december 2014

40 Bonabos Inc 2014

41 GeekWire oktober 2014

42 Duke University and McKinsey Inc The CMO Survey 2015

43 Duke University and McKinsey Inc The CMO Survey 2014

44 ODM Group The Business of Social Media 2011

45 Harvard Business Review Retail Doesnrsquot Cross Borders Herersquos Why and What to Do About It Marcel Corstjens and Rajiv Lal april 2012

46 GSMA The Mobile Economy Report 2015

47 what3words 2015

48 KraneShares KWEB Alibaba IPO Notes 2014

Microsoft Dynamics AX

| 38

Microsoft Dynamics AX

Page 7: Microsoft Dynamics AX 7 opkomende trends die de detailhandel … · 2016-07-14 · Microsoft Dynamics AX | 5 Opkomende trends De wereld verandert. Vijftien jaar gele-den hadden bedrijven

Microsoft Dynamics AX

| 7

Digitale technologie maakt het winkelen anders De afgelopen 15 jaar zijn consumenten door digitale technologie heel anders gaan winkelen Nieuwe e-commerce-platforms hebben voor kopers een vol-ledig nieuw kanaal mogelijk gemaakt en online reviews hebben het aanschaf-proces hervormd Ondanks deze enor-me transformatie waren deze overheer-sende technologieeumln in de detailhandel vooral online actief tot nu toe Voor de eerste keer zien we dat digi-tale media invloed heeft op de winkel-beleving Aan de basis van deze trans-formatie liggen verschillende factoren De lagere kosten van technologie in combinatie met het bijna alomtegen-woordige internet biedt nu naadloze toegang tot steeds krachtigere clouds Daardoor kunnen detailhandelaars data centraliseren en openen die klanten le-veranciers en medewerkers zoals nooit tevoren verbindt Bovendien maakt de opkomst van mobiele apparaten en slimmere sensoren nieuwe ervaringen mogelijk die de kloof tussen de digitale en fysieke wereld overbruggen Daar-door breekt digitale technologie einde-lijk door in de winkel en hervormt de klantervaring

Technologie wordt de nieuwe verkoop-medewerker Een van de laatste belangrijke onder-scheidende kenmerken waarmee de-tailhandelaars met een fysieke winkel klanten kunnen lokken is de persoonlij-ke aandacht van een expert die klanten helpt bij hun aankooptraject Deze troef kan echter snel omslaan in een handi-cap als gevolg van lange wachttijden of verkoopassistenten die een alsmaar groeiend productportfolio niet kunnen bijhouden Bovendien krijgen verkoop-assistenten tegenwoordig te maken met klanten die goed op de hoogte zijn en vaak zeer concrete vragen stellen Als reactie op deze wensen wordt digi-tale technologie de nieuwe verkoopas-sistent in de winkel De service verloopt sneller omdat digitale technologie de klanten helpt zichzelf te helpen en ver-kooppartners de informatie biedt die ze nodig hebben om een betere onder-steuning en service te leveren Veel detailhandelaars gaan over op technologieeumln waarmee klanten hun eigen winkelbeleving kunnen bepa-len zonder dat ze op een medewerker

moeten wachten Banken en lucht-vaartmaatschappijen hebben deze technologie snel binnengehaald geld-automaten en self check-in-kiosken zijn heel normaal geworden maar we merken nu dat steeds meer detailhan-delaars in andere sectoren digitale ki-osken gebruiken om de klantervaring te verbeterenHoewel deze technologie nog relatief nieuw is zien we al dat deze het win-kelgedrag verandert Om te beginnen hebben onderzoekers ontdekt dat klan-ten zich meer op hun gemak voelen bij digitale assistenten Een onderzoek dat werd uitgevoerd door wetenschappers van Rotman School of Management Dukersquos Fuqua School of Business en de National University of Singapore toonde aan dat het marktaandeel van moeilijk uit te spreken artikelen met 84 toe-nam nadat een drankwinkel was over-geschakeld van een persoonlijke service naar self-service Door de overschake-ling naar self-service hoefden klanten niet meer bang te zijn voor het verkeerd uitspreken van een productnaam Ze analyseerden ook data van een pizzake-ten die online bestelling invoerde Klan-ten die online bestelden kochten voed-sel met 3 meer calorieeumln en waren 14 meer geneigd om speciale instruc-ties te geven in vergelijking met klanten die telefonisch bestelden De onderzoe-kers concludeerden dat deze toename voornamelijk werd veroorzaakt doordat klanten het gevoel hadden dat hun eet-gewoonten minder werden beoordeeld bij een online bestelling1

Naast een verschuiving van het koop-gedrag hebben detailhandelaars ook een toename van de omzet via self-ser-vicekiosken gemeld Dit is grotendeels te danken aan het gebruiksgemak en de mogelijkheid om data te gebrui-ken voor strategische up-selling Taco Bell kondigde onlangs aan dat de be-stellingen via de nieuwe digitale app 20 hoger zijn dan de bestellingen via medewerkers aan de kassa Dit komt vooral doordat mensen extra ingredi-enten selecteren2 Chilirsquos heeft een toe-name van 20 gemeld van de verkoop van desserten sinds klanten via tablet kunnen bestellen3 Dankzij de nieuwe self-servicekiosken van Cinemark the-ater stijgen de ldquoconcessie-uitgaven per persoon al gedurende 32 onafgebro-ken kwartalenldquo4 Uit een onderzoek in 2011 door onderzoekers van de North-western University Columbia University

en Harvard University blijkt dat als de bediening in restaurants met snelle dienstverlening zeven seconden korter is het marktaandeel van het bedrijf met 1 tot 3 kan toenemen5

Maar de digitale assistent is niet alleen handig voor het opnemen van bestel-lingen Nieuwe technologie voor de de-tailhandel helpt klanten ook op andere gebieden waardoor de manier waarop ze informatie verzamelen en opties ver-gelijken verandert In de detailhandel blijkt een levensechte omgeving veel potentieel te hebben omdat klanten verschillende kleren kunnen passen hun huis kunnen bekijken in verschillen-de verfkleuren en hulp kunnen zoeken tijdens het navigeren door een winkel De grootste online kruidenierswinkel in China Yihaodian heeft met behulp van levensechte omgeving 1000 virtuele winkels gemaakt De winkels bevinden zich in parkeerplaatsen parken en in de buurt van bekende bezienswaardig-heden Voorbijgangers kunnen deze winkels niet zien maar met de app van Yihaodian kunnen klanten een heuse kruidenierswinkel zien en met hun ap-paraten door virtuele gangen wande-len Klanten selecteren artikelen door op hun beeldscherm te tikken Als ze klaar zijn kiezen ze om alles thuis te la-ten leverenSommige detailhandelaars nemen het begrip technologie als nieuwe ver-koopassistent wel heel letterlijk Lowes heeft onlangs robots getest die klanten helpen om producten in hun winkels te vinden Deze robots OSHbots ge-naamd scannen identificeren en zoe-ken de producten niet alleen in de win-kel ze praten ook met klanten in hun eigen taal Dat geeft deze op het eerste zicht onpersoonlijke technologie toch een persoonlijke toets

Percentage klanten dat al zelfscankassas heeft gebruikt8

8515+85+V

Microsoft Dynamics AX

| 8

En voor de detailhandelaars die hun personeel nog niet kunnen vervangen door robots speelt technologie ook een belangrijke rol in het beschikbaar stellen van informa-tie en hulpmiddelen die werknemers nodig hebben voor een betere klantenservice Steeds meer detailhandelaars geven hun personeel tablets en smartphones waarmee ze toegang hebben tot gedetailleerde productinformatie alternatieve producten kansen voor up-selling en zelfs klantprofielen en vorige aankopen

De beacons zijn er eindelijk Beacons staan op het punt een van de belangrijkste soor-ten technologie te worden die de detailhandel ooit heeft gekend Een beacon is een kleie zender met voeding die een be-richt verzendt dat klanten kunnen lezen in een app op een smartphone Ze maken gebruik van Bluetooth 40 Bluetooth Smart genaamd zodat de telefoon Bluetooth automatisch kan detecteren Gebruikers die de respectie-ve app hebben geiumlnstalleerd moeten hun apparaat dus niet eerst koppelen Dit werkt slechts in eacuteeacuten richting een beacon verzendt een bericht naar de app maar kan geen data van de telefoon lezenBeacons kunnen worden ingesteld om actief te zijn op verschillende afstanden van maar liefst 50 meter tot slechts enkele centimeters Doordat handelaars de pe-rimeter kunnen instellen beschikken ze over geweldi-

73+61+61+60

Microsoft Dynamics AX

| 9

ge mogelijkheden Op lange afstand kunnen detailhandelaars klanten in de buurt aantrekken met aanbiedingen en acties die ze zelfs kunnen aanpassen op basis van het specifieke klanten-profiel Op nog langere afstand kun-nen beacons worden gebruikt om de aankooppatronen van klanten te leren begrijpen zoals de doorstroom in een winkel de winkelfrequentie en of klan-ten meerdere detailhandelaars bezoe-ken Al deze data kan in combinatie met de perimeter en de mogelijkheid tot gerichte berichten een sterke invloed hebben op de verkoop Een onderzoek van Swirl Networks Inc op het einde van 2014 toont aan dat marketingcam-pagnes met beacons de kans op een aankoop verhoogden met 73 60 van de klanten gaf meer geld uit en 30 ging in op een aanbieding via be-acons6 Een verslag van BI Intelligence Estimates de onderzoeksafdeling van Business Insider voorspelde in 2015 dat aanbiedingen via beacons dat jaar rechtstreeks invloed zouden hebben op de omzet van meer dan $41 miljard van grote detailhandelaars Dit cijfer zal in 2016 oplopen tot $444 miljard 7

Op korte afstand bieden beacons totaal andere mogelijkheden Musea hebben deze technologie snel opgenomen Ze bieden op de smartphone van bezoe-kers dynamisch materiaal op basis van het specifieke tentoongestelde item waar ze voor staan Detailhandelaars creeumlren een soortgelijke ervaring voor productinformatie De mogelijkheden zijn legio Wanneer een klant bijvoor-beeld een schoen uit het rek neemt kan hij op een beeldscherm informatie

over de schoen zien aangevuld met outfits die erbij passen Als de klant de schoenen naar andere delen van de winkel neemt kunnen verlichting en andere beeldschermen hem op basis van de schoenen naar aanbevolen ar-tikelen leiden De mogelijkheden voor beacons en soortgelijke sensortechnologieeumln zijn eindeloos en zullen onze verbeelding waarschijnlijk te boven gaan maar eacuteeacuten ding is zeker beacons zullen de winkel-beleving aanzienlijk veranderen

POS-technologie ondersteunt medewer-kers Nieuwe POS-technologie ondersteunt medewerkers waardoor de klanter-varingen verbeteren dankzij kortere wachttijden en bedrijven hun kosten kunnen verlagen Hierdoor springen veel grote detailhandelaars in op deze opkomende trend Tot dusver wordt POS-technologie voornamelijk toege-past als zelfscankassas Uit een onder-zoek van Ratale in 2015 blijkt dat 85 van de klanten al zelfscankassas heeft gebruikt8 Volgens RBR in Londen zal het aantal zelfscankassas wereldwijd toenemen van 210000 in 2014 tot 335000 in 20209

Zelscankassas bieden veel duidelij-ke voordelen Uit een onderzoek van NCR10 in 2014 blijkt dat 42 van de ge-bruikers van zelfscankassas het gemak ervan waardeert 40 dit eenvoudig vond en 39 dit sneller vond dan de kassa met een kassier Wat opvalt aan deze groeiende trend is dat 20 van de generatie Y echt aangaf dat ze niet hielden van de interactie met kassiers tijdens het afrekenen8 Ook al komen

zelfscankassas vaak voor ze hebben ook hun nadelen 41 van de klanten gaf aan dat de zelfscankassas kunnen worden verbeterdDeze uitdagingen met zelfscankassas hebben tot nieuwe oplossingen ge-leid Tegenwoordig vinden mobiele kaartlezers hun weg naar steeds meer detailhandelaars Als een verkoper een mobiele kaartlezer gebruikt kunnen klanten overal in de winkel afrekenen en hoeven ze niet meer in de rij te wachten nadat ze hun artikelen hebben genomen Hierdoor wordt niet alleen de klantervaring verbeterd maar ko-men ook waardevolle vloerruimte en personeel beschikbaar omdat er min-der toonbanken en kassiers nodig zijn Naast de POS-apparaten zelf breekt er nieuwe technologie door om de POS-ervaring te helpen verbeteren Dankzij de nieuwe microscopische streepjescodes van bedrijven als Digi-marc Corp kunnen de streepjescodes nu overal op een product worden ge-plaatst waardoor een product overal kan worden gescand Volgens Digimarc kunnen deze nieuwe streepjescodes de tijd voor het scannen halveren Een andere technologie trolley GPS ge-naamd probeert de uitdagingen van POS aan te pakken door detailhande-laars een live weergave van het winkel-verkeer te bieden via een zender die op winkelkarren is geplaatst De techno-logie gebruikt deze data om te antici-peren op de behoeften van POS-per-soneel en deze te optimaliseren Dat helpt detailhandelaars hun kosten te verlagen en een betere klantenservice te leveren

Hoe beiumlnvloeden marketingcampagnes met beacons het gedrag van klanten6

Hogere kans op een aankoop

Voor meer vakantieboodschappen naar de winkel gaan

Vaker naar de winkel gaan

Meer geld uitgeven

73

61

61

60

73+61+61+60

Microsoft Dynamics AX

| 10

Big data wordt toegankelijkerOverzicht voor het topmanagementMet nieuwe tools als machine learning en prescriptieve analyse wordt big data eindelijk meer opvolgbaar

Belangrijkste puntenbull Amerikaanse marketeers hebben in 2015

$115 miljard uitgegeven aan databull Detailhandelaars beschouwen

merchandising winkelactiviteiten en toeleveringsketen als de voornaamste kansen voor big data

bull Elke dag worden meer dan 1 miljoen mensen het slachtoffer van cybermisdaad

bull 81 van de klanten gelooft niet dat detailhandelaars hun data priveacute of veilig kunnen houden

Microsoft Dynamics AX

| 11

Big data is meer dan alleen e-commerce en marketing Big data heeft al een grote invloed op de detailhandel Uit onderzoek van de Winterberry Group blijkt dat Ameri-kaanse marketeers in 2015 ongeveer $115 miljard hebben uitgegeven aan data Dat is een toename van een half miljard dollar ten opzichte van 201411 Ondanks deze groei werden de toepas-singen voor big data tot nu toe beperkt tot activiteiten op het gebied van online marketing en e-commerce zoals betere advertenties voor klanten of aanbeve-lingen voor soortgelijke producten We bereiken eindelijk het punt waarop we data voldoende kunnen volgen ver-zamelen en verwerken zodat detailhan-delaars er voordeel kunnen uit halen op manieren die eerder niet mogelijk waren Uit een onderzoek van 1010data in 2014 blijkt dat detailhandelaars merchandi-sing (53) winkelactiviteiten (42) toe-leveringsketen (27) en preventie van gegevensverlies (21) beschouwden als gebieden waarop big data het best kan worden toegepast12 Bijna de helft was van mening dat big data de grootste im-pact kan hebben op vraagprognose en modellering van de toeleve-ringsketenSnellere betrouwbaardere data Een van de grootste uitdagin-gen bij big data is het beheer van de hoeveelheid en de snelheid Voor een studie van IBM in 2015 werd berekend dat er elke dag 25 triljoen databytes worden gemaakt De hoeveelheid nieuwe data is overweldigend 90 van alle data is gemaakt in de afgelopen 2 jaar13 Zonder de juiste beheertools is deze data relatief nutteloos Maar met cloudcomputing die in-telligenter en krachtiger is geworden wordt big data eindelijk ook bruikbaar op andere gebieden Detailhan-delaars kunnen een slimme-re winkelervaring bieden en intelligentere merchandising en toeleveringsnetwerken makenDoor nieuwe technologie varieumlrend van kleinere sen-soren tot meer internettoe-gang kunnen detailhande-

laars sneller bij hun data die bovendien betrouwbaarder is Externe datasensoren komen steeds vaker voor en we bevinden ons pas in het beginstadium van deze ontwikkeling Deze trend wordt door vier factoren aangedreven 1) steeds kleinere microchips 2) de technologische ont-wikkelingen op het gebied van energie-besparing 3) overal toegang tot internet en 4) verbeterde computerprocessors waarmee steeds meer datastromen te-gelijkertijd kunnen worden beheerd En misschien is de vijfde factor wel dat con-sumenten steeds meer vertrouwd raken met dataverzameling Door deze verbeteringen kunnen de-tailhandelaars vanuit veel meer bronnen data verzamelen dan voorheen moge-lijk was Denk aan data van POS-syste-men online transacties sociale media loyaliteitsprogrammas opnamen van callcenters en gebruikersflows in de winkel Betere meer holistische data le-vert detailhandelaars een beter begrip op van hun klanten en de manier waar-op ze winkelen Big data wordt bruikbaar dankzij betere analytische tools Snellere en betrouwbare data is een

stap in de juiste richting voor big data maar het zorgt tegelijkertijd voor uitda-gingen IBM heeft ze aangeduid met De vier Vrsquos van Big Data14 De vier Vrsquos zijn volume (hoeveel data) velocity (analyse van streaming data) variety (verschillen-de vormen van data) en veracity (onze-kerheid van data)Nu big data steeds groter wordt worden deze uitdagingen voelbaar voor detail-handelaars In een studie van 1010 data in 2014 noemde 41 van de detailhan-delaars inconsistentie in meetmethoden het grootste obstakel richting analyse-succes bij 38 was dat gebrek aan de-tails en 34 zegt dat ze onvoldoende de beschikking heeft over noodzakelijke data Kort gezegd big data is te groot Tot dusver konden bedrijven hun data slechts spaarzaam benutten omdat hun interne kennis tekort schoot tools te be-perkt waren en de kosten te hoog Maar de bedrijfsmogelijkheden nemen einde-lijk toeDetailhandelaars vertrouwen op een nieuwe reeks van analysetools die big data toegankelijker maakt Voorbeel-den hiervan zijn machine learning voorspellende analyse en automati-

seringstools Big data op zich is nutteloos Die wordt pas bruikbaar wanneer er kennis uit kan worden gehaald Kennis waarmee processen efficieumlnter gaan verlopen en detailhande-laars betere ervaringen kunnen leveren Deze tools helpen detailhandelaars bij het detecteren het classi-ficeren het vaststellen van kansen en bij optimalisatieDetectie gaat over het identificeren van patronen (trends) targets en out-liers Met tools voor data-visualisatie waarmee grote cijferbestanden worden omgezet in diagrammen en grafieken wordt het door de grafische beelden veel makkelijker om verge-lijkingen te maken Outliers kunnen veel eenvoudiger worden geiumldentificeerd Met realtime data kan data nog sneller en eenvoudi-ger worden weergegeven Detailhandelaars kunnen deze tools gebruiken voor 53 + 48 + 42 + 42 + 27 + 23 + 21 + 11 + 11M

erch

andi

sing

Mar

ketin

g

Win

kela

ctiv

iteite

n

E-co

mm

erce

Toel

ever

ings

kete

n

Fina

ncieuml

n

Prev

entie

van

geg

even

sver

lies

Ove

rige

HR

Grootste kans voor big data in de detailhandel12

53

48

42

42

27

23

21

11

11

Microsoft Dynamics AX

| 12

competitieve wijzigingen nieuws campagnes of acties Opkomende markttrends kunnen ermee worden ontdekt maar ook potentieumlle fouten in de toeleveringsketen nog voordat de problemen werkelijk optredenClassificatie wordt vaak toegepast in de detailhandel maar waarschijnlijk wordt het niet altijd als zodanig ge-zien Met classificatie kunnen we data isoleren sorteren filteren rangschikken en vergelijken Detailhandelaars worden met classificatie flexibeler doordat ze doel-groepen campagnes of producten kunnen isoleren enof rangschikken Tools voor de automatisering van deze processen stroomlijnen het personalisatieproces en de-tailhandelaars kunnen zich beter richten op hun bena-dering Ook kunnen ze persoonlijke ervaringen creeumlren en meer intelligent cross-sellingactiviteiten uitvoeren In het eerste kwartaal van 2015 wist Microsoft Australia het bouncepercentage op hun website met 35 te verlagen en het add-to-cart-percentage met 10 te verhogen En dat dankzij volledig persoonlijke productaanbevelingen binnen een volledig gepersonaliseerde webervaring voor klanten15

Weten wat de kans is op toekomstige gebeurtenissen is van groot belang bij het nemen van strategische beslis-singen Waarschijnlijkheden zeggen iets over de kans dat een gebeurtenis plaatsvindt En kunnen ook worden ge-bruikt om meerdere gebeurtenissen te vergelijken met el-kaar en om te zien hoe de verdelingen zijn van potentieumlle uitkomsten Met voorspellende analytische tools kunnen detailhandelaars hun voorraadbeheer op orde houden de optimale prijs bepalen voor nieuwe producten hun

Microsoft Dynamics AX

| 13

productaanbevelingen beter richten verkoop- en ondersteuningbehoeften voorspellen en cashflow beter beherenFlexibel zijn wordt steeds belangrijker voor detailhandelaars Optimalisatie is een belangrijk onderdeel van analyses en het helpt detailhandelaars om die flexibiliteit te bereiken De manier om dit doen is door het optimaliseren van de volgende drie pijlers betere en snel-lere detectie categorisering en aanne-melijkheid Er komt steeds meer nieuw e data beschikbaar Met nieuwe tools voor zelflerende apparaten kunnen detailhandelaars hun prestaties verbe-teren Bijvoorbeeld door de verwachte resultaten te vergelijken met de werke-lijke uitkomsten en hun algoritmen daarop aan te passenVeel van deze methoden zijn niet nieuw Maar door nieuwe tools zo-als de koppeling van krachtige pro-cessors aan cloudcomputing kun-nen detailhandelaars hun data ten volle benuttenHoe detailhandelaars risicos met data beheren Big data biedt detailhandelaars meer mogelijkheden maar meer macht gaat gepaard met meer verantwoor-delijkheid Nu meer invoerpunten data versturen en ontvangen wordt het risico op een beveiligingslek groter Volgens David Finn Associa-te General Counsel voor de Digital Crime Unit16 van Microsoft zijn er elk jaar ldquobijna 400 miljoen slachtoffers van cybermisdaad Bovendien kost cy-bermisdaad de consumenten jaarlijks $113 miljardrdquo Vorig jaar werd de helft van de volwassenen met internettoe-gang slachtoffer van cybermisdaad Dat zijn meer dan 1 miljoen mensen per dag Dat kost de wereldwijde economie $500 miljard per jaarDe bescherming van vertrouwelijke klantgegevens is van essentieel belang voor alle detailhandelaars Eeacuten op vijf

kleine en middelgrote ondernemingen is al het doelwit geweest van cyberaan-vallen Een beveiligingslek is niet alleen duur naar schatting $38 miljoen in 201517 maar kan ook waardevolle re-laties met trouwe klanten beschadigen Het kan jaren duren voor het vertrou-wen opnieuw is hersteldDoor steeds meer bezorgdheid na ver-schillende beveiligingslekken bij toon-aangevende creditcardmaatschappijen hebben beveiligingsexperts veiligere manieren ontwikkeld voor het verrich-ten van transacties EMV wat staat voor Europay MasterCard en Visa de bedrij-ven die de norm hebben ontwikkeld is een nieuwe technologie die betalingen

veiliger moet maken EMV-technolo-gie is beschikbaar als een microchip op veel nieuwe creditcards en wordt ook gebruikt as de norm in veel nieuwe mo-biele betaalsystemenWanneer klanten een verrichting uit-voeren met een EMV-kaart of mobiel apparaat genereren de EMV-chip en de POS-terminal op dynamische wij-ze een versleutelde beveiligingssleutel voor de transactie Deze sleutel wordt toegevoegd aan het persoonlijke ac-

count van de gebruiker en terugge-stuurd naar de emitterende bank die de transactie bevestigt Als de data van de transactie in verkeerde handen komt is een vervalste kaart onbruikbaar zonder de unieke chip van de originele kaart Bovendien wordt de data onbruikbaar omdat elke transactie een nieuwe en unieke beveiligingssleutel nodig heeft voor authenticatieSinds 1 oktober 2015 moeten bedrijven EMV-geschikt zijn (dwz EMV-credit-cards aanvaarden) Vanaf die datum ligt de aansprakelijkheid voor creditcard-fraude bij de partij (de detailhandelaar of bank) die het minst EMV-geschikt is in de transactie Dat is ongetwijfeld

de detailhandelaar als deze geen EMV-betalingen aanvaardt Dit is een enorme verschuiving van de aansprakelijkheid namelijk van de banken die in het verleden het grootste deel van de last droegen naar de detailhandelaarsNaast het risico op een beveili-gingslek worden veel klanten zich meer bewust van de nieuwe realiteit waarin ze worden gevolgd Trace-ringstechnologieeumln zoals tracering in de winkel hebben geleid tot be-zorgdheden bij consumenten en toezichthouders Uit een enquecircte van Opinion Lab in 2014 blijkt dat 77 van de klanten vindt dat het onaanvaardbaar is dat ze in de win-kel worden gevolgd 81 van hen is bezorgd dat de detailhandelaars

hun data niet priveacute of veilig kunnen bewaren18 Dit resulteert in een unieke uitdaging voor bedrijven die data ge-bruiken om klanten tevreden te stellen maar bij die klanten ergernis veroorza-ken door hun data te verzamelen De heersende opinie over dataverzame-ling zal in de loop van de tijd blijven veranderen maar bedrijven moeten weten wat hun klanten ervan vinden dat ze worden gevolgd

Elke dag zijn meer dan 1 miljoen mensen het slachtoffer van cybermisdaad16

In 2015 bedroegen de gemiddelde kosten die bij een beveiligingslek horen $38 miljoen17

Microsoft Dynamics AX

| 14

Detailhandelaars nemen het heft in eigen handenOverzicht voor het topmanagementAls klanten een aankoop doen kopen ze een ervaring Omdat de verwachtingen van de klanten zijn gestegen nemen de detail-handelaars meer controle over de waarde-keten zodat ze er zeker van zijn dat ze de best mogelijke ervaring bieden

Belangrijkste puntenbull De helft van de klanten verwacht dat ze

de aankoop online kunnen doen en in de winkel kunnen ophalen

bull 87 van de consumenten wereldwijd laat de MVO-activiteiten van een bedrijf meewegen in een aankoopbeslissing

bull De omzet van de deeleconomie zal in 2025 tot $335 miljard zijn uitgegroeid

Microsoft Dynamics AX

| 15

Detailhandelaars nemen de controle over de waardeketen Bij elke aankoopbeslissing spelen voor- en nadelen op financieel sociaal emo-tioneel en beveiligingsgebied een rol Als klanten een aankoop doen kopen ze niet alleen een product Ze kopen een ervaring Deze klantervaring be-staat uiteraard uit de ervaring die ze hebben met het product zelf maar daarnaast ook uit een aantal ande-re variabelen Zoals hoe complex het aankoopproces verloopt hoe ze zich voelen in de winkel hoe makkelijk het instellen gaat en hoeveel vertrouwen ze hebben dat ze de noodzakelijke on-dersteuning krijgen in geval van een probleem ldquoHoeveel stress krijg ik hier-vanrdquo ldquoWat zullen mijn vrienden ervan denkenrdquo ldquoHoe groot is de kans dat dit kapot gaatrdquo We denken graag dat klanten rationele beslissingen nemen en het beste pro-duct op de markt met een bepaalde prijs kopen Deze strategie wordt maxi-mizing genoemd De meeste klanten nemen echter op een andere manier beslissingen namelijk door satisficing Anders gezegd satisficers vragen ldquoWat geeft de minste kans op teleurstellingrdquo en ldquoVoorziet dit in mijn behoeftenrdquo Ze nemen genoegen met ldquogoed genoegrdquo De meeste klanten in alle categorie-en zijn satisficers Als bedrijven deze klanten willen aantrekken moet ze de transactiekosten van een aankoop ver-lagen Dit betekent niet gewoon dat de prijs lager moet maar ook dat detail-handelaars belemmeringen voor een aankoop zoals sociale risicos en angst voor het onbekende moeten beperkenDetailhandelaars willen beantwoorden aan de veranderende behoeften van de huidige consumenten Daardoor ne-

men velen de controle over hun waar-deketen van creatie tot consumptie Dit niveau van eigenaarschap dat zich uitstrekt tot alle contactpunten levert detailhandelaars een betere controle op over veel van deze transactiekosten en zorgt voor meer continuiumlteit binnen het klanttraject Meer controle over de toeleveringsketen Door e-commerce zijn detailhandelaars gedwongen om hun toeleveringske-tens tegen het licht te houden Veel detailhandelaars verkopen nu goede-ren online die ze niet eens op voorraad hebben in hun winkel Of helemaal niet op voorraad omdat ze samenwerken met externe logistieke aanbieders en magazijnen voor orderverwerking die namens hen de artikelen inpakken en verzenden Detailhandelaars houden niet alleen de voorraadstroom bij die loopt van productiefaciliteiten naar magazijnen naar winkels maar ook alle individuele verzendingen naar klanten En klanten willen tegenwoordig uitge-breid geiumlnformeerd worden over voor-raadgegevens in de fysieke winkel en nieuwe verwerkingsopties zoals opha-len in de winkel Hoewel toeleveringsketens steeds complexer worden hebben klanten steeds minder begrip voor mislukking waardoor de vraag voor detailhande-laars groter wordt Bovendien maken klanten geen onderscheid tussen een merk en de leveranciers in de toeleve-ringsketen ervan Als een leverancier in de toeleveringsketen een fout maakt ligt de verantwoordelijkheid volgens de klant toch bij het merk zelf Als een klant vraagt om levering binnen twee dagen en het product pas na vijf dagen ontvangt is dat slecht voor de reputa-tie van de detailhandel Bedrijven moe-

ten een manier vinden om te voldoen aan de stijgende verwachtingen terwijl ze toch voldoende winst maken Veel detailhandelaars willen meer controle krijgen over de complete klantervaring door meer controle over hun toeleve-ringsketen te nemen van productie tot levering Behoefte aan snelheid heeft afhandeling veranderd Veranderende klantverwachtingen zor-gen ervoor dat detailhandelaars hun orderafhandeling op een andere ma-nier uitvoeren Volgens een onderzoek van Accenture in 2014 verwacht de helft van alle klanten dat leveranciers de optie aanbieden van online kopen en in de winkel ophalen19 77 van de leveranciers vindt ophalen in de winkel zelf een waardevol optie20 Van de klan-ten die zeggen dat ze gebruikmaken van ophalen in de winkel doet 25 dat om de snelheid19 Er bestaat dus een klantbehoefte en ook de waarde is dui-delijk Toch biedt slechts een derde van alle leveranciers deze en andere opties aan En dan gaat het alleen nog maar over basisservices zoals ophalen in de winkel zichtbaarheid van voorraad op meerdere kanalen en verzenden om op te slaan (ship-to-store)Om levertijden te verkorten stappen detailhandelaars over op een model van eacuteeacuten toeleveringsketen waarin alle distributiemiddelen van hun online winkels en fysieke locaties zijn geiumlnte-greerd Sommige detailhandelaars die al een behoorlijke capaciteit hebben maken van hun winkels een netwerk van mini-distributiecentra Hiermee verkorten ze de afhandelingstijd maar zonder de extra kosten van het bouwen en beheren van distributiefaciliteiten Door al hun middelen te integreren

Percentage van detailhandelaars dat de mogelijkheid tot ophalen in de winkel heel waardevol vindt20

7723+77+V

Microsoft Dynamics AX

| 16

krijgen klanten tevens een goed zicht op de voorraad en kunnen ze de eenvoudigste en snelste manier kiezen om hun product aan te schaffen Detailhandelaars verhogen hun inzet op maatschappelijk verantwoord ondernemen De laatste paar jaren is er veel gediscussieerd over de groeiende behoefte van consumenten aan milieuvrien-delijke en duurzame producten En hoewel veel mensen zeggen dat ze maatschappelijk verantwoorde producten willen blijkt dat lang niet altijd uit hun gedrag Maar een kentering is zichtbaar Er is een afname van het aantal mensen dat zegt meer te willen betalen voor verantwoorde producten maar tege-lijkertijd een toename van mensen die zeggen dat ze het belangrijk vinden dat bedrijven maatschappelijk verant-woord ondernemen21 Uit een studie uit 2013 van Cone Communications en Echo Research blijkt dat 87 van de consumenten wereldwijd de MVO-resultaten meeneemt in hun aankoopbeslissing22 Anders gezegd goede MVO-cijfers zijn de nieuwe standaard En hoewel consu-menten bedrijven die een stapje extra doen op MVO-ge-bied misschien niet direct belonen zullen ze degenen die dat stapje niet zetten de rug toekeren Bedrijven moeten nadenken over hun MVO-beleid zowel als een defensie-ve als offensieve strategieInformatie is tegenwoordig heel eenvoudig te verkrijgen en verspreidt zich razendsnel Onethische bedrijfspraktij-ken die aan het licht komen hebben al meer dan eens geleid tot een terugloop in klanten voor dat betreffen-

Microsoft Dynamics AX

| 17

De omzet van de deeleconomie zal in 2025 tot $335 miljard zijn uitgegroeid28

de merk Om een maatschappelijk verantwoorde organisaties te worden hebben veel bedrijven hun eigen be-drijfsactiviteiten grondig moeten eva-lueren En ook de praktijken van leve-ranciers binnen hun toeleveringsketen Bovendien zijn veel bedrijven een stuk transparanter geworden In 2015 heeft CorporateRegistercom van 12000 be-drijven de MVO-rapporten verzameld Ter vergelijking in 1994 waren dat er slechts 2023

Steeds meer bedrijven gebruiken een MVO-strategie om te groeien zoals American Eagle Het bedrijf rappor-teerde recent een groei van 10 in de verkoop van lingerie nadat het had be-loofd om modellen in hun advertentie niet meer te photoshoppen24 Kijk ook naar Goldman Sachs dat investeert in de training en opleiding van 10000 vrouwelijke ondernemers25 Onderzoek door World Green Business Council laat een groei zien van 8-11 bij bedrijven die de luchtkwaliteit op kantoor heb-ben verbeterd26 Het onderzoek toont ook aan dat bedrijven die bekend staan om een sterk MVO-beleid makkelijker nieuw personeel kunnen vinden en be-houden Uit een onderzoek van Harvard Business School en de London Business School in 2011 blijkt dat bedrijven die

sterk presteren op MVO-gebied sneller financieringen loskrijgen27 Initiatieven tot duurzaam ondernemen werden in het verleden nogal eens wisselend ont-vangen maar het tij is aan het keren Het financieumlle en ethische belang van een goed MVO-beleid is inmiddels dui-delijkDe invloed van de deeleconomieDe deeleconomie heeft momenteel wereldwijd een omzet van $15 miljard per jaar PwC voorspelt dat de om-zet in 2025 toegenomen zal zijn tot $335 miljard28 Bedrijven als Airbnb en Lyft hebben de huur- en vervoersmark-ten veranderd En het model van de deeleconomie wordt op steeds brede-re schaal toegepast zoals via het delen van boten opslag- en werkruimten en zelfs energie Een dergelijke groei kan niet anders dan invloed hebben op de detailhan-del De tekenen daarvan zijn al zicht-baar Het moet nog blijken wel risico deze trend werkelijk inhoudt voor de-tailhandelaars maar hogere wiskun-de is niet nodig om in te zien dat als mensen producten gaan delen ze minder producten hoeven kopen De deeleconomie heeft dan dus een ne-gatieve invloed op de verkoop Maar

de deeleconomie zorgt ook voor inte-ressante kansen voor detailhandelaars Veel bedrijven hebben de mogelijkheid verkend om via community-leden pro-ducten in de winkel op te halen en bij klanten af te leveren Dit zou lagere kosten en kortere verzendtijd opleve-ren In de ruimte die ligt tussen bedrij-ven zorgt de deeleconomie voor enkele unieke mogelijkheden Denk bijvoor-beeld aan gedeelde overhead of ge-deelde en flexibele winkelruimte voor bedrijven met seizoenspieken in klant-vraag Hoewel de trend relatief nieuw is lijkt het erop dat de detailhandel er op veel terreinen iets van gaat merken

Percentage van de consumenten dat de MVO-activiteiten van een bedrijf laat meewegen in een aankoopbeslissing22

8723+77+V

Microsoft Dynamics AX

| 18

De winkelbeleving opnieuw definieumlrenOverzicht voor het topmanagementDoor de opkomst van e-commerce kwamen steeds meer klanten naar de winkel om pro-ducten uit te testen showrooming gen-oemd Velen dachten dat deze trend het einde van de fysieke winkels van detailhan-delaars inluidde maar detailhandelaars pas-sen zich eindelijk aan deze moderne trend aan

Belangrijkste puntenbull 46 van de Amerikanen gaf toe aan

showrooming te doenbull Detailhandelaars bieden nieuwe

voordelen aan in de winkel zoals snacks koffie alcohol exclusieve producten en deskundig advies om klanten in hun winkel te lokken

bull Veel grote detailhandelaars verkleinen hun voetafdruk en maken plaats voor kleinere lokale winkels

Microsoft Dynamics AX

| 19

Detailhandelaars anticiperen op showrooming

Door de opkomst van e-commerce komen steeds meer klanten naar de winkel om producten te testen en te bekijken In een onderzoek van Harris Interactive op het einde van 2013 gaf 46 van de Amerikanen toe dat ze naar winkels kwamen om producten uit te testen Dit was een toename van 7 in vergelijking met dezelfde periode in 201229 Toen steeds vaker werd gemeld dat detailhandelaars klanten geld vroe-gen voor dit verschijnsel30 leek deze trend het einde van detailhandelaars in te luiden Maar veel detailhandelaars passen zich uiteindelijk aan de trend aan en anticiperen erop

Winkels als Target31 en Best Buy voer-den strategieeumln om showroom-klanten aan te trekken onder andere met gratis Wi-Fi apps voor winkelassistentie en digitale interfaces waarmee klanten in de winkel toegang kregen tot de tools die ze online graag gebruiken zoals reviews en prijsvergelijkingen Deze aanpak helpt detailhandelaars beter te begrijpen hoe de winkel als geheel presteert niet alleen op basis van de omzet die de fysieke winkel genereert Casey Carl Chief Strategy amp Innovati-on Officer van Target verwoordt het als volgt ldquoWij zijn gek op showrooming zolang klanten hun spullen bij Target komen kopenrdquo

Showrooming is zo populair geworden dat sommige andere bedrijven winkel-ruimtes gebruiken om in te spelen op de trend Chobani een bedrijf dat Griekse yoghurt verkoopt opende onlangs in New York het Chobani SoHo cafeacute waar klanten nieuwe producten en recepten kunnen proeven De online kleerma-ker Indochino richtte pop-upwinkels op de ldquoreizende kleermakerrdquo-pop-ups waar klanten het product zelf kunnen ervaren hun maat kunnen laten ne-men en kleding kunnen passen32 Het succes en de opkomst van dit soort showroom-winkels tonen aan dat de-tailhandelaars kunnen anticiperen op deze trend

Verkoper als een service

Nu het besluitvormingstraject van klan-ten verandert proberen veel detailhan-delaars klanten in hun winkel te lokken

door nieuwe ervaringen en diensten aan te bieden ldquoMensen willen meer dan gewoon een winkel Ze willen een plaats waar ze zich goed voelen en iets nieuws lerenrdquo zei Carmine Gallo auteur en deskundige op het gebied van de-tailhandel Detailhandelaars van Urban Outfitters tot Nordstrom bieden hun klanten nu snacks koffie en wijn aan in de winkel Whole Foods is zelfs een brouwerij gestart en biedt bier aan in de winkels33

Veel detailhandelaars halen deskundi-gen naar de winkels die klanten advies geven Onlangs is Target een samen-werking gestart met BabyCenter een website over zwangerschap en ouder-schap Via het nieuwe initiatief Baby 360 biedt Target kwaliteitscontent productreviews en aanbevelingen voor kersverse moeders op de website De winkel heeft de investering echter naar een nieuw niveau getild en biedt nu in de winkel servicedesks met ldquobaby-ad-viseursrdquo aan34 Dit soort programmas dat klanten een ervaring en een dienst biedt die verder gaan dan het aan-schaffen van een product breekt in steeds meer winkels door Klanten heb-ben zo een heel andere reden om langs te gaan

Klein is het nieuwe groot

Vroeger was winkelen vooral een loka-le bezigheid kleine lokale winkels met lokale eigenaars en medewerkers Door de groei van winkelcentra halverwege de vorige eeuw werden grote winkels de norm Warenhuizen werden steeds groter en legden de basis voor grote winkels maar nu bedreigt de grootste winkel ooit het internet deze steeds groeiende fysieke winkels Volgens het verslag 2015 US Mall Outlook van Green Street Advisors zal ongeveer 15 van de 1500 winkelcentra in de Verenigde Staten in de komende 10 jaar sluiten veel meer dan het aantal nieuwe winkelcentra dat de deuren zal openen35

Detailhandelaars beginnen grote dure winkels de rug toe te keren en maken plaats voor kleinere gerichtere en flexi-belere winkels Detailhandelaars waar-onder Target Walmart en Whole Foods creeumlren allemaal kleinere winkels waar-mee ze aanwezig zijn op meer lokale markten en de kosten kunnen verlagen

Deze trend is ook deels het gevolg van de showrooming-trend Detailhande-laars moeten niet meer elk product op voorraad hebben De winkels worden een lokaal centrum voor diensten als ophalen in de winkel terwijl detailhan-delaars hun toonbank kunnen verwij-deren dankzij nieuwe technologie als mobiele betaling Zo creeumlren ze meer ruimte voor de klant

Percentage Amerikanen dat toegaf aan showrooming te doen29

46

Drieeumlnvijftig procent van de mannen heeft ooit aan showrooming gedaan in vergelijking met veertig procent van de vrouwen29

Percentage Amerikanen dat al heeft geshowroomd29

69

54+46V

31+69V

Microsoft Dynamics AX

| 20

Omni-channel is niet meer weg te denkenOverzicht voor het topmanagementOmdat het onderscheid tussen de digitale en fysieke wereld steeds vager wordt moeten detailhandelaars een ervaring creeumlren die voor meer continuiumlteit zorgt binnen alle contactmomenten met klanten

Belangrijkste puntenbull 71 van de klanten vindt de mogelijkheid

om voorraadgegevens voor producten in de winkel te bekijken belangrijk of heel belangrijk

bull De mobiele wereld zorgt voor 54 van het webverkeer van de detailhandel en 30 van de online omzet

Microsoft Dynamics AX

| 21

WWW staat nu voor ldquowat wanneer en waar ik wilrdquoOmdat het onderscheid tussen de di-gitale en fysieke wereld steeds vager wordt verschuiven de verwachtingen van de klanten in de detailhandel even-redig hiermee Klanten willen nu een naadloze ervaring op elk apparaat en verwachten de keuzemogelijkheden en flexibiliteit van online winkelen en de snelheid en service van een aankoop in de winkel Voor het winkelende publiek betekent WWW nu dat een klant koopt ldquowat wanneer en waar hij wilrdquo Detail-handelaars moeten daaraan voldoen Betere ervaringen op elk apparaat Klanten verwachten meer continuiumlteit tijdens hun winkelervaring Mogelijk-heden als het online bekijken van de voorraadgegevens zorgen voor een betere verbinding tussen wat klanten online doen en wat er in de winkel ge-beurt Bovendien verlagen ze de stress omdat de kans kleiner is dat de klant een winkel binnengaat en ontdekt dat het product niet op voorraad is Uit een onderzoek van Accenture in 2014 blijkt dat 71 van de klanten de mogelijk-heid om voorraadgegevens voor pro-ducten in de winkel te bekijken belang-rijk of heel belangrijk vindt waarbij 39 aangeeft dat ze minder of niet geneigd zijn naar een winkel te gaan als de on-line winkel geen informatie biedt over de fysieke voorraad19

Dankzij oplossingen voor een beter voorraadbeheer kunnen detailhande-laars klanten realtime toegang geven tot gegevens over de fysieke en on-line voorraad en meer verwerkingsop-ties bieden zoals ophalen in de winkel verzending naar de winkel en snellere levering Zo kan de klant kopen wat hij wil wanneer hij wil en waar hij wil Naast voorraadgegevens in de fysieke winkel helpt nieuwe technologie detail-handelaars nu om hun klanten tijdens het aankoopproces meer geiumlntegreer-de ervaringen op elk apparaat te bie-den Tools voor productiviteit en sa-menwerking waaronder software voor het beheer van digitale bedrijfsmid-delen helpen detailhandelaars klan-ten een meer consistente merkerva-ring te bieden tijdens de verschillende contactmomenten Dit lijkt misschien slechts een detail maar een consisten-

te branding en navigatie zowel online als offline kan ervoor zorgen dat een aankoop voor klanten gemakkelijker en vertrouwder is Als een klant een pro-duct online bekijkt en daarna naar een detailhandel gaat om dat product te kopen moet hij bij aankomst al weten dat hij in de juiste winkel is en moet hij het product gemakkelijk kunnen vinden op basis van zijn online ervaringOm de online en fysieke winkel verder te verbinden hebben medewerkers in de detailhandel gemakkelijker toegang tot klantgegevens zoals vorige aan-kopen verlanglijstjes en ondersteu-ningstickets Daardoor kunnen ze op een meer strategische manier verkopen en hun klanten superieure service bie-den Deze betere integratie leidt uitein-delijk tot meer continuiumlteit en een meer persoonlijke ervaring voor klanten De mobiele wereld zorgt voor een rui-mer bereik Smartphones met nieuwe mogelijk-heden en snellere dataverbindingen hebben een onmiskenbare impact op de detailhandel Doordat klanten in de winkel op internet kunnen surfen speelt de mobiele wereld een unieke rol in de omni-channel winkelbeleving In een onderzoek van Accenture in 2014 werd onderzocht waar klanten infor-matie over producten zochten op hun mobiele apparaten 56 deed dit thuis 38 controleerde de productvoorraad onderweg naar de winkel en 34 zocht in de winkel informatie over producten op36 In oktober 2015 namen smart-phones 42 van het winkelverkeer en 16 van de online omzet voor hun re-kening Dat is een onthutsend aantal in vergelijking met laptops (4570) en tablets (1214)37

Detailhandelaars creeumlren voor mobiele technologie nu geoptimaliseerde erva-ringen en zorgen voor meer continuiumlteit op elk apparaat Responsieve websites zijn populair geworden bij detailhan-delaars die hun klanten op elk appa-raat willen betrekken Een responsieve website zal met een andere grootte en schaal worden weergegeven afhanke-lijk van of de website wordt bekeken op een laptop tablet of mobiel apparaat Bij niet-responsieve websites is het be-kijken van inhoud op mobiele appara-ten lastig vanwege het kleinere formaat

van het apparaat Voordat responsie-ve websites werden ontwikkeld kozen vele merken ervoor een compleet af-zonderlijke WAP-site op te zetten voor mobiel browsen Tegenwoordig dragen responsieve websites bij aan het oplos-sen van deze uitdagingen met een effi-cieumlnte oplossing voor het bouwen van een enkele website die de weergave dynamisch aanpast aan verschillende browserformatenDetailhandelaars werken nu met nieuw e webstandaarden zoals HTML5 en CSS3 die zijn geoptimaliseerd voor mobiel surfen en met alle apparaten compatibel zijn Dankzij nieuwe ontwik-keltools voor meerdere platforms kun-nen app-ontwikkelaars dezelfde app nu voor meerdere mobiele besturings-systemen programmeren Microsoft heeft zelfs een universeel app-platform geiumlntroduceerd waarmee telefoons ta-blets en pcs met Windows 10 iOS- en Android-apps kunnen uitvoeren Dit is een grote stap die detailhandelaars zal helpen hun klanten de beste ervarin-gen te bieden zonder de kosten voor de ontwikkeling voor meerdere appa-raten38

Online wordt offline Er wordt zo vaak gezegd dat e-com-merce de fysieke winkels verwoest dat vaak wordt aangenomen dat de verkoop via e-commerce boven de verkoop in de winkel uitsteekt Maar eigenlijk nemen ze volgens eMarketer slechts een klein percentage in onge-veer 5939 Ondanks de groei van de online detailhandel wordt nog steeds meer dan $14 van elke $15 in de win-kels uitgegevenDit betekent dat veel e-commercesites willen uitbreiden door offline winkels te openen Online detailhandelaar Birch-box opende een eerste fysieke winkel in New York Warby Parker het online bedrijf in oogzorg verhoogt de inzet op fysieke winkels terwijl Bonobos vo-rig jaar $55 miljoen inzette voor ldquopas-winkelsrdquo waar klanten kleding van hun merk kunnen passen40 Zelfs de reus van e-commerce Amazon opent win-kels in bijvoorbeeld New York en San Francisco41 Ironisch genoeg stimuleren de online detailhandelaars die het ein-de van de fysieke winkels leken te bete-kenen nu de fysieke markt

Microsoft Dynamics AX

| 22

De nieuwe e-commerce is sociaalOverzicht voor het topmanagementMerken gebruiken websites als Facebook Twitter Pinterest en Instagram om hun pro-ducten te verkopen contact te maken met klanten en zelfs als een onderzoekstool om beslissingen over merchandising te verspre-iden De laatste tijd worden sociale-medi-aplatforms veel belangrijker bij de aanschaf omdat ze het proces van kennismaking tot aankoop stroomlijnen

Belangrijkste puntenbull Facebook zorgt voor 85 van de

bestellingen via sociale media en is daardoor de toonaangevende sociale website

bull Nieuwe tools als het Like2Buyrdquo-platform van Curalate voor Instagram zorgen voor een meer naadloze winkelervaring op sociale-mediasites

Microsoft Dynamics AX

| 23

De nieuwe e-commerce is sociaal De afgelopen tien jaar zijn sociale me-dia een basiselement van de mees-te marketingprogrammas geworden De impact ervan zal naar verwachting verder toenemen Uit een onderzoek van Dukes Fuqua School of Business blijkt dat sociale media op dat moment gemiddeld 94 uitmaakten van het marketingbudget van bedrijven en dat dit percentage naar verwachting met 128 zou zijn toegenomen tegen 2020 tot 21442

Omat merken hun communities en aanwezigheid op sociale media verder uitbreiden zoeken ze steeds meer ma-nieren om sociale media te gebruiken als verkooptool Klanten lijken dit te waarderen Volgens een onderzoek van Monetate in 2015 waren de conversie-percentages van sociale media 117 in vergelijking met 099 in 2014 Hoewel dit nog altijd lager is dan rechtstreeks e-mail en zoekopdracht (246 218 en 204 respectievelijk) waren sociale media de enige verkeersbron waarvan het conversiepercentage tussen 2014 en 2015 is gestegen Bovendien was de gemiddelde bestelwaarde voor so-ciale media $12407 wat hoger is dan die van alle andere verkeersbronnen behalve voor wie rechtstreeks naar de website surfte15

Facebook staat nog altijd op kop Uit een recent onderzoek van Shopify blijft Facebook de primaire bron van het verkeer via sociale media naar win-kels met ongeveer 63 van alle bezoe-ken aan websites via sociale media43 Gemiddeld 85 van de bestellingen via sociale media is afkomstig van Fa-cebook Bij sommige sectoren waar-onder fotografie sport en recreatie dierenbenodigdheden doorverzen-ding en juwelen en horloges zorgt Fa-cebook voor 90 van de bestellingen Facebook had ook het hoogste gemid-delde conversiepercentage 185 De videosites Vimeo en YouTube deelden de tweede plaats elk met een conver-siepercentage van 116Maar dat wil niet zeggen dat bedrijven alleen voor Facebook moeten kiezen Uit het onderzoek blijkt dat de pres-taties per sector sterk verschillen 74 van de bestellingen van antiquiteiten en verzamelobjecten via sociale media kwam van Pinterest en 47 van de be-stellingen voor digitale producten via sociale media kwam van YouTube Fa-cebook stond met een gemiddelde be-stelling van $5500 per bestelling maar op de vierde plaats achter Polyvore ($6675) Instagram ($6500) en Pinte-rest ($5895) (KW3 2013)

Nieuwe sociale tools voor detailhandelaars De grootste waarde die detailhande-laars via sociale media krijgen bestaat niet uit siteverkeer maar uit sociaal be-wijs Uit een onderzoek van ODM Group blijkt dat 74 van de klanten vertrouwt op sociale netwerken bij het nemen van aankoopbeslissingen44 Merken ge-bruiken websites als Facebook Twitter Pinterest en Instagram om hun produc-ten te verkopen contact te maken met klanten en zelfs als een onderzoekstool om beslissingen over merchandising te verspreiden De laatste tijd worden so-ciale-mediaplatforms veel belangrijker bij de aanschaf en dat hebben detail-handelaars ook ontdektMet de introductie van de ldquokooprdquo-knop-pen op Facebook en Twitter en het ldquoLike2Buyrdquo-platform van Curalate voor Instagram helpen sociale media de kloof te overbruggen van bewustzijn naar interesse naar wens naar actie De-tailhandelaars waaronder Home Depot Nordstrom Target en Burberry gebrui-ken dit nieuwe e-commercekanaal al Zo kunnen gebruikers die rechtstreeks van een sociale-mediasite gaan naar een productpagina die visueel consistent is met waar ze vandaan komen Uiteindelijk creeumlert dit een meer naadloze winkel-ervaring waarbij de wrijving tussen de kanalen vermindert en het eenvoudiger is om via sociale media te kopen

Conversiepercentage per bron15

Recht-streeks

E-mail

Zoek-opdracht

Sociale media

281

246

229

218

210

204

099

117

2014

2015

2014

2015

2014

2015

2014

2015

Recht-streeks-35 in

2015

E-mail-11 in

2015

Zoek-opdracht-06 in

2015

Sociale media

+18 in 2015

100+88+0+81+78+0+75+73+0+35+42

Microsoft Dynamics AX

| 24

De detailhandel kent geen grenzen meerOverzicht voor het topmanagementHoewel detailhandelaars het moeilijk had-den om succes in het buitenland te vinden biedt nieuwe technologie hen een spring-plank naar internationaal succes

Belangrijkste puntenbull De detailhandelverkoop bedroeg in 2014

$22492 biljoen en zal tegen 2018 naar verwachting tot $28300 biljoen zijn gestegen

bull Betere technologie voor productiviteit en samenwerking helpt detailhandelaars in het buitenland

bull E-commerce neemt maar 59 van de internationale detailhandelverkoop in maar dat cijfer neemt toe

bull Alibaba een enorm e-commercebedrijf zet de internationale e-commerce op zijn kop

