Flock Leadership

of 24 /24
het einde van traditioneel leiderschap Flock Een verslag van een inspirerende bijeenkomst

Embed Size (px)

description

Het einde van traditioneel leiderschap

Transcript of Flock Leadership

Page 1: Flock Leadership

het einde van traditioneel leiderschap

Flock

Een verslag van een inspirerende bijeenkomst

Page 2: Flock Leadership

redactie Jan Karel Felderhof en Frans van Rooij

executive summary Dominique Haijtema

vormgeving + opmaak Len ’t Hoen, www.lenshape.nl

fotografie Kim Balster, www.kbfotografie.nl

right to copy U heeft het recht om deze uitgave te verveelvoudigen, hetzij elektronisch,

mechanisch, door fotokopieën, opnamen, of enig andere manier, zonder

voorafgaand schriftelijke toestemming van de uitgever. Wij zijn dan wel

nieuwsgierig naar uw drijfveer.

Page 3: Flock Leadership

1Het einde van traditioneel leiderschap

Gebundelde ervaring

In onze jarenlange persoonlijke ervaringen als trainer, coach, consultant en mana-ger hebben wij vaak te maken gehad met de invulling van verschillende stijlen van leidinggeven. Ongeacht de grootte van de organisatie, ongeacht de verschillende ach-tergronden van de duizenden deelnemers aan onze diverse trainingen, telkens bleek dat het nemen van eigen verantwoordelijk-heden voor iedereen kracht gaf en geeft. Met name de jongere generaties houden van deze uitdaging.

Door het bestuderen van die jongere gene-raties en het invullen van Het Nieuwe Wer-ken zijn wij op ‘Flock Leadership’ uitgeko-men.

Met dit verslag van een inspirerende bij-eenkomst maken wij u deelgenoot van onze ontdekkingstocht.

Jan Karel Felderhof Frans van Rooij

Inhoud

Editorial 1

Broedplaats 2

Intro Flock Leadership 4

Deelnemers 6

De kans om te spreken en de kunst van het luisteren 10

Executive summary 12

Reacties 16

Go with the flow 18

Contactgegevens 21

Page 4: Flock Leadership

In september 2012 kwam een sterk geselecteerd

gezelschap in Sint-Oedenrode bij elkaar om over

de veranderingen op het gebied van leiderschap

te praten. Met de naamgeving ‘broedplaats’ leg-

den wij het verband met Flock Leadership: geeft

Flock Leadership antwoorden op allerlei vragen

rondom toekomstig leiderschap?

Page 5: Flock Leadership

3Het einde van traditioneel leiderschap

Mocht u door dit verslag geïnspireerd raken om een eigen Knoptoren bij­eenkomst te organiseren, dan helpen wij u graag.

Deze bijeenkomst vond plaats in De Knop toren-kerk. Het imposante gebouw stamt uit het jaar 1410 en wordt door velen beschouwd als dé historische bezienswaar-digheid van Sint- Oedenrode. De sfeervolle ruimte leent zichzelf in het bijzonder voor huwelijks vieringen (zowel kerkelijk als burgerlijk), maar ook voor bijeenkomsten.

De Knoptoren-kerk

Kasteel Henkenshage

De uitkijktoren

Het gemeentehuis van Sint-Oedenrode

Page 6: Flock Leadership

4 Flock Leadership

Flock

De oplossing is terug naar onze na-tuur. Daarin zitten onze sleutels verstopt. Eén van die sleutels is de pikorde.

