Magazine Flock Leadership - vrouwen

of 16 /16
Een verslag van een inspirerende bijeenkomst Flock Leadership: HET EINDE VAN TRADITIONEEL LEIDERSCHAP

Embed Size (px)

description

Het einde van traditioneel leiderschap

Transcript of Magazine Flock Leadership - vrouwen

 • Een verslag van eeninspirerende bijeenkomst

  Flock Leadership:HET EINDE VAN TRADITIONEEL LEIDERSCHAP

 • 2 Flock leadership

  redactie Frans van Rooij

  vormgeving + opmaak Martijn van der Loo, www.vdloodesign.nl

  fotografie Kim Balster, www.kbfotografie.nl

  right to copy

  U heeft het recht om deze uitgave te verveelvoudigen, hetzij elektronisch,

  mechanisch, door fotokopien, opnamen, of enig andere manier, zonder

  voorafgaand schriftelijke toestemming van de uitgever. Wij zijn dan wel

  nieuwsgierig naar uw drijfveer.

 • 3Het einde van traditioneel leiderschap

  Gebundeldeervaring

  In onze jarenlange persoonlijke ervaringen als trainer,

  coach, consultant en manager hebben wij vaak te

  maken gehad met de invulling van verschillende stijlen

  van leidinggeven. Ongeacht de grootte van de organisatie,

  ongeacht de verschillende achtergronden van de

  duizenden deelnemers aan onze diverse trainingen,

  telkens bleek dat het nemen van eigen verantwoordelijk

  heden voor iedereen kracht gaf en geeft. Met name de

  jongere generaties houden van deze uitdaging.

  Door het bestuderen van die jongere generaties en het

  invullen van Het Nieuwe Werken zijn wij op Flock

  Leadership uitgekomen.

  Met dit verslag van een tweede inspirerende bijeenkomst

  maken wij u weer deelgenoot van onze ontdekkingstocht.

  The source van Flock Leadership:

  Jan Karel Felderhof

  Frans van Rooij

  Inhoud

  pag. 3 gebundelde ervaring

  pag. 4/5 inspirerende bijeenkomsten

  pag. 6/10 deelnemers

  pag. 11 talking stick

  pag. 12/13 executive summary

  pag. 14/15 reacties

 • 4 Flock leadership

  Om antwoorden te krijgen op allerlei vragen rondom

  toekomstig leiderschap organiseren wij bijeenkomsten.

  De eerste bijeenkomst vond in september 2012 plaats.

  De deelnemers waren toen elf mannelijke visionairs.

  Vanwege de samenstelling van die groep besloten wij

  om een tweede bijeenkomst te organiseren, maar dan

  met alleen vrouwelijke deelnemers.

  In oktober 2014 vond deze tweede bijenkomst plaats

  met dertien vrouwelijke visionairs.

  Dit is het verslag van de tweede bijeenkomst.

  Beide bijeenkomsten vonden plaats in

  De Knoptorenkerk in SintOedenrode.

  Insp

  irer

  ende

  bije

  enko

  mst

  en

 • 5Het einde van traditioneel leiderschap

 • 6 Flock leadership

  DeelnemersDe volgende personen (alfabetische volgorde achternaam) hebben aan deze tweede bijeenkomst deelgenomen:

  Dan

  ille

  Aar

  ts

  van

  de

  Loo

  Josj

  e B

  oots

  ma

  Danille runt samen met haar man een agrarisch

  bedrijf. Tevens is zij projectleider bij ZLTO in Den

  Bosch. Als lid van de Provinciale Staten van Noord

  Brabant is zij voor het CDA woordvoerder voor

  plattelandsbeleid, ecologie en ruimtelijke ordening.

  Haar voldoening haalt Danille uit het bij elkaar

  halen van mensen die veel voor elkaar kunnen

  betekenen.