Microsoft Dynamics AX

| 25

De detailhandel kent geen grenzen meer De internationale detailhandelverkoop is in opmars Uit een recent onderzoek van eMarketer blijkt dat de totale omzet van detailhandelverkoop zowel in de winkel als online $22492 biljoen was in 2014 En ze verwachten een toename tot $28300 biljoen in 201839 Door de opkomst van buitenlandse economie-en is het erg aanlokkelijk om interna-tionaal uit te breiden Toch zijn er veel bedrijven die moeite hebben om de sprong te maken Uit een onderzoek van de Harvard Business Review bleek echter ldquodat detailhandelaars op enkele uitzonderingen na niet konden genie-ten van de voordelen van globalisa-tierdquo45 Bijna alle grote detailhandelaars van Walmart tot Tesco tot Carrefour hebben zich moeten terugtrekken uit buitenlandse markten na pogingen om de lokale markt te veroveren Ondanks deze uitdagingen duwt de aanhouden-de druk om te groeien veel bedrijven richting nieuwe markten Slimmere en snellere detailhandelTechnologie speelt een belangrijke rol bij het succes van een detailhandel in het buitenland Om te beginnen helpen verbeterde tools voor samenwerking in de cloud en productiviteit bedrijven om sneller dan ooit tevoren te plannen en zich aan te passen Deze verbeterin-gen zijn van cruciaal belang Ze helpen bedrijfsleiders om activiteiten beter te beheren en slimmere lokale marketing-campagnes te maken Verbeteringen in technologie en transport zorgen ook voor een snellere levering van goede-ren en diensten Dit leidt allemaal tot flexibelere bedrijvenE-commerce verlicht de lastE-commerce wordt een belangrijke bondgenoot voor detailhandelaars die naar het buitenland willen uitbreiden In vergelijking met de verkoop in de winkel was e-commerce met 59 van de internationale detailhandelverkoop in 2014 nog altijd klein39 Dit percen-tage zal naar verwachting in 2018 zijn gestegen tot 88 Vorig jaar namen de Verenigde Staten en China 55 van de online verkoop in Tegen 2018 zal China waarschijnlijk 40 van de wereldwijde online verkoop uitmaken in totaal ongeveer $1 biljoen Hoewel het groeitempo voor online verkoop in China het hoogst is zullen andere landen waaronder de Verenigde Sta-ten het Verenigd Koninkrijk Japan

Duitsland en andere hun online de-tailhandelverkoop met dubbele cijfers zien groeien in de komende drie jaarDe groei in e-commerce zal ook worden gestimuleerd door de groei van mobie-le apparaten in opkomende markten Uit een onderzoek van GSMA in 2015 blijkt dat er 36 miljard unieke mobie-le abonnees waren op het einde van 2014 Ze verwachten nog eens 1 miljard abonnees tegen 2020 waardoor de wereldwijde mobiele penetratiegraad op bijna 60 komt46 Misschien nog indrukwekkender is dat de penetratie van abonnementen op mobiel internet in opkomende regios naar verwachting snel zal groeien Voor veel van deze ge-bieden is mobiel internet de enige ma-nier om toegang tot internet te krijgen Dankzij deze toegankelijkheid krijgen mensen toegang tot diensten als ban-kieren en opleiding en andere waarde-volle consumptiegoederen die in deze gebieden anders moeilijk te krijgen of te duur zijnOpkomende technologie overwint een unieke uitdagingLevering is een onderbelichte uitda-ging voor e-commercebedrijven die internationaal zaken willen doen Le-vering houdt in goederen verplaatsen van punt A naar punt B In Amerika gaat de discussie over levering vooral over snelheid Maar bij een snelle levering of uumlberhaupt een levering is eacuteeacuten ding heel belangrijk punt B Grofweg 75 van de wereldbevolking acuteheeft te maken met inconsistente in-gewikkelde slechte of geen adressys-temen Dat zegt startup what3words47 Vier miljard mensen hebben geen adres en zelfs in ontwikkelde landen kan adressering een ingewikkelde zaak zijn Londen heeft bijvoorbeeld acht verschillende Lonsdale Roads en veel huizen hebben geen nummer What3words een startup uit Londen is bezig om dit probleem op te los-sen Dat doet het met rasters van 3 bij 3 vierkante meter En dan 57 miljoen daarvan die de hele wereld beslaan en die allemaal een uniek adres heb-ben van 3 woorden In feite is het een eenvoudig geografisch cooumlrdinatiesys-teem Veel detailhandelaars en distri-buteurs zijn geiumlnteresseerd Want met dit adressysteem kunnen klanten hun producten niet alleen laten vervoeren naar hun huis ze kunnen ook opgeven

bij welke ingang of welke plek op hun terrein het pakket moet worden afgele-verd En koppel het cooumlrdinatiesysteem aan dronetechnologie en meer deuren worden geopend Zoals naar snelle en eenvoudige bezorging van eten me-dicijnen en voorraden in moeilijk be-reikbare gebieden Deze opkomende technologieeumln staan nog in de kinder-schoenen maar zijn wel al op weg om mensen dichter bij elkaar te brengenDe B2B-reusEen bespreking van de internationale detailhandel is onvolledig zonder ver-melding van Alibaba Alibaba werd in 1999 opgericht door de excentrieke lei-dinggevende Jack Ma Het bedrijf is het grootste platform voor online groot-handel ter wereld en verwerkt verkopen in meer dan 240 landen en regios Aan-vankelijk was het de bedoeling om een B2B-portaal te maken waarmee Chine-se fabrikanten kopers in het buitenland konden bereiken Alibaba doet onder-tussen veel meer dan dat en heeft een onmiskenbare impact op fabrikanten en detailhandelaars De Amerikaan-se beursgang van Alibaba was met $25 miljard de grootste ter wereld Alibaba is het grootste e-commerce-bedrijf van China Het beheert meer dan 80 van de online verkoop van China48 Het bedrijf heeft 279 miljoen jaarlijkse kopers die in 2013 voor $248 miljard aan transacties deden wat meer is dan Amazon en eBay samen In te-genstelling tot Amazon heeft Alibaba geen eigen magazijnen en goederen Hoewel hun omzet niet zo indruk-wekkend is (Alibaba ontving ongeveer $25 miljard in vergelijking met onge-veer $20 miljard van Amazon in KW2 van 2014) liggen de netto winstmar-ges van Alibaba op 80 van de om-zet (in vergelijking met het negatieve netto-inkomen van Amazon in KW2)

E-commerce neemt maar 59 van de internationale detailhandelverkoop in maar dat cijfer neemt toe39

5994+6+V

Microsoft Dynamics AX

| 26

Microsoft Dynamics AX

Buitengewone klantervaringen creeumlren

Microsoft Dynamics AX

| 27

Geweldige klantervaringen door infor-matiegestuurde activiteiten Internationale uitbreiding met flexibele implementatiesVersnel innovatie en toekomstige groei dankzij een dynamische en flexibele oplossing die zich aanpast aan jouw bedrijfsbehoeften Bied onbeperkte schaalbaarheid van de cloud Zorg voor naleving en da-tabeveiliging terwijl je jouw klanten ook naadloze ervaringen biedt en jouw medewerkers de middelen geeft om echt productief te zijn Microsoft helpt je om te gaan met de uitdaging van meerdere talen meerdere websites meerdere bedrijven en complexe internationale belastingen en regelgeving terwijl jouw bedrijf groeit en je nieuwe markten aanboort Dit wordt allemaal aangeleverd via eacuteeacuten uitgebreid commerceplatform in de cloud dat je vrijwel eindeloze cloudschaling en toonaangevende beveiliging biedt Hierdoor zijn realtime verbon-den oplossingen op elk apparaat en elke locatie mogelijk Dit alles met de voorspelbaarheid en herhaalbaarheid die je nodig hebt om snel resultaten te behalenNaadloze en uitmuntende prestaties voor commerce op elk kanaalDe moderne detailhandel is nu digitaal Klanten en medewerkers eisen intuiumltieve interactieve en informatieve oplossingen die ervoor zorgen dat de winkelervaring prettig is en voldoet aan de verwachtingen en die uiteindelijk leiden tot een duurzaam concurrentievoordeel Klanten willen winkelen zoals het hen uitkomt wat waar wanneer zij willen en op hun favoriete apparaat als ze tijdens hun interactie met jouw merk meerdere kanalen tegenkomen Voorzie jouw medewerkers van mo-derne verbonden mobiele oplossingen die hen het totaaloverzicht van de klanten bieden dat ze nodig hebben om op ongeeumlvenaarde productiviteitsniveaus te werken en klantenservice van echte wereld-klasse te bieden in en rond de winkel Microsoft biedt geoptimaliseer-de oplossingen voor productiviteit samenwerking en sociale media die jouw medewerkers op elk kanaal voorzien van de juiste informatie op het juiste moment om jouw klanten tevreden te stellen Effectief beheer van merchandisingBereid je voor op de toekomst Er komen constant nieuwe kanalen nieuwe markten en nieuwe producten of diensten bij Je moet dus continu anticiperen op trends op de markt en je snel kunnen aan-passen om voorop te blijven Microsoft helpt je te handelen met het inzicht dat je nodig hebt om krachtige merchandisingcompetenties te leveren zoals globaal en lokaal beheer van producten en aangepaste kenmerken onbeperkte categorieeumln voor verbeterd beheer van cate-gorieeumln en assortimenten en innovatie voor het beheer van matrix en andere soorten voorraadSlimme activiteitenAls je jouw werknemers in de detailhandel voorziet van tools en oplos-singen bespaar je tijd en bent je jouw klanten beter van dienst Maak gebruik van een natuurlijke workflow aangepast aan hun wensen Via front-office-activiteiten ingebouwd in belangrijke activiteiten als voor-raad- en leveranciersbeheer kunnen betrokken werknemers nu be-ter onderbouwde beslissingen nemen om groei te stimuleren aan de hand van diepgaande inzichten uit data krachtige analyses en intuiumltie-ve aanbevelingen Geef jouw personeel de beste mogelijkheden met een oplossing waarmee zij tijd kunnen besparen meer gedaan kunnen krijgen en beter kunnen presteren voor meer omzet en hogere marges

Microsoft Dynamics AX

| 28

Microsoft Dynamics AX

Microsoft Dynamics AX

| 29

Groei in jouw tempoBedrijven laten groeien op hun eigen tempo Dat kan vooral door hen de keuze en flexibiliteit te geven om hun bedrijf te moderniseren Wij bieden bedrijven de kans om de kracht van de cloud te be-nutten zodat ze hun bedrijfs-processen wereldwijd kunnen bijschalen De oplossing is eenvoudig te integreren met hun eigen systemen en data Bedrijven kunnen daardoor blijven profiteren van be-staande investeringen en te-gelijkertijd alle beren van de weg halen die groei in de weg staan Geef bedrijven met de betrouwbare cloud van Mi-crosoft de rust en zekerheid van goed beveiligde infor-matie die volgens de regels is opgeslagen

Jouw bedrijf sneller transfor-merenOm als bedrijf concurrerend te blijven is het van cruciaal be-lang om processen eenvoudig opnieuw op te kunnen zetten Zo blijven bedrijven in ont-wikkeling En zo dagen ze de status quo uit Maar dat moet snel gebeuren met een voor-spellende methode en zon-der bedrijfsonderbrekingen Wij stellen bedrijven in staat om te transformeren En dat

doen we door het opnieuw ontwerpen van bedrijfspro-cessen eenvoudiger en snel-ler te maken Met AX behalen ze sneller rendement uit hun technologie en verbeteren ze hun bedrijfsplanning en -uitvoering met voorspelbare implementaties ze kunnen sneller een de slag En als ze processen willen aanpassen Dan krijgen ze ondersteuning van technologieeumln zoals Visu-al Studio Daar vinden ze ta-lent resources en oplossingen waarmee ze aan hun bedrijfs-behoeften kunnen voldoen

Maak sneller slimmere beslis-singenWij stellen mensen in staat om sneller slimmere beslissingen te nemen waardoor ze voor-bereid zijn op alles en hun droom werkelijkheid kunnen maken We geven mensen de juiste middelen Tools om de moderne werkplaats mee te bouwen Bedrijfsoplossingen die mobiel zijn vertrouwd gebruiksvriendelijk en die sa-menwerking stimuleren Zo worden mensen productiever en sneller En met realtime da-tazicht op bedrijfsprocessen kunnen ze betere datage-stuurde beslissingen nemen met een positieve impact op hun bedrijf

Sneller zakendoen Microsoft Dynamics AX is de bedrijfsoplossing van Microsoft voor grote bedrijven Het geeft mensen de middelen om slim-mere beslissingen te nemen met realtime inzichten en kennis en dat op vrijwel elk apparaat Waar je ook bent Met de oplossing kunnen bedrijven zich ontwikkelen Bedrijfsprocessen worden sneller opnieuw ontworpen en dat leidt tot innovatie Zo beha-len bedrijven eerder rendement en blijven de concurrentie altijd een stap voor Met de keuze voor de flexibele cloud groeien be-drijven in hun eigen tempo Ze schalen hun activiteiten wereld-wijd bij en stemmen ze steeds opnieuw af op bedrijfsbehoeften

Microsoft Dynamics AX

| 30

Retail HQ

De werkruimte voor categorie- en productbeheer bevat de volgende functionaliteitbull Assortimentbeheerbull Levenscyclus van assortimentenbull Tracering

Werkruimte voor categorie- en productbeheer

Het op Azure gehoste Retail HQ biedt gecentraliseerd management en complete volgbaarheid van het volledige commercieumlle proces door middel van een webclient

Met werkruimten kunnen gebruikers hun efficieumlntie en productiviteit bij merchandisingactiviteiten verbeteren door hun taken en acties met betrekking tot de merchandisingrol centraal te beheren De functie voor prioriteiten van prijzen en kortingen geeft klanten meer greep op het gebruik van prijzen en kortingen Met deze functie zijn ook nieuwe scenarioacutes mogelijk waarin hogere winkelprijzen voorrang krijgen boven standaardprijzen En tot slot kunnen zij de meeste taken en acties met betrekking tot kanaalimplementatie en activiteiten en IT-werkzaamheden voor de detailhandel centraal beheren

Werkruimten

Nieuwe functiesMicrosoft Dynamics AX

Microsoft Dynamics AX

| 31

Retail HQ

De werkruimte voor prijzen en kortingen biedt de volgende functionaliteitbull Prijs- en kortingbeheer voor een bepaald kanaal en een bepaalde categoriebull Categoriebeheer op basis van prijsregelsbull Prioriteiten voor prijzen en kortingen waarmee u prioriteiten aan prijsgroepen en kortingen

kunt toewijzen om te bepalen in welke volgorde deze worden toegepast

Werkruimte voor prijzen en kortingen

De werkruimte voor catalogusbeheer bevat de volgende functionaliteitbull Overzicht van actieve catalogibull De levenscyclus van catalogi op eacuteeacuten plek bijhouden

Werkruimte voor catalogusbeheer

In de werkruimte voor kanaalimplementatie kunt u de volgende taken uitvoerenbull Het configuratieproces voor kanalen bijhoudenbull De vereiste stappen nemen om een taak te voltooien of informatie geven om de taak te

voltooienbull De installatie voor het programma Retail Modern POS (MPOS) in winkels downloadenbull Toegang krijgen tot alle bijbehorende paginaacutes

Werkruimte voor kanaalimplementatie

In de werkruimte voor kanaalactiviteiten kunt u de volgende taken uitvoerenbull Teksten bij posts opstellen voor verschillende kanalenbull De status van ploegendiensten voor een winkel bijhoudenbull POS-machtigingen (point of sale) voor medewerkers van een winkel beherenbull Snel toegang krijgen tot alle bijbehorende paginaacutes

Werkruimte voor kanaalactiviteiten

De EPOS-client wordt vervangen door MPOS en het eCommerce-kanaal is voortaan ook een standaardonderdeel van Retail Essentials Hiermee krijg je meer instant kanaalondersteuning en een gestroomlijnde configuratieoptie voor implementaties voor de detailhandel via Microsoft Dynamics Retail Essentials

De EPOS-client wordt vervangen door MPOS

Gegevensentiteiten voor de detailhandel zijn uitgebreid en ondersteunen nu alle hoofd- en referentiegegevens die betrekking hebben op de detailhandel Er is ook betere ondersteuning voor gegevensentiteiten in de gehele Microsoft Dynamics AX-oplossing Met deze uitbreiding kunnen gegevensentiteiten klanten door metadata aangestuurde gegevens laten importeren en exporteren en met OData-entiteiten kunnen klanten ook Microsoft Dynamics AX met programmaacutes van andere fabrikanten integreren

Verbeterde ondersteuning voor gegevensentiteiten

Microsoft Dynamics AX

| 32

In deze nieuwe versie zijn er meer dan 30 back-officerapporten en 10 kanaalrapporten beschikbaar waardoor klanten dankzij BI-rapporten beter trends kunnen voorspellen inzichten kunnen krijgen en zo goed mogelijk kunnen presteren

BI-rapporten

Retail HQ

Detailhandelaars kunnen kiezen op POS-bewerkingen beschikbaar zijn voor consumenten zodat zelfbedieningsscenarioacutes mogelijk worden Met de nieuwe Dynamics AX kan dit nieuwe scenario worden geconfigureerd Retail Server maakt gebruik van machtigingen voor API-oproepen (application programming interface)

POS met consumenmachtiging

Met de functies configuratiebeheer en validator is bootstrapping van de configuratie mogelijk evenals validatie van de status en volledigheid van de configuratie voor verschillende configuratie-elementen en beheer en validatie van de configuraties Met deze functie is het uploaden van bulk-configuratiegegevens en de validatie van bedrijfsentiteiten mogelijk

Configuratiebeheer en validator

De e-commerce-API is nu via Retail Server beschikbaar ter ondersteuning van online scenarioacutes Het biedt tevens gehoste en schaalbare e-commerce-services die in combinatie met online winkels van derden kunnen worden gebruikt

E-commerce-API

Retail-hardwarestation

Met een extra hardwareprofiel wordt meer uiteenlopende hardware tussen stations ondersteund Een nieuw hardwarestationsprofiel ondersteunt een unieke terminal-id voor elk hardwarestation bij de verwerking van EFT-transacties (electronic funds transfer elektronische overboekingen) EFT-ondersteuning is in het hardwarestation ingevoegd om bij de EFT-verwerking minder gebruik te hoeven maken van MPOS Hierdoor kunnen POS-apparaten verbinding maken met randapparaten als printers kassaladen of betalingsapparaten Het biedt meer flexibiliteit voor implementaties en betere beveiliging en minder blootstelling van creditcardgegevens

Nieuw hardwareprofiel

Je kunt verbinding maken met een CRT-database (Commerce Runtime) met bedrijfsgegevens voor het kanaal via CRT-services Dankzij deze ondersteuning kan de klant up-to-date blijven met OData-standaarden en een robuuste omni-channel beleving bieden door verkopen te integreren in de winkel op het mobiele en het online kanaal

Ondersteuning voor OData V4

Retailserver en gegevensbeheer

Microsoft Dynamics AX

| 33

Al is de functionaliteit vergelijkbaar met Microsoft Dynamics AX 2012 CU8 Commerce Data Exchange is omgebouwd voor de cloud en beheert nog steeds de datatransmissie tussen Microsoft Dynamics AX en detailhandelskanalen zoals online winkels of fysieke winkels Hierdoor krijgt de Async-service direct toegang tot de kanaaldatabase die van Commerce Data Exchange een realtime service maakt die wordt gehost als een op maat gemaakte Microsoft Dynamics AX-service Bovendien regelt MPOS de synchronisatie tussen offline databases en Retail Server

Commerce Data Exchange omgebouwd voor de cloud

Retailserver en gegevensbeheer

Dynamics AX ondersteunt alle bestaande creditcard- en pinpasfuncties van Microsoft Dynamics AX voor Retail 2012 plus enkele nieuwe verbeteringen waarmee klanten via de betalings-SDK creditcard- en pinpastransacties kunnen verwerken ondersteuning voor plug-and-play en semi-geiumlntegreerde betalingsverwerking op meerdere kanalen

Verbeteringen in functies voor creditcards en pinpassen

In deze nieuwe versie van Dynamics AX kun je apparaten activeren via Microsoft Azure Active Directory wat de beveiliging verbetert en activering in de cloud mogelijk maakt verbeterde beveiliging voor tokenbeheer grotere betrouwbaarheid en foutberichten gedurende het activeringsproces Verder is het proces van IT-beheertaken met betrekking tot de activering van het apparaat vereenvoudigd Dankzij deze beveiligingsverbeteringen wordt ongeoorloofd extern gebruik van mPOS bestreden en worden mPOS-apparaten getraceerd voor PCI-nalevingsdoeleinden Verder worden fysieke apparaten toegewezen aan een bedrijfsonderdeel en wordt informatie over de apparaten vanuit het hoofdkantoor geregistreerd

Apparaten activeren

Met Media Gallery kun je rich media-content beheren om te bewerken en aan te bieden Je kunt er pijnpunten rondom extern gehoste afbeeldingen mee aanpakken en deze vanuit eacuteeacuten plek beheren Het bevat krachtige beheertools via Media Gallery voor geuumlploade en extern gehoste afbeeldingen plus filterfuncties om afbeeldingen te zoeken je kunt eenvoudig extern gehoste afbeeldingen in bulk koppelen aan entiteiten als producten en catalogi Verder ondersteunt het door Retail gehoste opslag voor afbeeldingen en integratie met Excel om gemakkelijk te kunnen bijwerken In de lijst hieronder staan enkele details over de ondersteuningbull Afbeeldingen uploaden weergeven beheren en verwijderen uit Media Gallery voor extern

gehoste en door Retail gehoste afbeeldingenbull Afbeeldingen uploaden en weergeven vanuit paginaacutes van entiteiten (producten catalogi

en dergelijke) door een afbeelding uit de galerij te koppelen en een afbeelding van de desktop te uploaden

bull De afbeeldingen optimaliseren voor miniaturen aangepaste formaten en oorspronkelijk formaat

bull Entiteiten in bulk koppelen via een sjabloon en achtergrondtaken voor in bulk koppelenbull Integratie met Excel betekent dat de beperking op kenmerkgroepen van naamconventies

en vooraf gedefinieerde paden is opgehevenbull Ondersteuning voor offline afbeeldingen en beveiligde afbeeldingen voor persoonlijk te

herleidenbull Informatie-content (PII) zoals door Retail gehoste afbeeldingen van medewerkers en

klanten

Ondersteuning voor rich media-content

Microsoft Dynamics AX

| 34

Retail biedt overal altijd en op elk apparaat een verbluffende mobiele ervaring In deze nieuwe versie bieden we op alle kanalen een verbeterde winkelervaring

Uitgebreide klantbeleving

We leveren vergelijkbare functionaliteit als AX 2012 MPOS en we hebben ook nog enkele nieuwe functies toegevoegd waarmee jouw verkooppersoneel overal in de winkel op mobiele apparaten verkooptransacties en klantbestellingen kunnen verwerken en hun dagelijks werk kunnen doen en de voorraad kunnen beheren Met de nieuwe versie van Dynamics AX krijg je de volgende functies bull Klanten opzoeken in verschillende winkels en kanalenbull De mogelijkheid om klantbestellingen te maken zonder realtime service te openenbull Betere activeringswerkstromen status en foutberichtenbull Verbeteringen in uitbreidingsmogelijkheden zoals pre-post-triggers en ondersteuning

voor activiteiten om betere aanpassingen mogelijk te maken

Moderne POS

Dankzij de unieke architectuur in deze versie van Dynamics AX kunnen we een browser-POS leveren met vergelijkbare functionaliteit als mPOS en ondersteuning voor apparaatactivering via AAD De lay-out is zo ontworpen dat deze ook in mobiele apparaten kan worden gebruikt en browsers op verschillende platforms kan ondersteunen Met deze nieuwe cloud-POS kunnen detailhandelaars externe POS-stations gemakkelijk waar nodig activeren en tegelijkertijd de implementatiekosten verlagen

Cloud POS

In deze release kunnen klanten nu zelf kiezen welk content-beheersysteem zij gebruiken Dankzij het robuuste e-commerceplatform kunnen etalages van derden worden ondersteund waardoor klanten deze met content-beheersystemen kunnen integreren voor een e-commerce website op meerdere kanalen Dit wordt allemaal mogelijk gemaakt door de volgende extra functies in dit e-commerce platform bull Een uitgebreide consumenten-APIbull Verificatie-integratie met elke gewenste provider van open idacutes door derdenbull Betalingsintegratie

Flexibel platform voor e-commerce

Zelfs wanneer in de toekomst pariteit met de AX 2012 Call Center-oplossing beschikbaar is (met uitzondering van de prijsoverschrijvingen) kunnen gebruikers een callcenter implementeren waarmee zij bestellingen telefonisch van klanten kunnen laten aannemen en bestellingen kunnen maken klanten via postordercatalogi kunnen bereiken en activiteiten kunnen stroomlijnen via snelle orderinvoer geassisteerde verkoop en levering met deze callcentermodule Dit allemaal dankzij een communicatieve en opnieuw ontworpen HTML5-UI die via elke gewenste browser kan worden geopend

Callcenter

Microsoft Dynamics AX

| 35

Magazijnbeheer

In deze versie van Dynamics AX kun je een zelfstandig installatieprogramma rechtstreeks downloaden via een menuoptie in Magazijnbeheer in plaats van via het gebruikelijke installatieproces van Dynamics AX Het is speciaal gemaakt voor zelfsturende on-premise implementatie en configuratie Als je tijdens het installatieproces van de module Magazijnbeheer de functionaliteit voor mobiele apparaten wilt gebruiken moet je de magazijnportal voor mobiele apparaten lokaal installeren en configureren Daarna moet je een verbinding maken met het Microsoft Dynamics AX-programma in de cloud

Magazijnportal voor mobiele apparaten

Verkoop

Op basis van de bestaande algoritmen voor de berekening van leverdatums biedt de pagina Alternatieve leveropties een nieuwe gebruikersbeleving voor bestellingsbeloften Deze pagina brengt relevante informatie van meerdere formulieren op eacuteeacuten plek samen toont acutekant-en-klareacute alternatieve leveringspakketten zoals een combinatie van sitemagazijnvariantvervoersmodus gebaseerd op het criterium voor snelste levering (eerst beschikbare datum) dat de gebruiker zelf kan kiezen De gebruiker kan opties kiezen uit de simulatie-interface en deze naar de verkooporderregel overbrengen

Dankzij deze nieuwe ervaring kunnen organisaties die streven naar hoogwaardige klantenservice eacuten een optimalisatiestrategie voor de voorraad willen nu betrouwbare en concurrerende beloften aan klanten doen De bedrijven van hun klanten vereisten tenslotte ook dat producten op tijd worden geleverd De pagina Alternatieve leveropties maakt de orderbelofte sneller eenvoudiger en systematischer door de beste alternatieve leveringsdatums op eacuteeacuten interactieve plek aan te bieden en aan te bevelen

Pagina voor alternatieve leveropties

Microsoft Dynamics AX

| 36

Waarom MicrosoftMicrosoft Dynamics AX is de bedrijfsoplossing van Microsoft voor organisaties Het biedt mensen de middelen om sneller slimmere beslissingen te nemen met realtime inzichten en kennis en dat op vrijwel elk apparaat Waar je ook bent Met de oplossing kunnen bedrijven hun bedrijfsprocessen sneller opnieuw ontwerpen en dat leidt tot innovatie Zo behalen bedrijven eerder rendement en blijven de concurrentie altijd een stap voor Met de keuze voor de flexibele cloud groeien bedrijven in hun eigen tempo Ze schalen hun activiteiten wereldwijd bij en stemmen ze steeds opnieuw af op bedrijfsbehoeften

copy 2015 Microsoft Corporation Alle rechten voorbehouden Dit document wordt in de huidige vorm verstrekt De informatie en meningen die in dit document voorkomen waaronder ook URLs en andere verwijzingen naar websites kunnen zonder verdere kennisgeving worden gewijzigd U bent zelf verantwoordelijk voor het gebruik van dit document Sommige voorbeelden dienen alleen ter illustratie en zijn fictief Eventuele gelijkenissen berusten op toeval Uit dit document kunt u geen rechten ontlenen op enig intellectueel eigendom in enig Microsoft-product Kopieumlren en aanwenden van dit document voor eigen gebruik is toegestaan

Microsoft Dynamics AX is pre-releasesoftware in ontwikkeling Alle datums functies en beschrijvingen zijn in eerste instantie gebaseerd op huidige verwachtingen en kunnen zonder verdere melding op elk moment worden gewijzigd

Microsoft Dynamics AX

| 37

Bronnen1 Rotman School of Management Dukersquos Fuqua School of Business and the National University of Singapore The Effect of Social Interaction on Economic Transactions Evidence from Changes in Two Retail Formats Avi Goldfarb Ryan C McDevitt Sampsa Samila and Brian Silverman juni 2014

2 Taco Bell 2015

3 Chilirsquos 2014

4 Cinemark Holdings Inc 2015

5 Northwestern University Columbia University and Harvard Business School How much is a reduction of your customersrsquo wait worth An empirical study of the fast-food drive-thru industry based on structural estimation methods Gad Allon Awi Federgruen Margaret Pierson mei 2011

6 Swirl Retail Store Beacon Marketing Campaigns november 2014

7 Business Insider The Beacons Report Sales-influence forecase retail applications and adoption drivers januari 2015

8 Retale Retale Survey april 2015

9 RBR Global EPOS and Self-Checkout juni 2015

10 NCR Self-checkout A Global Consumer Perspective 2014

11 Winterberry Group 2015

12 1010data 2014 Big Data in Retail Study 2014

13 IBM What is big data 2015

14 IBM The Four Vrsquos of Big Data 2013

15 Monetate E-commerce Quarterly Q1 2015 2015

16 Microsoft 2015

17 IBM 2015 Cost of Data Breach Study 2015

18 OpinionLab In-Store Tracking Survey 2014

19 Accenture Customer Desires vs Retailer Capabilities 2014

20 RSR Supply Chain Execution 2014 Making Omni-Channel Profitable 2014

21 MRI Doublebase 2015

22 Cone Communications and Echo Research 2013 Cone CommunicationsEcho Global CSR study mei 2013

23 CorporateRegistercom 2015

24 Aerie 2014

25 Goldman Sachs 2015

26 World Green Building Council Health Wellbeing amp Productivity in Offices 2005

27 Harvard Business School and London Business School Corporate Social Responsibility and Access to Finance Beiting Cheng Ioannis Ioannou en George Serafeim mei 2012

28 PwC The Sharing Economy - Sizing the Revenue Opportunity 2014

29 Harris Poll Interactive 2013

30 Business Insider 2013

31 Target 2013

32 Indochino 2013

33 Whole Foods 2015

34 Target 2013

35 Green Street Advisors 2015 US

Mall Outlook 2015

36 Accenture Point of Commerce Bringing Seamless Retail Inside the Store 2014

37 Brand Building October 2015 Online Shopping Trends oktober 2015

38 Microsoft 2015

39 eMarketer december 2014

40 Bonabos Inc 2014

41 GeekWire oktober 2014

42 Duke University and McKinsey Inc The CMO Survey 2015

43 Duke University and McKinsey Inc The CMO Survey 2014

44 ODM Group The Business of Social Media 2011

45 Harvard Business Review Retail Doesnrsquot Cross Borders Herersquos Why and What to Do About It Marcel Corstjens and Rajiv Lal april 2012

46 GSMA The Mobile Economy Report 2015

47 what3words 2015

48 KraneShares KWEB Alibaba IPO Notes 2014

Microsoft Dynamics AX

| 38

Microsoft Dynamics AX

Page 8: Microsoft Dynamics AX 7 opkomende trends die de detailhandel … · 2016-07-14 · Microsoft Dynamics AX | 5 Opkomende trends De wereld verandert. Vijftien jaar gele-den hadden bedrijven

Microsoft Dynamics AX

| 8

En voor de detailhandelaars die hun personeel nog niet kunnen vervangen door robots speelt technologie ook een belangrijke rol in het beschikbaar stellen van informa-tie en hulpmiddelen die werknemers nodig hebben voor een betere klantenservice Steeds meer detailhandelaars geven hun personeel tablets en smartphones waarmee ze toegang hebben tot gedetailleerde productinformatie alternatieve producten kansen voor up-selling en zelfs klantprofielen en vorige aankopen

De beacons zijn er eindelijk Beacons staan op het punt een van de belangrijkste soor-ten technologie te worden die de detailhandel ooit heeft gekend Een beacon is een kleie zender met voeding die een be-richt verzendt dat klanten kunnen lezen in een app op een smartphone Ze maken gebruik van Bluetooth 40 Bluetooth Smart genaamd zodat de telefoon Bluetooth automatisch kan detecteren Gebruikers die de respectie-ve app hebben geiumlnstalleerd moeten hun apparaat dus niet eerst koppelen Dit werkt slechts in eacuteeacuten richting een beacon verzendt een bericht naar de app maar kan geen data van de telefoon lezenBeacons kunnen worden ingesteld om actief te zijn op verschillende afstanden van maar liefst 50 meter tot slechts enkele centimeters Doordat handelaars de pe-rimeter kunnen instellen beschikken ze over geweldi-

73+61+61+60

Microsoft Dynamics AX

| 9

ge mogelijkheden Op lange afstand kunnen detailhandelaars klanten in de buurt aantrekken met aanbiedingen en acties die ze zelfs kunnen aanpassen op basis van het specifieke klanten-profiel Op nog langere afstand kun-nen beacons worden gebruikt om de aankooppatronen van klanten te leren begrijpen zoals de doorstroom in een winkel de winkelfrequentie en of klan-ten meerdere detailhandelaars bezoe-ken Al deze data kan in combinatie met de perimeter en de mogelijkheid tot gerichte berichten een sterke invloed hebben op de verkoop Een onderzoek van Swirl Networks Inc op het einde van 2014 toont aan dat marketingcam-pagnes met beacons de kans op een aankoop verhoogden met 73 60 van de klanten gaf meer geld uit en 30 ging in op een aanbieding via be-acons6 Een verslag van BI Intelligence Estimates de onderzoeksafdeling van Business Insider voorspelde in 2015 dat aanbiedingen via beacons dat jaar rechtstreeks invloed zouden hebben op de omzet van meer dan $41 miljard van grote detailhandelaars Dit cijfer zal in 2016 oplopen tot $444 miljard 7

Op korte afstand bieden beacons totaal andere mogelijkheden Musea hebben deze technologie snel opgenomen Ze bieden op de smartphone van bezoe-kers dynamisch materiaal op basis van het specifieke tentoongestelde item waar ze voor staan Detailhandelaars creeumlren een soortgelijke ervaring voor productinformatie De mogelijkheden zijn legio Wanneer een klant bijvoor-beeld een schoen uit het rek neemt kan hij op een beeldscherm informatie

over de schoen zien aangevuld met outfits die erbij passen Als de klant de schoenen naar andere delen van de winkel neemt kunnen verlichting en andere beeldschermen hem op basis van de schoenen naar aanbevolen ar-tikelen leiden De mogelijkheden voor beacons en soortgelijke sensortechnologieeumln zijn eindeloos en zullen onze verbeelding waarschijnlijk te boven gaan maar eacuteeacuten ding is zeker beacons zullen de winkel-beleving aanzienlijk veranderen

POS-technologie ondersteunt medewer-kers Nieuwe POS-technologie ondersteunt medewerkers waardoor de klanter-varingen verbeteren dankzij kortere wachttijden en bedrijven hun kosten kunnen verlagen Hierdoor springen veel grote detailhandelaars in op deze opkomende trend Tot dusver wordt POS-technologie voornamelijk toege-past als zelfscankassas Uit een onder-zoek van Ratale in 2015 blijkt dat 85 van de klanten al zelfscankassas heeft gebruikt8 Volgens RBR in Londen zal het aantal zelfscankassas wereldwijd toenemen van 210000 in 2014 tot 335000 in 20209

Zelscankassas bieden veel duidelij-ke voordelen Uit een onderzoek van NCR10 in 2014 blijkt dat 42 van de ge-bruikers van zelfscankassas het gemak ervan waardeert 40 dit eenvoudig vond en 39 dit sneller vond dan de kassa met een kassier Wat opvalt aan deze groeiende trend is dat 20 van de generatie Y echt aangaf dat ze niet hielden van de interactie met kassiers tijdens het afrekenen8 Ook al komen

zelfscankassas vaak voor ze hebben ook hun nadelen 41 van de klanten gaf aan dat de zelfscankassas kunnen worden verbeterdDeze uitdagingen met zelfscankassas hebben tot nieuwe oplossingen ge-leid Tegenwoordig vinden mobiele kaartlezers hun weg naar steeds meer detailhandelaars Als een verkoper een mobiele kaartlezer gebruikt kunnen klanten overal in de winkel afrekenen en hoeven ze niet meer in de rij te wachten nadat ze hun artikelen hebben genomen Hierdoor wordt niet alleen de klantervaring verbeterd maar ko-men ook waardevolle vloerruimte en personeel beschikbaar omdat er min-der toonbanken en kassiers nodig zijn Naast de POS-apparaten zelf breekt er nieuwe technologie door om de POS-ervaring te helpen verbeteren Dankzij de nieuwe microscopische streepjescodes van bedrijven als Digi-marc Corp kunnen de streepjescodes nu overal op een product worden ge-plaatst waardoor een product overal kan worden gescand Volgens Digimarc kunnen deze nieuwe streepjescodes de tijd voor het scannen halveren Een andere technologie trolley GPS ge-naamd probeert de uitdagingen van POS aan te pakken door detailhande-laars een live weergave van het winkel-verkeer te bieden via een zender die op winkelkarren is geplaatst De techno-logie gebruikt deze data om te antici-peren op de behoeften van POS-per-soneel en deze te optimaliseren Dat helpt detailhandelaars hun kosten te verlagen en een betere klantenservice te leveren

Hoe beiumlnvloeden marketingcampagnes met beacons het gedrag van klanten6

Hogere kans op een aankoop

Voor meer vakantieboodschappen naar de winkel gaan

Vaker naar de winkel gaan

Meer geld uitgeven

73

61

61

60

73+61+61+60

Microsoft Dynamics AX

| 10

Big data wordt toegankelijkerOverzicht voor het topmanagementMet nieuwe tools als machine learning en prescriptieve analyse wordt big data eindelijk meer opvolgbaar

Belangrijkste puntenbull Amerikaanse marketeers hebben in 2015

$115 miljard uitgegeven aan databull Detailhandelaars beschouwen

merchandising winkelactiviteiten en toeleveringsketen als de voornaamste kansen voor big data

bull Elke dag worden meer dan 1 miljoen mensen het slachtoffer van cybermisdaad

bull 81 van de klanten gelooft niet dat detailhandelaars hun data priveacute of veilig kunnen houden

Microsoft Dynamics AX

| 11

Big data is meer dan alleen e-commerce en marketing Big data heeft al een grote invloed op de detailhandel Uit onderzoek van de Winterberry Group blijkt dat Ameri-kaanse marketeers in 2015 ongeveer $115 miljard hebben uitgegeven aan data Dat is een toename van een half miljard dollar ten opzichte van 201411 Ondanks deze groei werden de toepas-singen voor big data tot nu toe beperkt tot activiteiten op het gebied van online marketing en e-commerce zoals betere advertenties voor klanten of aanbeve-lingen voor soortgelijke producten We bereiken eindelijk het punt waarop we data voldoende kunnen volgen ver-zamelen en verwerken zodat detailhan-delaars er voordeel kunnen uit halen op manieren die eerder niet mogelijk waren Uit een onderzoek van 1010data in 2014 blijkt dat detailhandelaars merchandi-sing (53) winkelactiviteiten (42) toe-leveringsketen (27) en preventie van gegevensverlies (21) beschouwden als gebieden waarop big data het best kan worden toegepast12 Bijna de helft was van mening dat big data de grootste im-pact kan hebben op vraagprognose en modellering van de toeleve-ringsketenSnellere betrouwbaardere data Een van de grootste uitdagin-gen bij big data is het beheer van de hoeveelheid en de snelheid Voor een studie van IBM in 2015 werd berekend dat er elke dag 25 triljoen databytes worden gemaakt De hoeveelheid nieuwe data is overweldigend 90 van alle data is gemaakt in de afgelopen 2 jaar13 Zonder de juiste beheertools is deze data relatief nutteloos Maar met cloudcomputing die in-telligenter en krachtiger is geworden wordt big data eindelijk ook bruikbaar op andere gebieden Detailhan-delaars kunnen een slimme-re winkelervaring bieden en intelligentere merchandising en toeleveringsnetwerken makenDoor nieuwe technologie varieumlrend van kleinere sen-soren tot meer internettoe-gang kunnen detailhande-

laars sneller bij hun data die bovendien betrouwbaarder is Externe datasensoren komen steeds vaker voor en we bevinden ons pas in het beginstadium van deze ontwikkeling Deze trend wordt door vier factoren aangedreven 1) steeds kleinere microchips 2) de technologische ont-wikkelingen op het gebied van energie-besparing 3) overal toegang tot internet en 4) verbeterde computerprocessors waarmee steeds meer datastromen te-gelijkertijd kunnen worden beheerd En misschien is de vijfde factor wel dat con-sumenten steeds meer vertrouwd raken met dataverzameling Door deze verbeteringen kunnen de-tailhandelaars vanuit veel meer bronnen data verzamelen dan voorheen moge-lijk was Denk aan data van POS-syste-men online transacties sociale media loyaliteitsprogrammas opnamen van callcenters en gebruikersflows in de winkel Betere meer holistische data le-vert detailhandelaars een beter begrip op van hun klanten en de manier waar-op ze winkelen Big data wordt bruikbaar dankzij betere analytische tools Snellere en betrouwbare data is een

stap in de juiste richting voor big data maar het zorgt tegelijkertijd voor uitda-gingen IBM heeft ze aangeduid met De vier Vrsquos van Big Data14 De vier Vrsquos zijn volume (hoeveel data) velocity (analyse van streaming data) variety (verschillen-de vormen van data) en veracity (onze-kerheid van data)Nu big data steeds groter wordt worden deze uitdagingen voelbaar voor detail-handelaars In een studie van 1010 data in 2014 noemde 41 van de detailhan-delaars inconsistentie in meetmethoden het grootste obstakel richting analyse-succes bij 38 was dat gebrek aan de-tails en 34 zegt dat ze onvoldoende de beschikking heeft over noodzakelijke data Kort gezegd big data is te groot Tot dusver konden bedrijven hun data slechts spaarzaam benutten omdat hun interne kennis tekort schoot tools te be-perkt waren en de kosten te hoog Maar de bedrijfsmogelijkheden nemen einde-lijk toeDetailhandelaars vertrouwen op een nieuwe reeks van analysetools die big data toegankelijker maakt Voorbeel-den hiervan zijn machine learning voorspellende analyse en automati-

seringstools Big data op zich is nutteloos Die wordt pas bruikbaar wanneer er kennis uit kan worden gehaald Kennis waarmee processen efficieumlnter gaan verlopen en detailhande-laars betere ervaringen kunnen leveren Deze tools helpen detailhandelaars bij het detecteren het classi-ficeren het vaststellen van kansen en bij optimalisatieDetectie gaat over het identificeren van patronen (trends) targets en out-liers Met tools voor data-visualisatie waarmee grote cijferbestanden worden omgezet in diagrammen en grafieken wordt het door de grafische beelden veel makkelijker om verge-lijkingen te maken Outliers kunnen veel eenvoudiger worden geiumldentificeerd Met realtime data kan data nog sneller en eenvoudi-ger worden weergegeven Detailhandelaars kunnen deze tools gebruiken voor 53 + 48 + 42 + 42 + 27 + 23 + 21 + 11 + 11M

erch

andi

sing

Mar

ketin

g

Win

kela

ctiv

iteite

n

E-co

mm

erce

Toel

ever

ings

kete

n

Fina

ncieuml

n

Prev

entie

van

geg

even

sver

lies

Ove

rige

HR

Grootste kans voor big data in de detailhandel12

53

48

42

42

27

23

21

11

11

Microsoft Dynamics AX

| 12

competitieve wijzigingen nieuws campagnes of acties Opkomende markttrends kunnen ermee worden ontdekt maar ook potentieumlle fouten in de toeleveringsketen nog voordat de problemen werkelijk optredenClassificatie wordt vaak toegepast in de detailhandel maar waarschijnlijk wordt het niet altijd als zodanig ge-zien Met classificatie kunnen we data isoleren sorteren filteren rangschikken en vergelijken Detailhandelaars worden met classificatie flexibeler doordat ze doel-groepen campagnes of producten kunnen isoleren enof rangschikken Tools voor de automatisering van deze processen stroomlijnen het personalisatieproces en de-tailhandelaars kunnen zich beter richten op hun bena-dering Ook kunnen ze persoonlijke ervaringen creeumlren en meer intelligent cross-sellingactiviteiten uitvoeren In het eerste kwartaal van 2015 wist Microsoft Australia het bouncepercentage op hun website met 35 te verlagen en het add-to-cart-percentage met 10 te verhogen En dat dankzij volledig persoonlijke productaanbevelingen binnen een volledig gepersonaliseerde webervaring voor klanten15

Weten wat de kans is op toekomstige gebeurtenissen is van groot belang bij het nemen van strategische beslis-singen Waarschijnlijkheden zeggen iets over de kans dat een gebeurtenis plaatsvindt En kunnen ook worden ge-bruikt om meerdere gebeurtenissen te vergelijken met el-kaar en om te zien hoe de verdelingen zijn van potentieumlle uitkomsten Met voorspellende analytische tools kunnen detailhandelaars hun voorraadbeheer op orde houden de optimale prijs bepalen voor nieuwe producten hun

Microsoft Dynamics AX

| 13

productaanbevelingen beter richten verkoop- en ondersteuningbehoeften voorspellen en cashflow beter beherenFlexibel zijn wordt steeds belangrijker voor detailhandelaars Optimalisatie is een belangrijk onderdeel van analyses en het helpt detailhandelaars om die flexibiliteit te bereiken De manier om dit doen is door het optimaliseren van de volgende drie pijlers betere en snel-lere detectie categorisering en aanne-melijkheid Er komt steeds meer nieuw e data beschikbaar Met nieuwe tools voor zelflerende apparaten kunnen detailhandelaars hun prestaties verbe-teren Bijvoorbeeld door de verwachte resultaten te vergelijken met de werke-lijke uitkomsten en hun algoritmen daarop aan te passenVeel van deze methoden zijn niet nieuw Maar door nieuwe tools zo-als de koppeling van krachtige pro-cessors aan cloudcomputing kun-nen detailhandelaars hun data ten volle benuttenHoe detailhandelaars risicos met data beheren Big data biedt detailhandelaars meer mogelijkheden maar meer macht gaat gepaard met meer verantwoor-delijkheid Nu meer invoerpunten data versturen en ontvangen wordt het risico op een beveiligingslek groter Volgens David Finn Associa-te General Counsel voor de Digital Crime Unit16 van Microsoft zijn er elk jaar ldquobijna 400 miljoen slachtoffers van cybermisdaad Bovendien kost cy-bermisdaad de consumenten jaarlijks $113 miljardrdquo Vorig jaar werd de helft van de volwassenen met internettoe-gang slachtoffer van cybermisdaad Dat zijn meer dan 1 miljoen mensen per dag Dat kost de wereldwijde economie $500 miljard per jaarDe bescherming van vertrouwelijke klantgegevens is van essentieel belang voor alle detailhandelaars Eeacuten op vijf

kleine en middelgrote ondernemingen is al het doelwit geweest van cyberaan-vallen Een beveiligingslek is niet alleen duur naar schatting $38 miljoen in 201517 maar kan ook waardevolle re-laties met trouwe klanten beschadigen Het kan jaren duren voor het vertrou-wen opnieuw is hersteldDoor steeds meer bezorgdheid na ver-schillende beveiligingslekken bij toon-aangevende creditcardmaatschappijen hebben beveiligingsexperts veiligere manieren ontwikkeld voor het verrich-ten van transacties EMV wat staat voor Europay MasterCard en Visa de bedrij-ven die de norm hebben ontwikkeld is een nieuwe technologie die betalingen

veiliger moet maken EMV-technolo-gie is beschikbaar als een microchip op veel nieuwe creditcards en wordt ook gebruikt as de norm in veel nieuwe mo-biele betaalsystemenWanneer klanten een verrichting uit-voeren met een EMV-kaart of mobiel apparaat genereren de EMV-chip en de POS-terminal op dynamische wij-ze een versleutelde beveiligingssleutel voor de transactie Deze sleutel wordt toegevoegd aan het persoonlijke ac-

count van de gebruiker en terugge-stuurd naar de emitterende bank die de transactie bevestigt Als de data van de transactie in verkeerde handen komt is een vervalste kaart onbruikbaar zonder de unieke chip van de originele kaart Bovendien wordt de data onbruikbaar omdat elke transactie een nieuwe en unieke beveiligingssleutel nodig heeft voor authenticatieSinds 1 oktober 2015 moeten bedrijven EMV-geschikt zijn (dwz EMV-credit-cards aanvaarden) Vanaf die datum ligt de aansprakelijkheid voor creditcard-fraude bij de partij (de detailhandelaar of bank) die het minst EMV-geschikt is in de transactie Dat is ongetwijfeld

de detailhandelaar als deze geen EMV-betalingen aanvaardt Dit is een enorme verschuiving van de aansprakelijkheid namelijk van de banken die in het verleden het grootste deel van de last droegen naar de detailhandelaarsNaast het risico op een beveili-gingslek worden veel klanten zich meer bewust van de nieuwe realiteit waarin ze worden gevolgd Trace-ringstechnologieeumln zoals tracering in de winkel hebben geleid tot be-zorgdheden bij consumenten en toezichthouders Uit een enquecircte van Opinion Lab in 2014 blijkt dat 77 van de klanten vindt dat het onaanvaardbaar is dat ze in de win-kel worden gevolgd 81 van hen is bezorgd dat de detailhandelaars

hun data niet priveacute of veilig kunnen bewaren18 Dit resulteert in een unieke uitdaging voor bedrijven die data ge-bruiken om klanten tevreden te stellen maar bij die klanten ergernis veroorza-ken door hun data te verzamelen De heersende opinie over dataverzame-ling zal in de loop van de tijd blijven veranderen maar bedrijven moeten weten wat hun klanten ervan vinden dat ze worden gevolgd

Elke dag zijn meer dan 1 miljoen mensen het slachtoffer van cybermisdaad16

In 2015 bedroegen de gemiddelde kosten die bij een beveiligingslek horen $38 miljoen17

Microsoft Dynamics AX

| 14

Detailhandelaars nemen het heft in eigen handenOverzicht voor het topmanagementAls klanten een aankoop doen kopen ze een ervaring Omdat de verwachtingen van de klanten zijn gestegen nemen de detail-handelaars meer controle over de waarde-keten zodat ze er zeker van zijn dat ze de best mogelijke ervaring bieden

Belangrijkste puntenbull De helft van de klanten verwacht dat ze

de aankoop online kunnen doen en in de winkel kunnen ophalen

bull 87 van de consumenten wereldwijd laat de MVO-activiteiten van een bedrijf meewegen in een aankoopbeslissing

bull De omzet van de deeleconomie zal in 2025 tot $335 miljard zijn uitgegroeid

Microsoft Dynamics AX

| 15

Detailhandelaars nemen de controle over de waardeketen Bij elke aankoopbeslissing spelen voor- en nadelen op financieel sociaal emo-tioneel en beveiligingsgebied een rol Als klanten een aankoop doen kopen ze niet alleen een product Ze kopen een ervaring Deze klantervaring be-staat uiteraard uit de ervaring die ze hebben met het product zelf maar daarnaast ook uit een aantal ande-re variabelen Zoals hoe complex het aankoopproces verloopt hoe ze zich voelen in de winkel hoe makkelijk het instellen gaat en hoeveel vertrouwen ze hebben dat ze de noodzakelijke on-dersteuning krijgen in geval van een probleem ldquoHoeveel stress krijg ik hier-vanrdquo ldquoWat zullen mijn vrienden ervan denkenrdquo ldquoHoe groot is de kans dat dit kapot gaatrdquo We denken graag dat klanten rationele beslissingen nemen en het beste pro-duct op de markt met een bepaalde prijs kopen Deze strategie wordt maxi-mizing genoemd De meeste klanten nemen echter op een andere manier beslissingen namelijk door satisficing Anders gezegd satisficers vragen ldquoWat geeft de minste kans op teleurstellingrdquo en ldquoVoorziet dit in mijn behoeftenrdquo Ze nemen genoegen met ldquogoed genoegrdquo De meeste klanten in alle categorie-en zijn satisficers Als bedrijven deze klanten willen aantrekken moet ze de transactiekosten van een aankoop ver-lagen Dit betekent niet gewoon dat de prijs lager moet maar ook dat detail-handelaars belemmeringen voor een aankoop zoals sociale risicos en angst voor het onbekende moeten beperkenDetailhandelaars willen beantwoorden aan de veranderende behoeften van de huidige consumenten Daardoor ne-

men velen de controle over hun waar-deketen van creatie tot consumptie Dit niveau van eigenaarschap dat zich uitstrekt tot alle contactpunten levert detailhandelaars een betere controle op over veel van deze transactiekosten en zorgt voor meer continuiumlteit binnen het klanttraject Meer controle over de toeleveringsketen Door e-commerce zijn detailhandelaars gedwongen om hun toeleveringske-tens tegen het licht te houden Veel detailhandelaars verkopen nu goede-ren online die ze niet eens op voorraad hebben in hun winkel Of helemaal niet op voorraad omdat ze samenwerken met externe logistieke aanbieders en magazijnen voor orderverwerking die namens hen de artikelen inpakken en verzenden Detailhandelaars houden niet alleen de voorraadstroom bij die loopt van productiefaciliteiten naar magazijnen naar winkels maar ook alle individuele verzendingen naar klanten En klanten willen tegenwoordig uitge-breid geiumlnformeerd worden over voor-raadgegevens in de fysieke winkel en nieuwe verwerkingsopties zoals opha-len in de winkel Hoewel toeleveringsketens steeds complexer worden hebben klanten steeds minder begrip voor mislukking waardoor de vraag voor detailhande-laars groter wordt Bovendien maken klanten geen onderscheid tussen een merk en de leveranciers in de toeleve-ringsketen ervan Als een leverancier in de toeleveringsketen een fout maakt ligt de verantwoordelijkheid volgens de klant toch bij het merk zelf Als een klant vraagt om levering binnen twee dagen en het product pas na vijf dagen ontvangt is dat slecht voor de reputa-tie van de detailhandel Bedrijven moe-

ten een manier vinden om te voldoen aan de stijgende verwachtingen terwijl ze toch voldoende winst maken Veel detailhandelaars willen meer controle krijgen over de complete klantervaring door meer controle over hun toeleve-ringsketen te nemen van productie tot levering Behoefte aan snelheid heeft afhandeling veranderd Veranderende klantverwachtingen zor-gen ervoor dat detailhandelaars hun orderafhandeling op een andere ma-nier uitvoeren Volgens een onderzoek van Accenture in 2014 verwacht de helft van alle klanten dat leveranciers de optie aanbieden van online kopen en in de winkel ophalen19 77 van de leveranciers vindt ophalen in de winkel zelf een waardevol optie20 Van de klan-ten die zeggen dat ze gebruikmaken van ophalen in de winkel doet 25 dat om de snelheid19 Er bestaat dus een klantbehoefte en ook de waarde is dui-delijk Toch biedt slechts een derde van alle leveranciers deze en andere opties aan En dan gaat het alleen nog maar over basisservices zoals ophalen in de winkel zichtbaarheid van voorraad op meerdere kanalen en verzenden om op te slaan (ship-to-store)Om levertijden te verkorten stappen detailhandelaars over op een model van eacuteeacuten toeleveringsketen waarin alle distributiemiddelen van hun online winkels en fysieke locaties zijn geiumlnte-greerd Sommige detailhandelaars die al een behoorlijke capaciteit hebben maken van hun winkels een netwerk van mini-distributiecentra Hiermee verkorten ze de afhandelingstijd maar zonder de extra kosten van het bouwen en beheren van distributiefaciliteiten Door al hun middelen te integreren