In Flock Leadership is de pikorde na-tuurlijk: iedereen doet wat hij het beste kan, en neemt en krijgt daar vanzelfsprekend de verantwoorde-lijkheid voor. In onze maatschap-pij proberen we vaak een positie te veroveren en te gebruiken op on-eigenlijke gronden. Ons ego heeft behoefte aan status, geld en macht ter compensatie van onze onzeker-heid dat we mogen zijn wie we zijn. Onze positie geeft ons een fake soort eigenwaarde. In het gebruiken van onze positie speelt ons ego op de voorgrond of op de achtergrond een grote rol. Dat betekent in ons gedrag dat we meer selfcentered zijn, dan dat we onze rol als onderdeel van

Flock Leadership spreekt mensen direct en onbewust aan omdat het gaat over een organisatievorm die ons ten diepste aanspreekt, want zij is natuurlijk. Intuïtief herkennen we het direct en snak-ken we er eigenlijk naar. Hoe meer we er van begrijpen, hoe meer we in staat zijn om het dagelijks te gebruiken, en de organisatie dynamiek op te roepen die we steeds meer in het huidige tijdsge-wricht nodig hebben om onze visie en doelen te realiseren.

het grotere geheel optimaliseren. In onze positie zijn we niet flexibel meer. Nee we willen onze positie koste wat het kost behouden. De flexibiliteit om wisselend de best ge-schikte de leiding te geven valt daar-mee weg. Het volgende voorbeeld illustreert dit.

In een R&D organisatie van 400 man was er geen enkele formele positie. Het logisch gevolg was dat iedereen impliciet wist met welke vraag hij naar wie kon gaan. Iedereen had zijn natuurlijke positie en werd daarom gewaardeerd. Totdat ze dachten dat het for-maliseren van deze positie voor veel helder-heid zou zorgen. Vanaf dat moment begon de naijver en de potenzagerij.

In Flock Leadership hebben we onze natuurlijke eigenwaarde en hoeven we geen positie te claimen ter com-pensatie van ons gekwetst Zelf.

Page 7: Flock Leadership

5Het einde van traditioneel leiderschap

‘Er is gEEn stErkErE kracht in dE wErEld

dan EEn idee waar dE tijd klaar voor is’

Victor Hugo

Page 8: Flock Leadership

6 Flock Leadership

Deel nemersDe volgende personen hebben aan deze bijeenkomst deelgenomen:

Na rechtenopleiding in Nijmegen achtereen volgens werkzaam geweest

bij Ministerie van Binnenlandse Zaken, Politieregio Brabant-Noord

(P&O), Catharina-Ziekenhuis (HRM) en thans werkzaam als directeur/be-

stuurder van de Stichting Huisartsen-posten West-Brabant.

Communicatie en marketing professional, people mana-

ger, strateeg, ondernemer en visionair; manager International Communication Services bij Océ.

Oprichter en eigenaar van Impetus en beho-rend tot ‘the source’ van Flock Leadership. Als bedrijfskundig ingenieur heeft hij in het ver-leden strategische en adviesfuncties bekleed voor o.a. Philips, Van Dien & Co, Broers & Part-ners en TNO. Heeft een passie voor mensen, organisatie-aansturing en ondernemerschap. Maakt organisaties zelfsturend door mogelijk-heden van mensen te verruimen.

Peter Aben

Mark Hoogewerf

via relatie naar inhoud; zeggen wat je doet en doen wat je zegt.

Jan Karel Felderhof

Page 9: Flock Leadership

7Het einde van traditioneel leiderschap

Ad de Jong is universitair hoofd-docent marketing aan de School of Industrial Engineering van de

Technische Universiteit Eind-hoven. Hij is redactielid van het

speciale editie Sales & Innovatie voor het wetenschappelijke tijdschrift de Journal of Innovation Management.

Zijn onderzoek richt zich onder meer op de rol van Lead Founders en Sales Managers bij het ontwerpen, ontwikkelen en op de markt bren-gen van succesvolle nieuwe produc-ten. Hij heeft artikelen gepubliceerd in internationale wetenschappelijke tijdschriften, zoals Management Science en Journal of Marketing.

