Kheda- Anand 03-03-2012

download Kheda- Anand 03-03-2012

of 4

 • date post

  10-Mar-2016
 • Category

  Documents

 • view

  214
 • download

  0

Embed Size (px)

description

y{ËkðkË fkR{ çkúkL[-ykýtË Ãkku÷eMkLkwt MktÞwõík ykuÃkhuþLk{kt økwLkku Wfu÷kÞku nkÚku ç÷uz {khe rVLkkR÷ Ãke síkkt nkuÂMÃkx÷{kt ¾MkuzkR CMYK CMYK þrLkðkh, íkt.3-3-2012 ytKk ’ , Fk C t;, Wbhu X , vu x jt’, ctu h m’, ;thtvw h , mtu r sºtt, ytk f jtJ, lrzyt’, bnu b ’tJt’, Xtmht, bt;h, ctjtrmltu h , fvzJk s , bnw " t, fXjtj, Fu z t, rJhvw h (Mkt.LÞw.Mk) LkrzÞkË, ÄtÄwfk, íkk.h (Mkt. LÞq. Mk.) ðÕ÷¼rðÄkLkøkh, íkk.2 rðÄkLkøkh,ykýtË, íkk.2

Transcript of Kheda- Anand 03-03-2012

 • (Mkt. Lq. Mk.) rkLkkh,ykt, kk.2rkk{ rkLkkh huu

  Vkxf kkMku ykue h{u ytkkkyktkrzk kuZe{kt kk kk. 6e

  VuwykheLkk hkus kkkuhu 2.30kkLkk Mkw{khu k fhLke {kYrkfkh{kt rhkuh, [kw MkrnkLkk kkfnrkkhku Mkkku Mke ykuk kkt[

  yk Mkkuyu kuZeLkk {uLkush yLkukknfLku kkf nrkkh kkke BnkUyuke yLku nkk kuheke kkte 92

  CMYK

  CMYK

  rLkkh, kt.3-3-2012 ytKk, FkCt;, WbhuX, vuxjt, ctuhm, ;thtvwh, mturstt, ytkfjtJ, lrzyt, bnubtJt, Xtmht, bt;h, ctjtrmltuh, fvzJks, bnw"t, fXjtj, Fuzt, rJhvwh

  twfk LkSf rkk yfM{kk{kt XkMkhk kkwfkLkk kw{rzk q Wkkf Mknfkhe {tzeLkk

  [uh{uLk yLku MkuuxheMkrnk fw 5Lkkt {kuk

  kuMkk{kt nkshe ykke khk Vhkk nkkXkMkhk kkwfkLkk kw{rzk kk{Lke q Wkkf Mknfkhe {tzeLkk

  [uh{uLk EhkE hkSkE kxuLkk {k{kLkwt yMkkLk kkkt kuykuLkkkuMkk{kt EhkELke Mkkku q Wkkf Mknfkhe {tzeLkk MkuuxheEhkE zkkkkE [kzk Mkrnk fw 13 kyku wh kkzeELku Mkkhfwtzk kk nkk. kt kuMkkt{kt nkshe ykke hkrkLkkMk{u khk Vhe hkk nkk ku Mk{u twfk LkSf fk he kku nkku.

  Mk{k kk{ nekfu [ZwtXkMkhk kkwfkLkk kw{rzk q Wkkf Mknfkhe {tzeLkk [uh{uLk

  yLku MkuuxheLkk yfM{kk{kt {]w kk nkukLkk Mk{k[kh kwukukk{{kt Mkhkk k{keLke AkE sk kk{e nke. ykshkus khu{]kunku kk{{kt ykk khu ykwt kk{ rnkfu [Zwt nkwt. {]kunkukk{{kt ykkkLke Mkkku s {kuxe Mktk{kt kk{sLkku yufXk kk nkkyLku MkkiLke yktku krhkhsLkkuLkk yktLku fkhu eLke kE kE nke.