Percentage van detailhandelaars dat de mogelijkheid tot ophalen in de winkel heel waardevol vindt20

7723+77+V

Microsoft Dynamics AX

| 16

krijgen klanten tevens een goed zicht op de voorraad en kunnen ze de eenvoudigste en snelste manier kiezen om hun product aan te schaffen Detailhandelaars verhogen hun inzet op maatschappelijk verantwoord ondernemen De laatste paar jaren is er veel gediscussieerd over de groeiende behoefte van consumenten aan milieuvrien-delijke en duurzame producten En hoewel veel mensen zeggen dat ze maatschappelijk verantwoorde producten willen blijkt dat lang niet altijd uit hun gedrag Maar een kentering is zichtbaar Er is een afname van het aantal mensen dat zegt meer te willen betalen voor verantwoorde producten maar tege-lijkertijd een toename van mensen die zeggen dat ze het belangrijk vinden dat bedrijven maatschappelijk verant-woord ondernemen21 Uit een studie uit 2013 van Cone Communications en Echo Research blijkt dat 87 van de consumenten wereldwijd de MVO-resultaten meeneemt in hun aankoopbeslissing22 Anders gezegd goede MVO-cijfers zijn de nieuwe standaard En hoewel consu-menten bedrijven die een stapje extra doen op MVO-ge-bied misschien niet direct belonen zullen ze degenen die dat stapje niet zetten de rug toekeren Bedrijven moeten nadenken over hun MVO-beleid zowel als een defensie-ve als offensieve strategieInformatie is tegenwoordig heel eenvoudig te verkrijgen en verspreidt zich razendsnel Onethische bedrijfspraktij-ken die aan het licht komen hebben al meer dan eens geleid tot een terugloop in klanten voor dat betreffen-

Microsoft Dynamics AX

| 17

De omzet van de deeleconomie zal in 2025 tot $335 miljard zijn uitgegroeid28

de merk Om een maatschappelijk verantwoorde organisaties te worden hebben veel bedrijven hun eigen be-drijfsactiviteiten grondig moeten eva-lueren En ook de praktijken van leve-ranciers binnen hun toeleveringsketen Bovendien zijn veel bedrijven een stuk transparanter geworden In 2015 heeft CorporateRegistercom van 12000 be-drijven de MVO-rapporten verzameld Ter vergelijking in 1994 waren dat er slechts 2023

Steeds meer bedrijven gebruiken een MVO-strategie om te groeien zoals American Eagle Het bedrijf rappor-teerde recent een groei van 10 in de verkoop van lingerie nadat het had be-loofd om modellen in hun advertentie niet meer te photoshoppen24 Kijk ook naar Goldman Sachs dat investeert in de training en opleiding van 10000 vrouwelijke ondernemers25 Onderzoek door World Green Business Council laat een groei zien van 8-11 bij bedrijven die de luchtkwaliteit op kantoor heb-ben verbeterd26 Het onderzoek toont ook aan dat bedrijven die bekend staan om een sterk MVO-beleid makkelijker nieuw personeel kunnen vinden en be-houden Uit een onderzoek van Harvard Business School en de London Business School in 2011 blijkt dat bedrijven die

sterk presteren op MVO-gebied sneller financieringen loskrijgen27 Initiatieven tot duurzaam ondernemen werden in het verleden nogal eens wisselend ont-vangen maar het tij is aan het keren Het financieumlle en ethische belang van een goed MVO-beleid is inmiddels dui-delijkDe invloed van de deeleconomieDe deeleconomie heeft momenteel wereldwijd een omzet van $15 miljard per jaar PwC voorspelt dat de om-zet in 2025 toegenomen zal zijn tot $335 miljard28 Bedrijven als Airbnb en Lyft hebben de huur- en vervoersmark-ten veranderd En het model van de deeleconomie wordt op steeds brede-re schaal toegepast zoals via het delen van boten opslag- en werkruimten en zelfs energie Een dergelijke groei kan niet anders dan invloed hebben op de detailhan-del De tekenen daarvan zijn al zicht-baar Het moet nog blijken wel risico deze trend werkelijk inhoudt voor de-tailhandelaars maar hogere wiskun-de is niet nodig om in te zien dat als mensen producten gaan delen ze minder producten hoeven kopen De deeleconomie heeft dan dus een ne-gatieve invloed op de verkoop Maar

de deeleconomie zorgt ook voor inte-ressante kansen voor detailhandelaars Veel bedrijven hebben de mogelijkheid verkend om via community-leden pro-ducten in de winkel op te halen en bij klanten af te leveren Dit zou lagere kosten en kortere verzendtijd opleve-ren In de ruimte die ligt tussen bedrij-ven zorgt de deeleconomie voor enkele unieke mogelijkheden Denk bijvoor-beeld aan gedeelde overhead of ge-deelde en flexibele winkelruimte voor bedrijven met seizoenspieken in klant-vraag Hoewel de trend relatief nieuw is lijkt het erop dat de detailhandel er op veel terreinen iets van gaat merken

Percentage van de consumenten dat de MVO-activiteiten van een bedrijf laat meewegen in een aankoopbeslissing22

8723+77+V

Microsoft Dynamics AX

| 18

De winkelbeleving opnieuw definieumlrenOverzicht voor het topmanagementDoor de opkomst van e-commerce kwamen steeds meer klanten naar de winkel om pro-ducten uit te testen showrooming gen-oemd Velen dachten dat deze trend het einde van de fysieke winkels van detailhan-delaars inluidde maar detailhandelaars pas-sen zich eindelijk aan deze moderne trend aan

Belangrijkste puntenbull 46 van de Amerikanen gaf toe aan

showrooming te doenbull Detailhandelaars bieden nieuwe

voordelen aan in de winkel zoals snacks koffie alcohol exclusieve producten en deskundig advies om klanten in hun winkel te lokken

bull Veel grote detailhandelaars verkleinen hun voetafdruk en maken plaats voor kleinere lokale winkels

Microsoft Dynamics AX

| 19

Detailhandelaars anticiperen op showrooming

Door de opkomst van e-commerce komen steeds meer klanten naar de winkel om producten te testen en te bekijken In een onderzoek van Harris Interactive op het einde van 2013 gaf 46 van de Amerikanen toe dat ze naar winkels kwamen om producten uit te testen Dit was een toename van 7 in vergelijking met dezelfde periode in 201229 Toen steeds vaker werd gemeld dat detailhandelaars klanten geld vroe-gen voor dit verschijnsel30 leek deze trend het einde van detailhandelaars in te luiden Maar veel detailhandelaars passen zich uiteindelijk aan de trend aan en anticiperen erop

Winkels als Target31 en Best Buy voer-den strategieeumln om showroom-klanten aan te trekken onder andere met gratis Wi-Fi apps voor winkelassistentie en digitale interfaces waarmee klanten in de winkel toegang kregen tot de tools die ze online graag gebruiken zoals reviews en prijsvergelijkingen Deze aanpak helpt detailhandelaars beter te begrijpen hoe de winkel als geheel presteert niet alleen op basis van de omzet die de fysieke winkel genereert Casey Carl Chief Strategy amp Innovati-on Officer van Target verwoordt het als volgt ldquoWij zijn gek op showrooming zolang klanten hun spullen bij Target komen kopenrdquo

Showrooming is zo populair geworden dat sommige andere bedrijven winkel-ruimtes gebruiken om in te spelen op de trend Chobani een bedrijf dat Griekse yoghurt verkoopt opende onlangs in New York het Chobani SoHo cafeacute waar klanten nieuwe producten en recepten kunnen proeven De online kleerma-ker Indochino richtte pop-upwinkels op de ldquoreizende kleermakerrdquo-pop-ups waar klanten het product zelf kunnen ervaren hun maat kunnen laten ne-men en kleding kunnen passen32 Het succes en de opkomst van dit soort showroom-winkels tonen aan dat de-tailhandelaars kunnen anticiperen op deze trend

Verkoper als een service

Nu het besluitvormingstraject van klan-ten verandert proberen veel detailhan-delaars klanten in hun winkel te lokken

door nieuwe ervaringen en diensten aan te bieden ldquoMensen willen meer dan gewoon een winkel Ze willen een plaats waar ze zich goed voelen en iets nieuws lerenrdquo zei Carmine Gallo auteur en deskundige op het gebied van de-tailhandel Detailhandelaars van Urban Outfitters tot Nordstrom bieden hun klanten nu snacks koffie en wijn aan in de winkel Whole Foods is zelfs een brouwerij gestart en biedt bier aan in de winkels33

Veel detailhandelaars halen deskundi-gen naar de winkels die klanten advies geven Onlangs is Target een samen-werking gestart met BabyCenter een website over zwangerschap en ouder-schap Via het nieuwe initiatief Baby 360 biedt Target kwaliteitscontent productreviews en aanbevelingen voor kersverse moeders op de website De winkel heeft de investering echter naar een nieuw niveau getild en biedt nu in de winkel servicedesks met ldquobaby-ad-viseursrdquo aan34 Dit soort programmas dat klanten een ervaring en een dienst biedt die verder gaan dan het aan-schaffen van een product breekt in steeds meer winkels door Klanten heb-ben zo een heel andere reden om langs te gaan

Klein is het nieuwe groot

Vroeger was winkelen vooral een loka-le bezigheid kleine lokale winkels met lokale eigenaars en medewerkers Door de groei van winkelcentra halverwege de vorige eeuw werden grote winkels de norm Warenhuizen werden steeds groter en legden de basis voor grote winkels maar nu bedreigt de grootste winkel ooit het internet deze steeds groeiende fysieke winkels Volgens het verslag 2015 US Mall Outlook van Green Street Advisors zal ongeveer 15 van de 1500 winkelcentra in de Verenigde Staten in de komende 10 jaar sluiten veel meer dan het aantal nieuwe winkelcentra dat de deuren zal openen35

Detailhandelaars beginnen grote dure winkels de rug toe te keren en maken plaats voor kleinere gerichtere en flexi-belere winkels Detailhandelaars waar-onder Target Walmart en Whole Foods creeumlren allemaal kleinere winkels waar-mee ze aanwezig zijn op meer lokale markten en de kosten kunnen verlagen

Deze trend is ook deels het gevolg van de showrooming-trend Detailhande-laars moeten niet meer elk product op voorraad hebben De winkels worden een lokaal centrum voor diensten als ophalen in de winkel terwijl detailhan-delaars hun toonbank kunnen verwij-deren dankzij nieuwe technologie als mobiele betaling Zo creeumlren ze meer ruimte voor de klant

Percentage Amerikanen dat toegaf aan showrooming te doen29

46

Drieeumlnvijftig procent van de mannen heeft ooit aan showrooming gedaan in vergelijking met veertig procent van de vrouwen29

Percentage Amerikanen dat al heeft geshowroomd29

69

54+46V

31+69V

Microsoft Dynamics AX

| 20

Omni-channel is niet meer weg te denkenOverzicht voor het topmanagementOmdat het onderscheid tussen de digitale en fysieke wereld steeds vager wordt moeten detailhandelaars een ervaring creeumlren die voor meer continuiumlteit zorgt binnen alle contactmomenten met klanten

Belangrijkste puntenbull 71 van de klanten vindt de mogelijkheid

om voorraadgegevens voor producten in de winkel te bekijken belangrijk of heel belangrijk

bull De mobiele wereld zorgt voor 54 van het webverkeer van de detailhandel en 30 van de online omzet

Microsoft Dynamics AX

| 21

WWW staat nu voor ldquowat wanneer en waar ik wilrdquoOmdat het onderscheid tussen de di-gitale en fysieke wereld steeds vager wordt verschuiven de verwachtingen van de klanten in de detailhandel even-redig hiermee Klanten willen nu een naadloze ervaring op elk apparaat en verwachten de keuzemogelijkheden en flexibiliteit van online winkelen en de snelheid en service van een aankoop in de winkel Voor het winkelende publiek betekent WWW nu dat een klant koopt ldquowat wanneer en waar hij wilrdquo Detail-handelaars moeten daaraan voldoen Betere ervaringen op elk apparaat Klanten verwachten meer continuiumlteit tijdens hun winkelervaring Mogelijk-heden als het online bekijken van de voorraadgegevens zorgen voor een betere verbinding tussen wat klanten online doen en wat er in de winkel ge-beurt Bovendien verlagen ze de stress omdat de kans kleiner is dat de klant een winkel binnengaat en ontdekt dat het product niet op voorraad is Uit een onderzoek van Accenture in 2014 blijkt dat 71 van de klanten de mogelijk-heid om voorraadgegevens voor pro-ducten in de winkel te bekijken belang-rijk of heel belangrijk vindt waarbij 39 aangeeft dat ze minder of niet geneigd zijn naar een winkel te gaan als de on-line winkel geen informatie biedt over de fysieke voorraad19

Dankzij oplossingen voor een beter voorraadbeheer kunnen detailhande-laars klanten realtime toegang geven tot gegevens over de fysieke en on-line voorraad en meer verwerkingsop-ties bieden zoals ophalen in de winkel verzending naar de winkel en snellere levering Zo kan de klant kopen wat hij wil wanneer hij wil en waar hij wil Naast voorraadgegevens in de fysieke winkel helpt nieuwe technologie detail-handelaars nu om hun klanten tijdens het aankoopproces meer geiumlntegreer-de ervaringen op elk apparaat te bie-den Tools voor productiviteit en sa-menwerking waaronder software voor het beheer van digitale bedrijfsmid-delen helpen detailhandelaars klan-ten een meer consistente merkerva-ring te bieden tijdens de verschillende contactmomenten Dit lijkt misschien slechts een detail maar een consisten-

te branding en navigatie zowel online als offline kan ervoor zorgen dat een aankoop voor klanten gemakkelijker en vertrouwder is Als een klant een pro-duct online bekijkt en daarna naar een detailhandel gaat om dat product te kopen moet hij bij aankomst al weten dat hij in de juiste winkel is en moet hij het product gemakkelijk kunnen vinden op basis van zijn online ervaringOm de online en fysieke winkel verder te verbinden hebben medewerkers in de detailhandel gemakkelijker toegang tot klantgegevens zoals vorige aan-kopen verlanglijstjes en ondersteu-ningstickets Daardoor kunnen ze op een meer strategische manier verkopen en hun klanten superieure service bie-den Deze betere integratie leidt uitein-delijk tot meer continuiumlteit en een meer persoonlijke ervaring voor klanten De mobiele wereld zorgt voor een rui-mer bereik Smartphones met nieuwe mogelijk-heden en snellere dataverbindingen hebben een onmiskenbare impact op de detailhandel Doordat klanten in de winkel op internet kunnen surfen speelt de mobiele wereld een unieke rol in de omni-channel winkelbeleving In een onderzoek van Accenture in 2014 werd onderzocht waar klanten infor-matie over producten zochten op hun mobiele apparaten 56 deed dit thuis 38 controleerde de productvoorraad onderweg naar de winkel en 34 zocht in de winkel informatie over producten op36 In oktober 2015 namen smart-phones 42 van het winkelverkeer en 16 van de online omzet voor hun re-kening Dat is een onthutsend aantal in vergelijking met laptops (4570) en tablets (1214)37

Detailhandelaars creeumlren voor mobiele technologie nu geoptimaliseerde erva-ringen en zorgen voor meer continuiumlteit op elk apparaat Responsieve websites zijn populair geworden bij detailhan-delaars die hun klanten op elk appa-raat willen betrekken Een responsieve website zal met een andere grootte en schaal worden weergegeven afhanke-lijk van of de website wordt bekeken op een laptop tablet of mobiel apparaat Bij niet-responsieve websites is het be-kijken van inhoud op mobiele appara-ten lastig vanwege het kleinere formaat

van het apparaat Voordat responsie-ve websites werden ontwikkeld kozen vele merken ervoor een compleet af-zonderlijke WAP-site op te zetten voor mobiel browsen Tegenwoordig dragen responsieve websites bij aan het oplos-sen van deze uitdagingen met een effi-cieumlnte oplossing voor het bouwen van een enkele website die de weergave dynamisch aanpast aan verschillende browserformatenDetailhandelaars werken nu met nieuw e webstandaarden zoals HTML5 en CSS3 die zijn geoptimaliseerd voor mobiel surfen en met alle apparaten compatibel zijn Dankzij nieuwe ontwik-keltools voor meerdere platforms kun-nen app-ontwikkelaars dezelfde app nu voor meerdere mobiele besturings-systemen programmeren Microsoft heeft zelfs een universeel app-platform geiumlntroduceerd waarmee telefoons ta-blets en pcs met Windows 10 iOS- en Android-apps kunnen uitvoeren Dit is een grote stap die detailhandelaars zal helpen hun klanten de beste ervarin-gen te bieden zonder de kosten voor de ontwikkeling voor meerdere appa-raten38

Online wordt offline Er wordt zo vaak gezegd dat e-com-merce de fysieke winkels verwoest dat vaak wordt aangenomen dat de verkoop via e-commerce boven de verkoop in de winkel uitsteekt Maar eigenlijk nemen ze volgens eMarketer slechts een klein percentage in onge-veer 5939 Ondanks de groei van de online detailhandel wordt nog steeds meer dan $14 van elke $15 in de win-kels uitgegevenDit betekent dat veel e-commercesites willen uitbreiden door offline winkels te openen Online detailhandelaar Birch-box opende een eerste fysieke winkel in New York Warby Parker het online bedrijf in oogzorg verhoogt de inzet op fysieke winkels terwijl Bonobos vo-rig jaar $55 miljoen inzette voor ldquopas-winkelsrdquo waar klanten kleding van hun merk kunnen passen40 Zelfs de reus van e-commerce Amazon opent win-kels in bijvoorbeeld New York en San Francisco41 Ironisch genoeg stimuleren de online detailhandelaars die het ein-de van de fysieke winkels leken te bete-kenen nu de fysieke markt

Microsoft Dynamics AX

| 22

De nieuwe e-commerce is sociaalOverzicht voor het topmanagementMerken gebruiken websites als Facebook Twitter Pinterest en Instagram om hun pro-ducten te verkopen contact te maken met klanten en zelfs als een onderzoekstool om beslissingen over merchandising te verspre-iden De laatste tijd worden sociale-medi-aplatforms veel belangrijker bij de aanschaf omdat ze het proces van kennismaking tot aankoop stroomlijnen

Belangrijkste puntenbull Facebook zorgt voor 85 van de

bestellingen via sociale media en is daardoor de toonaangevende sociale website

bull Nieuwe tools als het Like2Buyrdquo-platform van Curalate voor Instagram zorgen voor een meer naadloze winkelervaring op sociale-mediasites

Microsoft Dynamics AX

| 23

De nieuwe e-commerce is sociaal De afgelopen tien jaar zijn sociale me-dia een basiselement van de mees-te marketingprogrammas geworden De impact ervan zal naar verwachting verder toenemen Uit een onderzoek van Dukes Fuqua School of Business blijkt dat sociale media op dat moment gemiddeld 94 uitmaakten van het marketingbudget van bedrijven en dat dit percentage naar verwachting met 128 zou zijn toegenomen tegen 2020 tot 21442

Omat merken hun communities en aanwezigheid op sociale media verder uitbreiden zoeken ze steeds meer ma-nieren om sociale media te gebruiken als verkooptool Klanten lijken dit te waarderen Volgens een onderzoek van Monetate in 2015 waren de conversie-percentages van sociale media 117 in vergelijking met 099 in 2014 Hoewel dit nog altijd lager is dan rechtstreeks e-mail en zoekopdracht (246 218 en 204 respectievelijk) waren sociale media de enige verkeersbron waarvan het conversiepercentage tussen 2014 en 2015 is gestegen Bovendien was de gemiddelde bestelwaarde voor so-ciale media $12407 wat hoger is dan die van alle andere verkeersbronnen behalve voor wie rechtstreeks naar de website surfte15

Facebook staat nog altijd op kop Uit een recent onderzoek van Shopify blijft Facebook de primaire bron van het verkeer via sociale media naar win-kels met ongeveer 63 van alle bezoe-ken aan websites via sociale media43 Gemiddeld 85 van de bestellingen via sociale media is afkomstig van Fa-cebook Bij sommige sectoren waar-onder fotografie sport en recreatie dierenbenodigdheden doorverzen-ding en juwelen en horloges zorgt Fa-cebook voor 90 van de bestellingen Facebook had ook het hoogste gemid-delde conversiepercentage 185 De videosites Vimeo en YouTube deelden de tweede plaats elk met een conver-siepercentage van 116Maar dat wil niet zeggen dat bedrijven alleen voor Facebook moeten kiezen Uit het onderzoek blijkt dat de pres-taties per sector sterk verschillen 74 van de bestellingen van antiquiteiten en verzamelobjecten via sociale media kwam van Pinterest en 47 van de be-stellingen voor digitale producten via sociale media kwam van YouTube Fa-cebook stond met een gemiddelde be-stelling van $5500 per bestelling maar op de vierde plaats achter Polyvore ($6675) Instagram ($6500) en Pinte-rest ($5895) (KW3 2013)

Nieuwe sociale tools voor detailhandelaars De grootste waarde die detailhande-laars via sociale media krijgen bestaat niet uit siteverkeer maar uit sociaal be-wijs Uit een onderzoek van ODM Group blijkt dat 74 van de klanten vertrouwt op sociale netwerken bij het nemen van aankoopbeslissingen44 Merken ge-bruiken websites als Facebook Twitter Pinterest en Instagram om hun produc-ten te verkopen contact te maken met klanten en zelfs als een onderzoekstool om beslissingen over merchandising te verspreiden De laatste tijd worden so-ciale-mediaplatforms veel belangrijker bij de aanschaf en dat hebben detail-handelaars ook ontdektMet de introductie van de ldquokooprdquo-knop-pen op Facebook en Twitter en het ldquoLike2Buyrdquo-platform van Curalate voor Instagram helpen sociale media de kloof te overbruggen van bewustzijn naar interesse naar wens naar actie De-tailhandelaars waaronder Home Depot Nordstrom Target en Burberry gebrui-ken dit nieuwe e-commercekanaal al Zo kunnen gebruikers die rechtstreeks van een sociale-mediasite gaan naar een productpagina die visueel consistent is met waar ze vandaan komen Uiteindelijk creeumlert dit een meer naadloze winkel-ervaring waarbij de wrijving tussen de kanalen vermindert en het eenvoudiger is om via sociale media te kopen

Conversiepercentage per bron15

Recht-streeks

E-mail

Zoek-opdracht

Sociale media

281

246

229

218

210

204

099

117

2014

2015

2014

2015

2014

2015

2014

2015

Recht-streeks-35 in

2015

E-mail-11 in

2015

Zoek-opdracht-06 in

2015

Sociale media

+18 in 2015

100+88+0+81+78+0+75+73+0+35+42

Microsoft Dynamics AX

| 24

De detailhandel kent geen grenzen meerOverzicht voor het topmanagementHoewel detailhandelaars het moeilijk had-den om succes in het buitenland te vinden biedt nieuwe technologie hen een spring-plank naar internationaal succes

Belangrijkste puntenbull De detailhandelverkoop bedroeg in 2014

$22492 biljoen en zal tegen 2018 naar verwachting tot $28300 biljoen zijn gestegen

bull Betere technologie voor productiviteit en samenwerking helpt detailhandelaars in het buitenland

bull E-commerce neemt maar 59 van de internationale detailhandelverkoop in maar dat cijfer neemt toe

bull Alibaba een enorm e-commercebedrijf zet de internationale e-commerce op zijn kop

Microsoft Dynamics AX

| 25

De detailhandel kent geen grenzen meer De internationale detailhandelverkoop is in opmars Uit een recent onderzoek van eMarketer blijkt dat de totale omzet van detailhandelverkoop zowel in de winkel als online $22492 biljoen was in 2014 En ze verwachten een toename tot $28300 biljoen in 201839 Door de opkomst van buitenlandse economie-en is het erg aanlokkelijk om interna-tionaal uit te breiden Toch zijn er veel bedrijven die moeite hebben om de sprong te maken Uit een onderzoek van de Harvard Business Review bleek echter ldquodat detailhandelaars op enkele uitzonderingen na niet konden genie-ten van de voordelen van globalisa-tierdquo45 Bijna alle grote detailhandelaars van Walmart tot Tesco tot Carrefour hebben zich moeten terugtrekken uit buitenlandse markten na pogingen om de lokale markt te veroveren Ondanks deze uitdagingen duwt de aanhouden-de druk om te groeien veel bedrijven richting nieuwe markten Slimmere en snellere detailhandelTechnologie speelt een belangrijke rol bij het succes van een detailhandel in het buitenland Om te beginnen helpen verbeterde tools voor samenwerking in de cloud en productiviteit bedrijven om sneller dan ooit tevoren te plannen en zich aan te passen Deze verbeterin-gen zijn van cruciaal belang Ze helpen bedrijfsleiders om activiteiten beter te beheren en slimmere lokale marketing-campagnes te maken Verbeteringen in technologie en transport zorgen ook voor een snellere levering van goede-ren en diensten Dit leidt allemaal tot flexibelere bedrijvenE-commerce verlicht de lastE-commerce wordt een belangrijke bondgenoot voor detailhandelaars die naar het buitenland willen uitbreiden In vergelijking met de verkoop in de winkel was e-commerce met 59 van de internationale detailhandelverkoop in 2014 nog altijd klein39 Dit percen-tage zal naar verwachting in 2018 zijn gestegen tot 88 Vorig jaar namen de Verenigde Staten en China 55 van de online verkoop in Tegen 2018 zal China waarschijnlijk 40 van de wereldwijde online verkoop uitmaken in totaal ongeveer $1 biljoen Hoewel het groeitempo voor online verkoop in China het hoogst is zullen andere landen waaronder de Verenigde Sta-ten het Verenigd Koninkrijk Japan

Duitsland en andere hun online de-tailhandelverkoop met dubbele cijfers zien groeien in de komende drie jaarDe groei in e-commerce zal ook worden gestimuleerd door de groei van mobie-le apparaten in opkomende markten Uit een onderzoek van GSMA in 2015 blijkt dat er 36 miljard unieke mobie-le abonnees waren op het einde van 2014 Ze verwachten nog eens 1 miljard abonnees tegen 2020 waardoor de wereldwijde mobiele penetratiegraad op bijna 60 komt46 Misschien nog indrukwekkender is dat de penetratie van abonnementen op mobiel internet in opkomende regios naar verwachting snel zal groeien Voor veel van deze ge-bieden is mobiel internet de enige ma-nier om toegang tot internet te krijgen Dankzij deze toegankelijkheid krijgen mensen toegang tot diensten als ban-kieren en opleiding en andere waarde-volle consumptiegoederen die in deze gebieden anders moeilijk te krijgen of te duur zijnOpkomende technologie overwint een unieke uitdagingLevering is een onderbelichte uitda-ging voor e-commercebedrijven die internationaal zaken willen doen Le-vering houdt in goederen verplaatsen van punt A naar punt B In Amerika gaat de discussie over levering vooral over snelheid Maar bij een snelle levering of uumlberhaupt een levering is eacuteeacuten ding heel belangrijk punt B Grofweg 75 van de wereldbevolking acuteheeft te maken met inconsistente in-gewikkelde slechte of geen adressys-temen Dat zegt startup what3words47 Vier miljard mensen hebben geen adres en zelfs in ontwikkelde landen kan adressering een ingewikkelde zaak zijn Londen heeft bijvoorbeeld acht verschillende Lonsdale Roads en veel huizen hebben geen nummer What3words een startup uit Londen is bezig om dit probleem op te los-sen Dat doet het met rasters van 3 bij 3 vierkante meter En dan 57 miljoen daarvan die de hele wereld beslaan en die allemaal een uniek adres heb-ben van 3 woorden In feite is het een eenvoudig geografisch cooumlrdinatiesys-teem Veel detailhandelaars en distri-buteurs zijn geiumlnteresseerd Want met dit adressysteem kunnen klanten hun producten niet alleen laten vervoeren naar hun huis ze kunnen ook opgeven

bij welke ingang of welke plek op hun terrein het pakket moet worden afgele-verd En koppel het cooumlrdinatiesysteem aan dronetechnologie en meer deuren worden geopend Zoals naar snelle en eenvoudige bezorging van eten me-dicijnen en voorraden in moeilijk be-reikbare gebieden Deze opkomende technologieeumln staan nog in de kinder-schoenen maar zijn wel al op weg om mensen dichter bij elkaar te brengenDe B2B-reusEen bespreking van de internationale detailhandel is onvolledig zonder ver-melding van Alibaba Alibaba werd in 1999 opgericht door de excentrieke lei-dinggevende Jack Ma Het bedrijf is het grootste platform voor online groot-handel ter wereld en verwerkt verkopen in meer dan 240 landen en regios Aan-vankelijk was het de bedoeling om een B2B-portaal te maken waarmee Chine-se fabrikanten kopers in het buitenland konden bereiken Alibaba doet onder-tussen veel meer dan dat en heeft een onmiskenbare impact op fabrikanten en detailhandelaars De Amerikaan-se beursgang van Alibaba was met $25 miljard de grootste ter wereld Alibaba is het grootste e-commerce-bedrijf van China Het beheert meer dan 80 van de online verkoop van China48 Het bedrijf heeft 279 miljoen jaarlijkse kopers die in 2013 voor $248 miljard aan transacties deden wat meer is dan Amazon en eBay samen In te-genstelling tot Amazon heeft Alibaba geen eigen magazijnen en goederen Hoewel hun omzet niet zo indruk-wekkend is (Alibaba ontving ongeveer $25 miljard in vergelijking met onge-veer $20 miljard van Amazon in KW2 van 2014) liggen de netto winstmar-ges van Alibaba op 80 van de om-zet (in vergelijking met het negatieve netto-inkomen van Amazon in KW2)

E-commerce neemt maar 59 van de internationale detailhandelverkoop in maar dat cijfer neemt toe39

5994+6+V

Microsoft Dynamics AX

| 26

Microsoft Dynamics AX

Buitengewone klantervaringen creeumlren

Microsoft Dynamics AX

| 27

Geweldige klantervaringen door infor-matiegestuurde activiteiten Internationale uitbreiding met flexibele implementatiesVersnel innovatie en toekomstige groei dankzij een dynamische en flexibele oplossing die zich aanpast aan jouw bedrijfsbehoeften Bied onbeperkte schaalbaarheid van de cloud Zorg voor naleving en da-tabeveiliging terwijl je jouw klanten ook naadloze ervaringen biedt en jouw medewerkers de middelen geeft om echt productief te zijn Microsoft helpt je om te gaan met de uitdaging van meerdere talen meerdere websites meerdere bedrijven en complexe internationale belastingen en regelgeving terwijl jouw bedrijf groeit en je nieuwe markten aanboort Dit wordt allemaal aangeleverd via eacuteeacuten uitgebreid commerceplatform in de cloud dat je vrijwel eindeloze cloudschaling en toonaangevende beveiliging biedt Hierdoor zijn realtime verbon-den oplossingen op elk apparaat en elke locatie mogelijk Dit alles met de voorspelbaarheid en herhaalbaarheid die je nodig hebt om snel resultaten te behalenNaadloze en uitmuntende prestaties voor commerce op elk kanaalDe moderne detailhandel is nu digitaal Klanten en medewerkers eisen intuiumltieve interactieve en informatieve oplossingen die ervoor zorgen dat de winkelervaring prettig is en voldoet aan de verwachtingen en die uiteindelijk leiden tot een duurzaam concurrentievoordeel Klanten willen winkelen zoals het hen uitkomt wat waar wanneer zij willen en op hun favoriete apparaat als ze tijdens hun interactie met jouw merk meerdere kanalen tegenkomen Voorzie jouw medewerkers van mo-derne verbonden mobiele oplossingen die hen het totaaloverzicht van de klanten bieden dat ze nodig hebben om op ongeeumlvenaarde productiviteitsniveaus te werken en klantenservice van echte wereld-klasse te bieden in en rond de winkel Microsoft biedt geoptimaliseer-de oplossingen voor productiviteit samenwerking en sociale media die jouw medewerkers op elk kanaal voorzien van de juiste informatie op het juiste moment om jouw klanten tevreden te stellen Effectief beheer van merchandisingBereid je voor op de toekomst Er komen constant nieuwe kanalen nieuwe markten en nieuwe producten of diensten bij Je moet dus continu anticiperen op trends op de markt en je snel kunnen aan-passen om voorop te blijven Microsoft helpt je te handelen met het inzicht dat je nodig hebt om krachtige merchandisingcompetenties te leveren zoals globaal en lokaal beheer van producten en aangepaste kenmerken onbeperkte categorieeumln voor verbeterd beheer van cate-gorieeumln en assortimenten en innovatie voor het beheer van matrix en andere soorten voorraadSlimme activiteitenAls je jouw werknemers in de detailhandel voorziet van tools en oplos-singen bespaar je tijd en bent je jouw klanten beter van dienst Maak gebruik van een natuurlijke workflow aangepast aan hun wensen Via front-office-activiteiten ingebouwd in belangrijke activiteiten als voor-raad- en leveranciersbeheer kunnen betrokken werknemers nu be-ter onderbouwde beslissingen nemen om groei te stimuleren aan de hand van diepgaande inzichten uit data krachtige analyses en intuiumltie-ve aanbevelingen Geef jouw personeel de beste mogelijkheden met een oplossing waarmee zij tijd kunnen besparen meer gedaan kunnen krijgen en beter kunnen presteren voor meer omzet en hogere marges

Microsoft Dynamics AX

| 28

Microsoft Dynamics AX

Microsoft Dynamics AX

| 29

Groei in jouw tempoBedrijven laten groeien op hun eigen tempo Dat kan vooral door hen de keuze en flexibiliteit te geven om hun bedrijf te moderniseren Wij bieden bedrijven de kans om de kracht van de cloud te be-nutten zodat ze hun bedrijfs-processen wereldwijd kunnen bijschalen De oplossing is eenvoudig te integreren met hun eigen systemen en data Bedrijven kunnen daardoor blijven profiteren van be-staande investeringen en te-gelijkertijd alle beren van de weg halen die groei in de weg staan Geef bedrijven met de betrouwbare cloud van Mi-crosoft de rust en zekerheid van goed beveiligde infor-matie die volgens de regels is opgeslagen

Jouw bedrijf sneller transfor-merenOm als bedrijf concurrerend te blijven is het van cruciaal be-lang om processen eenvoudig opnieuw op te kunnen zetten Zo blijven bedrijven in ont-wikkeling En zo dagen ze de status quo uit Maar dat moet snel gebeuren met een voor-spellende methode en zon-der bedrijfsonderbrekingen Wij stellen bedrijven in staat om te transformeren En dat

doen we door het opnieuw ontwerpen van bedrijfspro-cessen eenvoudiger en snel-ler te maken Met AX behalen ze sneller rendement uit hun technologie en verbeteren ze hun bedrijfsplanning en -uitvoering met voorspelbare implementaties ze kunnen sneller een de slag En als ze processen willen aanpassen Dan krijgen ze ondersteuning van technologieeumln zoals Visu-al Studio Daar vinden ze ta-lent resources en oplossingen waarmee ze aan hun bedrijfs-behoeften kunnen voldoen

Maak sneller slimmere beslis-singenWij stellen mensen in staat om sneller slimmere beslissingen te nemen waardoor ze voor-bereid zijn op alles en hun droom werkelijkheid kunnen maken We geven mensen de juiste middelen Tools om de moderne werkplaats mee te bouwen Bedrijfsoplossingen die mobiel zijn vertrouwd gebruiksvriendelijk en die sa-menwerking stimuleren Zo worden mensen productiever en sneller En met realtime da-tazicht op bedrijfsprocessen kunnen ze betere datage-stuurde beslissingen nemen met een positieve impact op hun bedrijf

Sneller zakendoen Microsoft Dynamics AX is de bedrijfsoplossing van Microsoft voor grote bedrijven Het geeft mensen de middelen om slim-mere beslissingen te nemen met realtime inzichten en kennis en dat op vrijwel elk apparaat Waar je ook bent Met de oplossing kunnen bedrijven zich ontwikkelen Bedrijfsprocessen worden sneller opnieuw ontworpen en dat leidt tot innovatie Zo beha-len bedrijven eerder rendement en blijven de concurrentie altijd een stap voor Met de keuze voor de flexibele cloud groeien be-drijven in hun eigen tempo Ze schalen hun activiteiten wereld-wijd bij en stemmen ze steeds opnieuw af op bedrijfsbehoeften

Microsoft Dynamics AX

| 30

Retail HQ

De werkruimte voor categorie- en productbeheer bevat de volgende functionaliteitbull Assortimentbeheerbull Levenscyclus van assortimentenbull Tracering

Werkruimte voor categorie- en productbeheer

Het op Azure gehoste Retail HQ biedt gecentraliseerd management en complete volgbaarheid van het volledige commercieumlle proces door middel van een webclient

Met werkruimten kunnen gebruikers hun efficieumlntie en productiviteit bij merchandisingactiviteiten verbeteren door hun taken en acties met betrekking tot de merchandisingrol centraal te beheren De functie voor prioriteiten van prijzen en kortingen geeft klanten meer greep op het gebruik van prijzen en kortingen Met deze functie zijn ook nieuwe scenarioacutes mogelijk waarin hogere winkelprijzen voorrang krijgen boven standaardprijzen En tot slot kunnen zij de meeste taken en acties met betrekking tot kanaalimplementatie en activiteiten en IT-werkzaamheden voor de detailhandel centraal beheren

Werkruimten

Nieuwe functiesMicrosoft Dynamics AX

Microsoft Dynamics AX

| 31

Retail HQ

De werkruimte voor prijzen en kortingen biedt de volgende functionaliteitbull Prijs- en kortingbeheer voor een bepaald kanaal en een bepaalde categoriebull Categoriebeheer op basis van prijsregelsbull Prioriteiten voor prijzen en kortingen waarmee u prioriteiten aan prijsgroepen en kortingen

kunt toewijzen om te bepalen in welke volgorde deze worden toegepast

Werkruimte voor prijzen en kortingen

De werkruimte voor catalogusbeheer bevat de volgende functionaliteitbull Overzicht van actieve catalogibull De levenscyclus van catalogi op eacuteeacuten plek bijhouden

Werkruimte voor catalogusbeheer

In de werkruimte voor kanaalimplementatie kunt u de volgende taken uitvoerenbull Het configuratieproces voor kanalen bijhoudenbull De vereiste stappen nemen om een taak te voltooien of informatie geven om de taak te

voltooienbull De installatie voor het programma Retail Modern POS (MPOS) in winkels downloadenbull Toegang krijgen tot alle bijbehorende paginaacutes

Werkruimte voor kanaalimplementatie

In de werkruimte voor kanaalactiviteiten kunt u de volgende taken uitvoerenbull Teksten bij posts opstellen voor verschillende kanalenbull De status van ploegendiensten voor een winkel bijhoudenbull POS-machtigingen (point of sale) voor medewerkers van een winkel beherenbull Snel toegang krijgen tot alle bijbehorende paginaacutes

Werkruimte voor kanaalactiviteiten

De EPOS-client wordt vervangen door MPOS en het eCommerce-kanaal is voortaan ook een standaardonderdeel van Retail Essentials Hiermee krijg je meer instant kanaalondersteuning en een gestroomlijnde configuratieoptie voor implementaties voor de detailhandel via Microsoft Dynamics Retail Essentials

De EPOS-client wordt vervangen door MPOS

Gegevensentiteiten voor de detailhandel zijn uitgebreid en ondersteunen nu alle hoofd- en referentiegegevens die betrekking hebben op de detailhandel Er is ook betere ondersteuning voor gegevensentiteiten in de gehele Microsoft Dynamics AX-oplossing Met deze uitbreiding kunnen gegevensentiteiten klanten door metadata aangestuurde gegevens laten importeren en exporteren en met OData-entiteiten kunnen klanten ook Microsoft Dynamics AX met programmaacutes van andere fabrikanten integreren

Verbeterde ondersteuning voor gegevensentiteiten

Microsoft Dynamics AX

| 32

In deze nieuwe versie zijn er meer dan 30 back-officerapporten en 10 kanaalrapporten beschikbaar waardoor klanten dankzij BI-rapporten beter trends kunnen voorspellen inzichten kunnen krijgen en zo goed mogelijk kunnen presteren

BI-rapporten

Retail HQ

Detailhandelaars kunnen kiezen op POS-bewerkingen beschikbaar zijn voor consumenten zodat zelfbedieningsscenarioacutes mogelijk worden Met de nieuwe Dynamics AX kan dit nieuwe scenario worden geconfigureerd Retail Server maakt gebruik van machtigingen voor API-oproepen (application programming interface)

POS met consumenmachtiging

Met de functies configuratiebeheer en validator is bootstrapping van de configuratie mogelijk evenals validatie van de status en volledigheid van de configuratie voor verschillende configuratie-elementen en beheer en validatie van de configuraties Met deze functie is het uploaden van bulk-configuratiegegevens en de validatie van bedrijfsentiteiten mogelijk

Configuratiebeheer en validator

De e-commerce-API is nu via Retail Server beschikbaar ter ondersteuning van online scenarioacutes Het biedt tevens gehoste en schaalbare e-commerce-services die in combinatie met online winkels van derden kunnen worden gebruikt

E-commerce-API

Retail-hardwarestation

Met een extra hardwareprofiel wordt meer uiteenlopende hardware tussen stations ondersteund Een nieuw hardwarestationsprofiel ondersteunt een unieke terminal-id voor elk hardwarestation bij de verwerking van EFT-transacties (electronic funds transfer elektronische overboekingen) EFT-ondersteuning is in het hardwarestation ingevoegd om bij de EFT-verwerking minder gebruik te hoeven maken van MPOS Hierdoor kunnen POS-apparaten verbinding maken met randapparaten als printers kassaladen of betalingsapparaten Het biedt meer flexibiliteit voor implementaties en betere beveiliging en minder blootstelling van creditcardgegevens

Nieuw hardwareprofiel

Je kunt verbinding maken met een CRT-database (Commerce Runtime) met bedrijfsgegevens voor het kanaal via CRT-services Dankzij deze ondersteuning kan de klant up-to-date blijven met OData-standaarden en een robuuste omni-channel beleving bieden door verkopen te integreren in de winkel op het mobiele en het online kanaal

Ondersteuning voor OData V4

Retailserver en gegevensbeheer

Microsoft Dynamics AX

| 33

Al is de functionaliteit vergelijkbaar met Microsoft Dynamics AX 2012 CU8 Commerce Data Exchange is omgebouwd voor de cloud en beheert nog steeds de datatransmissie tussen Microsoft Dynamics AX en detailhandelskanalen zoals online winkels of fysieke winkels Hierdoor krijgt de Async-service direct toegang tot de kanaaldatabase die van Commerce Data Exchange een realtime service maakt die wordt gehost als een op maat gemaakte Microsoft Dynamics AX-service Bovendien regelt MPOS de synchronisatie tussen offline databases en Retail Server

Commerce Data Exchange omgebouwd voor de cloud

Retailserver en gegevensbeheer

Dynamics AX ondersteunt alle bestaande creditcard- en pinpasfuncties van Microsoft Dynamics AX voor Retail 2012 plus enkele nieuwe verbeteringen waarmee klanten via de betalings-SDK creditcard- en pinpastransacties kunnen verwerken ondersteuning voor plug-and-play en semi-geiumlntegreerde betalingsverwerking op meerdere kanalen

Verbeteringen in functies voor creditcards en pinpassen

In deze nieuwe versie van Dynamics AX kun je apparaten activeren via Microsoft Azure Active Directory wat de beveiliging verbetert en activering in de cloud mogelijk maakt verbeterde beveiliging voor tokenbeheer grotere betrouwbaarheid en foutberichten gedurende het activeringsproces Verder is het proces van IT-beheertaken met betrekking tot de activering van het apparaat vereenvoudigd Dankzij deze beveiligingsverbeteringen wordt ongeoorloofd extern gebruik van mPOS bestreden en worden mPOS-apparaten getraceerd voor PCI-nalevingsdoeleinden Verder worden fysieke apparaten toegewezen aan een bedrijfsonderdeel en wordt informatie over de apparaten vanuit het hoofdkantoor geregistreerd

Apparaten activeren

Met Media Gallery kun je rich media-content beheren om te bewerken en aan te bieden Je kunt er pijnpunten rondom extern gehoste afbeeldingen mee aanpakken en deze vanuit eacuteeacuten plek beheren Het bevat krachtige beheertools via Media Gallery voor geuumlploade en extern gehoste afbeeldingen plus filterfuncties om afbeeldingen te zoeken je kunt eenvoudig extern gehoste afbeeldingen in bulk koppelen aan entiteiten als producten en catalogi Verder ondersteunt het door Retail gehoste opslag voor afbeeldingen en integratie met Excel om gemakkelijk te kunnen bijwerken In de lijst hieronder staan enkele details over de ondersteuningbull Afbeeldingen uploaden weergeven beheren en verwijderen uit Media Gallery voor extern

gehoste en door Retail gehoste afbeeldingenbull Afbeeldingen uploaden en weergeven vanuit paginaacutes van entiteiten (producten catalogi

en dergelijke) door een afbeelding uit de galerij te koppelen en een afbeelding van de desktop te uploaden

bull De afbeeldingen optimaliseren voor miniaturen aangepaste formaten en oorspronkelijk formaat

bull Entiteiten in bulk koppelen via een sjabloon en achtergrondtaken voor in bulk koppelenbull Integratie met Excel betekent dat de beperking op kenmerkgroepen van naamconventies

en vooraf gedefinieerde paden is opgehevenbull Ondersteuning voor offline afbeeldingen en beveiligde afbeeldingen voor persoonlijk te

herleidenbull Informatie-content (PII) zoals door Retail gehoste afbeeldingen van medewerkers en

klanten

Ondersteuning voor rich media-content

Microsoft Dynamics AX

| 34

Retail biedt overal altijd en op elk apparaat een verbluffende mobiele ervaring In deze nieuwe versie bieden we op alle kanalen een verbeterde winkelervaring

Uitgebreide klantbeleving

We leveren vergelijkbare functionaliteit als AX 2012 MPOS en we hebben ook nog enkele nieuwe functies toegevoegd waarmee jouw verkooppersoneel overal in de winkel op mobiele apparaten verkooptransacties en klantbestellingen kunnen verwerken en hun dagelijks werk kunnen doen en de voorraad kunnen beheren Met de nieuwe versie van Dynamics AX krijg je de volgende functies bull Klanten opzoeken in verschillende winkels en kanalenbull De mogelijkheid om klantbestellingen te maken zonder realtime service te openenbull Betere activeringswerkstromen status en foutberichtenbull Verbeteringen in uitbreidingsmogelijkheden zoals pre-post-triggers en ondersteuning

voor activiteiten om betere aanpassingen mogelijk te maken

Moderne POS

Dankzij de unieke architectuur in deze versie van Dynamics AX kunnen we een browser-POS leveren met vergelijkbare functionaliteit als mPOS en ondersteuning voor apparaatactivering via AAD De lay-out is zo ontworpen dat deze ook in mobiele apparaten kan worden gebruikt en browsers op verschillende platforms kan ondersteunen Met deze nieuwe cloud-POS kunnen detailhandelaars externe POS-stations gemakkelijk waar nodig activeren en tegelijkertijd de implementatiekosten verlagen

Cloud POS

In deze release kunnen klanten nu zelf kiezen welk content-beheersysteem zij gebruiken Dankzij het robuuste e-commerceplatform kunnen etalages van derden worden ondersteund waardoor klanten deze met content-beheersystemen kunnen integreren voor een e-commerce website op meerdere kanalen Dit wordt allemaal mogelijk gemaakt door de volgende extra functies in dit e-commerce platform bull Een uitgebreide consumenten-APIbull Verificatie-integratie met elke gewenste provider van open idacutes door derdenbull Betalingsintegratie

Flexibel platform voor e-commerce

Zelfs wanneer in de toekomst pariteit met de AX 2012 Call Center-oplossing beschikbaar is (met uitzondering van de prijsoverschrijvingen) kunnen gebruikers een callcenter implementeren waarmee zij bestellingen telefonisch van klanten kunnen laten aannemen en bestellingen kunnen maken klanten via postordercatalogi kunnen bereiken en activiteiten kunnen stroomlijnen via snelle orderinvoer geassisteerde verkoop en levering met deze callcentermodule Dit allemaal dankzij een communicatieve en opnieuw ontworpen HTML5-UI die via elke gewenste browser kan worden geopend

Callcenter

Microsoft Dynamics AX

| 35

Magazijnbeheer

In deze versie van Dynamics AX kun je een zelfstandig installatieprogramma rechtstreeks downloaden via een menuoptie in Magazijnbeheer in plaats van via het gebruikelijke installatieproces van Dynamics AX Het is speciaal gemaakt voor zelfsturende on-premise implementatie en configuratie Als je tijdens het installatieproces van de module Magazijnbeheer de functionaliteit voor mobiele apparaten wilt gebruiken moet je de magazijnportal voor mobiele apparaten lokaal installeren en configureren Daarna moet je een verbinding maken met het Microsoft Dynamics AX-programma in de cloud

Magazijnportal voor mobiele apparaten

Verkoop

Op basis van de bestaande algoritmen voor de berekening van leverdatums biedt de pagina Alternatieve leveropties een nieuwe gebruikersbeleving voor bestellingsbeloften Deze pagina brengt relevante informatie van meerdere formulieren op eacuteeacuten plek samen toont acutekant-en-klareacute alternatieve leveringspakketten zoals een combinatie van sitemagazijnvariantvervoersmodus gebaseerd op het criterium voor snelste levering (eerst beschikbare datum) dat de gebruiker zelf kan kiezen De gebruiker kan opties kiezen uit de simulatie-interface en deze naar de verkooporderregel overbrengen

Dankzij deze nieuwe ervaring kunnen organisaties die streven naar hoogwaardige klantenservice eacuten een optimalisatiestrategie voor de voorraad willen nu betrouwbare en concurrerende beloften aan klanten doen De bedrijven van hun klanten vereisten tenslotte ook dat producten op tijd worden geleverd De pagina Alternatieve leveropties maakt de orderbelofte sneller eenvoudiger en systematischer door de beste alternatieve leveringsdatums op eacuteeacuten interactieve plek aan te bieden en aan te bevelen

Pagina voor alternatieve leveropties

Microsoft Dynamics AX

| 36

Waarom MicrosoftMicrosoft Dynamics AX is de bedrijfsoplossing van Microsoft voor organisaties Het biedt mensen de middelen om sneller slimmere beslissingen te nemen met realtime inzichten en kennis en dat op vrijwel elk apparaat Waar je ook bent Met de oplossing kunnen bedrijven hun bedrijfsprocessen sneller opnieuw ontwerpen en dat leidt tot innovatie Zo behalen bedrijven eerder rendement en blijven de concurrentie altijd een stap voor Met de keuze voor de flexibele cloud groeien bedrijven in hun eigen tempo Ze schalen hun activiteiten wereldwijd bij en stemmen ze steeds opnieuw af op bedrijfsbehoeften

copy 2015 Microsoft Corporation Alle rechten voorbehouden Dit document wordt in de huidige vorm verstrekt De informatie en meningen die in dit document voorkomen waaronder ook URLs en andere verwijzingen naar websites kunnen zonder verdere kennisgeving worden gewijzigd U bent zelf verantwoordelijk voor het gebruik van dit document Sommige voorbeelden dienen alleen ter illustratie en zijn fictief Eventuele gelijkenissen berusten op toeval Uit dit document kunt u geen rechten ontlenen op enig intellectueel eigendom in enig Microsoft-product Kopieumlren en aanwenden van dit document voor eigen gebruik is toegestaan

Microsoft Dynamics AX is pre-releasesoftware in ontwikkeling Alle datums functies en beschrijvingen zijn in eerste instantie gebaseerd op huidige verwachtingen en kunnen zonder verdere melding op elk moment worden gewijzigd

Microsoft Dynamics AX

| 37

Bronnen1 Rotman School of Management Dukersquos Fuqua School of Business and the National University of Singapore The Effect of Social Interaction on Economic Transactions Evidence from Changes in Two Retail Formats Avi Goldfarb Ryan C McDevitt Sampsa Samila and Brian Silverman juni 2014

2 Taco Bell 2015

3 Chilirsquos 2014

4 Cinemark Holdings Inc 2015

5 Northwestern University Columbia University and Harvard Business School How much is a reduction of your customersrsquo wait worth An empirical study of the fast-food drive-thru industry based on structural estimation methods Gad Allon Awi Federgruen Margaret Pierson mei 2011

6 Swirl Retail Store Beacon Marketing Campaigns november 2014

7 Business Insider The Beacons Report Sales-influence forecase retail applications and adoption drivers januari 2015

8 Retale Retale Survey april 2015

9 RBR Global EPOS and Self-Checkout juni 2015

10 NCR Self-checkout A Global Consumer Perspective 2014

11 Winterberry Group 2015

12 1010data 2014 Big Data in Retail Study 2014

13 IBM What is big data 2015

14 IBM The Four Vrsquos of Big Data 2013

15 Monetate E-commerce Quarterly Q1 2015 2015

16 Microsoft 2015

17 IBM 2015 Cost of Data Breach Study 2015

18 OpinionLab In-Store Tracking Survey 2014

19 Accenture Customer Desires vs Retailer Capabilities 2014

20 RSR Supply Chain Execution 2014 Making Omni-Channel Profitable 2014

21 MRI Doublebase 2015

22 Cone Communications and Echo Research 2013 Cone CommunicationsEcho Global CSR study mei 2013

23 CorporateRegistercom 2015

24 Aerie 2014

25 Goldman Sachs 2015

26 World Green Building Council Health Wellbeing amp Productivity in Offices 2005

27 Harvard Business School and London Business School Corporate Social Responsibility and Access to Finance Beiting Cheng Ioannis Ioannou en George Serafeim mei 2012

28 PwC The Sharing Economy - Sizing the Revenue Opportunity 2014

29 Harris Poll Interactive 2013

30 Business Insider 2013

31 Target 2013

32 Indochino 2013

33 Whole Foods 2015

34 Target 2013

35 Green Street Advisors 2015 US

Mall Outlook 2015

36 Accenture Point of Commerce Bringing Seamless Retail Inside the Store 2014

37 Brand Building October 2015 Online Shopping Trends oktober 2015

38 Microsoft 2015

39 eMarketer december 2014

40 Bonabos Inc 2014

41 GeekWire oktober 2014

42 Duke University and McKinsey Inc The CMO Survey 2015

43 Duke University and McKinsey Inc The CMO Survey 2014

44 ODM Group The Business of Social Media 2011

45 Harvard Business Review Retail Doesnrsquot Cross Borders Herersquos Why and What to Do About It Marcel Corstjens and Rajiv Lal april 2012

46 GSMA The Mobile Economy Report 2015

47 what3words 2015

48 KraneShares KWEB Alibaba IPO Notes 2014

Microsoft Dynamics AX

| 38

Microsoft Dynamics AX

Page 9: Microsoft Dynamics AX 7 opkomende trends die de detailhandel … · 2016-07-14 · Microsoft Dynamics AX | 5 Opkomende trends De wereld verandert. Vijftien jaar gele-den hadden bedrijven

