Klaar voor de toekomst! Klaar voor de toekomst! Een grote, nieuwe sluis biedt volop kansen. Voor de

download Klaar voor de toekomst! Klaar voor de toekomst! Een grote, nieuwe sluis biedt volop kansen. Voor de

If you can't read please download the document

 • date post

  14-Oct-2020
 • Category

  Documents

 • view

  0
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of Klaar voor de toekomst! Klaar voor de toekomst! Een grote, nieuwe sluis biedt volop kansen. Voor de

 • Klaar voor de toekomst!

  Een grote, nieuwe sluis biedt volop kansen. Voor de binnenvaart, omdat er een betere toegang en vlottere doorstroming ontstaat vanaf de Westerschelde naar het Kanaal Gent-Terneuzen en verder. De sluis wordt een cruciale schakel in de Seine-Scheldeverbinding. Die zal in de toekomst de Terneuzense en Gentse haven en het Scheldebekken via binnenwaterwegen verbinden met het hart van Frankrijk. Goederen die nu met vrachtwagens worden vervoerd, kunnen dan met binnenvaartschepen getransporteerd worden. Door de Nieuwe Sluis vinden zelfs grote zeeschepen straks gemakkelijk hun weg naar de havens in het achterland. Naar verwachting worden ook de wachttijden voor de scheepvaart korter. Ook is de sluis positief voor de regionale economie, want de Nieuwe Sluis kan zorgen voor nieuwe economische activiteiten in zowel de Zeeuws-Vlaamse als de Vlaamse regio en het behoud van werkgelegenheid. Kortom, met deze sluis is de ‘Kanaalzone’ klaar voor de toekomst!

  Op de hoogte blijven van het laatste nieuws van het project Nieuwe Sluis Terneuzen? Meld u aan voor de digitale nieuwsbrief op www.nieuwesluisterneuzen.eu.

  Planning:

  Medio 2016: start aanbesteding Medio 2017: keuze aannemer Eind 2017: start bouw 2022: Nieuwe Sluis gereed

  Op weg naar realisatie

  Het projectteam Nieuwe Sluis Terneuzen van de Vlaams-Nederlandse Scheldecommissie is druk bezig met de voorbereidingen voor een nieuw te bouwen grotere sluis binnen het huidige sluizencomplex in Terneuzen. Een flinke klus! Naar verwachting vaart in 2022 het eerste schip door de Nieuwe Sluis.

  De Nieuwe Sluis:

  • zorgt voor een vlottere doorstroming van binnenvaartschepen tussen Nederland, België en Frankrijk en een robuuster sluizencomplex

  • verbetert de toegang tot de havens van Gent en Terneuzen voor grote zeeschepen

  • biedt een economische impuls voor zowel de Zeeuws-Vlaamse als de Vlaamse regio

 • Oplevering Nieuwe Sluis Het bouwen van de Nieuwe Sluis neemt vijf jaar in beslag. Qua beeld komt de Nieuwe Sluis er net zo uit te zien als de huidige Westsluis, maar dan groter.

  Start bouw De aannemer kan na het ontwerpen van de Nieuwe Sluis aan de slag. De aannemer neemt de tijd om de bouw goed voor te bereiden.

  Keuze van de aannemer De definitieve keuze voor een van de aannemers wordt bekend gemaakt. Die aannemer kan aan de slag met onder andere het definitieve ontwerp van de Nieuwe Sluis. Het reeds bestaande ontwerp wordt hiervoor als leidraad genomen.

  Einde planuitwerkingsfase De Raad van State doet uitspraak over de ingediende bezwaren op het Tracébesluit Nieuwe Sluis Terneuzen.

  Start aanbesteding De zoektocht naar de meest geschikte aannemer is begonnen. Lees meer op pagina 10 over de aanbesteding.

  2022

  Eind 2017

  Zomer 2017

  Sept. 2016

  Mei 2016

  Waar staan we nu? Kijk op www.nieuwesluisterneuzen.eu

  Tracéwetprocedure Minister Schultz van Haegen van Infrastructuur en Milieu heeft het Tracébesluit Nieuwe Sluis Terneuzen vastgesteld. Het tracébesluit is aan de hand van de ingediende zienswijzen op het ontwerptracébesluit en door nieuwe inzichten aangepast en heeft tot eind april 2016 ter inzage gelegen. Daarmee is het einde van de planuitwerkingsfase in zicht. De Raad van State doet voor september 2016 uitspraak over de ingediende bezwaren.

  Verdrag Begin 2015 ondertekenden de Vlaamse minister Ben Weyts van Mobiliteit en Openbare Werken en de Nederlandse minister Melanie Schultz van Haegen van Infrastructuur en Milieu het verdrag over de bouw van de Nieuwe Sluis Terneuzen. Hierin zijn de aanleg en de verdeling van de kosten vastgelegd. De Nieuwe Sluis is een investering van maximaal 1,14 miljard euro. Dat bedrag omhelst niet alleen de aanleg, maar ook het onderhoud en het beheer gedurende dertig jaar. Nederland betaalt afgerond maximaal 188 miljoen euro en Vlaanderen de rest. Ook Europa draagt maximaal 48 miljoen euro bij. Dankzij de ratificatie door beide parlementen is op 1 maart 2016 het verdrag officieel in werking getreden.

  Planning

  2

  Nieuwe Sluis gereed in 2022 Voor het bouwen van de Nieuwe Sluis willen we voldoende tijd kunnen nemen. Nu de aanbesteding is gestart, weten we meer over de oplevering. Het project gaat uit van een bouwtijd van vijf jaar. De Nieuwe Sluis is daardoor niet gereed in 2021, maar in 2022.

