(klassieke sectoren) - Poolstok Wetgeving overheidsopdrachten (klassieke sectoren) Nieuwe wet...

download (klassieke sectoren) - Poolstok Wetgeving overheidsopdrachten (klassieke sectoren) Nieuwe wet 15/06/2006

of 70

 • date post

  16-Jul-2020
 • Category

  Documents

 • view

  1
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of (klassieke sectoren) - Poolstok Wetgeving overheidsopdrachten (klassieke sectoren) Nieuwe wet...

 • Wetgeving overheidsopdrachten (klassieke sectoren)

  Nieuwe wet 15/06/2006 KB 15/07/2011 (plaatsing)

  KB 14/01/2013 (algemene uitvoeringsregels)

  Wet 17/06/2013 (motivering, informatie en rechtsmiddelen)

  Jeugdwerking 2009

 • Wetgeving overheidsopdrachten Inhoud

  -Inleiding

  -Nieuwe wet + KB Plaatsing

  -Nieuwe wet + KB Uitvoering

  -Wet motivering, informatie en rechtsmiddelen

  -Dagelijks bestuur, visum financieel beheerder, BBC, …

  -Nieuwe terminologie

 • Wetgeving overheidsopdrachten INLEIDING: geldende wetgeving

  Wet van 15/06/2006: algemene wet overheidsopdrachten

  Uitvoeringsbesluiten:

  KB 15/07/2011: plaatsing OO klassieke sectoren

  KB 12/09/2011: concurrentiedialoog

  KB 14/01/2013: algemene uitvoeringsregels

  Wet van 17/06/2013:

  Wet betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen, inzake

  overheidsopdrachten

 • Wetgeving overheidsopdrachten INLEIDING: geldende wetgeving

  Wet van 20/12/2010 voor de aankoop van schone en energiezuinige

  voertuigen (bedragen hoger dan Europese drempel)

  Volledigheidshalve ook nog 3e wet overheidsopdrachten:

  Wet van 30 augustus 2011

  Betreft uitsluitend defensie en veiligheidsmateries:

  -Levering militair materiaal

  -Levering “gevoelig” materiaal

  -Werken, leveringen en diensten ivm voorvermeld materiaal

  -Werken diensten voor militaire doeleinden of “gevoelige” materies

 • Wetgeving overheidsopdrachten INLEIDING: coördinatie mogelijk

  Art 79bis wet 2006

  Koning kan bepalingen coördineren van:

  - OO-wet 15/06/2006

  - Wet 13/08/2011 voor defensie en veiligheid

  - Wet 17/06/2013 betreffende motivering, informatie en rechtsmiddelen

  = nieuw ordenen en nummeren!!!!

  Naam coördinatiewet:

  Wetten overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken,

  leveringen en diensten, gecoördineerd op …

 • Wetgeving overheidsopdrachten Gebruikte afkortingen

  OO Overheidsopdracht

  NWOO Nieuwe wet overheidsopdrachten 15/06/2006

  KB PL KB Plaatsing 15/07/2011

  KB AUR KB Algemene Uitvoeringsregels 14/01/2013

  OFA Offerteaanvraag

  AB Aanbesteding

  OHPzB Onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking vooraf

  OHPmB Onderhandelingsprocedure met bekendmaking vooraf

 • Wetgeving overheidsopdrachten 1/2 Algemene principes

  -Transparantie procedure: procedure moet duidelijk zijn voor alle partijen, geïnteresseerden

  -Gelijke behandeling inschrijvers

  alle inschrijvers moeten dezelfde informatie en kansen krijgen

  -Mededinging

  prijsvragen is de grote regel, ongeacht bedrag of opdracht

  -Forfaitaire prijsbepaling indien mogelijk steeds vaste prijzen opvragen

 • Wetgeving overheidsopdrachten 2/2 Algemene principes

  -Betaling voor verstrekte en aanvaarde diensten

  de facturen volgen op de uitvoering, voorschotten zijn de uitzondering

  -“Saucissoneren” niet toegelaten!

  De opdracht opsplitsen om onder de drempelbedragen te blijven is verboden

 • Op wie van toepassing? NWOO art 2 KB PL art 3

  -Alle overheden: federaal, gewesten, provincies, steden, OCMW,

  kerkfabrieken

  -Rechtspersonen, opgericht voor behoeften van algemeen en die

  hoofdzakelijk gefinancierd worden door 1 van de overheden

  -Verenigingen, bestaande uit 1 of meer overheden

  -Overheidsbedrijven

 • Wat is een overheidsopdracht? NWOO art 3 – 1°

  -Overeenkomst onder bezwarende titel

  -afgesloten tusen overheid en 1 of meer aannemers, leveranciers,

  dienstverleners

  -En die betrekking heeft op het uitvoeren van werken, het leveren van

  producten of het verlenen van diensten.

