Laat u niets wijsmaken. We doender iets aan

Click here to load reader

 • date post

  02-Apr-2016
 • Category

  Documents

 • view

  212
 • download

  0

Embed Size (px)

description

We doorprikken de oppositie prietpraat! Publicatie voor leden en sympathisanten. Editie januari 2014.

Transcript of Laat u niets wijsmaken. We doender iets aan

 • LAAT U NIETS WIJSMAKENWe doorprikken de oppositie prietpraat!

  We doender iets aan.

 • De komende jaren hebben we de keuze: stilstand of evolutie. Open Vld kiest voor de evolutie van Hoeilaart en de realisatie van noodzakelijke projecten.

  Tim Vandenput, uw burgemeester

  Beste lezer,

  Aan politiek doen is een zin die dikwijls te gemakkelijk uitgesproken wordt. Het gekozen werkwoord doen is van een zeer grote betekenis. Wij willen geen politiek voeren van vandaag tot morgen. Integendeel: Wij doender iets aan voor de volgende generaties.

  Gemeentebestuursleden die geen initiatieven nemen en alleen maar ter plaatse blijven trappelen, riskeren geen kritiek van de oppositie. Ze verdienen uiteindelijk alleen maar het verwijt dat ze niets Doen. Open Vld is van oordeel dat alle Hoeilanders een gemeente verdienen die op een moderne manier geleid wordt en waar initiatieven genomen worden waar iedereen kan van genieten.

  Het gemeenschapscentrum Felix Sohie is een zeer zichtbare realisatie. De lichtzinnige kritiek hiervoor vloog ons soms om de oren. Maar we hebben doorgezet en nu staat er een cultureel centrum Hoeilaart waardig. Vandaag hebben heel wat verenigingen er hun vaste stek. Indien we hen vragen of ze terug willen naar de oude afgeleefde toestand is hun antwoord volmondig: neen. Hetzelfde antwoord zouden we krijgen van de gebruikers van onze prachtige bibliotheek.

  Daarom laat u niets wijsmaken, de enige terechte kritiek is: Waarom nu pas? Het GC Felix Sohie had er al 15 jaar moeten staan!

  John KumpsVoorzitter Open Vld Hoeilaart

  #laatunietswijsmaken - pagina 2 #laatunietswijsmaken - pagina 3

 • #laatunietswijsmaken - pagina 5

  heT gemeenTelijk WaTerBedrijf

  Wat de oppositie u wil wijsmaken:

  De verkoop van de Hoeilaartse gemeentelijke waterdienst, dat prima water leverde aan een lage prijs, is op lange termijn een slechte beslissing. De verkoop van ons waterbedrijf was absoluut niet nodig. Watervoorziening behoort bovendien tot de kerntaken van de gemeente.

  Hetwaterbedrijfwasjarenlangverlieslatend.

  Heeleenvoudiguitgedrukt:dekostenvanpersoneel,investeringen en exploitatie werden al jaren niet meer gedekt door de inkomsten van het water.

  DeextrainvesteringenomtevoldoenaandeVlaamseen Europese regels zouden dit verlies nog groter hebben gemaakt.

  Hoeilaartkrijgtvoordeverkoopvanhetwaterbedrijf4.785.416 euro cash op haar rekening.

  Ditgeldzalgebruiktwordenvoorbroodnodige investeringen in onze gemeente.

  Velegemeentenzullenzichconcentrerenophaarkerntaken. Voor ons is water verkopen geen kerntaak.

  Takenzoalshetverdelenvangasenelektriciteit,hetophalen van huisvuil en het organiseren van een politiekorps laten we ook over aan grotere verbanden die de gemeentegrenzen overstijgen.

  #laatunietswijsmaken - pagina 4

 • Desportliefhebbersendejeugdhebbenrechtop moderne infrastructuur en voldoende ruimte.

  Wezorgenervoordatelkeleeftijdsgroepeenaange-name vrije tijd kan beleven en zich kan ontwikkelen.

