'IT'ers zijn zich niet altijd bewust van wat ze kunnen'

Click here to load reader

download 'IT'ers zijn zich niet altijd bewust van wat ze kunnen'

of 8

 • date post

  11-Jan-2017
 • Category

  Documents

 • view

  212
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of 'IT'ers zijn zich niet altijd bewust van wat ze kunnen'

 • Surf naar Jobat.be

  Op zoek naar

  nog meer jobs?

  behouden is dan ook n van de uitda-

  gingen voor de hr-manager. Onze IT-ex-

  perten werken soms meerdere dagen per

  week bij een klant. Daarom investeren we

  sterk in hun betrokkenheid bij Cheops.

  Om dat te bereiken zet Cheops zwaar in

  op retentie. We vinden het belangrijk dat

  onze mensen betrokken en gengageerd

  zijn. Dat vergroot de band met het bedrijf

  en zorgt voor meer tevredenheid. Hoe

  doen we dat? Door er van in het begin

  voor te zorgen dat elke medewerker op de

  juiste stoel zit zodat hun verwachtingen

  ingelost worden. We werken ook hard aan

  de tevredenheid van het personeel.

  Een medewerkersbevraging enkele jaren

  geleden bracht enkele punten naar boven

  die beter konden op het vlak van interne

  communicatie. We hebben daarop gere-

  ageerd door iedereen uit te nodigen voor

  een workshop. Wat vonden ze van de

  communicatie? Hoe kon die beter? Had-

  den ze suggesties?

  Sindsdien let Cheops er extra hard op

  goed te communiceren naar de eigen

  medewerkers, zowel over de bedrijfsvoe-

  ring, de strategie, succesverhalen, nieuwe

  deals en over de cijfers. We gebruiken

  bijvoorbeeld een intern communicatie-

  platform, een professioneel sociaal net-

  werk zeg maar, waar onze medewerkers

  topics kunnen posten en werkgerelateer-

  de vragen kunnen stellen.

  Cheops zoekt niet enkel technische maar ook social skills

  ITers zijn zich niet altijd bewust van wat ze kunnenIT-dienstleverancier Cheops groeide de voorbije vijf

  jaar van 45 naar 110 werknemers. Veel werk dus voor

  hr-manager Anke Crauwels, die daar graag en veel in

  investeert. Voor een kennismaking met een kandidaat trek

  ik al snel anderhalf uur uit.

  ook. Maar we coachen kandidaten ook

  tijdens het gesprek. Bij IT-professionals

  valt het me trouwens op dat ze vaak veel

  te bescheiden zijn over wat ze kunnen. Ze

  zijn zich niet altijd even bewust van hun

  kwaliteiten, en dan heb ik het vooral over

  hun sociale vaardigheden.

  Die aanpak rendeert voor Cheops, maar

  kost ook veel tijd. We investeren daar

  heel bewust in. Voor een eerste kennis-

  making met een kandidaat trek ik al snel

  anderhalf uur uit. Het is enorm belang-

  Een ITer moet zijn vak onder de knie

  hebben. Dat is duidelijk. Maar voor Anke

  Crauwels volstaat dat niet. Technische

  bagage is belangrijk, maar dan vooral

  als basisvereiste. Wie ons team wil ver-

  voegen, moet ook over de nodige soci-

  ale vaardigheden beschikken, zegt de hr-

  manager van Cheops.

  Goed kunnen communiceren, voortdu-

  rend willen bijleren en veranderbaar

  zijn, somt ze op als verwachte sociale

  skills. Wij zullen nooit enkel en alleen

  op basis van technische skills tegen een

  kandidaat zeggen dat hij matcht met dit

  bedrijf. Bij Cheops gaat het om het reali-

  seren van gemeenschappelijke doelstel-

  lingen, om een culturele fit, om gelijklo-

  pende ambities, aldus Anke Crauwels.

  De rekruteerders van Cheops gebruiken

  bij elke sollicitatie de vier bedrijfswaar-

  den als leidraad: resultaat, team, innova-

  tie en vertrouwen. Als die matchen, is

  er een potentile fit met het bedrijf, zegt

  Anke Crauwels.

  Maar hoe doe je dat, tijdens een sollicita-

  tiegesprek nagaan of iemand te vertrou-

  wen is of te weten komen of een kandi-

  daat de gewenste betekenis geeft aan een

  term als resultaatgerichtheid of team-

  spirit? Een rekruteerder heeft daar in-

  terviewtechnieken voor. We vragen naar

  voorbeelden, maar ook naar prestaties

  waar kandidaten fier op zijn en waarom,

  naar hun bijdrage in dat verhaal, welke

  hindernissen ze overwonnen hebben,

  welke oplossingen ze aangebracht heb-

  ben,

  BescheidenDat niet elke sollicitant even vlot met die

  vragen overweg kan, weet Anke Crauwels

  rijk dat je iemand zo goed mogelijk leert

  kennen en dat je een beeld krijgt van de

  motivatie en ambitie van een kandidaat

  Cheops besteedt tijdens die eerste ken-

  nismaking ook veel tijd aan het voorstel-

  len van het eigen bedrijf. We vertellen

  het hele verhaal, zodat kandidaten zich

  kunnen situeren in de organisatie, legt

  Anke Crauwels uit.

  Bij de werknemers van Cheops valt

  die manier van werken blijkbaar in de

  smaak. Dat blijkt toch uit het employee

  referral-programma, dat eigen medewer-

  kers stimuleert om vrienden, kennissen

  en studiegenoten aan te moedigen om

  te solliciteren bij de IT-dienstverlener.