  ykuhxuf hBkLk yfM{kk Mkokutwfk LkSf kkhkrkLkk Mkw{khu Mkou kkukhk yfM{kk{kt

  XkMkhk kkwfkLkk kw{rzk kk{Lke q Wkkf Mknfkhe {tzeLkk[uh{uLk yLku Mkuuxhe Mkrnk fw kkt[Lkk {kuk Lkekk nkk. yfM{kkykuhxuf fhke ku Mkoku nkukLke nfefk EkMkkuyu skenke. Mkk{uke ykke xf Mkkku kkze Mkk{Mkk{u zkfkuh ykzkkkkkzeLkk Vwh[k Wze kk nkk.

  xu rhkhLkkt kkoue kretwfk : yk kukhk yfM{kku ku kh S{k kkou Vh fhe hnk nk.yfM{k ke okf herMkr u u{ushu skuR fwhu u{u fkuR R fhe nkuR u{u w srnt{ hke u{k hekhk {]fku yu RkMkuu kkeskkhe rnt{uh ke ne.yufe {nek hefu u{e ykStkee k{ u kf ne.

  (Mkt.Lw.Mk) Lkrzk, twfk, kk.h

  y{kkLkk twfk kkwfkLkk zku kk{LkSf kkhkrkLkk Mkw{khu Mkou rkk kkukhkyfM{kk{kt XkMkhk kkwfkLkk kw{zek qWkkf Mknfkhe {tzeLkk [uh{uLk yLku MkukuxheMkrnk kkt[ kykuLkk {kuk Lkekk nkk.

  kuMkk{kt nkshe ykke khk Vhke ku kukyk yfM{kk{kt 9 kyku EkMk kkktku{Lku k{ Mkkhkh twfk{kt ykkk kk wMkkhkh {kxu y{kk Mkuzk{kt ykk nkk.

  yk ytku {ke {krnke {wsk uzkrskLkk XkMkhk kkwfkLkk kw{zek kk{u hnukk

  yLku kw{zek q Wkkf Mknfkhe {tze{kt[uh{uLk khefu Vhs kkk EhkEhkSkE kxuLkk Mkkhfwtzk kku hnukk{k{kLkwt yMkkLk kkk kkhkus kuykuLkw tMkkhfwtzk kku kuMkwt hkk{kt ykwt nkwt.

  yyLLkkwwMMkkttkkLLkk kkLkk Lkt 3 WWkkhh

  (Mkt. Lq. Mk.) rkLkkh, kk.2ikrf k{ rkLkkh{kt

  rkkeo-rkkeoLkeyku{kt yuf k kefkhkuMkh SLkLkku ytk ykkLkkrfMMkkyku-kMkku Mk{ktkhu fk{ktyku Au. khu nuhLke nkux{uLkus{uLxLke rkkeoLkeyu fkuRfkhkuMkh kkhkus nkku uz {kher V L k k R k x k x k ey k k k k L k k ukMk fhkktkueLku rhkMkkhkh ykuon k u M k x { k tMkuzkR nke.ufu yk ytkurkLkkhkkueMkLkku Mktkfofhkkt ykku fkuRkLkk kLku LknnkukLkwt skexLkk Wkh khkukkzk kMkfkuo nkku.

  yk ytkuLke{ke k

  {krnke yLkwMkkh rkk{rkLkkhLkk {kuxkkhLkerLkf{ MkkuMkkxe{kt hnuke yunuhLke nkux {uLkus{uLxLke fkuus{ktykMk fhke 22keo {q {wtkRLke