Jaap van Loon is afgestudeerd als bedrijfskundige aan de Technische Universiteit van Eindhoven. Hij heeft vrijwel zijn hele werkzame leven leiding gegeven. De laatste acht jaar gaf hij leiding aan twee fusies, een overname en bedrijfsverhuizing als algemeen directeur van uitgeverij Thieme-Meulenhoff in Amersfoort. Daarvoor was hij in dezelfde functie verantwoordelijk voor een fusie bij Wolters-Noordhoff in Groningen en Houten. Daarvoor weer was hij als directeur degene die ISW en IBW op één locatie in Houten samenvoegde tot het opleidingsinstituut ISBW. Hij heeft in de 35 jaar dat hij werkzaam was veel reorganisaties en afslankingen gedaan. Ook is hij langdurig voorzitter geweest van de brancheorganisatie van educatieve uitgevers. Leiderschap is voor hem het inspirerend vermogen om mensen gemotiveerd een gezamenlijk doel te laten realiseren dat hoger is dan dat van hen zelf.

Programma manager Rabo-bank Unplugged: het transfor-matieprogramma dat is opge-zet om Het Nieuwe Werken te introduceren bij de Rabobank.

Ad de Jong

Jaap van Loon

Pieter Ketting

Page 10: Flock Leadership

8 Flock Leadership

Loods; houd rekening met eb en vloed, met on-voorspelbare stromingen en valkuilen; oud Unile-verman, voor KLM verantwoordelijk geweest voor passage VS, directiefuncties in Foodbedrijven, eigen bedrijven gehad en verkocht, consultant new business.

Pier Winsemius

Ambitieuze mensen via een professioneel netwerk helpen in het realiseren van hun droom is zijn drijfveer en passie. Oprich-ter en eigenaar van Performance Consul-ting, Performance Coaching en Perfor-mance College. Behorend tot ‘the source’ van Flock leadership. Auteur en uitgever van marketing boeken.

Als Beweegstrateeg eindverant-woordelijk voor het Parktheater in Eindhoven.

Frans van Rooij

Giel Pastoor

Deel nemers

Page 11: Flock Leadership

9Het einde van traditioneel leiderschap

Brengt de ideeën achter Flock Leadership in de praktijk. Wordt daardoor gevoed door zijn ervaringen als ondernemer en oprichter van bedrijven. Heeft 15 jaar gebouwd aan BSO, het bedrijf van Eckart Wintzen (celdeling). Zat in het wereld-wijde leadershipteam van een typisch Amerikaans geleid be-drijf. Dat gaf voldoende inzicht om als mede-initiatiefnemer The Vision Web (waaruit o.a. Finext is ontstaan) op te zetten. Nu nog parttime betrokken bij Finext. Verder met passie druk doende anderen tot gezond organiseren te bewegen.

Fokke Wijnstra

leiderschapsontwikkeling in een drietal verschillende contexten (bedrijfsleven, Nederlandse Politie en de zorgsector) en daarbij gekeken naar resultaten en effect. Hij past zijn ideeën als consultant en onderzoeker ook toe in andere sectoren, waaronder het onderwijs (www.contextueel leiderschap.nl). Op dit moment verdiept hij zich in spiritualiteit en religie en doorloopt daartoe het ingroeitra-ject om uiteindelijk geassocieerd te worden aan de eerste orde van de Karmel. Leiderschap betekent voor hem een gezonde balans tussen effectiviteit, authenticiteit en spiritualiteit.

Dr. ing. Arnold Roozendaal is Certified Management Consul-tant en werkt als senior consul-tant en onderzoeker. Hij is na een managementcarrière in on-der andere de bakkerijwereld op latere leeftijd gepromoveerd op onderzoek naar Contextueel Lei-derschap en heeft gewerkt aan

Arnold Roozendaal

Page 12: Flock Leadership

10 Flock Leadership

Talking sticks worden onder andere

gebruikt in de zogeheten

talking circle, een traditionele

manier voor inheemse

volkeren in Noord-Amerika

om problemen op te

lossen. Het is een zeer

efficiënte manier om

hindernissen uit de weg

te ruimen en mensen

toe te staan om zich met

volledige vrijheid

uit te drukken.

Om deze reden wordt

het meer en meer

populair in de

hedendaagse

maatschappij.

Tijdens deze bijeenkomst is de talking stick toegepast.

De kans om te spreken en de kunst van het luisteren

Page 13: Flock Leadership

11Het einde van traditioneel leiderschap

De talking stick is een houten stok van ongeveer 30 centime-ter lang, verfraaid met symbo-

lische aspecten uit de natuur die van betekenis zijn voor de eigenaar. De

dieren die in de decoratie van de talking stick worden gebruikt zijn

zeer symbolisch.

