Dynamics Nl

download Dynamics Nl

of 38

Embed Size (px)

Transcript of Dynamics Nl

 • 8/8/2019 Dynamics Nl

  1/38

  SCIENTOLOGYhoe je de omstandigheden op de wereld verbetert

  Scientology, waarvan de grondslag werd gelegd en de ontwikkeling werd bewerkstelligddoor L. Ron Hubbard, is een toegepaste religieuze filosofie die een exacte weg biedtwaarlangs iedereen de waarheid en eenvoud van zijn eigen spirituele zelf terug kan winnen.

  Scientology bestaat uit nauwkeurig omschreven axiomas. (Een axioma is een stellingdie op grond van waarneming of ervaring als waar wordt aangenomen, niet op grond vanbewijs.) Daarmee worden de aan het bestaan ten grondslag liggende oorzaken en principesen een verscheidenheid aan observaties op het gebied van de menswetenschappengedefinieerd. Scientology vormt een filosofisch stelsel dat op letterlijk alle gebieden vanhet leven van toepassing is.

  De uitgebreide hoeveelheid kennis van dit onderwerp resulteerde in twee vormen van

  toepassing: de eerste is een technologie waarmee de mens zijn spirituele bewustzijn kanverhogen en de vrijheid kan bereiken die in al zo vele grote filosofische leerstelsels isnagestreefd; de tweede omvat een groot aantal fundamentele principes die de menskan gebruiken om de kwaliteit van zijn leven te verbeteren. Door deze tweedetoepassingsmogelijkheid biedt Scientology in feite niets minder dan praktische methodesom iederaspect van ons bestaan te verbeteren middelen om een nieuwe manier van levente creren. En hieruit komt het onderwerp voort dat in dit boekje volgt.

  De gegevens die in dit boekje worden aangeboden, zijn samengesteld uit de werkenvan L. Ron Hubbard; ze vormen slechts n facet van het geheel aan gereedschappen die

  inHet Scientology Handboek zijn te vinden. Dit handboek is een uitgebreide gids die tallozetoepassingsmethoden van Scientology bevat, waarmee vele andere gebieden van het levenkunnen worden verbeterd.

  De redacteuren hebben aan de gegevens in dit boekje een korte introductie, watpraktijkoefeningen en voorbeelden van succesvolle toepassing toegevoegd.

  Er worden in Scientology vele nieuwe bijzonderheden over de mens en het levenbeschreven en daardoor komt men wellicht op deze bladzijden woorden tegen waarmeemen niet bekend is. Deze zullen zowel waar ze voor het eerst in de tekst voorkomen, als ineen woordenlijst achterin het boekje, worden verklaard.

  Scientology is er om te gebruiken. Ze is een praktische filosofie, iets wat men toepast.Wanneer men haar gegevens gebruikt, zal men werkelijk in staat zijn om omstandighedente verbeteren.

  Miljoenen mensen die iets willen doen aan de omstandigheden die ze om zich heenzien, passen deze kennis al toe. Zij weten dat de kwaliteit van het leven kan wordenverbeterd. Bovendien weten ze dat Scientology werkt.

  Wanneer men wat men op deze bladzijden leest, gebruikt om zichzelf en anderen tehelpen, zal men dat voor zichzelf kunnen vaststellen.

  SCIENTOLOGY KERK INTERNATIONAAL

  Om het begrip te vergroten en de kennis uit te breiden, zijn er cursussen en verderematerialen verkrijgbaar bij de dichtstbijzijnde Scientology kerk of missie. De adressen zijnte vinden op www.scientology.org.

 • 8/8/2019 Dynamics Nl

  2/38

  2

  Millennia aan een stuk heeft de mens geprobeerd zijn plaats in dezematerile wereld in te schatten. Hoe behoort zijn relatie tot andere

  levensvormen te zijn en hoe tot zijn medemens? Waaruit bestaan zijnwerkelijke verantwoordelijkheden en aan wie is hij die verschuldigd?

  Daar zijn nooit duidelijke antwoorden op gevonden, niet door de oudeGrieken, noch door de materialistische denkers van vandaag de dag.

  En dat is zo gebleven tot L. Ron Hubbard zijn doel verwezenlijkte waarhij zolang naar had gezocht: de ontdekking van een alomvattend principedat op alles wat leeft van toepassing was, een gemeenschappelijke noemeraan de hand waarvan ieder mens, sterker nog, zelfs alles wat leeft, zoukunnen worden begrepen.

  Hieruit kwam een reeks aan ontdekkingen voort die een nieuw lichtwierp op de aard van de mens en het leven.

  De principes in dit boekje zijn het antwoord op het aloude moreledilemma van goed en kwaad en brengen een nieuw niveau vanrationaliteit teweeg. Met deze principes kunnen we nu de diverse factorenvan het bestaan op n lijn brengen, wanneer we voor keuzes wordengesteld onveranderlijk de juiste beslissingen nemen, en bovendien eennieuw gezichtspunt innemen over welke richtingen we in ons leven

  allemaal uit kunnen gaan.In talrijke andere geschriften en in zijn lezingen gaat de heer Hubbard

  nog veel dieper in op deze principes. Wat nu echter volgt is een weergavevan de essentie van dit onderwerp. Het is een praktische benadering vanhet leven welke al door miljoenen mensen met succes wordt toegepast.s

 • 8/8/2019 Dynamics Nl

  3/38

  3

  r wordt al heel lang gezocht naar het uiteindelijke doel van demens, de meest fundamentele gemeenschappelijke noemer van

  al zijn activiteiten, de fundamentele beweegreden van zijnbestaan. Wanneer het antwoord daarop zou wordengevonden, dan zouden daaruit onvermijdelijk vele andereantwoorden voortvloeien. Alle gedragsverschijnselen zoudenerdoor worden verklaard; het zou leiden tot een oplossingvan de voornaamste problemen van de mens. Bovenal zou hetantwoord dat wordt gevonden echter moeten voldoen aan de

  eis dat men ermee uit de voeten kan.

  Een dergelijk antwoord is gevonden. Het luidt:

  De fundamentele beweegreden van het bestaan is voortbestaan.

  We zouden oneindig voortbestaan als het uiteindelijke doel van het levenkunnen beschouwen. Het is aantoonbaar dat de mens als levensvorm in al zijn actiesen doelstellingen gehoor geeft aan deze ene opdracht: Besta Voort!

  Het is echt geen nieuwe gedachte dat de mens bezig is voort te bestaan. Het isechter wel een nieuwe gedachte dat de mens louter en alleen wordt gedreven doorvoortbestaan.