  Na afronding van haar studie criminologie (1978)

  startte zij haar loopbaan in de (Rotterdamse)

  Jeugdzorg. Na 7 jaar als beleidsmedewerker te

  hebben gewerkt, werd zij directeur van een

  organisatie voor dagbehandeling. Na een fusie

  vormde zij met een collega de nieuwe tweehoofdige

  directie. Uiteindelijk vormden deze tweehoofdige

  directie de Raad van Bestuur, waar zij in april van

  dit jaar afscheid van genomen heeft.

 • 7Het einde van traditioneel leiderschap

  Ano

  uk B

  inkh

  uyse

  n

  Chri

  s va

  n de

  n B

  roek

  Age

  eth

  Gri

  zell

  Goede producten maken en sterke merken

  bouwen is wat Anouk doet. Zij helpt onder haar

  bedrijfsnaam Het Marketingmeisje directeuren,

  managers, ondernemers, uitgevers, marketeers en

  vele andere professionals bij het geven van

  richting voor groei.

  Na 12 jaar werkzaam geweest te zijn bij Adecco

  Personeelsdiensten is Chris sinds 1998 werkzaam

  bij de Rabobank. De eerste jaren als manager van

  diverse commercile segmenten en sinds 2006 als

  HR adviseur, waar zij binnen Rabobank de Kempen

  invulling geeft aan aantrekkelijk werkgeverschap

  waarbij plezier, innovatie en talentmanagement

  haar energie geven.

  Ageeth werkt al bijna 16 jaar met veel plezier in de

  educatieve sector. Helping people make progress

  in their life through Education is haar grootste

  passie. In de transitie van uitgeverij van lesboeken

  naar het zijn van een partner voor het onderwijs

  ervaart zij elke dag dat dat om nieuw Leiderschap

  vraagt. Ageeth is Vice President Sales bij Pearson

  Education Germany / France / Benelux.

 • 8 Flock leadership

  Ann

  emar

  ie K

  ppe

  rs

  Pee

  t va

  n de

  Loo

  Mar

  got

  Nijk

  amp

  D

  iesf

  eldt

  Door haar studie Internationale betrekkingen is

  Annemarie via een commercile baan bij Randstad,

  vervolgens een wereldreis, daarna de EVD terecht

  gekomen bij het agentschap Rijksdienst voor

  Ondernemend Nederland. Hier werkt zij inmiddels

  tien jaar, waarvan de laatste zes jaar in een leiding

  gevende functie. Dit jaar hoopt zij ook haar studie

  psychologie af te kunnen ronden.

  Na haar studie sociale geografie ging Peet werken

  bij het Researchcentrum voor Onderwijs en

  Arbeidsmarkt aan de Universiteit Maastricht.

  Daarna heeft zij voor de gemeenten Venray, Beek

  en Rijkswaterstaat gewerkt. Tussentijds was zij ook

  gastonderzoeker in Japan. Tussen 2009 en 2014 was

  zij gemeentesecretaris van Sint Oedenrode. Sinds

  2014 is zij wethouder voor de gemeente Best. Peet

  is tevens actief als lid van de Raad van Toezicht bij

  de stichting Triade, een onderwijsinstelling in

  Sittard Geleen.

  De carrire van Margot wordt gekenmerkt door

  startup organisaties zoals Packard Bell Europe,

  Intermec EMEA, Emergency One en het weten

  schappelijke open innovatie instituut Holst Centre.

  Bij al deze organisaties was zij betrokken op MT /

  Directieniveau met verantwoordelijkheden in

  Human Resources, Operations en Communicatie.

  Nu is Margot aangesteld als Managing Director van

  de Red Bluejay Foundation, een spinoff van Holst

  Centre. Hier ligt de focus op begeleiden van

  organisaties bij het bevorderen van kennisuitwisse

  ling, het bouwen van de juiste innovatiecultuur en

  het inbedden van (open) innovatie en cocreatie.