Microsoft Dynamics AX

| 9

ge mogelijkheden Op lange afstand kunnen detailhandelaars klanten in de buurt aantrekken met aanbiedingen en acties die ze zelfs kunnen aanpassen op basis van het specifieke klanten-profiel Op nog langere afstand kun-nen beacons worden gebruikt om de aankooppatronen van klanten te leren begrijpen zoals de doorstroom in een winkel de winkelfrequentie en of klan-ten meerdere detailhandelaars bezoe-ken Al deze data kan in combinatie met de perimeter en de mogelijkheid tot gerichte berichten een sterke invloed hebben op de verkoop Een onderzoek van Swirl Networks Inc op het einde van 2014 toont aan dat marketingcam-pagnes met beacons de kans op een aankoop verhoogden met 73 60 van de klanten gaf meer geld uit en 30 ging in op een aanbieding via be-acons6 Een verslag van BI Intelligence Estimates de onderzoeksafdeling van Business Insider voorspelde in 2015 dat aanbiedingen via beacons dat jaar rechtstreeks invloed zouden hebben op de omzet van meer dan $41 miljard van grote detailhandelaars Dit cijfer zal in 2016 oplopen tot $444 miljard 7

Op korte afstand bieden beacons totaal andere mogelijkheden Musea hebben deze technologie snel opgenomen Ze bieden op de smartphone van bezoe-kers dynamisch materiaal op basis van het specifieke tentoongestelde item waar ze voor staan Detailhandelaars creeumlren een soortgelijke ervaring voor productinformatie De mogelijkheden zijn legio Wanneer een klant bijvoor-beeld een schoen uit het rek neemt kan hij op een beeldscherm informatie

over de schoen zien aangevuld met outfits die erbij passen Als de klant de schoenen naar andere delen van de winkel neemt kunnen verlichting en andere beeldschermen hem op basis van de schoenen naar aanbevolen ar-tikelen leiden De mogelijkheden voor beacons en soortgelijke sensortechnologieeumln zijn eindeloos en zullen onze verbeelding waarschijnlijk te boven gaan maar eacuteeacuten ding is zeker beacons zullen de winkel-beleving aanzienlijk veranderen

POS-technologie ondersteunt medewer-kers Nieuwe POS-technologie ondersteunt medewerkers waardoor de klanter-varingen verbeteren dankzij kortere wachttijden en bedrijven hun kosten kunnen verlagen Hierdoor springen veel grote detailhandelaars in op deze opkomende trend Tot dusver wordt POS-technologie voornamelijk toege-past als zelfscankassas Uit een onder-zoek van Ratale in 2015 blijkt dat 85 van de klanten al zelfscankassas heeft gebruikt8 Volgens RBR in Londen zal het aantal zelfscankassas wereldwijd toenemen van 210000 in 2014 tot 335000 in 20209

Zelscankassas bieden veel duidelij-ke voordelen Uit een onderzoek van NCR10 in 2014 blijkt dat 42 van de ge-bruikers van zelfscankassas het gemak ervan waardeert 40 dit eenvoudig vond en 39 dit sneller vond dan de kassa met een kassier Wat opvalt aan deze groeiende trend is dat 20 van de generatie Y echt aangaf dat ze niet hielden van de interactie met kassiers tijdens het afrekenen8 Ook al komen

zelfscankassas vaak voor ze hebben ook hun nadelen 41 van de klanten gaf aan dat de zelfscankassas kunnen worden verbeterdDeze uitdagingen met zelfscankassas hebben tot nieuwe oplossingen ge-leid Tegenwoordig vinden mobiele kaartlezers hun weg naar steeds meer detailhandelaars Als een verkoper een mobiele kaartlezer gebruikt kunnen klanten overal in de winkel afrekenen en hoeven ze niet meer in de rij te wachten nadat ze hun artikelen hebben genomen Hierdoor wordt niet alleen de klantervaring verbeterd maar ko-men ook waardevolle vloerruimte en personeel beschikbaar omdat er min-der toonbanken en kassiers nodig zijn Naast de POS-apparaten zelf breekt er nieuwe technologie door om de POS-ervaring te helpen verbeteren Dankzij de nieuwe microscopische streepjescodes van bedrijven als Digi-marc Corp kunnen de streepjescodes nu overal op een product worden ge-plaatst waardoor een product overal kan worden gescand Volgens Digimarc kunnen deze nieuwe streepjescodes de tijd voor het scannen halveren Een andere technologie trolley GPS ge-naamd probeert de uitdagingen van POS aan te pakken door detailhande-laars een live weergave van het winkel-verkeer te bieden via een zender die op winkelkarren is geplaatst De techno-logie gebruikt deze data om te antici-peren op de behoeften van POS-per-soneel en deze te optimaliseren Dat helpt detailhandelaars hun kosten te verlagen en een betere klantenservice te leveren

Hoe beiumlnvloeden marketingcampagnes met beacons het gedrag van klanten6

Hogere kans op een aankoop

Voor meer vakantieboodschappen naar de winkel gaan

Vaker naar de winkel gaan

Meer geld uitgeven

73

61

61

60

73+61+61+60

Microsoft Dynamics AX

| 10

Big data wordt toegankelijkerOverzicht voor het topmanagementMet nieuwe tools als machine learning en prescriptieve analyse wordt big data eindelijk meer opvolgbaar

Belangrijkste puntenbull Amerikaanse marketeers hebben in 2015

$115 miljard uitgegeven aan databull Detailhandelaars beschouwen

merchandising winkelactiviteiten en toeleveringsketen als de voornaamste kansen voor big data

bull Elke dag worden meer dan 1 miljoen mensen het slachtoffer van cybermisdaad

bull 81 van de klanten gelooft niet dat detailhandelaars hun data priveacute of veilig kunnen houden

Microsoft Dynamics AX

| 11

Big data is meer dan alleen e-commerce en marketing Big data heeft al een grote invloed op de detailhandel Uit onderzoek van de Winterberry Group blijkt dat Ameri-kaanse marketeers in 2015 ongeveer $115 miljard hebben uitgegeven aan data Dat is een toename van een half miljard dollar ten opzichte van 201411 Ondanks deze groei werden de toepas-singen voor big data tot nu toe beperkt tot activiteiten op het gebied van online marketing en e-commerce zoals betere advertenties voor klanten of aanbeve-lingen voor soortgelijke producten We bereiken eindelijk het punt waarop we data voldoende kunnen volgen ver-zamelen en verwerken zodat detailhan-delaars er voordeel kunnen uit halen op manieren die eerder niet mogelijk waren Uit een onderzoek van 1010data in 2014 blijkt dat detailhandelaars merchandi-sing (53) winkelactiviteiten (42) toe-leveringsketen (27) en preventie van gegevensverlies (21) beschouwden als gebieden waarop big data het best kan worden toegepast12 Bijna de helft was van mening dat big data de grootste im-pact kan hebben op vraagprognose en modellering van de toeleve-ringsketenSnellere betrouwbaardere data Een van de grootste uitdagin-gen bij big data is het beheer van de hoeveelheid en de snelheid Voor een studie van IBM in 2015 werd berekend dat er elke dag 25 triljoen databytes worden gemaakt De hoeveelheid nieuwe data is overweldigend 90 van alle data is gemaakt in de afgelopen 2 jaar13 Zonder de juiste beheertools is deze data relatief nutteloos Maar met cloudcomputing die in-telligenter en krachtiger is geworden wordt big data eindelijk ook bruikbaar op andere gebieden Detailhan-delaars kunnen een slimme-re winkelervaring bieden en intelligentere merchandising en toeleveringsnetwerken makenDoor nieuwe technologie varieumlrend van kleinere sen-soren tot meer internettoe-gang kunnen detailhande-

laars sneller bij hun data die bovendien betrouwbaarder is Externe datasensoren komen steeds vaker voor en we bevinden ons pas in het beginstadium van deze ontwikkeling Deze trend wordt door vier factoren aangedreven 1) steeds kleinere microchips 2) de technologische ont-wikkelingen op het gebied van energie-besparing 3) overal toegang tot internet en 4) verbeterde computerprocessors waarmee steeds meer datastromen te-gelijkertijd kunnen worden beheerd En misschien is de vijfde factor wel dat con-sumenten steeds meer vertrouwd raken met dataverzameling Door deze verbeteringen kunnen de-tailhandelaars vanuit veel meer bronnen data verzamelen dan voorheen moge-lijk was Denk aan data van POS-syste-men online transacties sociale media loyaliteitsprogrammas opnamen van callcenters en gebruikersflows in de winkel Betere meer holistische data le-vert detailhandelaars een beter begrip op van hun klanten en de manier waar-op ze winkelen Big data wordt bruikbaar dankzij betere analytische tools Snellere en betrouwbare data is een

stap in de juiste richting voor big data maar het zorgt tegelijkertijd voor uitda-gingen IBM heeft ze aangeduid met De vier Vrsquos van Big Data14 De vier Vrsquos zijn volume (hoeveel data) velocity (analyse van streaming data) variety (verschillen-de vormen van data) en veracity (onze-kerheid van data)Nu big data steeds groter wordt worden deze uitdagingen voelbaar voor detail-handelaars In een studie van 1010 data in 2014 noemde 41 van de detailhan-delaars inconsistentie in meetmethoden het grootste obstakel richting analyse-succes bij 38 was dat gebrek aan de-tails en 34 zegt dat ze onvoldoende de beschikking heeft over noodzakelijke data Kort gezegd big data is te groot Tot dusver konden bedrijven hun data slechts spaarzaam benutten omdat hun interne kennis tekort schoot tools te be-perkt waren en de kosten te hoog Maar de bedrijfsmogelijkheden nemen einde-lijk toeDetailhandelaars vertrouwen op een nieuwe reeks van analysetools die big data toegankelijker maakt Voorbeel-den hiervan zijn machine learning voorspellende analyse en automati-

seringstools Big data op zich is nutteloos Die wordt pas bruikbaar wanneer er kennis uit kan worden gehaald Kennis waarmee processen efficieumlnter gaan verlopen en detailhande-laars betere ervaringen kunnen leveren Deze tools helpen detailhandelaars bij het detecteren het classi-ficeren het vaststellen van kansen en bij optimalisatieDetectie gaat over het identificeren van patronen (trends) targets en out-liers Met tools voor data-visualisatie waarmee grote cijferbestanden worden omgezet in diagrammen en grafieken wordt het door de grafische beelden veel makkelijker om verge-lijkingen te maken Outliers kunnen veel eenvoudiger worden geiumldentificeerd Met realtime data kan data nog sneller en eenvoudi-ger worden weergegeven Detailhandelaars kunnen deze tools gebruiken voor 53 + 48 + 42 + 42 + 27 + 23 + 21 + 11 + 11M

erch

andi

sing

Mar

ketin

g

Win

kela

ctiv

iteite

n

E-co

mm

erce

Toel

ever

ings

kete

n

Fina

ncieuml

n

Prev

entie

van

geg

even

sver

lies

Ove

rige

HR

Grootste kans voor big data in de detailhandel12

53

48

42

42

27

23

21

11

11

Microsoft Dynamics AX

| 12

competitieve wijzigingen nieuws campagnes of acties Opkomende markttrends kunnen ermee worden ontdekt maar ook potentieumlle fouten in de toeleveringsketen nog voordat de problemen werkelijk optredenClassificatie wordt vaak toegepast in de detailhandel maar waarschijnlijk wordt het niet altijd als zodanig ge-zien Met classificatie kunnen we data isoleren sorteren filteren rangschikken en vergelijken Detailhandelaars worden met classificatie flexibeler doordat ze doel-groepen campagnes of producten kunnen isoleren enof rangschikken Tools voor de automatisering van deze processen stroomlijnen het personalisatieproces en de-tailhandelaars kunnen zich beter richten op hun bena-dering Ook kunnen ze persoonlijke ervaringen creeumlren en meer intelligent cross-sellingactiviteiten uitvoeren In het eerste kwartaal van 2015 wist Microsoft Australia het bouncepercentage op hun website met 35 te verlagen en het add-to-cart-percentage met 10 te verhogen En dat dankzij volledig persoonlijke productaanbevelingen binnen een volledig gepersonaliseerde webervaring voor klanten15

Weten wat de kans is op toekomstige gebeurtenissen is van groot belang bij het nemen van strategische beslis-singen Waarschijnlijkheden zeggen iets over de kans dat een gebeurtenis plaatsvindt En kunnen ook worden ge-bruikt om meerdere gebeurtenissen te vergelijken met el-kaar en om te zien hoe de verdelingen zijn van potentieumlle uitkomsten Met voorspellende analytische tools kunnen detailhandelaars hun voorraadbeheer op orde houden de optimale prijs bepalen voor nieuwe producten hun

Microsoft Dynamics AX

| 13

productaanbevelingen beter richten verkoop- en ondersteuningbehoeften voorspellen en cashflow beter beherenFlexibel zijn wordt steeds belangrijker voor detailhandelaars Optimalisatie is een belangrijk onderdeel van analyses en het helpt detailhandelaars om die flexibiliteit te bereiken De manier om dit doen is door het optimaliseren van de volgende drie pijlers betere en snel-lere detectie categorisering en aanne-melijkheid Er komt steeds meer nieuw e data beschikbaar Met nieuwe tools voor zelflerende apparaten kunnen detailhandelaars hun prestaties verbe-teren Bijvoorbeeld door de verwachte resultaten te vergelijken met de werke-lijke uitkomsten en hun algoritmen daarop aan te passenVeel van deze methoden zijn niet nieuw Maar door nieuwe tools zo-als de koppeling van krachtige pro-cessors aan cloudcomputing kun-nen detailhandelaars hun data ten volle benuttenHoe detailhandelaars risicos met data beheren Big data biedt detailhandelaars meer mogelijkheden maar meer macht gaat gepaard met meer verantwoor-delijkheid Nu meer invoerpunten data versturen en ontvangen wordt het risico op een beveiligingslek groter Volgens David Finn Associa-te General Counsel voor de Digital Crime Unit16 van Microsoft zijn er elk jaar ldquobijna 400 miljoen slachtoffers van cybermisdaad Bovendien kost cy-bermisdaad de consumenten jaarlijks $113 miljardrdquo Vorig jaar werd de helft van de volwassenen met internettoe-gang slachtoffer van cybermisdaad Dat zijn meer dan 1 miljoen mensen per dag Dat kost de wereldwijde economie $500 miljard per jaarDe bescherming van vertrouwelijke klantgegevens is van essentieel belang voor alle detailhandelaars Eeacuten op vijf

kleine en middelgrote ondernemingen is al het doelwit geweest van cyberaan-vallen Een beveiligingslek is niet alleen duur naar schatting $38 miljoen in 201517 maar kan ook waardevolle re-laties met trouwe klanten beschadigen Het kan jaren duren voor het vertrou-wen opnieuw is hersteldDoor steeds meer bezorgdheid na ver-schillende beveiligingslekken bij toon-aangevende creditcardmaatschappijen hebben beveiligingsexperts veiligere manieren ontwikkeld voor het verrich-ten van transacties EMV wat staat voor Europay MasterCard en Visa de bedrij-ven die de norm hebben ontwikkeld is een nieuwe technologie die betalingen

veiliger moet maken EMV-technolo-gie is beschikbaar als een microchip op veel nieuwe creditcards en wordt ook gebruikt as de norm in veel nieuwe mo-biele betaalsystemenWanneer klanten een verrichting uit-voeren met een EMV-kaart of mobiel apparaat genereren de EMV-chip en de POS-terminal op dynamische wij-ze een versleutelde beveiligingssleutel voor de transactie Deze sleutel wordt toegevoegd aan het persoonlijke ac-

count van de gebruiker en terugge-stuurd naar de emitterende bank die de transactie bevestigt Als de data van de transactie in verkeerde handen komt is een vervalste kaart onbruikbaar zonder de unieke chip van de originele kaart Bovendien wordt de data onbruikbaar omdat elke transactie een nieuwe en unieke beveiligingssleutel nodig heeft voor authenticatieSinds 1 oktober 2015 moeten bedrijven EMV-geschikt zijn (dwz EMV-credit-cards aanvaarden) Vanaf die datum ligt de aansprakelijkheid voor creditcard-fraude bij de partij (de detailhandelaar of bank) die het minst EMV-geschikt is in de transactie Dat is ongetwijfeld

de detailhandelaar als deze geen EMV-betalingen aanvaardt Dit is een enorme verschuiving van de aansprakelijkheid namelijk van de banken die in het verleden het grootste deel van de last droegen naar de detailhandelaarsNaast het risico op een beveili-gingslek worden veel klanten zich meer bewust van de nieuwe realiteit waarin ze worden gevolgd Trace-ringstechnologieeumln zoals tracering in de winkel hebben geleid tot be-zorgdheden bij consumenten en toezichthouders Uit een enquecircte van Opinion Lab in 2014 blijkt dat 77 van de klanten vindt dat het onaanvaardbaar is dat ze in de win-kel worden gevolgd 81 van hen is bezorgd dat de detailhandelaars

hun data niet priveacute of veilig kunnen bewaren18 Dit resulteert in een unieke uitdaging voor bedrijven die data ge-bruiken om klanten tevreden te stellen maar bij die klanten ergernis veroorza-ken door hun data te verzamelen De heersende opinie over dataverzame-ling zal in de loop van de tijd blijven veranderen maar bedrijven moeten weten wat hun klanten ervan vinden dat ze worden gevolgd

Elke dag zijn meer dan 1 miljoen mensen het slachtoffer van cybermisdaad16

In 2015 bedroegen de gemiddelde kosten die bij een beveiligingslek horen $38 miljoen17

Microsoft Dynamics AX

| 14

Detailhandelaars nemen het heft in eigen handenOverzicht voor het topmanagementAls klanten een aankoop doen kopen ze een ervaring Omdat de verwachtingen van de klanten zijn gestegen nemen de detail-handelaars meer controle over de waarde-keten zodat ze er zeker van zijn dat ze de best mogelijke ervaring bieden

Belangrijkste puntenbull De helft van de klanten verwacht dat ze

de aankoop online kunnen doen en in de winkel kunnen ophalen

bull 87 van de consumenten wereldwijd laat de MVO-activiteiten van een bedrijf meewegen in een aankoopbeslissing

bull De omzet van de deeleconomie zal in 2025 tot $335 miljard zijn uitgegroeid

Microsoft Dynamics AX

| 15

Detailhandelaars nemen de controle over de waardeketen Bij elke aankoopbeslissing spelen voor- en nadelen op financieel sociaal emo-tioneel en beveiligingsgebied een rol Als klanten een aankoop doen kopen ze niet alleen een product Ze kopen een ervaring Deze klantervaring be-staat uiteraard uit de ervaring die ze hebben met het product zelf maar daarnaast ook uit een aantal ande-re variabelen Zoals hoe complex het aankoopproces verloopt hoe ze zich voelen in de winkel hoe makkelijk het instellen gaat en hoeveel vertrouwen ze hebben dat ze de noodzakelijke on-dersteuning krijgen in geval van een probleem ldquoHoeveel stress krijg ik hier-vanrdquo ldquoWat zullen mijn vrienden ervan denkenrdquo ldquoHoe groot is de kans dat dit kapot gaatrdquo We denken graag dat klanten rationele beslissingen nemen en het beste pro-duct op de markt met een bepaalde prijs kopen Deze strategie wordt maxi-mizing genoemd De meeste klanten nemen echter op een andere manier beslissingen namelijk door satisficing Anders gezegd satisficers vragen ldquoWat geeft de minste kans op teleurstellingrdquo en ldquoVoorziet dit in mijn behoeftenrdquo Ze nemen genoegen met ldquogoed genoegrdquo De meeste klanten in alle categorie-en zijn satisficers Als bedrijven deze klanten willen aantrekken moet ze de transactiekosten van een aankoop ver-lagen Dit betekent niet gewoon dat de prijs lager moet maar ook dat detail-handelaars belemmeringen voor een aankoop zoals sociale risicos en angst voor het onbekende moeten beperkenDetailhandelaars willen beantwoorden aan de veranderende behoeften van de huidige consumenten Daardoor ne-

men velen de controle over hun waar-deketen van creatie tot consumptie Dit niveau van eigenaarschap dat zich uitstrekt tot alle contactpunten levert detailhandelaars een betere controle op over veel van deze transactiekosten en zorgt voor meer continuiumlteit binnen het klanttraject Meer controle over de toeleveringsketen Door e-commerce zijn detailhandelaars gedwongen om hun toeleveringske-tens tegen het licht te houden Veel detailhandelaars verkopen nu goede-ren online die ze niet eens op voorraad hebben in hun winkel Of helemaal niet op voorraad omdat ze samenwerken met externe logistieke aanbieders en magazijnen voor orderverwerking die namens hen de artikelen inpakken en verzenden Detailhandelaars houden niet alleen de voorraadstroom bij die loopt van productiefaciliteiten naar magazijnen naar winkels maar ook alle individuele verzendingen naar klanten En klanten willen tegenwoordig uitge-breid geiumlnformeerd worden over voor-raadgegevens in de fysieke winkel en nieuwe verwerkingsopties zoals opha-len in de winkel Hoewel toeleveringsketens steeds complexer worden hebben klanten steeds minder begrip voor mislukking waardoor de vraag voor detailhande-laars groter wordt Bovendien maken klanten geen onderscheid tussen een merk en de leveranciers in de toeleve-ringsketen ervan Als een leverancier in de toeleveringsketen een fout maakt ligt de verantwoordelijkheid volgens de klant toch bij het merk zelf Als een klant vraagt om levering binnen twee dagen en het product pas na vijf dagen ontvangt is dat slecht voor de reputa-tie van de detailhandel Bedrijven moe-

ten een manier vinden om te voldoen aan de stijgende verwachtingen terwijl ze toch voldoende winst maken Veel detailhandelaars willen meer controle krijgen over de complete klantervaring door meer controle over hun toeleve-ringsketen te nemen van productie tot levering Behoefte aan snelheid heeft afhandeling veranderd Veranderende klantverwachtingen zor-gen ervoor dat detailhandelaars hun orderafhandeling op een andere ma-nier uitvoeren Volgens een onderzoek van Accenture in 2014 verwacht de helft van alle klanten dat leveranciers de optie aanbieden van online kopen en in de winkel ophalen19 77 van de leveranciers vindt ophalen in de winkel zelf een waardevol optie20 Van de klan-ten die zeggen dat ze gebruikmaken van ophalen in de winkel doet 25 dat om de snelheid19 Er bestaat dus een klantbehoefte en ook de waarde is dui-delijk Toch biedt slechts een derde van alle leveranciers deze en andere opties aan En dan gaat het alleen nog maar over basisservices zoals ophalen in de winkel zichtbaarheid van voorraad op meerdere kanalen en verzenden om op te slaan (ship-to-store)Om levertijden te verkorten stappen detailhandelaars over op een model van eacuteeacuten toeleveringsketen waarin alle distributiemiddelen van hun online winkels en fysieke locaties zijn geiumlnte-greerd Sommige detailhandelaars die al een behoorlijke capaciteit hebben maken van hun winkels een netwerk van mini-distributiecentra Hiermee verkorten ze de afhandelingstijd maar zonder de extra kosten van het bouwen en beheren van distributiefaciliteiten Door al hun middelen te integreren

Percentage van detailhandelaars dat de mogelijkheid tot ophalen in de winkel heel waardevol vindt20

7723+77+V

Microsoft Dynamics AX

| 16

krijgen klanten tevens een goed zicht op de voorraad en kunnen ze de eenvoudigste en snelste manier kiezen om hun product aan te schaffen Detailhandelaars verhogen hun inzet op maatschappelijk verantwoord ondernemen De laatste paar jaren is er veel gediscussieerd over de groeiende behoefte van consumenten aan milieuvrien-delijke en duurzame producten En hoewel veel mensen zeggen dat ze maatschappelijk verantwoorde producten willen blijkt dat lang niet altijd uit hun gedrag Maar een kentering is zichtbaar Er is een afname van het aantal mensen dat zegt meer te willen betalen voor verantwoorde producten maar tege-lijkertijd een toename van mensen die zeggen dat ze het belangrijk vinden dat bedrijven maatschappelijk verant-woord ondernemen21 Uit een studie uit 2013 van Cone Communications en Echo Research blijkt dat 87 van de consumenten wereldwijd de MVO-resultaten meeneemt in hun aankoopbeslissing22 Anders gezegd goede MVO-cijfers zijn de nieuwe standaard En hoewel consu-menten bedrijven die een stapje extra doen op MVO-ge-bied misschien niet direct belonen zullen ze degenen die dat stapje niet zetten de rug toekeren Bedrijven moeten nadenken over hun MVO-beleid zowel als een defensie-ve als offensieve strategieInformatie is tegenwoordig heel eenvoudig te verkrijgen en verspreidt zich razendsnel Onethische bedrijfspraktij-ken die aan het licht komen hebben al meer dan eens geleid tot een terugloop in klanten voor dat betreffen-

Microsoft Dynamics AX

| 17

De omzet van de deeleconomie zal in 2025 tot $335 miljard zijn uitgegroeid28

de merk Om een maatschappelijk verantwoorde organisaties te worden hebben veel bedrijven hun eigen be-drijfsactiviteiten grondig moeten eva-lueren En ook de praktijken van leve-ranciers binnen hun toeleveringsketen Bovendien zijn veel bedrijven een stuk transparanter geworden In 2015 heeft CorporateRegistercom van 12000 be-drijven de MVO-rapporten verzameld Ter vergelijking in 1994 waren dat er slechts 2023

Steeds meer bedrijven gebruiken een MVO-strategie om te groeien zoals American Eagle Het bedrijf rappor-teerde recent een groei van 10 in de verkoop van lingerie nadat het had be-loofd om modellen in hun advertentie niet meer te photoshoppen24 Kijk ook naar Goldman Sachs dat investeert in de training en opleiding van 10000 vrouwelijke ondernemers25 Onderzoek door World Green Business Council laat een groei zien van 8-11 bij bedrijven die de luchtkwaliteit op kantoor heb-ben verbeterd26 Het onderzoek toont ook aan dat bedrijven die bekend staan om een sterk MVO-beleid makkelijker nieuw personeel kunnen vinden en be-houden Uit een onderzoek van Harvard Business School en de London Business School in 2011 blijkt dat bedrijven die

sterk presteren op MVO-gebied sneller financieringen loskrijgen27 Initiatieven tot duurzaam ondernemen werden in het verleden nogal eens wisselend ont-vangen maar het tij is aan het keren Het financieumlle en ethische belang van een goed MVO-beleid is inmiddels dui-delijkDe invloed van de deeleconomieDe deeleconomie heeft momenteel wereldwijd een omzet van $15 miljard per jaar PwC voorspelt dat de om-zet in 2025 toegenomen zal zijn tot $335 miljard28 Bedrijven als Airbnb en Lyft hebben de huur- en vervoersmark-ten veranderd En het model van de deeleconomie wordt op steeds brede-re schaal toegepast zoals via het delen van boten opslag- en werkruimten en zelfs energie Een dergelijke groei kan niet anders dan invloed hebben op de detailhan-del De tekenen daarvan zijn al zicht-baar Het moet nog blijken wel risico deze trend werkelijk inhoudt voor de-tailhandelaars maar hogere wiskun-de is niet nodig om in te zien dat als mensen producten gaan delen ze minder producten hoeven kopen De deeleconomie heeft dan dus een ne-gatieve invloed op de verkoop Maar

de deeleconomie zorgt ook voor inte-ressante kansen voor detailhandelaars Veel bedrijven hebben de mogelijkheid verkend om via community-leden pro-ducten in de winkel op te halen en bij klanten af te leveren Dit zou lagere kosten en kortere verzendtijd opleve-ren In de ruimte die ligt tussen bedrij-ven zorgt de deeleconomie voor enkele unieke mogelijkheden Denk bijvoor-beeld aan gedeelde overhead of ge-deelde en flexibele winkelruimte voor bedrijven met seizoenspieken in klant-vraag Hoewel de trend relatief nieuw is lijkt het erop dat de detailhandel er op veel terreinen iets van gaat merken

Percentage van de consumenten dat de MVO-activiteiten van een bedrijf laat meewegen in een aankoopbeslissing22

8723+77+V

Microsoft Dynamics AX

| 18

De winkelbeleving opnieuw definieumlrenOverzicht voor het topmanagementDoor de opkomst van e-commerce kwamen steeds meer klanten naar de winkel om pro-ducten uit te testen showrooming gen-oemd Velen dachten dat deze trend het einde van de fysieke winkels van detailhan-delaars inluidde maar detailhandelaars pas-sen zich eindelijk aan deze moderne trend aan

Belangrijkste puntenbull 46 van de Amerikanen gaf toe aan

showrooming te doenbull Detailhandelaars bieden nieuwe

voordelen aan in de winkel zoals snacks koffie alcohol exclusieve producten en deskundig advies om klanten in hun winkel te lokken

bull Veel grote detailhandelaars verkleinen hun voetafdruk en maken plaats voor kleinere lokale winkels

Microsoft Dynamics AX

| 19

Detailhandelaars anticiperen op showrooming

Door de opkomst van e-commerce komen steeds meer klanten naar de winkel om producten te testen en te bekijken In een onderzoek van Harris Interactive op het einde van 2013 gaf 46 van de Amerikanen toe dat ze naar winkels kwamen om producten uit te testen Dit was een toename van 7 in vergelijking met dezelfde periode in 201229 Toen steeds vaker werd gemeld dat detailhandelaars klanten geld vroe-gen voor dit verschijnsel30 leek deze trend het einde van detailhandelaars in te luiden Maar veel detailhandelaars passen zich uiteindelijk aan de trend aan en anticiperen erop

Winkels als Target31 en Best Buy voer-den strategieeumln om showroom-klanten aan te trekken onder andere met gratis Wi-Fi apps voor winkelassistentie en digitale interfaces waarmee klanten in de winkel toegang kregen tot de tools die ze online graag gebruiken zoals reviews en prijsvergelijkingen Deze aanpak helpt detailhandelaars beter te begrijpen hoe de winkel als geheel presteert niet alleen op basis van de omzet die de fysieke winkel genereert Casey Carl Chief Strategy amp Innovati-on Officer van Target verwoordt het als volgt ldquoWij zijn gek op showrooming zolang klanten hun spullen bij Target komen kopenrdquo

Showrooming is zo populair geworden dat sommige andere bedrijven winkel-ruimtes gebruiken om in te spelen op de trend Chobani een bedrijf dat Griekse yoghurt verkoopt opende onlangs in New York het Chobani SoHo cafeacute waar klanten nieuwe producten en recepten kunnen proeven De online kleerma-ker Indochino richtte pop-upwinkels op de ldquoreizende kleermakerrdquo-pop-ups waar klanten het product zelf kunnen ervaren hun maat kunnen laten ne-men en kleding kunnen passen32 Het succes en de opkomst van dit soort showroom-winkels tonen aan dat de-tailhandelaars kunnen anticiperen op deze trend

Verkoper als een service

Nu het besluitvormingstraject van klan-ten verandert proberen veel detailhan-delaars klanten in hun winkel te lokken

door nieuwe ervaringen en diensten aan te bieden ldquoMensen willen meer dan gewoon een winkel Ze willen een plaats waar ze zich goed voelen en iets nieuws lerenrdquo zei Carmine Gallo auteur en deskundige op het gebied van de-tailhandel Detailhandelaars van Urban Outfitters tot Nordstrom bieden hun klanten nu snacks koffie en wijn aan in de winkel Whole Foods is zelfs een brouwerij gestart en biedt bier aan in de winkels33

Veel detailhandelaars halen deskundi-gen naar de winkels die klanten advies geven Onlangs is Target een samen-werking gestart met BabyCenter een website over zwangerschap en ouder-schap Via het nieuwe initiatief Baby 360 biedt Target kwaliteitscontent productreviews en aanbevelingen voor kersverse moeders op de website De winkel heeft de investering echter naar een nieuw niveau getild en biedt nu in de winkel servicedesks met ldquobaby-ad-viseursrdquo aan34 Dit soort programmas dat klanten een ervaring en een dienst biedt die verder gaan dan het aan-schaffen van een product breekt in steeds meer winkels door Klanten heb-ben zo een heel andere reden om langs te gaan

Klein is het nieuwe groot

Vroeger was winkelen vooral een loka-le bezigheid kleine lokale winkels met lokale eigenaars en medewerkers Door de groei van winkelcentra halverwege de vorige eeuw werden grote winkels de norm Warenhuizen werden steeds groter en legden de basis voor grote winkels maar nu bedreigt de grootste winkel ooit het internet deze steeds groeiende fysieke winkels Volgens het verslag 2015 US Mall Outlook van Green Street Advisors zal ongeveer 15 van de 1500 winkelcentra in de Verenigde Staten in de komende 10 jaar sluiten veel meer dan het aantal nieuwe winkelcentra dat de deuren zal openen35

Detailhandelaars beginnen grote dure winkels de rug toe te keren en maken plaats voor kleinere gerichtere en flexi-belere winkels Detailhandelaars waar-onder Target Walmart en Whole Foods creeumlren allemaal kleinere winkels waar-mee ze aanwezig zijn op meer lokale markten en de kosten kunnen verlagen

Deze trend is ook deels het gevolg van de showrooming-trend Detailhande-laars moeten niet meer elk product op voorraad hebben De winkels worden een lokaal centrum voor diensten als ophalen in de winkel terwijl detailhan-delaars hun toonbank kunnen verwij-deren dankzij nieuwe technologie als mobiele betaling Zo creeumlren ze meer ruimte voor de klant

Percentage Amerikanen dat toegaf aan showrooming te doen29

46

Drieeumlnvijftig procent van de mannen heeft ooit aan showrooming gedaan in vergelijking met veertig procent van de vrouwen29

Percentage Amerikanen dat al heeft geshowroomd29

69

54+46V

31+69V

Microsoft Dynamics AX

| 20

Omni-channel is niet meer weg te denkenOverzicht voor het topmanagementOmdat het onderscheid tussen de digitale en fysieke wereld steeds vager wordt moeten detailhandelaars een ervaring creeumlren die voor meer continuiumlteit zorgt binnen alle contactmomenten met klanten

Belangrijkste puntenbull 71 van de klanten vindt de mogelijkheid

om voorraadgegevens voor producten in de winkel te bekijken belangrijk of heel belangrijk

bull De mobiele wereld zorgt voor 54 van het webverkeer van de detailhandel en 30 van de online omzet

Microsoft Dynamics AX

| 21

WWW staat nu voor ldquowat wanneer en waar ik wilrdquoOmdat het onderscheid tussen de di-gitale en fysieke wereld steeds vager wordt verschuiven de verwachtingen van de klanten in de detailhandel even-redig hiermee Klanten willen nu een naadloze ervaring op elk apparaat en verwachten de keuzemogelijkheden en flexibiliteit van online winkelen en de snelheid en service van een aankoop in de winkel Voor het winkelende publiek betekent WWW nu dat een klant koopt ldquowat wanneer en waar hij wilrdquo Detail-handelaars moeten daaraan voldoen Betere ervaringen op elk apparaat Klanten verwachten meer continuiumlteit tijdens hun winkelervaring Mogelijk-heden als het online bekijken van de voorraadgegevens zorgen voor een betere verbinding tussen wat klanten online doen en wat er in de winkel ge-beurt Bovendien verlagen ze de stress omdat de kans kleiner is dat de klant een winkel binnengaat en ontdekt dat het product niet op voorraad is Uit een onderzoek van Accenture in 2014 blijkt dat 71 van de klanten de mogelijk-heid om voorraadgegevens voor pro-ducten in de winkel te bekijken belang-rijk of heel belangrijk vindt waarbij 39 aangeeft dat ze minder of niet geneigd zijn naar een winkel te gaan als de on-line winkel geen informatie biedt over de fysieke voorraad19

Dankzij oplossingen voor een beter voorraadbeheer kunnen detailhande-laars klanten realtime toegang geven tot gegevens over de fysieke en on-line voorraad en meer verwerkingsop-ties bieden zoals ophalen in de winkel verzending naar de winkel en snellere levering Zo kan de klant kopen wat hij wil wanneer hij wil en waar hij wil Naast voorraadgegevens in de fysieke winkel helpt nieuwe technologie detail-handelaars nu om hun klanten tijdens het aankoopproces meer geiumlntegreer-de ervaringen op elk apparaat te bie-den Tools voor productiviteit en sa-menwerking waaronder software voor het beheer van digitale bedrijfsmid-delen helpen detailhandelaars klan-ten een meer consistente merkerva-ring te bieden tijdens de verschillende contactmomenten Dit lijkt misschien slechts een detail maar een consisten-

te branding en navigatie zowel online als offline kan ervoor zorgen dat een aankoop voor klanten gemakkelijker en vertrouwder is Als een klant een pro-duct online bekijkt en daarna naar een detailhandel gaat om dat product te kopen moet hij bij aankomst al weten dat hij in de juiste winkel is en moet hij het product gemakkelijk kunnen vinden op basis van zijn online ervaringOm de online en fysieke winkel verder te verbinden hebben medewerkers in de detailhandel gemakkelijker toegang tot klantgegevens zoals vorige aan-kopen verlanglijstjes en ondersteu-ningstickets Daardoor kunnen ze op een meer strategische manier verkopen en hun klanten superieure service bie-den Deze betere integratie leidt uitein-delijk tot meer continuiumlteit en een meer persoonlijke ervaring voor klanten De mobiele wereld zorgt voor een rui-mer bereik Smartphones met nieuwe mogelijk-heden en snellere dataverbindingen hebben een onmiskenbare impact op de detailhandel Doordat klanten in de winkel op internet kunnen surfen speelt de mobiele wereld een unieke rol in de omni-channel winkelbeleving In een onderzoek van Accenture in 2014 werd onderzocht waar klanten infor-matie over producten zochten op hun mobiele apparaten 56 deed dit thuis 38 controleerde de productvoorraad onderweg naar de winkel en 34 zocht in de winkel informatie over producten op36 In oktober 2015 namen smart-phones 42 van het winkelverkeer en 16 van de online omzet voor hun re-kening Dat is een onthutsend aantal in vergelijking met laptops (4570) en tablets (1214)37

Detailhandelaars creeumlren voor mobiele technologie nu geoptimaliseerde erva-ringen en zorgen voor meer continuiumlteit op elk apparaat Responsieve websites zijn populair geworden bij detailhan-delaars die hun klanten op elk appa-raat willen betrekken Een responsieve website zal met een andere grootte en schaal worden weergegeven afhanke-lijk van of de website wordt bekeken op een laptop tablet of mobiel apparaat Bij niet-responsieve websites is het be-kijken van inhoud op mobiele appara-ten lastig vanwege het kleinere formaat

van het apparaat Voordat responsie-ve websites werden ontwikkeld kozen vele merken ervoor een compleet af-zonderlijke WAP-site op te zetten voor mobiel browsen Tegenwoordig dragen responsieve websites bij aan het oplos-sen van deze uitdagingen met een effi-cieumlnte oplossing voor het bouwen van een enkele website die de weergave dynamisch aanpast aan verschillende browserformatenDetailhandelaars werken nu met nieuw e webstandaarden zoals HTML5 en CSS3 die zijn geoptimaliseerd voor mobiel surfen en met alle apparaten compatibel zijn Dankzij nieuwe ontwik-keltools voor meerdere platforms kun-nen app-ontwikkelaars dezelfde app nu voor meerdere mobiele besturings-systemen programmeren Microsoft heeft zelfs een universeel app-platform geiumlntroduceerd waarmee telefoons ta-blets en pcs met Windows 10 iOS- en Android-apps kunnen uitvoeren Dit is een grote stap die detailhandelaars zal helpen hun klanten de beste ervarin-gen te bieden zonder de kosten voor de ontwikkeling voor meerdere appa-raten38

Online wordt offline Er wordt zo vaak gezegd dat e-com-merce de fysieke winkels verwoest dat vaak wordt aangenomen dat de verkoop via e-commerce boven de verkoop in de winkel uitsteekt Maar eigenlijk nemen ze volgens eMarketer slechts een klein percentage in onge-veer 5939 Ondanks de groei van de online detailhandel wordt nog steeds meer dan $14 van elke $15 in de win-kels uitgegevenDit betekent dat veel e-commercesites willen uitbreiden door offline winkels te openen Online detailhandelaar Birch-box opende een eerste fysieke winkel in New York Warby Parker het online bedrijf in oogzorg verhoogt de inzet op fysieke winkels terwijl Bonobos vo-rig jaar $55 miljoen inzette voor ldquopas-winkelsrdquo waar klanten kleding van hun merk kunnen passen40 Zelfs de reus van e-commerce Amazon opent win-kels in bijvoorbeeld New York en San Francisco41 Ironisch genoeg stimuleren de online detailhandelaars die het ein-de van de fysieke winkels leken te bete-kenen nu de fysieke markt

Microsoft Dynamics AX

| 22

De nieuwe e-commerce is sociaalOverzicht voor het topmanagementMerken gebruiken websites als Facebook Twitter Pinterest en Instagram om hun pro-ducten te verkopen contact te maken met klanten en zelfs als een onderzoekstool om beslissingen over merchandising te verspre-iden De laatste tijd worden sociale-medi-aplatforms veel belangrijker bij de aanschaf omdat ze het proces van kennismaking tot aankoop stroomlijnen

Belangrijkste puntenbull Facebook zorgt voor 85 van de

bestellingen via sociale media en is daardoor de toonaangevende sociale website

bull Nieuwe tools als het Like2Buyrdquo-platform van Curalate voor Instagram zorgen voor een meer naadloze winkelervaring op sociale-mediasites

Microsoft Dynamics AX

| 23

De nieuwe e-commerce is sociaal De afgelopen tien jaar zijn sociale me-dia een basiselement van de mees-te marketingprogrammas geworden De impact ervan zal naar verwachting verder toenemen Uit een onderzoek van Dukes Fuqua School of Business blijkt dat sociale media op dat moment gemiddeld 94 uitmaakten van het marketingbudget van bedrijven en dat dit percentage naar verwachting met 128 zou zijn toegenomen tegen 2020 tot 21442

Omat merken hun communities en aanwezigheid op sociale media verder uitbreiden zoeken ze steeds meer ma-nieren om sociale media te gebruiken als verkooptool Klanten lijken dit te waarderen Volgens een onderzoek van Monetate in 2015 waren de conversie-percentages van sociale media 117 in vergelijking met 099 in 2014 Hoewel dit nog altijd lager is dan rechtstreeks e-mail en zoekopdracht (246 218 en 204 respectievelijk) waren sociale media de enige verkeersbron waarvan het conversiepercentage tussen 2014 en 2015 is gestegen Bovendien was de gemiddelde bestelwaarde voor so-ciale media $12407 wat hoger is dan die van alle andere verkeersbronnen behalve voor wie rechtstreeks naar de website surfte15

Facebook staat nog altijd op kop Uit een recent onderzoek van Shopify blijft Facebook de primaire bron van het verkeer via sociale media naar win-kels met ongeveer 63 van alle bezoe-ken aan websites via sociale media43 Gemiddeld 85 van de bestellingen via sociale media is afkomstig van Fa-cebook Bij sommige sectoren waar-onder fotografie sport en recreatie dierenbenodigdheden doorverzen-ding en juwelen en horloges zorgt Fa-cebook voor 90 van de bestellingen Facebook had ook het hoogste gemid-delde conversiepercentage 185 De videosites Vimeo en YouTube deelden de tweede plaats elk met een conver-siepercentage van 116Maar dat wil niet zeggen dat bedrijven alleen voor Facebook moeten kiezen Uit het onderzoek blijkt dat de pres-taties per sector sterk verschillen 74 van de bestellingen van antiquiteiten en verzamelobjecten via sociale media kwam van Pinterest en 47 van de be-stellingen voor digitale producten via sociale media kwam van YouTube Fa-cebook stond met een gemiddelde be-stelling van $5500 per bestelling maar op de vierde plaats achter Polyvore ($6675) Instagram ($6500) en Pinte-rest ($5895) (KW3 2013)

Nieuwe sociale tools voor detailhandelaars De grootste waarde die detailhande-laars via sociale media krijgen bestaat niet uit siteverkeer maar uit sociaal be-wijs Uit een onderzoek van ODM Group blijkt dat 74 van de klanten vertrouwt op sociale netwerken bij het nemen van aankoopbeslissingen44 Merken ge-bruiken websites als Facebook Twitter Pinterest en Instagram om hun produc-ten te verkopen contact te maken met klanten en zelfs als een onderzoekstool om beslissingen over merchandising te verspreiden De laatste tijd worden so-ciale-mediaplatforms veel belangrijker bij de aanschaf en dat hebben detail-handelaars ook ontdektMet de introductie van de ldquokooprdquo-knop-pen op Facebook en Twitter en het ldquoLike2Buyrdquo-platform van Curalate voor Instagram helpen sociale media de kloof te overbruggen van bewustzijn naar interesse naar wens naar actie De-tailhandelaars waaronder Home Depot Nordstrom Target en Burberry gebrui-ken dit nieuwe e-commercekanaal al Zo kunnen gebruikers die rechtstreeks van een sociale-mediasite gaan naar een productpagina die visueel consistent is met waar ze vandaan komen Uiteindelijk creeumlert dit een meer naadloze winkel-ervaring waarbij de wrijving tussen de kanalen vermindert en het eenvoudiger is om via sociale media te kopen

Conversiepercentage per bron15

Recht-streeks

E-mail

Zoek-opdracht

Sociale media

281

246

229

218

210

204

099

117

2014

2015

2014

2015

2014

2015

2014

2015

Recht-streeks-35 in

2015

E-mail-11 in

2015

Zoek-opdracht-06 in

2015

Sociale media

+18 in 2015

100+88+0+81+78+0+75+73+0+35+42

Microsoft Dynamics AX

| 24

De detailhandel kent geen grenzen meerOverzicht voor het topmanagementHoewel detailhandelaars het moeilijk had-den om succes in het buitenland te vinden biedt nieuwe technologie hen een spring-plank naar internationaal succes

Belangrijkste puntenbull De detailhandelverkoop bedroeg in 2014

$22492 biljoen en zal tegen 2018 naar verwachting tot $28300 biljoen zijn gestegen

bull Betere technologie voor productiviteit en samenwerking helpt detailhandelaars in het buitenland

bull E-commerce neemt maar 59 van de internationale detailhandelverkoop in maar dat cijfer neemt toe

bull Alibaba een enorm e-commercebedrijf zet de internationale e-commerce op zijn kop

Microsoft Dynamics AX

| 25

De detailhandel kent geen grenzen meer De internationale detailhandelverkoop is in opmars Uit een recent onderzoek van eMarketer blijkt dat de totale omzet van detailhandelverkoop zowel in de winkel als online $22492 biljoen was in 2014 En ze verwachten een toename tot $28300 biljoen in 201839 Door de opkomst van buitenlandse economie-en is het erg aanlokkelijk om interna-tionaal uit te breiden Toch zijn er veel bedrijven die moeite hebben om de sprong te maken Uit een onderzoek van de Harvard Business Review bleek echter ldquodat detailhandelaars op enkele uitzonderingen na niet konden genie-ten van de voordelen van globalisa-tierdquo45 Bijna alle grote detailhandelaars van Walmart tot Tesco tot Carrefour hebben zich moeten terugtrekken uit buitenlandse markten na pogingen om de lokale markt te veroveren Ondanks deze uitdagingen duwt de aanhouden-de druk om te groeien veel bedrijven richting nieuwe markten Slimmere en snellere detailhandelTechnologie speelt een belangrijke rol bij het succes van een detailhandel in het buitenland Om te beginnen helpen verbeterde tools voor samenwerking in de cloud en productiviteit bedrijven om sneller dan ooit tevoren te plannen en zich aan te passen Deze verbeterin-gen zijn van cruciaal belang Ze helpen bedrijfsleiders om activiteiten beter te beheren en slimmere lokale marketing-campagnes te maken Verbeteringen in technologie en transport zorgen ook voor een snellere levering van goede-ren en diensten Dit leidt allemaal tot flexibelere bedrijvenE-commerce verlicht de lastE-commerce wordt een belangrijke bondgenoot voor detailhandelaars die naar het buitenland willen uitbreiden In vergelijking met de verkoop in de winkel was e-commerce met 59 van de internationale detailhandelverkoop in 2014 nog altijd klein39 Dit percen-tage zal naar verwachting in 2018 zijn gestegen tot 88 Vorig jaar namen de Verenigde Staten en China 55 van de online verkoop in Tegen 2018 zal China waarschijnlijk 40 van de wereldwijde online verkoop uitmaken in totaal ongeveer $1 biljoen Hoewel het groeitempo voor online verkoop in China het hoogst is zullen andere landen waaronder de Verenigde Sta-ten het Verenigd Koninkrijk Japan

Duitsland en andere hun online de-tailhandelverkoop met dubbele cijfers zien groeien in de komende drie jaarDe groei in e-commerce zal ook worden gestimuleerd door de groei van mobie-le apparaten in opkomende markten Uit een onderzoek van GSMA in 2015 blijkt dat er 36 miljard unieke mobie-le abonnees waren op het einde van 2014 Ze verwachten nog eens 1 miljard abonnees tegen 2020 waardoor de wereldwijde mobiele penetratiegraad op bijna 60 komt46 Misschien nog indrukwekkender is dat de penetratie van abonnementen op mobiel internet in opkomende regios naar verwachting snel zal groeien Voor veel van deze ge-bieden is mobiel internet de enige ma-nier om toegang tot internet te krijgen Dankzij deze toegankelijkheid krijgen mensen toegang tot diensten als ban-kieren en opleiding en andere waarde-volle consumptiegoederen die in deze gebieden anders moeilijk te krijgen of te duur zijnOpkomende technologie overwint een unieke uitdagingLevering is een onderbelichte uitda-ging voor e-commercebedrijven die internationaal zaken willen doen Le-vering houdt in goederen verplaatsen van punt A naar punt B In Amerika gaat de discussie over levering vooral over snelheid Maar bij een snelle levering of uumlberhaupt een levering is eacuteeacuten ding heel belangrijk punt B Grofweg 75 van de wereldbevolking acuteheeft te maken met inconsistente in-gewikkelde slechte of geen adressys-temen Dat zegt startup what3words47 Vier miljard mensen hebben geen adres en zelfs in ontwikkelde landen kan adressering een ingewikkelde zaak zijn Londen heeft bijvoorbeeld acht verschillende Lonsdale Roads en veel huizen hebben geen nummer What3words een startup uit Londen is bezig om dit probleem op te los-sen Dat doet het met rasters van 3 bij 3 vierkante meter En dan 57 miljoen daarvan die de hele wereld beslaan en die allemaal een uniek adres heb-ben van 3 woorden In feite is het een eenvoudig geografisch cooumlrdinatiesys-teem Veel detailhandelaars en distri-buteurs zijn geiumlnteresseerd Want met dit adressysteem kunnen klanten hun producten niet alleen laten vervoeren naar hun huis ze kunnen ook opgeven

bij welke ingang of welke plek op hun terrein het pakket moet worden afgele-verd En koppel het cooumlrdinatiesysteem aan dronetechnologie en meer deuren worden geopend Zoals naar snelle en eenvoudige bezorging van eten me-dicijnen en voorraden in moeilijk be-reikbare gebieden Deze opkomende technologieeumln staan nog in de kinder-schoenen maar zijn wel al op weg om mensen dichter bij elkaar te brengenDe B2B-reusEen bespreking van de internationale detailhandel is onvolledig zonder ver-melding van Alibaba Alibaba werd in 1999 opgericht door de excentrieke lei-dinggevende Jack Ma Het bedrijf is het grootste platform voor online groot-handel ter wereld en verwerkt verkopen in meer dan 240 landen en regios Aan-vankelijk was het de bedoeling om een B2B-portaal te maken waarmee Chine-se fabrikanten kopers in het buitenland konden bereiken Alibaba doet onder-tussen veel meer dan dat en heeft een onmiskenbare impact op fabrikanten en detailhandelaars De Amerikaan-se beursgang van Alibaba was met $25 miljard de grootste ter wereld Alibaba is het grootste e-commerce-bedrijf van China Het beheert meer dan 80 van de online verkoop van China48 Het bedrijf heeft 279 miljoen jaarlijkse kopers die in 2013 voor $248 miljard aan transacties deden wat meer is dan Amazon en eBay samen In te-genstelling tot Amazon heeft Alibaba geen eigen magazijnen en goederen Hoewel hun omzet niet zo indruk-wekkend is (Alibaba ontving ongeveer $25 miljard in vergelijking met onge-veer $20 miljard van Amazon in KW2 van 2014) liggen de netto winstmar-ges van Alibaba op 80 van de om-zet (in vergelijking met het negatieve netto-inkomen van Amazon in KW2)

E-commerce neemt maar 59 van de internationale detailhandelverkoop in maar dat cijfer neemt toe39

5994+6+V

Microsoft Dynamics AX

| 26

Microsoft Dynamics AX

Buitengewone klantervaringen creeumlren

Microsoft Dynamics AX

| 27

Geweldige klantervaringen door infor-matiegestuurde activiteiten Internationale uitbreiding met flexibele implementatiesVersnel innovatie en toekomstige groei dankzij een dynamische en flexibele oplossing die zich aanpast aan jouw bedrijfsbehoeften Bied onbeperkte schaalbaarheid van de cloud Zorg voor naleving en da-tabeveiliging terwijl je jouw klanten ook naadloze ervaringen biedt en jouw medewerkers de middelen geeft om echt productief te zijn Microsoft helpt je om te gaan met de uitdaging van meerdere talen meerdere websites meerdere bedrijven en complexe internationale belastingen en regelgeving terwijl jouw bedrijf groeit en je nieuwe markten aanboort Dit wordt allemaal aangeleverd via eacuteeacuten uitgebreid commerceplatform in de cloud dat je vrijwel eindeloze cloudschaling en toonaangevende beveiliging biedt Hierdoor zijn realtime verbon-den oplossingen op elk apparaat en elke locatie mogelijk Dit alles met de voorspelbaarheid en herhaalbaarheid die je nodig hebt om snel resultaten te behalenNaadloze en uitmuntende prestaties voor commerce op elk kanaalDe moderne detailhandel is nu digitaal Klanten en medewerkers eisen intuiumltieve interactieve en informatieve oplossingen die ervoor zorgen dat de winkelervaring prettig is en voldoet aan de verwachtingen en die uiteindelijk leiden tot een duurzaam concurrentievoordeel Klanten willen winkelen zoals het hen uitkomt wat waar wanneer zij willen en op hun favoriete apparaat als ze tijdens hun interactie met jouw merk meerdere kanalen tegenkomen Voorzie jouw medewerkers van mo-derne verbonden mobiele oplossingen die hen het totaaloverzicht van de klanten bieden dat ze nodig hebben om op ongeeumlvenaarde productiviteitsniveaus te werken en klantenservice van echte wereld-klasse te bieden in en rond de winkel Microsoft biedt geoptimaliseer-de oplossingen voor productiviteit samenwerking en sociale media die jouw medewerkers op elk kanaal voorzien van de juiste informatie op het juiste moment om jouw klanten tevreden te stellen Effectief beheer van merchandisingBereid je voor op de toekomst Er komen constant nieuwe kanalen nieuwe markten en nieuwe producten of diensten bij Je moet dus continu anticiperen op trends op de markt en je snel kunnen aan-passen om voorop te blijven Microsoft helpt je te handelen met het inzicht dat je nodig hebt om krachtige merchandisingcompetenties te leveren zoals globaal en lokaal beheer van producten en aangepaste kenmerken onbeperkte categorieeumln voor verbeterd beheer van cate-gorieeumln en assortimenten en innovatie voor het beheer van matrix en andere soorten voorraadSlimme activiteitenAls je jouw werknemers in de detailhandel voorziet van tools en oplos-singen bespaar je tijd en bent je jouw klanten beter van dienst Maak gebruik van een natuurlijke workflow aangepast aan hun wensen Via front-office-activiteiten ingebouwd in belangrijke activiteiten als voor-raad- en leveranciersbeheer kunnen betrokken werknemers nu be-ter onderbouwde beslissingen nemen om groei te stimuleren aan de hand van diepgaande inzichten uit data krachtige analyses en intuiumltie-ve aanbevelingen Geef jouw personeel de beste mogelijkheden met een oplossing waarmee zij tijd kunnen besparen meer gedaan kunnen krijgen en beter kunnen presteren voor meer omzet en hogere marges