De decoratie kan bestaan uit veren, afbeeldingen, leder, parels, bont, been, schelpen en meer. Deze ornamenten hebben ook betekenis. De kleu-ren en de soorten van veren en huid symboliseerden ook zaken die betrekking hadden op de ei-genaar. Zo was de talking stick

dus een heel persoonlijk item. Geen talking stick was hetzelfde

omdat het materiaal dat werd ge-bruikt en de decoratie specifiek toe-

gespitst waren op de eigenaar van de talking stick.

Degene die de talking stick vasthoudt, heeft de heilige kracht van het woord bin-

nen zijn handbereik. Slechts hij mag spreken terwijl hij de stok vasthoudt; de andere raads-

leden moeten stil blijven.

Page 14: Flock Leadership

12 Flock Leadership

Leiders leiden en volgers volgen? Niet altijd. Onderzoekers van zwermen vogels toonden aan dat bepaalde kleinere groepen volgers, mits goed geplaatst en gecoördineerd, de richting van de hele zwerm van honderden vogels kunnen veranderen en beïnvloeden. ‘Er is een fascinerend evenwicht tussen democratie en hiërarchie in de zwermen’, zegt een onderzoeker.

Executive summaryHet einde van traditioneel leiderschap: doorbreken van de mythe van beheersbaarheid

Page 15: Flock Leadership

13Het einde van traditioneel leiderschap

Meest kenmerkend aan een zwerm: die heeft geen bepaalde leider, ie-

dereen kan een leider zijn (mits ie-mand hem volgt). De natuur kent een beter evenwicht en ordening, waar wij een voorbeeld aan kunnen nemen. Het is organisch in plaats van mechanisch en instrumenteel. Macht als zichzelf organiserend principe, waarbij je positie afhanke-lijk is van je bijdrage. Meer ruimte om zaken op natuurlijke wijze te la-ten ontstaan. De context waarin lei-dinggevenden werken is sterk ver-anderd. Wanneer wordt een bedrijf een zwerm? Daar is samenhang en context voor nodig.

Voorbeeld financieel dienst­verlener Finext (Fokke Wijnstra)Werken al jaren als zwerm, kudde. Er zijn geen bazen. De medewerkers zijn mede-eigenaar van de organisa-tie. Iedereen kan een project leiden. Het gaat om eigen verantwoorde-lijkheid. Een machtswellusteling is nog geen leider. Waarom is er nog steeds zoveel behoefte aan grip en controle? Pas als je durft los te laten, kan iets gedijen en ontstaan.

Praktijkvoorbeeld Rabobank (Pieter Ketting)Begin 2012 verhuisden 20 afdelingen (3.300 medewerkers) naar nieuw-bouw de ‘Verrekijker’ in Utrecht. De manier waarop de afdelingen de werkplekken indeelden is illustre-rend voor de transformatie van de bank. ‘Vroeger stuurde ik een nota met een voorstel over de nieuwe in-deling naar de directeuren die gin-gen verhuizen. Daar krijg je reactie op. Je past je voorstel aan. En bij ver-sie 87 zie je de eerste variant terug-komen. Nu hebben we de afdelin-gen zelf hun plek laten bepalen. Wie zijn wij om dat voor hen te bepalen?

Dat zou niet passen bij de nieuwe filosofie’, aldus Ketting. ‘Het was spannend. Want als er iets gedoe oplevert, dan zijn het wel werkplek-ken. We maakten een ronde langs de directeuren en transformatiema-nagers om ze over de procedure te informeren.