 • Soorten overheidsopdrachten

  -Opdracht van werken

  -Opdracht van leveringen

  -Opdrachten van diensten

  -Concessieovereenkomst voor openbare werken

  -Promotieovereenkomst

  -Raamovereenkomst (nieuwe wet + van kracht)

  -Marktverkenning (nieuwe wet)

 • Soorten overheidsopdrachten Opdracht van werken

  NWOO art 3-2° + KB AUR 10-73 + 74-95

  OO mbt ontwerpen + uitvoeren van werken

 • Soorten overheidsopdrachten Opdracht van leveringen

  NWOO art 3-3° + KB AUR 10-73 + 115-135 + 136-144 (huurkoop)

  OO mbt aankoop, leasing, huur of huurkoop van producten

 • Soorten overheidsopdrachten Opdracht van diensten

  NWOO art 3-4° + KB AUR 10-73 + 145-160

  OO mbt het verlenen van in bijlage II bij de wet gevoegde lijst (vb onderhoud, vervoer, telecommunicatie, marktonderzoek, verzekeringen,…)

  - Berekening raming:

  * minder dan 4 jaar: totale opdracht

  * langer dan 4 jaar: 48 maand

 • Soorten overheidsopdrachten Concessieovereenkomst voor openbare werken

  NWOO art 3-12° + KB PL art 147-157 + KB AUR 10-73 + 104-114

  OO mbt werken, maar waarbij achteraf ook geëxploiteerd wordt tegen een

  prijs

  (vb bepaalde openbare parkings, Liefkenshoektunnel,…)

 • Soorten overheidsopdrachten Promotieovereenkomsten

  NWOO art 3-11° + KB PL art 115-124 + KB AUR 10-73 + 96-103

  OO (voor)financieren, ontwerpen en uitvoeren van werken (vb bouw door bouwpromotor, die recht van opstal krijgt, en na volledige bouw gebeurt

  de eigendomsoverdracht naar de overheid)

 • Soorten overheidsopdrachten Raamovereenkomst

  NWOO art 3-15° + KB PL art …. + KB AUR 10-73 + KB 15/07/2011 (specifiek voor raamovereenkomsten)

  OO tussen 1 of meer aanbestedende overheden en 1 of meer aannemers,

  leveranciers of dienstverleners, met als doel gedurende een bepaalde

  periode bepaalde opdrachten te mogen uitvoeren en tegen voorwaarden

  inzake prijs en/of hoeveelheden. (vb kantoorartikelen, computermateriaal, energie, onderhoudsdiensten,…)

  - Max 4 jaar

  - Gesloten systeem (enkel geselecteerden)

  - bilaterale (1 contractant) of multilaterale (min. 3 contractanten) overeenkomsten

  - verplichte gegevens in overeenkomst:

  * maximum aantal deelnemers

  * looptijd

  * totale waarde opdracht

 • Soorten overheidsopdrachten Marktverkenning (KB PL art 5)

  “De aanbestedende overheid mag voor het aanvatten van een

  gunningsprocedure de markt verkennen met het oog op het opstellen van de

  opdrachtdocumenten en –specificaties, op voorwaarde dat de markt-

  verkenning niet tot een verhindering of een vertekening van de mededinging

  leidt.”

  Voorafgaand (dus niet tijdens of na)

  Enkel met oog op opstellen opdrachtdocumenten

  Valkuil: gelijkheidsbeginsel (voorkennis) en transparantie

  Valkuil: niet gepreciseerd = kans op fouten + gerechtsproceduren!!!!

 • Gunningswijzen

  -Aanbesteding

  -Offerteaanvraag

  -Onderhandelingsprocedure

  -Concurrentiedialoog

  -Dynamisch aankoopsysteem

  -Elektronische veiling

 • Aankoop- en dienstencentrale

  1 overheid die aanbesteedt voor andere overheden

  (vb stad voert OO voor aankoop energie voor stad, OCMW, kerkfabrieken,…)

 • Gunningswijzen - Aanbesteding

  1 gunningscriterium: de prijs

  In theorie voor leveringen, werken of diensten.

  In praktijk vooral werken.

  Wet 1993 (vroeger)

  Wet 2006 (nu van toepassing)

  Openbare aanbesteding Open aanbesteding

  Beperkte aanbesteding Beperkte aanbesteding

 • Gunningswijzen - Offerteaanvraag

  Meerdere gunningscriteria

  (vb de prijs, technische waarde, uitvoeringstermijn, waarborgen,…)

  Weging aanbevolen, verplicht boven Europese drempel

  In theorie voor leveringen, werken of diensten.

  In praktijk vooral leveringen of diensten.

  Wet 1993 (vroeger van toepassing)

  Wet 2006 (nu van toepassing)

  Algemene offerteaanvraag Open offerteaanvraag

  Beperkte offerteaanvraag Beperkte offerteaanvraag

 • Open of beperkte procedure????

  Wettelijk: volledig vrije keuze

  Praktisch: voorkeur aan open procedure

  Beperkte procedure: - toch eerst publiceren

  - dan kwalitatieve selectie

  - dan geselecteerden uitnodigen om offerte in te dienen

  = tijdverlies + risico op betwisting tijdens procedure

 • Gunningswijzen – Onderhandelingsprocedure

  UITZONDERINGSPROCEDURE ? Voor werken, leveringen en diensten

  Wet 1993 (vroeger van toepassing)

  Wet 2006 (nu van toepassing)

  Artikel 17 §2 zonder bekendmaking vooraf

  Artikel 26 §1

  Artikel 17 §3 met bekendmaking vooraf

  Artikel 26 §2 beperkte procedure

  Artikel 26 §2 vereenvoudigde procedure

  open procedure

 • Onderhandelingsprocedure zonder

  bekendmaking vooraf NWOO art 26 §1

  1° Werken, leveringen en diensten