 • 9Het einde van traditioneel leiderschap

  Mar

  ie

  Cec

  ile R

  oove

  rs

  Myr

  iam

  van

  Roo

  ij

  Did

  eke

  Ros

  Komende uit een ondernemersfamilie staat het

  woord klanten centraal in haar leven.

  Marie Cecile is eigenaar van Klantentaal, waar zij

  sinds 2002 bedrijven begeleidt in het spreken van

  de taal van hun klanten. Klanten worden daardoor

  de ambassadeurs van de organisatie.

  Na een directiefunctie bij de gemeente Barneveld

  en concerndirecteur en tevens locogemeente

  secretaris bij de gemeente Ede is Myriam vanaf

  februari 2014 directeur bij de KNMI.

  Hier is zij verantwoordelijk voor de realisatie van

  de reorganisatie, waarna zij verantwoordelijkheid

  draagt voor Operations Management en als

  zodanig lid is van een tweehoofdige directieraad.

  Eigenaresse van Integrated Development, waar

  haar passie is om talenten te verleiden om de beste

  versie van zichzelf te creren. Zij helpt organisaties

  in het creren van een broedplaats voor talenten,

  omdat organisaties schitteren bij de gratie van het

  menselijk kapitaal. Dideke is tevens business

  partner in (HRD) personeelsstrategie, opleidings

  management en talentontwikkeling en is Associate

  bij Performance Consulting. Dideke heeft deze

  bijeenkomst begeleid.

 • 10 Flock leadership

  Ann

  elie

  s V

  erm

  eule

  n

  Siet

  ske

  Zage

  rs

  De afgelopen zes jaar heeft zij tijdens haar werk als

  zelfstandig Integraal Coach, Trainer en Therapeut

  een passie ontwikkeld voor alles wat te maken

  heeft met het belang van kunst en cultuur binnen

  een organisatie en voornamelijk voor de persoon

  lijke ontwikkeling van het individu. Zij deelt de

  visie dat Kunstzinnige vorming bijdraagt aan de

  basis van gezonde creatieve hersenen en sociaal

  emotionele ontwikkeling van de mens.

  Sietske heeft in de loop der jaren verschillende

  functies gehad bij een aantal educatieve uitgeverijen.

  Zij is nu Accountmanager New Business & Teamleider

  bij TinQwise. At TinQwise we believe in learning.

  Or better said: we believe in chalenging professionals

  to grow and develop. For a wide range of national

  and international clients we create elearning,

  serious games mobile learning applications,

  learning campaigns and everything in between.

 • 11Het einde van traditioneel leiderschap

  Talking StickTijdens deze bijeenkomst is de talking stick toegepast.

  De talking stick is een houten stok van ongeveer dertig

  centimeter lang, verfraaid met symbolische aspecten

  uit de natuur die van betekenis zijn voor de eigenaar.

  Dideke Ros was de eigenaresse van de gebruikte

  talking stick.

  Degene die de talking stick vasthoudt, heeft de heilige

  kracht van het woord binnen haar handbereik. Slechts

  zij mag spreken, terwijl zij de stok vasthoudt; de andere

  deelnemers moeten stil blijven.

 • 12 Flock leadership

  In de snel veranderende wereld dienen organisaties

  mee te bewegen. Er is nu een nieuw evenwicht nodig in

  wat zich buiten afspeelt en hoe je hier binnen op

  reageert. Dit zoeken naar dat nieuwe evenwicht vraagt

  om een stevige persoonlijke verbinding wat om veel

  menselijk contact vraagt. Om hier goed mee om te gaan

  vergt stevig leiderschap.

  Bij dat nieuwe leiderschap spreekt deze groep in plaats

  van een Helikopter view liever over een Giraffe view:

  met je poten op de grond staan en echt weten wat er

  speelt.

  Als je daarbij geen of minder angst hebt voor het

  verliezen van je eigen positie laat je ook gemakkelijker

  dingen gebeuren. Je laat het proces los waarbij je toch

  in control blijft: met de poten op de grond. Wanneer je

  daarbij ook nog eens de grenzen van het systeem

  verkent, ontdek je sneller wat de ander kan. Samen

  organiseer je dan het bereiken van de gestelde doelen.