Ons advies luidde dat ze het beste konden overleggen met de collega’s van andere disciplines met wie ze wilden samenwerken, zodat ze ge-zamenlijk op verdiepingen konden inschrijven. Vervolgens hebben we een internetapplicatie geopend waarop ze hun plek konden reser-veren. Ook konden ze zien waar anderen wilden zitten, zoals in een vliegtuig. Vooraf dacht ik: iedereen kiest voor de bovenste verdiepingen. Maar dat gebeurde niet. Afdelingen gingen in gesprek en sloten deals. De economen en de juristen wilden de sfeer van rust en vertrouwelijk-heid behouden. Ook de marketeers van verschillende afdelingen kozen verdiepingen bij elkaar. ICT besloot dicht bij de klant te zitten, dus in elk segment een ICT-club, zodat business en ICT elkaar makkelijk kunnen opzoeken. Na drie weken keek ik in de applicatie en stonden alle etages op groen.’

“Als het licht uit gaat moet je elkaar wel in het don-ker kunnen vinden.”

Page 16: Flock Leadership

14 Flock Leadership

■■ creëren, faciliteren van vakmanschap

■■ ritselruimte is cruciaal (op je eigen manier

dingen kunnen doen), anders energie-

verlies

■■ als leider zelf onderdeel zijn van de flock,

dan bepaalt de groep wel of je de leider

bent

■■ we zijn allemaal leiders

■■ flock leadership is een middel om

paradigma’s te doorbreken

■■ stel medewerkers of managers de vraag:

zou jezelf op deze manier behandeld

willen worden?

■■ van perspectief leren wisselen

■■ invloed in plaats van macht

■■ wanneer wel regels volgen en wanneer

ondeugend zijn?

■■ gelijkwaardigheid

■■ doorbreken van de mythe van

beheersbaarheid

■■ het DELLE principe toepassen (Durch

Einfach Liegen Lassen Erledigen, door het

te laten liggen lost het soms vanzelf op)

■■ respect voor ieders inbreng, verkenning

van verschillen

■■ geen centrale controlerende structuur

■■ continue cocreatie

■■ vertrouwen en loslaten

■■ dichtbij elkaar voor stabiliteit zorgen,

maar tevens de horizon verkennen en ver

vooruit kijken

■■ het gaat niet om core business, maar om

de core cultuur

Kenmerken van Flock Leadership volgens de deelnemers:

■■ (je kunt niet dingen uitbesteden die

tot de ziel van de onderneming of

het welbevinden van de medewerker

behoren) organisatiecultuur waarbij

zingeving van het geheel overeenkomt

met zingeving individu, cultuur

belangrijker dan structuren, systemen en

processen

■■ verbondenheid (in plaats van

afgescheiden van elkaar, zijn ook

allemaal hetzelfde)

■■ kompas, richtingsgevoel hebben

■■ lange termijn doelen, belangen van

alle stakeholders (niet focus op

aandeelhouders)

■■ voor innovatie/verbetering is het soms

nodig om natuurlijke balans te verstoren

■■ initiatief nemen

■■ knopen doorhakken

■■ kijken vanuit verschillende disciplines

■■ leven in plaats van overleven

■■ dialogen (ook met jezelf, wat is je

bijdrage? waar word je echt gelukkig

van?)

■■ het is dynamisch, veranderlijk (en dat is

niet erg)