  Dat voortbestaan het enige doel van de mens is, betekent nog niet dat hij hetmeest geslaagde overlevingsmechanisme is dat door het leven is bereikt of zalworden ontwikkeld. Voortbestaan was ook het uiteindelijke doel van de dinosaurus,maar de dinosaurus bestaat dus niet meer.

  Gehoor geven aan de opdracht: Besta voort! betekent nog niet dat elke pogingdaartoe ook steeds succesvol is. Verandering van omgeving, mutaties (veranderingen inde vorm of aard van iets) en vele andere dingen, werken elk organisme tegen om eenfeilloze vorm of feilloze overlevingstechnieken te ontwikkelen.

  HETUITEINDELIJKE

  DOELVANDEMENS

  E

 • 8/8/2019 Dynamics Nl

  4/38

  4

  Wat zouden de optimale overlevingskarakteristieken zijn voor de verschillendelevensvormen? Deze zouden bepaalde fundamentele karakteristieken moetenvertonen die van soort tot soort verschillen, net zoals de ene omgeving anders is daneen andere.

  Dit is nogal belangrijk want men heeft in het verleden heel weinig aandachtbesteed aan het feit dat een reeks karakteristieken die bij de ene soort tot

  voortbestaan leiden, bij een andere soort geen overlevingskarakteristieken hoevente zijn.

  De methodes om voort te bestaan kunnen worden ingedeeld in de volgendecategorien: voeding, bescherming (aanval en verdediging) en voortplanting. Er bestaangeen levensvormen die niet over oplossingen beschikken voor deze problemen. Elkelevensvorm begaat op de een of andere manier de vergissing om te lang vast tehouden aan n karakteristiek, of een karakteristiek te ontwikkelen die totuitsterven zou kunnen leiden. De ontwikkelingen die leiden tot een succesvollelevensvorm, spreken echter veel meer aan dan de vergissingen die daarbij wordengemaakt. Natuurkenners en biologen komen keer op keer tot de ontdekking dat dekarakteristieken van deze of gene levensvorm eerder uit noodzaak zijn ontstaan danuit grillen van de natuur. De scharnieren van de oesterschelpen, het angstaanjagendegezicht op de vleugels van een vlinder, enz., vertegenwoordigen een bepaaldewaarde bij het voortbestaan van de soort.

  De doelstellingen van de mens vinden in overeenstemming daarmee hunoorsprong in dat ene doel voortbestaan dat wordt bewerkstelligd door dematerile wereld aan zich te onderwerpen. Het succes van zijn voortbestaan wordtafgemeten aan het voortbestaan van alles en iedereen; in de ruimste zin ervan.

 • 8/8/2019 Dynamics Nl

  5/38

  5

  DE

  DRIJFVERENIeder individu is uitgerust met een centrale kracht die hem door het bestaan heen

  voortstuwt. Deze impuls, deze stuwkracht, is de drang tot voortbestaan. Het is deinspanning van de kant van het organisme om voort te bestaan.

  We noemen deze drang tot voortbestaan een drijfveer.

  Naarmate deze drang genturbuleerd raakt (in een toestand van opschudding of

  ontreddering wordt gebracht) of wordt benvloed door krachten van buitenaf, wordthij ofwel onderdrukt ofwel door vermenging met de doelstellingen van anderenverzwakt. Dat wil zeggen dat anderen hun doelstellingen aan het individuopdringen. In beide gevallen raakt de drijfveer zlf enigszins genturbuleerd.

  Naarmate de drijfveer tot voortbestaan wordt beknot en naarmate andereinvloeden binnendringen of zich doen gelden andere mensen en de normaleonderdrukkers van het leven, zoals afwezigheid van voedsel, kleding en onderdak kan deze drijfveer meer en meer genturbuleerd raken tot een punt waarop zij nogslechts gericht is op dood of ondergang, dus precies de tegenovergestelde kant op.

  De drijfveer gaat in precies dezelfde mate richting ondergang als dat zijgenturbuleerd is. Zij gaat richting voortbestaan in precies dezelfde mate als zijcompleet en zuiver is.

  Zo is het wanneer we het beschouwen als n drijfveer. Wanneer we dezedrijfveer echter door een vergrootglas bekijken, ontdekken we dat er zich in deze enedrijfveer in werkelijkheid acht stuwende krachten bevinden, oftewel acht drijfveren.

 • 8/8/2019 Dynamics Nl

  6/38

 • 8/8/2019 Dynamics Nl

  7/38

  7

  De eerste drijfveeris de drang om alszichzelf te bestaan.Het is de inspanningom voort te bestaan

  als individu, om eenindividu te zijn, enom voor zichzelfgedurende een zolang mogelijke

  periode het hoogsteniveau vanvoortbestaan tebereiken. Hiervinden we volledigtot uiting gebrachteindividualiteit.

 • 8/8/2019 Dynamics Nl

  8/38

 • 8/8/2019 Dynamics Nl

  9/38

  9

  De tw eede drij fveeris de drang totbestaan in de vormvan een toekomstigegeneratie. Dezedrijfveer bestaatuit twee delen. Deeerste is seks alszodanig en detweede is het gezin,daarbij inbegrepenhet opvoeden vankinderen.

 • 8/8/2019 Dynamics Nl

  10/38

 • 8/8/2019 Dynamics Nl

  11/38

  11

  De derde drijfveeris de drang omvoort te bestaanals deel van eengroep, waarbij demotivatie daartoevan de kant van hetindividu komt. Elkegroep, of die nutijdelijk of

  permanent is,politiek of sociaal,maakt deel uit vande derde drijfveeren is een derdedrijfveer op zich.

 • 8/8/2019 Dynamics Nl

  12/38

 • 8/8/2019 Dynamics Nl

  13/38

  13

  De vierde drijfveeris het voortbestaandoor middel van demensheid als soort.

  Terwijl elk vande afzonderlijkemensenrassen kanworden beschouwd alseen derde drijfveer,kunnenalle mensenrassentezamen worden

  beschouwd als devierde drijfveer.

 • 8/8/2019 Dynamics Nl

  14/38

 • 8/8/2019 Dynamics Nl

  15/38

  15

  De vijfde drijfveeris de drang totvoortbestaanvan echt elkelevensvorm.Hiertoe behoortalles wat leeft, of hetnu dierlijk of

  plantaardig is, alleswat maar directen innig door levenwordt gedreven.Het is de inspanningvan het individuom voort te bestaanteneinde het leven telaten voortbestaan.

 • 8/8/2019 Dynamics Nl

  16/38

 • 8/8/2019 Dynamics Nl

  17/38

  17

  De z esde drijfveeris de drang totvoortbestaan als

  fysisch universum.