Microsoft Dynamics AX

| 28

Microsoft Dynamics AX

Microsoft Dynamics AX

| 29

Groei in jouw tempoBedrijven laten groeien op hun eigen tempo Dat kan vooral door hen de keuze en flexibiliteit te geven om hun bedrijf te moderniseren Wij bieden bedrijven de kans om de kracht van de cloud te be-nutten zodat ze hun bedrijfs-processen wereldwijd kunnen bijschalen De oplossing is eenvoudig te integreren met hun eigen systemen en data Bedrijven kunnen daardoor blijven profiteren van be-staande investeringen en te-gelijkertijd alle beren van de weg halen die groei in de weg staan Geef bedrijven met de betrouwbare cloud van Mi-crosoft de rust en zekerheid van goed beveiligde infor-matie die volgens de regels is opgeslagen

Jouw bedrijf sneller transfor-merenOm als bedrijf concurrerend te blijven is het van cruciaal be-lang om processen eenvoudig opnieuw op te kunnen zetten Zo blijven bedrijven in ont-wikkeling En zo dagen ze de status quo uit Maar dat moet snel gebeuren met een voor-spellende methode en zon-der bedrijfsonderbrekingen Wij stellen bedrijven in staat om te transformeren En dat

doen we door het opnieuw ontwerpen van bedrijfspro-cessen eenvoudiger en snel-ler te maken Met AX behalen ze sneller rendement uit hun technologie en verbeteren ze hun bedrijfsplanning en -uitvoering met voorspelbare implementaties ze kunnen sneller een de slag En als ze processen willen aanpassen Dan krijgen ze ondersteuning van technologieeumln zoals Visu-al Studio Daar vinden ze ta-lent resources en oplossingen waarmee ze aan hun bedrijfs-behoeften kunnen voldoen

Maak sneller slimmere beslis-singenWij stellen mensen in staat om sneller slimmere beslissingen te nemen waardoor ze voor-bereid zijn op alles en hun droom werkelijkheid kunnen maken We geven mensen de juiste middelen Tools om de moderne werkplaats mee te bouwen Bedrijfsoplossingen die mobiel zijn vertrouwd gebruiksvriendelijk en die sa-menwerking stimuleren Zo worden mensen productiever en sneller En met realtime da-tazicht op bedrijfsprocessen kunnen ze betere datage-stuurde beslissingen nemen met een positieve impact op hun bedrijf

Sneller zakendoen Microsoft Dynamics AX is de bedrijfsoplossing van Microsoft voor grote bedrijven Het geeft mensen de middelen om slim-mere beslissingen te nemen met realtime inzichten en kennis en dat op vrijwel elk apparaat Waar je ook bent Met de oplossing kunnen bedrijven zich ontwikkelen Bedrijfsprocessen worden sneller opnieuw ontworpen en dat leidt tot innovatie Zo beha-len bedrijven eerder rendement en blijven de concurrentie altijd een stap voor Met de keuze voor de flexibele cloud groeien be-drijven in hun eigen tempo Ze schalen hun activiteiten wereld-wijd bij en stemmen ze steeds opnieuw af op bedrijfsbehoeften

Microsoft Dynamics AX

| 30

Retail HQ

De werkruimte voor categorie- en productbeheer bevat de volgende functionaliteitbull Assortimentbeheerbull Levenscyclus van assortimentenbull Tracering

Werkruimte voor categorie- en productbeheer

Het op Azure gehoste Retail HQ biedt gecentraliseerd management en complete volgbaarheid van het volledige commercieumlle proces door middel van een webclient

Met werkruimten kunnen gebruikers hun efficieumlntie en productiviteit bij merchandisingactiviteiten verbeteren door hun taken en acties met betrekking tot de merchandisingrol centraal te beheren De functie voor prioriteiten van prijzen en kortingen geeft klanten meer greep op het gebruik van prijzen en kortingen Met deze functie zijn ook nieuwe scenarioacutes mogelijk waarin hogere winkelprijzen voorrang krijgen boven standaardprijzen En tot slot kunnen zij de meeste taken en acties met betrekking tot kanaalimplementatie en activiteiten en IT-werkzaamheden voor de detailhandel centraal beheren

Werkruimten

Nieuwe functiesMicrosoft Dynamics AX

Microsoft Dynamics AX

| 31

Retail HQ

De werkruimte voor prijzen en kortingen biedt de volgende functionaliteitbull Prijs- en kortingbeheer voor een bepaald kanaal en een bepaalde categoriebull Categoriebeheer op basis van prijsregelsbull Prioriteiten voor prijzen en kortingen waarmee u prioriteiten aan prijsgroepen en kortingen

kunt toewijzen om te bepalen in welke volgorde deze worden toegepast

Werkruimte voor prijzen en kortingen

De werkruimte voor catalogusbeheer bevat de volgende functionaliteitbull Overzicht van actieve catalogibull De levenscyclus van catalogi op eacuteeacuten plek bijhouden

Werkruimte voor catalogusbeheer

In de werkruimte voor kanaalimplementatie kunt u de volgende taken uitvoerenbull Het configuratieproces voor kanalen bijhoudenbull De vereiste stappen nemen om een taak te voltooien of informatie geven om de taak te

voltooienbull De installatie voor het programma Retail Modern POS (MPOS) in winkels downloadenbull Toegang krijgen tot alle bijbehorende paginaacutes

Werkruimte voor kanaalimplementatie

In de werkruimte voor kanaalactiviteiten kunt u de volgende taken uitvoerenbull Teksten bij posts opstellen voor verschillende kanalenbull De status van ploegendiensten voor een winkel bijhoudenbull POS-machtigingen (point of sale) voor medewerkers van een winkel beherenbull Snel toegang krijgen tot alle bijbehorende paginaacutes

Werkruimte voor kanaalactiviteiten

De EPOS-client wordt vervangen door MPOS en het eCommerce-kanaal is voortaan ook een standaardonderdeel van Retail Essentials Hiermee krijg je meer instant kanaalondersteuning en een gestroomlijnde configuratieoptie voor implementaties voor de detailhandel via Microsoft Dynamics Retail Essentials

De EPOS-client wordt vervangen door MPOS

Gegevensentiteiten voor de detailhandel zijn uitgebreid en ondersteunen nu alle hoofd- en referentiegegevens die betrekking hebben op de detailhandel Er is ook betere ondersteuning voor gegevensentiteiten in de gehele Microsoft Dynamics AX-oplossing Met deze uitbreiding kunnen gegevensentiteiten klanten door metadata aangestuurde gegevens laten importeren en exporteren en met OData-entiteiten kunnen klanten ook Microsoft Dynamics AX met programmaacutes van andere fabrikanten integreren

Verbeterde ondersteuning voor gegevensentiteiten

Microsoft Dynamics AX

| 32

In deze nieuwe versie zijn er meer dan 30 back-officerapporten en 10 kanaalrapporten beschikbaar waardoor klanten dankzij BI-rapporten beter trends kunnen voorspellen inzichten kunnen krijgen en zo goed mogelijk kunnen presteren

BI-rapporten

Retail HQ

Detailhandelaars kunnen kiezen op POS-bewerkingen beschikbaar zijn voor consumenten zodat zelfbedieningsscenarioacutes mogelijk worden Met de nieuwe Dynamics AX kan dit nieuwe scenario worden geconfigureerd Retail Server maakt gebruik van machtigingen voor API-oproepen (application programming interface)

POS met consumenmachtiging

Met de functies configuratiebeheer en validator is bootstrapping van de configuratie mogelijk evenals validatie van de status en volledigheid van de configuratie voor verschillende configuratie-elementen en beheer en validatie van de configuraties Met deze functie is het uploaden van bulk-configuratiegegevens en de validatie van bedrijfsentiteiten mogelijk

Configuratiebeheer en validator

De e-commerce-API is nu via Retail Server beschikbaar ter ondersteuning van online scenarioacutes Het biedt tevens gehoste en schaalbare e-commerce-services die in combinatie met online winkels van derden kunnen worden gebruikt

E-commerce-API

Retail-hardwarestation

Met een extra hardwareprofiel wordt meer uiteenlopende hardware tussen stations ondersteund Een nieuw hardwarestationsprofiel ondersteunt een unieke terminal-id voor elk hardwarestation bij de verwerking van EFT-transacties (electronic funds transfer elektronische overboekingen) EFT-ondersteuning is in het hardwarestation ingevoegd om bij de EFT-verwerking minder gebruik te hoeven maken van MPOS Hierdoor kunnen POS-apparaten verbinding maken met randapparaten als printers kassaladen of betalingsapparaten Het biedt meer flexibiliteit voor implementaties en betere beveiliging en minder blootstelling van creditcardgegevens

Nieuw hardwareprofiel

Je kunt verbinding maken met een CRT-database (Commerce Runtime) met bedrijfsgegevens voor het kanaal via CRT-services Dankzij deze ondersteuning kan de klant up-to-date blijven met OData-standaarden en een robuuste omni-channel beleving bieden door verkopen te integreren in de winkel op het mobiele en het online kanaal

Ondersteuning voor OData V4

Retailserver en gegevensbeheer

Microsoft Dynamics AX

| 33

Al is de functionaliteit vergelijkbaar met Microsoft Dynamics AX 2012 CU8 Commerce Data Exchange is omgebouwd voor de cloud en beheert nog steeds de datatransmissie tussen Microsoft Dynamics AX en detailhandelskanalen zoals online winkels of fysieke winkels Hierdoor krijgt de Async-service direct toegang tot de kanaaldatabase die van Commerce Data Exchange een realtime service maakt die wordt gehost als een op maat gemaakte Microsoft Dynamics AX-service Bovendien regelt MPOS de synchronisatie tussen offline databases en Retail Server

Commerce Data Exchange omgebouwd voor de cloud

Retailserver en gegevensbeheer

Dynamics AX ondersteunt alle bestaande creditcard- en pinpasfuncties van Microsoft Dynamics AX voor Retail 2012 plus enkele nieuwe verbeteringen waarmee klanten via de betalings-SDK creditcard- en pinpastransacties kunnen verwerken ondersteuning voor plug-and-play en semi-geiumlntegreerde betalingsverwerking op meerdere kanalen

Verbeteringen in functies voor creditcards en pinpassen

In deze nieuwe versie van Dynamics AX kun je apparaten activeren via Microsoft Azure Active Directory wat de beveiliging verbetert en activering in de cloud mogelijk maakt verbeterde beveiliging voor tokenbeheer grotere betrouwbaarheid en foutberichten gedurende het activeringsproces Verder is het proces van IT-beheertaken met betrekking tot de activering van het apparaat vereenvoudigd Dankzij deze beveiligingsverbeteringen wordt ongeoorloofd extern gebruik van mPOS bestreden en worden mPOS-apparaten getraceerd voor PCI-nalevingsdoeleinden Verder worden fysieke apparaten toegewezen aan een bedrijfsonderdeel en wordt informatie over de apparaten vanuit het hoofdkantoor geregistreerd

Apparaten activeren

Met Media Gallery kun je rich media-content beheren om te bewerken en aan te bieden Je kunt er pijnpunten rondom extern gehoste afbeeldingen mee aanpakken en deze vanuit eacuteeacuten plek beheren Het bevat krachtige beheertools via Media Gallery voor geuumlploade en extern gehoste afbeeldingen plus filterfuncties om afbeeldingen te zoeken je kunt eenvoudig extern gehoste afbeeldingen in bulk koppelen aan entiteiten als producten en catalogi Verder ondersteunt het door Retail gehoste opslag voor afbeeldingen en integratie met Excel om gemakkelijk te kunnen bijwerken In de lijst hieronder staan enkele details over de ondersteuningbull Afbeeldingen uploaden weergeven beheren en verwijderen uit Media Gallery voor extern

gehoste en door Retail gehoste afbeeldingenbull Afbeeldingen uploaden en weergeven vanuit paginaacutes van entiteiten (producten catalogi

en dergelijke) door een afbeelding uit de galerij te koppelen en een afbeelding van de desktop te uploaden

bull De afbeeldingen optimaliseren voor miniaturen aangepaste formaten en oorspronkelijk formaat

bull Entiteiten in bulk koppelen via een sjabloon en achtergrondtaken voor in bulk koppelenbull Integratie met Excel betekent dat de beperking op kenmerkgroepen van naamconventies

en vooraf gedefinieerde paden is opgehevenbull Ondersteuning voor offline afbeeldingen en beveiligde afbeeldingen voor persoonlijk te

herleidenbull Informatie-content (PII) zoals door Retail gehoste afbeeldingen van medewerkers en

klanten

Ondersteuning voor rich media-content

Microsoft Dynamics AX

| 34

Retail biedt overal altijd en op elk apparaat een verbluffende mobiele ervaring In deze nieuwe versie bieden we op alle kanalen een verbeterde winkelervaring

Uitgebreide klantbeleving

We leveren vergelijkbare functionaliteit als AX 2012 MPOS en we hebben ook nog enkele nieuwe functies toegevoegd waarmee jouw verkooppersoneel overal in de winkel op mobiele apparaten verkooptransacties en klantbestellingen kunnen verwerken en hun dagelijks werk kunnen doen en de voorraad kunnen beheren Met de nieuwe versie van Dynamics AX krijg je de volgende functies bull Klanten opzoeken in verschillende winkels en kanalenbull De mogelijkheid om klantbestellingen te maken zonder realtime service te openenbull Betere activeringswerkstromen status en foutberichtenbull Verbeteringen in uitbreidingsmogelijkheden zoals pre-post-triggers en ondersteuning

voor activiteiten om betere aanpassingen mogelijk te maken

Moderne POS

Dankzij de unieke architectuur in deze versie van Dynamics AX kunnen we een browser-POS leveren met vergelijkbare functionaliteit als mPOS en ondersteuning voor apparaatactivering via AAD De lay-out is zo ontworpen dat deze ook in mobiele apparaten kan worden gebruikt en browsers op verschillende platforms kan ondersteunen Met deze nieuwe cloud-POS kunnen detailhandelaars externe POS-stations gemakkelijk waar nodig activeren en tegelijkertijd de implementatiekosten verlagen

Cloud POS

In deze release kunnen klanten nu zelf kiezen welk content-beheersysteem zij gebruiken Dankzij het robuuste e-commerceplatform kunnen etalages van derden worden ondersteund waardoor klanten deze met content-beheersystemen kunnen integreren voor een e-commerce website op meerdere kanalen Dit wordt allemaal mogelijk gemaakt door de volgende extra functies in dit e-commerce platform bull Een uitgebreide consumenten-APIbull Verificatie-integratie met elke gewenste provider van open idacutes door derdenbull Betalingsintegratie

Flexibel platform voor e-commerce

Zelfs wanneer in de toekomst pariteit met de AX 2012 Call Center-oplossing beschikbaar is (met uitzondering van de prijsoverschrijvingen) kunnen gebruikers een callcenter implementeren waarmee zij bestellingen telefonisch van klanten kunnen laten aannemen en bestellingen kunnen maken klanten via postordercatalogi kunnen bereiken en activiteiten kunnen stroomlijnen via snelle orderinvoer geassisteerde verkoop en levering met deze callcentermodule Dit allemaal dankzij een communicatieve en opnieuw ontworpen HTML5-UI die via elke gewenste browser kan worden geopend

Callcenter

Microsoft Dynamics AX

| 35

Magazijnbeheer

In deze versie van Dynamics AX kun je een zelfstandig installatieprogramma rechtstreeks downloaden via een menuoptie in Magazijnbeheer in plaats van via het gebruikelijke installatieproces van Dynamics AX Het is speciaal gemaakt voor zelfsturende on-premise implementatie en configuratie Als je tijdens het installatieproces van de module Magazijnbeheer de functionaliteit voor mobiele apparaten wilt gebruiken moet je de magazijnportal voor mobiele apparaten lokaal installeren en configureren Daarna moet je een verbinding maken met het Microsoft Dynamics AX-programma in de cloud

Magazijnportal voor mobiele apparaten

Verkoop

Op basis van de bestaande algoritmen voor de berekening van leverdatums biedt de pagina Alternatieve leveropties een nieuwe gebruikersbeleving voor bestellingsbeloften Deze pagina brengt relevante informatie van meerdere formulieren op eacuteeacuten plek samen toont acutekant-en-klareacute alternatieve leveringspakketten zoals een combinatie van sitemagazijnvariantvervoersmodus gebaseerd op het criterium voor snelste levering (eerst beschikbare datum) dat de gebruiker zelf kan kiezen De gebruiker kan opties kiezen uit de simulatie-interface en deze naar de verkooporderregel overbrengen

Dankzij deze nieuwe ervaring kunnen organisaties die streven naar hoogwaardige klantenservice eacuten een optimalisatiestrategie voor de voorraad willen nu betrouwbare en concurrerende beloften aan klanten doen De bedrijven van hun klanten vereisten tenslotte ook dat producten op tijd worden geleverd De pagina Alternatieve leveropties maakt de orderbelofte sneller eenvoudiger en systematischer door de beste alternatieve leveringsdatums op eacuteeacuten interactieve plek aan te bieden en aan te bevelen

Pagina voor alternatieve leveropties

Microsoft Dynamics AX

| 36

Waarom MicrosoftMicrosoft Dynamics AX is de bedrijfsoplossing van Microsoft voor organisaties Het biedt mensen de middelen om sneller slimmere beslissingen te nemen met realtime inzichten en kennis en dat op vrijwel elk apparaat Waar je ook bent Met de oplossing kunnen bedrijven hun bedrijfsprocessen sneller opnieuw ontwerpen en dat leidt tot innovatie Zo behalen bedrijven eerder rendement en blijven de concurrentie altijd een stap voor Met de keuze voor de flexibele cloud groeien bedrijven in hun eigen tempo Ze schalen hun activiteiten wereldwijd bij en stemmen ze steeds opnieuw af op bedrijfsbehoeften

copy 2015 Microsoft Corporation Alle rechten voorbehouden Dit document wordt in de huidige vorm verstrekt De informatie en meningen die in dit document voorkomen waaronder ook URLs en andere verwijzingen naar websites kunnen zonder verdere kennisgeving worden gewijzigd U bent zelf verantwoordelijk voor het gebruik van dit document Sommige voorbeelden dienen alleen ter illustratie en zijn fictief Eventuele gelijkenissen berusten op toeval Uit dit document kunt u geen rechten ontlenen op enig intellectueel eigendom in enig Microsoft-product Kopieumlren en aanwenden van dit document voor eigen gebruik is toegestaan

Microsoft Dynamics AX is pre-releasesoftware in ontwikkeling Alle datums functies en beschrijvingen zijn in eerste instantie gebaseerd op huidige verwachtingen en kunnen zonder verdere melding op elk moment worden gewijzigd

Microsoft Dynamics AX

| 37

Bronnen1 Rotman School of Management Dukersquos Fuqua School of Business and the National University of Singapore The Effect of Social Interaction on Economic Transactions Evidence from Changes in Two Retail Formats Avi Goldfarb Ryan C McDevitt Sampsa Samila and Brian Silverman juni 2014

2 Taco Bell 2015

3 Chilirsquos 2014

4 Cinemark Holdings Inc 2015

5 Northwestern University Columbia University and Harvard Business School How much is a reduction of your customersrsquo wait worth An empirical study of the fast-food drive-thru industry based on structural estimation methods Gad Allon Awi Federgruen Margaret Pierson mei 2011

6 Swirl Retail Store Beacon Marketing Campaigns november 2014

7 Business Insider The Beacons Report Sales-influence forecase retail applications and adoption drivers januari 2015

8 Retale Retale Survey april 2015

9 RBR Global EPOS and Self-Checkout juni 2015

10 NCR Self-checkout A Global Consumer Perspective 2014

11 Winterberry Group 2015

12 1010data 2014 Big Data in Retail Study 2014

13 IBM What is big data 2015

14 IBM The Four Vrsquos of Big Data 2013

15 Monetate E-commerce Quarterly Q1 2015 2015

16 Microsoft 2015

17 IBM 2015 Cost of Data Breach Study 2015

18 OpinionLab In-Store Tracking Survey 2014

19 Accenture Customer Desires vs Retailer Capabilities 2014

20 RSR Supply Chain Execution 2014 Making Omni-Channel Profitable 2014

21 MRI Doublebase 2015

22 Cone Communications and Echo Research 2013 Cone CommunicationsEcho Global CSR study mei 2013

23 CorporateRegistercom 2015

24 Aerie 2014

25 Goldman Sachs 2015

26 World Green Building Council Health Wellbeing amp Productivity in Offices 2005

27 Harvard Business School and London Business School Corporate Social Responsibility and Access to Finance Beiting Cheng Ioannis Ioannou en George Serafeim mei 2012

28 PwC The Sharing Economy - Sizing the Revenue Opportunity 2014

29 Harris Poll Interactive 2013

30 Business Insider 2013

31 Target 2013

32 Indochino 2013

33 Whole Foods 2015

34 Target 2013

35 Green Street Advisors 2015 US

Mall Outlook 2015

36 Accenture Point of Commerce Bringing Seamless Retail Inside the Store 2014

37 Brand Building October 2015 Online Shopping Trends oktober 2015

38 Microsoft 2015

39 eMarketer december 2014

40 Bonabos Inc 2014

41 GeekWire oktober 2014

42 Duke University and McKinsey Inc The CMO Survey 2015

43 Duke University and McKinsey Inc The CMO Survey 2014

44 ODM Group The Business of Social Media 2011

45 Harvard Business Review Retail Doesnrsquot Cross Borders Herersquos Why and What to Do About It Marcel Corstjens and Rajiv Lal april 2012

46 GSMA The Mobile Economy Report 2015

47 what3words 2015

48 KraneShares KWEB Alibaba IPO Notes 2014

Microsoft Dynamics AX

| 38

Microsoft Dynamics AX

Page 10: Microsoft Dynamics AX 7 opkomende trends die de detailhandel … · 2016-07-14 · Microsoft Dynamics AX | 5 Opkomende trends De wereld verandert. Vijftien jaar gele-den hadden bedrijven

Microsoft Dynamics AX

| 10

Big data wordt toegankelijkerOverzicht voor het topmanagementMet nieuwe tools als machine learning en prescriptieve analyse wordt big data eindelijk meer opvolgbaar

Belangrijkste puntenbull Amerikaanse marketeers hebben in 2015

$115 miljard uitgegeven aan databull Detailhandelaars beschouwen

merchandising winkelactiviteiten en toeleveringsketen als de voornaamste kansen voor big data

bull Elke dag worden meer dan 1 miljoen mensen het slachtoffer van cybermisdaad

bull 81 van de klanten gelooft niet dat detailhandelaars hun data priveacute of veilig kunnen houden

Microsoft Dynamics AX

| 11

Big data is meer dan alleen e-commerce en marketing Big data heeft al een grote invloed op de detailhandel Uit onderzoek van de Winterberry Group blijkt dat Ameri-kaanse marketeers in 2015 ongeveer $115 miljard hebben uitgegeven aan data Dat is een toename van een half miljard dollar ten opzichte van 201411 Ondanks deze groei werden de toepas-singen voor big data tot nu toe beperkt tot activiteiten op het gebied van online marketing en e-commerce zoals betere advertenties voor klanten of aanbeve-lingen voor soortgelijke producten We bereiken eindelijk het punt waarop we data voldoende kunnen volgen ver-zamelen en verwerken zodat detailhan-delaars er voordeel kunnen uit halen op manieren die eerder niet mogelijk waren Uit een onderzoek van 1010data in 2014 blijkt dat detailhandelaars merchandi-sing (53) winkelactiviteiten (42) toe-leveringsketen (27) en preventie van gegevensverlies (21) beschouwden als gebieden waarop big data het best kan worden toegepast12 Bijna de helft was van mening dat big data de grootste im-pact kan hebben op vraagprognose en modellering van de toeleve-ringsketenSnellere betrouwbaardere data Een van de grootste uitdagin-gen bij big data is het beheer van de hoeveelheid en de snelheid Voor een studie van IBM in 2015 werd berekend dat er elke dag 25 triljoen databytes worden gemaakt De hoeveelheid nieuwe data is overweldigend 90 van alle data is gemaakt in de afgelopen 2 jaar13 Zonder de juiste beheertools is deze data relatief nutteloos Maar met cloudcomputing die in-telligenter en krachtiger is geworden wordt big data eindelijk ook bruikbaar op andere gebieden Detailhan-delaars kunnen een slimme-re winkelervaring bieden en intelligentere merchandising en toeleveringsnetwerken makenDoor nieuwe technologie varieumlrend van kleinere sen-soren tot meer internettoe-gang kunnen detailhande-

laars sneller bij hun data die bovendien betrouwbaarder is Externe datasensoren komen steeds vaker voor en we bevinden ons pas in het beginstadium van deze ontwikkeling Deze trend wordt door vier factoren aangedreven 1) steeds kleinere microchips 2) de technologische ont-wikkelingen op het gebied van energie-besparing 3) overal toegang tot internet en 4) verbeterde computerprocessors waarmee steeds meer datastromen te-gelijkertijd kunnen worden beheerd En misschien is de vijfde factor wel dat con-sumenten steeds meer vertrouwd raken met dataverzameling Door deze verbeteringen kunnen de-tailhandelaars vanuit veel meer bronnen data verzamelen dan voorheen moge-lijk was Denk aan data van POS-syste-men online transacties sociale media loyaliteitsprogrammas opnamen van callcenters en gebruikersflows in de winkel Betere meer holistische data le-vert detailhandelaars een beter begrip op van hun klanten en de manier waar-op ze winkelen Big data wordt bruikbaar dankzij betere analytische tools Snellere en betrouwbare data is een

stap in de juiste richting voor big data maar het zorgt tegelijkertijd voor uitda-gingen IBM heeft ze aangeduid met De vier Vrsquos van Big Data14 De vier Vrsquos zijn volume (hoeveel data) velocity (analyse van streaming data) variety (verschillen-de vormen van data) en veracity (onze-kerheid van data)Nu big data steeds groter wordt worden deze uitdagingen voelbaar voor detail-handelaars In een studie van 1010 data in 2014 noemde 41 van de detailhan-delaars inconsistentie in meetmethoden het grootste obstakel richting analyse-succes bij 38 was dat gebrek aan de-tails en 34 zegt dat ze onvoldoende de beschikking heeft over noodzakelijke data Kort gezegd big data is te groot Tot dusver konden bedrijven hun data slechts spaarzaam benutten omdat hun interne kennis tekort schoot tools te be-perkt waren en de kosten te hoog Maar de bedrijfsmogelijkheden nemen einde-lijk toeDetailhandelaars vertrouwen op een nieuwe reeks van analysetools die big data toegankelijker maakt Voorbeel-den hiervan zijn machine learning voorspellende analyse en automati-

seringstools Big data op zich is nutteloos Die wordt pas bruikbaar wanneer er kennis uit kan worden gehaald Kennis waarmee processen efficieumlnter gaan verlopen en detailhande-laars betere ervaringen kunnen leveren Deze tools helpen detailhandelaars bij het detecteren het classi-ficeren het vaststellen van kansen en bij optimalisatieDetectie gaat over het identificeren van patronen (trends) targets en out-liers Met tools voor data-visualisatie waarmee grote cijferbestanden worden omgezet in diagrammen en grafieken wordt het door de grafische beelden veel makkelijker om verge-lijkingen te maken Outliers kunnen veel eenvoudiger worden geiumldentificeerd Met realtime data kan data nog sneller en eenvoudi-ger worden weergegeven Detailhandelaars kunnen deze tools gebruiken voor 53 + 48 + 42 + 42 + 27 + 23 + 21 + 11 + 11M

erch

andi

sing

Mar

ketin

g

Win

kela

ctiv

iteite

n

E-co

mm

erce

Toel

ever

ings

kete

n

Fina

ncieuml

n

Prev

entie

van

geg

even

sver

lies

Ove

rige

HR

Grootste kans voor big data in de detailhandel12

53

48

42

42

27

23

21

11

11

Microsoft Dynamics AX

| 12

competitieve wijzigingen nieuws campagnes of acties Opkomende markttrends kunnen ermee worden ontdekt maar ook potentieumlle fouten in de toeleveringsketen nog voordat de problemen werkelijk optredenClassificatie wordt vaak toegepast in de detailhandel maar waarschijnlijk wordt het niet altijd als zodanig ge-zien Met classificatie kunnen we data isoleren sorteren filteren rangschikken en vergelijken Detailhandelaars worden met classificatie flexibeler doordat ze doel-groepen campagnes of producten kunnen isoleren enof rangschikken Tools voor de automatisering van deze processen stroomlijnen het personalisatieproces en de-tailhandelaars kunnen zich beter richten op hun bena-dering Ook kunnen ze persoonlijke ervaringen creeumlren en meer intelligent cross-sellingactiviteiten uitvoeren In het eerste kwartaal van 2015 wist Microsoft Australia het bouncepercentage op hun website met 35 te verlagen en het add-to-cart-percentage met 10 te verhogen En dat dankzij volledig persoonlijke productaanbevelingen binnen een volledig gepersonaliseerde webervaring voor klanten15

Weten wat de kans is op toekomstige gebeurtenissen is van groot belang bij het nemen van strategische beslis-singen Waarschijnlijkheden zeggen iets over de kans dat een gebeurtenis plaatsvindt En kunnen ook worden ge-bruikt om meerdere gebeurtenissen te vergelijken met el-kaar en om te zien hoe de verdelingen zijn van potentieumlle uitkomsten Met voorspellende analytische tools kunnen detailhandelaars hun voorraadbeheer op orde houden de optimale prijs bepalen voor nieuwe producten hun

Microsoft Dynamics AX

| 13

productaanbevelingen beter richten verkoop- en ondersteuningbehoeften voorspellen en cashflow beter beherenFlexibel zijn wordt steeds belangrijker voor detailhandelaars Optimalisatie is een belangrijk onderdeel van analyses en het helpt detailhandelaars om die flexibiliteit te bereiken De manier om dit doen is door het optimaliseren van de volgende drie pijlers betere en snel-lere detectie categorisering en aanne-melijkheid Er komt steeds meer nieuw e data beschikbaar Met nieuwe tools voor zelflerende apparaten kunnen detailhandelaars hun prestaties verbe-teren Bijvoorbeeld door de verwachte resultaten te vergelijken met de werke-lijke uitkomsten en hun algoritmen daarop aan te passenVeel van deze methoden zijn niet nieuw Maar door nieuwe tools zo-als de koppeling van krachtige pro-cessors aan cloudcomputing kun-nen detailhandelaars hun data ten volle benuttenHoe detailhandelaars risicos met data beheren Big data biedt detailhandelaars meer mogelijkheden maar meer macht gaat gepaard met meer verantwoor-delijkheid Nu meer invoerpunten data versturen en ontvangen wordt het risico op een beveiligingslek groter Volgens David Finn Associa-te General Counsel voor de Digital Crime Unit16 van Microsoft zijn er elk jaar ldquobijna 400 miljoen slachtoffers van cybermisdaad Bovendien kost cy-bermisdaad de consumenten jaarlijks $113 miljardrdquo Vorig jaar werd de helft van de volwassenen met internettoe-gang slachtoffer van cybermisdaad Dat zijn meer dan 1 miljoen mensen per dag Dat kost de wereldwijde economie $500 miljard per jaarDe bescherming van vertrouwelijke klantgegevens is van essentieel belang voor alle detailhandelaars Eeacuten op vijf

kleine en middelgrote ondernemingen is al het doelwit geweest van cyberaan-vallen Een beveiligingslek is niet alleen duur naar schatting $38 miljoen in 201517 maar kan ook waardevolle re-laties met trouwe klanten beschadigen Het kan jaren duren voor het vertrou-wen opnieuw is hersteldDoor steeds meer bezorgdheid na ver-schillende beveiligingslekken bij toon-aangevende creditcardmaatschappijen hebben beveiligingsexperts veiligere manieren ontwikkeld voor het verrich-ten van transacties EMV wat staat voor Europay MasterCard en Visa de bedrij-ven die de norm hebben ontwikkeld is een nieuwe technologie die betalingen

veiliger moet maken EMV-technolo-gie is beschikbaar als een microchip op veel nieuwe creditcards en wordt ook gebruikt as de norm in veel nieuwe mo-biele betaalsystemenWanneer klanten een verrichting uit-voeren met een EMV-kaart of mobiel apparaat genereren de EMV-chip en de POS-terminal op dynamische wij-ze een versleutelde beveiligingssleutel voor de transactie Deze sleutel wordt toegevoegd aan het persoonlijke ac-

count van de gebruiker en terugge-stuurd naar de emitterende bank die de transactie bevestigt Als de data van de transactie in verkeerde handen komt is een vervalste kaart onbruikbaar zonder de unieke chip van de originele kaart Bovendien wordt de data onbruikbaar omdat elke transactie een nieuwe en unieke beveiligingssleutel nodig heeft voor authenticatieSinds 1 oktober 2015 moeten bedrijven EMV-geschikt zijn (dwz EMV-credit-cards aanvaarden) Vanaf die datum ligt de aansprakelijkheid voor creditcard-fraude bij de partij (de detailhandelaar of bank) die het minst EMV-geschikt is in de transactie Dat is ongetwijfeld

de detailhandelaar als deze geen EMV-betalingen aanvaardt Dit is een enorme verschuiving van de aansprakelijkheid namelijk van de banken die in het verleden het grootste deel van de last droegen naar de detailhandelaarsNaast het risico op een beveili-gingslek worden veel klanten zich meer bewust van de nieuwe realiteit waarin ze worden gevolgd Trace-ringstechnologieeumln zoals tracering in de winkel hebben geleid tot be-zorgdheden bij consumenten en toezichthouders Uit een enquecircte van Opinion Lab in 2014 blijkt dat 77 van de klanten vindt dat het onaanvaardbaar is dat ze in de win-kel worden gevolgd 81 van hen is bezorgd dat de detailhandelaars

hun data niet priveacute of veilig kunnen bewaren18 Dit resulteert in een unieke uitdaging voor bedrijven die data ge-bruiken om klanten tevreden te stellen maar bij die klanten ergernis veroorza-ken door hun data te verzamelen De heersende opinie over dataverzame-ling zal in de loop van de tijd blijven veranderen maar bedrijven moeten weten wat hun klanten ervan vinden dat ze worden gevolgd

Elke dag zijn meer dan 1 miljoen mensen het slachtoffer van cybermisdaad16

In 2015 bedroegen de gemiddelde kosten die bij een beveiligingslek horen $38 miljoen17

Microsoft Dynamics AX

| 14

Detailhandelaars nemen het heft in eigen handenOverzicht voor het topmanagementAls klanten een aankoop doen kopen ze een ervaring Omdat de verwachtingen van de klanten zijn gestegen nemen de detail-handelaars meer controle over de waarde-keten zodat ze er zeker van zijn dat ze de best mogelijke ervaring bieden

Belangrijkste puntenbull De helft van de klanten verwacht dat ze

de aankoop online kunnen doen en in de winkel kunnen ophalen

bull 87 van de consumenten wereldwijd laat de MVO-activiteiten van een bedrijf meewegen in een aankoopbeslissing

bull De omzet van de deeleconomie zal in 2025 tot $335 miljard zijn uitgegroeid

Microsoft Dynamics AX

| 15

Detailhandelaars nemen de controle over de waardeketen Bij elke aankoopbeslissing spelen voor- en nadelen op financieel sociaal emo-tioneel en beveiligingsgebied een rol Als klanten een aankoop doen kopen ze niet alleen een product Ze kopen een ervaring Deze klantervaring be-staat uiteraard uit de ervaring die ze hebben met het product zelf maar daarnaast ook uit een aantal ande-re variabelen Zoals hoe complex het aankoopproces verloopt hoe ze zich voelen in de winkel hoe makkelijk het instellen gaat en hoeveel vertrouwen ze hebben dat ze de noodzakelijke on-dersteuning krijgen in geval van een probleem ldquoHoeveel stress krijg ik hier-vanrdquo ldquoWat zullen mijn vrienden ervan denkenrdquo ldquoHoe groot is de kans dat dit kapot gaatrdquo We denken graag dat klanten rationele beslissingen nemen en het beste pro-duct op de markt met een bepaalde prijs kopen Deze strategie wordt maxi-mizing genoemd De meeste klanten nemen echter op een andere manier beslissingen namelijk door satisficing Anders gezegd satisficers vragen ldquoWat geeft de minste kans op teleurstellingrdquo en ldquoVoorziet dit in mijn behoeftenrdquo Ze nemen genoegen met ldquogoed genoegrdquo De meeste klanten in alle categorie-en zijn satisficers Als bedrijven deze klanten willen aantrekken moet ze de transactiekosten van een aankoop ver-lagen Dit betekent niet gewoon dat de prijs lager moet maar ook dat detail-handelaars belemmeringen voor een aankoop zoals sociale risicos en angst voor het onbekende moeten beperkenDetailhandelaars willen beantwoorden aan de veranderende behoeften van de huidige consumenten Daardoor ne-

men velen de controle over hun waar-deketen van creatie tot consumptie Dit niveau van eigenaarschap dat zich uitstrekt tot alle contactpunten levert detailhandelaars een betere controle op over veel van deze transactiekosten en zorgt voor meer continuiumlteit binnen het klanttraject Meer controle over de toeleveringsketen Door e-commerce zijn detailhandelaars gedwongen om hun toeleveringske-tens tegen het licht te houden Veel detailhandelaars verkopen nu goede-ren online die ze niet eens op voorraad hebben in hun winkel Of helemaal niet op voorraad omdat ze samenwerken met externe logistieke aanbieders en magazijnen voor orderverwerking die namens hen de artikelen inpakken en verzenden Detailhandelaars houden niet alleen de voorraadstroom bij die loopt van productiefaciliteiten naar magazijnen naar winkels maar ook alle individuele verzendingen naar klanten En klanten willen tegenwoordig uitge-breid geiumlnformeerd worden over voor-raadgegevens in de fysieke winkel en nieuwe verwerkingsopties zoals opha-len in de winkel Hoewel toeleveringsketens steeds complexer worden hebben klanten steeds minder begrip voor mislukking waardoor de vraag voor detailhande-laars groter wordt Bovendien maken klanten geen onderscheid tussen een merk en de leveranciers in de toeleve-ringsketen ervan Als een leverancier in de toeleveringsketen een fout maakt ligt de verantwoordelijkheid volgens de klant toch bij het merk zelf Als een klant vraagt om levering binnen twee dagen en het product pas na vijf dagen ontvangt is dat slecht voor de reputa-tie van de detailhandel Bedrijven moe-

ten een manier vinden om te voldoen aan de stijgende verwachtingen terwijl ze toch voldoende winst maken Veel detailhandelaars willen meer controle krijgen over de complete klantervaring door meer controle over hun toeleve-ringsketen te nemen van productie tot levering Behoefte aan snelheid heeft afhandeling veranderd Veranderende klantverwachtingen zor-gen ervoor dat detailhandelaars hun orderafhandeling op een andere ma-nier uitvoeren Volgens een onderzoek van Accenture in 2014 verwacht de helft van alle klanten dat leveranciers de optie aanbieden van online kopen en in de winkel ophalen19 77 van de leveranciers vindt ophalen in de winkel zelf een waardevol optie20 Van de klan-ten die zeggen dat ze gebruikmaken van ophalen in de winkel doet 25 dat om de snelheid19 Er bestaat dus een klantbehoefte en ook de waarde is dui-delijk Toch biedt slechts een derde van alle leveranciers deze en andere opties aan En dan gaat het alleen nog maar over basisservices zoals ophalen in de winkel zichtbaarheid van voorraad op meerdere kanalen en verzenden om op te slaan (ship-to-store)Om levertijden te verkorten stappen detailhandelaars over op een model van eacuteeacuten toeleveringsketen waarin alle distributiemiddelen van hun online winkels en fysieke locaties zijn geiumlnte-greerd Sommige detailhandelaars die al een behoorlijke capaciteit hebben maken van hun winkels een netwerk van mini-distributiecentra Hiermee verkorten ze de afhandelingstijd maar zonder de extra kosten van het bouwen en beheren van distributiefaciliteiten Door al hun middelen te integreren

Percentage van detailhandelaars dat de mogelijkheid tot ophalen in de winkel heel waardevol vindt20

7723+77+V

Microsoft Dynamics AX

| 16

krijgen klanten tevens een goed zicht op de voorraad en kunnen ze de eenvoudigste en snelste manier kiezen om hun product aan te schaffen Detailhandelaars verhogen hun inzet op maatschappelijk verantwoord ondernemen De laatste paar jaren is er veel gediscussieerd over de groeiende behoefte van consumenten aan milieuvrien-delijke en duurzame producten En hoewel veel mensen zeggen dat ze maatschappelijk verantwoorde producten willen blijkt dat lang niet altijd uit hun gedrag Maar een kentering is zichtbaar Er is een afname van het aantal mensen dat zegt meer te willen betalen voor verantwoorde producten maar tege-lijkertijd een toename van mensen die zeggen dat ze het belangrijk vinden dat bedrijven maatschappelijk verant-woord ondernemen21 Uit een studie uit 2013 van Cone Communications en Echo Research blijkt dat 87 van de consumenten wereldwijd de MVO-resultaten meeneemt in hun aankoopbeslissing22 Anders gezegd goede MVO-cijfers zijn de nieuwe standaard En hoewel consu-menten bedrijven die een stapje extra doen op MVO-ge-bied misschien niet direct belonen zullen ze degenen die dat stapje niet zetten de rug toekeren Bedrijven moeten nadenken over hun MVO-beleid zowel als een defensie-ve als offensieve strategieInformatie is tegenwoordig heel eenvoudig te verkrijgen en verspreidt zich razendsnel Onethische bedrijfspraktij-ken die aan het licht komen hebben al meer dan eens geleid tot een terugloop in klanten voor dat betreffen-

Microsoft Dynamics AX

| 17

De omzet van de deeleconomie zal in 2025 tot $335 miljard zijn uitgegroeid28

de merk Om een maatschappelijk verantwoorde organisaties te worden hebben veel bedrijven hun eigen be-drijfsactiviteiten grondig moeten eva-lueren En ook de praktijken van leve-ranciers binnen hun toeleveringsketen Bovendien zijn veel bedrijven een stuk transparanter geworden In 2015 heeft CorporateRegistercom van 12000 be-drijven de MVO-rapporten verzameld Ter vergelijking in 1994 waren dat er slechts 2023

Steeds meer bedrijven gebruiken een MVO-strategie om te groeien zoals American Eagle Het bedrijf rappor-teerde recent een groei van 10 in de verkoop van lingerie nadat het had be-loofd om modellen in hun advertentie niet meer te photoshoppen24 Kijk ook naar Goldman Sachs dat investeert in de training en opleiding van 10000 vrouwelijke ondernemers25 Onderzoek door World Green Business Council laat een groei zien van 8-11 bij bedrijven die de luchtkwaliteit op kantoor heb-ben verbeterd26 Het onderzoek toont ook aan dat bedrijven die bekend staan om een sterk MVO-beleid makkelijker nieuw personeel kunnen vinden en be-houden Uit een onderzoek van Harvard Business School en de London Business School in 2011 blijkt dat bedrijven die

sterk presteren op MVO-gebied sneller financieringen loskrijgen27 Initiatieven tot duurzaam ondernemen werden in het verleden nogal eens wisselend ont-vangen maar het tij is aan het keren Het financieumlle en ethische belang van een goed MVO-beleid is inmiddels dui-delijkDe invloed van de deeleconomieDe deeleconomie heeft momenteel wereldwijd een omzet van $15 miljard per jaar PwC voorspelt dat de om-zet in 2025 toegenomen zal zijn tot $335 miljard28 Bedrijven als Airbnb en Lyft hebben de huur- en vervoersmark-ten veranderd En het model van de deeleconomie wordt op steeds brede-re schaal toegepast zoals via het delen van boten opslag- en werkruimten en zelfs energie Een dergelijke groei kan niet anders dan invloed hebben op de detailhan-del De tekenen daarvan zijn al zicht-baar Het moet nog blijken wel risico deze trend werkelijk inhoudt voor de-tailhandelaars maar hogere wiskun-de is niet nodig om in te zien dat als mensen producten gaan delen ze minder producten hoeven kopen De deeleconomie heeft dan dus een ne-gatieve invloed op de verkoop Maar

de deeleconomie zorgt ook voor inte-ressante kansen voor detailhandelaars Veel bedrijven hebben de mogelijkheid verkend om via community-leden pro-ducten in de winkel op te halen en bij klanten af te leveren Dit zou lagere kosten en kortere verzendtijd opleve-ren In de ruimte die ligt tussen bedrij-ven zorgt de deeleconomie voor enkele unieke mogelijkheden Denk bijvoor-beeld aan gedeelde overhead of ge-deelde en flexibele winkelruimte voor bedrijven met seizoenspieken in klant-vraag Hoewel de trend relatief nieuw is lijkt het erop dat de detailhandel er op veel terreinen iets van gaat merken

Percentage van de consumenten dat de MVO-activiteiten van een bedrijf laat meewegen in een aankoopbeslissing22

8723+77+V

Microsoft Dynamics AX

| 18

De winkelbeleving opnieuw definieumlrenOverzicht voor het topmanagementDoor de opkomst van e-commerce kwamen steeds meer klanten naar de winkel om pro-ducten uit te testen showrooming gen-oemd Velen dachten dat deze trend het einde van de fysieke winkels van detailhan-delaars inluidde maar detailhandelaars pas-sen zich eindelijk aan deze moderne trend aan

Belangrijkste puntenbull 46 van de Amerikanen gaf toe aan

showrooming te doenbull Detailhandelaars bieden nieuwe

voordelen aan in de winkel zoals snacks koffie alcohol exclusieve producten en deskundig advies om klanten in hun winkel te lokken

bull Veel grote detailhandelaars verkleinen hun voetafdruk en maken plaats voor kleinere lokale winkels

Microsoft Dynamics AX

| 19

Detailhandelaars anticiperen op showrooming

Door de opkomst van e-commerce komen steeds meer klanten naar de winkel om producten te testen en te bekijken In een onderzoek van Harris Interactive op het einde van 2013 gaf 46 van de Amerikanen toe dat ze naar winkels kwamen om producten uit te testen Dit was een toename van 7 in vergelijking met dezelfde periode in 201229 Toen steeds vaker werd gemeld dat detailhandelaars klanten geld vroe-gen voor dit verschijnsel30 leek deze trend het einde van detailhandelaars in te luiden Maar veel detailhandelaars passen zich uiteindelijk aan de trend aan en anticiperen erop

Winkels als Target31 en Best Buy voer-den strategieeumln om showroom-klanten aan te trekken onder andere met gratis Wi-Fi apps voor winkelassistentie en digitale interfaces waarmee klanten in de winkel toegang kregen tot de tools die ze online graag gebruiken zoals reviews en prijsvergelijkingen Deze aanpak helpt detailhandelaars beter te begrijpen hoe de winkel als geheel presteert niet alleen op basis van de omzet die de fysieke winkel genereert Casey Carl Chief Strategy amp Innovati-on Officer van Target verwoordt het als volgt ldquoWij zijn gek op showrooming zolang klanten hun spullen bij Target komen kopenrdquo

Showrooming is zo populair geworden dat sommige andere bedrijven winkel-ruimtes gebruiken om in te spelen op de trend Chobani een bedrijf dat Griekse yoghurt verkoopt opende onlangs in New York het Chobani SoHo cafeacute waar klanten nieuwe producten en recepten kunnen proeven De online kleerma-ker Indochino richtte pop-upwinkels op de ldquoreizende kleermakerrdquo-pop-ups waar klanten het product zelf kunnen ervaren hun maat kunnen laten ne-men en kleding kunnen passen32 Het succes en de opkomst van dit soort showroom-winkels tonen aan dat de-tailhandelaars kunnen anticiperen op deze trend

Verkoper als een service

Nu het besluitvormingstraject van klan-ten verandert proberen veel detailhan-delaars klanten in hun winkel te lokken

door nieuwe ervaringen en diensten aan te bieden ldquoMensen willen meer dan gewoon een winkel Ze willen een plaats waar ze zich goed voelen en iets nieuws lerenrdquo zei Carmine Gallo auteur en deskundige op het gebied van de-tailhandel Detailhandelaars van Urban Outfitters tot Nordstrom bieden hun klanten nu snacks koffie en wijn aan in de winkel Whole Foods is zelfs een brouwerij gestart en biedt bier aan in de winkels33

Veel detailhandelaars halen deskundi-gen naar de winkels die klanten advies geven Onlangs is Target een samen-werking gestart met BabyCenter een website over zwangerschap en ouder-schap Via het nieuwe initiatief Baby 360 biedt Target kwaliteitscontent productreviews en aanbevelingen voor kersverse moeders op de website De winkel heeft de investering echter naar een nieuw niveau getild en biedt nu in de winkel servicedesks met ldquobaby-ad-viseursrdquo aan34 Dit soort programmas dat klanten een ervaring en een dienst biedt die verder gaan dan het aan-schaffen van een product breekt in steeds meer winkels door Klanten heb-ben zo een heel andere reden om langs te gaan

Klein is het nieuwe groot

Vroeger was winkelen vooral een loka-le bezigheid kleine lokale winkels met lokale eigenaars en medewerkers Door de groei van winkelcentra halverwege de vorige eeuw werden grote winkels de norm Warenhuizen werden steeds groter en legden de basis voor grote winkels maar nu bedreigt de grootste winkel ooit het internet deze steeds groeiende fysieke winkels Volgens het verslag 2015 US Mall Outlook van Green Street Advisors zal ongeveer 15 van de 1500 winkelcentra in de Verenigde Staten in de komende 10 jaar sluiten veel meer dan het aantal nieuwe winkelcentra dat de deuren zal openen35

Detailhandelaars beginnen grote dure winkels de rug toe te keren en maken plaats voor kleinere gerichtere en flexi-belere winkels Detailhandelaars waar-onder Target Walmart en Whole Foods creeumlren allemaal kleinere winkels waar-mee ze aanwezig zijn op meer lokale markten en de kosten kunnen verlagen

Deze trend is ook deels het gevolg van de showrooming-trend Detailhande-laars moeten niet meer elk product op voorraad hebben De winkels worden een lokaal centrum voor diensten als ophalen in de winkel terwijl detailhan-delaars hun toonbank kunnen verwij-deren dankzij nieuwe technologie als mobiele betaling Zo creeumlren ze meer ruimte voor de klant

Percentage Amerikanen dat toegaf aan showrooming te doen29

46

Drieeumlnvijftig procent van de mannen heeft ooit aan showrooming gedaan in vergelijking met veertig procent van de vrouwen29

Percentage Amerikanen dat al heeft geshowroomd29

69

54+46V

31+69V

Microsoft Dynamics AX

| 20

Omni-channel is niet meer weg te denkenOverzicht voor het topmanagementOmdat het onderscheid tussen de digitale en fysieke wereld steeds vager wordt moeten detailhandelaars een ervaring creeumlren die voor meer continuiumlteit zorgt binnen alle contactmomenten met klanten

Belangrijkste puntenbull 71 van de klanten vindt de mogelijkheid

om voorraadgegevens voor producten in de winkel te bekijken belangrijk of heel belangrijk

bull De mobiele wereld zorgt voor 54 van het webverkeer van de detailhandel en 30 van de online omzet

Microsoft Dynamics AX

| 21

WWW staat nu voor ldquowat wanneer en waar ik wilrdquoOmdat het onderscheid tussen de di-gitale en fysieke wereld steeds vager wordt verschuiven de verwachtingen van de klanten in de detailhandel even-redig hiermee Klanten willen nu een naadloze ervaring op elk apparaat en verwachten de keuzemogelijkheden en flexibiliteit van online winkelen en de snelheid en service van een aankoop in de winkel Voor het winkelende publiek betekent WWW nu dat een klant koopt ldquowat wanneer en waar hij wilrdquo Detail-handelaars moeten daaraan voldoen Betere ervaringen op elk apparaat Klanten verwachten meer continuiumlteit tijdens hun winkelervaring Mogelijk-heden als het online bekijken van de voorraadgegevens zorgen voor een betere verbinding tussen wat klanten online doen en wat er in de winkel ge-beurt Bovendien verlagen ze de stress omdat de kans kleiner is dat de klant een winkel binnengaat en ontdekt dat het product niet op voorraad is Uit een onderzoek van Accenture in 2014 blijkt dat 71 van de klanten de mogelijk-heid om voorraadgegevens voor pro-ducten in de winkel te bekijken belang-rijk of heel belangrijk vindt waarbij 39 aangeeft dat ze minder of niet geneigd zijn naar een winkel te gaan als de on-line winkel geen informatie biedt over de fysieke voorraad19

Dankzij oplossingen voor een beter voorraadbeheer kunnen detailhande-laars klanten realtime toegang geven tot gegevens over de fysieke en on-line voorraad en meer verwerkingsop-ties bieden zoals ophalen in de winkel verzending naar de winkel en snellere levering Zo kan de klant kopen wat hij wil wanneer hij wil en waar hij wil Naast voorraadgegevens in de fysieke winkel helpt nieuwe technologie detail-handelaars nu om hun klanten tijdens het aankoopproces meer geiumlntegreer-de ervaringen op elk apparaat te bie-den Tools voor productiviteit en sa-menwerking waaronder software voor het beheer van digitale bedrijfsmid-delen helpen detailhandelaars klan-ten een meer consistente merkerva-ring te bieden tijdens de verschillende contactmomenten Dit lijkt misschien slechts een detail maar een consisten-

te branding en navigatie zowel online als offline kan ervoor zorgen dat een aankoop voor klanten gemakkelijker en vertrouwder is Als een klant een pro-duct online bekijkt en daarna naar een detailhandel gaat om dat product te kopen moet hij bij aankomst al weten dat hij in de juiste winkel is en moet hij het product gemakkelijk kunnen vinden op basis van zijn online ervaringOm de online en fysieke winkel verder te verbinden hebben medewerkers in de detailhandel gemakkelijker toegang tot klantgegevens zoals vorige aan-kopen verlanglijstjes en ondersteu-ningstickets Daardoor kunnen ze op een meer strategische manier verkopen en hun klanten superieure service bie-den Deze betere integratie leidt uitein-delijk tot meer continuiumlteit en een meer persoonlijke ervaring voor klanten De mobiele wereld zorgt voor een rui-mer bereik Smartphones met nieuwe mogelijk-heden en snellere dataverbindingen hebben een onmiskenbare impact op de detailhandel Doordat klanten in de winkel op internet kunnen surfen speelt de mobiele wereld een unieke rol in de omni-channel winkelbeleving In een onderzoek van Accenture in 2014 werd onderzocht waar klanten infor-matie over producten zochten op hun mobiele apparaten 56 deed dit thuis 38 controleerde de productvoorraad onderweg naar de winkel en 34 zocht in de winkel informatie over producten op36 In oktober 2015 namen smart-phones 42 van het winkelverkeer en 16 van de online omzet voor hun re-kening Dat is een onthutsend aantal in vergelijking met laptops (4570) en tablets (1214)37