■■ stap terugdoen als leider (niet

gemakkelijk), of beter: een stap opzij

maken

■■ medewerkers laten stralen, de ruimte

geven, elkaar iets gunnen, maar ook van

een dwarsligger afscheid nemen

Page 17: Flock Leadership

15Het einde van traditioneel leiderschap

Praktijkvoorbeelden

Flock Leadership

Buurtzorg Nederland, uit een interview met oprichter Jos de Blok“Ik zag allerlei negatieve trends in de thuiszorg en dacht “zo kan het niet langer”. Naar mijn idee zaten we in de (thuis)zorg teveel op een dood spoor. De kosten gaan alsmaar omhoog en de kwaliteit omlaag, daarbij daalt de moti-vatie en tevredenheid van zowel cliënt als medewerker. Vervolgens heb ik naar een aanpak gezocht om deze trends te doorbreken en de situatie voor alle partijen te verbeteren. Ik ben hierbij vooral de dialoog aangegaan met de mensen uit de praktijk.Professionals bedanken mij nu zelfs dat ze “eindelijk weer eens hun vak kunnen uitoefenen” en dat ze zoveel vertrouwen hebben gekregen om dit te mogen doen. Zij komen veel-al uit grote bureaucratische zorgin-stellingen waar het soms maanden kon duren voordat je antwoord had op een vraag. Wij geven binnen 24 uur reactie, ze snappen soms niet hoe we dit voor elkaar krijgen met maar 22 man ‘centraal’ personeel te-genover 3300 medewerkers binnen de teams.Daarbij is het concept niet nieuw. Ik ben sterk overtuigd van de kracht van sterke sociale structuren. Mensen die elkaar vertrouwen en graag met el-kaar samenwerken zijn in staat om iets moois neer te zetten. Daarbij worden zij maximaal gefaciliteerd door het gebruik van ICT voor ken-nisuitwisseling, het plaatsen van

oproepen en inzicht krijgen in pres-taties. Ik had niet verwacht dat de eigen verantwoordelijkheid en het zelfsturend ver-mogen van de teams zo ver zou reiken. Zo zie ik nu spontaan vakgroepen ontstaan over teams heen. Collega’s spreken elkaar via internet en ontmoeten elkaar fysiek om lastige situaties of vakge-relateerde zaken uit te wisselen. Dit komt allemaal van onderaf.”

Wat houdt ons tegen?Geld, status, vermeende macht, angst, overlevingsmodus met oude reflexen.

Voorbeeld Parktheater Eindhoven:‘Gelukkig’ al een crisis in 2007 waar-door ze gedwongen waren op zoek te gaan naar creatieve oplossingen ipv meer subsidies aanvragen. Mooie dingen maken waardoor mensen je vanzelf willen steunen. Medewerkers hebben hun functie opnieuw gedefinieerd. Een hore-camedewerker is bijvoorbeeld nu de gastvrijheidgoeroe, een ander noemt zich klantenknuffelaar of beweegstrateeg. Geen manage-mentteam meer of management-vergaderingen. Die leverden toch nauwelijks iets op. Er worden ook geen kaarten meer afgescheurd bij evenementen omdat er anders on-nodig rijen ontstonden. Terug naar de basis, gezond verstand. Ver-trouwen en ruimte. Fouten maken mag.

‘We zijn niet perfect, totdat je verliefd wordt op ons’.

Page 18: Flock Leadership

Mark Hoogewerf

Jaap van Loon

Ad de Jong

Arnold Roozendaal

16 Flock Leadership

“De gedachtewisseling over Flock Leadership heeft me opnieuw bewust gemaakt van de aandacht die het topmanagement moet hebben voor de cultuur en de samenhang van de organisatie. Als mensen intensief en op eenzelfde golflengte met elkaar communiceren is een belangrijke voorwaarde ge-schapen voor de ordelijke dynamiek van Flocking.”

“De stok als aanjager was een leuke originele manier om het gesprek op gang te brengen en het Flock Leadership concept te ervaren. Het uitwisse-len van leiderschapservaringen en dit koppelen aan het concept Flock Leadership was voor mij verder een leerzame en blikverbredende ervaring.”

“Alles begint met luisteren. Het was een bijzondere bijeenkomst, waarbij we vooral op een respectvolle wijze naar elkaar geluisterd hebben en signalen hebben opgepakt. Een echte ontmoeting vanuit het perspectief en in een setting van het ‘ont-moeten’. Een ontmoeting gefundeerd op de erkenning van de verschillen, maar met als wenkend perspectief een gemeenschappelijk resultaat. In de zwerm: grow with the flow, op weg naar een synthese van een hogere orde.”

Reacties

“Bijzonder leuke en inspirerende sessie. Het con-cept van Flock Leadership is intrinsiek, natuurlijk en menselijk. Succes en innovatie zijn gebaat bij bewust omgaan met de dynamiek in leiden/volgen, structuur/zwerm, context/toekomst. En af en toe is ontwrichting nodig. Zo vermijden we ‘snellere paarden’ en reiken we verder dan de aarde.”