  Het is de drang vanhet individu om hetvoortbestaan tebevorderen van allematerie, energie,ruimte en tijd desamenstellendedelen van het fysischuniversum dat weMERTnoemen (eensamenstelling van debeginletters van

  materie, energie,ruimte en tijd). Hetindividu heeft in

  feite de drang om dematerile wereld telaten voortbestaan.

 • 8/8/2019 Dynamics Nl

  18/38

 • 8/8/2019 Dynamics Nl

  19/38

  19

  De z evendedrijfveerisde drang totvoortbestaan als

  of van spirituelewezens. Alles watspiritueel is, ofhet nu wel of geenidentiteit heeft,valt onder denoemer van dezevende drijfveer.Deze drijfveer staatlos van het fysischuniversum en is debron van het leven

  zelf. Aldus zien wehier de inspanningom de bron van hetleven te latenvoortbestaan.

 • 8/8/2019 Dynamics Nl

  20/38

 • 8/8/2019 Dynamics Nl

  21/38

  21

  De achtste drijfveeris de drang totbestaan alsoneindigheid. Ditwordt ook welaangeduid als hetOpperwezen. Dezedrijfveer kan deoneindigheids-of Godsdrijfveerworden genoemd.

 • 8/8/2019 Dynamics Nl

  22/38

  22

  Het individu en zijn drijfveren

  Bij nauwkeurig onderzoek blijkt de mens als individu op elk van deze deelgebieden(de drijfveren) een drijvende kracht te bezitten. Met andere woorden, het individu

  is net zo genteresseerd in het voortbestaan van groepen als in zijn eigen voortbestaan.

  Zo gauw men n van de drijfveren bij een mens om zeep tracht te helpen enzegt: Voor dit individu kan deze drijfveer onmogelijk bestaan, ontstaan er moei-lijkheden, want ze zullen dan allemaal om zeep worden geholpen. Ze zakkenallemaal naar hetzelfde niveau. Met andere woorden, wanneer men de helft van ndrijfveer afsnijdt, dan snijdt men daarmee ook de helft van elk van de resterendedrijfveren af. Dit gehele pakket drijfveren is voor het voortbestaan van een individuvan essentieel belang.

  Op dit moment hebben we een hele samenleving die onderwezen is in de trantvan de mens denkt alleen aan zichzelf. Mensen moeten onderwezen, gedwongen,geslagen en geschopt worden om een derde drijfveer te hebben. Ze moeten gevangengezet, naar school gestuurd, gestraft en beboet worden, ze moeten belasting betalenen ze moeten naar het stemhokje worden gestuurd om op de Democraten testemmen. Al dit soort dingen moet worden gedaan om te zorgen dat iemand eenderde drijfveer heeft.

  Met andere woorden, men is in deze maatschappij verschrikkelijk druk bezig iets

  op te bouwen wat allang bestaat. Wanneer je echter al die enorme systemen weghaaltdie iemand erin trainen om zich aan te passen aan de samenleving, dan ontdek jeachter die systemen een veel mooier en sterker systeem dan wat voor kunstmatigopgebouwd systeem dan ook.

  Hetzelfde geldt voor de vierde drijfveer. Heb je wel eens iemand gekend die vonddat alleen katten maar geschikt waren om mee om te gaan en dat mensen nietdeugden? Zulke mensen bestaan dus echt. Er deugt niets van de mens. De mens iswreed, hij is een beest, de mens doet afschuwelijke dingen. De menselijke soortdeugt niet en de mens deugt niet. Maar honden en katten en kleine domme

  troeteldiertjes, de zijn pas leuk! Met andere woorden, zo iemand gooit het allemaalop de vijfde drijfveer. Zon persoon zal het echter alleen maar redden en zijn levenalleen maar kunnen leven tot op het punt dat dit idee hem in de steek laat, want hetis namelijk een kunstmatig idee.

  Iemand kan met deze drijfveren bijna alles doen wat hij wil, zolang hij daarinmaar consequent is. Op het moment dat hij in enig opzicht inconsequent wordt,geeft dat aan dat hij in een slechte staat verkeert.

  Er wordt hier niet verondersteld of beweerd dat n van deze acht drijfverenbelangrijker is dan de andere. Alhoewel het categorien zijn van het algehele spel dat

 • 8/8/2019 Dynamics Nl

  23/38

  23

  we het leven noemen, zijn ze niet noodzakelijkerwijs aan elkaar gelijk. Het zal bijelke individuele mens blijken dat ieder van hen meer de nadruk legt op n van de

  drijfveren dan op de andere. Wellicht wordt een combinatie van bepaalde drijfverenbenadrukt als een belangrijkere combinatie dan de andere.

  Het vermelden van deze onderverdeling heeft als doel om een beter begrip tekrijgen van het leven door dit in categorien op te splitsen. Wanneer het bestaan op

  deze manier is onderverdeeld, kan elke categorie worden bekeken op zichzelf en

  haar relatie tot de andere categorien die het leven uitmaken. Als men bezig is met

  een legpuzzel zal men eerst de stukjes van dezelfde kleur of soort bij elkaar moetenleggen. Als men bezig is met het bestuderen van een onderwerp, zal men eveneens

  op een ordelijke manier te werk moeten gaan. Om die ordelijkheid te bevorderenmoeten we, in ons geval tenminste, aannemen dat het leven is onderverdeeld in dezeacht willekeurige categorien.

  Een andere bijzonderheid die zich bij deze drijfveren voordoet, is dat ze het best

  kunnen worden voorgesteld als een reeks concentrische cirkels, waarbij de eerste

  drijfveer het centrum vormt en alle volgende drijfveren daar opeenvolgend als eencirkel omheen komen te liggen. Het idee van aan elkaar grenzende ruimtes doet dan

  bij deze drijfveren zijn intrede.

  Tot de fundamentele karakteristieken van de mens behoort ook zijn vermogen

  om op die wijze zijn grenzen te verleggen naar de andere drijfveren. Hij zal de wareachtste drijfveer echter pas ontdekken wanneer hij volledig tot de zevende is

  doorgedrongen.

  Als praktijkvoorbeeld van de drijfveren: men zal ontdekken dat een baby bij degeboorte niets waarneemt wat buiten de eerste drijfveer valt, maar naarmate het kind

  groeit en zijn belangstelling zich uitbreidt zal men zien dat hij er ook anderedrijfveren bij betrekt. Nog een praktijkvoorbeeld: iemand die niet in staat is op de

  derde drijfveer te functioneren, is tegelijkertijd niet in staat om lid van een team tezijn, zodat men zou kunnen zeggen dat hij niet in staat is tot een sociaal leven.