  nkuxu {uLkus{uLxLke AkkkLkkykkkkLkk kMkke [f[kh

  y{kk fkR{ kkL[-ykt kkueMkLkwt Mktwk ykukhuLk{kt kwLkku Wfukku

  huu Vkxf kkMku ykue rkLkkhLke knw[[k

  yktkrzk k uZe q tx{kt kykhkukeyku zkkk:1 Vhkh

  nkku uz {khe rVLkkR ke skkt nkuMkx{kt MkuzkR

  yyLLkkwwMMkkttkkLLkk kkLkk Lkt 3 WWkkhh yyLLkkwwMMkkttkkLLkk kkLkk Lkt 3 WWkkhh

  yyLLkkwwMMkkttkkLLkk kkLkkLkt 3 WWkkhh

  kMk kkMku xf yLkuyxku fkh [u

  yfM{kk{kt 1Lkwt {kukykt : ykt kkMkuke kMkkhkkkt LkuLk nkRu Lktkh ykXWkh kMk huLkkMk kuxkuktkLkSf kkhkus kkkuhu kqhkkxzku ske xfLkk [kfu ykkskk knLkLke ykuhxuf fheMkk{uke ykke yxku fkhLkuxh {khkkt MkoukyfM{kk{kt fkhLkk [kfLkukteh Ryku kkkt kuLkwt {kuk

  Mkkhfwtzk kku kuMkk{kt sELku khk ykkk nkk khu twfk LkSf fk he kku9 ke wLku E : {]kunku ykk ku ku Mk{k kk{ nekfu [Zwt

 • CMYK

  CMYK

  3S {k[o, 1918Lkk hkuskkteS y{kk{kthkufkk nkk.

  nsw yu htkweykuLke w{khe k yku Aunke yuu{kt wkhe, k w{khe k yku Au. -kkk kkheh kuhuLku kkukkLkkt yLku kkukkLku {kxu {kLkk{kte {kuxe q Au. yk qLku {xkze Eyu kkufk kk{kt fkuE tfk Lkke.yurzxkurh

  SANDESH : AHMEDABAD SATURDAY, 3 MARCH 2012

  ktkeLke f{u

  hrsMxkh-{tzeLkk f{o[kheLke rLk{qfkkkk yku ykke fu Lkn

  Mknfkhe {tzeLkk hrsMxkh {tzeLkk tk, nex yLkuktkh fu su f{o[kheykuLke hkeLke krkLku Mk{kr fhkkLkke, kuLku Mkokk qk s {kork yrfkh hku Au. hrsMxkh{tzeLkk f{o[kheyku Wkh fkuE rMktk ytku ytfw hkkkLkke. w{kt ku kuxk fkkyku yLku ikrLkf rLk{kuLkekuhnkshe{kt ykk f{o[kheLke hkeLke krkLkk fhkLkk k fkuE yrfkhku hkkk Lkke. hrsMxkhLku Mknfkhe{tzeLkk {w k khefu {tzeLkk f{o[kheykuLke rLk{qfyLku khkhVeLke kkkkku{kt fhkLkku yrfkh nkukLkwtkhe fk Lkn. (Ref.: kh{kh rkwkE ke. yLkukeyku r. Mknfkhe {tzeLkk hrsMxkh yLku keyku-Lkk{kh kwshkk nkEfkuxo-2006)