Page 19: Flock Leadership

Fokke Wijnstra

Pieter Ketting

Pier Winsemius

Peter Aben

Giel Pastoor

17Het einde van traditioneel leiderschap

“Openstaand voor elkaar, bevragend en verrijkend de reis samen die avond ondernemen naar het ‘zijn’ van ieders perspectief van leiderschap.”

“Het was een bijzondere en waardevolle bijeen-komst. Als je je kunt verbinden, weet je wat je moet weten.”

“Kort en goed. Voor mij was het een boeiende bijeenkomst, waarbij alle deelnemers hun eigen ‘authentieke’ inbreng hebben en naar elkaar luis-teren. Dat maakt dat het reflecteert aan je leider-schapsstijl en je nieuwe inspirerende inzichten biedt. De ‘flock’ kan in bepaalde situaties het lei-dinggeven gemakkelijker en ‘natuurlijker’ maken.”

“Een bijzondere bijeenkomst, met boeiende men-sen op een fraaie locatie. Heeft een hoop gedachten op stoom gebracht, zonder nu exact te weten wat flockleadership nu eigenlijk is. Maar dat niet-weten en aftasten was nu juist zo interessant.”

“Flock Leadership, leiderschap in de zwerm. Dat was precies wat deze avond gebeurde. Prachtig om te zien, te ervaren en in mee te z wermen en leiden.”

Page 20: Flock Leadership

18 Flock Leadership

De organisatie Flock Leadership helpt mensen en organi-saties graag om terug te gaan naar hun bron en natuurlijk gedrag, en hoe zij zich kunnen ontwikkelen en organi-seren om hun resources optimaal tot hun recht te laten komen waardoor zij beter en onderscheidend presteren.

Om dat te realiseren kunnen we een natuurlijke weg bewandelen waarbij de klant kan kiezen welke mix van assessments, klank-bording, workshops, academie en organisatie programma hem stapsgewijs naar zijn doel brengt.

De eerste stap is een intake, al dan niet op basis van het assess-ment dat hij op de website kan maken.

Reacties naar aanleiding van een gemaakte scan:“Dit is een heel goede analyse zoals jullie die voor onze organisatie gemaakt hebben.”Ir. AH Buddingh, coaching en interim management.

“De Flock scan zag er goed uit. Leuk om op deze manier een in-kijk te krijgen in de organisatie en de waarden erachter. Ik vind het zeer verrassend en erg uitgebreid op basis van de ingevulde vragenlijsten.”Sander Janssen, Marketeer Rabobank Maashorst.

Als u het leuk vindt, om wat voor reden dan ook, een groep men-sen uit uw omgeving te inspireren en vanuit zichzelf te verenigen, organiseren en begeleiden we graag voor u uw eigen Knoptoren bijeenkomst.

Dit kunt u combineren met het laten maken van een eigen glossy, als u uw leiderschapsboodschap snel breder wil verspreiden.

Go with the flow

Page 21: Flock Leadership

19Het einde van traditioneel leiderschap

Page 22: Flock Leadership

Notities

Page 23: Flock Leadership

Contactgegevens

Flock Leadership – the source

Bieslook 13

5491 KE SINT – OEDENRODE

Tel. 0413 – 490361

www.flockleadership.com

Page 24: Flock Leadership

Flock leadership

Flock betekent zwerm, kudde. Flock betekent ook bijeenkomsten, zich verzamelen. Een flock beweegt schijnbaar als één groep. Het voortbe-wegen in een flock heeft als voordeel dat de groep minder kwetsbaar is voor aanvallen. Een flock heeft kracht.

Leadership betekent leider-schap, leiderschapscapa-citeiten. Leiderschap is de positie van leider hebben, of is de eigenschap de lei-ding te nemen. Een lei-der navigeert: bepaalt de juiste koers en houdt deze aan.

Flock Leadership houdt in dat ieder in de flock beur-telings navigeert en volgt. Er is sprake van gelijk-waardigheid en respect voor ieders specifieke in-breng. Gezamenlijke in-teracties zorgen voor een totaal intelligent gedrag: een flockintelligentie.