  Erkomteenmasterplan voor Sport en jeugd. We willen een duidelijke analyse maken van de noden en mogelijkheden op het vlak van infrastructuur.

  DevisietekstoverdeKoldamendesportbehoeftestudie vormen de basis van ons beleid. Samen met coalitiepartner PrO hoeilaart zullen we hier werk van maken.

  Wehebbendenodigebudgetten vrijgemaakt voor de verdere uitbouw, vernieuwing en verfraaiing van de sport- en jeugdinfrastructuur.

  Eengroot draagvlak voor dit masterplan is voor ons belangrijk. We geven daarom de mogelijkheid om inspraak te geven. Deze dossiers zullen besproken worden op diverse adviesraden.

  #laatunietswijsmaken - pagina 6

  de SPOrThal en jeugdcenTrum kOldam

  Wat de oppositie u wil wijsmaken:

  Open Vld beloofde tijdens de verkiezingen dat de jeugdin-frastructuur van de Koldam naar wens van de jongeren zou uitgebouwd en vernieuwd worden. In de meerjarenplanning vinden wij als oppositie echter geen budgetten terug die daarvoor zouden kunnen dienen.

  Degevolgenvandefinancilecrisislatenzichvoelenin elke Vlaamse gemeente. Dit heeft lokale besturen in een precaire situatie gebracht.

  Devoorbije10jaarhebbendeVlaamseenFederaleregering vele verantwoordelijkheden doorgeschoven, zonderfinancilecompensatie,naardegemeenten.

  Doordezefinancilecontextenexternefactorenisereen tekort van 1,5 miljoen euro ontstaan.

  Debestuursploegzaleencombinatievan60% meer inkomsten en 40% besparingen invoeren.

  Zonderextrainkomstenwashetookmogelijkdittekort weg te werken, maar was er geen ruimte voor investeringen. Ziet u hoeilaart graag 6 jaar stil staan?

  HetzitinhetDNAvanonzepartijomvooruittegaan.

  Metdezebegrotingplannenwenoodzakelijkeinveste-ringen: een nieuw kinderdagverblijf, het gemeenteplein heraanleggen, het wegennet onderhouden en we doen er alles aan om wonen betaalbaar te houden.

  #laatunietswijsmaken - pagina 7

  Wat de oppositie u wil wijsmaken:

  De gemeente bevindt zich in financile moeilijkheden, maar in plaats van te besparen strompelt het gemeentebestuur van het ene megalomane project naar het andere.

  heT huiShOudBOekje OP Orde

 • Hoeilaartbruist.Deinitiatievenvanonzehandelaars,het verenigingsleven en de adviesraden maken belangrijke evenementen zoals het druivenfestival, de meifeesten en hoeilaart Schaatst mogelijk.

  Debelangrijksterealisatieishetvernieuwde gemeenschapscentrum felix Sohie met daarin o.a. een grote moderne bibliotheek, een mooie theaterzaal, een polyvalente zaal, vergaderlokalen, een gezellige cafetaria, enzovoort.

  MethetDruivenfestivalleverenweeenevenementdatal jarenlang een kwaliteitsvol programma kan aanbieden aan een aanvaardbare prijs. Vaak gratis!

  AlsOpenVldwillenweadviesraden verder stimuleren om mee de schouders te zetten onder een bruisend Hoeilaart.Deuitwisselingvanideenenervaringenvormen hierbij de basis.

  Wehebbende Wakkere Burger vzw uitgenodigd om via vorming en begeleiding de samenwerking tussen de adviesraden en de politiek nog te verbeteren.

  #laatunietswijsmaken - pagina 9

  leVen in de BrOuWerij

  Wat de oppositie u wil wijsmaken:

  Bij elke gemeenteraadsverkiezing organiseert Open Vld Hoeilaart een grootschalig referendum, maar eens in de meer-derheid stelt het amper een vraag aan een adviesraad.

  #laatunietswijsmaken - pagina 8

 • Wewillendeafvalberg verkleinen. Daarom wijzigden we met onze partners in Interrand het beleid rond afvalinHoeilaart,OverijseenTervuren.