Detailhandelaars creeumlren voor mobiele technologie nu geoptimaliseerde erva-ringen en zorgen voor meer continuiumlteit op elk apparaat Responsieve websites zijn populair geworden bij detailhan-delaars die hun klanten op elk appa-raat willen betrekken Een responsieve website zal met een andere grootte en schaal worden weergegeven afhanke-lijk van of de website wordt bekeken op een laptop tablet of mobiel apparaat Bij niet-responsieve websites is het be-kijken van inhoud op mobiele appara-ten lastig vanwege het kleinere formaat

van het apparaat Voordat responsie-ve websites werden ontwikkeld kozen vele merken ervoor een compleet af-zonderlijke WAP-site op te zetten voor mobiel browsen Tegenwoordig dragen responsieve websites bij aan het oplos-sen van deze uitdagingen met een effi-cieumlnte oplossing voor het bouwen van een enkele website die de weergave dynamisch aanpast aan verschillende browserformatenDetailhandelaars werken nu met nieuw e webstandaarden zoals HTML5 en CSS3 die zijn geoptimaliseerd voor mobiel surfen en met alle apparaten compatibel zijn Dankzij nieuwe ontwik-keltools voor meerdere platforms kun-nen app-ontwikkelaars dezelfde app nu voor meerdere mobiele besturings-systemen programmeren Microsoft heeft zelfs een universeel app-platform geiumlntroduceerd waarmee telefoons ta-blets en pcs met Windows 10 iOS- en Android-apps kunnen uitvoeren Dit is een grote stap die detailhandelaars zal helpen hun klanten de beste ervarin-gen te bieden zonder de kosten voor de ontwikkeling voor meerdere appa-raten38

Online wordt offline Er wordt zo vaak gezegd dat e-com-merce de fysieke winkels verwoest dat vaak wordt aangenomen dat de verkoop via e-commerce boven de verkoop in de winkel uitsteekt Maar eigenlijk nemen ze volgens eMarketer slechts een klein percentage in onge-veer 5939 Ondanks de groei van de online detailhandel wordt nog steeds meer dan $14 van elke $15 in de win-kels uitgegevenDit betekent dat veel e-commercesites willen uitbreiden door offline winkels te openen Online detailhandelaar Birch-box opende een eerste fysieke winkel in New York Warby Parker het online bedrijf in oogzorg verhoogt de inzet op fysieke winkels terwijl Bonobos vo-rig jaar $55 miljoen inzette voor ldquopas-winkelsrdquo waar klanten kleding van hun merk kunnen passen40 Zelfs de reus van e-commerce Amazon opent win-kels in bijvoorbeeld New York en San Francisco41 Ironisch genoeg stimuleren de online detailhandelaars die het ein-de van de fysieke winkels leken te bete-kenen nu de fysieke markt

Microsoft Dynamics AX

| 22

De nieuwe e-commerce is sociaalOverzicht voor het topmanagementMerken gebruiken websites als Facebook Twitter Pinterest en Instagram om hun pro-ducten te verkopen contact te maken met klanten en zelfs als een onderzoekstool om beslissingen over merchandising te verspre-iden De laatste tijd worden sociale-medi-aplatforms veel belangrijker bij de aanschaf omdat ze het proces van kennismaking tot aankoop stroomlijnen

Belangrijkste puntenbull Facebook zorgt voor 85 van de

bestellingen via sociale media en is daardoor de toonaangevende sociale website

bull Nieuwe tools als het Like2Buyrdquo-platform van Curalate voor Instagram zorgen voor een meer naadloze winkelervaring op sociale-mediasites

Microsoft Dynamics AX

| 23

De nieuwe e-commerce is sociaal De afgelopen tien jaar zijn sociale me-dia een basiselement van de mees-te marketingprogrammas geworden De impact ervan zal naar verwachting verder toenemen Uit een onderzoek van Dukes Fuqua School of Business blijkt dat sociale media op dat moment gemiddeld 94 uitmaakten van het marketingbudget van bedrijven en dat dit percentage naar verwachting met 128 zou zijn toegenomen tegen 2020 tot 21442

Omat merken hun communities en aanwezigheid op sociale media verder uitbreiden zoeken ze steeds meer ma-nieren om sociale media te gebruiken als verkooptool Klanten lijken dit te waarderen Volgens een onderzoek van Monetate in 2015 waren de conversie-percentages van sociale media 117 in vergelijking met 099 in 2014 Hoewel dit nog altijd lager is dan rechtstreeks e-mail en zoekopdracht (246 218 en 204 respectievelijk) waren sociale media de enige verkeersbron waarvan het conversiepercentage tussen 2014 en 2015 is gestegen Bovendien was de gemiddelde bestelwaarde voor so-ciale media $12407 wat hoger is dan die van alle andere verkeersbronnen behalve voor wie rechtstreeks naar de website surfte15

Facebook staat nog altijd op kop Uit een recent onderzoek van Shopify blijft Facebook de primaire bron van het verkeer via sociale media naar win-kels met ongeveer 63 van alle bezoe-ken aan websites via sociale media43 Gemiddeld 85 van de bestellingen via sociale media is afkomstig van Fa-cebook Bij sommige sectoren waar-onder fotografie sport en recreatie dierenbenodigdheden doorverzen-ding en juwelen en horloges zorgt Fa-cebook voor 90 van de bestellingen Facebook had ook het hoogste gemid-delde conversiepercentage 185 De videosites Vimeo en YouTube deelden de tweede plaats elk met een conver-siepercentage van 116Maar dat wil niet zeggen dat bedrijven alleen voor Facebook moeten kiezen Uit het onderzoek blijkt dat de pres-taties per sector sterk verschillen 74 van de bestellingen van antiquiteiten en verzamelobjecten via sociale media kwam van Pinterest en 47 van de be-stellingen voor digitale producten via sociale media kwam van YouTube Fa-cebook stond met een gemiddelde be-stelling van $5500 per bestelling maar op de vierde plaats achter Polyvore ($6675) Instagram ($6500) en Pinte-rest ($5895) (KW3 2013)

Nieuwe sociale tools voor detailhandelaars De grootste waarde die detailhande-laars via sociale media krijgen bestaat niet uit siteverkeer maar uit sociaal be-wijs Uit een onderzoek van ODM Group blijkt dat 74 van de klanten vertrouwt op sociale netwerken bij het nemen van aankoopbeslissingen44 Merken ge-bruiken websites als Facebook Twitter Pinterest en Instagram om hun produc-ten te verkopen contact te maken met klanten en zelfs als een onderzoekstool om beslissingen over merchandising te verspreiden De laatste tijd worden so-ciale-mediaplatforms veel belangrijker bij de aanschaf en dat hebben detail-handelaars ook ontdektMet de introductie van de ldquokooprdquo-knop-pen op Facebook en Twitter en het ldquoLike2Buyrdquo-platform van Curalate voor Instagram helpen sociale media de kloof te overbruggen van bewustzijn naar interesse naar wens naar actie De-tailhandelaars waaronder Home Depot Nordstrom Target en Burberry gebrui-ken dit nieuwe e-commercekanaal al Zo kunnen gebruikers die rechtstreeks van een sociale-mediasite gaan naar een productpagina die visueel consistent is met waar ze vandaan komen Uiteindelijk creeumlert dit een meer naadloze winkel-ervaring waarbij de wrijving tussen de kanalen vermindert en het eenvoudiger is om via sociale media te kopen

Conversiepercentage per bron15

Recht-streeks

E-mail

Zoek-opdracht

Sociale media

281

246

229

218

210

204

099

117

2014

2015

2014

2015

2014

2015

2014

2015

Recht-streeks-35 in

2015

E-mail-11 in

2015

Zoek-opdracht-06 in

2015

Sociale media

+18 in 2015

100+88+0+81+78+0+75+73+0+35+42

Microsoft Dynamics AX

| 24

De detailhandel kent geen grenzen meerOverzicht voor het topmanagementHoewel detailhandelaars het moeilijk had-den om succes in het buitenland te vinden biedt nieuwe technologie hen een spring-plank naar internationaal succes

Belangrijkste puntenbull De detailhandelverkoop bedroeg in 2014

$22492 biljoen en zal tegen 2018 naar verwachting tot $28300 biljoen zijn gestegen

bull Betere technologie voor productiviteit en samenwerking helpt detailhandelaars in het buitenland

bull E-commerce neemt maar 59 van de internationale detailhandelverkoop in maar dat cijfer neemt toe

bull Alibaba een enorm e-commercebedrijf zet de internationale e-commerce op zijn kop

Microsoft Dynamics AX

| 25

De detailhandel kent geen grenzen meer De internationale detailhandelverkoop is in opmars Uit een recent onderzoek van eMarketer blijkt dat de totale omzet van detailhandelverkoop zowel in de winkel als online $22492 biljoen was in 2014 En ze verwachten een toename tot $28300 biljoen in 201839 Door de opkomst van buitenlandse economie-en is het erg aanlokkelijk om interna-tionaal uit te breiden Toch zijn er veel bedrijven die moeite hebben om de sprong te maken Uit een onderzoek van de Harvard Business Review bleek echter ldquodat detailhandelaars op enkele uitzonderingen na niet konden genie-ten van de voordelen van globalisa-tierdquo45 Bijna alle grote detailhandelaars van Walmart tot Tesco tot Carrefour hebben zich moeten terugtrekken uit buitenlandse markten na pogingen om de lokale markt te veroveren Ondanks deze uitdagingen duwt de aanhouden-de druk om te groeien veel bedrijven richting nieuwe markten Slimmere en snellere detailhandelTechnologie speelt een belangrijke rol bij het succes van een detailhandel in het buitenland Om te beginnen helpen verbeterde tools voor samenwerking in de cloud en productiviteit bedrijven om sneller dan ooit tevoren te plannen en zich aan te passen Deze verbeterin-gen zijn van cruciaal belang Ze helpen bedrijfsleiders om activiteiten beter te beheren en slimmere lokale marketing-campagnes te maken Verbeteringen in technologie en transport zorgen ook voor een snellere levering van goede-ren en diensten Dit leidt allemaal tot flexibelere bedrijvenE-commerce verlicht de lastE-commerce wordt een belangrijke bondgenoot voor detailhandelaars die naar het buitenland willen uitbreiden In vergelijking met de verkoop in de winkel was e-commerce met 59 van de internationale detailhandelverkoop in 2014 nog altijd klein39 Dit percen-tage zal naar verwachting in 2018 zijn gestegen tot 88 Vorig jaar namen de Verenigde Staten en China 55 van de online verkoop in Tegen 2018 zal China waarschijnlijk 40 van de wereldwijde online verkoop uitmaken in totaal ongeveer $1 biljoen Hoewel het groeitempo voor online verkoop in China het hoogst is zullen andere landen waaronder de Verenigde Sta-ten het Verenigd Koninkrijk Japan

Duitsland en andere hun online de-tailhandelverkoop met dubbele cijfers zien groeien in de komende drie jaarDe groei in e-commerce zal ook worden gestimuleerd door de groei van mobie-le apparaten in opkomende markten Uit een onderzoek van GSMA in 2015 blijkt dat er 36 miljard unieke mobie-le abonnees waren op het einde van 2014 Ze verwachten nog eens 1 miljard abonnees tegen 2020 waardoor de wereldwijde mobiele penetratiegraad op bijna 60 komt46 Misschien nog indrukwekkender is dat de penetratie van abonnementen op mobiel internet in opkomende regios naar verwachting snel zal groeien Voor veel van deze ge-bieden is mobiel internet de enige ma-nier om toegang tot internet te krijgen Dankzij deze toegankelijkheid krijgen mensen toegang tot diensten als ban-kieren en opleiding en andere waarde-volle consumptiegoederen die in deze gebieden anders moeilijk te krijgen of te duur zijnOpkomende technologie overwint een unieke uitdagingLevering is een onderbelichte uitda-ging voor e-commercebedrijven die internationaal zaken willen doen Le-vering houdt in goederen verplaatsen van punt A naar punt B In Amerika gaat de discussie over levering vooral over snelheid Maar bij een snelle levering of uumlberhaupt een levering is eacuteeacuten ding heel belangrijk punt B Grofweg 75 van de wereldbevolking acuteheeft te maken met inconsistente in-gewikkelde slechte of geen adressys-temen Dat zegt startup what3words47 Vier miljard mensen hebben geen adres en zelfs in ontwikkelde landen kan adressering een ingewikkelde zaak zijn Londen heeft bijvoorbeeld acht verschillende Lonsdale Roads en veel huizen hebben geen nummer What3words een startup uit Londen is bezig om dit probleem op te los-sen Dat doet het met rasters van 3 bij 3 vierkante meter En dan 57 miljoen daarvan die de hele wereld beslaan en die allemaal een uniek adres heb-ben van 3 woorden In feite is het een eenvoudig geografisch cooumlrdinatiesys-teem Veel detailhandelaars en distri-buteurs zijn geiumlnteresseerd Want met dit adressysteem kunnen klanten hun producten niet alleen laten vervoeren naar hun huis ze kunnen ook opgeven

bij welke ingang of welke plek op hun terrein het pakket moet worden afgele-verd En koppel het cooumlrdinatiesysteem aan dronetechnologie en meer deuren worden geopend Zoals naar snelle en eenvoudige bezorging van eten me-dicijnen en voorraden in moeilijk be-reikbare gebieden Deze opkomende technologieeumln staan nog in de kinder-schoenen maar zijn wel al op weg om mensen dichter bij elkaar te brengenDe B2B-reusEen bespreking van de internationale detailhandel is onvolledig zonder ver-melding van Alibaba Alibaba werd in 1999 opgericht door de excentrieke lei-dinggevende Jack Ma Het bedrijf is het grootste platform voor online groot-handel ter wereld en verwerkt verkopen in meer dan 240 landen en regios Aan-vankelijk was het de bedoeling om een B2B-portaal te maken waarmee Chine-se fabrikanten kopers in het buitenland konden bereiken Alibaba doet onder-tussen veel meer dan dat en heeft een onmiskenbare impact op fabrikanten en detailhandelaars De Amerikaan-se beursgang van Alibaba was met $25 miljard de grootste ter wereld Alibaba is het grootste e-commerce-bedrijf van China Het beheert meer dan 80 van de online verkoop van China48 Het bedrijf heeft 279 miljoen jaarlijkse kopers die in 2013 voor $248 miljard aan transacties deden wat meer is dan Amazon en eBay samen In te-genstelling tot Amazon heeft Alibaba geen eigen magazijnen en goederen Hoewel hun omzet niet zo indruk-wekkend is (Alibaba ontving ongeveer $25 miljard in vergelijking met onge-veer $20 miljard van Amazon in KW2 van 2014) liggen de netto winstmar-ges van Alibaba op 80 van de om-zet (in vergelijking met het negatieve netto-inkomen van Amazon in KW2)

E-commerce neemt maar 59 van de internationale detailhandelverkoop in maar dat cijfer neemt toe39

5994+6+V

Microsoft Dynamics AX

| 26

Microsoft Dynamics AX

Buitengewone klantervaringen creeumlren

Microsoft Dynamics AX

| 27

Geweldige klantervaringen door infor-matiegestuurde activiteiten Internationale uitbreiding met flexibele implementatiesVersnel innovatie en toekomstige groei dankzij een dynamische en flexibele oplossing die zich aanpast aan jouw bedrijfsbehoeften Bied onbeperkte schaalbaarheid van de cloud Zorg voor naleving en da-tabeveiliging terwijl je jouw klanten ook naadloze ervaringen biedt en jouw medewerkers de middelen geeft om echt productief te zijn Microsoft helpt je om te gaan met de uitdaging van meerdere talen meerdere websites meerdere bedrijven en complexe internationale belastingen en regelgeving terwijl jouw bedrijf groeit en je nieuwe markten aanboort Dit wordt allemaal aangeleverd via eacuteeacuten uitgebreid commerceplatform in de cloud dat je vrijwel eindeloze cloudschaling en toonaangevende beveiliging biedt Hierdoor zijn realtime verbon-den oplossingen op elk apparaat en elke locatie mogelijk Dit alles met de voorspelbaarheid en herhaalbaarheid die je nodig hebt om snel resultaten te behalenNaadloze en uitmuntende prestaties voor commerce op elk kanaalDe moderne detailhandel is nu digitaal Klanten en medewerkers eisen intuiumltieve interactieve en informatieve oplossingen die ervoor zorgen dat de winkelervaring prettig is en voldoet aan de verwachtingen en die uiteindelijk leiden tot een duurzaam concurrentievoordeel Klanten willen winkelen zoals het hen uitkomt wat waar wanneer zij willen en op hun favoriete apparaat als ze tijdens hun interactie met jouw merk meerdere kanalen tegenkomen Voorzie jouw medewerkers van mo-derne verbonden mobiele oplossingen die hen het totaaloverzicht van de klanten bieden dat ze nodig hebben om op ongeeumlvenaarde productiviteitsniveaus te werken en klantenservice van echte wereld-klasse te bieden in en rond de winkel Microsoft biedt geoptimaliseer-de oplossingen voor productiviteit samenwerking en sociale media die jouw medewerkers op elk kanaal voorzien van de juiste informatie op het juiste moment om jouw klanten tevreden te stellen Effectief beheer van merchandisingBereid je voor op de toekomst Er komen constant nieuwe kanalen nieuwe markten en nieuwe producten of diensten bij Je moet dus continu anticiperen op trends op de markt en je snel kunnen aan-passen om voorop te blijven Microsoft helpt je te handelen met het inzicht dat je nodig hebt om krachtige merchandisingcompetenties te leveren zoals globaal en lokaal beheer van producten en aangepaste kenmerken onbeperkte categorieeumln voor verbeterd beheer van cate-gorieeumln en assortimenten en innovatie voor het beheer van matrix en andere soorten voorraadSlimme activiteitenAls je jouw werknemers in de detailhandel voorziet van tools en oplos-singen bespaar je tijd en bent je jouw klanten beter van dienst Maak gebruik van een natuurlijke workflow aangepast aan hun wensen Via front-office-activiteiten ingebouwd in belangrijke activiteiten als voor-raad- en leveranciersbeheer kunnen betrokken werknemers nu be-ter onderbouwde beslissingen nemen om groei te stimuleren aan de hand van diepgaande inzichten uit data krachtige analyses en intuiumltie-ve aanbevelingen Geef jouw personeel de beste mogelijkheden met een oplossing waarmee zij tijd kunnen besparen meer gedaan kunnen krijgen en beter kunnen presteren voor meer omzet en hogere marges

Microsoft Dynamics AX

| 28

Microsoft Dynamics AX

Microsoft Dynamics AX

| 29

Groei in jouw tempoBedrijven laten groeien op hun eigen tempo Dat kan vooral door hen de keuze en flexibiliteit te geven om hun bedrijf te moderniseren Wij bieden bedrijven de kans om de kracht van de cloud te be-nutten zodat ze hun bedrijfs-processen wereldwijd kunnen bijschalen De oplossing is eenvoudig te integreren met hun eigen systemen en data Bedrijven kunnen daardoor blijven profiteren van be-staande investeringen en te-gelijkertijd alle beren van de weg halen die groei in de weg staan Geef bedrijven met de betrouwbare cloud van Mi-crosoft de rust en zekerheid van goed beveiligde infor-matie die volgens de regels is opgeslagen

Jouw bedrijf sneller transfor-merenOm als bedrijf concurrerend te blijven is het van cruciaal be-lang om processen eenvoudig opnieuw op te kunnen zetten Zo blijven bedrijven in ont-wikkeling En zo dagen ze de status quo uit Maar dat moet snel gebeuren met een voor-spellende methode en zon-der bedrijfsonderbrekingen Wij stellen bedrijven in staat om te transformeren En dat

doen we door het opnieuw ontwerpen van bedrijfspro-cessen eenvoudiger en snel-ler te maken Met AX behalen ze sneller rendement uit hun technologie en verbeteren ze hun bedrijfsplanning en -uitvoering met voorspelbare implementaties ze kunnen sneller een de slag En als ze processen willen aanpassen Dan krijgen ze ondersteuning van technologieeumln zoals Visu-al Studio Daar vinden ze ta-lent resources en oplossingen waarmee ze aan hun bedrijfs-behoeften kunnen voldoen

Maak sneller slimmere beslis-singenWij stellen mensen in staat om sneller slimmere beslissingen te nemen waardoor ze voor-bereid zijn op alles en hun droom werkelijkheid kunnen maken We geven mensen de juiste middelen Tools om de moderne werkplaats mee te bouwen Bedrijfsoplossingen die mobiel zijn vertrouwd gebruiksvriendelijk en die sa-menwerking stimuleren Zo worden mensen productiever en sneller En met realtime da-tazicht op bedrijfsprocessen kunnen ze betere datage-stuurde beslissingen nemen met een positieve impact op hun bedrijf

Sneller zakendoen Microsoft Dynamics AX is de bedrijfsoplossing van Microsoft voor grote bedrijven Het geeft mensen de middelen om slim-mere beslissingen te nemen met realtime inzichten en kennis en dat op vrijwel elk apparaat Waar je ook bent Met de oplossing kunnen bedrijven zich ontwikkelen Bedrijfsprocessen worden sneller opnieuw ontworpen en dat leidt tot innovatie Zo beha-len bedrijven eerder rendement en blijven de concurrentie altijd een stap voor Met de keuze voor de flexibele cloud groeien be-drijven in hun eigen tempo Ze schalen hun activiteiten wereld-wijd bij en stemmen ze steeds opnieuw af op bedrijfsbehoeften

Microsoft Dynamics AX

| 30

Retail HQ

De werkruimte voor categorie- en productbeheer bevat de volgende functionaliteitbull Assortimentbeheerbull Levenscyclus van assortimentenbull Tracering

Werkruimte voor categorie- en productbeheer

Het op Azure gehoste Retail HQ biedt gecentraliseerd management en complete volgbaarheid van het volledige commercieumlle proces door middel van een webclient

Met werkruimten kunnen gebruikers hun efficieumlntie en productiviteit bij merchandisingactiviteiten verbeteren door hun taken en acties met betrekking tot de merchandisingrol centraal te beheren De functie voor prioriteiten van prijzen en kortingen geeft klanten meer greep op het gebruik van prijzen en kortingen Met deze functie zijn ook nieuwe scenarioacutes mogelijk waarin hogere winkelprijzen voorrang krijgen boven standaardprijzen En tot slot kunnen zij de meeste taken en acties met betrekking tot kanaalimplementatie en activiteiten en IT-werkzaamheden voor de detailhandel centraal beheren

Werkruimten

Nieuwe functiesMicrosoft Dynamics AX

Microsoft Dynamics AX

| 31

Retail HQ

De werkruimte voor prijzen en kortingen biedt de volgende functionaliteitbull Prijs- en kortingbeheer voor een bepaald kanaal en een bepaalde categoriebull Categoriebeheer op basis van prijsregelsbull Prioriteiten voor prijzen en kortingen waarmee u prioriteiten aan prijsgroepen en kortingen

kunt toewijzen om te bepalen in welke volgorde deze worden toegepast

Werkruimte voor prijzen en kortingen

De werkruimte voor catalogusbeheer bevat de volgende functionaliteitbull Overzicht van actieve catalogibull De levenscyclus van catalogi op eacuteeacuten plek bijhouden

Werkruimte voor catalogusbeheer

In de werkruimte voor kanaalimplementatie kunt u de volgende taken uitvoerenbull Het configuratieproces voor kanalen bijhoudenbull De vereiste stappen nemen om een taak te voltooien of informatie geven om de taak te

voltooienbull De installatie voor het programma Retail Modern POS (MPOS) in winkels downloadenbull Toegang krijgen tot alle bijbehorende paginaacutes

Werkruimte voor kanaalimplementatie

In de werkruimte voor kanaalactiviteiten kunt u de volgende taken uitvoerenbull Teksten bij posts opstellen voor verschillende kanalenbull De status van ploegendiensten voor een winkel bijhoudenbull POS-machtigingen (point of sale) voor medewerkers van een winkel beherenbull Snel toegang krijgen tot alle bijbehorende paginaacutes

Werkruimte voor kanaalactiviteiten

De EPOS-client wordt vervangen door MPOS en het eCommerce-kanaal is voortaan ook een standaardonderdeel van Retail Essentials Hiermee krijg je meer instant kanaalondersteuning en een gestroomlijnde configuratieoptie voor implementaties voor de detailhandel via Microsoft Dynamics Retail Essentials

De EPOS-client wordt vervangen door MPOS

Gegevensentiteiten voor de detailhandel zijn uitgebreid en ondersteunen nu alle hoofd- en referentiegegevens die betrekking hebben op de detailhandel Er is ook betere ondersteuning voor gegevensentiteiten in de gehele Microsoft Dynamics AX-oplossing Met deze uitbreiding kunnen gegevensentiteiten klanten door metadata aangestuurde gegevens laten importeren en exporteren en met OData-entiteiten kunnen klanten ook Microsoft Dynamics AX met programmaacutes van andere fabrikanten integreren

Verbeterde ondersteuning voor gegevensentiteiten

Microsoft Dynamics AX

| 32

In deze nieuwe versie zijn er meer dan 30 back-officerapporten en 10 kanaalrapporten beschikbaar waardoor klanten dankzij BI-rapporten beter trends kunnen voorspellen inzichten kunnen krijgen en zo goed mogelijk kunnen presteren

BI-rapporten

Retail HQ

Detailhandelaars kunnen kiezen op POS-bewerkingen beschikbaar zijn voor consumenten zodat zelfbedieningsscenarioacutes mogelijk worden Met de nieuwe Dynamics AX kan dit nieuwe scenario worden geconfigureerd Retail Server maakt gebruik van machtigingen voor API-oproepen (application programming interface)

POS met consumenmachtiging

Met de functies configuratiebeheer en validator is bootstrapping van de configuratie mogelijk evenals validatie van de status en volledigheid van de configuratie voor verschillende configuratie-elementen en beheer en validatie van de configuraties Met deze functie is het uploaden van bulk-configuratiegegevens en de validatie van bedrijfsentiteiten mogelijk

Configuratiebeheer en validator

De e-commerce-API is nu via Retail Server beschikbaar ter ondersteuning van online scenarioacutes Het biedt tevens gehoste en schaalbare e-commerce-services die in combinatie met online winkels van derden kunnen worden gebruikt

E-commerce-API

Retail-hardwarestation

Met een extra hardwareprofiel wordt meer uiteenlopende hardware tussen stations ondersteund Een nieuw hardwarestationsprofiel ondersteunt een unieke terminal-id voor elk hardwarestation bij de verwerking van EFT-transacties (electronic funds transfer elektronische overboekingen) EFT-ondersteuning is in het hardwarestation ingevoegd om bij de EFT-verwerking minder gebruik te hoeven maken van MPOS Hierdoor kunnen POS-apparaten verbinding maken met randapparaten als printers kassaladen of betalingsapparaten Het biedt meer flexibiliteit voor implementaties en betere beveiliging en minder blootstelling van creditcardgegevens

Nieuw hardwareprofiel

Je kunt verbinding maken met een CRT-database (Commerce Runtime) met bedrijfsgegevens voor het kanaal via CRT-services Dankzij deze ondersteuning kan de klant up-to-date blijven met OData-standaarden en een robuuste omni-channel beleving bieden door verkopen te integreren in de winkel op het mobiele en het online kanaal

Ondersteuning voor OData V4

Retailserver en gegevensbeheer

Microsoft Dynamics AX

| 33

Al is de functionaliteit vergelijkbaar met Microsoft Dynamics AX 2012 CU8 Commerce Data Exchange is omgebouwd voor de cloud en beheert nog steeds de datatransmissie tussen Microsoft Dynamics AX en detailhandelskanalen zoals online winkels of fysieke winkels Hierdoor krijgt de Async-service direct toegang tot de kanaaldatabase die van Commerce Data Exchange een realtime service maakt die wordt gehost als een op maat gemaakte Microsoft Dynamics AX-service Bovendien regelt MPOS de synchronisatie tussen offline databases en Retail Server

Commerce Data Exchange omgebouwd voor de cloud

Retailserver en gegevensbeheer

Dynamics AX ondersteunt alle bestaande creditcard- en pinpasfuncties van Microsoft Dynamics AX voor Retail 2012 plus enkele nieuwe verbeteringen waarmee klanten via de betalings-SDK creditcard- en pinpastransacties kunnen verwerken ondersteuning voor plug-and-play en semi-geiumlntegreerde betalingsverwerking op meerdere kanalen

Verbeteringen in functies voor creditcards en pinpassen

In deze nieuwe versie van Dynamics AX kun je apparaten activeren via Microsoft Azure Active Directory wat de beveiliging verbetert en activering in de cloud mogelijk maakt verbeterde beveiliging voor tokenbeheer grotere betrouwbaarheid en foutberichten gedurende het activeringsproces Verder is het proces van IT-beheertaken met betrekking tot de activering van het apparaat vereenvoudigd Dankzij deze beveiligingsverbeteringen wordt ongeoorloofd extern gebruik van mPOS bestreden en worden mPOS-apparaten getraceerd voor PCI-nalevingsdoeleinden Verder worden fysieke apparaten toegewezen aan een bedrijfsonderdeel en wordt informatie over de apparaten vanuit het hoofdkantoor geregistreerd

Apparaten activeren

Met Media Gallery kun je rich media-content beheren om te bewerken en aan te bieden Je kunt er pijnpunten rondom extern gehoste afbeeldingen mee aanpakken en deze vanuit eacuteeacuten plek beheren Het bevat krachtige beheertools via Media Gallery voor geuumlploade en extern gehoste afbeeldingen plus filterfuncties om afbeeldingen te zoeken je kunt eenvoudig extern gehoste afbeeldingen in bulk koppelen aan entiteiten als producten en catalogi Verder ondersteunt het door Retail gehoste opslag voor afbeeldingen en integratie met Excel om gemakkelijk te kunnen bijwerken In de lijst hieronder staan enkele details over de ondersteuningbull Afbeeldingen uploaden weergeven beheren en verwijderen uit Media Gallery voor extern

gehoste en door Retail gehoste afbeeldingenbull Afbeeldingen uploaden en weergeven vanuit paginaacutes van entiteiten (producten catalogi

en dergelijke) door een afbeelding uit de galerij te koppelen en een afbeelding van de desktop te uploaden

bull De afbeeldingen optimaliseren voor miniaturen aangepaste formaten en oorspronkelijk formaat

bull Entiteiten in bulk koppelen via een sjabloon en achtergrondtaken voor in bulk koppelenbull Integratie met Excel betekent dat de beperking op kenmerkgroepen van naamconventies

en vooraf gedefinieerde paden is opgehevenbull Ondersteuning voor offline afbeeldingen en beveiligde afbeeldingen voor persoonlijk te

herleidenbull Informatie-content (PII) zoals door Retail gehoste afbeeldingen van medewerkers en

klanten

Ondersteuning voor rich media-content

Microsoft Dynamics AX

| 34

Retail biedt overal altijd en op elk apparaat een verbluffende mobiele ervaring In deze nieuwe versie bieden we op alle kanalen een verbeterde winkelervaring

Uitgebreide klantbeleving

We leveren vergelijkbare functionaliteit als AX 2012 MPOS en we hebben ook nog enkele nieuwe functies toegevoegd waarmee jouw verkooppersoneel overal in de winkel op mobiele apparaten verkooptransacties en klantbestellingen kunnen verwerken en hun dagelijks werk kunnen doen en de voorraad kunnen beheren Met de nieuwe versie van Dynamics AX krijg je de volgende functies bull Klanten opzoeken in verschillende winkels en kanalenbull De mogelijkheid om klantbestellingen te maken zonder realtime service te openenbull Betere activeringswerkstromen status en foutberichtenbull Verbeteringen in uitbreidingsmogelijkheden zoals pre-post-triggers en ondersteuning

voor activiteiten om betere aanpassingen mogelijk te maken

Moderne POS

Dankzij de unieke architectuur in deze versie van Dynamics AX kunnen we een browser-POS leveren met vergelijkbare functionaliteit als mPOS en ondersteuning voor apparaatactivering via AAD De lay-out is zo ontworpen dat deze ook in mobiele apparaten kan worden gebruikt en browsers op verschillende platforms kan ondersteunen Met deze nieuwe cloud-POS kunnen detailhandelaars externe POS-stations gemakkelijk waar nodig activeren en tegelijkertijd de implementatiekosten verlagen

Cloud POS

In deze release kunnen klanten nu zelf kiezen welk content-beheersysteem zij gebruiken Dankzij het robuuste e-commerceplatform kunnen etalages van derden worden ondersteund waardoor klanten deze met content-beheersystemen kunnen integreren voor een e-commerce website op meerdere kanalen Dit wordt allemaal mogelijk gemaakt door de volgende extra functies in dit e-commerce platform bull Een uitgebreide consumenten-APIbull Verificatie-integratie met elke gewenste provider van open idacutes door derdenbull Betalingsintegratie

Flexibel platform voor e-commerce

Zelfs wanneer in de toekomst pariteit met de AX 2012 Call Center-oplossing beschikbaar is (met uitzondering van de prijsoverschrijvingen) kunnen gebruikers een callcenter implementeren waarmee zij bestellingen telefonisch van klanten kunnen laten aannemen en bestellingen kunnen maken klanten via postordercatalogi kunnen bereiken en activiteiten kunnen stroomlijnen via snelle orderinvoer geassisteerde verkoop en levering met deze callcentermodule Dit allemaal dankzij een communicatieve en opnieuw ontworpen HTML5-UI die via elke gewenste browser kan worden geopend

Callcenter

Microsoft Dynamics AX

| 35

Magazijnbeheer

In deze versie van Dynamics AX kun je een zelfstandig installatieprogramma rechtstreeks downloaden via een menuoptie in Magazijnbeheer in plaats van via het gebruikelijke installatieproces van Dynamics AX Het is speciaal gemaakt voor zelfsturende on-premise implementatie en configuratie Als je tijdens het installatieproces van de module Magazijnbeheer de functionaliteit voor mobiele apparaten wilt gebruiken moet je de magazijnportal voor mobiele apparaten lokaal installeren en configureren Daarna moet je een verbinding maken met het Microsoft Dynamics AX-programma in de cloud

Magazijnportal voor mobiele apparaten

Verkoop

Op basis van de bestaande algoritmen voor de berekening van leverdatums biedt de pagina Alternatieve leveropties een nieuwe gebruikersbeleving voor bestellingsbeloften Deze pagina brengt relevante informatie van meerdere formulieren op eacuteeacuten plek samen toont acutekant-en-klareacute alternatieve leveringspakketten zoals een combinatie van sitemagazijnvariantvervoersmodus gebaseerd op het criterium voor snelste levering (eerst beschikbare datum) dat de gebruiker zelf kan kiezen De gebruiker kan opties kiezen uit de simulatie-interface en deze naar de verkooporderregel overbrengen

Dankzij deze nieuwe ervaring kunnen organisaties die streven naar hoogwaardige klantenservice eacuten een optimalisatiestrategie voor de voorraad willen nu betrouwbare en concurrerende beloften aan klanten doen De bedrijven van hun klanten vereisten tenslotte ook dat producten op tijd worden geleverd De pagina Alternatieve leveropties maakt de orderbelofte sneller eenvoudiger en systematischer door de beste alternatieve leveringsdatums op eacuteeacuten interactieve plek aan te bieden en aan te bevelen

Pagina voor alternatieve leveropties

Microsoft Dynamics AX

| 36

Waarom MicrosoftMicrosoft Dynamics AX is de bedrijfsoplossing van Microsoft voor organisaties Het biedt mensen de middelen om sneller slimmere beslissingen te nemen met realtime inzichten en kennis en dat op vrijwel elk apparaat Waar je ook bent Met de oplossing kunnen bedrijven hun bedrijfsprocessen sneller opnieuw ontwerpen en dat leidt tot innovatie Zo behalen bedrijven eerder rendement en blijven de concurrentie altijd een stap voor Met de keuze voor de flexibele cloud groeien bedrijven in hun eigen tempo Ze schalen hun activiteiten wereldwijd bij en stemmen ze steeds opnieuw af op bedrijfsbehoeften

copy 2015 Microsoft Corporation Alle rechten voorbehouden Dit document wordt in de huidige vorm verstrekt De informatie en meningen die in dit document voorkomen waaronder ook URLs en andere verwijzingen naar websites kunnen zonder verdere kennisgeving worden gewijzigd U bent zelf verantwoordelijk voor het gebruik van dit document Sommige voorbeelden dienen alleen ter illustratie en zijn fictief Eventuele gelijkenissen berusten op toeval Uit dit document kunt u geen rechten ontlenen op enig intellectueel eigendom in enig Microsoft-product Kopieumlren en aanwenden van dit document voor eigen gebruik is toegestaan

Microsoft Dynamics AX is pre-releasesoftware in ontwikkeling Alle datums functies en beschrijvingen zijn in eerste instantie gebaseerd op huidige verwachtingen en kunnen zonder verdere melding op elk moment worden gewijzigd

Microsoft Dynamics AX

| 37

Bronnen1 Rotman School of Management Dukersquos Fuqua School of Business and the National University of Singapore The Effect of Social Interaction on Economic Transactions Evidence from Changes in Two Retail Formats Avi Goldfarb Ryan C McDevitt Sampsa Samila and Brian Silverman juni 2014

2 Taco Bell 2015

3 Chilirsquos 2014

4 Cinemark Holdings Inc 2015

5 Northwestern University Columbia University and Harvard Business School How much is a reduction of your customersrsquo wait worth An empirical study of the fast-food drive-thru industry based on structural estimation methods Gad Allon Awi Federgruen Margaret Pierson mei 2011

6 Swirl Retail Store Beacon Marketing Campaigns november 2014

7 Business Insider The Beacons Report Sales-influence forecase retail applications and adoption drivers januari 2015

8 Retale Retale Survey april 2015

9 RBR Global EPOS and Self-Checkout juni 2015

10 NCR Self-checkout A Global Consumer Perspective 2014

11 Winterberry Group 2015

12 1010data 2014 Big Data in Retail Study 2014

13 IBM What is big data 2015

14 IBM The Four Vrsquos of Big Data 2013

15 Monetate E-commerce Quarterly Q1 2015 2015

16 Microsoft 2015

17 IBM 2015 Cost of Data Breach Study 2015

18 OpinionLab In-Store Tracking Survey 2014

19 Accenture Customer Desires vs Retailer Capabilities 2014

20 RSR Supply Chain Execution 2014 Making Omni-Channel Profitable 2014

21 MRI Doublebase 2015

22 Cone Communications and Echo Research 2013 Cone CommunicationsEcho Global CSR study mei 2013

23 CorporateRegistercom 2015

24 Aerie 2014

25 Goldman Sachs 2015

26 World Green Building Council Health Wellbeing amp Productivity in Offices 2005

27 Harvard Business School and London Business School Corporate Social Responsibility and Access to Finance Beiting Cheng Ioannis Ioannou en George Serafeim mei 2012

28 PwC The Sharing Economy - Sizing the Revenue Opportunity 2014

29 Harris Poll Interactive 2013

30 Business Insider 2013

31 Target 2013

32 Indochino 2013

33 Whole Foods 2015

34 Target 2013

35 Green Street Advisors 2015 US

Mall Outlook 2015

36 Accenture Point of Commerce Bringing Seamless Retail Inside the Store 2014

37 Brand Building October 2015 Online Shopping Trends oktober 2015

38 Microsoft 2015

39 eMarketer december 2014

40 Bonabos Inc 2014

41 GeekWire oktober 2014

42 Duke University and McKinsey Inc The CMO Survey 2015

43 Duke University and McKinsey Inc The CMO Survey 2014

44 ODM Group The Business of Social Media 2011

45 Harvard Business Review Retail Doesnrsquot Cross Borders Herersquos Why and What to Do About It Marcel Corstjens and Rajiv Lal april 2012

46 GSMA The Mobile Economy Report 2015

47 what3words 2015

48 KraneShares KWEB Alibaba IPO Notes 2014

Microsoft Dynamics AX

| 38

Microsoft Dynamics AX

Page 11: Microsoft Dynamics AX 7 opkomende trends die de detailhandel … · 2016-07-14 · Microsoft Dynamics AX | 5 Opkomende trends De wereld verandert. Vijftien jaar gele-den hadden bedrijven

Microsoft Dynamics AX

| 11

Big data is meer dan alleen e-commerce en marketing Big data heeft al een grote invloed op de detailhandel Uit onderzoek van de Winterberry Group blijkt dat Ameri-kaanse marketeers in 2015 ongeveer $115 miljard hebben uitgegeven aan data Dat is een toename van een half miljard dollar ten opzichte van 201411 Ondanks deze groei werden de toepas-singen voor big data tot nu toe beperkt tot activiteiten op het gebied van online marketing en e-commerce zoals betere advertenties voor klanten of aanbeve-lingen voor soortgelijke producten We bereiken eindelijk het punt waarop we data voldoende kunnen volgen ver-zamelen en verwerken zodat detailhan-delaars er voordeel kunnen uit halen op manieren die eerder niet mogelijk waren Uit een onderzoek van 1010data in 2014 blijkt dat detailhandelaars merchandi-sing (53) winkelactiviteiten (42) toe-leveringsketen (27) en preventie van gegevensverlies (21) beschouwden als gebieden waarop big data het best kan worden toegepast12 Bijna de helft was van mening dat big data de grootste im-pact kan hebben op vraagprognose en modellering van de toeleve-ringsketenSnellere betrouwbaardere data Een van de grootste uitdagin-gen bij big data is het beheer van de hoeveelheid en de snelheid Voor een studie van IBM in 2015 werd berekend dat er elke dag 25 triljoen databytes worden gemaakt De hoeveelheid nieuwe data is overweldigend 90 van alle data is gemaakt in de afgelopen 2 jaar13 Zonder de juiste beheertools is deze data relatief nutteloos Maar met cloudcomputing die in-telligenter en krachtiger is geworden wordt big data eindelijk ook bruikbaar op andere gebieden Detailhan-delaars kunnen een slimme-re winkelervaring bieden en intelligentere merchandising en toeleveringsnetwerken makenDoor nieuwe technologie varieumlrend van kleinere sen-soren tot meer internettoe-gang kunnen detailhande-

laars sneller bij hun data die bovendien betrouwbaarder is Externe datasensoren komen steeds vaker voor en we bevinden ons pas in het beginstadium van deze ontwikkeling Deze trend wordt door vier factoren aangedreven 1) steeds kleinere microchips 2) de technologische ont-wikkelingen op het gebied van energie-besparing 3) overal toegang tot internet en 4) verbeterde computerprocessors waarmee steeds meer datastromen te-gelijkertijd kunnen worden beheerd En misschien is de vijfde factor wel dat con-sumenten steeds meer vertrouwd raken met dataverzameling Door deze verbeteringen kunnen de-tailhandelaars vanuit veel meer bronnen data verzamelen dan voorheen moge-lijk was Denk aan data van POS-syste-men online transacties sociale media loyaliteitsprogrammas opnamen van callcenters en gebruikersflows in de winkel Betere meer holistische data le-vert detailhandelaars een beter begrip op van hun klanten en de manier waar-op ze winkelen Big data wordt bruikbaar dankzij betere analytische tools Snellere en betrouwbare data is een

stap in de juiste richting voor big data maar het zorgt tegelijkertijd voor uitda-gingen IBM heeft ze aangeduid met De vier Vrsquos van Big Data14 De vier Vrsquos zijn volume (hoeveel data) velocity (analyse van streaming data) variety (verschillen-de vormen van data) en veracity (onze-kerheid van data)Nu big data steeds groter wordt worden deze uitdagingen voelbaar voor detail-handelaars In een studie van 1010 data in 2014 noemde 41 van de detailhan-delaars inconsistentie in meetmethoden het grootste obstakel richting analyse-succes bij 38 was dat gebrek aan de-tails en 34 zegt dat ze onvoldoende de beschikking heeft over noodzakelijke data Kort gezegd big data is te groot Tot dusver konden bedrijven hun data slechts spaarzaam benutten omdat hun interne kennis tekort schoot tools te be-perkt waren en de kosten te hoog Maar de bedrijfsmogelijkheden nemen einde-lijk toeDetailhandelaars vertrouwen op een nieuwe reeks van analysetools die big data toegankelijker maakt Voorbeel-den hiervan zijn machine learning voorspellende analyse en automati-

seringstools Big data op zich is nutteloos Die wordt pas bruikbaar wanneer er kennis uit kan worden gehaald Kennis waarmee processen efficieumlnter gaan verlopen en detailhande-laars betere ervaringen kunnen leveren Deze tools helpen detailhandelaars bij het detecteren het classi-ficeren het vaststellen van kansen en bij optimalisatieDetectie gaat over het identificeren van patronen (trends) targets en out-liers Met tools voor data-visualisatie waarmee grote cijferbestanden worden omgezet in diagrammen en grafieken wordt het door de grafische beelden veel makkelijker om verge-lijkingen te maken Outliers kunnen veel eenvoudiger worden geiumldentificeerd Met realtime data kan data nog sneller en eenvoudi-ger worden weergegeven Detailhandelaars kunnen deze tools gebruiken voor 53 + 48 + 42 + 42 + 27 + 23 + 21 + 11 + 11M

erch

andi

sing

Mar

ketin

g

Win

kela

ctiv

iteite

n

E-co

mm

erce

Toel

ever

ings

kete

n

Fina

ncieuml

n

Prev

entie

van

geg

even

sver

lies

Ove

rige

HR

Grootste kans voor big data in de detailhandel12

53

48

42

42

27

23

21

11

11

Microsoft Dynamics AX

| 12

competitieve wijzigingen nieuws campagnes of acties Opkomende markttrends kunnen ermee worden ontdekt maar ook potentieumlle fouten in de toeleveringsketen nog voordat de problemen werkelijk optredenClassificatie wordt vaak toegepast in de detailhandel maar waarschijnlijk wordt het niet altijd als zodanig ge-zien Met classificatie kunnen we data isoleren sorteren filteren rangschikken en vergelijken Detailhandelaars worden met classificatie flexibeler doordat ze doel-groepen campagnes of producten kunnen isoleren enof rangschikken Tools voor de automatisering van deze processen stroomlijnen het personalisatieproces en de-tailhandelaars kunnen zich beter richten op hun bena-dering Ook kunnen ze persoonlijke ervaringen creeumlren en meer intelligent cross-sellingactiviteiten uitvoeren In het eerste kwartaal van 2015 wist Microsoft Australia het bouncepercentage op hun website met 35 te verlagen en het add-to-cart-percentage met 10 te verhogen En dat dankzij volledig persoonlijke productaanbevelingen binnen een volledig gepersonaliseerde webervaring voor klanten15

Weten wat de kans is op toekomstige gebeurtenissen is van groot belang bij het nemen van strategische beslis-singen Waarschijnlijkheden zeggen iets over de kans dat een gebeurtenis plaatsvindt En kunnen ook worden ge-bruikt om meerdere gebeurtenissen te vergelijken met el-kaar en om te zien hoe de verdelingen zijn van potentieumlle uitkomsten Met voorspellende analytische tools kunnen detailhandelaars hun voorraadbeheer op orde houden de optimale prijs bepalen voor nieuwe producten hun

Microsoft Dynamics AX

| 13

productaanbevelingen beter richten verkoop- en ondersteuningbehoeften voorspellen en cashflow beter beherenFlexibel zijn wordt steeds belangrijker voor detailhandelaars Optimalisatie is een belangrijk onderdeel van analyses en het helpt detailhandelaars om die flexibiliteit te bereiken De manier om dit doen is door het optimaliseren van de volgende drie pijlers betere en snel-lere detectie categorisering en aanne-melijkheid Er komt steeds meer nieuw e data beschikbaar Met nieuwe tools voor zelflerende apparaten kunnen detailhandelaars hun prestaties verbe-teren Bijvoorbeeld door de verwachte resultaten te vergelijken met de werke-lijke uitkomsten en hun algoritmen daarop aan te passenVeel van deze methoden zijn niet nieuw Maar door nieuwe tools zo-als de koppeling van krachtige pro-cessors aan cloudcomputing kun-nen detailhandelaars hun data ten volle benuttenHoe detailhandelaars risicos met data beheren Big data biedt detailhandelaars meer mogelijkheden maar meer macht gaat gepaard met meer verantwoor-delijkheid Nu meer invoerpunten data versturen en ontvangen wordt het risico op een beveiligingslek groter Volgens David Finn Associa-te General Counsel voor de Digital Crime Unit16 van Microsoft zijn er elk jaar ldquobijna 400 miljoen slachtoffers van cybermisdaad Bovendien kost cy-bermisdaad de consumenten jaarlijks $113 miljardrdquo Vorig jaar werd de helft van de volwassenen met internettoe-gang slachtoffer van cybermisdaad Dat zijn meer dan 1 miljoen mensen per dag Dat kost de wereldwijde economie $500 miljard per jaarDe bescherming van vertrouwelijke klantgegevens is van essentieel belang voor alle detailhandelaars Eeacuten op vijf

kleine en middelgrote ondernemingen is al het doelwit geweest van cyberaan-vallen Een beveiligingslek is niet alleen duur naar schatting $38 miljoen in 201517 maar kan ook waardevolle re-laties met trouwe klanten beschadigen Het kan jaren duren voor het vertrou-wen opnieuw is hersteldDoor steeds meer bezorgdheid na ver-schillende beveiligingslekken bij toon-aangevende creditcardmaatschappijen hebben beveiligingsexperts veiligere manieren ontwikkeld voor het verrich-ten van transacties EMV wat staat voor Europay MasterCard en Visa de bedrij-ven die de norm hebben ontwikkeld is een nieuwe technologie die betalingen

veiliger moet maken EMV-technolo-gie is beschikbaar als een microchip op veel nieuwe creditcards en wordt ook gebruikt as de norm in veel nieuwe mo-biele betaalsystemenWanneer klanten een verrichting uit-voeren met een EMV-kaart of mobiel apparaat genereren de EMV-chip en de POS-terminal op dynamische wij-ze een versleutelde beveiligingssleutel voor de transactie Deze sleutel wordt toegevoegd aan het persoonlijke ac-

count van de gebruiker en terugge-stuurd naar de emitterende bank die de transactie bevestigt Als de data van de transactie in verkeerde handen komt is een vervalste kaart onbruikbaar zonder de unieke chip van de originele kaart Bovendien wordt de data onbruikbaar omdat elke transactie een nieuwe en unieke beveiligingssleutel nodig heeft voor authenticatieSinds 1 oktober 2015 moeten bedrijven EMV-geschikt zijn (dwz EMV-credit-cards aanvaarden) Vanaf die datum ligt de aansprakelijkheid voor creditcard-fraude bij de partij (de detailhandelaar of bank) die het minst EMV-geschikt is in de transactie Dat is ongetwijfeld

de detailhandelaar als deze geen EMV-betalingen aanvaardt Dit is een enorme verschuiving van de aansprakelijkheid namelijk van de banken die in het verleden het grootste deel van de last droegen naar de detailhandelaarsNaast het risico op een beveili-gingslek worden veel klanten zich meer bewust van de nieuwe realiteit waarin ze worden gevolgd Trace-ringstechnologieeumln zoals tracering in de winkel hebben geleid tot be-zorgdheden bij consumenten en toezichthouders Uit een enquecircte van Opinion Lab in 2014 blijkt dat 77 van de klanten vindt dat het onaanvaardbaar is dat ze in de win-kel worden gevolgd 81 van hen is bezorgd dat de detailhandelaars

hun data niet priveacute of veilig kunnen bewaren18 Dit resulteert in een unieke uitdaging voor bedrijven die data ge-bruiken om klanten tevreden te stellen maar bij die klanten ergernis veroorza-ken door hun data te verzamelen De heersende opinie over dataverzame-ling zal in de loop van de tijd blijven veranderen maar bedrijven moeten weten wat hun klanten ervan vinden dat ze worden gevolgd

Elke dag zijn meer dan 1 miljoen mensen het slachtoffer van cybermisdaad16

In 2015 bedroegen de gemiddelde kosten die bij een beveiligingslek horen $38 miljoen17

Microsoft Dynamics AX

| 14

Detailhandelaars nemen het heft in eigen handenOverzicht voor het topmanagementAls klanten een aankoop doen kopen ze een ervaring Omdat de verwachtingen van de klanten zijn gestegen nemen de detail-handelaars meer controle over de waarde-keten zodat ze er zeker van zijn dat ze de best mogelijke ervaring bieden

Belangrijkste puntenbull De helft van de klanten verwacht dat ze

de aankoop online kunnen doen en in de winkel kunnen ophalen

bull 87 van de consumenten wereldwijd laat de MVO-activiteiten van een bedrijf meewegen in een aankoopbeslissing

bull De omzet van de deeleconomie zal in 2025 tot $335 miljard zijn uitgegroeid

Microsoft Dynamics AX

| 15

Detailhandelaars nemen de controle over de waardeketen Bij elke aankoopbeslissing spelen voor- en nadelen op financieel sociaal emo-tioneel en beveiligingsgebied een rol Als klanten een aankoop doen kopen ze niet alleen een product Ze kopen een ervaring Deze klantervaring be-staat uiteraard uit de ervaring die ze hebben met het product zelf maar daarnaast ook uit een aantal ande-re variabelen Zoals hoe complex het aankoopproces verloopt hoe ze zich voelen in de winkel hoe makkelijk het instellen gaat en hoeveel vertrouwen ze hebben dat ze de noodzakelijke on-dersteuning krijgen in geval van een probleem ldquoHoeveel stress krijg ik hier-vanrdquo ldquoWat zullen mijn vrienden ervan denkenrdquo ldquoHoe groot is de kans dat dit kapot gaatrdquo We denken graag dat klanten rationele beslissingen nemen en het beste pro-duct op de markt met een bepaalde prijs kopen Deze strategie wordt maxi-mizing genoemd De meeste klanten nemen echter op een andere manier beslissingen namelijk door satisficing Anders gezegd satisficers vragen ldquoWat geeft de minste kans op teleurstellingrdquo en ldquoVoorziet dit in mijn behoeftenrdquo Ze nemen genoegen met ldquogoed genoegrdquo De meeste klanten in alle categorie-en zijn satisficers Als bedrijven deze klanten willen aantrekken moet ze de transactiekosten van een aankoop ver-lagen Dit betekent niet gewoon dat de prijs lager moet maar ook dat detail-handelaars belemmeringen voor een aankoop zoals sociale risicos en angst voor het onbekende moeten beperkenDetailhandelaars willen beantwoorden aan de veranderende behoeften van de huidige consumenten Daardoor ne-

men velen de controle over hun waar-deketen van creatie tot consumptie Dit niveau van eigenaarschap dat zich uitstrekt tot alle contactpunten levert detailhandelaars een betere controle op over veel van deze transactiekosten en zorgt voor meer continuiumlteit binnen het klanttraject Meer controle over de toeleveringsketen Door e-commerce zijn detailhandelaars gedwongen om hun toeleveringske-tens tegen het licht te houden Veel detailhandelaars verkopen nu goede-ren online die ze niet eens op voorraad hebben in hun winkel Of helemaal niet op voorraad omdat ze samenwerken met externe logistieke aanbieders en magazijnen voor orderverwerking die namens hen de artikelen inpakken en verzenden Detailhandelaars houden niet alleen de voorraadstroom bij die loopt van productiefaciliteiten naar magazijnen naar winkels maar ook alle individuele verzendingen naar klanten En klanten willen tegenwoordig uitge-breid geiumlnformeerd worden over voor-raadgegevens in de fysieke winkel en nieuwe verwerkingsopties zoals opha-len in de winkel Hoewel toeleveringsketens steeds complexer worden hebben klanten steeds minder begrip voor mislukking waardoor de vraag voor detailhande-laars groter wordt Bovendien maken klanten geen onderscheid tussen een merk en de leveranciers in de toeleve-ringsketen ervan Als een leverancier in de toeleveringsketen een fout maakt ligt de verantwoordelijkheid volgens de klant toch bij het merk zelf Als een klant vraagt om levering binnen twee dagen en het product pas na vijf dagen ontvangt is dat slecht voor de reputa-tie van de detailhandel Bedrijven moe-

ten een manier vinden om te voldoen aan de stijgende verwachtingen terwijl ze toch voldoende winst maken Veel detailhandelaars willen meer controle krijgen over de complete klantervaring door meer controle over hun toeleve-ringsketen te nemen van productie tot levering Behoefte aan snelheid heeft afhandeling veranderd Veranderende klantverwachtingen zor-gen ervoor dat detailhandelaars hun orderafhandeling op een andere ma-nier uitvoeren Volgens een onderzoek van Accenture in 2014 verwacht de helft van alle klanten dat leveranciers de optie aanbieden van online kopen en in de winkel ophalen19 77 van de leveranciers vindt ophalen in de winkel zelf een waardevol optie20 Van de klan-ten die zeggen dat ze gebruikmaken van ophalen in de winkel doet 25 dat om de snelheid19 Er bestaat dus een klantbehoefte en ook de waarde is dui-delijk Toch biedt slechts een derde van alle leveranciers deze en andere opties aan En dan gaat het alleen nog maar over basisservices zoals ophalen in de winkel zichtbaarheid van voorraad op meerdere kanalen en verzenden om op te slaan (ship-to-store)Om levertijden te verkorten stappen detailhandelaars over op een model van eacuteeacuten toeleveringsketen waarin alle distributiemiddelen van hun online winkels en fysieke locaties zijn geiumlnte-greerd Sommige detailhandelaars die al een behoorlijke capaciteit hebben maken van hun winkels een netwerk van mini-distributiecentra Hiermee verkorten ze de afhandelingstijd maar zonder de extra kosten van het bouwen en beheren van distributiefaciliteiten Door al hun middelen te integreren