  Hoe moet iemand zich nu gedragen om op de drijfveren zo goed mogelijk te

  functioneren? Gelet op de toestand waarin de wereld om ons heen verkeert, zijn ergeen tekenen dat het antwoord op deze vraag al is gevonden. Men zou de indruk

  kunnen hebben dat slechts enkele mensen de gave bezitten hier van nature inzicht

  in te hebben, maar niets is minder waar. Iedereen kan de kennis opdoen die hij nodigheeft om te bepalen welke weg hij in het voordeel van zijn voortbestaan het beste kan

  bewandelen.

 • 8/8/2019 Dynamics Nl

  24/38

  1e drijfveer

  2e drijfveer

  3e drijfveer

  4e drijfveer

 • 8/8/2019 Dynamics Nl

  25/38

  25

  De drijfverenkunnen wordenvoorgesteld als een

  reeks concentrischecirkels met in hetcentrum de eerstedrijfveer. Hetindividu verlegtzijn grenzennaarmate hijzich met de anderedrijfveren inlaat.

  5e drijfveer

  6e drijfveer

  7e drijfveer

  8e drijfveer

 • 8/8/2019 Dynamics Nl

  26/38

  26

  Het bepalen van optimale oplossingen

  Voor optimale oplossingen in het leven moet men rekening houden met hetmaximale voortbestaan van alles wat te maken heeft met het probleem.

  Dit betekent niet dat we nooit iets zouden kunnen vernietigen. Het is nu eenmaaleen feit dat als we niet over vernietiging beschikten als een van de manieren waarophet leven functioneert, we er nogal slecht aan toe zouden zijn. Stel je voor dat elkevaren die in het Stenen Tijdperk groeide, nu nog stds zou groeien, en dat elkeboom die sinds die tijd het levenslicht zag, daar nog eens bovenop zou komen. Wezouden dan levende, alsmaar groeiende bomen op de aardbodem hebben staan totwe misschien wel tweehonderd meter boven de grond zouden moeten rondlopen.Hier moet dus de dood vernietiging zijn gezicht laten zien om de weg vrij te

  maken voor vooruitgang en verbetering. Wanneer vernietiging op de manier wordtgebruikt zoals in dit voorbeeld, is dat natuurlijk absoluut gerechtvaardigd.

  Het is bijvoorbeeld onmogelijk een flatgebouw neer te zetten zonder eerst dewoning die er stond tegen de vlakte te gooien. Vervolgens komt er iemand opdagendie zegt: Oh, wat jullie aan het doen zijn is hartstikke fout, jullie zijn iets aan hetvernietigen. Jullie zijn een historisch pand aan het vernietigen.

  We proberen hier gewoon een pandje neer te zetten, mevrouwtje.

  Ja, maar jongens, dit is een beroemd historisch pand!

  Mevrouwtje, dat ding staat op het punt om op straat te storten.

  Oh, ja nou uh, toch is het helemaal verkeerd om dingen te vernietigen hoor.

  Dit is nogal irrationeel, want af en toe moet je nu eenmaal iets vernietigen.Bedenk bijvoorbeeld maar eens wat er zou gebeuren als elk stuk papier dat u in uwleven ooit in handen hebt gehad, nog steeds in uw bezit zou zijn en u moestvervolgens gaan verhuizen; als het dan helemaal verkeerd zou zijn om iets te

  vernietigen, zou u alles maar met u mee moeten blijven slepen. U ziet welkebelachelijke vormen dit kan aannemen.

  Er is hier een daadwerkelijke optelsom bij betrokken: men moet niet mrvernietigen dan voor opbouw noodzakelijk is.

  Als men meer begint te vernietigen dan voor opbouw noodzakelijk is, is men errazendsnel slecht aan toe. Dan krijg je taferelen zoals ooit in Nazi-Duitsland. Zijvernietigden alles; ze zeiden: Eerst Oostenrijk, dan Tsjecho-Slowakije, en dan gaanwe Stalingrad eens lekker in puin schoppen! Dat deden ze dan ook, en Stalingradwerd een ongelofelijke puinhoop. Net als Duitsland zelf trouwens.

 • 8/8/2019 Dynamics Nl

  27/38

  27

  Er is een aloude Engelse waarheid die voor zichzelf spreekt: Stuur er nooitiemand op uit om te zien voor wie de klok luidt. Hij luidt net zo hard voor u. Eenwaarheid als een koe. Als mensen er echter op beginnen te letten, worden zebijgelovig. Ze zeggen dan: Ik durf niemand schade te berokkenen want vroeg of laatzal het mij dan ook overkomen. Dat is dus niet per se waar maar in de grote

  optelsom van het leven en het bestaan, kan het opzettelijk beschadigen van iets hetvoortbestaan van de andere entiteiten in de omgeving ervan danig in de war gooien.Dingen kunnen zodanig in de war raken en de balans ervan kan dusdanig wordenverstoord dat bepaalde vogelsoorten bijvoorbeeld gewoon uitsterven. De mens stonder zon honderd jaar geleden niet echt bij stil dat die vogelsoorten op een dagmisschien zouden uitsterven dat is nogal logisch, want het wemelde er toenwaarschijnlijk van.

  Daarom riep de mens enorme projecten tot behoud van de natuur in het levenom het leven van de soorten die onze voorouders bijna hadden weggevaagd, weer te

  herstellen. De mens doet dit trouwens redelijk gevoelsmatig.

  De oplossing voor een probleem waarbij niet alle drijfveren in aanmerking worden genomen, is

  geen optimale oplossing. Afval dumpen in zee lijkt wellicht een handige oplossing voor deproblemen die een bepaald bedrijf heeft met het wegwerken van hun rotzooi, maar dit komt devijfde en zesde drijfveer enorm duur te staan.

 • 8/8/2019 Dynamics Nl

  28/38

  28

  De drijfveren geven gewoon aan hoeveel vormen van voortbestaan er zijn. Hoebestaat een individu voort? Je kunt het dusdanig uitleggen dat een individu alleenvoortbestaat voor zichzelf en alleen maar uit eigenbelang met anderen samenwerkt.

  Je kunt het echter ook op de manier bekijken dat hij alleen voortbestaat ten behoeve

  van de komende generaties. Op die manier kun je al zijn doen en laten prachtiguitleggen. Je kunt het zo uitdenken zoals ze dat in Rusland deden dat het individualleen voortbestaat ten behoeve van de staat en slechts een onderdeel is van een soortmierenmaatschappij, dat hij een collectivist is, iemand die leeft in een systeem waaralles in het bezit is van de staat of door de staat wordt beheerd. En zo gaat dat maardoor, de ene uitleg na de ander. Je kunt al deze manieren waarop de mensvoortbestaat tegen het licht houden en elk ervan uitroepen tot de manier waarop hijvoortbestaat. Wanneer je echter de proef op de som neemt, zal blijken dat je alledrijfveren nodig hebt.