  Volgens deze groep zijn daarbij de kenmerken van

  toekomstig leiderschap:

  het spel hard spelen op de relatie met het op een

  goede manier inzetten van je vrouwelijkheid;

  veel leiders zijn gericht op het behalen van targets;

  nu heb je een nieuw evenwicht nodig;

  managers weten vaak niet wat hun doelgroep triggert;

  een leider boeit de doelgroep vanuit het hart;

  een leider moet zich realiseren wat zich afspeelt in

  de organisatie;

  een leider is flexibel, past zich aan de situatie aan:

  de nieuwe generatie kan dit gemakkelijker;

  een leider zet mensen in hun kracht waardoor de

  targets gemakkelijker gehaald worden;

  een leider heeft de focus niet op de zwakke punten

  van de medewerkers, maar richt zich op de kwalitei

  ten van de medewerkers;

  een leider verleidt talenten om hun eigen passie te

  ontdekken;

  een leider geeft in een discussies aan waar zij zelf

  over droomt;

  een leider kan emoties uitstekend met elkaar

  verbinden;

  een leider heeft een luisterend oor;

  een leider communiceert niet alleen per mail maar

  zet haar deur open;

  een leider geeft waardering, geeft complimenten;

  een leider start de communicatie om te achterhalen

  waarom er een bepaalde situatie is ontstaan;

  een leider praat veel met de mensen in de organisatie;

  Bij de introductie kwam snel naar voren dat

  deze groep van stevige persoonlijke uitda-

  gingen houdt. Een aantal van de aanwezigen

  heeft daar zelfs de eigen vaste baan voor

  opgezegd. Zoals n van hen zei: Iedereen

  krijgt de kaarten in de hand maar men moet

  zelf het spel spelen. Bij de aanloop naar de

  bijeenkomst gaf deze groep aan dat men

  zich graag positief laat verrassen in een

  discussie over toekomstig leiderschap.

 • 13Het einde van traditioneel leiderschap

  een leider ontdekt de persoonlijke ambities;

  een leider maakt van de medewerkers ambassadeurs

  van de organisatie;

  oudere medewerkers voelen zich vaak aangevallen,

  waarbij een leider hen juist enthousiast maakt;

  een leider straalt uit wat de ander wil zijn, inspireert en

  is niet iemand die bepaalt wat die ander moet doen;

  een leider legt het accent bij de nieuwe generaties:

  die hebben veel ideen;

  een leider zorgt voor verbinding en echt contact

  door een oprechte interesse in de ander te tonen;

  niet alleen telt je studie maar wordt je ervaring

  steeds belangrijker;

  een leider zoekt de confrontatie op.

  Bij deze kenmerken hebben vrouwelijke leidingge-

  venden ook nog specifieke kenmerken:

  zij vertrouwen meer op hun intutie;

  zij laten ontwikkelingen als het ware ontstaan en zijn

  daar ook beter in;

  zij observeren anders: als zij denken dat een kind

  gaat vallen zitten zij al in gedachten in de ziekenauto;

  zij maken meteen allerlei scenarios en hebben

  daarbij de acteurs al als het ware uitgekozen;

  een man gaat automatisch aan de slag, vrouwen gaan

  eerst van alles bedenken;

  zij twijfelen daardoor wel meer;

  zij zijn minder sterk in netwerken;

  zij gunnen elkaar minder, mannen hebben meer

  draagvlak voor elkaar;

  zij dwingen meer respect af met kennis van zaken;

  zij praten wel altijd in ik moet in plaats van ik wil;

  zij hebben een beter aanpassingsvermogen.