Percentage van detailhandelaars dat de mogelijkheid tot ophalen in de winkel heel waardevol vindt20

7723+77+V

Microsoft Dynamics AX

| 16

krijgen klanten tevens een goed zicht op de voorraad en kunnen ze de eenvoudigste en snelste manier kiezen om hun product aan te schaffen Detailhandelaars verhogen hun inzet op maatschappelijk verantwoord ondernemen De laatste paar jaren is er veel gediscussieerd over de groeiende behoefte van consumenten aan milieuvrien-delijke en duurzame producten En hoewel veel mensen zeggen dat ze maatschappelijk verantwoorde producten willen blijkt dat lang niet altijd uit hun gedrag Maar een kentering is zichtbaar Er is een afname van het aantal mensen dat zegt meer te willen betalen voor verantwoorde producten maar tege-lijkertijd een toename van mensen die zeggen dat ze het belangrijk vinden dat bedrijven maatschappelijk verant-woord ondernemen21 Uit een studie uit 2013 van Cone Communications en Echo Research blijkt dat 87 van de consumenten wereldwijd de MVO-resultaten meeneemt in hun aankoopbeslissing22 Anders gezegd goede MVO-cijfers zijn de nieuwe standaard En hoewel consu-menten bedrijven die een stapje extra doen op MVO-ge-bied misschien niet direct belonen zullen ze degenen die dat stapje niet zetten de rug toekeren Bedrijven moeten nadenken over hun MVO-beleid zowel als een defensie-ve als offensieve strategieInformatie is tegenwoordig heel eenvoudig te verkrijgen en verspreidt zich razendsnel Onethische bedrijfspraktij-ken die aan het licht komen hebben al meer dan eens geleid tot een terugloop in klanten voor dat betreffen-

Microsoft Dynamics AX

| 17

De omzet van de deeleconomie zal in 2025 tot $335 miljard zijn uitgegroeid28

de merk Om een maatschappelijk verantwoorde organisaties te worden hebben veel bedrijven hun eigen be-drijfsactiviteiten grondig moeten eva-lueren En ook de praktijken van leve-ranciers binnen hun toeleveringsketen Bovendien zijn veel bedrijven een stuk transparanter geworden In 2015 heeft CorporateRegistercom van 12000 be-drijven de MVO-rapporten verzameld Ter vergelijking in 1994 waren dat er slechts 2023

Steeds meer bedrijven gebruiken een MVO-strategie om te groeien zoals American Eagle Het bedrijf rappor-teerde recent een groei van 10 in de verkoop van lingerie nadat het had be-loofd om modellen in hun advertentie niet meer te photoshoppen24 Kijk ook naar Goldman Sachs dat investeert in de training en opleiding van 10000 vrouwelijke ondernemers25 Onderzoek door World Green Business Council laat een groei zien van 8-11 bij bedrijven die de luchtkwaliteit op kantoor heb-ben verbeterd26 Het onderzoek toont ook aan dat bedrijven die bekend staan om een sterk MVO-beleid makkelijker nieuw personeel kunnen vinden en be-houden Uit een onderzoek van Harvard Business School en de London Business School in 2011 blijkt dat bedrijven die

sterk presteren op MVO-gebied sneller financieringen loskrijgen27 Initiatieven tot duurzaam ondernemen werden in het verleden nogal eens wisselend ont-vangen maar het tij is aan het keren Het financieumlle en ethische belang van een goed MVO-beleid is inmiddels dui-delijkDe invloed van de deeleconomieDe deeleconomie heeft momenteel wereldwijd een omzet van $15 miljard per jaar PwC voorspelt dat de om-zet in 2025 toegenomen zal zijn tot $335 miljard28 Bedrijven als Airbnb en Lyft hebben de huur- en vervoersmark-ten veranderd En het model van de deeleconomie wordt op steeds brede-re schaal toegepast zoals via het delen van boten opslag- en werkruimten en zelfs energie Een dergelijke groei kan niet anders dan invloed hebben op de detailhan-del De tekenen daarvan zijn al zicht-baar Het moet nog blijken wel risico deze trend werkelijk inhoudt voor de-tailhandelaars maar hogere wiskun-de is niet nodig om in te zien dat als mensen producten gaan delen ze minder producten hoeven kopen De deeleconomie heeft dan dus een ne-gatieve invloed op de verkoop Maar

de deeleconomie zorgt ook voor inte-ressante kansen voor detailhandelaars Veel bedrijven hebben de mogelijkheid verkend om via community-leden pro-ducten in de winkel op te halen en bij klanten af te leveren Dit zou lagere kosten en kortere verzendtijd opleve-ren In de ruimte die ligt tussen bedrij-ven zorgt de deeleconomie voor enkele unieke mogelijkheden Denk bijvoor-beeld aan gedeelde overhead of ge-deelde en flexibele winkelruimte voor bedrijven met seizoenspieken in klant-vraag Hoewel de trend relatief nieuw is lijkt het erop dat de detailhandel er op veel terreinen iets van gaat merken

Percentage van de consumenten dat de MVO-activiteiten van een bedrijf laat meewegen in een aankoopbeslissing22

8723+77+V

Microsoft Dynamics AX

| 18

De winkelbeleving opnieuw definieumlrenOverzicht voor het topmanagementDoor de opkomst van e-commerce kwamen steeds meer klanten naar de winkel om pro-ducten uit te testen showrooming gen-oemd Velen dachten dat deze trend het einde van de fysieke winkels van detailhan-delaars inluidde maar detailhandelaars pas-sen zich eindelijk aan deze moderne trend aan

Belangrijkste puntenbull 46 van de Amerikanen gaf toe aan

showrooming te doenbull Detailhandelaars bieden nieuwe

voordelen aan in de winkel zoals snacks koffie alcohol exclusieve producten en deskundig advies om klanten in hun winkel te lokken

bull Veel grote detailhandelaars verkleinen hun voetafdruk en maken plaats voor kleinere lokale winkels

Microsoft Dynamics AX

| 19

Detailhandelaars anticiperen op showrooming

Door de opkomst van e-commerce komen steeds meer klanten naar de winkel om producten te testen en te bekijken In een onderzoek van Harris Interactive op het einde van 2013 gaf 46 van de Amerikanen toe dat ze naar winkels kwamen om producten uit te testen Dit was een toename van 7 in vergelijking met dezelfde periode in 201229 Toen steeds vaker werd gemeld dat detailhandelaars klanten geld vroe-gen voor dit verschijnsel30 leek deze trend het einde van detailhandelaars in te luiden Maar veel detailhandelaars passen zich uiteindelijk aan de trend aan en anticiperen erop

Winkels als Target31 en Best Buy voer-den strategieeumln om showroom-klanten aan te trekken onder andere met gratis Wi-Fi apps voor winkelassistentie en digitale interfaces waarmee klanten in de winkel toegang kregen tot de tools die ze online graag gebruiken zoals reviews en prijsvergelijkingen Deze aanpak helpt detailhandelaars beter te begrijpen hoe de winkel als geheel presteert niet alleen op basis van de omzet die de fysieke winkel genereert Casey Carl Chief Strategy amp Innovati-on Officer van Target verwoordt het als volgt ldquoWij zijn gek op showrooming zolang klanten hun spullen bij Target komen kopenrdquo

Showrooming is zo populair geworden dat sommige andere bedrijven winkel-ruimtes gebruiken om in te spelen op de trend Chobani een bedrijf dat Griekse yoghurt verkoopt opende onlangs in New York het Chobani SoHo cafeacute waar klanten nieuwe producten en recepten kunnen proeven De online kleerma-ker Indochino richtte pop-upwinkels op de ldquoreizende kleermakerrdquo-pop-ups waar klanten het product zelf kunnen ervaren hun maat kunnen laten ne-men en kleding kunnen passen32 Het succes en de opkomst van dit soort showroom-winkels tonen aan dat de-tailhandelaars kunnen anticiperen op deze trend

Verkoper als een service

Nu het besluitvormingstraject van klan-ten verandert proberen veel detailhan-delaars klanten in hun winkel te lokken

door nieuwe ervaringen en diensten aan te bieden ldquoMensen willen meer dan gewoon een winkel Ze willen een plaats waar ze zich goed voelen en iets nieuws lerenrdquo zei Carmine Gallo auteur en deskundige op het gebied van de-tailhandel Detailhandelaars van Urban Outfitters tot Nordstrom bieden hun klanten nu snacks koffie en wijn aan in de winkel Whole Foods is zelfs een brouwerij gestart en biedt bier aan in de winkels33

Veel detailhandelaars halen deskundi-gen naar de winkels die klanten advies geven Onlangs is Target een samen-werking gestart met BabyCenter een website over zwangerschap en ouder-schap Via het nieuwe initiatief Baby 360 biedt Target kwaliteitscontent productreviews en aanbevelingen voor kersverse moeders op de website De winkel heeft de investering echter naar een nieuw niveau getild en biedt nu in de winkel servicedesks met ldquobaby-ad-viseursrdquo aan34 Dit soort programmas dat klanten een ervaring en een dienst biedt die verder gaan dan het aan-schaffen van een product breekt in steeds meer winkels door Klanten heb-ben zo een heel andere reden om langs te gaan

Klein is het nieuwe groot

Vroeger was winkelen vooral een loka-le bezigheid kleine lokale winkels met lokale eigenaars en medewerkers Door de groei van winkelcentra halverwege de vorige eeuw werden grote winkels de norm Warenhuizen werden steeds groter en legden de basis voor grote winkels maar nu bedreigt de grootste winkel ooit het internet deze steeds groeiende fysieke winkels Volgens het verslag 2015 US Mall Outlook van Green Street Advisors zal ongeveer 15 van de 1500 winkelcentra in de Verenigde Staten in de komende 10 jaar sluiten veel meer dan het aantal nieuwe winkelcentra dat de deuren zal openen35

Detailhandelaars beginnen grote dure winkels de rug toe te keren en maken plaats voor kleinere gerichtere en flexi-belere winkels Detailhandelaars waar-onder Target Walmart en Whole Foods creeumlren allemaal kleinere winkels waar-mee ze aanwezig zijn op meer lokale markten en de kosten kunnen verlagen

Deze trend is ook deels het gevolg van de showrooming-trend Detailhande-laars moeten niet meer elk product op voorraad hebben De winkels worden een lokaal centrum voor diensten als ophalen in de winkel terwijl detailhan-delaars hun toonbank kunnen verwij-deren dankzij nieuwe technologie als mobiele betaling Zo creeumlren ze meer ruimte voor de klant

Percentage Amerikanen dat toegaf aan showrooming te doen29

46

Drieeumlnvijftig procent van de mannen heeft ooit aan showrooming gedaan in vergelijking met veertig procent van de vrouwen29

Percentage Amerikanen dat al heeft geshowroomd29

69

54+46V

31+69V

Microsoft Dynamics AX

| 20

Omni-channel is niet meer weg te denkenOverzicht voor het topmanagementOmdat het onderscheid tussen de digitale en fysieke wereld steeds vager wordt moeten detailhandelaars een ervaring creeumlren die voor meer continuiumlteit zorgt binnen alle contactmomenten met klanten

Belangrijkste puntenbull 71 van de klanten vindt de mogelijkheid

om voorraadgegevens voor producten in de winkel te bekijken belangrijk of heel belangrijk

bull De mobiele wereld zorgt voor 54 van het webverkeer van de detailhandel en 30 van de online omzet

Microsoft Dynamics AX

| 21

WWW staat nu voor ldquowat wanneer en waar ik wilrdquoOmdat het onderscheid tussen de di-gitale en fysieke wereld steeds vager wordt verschuiven de verwachtingen van de klanten in de detailhandel even-redig hiermee Klanten willen nu een naadloze ervaring op elk apparaat en verwachten de keuzemogelijkheden en flexibiliteit van online winkelen en de snelheid en service van een aankoop in de winkel Voor het winkelende publiek betekent WWW nu dat een klant koopt ldquowat wanneer en waar hij wilrdquo Detail-handelaars moeten daaraan voldoen Betere ervaringen op elk apparaat Klanten verwachten meer continuiumlteit tijdens hun winkelervaring Mogelijk-heden als het online bekijken van de voorraadgegevens zorgen voor een betere verbinding tussen wat klanten online doen en wat er in de winkel ge-beurt Bovendien verlagen ze de stress omdat de kans kleiner is dat de klant een winkel binnengaat en ontdekt dat het product niet op voorraad is Uit een onderzoek van Accenture in 2014 blijkt dat 71 van de klanten de mogelijk-heid om voorraadgegevens voor pro-ducten in de winkel te bekijken belang-rijk of heel belangrijk vindt waarbij 39 aangeeft dat ze minder of niet geneigd zijn naar een winkel te gaan als de on-line winkel geen informatie biedt over de fysieke voorraad19

Dankzij oplossingen voor een beter voorraadbeheer kunnen detailhande-laars klanten realtime toegang geven tot gegevens over de fysieke en on-line voorraad en meer verwerkingsop-ties bieden zoals ophalen in de winkel verzending naar de winkel en snellere levering Zo kan de klant kopen wat hij wil wanneer hij wil en waar hij wil Naast voorraadgegevens in de fysieke winkel helpt nieuwe technologie detail-handelaars nu om hun klanten tijdens het aankoopproces meer geiumlntegreer-de ervaringen op elk apparaat te bie-den Tools voor productiviteit en sa-menwerking waaronder software voor het beheer van digitale bedrijfsmid-delen helpen detailhandelaars klan-ten een meer consistente merkerva-ring te bieden tijdens de verschillende contactmomenten Dit lijkt misschien slechts een detail maar een consisten-

te branding en navigatie zowel online als offline kan ervoor zorgen dat een aankoop voor klanten gemakkelijker en vertrouwder is Als een klant een pro-duct online bekijkt en daarna naar een detailhandel gaat om dat product te kopen moet hij bij aankomst al weten dat hij in de juiste winkel is en moet hij het product gemakkelijk kunnen vinden op basis van zijn online ervaringOm de online en fysieke winkel verder te verbinden hebben medewerkers in de detailhandel gemakkelijker toegang tot klantgegevens zoals vorige aan-kopen verlanglijstjes en ondersteu-ningstickets Daardoor kunnen ze op een meer strategische manier verkopen en hun klanten superieure service bie-den Deze betere integratie leidt uitein-delijk tot meer continuiumlteit en een meer persoonlijke ervaring voor klanten De mobiele wereld zorgt voor een rui-mer bereik Smartphones met nieuwe mogelijk-heden en snellere dataverbindingen hebben een onmiskenbare impact op de detailhandel Doordat klanten in de winkel op internet kunnen surfen speelt de mobiele wereld een unieke rol in de omni-channel winkelbeleving In een onderzoek van Accenture in 2014 werd onderzocht waar klanten infor-matie over producten zochten op hun mobiele apparaten 56 deed dit thuis 38 controleerde de productvoorraad onderweg naar de winkel en 34 zocht in de winkel informatie over producten op36 In oktober 2015 namen smart-phones 42 van het winkelverkeer en 16 van de online omzet voor hun re-kening Dat is een onthutsend aantal in vergelijking met laptops (4570) en tablets (1214)37

Detailhandelaars creeumlren voor mobiele technologie nu geoptimaliseerde erva-ringen en zorgen voor meer continuiumlteit op elk apparaat Responsieve websites zijn populair geworden bij detailhan-delaars die hun klanten op elk appa-raat willen betrekken Een responsieve website zal met een andere grootte en schaal worden weergegeven afhanke-lijk van of de website wordt bekeken op een laptop tablet of mobiel apparaat Bij niet-responsieve websites is het be-kijken van inhoud op mobiele appara-ten lastig vanwege het kleinere formaat

van het apparaat Voordat responsie-ve websites werden ontwikkeld kozen vele merken ervoor een compleet af-zonderlijke WAP-site op te zetten voor mobiel browsen Tegenwoordig dragen responsieve websites bij aan het oplos-sen van deze uitdagingen met een effi-cieumlnte oplossing voor het bouwen van een enkele website die de weergave dynamisch aanpast aan verschillende browserformatenDetailhandelaars werken nu met nieuw e webstandaarden zoals HTML5 en CSS3 die zijn geoptimaliseerd voor mobiel surfen en met alle apparaten compatibel zijn Dankzij nieuwe ontwik-keltools voor meerdere platforms kun-nen app-ontwikkelaars dezelfde app nu voor meerdere mobiele besturings-systemen programmeren Microsoft heeft zelfs een universeel app-platform geiumlntroduceerd waarmee telefoons ta-blets en pcs met Windows 10 iOS- en Android-apps kunnen uitvoeren Dit is een grote stap die detailhandelaars zal helpen hun klanten de beste ervarin-gen te bieden zonder de kosten voor de ontwikkeling voor meerdere appa-raten38

Online wordt offline Er wordt zo vaak gezegd dat e-com-merce de fysieke winkels verwoest dat vaak wordt aangenomen dat de verkoop via e-commerce boven de verkoop in de winkel uitsteekt Maar eigenlijk nemen ze volgens eMarketer slechts een klein percentage in onge-veer 5939 Ondanks de groei van de online detailhandel wordt nog steeds meer dan $14 van elke $15 in de win-kels uitgegevenDit betekent dat veel e-commercesites willen uitbreiden door offline winkels te openen Online detailhandelaar Birch-box opende een eerste fysieke winkel in New York Warby Parker het online bedrijf in oogzorg verhoogt de inzet op fysieke winkels terwijl Bonobos vo-rig jaar $55 miljoen inzette voor ldquopas-winkelsrdquo waar klanten kleding van hun merk kunnen passen40 Zelfs de reus van e-commerce Amazon opent win-kels in bijvoorbeeld New York en San Francisco41 Ironisch genoeg stimuleren de online detailhandelaars die het ein-de van de fysieke winkels leken te bete-kenen nu de fysieke markt

Microsoft Dynamics AX

| 22

De nieuwe e-commerce is sociaalOverzicht voor het topmanagementMerken gebruiken websites als Facebook Twitter Pinterest en Instagram om hun pro-ducten te verkopen contact te maken met klanten en zelfs als een onderzoekstool om beslissingen over merchandising te verspre-iden De laatste tijd worden sociale-medi-aplatforms veel belangrijker bij de aanschaf omdat ze het proces van kennismaking tot aankoop stroomlijnen

Belangrijkste puntenbull Facebook zorgt voor 85 van de

bestellingen via sociale media en is daardoor de toonaangevende sociale website

bull Nieuwe tools als het Like2Buyrdquo-platform van Curalate voor Instagram zorgen voor een meer naadloze winkelervaring op sociale-mediasites

Microsoft Dynamics AX

| 23

De nieuwe e-commerce is sociaal De afgelopen tien jaar zijn sociale me-dia een basiselement van de mees-te marketingprogrammas geworden De impact ervan zal naar verwachting verder toenemen Uit een onderzoek van Dukes Fuqua School of Business blijkt dat sociale media op dat moment gemiddeld 94 uitmaakten van het marketingbudget van bedrijven en dat dit percentage naar verwachting met 128 zou zijn toegenomen tegen 2020 tot 21442

Omat merken hun communities en aanwezigheid op sociale media verder uitbreiden zoeken ze steeds meer ma-nieren om sociale media te gebruiken als verkooptool Klanten lijken dit te waarderen Volgens een onderzoek van Monetate in 2015 waren de conversie-percentages van sociale media 117 in vergelijking met 099 in 2014 Hoewel dit nog altijd lager is dan rechtstreeks e-mail en zoekopdracht (246 218 en 204 respectievelijk) waren sociale media de enige verkeersbron waarvan het conversiepercentage tussen 2014 en 2015 is gestegen Bovendien was de gemiddelde bestelwaarde voor so-ciale media $12407 wat hoger is dan die van alle andere verkeersbronnen behalve voor wie rechtstreeks naar de website surfte15

Facebook staat nog altijd op kop Uit een recent onderzoek van Shopify blijft Facebook de primaire bron van het verkeer via sociale media naar win-kels met ongeveer 63 van alle bezoe-ken aan websites via sociale media43 Gemiddeld 85 van de bestellingen via sociale media is afkomstig van Fa-cebook Bij sommige sectoren waar-onder fotografie sport en recreatie dierenbenodigdheden doorverzen-ding en juwelen en horloges zorgt Fa-cebook voor 90 van de bestellingen Facebook had ook het hoogste gemid-delde conversiepercentage 185 De videosites Vimeo en YouTube deelden de tweede plaats elk met een conver-siepercentage van 116Maar dat wil niet zeggen dat bedrijven alleen voor Facebook moeten kiezen Uit het onderzoek blijkt dat de pres-taties per sector sterk verschillen 74 van de bestellingen van antiquiteiten en verzamelobjecten via sociale media kwam van Pinterest en 47 van de be-stellingen voor digitale producten via sociale media kwam van YouTube Fa-cebook stond met een gemiddelde be-stelling van $5500 per bestelling maar op de vierde plaats achter Polyvore ($6675) Instagram ($6500) en Pinte-rest ($5895) (KW3 2013)

Nieuwe sociale tools voor detailhandelaars De grootste waarde die detailhande-laars via sociale media krijgen bestaat niet uit siteverkeer maar uit sociaal be-wijs Uit een onderzoek van ODM Group blijkt dat 74 van de klanten vertrouwt op sociale netwerken bij het nemen van aankoopbeslissingen44 Merken ge-bruiken websites als Facebook Twitter Pinterest en Instagram om hun produc-ten te verkopen contact te maken met klanten en zelfs als een onderzoekstool om beslissingen over merchandising te verspreiden De laatste tijd worden so-ciale-mediaplatforms veel belangrijker bij de aanschaf en dat hebben detail-handelaars ook ontdektMet de introductie van de ldquokooprdquo-knop-pen op Facebook en Twitter en het ldquoLike2Buyrdquo-platform van Curalate voor Instagram helpen sociale media de kloof te overbruggen van bewustzijn naar interesse naar wens naar actie De-tailhandelaars waaronder Home Depot Nordstrom Target en Burberry gebrui-ken dit nieuwe e-commercekanaal al Zo kunnen gebruikers die rechtstreeks van een sociale-mediasite gaan naar een productpagina die visueel consistent is met waar ze vandaan komen Uiteindelijk creeumlert dit een meer naadloze winkel-ervaring waarbij de wrijving tussen de kanalen vermindert en het eenvoudiger is om via sociale media te kopen

Conversiepercentage per bron15

Recht-streeks

E-mail

Zoek-opdracht

Sociale media

281

246

229

218

210

204

099

117

2014

2015

2014

2015

2014

2015

2014

2015

Recht-streeks-35 in

2015

E-mail-11 in

2015

Zoek-opdracht-06 in

2015

Sociale media

+18 in 2015

100+88+0+81+78+0+75+73+0+35+42

Microsoft Dynamics AX

| 24

De detailhandel kent geen grenzen meerOverzicht voor het topmanagementHoewel detailhandelaars het moeilijk had-den om succes in het buitenland te vinden biedt nieuwe technologie hen een spring-plank naar internationaal succes

Belangrijkste puntenbull De detailhandelverkoop bedroeg in 2014

$22492 biljoen en zal tegen 2018 naar verwachting tot $28300 biljoen zijn gestegen

bull Betere technologie voor productiviteit en samenwerking helpt detailhandelaars in het buitenland

bull E-commerce neemt maar 59 van de internationale detailhandelverkoop in maar dat cijfer neemt toe

bull Alibaba een enorm e-commercebedrijf zet de internationale e-commerce op zijn kop

Microsoft Dynamics AX

| 25

De detailhandel kent geen grenzen meer De internationale detailhandelverkoop is in opmars Uit een recent onderzoek van eMarketer blijkt dat de totale omzet van detailhandelverkoop zowel in de winkel als online $22492 biljoen was in 2014 En ze verwachten een toename tot $28300 biljoen in 201839 Door de opkomst van buitenlandse economie-en is het erg aanlokkelijk om interna-tionaal uit te breiden Toch zijn er veel bedrijven die moeite hebben om de sprong te maken Uit een onderzoek van de Harvard Business Review bleek echter ldquodat detailhandelaars op enkele uitzonderingen na niet konden genie-ten van de voordelen van globalisa-tierdquo45 Bijna alle grote detailhandelaars van Walmart tot Tesco tot Carrefour hebben zich moeten terugtrekken uit buitenlandse markten na pogingen om de lokale markt te veroveren Ondanks deze uitdagingen duwt de aanhouden-de druk om te groeien veel bedrijven richting nieuwe markten Slimmere en snellere detailhandelTechnologie speelt een belangrijke rol bij het succes van een detailhandel in het buitenland Om te beginnen helpen verbeterde tools voor samenwerking in de cloud en productiviteit bedrijven om sneller dan ooit tevoren te plannen en zich aan te passen Deze verbeterin-gen zijn van cruciaal belang Ze helpen bedrijfsleiders om activiteiten beter te beheren en slimmere lokale marketing-campagnes te maken Verbeteringen in technologie en transport zorgen ook voor een snellere levering van goede-ren en diensten Dit leidt allemaal tot flexibelere bedrijvenE-commerce verlicht de lastE-commerce wordt een belangrijke bondgenoot voor detailhandelaars die naar het buitenland willen uitbreiden In vergelijking met de verkoop in de winkel was e-commerce met 59 van de internationale detailhandelverkoop in 2014 nog altijd klein39 Dit percen-tage zal naar verwachting in 2018 zijn gestegen tot 88 Vorig jaar namen de Verenigde Staten en China 55 van de online verkoop in Tegen 2018 zal China waarschijnlijk 40 van de wereldwijde online verkoop uitmaken in totaal ongeveer $1 biljoen Hoewel het groeitempo voor online verkoop in China het hoogst is zullen andere landen waaronder de Verenigde Sta-ten het Verenigd Koninkrijk Japan

Duitsland en andere hun online de-tailhandelverkoop met dubbele cijfers zien groeien in de komende drie jaarDe groei in e-commerce zal ook worden gestimuleerd door de groei van mobie-le apparaten in opkomende markten Uit een onderzoek van GSMA in 2015 blijkt dat er 36 miljard unieke mobie-le abonnees waren op het einde van 2014 Ze verwachten nog eens 1 miljard abonnees tegen 2020 waardoor de wereldwijde mobiele penetratiegraad op bijna 60 komt46 Misschien nog indrukwekkender is dat de penetratie van abonnementen op mobiel internet in opkomende regios naar verwachting snel zal groeien Voor veel van deze ge-bieden is mobiel internet de enige ma-nier om toegang tot internet te krijgen Dankzij deze toegankelijkheid krijgen mensen toegang tot diensten als ban-kieren en opleiding en andere waarde-volle consumptiegoederen die in deze gebieden anders moeilijk te krijgen of te duur zijnOpkomende technologie overwint een unieke uitdagingLevering is een onderbelichte uitda-ging voor e-commercebedrijven die internationaal zaken willen doen Le-vering houdt in goederen verplaatsen van punt A naar punt B In Amerika gaat de discussie over levering vooral over snelheid Maar bij een snelle levering of uumlberhaupt een levering is eacuteeacuten ding heel belangrijk punt B Grofweg 75 van de wereldbevolking acuteheeft te maken met inconsistente in-gewikkelde slechte of geen adressys-temen Dat zegt startup what3words47 Vier miljard mensen hebben geen adres en zelfs in ontwikkelde landen kan adressering een ingewikkelde zaak zijn Londen heeft bijvoorbeeld acht verschillende Lonsdale Roads en veel huizen hebben geen nummer What3words een startup uit Londen is bezig om dit probleem op te los-sen Dat doet het met rasters van 3 bij 3 vierkante meter En dan 57 miljoen daarvan die de hele wereld beslaan en die allemaal een uniek adres heb-ben van 3 woorden In feite is het een eenvoudig geografisch cooumlrdinatiesys-teem Veel detailhandelaars en distri-buteurs zijn geiumlnteresseerd Want met dit adressysteem kunnen klanten hun producten niet alleen laten vervoeren naar hun huis ze kunnen ook opgeven

bij welke ingang of welke plek op hun terrein het pakket moet worden afgele-verd En koppel het cooumlrdinatiesysteem aan dronetechnologie en meer deuren worden geopend Zoals naar snelle en eenvoudige bezorging van eten me-dicijnen en voorraden in moeilijk be-reikbare gebieden Deze opkomende technologieeumln staan nog in de kinder-schoenen maar zijn wel al op weg om mensen dichter bij elkaar te brengenDe B2B-reusEen bespreking van de internationale detailhandel is onvolledig zonder ver-melding van Alibaba Alibaba werd in 1999 opgericht door de excentrieke lei-dinggevende Jack Ma Het bedrijf is het grootste platform voor online groot-handel ter wereld en verwerkt verkopen in meer dan 240 landen en regios Aan-vankelijk was het de bedoeling om een B2B-portaal te maken waarmee Chine-se fabrikanten kopers in het buitenland konden bereiken Alibaba doet onder-tussen veel meer dan dat en heeft een onmiskenbare impact op fabrikanten en detailhandelaars De Amerikaan-se beursgang van Alibaba was met $25 miljard de grootste ter wereld Alibaba is het grootste e-commerce-bedrijf van China Het beheert meer dan 80 van de online verkoop van China48 Het bedrijf heeft 279 miljoen jaarlijkse kopers die in 2013 voor $248 miljard aan transacties deden wat meer is dan Amazon en eBay samen In te-genstelling tot Amazon heeft Alibaba geen eigen magazijnen en goederen Hoewel hun omzet niet zo indruk-wekkend is (Alibaba ontving ongeveer $25 miljard in vergelijking met onge-veer $20 miljard van Amazon in KW2 van 2014) liggen de netto winstmar-ges van Alibaba op 80 van de om-zet (in vergelijking met het negatieve netto-inkomen van Amazon in KW2)

E-commerce neemt maar 59 van de internationale detailhandelverkoop in maar dat cijfer neemt toe39

5994+6+V

Microsoft Dynamics AX

| 26

Microsoft Dynamics AX

Buitengewone klantervaringen creeumlren

Microsoft Dynamics AX

| 27

Geweldige klantervaringen door infor-matiegestuurde activiteiten Internationale uitbreiding met flexibele implementatiesVersnel innovatie en toekomstige groei dankzij een dynamische en flexibele oplossing die zich aanpast aan jouw bedrijfsbehoeften Bied onbeperkte schaalbaarheid van de cloud Zorg voor naleving en da-tabeveiliging terwijl je jouw klanten ook naadloze ervaringen biedt en jouw medewerkers de middelen geeft om echt productief te zijn Microsoft helpt je om te gaan met de uitdaging van meerdere talen meerdere websites meerdere bedrijven en complexe internationale belastingen en regelgeving terwijl jouw bedrijf groeit en je nieuwe markten aanboort Dit wordt allemaal aangeleverd via eacuteeacuten uitgebreid commerceplatform in de cloud dat je vrijwel eindeloze cloudschaling en toonaangevende beveiliging biedt Hierdoor zijn realtime verbon-den oplossingen op elk apparaat en elke locatie mogelijk Dit alles met de voorspelbaarheid en herhaalbaarheid die je nodig hebt om snel resultaten te behalenNaadloze en uitmuntende prestaties voor commerce op elk kanaalDe moderne detailhandel is nu digitaal Klanten en medewerkers eisen intuiumltieve interactieve en informatieve oplossingen die ervoor zorgen dat de winkelervaring prettig is en voldoet aan de verwachtingen en die uiteindelijk leiden tot een duurzaam concurrentievoordeel Klanten willen winkelen zoals het hen uitkomt wat waar wanneer zij willen en op hun favoriete apparaat als ze tijdens hun interactie met jouw merk meerdere kanalen tegenkomen Voorzie jouw medewerkers van mo-derne verbonden mobiele oplossingen die hen het totaaloverzicht van de klanten bieden dat ze nodig hebben om op ongeeumlvenaarde productiviteitsniveaus te werken en klantenservice van echte wereld-klasse te bieden in en rond de winkel Microsoft biedt geoptimaliseer-de oplossingen voor productiviteit samenwerking en sociale media die jouw medewerkers op elk kanaal voorzien van de juiste informatie op het juiste moment om jouw klanten tevreden te stellen Effectief beheer van merchandisingBereid je voor op de toekomst Er komen constant nieuwe kanalen nieuwe markten en nieuwe producten of diensten bij Je moet dus continu anticiperen op trends op de markt en je snel kunnen aan-passen om voorop te blijven Microsoft helpt je te handelen met het inzicht dat je nodig hebt om krachtige merchandisingcompetenties te leveren zoals globaal en lokaal beheer van producten en aangepaste kenmerken onbeperkte categorieeumln voor verbeterd beheer van cate-gorieeumln en assortimenten en innovatie voor het beheer van matrix en andere soorten voorraadSlimme activiteitenAls je jouw werknemers in de detailhandel voorziet van tools en oplos-singen bespaar je tijd en bent je jouw klanten beter van dienst Maak gebruik van een natuurlijke workflow aangepast aan hun wensen Via front-office-activiteiten ingebouwd in belangrijke activiteiten als voor-raad- en leveranciersbeheer kunnen betrokken werknemers nu be-ter onderbouwde beslissingen nemen om groei te stimuleren aan de hand van diepgaande inzichten uit data krachtige analyses en intuiumltie-ve aanbevelingen Geef jouw personeel de beste mogelijkheden met een oplossing waarmee zij tijd kunnen besparen meer gedaan kunnen krijgen en beter kunnen presteren voor meer omzet en hogere marges

Microsoft Dynamics AX

| 28

Microsoft Dynamics AX

Microsoft Dynamics AX

| 29

Groei in jouw tempoBedrijven laten groeien op hun eigen tempo Dat kan vooral door hen de keuze en flexibiliteit te geven om hun bedrijf te moderniseren Wij bieden bedrijven de kans om de kracht van de cloud te be-nutten zodat ze hun bedrijfs-processen wereldwijd kunnen bijschalen De oplossing is eenvoudig te integreren met hun eigen systemen en data Bedrijven kunnen daardoor blijven profiteren van be-staande investeringen en te-gelijkertijd alle beren van de weg halen die groei in de weg staan Geef bedrijven met de betrouwbare cloud van Mi-crosoft de rust en zekerheid van goed beveiligde infor-matie die volgens de regels is opgeslagen

Jouw bedrijf sneller transfor-merenOm als bedrijf concurrerend te blijven is het van cruciaal be-lang om processen eenvoudig opnieuw op te kunnen zetten Zo blijven bedrijven in ont-wikkeling En zo dagen ze de status quo uit Maar dat moet snel gebeuren met een voor-spellende methode en zon-der bedrijfsonderbrekingen Wij stellen bedrijven in staat om te transformeren En dat

doen we door het opnieuw ontwerpen van bedrijfspro-cessen eenvoudiger en snel-ler te maken Met AX behalen ze sneller rendement uit hun technologie en verbeteren ze hun bedrijfsplanning en -uitvoering met voorspelbare implementaties ze kunnen sneller een de slag En als ze processen willen aanpassen Dan krijgen ze ondersteuning van technologieeumln zoals Visu-al Studio Daar vinden ze ta-lent resources en oplossingen waarmee ze aan hun bedrijfs-behoeften kunnen voldoen

Maak sneller slimmere beslis-singenWij stellen mensen in staat om sneller slimmere beslissingen te nemen waardoor ze voor-bereid zijn op alles en hun droom werkelijkheid kunnen maken We geven mensen de juiste middelen Tools om de moderne werkplaats mee te bouwen Bedrijfsoplossingen die mobiel zijn vertrouwd gebruiksvriendelijk en die sa-menwerking stimuleren Zo worden mensen productiever en sneller En met realtime da-tazicht op bedrijfsprocessen kunnen ze betere datage-stuurde beslissingen nemen met een positieve impact op hun bedrijf

Sneller zakendoen Microsoft Dynamics AX is de bedrijfsoplossing van Microsoft voor grote bedrijven Het geeft mensen de middelen om slim-mere beslissingen te nemen met realtime inzichten en kennis en dat op vrijwel elk apparaat Waar je ook bent Met de oplossing kunnen bedrijven zich ontwikkelen Bedrijfsprocessen worden sneller opnieuw ontworpen en dat leidt tot innovatie Zo beha-len bedrijven eerder rendement en blijven de concurrentie altijd een stap voor Met de keuze voor de flexibele cloud groeien be-drijven in hun eigen tempo Ze schalen hun activiteiten wereld-wijd bij en stemmen ze steeds opnieuw af op bedrijfsbehoeften

Microsoft Dynamics AX

| 30

Retail HQ

De werkruimte voor categorie- en productbeheer bevat de volgende functionaliteitbull Assortimentbeheerbull Levenscyclus van assortimentenbull Tracering

Werkruimte voor categorie- en productbeheer

Het op Azure gehoste Retail HQ biedt gecentraliseerd management en complete volgbaarheid van het volledige commercieumlle proces door middel van een webclient

Met werkruimten kunnen gebruikers hun efficieumlntie en productiviteit bij merchandisingactiviteiten verbeteren door hun taken en acties met betrekking tot de merchandisingrol centraal te beheren De functie voor prioriteiten van prijzen en kortingen geeft klanten meer greep op het gebruik van prijzen en kortingen Met deze functie zijn ook nieuwe scenarioacutes mogelijk waarin hogere winkelprijzen voorrang krijgen boven standaardprijzen En tot slot kunnen zij de meeste taken en acties met betrekking tot kanaalimplementatie en activiteiten en IT-werkzaamheden voor de detailhandel centraal beheren

Werkruimten

Nieuwe functiesMicrosoft Dynamics AX

Microsoft Dynamics AX

| 31

Retail HQ

De werkruimte voor prijzen en kortingen biedt de volgende functionaliteitbull Prijs- en kortingbeheer voor een bepaald kanaal en een bepaalde categoriebull Categoriebeheer op basis van prijsregelsbull Prioriteiten voor prijzen en kortingen waarmee u prioriteiten aan prijsgroepen en kortingen

kunt toewijzen om te bepalen in welke volgorde deze worden toegepast

Werkruimte voor prijzen en kortingen

De werkruimte voor catalogusbeheer bevat de volgende functionaliteitbull Overzicht van actieve catalogibull De levenscyclus van catalogi op eacuteeacuten plek bijhouden

Werkruimte voor catalogusbeheer

In de werkruimte voor kanaalimplementatie kunt u de volgende taken uitvoerenbull Het configuratieproces voor kanalen bijhoudenbull De vereiste stappen nemen om een taak te voltooien of informatie geven om de taak te

voltooienbull De installatie voor het programma Retail Modern POS (MPOS) in winkels downloadenbull Toegang krijgen tot alle bijbehorende paginaacutes

Werkruimte voor kanaalimplementatie

In de werkruimte voor kanaalactiviteiten kunt u de volgende taken uitvoerenbull Teksten bij posts opstellen voor verschillende kanalenbull De status van ploegendiensten voor een winkel bijhoudenbull POS-machtigingen (point of sale) voor medewerkers van een winkel beherenbull Snel toegang krijgen tot alle bijbehorende paginaacutes

Werkruimte voor kanaalactiviteiten

De EPOS-client wordt vervangen door MPOS en het eCommerce-kanaal is voortaan ook een standaardonderdeel van Retail Essentials Hiermee krijg je meer instant kanaalondersteuning en een gestroomlijnde configuratieoptie voor implementaties voor de detailhandel via Microsoft Dynamics Retail Essentials

De EPOS-client wordt vervangen door MPOS

Gegevensentiteiten voor de detailhandel zijn uitgebreid en ondersteunen nu alle hoofd- en referentiegegevens die betrekking hebben op de detailhandel Er is ook betere ondersteuning voor gegevensentiteiten in de gehele Microsoft Dynamics AX-oplossing Met deze uitbreiding kunnen gegevensentiteiten klanten door metadata aangestuurde gegevens laten importeren en exporteren en met OData-entiteiten kunnen klanten ook Microsoft Dynamics AX met programmaacutes van andere fabrikanten integreren

Verbeterde ondersteuning voor gegevensentiteiten

Microsoft Dynamics AX

| 32

In deze nieuwe versie zijn er meer dan 30 back-officerapporten en 10 kanaalrapporten beschikbaar waardoor klanten dankzij BI-rapporten beter trends kunnen voorspellen inzichten kunnen krijgen en zo goed mogelijk kunnen presteren

BI-rapporten

Retail HQ

Detailhandelaars kunnen kiezen op POS-bewerkingen beschikbaar zijn voor consumenten zodat zelfbedieningsscenarioacutes mogelijk worden Met de nieuwe Dynamics AX kan dit nieuwe scenario worden geconfigureerd Retail Server maakt gebruik van machtigingen voor API-oproepen (application programming interface)

POS met consumenmachtiging

Met de functies configuratiebeheer en validator is bootstrapping van de configuratie mogelijk evenals validatie van de status en volledigheid van de configuratie voor verschillende configuratie-elementen en beheer en validatie van de configuraties Met deze functie is het uploaden van bulk-configuratiegegevens en de validatie van bedrijfsentiteiten mogelijk

Configuratiebeheer en validator

De e-commerce-API is nu via Retail Server beschikbaar ter ondersteuning van online scenarioacutes Het biedt tevens gehoste en schaalbare e-commerce-services die in combinatie met online winkels van derden kunnen worden gebruikt

E-commerce-API

Retail-hardwarestation

Met een extra hardwareprofiel wordt meer uiteenlopende hardware tussen stations ondersteund Een nieuw hardwarestationsprofiel ondersteunt een unieke terminal-id voor elk hardwarestation bij de verwerking van EFT-transacties (electronic funds transfer elektronische overboekingen) EFT-ondersteuning is in het hardwarestation ingevoegd om bij de EFT-verwerking minder gebruik te hoeven maken van MPOS Hierdoor kunnen POS-apparaten verbinding maken met randapparaten als printers kassaladen of betalingsapparaten Het biedt meer flexibiliteit voor implementaties en betere beveiliging en minder blootstelling van creditcardgegevens

Nieuw hardwareprofiel

Je kunt verbinding maken met een CRT-database (Commerce Runtime) met bedrijfsgegevens voor het kanaal via CRT-services Dankzij deze ondersteuning kan de klant up-to-date blijven met OData-standaarden en een robuuste omni-channel beleving bieden door verkopen te integreren in de winkel op het mobiele en het online kanaal

Ondersteuning voor OData V4

Retailserver en gegevensbeheer

Microsoft Dynamics AX

| 33

Al is de functionaliteit vergelijkbaar met Microsoft Dynamics AX 2012 CU8 Commerce Data Exchange is omgebouwd voor de cloud en beheert nog steeds de datatransmissie tussen Microsoft Dynamics AX en detailhandelskanalen zoals online winkels of fysieke winkels Hierdoor krijgt de Async-service direct toegang tot de kanaaldatabase die van Commerce Data Exchange een realtime service maakt die wordt gehost als een op maat gemaakte Microsoft Dynamics AX-service Bovendien regelt MPOS de synchronisatie tussen offline databases en Retail Server

Commerce Data Exchange omgebouwd voor de cloud

Retailserver en gegevensbeheer

Dynamics AX ondersteunt alle bestaande creditcard- en pinpasfuncties van Microsoft Dynamics AX voor Retail 2012 plus enkele nieuwe verbeteringen waarmee klanten via de betalings-SDK creditcard- en pinpastransacties kunnen verwerken ondersteuning voor plug-and-play en semi-geiumlntegreerde betalingsverwerking op meerdere kanalen

Verbeteringen in functies voor creditcards en pinpassen

In deze nieuwe versie van Dynamics AX kun je apparaten activeren via Microsoft Azure Active Directory wat de beveiliging verbetert en activering in de cloud mogelijk maakt verbeterde beveiliging voor tokenbeheer grotere betrouwbaarheid en foutberichten gedurende het activeringsproces Verder is het proces van IT-beheertaken met betrekking tot de activering van het apparaat vereenvoudigd Dankzij deze beveiligingsverbeteringen wordt ongeoorloofd extern gebruik van mPOS bestreden en worden mPOS-apparaten getraceerd voor PCI-nalevingsdoeleinden Verder worden fysieke apparaten toegewezen aan een bedrijfsonderdeel en wordt informatie over de apparaten vanuit het hoofdkantoor geregistreerd

Apparaten activeren

Met Media Gallery kun je rich media-content beheren om te bewerken en aan te bieden Je kunt er pijnpunten rondom extern gehoste afbeeldingen mee aanpakken en deze vanuit eacuteeacuten plek beheren Het bevat krachtige beheertools via Media Gallery voor geuumlploade en extern gehoste afbeeldingen plus filterfuncties om afbeeldingen te zoeken je kunt eenvoudig extern gehoste afbeeldingen in bulk koppelen aan entiteiten als producten en catalogi Verder ondersteunt het door Retail gehoste opslag voor afbeeldingen en integratie met Excel om gemakkelijk te kunnen bijwerken In de lijst hieronder staan enkele details over de ondersteuningbull Afbeeldingen uploaden weergeven beheren en verwijderen uit Media Gallery voor extern

gehoste en door Retail gehoste afbeeldingenbull Afbeeldingen uploaden en weergeven vanuit paginaacutes van entiteiten (producten catalogi

en dergelijke) door een afbeelding uit de galerij te koppelen en een afbeelding van de desktop te uploaden

bull De afbeeldingen optimaliseren voor miniaturen aangepaste formaten en oorspronkelijk formaat

bull Entiteiten in bulk koppelen via een sjabloon en achtergrondtaken voor in bulk koppelenbull Integratie met Excel betekent dat de beperking op kenmerkgroepen van naamconventies

en vooraf gedefinieerde paden is opgehevenbull Ondersteuning voor offline afbeeldingen en beveiligde afbeeldingen voor persoonlijk te

herleidenbull Informatie-content (PII) zoals door Retail gehoste afbeeldingen van medewerkers en

klanten

Ondersteuning voor rich media-content

Microsoft Dynamics AX

| 34

Retail biedt overal altijd en op elk apparaat een verbluffende mobiele ervaring In deze nieuwe versie bieden we op alle kanalen een verbeterde winkelervaring

Uitgebreide klantbeleving

We leveren vergelijkbare functionaliteit als AX 2012 MPOS en we hebben ook nog enkele nieuwe functies toegevoegd waarmee jouw verkooppersoneel overal in de winkel op mobiele apparaten verkooptransacties en klantbestellingen kunnen verwerken en hun dagelijks werk kunnen doen en de voorraad kunnen beheren Met de nieuwe versie van Dynamics AX krijg je de volgende functies bull Klanten opzoeken in verschillende winkels en kanalenbull De mogelijkheid om klantbestellingen te maken zonder realtime service te openenbull Betere activeringswerkstromen status en foutberichtenbull Verbeteringen in uitbreidingsmogelijkheden zoals pre-post-triggers en ondersteuning

voor activiteiten om betere aanpassingen mogelijk te maken

Moderne POS

Dankzij de unieke architectuur in deze versie van Dynamics AX kunnen we een browser-POS leveren met vergelijkbare functionaliteit als mPOS en ondersteuning voor apparaatactivering via AAD De lay-out is zo ontworpen dat deze ook in mobiele apparaten kan worden gebruikt en browsers op verschillende platforms kan ondersteunen Met deze nieuwe cloud-POS kunnen detailhandelaars externe POS-stations gemakkelijk waar nodig activeren en tegelijkertijd de implementatiekosten verlagen

Cloud POS

In deze release kunnen klanten nu zelf kiezen welk content-beheersysteem zij gebruiken Dankzij het robuuste e-commerceplatform kunnen etalages van derden worden ondersteund waardoor klanten deze met content-beheersystemen kunnen integreren voor een e-commerce website op meerdere kanalen Dit wordt allemaal mogelijk gemaakt door de volgende extra functies in dit e-commerce platform bull Een uitgebreide consumenten-APIbull Verificatie-integratie met elke gewenste provider van open idacutes door derdenbull Betalingsintegratie

Flexibel platform voor e-commerce

Zelfs wanneer in de toekomst pariteit met de AX 2012 Call Center-oplossing beschikbaar is (met uitzondering van de prijsoverschrijvingen) kunnen gebruikers een callcenter implementeren waarmee zij bestellingen telefonisch van klanten kunnen laten aannemen en bestellingen kunnen maken klanten via postordercatalogi kunnen bereiken en activiteiten kunnen stroomlijnen via snelle orderinvoer geassisteerde verkoop en levering met deze callcentermodule Dit allemaal dankzij een communicatieve en opnieuw ontworpen HTML5-UI die via elke gewenste browser kan worden geopend

Callcenter

Microsoft Dynamics AX

| 35

Magazijnbeheer

In deze versie van Dynamics AX kun je een zelfstandig installatieprogramma rechtstreeks downloaden via een menuoptie in Magazijnbeheer in plaats van via het gebruikelijke installatieproces van Dynamics AX Het is speciaal gemaakt voor zelfsturende on-premise implementatie en configuratie Als je tijdens het installatieproces van de module Magazijnbeheer de functionaliteit voor mobiele apparaten wilt gebruiken moet je de magazijnportal voor mobiele apparaten lokaal installeren en configureren Daarna moet je een verbinding maken met het Microsoft Dynamics AX-programma in de cloud

Magazijnportal voor mobiele apparaten

Verkoop

Op basis van de bestaande algoritmen voor de berekening van leverdatums biedt de pagina Alternatieve leveropties een nieuwe gebruikersbeleving voor bestellingsbeloften Deze pagina brengt relevante informatie van meerdere formulieren op eacuteeacuten plek samen toont acutekant-en-klareacute alternatieve leveringspakketten zoals een combinatie van sitemagazijnvariantvervoersmodus gebaseerd op het criterium voor snelste levering (eerst beschikbare datum) dat de gebruiker zelf kan kiezen De gebruiker kan opties kiezen uit de simulatie-interface en deze naar de verkooporderregel overbrengen

Dankzij deze nieuwe ervaring kunnen organisaties die streven naar hoogwaardige klantenservice eacuten een optimalisatiestrategie voor de voorraad willen nu betrouwbare en concurrerende beloften aan klanten doen De bedrijven van hun klanten vereisten tenslotte ook dat producten op tijd worden geleverd De pagina Alternatieve leveropties maakt de orderbelofte sneller eenvoudiger en systematischer door de beste alternatieve leveringsdatums op eacuteeacuten interactieve plek aan te bieden en aan te bevelen

Pagina voor alternatieve leveropties

Microsoft Dynamics AX

| 36

Waarom MicrosoftMicrosoft Dynamics AX is de bedrijfsoplossing van Microsoft voor organisaties Het biedt mensen de middelen om sneller slimmere beslissingen te nemen met realtime inzichten en kennis en dat op vrijwel elk apparaat Waar je ook bent Met de oplossing kunnen bedrijven hun bedrijfsprocessen sneller opnieuw ontwerpen en dat leidt tot innovatie Zo behalen bedrijven eerder rendement en blijven de concurrentie altijd een stap voor Met de keuze voor de flexibele cloud groeien bedrijven in hun eigen tempo Ze schalen hun activiteiten wereldwijd bij en stemmen ze steeds opnieuw af op bedrijfsbehoeften

copy 2015 Microsoft Corporation Alle rechten voorbehouden Dit document wordt in de huidige vorm verstrekt De informatie en meningen die in dit document voorkomen waaronder ook URLs en andere verwijzingen naar websites kunnen zonder verdere kennisgeving worden gewijzigd U bent zelf verantwoordelijk voor het gebruik van dit document Sommige voorbeelden dienen alleen ter illustratie en zijn fictief Eventuele gelijkenissen berusten op toeval Uit dit document kunt u geen rechten ontlenen op enig intellectueel eigendom in enig Microsoft-product Kopieumlren en aanwenden van dit document voor eigen gebruik is toegestaan

Microsoft Dynamics AX is pre-releasesoftware in ontwikkeling Alle datums functies en beschrijvingen zijn in eerste instantie gebaseerd op huidige verwachtingen en kunnen zonder verdere melding op elk moment worden gewijzigd

Microsoft Dynamics AX

| 37

Bronnen1 Rotman School of Management Dukersquos Fuqua School of Business and the National University of Singapore The Effect of Social Interaction on Economic Transactions Evidence from Changes in Two Retail Formats Avi Goldfarb Ryan C McDevitt Sampsa Samila and Brian Silverman juni 2014

2 Taco Bell 2015

3 Chilirsquos 2014

4 Cinemark Holdings Inc 2015

5 Northwestern University Columbia University and Harvard Business School How much is a reduction of your customersrsquo wait worth An empirical study of the fast-food drive-thru industry based on structural estimation methods Gad Allon Awi Federgruen Margaret Pierson mei 2011