  k kwhw

  fzf fkkLke sYh LkkerLkckke y{ sYheu{kt yLkuf zLk fkkyku Au. ku{kt fzf yLku rkk{f ukkE Au. fkkLkku y{ fhkLkkhe yusLMkeyku u fkk {wsk s Vhs rLkckke ku kku u Mkwe kE . LkkLkk kwLkk kku wt, {kuxk k ku s kk. ku Wkhktk su fkuE y{ huh fhu Au fu fhku Au ku{u kfk Lk {u ku heku fkkLkku y{ fhku uEyu. ykh Mkwe u yk{ kwt nkuk kku xkrVfLkk rLk{kuLkk tk {kxu w fzf fkkLke sYh Lk kzk. yhu ! kufkkLke {kke Qe Lk kkk. fuL Mkhfkhu {kuxh knLk fkk{kt MkwkhkLku {tsqhe ykke xkrVfLkk rLk{kuLkk tk k MkLke ukkEyku w fzf kLkke Au. kk skk knLknkhLku fkhu ku sYhe nkku. yk qk s w Au. rLkk k Mkkhe Au. ku{ Akkt Mkk{kL sLkkkLke su{ r[kheyu kku su kufku Yrkk 100Lkku tz hkLku ku Y. 25Lke fxfe ykke Aqxe Au ku{Lku nu Y. 500Lkk tzLku ku Y. 100Lke fxfe ykke kzu. yk{ kt Vhs-rLkckLkku yk nu kt k[kh u. yuf w ukkELke sYh k yk fkk{kt fhe uEyu fu, u kkt[ {kMk fnu fu Vhs kLkkhu fxfe ee Au kku su ku fkkLkku y{ fhkLkkh k Mkk{u SLkh k hnu kue fkokne ke uEyu. Lkkufhe{ktke {wk yLku LkkufheLkk kku{kt fkk yLku tz ku{ s MkLke ukkE ke uEyu. yufk-ku rfMMkk{kt ykwt kk kku fkku w fzf Lkn nku kku k [ku. kufku ykk{uu kkLk fhu. fuLLkk Lkk Mkqr[k fkk{kt fnukwt Au fu, hkkuLku w Mkkk ykku. xkrVfLkk kwLkk zk{k ykhu fk hk kkMku Mkkk Lkke ? su Mkkk ykkkLke Au ku ykke uEyu. hk Mkhfkhku kku Xef, k MkkrLkf ktkku yLku y{efh fhke yusLMkeyku kkMku k ykkrk yue yZf Mkkk Au. ku{Lke kkMku {kuxkkku ku s Mkw Lkke rLkk yLku rLkck. y{ Lk fhLkkh Mkk{u kkkt uk Au, k y{ Lk fhkLkkh Mkk{u khu kkkt ukkkt Lkke. Vk knLk[kfLku hkufeLku hkufk{kt yku k kwLkk ykuAk kk ku{ Au. kMk fheLku Mk{ks{kt k{k{ kuku yke MkkLk kukke kyku yLku ku{Lkk krhkhsLkkuLku. [kw knLku {kukkE kh kk fhe, Lkku fhe knLk [kwt, Mkexkux Lk knuhku, zkke kkswke ykuhxuf fhwt, ze{ kExLkku Wkkuk Lk fhku, nkuLko yLku kEx ktLku kkukkLkk knLkke {kuxk knLkLkk nku kuk Lkkk. krhk{u xw nh fu fkhLke knkh fu nkuLko uE-Mkkte yuwt kku fu, {kuxwt knLk yku Au. yksu {kukuz, xw nh, kkEf, rhkk, xuBkku, xuxh, fkh, xf kuhuLke kEx fu nkuLko{kt kVkk Au s Lkn. suLke su {hS nku ku Lkku Au, Lkku Au. yk kk kku {q rLk{kokkykuLku Mk{kLke sYh Au. kh kk ykuxku kkxoTMkLkk ukkheLku. keswt yu fu ykk fkkLke khu sYh kzu yLku ku zk{kt yku kAe ku{kt AqxAkx fkuELku k, LkSe k Lk s nkue uEyu. fkkyku, rLk{ku kuhu kk {kxu Au. kuLkwt kkLk eeykEkeyku, eykEkeyku fu Mkk{kL {kMk kkyu fhwt uEyu yLku ku{Lke kkMku fhkwt uEyu. u fu y{ fhkLkkh ktkLke k {kok Au. kqhkku MxkV Lkke, MkkLkku Lkke, VhsLkk fkfku, kkkhkkt, h kuhuLke Mkkku kqhke Lkke. yke Mkrk{kt k u fkuE huh VhsrLkc kLke ye k {nLke k kkMku fkkLkk y{Lkku ykkn hku fu tz Vxfkhu kku kuu Lkkufhe{kt {w~fueykuLkku Mkk{Lkku fhku kzu Au. fkkyku sYhe Au, k kuLke Mkkku yke k{k{ LkkLke-{kuxe kkkkkuLkku k hkku sYhe Au. yu k Mkkk-Mknfkh ykkku uEyu. fuxkf fkkLkku y{ Lkk fk {kxu Au. SLk Mkk[k Au. su{ fu nu{ux, {kukkE kh kk[ek, zkke kkswke ykuhxuf kuhu. yk rk{kt ykhke r[khk kku huh khu Mkqr[k fkku y{{kt yku khu k ku.