  Het aantal drijfveren komt gewoon neer op het aantal gebieden of entiteiten waareen mens, om zich te kunnen redden, mee moet samenwerken.

  De optimale oplossing voor elk willekeurig probleem is derhalve die oplossingwaarmee men het maximaal haalbare creert of opbouwt voor het maximaal haalbareaantal drijfveren die bij het probleem betrokken zijn.

  Oplossingen die schade toebrengen aan een drijfveer om een andere drijfveer tekunnen bevoordelen, resulteren uiteindelijk in chaos. Toch is het bijna altijdmogelijk tot een optimale oplossing te komen; het menselijk denken is er, wanneerhet op zijn hoogste niveau functioneert, alleen maar op uit om de grootst mogelijkeorde te scheppen en de minst mogelijke chaos te veroorzaken.

  Wanneer een individu emotioneel gezien op een laag peil zit, zal hij n of tweedrijfveren ten koste van de overige drijfveren benadrukken. Daardoor zal hij eenwanordelijk bestaan leiden en er voor zijn omgeving een puinhoop van maken.

  Een soldaat die zijn leven in de oorlog te grabbel gooit, werkt op de derdedrijfveer (zijn compagnie, zijn land), wat ten koste gaat van zijn eerste drijfveer, de

  vierde drijfveer en alle overige. Een godsdienstijveraar, iemand die zich volledigheeft toegewijd aan zijn geloof, leeft wellicht op de achtste, de zevende, de vijfde ende vierde drijfveer, wat ten koste gaat van zijn eerste en zijn zesde. Een egost zouwel eens alleen op de eerste drijfveer kunnen leven, wat nogal een verwarde pogingis om het leven te leiden.

  Er is niet speciaal iets mis mee als men de verkeerde nadruk legt op dezedrijfveren, zolang die nadruk ze tenminste niet op grote schaal in gevaar begint tebrengen. Dit was bijvoorbeeld wel het geval bij een Hitler of een Genghis Khan. Hetis wel het geval bij het gebruiken van atoomsplitsing met het doel om te vernietigen.Op dat moment begint de hele mensheid zich tegen de vernietigers te keren.

 • 8/8/2019 Dynamics Nl

  29/38

  29

  Voortbestaan is in zijn totaliteit een drijfveer, de enige drijfveer. Bezigzijn omvoort te bestaan is echter in deze acht opgesplitst.

  Iemands kwaliteiten en tekortkomingen kunnen worden begrepen door tekijken naar de manier waarop die persoon deelneemt aan de activiteiten op de

  verschillende drijfveren.

  De berekening van de optimale oplossing houdt in dat een probleem op de juistemanier is opgelost wanneer dit het grootste goed voor het grootste aantal drijfverenmet zich meebrengt. Dat wil zeggen dat elke oplossing, rekening houdend met de tijddie beschikbaar is om de oplossing uit te voeren, voor het grootst mogelijke aantaldrijfveren opbouwend of creatief moet zijn. De optimale oplossing voor eenprobleem is dus die oplossing die het maximale voordeel oplevert voor alledrijfveren.

  Door deze principes zelf toe te passen en door anderen te helpen om ze tebegrijpen en toe te passen, kan iemand een hoger niveau van voortbestaan bereikenvoor zichzelf, voor diegenen met wie hij omgaat, ja, zelfs voor alles wat leeft. s

 • 8/8/2019 Dynamics Nl

  30/38

  30

  PRAKTIJKOEFENINGENDit zijn een aantal oefeningen betreffende de acht drijfveren. Door deze oefeningen

  te doen zal men zijn begrip van de kennis in dit boekje vergroten.

  1Kijk rond in de omgeving en merk dingen op die voortbestaan. Hoeveel dingenkunt u vinden die voortbestaan? Kijk nog eens verder rond en merkvoorbeelden op van voortbestaan tot u er zeker van bent dat het doel van hetleven voortbestaan is.

  2

  Kijk rond in uw onmiddellijke omgeving om te zien hoeveel van de acht

  drijfveren u kunt ontdekken. Kijk uit het raam of ga naar buiten en maak eenwandeling om te zien hoeveel voorbeelden van de drijfveren u kunt vinden.

  3Kies een situatie of een probleem in uw eigen leven of dat van iemand die ukent. Bepaal met behulp van wat u over de acht drijfveren hebt geleerd, wat deoptimale oplossing ervoor zou zijn.

  4Help nu iemand anders om voor een probleem in zijn of haar leven de optimaleoplossing te bepalen.

 • 8/8/2019 Dynamics Nl

  31/38

  31

  RESULTATENUITDEPRAKTIJK

  Wanneer men de kennis over dedrijfveren van het leven bezit, is hetmogelijk om tot nu toe onoplosbareproblemen gemakkelijk tot een oplos-sing te brengen. In Scientology wordthet nut van een idee afgemeten aan demate waarin het kan worden toegepast.Op de nu volgende bladzijden staaneen paar voorbeelden van hoe een aantalmensen deze fundamentele begrippenheeft toegepast.

  Een vrouw die de acht drijfveren hadbestudeerd, zag dat een collega in het-zelfde bedrijf altijd in moeilijkhedenverkeerde en zelfs dreigde te wordenontslagen. Omdat hij kennelijk toch zijnbest deed, ging ze met hem in gesprekom erachter te komen wat er nu eigenlijkaan de hand was.

  Nadat ik een tijdje naar hem hadgeluisterd, realiseerde ik me dat hij zich-zelf volledig had verwaarloosd. Hij sliepniet goed en at niet genoeg en hij besteeddeer totaal geen tijd aan om zichzelf te ont-

  plooien in niets. Daarom presteerde hijslecht op zijn werk. Ik liet hem de defini-ties van de drijfveren lezen. Het leek alsofhet een totaal nieuw idee voor hem was dathij ook een beetje op zichzelf moest passen.

  Op de een of andere manier verbeeldde hijzich dat hij goed zou kunnen presteren opzijn werk terwijl hij zichzelf totaal ver-waarloosde maar hij realiseerde zich algauw waarom het zo slecht ging op zijnwerk. Hij ging onmiddellijk aan de slagom hier verandering in te brengen. Zonderde derde drijfveer te verwaarlozen, begonhij voldoende te slapen, hij verzorgde zich-zelf beter, hij besteedde wat tijd aan zijngezin en hij ging een cursus volgen om zich

  te ontplooien en om zijn werkprestaties te

  verbeteren. Dit had tot gevolg dat zijnwerkprestaties inderdaad verbeterden, dathij lekkerder in zijn vel zat en dat zijnchefs merkten welke waarde hij had voorhet bedrijf. Hij verkeerde niet voortdurendmeer in moeilijkheden en maakte zelfs

  promotie.