6 Swirl Retail Store Beacon Marketing Campaigns november 2014

7 Business Insider The Beacons Report Sales-influence forecase retail applications and adoption drivers januari 2015

8 Retale Retale Survey april 2015

9 RBR Global EPOS and Self-Checkout juni 2015

10 NCR Self-checkout A Global Consumer Perspective 2014

11 Winterberry Group 2015

12 1010data 2014 Big Data in Retail Study 2014

13 IBM What is big data 2015

14 IBM The Four Vrsquos of Big Data 2013

15 Monetate E-commerce Quarterly Q1 2015 2015

16 Microsoft 2015

17 IBM 2015 Cost of Data Breach Study 2015

18 OpinionLab In-Store Tracking Survey 2014

19 Accenture Customer Desires vs Retailer Capabilities 2014

20 RSR Supply Chain Execution 2014 Making Omni-Channel Profitable 2014

21 MRI Doublebase 2015

22 Cone Communications and Echo Research 2013 Cone CommunicationsEcho Global CSR study mei 2013

23 CorporateRegistercom 2015

24 Aerie 2014

25 Goldman Sachs 2015

26 World Green Building Council Health Wellbeing amp Productivity in Offices 2005

27 Harvard Business School and London Business School Corporate Social Responsibility and Access to Finance Beiting Cheng Ioannis Ioannou en George Serafeim mei 2012

28 PwC The Sharing Economy - Sizing the Revenue Opportunity 2014

29 Harris Poll Interactive 2013

30 Business Insider 2013

31 Target 2013

32 Indochino 2013

33 Whole Foods 2015

34 Target 2013

35 Green Street Advisors 2015 US

Mall Outlook 2015

36 Accenture Point of Commerce Bringing Seamless Retail Inside the Store 2014

37 Brand Building October 2015 Online Shopping Trends oktober 2015

38 Microsoft 2015

39 eMarketer december 2014

40 Bonabos Inc 2014

41 GeekWire oktober 2014

42 Duke University and McKinsey Inc The CMO Survey 2015

43 Duke University and McKinsey Inc The CMO Survey 2014

44 ODM Group The Business of Social Media 2011

45 Harvard Business Review Retail Doesnrsquot Cross Borders Herersquos Why and What to Do About It Marcel Corstjens and Rajiv Lal april 2012

46 GSMA The Mobile Economy Report 2015

47 what3words 2015

48 KraneShares KWEB Alibaba IPO Notes 2014

Microsoft Dynamics AX

| 38

Microsoft Dynamics AX

Page 12: Microsoft Dynamics AX 7 opkomende trends die de detailhandel … · 2016-07-14 · Microsoft Dynamics AX | 5 Opkomende trends De wereld verandert. Vijftien jaar gele-den hadden bedrijven

Microsoft Dynamics AX

| 12

competitieve wijzigingen nieuws campagnes of acties Opkomende markttrends kunnen ermee worden ontdekt maar ook potentieumlle fouten in de toeleveringsketen nog voordat de problemen werkelijk optredenClassificatie wordt vaak toegepast in de detailhandel maar waarschijnlijk wordt het niet altijd als zodanig ge-zien Met classificatie kunnen we data isoleren sorteren filteren rangschikken en vergelijken Detailhandelaars worden met classificatie flexibeler doordat ze doel-groepen campagnes of producten kunnen isoleren enof rangschikken Tools voor de automatisering van deze processen stroomlijnen het personalisatieproces en de-tailhandelaars kunnen zich beter richten op hun bena-dering Ook kunnen ze persoonlijke ervaringen creeumlren en meer intelligent cross-sellingactiviteiten uitvoeren In het eerste kwartaal van 2015 wist Microsoft Australia het bouncepercentage op hun website met 35 te verlagen en het add-to-cart-percentage met 10 te verhogen En dat dankzij volledig persoonlijke productaanbevelingen binnen een volledig gepersonaliseerde webervaring voor klanten15

Weten wat de kans is op toekomstige gebeurtenissen is van groot belang bij het nemen van strategische beslis-singen Waarschijnlijkheden zeggen iets over de kans dat een gebeurtenis plaatsvindt En kunnen ook worden ge-bruikt om meerdere gebeurtenissen te vergelijken met el-kaar en om te zien hoe de verdelingen zijn van potentieumlle uitkomsten Met voorspellende analytische tools kunnen detailhandelaars hun voorraadbeheer op orde houden de optimale prijs bepalen voor nieuwe producten hun

Microsoft Dynamics AX

| 13

productaanbevelingen beter richten verkoop- en ondersteuningbehoeften voorspellen en cashflow beter beherenFlexibel zijn wordt steeds belangrijker voor detailhandelaars Optimalisatie is een belangrijk onderdeel van analyses en het helpt detailhandelaars om die flexibiliteit te bereiken De manier om dit doen is door het optimaliseren van de volgende drie pijlers betere en snel-lere detectie categorisering en aanne-melijkheid Er komt steeds meer nieuw e data beschikbaar Met nieuwe tools voor zelflerende apparaten kunnen detailhandelaars hun prestaties verbe-teren Bijvoorbeeld door de verwachte resultaten te vergelijken met de werke-lijke uitkomsten en hun algoritmen daarop aan te passenVeel van deze methoden zijn niet nieuw Maar door nieuwe tools zo-als de koppeling van krachtige pro-cessors aan cloudcomputing kun-nen detailhandelaars hun data ten volle benuttenHoe detailhandelaars risicos met data beheren Big data biedt detailhandelaars meer mogelijkheden maar meer macht gaat gepaard met meer verantwoor-delijkheid Nu meer invoerpunten data versturen en ontvangen wordt het risico op een beveiligingslek groter Volgens David Finn Associa-te General Counsel voor de Digital Crime Unit16 van Microsoft zijn er elk jaar ldquobijna 400 miljoen slachtoffers van cybermisdaad Bovendien kost cy-bermisdaad de consumenten jaarlijks $113 miljardrdquo Vorig jaar werd de helft van de volwassenen met internettoe-gang slachtoffer van cybermisdaad Dat zijn meer dan 1 miljoen mensen per dag Dat kost de wereldwijde economie $500 miljard per jaarDe bescherming van vertrouwelijke klantgegevens is van essentieel belang voor alle detailhandelaars Eeacuten op vijf

kleine en middelgrote ondernemingen is al het doelwit geweest van cyberaan-vallen Een beveiligingslek is niet alleen duur naar schatting $38 miljoen in 201517 maar kan ook waardevolle re-laties met trouwe klanten beschadigen Het kan jaren duren voor het vertrou-wen opnieuw is hersteldDoor steeds meer bezorgdheid na ver-schillende beveiligingslekken bij toon-aangevende creditcardmaatschappijen hebben beveiligingsexperts veiligere manieren ontwikkeld voor het verrich-ten van transacties EMV wat staat voor Europay MasterCard en Visa de bedrij-ven die de norm hebben ontwikkeld is een nieuwe technologie die betalingen

veiliger moet maken EMV-technolo-gie is beschikbaar als een microchip op veel nieuwe creditcards en wordt ook gebruikt as de norm in veel nieuwe mo-biele betaalsystemenWanneer klanten een verrichting uit-voeren met een EMV-kaart of mobiel apparaat genereren de EMV-chip en de POS-terminal op dynamische wij-ze een versleutelde beveiligingssleutel voor de transactie Deze sleutel wordt toegevoegd aan het persoonlijke ac-

count van de gebruiker en terugge-stuurd naar de emitterende bank die de transactie bevestigt Als de data van de transactie in verkeerde handen komt is een vervalste kaart onbruikbaar zonder de unieke chip van de originele kaart Bovendien wordt de data onbruikbaar omdat elke transactie een nieuwe en unieke beveiligingssleutel nodig heeft voor authenticatieSinds 1 oktober 2015 moeten bedrijven EMV-geschikt zijn (dwz EMV-credit-cards aanvaarden) Vanaf die datum ligt de aansprakelijkheid voor creditcard-fraude bij de partij (de detailhandelaar of bank) die het minst EMV-geschikt is in de transactie Dat is ongetwijfeld

de detailhandelaar als deze geen EMV-betalingen aanvaardt Dit is een enorme verschuiving van de aansprakelijkheid namelijk van de banken die in het verleden het grootste deel van de last droegen naar de detailhandelaarsNaast het risico op een beveili-gingslek worden veel klanten zich meer bewust van de nieuwe realiteit waarin ze worden gevolgd Trace-ringstechnologieeumln zoals tracering in de winkel hebben geleid tot be-zorgdheden bij consumenten en toezichthouders Uit een enquecircte van Opinion Lab in 2014 blijkt dat 77 van de klanten vindt dat het onaanvaardbaar is dat ze in de win-kel worden gevolgd 81 van hen is bezorgd dat de detailhandelaars

hun data niet priveacute of veilig kunnen bewaren18 Dit resulteert in een unieke uitdaging voor bedrijven die data ge-bruiken om klanten tevreden te stellen maar bij die klanten ergernis veroorza-ken door hun data te verzamelen De heersende opinie over dataverzame-ling zal in de loop van de tijd blijven veranderen maar bedrijven moeten weten wat hun klanten ervan vinden dat ze worden gevolgd

Elke dag zijn meer dan 1 miljoen mensen het slachtoffer van cybermisdaad16

In 2015 bedroegen de gemiddelde kosten die bij een beveiligingslek horen $38 miljoen17

Microsoft Dynamics AX

| 14

Detailhandelaars nemen het heft in eigen handenOverzicht voor het topmanagementAls klanten een aankoop doen kopen ze een ervaring Omdat de verwachtingen van de klanten zijn gestegen nemen de detail-handelaars meer controle over de waarde-keten zodat ze er zeker van zijn dat ze de best mogelijke ervaring bieden

Belangrijkste puntenbull De helft van de klanten verwacht dat ze

de aankoop online kunnen doen en in de winkel kunnen ophalen

bull 87 van de consumenten wereldwijd laat de MVO-activiteiten van een bedrijf meewegen in een aankoopbeslissing

bull De omzet van de deeleconomie zal in 2025 tot $335 miljard zijn uitgegroeid

Microsoft Dynamics AX

| 15

Detailhandelaars nemen de controle over de waardeketen Bij elke aankoopbeslissing spelen voor- en nadelen op financieel sociaal emo-tioneel en beveiligingsgebied een rol Als klanten een aankoop doen kopen ze niet alleen een product Ze kopen een ervaring Deze klantervaring be-staat uiteraard uit de ervaring die ze hebben met het product zelf maar daarnaast ook uit een aantal ande-re variabelen Zoals hoe complex het aankoopproces verloopt hoe ze zich voelen in de winkel hoe makkelijk het instellen gaat en hoeveel vertrouwen ze hebben dat ze de noodzakelijke on-dersteuning krijgen in geval van een probleem ldquoHoeveel stress krijg ik hier-vanrdquo ldquoWat zullen mijn vrienden ervan denkenrdquo ldquoHoe groot is de kans dat dit kapot gaatrdquo We denken graag dat klanten rationele beslissingen nemen en het beste pro-duct op de markt met een bepaalde prijs kopen Deze strategie wordt maxi-mizing genoemd De meeste klanten nemen echter op een andere manier beslissingen namelijk door satisficing Anders gezegd satisficers vragen ldquoWat geeft de minste kans op teleurstellingrdquo en ldquoVoorziet dit in mijn behoeftenrdquo Ze nemen genoegen met ldquogoed genoegrdquo De meeste klanten in alle categorie-en zijn satisficers Als bedrijven deze klanten willen aantrekken moet ze de transactiekosten van een aankoop ver-lagen Dit betekent niet gewoon dat de prijs lager moet maar ook dat detail-handelaars belemmeringen voor een aankoop zoals sociale risicos en angst voor het onbekende moeten beperkenDetailhandelaars willen beantwoorden aan de veranderende behoeften van de huidige consumenten Daardoor ne-

men velen de controle over hun waar-deketen van creatie tot consumptie Dit niveau van eigenaarschap dat zich uitstrekt tot alle contactpunten levert detailhandelaars een betere controle op over veel van deze transactiekosten en zorgt voor meer continuiumlteit binnen het klanttraject Meer controle over de toeleveringsketen Door e-commerce zijn detailhandelaars gedwongen om hun toeleveringske-tens tegen het licht te houden Veel detailhandelaars verkopen nu goede-ren online die ze niet eens op voorraad hebben in hun winkel Of helemaal niet op voorraad omdat ze samenwerken met externe logistieke aanbieders en magazijnen voor orderverwerking die namens hen de artikelen inpakken en verzenden Detailhandelaars houden niet alleen de voorraadstroom bij die loopt van productiefaciliteiten naar magazijnen naar winkels maar ook alle individuele verzendingen naar klanten En klanten willen tegenwoordig uitge-breid geiumlnformeerd worden over voor-raadgegevens in de fysieke winkel en nieuwe verwerkingsopties zoals opha-len in de winkel Hoewel toeleveringsketens steeds complexer worden hebben klanten steeds minder begrip voor mislukking waardoor de vraag voor detailhande-laars groter wordt Bovendien maken klanten geen onderscheid tussen een merk en de leveranciers in de toeleve-ringsketen ervan Als een leverancier in de toeleveringsketen een fout maakt ligt de verantwoordelijkheid volgens de klant toch bij het merk zelf Als een klant vraagt om levering binnen twee dagen en het product pas na vijf dagen ontvangt is dat slecht voor de reputa-tie van de detailhandel Bedrijven moe-

ten een manier vinden om te voldoen aan de stijgende verwachtingen terwijl ze toch voldoende winst maken Veel detailhandelaars willen meer controle krijgen over de complete klantervaring door meer controle over hun toeleve-ringsketen te nemen van productie tot levering Behoefte aan snelheid heeft afhandeling veranderd Veranderende klantverwachtingen zor-gen ervoor dat detailhandelaars hun orderafhandeling op een andere ma-nier uitvoeren Volgens een onderzoek van Accenture in 2014 verwacht de helft van alle klanten dat leveranciers de optie aanbieden van online kopen en in de winkel ophalen19 77 van de leveranciers vindt ophalen in de winkel zelf een waardevol optie20 Van de klan-ten die zeggen dat ze gebruikmaken van ophalen in de winkel doet 25 dat om de snelheid19 Er bestaat dus een klantbehoefte en ook de waarde is dui-delijk Toch biedt slechts een derde van alle leveranciers deze en andere opties aan En dan gaat het alleen nog maar over basisservices zoals ophalen in de winkel zichtbaarheid van voorraad op meerdere kanalen en verzenden om op te slaan (ship-to-store)Om levertijden te verkorten stappen detailhandelaars over op een model van eacuteeacuten toeleveringsketen waarin alle distributiemiddelen van hun online winkels en fysieke locaties zijn geiumlnte-greerd Sommige detailhandelaars die al een behoorlijke capaciteit hebben maken van hun winkels een netwerk van mini-distributiecentra Hiermee verkorten ze de afhandelingstijd maar zonder de extra kosten van het bouwen en beheren van distributiefaciliteiten Door al hun middelen te integreren

Percentage van detailhandelaars dat de mogelijkheid tot ophalen in de winkel heel waardevol vindt20

7723+77+V

Microsoft Dynamics AX

| 16

krijgen klanten tevens een goed zicht op de voorraad en kunnen ze de eenvoudigste en snelste manier kiezen om hun product aan te schaffen Detailhandelaars verhogen hun inzet op maatschappelijk verantwoord ondernemen De laatste paar jaren is er veel gediscussieerd over de groeiende behoefte van consumenten aan milieuvrien-delijke en duurzame producten En hoewel veel mensen zeggen dat ze maatschappelijk verantwoorde producten willen blijkt dat lang niet altijd uit hun gedrag Maar een kentering is zichtbaar Er is een afname van het aantal mensen dat zegt meer te willen betalen voor verantwoorde producten maar tege-lijkertijd een toename van mensen die zeggen dat ze het belangrijk vinden dat bedrijven maatschappelijk verant-woord ondernemen21 Uit een studie uit 2013 van Cone Communications en Echo Research blijkt dat 87 van de consumenten wereldwijd de MVO-resultaten meeneemt in hun aankoopbeslissing22 Anders gezegd goede MVO-cijfers zijn de nieuwe standaard En hoewel consu-menten bedrijven die een stapje extra doen op MVO-ge-bied misschien niet direct belonen zullen ze degenen die dat stapje niet zetten de rug toekeren Bedrijven moeten nadenken over hun MVO-beleid zowel als een defensie-ve als offensieve strategieInformatie is tegenwoordig heel eenvoudig te verkrijgen en verspreidt zich razendsnel Onethische bedrijfspraktij-ken die aan het licht komen hebben al meer dan eens geleid tot een terugloop in klanten voor dat betreffen-

Microsoft Dynamics AX

| 17

De omzet van de deeleconomie zal in 2025 tot $335 miljard zijn uitgegroeid28

de merk Om een maatschappelijk verantwoorde organisaties te worden hebben veel bedrijven hun eigen be-drijfsactiviteiten grondig moeten eva-lueren En ook de praktijken van leve-ranciers binnen hun toeleveringsketen Bovendien zijn veel bedrijven een stuk transparanter geworden In 2015 heeft CorporateRegistercom van 12000 be-drijven de MVO-rapporten verzameld Ter vergelijking in 1994 waren dat er slechts 2023

Steeds meer bedrijven gebruiken een MVO-strategie om te groeien zoals American Eagle Het bedrijf rappor-teerde recent een groei van 10 in de verkoop van lingerie nadat het had be-loofd om modellen in hun advertentie niet meer te photoshoppen24 Kijk ook naar Goldman Sachs dat investeert in de training en opleiding van 10000 vrouwelijke ondernemers25 Onderzoek door World Green Business Council laat een groei zien van 8-11 bij bedrijven die de luchtkwaliteit op kantoor heb-ben verbeterd26 Het onderzoek toont ook aan dat bedrijven die bekend staan om een sterk MVO-beleid makkelijker nieuw personeel kunnen vinden en be-houden Uit een onderzoek van Harvard Business School en de London Business School in 2011 blijkt dat bedrijven die

sterk presteren op MVO-gebied sneller financieringen loskrijgen27 Initiatieven tot duurzaam ondernemen werden in het verleden nogal eens wisselend ont-vangen maar het tij is aan het keren Het financieumlle en ethische belang van een goed MVO-beleid is inmiddels dui-delijkDe invloed van de deeleconomieDe deeleconomie heeft momenteel wereldwijd een omzet van $15 miljard per jaar PwC voorspelt dat de om-zet in 2025 toegenomen zal zijn tot $335 miljard28 Bedrijven als Airbnb en Lyft hebben de huur- en vervoersmark-ten veranderd En het model van de deeleconomie wordt op steeds brede-re schaal toegepast zoals via het delen van boten opslag- en werkruimten en zelfs energie Een dergelijke groei kan niet anders dan invloed hebben op de detailhan-del De tekenen daarvan zijn al zicht-baar Het moet nog blijken wel risico deze trend werkelijk inhoudt voor de-tailhandelaars maar hogere wiskun-de is niet nodig om in te zien dat als mensen producten gaan delen ze minder producten hoeven kopen De deeleconomie heeft dan dus een ne-gatieve invloed op de verkoop Maar

de deeleconomie zorgt ook voor inte-ressante kansen voor detailhandelaars Veel bedrijven hebben de mogelijkheid verkend om via community-leden pro-ducten in de winkel op te halen en bij klanten af te leveren Dit zou lagere kosten en kortere verzendtijd opleve-ren In de ruimte die ligt tussen bedrij-ven zorgt de deeleconomie voor enkele unieke mogelijkheden Denk bijvoor-beeld aan gedeelde overhead of ge-deelde en flexibele winkelruimte voor bedrijven met seizoenspieken in klant-vraag Hoewel de trend relatief nieuw is lijkt het erop dat de detailhandel er op veel terreinen iets van gaat merken

Percentage van de consumenten dat de MVO-activiteiten van een bedrijf laat meewegen in een aankoopbeslissing22

8723+77+V

Microsoft Dynamics AX

| 18

De winkelbeleving opnieuw definieumlrenOverzicht voor het topmanagementDoor de opkomst van e-commerce kwamen steeds meer klanten naar de winkel om pro-ducten uit te testen showrooming gen-oemd Velen dachten dat deze trend het einde van de fysieke winkels van detailhan-delaars inluidde maar detailhandelaars pas-sen zich eindelijk aan deze moderne trend aan

Belangrijkste puntenbull 46 van de Amerikanen gaf toe aan

showrooming te doenbull Detailhandelaars bieden nieuwe

voordelen aan in de winkel zoals snacks koffie alcohol exclusieve producten en deskundig advies om klanten in hun winkel te lokken

bull Veel grote detailhandelaars verkleinen hun voetafdruk en maken plaats voor kleinere lokale winkels

Microsoft Dynamics AX

| 19

Detailhandelaars anticiperen op showrooming

Door de opkomst van e-commerce komen steeds meer klanten naar de winkel om producten te testen en te bekijken In een onderzoek van Harris Interactive op het einde van 2013 gaf 46 van de Amerikanen toe dat ze naar winkels kwamen om producten uit te testen Dit was een toename van 7 in vergelijking met dezelfde periode in 201229 Toen steeds vaker werd gemeld dat detailhandelaars klanten geld vroe-gen voor dit verschijnsel30 leek deze trend het einde van detailhandelaars in te luiden Maar veel detailhandelaars passen zich uiteindelijk aan de trend aan en anticiperen erop

Winkels als Target31 en Best Buy voer-den strategieeumln om showroom-klanten aan te trekken onder andere met gratis Wi-Fi apps voor winkelassistentie en digitale interfaces waarmee klanten in de winkel toegang kregen tot de tools die ze online graag gebruiken zoals reviews en prijsvergelijkingen Deze aanpak helpt detailhandelaars beter te begrijpen hoe de winkel als geheel presteert niet alleen op basis van de omzet die de fysieke winkel genereert Casey Carl Chief Strategy amp Innovati-on Officer van Target verwoordt het als volgt ldquoWij zijn gek op showrooming zolang klanten hun spullen bij Target komen kopenrdquo

Showrooming is zo populair geworden dat sommige andere bedrijven winkel-ruimtes gebruiken om in te spelen op de trend Chobani een bedrijf dat Griekse yoghurt verkoopt opende onlangs in New York het Chobani SoHo cafeacute waar klanten nieuwe producten en recepten kunnen proeven De online kleerma-ker Indochino richtte pop-upwinkels op de ldquoreizende kleermakerrdquo-pop-ups waar klanten het product zelf kunnen ervaren hun maat kunnen laten ne-men en kleding kunnen passen32 Het succes en de opkomst van dit soort showroom-winkels tonen aan dat de-tailhandelaars kunnen anticiperen op deze trend

Verkoper als een service

Nu het besluitvormingstraject van klan-ten verandert proberen veel detailhan-delaars klanten in hun winkel te lokken

door nieuwe ervaringen en diensten aan te bieden ldquoMensen willen meer dan gewoon een winkel Ze willen een plaats waar ze zich goed voelen en iets nieuws lerenrdquo zei Carmine Gallo auteur en deskundige op het gebied van de-tailhandel Detailhandelaars van Urban Outfitters tot Nordstrom bieden hun klanten nu snacks koffie en wijn aan in de winkel Whole Foods is zelfs een brouwerij gestart en biedt bier aan in de winkels33

Veel detailhandelaars halen deskundi-gen naar de winkels die klanten advies geven Onlangs is Target een samen-werking gestart met BabyCenter een website over zwangerschap en ouder-schap Via het nieuwe initiatief Baby 360 biedt Target kwaliteitscontent productreviews en aanbevelingen voor kersverse moeders op de website De winkel heeft de investering echter naar een nieuw niveau getild en biedt nu in de winkel servicedesks met ldquobaby-ad-viseursrdquo aan34 Dit soort programmas dat klanten een ervaring en een dienst biedt die verder gaan dan het aan-schaffen van een product breekt in steeds meer winkels door Klanten heb-ben zo een heel andere reden om langs te gaan

Klein is het nieuwe groot

Vroeger was winkelen vooral een loka-le bezigheid kleine lokale winkels met lokale eigenaars en medewerkers Door de groei van winkelcentra halverwege de vorige eeuw werden grote winkels de norm Warenhuizen werden steeds groter en legden de basis voor grote winkels maar nu bedreigt de grootste winkel ooit het internet deze steeds groeiende fysieke winkels Volgens het verslag 2015 US Mall Outlook van Green Street Advisors zal ongeveer 15 van de 1500 winkelcentra in de Verenigde Staten in de komende 10 jaar sluiten veel meer dan het aantal nieuwe winkelcentra dat de deuren zal openen35

Detailhandelaars beginnen grote dure winkels de rug toe te keren en maken plaats voor kleinere gerichtere en flexi-belere winkels Detailhandelaars waar-onder Target Walmart en Whole Foods creeumlren allemaal kleinere winkels waar-mee ze aanwezig zijn op meer lokale markten en de kosten kunnen verlagen

Deze trend is ook deels het gevolg van de showrooming-trend Detailhande-laars moeten niet meer elk product op voorraad hebben De winkels worden een lokaal centrum voor diensten als ophalen in de winkel terwijl detailhan-delaars hun toonbank kunnen verwij-deren dankzij nieuwe technologie als mobiele betaling Zo creeumlren ze meer ruimte voor de klant

Percentage Amerikanen dat toegaf aan showrooming te doen29

46

Drieeumlnvijftig procent van de mannen heeft ooit aan showrooming gedaan in vergelijking met veertig procent van de vrouwen29

Percentage Amerikanen dat al heeft geshowroomd29

69

54+46V

31+69V

Microsoft Dynamics AX

| 20

Omni-channel is niet meer weg te denkenOverzicht voor het topmanagementOmdat het onderscheid tussen de digitale en fysieke wereld steeds vager wordt moeten detailhandelaars een ervaring creeumlren die voor meer continuiumlteit zorgt binnen alle contactmomenten met klanten

Belangrijkste puntenbull 71 van de klanten vindt de mogelijkheid

om voorraadgegevens voor producten in de winkel te bekijken belangrijk of heel belangrijk

bull De mobiele wereld zorgt voor 54 van het webverkeer van de detailhandel en 30 van de online omzet

Microsoft Dynamics AX

| 21

WWW staat nu voor ldquowat wanneer en waar ik wilrdquoOmdat het onderscheid tussen de di-gitale en fysieke wereld steeds vager wordt verschuiven de verwachtingen van de klanten in de detailhandel even-redig hiermee Klanten willen nu een naadloze ervaring op elk apparaat en verwachten de keuzemogelijkheden en flexibiliteit van online winkelen en de snelheid en service van een aankoop in de winkel Voor het winkelende publiek betekent WWW nu dat een klant koopt ldquowat wanneer en waar hij wilrdquo Detail-handelaars moeten daaraan voldoen Betere ervaringen op elk apparaat Klanten verwachten meer continuiumlteit tijdens hun winkelervaring Mogelijk-heden als het online bekijken van de voorraadgegevens zorgen voor een betere verbinding tussen wat klanten online doen en wat er in de winkel ge-beurt Bovendien verlagen ze de stress omdat de kans kleiner is dat de klant een winkel binnengaat en ontdekt dat het product niet op voorraad is Uit een onderzoek van Accenture in 2014 blijkt dat 71 van de klanten de mogelijk-heid om voorraadgegevens voor pro-ducten in de winkel te bekijken belang-rijk of heel belangrijk vindt waarbij 39 aangeeft dat ze minder of niet geneigd zijn naar een winkel te gaan als de on-line winkel geen informatie biedt over de fysieke voorraad19

Dankzij oplossingen voor een beter voorraadbeheer kunnen detailhande-laars klanten realtime toegang geven tot gegevens over de fysieke en on-line voorraad en meer verwerkingsop-ties bieden zoals ophalen in de winkel verzending naar de winkel en snellere levering Zo kan de klant kopen wat hij wil wanneer hij wil en waar hij wil Naast voorraadgegevens in de fysieke winkel helpt nieuwe technologie detail-handelaars nu om hun klanten tijdens het aankoopproces meer geiumlntegreer-de ervaringen op elk apparaat te bie-den Tools voor productiviteit en sa-menwerking waaronder software voor het beheer van digitale bedrijfsmid-delen helpen detailhandelaars klan-ten een meer consistente merkerva-ring te bieden tijdens de verschillende contactmomenten Dit lijkt misschien slechts een detail maar een consisten-

te branding en navigatie zowel online als offline kan ervoor zorgen dat een aankoop voor klanten gemakkelijker en vertrouwder is Als een klant een pro-duct online bekijkt en daarna naar een detailhandel gaat om dat product te kopen moet hij bij aankomst al weten dat hij in de juiste winkel is en moet hij het product gemakkelijk kunnen vinden op basis van zijn online ervaringOm de online en fysieke winkel verder te verbinden hebben medewerkers in de detailhandel gemakkelijker toegang tot klantgegevens zoals vorige aan-kopen verlanglijstjes en ondersteu-ningstickets Daardoor kunnen ze op een meer strategische manier verkopen en hun klanten superieure service bie-den Deze betere integratie leidt uitein-delijk tot meer continuiumlteit en een meer persoonlijke ervaring voor klanten De mobiele wereld zorgt voor een rui-mer bereik Smartphones met nieuwe mogelijk-heden en snellere dataverbindingen hebben een onmiskenbare impact op de detailhandel Doordat klanten in de winkel op internet kunnen surfen speelt de mobiele wereld een unieke rol in de omni-channel winkelbeleving In een onderzoek van Accenture in 2014 werd onderzocht waar klanten infor-matie over producten zochten op hun mobiele apparaten 56 deed dit thuis 38 controleerde de productvoorraad onderweg naar de winkel en 34 zocht in de winkel informatie over producten op36 In oktober 2015 namen smart-phones 42 van het winkelverkeer en 16 van de online omzet voor hun re-kening Dat is een onthutsend aantal in vergelijking met laptops (4570) en tablets (1214)37

Detailhandelaars creeumlren voor mobiele technologie nu geoptimaliseerde erva-ringen en zorgen voor meer continuiumlteit op elk apparaat Responsieve websites zijn populair geworden bij detailhan-delaars die hun klanten op elk appa-raat willen betrekken Een responsieve website zal met een andere grootte en schaal worden weergegeven afhanke-lijk van of de website wordt bekeken op een laptop tablet of mobiel apparaat Bij niet-responsieve websites is het be-kijken van inhoud op mobiele appara-ten lastig vanwege het kleinere formaat

van het apparaat Voordat responsie-ve websites werden ontwikkeld kozen vele merken ervoor een compleet af-zonderlijke WAP-site op te zetten voor mobiel browsen Tegenwoordig dragen responsieve websites bij aan het oplos-sen van deze uitdagingen met een effi-cieumlnte oplossing voor het bouwen van een enkele website die de weergave dynamisch aanpast aan verschillende browserformatenDetailhandelaars werken nu met nieuw e webstandaarden zoals HTML5 en CSS3 die zijn geoptimaliseerd voor mobiel surfen en met alle apparaten compatibel zijn Dankzij nieuwe ontwik-keltools voor meerdere platforms kun-nen app-ontwikkelaars dezelfde app nu voor meerdere mobiele besturings-systemen programmeren Microsoft heeft zelfs een universeel app-platform geiumlntroduceerd waarmee telefoons ta-blets en pcs met Windows 10 iOS- en Android-apps kunnen uitvoeren Dit is een grote stap die detailhandelaars zal helpen hun klanten de beste ervarin-gen te bieden zonder de kosten voor de ontwikkeling voor meerdere appa-raten38

Online wordt offline Er wordt zo vaak gezegd dat e-com-merce de fysieke winkels verwoest dat vaak wordt aangenomen dat de verkoop via e-commerce boven de verkoop in de winkel uitsteekt Maar eigenlijk nemen ze volgens eMarketer slechts een klein percentage in onge-veer 5939 Ondanks de groei van de online detailhandel wordt nog steeds meer dan $14 van elke $15 in de win-kels uitgegevenDit betekent dat veel e-commercesites willen uitbreiden door offline winkels te openen Online detailhandelaar Birch-box opende een eerste fysieke winkel in New York Warby Parker het online bedrijf in oogzorg verhoogt de inzet op fysieke winkels terwijl Bonobos vo-rig jaar $55 miljoen inzette voor ldquopas-winkelsrdquo waar klanten kleding van hun merk kunnen passen40 Zelfs de reus van e-commerce Amazon opent win-kels in bijvoorbeeld New York en San Francisco41 Ironisch genoeg stimuleren de online detailhandelaars die het ein-de van de fysieke winkels leken te bete-kenen nu de fysieke markt

Microsoft Dynamics AX

| 22

De nieuwe e-commerce is sociaalOverzicht voor het topmanagementMerken gebruiken websites als Facebook Twitter Pinterest en Instagram om hun pro-ducten te verkopen contact te maken met klanten en zelfs als een onderzoekstool om beslissingen over merchandising te verspre-iden De laatste tijd worden sociale-medi-aplatforms veel belangrijker bij de aanschaf omdat ze het proces van kennismaking tot aankoop stroomlijnen

Belangrijkste puntenbull Facebook zorgt voor 85 van de

bestellingen via sociale media en is daardoor de toonaangevende sociale website

bull Nieuwe tools als het Like2Buyrdquo-platform van Curalate voor Instagram zorgen voor een meer naadloze winkelervaring op sociale-mediasites

Microsoft Dynamics AX

| 23

De nieuwe e-commerce is sociaal De afgelopen tien jaar zijn sociale me-dia een basiselement van de mees-te marketingprogrammas geworden De impact ervan zal naar verwachting verder toenemen Uit een onderzoek van Dukes Fuqua School of Business blijkt dat sociale media op dat moment gemiddeld 94 uitmaakten van het marketingbudget van bedrijven en dat dit percentage naar verwachting met 128 zou zijn toegenomen tegen 2020 tot 21442

Omat merken hun communities en aanwezigheid op sociale media verder uitbreiden zoeken ze steeds meer ma-nieren om sociale media te gebruiken als verkooptool Klanten lijken dit te waarderen Volgens een onderzoek van Monetate in 2015 waren de conversie-percentages van sociale media 117 in vergelijking met 099 in 2014 Hoewel dit nog altijd lager is dan rechtstreeks e-mail en zoekopdracht (246 218 en 204 respectievelijk) waren sociale media de enige verkeersbron waarvan het conversiepercentage tussen 2014 en 2015 is gestegen Bovendien was de gemiddelde bestelwaarde voor so-ciale media $12407 wat hoger is dan die van alle andere verkeersbronnen behalve voor wie rechtstreeks naar de website surfte15

Facebook staat nog altijd op kop Uit een recent onderzoek van Shopify blijft Facebook de primaire bron van het verkeer via sociale media naar win-kels met ongeveer 63 van alle bezoe-ken aan websites via sociale media43 Gemiddeld 85 van de bestellingen via sociale media is afkomstig van Fa-cebook Bij sommige sectoren waar-onder fotografie sport en recreatie dierenbenodigdheden doorverzen-ding en juwelen en horloges zorgt Fa-cebook voor 90 van de bestellingen Facebook had ook het hoogste gemid-delde conversiepercentage 185 De videosites Vimeo en YouTube deelden de tweede plaats elk met een conver-siepercentage van 116Maar dat wil niet zeggen dat bedrijven alleen voor Facebook moeten kiezen Uit het onderzoek blijkt dat de pres-taties per sector sterk verschillen 74 van de bestellingen van antiquiteiten en verzamelobjecten via sociale media kwam van Pinterest en 47 van de be-stellingen voor digitale producten via sociale media kwam van YouTube Fa-cebook stond met een gemiddelde be-stelling van $5500 per bestelling maar op de vierde plaats achter Polyvore ($6675) Instagram ($6500) en Pinte-rest ($5895) (KW3 2013)

Nieuwe sociale tools voor detailhandelaars De grootste waarde die detailhande-laars via sociale media krijgen bestaat niet uit siteverkeer maar uit sociaal be-wijs Uit een onderzoek van ODM Group blijkt dat 74 van de klanten vertrouwt op sociale netwerken bij het nemen van aankoopbeslissingen44 Merken ge-bruiken websites als Facebook Twitter Pinterest en Instagram om hun produc-ten te verkopen contact te maken met klanten en zelfs als een onderzoekstool om beslissingen over merchandising te verspreiden De laatste tijd worden so-ciale-mediaplatforms veel belangrijker bij de aanschaf en dat hebben detail-handelaars ook ontdektMet de introductie van de ldquokooprdquo-knop-pen op Facebook en Twitter en het ldquoLike2Buyrdquo-platform van Curalate voor Instagram helpen sociale media de kloof te overbruggen van bewustzijn naar interesse naar wens naar actie De-tailhandelaars waaronder Home Depot Nordstrom Target en Burberry gebrui-ken dit nieuwe e-commercekanaal al Zo kunnen gebruikers die rechtstreeks van een sociale-mediasite gaan naar een productpagina die visueel consistent is met waar ze vandaan komen Uiteindelijk creeumlert dit een meer naadloze winkel-ervaring waarbij de wrijving tussen de kanalen vermindert en het eenvoudiger is om via sociale media te kopen

Conversiepercentage per bron15

Recht-streeks

E-mail

Zoek-opdracht

Sociale media

281

246

229

218

210

204

099

117

2014

2015

2014

2015

2014

2015

2014

2015

Recht-streeks-35 in

2015

E-mail-11 in

2015

Zoek-opdracht-06 in

2015

Sociale media

+18 in 2015

100+88+0+81+78+0+75+73+0+35+42

Microsoft Dynamics AX

| 24

De detailhandel kent geen grenzen meerOverzicht voor het topmanagementHoewel detailhandelaars het moeilijk had-den om succes in het buitenland te vinden biedt nieuwe technologie hen een spring-plank naar internationaal succes

Belangrijkste puntenbull De detailhandelverkoop bedroeg in 2014

$22492 biljoen en zal tegen 2018 naar verwachting tot $28300 biljoen zijn gestegen

bull Betere technologie voor productiviteit en samenwerking helpt detailhandelaars in het buitenland

bull E-commerce neemt maar 59 van de internationale detailhandelverkoop in maar dat cijfer neemt toe

bull Alibaba een enorm e-commercebedrijf zet de internationale e-commerce op zijn kop

Microsoft Dynamics AX

| 25

De detailhandel kent geen grenzen meer De internationale detailhandelverkoop is in opmars Uit een recent onderzoek van eMarketer blijkt dat de totale omzet van detailhandelverkoop zowel in de winkel als online $22492 biljoen was in 2014 En ze verwachten een toename tot $28300 biljoen in 201839 Door de opkomst van buitenlandse economie-en is het erg aanlokkelijk om interna-tionaal uit te breiden Toch zijn er veel bedrijven die moeite hebben om de sprong te maken Uit een onderzoek van de Harvard Business Review bleek echter ldquodat detailhandelaars op enkele uitzonderingen na niet konden genie-ten van de voordelen van globalisa-tierdquo45 Bijna alle grote detailhandelaars van Walmart tot Tesco tot Carrefour hebben zich moeten terugtrekken uit buitenlandse markten na pogingen om de lokale markt te veroveren Ondanks deze uitdagingen duwt de aanhouden-de druk om te groeien veel bedrijven richting nieuwe markten Slimmere en snellere detailhandelTechnologie speelt een belangrijke rol bij het succes van een detailhandel in het buitenland Om te beginnen helpen verbeterde tools voor samenwerking in de cloud en productiviteit bedrijven om sneller dan ooit tevoren te plannen en zich aan te passen Deze verbeterin-gen zijn van cruciaal belang Ze helpen bedrijfsleiders om activiteiten beter te beheren en slimmere lokale marketing-campagnes te maken Verbeteringen in technologie en transport zorgen ook voor een snellere levering van goede-ren en diensten Dit leidt allemaal tot flexibelere bedrijvenE-commerce verlicht de lastE-commerce wordt een belangrijke bondgenoot voor detailhandelaars die naar het buitenland willen uitbreiden In vergelijking met de verkoop in de winkel was e-commerce met 59 van de internationale detailhandelverkoop in 2014 nog altijd klein39 Dit percen-tage zal naar verwachting in 2018 zijn gestegen tot 88 Vorig jaar namen de Verenigde Staten en China 55 van de online verkoop in Tegen 2018 zal China waarschijnlijk 40 van de wereldwijde online verkoop uitmaken in totaal ongeveer $1 biljoen Hoewel het groeitempo voor online verkoop in China het hoogst is zullen andere landen waaronder de Verenigde Sta-ten het Verenigd Koninkrijk Japan

Duitsland en andere hun online de-tailhandelverkoop met dubbele cijfers zien groeien in de komende drie jaarDe groei in e-commerce zal ook worden gestimuleerd door de groei van mobie-le apparaten in opkomende markten Uit een onderzoek van GSMA in 2015 blijkt dat er 36 miljard unieke mobie-le abonnees waren op het einde van 2014 Ze verwachten nog eens 1 miljard abonnees tegen 2020 waardoor de wereldwijde mobiele penetratiegraad op bijna 60 komt46 Misschien nog indrukwekkender is dat de penetratie van abonnementen op mobiel internet in opkomende regios naar verwachting snel zal groeien Voor veel van deze ge-bieden is mobiel internet de enige ma-nier om toegang tot internet te krijgen Dankzij deze toegankelijkheid krijgen mensen toegang tot diensten als ban-kieren en opleiding en andere waarde-volle consumptiegoederen die in deze gebieden anders moeilijk te krijgen of te duur zijnOpkomende technologie overwint een unieke uitdagingLevering is een onderbelichte uitda-ging voor e-commercebedrijven die internationaal zaken willen doen Le-vering houdt in goederen verplaatsen van punt A naar punt B In Amerika gaat de discussie over levering vooral over snelheid Maar bij een snelle levering of uumlberhaupt een levering is eacuteeacuten ding heel belangrijk punt B Grofweg 75 van de wereldbevolking acuteheeft te maken met inconsistente in-gewikkelde slechte of geen adressys-temen Dat zegt startup what3words47 Vier miljard mensen hebben geen adres en zelfs in ontwikkelde landen kan adressering een ingewikkelde zaak zijn Londen heeft bijvoorbeeld acht verschillende Lonsdale Roads en veel huizen hebben geen nummer What3words een startup uit Londen is bezig om dit probleem op te los-sen Dat doet het met rasters van 3 bij 3 vierkante meter En dan 57 miljoen daarvan die de hele wereld beslaan en die allemaal een uniek adres heb-ben van 3 woorden In feite is het een eenvoudig geografisch cooumlrdinatiesys-teem Veel detailhandelaars en distri-buteurs zijn geiumlnteresseerd Want met dit adressysteem kunnen klanten hun producten niet alleen laten vervoeren naar hun huis ze kunnen ook opgeven

bij welke ingang of welke plek op hun terrein het pakket moet worden afgele-verd En koppel het cooumlrdinatiesysteem aan dronetechnologie en meer deuren worden geopend Zoals naar snelle en eenvoudige bezorging van eten me-dicijnen en voorraden in moeilijk be-reikbare gebieden Deze opkomende technologieeumln staan nog in de kinder-schoenen maar zijn wel al op weg om mensen dichter bij elkaar te brengenDe B2B-reusEen bespreking van de internationale detailhandel is onvolledig zonder ver-melding van Alibaba Alibaba werd in 1999 opgericht door de excentrieke lei-dinggevende Jack Ma Het bedrijf is het grootste platform voor online groot-handel ter wereld en verwerkt verkopen in meer dan 240 landen en regios Aan-vankelijk was het de bedoeling om een B2B-portaal te maken waarmee Chine-se fabrikanten kopers in het buitenland konden bereiken Alibaba doet onder-tussen veel meer dan dat en heeft een onmiskenbare impact op fabrikanten en detailhandelaars De Amerikaan-se beursgang van Alibaba was met $25 miljard de grootste ter wereld Alibaba is het grootste e-commerce-bedrijf van China Het beheert meer dan 80 van de online verkoop van China48 Het bedrijf heeft 279 miljoen jaarlijkse kopers die in 2013 voor $248 miljard aan transacties deden wat meer is dan Amazon en eBay samen In te-genstelling tot Amazon heeft Alibaba geen eigen magazijnen en goederen Hoewel hun omzet niet zo indruk-wekkend is (Alibaba ontving ongeveer $25 miljard in vergelijking met onge-veer $20 miljard van Amazon in KW2 van 2014) liggen de netto winstmar-ges van Alibaba op 80 van de om-zet (in vergelijking met het negatieve netto-inkomen van Amazon in KW2)

E-commerce neemt maar 59 van de internationale detailhandelverkoop in maar dat cijfer neemt toe39

5994+6+V

Microsoft Dynamics AX

| 26

Microsoft Dynamics AX

Buitengewone klantervaringen creeumlren

Microsoft Dynamics AX

| 27

Geweldige klantervaringen door infor-matiegestuurde activiteiten Internationale uitbreiding met flexibele implementatiesVersnel innovatie en toekomstige groei dankzij een dynamische en flexibele oplossing die zich aanpast aan jouw bedrijfsbehoeften Bied onbeperkte schaalbaarheid van de cloud Zorg voor naleving en da-tabeveiliging terwijl je jouw klanten ook naadloze ervaringen biedt en jouw medewerkers de middelen geeft om echt productief te zijn Microsoft helpt je om te gaan met de uitdaging van meerdere talen meerdere websites meerdere bedrijven en complexe internationale belastingen en regelgeving terwijl jouw bedrijf groeit en je nieuwe markten aanboort Dit wordt allemaal aangeleverd via eacuteeacuten uitgebreid commerceplatform in de cloud dat je vrijwel eindeloze cloudschaling en toonaangevende beveiliging biedt Hierdoor zijn realtime verbon-den oplossingen op elk apparaat en elke locatie mogelijk Dit alles met de voorspelbaarheid en herhaalbaarheid die je nodig hebt om snel resultaten te behalenNaadloze en uitmuntende prestaties voor commerce op elk kanaalDe moderne detailhandel is nu digitaal Klanten en medewerkers eisen intuiumltieve interactieve en informatieve oplossingen die ervoor zorgen dat de winkelervaring prettig is en voldoet aan de verwachtingen en die uiteindelijk leiden tot een duurzaam concurrentievoordeel Klanten willen winkelen zoals het hen uitkomt wat waar wanneer zij willen en op hun favoriete apparaat als ze tijdens hun interactie met jouw merk meerdere kanalen tegenkomen Voorzie jouw medewerkers van mo-derne verbonden mobiele oplossingen die hen het totaaloverzicht van de klanten bieden dat ze nodig hebben om op ongeeumlvenaarde productiviteitsniveaus te werken en klantenservice van echte wereld-klasse te bieden in en rond de winkel Microsoft biedt geoptimaliseer-de oplossingen voor productiviteit samenwerking en sociale media die jouw medewerkers op elk kanaal voorzien van de juiste informatie op het juiste moment om jouw klanten tevreden te stellen Effectief beheer van merchandisingBereid je voor op de toekomst Er komen constant nieuwe kanalen nieuwe markten en nieuwe producten of diensten bij Je moet dus continu anticiperen op trends op de markt en je snel kunnen aan-passen om voorop te blijven Microsoft helpt je te handelen met het inzicht dat je nodig hebt om krachtige merchandisingcompetenties te leveren zoals globaal en lokaal beheer van producten en aangepaste kenmerken onbeperkte categorieeumln voor verbeterd beheer van cate-gorieeumln en assortimenten en innovatie voor het beheer van matrix en andere soorten voorraadSlimme activiteitenAls je jouw werknemers in de detailhandel voorziet van tools en oplos-singen bespaar je tijd en bent je jouw klanten beter van dienst Maak gebruik van een natuurlijke workflow aangepast aan hun wensen Via front-office-activiteiten ingebouwd in belangrijke activiteiten als voor-raad- en leveranciersbeheer kunnen betrokken werknemers nu be-ter onderbouwde beslissingen nemen om groei te stimuleren aan de hand van diepgaande inzichten uit data krachtige analyses en intuiumltie-ve aanbevelingen Geef jouw personeel de beste mogelijkheden met een oplossing waarmee zij tijd kunnen besparen meer gedaan kunnen krijgen en beter kunnen presteren voor meer omzet en hogere marges

Microsoft Dynamics AX

| 28

Microsoft Dynamics AX

Microsoft Dynamics AX

| 29

Groei in jouw tempoBedrijven laten groeien op hun eigen tempo Dat kan vooral door hen de keuze en flexibiliteit te geven om hun bedrijf te moderniseren Wij bieden bedrijven de kans om de kracht van de cloud te be-nutten zodat ze hun bedrijfs-processen wereldwijd kunnen bijschalen De oplossing is eenvoudig te integreren met hun eigen systemen en data Bedrijven kunnen daardoor blijven profiteren van be-staande investeringen en te-gelijkertijd alle beren van de weg halen die groei in de weg staan Geef bedrijven met de betrouwbare cloud van Mi-crosoft de rust en zekerheid van goed beveiligde infor-matie die volgens de regels is opgeslagen

Jouw bedrijf sneller transfor-merenOm als bedrijf concurrerend te blijven is het van cruciaal be-lang om processen eenvoudig opnieuw op te kunnen zetten Zo blijven bedrijven in ont-wikkeling En zo dagen ze de status quo uit Maar dat moet snel gebeuren met een voor-spellende methode en zon-der bedrijfsonderbrekingen Wij stellen bedrijven in staat om te transformeren En dat

doen we door het opnieuw ontwerpen van bedrijfspro-cessen eenvoudiger en snel-ler te maken Met AX behalen ze sneller rendement uit hun technologie en verbeteren ze hun bedrijfsplanning en -uitvoering met voorspelbare implementaties ze kunnen sneller een de slag En als ze processen willen aanpassen Dan krijgen ze ondersteuning van technologieeumln zoals Visu-al Studio Daar vinden ze ta-lent resources en oplossingen waarmee ze aan hun bedrijfs-behoeften kunnen voldoen

Maak sneller slimmere beslis-singenWij stellen mensen in staat om sneller slimmere beslissingen te nemen waardoor ze voor-bereid zijn op alles en hun droom werkelijkheid kunnen maken We geven mensen de juiste middelen Tools om de moderne werkplaats mee te bouwen Bedrijfsoplossingen die mobiel zijn vertrouwd gebruiksvriendelijk en die sa-menwerking stimuleren Zo worden mensen productiever en sneller En met realtime da-tazicht op bedrijfsprocessen kunnen ze betere datage-stuurde beslissingen nemen met een positieve impact op hun bedrijf

Sneller zakendoen Microsoft Dynamics AX is de bedrijfsoplossing van Microsoft voor grote bedrijven Het geeft mensen de middelen om slim-mere beslissingen te nemen met realtime inzichten en kennis en dat op vrijwel elk apparaat Waar je ook bent Met de oplossing kunnen bedrijven zich ontwikkelen Bedrijfsprocessen worden sneller opnieuw ontworpen en dat leidt tot innovatie Zo beha-len bedrijven eerder rendement en blijven de concurrentie altijd een stap voor Met de keuze voor de flexibele cloud groeien be-drijven in hun eigen tempo Ze schalen hun activiteiten wereld-wijd bij en stemmen ze steeds opnieuw af op bedrijfsbehoeften

Microsoft Dynamics AX

| 30

Retail HQ

De werkruimte voor categorie- en productbeheer bevat de volgende functionaliteitbull Assortimentbeheerbull Levenscyclus van assortimentenbull Tracering

Werkruimte voor categorie- en productbeheer

Het op Azure gehoste Retail HQ biedt gecentraliseerd management en complete volgbaarheid van het volledige commercieumlle proces door middel van een webclient

Met werkruimten kunnen gebruikers hun efficieumlntie en productiviteit bij merchandisingactiviteiten verbeteren door hun taken en acties met betrekking tot de merchandisingrol centraal te beheren De functie voor prioriteiten van prijzen en kortingen geeft klanten meer greep op het gebruik van prijzen en kortingen Met deze functie zijn ook nieuwe scenarioacutes mogelijk waarin hogere winkelprijzen voorrang krijgen boven standaardprijzen En tot slot kunnen zij de meeste taken en acties met betrekking tot kanaalimplementatie en activiteiten en IT-werkzaamheden voor de detailhandel centraal beheren

Werkruimten

Nieuwe functiesMicrosoft Dynamics AX

Microsoft Dynamics AX

| 31

Retail HQ

De werkruimte voor prijzen en kortingen biedt de volgende functionaliteitbull Prijs- en kortingbeheer voor een bepaald kanaal en een bepaalde categoriebull Categoriebeheer op basis van prijsregelsbull Prioriteiten voor prijzen en kortingen waarmee u prioriteiten aan prijsgroepen en kortingen

kunt toewijzen om te bepalen in welke volgorde deze worden toegepast

Werkruimte voor prijzen en kortingen

De werkruimte voor catalogusbeheer bevat de volgende functionaliteitbull Overzicht van actieve catalogibull De levenscyclus van catalogi op eacuteeacuten plek bijhouden

Werkruimte voor catalogusbeheer

In de werkruimte voor kanaalimplementatie kunt u de volgende taken uitvoerenbull Het configuratieproces voor kanalen bijhoudenbull De vereiste stappen nemen om een taak te voltooien of informatie geven om de taak te

voltooienbull De installatie voor het programma Retail Modern POS (MPOS) in winkels downloadenbull Toegang krijgen tot alle bijbehorende paginaacutes

Werkruimte voor kanaalimplementatie

In de werkruimte voor kanaalactiviteiten kunt u de volgende taken uitvoerenbull Teksten bij posts opstellen voor verschillende kanalenbull De status van ploegendiensten voor een winkel bijhoudenbull POS-machtigingen (point of sale) voor medewerkers van een winkel beherenbull Snel toegang krijgen tot alle bijbehorende paginaacutes

Werkruimte voor kanaalactiviteiten

De EPOS-client wordt vervangen door MPOS en het eCommerce-kanaal is voortaan ook een standaardonderdeel van Retail Essentials Hiermee krijg je meer instant kanaalondersteuning en een gestroomlijnde configuratieoptie voor implementaties voor de detailhandel via Microsoft Dynamics Retail Essentials

De EPOS-client wordt vervangen door MPOS

Gegevensentiteiten voor de detailhandel zijn uitgebreid en ondersteunen nu alle hoofd- en referentiegegevens die betrekking hebben op de detailhandel Er is ook betere ondersteuning voor gegevensentiteiten in de gehele Microsoft Dynamics AX-oplossing Met deze uitbreiding kunnen gegevensentiteiten klanten door metadata aangestuurde gegevens laten importeren en exporteren en met OData-entiteiten kunnen klanten ook Microsoft Dynamics AX met programmaacutes van andere fabrikanten integreren

Verbeterde ondersteuning voor gegevensentiteiten

Microsoft Dynamics AX

| 32

In deze nieuwe versie zijn er meer dan 30 back-officerapporten en 10 kanaalrapporten beschikbaar waardoor klanten dankzij BI-rapporten beter trends kunnen voorspellen inzichten kunnen krijgen en zo goed mogelijk kunnen presteren

BI-rapporten

Retail HQ

Detailhandelaars kunnen kiezen op POS-bewerkingen beschikbaar zijn voor consumenten zodat zelfbedieningsscenarioacutes mogelijk worden Met de nieuwe Dynamics AX kan dit nieuwe scenario worden geconfigureerd Retail Server maakt gebruik van machtigingen voor API-oproepen (application programming interface)

POS met consumenmachtiging

Met de functies configuratiebeheer en validator is bootstrapping van de configuratie mogelijk evenals validatie van de status en volledigheid van de configuratie voor verschillende configuratie-elementen en beheer en validatie van de configuraties Met deze functie is het uploaden van bulk-configuratiegegevens en de validatie van bedrijfsentiteiten mogelijk

Configuratiebeheer en validator

De e-commerce-API is nu via Retail Server beschikbaar ter ondersteuning van online scenarioacutes Het biedt tevens gehoste en schaalbare e-commerce-services die in combinatie met online winkels van derden kunnen worden gebruikt

E-commerce-API

Retail-hardwarestation

Met een extra hardwareprofiel wordt meer uiteenlopende har