  Hettariefvanderestafvalzakkenwasal12 jaar on-gewijzigd, terwijl de verwerkingskosten van het afval bleven en nog steeds stijgen.

  Metdezeprijsindexatiewillenweubewuster laten omgaan met restafval.

  UitonderzoekdoorInterrandblijktimmersdat25%van het afval in de restafvalzak er niet thuishoort.

  Ubetaaltvoortaanalnaargelanghetvolumeenhetsoort afval. De soorten afval die u gratis mag aan-brengen hebben we uitgebreid met papier, karton, PMD, metaal en verpakkingsglas.

  Alleinfooverdewijzigingenendenieuwerecyclage-parken vindt u op www.eenstapvooruit.be

  #laatunietswijsmaken - pagina 10

  de (grOTe) VerVuiler BeTaalT

  Wat de oppositie u wil wijsmaken:

  De prijs van de vuilniszakken is verhoogd door Open VLD en PRO Hoeilaart. Dit is een (te) forse prijsstijging! Ook de opha-ling van grof huisvuil wordt heel wat duurder. Deze wordt niet meer gratis opgehaald, maar alleen nog op aanvraag.

  #laatunietswijsmaken - pagina 11

 • OpenVldwilhetgebouwlatenrenoverenzodatweerallen opnieuw trots op kunnen zijn.

  Wewillendestationsomgevinglatenontwikkelenmetfuncties als een bezoekerstrefpunt en zo het toerisme en de lokale economie stimuleren.

  Hetrenoverenvanhetgebouwkantenvroegste tegen2018.

  HoeilaartkanrekenenopVlaamsesubsidiesomdatheteen geklasseerd gebouw betreft.

  Eerstmoetereenrenovatiedossierwordenopgestelden ingediend door het gemeentebestuur. Daarna volgt nog de aanbesteding en de uitvoering van de werken.

  Indebegrotingiseruitsluitendeenbedragvan50.000eurovoorzienomdeerelonenvandearchitectmee te betalen.

  Voorderenovatiezalgezochtwordennaareen publiekprivate samenwerking, omdat een overheid best niet alles zelf doet.

  #laatunietswijsmaken - pagina 13

  Wat de oppositie u wil wijsmaken:

  De extra inkomsten uit het verhogen van personenbelastin-gen en gemeentelijke opcentiemen dienen voor de renovatie van het station van Groenendaal.

  STaTiOnSgeBOuW in grOenendaal

  #laatunietswijsmaken - pagina 12

 • kiezen voor hoffelijkheid en respect

  Politiek moet de bal spelen, niet de man. Journalisten merken op dat onze gemeenteraden erg bitsig verlopen.Nietalshetvanonsafhangt.

  In dit boekje geven wij net zoals in de gemeenteraad een antwoord op aanvallen van de oppositie. Vaak zijn die aanvallen niet fair, maar in de politiek moet men er tegen kunnen dat men getackeld wordt of dat iemand zich flauwtjes laat vallen in het strafschopgebied. Er zijn echter grenzen aan kritiek. Waar die grenzen liggen is eenvoudig: doe anderen niet aan, wat u zelf niet zou willen dat anderen u aandoen.

  Vergeet nooit dat politici van een andere partij geen vijanden zijn maar opponenten die een andere visie heb-ben over hoe een maatschappij bestuurd moet worden.

  Binnen Open Vld hebben wij altijd oren naar inhoudelijke argumenten, niet naar persoonlijke aanvallen. Maar af en toe mag de bal wel eens worden teruggekaatst.

  Vandaar deze publicatie die u als sympathisant een inzicht verschaft in hoe de propagandamachine van de oppositiepartijen wordt gesmeerd, op welke onderwer-pen de nadruk wordt gelegd en hoe u als lid van Open Vld deze prietpraat kan weerleggen. Ik reken op u. laat u niets wijsmaken!

  Roby Guns Fractieleider en ondervoorzitter

  OnZe mandaTariSSen... Wie