  Er was een jongeman die een actief

  leven leidde. Hij speelde in de plaatse-lijke voetbalclub en had een vriendin opwie hij helemaal verkikkerd was. Hetleven lachte hem toe. Toen bracht eenstel vrienden met minder goede bedoe-lingen hem aan de drugs. Hij begon intoenemende mate drugs te gebruikenwaardoor zijn leven in elkaar begon testorten. Gelukkig liet iemand hem degegevens over de acht drijfveren lezen.De duikvlucht waarin zijn leven terechtwas gekomen, kwam tot stilstand. Hijschreef:

  Wanneermensen over demotivaties die inhet leven een rolspelen zekerheidhebben gekregen,

  zijn ze instaat om eengelukkiger levente leiden, anderente helpen, en dekwaliteit van huneigen leven teverbeteren.

  REACTIESVANMENSENOVERWATZEMET

  SCIENTOLOGYHEBBENBEREIKT

  64%

  Ik voel meveel

  gelukkiger

  80%Ik ben

  beter instaat om

  anderen tehelpen

  89%De kwaliteitvan mijnleven is

  verbeterd

 • 8/8/2019 Dynamics Nl

  32/38

  32

  Een tijdje geleden ging ik dwarstegen alle drijfveren in; het begon met deeerste, maar met het verstrijken van de tijdliepen alle andere drijfveren stuk; de nna de ander. Mijn vriendin liet me in desteek omdat ik aan de drugs raakte. Ver-volgens gooide mijn voetbalteam me eruitomdat ik niet zo goed meer speelde alsvroeger. Zo ging het op al mijn drijfverenomdat ik drugs begon te gebruiken, waar-door ik mijn eerste drijfveer kapot maakte.

  Toen ik de gegevens over de acht drijfverenlas, begreep ik wat er in mijn leven wasgebeurd en wist ik hoe ik het stukje voorstukje weer op orde kon krijgen. Deze ken-nis gaf me de kracht en de moed die nodigwaren om van de drugs af te komen. Nuwijd ik er al mijn tijd aan om anderen vande drugs af te helpen. Ik besta nu voort opal mijn drijfveren en ik sta er altijd op datanderen in mijn omgeving de gegevensover de acht drijfveren krijgen zodat zeover hun eigen leven de juiste beslissingenkunnen nemen. Ik heb het idee dat alsiedereen deze gegevens had, de wereld eenveel gelukkiger plaats zou zijn en de men-sen het er naar hun zin zouden hebben.

  Een vijftienjarig meisje dat de techno-logie van de acht drijfveren kende, kreegeen vriendin, maar kwam er al gauwachter dat dit meisje dronk, drugs

  gebruikte, het wat betreft seks niet al tenauw nam en voortdurend ruzie maaktemet haar moeder. Ze was al eens doorhaar moeder op straat gezet en ze wasook al een aantal malen zelf weggelopen,hoewel ze pas vijftien was. Dit meisjehad hulp nodig en haar nieuwe vriendinpakte het als volgt aan:

  Ik liet mijn vriendin de eerste begin-selen zien van de technologie over de achtdrijfveren en ik bracht haar ertoe in te zien

  dat haar eigen acties van invloed kondenzijn op het gedrag van haar moeder tegen-over haar en dat het niet per se allemaalaan haar moeder lag dat er steeds ruziewas. Ik zei tegen haar dat de oplossingbestond uit meer communicatie, niet min-der, en dat ze openhartig moest zijn tegenhaar moeder en dit gedeelte van haartweede drijfveer niet moest negeren. Hetresultaat van de dingen die ze zich hadgerealiseerd over de drijfveren, was dat ze

  in een paar weken tijd werkelijk contactmet haar moeder had en weer thuiswoonde. Ze was gestopt met het gebruikenvan drugs en ze dronk minder; daardoorging het een stuk beter met haar op de eer-ste drijfveer. Ze kreeg zelfs een vastevriend. Het ging beter op school en zekreeg betere cijfers. Na verloop van tijdkreeg ze een deeltijdbaantje en kon ze dus

  financieel wat bijdragen aan het gezin. Ditwas dus een echte verbetering van haarleven op alle drijfveren.

  Soms hoor je wel eens dat je het levenmoet nemen zoals het komt. Een meisjekwam erachter dat het anders zat, toenze de middelen leerde kennen om meercontrole over haar leven te krijgen ener meer richting aan kon geven door detechnologie van de drijfveren te gebruiken.

  Toen ik jonger was had ik naar alge-mene maatstaven een goed leven ik waseen goede leerling en zat op een primaschool, ik had geen noemenswaardige pro-blemen. Ik had echter het gevoel dat er ietsmiste. Ik had niet het gevoel dat je echtcontrole kon krijgen over wat er in je levengebeurde. Je moest maar gewoon afwach-ten en er het beste van hopen en dan maaraccepteren wat er op je af kwam.

  Toen ik Scientology begon te bestude-ren, kwam ik erachter dat ik wel degelijk

 • 8/8/2019 Dynamics Nl

  33/38

  33

  mijn leven onder controle kon krijgen alsik het principe van de drijfveren maargebruikte. Ik kon rationele beslissingennemen over waar ik me mee bezig wildehouden en over de manier waarop ik datwilde of het nu mijn vrienden, mijnwerk, de school of andere activiteitenbetrof.

  We zullen wel zien wat er van komtis nu verleden tijd voor me. Ik ben veel

  gelukkiger nu ik weet dat ik mijn steentjekan bijdragen en dat ik een spel kan spelendat ik kan winnen.

  Een jongen gebruikt de technologievan de acht drijfveren om anderen naareen gelukkiger bestaan te begeleiden. Zohielp hij ooit een meisje dat drugs hadverkocht op straat.

  Ik las iets over de drijfveren in eenvan de boeken van L. Ron Hubbard en ikmaak er nu vaak gebruik van. Het ver-schaft echt duidelijkheid over de verschillendedelen van het leven en hoe deze met elkaarin verband staan.