 • Op dit moment vinden voorbereidende werkzaam- heden plaats, zodat de daadwerkelijke aanleg van de Nieuwe Sluis soepel kan verlopen.

  Heionderzoek In juli en augustus 2016 worden op twee plaatsen op het sluizencomplex heiproefonderzoeken gedaan. Namelijk op het parkeerterrein naast het gebouw van het Loodswezen (Zeevaartweg 23) en op de landtong van Rijkswaterstaat (Zeevaartweg 13). Hier testen we het op diepte kunnen brengen van buispalen en damwanden in de diverse grondlagen. Door het onderzoek weten we hoe de verschillende grondlagen, waaronder glauconiethoudende zandlagen en Boomse klei, en de verschillende materialen zich houden tijdens de bouw. Ook meten we tijdens deze heiproef de geluids- en trillingshinder voor de nabije omgeving. De resultaten van dit onderzoek zijn belangrijk om het heien zo goed mogelijk te kunnen uitvoeren tijdens de aanleg van de Nieuwe Sluis.

  Grondaankopen

  Voorbereidingen bouw

  3

  Voor de aanleg van de Nieuwe Sluis moet het project gronden aankopen op de Buitenhaven, Schependijk en Zeevaartweg. De grondaankopers zijn met alle rechthebbenden in gesprek. Zij hebben een aanbieding gekregen. Het project wil graag in goede afstemming tot de aankoop van de gronden en opstallen komen. Rijkswaterstaat verzorgt deze aankoop. Hiervoor schakelt zij onafhankelijke taxateurs in om de schadeloosstelling te bepalen. Deze schadeloosstelling is gebaseerd op bestaande wet- en regelgeving.

  Freddy Aerts, afdelingshoofd Maritieme Toegang van departement Mobiliteit en Openbare Werken en stuurgroepvoorzitter

  “Bij de Vlaamse overheid zorgen we ervoor dat onze vier Vlaamse zeehavens toegankelijk

  blijven voor al het scheepvaartverkeer, nu en in de toekomst. De Nieuwe Sluis is een van

  de projecten. Ik verwacht dat er veel geïnteresseerde aannemers zijn voor de bouw van de

  Nieuwe Sluis. Het is een groot en complex project met veel werkzaamheden onder water.

  Daar is expertise voor nodig. En die is er! Medio 2017 weten we wie de aannemer is. En

  dan kan eind 2017 de bouw beginnen. We kijken uit naar de opening van de Nieuwe Sluis in

  2022. Straks varen door het Kanaal van Gent naar Terneuzen even grote schepen als door

  het Panamakanaal. Het kanaal is nog niet overal diep genoeg, maar we bouwen nu voor de

  toekomst. Als de sluis voltooid is, kunnen we de diepgang van het Kanaal Gent-Terneuzen

  vergroten. Je kunt niet alles tegelijkertijd doen.”

  “We kijken uit naar de opening van de Nieuwe

  Sluis in 2022”

 • Kabels en leidingen Op het sluizencomplex liggen allerlei kabels en leidingen. Daardoor gaat gas, water, stroom en data naar verschillende locaties. Het project heeft op papier een goed overzicht van alles wat onder het complex loopt. Daarnaast is een proefsleuf gegraven ter hoogte van de Zeevaartweg om de aanwezige kabels en leidingen te controleren. Voordat de bouw in 2017 begint, wordt al een deel van de kabels en leidingen verlegd om overal toevoer te behouden. Zo vindt er een gestuurde boring plaats onder de West Buitenhaven.

  “Willen we een goede economische toekomst voor

  de Kanaalzone, dan moet er iets gebeuren. Als

  projectteam Nieuwe Sluis Terneuzen van de Vlaams-

  Nederlandse Scheldecommissie werken we hard aan de

  voorbereidingen voor de aanleg van deze Nieuwe Sluis.

  In 2016 gaan we op zoek naar een geschikte aannemer.

  Die kan naar verwachting eind 2017 beginnen, zodat

  het eerste schip in 2022 door de Nieuwe Sluis kan

  varen. Dat is ons doel!

  De Nieuwe Sluis is namelijk een aanwinst voor de

  maritieme toegankelijkheid en de economie van zowel

  Nederland als Vlaanderen.”

  “De komst van de Nieuwe Sluis is cruciaal voor de toekomst van de

  haven van Gent. Er is meer scheepvaartverkeer om op te vangen

  en bovendien worden de zeeschepen steeds groter. Ook is de

  doorstroming op dit moment niet optimaal en de betrouwbaarheid

  van het sluizencomplex baart ons ook zorgen.

  Tijdens de bouw van de Nieuwe Sluis moeten we zorgen dat de hele

  keten van het nautisch beheer van Vlaanderen en Nederland 100%

  efficiënt en transparant samenwerkt. We werken aan één planning

  voor al het scheepvaartverkeer, die inzichtelijk is voor iedereen. Zo is

  er altijd op tijd een sleepboot, loods en vrije kade en blijft de overlast

  zo beperkt mogelijk.”

  Eric Marteijn, projectdirecteur Nieuwe Sluis Terneuzen

  Daan Schalck, directeur-generaal Havenbedrijf Gent

  4

  “Ons doel is dat in 2022 het eerste schip

  door de sluis vaart”

 • Verplaatsen radar landtong Door de aanleg van de Nieuwe Sluis moet er een andere plek worden gezocht voor de radar die nu op de zuidelijke landtong staat. Hiertoe zijn onderzoeksmetingen verricht aan de oostzijde van het kanaal. De mogelijke nieuwe locatie is de Schependijk. De betreffende radar geeft een actueel overzicht van de verkeerssituatie in de zuidelijke voorhaven van het sluizencomplex. Het is belangrijk dat er zo min mogelijk “vreemde” objecten tussen de radar en de te detecteren schepen s