  Twee jaar geleden vond de helft van de

  kandidaten de weg naar Cheops via dat

  programma.

  TevredenheidVan de 110 mensen die bij Cheops wer-

  ken, is 85 procent buitenshuis aan de

  slag, bij klanten. De band met het bedrijf

  +9.020 jobs op Jobat.be

  Anke Crauwels,hr-manager Cheops

  Onze IT-experten werken soms meer-dere dagen per week bij een klant. Daar-om investeren we in hun betrokkenheid bij Cheops.

 • 34

  87 procent van de schoolverlaters die de

  VDAB opvolgde, was na een jaar niet langer

  werkzoekend. Zo goed als alle schoolverlaters

  (96%) hadden een of andere eerste werkerva-

  ring achter de rug een jaar nadat ze de school

  verlieten, met of zonder diploma. Deze en nog

  veel meer resultaten staan in de 27ste editie

  van het VDAB-schoolverlatersrapport. We ha-

  len er de opvallendste resultaten uit.

  Crisis maakt van schoolverlaters geen vo-gels voor de katDe schoolverlaters die de VDAB in dit rapport

  volgde, zochten werk in een periode dat de

  crisis hard toesloeg op de arbeidsmarkt. Toch

  was 87 procent van hen niet langer werkzoe-

  kend een jaar nadat ze de school verlieten.

  Maar de VDAB telde na dat jaar ook driedui-

  zend schoolverlaters zonder enige werkerva-

  ring, hoe kort ook. Zonder hulp en de juiste

  begeleiding krijgen zij het ongetwijfeld moei-

  lijk om een passende en duurzame job te vin-

  den.

  Minder dan 10 procent verlaat school zon-

  Die trend blijkt uit de KMO-jobindex van

  SD Worx. De hr-dienstverlener brengt sinds

  2005 de structurele tewerkstelling bij kmos

  in kaart. Tijdelijke jobs, zoals studenten- en

  interimarbeid, zijn niet in het onderzoek op-

  genomen. De jobindex is gebaseerd op een

  steekproef van 16.496 ondernemingen die

  samen 157.670 personen tewerkstellen.

  Die index steeg tijdens het eerste kwartaal

  van dit jaar met 0,28 procent. Dat is niet veel,

  en nog ver verwijderd van het hoogtepunt

  in november 2011. Van een conjuncturele

  omslag is dan ook nog geen sprake, laat SD

  Worx weten.

  Kleintjes werven aanOpvallend is dat er voornamelijk deeltijdse

  werknemers aangeworven worden. Er waren

  eind maart zelfs minder voltijdse medewer-

  kers dan drie maanden geleden. Dit toont de

  grote voorzichtigheid waarmee kmos mo-

  menteel rekruteren.

  De extra tewerkstelling bij kmos tijdens het

  der kwalificatieDe ongekwalificeerde uitstroom neemt af.

  Minder dan n op de tien schoolverlaters

  kwam in 2012 zonder diploma, attest of ge-

  tuigschrift op de arbeidsmarkt terecht. Toch

  is het net deze groep dat, mee onder invloed

  van de crisis, die (nog) moeilijker dan vroeger

  een job vindt.

  In deze groep bevinden zich 2.400 schoolver-

  laters die maximaal de eerste graad van het

  secundair onderwijs gevolgd hebben. Zij zijn

  het meest kwetsbaar op de arbeidsmarkt. De

  huidige regelgeving maakt het voor hen zelfs

  niet mogelijk om een beroepsinschakelings-

  uitkering te krijgen. Het zijn deze mensen die

  onder de radar van allerlei instanties dreigen

  te verdwijnen die hen zouden kunnen helpen.

  2 op de 3 laaggeschoolden zijn mannenNiet iedereen die geschoold de arbeidsmarkt

  betreedt, heeft het daar even gemakkelijk.

  Laaggeschoolden hebben het moeilijker dan

  midden- of hooggeschoolden om een job te

  vinden, zeker nu de arbeidsmarkt complexer

  wordt en werkgevers steeds vaker profielen

  voorbije kwartaal is vooral te danken aan

  aanwervingen bij de kleinste ondernemin-

  gen. Meestal gaat het om bedrijven met

  maximaal twintig werknemers. Deze onder-

  nemers werven zeer behoedzaam aan, stelt

  SD Worx, maar dat geldt ook voor het ont-

  slaan van mensen.

  In Vlaanderen groeit de tewerkstelling bij

  kmos vooral in de industrie. In Walloni be-

  vindt de groei zich in de quartaire sector.

  zoeken met meer n specifieke competenties.

  Twee op de drie laaggeschoolden zijn overi-

  gens mannen.

  De VDAB beklemtoont in zijn rapport nog-

  maals het belang van het behalen van een

  kwalificatie in het onderwijs. De dienst wijst

  er tegelijk op dat er nog te veel schoolverlaters

  de schoolbanken uitgeblust achter zich laten

  op een moment dat ze, bij gebrek aan compe-

  tenties, onvoldoende interessant zijn voor de

  arbeidsmarkt.

  7de jaar beroepsonderwijs wordt een mustEen opleiding in het beroepsonderwijs moet

  in principe volstaan om werk te vinden. Dat

  lukt vrij aardig, stelt de VDAB vast, maar hangt

  erg af van de duur van de opleiding. Volgens

  de VDAB zijn steeds meer zesjarige BSO-op-

  leidingen ontoereikend als gevolg van de toe-

  nemende complexiteit van de arbeidsma