  Zo had ik een vriendin voor wie dederde drijfveer, groepen, totaal niet reelwas. Ze gebruikte zelf geen drugs, maar

  dealde wel in cocane. Ze dacht dat hetgeen kwaad kon als ze het zelfmaar nietgebruikte. Ze had er geen flauw benul vandat het anderen kon schaden. Ik liet haarzien wat de heer Hubbard had geschrevenover de drijfveren en speciaal wat al deverschillende drijfveren te maken hebbenmet de eigenlijke drijfveer: voortbestaan.Uiteindelijk zag ze welke gevolgen haardaden konden hebben en stopte ze met hetverkopen van drugs. Haar hele leven nameen positieve wending op die manier.

  Voor een man werd de weg geopendnaar meer begrip van het bestaan (ennaar het feit dat het bestaan kan wordenverbeterd) toen hij iets over de drijfve-ren leerde.

  Bij het bestuderen van de drijfverenen hoe die op mijn leven van toepassingzijn, heb ik een aantal geweldige realisa-ties gehad. De manier waarop ikbeslissingen nam en in actie kwam veran-derde onmiddellijk, en omdat ik nu begrijp

  dat wat ik doe ook van invloed is op anderedelen van mijn leven mijn gezin, de groe-

  pen waartoe ik behoor, enzovoort kan iknu ook de juiste beslissingen nemen. Ikinvesteer meer in ieder deel van mijn levenen ga op elke drijfveer vooruit.

  Wat er voorheen uitzag als een onmo-gelijke chaos, valt nu op zijn plek dankzijdeze buitengewone technologie.

  Een vrouw las iets over de drijfveren enze paste die technologie toe in haarleven waardoor ze een situatie door-brak die al heel lang bestond zeoverwon haar verlegenheid, introversieen communicatieproblemen.

  Toen ik de drijfveren bestudeerde, hadik het gevoel dat ik uit een gevangeniswerd ontslagen.

  Het grootste deel van mijn leven benik heel introvert geweest. Eerlijk gezegdhadden ze me voor een meubelstuk kun-nen aanzien. Ik communiceerde bijnanooit en droeg zelden bij aan de communi-catie van anderen. Mijn leven was als hetware ommuurd. De mate waarin ik bij-droeg en aan het leven deelnam was opzijn zachtst gezegd zeer beperkt.

  Ik realiseerde me dat ik moest com-municeren en aan elke drijfveer moest

 • 8/8/2019 Dynamics Nl

  34/38

  34

  bijdragen; dat hoe meer ik communiceerdeen bijdroeg, hoe beter mijn leven eruit zougaan zien. Dit besef blies in feite de murenomver. Ik ging aan de slag en begon eenbijdrage aan de samenleving te leveren dieecht waardevol is.

  Een manager ontdekte het belang ende pluspunten van het goed functione-rend houden van de drijfveren, toen hij,ondanks zijn druk bezette schema, tijd

  begon uit te trekken voor het verbeterenvan de verhouding met zijn ouders.

  Toen ik de drijfveren bestudeerde,realiseerde ik me dat ik een belangrijkdeel van mijn tweede drijfveer al jarenhad verwaarloosd: ik had mijn ouders algeruime tijd niet bezocht. Ik zag dat ikdeze drijfveer achteruit had laten gaandoor hen te veronachtzamen en dat daar-door ook de andere drijfveren naar

  beneden werden getrokken.

  Hoewel ik een druk bezet werk-schema had en me ook bezighield metallerlei andere activiteiten, besloot ik wattijd uit te trekken voor een vakantie enmijn familie te bezoeken. In het verleden

  zou dit een lastige beslissing zijn geweesten zou het eenvoudiger geweest zijn maargewoon door te gaan met mijn werk en devakantie uit te stellen tot later. Nu wasde beslissing echter eenvoudig, want hetwas heel duidelijk het grootste goed voorhet grootste aantal drijfveren om dit uit-stapje te maken.

  Mijn ouders vonden het fantastischom me te zien en we hadden een heel ple-

  zierige tijd.

  Ik deed er speciaal mijn best voor ommet hen te praten over waar ik me alle-maal mee bezighield in het leven, waar ikop dit moment belangstelling voor had,waar ik aan werkte, enzovoort. Ik besprakbovendien met hen over alle dingen waarzij mee bezig waren. Dit bezoek was dusaan alle kanten een succes.

  Bij mijn thuiskomst zeiden een aantalvan mijn vrienden dat ik er jonger engelukkiger uitzag en zo voelde ik me ook.Dat was het resultaat van het aanpakkenvan een drijfveer die niet in orde wasgeweest.

 • 8/8/2019 Dynamics Nl

  35/38

  35

  VERKLARENDEWOORDENLIJST

  aberratie: het afwijken van rationeeldenken of gedrag; irrationele denkwijze of

  gedragswijze. Het duidt in wezen op zich

  vergissen, dwalen, fouten maken, of meer in

  het bijzonder gefixeerde ideen hebben die

  niet waar zijn. Het woord wordt ook

  gebruikt in wetenschappelijke zin, waarin

  het betekent: het afwijken van een rechte

  lijn. Als een lijn van A naar B zou moeten

  gaan, zou hij als hij geaberreerd was, van A

  naar een ander punt, naar weer een anderpunt, naar weer een ander punt, naar weer

  een ander punt, naar weer een ander punt

  gaan, en uiteindelijk bij B aankomen. Zo

  opgevat betekent het ook gebrek aan

  rechtlijnigheid, of iets op een verwrongen

  manier zien, zoals wanneer iemand een

  paard ziet maar denkt dat hij een olifant ziet.

  Geaberreerd gedrag is verkeerd gedrag of

  gedrag dat niet door rede wordt onder-

  steund. Geaberreerd is het tegenovergestelde

  van geestelijk gezond dat er lijnrecht tegen-

  over staat. Van het Latijnse woord aberrare:

  afdwalen van; ab betekent weg van en

  errare betekent dwalen.

  Dianetics: het woord Dianetics is afgeleid

  van de Griekse woorden dia, wat door

  betekent en nous, wat ziel betekent. Dianetics

  is een methodologie die is ontwikkeld door

  L. Ron Hubbard en die aandoeningen zoals

  ongewenste gewaarwordingen en emoties,

  irrationele angstgevoelens, en psychosoma-

  tische ziektes, kan verlichten. Zij wordt het

  meest nauwkeurig omschreven als wat deziel via het verstand het lichaam aandoet.

  drijfveer: een drang tot voortbestaan in eenbepaalde richting; een drang tot bestaan opeen bepaald gebied van het leven. Er zijnacht drijfveren; ten eerste: de persoon zelf; tentweede: seks en de gezinseenheid; ten derde:groepen; ten vierde: de mensheid; ten vijfde:levensvormen; ten zesde: het stoffelijkuniversum; ten zevende: spirituele wezens;

  en ten achtste: het Opperwezen.

  entiteit: iets wat werkelijk bestaat.

  geaberreerd: niet ondersteund door rede;afwijkend van rationeel denken of gedrag. Zie ook aberratie in deze VerklarendeWoordenlijst.

  genturbuleerd: in een toestand vanopschudding of ontreddering gebracht.