  Bij de term Flock Leadership geven zij aan:

  dit doen wij al ons hele leven lang: 24 uur per dag,

  7 dagen in de week; onze werkzaamheden stoppen

  nooit;

  je raakt mogelijk je autonomie kwijt omdat je moet

  delen en verbinding moet zoeken met anderen: dit

  vraagt om andere karaktereigenschappen;

  je kan het als leider ook niet meer alleen, je dient

  partnerships aan te gaan: samen sterk;

  je stelt telkens de vraag wat iemand als mens

  meebrengt waardoor wij gezamenlijk business

  kunnen realiseren;

  je bent zowel toeschouwer maar je doet ook mee.

  Executivesummary

 • 14 Flock leadership

  Josje Bootsma:

  Boeiend en inspirerend om met

  vrouwen met verschillende achter

  grond de elementen van toekomstig

  leiderschap te verkennen.

  Anouk Binkhuysen:

  Mijn learnings uit de bijeenkomst

  is dat een flock leader oog heeft

  voor talentontwikkeling, zorgt dat

  mensen in hun kracht zitten en

  samenwerkt naar de stip op

  de horizon.

  Chris van den Broek:

  Heel bijzonder om met dames

  vanuit diverse achtergronden en

  invalshoeken te sparren over

  leiderschap. Een leider geniet

  ervan als anderen schitteren,

  spreekt waardering uit en

  geeft aandacht.

  Ageeth Grizell:

  Mooi om te ervaren dat aan de hand

  van dit onderwerp zo veel relevants

  aan bod komt; van manieren van

  leidinggeven, motiveren van

  mensen, de manvrouw verschillen,

  tot de uiteindelijke kern: het

  loslaten en dicht bij jezelf blijven.

  Een enorme inspirerende ervaring.

  Annemarie Kppers:

  Het samenkomen met dertien

  vrouwen bracht veel ervaring en

  wijsheid die de dames met elkaar

  deelden. Het lef dat velen hebben

  om hun eigen pad te volgen, sprak

  mij zeer aan.

  Peet van de Loo:

  Laten we het leiderschap aan de

  groep (die steeds de beste voorop

  laat) of blijft het toch 1 man / vrouw?

  M.a.w. situationeel leiderschap of

  leiderschap per situatie?

  Reacties

 • 15Het einde van traditioneel leiderschap

  Margot Nijkamp Diesfeldt:

  Hier kwam Flock Leadership tot

  leven: met de achtergrond van de

  deelnemers nam de n na

  de ander het voortouw in de

  uitwisseling. Een energieke en

  geweldige ervaring.

  Marie Cecile Roovers:

  Door het gewaagd gezelschap

  kreeg het thema met ieders

  inbreng zeer verschillende

  insteken waardoor het bijzonder

  leerzaam werd.

  Myriam van Rooij:

  Hoewel nu vaak wel verlangd, hoeft

  de leider niet meer alles het beste

  te weten of kunnen. Het gaat om

  verbinding, positiviteit en ambitie.

  Dideke Ros:

  Er was ruimte voor verscheidenheid

  aan vrouwelijke inzichten. De

  vrouwelijke scheppingskracht

  bevat op het eerste oog paradoxale

  elementen, zoals loslaten / verbinden,

  luisteren / delen, leiden/ volgen,

  man / vrouw. Zij zijn onlosmakelijk

  met elkaar verbonden. Dat kenmerkt

  flock leadership.

  Annelies Vermeulen:

  Inspirerende bijeenkomst waarin ik

  mij bedacht dat alle ideen en

  gedachten tijd en plaatsgebonden

  zijn. Op een bepaald moment en

  plaats bruikbaar, effectief en

  relevant.

  Sietske Zagers:

  Het gesprek over leiderschap was

  voor mij inspirerend en zorgde voor

  verbinding. Mijn conclusie raakt

  daaraan: succesvolle leiders

  inspireren en verbinden!

  Reacties

 • 16 Flock leadership

  Contactgegevens

  Flock leadership the source

  Bieslook 13

  5491 KE SintOedenrode

  Tel. 0413 490361

  www.flockleadership.com