  SLkerkfk...

  II

  kkuku ku ! -{e

  yykkkkee nnkkuuffee xxee{{ ttzzLLkk yykkuurrBBkkff {{kkxxuu kkuurrVVkk kkkkLLkkkk MMkk{{kk[[kkhh kk

  AAuu kkhhkkee kkkkkkwwSS kkuuffkkMMxxff AAkkuuzzeeLLkkuu yykk nnkkuuffee MMxxff EELLkkuu VVhhuu AAuu!!

  Mkku{khke kuh 10 yLku 12Lke kkuzo khekkykuLkkukht kkLkku Au. Aukt Mkuf koke kkuzo khekkLku yuxwtkwt rkLksYhe {n ykke ewt Au fu, u kkuzoLkekhekk yu s SLkLke {nLke khekk Au yLku yu{kt erkkeoyku u fu, {kuxku stk zk skLkk nku ku{ku{Lku kuMx ykV f fnuk skLkku (fw) rhks kykku kLkke eku Au. u efhku fu efhe kkuzo khekk{ktkuMkkLkk nku kku Mkkkt-Mktkteyku, r{kku yLku kzkueykukMk kuMx ykV f fnuk y[qf hu kkhu Au.

  kuMx ykV f fneLku wuAk kkXkLkku ykrk[kh yu yk{ uEyu kku shk kuxku Lkke, khtkwkuLkku yrkhuf yLku yku Mk{ yu [kuMkku kuxekkkk Au. kuMx ykV f fnukLkku ruf ktf yrufLk kE kuLkwt kLk kku hkwt s uEyu Lku... ! fkuEkhekk{kt Lkn Lku {kk kkuzoLke khekk{kt s ykkkMLkuneykuLku uELku rkkeo k r[khkku kE fu, wtykxkt kkuo Mkwe y{u khekkyku Lknkukk ykkkk... ! fukAe kkuzoLke khekk yue kku fue yhe nu fu, ykxkkk kufku {Lku kuMx ykV f fnuk yku Au... !r[khe {kMkkuLku {Lk{kt yk & Mkkkkku hnukkunku Au : swt fu Lk swt.

  yk{ kku wuAk kkXe yu yuf Mkkhku Mkk{krsfrxk[kh Au yuxu swt uEyu. e, ke yLkuykku Lk sEyu kku fuxkf kufkuLku kuxwt kke . yhuyuxwt s Lkn, ktf Mktkt k kkzu ! shk r[khku, u

  Lk sEyu kku kuxwt kkkLkwt LkwfMkkLk Au yLku sEyu kkurkkeoLku kk k LkwfMkkLk kk : yuf kku rhrLk{kxu ykLkk Mk{u rkkeoLkku f{ke Mk{ uzVk Au,keswt, ykhLkkh ykkk {wkfkkeykuLku fkhuyufkkkk kqxu Au yLku u yu rkkeoLkk {Lk kh kku-zo khekkLkku kuxku zh Qku fhk{kt yk kuxku rhMkku kftE ykuAku skkkh Lkke... !

  yk{ Lk sk{kt Lk kw Au ku{ fne fk, kfk[ swt sYhe s nku kku khu swt yLku sELku wt fhwtku kkkku kkuzku ruf ku uEyu.

  khu swt : yk{ kku khekkLkk khkkh ykkkrMkku{kt skLkku rhks Au, su {khk {ku kLk kuxku Au.huh kku rke fu LkkkkLkk ufuLk{kt ykkWke swuAk ykke ue uEyu, k fuxktfLku kk fu ykxwtnuwt skLkku wt yko ? kku kAe nku kku yufk{rnLkk knukt swt uEyu ykk kku khekk kk kAek rhx yku ku knuktLkk Mk{{kt swt Mkkike ku Au,fkh fu kuLkkke rkkeoLkku rft{ke Mk{ k kkzkku Lkke

  yLku fk[ kko {ku kukh Mkkhk Lkk kk nku kkurLkVkkLkk kuxk