  Scientology: een toegepaste, religieuze

  filosofie die is ontwikkeld door L. RonHubbard. Het is de studie en behandelingvan het spirituele in relatie tot zichzelf,universa en ander leven. Het woordScientology is afgeleid van het Latijnse scio,dat ik weet betekent en het Griekse woordlogos, waarvan de betekenis is: het woord ofde uiterlijke vorm waarmee de innerlijkegedachte wordt uitgedrukt en bekendgemaakt.Aldus betekent Scientology weten over het

  weten.

  technologie: de toepassingsmethoden vaneen kunst of wetenschap in tegenstelling totlouter de kennis van die kunst of wetenschap.

 • 8/8/2019 Dynamics Nl

  36/38

  36

  OVER

  L. RON HUBBARD

  Niets typeert het leven van L. Ron Hubbard beter dan zijn eigen eenvoudigeuitspraak: Ik help graag mensen en reken het tot het grootste plezier in mijn leven als ik

  zie hoe iemand zichzelf bevrijdt van de schaduwen die zijn dagen verduisteren. Deze

  cruciale woorden staan voor een levenslange dienstbaarheid aan de mens en een

  nalatenschap van wijsheid die een ieder in staat stelt lang gekoesterde dromen over geluk

  en spirituele vrijheid te verwezenlijken.

  L. Ron Hubbard werd geboren in Tilden, Nebraska, op 13 maart 1911. Zijn pad vol

  ontdekkingen en toewijding aan zijn medemens begon al op jeugdige leeftijd. Ik wilde

  dat andere mensen gelukkig waren en kon niet begrijpen waarom ze dat niet waren,

  schreef hij over zijn jeugd en daarin liggen de gevoelens besloten die hem nog lang zouden

  leiden bij de stappen die hij ondernam.

  Tegen de tijd dat hij negentien jaar oud was, had hij al meer dan 400.000 kilometer gereisd

  en de culturen van Java, Japan, India en de Filippijnen onderzocht. Bij zijn terugkeer in

  de Verenigde Staten in 1929, hervatte Ron zijn formele opleiding en studeerde hijwiskunde, techniek en, toen een heel nieuw studiegebied, kernfysica. Elk ervan vormde

  een onmisbaar gereedschap voor zijn verdere onderzoek. Om dat onderzoek te financieren

  begon hij in het begin van de jaren dertig aan een literaire carrire en werd al gauw een

  van de meest gelezen schrijvers van populaire verhalen. Zijn hoofddoel verloor hij daarbij

  echter nooit uit het oog; zijn onderzoek in die richting zette hij voort door middel van

  uitgebreide reizen en expedities.

  Aan het begin van de Tweede Wereldoorlog kwam hij als tweede luitenant in dienst bij

  de Amerikaanse Marine en diende als gezagvoerder van duikbootjagers. Ten gevolge vanverwondingen die hij had opgelopen tijdens de gevechten, raakte hij gedeeltelijk blind

  en verlamd; in 1945 werd hij daardoor permanent invalide verklaard. Door toepassing

  van zijn theorien betreffende het verstand, was hij echter niet alleen in staat om zijn

  medesoldaten te helpen, maar was hij ook in staat om zijn eigen gezondheid te herwinnen.

  Na nog vijf jaar van intensief onderzoek werden de ontdekkingen van Ron aan de wereld

  aangeboden in Dianetics: De Leidraad voor het Menselijk Verstand. Dianetics, het eerste

  populaire handboek over het menselijk verstand dat speciaal voor de gewone man was

  geschreven, luidde niet alleen een nieuw tijdperk in van hoop voor de mensheid, maar

 • 8/8/2019 Dynamics Nl

  37/38

  37

  ook een nieuwe fase in het leven van de schrijver. Hij hield echter niet op met zijn

  onderzoek en toen aan het eind van 1951 doorbraak na doorbraak zorgvuldig waren

  geformuleerd en gesystematiseerd, werd de toegepaste religieuze filosofie Scientology

  geboren.

  Omdat Scientology het leven verklaart, is er in het verdere werk van L. Ron Hubbard geen

  enkel aspect van het bestaan van de mens waaraan geen aandacht is besteed. Terwijl hij

  afwisselend in de Verenigde Staten en in Engeland woonde, bracht zijn voortgezet

  onderzoek oplossingen voort voor sociale misstanden, zoals dalende onderwijsnormen

  en woekerend drugsmisbruik.

  Alles bij elkaar omvat het werk van L. Ron Hubbard over Scientology en Dianetics,

  veertig miljoen woorden aan boeken, geschriften en op band opgenomen lezingen. Samen

  vormen deze de nalatenschap van een leven dat eindigde op 24 januari 1986. Toch leidde

  het overlijden van L. Ron Hubbard geen einde in, want nu er zon honderd miljoen van

  zijn boeken in circulatie zijn en er miljoenen mensen dagelijks zijn technologien

  toepassen om verbeteringen tot stand te brengen, kan naar waarheid worden gezegd dat

  de wereld nog nooit een betere vriend heeft gekend.s

 • 8/8/2019 Dynamics Nl

  38/38

  NEW ERAPublications International ApS

  Store Kongensgade 53, 1264 Kopenhagen K, DenemarkenISBN 87-7968-235-9

  2001 L. Ron Hubbard Library. Alle rechten voorbehouden.Elke vorm van ongeautoriseerd kopiren, vertalen, dupliceren,

  importeren of distribueren, geheel of gedeeltelijk, op wat voor manierdan ook, inclusief elektronisch kopiren, opslaan of verzenden, is eenovertreding van de van toepassing zijnde wetten. Scientology, Dianetics,

  Celebrity Centre, L. Ron Hubbard, Flag,de handtekening van L. RonHubbard, het Scientology kruis (afgerond) en het Scientology kruis

  (gepunt) zijn dienst- en handelsmerken in het bezit van het ReligiousTechnology Center en worden met permissie gebruikt. Scientoloog is de

  naam voor een collectief lidmaatschapskenmerk die leden van deaangesloten kerken en missies van Scientology aanduidt.

  NEW ERA is een dienst- en handelsmerk.

  Bridge Publications, Inc. Is een geregistreerd dienst- en handelsmerkin Californi en is in het bezit van Bridge Publications, Inc.

  DUTCH EDITION

  Een L. RON HUBBARD Publicatie